+ ipil.sk

Rosuvastatin Mylan 10 mgPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Rosuvastatin Mylan 5 mg

Rosuvastatin Mylan 10 mg

Rosuvastatin Mylan 20 mg

Rosuvastatin Mylan 40 mg

filmom obalené tablety

(rosuvastatín)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rosuvastatin Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rosuvastatin Mylan

3. Ako užívať Rosuvastatin Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Rosuvastatin Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Rosuvastatin Mylan a na čo sa používa


Rosuvastatin Mylan patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny.


Tento liek vám bol predpísaný, pretože:


 • máte vysokú hladinu cholesterolu. To znamená, že máte zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky (mŕtvice). Rosuvastatin Mylan sa používa u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 6 rokov na liečbu vysokej hladiny cholesterolu.


 • vám bolo odporučené užívať statíny, pretože zmena stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity neboli dostatočné na úpravu vašej hladiny cholesterolu. Kým užívate Rosuvastatin Mylan, musíte pokračovať v diéte na zníženie cholesterolu a v cvičení.


alebo


 • u vás existujú iné okolnosti, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej porážky alebo súvisiacich zdravotných problémov.


Infarkt myokardu, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené ochorením, ktoré sa nazýva ateroskleróza.

Ateroskleróza je spôsobená tvorbou tukových usadenín v artériách (tepnách).


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní Rosuvastatinu Mylan

 • Rosuvastatin Mylan sa používa na úpravu hladín tukových látok v krvi nazývaných lipidy, z ktorých najbežnejším je cholesterol.

 • V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).

 • Rosuvastatin Mylan znižuje „zlý“ cholesterol a zvyšuje „dobrý“ cholesterol.

 • Pôsobí tak, že napomáha zabraňovať tvorbe „zlého“ cholesterolu vo vašom tele. Tiež zlepšuje schopnosť vášho tela odstraňovať ho z krvi.

 • U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia, pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové látky sa môžu usadzovať v stenách ciev a spôsobiť tak ich zúženie.

 • Niekedy sa tieto zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie srdca alebo mozgu krvou, a tak viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej porážke. Znížením hladiny cholesterolu môžete znížiť riziko, že dostanete srdcový infarkt, mozgovú porážku alebo s tým súvisiace zdravotné problémy.


 • Je potrebné, aby ste naďalej užívali Rosuvastatin Mylan, aj keď ste dosiahli normálnu hladinu cholesterolu, pretože tým predídete tomu, aby sa hladina cholesterolu opäť zvýšila a zapríčinila tvorbu tukových usadenín. Avšak prestaňte užívať liek, keď vám to povie váš lekár alebo ak otehotniete.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rosuvastatin Mylan


Neužívajte Rosuvastatin Mylan

 • ak ste alergický (precitlivený) na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, ako je laktóza, pred užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára;

 • ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Rosuvastatinu Mylan, okamžite ho prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy majú počas liečby Rosuvastatinom Mylan používať vhodnú antikoncepciu, aby sa vyhli otehotneniu.

 • ak trpíte ochorením pečene;

 • ak máte závažné problémy s funkciou obličiek;

 • ak máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov;

 • ak užívate liečivo cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov).


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo ak máte akékoľvek pochybnosti), poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.


Okrem toho, neužívajte Rosuvastatin Mylan 40 mg (najvyššiu dávku):

 • ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek (ak máte pochybnosti, opýtajte sa, prosím, svojho lekára);

 • ak máte poruchu funkcie štítnej žľazy;

 • ak ste v minulosti trpeli akýmikoľvek opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, keď sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti;

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov;

 • ak máte ázijský pôvod (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan a Ind);

 • ak užívate ďalšie lieky nazývané fibráty na zníženie cholesterolu;


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo ak máte akékoľvek pochybnosti), poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Rosuvastatin Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak máte problémy s obličkami;

 • ak máte problémy s pečeňou;

 • ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, keď sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti. Okamžite informujte svojho lekára, ak u seba zaznamenáte nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre alebo máte horúčku. Tiež informujte lekára alebo lekárnika, ak máte pretrvávajúcu svalovú slabosť. Môžu byť potrebné ďalšie vyšetrenia a lieky na určenie diagnózy a na liečbu tohto stavu.

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov;

 • ak trpíte ochorením štítnej žľazy;

 • ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu nazývané fibráty. Prosím, pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu pre používateľa, a to aj v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu.

 • ak užívate lieky používané na liečbu HIV infekcie, napr. kombinovaný liek obsahujúci 2 liečivá lopinavir/ritonavir a/alebo atazanavir, pozri časť “Iné lieky a Rosuvastatin Mylan“;

 • ak trpíte vážnym zlyhaním dýchania;

 • ak máte ázijský pôvod – to znamená, že ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind, váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Rosuvastatinu Mylan, ktorá bude pre vás vhodná.


Deti a dospievajúci

 • ak je pacient mladší ako 6 rokov: Rosuvastatin Mylan sa nemá podávať deťom mladším ako 6 rokov;

- ak je pacientmladší ako 18 rokov: 40 mg tableta Rosuvastatinu Mylan nie jevhodná na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov;


Starší ľudia

 • ak máte viac ako 70 rokov (pretože váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Rosuvastatinu Mylan, ktorá bude pre vás vhodná);


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo ak si nie ste istý):

Neužívajte Rosuvastatin Mylan 40 mg (najvyššiu dávku) a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako naozaj začnete užívať akúkoľvek dávku lieku Rosuvastatin Mylan.


U malého počtu pacientov môžu statíny spôsobiť poškodenie pečene. To sa zisťuje jednoduchým testom sledujúcim zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi. Z tohto dôvodu vám lekár pravdepodobne urobí tento krvný test (funkčný test pečene) pred liečbou a počas liečby Rosuvastatinom Mylan.


Počas liečby týmto liekom vás bude váš lekár dôkladne sledovať, či nemáte cukrovku (diabetes) alebo či u vás neexistuje riziko vzniku cukrovky. Ak máte vysoké hladiny cukrov a tukov v krvi, máte nadváhu alebo máte vysoký krvný tlak, je pravdepodobné, že u vás existuje riziko vzniku cukrovky.


Iné lieky a Rosuvastatin Mylan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov)

 • warfarín (alebo akýkoľvek iný liek na zriedenie krvi)

 • fibráty (napr. gemfibrozil, fenofibrát) alebo akékoľvek iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu (napr. ezetimib)

 • lieky užívané pri zažívacích ťažkostiach (na neutralizáciu kyseliny v žalúdku)

 • erytromycín (antibiotikum)

 • perorálne antikoncepčné lieky (tablety proti otehotneniu)

 • hormonálnu substitučnú liečbu

 • lopinavir/ritonavir a/alebo atazanavir (na liečbu HIV infekcie – pozri časť Upozornenia a opatrenia).


Účinok týchto liekov sa môže vplyvom Rosuvastatinu Mylan zmeniť alebo tieto lieky môžu zmeniť účinok Rosuvastatinu Mylan.


Tehotenstvo a dojčenie


Neužívajte Rosuvastatin Mylan,ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Rosuvastatinu Mylan, okamžite prerušte jeho užívanie a informujte svojho lekára.

Ženy sa majú snažiť vyhnúť otehotneniu počas liečby Rosuvastatinom Mylan používaním vhodnej antikoncepcie.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Väčšina ľudí môže počas užívania Rosuvastatinu Mylan viesť vozidlá a obsluhovať stroje – užívanie lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. Niektorí ľudia však počas liečby Rosuvastatinom Mylan môžu pociťovať závraty. Ak máte závraty, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Rosuvastatin Mylan obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, ako je laktóza (mliečny cukor), pred užitím Rosuvastatinu Mylan kontaktujte svojho lekára.


Rosuvastatin Mylan obsahuje aj farbivo oranžovú žlť a Alluru červenú, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie.

Pre úplný zoznam všetkých zložiek, pozri časť Obsah balenia a ďalšie informácie nižšie.


 1. Ako užívať Rosuvastatin Mylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebolekárnika.


Zvyčajné dávky u dospelých

Ak užívate Rosuvastatin Mylan na vysoký cholesterol:

Začiatočná dávka


Liečba Rosuvastatinom Mylan sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg, a to aj vtedy, keď ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu.

Určenie vašej začiatočnej dávky bude závisieť od:

 • vašej hladiny cholesterolu;

 • stupňa rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky;

 • prítomnosti faktora, ktorý môže spôsobiť vašu zvýšenú citlivosť na možné vedľajšie účinky.

Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka Rosuvastatinu Mylan bude pre vás najvhodnejšia.


Lekár sa môže rozhodnúť, že vám dá najnižšiu dávku (5 mg):

 • ak máte ázijský pôvod (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind)

 • ak ste starší ako 70 rokov

 • ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek

 • ak máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí (myopatia).

Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka


Lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku lieku. Je to preto, aby ste užívali takú dávku Rosuvastatinu Mylan, ktorá je pre vás najvhodnejšia.

Ak ste liečbu začali dávkou 5 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že vám túto dávku zvýši na 10 mg, neskôr na 20 mg a nakoniec na 40 mg, ak to bude potrebné.

Ak ste liečbu začali dávkou 10 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že vám túto dávku zvýši na 20 mg a neskôr až na 40 mg, ak to bude potrebné.

Každá úprava dávky sa môže vykonať až po 4 týždňoch.


Najvyššia denná dávka Rosuvastatinu Mylan je 40 mg. Táto dávka je určená len pre pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky, u ktorých na adekvátne zníženie hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.

Ak užívate Rosuvastatin Mylan na zníženie rizika infarktu, mŕtvice alebo s tým súvisiacich zdravotných problémov:


Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak, váš lekár sa môže rozhodnúť použiť nižšiu dávku, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov.

Použitie u detí a dospievajúcich vo veku 6 - 17 rokov

Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg. Lekár môže zvýšiť túto dávku, aby pre vás stanovil správne množstvo Rosuvastatinu Mylan. Maximálna denná dávka Rosuvastatinu Mylan je 10 mg pre deti vo veku 6 až 9 rokov a 20 mg pre deti vo veku 10 až 17 rokov. Tablety Rosuvastatin Mylan 40 mg sa nemajú používať u detí.


Užívanie lieku


Tabletu prehltnite vcelku a zapite pohárom vody.


Rosuvastatin Mylan užívajte raz denne.Môžete ho užiť kedykoľvek v priebehu dňa spolu s jedlom alebo bez jedla.


Snažte sa užiť tabletu každý deň v rovnakom čase, čo vám pomôže zapamätať si, že liek treba užiť.


Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu


Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali svojho lekára kvôli kontrolám hladiny cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že vaša hladina cholesterolu dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.


Lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú dávku Rosuvastatinu Mylan, ktorá je pre vás najvhodnejšia.


Ak užijete viac Rosuvastatinu Mylan, ako máte

Poraďte sa so svojím lekárom alebo vyhľadajte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice.


Ak ste hospitalizovaný alebo ak ste liečený aj na iné ochorenie, informujte zdravotnícky personál, že užívate Rosuvastatin Mylan.


Ak zabudnete užiť Rosuvastatin Mylan

Nemusíte mať žiadne obavy; len užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Rosuvastatin Mylan

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa rozhodli prestať užívať Rosuvastatin Mylan. Hladina vášho cholesterolu sa po vysadení liečby Rosuvastatinom Mylan môže znova zvýšiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Je dôležité, aby ste vedeli, aké tieto vedľajšie účinky môžu byť. Zvyčajne sú mierne a po krátkom čase vymiznú.


Prestaňte Rosuvastatin Mylan užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:

 • ťažkosti s dýchaním s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla alebo bez neho

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním

 • výrazné svrbenie pokožky (s vyrážkami).


Rovnako prestaňte Rosuvastatin Mylan užívať a okamžite sa poraďte s lekárom, ak máte nejaké nezvyčajné bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste očakávali. Svalové príznaky sú častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých. Tak ako u iných statínov, veľmi malé množstvo pacientov zaznamenalo nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov, známe ako rabdomyolýza.


Časté možné vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí):

 • bolesť hlavy

 • bolesť brucha

 • zápcha

 • pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie)

 • bolesť svalov

 • pocit slabosti

 • závrat

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu Rosuvastatinom Mylan (len Rosuvastatin Mylan 40 mg)

 • cukrovka. Toto je viac pravdepodobné, ak máte vysoké hladiny cukrov a tukov v krvi, máte nadváhu alebo máte vysoký krvný tlak. Váš lekár vás bude počas liečby týmto liekom monitorovať.


Menej časté možné vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • vyrážka, svrbenie alebo iné kožné reakcie

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu Rosuvastatinom Mylan (len Rosuvastatin Mylan v dávkach 5 mg, 10 mg a 20 mg)


Zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • ťažké alergické reakcie – príznaky zahŕňajú opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ťažkosti s prehĺtaním a dýchaním, intenzívne svrbenie pokožky (s vyrážkou). Ak si myslíte, že máte alergickú reakciu, prestaňte Rosuvastatin Mylan užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • poškodenie svalov u dospelých – ako preventívne opatrenie prerušte liečbu Rosuvastatinom Mylan a okamžite sa poraďte so svojím lekárom v prípade, ak máte akékoľvek nezvyčajné bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste očakávali.

 • silné bolesti brucha (zápal pankreasu – podžalúdkovej žľazy)

 • zvýšenie hladín pečeňových enzýmov v krvi


Veľmi zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí):

 • žltačka (zožltnutie kože a očí)

 • hepatitída (zápal pečene)

 • stopy krvi v moči

 • poškodenie nervov nôh a rúk (ako napr. znížená citlivosť)

 • bolesť kĺbov

 • strata pamäti

 • gynekomastia (zväčšenie prsníkov u mužov)


Neznáme vedľajšie účinky (častosť výskytu sa nedá určiť z dostupných údajov):

 • hnačka (riedka stolica)

 • Stevensov–Johnsonov syndróm (závažný stav spojený s tvorbou pľuzgierov v oblasti kože, úst, očí a pohlavných orgánov)

 • kašeľ

 • dýchavičnosť

 • edém (opuch)

 • poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr

 • sexuálne (pohlavné) ťažkosti

 • depresia

 • ťažkosti s dýchaním, vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosti alebo horúčka

 • poškodenie šliach, niekedy komplikované prasknutím alebo natrhnutím

 • pretrvávajúca svalová slabosť


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rosuvastatin Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, blistri alebo na štítku na fľaši po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu proti vlhkosti.


Rosuvastatin Mylan v balení vo fľaši nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace po prvom otvorení fľaše.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rosuvastatin Mylan obsahuje

 • Liečivo je rosuvastatín vo forme vápenatej soli rosuvastatínu.

 • Každá filmom obalená tableta obsahuje buď 5 mg, 10 mg, 20 mg alebo 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, oxid kremičitý (koloidný, bezvodý), krospovidón (typ A), oxid horečnatý (ľahký), magnéziumstearát, červený oxid železitý (E 172).

Filmový obal tablety:monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), triacetín, chinolínová žlť (E 104) (len Rosuvastatin Mylan 5 mg), oranžová žlť (E 110, sunset yellow) (len Rosuvastatin Mylan 10 mg, 20 mg a 40 mg), Allura červená (E 129) a indigokarmín (E 132).


Ako vyzerá Rosuvastatin Mylan a obsah balenia

Rosuvastatin Mylan 5 mg: žltá, filmom obalená, okrúhla, obojstranne vypuklá tableta, s vyrazeným „M“ na jednej strane a „RS“ na strane druhej.


Rosuvastatin Mylan 10 mg: ružová, filmom obalená, okrúhla, obojstranne vypuklá tableta, s vyrazeným „M“ na jednej strane a „RS1“ na strane druhej.


Rosuvastatin Mylan 20 mg: ružová, filmom obalená, okrúhla, obojstranne vypuklá tableta, s vyrazeným „M“ na jednej strane a „RS2“ na strane druhej.


Rosuvastatin Mylan 40 mg: ružová, filmom obalená, oválna, obojstranne vypuklá tableta, s vyrazeným „M“ na jednej strane a „RS4“ na strane druhej.


Rosuvastatin Mylan je dostupný v blistrových baleniach po 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 98 filmom obalených tabliet alebo v plastových fľašiach v baleniach po 28, 30, 56, 60, 84 a 90 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


Výrobca


McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Rosuvastatine Mylan 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg filmomhulde tabletten

Česká republika: Rosuvastatin Mylan 10 mg / 20 mg / 40 mg

Fínsko: Rosuvastatin Mylan 10 mg / 20 mg, tabletti, kalvopaallysteinen

Francúzsko: Rosuvastatine Mylan 5 mg / 10 mg / 20 mg comprimé pelliculé

Grécko: Rosuvastatin / Generics

Holandsko: Rosuvastatine Mylan 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg filmomhulde tabletten

Írsko: Rosuvastatin Mylan 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg film-coated tablet

Luxembursko: Rosuvastatine Mylan 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg comprimés pelliculés

Maďarsko: Rosuvastatin Mylan 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg filmtabletta

Poľsko: Rosugen 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg tabletka powlekana

Portugalsko: Rosuvastatina Mylan

Rakúsko: Rosuvastatin Arcana 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg Filmtabletten

Rumunsko: Rosuvastatină Generics 5 mg / 10 mg / 20 mg comprimate filmate

Slovenská republika: Rosuvastatin Mylan 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg filmom obalené tablety

Slovinsko: Rosuvastatin Mylan 10 mg / 20 mg / 40 mg filmsko obložene tablete

Španielsko: Rosuvastatina Mylan 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg comprimidos recubiertos con película

Taliansko: Rosuvastatina Mylan

Veľká Británia: Rosuvastatin 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2015.


8

Rosuvastatin Mylan 10 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rosuvastatin Mylan 5 mg

Rosuvastatin Mylan 10 mg

Rosuvastatin Mylan 20 mg

Rosuvastatin Mylan 40 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Rosuvastatin Mylan 5 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Rosuvastatin Mylan 10 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Rosuvastatin Mylan 20 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Rosuvastatin Mylan 40 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Pomocné látky so známym účinkom:

Monohydrát laktózy:

Každá filmom obalená tableta Rosuvastatin Mylan 5 mg obsahuje 13,1 mg monohydrátu laktózy.

Každá filmom obalená tableta Rosuvastatin Mylan 10 mg obsahuje 26,2 mg monohydrátu laktózy.

Každá filmom obalená tableta Rosuvastatin Mylan 20 mg obsahuje 52,4 mg monohydrátu laktózy.

Každá filmom obalená tableta Rosuvastatin Mylan 40 mg obsahuje 104,8 mg monohydrátu laktózy.


Oranžová žlť (žlť SY, sunset yellow):

Každá filmom obalená tableta Rosuvastatin Mylan 10 mg obsahuje 0,009 mg oranžovej žlti.

Každá filmom obalená tableta Rosuvastatin Mylan 20 mg obsahuje 0,018 mg oranžovej žlti.

Každá filmom obalená tableta Rosuvastatin Mylan 40 mg obsahuje 0,036 mg oranžovej žlti.


Allura červená:

Každá filmom obalená tableta Rosuvastatin Mylan 5 mg obsahuje 0,003 mg Allury červenej.

Každá filmom obalená tableta Rosuvastatin Mylan 10 mg obsahuje 0,010 mg Allury červenej.

Každá filmom obalená tableta Rosuvastatin Mylan 20 mg obsahuje 0,020 mg Allury červenej.

Každá filmom obalená tableta Rosuvastatin Mylan 40 mg obsahuje 0,04 mg Allury červenej.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Rosuvastatin Mylan 5 mg: žltá, filmom obalená, okrúhla, bikonvexná tableta s priemerom 4,3 mm, s vyrazeným „M“ na jednej strane a „RS“ na strane druhej.


Rosuvastatin Mylan 10 mg: ružová, filmom obalená, okrúhla, bikonvexná tableta s priemerom 5,55 mm, s vyrazeným „M“ na jednej strane a „RS1“ na strane druhej.


Rosuvastatin Mylan 20 mg: ružová, filmom obalená, okrúhla, bikonvexná tableta s priemerom 7,14 mm, s vyrazeným „M“ na jednej strane a „RS2“ na strane druhej.


Rosuvastatin Mylan 40 mg: ružová, filmom obalená, oválna, bikonvexná tableta s rozmermi 11,5 mm x 7 mm, s vyrazeným „M“ na jednej strane a „RS4“ na strane druhej.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie


Dospelí, dospievajúci a deti vo veku 6 rokov alebo staršie sprimárnou hypercholesterolémiou (typu IIa vrátane heterozygotnej formy familiárnej hypercholesterolémie) alebo zmiešanou dyslipidémiou (typu IIb) - ako doplnok k diéte v prípadoch, keď odpoveď na diétu a iné nefarmakologické postupy (napr. telesná aktivita, zníženie telesnej hmotnosti) nie je dostatočná.


Homozygotná familiárna hypercholesterolémia ako doplnok k diéte a k inej liečbe na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto postupy nie sú vhodné.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod


Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1), ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Pred začiatkom liečby je potrebné pacienta nastaviť na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas liečby. Dávkovanie má byť individuálne v závislosti od cieľa liečby a reakcie pacienta, v súlade s platnými odporúčaniami.


Rosuvastatin Mylan sa môže užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo nalačno.

Liečba hypercholesterolémie


Odporúčaná začiatočnáperorálna dávka je 5 mg alebo 10 mg raz denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny, ako aj u pacientov, ktorým sa liečba prestavila z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín. Pri určovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy hladinu cholesterolu u daného pacienta a ďalšie kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich účinkov (pozri ďalej). V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň (pozri časť 5.1). Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť len u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol stanovený cieľ liečby a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg, bol pod dohľadom odborníka.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod


V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia


Použitie u pediatrickej populácie majú určovať len špecialisti.


Deti a dospievajúci vo veku 6 až 17 rokov (Tannerovo štádium < II-V)


U detí a dospievajúcichs heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne:

 • U detí vo veku 6 až 9 rokov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajné rozmedzie dávky 5-10 mg perorálne jedenkrát denne. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 10 mg sa u tejto populácie neskúmali.

 • U detí vo veku 10 až 17 rokov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajné rozmedzie dávok 5-20 mg perorálne jedenkrát denne. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie neskúmali.


Titrácia sa má u pediatrických pacientov vykonať podľa individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre liečbu detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4). Pred začatím liečby rosuvastatínom je potrebné deti a dospievajúcich nastaviť na štandardnú diétu na zníženie cholesterolu;tátodiéta má pokračovať počas liečby rosuvastatínom.


Skúsenosti u detí s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou sú obmedzené na malý počet detí vo veku 8 až 17 rokov.


Tablety 40 mg nie sú vhodné na použitie u pediatrických pacientov.


Deti mladšie ako 6 rokov

Bezpečnosť a účinnosť používania u detí mladších ako 6 rokov sa neskúmali. Preto sa neodporúča používať Rosuvastatin Mylan u detí mladších ako 6 rokov.


Použitie u starších pacientov


U pacientov starších ako 70 rokov sa odporúča začiatočná dávka 5 mg (pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania s ohľadom na vek.


Dávkovanie u pacientov s renálnou insuficienciou


U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek. Podávanie Rosuvastatinu Mylan pacientom s ťažkou poruchou funkcie obličiekje kontraindikované v akejkoľvek dávke (pozri časti 4.3 a 5.2).

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie pečene

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9. Rosuvastatin Mylan je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).


Rasa


U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je u pacientov ázijského pôvodu kontraindikovaná.


Genetický polymorfizmus


Je známe, že špecifické typy genetických polymorfizmov môžu viesť k nárastu expozície rosuvastatínu (pozri časť 5.2). Pre pacientov, u ktorých je známe, že majú takéto špecifické typy polymorfizmov sa odporúča nižšia denná dávka rosuvastatínu.


Dávkovanie u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie


Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie (pozri časť 4.4).


Dávka 40 mg je u niektorých z týchto pacientov kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Súbežná liečba


Rosuvastatín je substrátom rôznych transportných proteínov (napr. OATP1B1 a BCRP). Riziko myopatie (vrátane rabdomyolýzy) sa zvyšuje, keď je rosuvastatín podávaný súbežne s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu rosuvastatínu v dôsledku interakcií s týmito transportnými proteínmi (napr. cyklosporín a niektoré inhibítory proteázy, vrátane kombinácie ritonaviru s atazanavirom, lopinavirom a / alebo tipranavirom, pozri časti 4.4 a 4.5). Pokiaľ to je možné, majú sa zvážiť alternatívne lieky, a ak je to nevyhnutné, má sa zvážiť dočasné prerušenie liečby rosuvastatínom. V situáciách, keď je súčasné podávanie týchto liekov s rosuvastatínom nevyhnutné, má sa starostlivo zvážiť prínos a riziko súbežnej liečby a úprava dávkovania rosuvastatínu (pozri časť 4.5).


4.3 Kontraindikácie


Rosuvastatin Mylan je kontraindikovaný:


 • u pacientov s precitlivenosťou na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,

 • u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt (ULN),

 • u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min),

 • u pacientov s myopatiou,

 • u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín,

 • v gravidite a počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú primeranú antikoncepciu.


Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy. Medzi takéto faktory patrí:

 • stredne ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min)

 • hypotyreoidizmus

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov

 • nadmerné požívanie alkoholu

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín

 • pacienti ázijského pôvodu

 • súbežné užívanie fibrátov


(Pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vplyv na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky rosuvastatínu, najmä 40 mg, sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo intermitentný charakter vo väčšine prípadov. Proteinúria nepredznamenávala akútne alebo progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných renálnych nežiaducich udalostí po uvedení lieku na trh je vyšší pri dávke 40 mg. U pacientov liečených dávkou 40 mg sa má zvážiť zaradenie sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.


Vplyv na kostrové svalstvo

U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Farmakodynamická interakcia sa nedá vylúčiť (pozri časť 4.5), a preto je pri súbežnom užívaní týchto liekov potrebná zvýšená opatrnosť.


Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy, výskyt prípadov rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v postmarketingovom sledovaní je vyšší pri dávke 40 mg.


Stanovovanie kreatínkinázy

Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe, alebo ak jestvuje iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť interpretáciu výsledkov. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-násobok ULN), je treba vykonať potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK > 5-násobok ULN, liečba sa nemá začať.


Pred liečbou

Rosuvastatín, podobne ako iné inhibítory HMG-CoA reduktázy, je potrebné predpisovať s opatrnosťou pacientom s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy. Medzi takéto faktory patrí:

 • porucha funkcie obličiek

 • hypotyreoidizmus

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov

 • nadmerné požívanie alkoholu

 • vek nad 70 rokov

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín (pozri časti 4.2, 4.5 a 5.2)

 • súbežné užívanie fibrátov.


U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-násobok ULN), liečba sa nemá začať.


Počas liečby

Pacientov je treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s malátnosťou alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy. Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (> 5-násobok ULN), alebo ak sú muskulárne symptómy závažné a spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj keď sú hodnoty CK5-násobok ULN), liečbu je potrebné ukončiť. Po úprave symptómov a hodnôt CK na normálne hodnoty sa má zvážiť opätovné podávanie rosuvastatínu alebo alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke, pričom pacienta je potrebné dôkladne monitorovať. Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je potrebné.


Veľmi zriedkavo sa hlásila imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia (IMNM, immune-mediated necrotising myopathy) počas alebo po liečbe statínmi, vrátane rosuvastatínu. IMNM je klinicky charakterizovaná pretrvávajúcou proximálnou svalovou slabosťou a zvýšenou hladinou kreatínkinázy v sére, ktoré pretrvávajú napriek prerušeniu liečby statínmi.


V klinických skúšaniach sa u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s inou liečbou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrové svalstvo. Avšak u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom, kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz a makrolidovými antibiotikami sa pozoroval zvýšený výskyt myozitídy a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto sa kombinácia lieku Rosuvastatin Mylan a gemfibrozilu neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným podávaním rosuvastatínu s fibrátmi alebo niacínom je potrebné dôkladne zvážiť voči možným rizikám takýchto kombinácií. Užívanie rosuvastatínu v dávke 40 mg súbežne s fibrátmi je kontraindikované. (Pozri časti 4.5 a 4.8).


Rosuvastatín sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vznik renálneho zlyhania v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy; alebo nekontrolované záchvaty).

Vplyv na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní rosuvastatínu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze.


Pred začiatkom liečby a 3 mesiace po začatí liečby sa odporúča vykonať funkčné testy pečene. Ak je hladina sérových transamináz 3-násobne vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt, liečba rosuvastatínom sa má prerušiť alebo znížiť dávkovanie. Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.


U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je pred začatím liečby Rosuvastatinom Mylan potrebné vyliečiť základné ochorenie.

Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov ázijského pôvodu v porovnaní s belochmi (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).


Inhibítory proteázy

Zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu bolo pozorované u pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s rôznymi inhibítormi proteázy v kombinácii s ritonavirom. Má sa zvážiť prínos znižovania hladiny lipidov užívaním rosuvastatínu u pacientov s HIV liečených inhibítormi proteázy aj možnosť zvýšenia koncentrácie rosuvastatínu v plazme pri začatí liečby a pri titrácii dávky rosuvastatínu u pacientov liečených inhibítormi proteázy. Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča, kým sa neupraví dávka rosuvastatínu (pozri časti 4.2 a 4.5).


Intolerancia laktózy

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


Intersticiálne ochorenie pľúc

Výnimočné prípady intersticiálneho ochorenia pľúc sa vyskytli pri užití niektorých statínov, obzvlášť počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.8). Existujúce príznaky môžu zahŕňať dyspnoe, neproduktívny kašeľ a celkové zhoršenie zdravotného stavu (únava, úbytok telesnej hmotnosti a horúčka). Ak je podozrenie, že sa u pacienta rozvinulo intersticiálne ochorenie pľúc, liečba statínmi sa má ukončiť.


Diabetes mellitus

Určité údaje nasvedčujú, že statíny ako trieda zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov, u ktorých existuje vysoké riziko vzniku diabetu, môžu spôsobiť takú úroveň hyperglykémie, kedy je už vhodná formálna diabetická liečba. Nad týmto rizikom však prevažuje zníženie vaskulárneho rizika statínmi a preto nemá byť dôvodom na ukončenie liečby statínmi. Pacientov, u ktorých existuje takéto riziko (hladina glukózy nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšené triglyceridy, hypertenzia), je potrebné monitorovať klinicky ako i biochemicky v súlade s národnými smernicami.


V štúdii JUPITER bol hlásený diabetes mellitus s celkovou frekvenciou 2,8 % pri rosuvastatíne a 2,3 % pri placebe, vo väčšine prípadov u pacientov s glykémiou 5,6 až 6,9 mmol/l nalačno.


Pediatrická populácia

Hodnotenie lineárneho rastu (výška), hmotnosti, BMI (body mass index, index telesnej hmotnosti) a sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u pediatrických pacientov vo veku 6 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na dvojročné obdobie. Po dvoch rokoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1).


V klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené hladiny CK > 10-násobok ULN a svalové symptómy po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s pozorovaním v klinických skúšaniach u dospelých (pozri časť 4.8).

Pomocné látky

Filmom obalené tablety Rosuvastatin Mylan 10 mg, 20 mg a 40 mg obsahujú farbivo oranžovú žlť FCF, ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


Tento liek obsahuje aj farbivo Allura červená AC, ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vplyv súbežne podávaných liekov na rosuvastatín


Inhibítory transportných proteínov:Rosuvastatín je substrátom pre určité transportné proteíny, vrátane transportéra hepatálneho vychytávania OATP1B1 a efluxného transportéra BCRP. Súbežné podávanie rosuvastatínu s liekmi, ktoré sú inhibítormi týchto transportných proteínov, môže viesť k zvýšeniu koncentrácie rosuvastatínu v plazme a k zvýšeniu rizika myopatie (pozri časti 4.2, 4.4 a 4.5 tabuľka 1).


Cyklosporín:Počas súbežného podávania rosuvastatínu a cyklosporínu boli hodnoty AUC rosuvastatínu v priemere 7-násobne vyššie v porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri tabuľku 1). Rosuvastatín je kontraindikovaný u pacientov súbežne užívajúcich cyklosporín (pozri časť 4.3). Súbežné podávanie s cyklosporínom nemalo vplyv na koncentrácie cyklosporínu v plazme.

Inhibítory proteázy:Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy, súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu rosuvastatínu (pozri tabuľku 1). Napríklad, súbežné podávanie 10 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (300 mg atazanaviru /100 mg ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo spojené s približne trojnásobným a sedemnásobným zvýšením AUC a Cmaxrosuvastatínu v ustálenom stave v uvedenom poradí. Môže sa zvážiť súbežné užívanie rosuvastatínu a niektorých kombinácií inhibítorov proteázy po starostlivom zvážení úprav dávok rosuvastatínu na základe očakávaného zvýšenia expozície rosuvastatínu (pozri časti 4.2 a 4.4 a 4.5 tabuľka 1).


Gemfibrozil a iné hypolipidemiká: Súbežné podávanie rosuvastatínu a gemfibrozilu viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmaxa AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4).

Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom, farmakodynamické interakcie sa však vyskytnúť môžu. Gemfibrozil, fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach znižujúcich lipidy (≥ 1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy -pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri samostatnom podaní. Súbežné podávanie dávky 40 mg s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). U týchto pacientov sa má liečba tiež začať dávkou 5 mg.


Ezetimib:Súbežné užívanie 10 mg rosuvastatínu a 10 mg ezetimibu u pacientov s hypercholesterolémiou malo za následok 1,2-násobné zvýšenie AUC rosuvastatínu (tabuľka 1). Farmakodynamické interakcie medzi rosuvastatínom a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú vylúčiť (pozri časť 4.4).


Antacidá:Súbežné podávanie rosuvastatínu a suspenzie antacíd obsahujúcej hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal.


Erytromycín: Súbežné podávanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20 % poklesu AUC (0-t)a k 30 % zníženiu hodnoty Cmaxrosuvastatínu. Príčinou tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.


Izoenzýmy cytochrómu P450:Výsledky skúšok in vitro a in vivoukázali, že rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450. Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Liekové interakcie v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto neočakávajú. Medzi rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP 2C9 a CYP 3A4), alebo ketokonazolom (inhibítor CYP 2A6 a CYP 3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné interakcie.

Interakcievyžadujúceúpravy dávkyrosuvastatínu (pozri tiež tabuľku 1): Ak je nevyhnutné užívať rosuvastatín súčasne s inými liekmi, o ktorých je známe, že zvyšujú expozíciu rosuvastatínu, je potrebné upraviť dávku rosuvastatínu. Ak je očakávané zvýšenie expozície (AUC) dvojnásobné alebo vyššie, má sa začať s 5 mg dávkou rosuvastatínu denne. Maximálna denná dávka rosuvastatínu má byť upravená tak, aby očakávaná expozícia rosuvastatínu nepresahovala dávku 40 mg rosuvastatínu denne užívaného bez interakcií s liekmi, napríklad 20 mg dávka rosuvastatínus gemfibrozilom(1,9-násobné zvýšenie) a 10mgdávkarosuvastatínus kombináciou atazanavir/ ritonavir (3,1-násobné zvýšenie).Tabuľka 1 Vplyv súbežne podávaných liekov na expozíciu rosuvastatínu (AUC; v zostupnom poradí podľa veľkosti) z publikovaných klinických štúdií

Dávkovací režim interagujúcich liekov

Dávkovací režim rosuvastatínu

Zmeny v AUC* rosuvastatínu

cyklosporín 75 mg BID až 200 mg BID, 6 mesiacov

10 mg OD, 10 dní

7,1-násobne

atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg OD, 8 dní

10 mg, jednorazová dávka

3,1-násobne

lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg BID, 17 dní

20 mg OD, 7 dní


2,1-násobne

gemfibrozil 600 mg BID, 7 dní

80 mg, jednorazová dávka

1,9-násobne

eltrombopag 75 mg OD, 10 dní

10 mg, jednorazová dávka

1,6-násobne

darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg BID, 7 dní

10 mg OD, 7 dní

1,5-násobne

tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg BID, 11 dní

10 mg, jednorazová dávka

1,4-násobne

dronedaron 400 mg BID

nie je k dispozícii

1,4-násobne

itrakonazol 200 mg OD, 5 dní

10 mg, jednorazová dávka

1,4-násobne **

ezetimib 10 mg OD, 14 dní

10 mg OD, 14 dní

1,2-násobne **

fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID, 8 dní

10 mg, jednorazová dávka

aleglitazar 0,3 mg, 7 dní

40 mg, 7 dní

silymarín 140 mg TID, 5 dní

10 mg, jednorazová dávka

fenofibrát 67 mg TID, 7 dní

10 mg, 7 dní

rifampín 450 mg OD, 7 dní

20 mg, jednorazová dávka

ketokonazol 200 mg BID, 7 dní

80 mg, jednorazová dávka

flukonazol 200 mg OD, 11 dní

80 mg, jednorazová dávka

erytromycín 500 mg QID, 7 dní

80 mg, jednorazová dávka

28%

baikalín 50 mg TID, 14 dní

20 mg, jednorazová dávka

47%

* Údaje uvádzané ako x-násobná zmena predstavujú jednoduchý pomer medzi súčasným podávaním a podávaním rosuvastatínu samotného. Údaje uvedené ako percentuálna zmena predstavujú percentuálny rozdiel v porovnaní s rosuvastatínom samotným.

Zvýšenie je označené ako „”, žiadna zmena ako ”, zníženie ako „”.

** Uskutočnilo sa niekoľko interakčných štúdií s rôznymi dávkami rosuvastatínu, tabuľka ukazuje najvýznamnejšie pomery.

OD = raz denne; BID = dvakrát denne; TID = trikrát denne; QID = štyrikrát denne


Vplyv rosuvastatínu na súbežne podávané lieky

Antagonisty vitamínu K:Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy môže nasadenie liečby alebo zvyšovanie dávky rosuvastatínu u pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo iné kumarínové antikoagulanty) viesť k zvýšeniu medzinárodného normalizovaného pomeru (INR, International Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky rosuvastatínu môže viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


Perorálne kontraceptíva/ hormonálna substitučná liečba (HRT): Súbežné podávanie rosuvastatínu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v plazme je potrebné vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva. U pacientok užívajúcich súbežne rosuvastatín a hormonálnu substitučnú liečbu nie sú dostupné žiadne farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť k podobnému účinku. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien v klinických skúšaniach a bola dobre tolerovaná.


Iné lieky:Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.


Pediatrická populácia:Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých. Rozsah interakcií v pediatrickej populácii nie je známy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Rosuvastatin Mylan je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.


Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu.


Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na zvieratách poskytli obmedzené dôkazy o reprodukčnej toxicite (pozri časť 5.3). Ak pacientka otehotnie počas užívania tohto lieku, liečbu je potrebné okamžite vysadiť.


Rosuvastatín sa vylučuje do mlieka u potkanov. K dispozícii nie sú žiadne údaje o vylučovaní do materského mlieka u ľudí (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch rosuvastatínu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Na základe farmakodynamických vlastností rosuvastatínu však nie je pravdepodobné, že bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môžu objaviť závraty.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce udalosti pozorované v súvislosti s podávaním rosuvastatínu sú spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúšaniach menej ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v skúšaní kvôli nežiaducim reakciám.


Zoznamnežiaducichreakcií v tabuľke

Nazáklade údajov z klinickýchštúdií a rozsiahlych postmarketingových skúseností je v nasledujúcej tabuľke uvedený profil nežiaducich reakcií pre rosuvastatín. Nižšie uvedenénežiaducereakcie súklasifikovanépodľa frekvencievýskytua triedyorgánovýchsystémov (SOC).


Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií je usporiadaná nasledovne: časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 2: Nežiaducereakcie nazáklade údajovz klinickýchštúdií a postmarketingových skúseností


Triedy orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systémutrombocytopéniaPoruchy imunitného systémuhypersenzitívne reakcie vrátane angioedémuPoruchy endokrinného systému

diabetes mellitus1

Psychiatrické poruchy

depresia

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy, závratpolyneuropatia, strata pamäti

periférna neuropatia, poruchy spánku (vrátane nespavosti a nočné mory)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

kašeľ, dýchavičnosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu


zápcha, nauzea, bolesť brucha


pankreatitída


hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciestzvýšenie hepatálnych transamináz

žltačka, hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva


pruritus, vyrážka,

žihľavkaStevensov – Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

myalgia


myopatia (vrátane myozitídy),

rabdomyolýza

artralgia

imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia, poškodenie šliach, niekedy komplikované ruptúrou

Poruchy obličiek a močovej sústavy
hematúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia
edém1Frekvencia závisí od prítomnosti alebo neprítomnosti rizikových faktorov (glykémia nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triglyceridov, hypertenzia v anamnéze).


Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, výskyt nežiaducich účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.


Vplyv na obličky:U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri podávaní 10 a 20 mg rosuvastatínu u menej ako 1 % prípadov, a približne u 3 % pacientov liečených dávkou 40 mg rosuvastatínu. Pri podávaní 20 mg rosuvastatínu sa zistilo malé zvýšenie proteinúrie z negatívneho alebo stopového nálezu na +. Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu, resp. k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo kauzálnu súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.


U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.


Vplyv na kostrové svalstvo:U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza.


U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozorovalo s dávkou súvisiace zvýšenie hladín kreatínkinázy; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (> 5‑násobok ULN), liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).


Vplyv na pečeň:Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval s dávkou súvisiaci vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné.


Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:

 • depresia

 • sexuálna dysfunkcia

 • výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc, a to najmä počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4)


Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.


Pediatrická populácia

Zvýšenie hladiny kreatínkinázy > 10-násobok ULN a svalové symptómy sa pozorovali po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemá prospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hypolipidemiká, inhibítory HMG CoA-reduktázy

ATC kód: C10AA07


Spôsob účinku

Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A namevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny cholesterolu.


Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím sa potencuje vychytávanie a katabolizmus LDL, a inhibuje syntézu VLDL v pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.

Farmakodynamický účinok

Rosuvastatín znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu a triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (pozri tabuľku 1). Rosuvastatín tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C, celkového C/HDL-C a nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.


Tabuľka 3 Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné percento zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)


Dávka

N

LDL-C

Celkový-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

- 7

- 5

3

- 3

- 7

- 3

0

5 mg

17

- 45

- 33

13

- 35

- 44

- 38

4

10 mg

17

- 52

- 36

14

- 10

- 48

- 42

4

20 mg

17

- 55

- 40

8

- 23

- 51

- 46

5

40 mg

18

- 63

- 46

10

- 28

- 60

- 54

0


Terapeutický účinoksa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne do 2 týždňov. Maximálna odpoveď sa zvyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.


Klinická účinnosť

Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek, je účinný u osobitných skupín pacientov, napríklad u diabetikov alebo u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou.


Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL-C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS – European Atherosclerosis Society; 1998); približne 80 % pacientov užívajúcich 10 mg rosuvastatínu dosiahlo cieľové hodnoty LDL-C (< 3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.


V rozsiahlej štúdii s pacientmi s heterozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie sa rosuvastatín podával 435 pacientom v dávkach od 20 mg do 80 mg v rámci titrovania vhodnej sily lieku. Vo všetkých dávkach vykazoval rosuvastatín priaznivý účinok na parametre lipidov a dosahovanie cieľov liečby. Po titrácii na dennú dávku 40 mg (12 týždňov liečby) sa hladina LDL-C znížila o 53 %. 33 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty pre hladinu LDL-C (< 3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.


V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila odpoveď 42 pacientov s homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie na dávku 20 – 40 mg rosuvastatínu. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné zníženie hladín LDL-C o 22 %.


V klinických skúšaniach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov, sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na zvyšovanie hladiny HDL-C (pozri časť 4.4).


V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym rizikom ischemickej choroby srdca (definovanom ako Framinghamské riziko < 10 % počas viac ako 10 rokov), s priemernou hodnotou LDL-C 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), ale so subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT – zmena hrúbky pomeru intimy a media na artérii karotis - Carotid Intima Media Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom signifikantne spomalil mieru progresie aterosklerotického procesu zisteného pomocou maximálnej zmeny CIMT na 12 miestach karotídy, a to o ‑0,0145 mm/rok [95 % interval spoľahlivosti - 0,0196 až - 0,0093; p < 0,0001]. Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny pacientov liečených rosuvastatínom bola - 0,0014 mm/rok [- 0,12 %/rok (nesignifikantné)]v porovnaní s progresiou + 0,0131 mm/rok [(1,12 %/rok (p < 0,0001)] u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu rosuvastatínom v dávke 40 mg. Rosuvastatín v dávke 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).


Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s rosuvastatínom (JUPITER štúdia) posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (≥ 50 rokov) a žien (≥ 60 rokov).


Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8 901) alebo s rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8 901) a boli sledovaní počas jej trvania priemerne 2 roky.


Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45 % (p < 0,001) v skupine s rosuvastatínom v porovnaní so skupinou s placebom.


V post-hoc analýze vysokorizikovej podskupiny subjektov s východiskovým Framinghamským rizikovým skóre > 20 % (1 558 osôb) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1 000 pacientorokov. Celková mortalita sa v tejto vysokorizikovej skupine nezmenila (p = 0,193). V post-hoc analýze vysokorizikovej podskupiny subjektov (celkovo 9 302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ≥ 5 % (extrapolovaným, aby boli zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1 000 pacientorokov. Celková mortalita v tejto vysokorizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).


V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 % subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov, ktorí dostávali placebo. Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby, boli: myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 % rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 % placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli infekcie močových ciest (8,7 % rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 % placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia (7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).


Pediatrická populácia

V multicentrickej dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, 12-týždňovej štúdii (n = 176, z toho 97 mužov a 79 žien), nasledovanej 40-týždňovou otvorenou fázou titrácie dávky rosuvastatínu (n = 173, z toho 96 mužov a 77 žien), užívali pacienti vo veku 10 - 17 rokov (Tannerovo štádium II-V, dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou rosuvastatín v dávke 5, 10 alebo 20 mg alebo placebo denne počas 12 týždňov a potom užívali všetci rosuvastatín denne počas 40 týždňov. Pri vstupe do štúdie bolo približne 30 % pacientov vo veku 10 - 13 rokov a približne 17 % bolo v Tannerovom štádiu II, 18 % v Tannerovom štádiu III, 40 % v Tannerovom štádiu IV a 25 % bolo v Tannerovom štádiu V.


LDL-C znížil o 38,3 % s rosuvastatínom 5 mg, o 44,6 % s rosuvastatínom 10 mg a o 50,0 % s rosuvastatínom 20 mg, v porovnaní s 0,7 % znížením u placeba.


Na konci 40-týždňovej otvorenej fázy titrovaním do cieľovej hodnoty a zvyšovaním dávky do maximálne 20 mg jedenkrát denne dosiahlo cieľovú hodnotu LDL-C menej ako 2,8 mmol/l 70 zo 173 pacientov (40,5 %).


Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil vplyv na rast, telesnú hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 4.4). Táto štúdia (n = 176) nebola vhodná pre porovnanie zriedkavých nežiaducich účinkov.


Rosuvastatín sa skúmal aj v 2-ročnej, otvorenej štúdii s titrovaním do cieľovej hodnoty u 198 detí s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku 6 až 17 rokov (88 chlapcov a 110 dievčat, Tannerovo štádium < II-V). Úvodná dávka pre všetkých pacientov bola 5 mg rosuvastatínu jedenkrát denne. U pacientov vo veku 6 až 9 rokov (n=64) sa mohla dávka titrovať až na maximálnu dávku 10 mg jedenkrát denne a u pacientov vo veku 10 až 17 rokov (n=134) až na maximálnu dávku 20 mg jedenkrát denne.


Po 24 mesiacoch liečby rosuvastatínom bolo priemerné percentuálne zníženie LS od východiskovej hodnoty LDL-C -43 % (východisková hodnota: 236 mg/dl, 24. mesiac: 133 mg/dl). Pre vekovú skupinu 6 až < 10 rokov bolo priemerné percentuálne zníženie LS od východiskovej hodnoty LDL-C -43% (východisková hodnota: 234 mg/dl, 24. mesiac: 124 mg/dl), pre vekovú skupinu 10 až < 14 rokov -45 % (východisková hodnota: 234 mg/dl, 124 mg/dl) a pre vekovú skupinu 14 až < 18 rokov -35% (východisková hodnota: 241 mg/dl, 24. mesiac: 153 mg/dl).


Rosuvastatín v dávke 5 mg, 10 mg a 20 mg dosahuje tiež štatisticky významné priemerné zmeny od východiskových hodnôt nasledujúcich sekundárnych premenných lipidov a lipoproteínov: HDL-C, TC, non-HDL-C, LDL-C/HDL-C, TC/HDL -C, TG/HDL-C, non HDL-C/HDL-C, ApoB, ApoB/ApoA-1. Všetky tieto zmeny smerovali k zlepšeniu odpovedí lipidov a pretrvávali počas 2 rokov.


Žiadny vplyv na rast, hmotnosť, BMI ani sexuálne dozrievanie sa nezistil po 24 mesiacoch liečby (pozri časť 4.4).


Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s referenčným liekom obsahujúcim rosuvastatín vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie na liečbu homozygotnej familiárnej hypercholesterolémie, primárnej kombinovanej (zmiešanej) dyslipidémie a na prevenciu závažných kardiovaskulárnych príhod(informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.


Distribúcia

Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem rosuvastatínu je približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.


Metabolizmus

Rosuvastatín sa metabolizuje iba čiastočne (približne 10 %). Metabolické štúdie in vitro s použitím ľudských hepatocytov naznačujú, že rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP 2C9 bol hlavným izoenzýmom, ktorý sa podieľal na metabolizme,v menšej miere sa na metabolizme podieľali aj izoenzýmy 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N-desmetyl metabolit a laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú. Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG-CoA reduktázy v obehu.


Vylučovanie

Približne 90 % dávky rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok sa vylúči močom. Približne 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 l/hod (koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový transportér OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu pečeňou.


Linearita

Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od dávky. Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú žiadne zmeny vo farmakokinetických parametroch.


Osobitné populácie


Vek a pohlavie

Farmakokinetika rosuvastatínuu dospelých nie je klinicky relevantne ovplyvnená vekom ani pohlavím. Farmakokinetika rosuvastatínu u detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou bola podobná ako u dospelých dobrovoľníkov (pozri "Pediatrická populácia" nižšie).

Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej hodnoty AUC a Cmaxu pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania, Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou (belochmi); u Indov ázijského pôvodu sa vyskytlo približne 1,3-násobné zvýšenie strednej hodnoty AUC a Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike medzi belochmi (kaukazská rasa) a černochmi.


Insuficiencia obličiek

V štúdii s pacientmi s rôznym stupňom poruchy obličkových funkcií nemali poruchy mierneho až stredného stupňa vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N‑desmetylmetabolitu v plazme. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-násobný vzostup koncentrácie N‑desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Plazmatické koncentrácie rosuvastatínu v rovnovážnom stave u jedincov podstupujúcich hemodialýzu boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Insuficiencia pečene

V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym stupňom poškodenia funkcie pečene sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším Childovým-Pughovým skóre. U pacientov s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


Genetický polymorfizmus

Dispozícia inhibítorov HMG-CoA reduktázy, vrátane rosuvastatínu, zahŕňa OATP1B1 a BCRP transportné proteíny. U pacientov s genetickými polymorfizmami SLCO1B1 (OATP1B1) a/alebo ABCG2 (BCRP) existuje riziko zvýšenia expozície rosuvastatínu. Jednotlivé polymorfizmy SLCO1B1 c.521CC a ABCG2 c.421AA sú spojené s vyššou expozíciou rosuvastatínu (AUC) v porovnaní s genotypmi SLCO1B1 c.521TT alebo ABCG2 c.421CC. Tento špecifický genotyp nie je stanovený v klinickej praxi ale u pacientov, u ktorých je známe, že majú tieto typy polymorfyzmov sa odporúča nižšia denná dávka rosuvastatínu.


Pediatrická populácia

Dve farmakokinetické štúdie s rosuvastatínom (podávaným vo forme tabliet) u pediatrických pacientov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku 10-17 alebo 6-17 rokov (celkom 214 pacientov) preukázali, že expozícia u pediatrických pacientov sa zdá byť porovnateľná alebo nižšia ako u dospelých pacientov. Expozícia rosuvastatínu bola predvídateľná s ohľadom na dávku a čas po dobu 2 rokov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Špecifické testy na účinky hERG neboli skúmané. Nežiaduce reakcie, ktoré neboli pozorované v klinických štúdiách, ale boli pozorované u zvierat pri expozíciách podobných klinickým a s možným významom pre klinické použitie, boli nasledovné: v štúdiách toxicity po opakovanom podaní sa pozorovali histopatologické zmeny pečene pravdepodobne v dôsledku farmakologického účinku rosuvastatínu u myší, potkanov a do menšej miery s účinkami na močový mechúr u psov, avšak nie u opíc. Okrem toho sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov pri vyšších dávkach. Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, so znížením počtu vrhov, znížením hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovali pri dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza

Monohydrát laktózy

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Krospovidón (typ A)

Oxid horečnatý, ľahký

Magnéziumstearát

Červený oxid železitý (E 172)


Filmový obal tablety:

Rosuvastatin Mylan 5 mg

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Triacetín

Hlinitý lak chinolínovej žlte (E 104)

Hlinitý lak Allury červenej AC (E 129)

Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)


Rosuvastatin Mylan 10 mg

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Triacetín

Hlinitý lak oranžovej žlte FCF (E 110, sunset yellow)

Hlinitý lak Allury červenej AC (E 129)

Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)


Rosuvastatin Mylan 20 mg

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Triacetín

Hlinitý lak oranžovej žlte FCF (E 110, sunset yellow)

Hlinitý lak Allury červenej AC (E 129)

Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)


Rosuvastatin Mylan 40 mg

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Triacetín

Hlinitý lak oranžovej žlte FCF (E 110, sunset yellow)

Hlinitý lak Allury červenej AC (E 129)

Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Blistrové balenie:2 roky


Balenie v HDPE fľašiach:2 roky. Po prvom otvorení fľaše nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu proti vlhkosti.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister z polyamid/hliník/LDPE vrstva vysušovadla – HDPE a z tvrdenej hliníkovej fólie v baleniach po 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 98 filmom obalených tabliet.


HDPE fľaša s polypropylénovým (PP) uzáverom so závitom a s vreckom vysušovadla obsahujúcim silikagél a aktívne uhlie v baleniach po 28, 30, 56, 60, 84 a 90 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DržiteĽ rozhodnutia O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Rosuvastatin Mylan 5 mg: 31/0491/11-S

Rosuvastatin Mylan 10 mg: 31/0492/11-S

Rosuvastatin Mylan 20 mg: 31/0493/11-S

Rosuvastatin Mylan 40 mg: 31/0494/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11.08.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015


18

Rosuvastatin Mylan 10 mg