+ ipil.sk

Rosuvastatin Actavis 20 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku,evid. č. 2010/06630-REG, 2010/06631-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Rosuvastatin Actavis 20 mg

Rosuvastatin Actavis 40 mg

filmom obalené tablety

rosuvastatín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je Rosuvastatin Actavis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Rosuvastatin Actavis

3. Ako užívať Rosuvastatin Actavis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rosuvastatin Actavis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rosuvastatin Actavis a na čo sa používa


Rosuvastatin Actavis patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny. Rosuvastatin Actavis vám bol predpísaný, pretože:


 • Máte vysokú hladinu cholesterolu. To znamená, že máte zvýšené riziko vzniku srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Odporučili vám užívať statíny, pretože zmena stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu vašej hladiny cholesterolu. Počas užívania Rosuvastatinu Actavis pokračujte v diéte znižujúcej cholesterol a v pohybovej aktivite

alebo


 • u Vás existujú iné okolnosti, ktoré zvyšujú riziko vzniku srdcového infarktu, mozgovej porážky alebo súvisiacich zdravotných problémov. Srdcový infarkt, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená tvorbou tukových usadenín v tepnách.


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní Rosuvastatinu Actavis

Rosuvastatin Actavis sa používa na úpravu hodnôt hladiny tukových látok v krvi nazývaných lipidy, z ktorých najbežnejším je cholesterol.

V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).

 • Rosuvastatin Actavis znižuje „zlý“ cholesterol a zvyšuje „dobrý“ cholesterol.

 • Rosuvastatin Actavis účinkuje tak, že zabraňuje tvorbe „zlého“ cholesterolu vo vašom tele a zároveň zlepšuje schopnosť vášho tela odstraňovať ho z krvi.


U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia, pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové látky sa môžu usadzovať v stenách vašich krvných ciev a spôsobiť tak ich zúženie.


Niekedy sa tieto zúžené krvné cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej porážke. Úpravou hladiny cholesterolu môžete znížiť riziko vzniku srdcového infarktu alebo mozgovej porážky.


Je potrebné, aby ste naďalej užívali Rosuvastatin Actavis, aj keď ste dosiahli normálnu hladinu cholesterolu, pretože tým predídete tomu, aby sa hladina cholesterolu opäť zvýšila a zapríčinila tvorbu tukových usadenín. Avšak prestaňte užívať liek, keď vám to povie lekár alebo keď otehotniete.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Rosuvastatin Actavis


Neužívajte Rosuvastatin Actavis:

 • keď ste alergický (precitlivený) na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • keď ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Rosuvastatinu Actavis, okamžite ho prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy sa majú snažiť zabrániť otehotneniu počas liečby Rosuvastatinom Actavis používaním vhodnej antikoncepcie.

 • keď máte ochorenie pečene,

 • keď máte ťažké ochorenie obličiek,

 • keď máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov,

 • keď užívate liek nazývaný cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov).

Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého (alebo máte pochybnosti), prosím, navštívte svojho lekára.


Okrem toho, neužívajte Rosuvastatin Actavis 40 mg (najvyššiu dávku):

 • keď máte stredne ťažké ochorenie obličiek (ak máte pochybnosti, spýtajte sa svojho lekára),

 • keď trpíte ochorením štítnej žľazy,

 • keď ste v minulosti trpeli akýmikoľvek opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, keď sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti,

 • keď pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholu,

 • keď máte ázijský pôvod (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan a Ind),

 • keď užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu nazývané fibráty.

Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého (alebo máte pochybnosti), prosím, navštívte svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia

Informujte svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Rosuvastatin Actavis:

 • ak máte problémy s obličkami,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, keď sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti. Okamžite informujte svojho lekára, ak u seba spozorujete nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre alebo máte horúčku.

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholu,

 • ak trpíte ochorením štítnej žľazy,

 • ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, nazývané fibráty. Prečítajte si, prosím, túto písomnú informáciu pre používateľov pozorne, a to aj v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu,

 • ak užívate lieky používané na liečbu infekcie HIV, napr. lopinavir/ritonavir, prosím, pozrite si časť "Iné lieky a Rosuvastatin Actavis",

 • ak máte menej ako 10 rokov: Rosuvastatin Actavis nesmú užívať deti mladšie ako 10 rokov,

 • ak máte menej ako 18 rokov: Rosuvastatin Actavis 40 mg tablety nie sú vhodné na užívanie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov,

 • ak máte viac ako 70 rokov (váš lekár vám musí určiť správnu začiatočnú dávku Rosuvastatinu Actavis, ktorá bude pre vás vhodná),

 • ak máte ázijský pôvod (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind). Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Rosuvastatinu Actavis, ktorá bude pre vás vhodná.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého (alebo máte pochybnosti):


 • neužívajte Rosuvastatin Actavis 40 mg (najvyššiu dávku) a poraďte sa so svojím lekárom

alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akúkoľvek dávku Rosuvastatinu Actavis.


U malého počtu pacientov môžu statíny spôsobiť poškodenie pečene, ktoré sa zisťuje jednoduchým testom, určujúcim hladiny pečeňových enzýmov v krvi. Z tohto dôvodu vám lekár pravdepodobne urobí tento krvný test (test funkcie pečene) pred liečbou a počas liečby Rosuvastatinom Actavis.


Počas užívania tohto lieku vás bude lekár starostlivo sledovať, ak máte cukrovku alebo riziko rozvíjajúcej sa cukrovky. Riziko rozvíjajúcej sa cukrovky je u vás pravdepodobné vtedy, ak máte vysokú hladinu cukru a tukov, máte nadváhu a máte vysoký krvný tlak.


Iné lieky a Rosuvastatin Actavis

Informujte svojho lekára alebo lekárnika ak užívate alebo ste nedávno užívali akékoľvek iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • cyklosporín užívaný napr. po transplantácii orgánov,

 • warfarín alebo iný liek užívaný na zriedenie krvi,

 • fibráty, napr. gemfibrozil alebo fenofibrát, alebo akýmkoľvek iný liek na

zníženie hladiny cholesterolu (napr. ezetimib),

 • lieky užívané pri zažívacích ťažkostiach (na neutralizáciu kyseliny v žalúdku),

 • erytromycín (antibiotikum),

 • perorálnu antikoncepciu (antikoncepčné tabletky),

 • hormonálnu substitučnú liečbu,

 • lopinavir/ritonavir užívaný na liečbu HIV infekcie, prosím, pozrite si časť Upozornenia

a opatrenia.


Účinky týchto liekov môžu byť ovplyvnené Rosuvastatinom Actavis alebo môžu ovplyvniť účinok Rosuvastatinu Actavis.


Rosuvastatin Actavis a jedlo a nápoje

Rosuvastatin Actavis môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Rosuvastatin Actavis, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Rosuvastatinu Actavis, okamžite informujte svojho lekára. Ženy sa majú snažiť zabrániť otehotneniu počas liečby Rosuvastatinom Actavis používaním vhodnej antikoncepcie.

Poraďte sa so svojím lekárom predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Väčšina ľudí môže počas užívania Rosuvastatinu Actavis viesť vozidlo a obsluhovať stroje – neovplyvní to túto ich schopnosť. Niektorí ľudia však počas liečby Rosuvastatinom Actavis trpia závratmi. Ak máte závraty, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Rosuvastatin Actavis obsahuje laktózu

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (laktózu alebo mliečny cukor), informujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať Rosuvastatin Actavis.


Úplný zoznam pomocných látok nájdete v časti Ďalšie informácie.


3. Ako užívať Rosuvastatin Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka u dospelých


Ak užívate Rosuvastatin Actavis na vysoký cholesterol:

Začiatočná dávka:

Vaša liečba rosuvastatínom sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg, a to aj vtedy, keď ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu, liečiva na zníženie vysokej hladiny cholesterolu. Určenie vašej počiatočnej dávky bude závisieť od:

 • vašej hladiny cholesterolu,

 • stupňa rizika vzniku srdcového infarktu alebo mozgovej porážky,

 • prítomnosti faktora, ktorý môže spôsobiť vašu zvýšenú citlivosť na možné vedľajšie účinky.


Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká úvodná dávka Rosuvastatinu Actavis bude pre vás najvhodnejšia.


Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám dá najnižšiu dávku (5 mg), ak:

 • máte ázijský pôvod (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind),

 • ste starší ako 70 rokov,

 • máte stredne ťažké ochorenie obličiek,

 • máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí (myopatia).

Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka

Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku lieku. Je to preto, aby vám zabezpečil užívanie takej dávky Rosuvastatinu Actavis, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Ak začnete užívať dávku 5 mg, váš lekár sa môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na 10 mg, potom na 20 mg a ak je to nevyhnutné, tak na 40 mg. Dávka sa môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.

Dávky 5 mg a 10 mg nie sú dostupné Rosuvastatinom Actavis, a preto vám lekár na užívanie dávok 5 mg a 10 mg predpíše iný liek s obsahom rosuvastatínu.


Najvyššia denná dávka Rosuvastatinu Actavis je 40 mg. Táto dávka je určená len pre pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku srdcového infarktu alebo mozgovej porážky, u ktorých na zníženie hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.

Ak užívate Rosuvastatin Actavis na zníženie rizika srdcového infarktu, mŕtvice alebo s tým súvisiacich zdravotných problémov
Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak lekár môže rozhodnúť o použití nižšej dávky, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov. Nižšia dávka ako 20 mg nie je dostupná Rosuvastatinom Actavis, a preto vám lekár na užívanie nižších dávok ako 20 mgpredpíše iný liek s obsahom rosuvastatínu.

Užívanie u detí a dospievajúcich vo veku 10-17 rokov

Zvyčajná úvodná dávka je 5 mg. Lekár vám môže zvýšiť dávku, aby pre vás našiel správne množstvo Rosuvastatinu Actavis. Maximálna denná dávka je 20 mg Rosuvastatinu Actavis. Užívajte vašu dávku raz denne. Deti nemajú užívať tablety Rosuvastatinu Actavis 40 mg.

Dávky nižšie ako 20 mg nie sú dostupné Rosuvastatinom Actavis, a preto vám lekár na užívanie nižších dávok ako 20 mg predpíše iný liek s obsahom rosuvastatínu.


Užívanie lieku

Tabletu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody.

Rosuvastatin Actavis užívajte raz denne. Môžete ho užiť kedykoľvek v priebehu dňa.

Tabletu sa snažte užiť každý deň v rovnakom čase, aby ste si to lepšie zapamätali.


Pravidelné kontroly cholesterolu

Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že vaša hladina cholesterolu dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.


Lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú dávku Rosuvastatinu Actavis, ktorá je pre vás najvhodnejšia.


Ak užijete viac Rosuvastatinu Actavis, ako máte

Obráťte sa na svojho lekára alebo navštívte najbližšie zdravotnícke zariadenie.


Ak ste hospitalizovaný alebo liečený aj na iné ochorenie, informujte zdravotnícky personál, že užívate Rosuvastatin Actavis.


Ak zabudnete užiť Rosuvastatin Actavis

Neobávajte sa a nasledujúcu dávku užite v obvyklom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Rosuvastatin Actavis

Povedzte svojmu lekárovi, ak chcete prestať užívať Rosuvastatin Actavis. Hladina vášho cholesterolu sa môže opäť zvýšiť, ak prestanete užívať Rosuvastatin Actavis.


Ak máte akékoľvek iné otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Je dôležité, aby ste vedeli o týchto vedľajších účinkoch, ktoré sa môžu vyskytnúť. Sú zvyčajne mierne a vymiznú po krátkom čase.


Prestaňte užívať Rosuvastatin Actavis a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:

 • ťažkosti s dýchaním spolu s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla alebo bez neho

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním

 • výrazné svrbenie kože (s vyvýšenými hrčkami).


Tiež prestaňte užívať rosuvastatín a poraďte sa okamžite s lekárom, ak máte nejaké neobvyklé bolesti alebo bolestivosť vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli očakávať.

Tak ako pri iných statínoch, zaznamenal veľmi malý počet osôb nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov známe ako rabdomyolýza.


Časté možné vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

 • bolesť hlavy

 • bolesť brucha

 • zápcha

 • nevoľnosť

 • bolesť svalov

 • pocit slabosti

 • závraty

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu

Rosuvastatinom Actavis (len tablety Rosuvastatinu Actavis 40 mg)

 • cukrovka. Je viac pravdepodobná, ak máte vysoké hladiny cukru a tukov vo vašej krvi,

nadváhu a máte vysoký krvný tlak. Váš lekár vás bude sledovať, kým budete užívať tento liek.


Menej časté možné vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

 • vyrážka, svrbenie alebo iné kožné reakcie

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu

Rosuvastatinom Actavis (iba Rosuvastatin Actavis 20 mg)


Zriedkavé možné vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):

 • ťažké alergické reakcie vrátane opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže

spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním a dýchaním, závažné svrbenie kože (s vyvýšenými hrčkami).

Ak si myslíte, že máte alergickú reakciu, prestaňte užívať Rosuvastatin Actavis a okamžite

vyhľadajte lekársku pomoc

 • poškodenie svalov – ako upozornenie, prestaňte užívať Rosuvastatin Actavis a okamžite

povedzte lekárovi, ak máte nezvyčajnú bolesť svalov alebo bolestivosť svalov, ktoré trvajú

dlhšie ako by ste očakávali

 • ťažká bolesť brucha (zápal pankreasu)

 • zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi


Veľmi zriedkavé možné vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000):

 • žltačka (zožltnutie kože a očí)

 • hepatitída (zápal pečene)

 • stopy krvi v moči

 • poškodenie nervov nôh a rúk (ako napríklad znížená citlivosť)

 • bolesť kĺbov

 • strata pamäti

 • gynekomastia (zväčšenie prsnej žľazy u mužov a žien)


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (frekvencia nie je známa z dostupných údajov) môžu

zahŕňať:

 • hnačka (riedka stolica)

 • Stevensov–Johnsonov syndróm (závažný stav spojený s tvorbou pľuzgierov kože, úst, očí

a pohlavných orgánov)

 • kašeľ

 • dýchavičnosť

 • edém (opuch)

 • poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočnej mory

 • sexuálne problémy

 • depresia

 • dýchacie problémy vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosť

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Týka sa

to aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

používateľov.


5. Ako uchovávať Rosuvastatin Actavis


Tento liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke/blistri/štítku po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Obal tablety obsahuje kyslíkový absorbent - Neprehĺtajte.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rosuvastatin Actavis obsahuje

 • Liečivo Rosuvastatinu Actavis je rosuvastatín. Rosuvastatin Actavis filmom obalené tablety obsahujú vápenatú soľ rosuvastatínu zodpovedajúcu 20 alebo 40 mg rosuvastatínu.

 • Ďalšie zložky sú: jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, krospovidón typu A, dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy, magnéziumstearát; obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy, makrogol 3350, triacetín. Rosuvastatin Actavis 20 mg a 40 mg obsahuje karmín (E120).


Ako vyzerá Rosuvastatin Actavis a obsah balenia

Rosuvastatin Actavis 20 mg filmom obalené tablety sú ružové, okrúhle, priemer 9 mm, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s vyrytým označením „ST 3“ na jednej strane.

Rosuvastatin Actavis 40 mg filmom obalené tablety sú ružové, oválne, 16 mm x 8 mm, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s vyrytým označením „ST 4“ na jednej strane.


Tablety sú dostupné v blistrových baleniach obsahujúcich 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98 a 100 tabliet

a v obale na tablety obsahujúcom 100 tabliet a kyslíkový absorbent (kyslíkový absorbent neprehĺtajte).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Portugalsko

Rosuvastatina Actavis

Rakúsko

Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg Filmtabletten

Bulharsko

Rosuvastatin Actavis

Cyprus

Tintaros

Česká republika

Rosuvastatin Actavis

Dánsko

Rosuvastatin Actavis

Estónsko

Rosuvastatin Actavis

Grécko

Rosuvastatin/Actavis

Španielsko

Rosuvastatina Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Maďarsko

Rosuvastatin Actavis 10 mg, 20 mg,

40 mg

Island

Rosuvastatin Actavis

Litva

Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg plévele dangtos tabletés

Lotyšsko

Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg apvalkotãs tabletes

Malta

Tintaros

Nórsko

Rosuvastatin Actavis

Poľsko

Actarosin

Rumunsko

Exceltin 5mg, 10mg, 20mg, 40mg comprimate filmate

Slovinsko

Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika

Rosuvastatin Actavis 20 mg, 40 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 05/2012.8

Rosuvastatin Actavis 20 mg

Súhrn údajov o lieku
Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku,evid. č.: 2010/06630-REG, 2010/06631-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. Názov lieku


Rosuvastatin Actavis 20 mg

Rosuvastatin Actavis 40 mg

filmom obalené tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna tableta obsahuje 20 mg alebo 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Pomocné látky so známym účinkom:

Jedna 20 mg tableta obsahuje 128,60 mg monohydrátu laktózy.

Jedna 40 mg tableta obsahuje 257,21 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.


20 mg tablety: ružové, okrúhle, 9 mm, bikonvexné, filmom obalené tablety s vyrytým označením „ST 3“ na jednej strane.


40 mg tablety: ružové, oválne, 16 mm x 8 mm, bikonvexné, filmom obalené tablety s vyrytým označením „ST 4“ na jednej strane.


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie

Rosuvastatin Actavis je indikovaný u dospelých, mladistvých a detí vo veku 10 rokov a starších s primárnou hypercholesterolémiou (typu IIa)alebo zmiešanou dyslipidémiou (typu IIb) ako doplnok k diéte v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú nefarmakologickú liečbu (napr. telesná aktivita, zníženie hmotnosti) nie je dostatočná.


Rosuvastatin Actavis je indikovaný na homozygotnú familiárnu hypercholesterolémiu ako doplnok k diéte a inej liečbe na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto postupy nie sú vhodné.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod

Rosuvastatin Actavis je indikovaný na prevenciu závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1) ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie má byť individuálne v závislosti od cieľa terapie a reakcie pacienta, v súlade s platnými odporúčaniami.


Liečba hypercholesterolémie

Odporúčaná začiatočnáperorálna dávka je 5 alebo10 mg raz denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny alebo u pacientov, ktorým sa zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy.

Pri určovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy hladinu cholesterolu u pacienta, kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich účinkov (pozri nižšie).V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň(pozri časť 5.1). Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť len u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg, bol pod dohľadom odborníka.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod


V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).


Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci vo veku 10 - 17 rokov (chlapci v Tannerovom štádiu II a vyššom a dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok)
U detí a dospievajúcich je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne. Zvyčajný rozsah dávky je 5 - 20 mg perorálne jedenkrát denne. Titrácia sa má u detských pacientov vykonať podľa individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre liečbu detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4). Pred začatím liečby rosuvastatínom majú mať deti a dospievajúci štandardnú diétu na zníženie cholesterolu;tátodiéta má pokračovať počas liečby rosuvastatínom. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie neskúmala.
U detí a dospievajúcich sa nemajú používať 40 mg tablety.

Deti mladšie ako 10 rokov
Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo veku medzi 8 a 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. Preto sa Rosuvastatin Actavis neodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


Použitie u starších osôb

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg (pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávky pokiaľ ide o vek.


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávku. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek. Použitie Rosuvastatinu Actavis u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiekje kontraindikované v akejkoľvek dávke (pozri časti 4.3 a 5.2).

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie pečene

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície sa však pozorovalo u pacientov s Childovým‑Pughovým skóre 8 a 9 (pozri časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti u pacientov s Childovým-Pughovým skóre nad 9. Rosuvastatin Actavis je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).


Rasa

U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia (pozri časti 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov ázijského pôvodu.


Dávkovanie u pacientov s predispozíciou pre vznik myopatie

Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie (pozri časť 4.4). Dávka 40 mg je u týchto pacientov kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Spôsob podávania

Rosuvastatin Actavis sa môže užívať kedykoľvek počas dňa s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Rosuvastatin Actavis je kontraindikovaný:

 • u pacientov s precitlivenosťou na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku uvedenú

v časti 6.1,

 • u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného pretrvávajúceho zvýšenia

sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt (upper limit of normal,ULN),

 • u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min),

- u pacientov s myopatiou,

 • u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín,

 • počas gravidity a laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú primeranú

antikoncepciu.


Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy. Tieto faktory zahŕňajú:

 • stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min),

 • hypotyreoidizmus,

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch,

- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA

reduktázy alebo fibrátov,

 • nadmerné požívanie alkoholu,

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín,

 • pacienti ázijského pôvodu,

 • súbežné užívanie fibrátov,

(Pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky rosuvastatínu, najmä 40 mg, sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo intermitentný charakter. Proteinúria nepredznamenávala akútne alebo progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných renálnych nežiaducich príhod je po uvedení lieku na trh vyšší pri dávke 40 mg.U pacientov liečených dávkou 40 mg sa má zvážiť zaradenie sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.


Účinky na kostrové svalstvo

U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrové svalstvo, akými sú napr. myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa vylúčiť farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), preto je potrebná zvýšená opatrnosť pri ich kombinovanom použití.

Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v sledovaní po uvedení lieku na trh vyšší pri dávke 40 mg.


Stanovovanie kreatínkinázy

Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe alebo ak jestvuje iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), je potrebné vykonať potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK > 5-krát ULN, liečba sa nemá začať.


Pred liečbou

Rosuvastatín, podobne ako iné inhibítory HMG-CoA reduktázy, je potrebné predpisovať s opatrnosťou pacientom s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy. Tieto faktory zahŕňajú:

- poškodenie funkcie obličiek,

- hypotyreoidizmus,

- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch,

- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA

reduktázy alebo fibrátov,

- nadmerné požívanie alkoholu,

- vek nad 70 rokov,

- okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín (pozri časť 5.2),

- súbežné užívanie fibrátov.


U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), liečba sa nemá začať.


Počas liečby

Pacientov treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľnú bolesť svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s nevoľnosťou alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy (CK). Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (> 5-krát ULN), alebo ak sú muskulárne symptómy závažné, prípadne spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj keď sú hodnoty CK 5-krát ULN), liečba sa musí vysadiť. Po úprave symptómov a hodnôt CK sa má zvážiť opätovné podávanie rosuvastatínu alebo alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke a pacienta je treba starostlivo sledovať.

Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je potrebné.

V klinických skúškach sa u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s inou terapiou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrové svalstvo. Lenže u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, cyklosporínom, kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz a makrolidovými antibiotikami sa pozoroval zvýšený výskyt myozitídy a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto sa kombinácia rosuvastatínu a gemfibrozilu neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným podávaním rosuvastatínu s fibrátmi alebo niacínom má prevýšiť potenciálne riziká takýchto kombinácií. Užívanie rosuvastatínu v dávke 40 mg súbežne s fibrátmi je kontraindikované(pozri časti 4.5 a 4.8).


Rosuvastatín sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vývoj obličkovej nedostatočnosti v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy alebo nekontrolované kŕče).

Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní rosuvastatínu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene. Pred začiatkom a 3 mesiace po začatí liečby sa odporúča vykonať funkčné testy pečene. Liečba sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina sérových transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt. Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hepatálnych transamináz) je po uvedení lieku na trh vyšší pri dávke 40 mg.


U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné ochorenie pred začatím terapie rosuvastatínom.

Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov ázijskéhopôvodu v porovnaní s kaukazskou rasou (pozri časti 4.2 a 5.2).

Proteázové inhibítory

Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Intolerancia laktózy

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


Intersticiálna choroba pľúc

Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc sa vyskytli pri užití niektorých statínov, obzvlášť počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.8 ). Existujúce príznaky môžu zahŕňať dyspnoe, neproduktívny kašeľ a celkové zhoršenie zdravia (únava, strata hmotnosti a horúčka). Ak je podozrenie, že pacient má rozvinutú intersticiálnu chorobu pľúc, liečba statínmi sa má ukončiť.


Diabetes mellitus
Niektoré dôkazy naznačujú, že statíny ako trieda zvyšujú hladinu cukru v krvi u niektorých pacientov s vysokým rizikom následného diabetu a môžu zapríčiniť hladinu hyperglykémie, pri ktorej je potrebná diabetická starostlivosť podľa súčasných odporúčaní. Toto riziko je však prevážené redukciou vaskulárneho rizika u statínov, a preto nie je dôvod pre ukončenie liečby statínmi. Rizikoví pacienti (glykémia nalačno 5,6‑6,9 mmol/l, BMI (body mass index) > 30 kg/m2, zvýšené triglyceridy, hypertenzia) sa majú sledovať klinicky aj biochemicky v súlade s platnými odporúčaniami.

V štúdii JUPITER bola hlásená celková frekvencia diabetu mellitus 2,8 % v skupine s rosuvastatínom a 2,3 % s placebom, predovšetkým u pacientov s glykémiou nalačno 5,6‑6,9 mmol/l.

Deti a dospievajúci
Hodnotenie lineárneho rastu (výška), telesnej hmotnosti, BMI (body mass index) a sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u detských pacientov vo veku 10 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na jednoročné obdobie. Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny vplyv na rast, telesnú hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1). Skúsenosti z klinickej štúdie u detí a dospievajúcich sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy.

V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené CK > 10-krát ULN a svalové symptómy po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s pozorovaním v klinických štúdiách u dospelých (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie


Cyklosporín:Počas súbežnej liečby s rosuvastatínom a cyklosporínom sa pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.3).

Súbežné podávanie s cyklosporínom nemalo vplyv na koncentrácie cyklosporínu v plazme.

Antagonisty vitamínu K:Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, môže začatie terapie alebo zvyšovanie dávky rosuvastatínu u pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo iné kumarínové antikoagulans) viesť k zvýšeniu INR (International Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky rosuvastatínu môže viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


Ezetimib:Súbežné užívanie rosuvastatínu a ezetimibu nemalo ani u jedného z nich za následok zmeny AUC alebo Cmax. Farmakodynamické interakcie medzi rosuvastatínom a ezetimibom, vzhľadom na nežiaduce účinky, sa však nedajú vylúčiť (pozri časť 4.4).


Gemfibrozil a iné hypolipidemiká:Súbežné užívanie rosuvastatínu a gemfibrozilu viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmaxa AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4). Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom, farmakodynamické interakcie sa však vyskytnúť môžu. Gemfibrozil, fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach znižujúcich lipidy (≥ 1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy, pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu, aj keď sa podávajú samostatne. Súbežné podávanie dávky 40 mg s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). U týchto pacientov sa má liečba tiež začať dávkou 5 mg.


Proteázové inhibítory:Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy, súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu rosuvastatínu. Súbežné podávanie 20 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (400 mg lopinaviru/100 mg ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo spojené s približne dvojnásobným zvýšením rovnovážneho AUC(0-24)a päťnásobným zvýšením Cmaxrosuvastatínu. Súbežné užívanie rosuvastatínu a inhibítorov proteázy u HIV-pozitívnych pacientov sa preto neodporúča (pozri tiež časť 4.4).


Antacidá:Súbežné užívanie rosuvastatínu a suspenzie antacíd obsahujúcej hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal.


Erytromycín:Súbežné užívanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20 % poklesu AUC (0-t)a k 30 % zníženiu hodnoty Cmaxrosuvastatínu. Príčinou tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.


Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (hormone replacement therapy,HRT): Súbežné podávanie rosuvastatínu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v plazme treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva. U pacientok užívajúcich súbežne rosuvastatín a substitučnú hormonálnu liečbu nie sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť k podobnému účinku. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.


Iné lieky: Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.


Izoenzýmy cytochrómu P450:Výsledky skúšok in vitro ain vivo ukázali, že rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450. Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4) alebo ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4) a rosuvastatínu viedlo k 28 % zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto neočakávajú.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Rosuvastatín je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.


Ženy vo fertilnom veku musia používať počas liečby účinnú antikoncepciu.


Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liek je potrebné okamžite vysadiť.


U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do mlieka. O vylučovaní do materského mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenieschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Na základe farmakodynamických vlastností rosuvastatínu je nepravdepodobné, že bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže objaviť závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované v súvislosti s podávaním rosuvastatínu sú spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúškach menej ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v štúdii kvôli nežiaducim účinkom.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je nasledovná:

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie vrátane angioedému


Poruchy endokrinného systému
Časté: diabetes mellitus1


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, závrat


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: zápcha, nauzea, bolesť brucha

Zriedkavé: pankreatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: pruritus, vyrážka a žihľavka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: myalgia

Zriedkavé: myopatia (vrátane myozitídy) a rabdomyolýza


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé: gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: asténia


1frekvencia závisí od prítomnosti alebo absencii rizikových faktorov (glykémia nalačno 5,6 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zvýšené triglyceridy, anamnéza hypertenzie).


Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, výskyt nežiaducich účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.


Účinky na obličky:U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení moču pomocou diagnostických prúžkov zistila proteinúria väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri podávaní dávky 10 a 20 mg u menej ako 1 % prípadov, pri podávaní dávky 40 mg približne u 3 %. Pri podávaní dávky 20 mg sa zistilo malé zvýšenie proteinúrie (z negatívneho alebo stopového nálezu na +). Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu, resp. k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní a po uvedení lieku na trh doteraz neidentifikovalo príčinnú súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.


U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.


Účinky na kostrové svalstvo:U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrové svalstvo, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýzas akútnym renálnym zlyhaním a bez neho.


U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup koncentrácie kreatínkinázy (CK), vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (> 5-krát ULN), liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).


Účinky na pečeň: Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup transamináz, vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh:

Počas skúseností po uvedení rosuvastatínu na trh boli okrem vyššie uvedených hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:

Poruchy nervového systému:

Veľmi zriedkavé: polyneuropatia, strata pamäti
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Neznáme: kašeľ, dýchavičnosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Neznáme: hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: žltačka, hepatitída

Zriedkavé:zvýšenie hepatálnych transamináz

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Neznáme: Stevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé:artralgia

Poruchy obličiek a močovej sústavy

Veľmi zriedkavé: hematúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Neznáme: edém

Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:
Depresia.
Poruchy spánku vrátane nespavosti a nočných môr.

Sexuálna dysfunkcia.
Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc, a to najmä počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4).


Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt hepatálnych transamináz) je vyššípri dávke 40 mg.


Deti a dospievajúci: Zvýšenie kreatínkinázy > 10-krát ULN a svalové symptómy sa pozorovali po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.

4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemáprospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: látky upravujúce hladinu tuku v krvi; inhibítory HMG-CoA reduktázy
ATC kód: C10AA07


Spôsob účinku

Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A namevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny cholesterolu.


Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím sa potencuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sasyntéza VLDL v pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.

Farmakodynamický účinky

Rosuvastatín znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu celkového cholesterolu, triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (pozri tabuľku 1). Rosuvastatín tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C, celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.


Tabuľka 1 Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné percento zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)

Dávka

N

LDL-C

Celkový-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

- 7

- 5

3

- 3

- 7

- 3

0

5

17

- 45

- 33

13

- 35

- 44

- 38

4

10


17


- 52


- 36


14


- 10


- 48


- 42


4


20

17

- 55

- 40

8

- 23

- 51

- 46

5

40

18

- 63

- 46

10

- 28

- 60

- 54

0Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek, je účinný u osobitných skupín pacientov, napríklad u diabetikov a u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou.


Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL - C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS; 1998); približne 80 % pacientov užívajúcich dávku 10 mg dosiahlo cieľové hodnoty LDL - C (< 3 mmol/l) odporúčané smernicami EAS.


V rozsiahlej štúdii s pacientmi s heterozygótnou formou familiárnej hypercholesterolémie sa rosuvastatín podával 435 osobám v dávkach od 20 mg do 80 mg v rámci titrovania vhodnej sily lieku. Vo všetkých dávkach vykazoval rosuvastatín priaznivý účinok na parametre lipidov a dosahovanie cieľov terapie. Po titrácii na dennú dávku 40 mg (12 týždňov liečby) sa hladina LDL - C znížila o 53 %. 33 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty pre hladinu LDL - C (< 3 mmol/l) stanovené v smerniciach EAS.


V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila odpoveď 42 pacientov s homozygótnou formou familiárnej hypercholesterolémie na rosuvastatín 20 – 40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné zníženie hladín LDL - C o 22 %.


V klinických skúšaniach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov, sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na zvyšovanie hladiny HDL - C (pozri časť 4.4).


V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym rizikom ICHS (definovanom ako Framinghamovo riziko < 10 % počas viac ako 10 rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), ale so subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima Media Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o 0,0145 mm/rok [95 % CI - 0,0196 až - 0,0093; p < 0,0001]. Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny pacientov liečených rosuvastatínom bola - 0,0014 mm/rok [- 0,12 %/rok (nesignifikantné)]v porovnaní s progresiou [+ 0,0131 mm/rok (1,12 %/rok (p < 0,0001)] u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu rosuvastatínom v dávke 40 mg. Dávka 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).


Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s rosuvastatínom (JUPITER štúdia) posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (≥ 50 rokov) a žien (≥ 60 rokov). Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8901) alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8901) a boli sledovaní počas jej trvania priemerne 2 roky.

Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45 % (p < 0,001) v rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.


V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým Framinghamovým rizikovým skóre > 20 % (1558 osôb) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového ukazovateľa kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine nezmenila (p = 0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov (celkovo 9302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ≥ 5 % (extrapolovaným, aby boli zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového ukazovateľa kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita v tejto vysoko rizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).


V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 % subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov liečených placebom. Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli: myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 % rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 % placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli infekcie urogenitálneho traktu (8,7 % rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 % placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia (7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).


Deti a dospievajúci
V multicentrickej dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, 12-týždňovej štúdii (n = 176, z toho 97 mužov a 79 žien) nasledovanej 40-týždňovou otvorenou titračnou fázou rosuvastatínu (n = 173, z toho 96 mužov a 77 žien), užívali pacienti vo veku 10 - 17 rokov (Tannerovo štádium II-V, dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, rosuvastatín 5, 10 alebo 20 mg alebo placebo denne počas 12 týždňov a potom užívali všetci rosuvastatín denne počas 40 týždňov. Pri vstupe do štúdie bolo približne 30 % pacientov vo veku 10 - 13 rokov a približne 17 % bolo v Tannerovom štádiu II, 18 % v Tannerovom štádiu III, 40 % v Tannerovom štádiu IV a 25 % bolo v Tannerovom štádiu V.


LDL - C sa znížil o 38,3 % s rosuvastatínom 5 mg, o 44,6 % s rosuvastatínom 10 mg a o 50,0 % s rosuvastatínom 20 mg, v porovnaní s 0,7 % znížením u placeba.

Na konci 40-týždňovej otvorenej fázy titrovaním do cieľovej hodnoty a zvyšovaním dávky do maximálne 20 mg jedenkrát denne dosiahlo cieľovú hodnotu LDL - C menej ako 2,8 mmol/l 70 zo 173 pacientov (40,5 %).


Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil vplyv na rast,
telesnúhmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 4.4). Skúsenosti z klinických štúdií u detí a dospievajúcich pacientov sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy. Táto štúdia (n = 176) nebola vhodná pre porovnanie zriedkavých nežiaducich účinkov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.


Distribúcia

Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem rosuvastatínu je približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.


Biotransformácia

Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %). Metabolické štúdie in vitros použitím ľudských hepatocytov indikujú, že rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP2C9 bol hlavným izoenzýmom,v menšej miere 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N-desmetyl metabolit a laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú. Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG-CoA reduktázy v cirkulácii.


Vylučovanie

Približne 90 % rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom. Približne 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 l/h (koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový prenášač OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu pečeňou.


Linearita

Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od dávky.

Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických parametroch.


Osobitné skupiny pacientov


Vek a pohlavie: Farmakokinetika rosuvastatínunie je u dospelýchklinicky relevantne ovplyvnená vekom ani pohlavím. Farmakokinetika rosuvastatínu u detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou bola podobná ako u dospelých dobrovoľníkov (pozri nižšie „Deti a dospievajúci“).

Rasa: Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej hodnoty AUC a Cmaxu pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania, Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou, u Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné rozdiely vo farmakokinetike medzi kaukazskou rasou a černochmi.


Porucha funkcie obličiek: V klinickej štúdii s pacientmi s rôznym stupňom poruchy obličkových funkcií nemali poruchy mierneho až stredne ťažkého stupňa vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N‑desmetylmetabolitu v plazme. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-násobný vzostup koncentrácie N‑desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u osôb vystavených hemodialýze boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Porucha funkcie pečene: V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym stupňom poškodenia funkcie pečene, sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším Childovým-Pughovým skóre. U pacientov s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


Deti a dospievajúci: Farmakokinetické parametre u detí a dospievajúcichs heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku od 10 do 17 rokov neboli úplne charakterizované. Malá farmakokinetická štúdia s rosuvastatínom (podávaným vo formetabliet) u 18 detských pacientov ukázala, že expozícia u detských pacientov sa zdá porovnateľná s expozíciou u dospelých pacientov. Okrem toho výsledky ukazujú, že veľká odchýlka od proporcionality dávky sa neočakáva.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Špecifické testy na účinky hERG neboli skúmané. Nežiaduce reakcie, ktoré sa nepozorovali v klinických skúšaniach ale zistili sa u zvierat pri hladinách expozície podobnej klinickej expozícii, boli nasledovne: v skúšaniach toxicity po opakovanom podávaní sa pozorovali histopatologické zmeny pečene pravdepodobne vzhľadom na farmakologický účinok rosuvastatínu u myší, potkanov a s nižším rozsahom účinkov na močový mechúr u psov, avšak nie u opíc. Okrem toho sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov pri vyšších dávkach. Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, zníženie počtu vrhov, zníženie hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovala pri dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

mikrokryštalická celulóza

krospovidón typu A

dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatý

monohydrát laktózy

magnéziumstearát


Obal tablety

hypromelóza

oxid titaničitý (E 171)

monohydrát laktózy

makrogol 3350

triacetín

karmín (E120) (20 mg a 40 mg tablety)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC-Al a Al-Al blister: 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98 a 100 tabliet.

HDPE obal na tablety s kyslíkovým absorbentom: 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


31/0212/12-S

31/0213/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


14

Rosuvastatin Actavis 20 mg