+ ipil.sk

Roxithromycin-ratiopharm 150 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Roxithromycin-ratiopharm 150 mg

Roxithromycin-ratiopharm 300 mg

Filmom obalené tablety


roxitromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Roxithromycin-ratiopharm a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Roxithromycin-ratiopharm

3. Ako užívať Roxithromycin-ratiopharm

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Roxithromycin-ratiopharm

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Roxithromycin-ratiopharm a na čo sa používa


Roxitromycin-ratiopharm patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú makrolidové antibiotiká. Liečivo roxitromycín je makrolidové antibiotikum s účinkom proti širokému spektru baktérií.


Roxitromycin-ratiopharm sa používa pri liečbe infekcií spôsobených pôvodcami citlivými na roxitromycín, ako sú napr.:

 • infekcie v krčno–nosovo–ušnej oblasti; tonzilitída (zápal mandlí), faryngitída (zápal hltanu), sinusitída (zápal vedľajších nosových dutín), zápal stredného ucha,

 • infekcie dýchacích ciest; bronchitída (zápal priedušiek), zápaly pľúc, zápaly pľúc spôsobené aj chlamýdiami alebo legionelami, čierny kašeľ,

 • infekcie urogenitálneho (močovo-pohlavného) traktu; uretritída (zápal močovej rúry), cervicitída

(zápal sliznice krčka maternice), cerviko-vaginitída (zápal krčka maternice a pošvy), spôsobené chlamýdiami a mykoplazmami (s výnimkou gonokokových infekcií),

 • kožné infekcie, v zubnom lekárstve; furunkulóza (hnisavý zápal vlasového puzdra), pyodermia (hnisavé ochorenie kože), impetigo (infekčné kožné ochorenie vyvolané streptokokmi alebo stafylokokmi), erysipel (ruža ‑ streptokokový zápal kože).


Roxitromycin-ratiopharm sa používa u dospelých a detí s telesnou hmotnosťou viac ako 40 kg.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Roxithromycin-ratiopharm


Neužívajte Roxithromycin-ratiopharm

 • ak ste alergický na roxitromycín a iné makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • súbežne s liekmi obsahujúcimi ergotamín (hypnotiká, sedatíva) alebo dihydroergotamín (analgetiká, antimigrenotiká),

 • súbežne s liekmi ako terfenadín, astemizol, cisaprid a pimozid, ktoré môžu vyvolať poruchy srdcového rytmu a zmeny EKG,

 • súbežne s liekmi, ktoré znižujú pohyb čriev (antiperistaltiká),

 • ak sa u vás (alebo u vašich príbuzných) i v minulosti vyskytli problémy so srdcovým rytmom označované ako QT syndróm alebo predĺženie QT intervalu, ktoré boli zistené elektrokardiografickým vyšetrením (EKG).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Roxitromycin-ratiopharm, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte ochorenie srdca alebo sa u vás v minulosti vyskytli nepravidelnosti srdcového rytmu (arytmie) alebo spomalenie tepu pod 50 tepov za minútu (bradykardia),

 • ak vám lekár zistil závažné poškodenie pečene (napr. pečeňovú cirhózu s hepatitídou a/alebo voľnou tekutinou v brušnej dutine) alebo sa u vás objavilo poškodenie pečene po predchádzajúcej liečbe roxitromycínom. Ak vám lekár pri týchto stavoch predpíše tento liek, bude vám častejšie robiť vyšetrenie pečeňových funkcií.

 • ak sa u vás objaví závažná a pretrvávajúca hnačka, neužívajte žiadne lieky na tlmenie hnačky a poraďte sa okamžite s lekárom.

 • ak ste v minulosti mali anafylaktickú reakciu vrátane angioedému (opuch tváre, sliznice dýchacieho a tráviaceho traktu na podklade alergickej reakcie). Ak sa u vás objavia tieto príznaky, okamžite kontaktujte lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie.

 • ak máte ochorenie svalov s názvom myasténia gravis. Ak sa u vás objaví mimoriadna svalová slabosť alebo unaviteľnosť, vyhľadajte okamžite lekársku starostlivosť.


Pri liečbe trvajúcej dlhšie ako 2 týždne je potrebné pravidelné vykonávanie kontrolných laboratórnych testov krvi, obličiek a pečene.


Deti a dospievajúci

Roxitromycin-ratiopharm nie je určený pre deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 40 kg.


Iné lieky a Roxithromycin-ratiopharm

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinky lieku Roxitromycin-ratiopharm a iných liekov súbežne užívaných sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ide predovšetkým:

 • o deriváty námeľových alkaloidov (ako ergotamín, dihydroergotamín),

 • o lieky s obsahom astemizolu, cisapridu, pimozidu, terfenadínu,

 • o lieky so schopnosťou predĺžiť QT interval, medzi ktoré patria lieky zo skupiny IA (napr. chinidín, prokaínamid, dizopyramid) a skupiny III (napr. dofetilid, amiodarón), antiarytmiká, citalopram, tricyklické antidepresíva, metadón, niektoré antipsychotiká (napr. fenotiazíny), fluórchinolóny (napr. moxifloxacín), niektoré antimykotiká (napr. flukonazol, pentamidín) a niektoré antivirotiká (napr. telaprevir),

 • o lieky s obsahom warfarínu, dizopyramidu, digoxínu, midazolamu, teofylínu, bromokriptínu, cyklosporínu, rifabutínu,

 • o kontraceptíva (antikoncepčné prípravky),

 • o statíny (inhibítory HMG-CoA reduktázy).


Ak vám bude ďalší lekár predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už užívate Roxitromycin-ratiopharm.


Roxithromycin-ratiopharm a jedlo a nápoje

Roxitromycin-ratiopharm sa užíva minimálne 15 minút pred jedlom. Filmom obalená tableta sa užíva celá, nerozhryznutá a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Pre užívanie lieku Roxithromycin-ratiopharm počas tehotenstva a dojčenia musia byť zvlášť závažné dôvody, ktoré posúdi lekár.


Vedenie vozidliel a obsluha strojov

Roxithromycin-ratiopharm môže spôsobiť závraty, čo môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Roxithromycin-ratiopharm obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Roxithromycin-ratiopharm


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie vždy určuje lekár.


Zvyčajne sa užíva:

Dospelí a deti s hmotnosťou viac ako 40 kg 2-krát denne ráno a večer 1 filmom obalená tableta lieku Roxithromycin-ratiopharm 150 mg alebo 1-krát denne 1 filmom obalená tableta lieku Roxithromycin-ratiopharm 300 mg, vždy 15 minút pred jedlom. Celková denná dávka je 300 mg. Dĺžku užívania určí lekár.


U pacientov s ťažkými poruchami funkcie pečene je potrebné znížiť dávku na polovicu, t. j. celková denná dávka je 150 mg.


Ak užijete viac lieku Roxithromycin-ratiopharm, ako máte

Pri predávkovaní liekom Roxithromycin-ratiopharm 150 mg, resp. 300 mg sa môžu objaviť nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť hlavy a závraty, ktoré môžu byť zvýraznené. Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku deťmi, prípadne dospelými vyhľadajte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Roxithromycin-ratiopharm

Ak zabudnete v pravidelnom čase užiť Roxithromycin-ratiopharm, môžete ho užiť hneď, ako si spomeniete, a ďalej pokračujte v predpísanom dávkovaní. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Roxithromycin-ratiopharm

Je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a doužívať celé množstvo lieku predpísané lekárom. Zníženie dávky alebo prerušenie liečby môže vyvolať opätovné prepuknutie infekcie a predĺžiť dobu liečenia.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- závrat, bolesť hlavy,

- nevoľnosť, vracanie, porucha trávenia (bolesť v nadbrušku), hnačka,

- vyrážka.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • eozinofília (ochorenie krvi),

 • zápcha, plynatosť,

 • zvýšené hladiny transaminázy a/alebo alkalickej fosfatázy a/alebo bilirubínu,

 • sčervenenie kože (multiformný erytém), sčervenanie, žihľavka.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- zmeny v krvnom obraze,

- angioneurotický edém (opuch tváre, jazyka alebo hrtana), anafylaktická reakcia,

- ekzém,

- slabosť, pocit nepohodlia.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov) (skúsenosti po uvedení lieku na trh):

- dodatočné bakteriálne infekcie (superinfekcie) rezistentnými baktériami alebo plesňami pri dlhodobom používaní, zápal hrubého čreva (kolitída Clostridium difficile) (pseudomembranózna kolitída),

- akútny nedostatok bielych krviniek (agranulocytóza), neutropénia (ochorenie krvi), dlhodobý úbytok krvných doštičiek (trombocytopénia),

- anafylaktický šok,

- stav zmätenosti (zmätenosť), halucinácie, psychóza,

- poruchy vnímania pocitov (parestézie), poruchy chuti (dysgeúzia), zmena vnímania chuti (ageúzia), porucha čuchu (parosmia), strata čuchu (anosmia),

- poruchy zraku,

- prechodná hluchota, strata sluchu (hypoakúzia), závrat (vertigo), zvonenie v ušiach (tinitus),

- poruchy srdcového rytmu (predĺženie QT intervalu, komorová tachykardia, Torsades de Pointes),

- zúženie dýchacích ciest (bronchospazmus),

- nechutenstvo (anorexia), hnačka s prímesou krvi (hemoragická hnačka), zápal slinivky brušnej (pankreatitída),

- zápal pečene so sťaženým alebo zastaveným odtokom žlče (cholestatická hepatitída), akútny zápal pečene (hepatocelulárna akútna hepatitída),

- opuch podkožného tkaniva (angioedém), bodkovité krvácanie do kože (purpura), svrbenie (pruritus), závažné kožné reakcie (toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm),

- ťažká nervovosvalová porucha (myasténia gravis),

- zvýšená hladina aspartátaminotransferázy (AST), zvýšená hladina alanínaminotransferázy (ALT), zvýšená hladina alkalickej fosfatázy.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Roxithromycin-ratiopharm


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Roxithromycin-ratiopharm obsahuje

- Liečivo je roxitromycín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg, resp. 300 mg roxitromycínu.

 • Ďalšie zložky sú:

kukuričný škrob, hyprolóza, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ karboxymetylškrobu A, sodná soľ karboxymetylškrobu B, poloxamér 188, povidón K 30, magnéziumstearát, mastenec.

Obal:

propylénglykol, glukóza, oxid titaničitý (E171), hydroxypropylmetylcelulóza.


Ako vyzerá Roxithromycin-ratiopharm a obsah balenia

Roxithromycin-ratiopharm 150 mg:

Okrúhla biela alebo takmer biela bikonvexná filmom obalená tableta.


Roxithromycin-ratiopharm 300 mg:

Okrúhla biela konvexná filmom obalená tableta s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Veľkosti balenia:

Roxithromycin-ratiopharm 150 mg:

10, 12, 14, 16, 20, 100 filmom obalených tabliet a klinické balenie 10 x 30 filmom obalených tabliet.


Roxithromycin-ratiopharm 300 mg:

5, 7, 10 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, SRN


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.


5


Roxithromycin-ratiopharm 150 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Roxithromycin-ratiopharm 150 mg, filmom obalené tablety

Roxithromycin-ratiopharm 300 mg, filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Roxithromycin-ratiopharm 150 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg roxitromycínu.


Roxithromycin-ratiopharm 300 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg roxitromycínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Roxithromycin-ratiopharm 150 mg:

Filmom obalená tableta.

Okrúhla biela alebo takmer biela bikonvexná filmom obalená tableta.


Roxithromycin-ratiopharm 300 mg:

Filmom obalená tableta.

Okrúhla biela konvexná filmom obalená tableta s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Infekcie spôsobené pôvodcami citlivými na roxitromycín a vhodné na orálnu terapiu, najmä:


Infekcie v krčno-nosovo-ušnej oblasti

- tonzilitída, faryngitída, sinusitída, zápal stredného ucha (otitis media).


Infekcie dýchacích ciest

 • bronchitída, zápaly pľúc, aj tie, ktoré sú spôsobené mykoplazmami alebo legionelami,

 • pertussis (čierny kašeľ).


Infekcie urogenitálneho traktu

 • uretritída, cervicitída, cerviko-vaginitída, spôsobené chlamýdiami a mykoplazmami (s výnimkou gonokokových infekcií).


Kožné infekcie

 • furunkulóza, pyodermia, impetigo, erysipel.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Bežné dávkovanie je 150 mg dvakrát denne (každých dvanásť hodín).

Pacienti so zápalom pľúc sa môžu liečiť dávkovacou schémou 300 mg jedenkrát denne.


Spôsob užívania:

Tableta sa má užívať minimálne 15 minút pred jedlom.


Dávkovanie pri renálnej insuficiencii:

Nie je potrebná zmena dávkovania.


Dávkovanie pri pečeňovej insuficiencii:

Používanie roxitromycínu sa u pacientov so závažnou pečeňovou insuficienciou neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je použitie roxitromycínu u tejto skupiny pacientov z klinických dôvodov nevyhnutné, môže sa podávať polovica zvyčajnej dennej dávky (= 150 mg).


Roxitromycín sa má používať s opatrnosťou u osôb s miernou až stredne závažnou pečeňovou insuficienciou. Parametre funkcie pečene sa musia pravidelne kontrolovať u pacientov so známkami poruchy funkcie pečene alebo v prípadoch, kde došlo k funkčnej poruche pečene pri predchádzajúcej liečbe roxitromycínom. Ak sa počas podávania lieku Roxithromycin-ratiopharmparametre zhoršujú, potrebné je zvážiť prerušenie liečby.


Starší pacienti:

Nie je potrebná zmena dávkovania.


Pediatrická populácia:

U detí s telesnou hmotnosťou viac ako 40 kg je dávkovanie rovnaké ako u dospelých.


Roxithromycin-ratiopharm 300 mg sa má podávať ešte 3 alebo 4 dni po zlepšení klinických symptómov.


Liečba dlhšia ako 10 dní je indikovaná v liečbe infekcií vyvolaných -hemolytickými streptokokmi, aby sa predišlo neskorým komplikáciám (napríklad reumatickej horúčke, glomerulonefritíde).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na roxitromycín alebo iné makrolidové antibiotiká, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežná liečba vazokonstrikčnými námeľovými alkaloidmi (pozri časť 4.5).


Súbežné podávanie s liekmi s úzkym terapeutickým oknom a liekmi, ktoré sú substrátmi CYP3A4 (napr. astemizol, cisaprid, pimozid a terfenadín) (pozri časti 4.4 a 4.5).


Antiperistaltiká sú kontraindikované.


Roxitromycín je kontraindikovaný u pacientov s kongenitálnym syndrómom dlhého QT intervalu alebo jeho výskytom v anamnéze (ak nie je vylúčený pomocou EKG) a u pacientov so zisteným získaným predĺžením QT intervalu (pozri aj časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia

Ťažká vazokonstrikcia („ergotizmus“) s možnou nekrózou končatín sa hlásila pri makrolidových antibiotikách, ktoré boli podávané pri užívaní vazokonstrikčných námeľových alkaloidov. Absencia liečby týmito alkaloidmi sa musí vždy skontrolovať pred predpísaním roxitromycínu (pozri časti 4.3 a 4.5).


Opatrenia

Lieky s potenciálom predĺžiť QT interval – opatrnosť je potrebná pri podávaní roxitromycínu pacientom užívajúcim iné lieky, ktoré môžu predĺžiť QT interval (pozri časť 4.5). Medzi tieto lieky patria lieky zo skupiny antiarytmík IA (napr. chinidín, prokaínamid, dizopyramid) a skupiny III (napr. dofetilid, amiodarón), antiarytmiká, citalopram, tricyklické antidepresíva, metadón, niektoré antipsychotiká (napr. fenotiazíny), fluórchinolóny (napr. moxifloxacín), niektoré antimykotiká (napr. flukonazol, pentamidín) a niektoré antivirotiká (napr. telaprevir). Roxitromycín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s ischemickou chorobou srdca, komorovou arytmiou v anamnéze, nekorigovanou hypokaliémiou a/alebo hypomagneziémiou, bradykardiou ( 50 úderov/min) alebo počas súbežného podávania s látkami predlžujúcimi QT interval alebo silnými inhibítormi CYP 3A4, ako sú inhibítory proteáz a ketokonazol.


Používanie roxitromycínu sa neodporúča u pacientov so závažnou pečeňovou insuficienciou (napr. cirhózou pečene s hepatitídou a/alebo ascitom). Ak je u tejto skupiny pacientov používanie roxitromycínu nevyhnutné z klinických dôvodov, pozrite si dávkovanie v časti 4.2.


Roxitromycín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene.


Parametre funkcie pečene sa musia pravidelne kontrolovať u pacientov so známkami poruchy funkcie pečene alebo v prípadoch, kde došlo k funkčnej poruche pečene pri predchádzajúcej liečbe roxitromycínom. Ak sa počas podávania lieku roxitromycínu parametre zhoršujú, t.j. stúpajú pečeňové enzýmy a/alebo bilirubín (žltačka), potrebné je zvážiť prerušenie liečby.


Vylučovanie roxitromycínu a jeho metabolitov obličkami tvorí približne 10 % perorálnej dávky. Pri renálnej insuficiencii sa dávkovanie nemá meniť.


U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.


Ochorenie súvisiace s Clostridium difficile: Hnačka, najmä závažná, pretrvávajúca hnačka a/alebo hnačka s prímesou krvi, počas alebo po liečbe roxitromycínom, môže byť príznakom pseudomembranóznej kolitídy a ak sa nevylúči, liečba liekomRoxithromycin-ratiopharm sa má ihneď ukončiť. Antiperistaltiká sú kontraindikované.


U roxitromycínu boli zaznamenané anafylaktické reakcie vrátane angioneurotického edému. Anafylaktické reakcie môžu prejsť do život ohrozujúceho šoku, a to aj po prvom podaní. V týchto prípadoch sa má roxitromycín vysadiť a má sa začať s vhodnou liečbou (napr. liečbou šoku).


Ukázalo sa, že roxitromycín predlžuje u niektorých pacientov na EKG QT interval a môže vyvolať komorovú tachykardiu (napr. Torsades de Pointes). Ak sa počas liečby roxitromycínom objavia známky srdcovej arytmie, liečba sa má ukončiť a má sa urobiť EKG.


Tak ako aj iné makrolidy, roxitromycín môže zhoršiť myasténiu gravis. Pacientom s myasténiou gravis, ktorí užívajú roxitromycín, je treba poradiť, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa zhoršia príznaky ich ochorenia. Roxitromycín sa musí potom vysadiť a má sa začať s podpornou liečbou podľa klinického nálezu.


Účinky tohto lieku u detí neboli zaznamenané. Roxithromycin-ratiopharm nie je určený pre deti ani pacientov s telesnou hmotnosťou pod 40 kg.


Monitorovanie funkcie pečene a obličiek a krvné testy sa odporúčajú najmä počas dlhodobej liečby (t.j. dlhšie ako 2 týždne) (pozri časť 4.8).Počas liečby, ktorá trvá viac ako 14 dní, sa majú pravidelne vykonávať pečeňové, renálne a krvné laboratórne testy (počet krvných doštičiek) (časť 4.8).


Roxithromycin-ratiopharmobsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodeného deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie


Vazokonstrikčné námeľové alkaloidy(pozri časť 4.3).

Súbežná liečba roxitromycínom a derivátmi alkaloidov (ako napríklad ergotamínom a dihydroergotamínom) môže viesť k závažnej vazokonstrikcii („ergotizmu“ s možnou nekrózou končatín). Táto kombinácia je kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Roxitromycín je slabý inhibítor CYP3A4.


Astemizol, cisaprid, pimozid

Ďalšie lieky, ako je astemizol, cisaprid alebo pimozid, ktoré sú metabolizované v pečeni izoenzýmom CYP3A, sa spájajú s predĺžením QT intervalu a/alebo srdcovými arytmiami (zvyčajne Torsades de Pointes) v dôsledku zvýšenia ich sérových hladín nasledujúceho po interakcii so signifikatnými inhibítormi tohto izoenzýmu, vrátane niektorých makrolidových antibiotík. Hoci roxitromycín nemá alebo má len obmedzenú schopnosť komplexného CYP3A, a preto inhibuje metabolizmus iných liekov metabolizovaných týmto izoenzýmom, potenciál pre klinickú interakciu roxitromycínu s vyššie uvedenými liekmi nie je možné zistiť ani vylúčiť, a preto sa kombinácia roxitromycínu s týmito liekmi neodporúča.


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


Terfenadín

Niektoré makrolidy sú schopné farmakokinetickej interakcie s terfenadínom a následkom je zvýšená sérová koncentrácia terfenadínu. Toto môže spôsobiť závažné komorové arytmie, zvyčajne Torsades de Pointes. Hoci tento druh reakcie nebol popísaný u roxitromycínu a štúdie s limitovaným počtom zdravých dobrovoľníkov nedokázali farmakokinetickú interakciu alebo významné zmeny na EKG, kombinácia roxitromycínu a terfenadínu sa neodporúča.Lieky s potenciálom predĺžiť QT interval

Opatrnosť je potrebná, ak sa roxitromycín podáva pacientom užívajúcim iné lieky s potenciálom predĺžiť QT interval (pozri časť 4.4). Medzi tieto lieky patria lieky zo skupiny antiarytmík IA (napr. chinidín, prokaínamid, dizopyramid) a skupiny III (napr. dofetilid, amiodarón), antiarytmiká, citalopram, tricyklické antidepresíva, metadón, niektoré antipsychotiká (napr. fenotiazíny), fluórchinolóny (napr. moxifloxacín), niektoré antimykotiká (napr. flukonazol, pentamidín) a niektoré antivirotiká (napr. telaprevir).


Warfarín a iné antikoagulanciá

V štúdiách s dobrovoľníkmi sa nezistila žiadna interakcia s warfarínom; avšak u pacientov liečených roxitromycínom a antagonistami vitamínu K sa zaznamenalo predĺženie protrombínového času alebo zvýšenie INR (International Normalised Ratio), čo sa dá vysvetliť buď interakciou s roxitromycínom alebo samotnou infekčnou epizódou. Je dobrou praxou monitorovať INR počas kombinovanej liečby roxitromycínom a antagonistami vitamínu K.


Dizopyramid

Štúdia in vitroukázala, že roxitromycín môže vytesniť dizopyramid z väzby na bielkovinách. Takýto účinok in vivomôže viesť k zvýšeniu sérových hladín voľného dizopyramidu. V dôsledku toho sa má monitorovať EKG a podľa možnosti aj sérové hladiny dizopyramidu.


Opatrenia pri používaní


Digoxín a iné srdcové glykozidy

Štúdia u zdravých dobrovoľníkov preukázala, že roxitromycín môže zvyšovať absorpciu digoxínu. Tento účinok, spoločný s inými makrolidmi, môže veľmi zriedkavo spôsobiť toxicitu srdcových glykozidov. To sa môže prejaviť symptómami, ako je nauzea, vracanie, hnačka, bolesť hlavy alebo závrat. Toxicita srdcových glykozidov môže tiež vyvolať prevodové poruchy srdca a/alebo poruchy srdcového rytmu. V dôsledku toho sa má u pacientov liečených roxitromycínom a digoxínom alebo inými srdcovými glykozidmi monitorovať EKG a podľa možnosti aj sérové hladiny srdcových glykozidov. Je to povinné v prípade, že sa vyskytnú symptómy, ktoré môžu ukazovať na predávkovanie srdcovými glykozidmi.


Roxitromycín, rovnako ako iné makrolidy, sa má používať s opatrnosťou u pacientov užívajúcich antiarytmiká triedy IA a III.


Kombinácie, ktoré je potrebné vziať do úvahy


Midazolam

Súbežné podávanie roxitromycínu (300 mg denne) a midazolamu (15 mg perorálne) zvýšilo AUC midazolamu (substrát citlivý na CYP3A4) o 47 %, čo môže viesť k zosilneniu účinkov midazolamu.


Teofylín

Bolo zistené mierne zvýšenie plazmatických koncentrácií teofylínu, ale zvyčajne si to nevyžaduje zmenu obvyklého dávkovania. Odporúča sa monitorovanie terapeutických koncentrácií teofylínu, hlavne ak sú hladiny teofylínu pred liečbou roxitromycínom vyššie ako 15 g/ml.


Bromokriptín

Roxitromycín môže zvýšiť AUC a plazmatické koncentrácie bromokriptínu, čo môže viesť k zvýšenému riziku nežiaducich účinkov tejto kombinácie.


Cyklosporín

V klinickej štúdii pre posúdenie účinkov roxitromycínu na expozíciu cyklosporínu bolo liečených cyklosporínom 8 pacientov po transplantácii srdca aspoň počas 1 mesiaca, pri čom dostávali 150 mg roxitromycínu dvakrát denne počas 11 dní. Roxitromycín spôsobil 50% zvýšenie plazmatických koncentrácií cyklosporínu, ktoré sa po vysadení roxitromycínu postupne znížili.


Rifabutín

Roxitromycín môže zvýšiť plazmatickú koncentráciu rifabutínu.


Iné


Nie sú žiadne klinicky signifikantné interakcie s karbamazepínom, ranitidínom, hydroxidom hlinitým alebo horečnatým.


Kontraceptíva

Niektoré antibiotiká môžu vo vzácnych prípadoch znižovať účinok perorálnych kontraceptív a to tým, že v čreve interferujú s bakteriálnou hydrolýzou konjugátov steroidov, čím znižujú reabsorpciu nekonjugovaných steroidov. Plazmatické hladiny aktívnych steroidov sa potom môžu znížiť. Takáto vzácna interakcia sa môže vyskytnúť u žien s vysokou elimináciou konjugátov steroidov žlčovými cestami. Približne 60 gravidít sa vyskytlo u anglických žien užívajúcich perorálne kontraceptíva, keď súbežne užívali antibiotiká, a to hlavne ampicilín, amoxicilín a tetracyklíny. Existujú negatívne štúdie klinických interakcií pre posúdenie účinkov roxitromycínu a perorálnych kontraceptív obsahujúcich estrogény a gestagény, aj keď boli uskutočnené u veľmi málo jedincov.


Inhibítory HMG-CoA reduktázy

Ak sa roxitromycín podáva v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statíny), existuje vzhľadom k možnému zvýšeniu expozície statínov riziko nežiaducich udalostí súvisiacich s kostrovými svalmi, ako je rabdomyolýza. Pri podávaní roxitromycínu v kombinácii so statínmi je potrebná opatrnosť a pacienti majú byť monitorovaní s ohľadom na možnosť vzniku prejavov a príznakov myopatie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie je dostatok údajov o používaní roxitromycínu u gravidných žien. Štúdie na niekoľkých zvieracích druhoch nepreukázali žiadne teratogénne alebo fetotoxické účinky v dávkach do 200 mg/kg/deň alebo 40-násobku ľudskej terapeutickej dávky. Bezpečnosť roxitromycínu pre plod nebola stanovená u gravidných žien. Roxitromycín sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jasne indikované.


Laktácia

Nie sú klinické skúsenosti s používaním počas laktácie. Do materského mlieka u ľudí sa vylučujú malé množstvá roxitromycínu (menej ako 0,05 % užitej dávky). Dojčenie alebo liečba matky sa má preto podľa potreby ukončiť. Roxitromycín sa má podávať počas laktácie len ak je to jasne indikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Roxithromycin-ratiopharm môže spôsobovať závraty. Pacienti, ktorí vedú vozidlá alebo obsluhujú stroje, majú byť o tomto riziku informovaní.


4.8 Nežiaduce účinky


Celková frekvencia nežiaducich účinkov je približne 4 % (150 mg krát 2) a 10 % (300 mg krát 1). Výskyt gastrointestinálnych nežiaducich účinkov je 3 % (150 mg krát 2) a 7 % (300 mg krát 1), t.j. frekvencia sa zvyšuje pri dávkovaní jedenkrát denne.


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa tried orgánových systémov a frekvencie výskytu. Frekvencie výskytu sú definované nasledovne:


veľmi časté ( 1/10)

časté ( 1/100 až < 1/10)

menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

(post-marketingové skúsenosti)

Infekcie a nákazy
superinfekcie rezistentnými baktériami alebo plesňami pri dlhodobom používaní, kolitída Clostridium difficile (pseudomembranózna kolitída) (pozri časť 4.4)

Poruchy krvi a lymfatického systému


eozinofília

zmeny v krvnom obraze

agranulocytóza, neutropénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systémuangioneurotický edém, anafylaktická reakcia (pozri časť 4.4)

anafylaktický šok

Psychické poruchy
stav zmätenosti (zmätenosť), halucinácie, psychóza

Poruchy nervového systému

závrat, bolesť hlavyparestézie, dysgeúzia (poruchy chuti), ageúzia, parosmia (porucha čuchu), anosmia

Poruchy oka
poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu
prechodná hluchota, hypoakúzia, vertigo a tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti*
predĺženie QT intervalu, komorová tachykardia, Torsades de Pointes (pozri časť 4.4)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
bronchospazmus

Poruchy gastrointestinál-neho traktu

nauzea, vracanie, dyspepsia (bolesť v epigastriu), hnačka

zápcha, plynatosť (pozri časť 4.4)


anorexia, hemoragická hnačka, pankreatitída

Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

(post-marketingové skúsenosti)

Poruchy pečene a žlčových ciest


zvýšené hladiny transaminázy a/alebo alkalickej fosfatázy a/alebo bilirubínu (pozri časť 4.4)


cholestatická hepatitída (cholestatická alebo hepatocelulárna akútna hepatitída)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka

multiformný erytém, sčervenanie, urtikária

ekzém

angioedém, purpura, pruritus, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
myasténia gravis (pozri časť 4.4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniaslabosť, dyskomfort


Laboratórne a funkčné vyšetrenia
zvýšená hladina aspartátaminotransferá-zy (ASAT), zvýšená hladina alanínaminotransferázy (ALAT), zvýšená hladina alkalickej fosfatázy

* Rovnako ako u iných makrolidov boli pri roxitromycíne zriedkavo hlásené prípady predĺženia QT intervalu, komorovej tachykardie a Torsades de Pointes.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Toxicita: Nízka akútna toxicita, ale skúsenosti s predávkovaním sú obmedzené.


Symptómy: Nauzea, vracanie a hnačky. Môžu sa objaviť nežiaduce účinky ako napríklad bolesť hlavy a závraty a predávkovaním môžu byť zvýraznené.


Liečba: Podľa potreby laváž žalúdka a liečba aktívnym uhlím. Symptomatická liečba. Neexistuje žiadne špecifické antidotum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: makrolidy, linkozamidy a streptogramíny; makrolidy, ATC kód: J01FA06


Roxitromycín je semi-syntetický makrolid so 14-členným laktónovým kruhom.


Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku roxitromycínu je daný inhibíciou syntézy proteínov po naviazaní na 50S podjednotku bakteriálnych ribozómov. Odtiaľto pochádza antibakteriálny účinok.


Vzťah farmakokinetiky a farmakodynamiky

Účinnosť primárne závisí od dĺžky doby, počas ktorej sú sérové hladiny nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC) pre daný mikroorganizmus.


Mechanizmus rezistencie

Rezistencia voči roxitromycínu môže byť dôsledkom nasledovných mechanizmov:

 • Eflux: Zvýšenie počtu efluxných púmp v cytoplazmatickej membráne môže viesť k rezistencii. Týmto sú postihnuté len 14- a 15-členné laktónové kruhy (M-fenotyp).

 • Alterácia cieľovej štruktúry: Metylácia 23S rRNS znižuje afinitu k väzobným miestam ribozómov. Toto vedie k rezistencii voči makrolidom (M), linkozamidom (L) a streptogramínu B (MLSB-fenotyp).

 • Enzymatická deaktivácia makrolidov má len sekundárny klinický význam.

V rámci M fenotypu existuje kompletná skrížená rezistencia medzi roxitromycínom, azitromycínom, klaritromycínom a erytromycínom. V rámci MLSBfenotypu existuje ešte dodatočná skrížená rezistencia s klindamycínom a streptogramínom B.


Break-pointy (kvalitatívne testovanie citlivosti):

Pre kvalitatívne testovanie citlivosti stanovil EUCAST (the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) nasledovné minimálne inhibičné koncentrácie (MIC):


Staphylococcus spp. S ≤ 1,0 mg/l a R > 2,0 mg/l

Streptococcus spp., skupina A, B, C a G S ≤ 0,5 mg/l a R > 1,0 mg/l

Streptococcus pneumoniae S ≤ 0,5 mg/l a R > 1,0 mg/l

Haemophilus influenzae* S ≤ 1,0 mg/l a R > 16 mg/l

Moraxella catarrhalis S ≤ 0,5 mg/l a R > 1,0 mg/l

* Korelácia medzi MIC H. influenzaepre makrolidy a klinickým výsledkom je slabá. Preto break-pointy pre makrolidy a príslušné antibiotiká boli stanovené tak, aby bol zaradený divoký typ H. influenzaeako intermediárny.


Citlivosť:

Prevalencia získanej rezistencie pre vybrané druhy sa môže líšiť geograficky a v čase. Preto sú žiaduce lokálne informácie o rezistencii, hlavne ak sa liečia závažné infekcie. Podľa potreby je vhodné požiadať o konzultáciu špecialistu, a to v prípade, že miestna prevalencia rezistencie je v takej miere, že využitie roxitromycínu aspoň pri niektorých druhoch infekcií je otázne.


Zvyčajne citlivé kmene

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Streptococcus pyogenes 1

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Moraxella catarrhalis

Iné mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Legionella pneumophila

Mycoplasma pneumoniae

Druhy, pre ktoré môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus (meticilín-citlivý)

Staphylococcus aureus (meticilín-rezistentný)+

Streptococcus pneumoniae

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Haemophilus influenzae$

Organizmy s prirodzenou (vrodenou) rezistenciou

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Iné mikroorganizmy

Mycoplasma hominis

$Prirodzená intermediárna citlivosť.

+Vysoký výskyt rezistencie (> 50 %) bol pozorovaný v jednej alebo viacerých oblastiach Európskej únie.

1 Výskyt rezistencie v niektorých štúdiách 10 %


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Pre maximálnu absorpciu sa má tableta užiť minimálne 15 minút pred jedlom. Roxitromycín má nelineárnu kinetiku, a tým AUC a Cmaxnestúpajú proporcionálne s dávkou. Po jednotlivej dávke 150 mg zdravým dobrovoľníkom bola priemerná Cmaxv rozsahu 5,8 – 10,1 µg/ml a po dávke 300 mg 7,2 – 12,0 µg/ml. Pri viacpočetnom dávkovaní v období do 15 dní došlo k hraničnej akumulácii s priemernými hodnotami Cmax6,57 – 9,3 µg/ml (pri dávkach 150 mg) a 10,4 – 10,9 µg/ml (pri dávkach 300 mg). Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú približne po 1 – 2 hodinách.


Väzba na plazmatické bielkoviny pri klinicky významných koncentráciách je 80 – 96 %. Roxitromycín sa viaže vysokou afinitou hlavne na kyslé alfa-1-glykoproteíny (saturovaná väzba) a s nízkou afinitou na albumín (nesaturovaná väzba). Väzba je závislá na koncentrácii pri koncentráciách nad 4 mg/ml.


Distribúcia

Roxitromycín vykazuje dobrú penetráciu do rozličných tkanív a telesných tekutín. V štúdiách s viacpočetnými dávkami sa zistili 6 a 12 hodín po podaní vysoké tkanivové koncentrácie v pľúcach, tonzilách, v sliznici sínusov, prostate a maternici. Roxitromycín sa akumuluje v makrofágoch a polymorfonukleárnych neutrofiloch: pomer koncentrácií intracelulárne a extracelulárne sa pohybuje v rozsahu 14 až 190. Prechod hematoencefalickou bariérou je obmedzený.


Polčas po jednotlivých dávkach sa udáva v rozsahu 6,3 – 16 hodín pri dávkach 150 – 450 mg. Po viacpočetných dávkach sa udáva polčas 12 – 13 hodín, čo vedie pri odporúčanom dávkovaní k terapeutickým plazmatickým koncentráciám.


Biotransformácia a eliminácia

Viac ako polovica podanej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme. Roxitromycín sa metabolizuje hlavne v pečeni. V stolici a v moči boli zistené tri metabolity: des-kladinóza-roxitromycín, N-monodemetyl-roxitromycín a N-dimetyl-roxitromycín.


Po perorálnom dávkovaní sa roxitromycín vylučuje hlavne stolicou a čiastočne pľúcami. Len malá časť dávky sa vylučuje močom. Dávka sa má preto u pacientov s renálnou insuficienciou ponechať nezmenená.


U pacientov s poruchou funkcie pečene môže byť po perorálnom dávkovaní so 150 mg polčas predĺžený na približne 25 hodín a Cmax zvýšená (pozri časť 4.2). V poslednom štádiu ochorenia obličiek nebola Cmaxv porovnaní so zdravými jedincami zmenená.


U dojčiat alebo detí, ktoré dostávali roxitromycín v dávke 2,5 mg/kg dvakrát denne počas 6 dní, boli Cmax10,1 µg/ml (deti vo veku 5 – 13 mesiacov), 8,7 µg/ml (vo veku 2 – 4 rokov) a 8,8 µg/ml (vo veku 5 – 12 rokov).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Ukázalo sa, že roxitromycín, podobne ako erytromycín, spôsobuje in vitrov závislosti od dávky závislé predĺženie QRS. Takéto účinky neboli pozorované u ľudí, ale boli považované pri klinickom používaní za možné.


Neexistujú ďalšie predklinické údaje ohľadne celkovej toxicity, účinkov na reprodukciu a genotoxicite, ktoré by boli významné pre predpisujúce osoby, okrem tých účinkov, ktoré už boli uvedené v iných častiach tohto súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


kukuričný škrob

hyprolóza

koloidný oxid kremičitý

sodná soľ karboxymetylškrobu A

sodná soľ karboxymetylškrobu B

poloxamér 188

povidón K 30

magnéziumstearát

mastenec


Obal:

propylénglykol

glukóza

oxid titaničitý (E171)

hydroxypropylmetylcelulóza


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Obsah balenia:


Roxithromycin-ratiopharm 150 mg:

10, 12, 14, 16, 20, 100 filmom obalených tabliet a klinické balenie 10 x 30 filmom obalených tabliet.


Roxithromycin-ratiopharm 300 mg:

5, 7, 10 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, SRN


8. Registračné číslA


Roxithromycin-ratiopharm 150 mg: 15/0129/01-S

Roxithromycin-ratiopharm 300 mg: 15/0130/01-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 09. mája 2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 31. augusta 2006


10. Dátum revízie textu


05/2015

12


Roxithromycin-ratiopharm 150 mg