+ ipil.sk

Rozex krémPríbalový leták

Příloha č.3 k rozhodnutiu o zmene v registrácii ev. .č.: 694//2004

Písomná informácia pre použivatela

Informácie pre použitie, čítajte pozorne!

ROZEX KRÉM

(metronidazolum) Dermálny krém

Držitel’ rozhodnutia o registrácii

GALDERMA INTERNATIONAL 929 27 La Défense Cedex FRANCÚZSKO

Zloženie lieku Liečivo

metronidazolum (metronidazol) 7,5 mg (0.75%) v 1 g krému Pomocné látky

alcohol benzylicus (benzylalkohol), isopropylis palmitas (izopropylpalmitát), glycerolum (glycerol), sorbitolum 70% non cristallisabile (sorbitol 70% nekryštalizujúci), alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans (emulgujúci cetylalkohol a stearylalkohol), acidum lacticum (kyselina mliečna) a/alebo natrii hydroxidum (hydroxid sodný), aqua purificata (čistená voda).

Farmakoterapeutická skupina

Dermatologikum

Charakteritika

Metronidazol má antibakteriálnu a antiprotozoárnu účinnosť proti širokému spektru patogénnych mikroorganizmov.

Indikácie

Liek je určený na lokálnu liečbu rosacey u dospelých.

Kontraindikácie

Rozex krém je kontraindikovaný u osob s anamnestickou precitlivenosťou na metronidazol alebo na iné látky, ktoré liek obsahuje.

Nežiaduce účinky

Pri topickom použití lieku Rozex krém sa pozorovali len mierne lokálne nežiaduce účinky v podobe kožného diskomfortu (pálenie a pichanie), erytému, podráždenia kože, svrbenie a zhoršenie rosacey. Tieto nežiaduce účinky sa objavujú u menej než 3 % pacientov.

Interakcie

Interakcie s celkovo podávanými liekmi sú nepravdepodobné, pretože absorpcia metronidazolu po kožnej aplikácii Rozex krému je nízka.

Dávkovanie a spósob podávania

Krém aplikujte 2x denne v tenkej vrstve na celú liečenú plochu po dokladnom omytí kože.

Jemne stlačte tubu a na končeky prstov vytlačte také množstvo krému, ktoré stačí pokryť postihnuté miesto. Po použití tubu opať pevne uzavrite. Rozex krém nie je určený na perorálne použitie. Pri aplikácii sa vyhýbajte kontaktu s očami a sliznicami.

Upozornenie

Liek sa vydáva len na lekársky předpis, nesmie sa použiť v inom případe, nesmie sa znovu použiť bez vedomia lekára, nesmie sa podať inej osobe.

Varovanie

Liek nepoužívajte po uplynutí času použitelnosti vyznačeného na obale.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí.

Balenie

Tuba s 30 g obsahuje 0,225 g metronidazolu.

Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25° C, chráňte pred mrazom.

Dátum poslednej revízie textu

Január2006

Rozex krém

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Rozex krém


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 gram dermálneho krému obsahuje 7,5 mg metronidazolu (0,75 %)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálny krém

Biely až svetlobéžový lesklý krém.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Krém Rozex sa u dospelých používa na liečbu rozacey.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Rozex krém sa má na postihnuté miesta na koži nanášať v tenkej vrstve 2-krát denne, ráno a večer. Ošetrované miesta sa majú pred nanesením krému umyť mydlom na citlivú pokožku. Po použití krému Rozex môžu pacienti používať kozmetiku, ktorá nespôsobuje tvorbu komedónov alebo nemá sťahujúci účinok. U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky. Kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti sa krém Rozex sa neodporúča používať u detí.


Priemerná dĺžka trvania liečby sa medzi jednotlivými pacientmi líši. Zvyčajne sú to tri až štyri mesiace. Odporúčaná dĺžka liečby sa nemá presiahnuť. Ak sa však preukáže jasný prínos pokračovania v liečbe, predpisujúci lekár môže na základe závažnosti zdravotného stavu zvážiť pokračovanie v liečbe ďalšie tri až štyri mesiace. V klinických štúdiách trvala liečba rozacey lokálne podávaným metronidazolom až 2 roky. Ak chýbajú jasné dôkazy o klinickom zlepšení, liečba sa má ukončiť.


4.3 Kontraindikácie


Rozex je kontraindikovaný u jednotlivcov, ktorí sú alergickí (precitlivení) na metronidazol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku v anamnéze.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Má sa zabrániť kontaktu lieku s očami alebo sliznicami. Pacient má byť poučený o tom, že ak sa vyskytne akékoľvek podráždenie, má znížiť frekvenciu používania lieku alebo ho dočasne prestať používať a v prípade potreby vyhľadať lekársku pomoc. Počas liečby metronidazolom sa má vyhnúť vystavovaniu sa UV žiareniu (opaľovanie, solárium, horské slnko).

V dôsledku expozície slnečnému žiareniu sa metronidazol transformuje na neaktívne metabolity, preto signifikantne klesá jeho účinnosť. V klinických štúdiách neboli hlásené fototoxické vedľajšie účinky vo vzťahu k metronidazolu.


Metronidazol je nitroimidazol a musí sa používať s opatrnosťou u pacientov s poruchou krvného obrazu v anamnéze alebo v súčasnosti. Má sa zabrániť zbytočnému a dlhodobému používaniu tohto lieku. Dôkazy naznačujú, že metronidazol je u niektorých živočíšnych druhov karcinogénny. V súčasnosti neexistuje dôkaz o karcinogénnom účinku u ľudí (pozri časť „Predklinické údaje o bezpečnosti“).


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie s liekmi so systémovým účinkom sú nepravdepodobné, pretože absorpcia metronidazolu po nanesení krému Rozex na kožu je nízka. Je potrebné však poznamenať, že u malého počtu pacientov, ktorí súbežne užívali metronidazol s alkoholom, sa zaznamenali reakcie podobné disulfirámu. Pri perorálne podávanom metronidazole sa zaznamenalo, že zosilňuje účinok warfarínu a iných antikoagulancií kumarínového typu, čo má za následok predĺženie protrombínového času. Účinok lokálne používaného metronidazolu na protrombínový čas nie je známy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s používaním krému Rozex u gravidných pacientok. V prípade perorálneho podávania, metronidazol prechádza placentárnou bariérou a rýchlo preniká do cirkulácie plodu. Ani u potkanov a ani u myší nebola po perorálnom podaní metronidazolu pozorovaná fetotoxicita. Keďže však štúdie reprodukcie u zvierat nie sú vždy prediktívne pre ľudí a pretože sa preukázalo, že u niektorých hlodavcov je perorálne podávaný metronidazol karcinogénny, tento liek sa má používať v gravidite len v prípade, ak je to zjavne nevyhnutné.


Po perorálnom podaní sa metronidazol vylučuje do materského mlieka v koncentráciách podobných tým, ktoré boli stanovené v plazme. Napriek tomu, že sú po nanesení krému Rozex na kožu hladiny v krvi signifikantne nižšie, ako tie, ktoré sa dosahujú po perorálnom podaní metronidazolu, má sa u dojčiacich matiek rozhodnúť o tom, či prerušiť dojčenie alebo prestať používať liek, pričom sa má do úvahy vziať nevyhnutnosť lieku pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakodynamického profilu a klinickej skúsenosti, vedenie vozidla alebo obsluha strojov by nemali byť ovplyvnené.


4.8 Nežiaduce účinky


Boli hlásené nasledujúce spontánne nežiaduce skúsenosti a v rámci každej triedy orgánového systému sú zoradené podľa frekvencie, použitím nasledujúcej konvencie:


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 až 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), vrátane ojedinelých hlásení


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: suchá pokožka, erytém, svrbenie, kožný dyskomfort (pálenie, bolesť kože/pichanie) zhoršenie rozacey.

Neznáme: kontaktná dermatitída.


Poruchy nervového systému:

Menej časté: hypestézia, parestézia, dysgeúzia (kovová chuť).


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Menej časté: nauzea.


4.9 Predávkovanie


Neexistujú údaje o predávkovaní u ľudí. Štúdie akútnej toxicity po perorálnom podaní s použitím vyšších dávok lokálne používaného metronidazolu 0,75 % m/m vo forme gélu, u potkanov nepreukázali žiadne akútne toxické účinky pri dávkach do 5 g konečného lieku na kilogram telesnej hmotnosti. Táto dávka zodpovedá 12 tubám s obsahom 30 g gélu/krému Rozex alebo 7 tubám s obsahom 50 g dermálnej emulzie Rozex pre dospelého človeka s hmotnosťou 72 kg a 2 tubám gélu/krému a viac ako 1 tube dermálnej emulzie pre dieťa s hmotnosťou 12 kg.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: dermatologikum, iné chemoterapeutiká pre lokálnu aplikáciu.

ATC kód: D06BX01


Metronidazol má antibakteriálnu a antiprotozoárnu účinnosť proti širokému spektru patogénnych mikroorganizmov. Jeho mechanizmus účinku pri rozacey nie je známy, ale farmakologické údaje naznačujú, že ide o antibakteriálny a protizápalový účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri topickej aplikácii 1 gramu krému Rozex na tvár 12 zdravých dobrovoľníkov bola zaznamenaná priemerná maximálna sérová koncentrácia metronidazolu 32,9 ng/ml (rozpätie: 14,8 – 54,4 ng/ml). To je menej ako 0,5 % priemernej maximálnej sérovej hladiny metronidazolu u rovnakých subjektov, ktorým sa aplikovalo 250 mg metronidazolu vo forme tabliet per os (priemerná Cmax = 7 248 ng/ml, rozpätie 4 270 – 13 970 ng/ ml). Tlag a Tmax metronidazolu po topickom podaní krému boli signifikantne predĺžené (p 0,05) v porovnaní s perorálnym podaním. Pri porovnaní perorálnych tabliet a krému je v prípade krému Tmax o 7,0 hodín neskorší (95 % interval spoľahlivosti: 2,7 až 11,3 h).


Cmax hydroxymetabolitu (2-hydroxymetylmetronidazol) je po perorálnej dávke 250 mg v rozmedzí od 626 do 1 788 ng/ml a pík dosahuje medzi 4 až 12 hodinami. Po nesledujúcej topickej aplikácii krému Rozex boli sérové koncentrácie hydroxymetabolitu na väčšine časových bodov pod hranicou stanoviteľnosti pri použitej metóde stanovenia ( 9,6 ng/ml). Pri topickom podaní krému je Cmax hydroxymetabolitu v rozpätí od hodnoty nižšej než je stanoviteľná hranica až po hodnotu 17,6 ng/ml.


Miera expozície (plocha pod krivkou AUC) po jednorazovom topickom podaní 1 gramu metronidazolu je 1,2 % AUC (priemer = 912,7 ng/h/ml), ktorá zodpovedá jednorazovej perorálnej dávke 250 mg metronidazolu (približne 67 207 ng/h/ml).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Po 24 hodinovej kožnej aplikácii krému Rozex na abradovanú a neabradovanú kožu králika pod oklúziou nebola zjavná žiadna iritácia kože.


Metronidazol vykazuje mutagénnu aktivitu pri niektorých bakteriálnych pokusoch in vitro. Navyše, po intraperitoneálnej injekcii myšiam sa v závislosti od dávky zvyšuje frekvencia mikronukleov. U pacientov s Crohnovou chorobou liečených metronidazolom v dávke od 200 do 1 200 mg/deň od 1 do 24 mesiacov sa pozorovalo zvýšenie frekvencie chromozomálnych aberácií. Hoci prevažujú výsledky štúdií dokladujúce mutagénny potenciál metronidazolu, v normálnych aeróbnych podmienkach v dobre okysličených bunkách k mutáciám nedochádza.


Karcinogénny účinok metronidazolu po perorálnom podaní bol hodnotený u potkanov, myší a škrečkov. Tieto štúdie dokazujú, že metronidazol po perorálnom podaní zvyšuje výskyt nádorov pľúc u myší a ostatných druhov laboratórnych zvierat vrátane nádorov pečene u potkanov. Naproti tomu dve celoživotné štúdie karcinogenity u škrečkov priniesli negatívne výsledky. Ďalšia štúdia následne ukázala signifikantné rozšírenie nádorov kože indukovaných UV žiarením u bezsrstých myší liečených metronidazolom podávaným intraperitoneálne (15 μg/g telesnej hmotnosti a deň počas 28 dní).


Význam týchto výsledkov pre kožnú liečbu rozacey metronidazolom nie je jasný a počas niekoľkých desiatkach rokov systémového používania nebol doteraz publikovaný dôkaz karcinogénneho potenciálu metronidazolu u ľudí. V každom prípade je nutné vylúčiť alebo minimalizovať expozíciu plôch liečených krémom s obsahom metronidazolu slnku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Benzylalkohol

Izopropylpalmitát

Glycerol

Sorbitol 70 % nekryštalizujúci

Emulgujúci cetylalkohol a stearylalkohol

Kyselina mliečna a/alebo hydroxid sodný

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Chrániť pred mrazom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníková tuba s vnútornou ochrannou epoxyfenolovou vrstvou, PP uzáver so závitom, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov.

Obsah balenia: 30 gramov.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Z tuby sa má na prsty jemne vytlačiť množstvo krému postačujúce na pokrytie postihnutých plôch. Po použití sa má tuba dôkladne uzavrieť. Krém Rozex nie je určený na perorálne použitie.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GALDERMA INTERNATIONAL

929 27 La Défense Cedex

FRANCÚZSKO


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0033/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


02.04.2003


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2012


5Rozex krém