+ ipil.sk

Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/01030 - Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06393 - Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08571 - Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/02781 - Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/00627 - Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety

Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené tablety


rosuvastatín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rosuvastatin Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rosuvastatin Sandoz

3. Ako užívať Rosuvastatin Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rosuvastatin Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rosuvastatin Sandoz a na čo sa používa


Rosuvastatin Sandoz patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny (inhibítory HMG-CoA reduktázy).


Rosuvastatin Sandoz vám bol predpísaný pretože:

 • máte vysokú hladinu cholesterolu. Znamená to, že máte zvýšené riziko vzniku srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Rosuvastatin Sandoz sa používa u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 10 rokov na liečbu vysokej hladiny cholesterolu.


Užívanie statínu vám bolo odporúčané, pretože zmena stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu vašej hladiny cholesterolu. Kým užívate Rosuvastatin Sandoz, musíte pokračovať v diéte na zníženie cholesterolu a cvičení.


Alebo


 • máte iné stavy, ktoré zvyšujú riziko srdcového infarktu, mozgovej porážky alebo iné zdravotné problémy.


Srdcový infarkt, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená tvorbou tukových usadenín v artériách.


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní Rosuvastatinu Sandoz?

Rosuvastatin Sandoz sa používa na úpravu hodnôt hladiny tukových látok v krvi nazývaných lipidy, z ktorých najznámejší je cholesterol.

V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).

 • Rosuvastatin Sandoz znižuje „zlý“ cholesterol a zvyšuje „dobrý“ cholesterol.

 • Zabraňuje vo vašom tele tvorbe „zlého“ cholesterolu. Tiež zlepšuje schopnosť vášho tela odstraňovať ho z krvi.


U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia, pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové látky sa môžu usadzovať v stenách vašich ciev a spôsobiť tak ich zúženie.

Niekedy sa tieto zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej porážke. Ak si upravíte hladinu cholesterolu, môžete znížiť riziko, že dostanete srdcový infarkt alebo mozgovú porážku. Znížením hladiny cholesterolu, môžete znížiť riziko, že dostanete srdcový infarkt, mozgovú porážku alebo s tým súvisiace zdravotné problémy.


Je potrebné, aby ste naďalej užívali Rosuvastatin Sandoz, aj keď ste dosiahli normálnu hladinu cholesterolu, pretože tým predídete tomu, aby sa hladina cholesterolu opäť zvýšila a zapríčinila tvorbu tukových usadenín. Avšak prestaňte užívať liek, keď vám to povie lekár alebo ak otehotniete.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rosuvastatin Sandoz


Neužívajte Rosuvastatin Sandoz

- ak ste alergický na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak trpíte ochorením pečene

 • ak máte ťažké ochorenie obličiek

 • ak máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov (myopatiu)

 • ak užívate liečivo cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov)

 • ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Rosuvastatinu Sandoz, okamžite ho prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Rosuvastatinom Sandoz používaním vhodnej antikoncepcie.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.


Okrem toho, neužívajte Rosuvastatin Sandoz v dávke 40 mg (najvyššia dávka)

- ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov (myopatiou), keď sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti

- ak máte stredne závažné problémy s obličkami (ak si nie ste istý, opýtajte sa na to svojho lekára)

- ak máte problémy so štítnou žľazou

- ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov

- ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu,tzv. fibráty

- ak máte ázijský pôvod – (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind).


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Rosuvastatin Sandoz, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak máte problémy s obličkami

 • ak máte problémy s pečeňou

 • ak máte vážnu poruchu dýchania

- ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov (myopatiou), ak sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo ak ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti. Okamžite informujte svojho lekára, ak u seba spozorujete nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre alebo máte horúčku.

Tiež informujte lekára alebo lekárnika, ak máte pretrvávajúcu svalovú slabosť.

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov

 • ak trpíte ochorením štítnej žľazy

 • ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty

 • ak užívate lieky používané na liečbu HIV infekcie (napr. ritonavir s lopinavirom, atazanavirom a/alebo tipranavirom), pozri časť „Iné lieky a Rosuvastatin Sandoz“

 • ak užívate antibiotiká obsahujúce kyselinu fusidovú, pozri časť „Iné lieky a Rosuvastatin Sandoz“

 • ak máte viac ako 70 rokov (pretože váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Rosuvastatinu Sandoz, ktorá bude pre vás vhodná)

 • ak máte ázijský pôvod – ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind. Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Rosuvastatinu Sandoz, ktorá bude pre vás vhodná


Deti a dospievajúci

 • ak je pacient mladší ako 10 rokov: Rosuvastatin Sandoz sa nesmie podávať deťom mladším ako 10 rokov,

 • ak je pacient mladší ako 18 rokov: 40 mg tableta Rosuvastatinu Sandoz nie je vhodná na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov.


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste niečím istý):

 • Neužívajte Rosuvastatin Sandoz v jednorazovej dávke 40 mg (najvyššia dávka) a overte si to u svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať akúkoľvek dávku Rosuvastatinu Sandoz.


U malého počtu pacientov môžu mať statíny vplyv na pečeň, čo sa dá zistiť jednoduchým testom, stanovujúcim zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi. Z tohto dôvodu vám lekár zvyčajne urobí tento krvný test (test funkcie pečene) pred liečbou a počas liečby Rosuvastatinom Sandoz.


Ak máte cukrovku alebo máte riziko vzniku cukrovky, počas užívania tohto lieku vás bude lekár pozorne sledovať. Riziko vzniku cukrovky je vyššie, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak.


Iné lieky a Rosuvastatin Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov)

- warfarín alebo klopidogrel alebo iný liek „na zriedenie krvi“

- fibráty alebo iné lieky na zníženie hladiny tukov (napr. gemfibrozil, fenofibrát)

- akékoľvek iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu (napr. ezetimib)

- lieky užívané pri poruchách trávenia (na neutralizáciu kyseliny v žalúdku)

- erytromycín (antibiotikum)

- kyselinu fusidovú (antibiotikum – pozri „Upozornenia a opatrenia“)

- perorálne (ústami užívané) antikoncepčné lieky (tablety) alebo hormonálnu substitučnú liečbu

- ritonavir s lopinavirom, atazanavirom a/alebo tipranavirom(používané na liečbu HIV infekcie – pozrite prosím „Upozornenia a opatrenia“).


Účinok týchto liekov sa môže vplyvom Rosuvastatinu Sandoz zmeniť alebo tieto lieky môžu zmeniť účinok Rosuvastatinu Sandoz.


Rosuvastatin Sandoz s jedlom a nápojmi

Rosuvastatin Sandoz môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Neužívajte Rosuvastatin Sandoz, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Rosuvastatinu Sandoz, okamžite prerušte jeho užívanie a informujte svojho lekára.

Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Rosuvastatinom Sandoz používaním vhodnej antikoncepcie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Väčšina ľudí môže počas užívania Rosuvastatinu Sandoz viesť vozidlá a obsluhovať stroje – užívanie lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. Niektorí ľudia však počas liečby Rosuvastatinom Sandoz trpia závratmi. Ak máte závraty, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Rosuvastatin Sandoz obsahuje laktózu

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (laktózu alebo mliečny cukor), kontaktujte svojho lekára pred užitím Rosuvastatinu Sandoz.


3. Ako užívať Rosuvastatin Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčané dávky u dospelých


Ak užívate Rosuvastatin Sandoz na vysoký cholesterol:


Začiatočná dávka

Liečba Rosuvastatinom Sandoz sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg, a to aj vtedy, keď ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu. Určenie vašej začiatočnej dávky bude závisieť od:

 • vašej hladiny cholesterolu,

 • stupňa rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky,

 • prítomnosti faktora, ktorý môže spôsobiť vašu zvýšenú citlivosť na možné vedľajšie účinky.


Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka Rosuvastatinu Sandoz bude pre vás najvhodnejšia.


Lekár sa môže rozhodnúť, že vám dá najnižšiu dávku (5 mg) ak:

 • máte ázijský pôvod – (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind)

 • ste starší ako 70 rokov

 • máte stredne ťažké ochorenie obličiek

 • máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí (myopatiu).


Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka

Lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku lieku. Je to preto, aby ste užívali takú dávku Rosuvastatinu Sandoz, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Ak ste liečbu začali dávkou 5 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že vám túto dávku zvýši na 10 mg, neskôr 20 mg a nakoniec 40 mg, ak to bude potrebné.

Ak ste liečbu začali dávkou 10 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že vám túto dávku zvýši na 20 mg a neskôr až na 40 mg, ak to bude potrebné. Dávka sa môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.

Najvyššia denná dávka Rosuvastatinu Sandoz je 40 mg. Táto dávka je určená len pre pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky, u ktorých na adekvátne zníženie hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.


Ak užívate Rosuvastatinu Sandoz na zníženie rizika infarktu, mozgovej porážky alebo s tým súvisiacich zdravotných problémov:


Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak, lekár môže rozhodnúť pre použitie nižšej dávky, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov.


Použitie u detí a dospievajúcich vo veku 10 - 17 rokov

Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg. Lekár môže zvýšiť dávku, aby pre vás našiel správne množstvo Rosuvastatinu Sandoz. Maximálna denná dávka je 20 mg Rosuvastatinu Sandoz. Svoju dávku užívajte raz denne. Rosuvastatin Sandoz 40 mg tablety nemajú užívať deti.


Užitie lieku

Tabletu prehltnite celú a zapite ju vodou.

Rosuvastatin Sandoz užívajte raz denne. Môžete ho užiť kedykoľvek v priebehu dňa s jedlom alebo bez jedla.

Snažte sa užiť tabletu každý deň v rovnakom čase, čo vám pomôže zapamätať si, že liek treba užiť


Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu

Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám hladiny cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že vaša hladina cholesterolu dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.

Lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú dávku Rosuvastatinu Sandoz, ktorá je pre vás najvhodnejšia.


Ak užijete viac Rosuvastatinu Sandoz, ako máte

Kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšie zdravotnícke zariadenie a požiadajte ich o radu.


Ak pôjdete do nemocnice alebo sa liečite na iné ochorenie, povedzte zdravotníckemu personálu, že užívate Rosuvastatin Sandoz.


Ak zabudnete užiť Rosuvastatin Sandoz

Nemusíte mať žiadne obavy. Užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Rosuvastatin Sandoz

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa rozhodli prestať užívať Rosuvastatin Sandoz. Hladina vášho cholesterolu sa po vynechaní liečby Rosuvastatinom Sandoz môže znova zvýšiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali. Sú zvyčajne mierne a po krátkom čase vymiznú.


Prestaňte Rosuvastatin Sandoz užívať a okamžite kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:

 • ťažkosti s dýchaním, s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla či bez neho,

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním,

 • výrazné svrbenie pokožky (s vyrážkou, resp. žihľavkou)..


Rosuvastatin Sandoz tiež prestaňte užívať a okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete akékoľvek nezvyčajné bolesti alebo bolesti svalov, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli očakávať.Svalové príznaky sú častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých. Rovnako ako u iných statínov, veľmi malé množstvo pacientov zaznamenalo nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov, známe ako rabdomyolýza.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako1 z 10 osôb)

 • bolesť hlavy

 • závrat

 • zápcha

 • pocit slabosti

 • bolesť brucha

 • bolesť svalov

 • pocit slabosti

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu Rosuvastatinom Sandoz (len Rosuvastatin Sandoz v jednorazovej dávke 40 mg)

 • cukrovka - je viac pravdepodobná, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak. Lekár vás bude počas užívania tohto lieku sledovať.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • svrbenie, vyrážka alebo iná kožná reakcia (žihľavka)

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu Rosuvastatinom Sandoz (len Rosuvastatin Sandoz 5 mg, 10 mg a 20 mg).


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • ťažké alergické reakcie, prejavujúce sa opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, intenzívnym svrbením pokožky (s vyrážkou, resp. žihľavkou). Ak si myslíte, že máte alergickú reakciu, prestaňte Rosuvastatin Sandoz užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • poškodenie svalov u dospelých – prerušte liečbu Rosuvastatinom Sandoz a okamžite sa poraďte so svojím lekárom v prípade, ak máte nejaké zvláštne bolesti alebo bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli očakávať

 • silná bolesť brucha (zápal pankreasu)

 • zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi.

 • neobvyklá tvorba modrín a krvácanie v dôsledku zníženého počtu krvných doštičiek


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • žltačka (zožltnutie kože a očí)

 • hepatitída (zápal pečene)

 • stopy krvi v moči

 • poškodenie nervov nôh a rúk (ako napr. znížená citlivosť)

 • bolesť kĺbov

 • strata pamäti

 • zväčšenie prsníkov u mužov (gynekomastia).


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (častosť sa nedá určiť z dostupných údajov)

 • hnačka (riedka stolica)

 • Stevensov–Johnsonov syndróm (závažný stav spojený s tvorbou pľuzgierov v oblasti kože, úst, očí a pohlavných orgánov

 • kašeľ

 • dýchavičnosť

 • edém (opuch)

 • poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočnej mory

 • sexuálne problémy

 • depresia

- dýchacie problémy, vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosť alebo horúčka

- poškodenie šliach, niekedy komplikované natrhnutím

- pretrvávajúca svalová slabosť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rosuvastatin Sandoz


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení HDPE fľaše sú 3 mesiace.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rosuvastatin Sandoz obsahuje


- Liečivo je rosuvastatín.


Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


- Ďalšie zložky sú:


Jadro tablety:

Bezvodá laktóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, silifikovaná mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, mastenec, nátriumstearylfumarát


Filmotvorná vrstva:

Hypromelóza, mannitol E 421, makrogol 6000, mastenec, oxid titaničitý E 171, žltý oxid železitý E 172, červený oxid železitý E 172


Ako vyzerá Rosuvastatin Sandoz a obsah balenia


Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety

Hnedé, okrúhle, filmom obalené tablety s označením „RSV 10“ na jednej strane.


Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené tablety

Hnedé, okrúhle, filmom obalené tablety s označením „RSV 20“ na jednej strane.


Rosuvastatin Sandoz 10 alebo 20 mg filmom obalené tablety sú dostupné v:

OPA-Al-PVC/Al blistroch: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 98 a 100 filmom obalených tabliet.

HDPE fľašiach s PP viečkom a silikagélom ako vysúšadlom: 30 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava

Slovinsko


Lek S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Poľsko


s výrobným miestom:

ul. Domaniewska 50C

02-672 Varšava

Poľsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


s výrobným miestom:

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko: Suzastor

Česká republika: Rosumop 5 mg

Rosumop 10 mg

Rosumop 20 mg

Rosumop 40 mg

Dánsko: Rosuvastatin Sandoz

Estónsko: Roxardio 10mg

Roxardio 20mg

Fínsko: Rosuvastatin Sandoz 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Rosuvastatin Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Rosuvastatin Sandoz 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Rosuvastatin Sandoz 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Maďarsko: Rosuvastatin Sandoz 5 mg filmtabletta

Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmtabletta

Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmtabletta

Rosuvastatin Sandoz 40 mg filmtabletta

Litva: Roxardio 5 m plėvele dengtos tabletės

Roxardio 10 m plėvele dengtos tabletės

Roxardio 20 m plėvele dengtos tabletės

Poľsko Suvardio

Portugalsko: Rosuvastatina Sandoz

Rosuvastatin Sandoz tabletki powlekane 10 mg

Rumunsko: Rosuvastatin Sandoz 5 mg, comprimate filmate

Rosuvastatin Sandoz 10 mg, comprimate filmate

Rosuvastatin Sandoz 20 mg, comprimate filmate

Rosuvastatin Sandoz 40 mg, comprimate filmate

Slovenská republika: Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety

Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené tablety

Slovinsko COUPET 5 mg filmsko obložene Tablete

COUPET 10 mg filmsko obložene tablete

COUPET 20 mg filmsko obložene tablete

COUPET 40 mg filmsko obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


9Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/01030 - Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06393 - Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08571 - Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/02781 - Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/00627 - Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety

Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Pomocné látky so známym účinkom: Každá filmom obalená tableta obsahuje 53,7 mg bezvodej laktózy.


Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Pomocné látky so známym účinkom: Každá filmom obalená tableta obsahuje 107,4 mg bezvodej laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety

Hnedé, okrúhle, filmom obalené tablety s označením „RSV 10“ na jednej strane.


Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené tablety

Hnedé, okrúhle, filmom obalené tablety s označením „RSV 20“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie


Dospelí, dospievajúci a deti vo veku 10 rokov a starší s primárnou hypercholesterolémiou (typu IIa vrátane heterozygotnej formy familiárnej hypercholesterolémie) alebo zmiešanou dyslipidémiou (typu IIb) ako doplnok k diéte v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú nefarmakologickú liečbu (napr. telesná aktivita, zníženie telesnej hmotnosti) nie je dostatočná.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia ako doplnok k diéte a inej liečbe na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto postupy nie sú vhodné.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod


Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1), ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie má byť individuálne v závislosti od cieľa liečby a reakcie pacienta v súlade s platnými smernicami.


Rosuvastatin Sandoz sa môže užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez jedla.


Liečba hypercholesterolémie


Odporúčaná začiatočnáperorálna dávka je 5 alebo 10 mg raz denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny alebo u pacientov, ktorým sa zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín. Pri určovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy hladinu cholesterolu u pacienta a kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich účinkov. V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na ďalšiu úroveň dávky (pozri časť 5.1). Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť len u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4).


Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg, bol pod dohľadom odborníka.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod


V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia


Použitie v pediatrickej populácii majú určovať špecialisti.


Deti a dospievajúci vo veku 10 - 17 rokov (chlapci v Tannerovom štádiu II a vyššom a dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok).


U detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne. Zvyčajný rozsah dávky je 5 - 20 mg perorálne raz denne.


Titrácia sa má u pediatrických pacientov vykonať podľa individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre liečbu pediatrickej populácie(pozri časť 4.4). Pred začatím liečby rosuvastatínom majú mať deti a dospievajúci štandardnú diétu na zníženie cholesterolu; táto diéta má pokračovať počas liečby rosuvastatínom.


Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie neskúmala.


40 mg tablety nie sú vhodné na použitie u pediatrickej populácie.


Deti mladšie ako 10 rokov


Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo veku medzi 8 a 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. Preto sa Rosuvastatin Sandoz neodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


Použitie u starších ľudí


Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg (pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania vzhľadom na vek.


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek


U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávku.

U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek. Podávanie Rosuvastatinu Sandoz pacientom s ťažkou poruchou funkcie obličiek je kontraindikované pre všetky dávky (pozri časti 4.3 a 5.2).


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie pečene


U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším sa nezaznamenalo žiadne zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s Childovým-Pughovým skóre nad 9. Rosuvastatin Sandoz je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).


Rasa


U jedincov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov ázijského pôvodu.


Genetický polymorfizmus


Je známe, že špecifické typy genetických polymorfizmov môžu viesť k nárastu expozície rosuvastatínu (pozri časť 5.2). Pre pacientov, u ktorých je známe, že majú takéto špecifické typy polymorfizmov sa odporúča nižšia denná dávka Rosuvastatinu Sandoz.


Dávkovanie u pacientov s predispozíciou pre vznik myopatie


Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie (pozri časť 4.4).


Dávka 40 mg je u niektorých z týchto pacientov kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Súbežná liečba

Rosuvastatín je substrátom rôznych transportných proteínov (napr. OATP1B1 a BCRP). Riziko myopatie (vrátane rabdomyolýzy) je zvýšené, keď je rosuvastatín podávaný súbežne s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu rosuvastatínu v dôsledku interakcií s týmito transportnými proteínmi (napr. cyklosporín a niektoré inhibítory proteázy, vrátane kombinácie ritonaviru s atazanavirom, lopinavirom a / alebo tipranavirom, pozri časti 4.4 a 4.5). Pokiaľ to je možné, majú sa zvážiť alternatívne lieky, a ak je to nevyhnutné, má sa zvážiť dočasné prerušenie liečby Rosuvastatinom Sandoz. V situáciách, keď je súbežné podávanie týchto liekov s Rosuvastatinom Sandoz nevyhnutné, má sa starostlivo zvážiť prínos a riziko súbežnej liečby a úprava dávkovania Rosuvastatinu Sandoz (pozri časť 4.5).


4.3 Kontraindikácie


Rosuvastatin Sandoz je kontraindikovaný:

 • u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt (ULN).

 • u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).

 • u pacientov s myopatiou.

 • u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín.

 • počas gravidity a laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú primeranú antikoncepciu.


Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:

 • stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min)

 • hypotyreoidizmus

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov

 • nadmerné požívanie alkoholu

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín

 • pacienti ázijského pôvodu

 • súbežné užívanie fibrátov.


(Pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky rosuvastatínu, najmä 40 mg, sa pri vyšetrení moču, vykonaného pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo intermitentný charakter. Proteinúria nebola prediktorom pre akútne alebo progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných renálnych nežiaducich účinkov je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg. U pacientov liečených dávkou 40 mg je vhodné zvážiť zaradenie sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.


Účinky na kostrový sval

U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa celkom vylúčiť farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), je preto potrebná zvýšená opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.


Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v postmarketingovom sledovaní vyšší pri dávke 40 mg.


Stanovovanie kreatínkinázy

Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe, alebo ak jestvuje iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (>5xULN), treba vykonať potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK >5xULN, liečba sa nemá začať.


Pred liečbou

Rosuvastatin Sandoz, tak ako iné inhibítory reduktázy HMG-CoA, je potrebné predpisovať s opatrnosťou pacientom s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:

 • poškodenie funkcie obličiek

 • hypotyreoidizmus

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy

alebo fibrátov

 • nadmerné požívanie alkoholu

 • vek nad 70 rokov

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín (pozri časti 4.2, 4.5 a 5.2)

 • súbežné užívanie fibrátov.


U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (>5xULN), liečba sa nemá začať.


Počas liečby

Pacientov je treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s celkovým pocitom choroby alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy. Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (>5xULN), alebo ak sú muskulárne symptómy závažné a spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj keď sú hodnoty CK 5xULN), liečba sa musí vysadiť. Po ústupe symptómov a úprave hodnôt CK na normál sa má zvážiť opätovné podávanie Rosuvastatinu Sandoz alebo alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke a pacienta je potrebné starostlivo sledovať. Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je potrebné. Veľmi zriedkavo bola hlásená imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia (IMNM, immune-mediated necrotising myopathy) počas alebo po liečbe statínmi, vrátane rosuvastatínu. IMNM je klinicky charakterizovaná pretrvávajúcou proximálnou svalovou slabosťou a zvýšenou hladinou kreatínkinázy v sére, ktoré pretrvávajú napriek prerušeniu liečby statínmi.


V klinických skúšaniach sa u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s inou liečbou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrový sval. U pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom, kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz a makrolidovými antibiotikami sa však pozoroval zvýšený výskyt myozitídy a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto sa kombinácia Rosuvastatinu Sandoz a gemfibrozilu neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným podávaním Rosuvastatinu Sandoz s fibrátmi alebo niacínom má prevýšiť potenciálne riziká takýchto kombinácií. Užívanie dávky 40 mg súbežne s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.5 a 4.8).


Súbežné podávanie rosuvastatínu a kyseliny fusidovej sa neodporúča. U pacientov, ktorí užívali túto kombináciu boli hlásené prípady rabdomyolýzy (vrátane fatálnych) (pozri časť 4.5).


Rosuvastatin Sandoz sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vznik renálneho zlyhania v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy alebo nekontrolované kŕče).


Účinky na pečeň

Tak ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, Rosuvastatin Sandoz sa má s opatrnosťou podávať pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.


Pred začiatkom a 3 mesiace po nasadení liečby sa odporúča vykonať funkčné testy pečene. Liečba Rosuvastatinom Sandoz sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina sérových transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt. Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.


U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je pred začatím terapie Rosuvastatinom Sandoz potrebné vyliečiť základné ochorenie.


Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u jedincov ázijského pôvodu v porovnaní s kaukazskou rasou (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).


Inhibítory proteázy

Zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu bolo pozorované u pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s rôznymi inhibítormi proteázy v kombinácii s ritonavirom. Má sa zvážiť prínos znižovania hladiny lipidov užívaním Rosuvastatinu Sandoz u pacientov s HIV liečených inhibítormi proteázy aj možnosť zvýšenia koncentrácie rosuvastatínu v plazme pri začatí liečby a pri titrácii dávky Rosuvastatinu Sandoz u pacientov liečených inhibítormi proteázy. Súbežné užívanie s niektorými inhibítormi proteázy sa neodporúča, kým sa neupraví dávka Rosuvastatinu Sandoz (pozri časti 4.2 a 4.5).


Intersticiálna choroba pľúc

Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc sa vyskytli pri užití niektorých statínov, obzvlášť počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.8 ). Existujúce príznaky môžu zahŕňať dyspnoe, neproduktívny kašeľ a celkové zhoršenie zdravia (únava, strata hmotnosti a horúčka). Ak je podozrenie, že pacient má rozvinutú intersticiálnu chorobu pľúc, liečba statínmi sa má ukončiť.


Diabetes mellitus

Niektoré dôkazy naznačujú, že statíny ako skupina zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov s vysokým rizikom vzniku diabetu môžu vyvolať hyperglykémiu, pri ktorej bude potrebná štandardná liečba diabetu. Nad týmto rizikom však prevažuje zníženie vaskulárneho rizika statínmi a preto nemá byť dôvodom pre ukončenie liečby. U rizikových pacientov (glykémia nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triacylglycerolov, hypertenzia) je potrebné sledovať klinický stav aj biochemické parametre v súlade s národnými pokynmi.


V štúdii JUPITER bola hlásená celková frekvencia diabetu mellitus 2,8 % u rosuvastatínu a 2,3 % u placeba, väčšinou u pacientov s glykémiou nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l.


Pediatrická populácia

Hodnotenie lineárneho rastu (výška), hmotnosti, BMI (body mass index) a sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u pediatrických pacientov vo veku 10 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na jednoročné obdobie. Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1). Skúsenosti z klinickej štúdie u detí a dospievajúcich sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy.


V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené CK > 10-krát ULN a svalové symptómy po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s pozorovaním v klinických štúdiách u dospelých (pozri časť 4.8).


Osobitné upozornenia týkajúce sa pomocných látok

Rosuvastatin Sandoz obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vplyv súbežne podávaných liekov na rosuvastatín


Inhibítory transportných proteínov: Rosuvastatín je substrátom pre určité transportné proteíny, vrátane transportéra hepatálneho vychytávania OATP1B1 a efluxného transportéra BCRP. Súbežné podávanie Rosuvastatinu Sandoz s liekmi, ktoré sú inhibítormi týchto transportných proteínov, môže viesť k zvýšeniu koncentrácie rosuvastatínu v plazme a k zvýšeniu rizika myopatie (pozri časti 4.2, 4.4 a 4.5 tabuľka 1).


Cyklosporín: Počas súbežného podávania rosuvastatínu a cyklosporínu sa pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri tabuľku 1). Rosuvastatin Sandoz je kontraindikovaný u pacientov súbežne užívajúcich cyklosporín (pozri časť 4.3). Súbežné podávanie nemá vplyv na koncentrácie cyklosporínu v plazme.


Inhibítory proteázy:Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy, súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu rosuvastatínu (pozri tabuľku 1). Napríklad, súbežné podávanie 10 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (300 mg atazanaviru /100 mg ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo spojené s približne trojnásobným a sedemnásobným zvýšením AUC a Cmax rosuvastatínu v uvedenom poradí. Môže sa zvážiť súbežné užívanie Rosuvastatinu Sandoz a niektorých kombinácií inhibítorov proteázy po starostlivom zvážení úprav dávok Rosuvastatinu Sandoz na základe očakávaného zvýšenia expozície rosuvastatínu (pozri časti 4.2 a 4.4 a 4.5 tabuľka 1).


Gemfibrozil a iné hypolipidemiká: Súbežné podávanie rosuvastatínu a gemfibrozilu viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmax a AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4).


Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom, farmakodynamické interakcie sa však vyskytnúť môžu. Gemfibrozil, fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach znižujúcich lipidy (≥ 1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy, pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri samostatnom podaní. Súbežné podávanie dávky 40 mg s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). Títo pacienti majú tiež začať liečbu dávkou 5 mg.


Ezetimib: Súbežné užívanie 10 mg rosuvastatínu a 10 mg ezetimibu u pacientov s hypercholesterolémiou malo za následok 1,2-násobné zvýšenie AUC rosuvastatínu (tabuľka 1).. Farmakodynamické interakcie medzi Rosuvastatinom Sandoz a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú vylúčiť (pozri časť 4.4).


Antacidá: Súbežné podávanie rosuvastatínu a suspenzie antacíd obsahujúcej hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal.


Erytromycín: Súbežné podávanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20 % poklesu AUC

a k 30 % zníženiu hodnoty Cmax rosuvastatínu. Príčinou tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.


Enzýmy cytochrómu P450: Výsledky skúšok in vitro a in vivo ukázali, že rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450. Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Liekové interakcie v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto neočakávajú. Medzi rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné interakcie.


Interakcievyžadujúceúpravy dávkyrosuvastatínu (pozri tiež tabuľku 1): Ak je nevyhnutné užívať Rosuvastatin Sandoz súbežne s inými liekmi, o ktorých je známe, že zvyšujú expozíciu rosuvastatínu, je potrebné upraviť dávku Rosuvastatinu Sandoz. Ak je očakávané zvýšenie expozície (AUC) dvojnásobné alebo vyššie, má sa začať s 5 mg dávkou Rosuvastatinu Sandoz denne. Maximálna denná dávka Rosuvastatinu Sandoz má byť upravená tak, aby očakávaná expozícia rosuvastatínu nepresahovala dávku 40 mg Rosuvastatinu Sandoz denne užívaného bez interakcií s liekmi, napríklad 20 mg dávka Rosuvastatinu Sandoz s gemfibrozilom(1,9-násobné zvýšenie) a 10mgdávkaRosuvastatinu Sandoz s kombináciou atazanavir/ ritonavir(3,1-násobné zvýšenie).
Tabuľka 1 Vplyv súbežne podávaných liekov na expozíciu rosuvastatínu (AUC; v zostupnom poradí podľa veľkosti) z publikovaných klinických štúdií

Dávkovací režim interagujúcich liekov

Dávkovací režim rosuvastatínu

Zmeny v AUC* rosuvastatínu

cyklosporín 75 mg BID až 200 mg BID, 6 mesiacov

10 mg OD, 10 dní

7,1-násobne

atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg OD, 8 dní

10 mg, jednotlivá dávka

3,1-násobne

lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg BID, 17 dní

20 mg OD, 7 dní

2,1-násobne

klopidogrel 300 mg nárazovo, po ktorom nasleduje 75 mg o 24 hodín

20 mg, jednotlivá dávka

2-násobne

gemfibrozil 600 mg BID, 7 dní

80 mg, jednotlivá dávka

1,9-násobne

eltrombopag 75 mg OD, 10 dní

10 mg, jednotlivá dávka

1,6-násobne

darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg BID, 7 dní

10 mg OD, 7 dní

1,5-násobne

tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg BID, 11 dní

10 mg, jednotlivá dávka

1,4-násobne

dronedaron 400 mg BID

nie je k dispozícii

1,4-násobne

itrakonazol 200 mg OD, 5 dní

10 mg, jednotlivá dávka

1,4-násobne**

ezetimib 10 mg OD, 14 dní

10 mg OD, 14 dní

1,2-násobne**

fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID, 8 dní

10 mg, jednotlivá dávka

aleglitazar 0,3 mg, 7 dní

40 mg, 7 dní

silymarín 140 mg TID, 5 dní

10 mg, jednotlivá dávka

fenofibrát 67 mg TID, 7 dní

10 mg, 7 dní

rifampín 450 mg OD, 7 dní

20 mg, jednotlivá dávka

ketokonazol 200 mg BID, 7 dní

80 mg, jednotlivá dávka

flukonazol 200 mg OD, 11 dní

80 mg, jednotlivá dávka

erytromycín 500 mg QID, 7 dní

80 mg, jednotlivá dávka

28%

baikalín 50 mg TID, 14 dní

20 mg, jednotlivá dávka

47%

* Údaje uvádzané ako x-násobná zmena predstavujú jednoduchý pomer medzi súbežným podávaním a podávaním rosuvastatínu samotného. Údaje uvedené ako percentuálna zmena predstavujú percentuálny rozdiel v porovnaní s rosuvastatínom samotným.

Zvýšenie je označené ako „”, žiadna zmena ako „”, zníženie ako „”.

** Uskutočnilo sa niekoľko interakčných štúdií s rôznymi dávkami rosuvastínu, tabuľka ukazuje najvýznamnejšie pomery.

OD = raz denne; BID = dvakrát denne; TID = trikrát denne; QID = štyrikrát denne


Vplyv rosuvastatínu na súbežne podávané lieky


Antagonisty vitamínu K:Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, môže nasadenie liečby alebo zvyšovanie dávky Rosuvastatinu Sandoz u pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo iné kumarínové antikoagulans) viesť k zvýšeniu medzinárodného normalizovaného pomeru INR (International Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky Rosuvastatinu Sandoz môže viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (hormone replacement therapy, HRT): Súbežné podávanie rosuvastatínu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v plazme je treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva. U pacientok užívajúcich súbežne rosuvastatín a HRT nie sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.


Iné lieky:


Digoxín: Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.


Kyselina fusidová: Interakčné štúdie s rosuvastatínom a kyselinou fusidovou sa neuskutočnili. Rovnako ako u iných statínov, v skúsenostiach so súbežným podávaním rosuvastatínu a kyseliny fusidovej po uvedení lieku na trh sa zaznamenali príhody súvisiace so svalmi, vrátane rabdomyolýzy.


Preto sa súbežné podávanie rosuvastatínu a kyseliny fusidovej neodporúča. Je potrebné starostlivo sledovať pacientov a možno bude potrebné dočasné pozastavenie liečby rosuvastatínom.


Pediatrická populácia:

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých. Rozsah vzájomného pôsobenia u pediatrických pacientov nie je známy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Rosuvastatin Sandoz je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.


Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby.


Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liek je potrebné okamžite vysadiť.


U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do mlieka. O vylučovaní do materského mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Rosuvastatinu Sandoz na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Na základe farmakodynamických vlastností Rosuvastatinu Sandoz však nie je pravdepodobné, že bude ovplyvňovať túto schopnosť. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže objaviť závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie pozorované v súvislosti s podávaním rosuvastatínu sú spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúškach menej ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v štúdii kvôli nežiaducim reakciám.


Zoznamnežiaducichreakcií v tabuľke

Nazáklade údajovz klinickýchštúdií a rozsiahlych skúseností po uvedení na trh je v nasledujúcej tabuľke uvedený profil nežiaducich reakcií pre rosuvastatín. Nižšie uvedenénežiaducereakcie súklasifikovanépodľa frekvencievýskytua triedyorgánovýchsystémov (SOC).

Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií je usporiadaná podľa nasledovnej konvencie:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Tabuľka 2: Nežiaducereakcie nazáklade údajovz klinickýchštúdií a skúseností po uvedení na trh

Triedy orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systémutrombocytopéniaPoruchy imunitného systémuhypersenzitívne reakcie vrátane angioedému.Poruchy endokrinného systému

diabetes mellitus1

Psychiatrické poruchy

depresia

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy, závratpolyneuropatia, strata pamäti

periférna neuropatia, poruchy spánku (vrátane nespavosti a nočné mory)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

kašeľ, dýchavičnosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu


zápcha, nauzea, bolesť brucha


pankreatitída


hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciestzvýšenie hepatálnych transamináz

žltačka, hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva


pruritus, vyrážka,

žihľavkaStevensov – Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

myalgia


myopatia (vrátane myozitídy),

rabdomyolýza

artralgia

poruchy šliach, niekedy komplikované ruptúrou, imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia

Poruchy obličiek a močovej sústavy
hematúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia
edém


1Frekvencia závisí od prítomnosti alebo neprítomnosti rizikových faktorov (glykémia nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triglyceridov, hypertenzia v anamnéze).


Tak ako pri iných inhibítoroch HMG CoA reduktázy, výskyt nežiaducich účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.


Účinky na obličky:U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri podávaní dávky 10 a 20 mg u menej ako 1 % pacientov, pri podávaní dávky 40 mg približne u 3 %. Pri podávaní dávky 20 mg sa zistilo malé zvýšenie z negatívneho alebo stopového nálezu na +. Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu, resp. k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo príčinnú súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.


U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.


Účinky na kostrový sval: U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza s alebo bez akútneho renálneho zlyhania.


U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup hladín CK; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (>5xULN), liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).


Účinky na pečeň: Tak ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné.


Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:

- Sexuálna dysfunkcia.

- Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc, a to najmä počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4).


Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.


Pediatrická populácia: Zvýšenie kreatínkinázy > 10-krát ULN a svalové symptómy sa pozorovali po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny CK. Hemodialýza pravdepodobne nie je prínosom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: hypolipidemiká, inhibítory HMG CoA-reduktázy

ATC kód: C10AA07


Mechanizmus účinku

Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzým A na mevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny cholesterolu.


Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím sa zvyšuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sa syntéza VLDL v pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.


Farmakodynamické účinky


Rosuvastatín znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu celkového cholesterolu a triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (pozri Tabuľku 3). Rosuvastatín tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C, celkového C/HDL-C a nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.


Tabuľka 3 Odpoveď závislá od dávky u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné percento zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)


Dávka

N

LDL-C

Celkový-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

-7

-5

3

-3

-7

-3

0

5

17

-45

-33

13

-35

-44

-38

4

10

17

-52

-36

14

-10

-48

-42

4

20

17

-55

-40

8

-23

-51

-46

5

40

18

-63

-46

10

-28

-60

-54

0


Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne do 2 týždňov. Maximálna odpoveď sa zvyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.


Klinická účinnosť

Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie alebo vek; je účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov alebo u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou.


Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL-C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS;1998). Približne 80 % pacientov užívajúcich dávku 10 mg dosiahlo cieľové hodnoty LDL-C (<3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.


V rozsiahlej štúdii s pacientmi s heterozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie sa rosuvastatín podával 435 osobám v dávkach od 20 mg do 80 mg v rámci titrovania vhodnej sily lieku. Vo všetkých dávkach vykazoval rosuvastatín priaznivý účinok na parametre lipidov a dosahovanie cieľov terapie. Po titrácii na dennú dávku 40 mg (12 týždňov liečby) sa hladina LDL-C znížila o 53 %. 33 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty pre hladinu LDL-C (< 3 mmol/l) stanovené v smerniciach EAS.


V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenom skúšaní sa hodnotila odpoveď 42 pacientov s homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie na rosuvastatín v dávkach 20 – 40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné zníženie hladín LDL-C o 22 %.


V klinických štúdiách, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov, sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na zvyšovanie hladiny HDL-C (pozri časť 4.4).


V multicentrickej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym rizikom ICHS (definovanom ako Framinghamovo riziko < 10 % počas viac ako 10 rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), ale so subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima Media Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o –0,0145 mm/rok (95 % interval spoľahlivosti –0,0196, -0,0093; p < 0,0001). Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny pacientov liečených rosuvastatínom bola –0,0014 mm/rok (-0,12 %/rok (nesignifikantné)) v porovnaní s progresiou +0,0131 mm/rok (1,12 %/rok (p<0,0001)) u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu rosuvastatínom v dávke 40 mg. Dávka 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).


Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s rosuvastatínom (JUPITER štúdia), posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (≥ 50 rokov) a žien (≥ 60 rokov).


Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8901) alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8901) a boli sledovaní počas jej trvania priemerne 2 roky.


Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45 % (p < 0,001) v rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.


V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým Framinghamským rizikovým skóre > 20 % (1558 osôb) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine nezmenila (p = 0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov (celkovo 9302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ≥ 5 % (extrapolovaným, aby boli zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita v tejto vysoko rizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).


V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 % subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov liečených placebom. Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli: myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 % rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 % placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli uroinfekcie (8,7 % rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 % placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia (7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).


Pediatrická populácia

V multicentrickej dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, 12-týždňovej štúdii (n = 176, z toho 97 mužov a 79 žien), nasledovanej 40-týždňovou otvorenou titračnou fázou rosuvastatínu (n = 173, z toho 96 mužov a 77 žien), užívali pacienti vo veku 10 - 17 rokov (Tannerovo štádium II-V, dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, rosuvastatín 5, 10 alebo 20 mg alebo placebo denne počas 12 týždňov a potom užívali všetci rosuvastatín denne počas 40 týždňov. Pri vstupe do štúdie bolo približne 30 % pacientov vo veku 10 - 13 rokov a približne 17 % bolo v Tannerovom štádiu II, 18 % v Tannerovom štádiu III, 40 % v Tannerovom štádiu IV a 25 % bolo v Tannerovom štádiu V.


LDL-C sa znížil o 38,3 % s rosuvastatínom 5 mg, o 44,6 % s rosuvastatínom 10 mg a o 50,0 % s rosuvastatínom 20 mg, v porovnaní s 0,7 % znížením u placeba.


Na konci 40-týždňovej otvorenej fázy titrovaním do cieľovej hodnoty a zvyšovaním dávky do maximálne 20 mg jedenkrát denne dosiahlo cieľovú hodnotu LDL-C menej ako 2,8 mmol/l 70 zo 173 pacientov (40,5 %).


Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 4.4). Skúsenosti z klinických štúdií u detí a dospievajúcich pacientov sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy. Táto štúdia (n = 176) nebola vhodná pre porovnanie zriedkavých nežiaducich účinkov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia: Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.


Distribúcia: Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem rosuvastatínu je približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.


Biotransformácia: Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %). Metabolické štúdie in vitro s použitím ľudských hepatocytov indikujú, že rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP2C9 bol hlavným izoenzýmom, v menšej miere 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N -desmetyl metabolit a laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú. Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG - CoA reduktázy v cirkulácii.


Eliminácia: Približne 90 % dávky rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom. Približne 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 l/h (koeficient zmeny 21,7 %). Tak ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový prenášač OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu pečeňou.


Linearita: Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od dávky.

Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických parametroch.


Špeciálne populácie


Vek a pohlavie: Farmakokinetika rosuvastatínu nie je klinicky relevantne ovplyvnená vekom ani pohlavím.


Rasa: Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej hodnoty AUC a Cmax u jedincov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania, Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou (belochmi). U Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné rozdiely vo farmakokinetike medzi belochmi (kaukazská rasa) a černochmi.


Renálna insuficiencia: V klinickej štúdii s pacientmi s rôznym stupňom poruchy obličkových funkcií nemali poruchy mierneho až stredného stupňa vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N‑desmetyl metabolitu v plazme. U jedincov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-násobný vzostup koncentrácie N‑desmetyl metabolitu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u jedincov vystavených hemodialýze boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Hepatálna insuficiencia: V štúdii, ktorej sa zúčastnili jedinci s rôznym stupňom poškodenia funkcie pečene, sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u jedincov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch jedincov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo minimálne dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s jedincami s nižším Childovým-Pughovým skóre. S jedincami s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


Genetický polymorfizmus

Dispozíciainhibítorov HMG-CoA reduktázy, vrátanerosuvastatínu, zahŕňa OATP1B1aBCRPtransportnéproteíny. Upacientov sgenetickými polymorfizmami SLCO1B1(OATP1B1) a/aleboABCG2(BCRP) existujeriziko zvýšeniaexpozícierosuvastatínu. JednotlivépolymorfizmySLCO1B1c.521CCaABCG2c.421AAsú spojenésvyššouexpozíciou rosuvastatínu(AUC) v porovnanís genotypmi SLCO1B1c.521TTaleboABCG2c.421CC. Tento špecifický genotyp nie je stanovený v klinickej praxi ale u pacientov, u ktorých je známe, že majú tieto typy polymorfyzmov sa odporúča nižšia denná dávka Rosuvastatinu Sandoz.


Pediatrická populácia

Farmakokinetické parametre u detí a dospievajúcichs heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku od 10 do 17 rokov neboli úplne charakterizované. Malá farmakokinetická štúdia s rosuvastatínom (podávaným vo forme tabliet) u 18 detských pacientov ukázala, že expozícia u detských pacientov sa zdá porovnateľná s expozíciou u dospelých pacientov.

Okrem toho výsledky ukazujú, že veľká odchýlka od proporcionality dávky sa neočakáva.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Špecifické testovanie účinkov na hERG sa nevykonalo. Nežiaduce reakcie, ktoré sa nepozorovali v klinických štúdiách, ale na zvieratách pri expozíciách podobných klinickým expozíciám, boli nasledovné: v štúdiách toxicity po opakovanom podaní sa u myší, potkanov pozorovali histopatologické zmeny na pečeni, pravdepodobne v dôsledku farmakologického účinku rosuvastatínu, a v menšej miere účinky na žlčník u psov, nie však u opíc. Navyše, pri vysokých dávkach sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov.

Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, zníženie počtu vrhov, zníženie hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia, sa pozorovala pri dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Bezvodá laktóza

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Silifikovaná mikrokryštalická celulóza

Kukuričný škrob

Mastenec

Nátriumstearylfumarát


Filmotvorná vrstva:

Hypromelóza

Mannitol E 421

Makrogol 6000

Mastenec

Oxid titaničitý E 171

Žltý oxid železitý E 172

Červený oxid železitý E 172


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení HDPE fľaše sú 3 mesiace.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA-Al-PVC/Al blister: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 98 a 100 filmom obalených tabliet.

HDPE fľaša s PP viečkom a silikagélom ako vysúšadlom: 30 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety: 31/0215/10-S

Rosuvastatin Sandoz 20 mg filmom obalené tablety: 31/0216/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13.04.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015


18Rosuvastatin Sandoz 10 mg filmom obalené tablety