+ ipil.sk

Rosuvastatin Aurobindo 40 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/03255, 2011/03256, 2011/03257


Písomná informácia pre používateľov


Rosuvastatin Aurobindo 10 mg filmom obalené tablety

Rosuvastatin Aurobindo 20 mg filmom obalené tablety

Rosuvastatin Aurobindo 40 mg filmom obalené tablety


rosuvastatín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Rosuvastatin Aurobindo a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Rosuvastatin Aurobindo

3. Ako užívať Rosuvastatin Aurobindo

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Rosuvastatin Aurobindo

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rosuvastatin Aurobindo a na čo sa používa


Rosuvastatin Aurobindo patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny. Rosuvastatin Aurobindo vám predpísali pretože:

 • máte vysokú hladinu cholesterolu. To znamená, že máte zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody.


Odporučili vám, aby ste užívali statíny, pretože zmena stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu vašej hladiny cholesterolu. Pokiaľ užívate Rosuvastatin Aurobindo, musíte pokračovať v diéte na zníženie hladiny cholesterolu a v cvičení.


alebo


 • máte iné faktory, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody alebo podobné zdravotné problémy.


Infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda alebo iné problémy môžu byť spôsobné ochorením, ktoré sa nazýva ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená tvorbou tukových usadenín v artériách (tepnách).


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní Rosuvastatinu Aurobindo?

Rosuvastatin Aurobindo sa používa na úpravu hladín tukových látok v krvi nazývaných lipidy, z ktorých najznámejším je cholesterol.

V krvi sa nachádzajú rôzne typy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).


 • Rosuvastatin Aurobindo znižuje hladinu „zlého“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu.

 • Vo vašom tele zabraňuje tvorbe „zlého“ cholesterolu. Tiež zlepšuje schopnosť vášho tela odstraňovať ho z krvi.


Pri väčšine ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia, pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové látky sa môžu usadzovať v stenách vašich ciev a spôsobiť tak ich zúženie.


Niekedy sa tieto zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo cievnej mozgovej príhode. Znížením hladiny cholesterolu, môžete znížiť riziko, že dostanete srdcový infarkt, cievnu mozgovú príhodu alebo podobné zdravotné problémy.


Je potrebné, aby ste naďalej užívali Rosuvastatin Aurobindo, aj keď ste dosiahli normálnu hladinu cholesterolu, pretože tým predídete tomu, aby sa hladina cholesterolu opäť zvýšila a zapríčinila tvorbu tukových usadenín. Avšak prestaňte užívať liek, keď Vám to povie lekár alebo ak otehotniete.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Rosuvastatin Aurobindo


Neužívajte Rosuvastatin Aurobindo, ak:

 • ste alergický na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Rosuvastatinu Aurobindo, okamžite ho prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Rosuvastatinom Aurobindo používaním vhodnej antikoncepcie.

 • máte ochorenie pečene.

 • máte závažné problémy s obličkami.

 • máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov.

 • užívate liečivo nazývané cyklosporín (užíva sa napríklad po transplantácii orgánov).


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého alebo máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom. Okrem toho, neužívajte Rosuvastatin Aurobindo 40 mg (najvyššiu dávku):


 • ak máte stredne závažné problémy s obličkami (ak máte pochybnosti, spýtajte sa svojho lekára).

 • ak vaša štítna žľaza nepracuje správne.

 • ak ste mali akékoľvek opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov, svalové problémy v minulosti alebo vo vašej rodine alebo sa u vás v minulosti vyskytli svalové problémy počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu.

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholu.

 • ak máte ázijský pôvod (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan a Ind).

 • ak užívate iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu nazývané fibráty.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Rosuvastatin Aurobindo:

 • ak máte problémy s obličkami.

 • ak máte problémy s pečeňou.

 • ak ste trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, keď ste v minulosti mali alebo sa vo vašej rodine vyskytli svalové problémy alebo sa u vás a vo vašej rodine v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu vyskytli svalové problémy. Okamžite informujte svojho lekára, ak u seba spozorujete nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre alebo máte horúčku.

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholu.

 • ak vaša štítna žľaza nepracuje správne.

 • ak užívate ďalšie lieky na zníženie hladiny cholesterolu nazývané fibráty. Prečítajte si, prosím, túto písomnú informáciu pre používateľov pozorne, a to aj v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu;

 • ak užívate lieky používané na boj proti infekcii HIV napr. lopinavir/ritonavir, pozrite si, prosím časť Iné lieky a Rosuvastatin Aurobindo.

 • ak je pacient mladší ako 10 rokov: 40 mg tableta Rosuvastatinu Aurobindo nie je vhodná na používanie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

 • ak je pacient mladší ako 18 rokov: 40 mg tableta Rosuvastatinu Aurobindo nie je vhodná na používanie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

 • ak máte viac ako 70 rokov (pretože správnu dávku Rosuvastatinu Aurobindo, ktorá vám bude vyhovovať, potrebuje určiť lekár).

 • ak máte vážne zlyhávanie dýchania.

 • ak máte ázijský pôvod – t.j. ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind. Správnu dávku Rosuvastatinu Aurobindo, ktorá vám bude vyhovovať, potrebuje určiť váš lekár.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti:

 • Neužívajte Rosuvastatin Aurobindo 40 mg (najvyššiu dávku) a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akúkoľvek dávku lieku Rosuvastatin Aurobindo.


Pri malom počte pacientov môžu statíny spôsobiť poškodenie pečene, ktoré sa zisťuje jednoduchým vyšetrením, stanovujúcim hladiny pečeňových enzýmov v krvi. Z tohto dôvodu vám lekár pravdepodobne urobí toto vyšetrenie krvi pred liečbou a počas liečby Rosuvastatin Aurobindo.


Počas užívania tohto lieku vás bude váš lekár pozorne sledovať, či sa u vás nevyskytuj cukrovka alebo riziko pre vznik cukrovky. Vznik rizika cukrovky je pravdepodobnejší, ak máte vysoké hladiny cukrov a tukov v krvi, máte nadváhu a máte vysoký tlak krvi.


Iné lieky a Rosuvastatin Aurobindo

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov: cyklosporín (užíva sa napríklad po transplantácii orgánov), warfarín (alebo iný liek „na zriedenie krvi“), fibráty (ako napr. gemfibrozil, fenofibrát) alebo akékoľvek iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu (ako napr. ezetimib), lieky užívané pri problémoch s trávením (na neutralizáciu žalúdočnej kyseliny), erytromycín (antibiotikum) antikoncepciu užívanú ústami (tablety), hormonálnu substitučnú liečbu alebo lopinavir/ritonavir (používajú sa na boj proti infekcii HIV – pozrite si, prosím, časť Upozornenia a opatrenia). Účinky týchto liekov sa môže vplyvom Rosuvastatinu Aurobindo zmeniť alebo tieto lieky môžu zmeniť účinok Rosuvastatinu Aurobindo.


Rosuvastatinu Aurobindo a jedlo a nápoje

Rosuvastatin Aurobindo môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Rosuvastatin Aurobindo, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Ak otehotniete počas užívania Rosuvastatinu Aurobindo, okamžite prerušte jeho užívanie a informujte svojho lekára. Ženy sa zabrániť tehotenstvu počas liečby Rosuvastatinom Aurobindo používaním vhodnej antikoncepcie.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Väčšina ľudí môže počas užívania Rosuvastatinu Aurobindo viesť vozidlo a obsluhovať stroje – užívanie lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. Niektorí ľudia však počas liečby Rosuvastatinom Aurobindo trpia závratmi. Ak máte závrat, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


RosuvastatinAurobindo obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Filmom obalené tablety Rosuvastatinu Aurobindo obsahujú farbivá Allura red AC a oranžovú žlť FCF, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie.


3. Ako užívať Rosuvastatin Aurobindo


Vždy užívajte Rosuvastatin Aurobindo presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajné dávky u dospelých

Ak užívate Rosuvastatin Aurobindo na vysokú hladinu cholesterolu:

Začiatočná dávka

Liečba Rosuvastatinom Aurobindo sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg, a to aj vtedy, keď ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu. Určenie vašej začiatočnej dávky bude závisieť od:


 • hladiny vášho cholesterolu,

 • stupňa rizika pre vznik infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody,

 • prítomnosti faktora, ktorý môže u vás spôsobiť zvýšenú citlivosť na možné vedľajšie účinky.


Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka Rosuvastatinu Aurobindo bude pre vás najvhodnejšia.


Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám podá najnižšiu dávku (5 mg), ak:

 • máte ázijský pôvod – t.j. ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind,

 • ste starší ako 70 rokov,

 • máte stredne závažné problémy s obličkami,

 • máte zvýšené riziko pre vznik svalových bolestí (myopatia).


Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka

Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku. Je to preto, aby ste užívali takú dávku Rosuvastatin Aurobindo, ktorá je pre Vás najvhodnejšia. Ak ste liečbu začali dávkou 5 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto dávku zvýši na 10 mg, neskôr 20 mg a nakoniec 40 mg, ak to bude potrebné.

Ak ste liečbu začali dávkou 10 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto dávku zvýši na 20 mg a neskôr až na 40 mg, ak to bude potrebné. Dávka sa môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.


Najvyššia denná dávka Rosuvastatinu Aurobindo je 40 mg. Táto dávka je určená len pre pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody, u ktorých na adekvátne zníženie hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.

Ak užívate Rosuvastatin Aurobindo na zníženie rizika infarktu, mŕtvice alebo s tým súvisiacich zdravotných problémov:

Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak, lekár môže rozhodnúť pre použitie nižšej dávky, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov(pozri Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám dá najnižšiu dávku 5 mg).

Zvyčajné dávky u detí vo veku 10 - 17 rokov

Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg. Lekár môže zvýšiť dávku, aby pre vás našiel správne množstvo Rosuvastatin Aurobindo. Maximálna denná dávka je 20 mg Rosuvastatin Aurobindo. Rosuvastatin Aurobindo užívajte raz denne. Rosuvastatin Aurobindo 40 mgtablety nemajúužívať deti.


Užívanie vašich tabliet

Každú tabletu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody.


Rosuvastatin Aurobindo užívajte raz denne. Môžete ho užiť kedykoľvek počas dňa.

Snažte sa užiť tabletu každý deň v rovnakom čase, čo vám pomôže zapamätať si, že liek treba užiť.


Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu

Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám hladiny cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že Vaša hladina cholesterolu dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.


Lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú dávku Rosuvastatin Aurobindo, ktorá je pre vás najvhodnejšia.


Ak užijete viac Rosuvastatin Aurobindo, ako máte

Kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu, aby ste sa poradili.

Ak pôjdete do nemocnice alebo dostanete liečbu na iné ochorenie, povedzte zdravotníckym pracovníkom, že užívate Rosuvastatin Aurobindo.


Ak zabudnete užiť Rosuvastatin Aurobindo

Nemusíte mať žiadne obavy, jednoducho užite svoju ďalšiu naplánovanú dávku v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Rosuvastatin Aurobindo

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa rozhodli prestať užívať Rosuvastatin Aurobindo. Ak prestanete užívať Rosuvastatin Aurobindo, hladina vášho cholesterolu sa môže opäť zvýšiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Rosuvastatin Aurobindo môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali. Zvyčajne sú mierne po krátkom čase vymiznú.


Prestaňte užívať Rosuvastatin Aurobindo a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:

 • ťažkosti s dýchaním s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla,

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním,

 • silné svrbenie pokožky (s vyvýšenými hrčkami).


Tiež prestaňte užívať Rosuvastatin Aurobindo a poraďte sa okamžite s lekárom, ak máte akékoľvek nezvyčajné bolestisvalov, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli očakávať. Svalové príznaky sú častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých. Rovnako ako u iných statínov, veľmi malé množstvo pacientov zaznamenalo nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov, známe ako rabdomyolýza.


Časté možné vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov):

 • bolesť hlavy,

 • bolesť žalúdka,

 • zápcha,

 • nevoľnosť,

 • bolesť svalov,

 • pocit slabosti,

 • závrat,

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu Rosuvastatinom Aurobindo (len Rosuvastatin Aurobindo 40 mg).

 • cukrovka. Tá je pravdepodobnejšia, ak máte vysoké hladiny cukrov a tukov vo vašej krvi, máte nadváhu a máte vysoký tlak krvi. Váš lekár vás bude sledovať počas užívania tohto lieku.


Menej časté možné vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

 • vyrážka, svrbenie alebo iné kožné reakcie

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu Rosuvastatin Aurobindo (Rosuvastatin Aurobindo v dávkach 5 mg, 10 mg a 20 mg).


Zriedkavé možné vedľajšie účinky (postihujú 1až 10 používateľov z 10 000):

 • závažné alergické reakcie – znaky zahŕňajú opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, silné svrbenie pokožky (s vyvýšenými hrčkami). Ak si myslíte, že máte alergickú reakciu, prestaňte Rosuvastatin Aurobindo užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • poškodenie svalov u dospelých – ako opatrenie, prestaňte užívať Rosuvastatinu Aurobindo a okamžite sa poraďte so svojím lekárom v prípade, ak máte akékoľvek nezvyčajné bolesti alebo bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli očakávať,

 • silná bolesť žalúdka (zápal pankreasu)

 • zvýšenie hladín pečeňových enzýmov v krvi.


Veľmi zriedkavé možné vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000):

 • žltačka (zožltnutie kože a očí),

 • hepatitída (zápal pečene),

 • stopy krvi v moči,

 • poškodenie nervov nôh a rúk (ako napr. znížená citlivosť),

 • bolesť kĺbov

 • strata pamäti,

 • gynekomastia (zväčšenie prsníkov u mužov).


Vedľajšie účinky s neznámou častosťou môžu zahŕňať:

 • hnačku (riedku stolicu),

 • Stevensov–Johnsonov syndróm (závažný stav, spojený s tvorbou pľuzgierov v oblasti kože, úst, očí a pohlavných orgánov),

 • kašeľ,

 • dýchavičnosť,

 • edém (opuch),

 • poruchy spánku vrátane nespavosti a nočnej mory,

 • sexuálne problémy,

 • depresiu,

 • ťažkosti s dýchaním vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosť alebo horúčku,


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Rosuvastatin Aurobindo


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení EXP škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rosuvastatin Aurobindo obsahuje:


Liečivo je rosuvastatín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg, 20 mg alebo 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý, mikrokryštalická celulóza, krospovidón (typ B), magnéziumstearát.

Obal tablety:hypromelóza (15cP) (E464), monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E 171), oranžová žlť FCF (E110), hlinitý lak Allura červená AC (E129), hlinitý lak indigokarmín (E132), triacetín.


Ako vyzerá Rosuvastatin Aurobindo a obsah balenia


Rosuvastatin Aurobindo tablety 10 mg:

Ružové, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrazeným nápisom „J“ na jednej strane a „54“ na druhej strane.


Rosuvastatin Aurobindo tablety 20 mg:

Ružové, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrazeným nápisom „J“ na jednej strane a „55“ na druhej strane.


Rosuvastatin Aurobindo tablety 40 mg:

Ružové, oválne bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrazeným „J“ na jednej strane a „56“ na druhej strane.


Rosuvastatin Aurobindo tablety sú dostupné v polyamidových/hliníkových/PVC/hliníkových blistroch a HDPE fľaši s polypropylénovým uzáverom.


Veľkosti balenia:

Blister: 15, 20, 28, 30, 60, 98 a 100.

HDPE: 30, 100 a 500.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront,

Floriana FRN 1913

Malta


Výrobca

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


a


Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika Rosuvastatin Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg Potahované tablety

Fínsko Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/10 mg/ 20 mg/ 40 mg Tabletti, kalvopäällysteinen

Írsko Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/10 mg/ 20 mg/ 40 mg film-coated tablets

Malta Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/10 mg/ 20 mg/ 40 mgfilm-coated tablets

Poľsko Rosuvastatin Aurobindo

Portugalsko Rosuvastatina Aurobindo

Rumunsko Rosuvastatina Aurobindo 5 mg/10 mg/ 20 mg/ 40 mg comprimate filmate

Slovenská republika Rosuvastatin Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg filmom obalené tablety

Slovinsko Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/10 mg/ 20 mg/ 40 mg filmsko obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júli 2012.


8

Rosuvastatin Aurobindo 40 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku
Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/03255, 2011/03256, 2011/03257
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Rosuvastatin Aurobindo 10 mg filmom obalené tablety

Rosuvastatin Aurobindo 20 mg filmom obalené tablety

Rosuvastatin Aurobindo 40 mg filmom obalené tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá tableta obsahuje 10 mg, 20 mg alebo 40 mgrosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá 10 mg tableta obsahuje 45,878mg monohydrátu laktózy, 0,015 mg červene Allura AC a 0,013 mg oranžová žlť FCF.


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá 20 mg tableta obsahuje 91,755mg monohydrátu laktózy, 0,029 mg červene Allura AC a 0,025 mg oranžová žlť FCF.


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá 40 mg tableta obsahuje 183,510mg monohydrátu laktózy, 0,059 mg červene Allura AC a 0,051 mg oranžová žlť FCF.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta


Rosuvastatin Aurobindo tablety 10 mg:

Ružové, okrúhle [priemer 5,8 mm], bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrazeným nápisom „J“ na jednej strane a „54“ na druhej strane.


Rosuvastatin Aurobindo tablety 20 mg:

Ružové, okrúhle [priemer 7,4 mm], bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrazeným nápisom „J“ na jednej strane a „55“ na druhej strane.


Rosuvastatin Aurobindo tablety 40 mg:

Ružové, oválne bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrazeným „J“ na jednej strane a „56“ na druhej strane. Veľkosť 12,1 mm x 7 mm.


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie

Dospelí, dospievajúci a deti vo veku 10 rokov a staršie sprimárnou hypercholesterolémiou (typu IIa vrátane heterozygotnej formy familiárnej hypercholesterolémie), alebo zmiešanou dyslipidémiou (typu IIb) - ako doplnok diéty v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú nefarmakologickú liečbu(napr. telesná aktivita, zníženie telesnej hmotnosti) nie je dostatočná.


Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - ako doplnok diéty a inej liečby na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto postupy nie sú vhodné.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod

Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa predpokladá vysoké riziko vzniku prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1), ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu znižujúcu hladinu cholesterolu, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie sa má individuálne nastaviť v závislosti od cieľa liečby a odpovede pacienta, v súlade s platnými odporúčaniami.


Rosuvastatin Aurobindo sa môže užívať v kedykoľvek počas dňa s jedlom alebo bez jedla.

Liečba hypercholesterolémie

Odporúčaná začiatočnáperorálna dávka je 5 alebo10 mg raz denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny aj u pacientov, ktorým sa zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín.

Pri určovaní začiatočnej dávky je potrebné vziať do úvahy hladinu cholesterolu u pacienta, kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich účinkov (pozri nižšie).V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň(pozri časť 5.1).Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami (pozri časť 4.8), finálna titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť až po ďalšom 4-týždňovom období liečby, a tolen u pacientov so závažnou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg bol pod dohľadom odborníka.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod

V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).


Deti a dospievajúci

Použitie u detí a dospievajúcich majú určovať špecialisti.

Deti a dospievajúci vo veku 10 až 17 rokov (chlapci v Tannerovom štádiu II a vyššom a dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok).U detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne. Zvyčajný rozsah dávky je 5 - 20 mg perorálne raz denne. Titrácia sa má u detských a dospievajúcich pacientov vykonať podľa individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre liečbu detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4). Pred začatím liečby rosuvastatínom majú mať deti a dospievajúci štandardnú diétu na zníženie hladiny cholesterolu;tátodiéta má pokračovať počas liečby rosuvastatínom. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie neskúmala. 40 mg tablety nie sú vhodné na používanie u detí a dospievajúcich.


Deti mladšie ako 10 rokov

Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo veku od 8 do 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. Preto sa Rosuvastatin Aurobindo neodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


Použitie u starších pacientov

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg (pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania pokiaľ ide o vek.


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávku. U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek. Podávanie rosuvastatínu pacientom so závažnou poruchou funkcie obličiek je kontraindikované v akejkoľvek dávke. (pozri časti 4.3 a 5.2).

Dávkovanie u pacientom s poruchou funkcie pečene

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s Childovým-Pughovým skóre nad 9. Rosuvastatín je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).


Rasa

U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov ázijského pôvodu.


Dávkovanie u pacientov s predispozíciou pre vznik myopatie

Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie (pozri časť 4.4). Dávka 40 mg je u týchto pacientov kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


Rosuvastatín je kontraindikovaný:

 • u pacientov s precitlivenosťou na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku uvedenú v časť 6.1.

 • u pacientov s aktívnym ochorením pečene vrátane nevysvetleného pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt (HHN).

- u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).

- u pacientov s myopatiou.

- u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín.

- počas gravidity a počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia.


Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:

 • stredne závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min),

 • hypotyreóza,

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných svalových porúch,

 • predchádzajúca anamnéza svalovej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov,

 • nadmerná konzumácia alkoholu,

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín,

 • pacienti ázijského pôvodu,

 • súbežné užívanie fibrátov, (pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky rosuvastatínu, najmä 40 mg, sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo intermitentný charakter. Proteinúria nepredznamenávala akútne alebo progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných renálnych nežiaducich účinkov je pri používaní po uvedení lieku na trh vyšší pri dávke 40 mg.U pacientov liečených dávkou 40 mg sa má zvážiť zaradenie sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.


Účinky na kostrovésvalstvo

U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrovésvalstvo, akými sú napr. myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa celkom vylúčiť farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), je preto potrebná zvýšená opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.


Rovnako ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, je výskyt prípadov rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v sledovaní po uvedení lieku na trh vyšší pri dávke 40 mg.


Stanovenie hladiny kreatínkinázy


Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe alebo ak existvuje iná možná príčina zvýšenia hladiny CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-násobok HHN), je treba vykonať potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK > 5-násobok HHN, liečba sa nemá začať.


Pred liečbou

Rosuvastatín, podobne ako iné inhibítory reduktázy HMG-CoA, je potrebné predpisovať s opatrnosťou pacientom s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:

 • porucha funkcie obličiek,

 • hypotyreóza,

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných svalových porúch,

 • predchádzajúca anamnéza svalovej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov,

 • nadmerná konzumácia alkoholu,

 • vek nad 70 rokov,

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín (pozri časť 5.2),

 • súbežné užívanie fibrátov.


U takýchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom liečby a odporúča sa ich klinické sledovanie. Ak sú východiskové hladiny CK významne zvýšené (> 5-násobok HHN), liečba sa nemá začať.


Počas liečby

Pacientov je potrebné požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s nevoľnosťou alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy. Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (> 5-násobok HHN), alebo ak sú svalové príznaky závažné, prípadne spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj keď sú hodnoty CK 5-násobok HHN), liečba sa musí vysadiť. Po úprave príznakov a hladín CK sa má zvážiť opätovné podávanie rosuvastatínu alebo alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke a pacienta je treba starostlivo sledovať.

Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je potrebné.

V klinických skúškach s rosuvastatínom sa pri malom počte pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s inou liečbou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrový sval. Lenže u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom, kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteázy a makrolidovými antibiotikami, sa pozoroval zvýšený výskyt myozitídy a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto kombinácia rosuvastatínu a gemfibrozilu sa neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným podávaním rosuvastatínu s fibrátmi alebo niacínom má prevýšiť potenciálne riziká takýchto kombinácií. Užívanie rosuvastatínu v dávke 40 mg súbežne s fibrátmi je kontraindikované.(Pozri časti 4.5 a 4.8).


Rosuvastatín sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vznik obličkovej nedostatočnosti v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy alebo nekontrolované kŕče).

Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní rosuvastatínu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.


Pred začiatkom a 3 mesiace po nasadení liečby sa odporúča vykonať funkčné vyšetrenia činnosti pečene. Liečba sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina sérových transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt. Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hepatálnych transamináz) je pri užívaní po uvedení lieku vyšší pri dávke 40 mg.


U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou hypotyreózou alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné ochorenie pred začatím liečby rosuvastatínom.

Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov ázijskéhopôvodu v porovnaní s belochmi, resp. kaukazskou rasou (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).

Inhibítory proteázy

Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Intersticiálna choroba pľúc

Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc sa vyskytli pri užití niektorých statínov, obzvlášť počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.8 ). Existujúce príznaky môžu zahŕňať dyspnoe, neproduktívny kašeľ a celkové zhoršenie zdravia (únava, strata hmotnosti a horúčka). Ak je podozrenie, že pacient má rozvinutú intersticiálnu chorobu pľúc, liečba statínmi sa má ukončiť.


Diabetes mellitus
Niektoré dôkazy naznačujú, že statíny ako skupina zvyšujú hladinu glukózy v krv a u niektorých ľudí s vysokým rizikom vzniku diabetes mellitus v budúcnosti môžu spôsobovať hladiny cukru v krvi, pri ktorých je vhodná formálna liečba diabetes mellitus. Toto riziko však prevažuje zníženie vaskulárneho rizika pri statínoch, a preto nesmie byť dôvodom na zastavenie liečby statínmi. U pacientov s výskytom rizika (hladina glukózy 5,6 - 6,9 mmol na lačno/ l, BMI > 30kg/m2, zvýšená hladina triglyceridov, hypertenzia) sa majú klinicky aj biochemicky sledovať klinicky v súlade s miestnymi nariadeniami.


V štúdii JUPITER bola celková frekvencia výskytu diabetes mellitus 2,8 % v skupine s rosuvastatínom a 2,3% pri placebe, najmä u pacientov s hladinou glukózy 5,6 - 6,9 mmol/l na lačno.

Deti a dospievajúci

Hodnotenie lineárneho rastu (výška), telesnej hmotnosti, BMI (index telesnej hmoty) a sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u detských a dospievahúcich pacientov vo veku 10 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na jednoročné obdobie. Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny účinok na rast, telesnú hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1). Skúsenosti z klinickej štúdie u detí a dospievajúcich sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy.

V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené hladiny CK > 10-násobok HHN a svalové príznaky po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s pozorovaním v klinických štúdiách u dospelých (pozri časť 4.8).

Laktóza: Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Azofarbivá: Tento liek obsahuje azofarbivá Allura červená AC (E129) a oranžovú žlť FCF (E110), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Cyklosporín:Počas súbežnej liečby rosuvastatínom a cyklosporínom sa pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie nemalo vplyv na plazmatické koncentrácie cyklosporínu.

Antagonisty vitamínu K:Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, môže nasadenie liečby alebo zvyšovanie dávky rosuvastatínu u pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo iné kumarínové antikoagulanciá) viesť k zvýšeniu INR (International Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky rosuvastatínumôže viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


Ezetimib: Súbežné užívanie rosuvastatínu a ezetimibu nemalo ani u jedného z nich za následok zmeny AUC alebo Cmax. Farmakodynamické interakcie medzi rosuvastatínom a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú vylúčiť (pozri časť 4.4).


Gemfibrozil a iné hypolipidemiká:Súbežné podávanie rosuvastatínu a gemfibrozilu viedlo k 2-násobnému vzostupu Cmaxa AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4).

Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom, farmakodynamické interakcie sa však vyskytnúť môžu. Gemfibrozil, fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach znižujúcich hladiny lipidov (≥ 1 g/deň), zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy, pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri samostatnom podaní. Súbežné podávanie dávky 40 mg s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). U týchto pacientov sa má liečba tiež začať dávkou 5 mg.


Inhibítory proteázy: Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy, súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu rosuvastatínu. Súbežné podávanie 20 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (400 mg lopinaviru/100 mg ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo spojené s približne dvojnásobným zvýšením rovnovážneho AUC(0-24)a päťnásobným zvýšením Cmaxrosuvastatínu. Súbežné užívanie rosuvastatínu a inhibítorov proteázy u HIV-pozitívnych pacientov sa preto neodporúča (pozri tiež časť 4.4).


Antacidá:Súbežné podávanie rosuvastatínu a suspenzie antacíd obsahujúcej hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal.


Erytromycín:Súbežné užívanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20 % poklesu AUC (0-t)a k 30 % zníženiu hodnoty Cmaxrosuvastatínu. Príčinou tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.


Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (HRT): Súbežné užívanie rosuvastatin a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v plazme je treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva. U pacientok užívajúcich súbežne Rosuvastatin a substitučnú hormonálnu liečbu nie sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.


Iné lieky: Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.


Izoenzýmy cytochrómu P450:Výsledky skúšok in vitro a in vivoukázali, že rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450. Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4) a rosuvastatínu viedlo k 28 % zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto neočakávajú.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Rosuvastatin Aurobindoje kontraindikovaný (pozri 4.3) počas gravidity a laktácie.


Ženy vo fertilnom veku musia používať počas liečby účinné metódy antikoncepcie.


Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liek je potrebné okamžite vysadiť.

U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do mlieka. O vylučovaní do materského mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenieschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch rosuvastatínu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Na základe farmakodynamických vlastností rosuvastatínu však nie je pravdepodobné, že bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže objaviť závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované pri rosuvastatíne sú spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúškach menej ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v štúdii kvôli nežiaducim účinkom.


Frekvencie výskytu nežiaducich udalostí sú usporiadané podľa nasledovného:

časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: reakcie z precitlivenosti vrátane angioedému.


Poruchy endokrinného systému

Časté: diabetes mellitus1


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, závrat.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: zápcha, nauzea, bolesť brucha.

Zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: pruritus, vyrážka a žihľavka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: myalgia.

Zriedkavé: myopatia (vrátane myozitídy) a rabdomyolýza.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: asténia.


1Frekvencia bude závisieť od prítomnosti alebo neprítomnosti rizikových faktorov (hladina glukózy v krvi na lačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30kg/m2, zvýšená hladina triglyceridov, hypertenzia v anamnéze.

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, výskyt nežiaducich účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.


Účinky na obličky: U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri podávaní lieku rosuvastatín 10 a 20 mg u menej ako 1 % prípadov, pri podávaní lieku rosuvastatín 40 mg približne u 3 %. Pri podávaní 20 mg lieku rosuvastatín sa zistilo malé zvýšenie proteinúrie (z negatívneho alebo stopového nálezu na +). Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu, resp. k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo príčinnú súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.

U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.


Účinky na kostrový sval:U pacientov užívajúcich rosuvastatínv akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza.

U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup koncentrácie kreatínkinázy; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (> 5-krát ULN), liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).


Účinky na pečeň: Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh:

Počas skúsenosti s rosuvastatínom po jeho uvedení na trh boli okrem vyššie uvedených hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy nervového systému:

Veľmi zriedkavé: polyneuropatia, strata pamäti.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Neznáme: kašeľ, dyspnoe.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Neznáme: hnačka.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: žltačka, hepatitída.

Zriedkavé:zvýšenie hladín transamináz.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Neznáme: Stevensov-Johnsonov syndróm.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé:artralgia.


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Veľmi zriedkavé: hematúria.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Neznáme: edém.


Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:


depresia,


poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr,


sexuálna dysfunkcia,


výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc, a to najmä počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4),poruchy šliach, niekedy komplikované ruptúrou.

Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.


Deti a dospievajúci

Zvýšenie kreatínkinázy > 10-násobok HHN a svalové príznaky sa pozorovali po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.

4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba v prípade predávkovania. Ak dôjde k predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemáprospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory HMG-CoA reduktázy,


ATC kód: C10AA07


Spôsob účinku

Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A namevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny cholesterolu.


Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím sa potencuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sasyntéza VLDL v pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.

Farmakodynamický účinok

Rosuvastatín znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu celkového cholesterolu, triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (pozri tabuľku 1). Rosuvastatín tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C, celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.


Tabuľka 1 Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné percento zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)

Dávka

N

LDL-C

Celkový-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

- 7

- 5

3

- 3

- 7

- 3

0

5

17

- 45

- 33

13

- 35

- 44

- 38

4

10

17

- 52

- 36

14

- 10

- 48

- 42

4

20

17

- 55

- 40

8

- 23

- 51

- 46

5

40

18

- 63

- 46

10

- 28

- 60

- 54

0Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.


Klinická účinnosť

Rosuvastatin je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek; je účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov a u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou.


Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatínbol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL - C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS; 1998). Približne 80 % pacientov užívajúcich rosuvastatín10 mg dosiahlo cieľové hodnoty LDL - C (< 3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.


V rozsiahlej štúdii s pacientmi s heterozygótnou formou familiárnej hypercholesterolémie sa rosuvastatínpodával 435 osobám v dávkach od 20 mg do 80 mg v rámci titrovania vhodnej sily lieku. Vo všetkých dávkach vykazoval rosuvastatínpriaznivý účinok na parametre lipidov a dosahovanie cieľov terapie. Po titrácii na dennú dávku 40 mg (12 týždňov liečby) sa hladina LDL - C znížila o 53 %. 33 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty pre hladinu LDL - C (< 3 mmol/l) stanovené v smerniciach EAS.


V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila odpoveď 42 pacientov s homozygótnou formou familiárnej hypercholesterolémie na rosuvastatín20 – 40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné zníženie hladín LDL - C o 22 %.


V klinických skúškach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov, sa preukázalo, že rosuvastatínmá v kombinácii s fenofibrátom aditívny účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na zvyšovanie hladiny HDL - C. (Pozri časť 4.4).


V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym rizikom ICHS (definovanom ako Framinghamské riziko < 10 % počas viac ako 10 rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l, ale so subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima Media Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o 0,0145 mm/rok [95 % CI - 0,0196 až - 0,0093; p < 0,0001]. Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny pacientov liečených rosuvastatínom bola - 0,0014 mm/rok [- 0,12 %/rok (nesignifikantné)]v porovnaní s progresiou [+ 0,0131 mm/rok (1,12 %/rok (p < 0,0001] u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu rosuvastatínom v dávke 40 mg. Rosuvastatín v dávke 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).


Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s rosuvastatínom (JUPITER štúdia), posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (≥ 50 rokov) a žien (≥ 60 rokov).

Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8901) alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8901) a boli sledovaní počas jej trvania priemerne 2 roky.


Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45 % (p < 0,001) v rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.


V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým Framinghamským rizikovým skóre > 20 % (1558 osôb) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine nezmenila (p = 0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov (celkovo 9302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ≥ 5 % (extrapolovaným, aby boli zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita v tejto vysoko rizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).

V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 % subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov liečených placebom. Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli: myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 % rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 % placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli uroinfekcie (8,7 % rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 % placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia (7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).


Deti a dospievajúci
V multicentrickej dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, 12-týždňovej štúdii (n = 176, z toho 97 mužov a 79 žien), nasledovanej 40-týždňovou otvorenou titračnou fázou rosuvastatínu (n = 173, z toho 96 mužov a 77 žien), užívali pacienti vo veku 10 - 17 rokov (Tannerovo štádium II-V, dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, rosuvastatín 5, 10 alebo 20 mg alebo placebo denne počas 12 týždňov a potom užívali všetci rosuvastatín denne počas 40 týždňov. Pri vstupe do štúdie bolo približne 30 % pacientov vo veku 10 - 13 rokov a približne 17 % bolo v Tannerovom štádiu II, 18 % v Tannerovom štádiu III, 40 % v Tannerovom štádiu IV a 25 % bolo v Tannerovom štádiu V.Po 12-týždňovej štúdii sa


LDL-C znížil o 38,3 % s rosuvastatínom 5 mg, o 44,6 % s rosuvastatínom 10 mg a o 50,0 % s rosuvastatínom 20 mg, v porovnaní s 0,7 % znížením u placeba.

Na konci 40-týždňovej otvorenej fázy titrovaním do cieľovej hodnoty a zvyšovaním dávky do maximálne 20 mg jedenkrát denne dosiahlo cieľovú hodnotu LDL-C menej ako 2,8 mmol/l 70 zo 173 pacientov (40,5 %).


Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 4.4). Skúsenosti z klinických štúdií u detí a dospievajúcich pacientov sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy. Táto štúdia (n = 176) nebola vhodná pre porovnanie zriedkavých nežiaducich účinkov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia: Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.


Distribúcia: Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem rosuvastatínu je približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.


Metabolizmus: Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %). Metabolické štúdie in vitros použitím ľudských hepatocytov indikujú, že rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP2C9 bol hlavným izoenzýmom, v menšej miere 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N-desmetyl metabolit a laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú. Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG-CoA reduktázy v cirkulácii.


Vylučovanie: Približne 90 % rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom. Približne 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 l/hod (koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový prenášač OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu pečeňou.


Linearita: Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od dávky.

Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických parametroch.


Osobitné skupiny pacientov:

Vek a pohlavie: Farmakokinetika rosuvastatínunie je u dospelých klinicky relevantne ovplyvnená vekom ani pohlavím. Farmakokinetika rosuvastatínu u detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou bola podobná ako u dospelých dobrovoľníkov (pozri "Deti a dospievajúci" nižšie).

Rasa :Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej hodnoty AUC a Cmaxu pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania, Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou(belochmi). U Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné rozdiely vo farmakokinetike medzi belochmi (kaukazská rasa) a černochmi.


Porucha funkcie obličiek: V klinickej skúške s pacientmi s rôznym stupňom poruchy obličkových funkcií nemali poruchy mierneho až stredného stupňa vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N‑desmetylmetabolitu v plazme. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-násobný vzostup koncentrácie N‑desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u jedincov vystavených hemodialýze boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Porucha funkcie pečene: V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym stupňom poškodenia funkcie pečene sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším Childovým-Pughovým skóre. U pacientov s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


Deti a dospievajúci: Farmakokinetické parametre u detí a dospievajúcichs heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku od 10 do 17 rokov neboli úplne charakterizované. Malá farmakokinetická štúdia s rosuvastatínom (podávaným vo formetabliet) u 18 detských pacientov ukázala, že expozícia u detských pacientov sa zdá porovnateľná s expozíciou u dospelých pacientov. Okrem toho výsledky ukazujú, že veľká odchýlka od proporcionality dávky sa neočakáva.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Špecifické testy na účinky hERG neboli skúmané. Nežiaduce reakcie sa nepozorovali v klinických skúšaniach ale zistili sa u zvierat pri hladinách expozície podobnej klinickej expozícii nasledovne: v skúšaniach toxicity po opakovanom podávaní sa pozorovali histopatologické zmeny pečene pravdepodobne vzhľadom na farmakologický účinok rosuvastatínu u myší, potkanov a s nižším rozsahom účinkov na močový mechúr u psov, avšak nie u opíc. Okrem toho sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov pri vyšších dávkach. Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, zníženie počtu vrhov, zníženie hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovala pri dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón (typ B)

Magnéziumstearát


Obal tablety

Hypromelóza (15cP) (E464)

Monohydrát laktózy

Oxid titaničitý (E 171)

Hlinitý lak červene Allura AC (E129)

Oranžová žlť FCF (E110)

Indigokarmínový hlinitý lak (E132)

Triacetín


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Rosuvastatín Aurobindo tablety sú dostupné v polyamidových/hliníkových/PVC/hliníkových blistroch a HDPE fľaši s polypropylénovým uzáverom.


Veľkosti balenia:

Blister: 15, 20, 28, 30, 60, 98 a 100

HDPE: 30, 100 a 500


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront,

Floriana FRN 1913

Malta


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Rosuvastatin Aurobindo 10 mg filmom obalené tablety: 31/0348/12-S

Rosuvastatin Aurobindo 20 mg filmom obalené tablety:31/0349/12-S

Rosuvastatin Aurobindo 40 mg filmom obalené tablety:31/0350/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE15

Rosuvastatin Aurobindo 40 mg filmom obalené tablety