+ ipil.sk

Rosuvastatin Teva 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2012/02844


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Rosuvastatin Teva 5 mg filmom obalené tablety

Rosuvastatin Teva 10 mg filmom obalené tablety

Rosuvastatin Teva 20 mg filmom obalené tablety

rosuvastatín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebolekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Rosuvastatin Teva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Rosuvastatin Teva

3. Ako užívať Rosuvastatin Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Rosuvastatin Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE ROSUVASTATIN TEVAA NA ČO SA POUŽÍVA


Rosuvastatin Teva tablety obsahujú liečivo rosuvastatín (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Rosuvastatin Tevapatrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny. Používa sa na úpravu hladín tukových látok v krvi nazývaných lipidy, z ktorých najbežnejší je cholesterol.


V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (lipoproteín s nízkou denzitou alebo LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (lipoproteín s vysokou denzitou alebo HDL-C). Rosuvastatin Teva znižuje hladiny „zlého“ cholesterolu a triglyceridov v krvi a zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu v krvi.


Rosuvastatin Teva pomáha blokovať tvorbu „zlého“ cholesterolu vo Vašom organizme a napomáha jeho odstráneniu z krvi.


Rosuvastatin Teva Vám bol predpísaný preto, lebo máte vysokú hladinu cholesterolu.Znamená to, že máte zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.


Užívanie statínu Vám bolo odporučené, pretože zmena stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu Vašej hladiny cholesterolu.


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní Rosuvastatinu Teva?

Je potrebné, aby ste pokračovali v užívaní Rosuvastatin Tevaaj po dosiahnutí normálnej hladiny cholesterolu, pretože to zabráni opätovnému zvýšeniu Vašej hladiny cholesterolu.

Liečbu však ukončite, ak Vám to nariadi Váš lekár, alebo ak otehotniete.


Aj počas liečby Rosuvastatinom Tevaje nevyhnutné, aby ste pokračovali v dodržiavaní diéty znižujúcej hladinu cholesterolu a v pohybovej aktivite.


U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia, pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové látky sa môžu usadzovať v stenách Vašich ciev a spôsobiť tak ich zúženie.


Niekedy sa tieto zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej porážke. Ak si upravíte hladinu cholesterolu, môžete znížiť riziko, že dostanete srdcový infarkt či mozgovú porážku.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR AKO UŽIJETE ROSUVASTATIN TEVA


NEUŽÍVAJTE Rosuvastatin Teva

 • Keď ste alergický (precitlivený) na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Rosuvastatinu Teva (pozri zoznam pomocných látok v časti 6). Alergická reakcia sa môže prejaviť vyrážkou, svrbením, ťažkosťami s dýchaním alebo opuchom tváre, pier, hrdla alebo jazyka.

 • Keď ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Rosuvastatinu Teva, okamžite ho prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Rosuvastatinom Teva používaním vhodnej antikoncepcie.

 • Keď trpíte ochorením pečene.

 • Keď máte ťažké ochorenie obličiek.

 • Keď máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov.

 • Keď užívate liek, ktorý obsahuje liečivo cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov).


Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, poraďte sa prosím so svojím lekárom.


Okrem toho, neužívajte dávku 40 mg (2 tablety Rosuvastatinu Teva 20 mg):

 • Keď máte stredne ťažké ochorenie obličiek (ak máte pochybnosti, spýtajte sa svojho lekára).

 • Keď trpíte ochorením štítnej žľazy.

 • Keď ste v minulosti trpeli akýmikoľvek opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, keď sa u Vás alebo vo Vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti.

 • Keď pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov.

 • Keď máte ázijský pôvod (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan a Ind).

 • Keď užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty.


Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti, poraďte sa prosím so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Pokiaľ užívate tento liek Váš lekár Vás bude starostlivo kontrolovať ak máte cukrovku alebo máte riziko vzniku cukrovky. Ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov vo Vašej krvi, máte nadváhu a máte vysoký tlak krvi pravdepodobne budete mať sklon k vzniku cukrovky.


Pred začatím liečby Rosuvastatínom Teva povedzte Vášmu lekárovi:

 • Keď máte problémy s obličkami.

 • Keď máte problémy s pečeňou.

 • Keď ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, keď sa u Vás alebo vo Vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti. Okamžite informujte svojho lekára, ak spozorujete nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre alebo máte horúčku.

 • Keď pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov.

 • Keď trpíte ochorením štítnej žľazy.

 • Keď užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty. Prečítajte si, prosím, túto písomnú informáciu pre používateľov pozorne, a to aj v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu.

 • Keď užívate lieky na liečbu HIV infekcie ako sú lopinavir/ritonavir.

 • Keď máte intersticiálnu chorobu pľúc.

 • Keď máte závažné respiračné zlyhanie.

 • Keď ste sa podrobili krvným testom a Vaše hladiny glukózy (cukru) nalačno sú nad priemerom (medzi 5.6 až 6.9 mmol/L).

 • ak je pacient mladší ako 10 rokov: Rosuvastatin Teva sa nemá podávať deťom mladším ako 10 rokov,

- ak je pacientmladší ako 18 rokov: 40 mg tableta Rosuvastatinu Tevanie jevhodná na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov,

 • Keď máte viac ako 70 rokov (vzhľadom na to, že Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Rosuvastatinu Teva, ktorá bude pre Vás vhodná).

 • Keď máte ázijský pôvod – ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind. Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Rosuvastatinu Teva, ktorá bude pre Vás vhodná.

 • Keď ste hospitalizovaný alebo ste liečený na iné ochorenie. Informujte zdravotnícky personál, že užívate Rosuvastatin Teva.


Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti:

- Neužívajte dávku 40 mg (2 tablety Rosuvastatinu Teva 20 mg) a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako skutočne začnete užívať akúkoľvek dávku lieku Rosuvastatinu Teva.


U malého počtu pacientov môže rosuvastatin spôsobiť poškodenie pečene, ktoré sa zisťuje jednoduchým testom, stanovujúcim zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi. Z tohto dôvodu Vám lekár pravdepodobne urobí tento krvný test (test funkcie pečene) pred liečbou a počas liečby Rosuvastatinom Teva.


Iné lieky a rosuvastatín

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívaťďalšielieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlavne informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov),

 • warfarín (alebo iný liek „na zriedenie krvi“),

 • fibráty (ktoré sa používajú na zníženie hladiny cholesterolu ako napr. gemfibrozil, fenofibrát) alebo akékoľvek iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu (napr. ezetimib),

 • lieky užívané pri poruchách trávenia (na neutralizáciu kyseliny v žalúdku),

 • erytromycín (antibiotikum),

 • perorálne antikoncepčné lieky (tablety),

 • hormonálnu substitučnú liečbu,

 • lopinavir/ritonavir (lieky proti HIV infekcii).


Účinok týchto liekov sa môže vplyvom Rosuvastatinu Tevazmeniť alebo tieto lieky môžu zmeniť účinok Rosuvastatinu Teva.


Užívanie Rosuvastatinu Tevas jedlom a nápojmi

Rosuvastatin Teva môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Neužívajte tablety Rosuvastatin Teva,ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Rosuvastatinu Teva, okamžite prerušte jeho užívaniea informujte svojho lekára. Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Rosuvastatinom Tevapoužívaním vhodnej antikoncepcie.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Väčšina ľudí môže počas užívania Rosuvastatinu Tevaviesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje – užívanie lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. Niektorí ľudia však počas liečby Rosuvastatinom Tevatrpia závratmi. Ak máte závraty, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Rosuvastatin Teva

Rosuvastatin Teva filmom obalené tablety obsahujú malé množstvo laktózy, túto informáciu majú brať do úvahy pacienti, ktorí trpia neznášanlivosťou laktózy (mliečneho cukru). Ak Vám lekár povedal, že máte intoleranciu (neznášanlivosť) niektorých cukrov, poraďte sa s ním predtým, ako začnete užívať tento liek.

Obal 5 mg tablety obsahuje žlť oranžovú FCF (E110)a obal 10 mg a 20 mg tablety obsahuje karmoizín (E122).Tieto farbivá môžu spôsobiť alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti).


3. AKO UŽÍVAŤ ROSUVASTATIN TEVA


Vždy užívajte Rosuvastatin Teva presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Bežná dávka sa užíva jedenkrát denne s jedlom alebo bez jedla. Prehltnite odporúčanú dávku tabliet s malým množstvom vody.

Začiatočná dávka

Liečba Rosuvastatinom Tevasa musí začať dávkou5 mg alebo 10 mg, a to aj vtedy, keď ste v minulosti užívali vyššie dávky iného lieku, ktorý znižuje cholesterol. Určenie Vašej začiatočnej dávky bude závisieť od:

 • Vašej hladiny cholesterolu

 • stupňa rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky

 • prítomnosti faktora, ktorý môže spôsobiť Vašu zvýšenú citlivosť na možné vedľajšie účinky.


Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka Rosuvastatinu Tevabude pre Vás najvhodnejšia.


Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám dá najnižšiu dávku (5 mg) ak:

 • máte ázijský pôvod (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind)

 • ste starší ako 70 rokov

 • máte stredne ťažké ochorenie obličiek

 • máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí.

Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka

Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku. Je to preto, aby ste užívali takú dávku Rosuvastatinu Teva, ktorá je pre Vás najvhodnejšia. Ak ste liečbu začali dávkou 5 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto dávku zvýši na 10 mg, neskôr 20 mg a nakoniec 40 mg, ak to bude potrebné. Ak ste liečbu začali dávkou 10 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto dávku zvýši na 20 mg a neskôr až na 40 mg, ak to bude potrebné. Dávka sa môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.


Najvyššia denná dávka Rosuvastatinu Teva je 40 mg. Táto dávka je určená len pre pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky, u ktorých na adekvátne zníženie hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.

Zvyčajné dávkovanie u detí vo veku 10 - 17 rokov
Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg. Lekár môže zvýšiť dávku, aby pre Vás našiel správne množstvo Rosuvastatinu Teva. Maximálna denná dávka je 20 mg Rosuvastatinu Teva. Rosuvastatin Tevaužívajte raz denne. 40 mg tablety Rosuvastatinu Tevanemajú užívať deti.

Užívanie lieku

Tabletu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody. Tabletu nehryzte.


Užívajte Rosuvastatin Teva raz denne.Môžete ho užiť kedykoľvek v priebehu dňa.


Snažte sa užiť dávku každý deň v rovnakom čase, čo Vám pomôže zapamätať si, že liek treba užiť.


Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu

Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám hladiny cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že Vaša hladina cholesterolu dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.


Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú dávku Rosuvastatinu Teva, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.


Ak užijete viac Rosuvastatinu Teva, ako máte

Poraďte sa so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie a požiadajte o radu. Nezabudnite si vziať liek so sebou.


Ak zabudnete užiť Rosuvastatin Teva

Ak zabudnete užiť dávku, nemusíte mať obavy a užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je už čas na nasledujúcu dávku, neužite vynechanú dávku a pokračujte v liečbe ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Rosuvastatin Teva

Rosuvastatin Teva môžete prestať užívať len so súhlasom Vášho lekára, keďže hladina Vášho cholesterolu sa pravdepodobne zvýši, ak prestanete užívať rosuvastatín.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Rosuvastatin Teva môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


Prestaňte Rosuvastatin Tevaužívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, akspozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií (reakcia z precitlivenosti):

 • ťažkosti s dýchaním s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla či bez neho

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním

 • výrazné svrbenie pokožky (s vyvýšenou vyrážkou).


Taktiež prestaňte užívať Rosuvastatin Tevaa okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete akékoľvek nezvyčajné bolestisvalov trvajúce dlhšie, akoby sa dalo očakávať. Rovnako ako u iných liekov, ktoré znižujú hladinu cholesterolu, veľmi malé množstvo pacientov zaznamenalo nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov, známe ako rabdomyolýza.


Časté vedľajšie účinky: môžu postihovať menej ako 1 z 10 užívateľov:

- bolesť hlavy

- závrat

- zápcha

- nevoľnosť

- bolesť brucha

- bolesť svalov

- zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu Rosuvastatinom Teva (len pre dávku 40 mg).

 • cukrovka. Je to viac pradepodobné ak máte vysokú hladinu cukru a tukov v krvi, máte nadváhu a máte vysoký krvný tlak. Váš lekár Vás bude sledovať pokiaľ budete užívať tento liek.

- pocit slabosti


Menej časté vedľajšie účinky: môžu postihovaťmenej ako 1 užívateľa zo 100:

- vyrážka, svrbenie alebo pálivá vyrážka (žihľavka)


Zriedkavé vedľajšie účinky: môžu postihovaťmenej ako 1 užívateľa z 1000:

- ťažká bolesť žalúdka (zápal pankreasu)

- poškodenie svalov – pre predchádzanie ťažšiemu poškodeniu, prerušte liečbu Rosuvastatinom Tevaa okamžite sa poraďte so svojím lekárom v prípade, že sa u Vás vyskytnú akékoľvek nezvyčajné bolesti svalov trvajúce dlhšie akoby sa dalo očakávať

- ťažké alergické reakcie, prejavujúce sa opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, intenzívnym svrbením pokožky (s vyvýšenou vyrážkou). Ak si myslíte, že máte alergickú reakciu, prestaňte Rosuvastatin Tevaužívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: môžu postihovaťmenej ako 1 užívateľa z 10 000:

 • poškodenie nervov nôh a rúk (ako napr. znížená citlivosť)

- strata pamäti

 • stopy krvi v moči

- bolesti kĺbov

- zožltnutie kože a bielka očí (žltačka)

- zápal pečene (hepatitída)

- gynekomastia (zväčšenie prsníkov u mužov)


Vedľajšie účinky s neznámou častosťou výskytu: častosť výskytu sa nedá stanoviť z dostupných údajov:

- riedka stolica (hnačka)

- závažný stav, spojený s tvorbou pľuzgierov na koži, v oblasti úst, očí a pohlavných orgánov (Stevensov – Johnsonov syndróm)

- poruchy spánku vrátane nespavosti a nočné mory

- sexuálne ťažkosti

- depresia

- problémy s dýchaním vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosti alebo horúčka

 • edém (opuch)

 • ochorenia šliach

 • poruchy trávenia


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ROSUVASTATIN TEVA


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Rosuvastatin Teva 5 mg filmom obalené tablety

Tablety uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Rosuvastatin Teva 10 mg a 20 mg filmom obalené tablety

Tablety uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Blistre uchovávajte v pôvodnej papierovej škatuľke na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.

Nepoužívajte Rosuvastatin Tevapo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke za skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u Vášho lekárnika ako likvidovať liek, ktorý už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Rosuvastatin Teva obsahuje:

Liečivo je rosuvastatín (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu). Každá tableta Rosuvastatinu Teva obsahuje 5 mg,10 mg alebo 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza (Avisel PH‑112)

krospovidón (Kollidon CL)

bezvodná laktóza

povidón (PVP K‑30)

stearyl fumatát sodný (PRUV)


Obal tablety:

Rosuvastatin Teva 5 mg filmom obalené tablety:

Opadry II 85F23426

Oranžová (Poly‑vinyl alkohol) – čiastočne hydrolyzovaná

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 (polyetylén glykol)

Mastenec (E553b)

Žltý oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172)

Žlť oranžová FCF (E110, FD&C Yellow#6)


Rosuvastatin Teva 10 mg a 20 mg filmom obalené tablety:

Opadry II 85F24155

Ružová (Poly‑vinyl alkohol)‑ čiastočne hydrolyzovaná

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 (polyetylén glykol)

Mastenec (E553b)

Žltý oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172)

Karmoizín (E122, hlinitý lak)

Indigotín (E132, hlinitý lak indigokarmínu FD&C modrá #2)


Ako vyzerá Rosuvastatín Teva a obsah balenia


Rosuvastatin Teva 5 mg tablety: oranžové, okrúhle, štandardné vypuklé filmom obalené tablety, s vyrytým označením „N“ na jednej strane a „5“ na druhej strane.


Rosuvastatin Teva 10 mg tablety: svetlo ružové až ružové, okrúhle, štandardné vypuklé filmom obalené tablety, s vyrytým označením „N“ na jednej strane a „10“ na druhej strane.


Rosuvastatin Teva 20 mg tablety: svetlo ružové až ružové, okrúhle, štandardné vypuklé filmom obalené tablety, s vyrytým označením „N“ na jednej strane a „20“ na druhej strane.


Rosuvastatin Teva tablety sú balené v blistroch po: 14, 14x1, 15, 15x1, 20, 20x1, 28, 28x1, 30, 30x1, 56, 56x1, 60, 60x1, 90, 90x1, 98, 98x1 a 100, 100x1 filmom obalených tabliet v škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava,

Slovenská republika


Výrobcovia

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Debrecen

Maďarsko


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Gödöllő

Maďarsko


TEVA UK Ltd

East Sussex

Veľká Británia


Pharmachemie B.V

Haarlem

Holandsko


Teva Czech Industries s.r.o.

Opava-Komárov, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg Filmtabletten

Bulharsko - Rosuvanor Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg film-coated tablets

Cyprus - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg film-coated tablets

Česká republika - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg

Dánsko - Rosuvastatin Teva

Estónsko - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg

Finsko - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Grécko - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg επικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία

Maďarsko- Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg filmtabletta

Írsko - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg film-coated tablets

Lotyšsko - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg apvalkotās tabletes

Litva - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg plevele dengtos tabletes

Poľsko - Rosuvastatin Teva

Portugalsko - Rosuvastatina Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg film-coated tablets

Rumunsko - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg Comprimate filmate

Slovensko - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg filmom obalené tablety

Slovinsko - Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg filmsko obložene tablete

Španielsko - Rosuvastatina Belmac 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg comprimidos recubiertos con

película EFGTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2012.


8

Rosuvastatin Teva 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku
Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2012/02844
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁzov lieku

Rosuvastatin Teva 5 mg filmom obalené tablety

Rosuvastatin Teva 10 mg filmom obalené tablety

Rosuvastatin Teva 20 mg filmom obalené tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Rosuvastatin Teva 5 mg : každá tableta obsahuje 5 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Rosuvastatin Teva 10 mg : každá tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Rosuvastatin Teva 20 mg : každá tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Pomocné látky:

Rosuvastatin Teva 5 mg filmom obalené tablety: laktóza (54,97 mg/tableta) a žlť oranžová FCF (0,22 mg/tabletu).

Rosuvastatin Teva 10 mg filmom obalené tablety: laktóza (52,36 mg/tableta) a karmoizín (hlinitý lak, 0,005 mg/tableta).

Rosuvastatin Teva 20 mg filmom obalené tablety: laktóza (104,72 mg/tableta) a karmoizín (hlinitý lak, 0,009 mg/tableta).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.


Rosuvastatin Teva 5 mg: oranžové, okrúhle, štandardné konvexné filmom obalené tablety, s vyrytým označením „N“ na jednej strane a „5“ na druhej strane.

Rosuvastatin Teva 10 mg: svetlo ružové až ružové, okrúhle, štandardné konvexné filmom obalené tablety, s vyrytým označením „N“ na jednej strane a „10“ na druhej strane.

Rosuvastatin Teva 20 mg: svetlo ružové až ružové, okrúhle, štandardné konvexné filmom obalené tablety, s vyrytým označením „N“ na jednej strane a „20“ na druhej strane.


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie


Primárna hypercholesterolémia alebo zmiešaná dyslipidémia (typu IIb) - ako doplnok diéty v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú nefarmakologickú liečbu(napr. telesná aktivita, zníženie telesnej hmotnosti) nie je dostatočná.


Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - ako doplnok diéty a inej liečby na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza) alebo ak tieto postupy nie sú vhodné.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Rosuvastatin Teva je podávaný ako jedna denná dávka v ktorýkoľvek čas počas dňa s jedlom alebo bez jedla.


Pred začiatkom liečby má byť pacient nastavený na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie má byť individuálne v závislosti od cieľa terapie a reakcie pacienta, v súlade s platnými smernicami.


Odporúčaná začiatočnáperorálna dávka je 5 alebo10 mg raz denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny alebo u pacientov, ktorým sa zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín. Pri určovaní začiatočnej dávky je potrebné brať do úvahy hladinu cholesterolu u pacienta, kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich účinkov (pozri nižšie).V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň(pozri časť 5.1). Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami rosuvastatínu (pozri časť 4.8), finálna titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť až po ďalšom 4-týždňovom období liečby, a tolen u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg, bol pod dohľadom odborníka.

Deti a dospievajúci


Použitie u detí majú určovať špecialisti.

Deti a dospievajúci vo veku 10 - 17 rokov (chlapci v Tannerovom štádiu II a vyššom a dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok).
U detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne. Zvyčajný rozsah dávky je 5 - 20 mg perorálne raz denne.

Titrácia sa má u detských pacientov vykonať podľa individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre liečbu detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4). Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie neskúmala. U detí sa nemajú používať 40 mg tablety.


Deti mladšie ako 10 rokov
Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo veku medzi 8 a 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. Preto sa rosuvastatín neodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


Starší pacienti (nad 65 rokov)


Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg (pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania, pokiaľ ide o vek.


Poškodenie funkcie obličiek


U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávku. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek. Podávanie rosuvastatínu pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiekje kontraindikované pre všetky dávky. (Pozri časti 4.3 a 5.2).

Porucha funkcie pečene

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri časť 4.4).

Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s Childovým-Pughovým skóre nad 9. Rosuvastatin Teva je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).


Rasa


U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia (pozri časti 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov ázijského pôvodu.


Podávanie pacientom s predispozíciou pre vznik myopatie


Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie (pozri časť 4.4). Dávka 40 mg je u týchto pacientov kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na rosuvastatín alebo ktorúkoľvek pomocnú látku Rosuvastatin Teva tabliet (pozri časť 6.1).


Rosuvastatín je taktiež kontraindikovaný:

- u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt (ULN)

- u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min)

- u pacientov s myopatiou

- u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín

- v tehotenstve a počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú primeranú antikoncepciu.


Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy. Tieto faktory zahŕňajú:

- stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min)

- hypotyreoidizmus

- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch

- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov

- nadmerné požívanie alkoholu

- okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín

- pacienti ázijskéhopôvodu

- súbežné užívanie fibrátov


(pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky rosuvastatínu, najmä 40 mg, sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo intermitentný charakter. Proteinúria nebola prediktorom pre akútne alebo progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných renálnych nežiaducich účinkov je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.U pacientov liečených dávkou 40 mg sa má zvážiť zaradenie sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.


Účinky na kostrový sval

U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa celkom vylúčiť farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), a preto je potrebná zvýšená opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.

Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v postmarketingovom sledovaní vyšší pri dávke 40 mg.


Stanovovanie kreatínkinázy

Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe, alebo ak jestvuje iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), je treba vykonať potvrdzujúci test v priebehu 5‑7 dní. Ak opakovaný test potvrdí východiskové hodnoty CK > 5-krát ULN, liečba sa nemá začať.


Pred liečbou

Rosuvastatín, podobne ako iné inhibítory reduktázy HMG‑CoA, je potrebné predpisovať s opatrnosťou pacientom s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy. Tieto faktory zahŕňajú:

- poškodenie funkcie obličiek

- hypotyreoidizmus

- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch

- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy

alebo fibrátov

- nadmerné požívanie alkoholu

- vek nad 70 rokov

- okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín (pozri časť 5.2)

- súbežné užívanie fibrátov.


U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), liečba sa nemá začať.


Počas liečby

Pacientov je potrebné požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s celkovým pocitom choroby alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy. Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (>5‑krát ULN), alebo ak sú muskulárne symptómy závažné, prípadne spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj keď sú hodnoty CK 5‑krát ULN), liečba sa musí vysadiť. Po úprave symptómov a hodnôt CK sa má zvážiť opätovné podávanie Rosuvastatinu Teva alebo alternatívneho inhibítora HMG‑CoA reduktázy v najnižšej dávke a pacienta je treba starostlivo sledovať. Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je potrebné.


V klinických skúšaniach sa u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s inou terapiou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrový sval. Lenže u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG‑CoA reduktázy spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom, kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz a makrolidovými antibiotikami sa pozoroval zvýšený výskyt myozitídy a myopatie.


Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto kombinácia rosuvastatínu a gemfibrozilu sa neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným podávaním rosuvastatínu s fibrátmi alebo niacínom sa má starostlivo zvážiť vzhľadom na potenciálne riziká takýchto kombinácií. Užívanie tohto lieku v dávke 40 mg súbežne s fibrátmi je kontraindikované.(Pozri časti 4.5 a 4.8).


Rosuvastatín sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vznik obličkovej nedostatočnosti v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy; alebo nekontrolované kŕče).


Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní rosuvastatínu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene. Pred začiatkom a 3 mesiace po začatí liečby sa odporúča vykonať funkčné testy pečene. Liečba rosuvastatínom sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina sérových transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt. Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.


U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné ochorenie pred začatím terapie rosuvastatínom.

Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov ázijskéhopôvodu v porovnaní s kaukazskou rasou (pozri časti 4.2 a 5.2).

Inhibítory proteázy

Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Intersticiálna choroba pľúc


Boli zaznamenané ojedinelé prípady intersticiálnej choroby pľúc pri použití niektorých statínov, hlavne pri dlhodobej terapii (pozri časť 4.8). Príznaky môžu zahŕňať dýchavičnosť, neproduktívny kašeľ a zníženie celkového zdravotného stavu (únava, váhový úbytok a teplota). Ak sa objaví podozrenie, že u pacienta sa vyskytla intersticiálna choroba pľúc, liečba statínami má byť prerušená.


Diabetes Mellitus

Niektoré dôkazy naznačujú, že statíny ako skupina zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov, s vysokým rizikom budúceho diabetu, môže vytvárať hladinu hyperglykémie, kde formálna diabetická starostlivosť je primeraná. Toto riziko, je však vyvážené znížením vaskulárneho rizika statínmi,a preto nie je dôvod na ukončenie liečby statínmi. Pacienti s rizikom ( glukóza nalačno 5.6 až 6.9 mmol/L, BMI>30kg/m2, zvýšené triglyceridy, hypertenzia) majú byť sledovaní klinicky aj biochemicky podľa národných pokynov.

V štúdií JUPITER bola celkovo hlásená diabetes mellitusu rosuvastatínu s frekvenciou 2,8 % a u placeba s frekvenciou 2,3 %),hlavne u pacientov s glukózou nalačno 5.6 až 6.9 mmol/L.


U pacientov s glykémiounalačno 5.6 - 6.9 mmol/L, liečba rosuvastatínom bola spojená so zvýšeným rizikom diabetu mellitus (pozri časť 4.8).


Deti a dospievajúci
Hodnotenie lineárneho rastu (výška), hmotnosti, BMI (body mass index) a sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u detských pacientov vo veku 10 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na jednoročné obdobie. Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1). Skúsenosti z klinickej štúdie u detí a dospievajúcich sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy.

V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené CK > 10-krát ULN a svalové symptómy po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s pozorovaním v klinických štúdiách u dospelých (pozri časť 4.8).


Iné

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodenou deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


Pomocné látky v obale 5 mg tablety obsahujú žlť oranžovú FCF (E110) a 10 mg a 20 mg tablety obsahujú karmoizín (E122). Tieto pomocné látky, ktoré sa používajú ako farbivá, môžu spôsobiť alergickú reakciu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


Cyklosporín

Počas súbežného podávania rosuvastatínu a cyklosporínu sa pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie s cyklosporínom nemalo vplyv na koncentrácie cyklosporínu v plazme.

Antagonisty vitamínu K

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, môže začatie terapie alebo zvyšovanie dávky rosuvastatínu u pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo iné kumarínové antikoagulanciá) viesť k zvýšeniu INR (International Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky rosuvastatínu môže viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


Ezetimib

Súbežné užívanie rosuvastatínu a ezetimibu nemalo ani u jedného z nich za následok zmeny AUC alebo Cmax. Farmakodynamické interakcie medzi rosuvastatínom a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú vylúčiť (pozri časť 4.4).


Gemfibrozil a iné hypolipidemiká

Súbežné podávanie rosuvastatínu a gemfibrozilu viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmaxa AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4).

Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom, farmakodynamické interakcie sa však môžu vyskytnúť. Gemfibrozil, fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach znižujúcich lipidy (≥1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy, pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri samostatnom podaní. Súbežné podávanie dávky 40 mg s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). Títo pacienti majú tiež začať liečbu dávkou 5 mg.


Inhibítory proteázy

Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy, súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu rosuvastatínu. Súbežné podávanie 20 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (400 mg lopinaviru/100 mg ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo spojené s približne dvojnásobným zvýšením rovnovážneho AUC(0-24)a päťnásobným zvýšením Cmaxrosuvastatínu. Súbežné užívanie rosuvastatínu a inhibítorov proteázy u HIV-pozitívnych pacientov sa preto neodporúča (pozri tiež časť 4.4).


Antacidá

Súbežné podávanie rosuvastatínu a suspenzie antacíd obsahujúcej hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal.


Erytromycín

Súbežné podávanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20 % poklesu AUC (0-t)a k 30 % zníženiu hodnoty Cmaxrosuvastatínu. Príčinou tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.


Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (hormone replacement therapy, HRT)

Súbežné podávanie rosuvastatínu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v plazme je treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva. U pacientok užívajúcich súbežne rosuvastatín a substitučnú hormonálnu liečbu nie sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.


Iné lieky

Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.


Enzýmy cytochrómu P450

Výsledky skúšok in vitro ain vivoukázali, že rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450. Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4) a rosuvastatínu viedlo k 28 % zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto neočakávajú.


4.6 Ferilita, gravidita a laktácia


Rosuvastatín je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.


Ženy v reprodukčnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby.


Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liek je potrebné okamžite vysadiť.


U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do mlieka. O vylučovaní do materského mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenieschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Rosuvastatinu Teva na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Na základe farmakodynamických vlastností Rosuvastatinu Teva nie je pravdepodobné, že bude ovplyvňovať túto schopnosť.Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže objaviť závrat.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované v súvislosti s podávaním rosuvastatínu sú spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúšaniach menej ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v štúdii kvôli nežiaducim účinkom.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je usporiadaná nasledovne:

časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), s neznámou frekvenciou (z dostupných údajov sa nedá určiť).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie vrátane angioedému.


Poruchy endokrinného systému
Časté: diabetes mellitus1


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, závrat.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: zápcha, nauzea, bolesť brucha.

Zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: pruritus, vyrážka a žihľavka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: myalgia.

Zriedkavé: myopatia (vrátane myozitídy) a rabdomyolýza.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: asténia.


1Frekvencia závisí od prítomnosti alebo absencii rizikových faktorov ( glykémia nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, BMI>30kg/m2, zvýšené triglyceridy, anamnéza hypertenzie).


Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG CoA reduktázy, výskyt nežiaducich účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.


Účinky na obličky

U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri podávaní 10 a 20 mg u menej ako 1% prípadov, pri podávaní 40 mg približne u 3 %. Pri podávaní 20 mg sa zistilo malé zvýšenie proteinúrie z negatívneho alebo stopového nálezu na +. Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu alebo vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo príčinnú súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.

U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.


Účinky na kostrový sval

U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza s alebo bez akútneho renálneho zlyhania.

U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup koncentrácie kreatínkinázy; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (>5-krát ULN), liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).


Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné.


Postmarketingové skúsenosti:

Počas postmarketingových skúseností s rosuvastatínom boli okrem vyššie uvedených hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy nervového systému:

Veľmi zriedkavé: polyneuropatia, strata pamäti.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

S neznámou frekvenciou: kašeľ, dýchavičnosť.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

S neznámou frekvenciou: hnačka.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: žltačka, hepatitída.

Zriedkavé:zvýšenie hepatálnych transamináz.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

S neznámou frekvenciou: Stevensov-Johnsonov syndróm.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé:artralgia.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé: gynekomastia


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Veľmi zriedkavé: hematúria.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

S neznámou frekvenciou: edém.

Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:
depresia,
poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr,

sexuálna dysfunkcia,
výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc, a to najmä počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4).

ochorenia šliach, niekedy komlikované ruptúrou


Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov a závažných hepatálnychnežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.


Deti a dospievajúci

Zvýšenie kreatínkinázy > 10-krát ULN a svalové symptómy sa pozorovali po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.


4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemáprospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory HMG-CoA reduktázy, ATC kód:C10A A07


Mechanizmus účinku

Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A namevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny cholesterolu.

Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím sa zvyšuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sasyntéza VLDL v pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.


Farmakodynamické účinky

Rosuvastatín znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu celkového cholesterolu, triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (pozri tabuľku 1). Rosuvastatín tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C, celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.


Tabuľka 1 Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné percento zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)

Dávka

N

LDL-C

Celkový-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

- 7

- 5

3

- 3

- 7

- 3

0

5

17

- 45

- 33

13

- 35

- 44

- 38

4

10

17

- 52

- 36

14

- 10

- 48

- 42

4

20

17

- 55

- 40

8

- 23

- 51

- 46

5

40

18

- 63

- 46

10

- 28

- 60

- 54

0


Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.


Klinická účinnosť

Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek; je účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov a u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou.


Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL - C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS;1998). Približne 80 % pacientov užívajúcich 10 mg dosiahlo cieľové hodnoty LDL - C (<3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.


V rozsiahlej štúdii s pacientmi s heterozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie sa rosuvastatín podával 435 osobám v dávkach od 20 mg do 80 mg v rámci titrovania vhodnej sily lieku. Vo všetkých dávkach sa vykazoval priaznivý účinok na parametre lipidov a dosahovanie cieľov terapie. Po titrácii na dennú dávku 40 mg (12 týždňov liečby) sa hladina LDL-C znížila o 53 %. 33 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty pre hladinu LDL-C (<3 mmol/l) stanovené v smerniciach EAS.


V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila odpoveď 42 pacientov s homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie na rosuvastatín 20‑40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné zníženie hladín LDL‑C o 22 %.


V klinických skúšaniach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov, sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na zvyšovanie hladiny HDL - C (pozri časť 4.4)


Keďže štúdie mortality a morbidity s rosuvastatínom ešte neboli ukončené, zatiaľ nie je preukázané, že by mal rosuvastatín preventívny účinok na sprievodné komplikácie lipidových abnormalít, akými sú koronárne ochorenia srdca.


V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym rizikom koronárneho ochorenia srdca (definovanom ako Framinghamovo riziko < 10 % počas viac ako 10 rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), ale so subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima Media Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o –0,0145 mm/rok (95 % CI –0,0196, -0,0093; p<0,0001). Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny pacientov liečených rosuvastatínom bola –0,0014 mm/rok (‑0,12%/rok (nesignifikantné)) v porovnaní s progresiou (+0,0131 mm/rok (1,12 %/rok (p<0,0001)) u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu rosuvastatínom v dávke 40 mg. Rosuvastatín v dávke 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.


Distribúcia

Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL‑C. Distribučný objem rosuvastatínu je približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.


Metabolizmus

Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %). Metabolické štúdie in vitros použitím ľudských hepatocytov indikujú, že rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP2C9 bol hlavným izoenzýmom,v menšej miere 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N-desmetyl metabolit a laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú. Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG - CoA reduktázy v cirkulácii.


Vylučovanie

Približne 90 % rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom. Približne 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 l/h (koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový prenášač OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu pečeňou.


Linearita

Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od dávky. Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických parametroch.


Špeciálne populácie


Vek a pohlavie

Farmakokinetika rosuvastatínunie je klinicky relevantne ovplyvnená vekom ani pohlavím.

Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej hodnoty AUC a Cmaxu pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania, Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou. U Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné rozdiely vo farmakokinetike medzi kaukazskou rasou a černochmi.


Renálna insuficiencia

V klinickom skúšaní s pacientmi s rôznym stupňom poruchy obličkových funkcií nemali poruchy mierneho až stredného stupňa vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N‑desmetylmetabolitu v plazme. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-násobný vzostup koncentrácie N‑desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u jedincov na hemodialýze boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Hepatálna insuficiencia

V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym stupňom poškodenia funkcie pečene, sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším Childovým-Pughovým skóre. S pacientami s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V pre- a postnatálnych skúšaniach na potkanoch svedčilo zníženie počtu vrhov, hmotnosti vrhov a prežívania mláďat pre reprodukčnú toxicitu. Tieto účinky sa pozorovali pri systémovej expozícii matiek toxickým dávkam, ktoré niekoľkonásobne prevyšovali hladinu terapeutickej expozície.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety


Mikrokryštalická celulóza (Avicel PH‑112)

Krospovidón (Kollidon CL)

Monohydrát laktózy

Povidón (PVP K‑30)

Stearyl fumarát sodný (PRUV)


Obal tablety


Rosuvastatin Teva 5 mg filmom obalené tablety:

Opadry II 85F23426

Oranžová (poly‑vinyl alkohol)- čiastočne hydrolyzovaná

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 (polyetylén glykol)

Mastenec (E553b)

Žltý oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172)

Žlť oranžová FCF (E110, FD&C Žltá #6)


Rosuvastatin Teva 10 mg, 20 mg filmom obalené tablety:

Opadry II 85F24155

Ružová (poly‑vinyl alkohol)- čiastočne hydrolyzovaná

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 (polyetylén glykol)

Mastenec (E553b)

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Karmoizín (E122, hlinitý lak)

Indigotín (E132, hlinitý lak Indigo karmín FD&C modrá #2)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Rosuvastatin Teva 5 mg filmom obalené tablety

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Rosuvastatin Teva 10 mg a 20 mg filmom obalené tablety

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Uchovávajte blister v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVAC/Aluminium‑OPA/Aluminium/PVC blistre v papierovej škatuli.

Veľkosti balenia: 14, 14 x 1, 15, 15x1, 20, 20x1, 28, 28x1, 30, 30x1, 56, 56x1, 60, 60x1, 90, 90x1, 98, 98x1 a 100 , 100x1 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov má byť likvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(A)


31/0843/09-S

31/0844/09-S

31/0845/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU 7/2012


14

Rosuvastatin Teva 10 mg filmom obalené tablety