+ ipil.sk

Rupafin 1 mg/ml perorálny roztokPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2014/01503 - ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2013/06442 - ZME

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene ev. č.: 2013/06230 - ZIB

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene ev. č.: 2013/06302 - ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Rupafin 1 mg/ml perorálny roztok

Rupatadín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rupafin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rupafin

3. Ako užívať Rupafin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rupafin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Rupafin a na čo sa používa


Rupafin obsahuje liečivo rupatadín, ktoré je antihistaminikum.


Rupafin perorálny roztok zmierňuje príznaky alergickej nádchy, ako sú kýchanie, tečúci nos, upchatý nos, svrbenie očí a nosa u detí vo veku od 2 do 11 rokov.


Rupafin sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (alergické kožné výražky), ako sú svrbenie a žihľavka (lokálne začervenanie kože a opuch) u detí vo veku 2 až 11 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rupafin


Neužívajte Rupafin

  • ak ste alergický na rupatadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Rupafinu.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rupafinu

Ak máte poškodenie obličiek alebo pečene, poraďte sa so svojím lekárom. Použitie Rupafinu sa v súčasnosti neodporúča u pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene.

Ak máte nízku hladinu sodíka v krvi a/alebo máte nezvyčajný srdcový rytmus (známe predĺženie QT intervalu na EKG), ktorý môže nastať pri niektorých srdcových ochoreniach, poraďte sa so svojím lekárom.

Tento liek nie je určený na použitie u detí mladších ako 2 roky alebo s hmotnosťou nižšou ako 10 kg.


Užívanie iných liekov

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate Rupafin, neužívajte lieky, ktoré obsahujú ketokonazol alebo erytromycín.

Ak užívate sedatíva pôsobiace na centrálny nervový systém alebo statíny, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Rupafin.


Rupafin a jedlo a nápoje

Rupafin sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Rupafin sa nemá užívať v kombinácii s grepfruitovou šťavou, pretože to môže spôsobiť zvýšenie hladiny Rupafinu v organizme.

Rupafin v dávke 10 mg nezvyšuje ospalosť vyvolanú alkoholom.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Rupafin počas tehotenstva a dojčenia, iba ak vám bol určený vaším lekárom.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri odporúčanej dávke sa nepredpokladá, že by Rupafin mal vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak však začínate užívať Rupafin, sledujte, ako na vás liečba pôsobí predtým, ako budete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých ďalších zložkách Rupafinu

Tento liek obsahuje sacharózu, preto môže škodiť zubom.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tento liek obsahuje metylparabén, môže spôsobovať alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené).


3. Ako užívať Rupafin


Vždy užívajte Rupafin presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Rupafin perorálny roztok je určený na vnútorné použitie.


Dávkovanie u detí s hmotnosťou 25 kg a viac: 5 ml (5 mg rupatadínu) perorálneho roztoku raz denne s jedlom alebo bez jedla.


Dávkovanie u detí s hmotnosťou 10 kg a viac a nižšou ako 25 kg: 2,5 ml (2,5 mg rupatadínu) perorálneho roztoku raz denne s jedlom alebo bez jedla.


Váš lekár vám povie, ako dlho bude liečba Rupafinom trvať.

Návod na použitie:

- Fľašu otvorte stlačením uzáveru a jeho pootočením proti smeru hodinových ručičiek.

- Vezmite striekačku, vložte ju do perforovanej zátky a otočte fľašu hore dnom.

- Naplňte striekačku odporúčanou dávkou.

- Podajte priamo z dávkovacej striekačky.

- Po použití striekačku umyte.

Ak užijete viac Rupafinu, ako máte

Ak ste náhodne užili vyššiu dávku lieku, okamžite to povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak zabudnete užiť Rupafin

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Rupafinmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí) sú bolesť hlavy a ospalosť. Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 zo 100 ľudí) sú chrípka, zápal nosohltana, infekcia horných dýchacích ciest, eozinofília (zvýšenie počtu eozinofilov), neutropénia, závraty, nevoľnosť, ekzém, nočné potenie a únava.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rupafin


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Tento liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Neužívajte Rupafin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Čas použiteľnosti po prvom otvorení je rovnaký ako dátum exspirácie uvedený na škatuli a na fľaši.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rupafin obsahuje


- Liečivo je rupatadín. Každý ml obsahuje 1 mg rupatadínu (ako fumarát).

- Ďalšími zložkami sú propylénglykol, bezvodá kyselina citrónová,bezvodý fosforečnan disodný, sacharín sodný, sacharóza, metylparabén (E218), chinolínová žlť (E104), banánová aróma, čistená voda.


Ako vyzerá Rupafin a obsah balenia

Rupafin je jasnožltý perorálny roztok.

Rupafin je zabalený v plastovej fľaši jantárovej farby s perforovanou zátkou a detským bezpečnostným uzáverom. Každá fľaša obsahuje 120 ml roztoku Rupafinu. Balenie obsahuje 5 ml dávkovaciu striekačku s vyznačenými dávkami po 0,25 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

J. Uriach & Cía., S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

Španielsko


Výrobca

Italfarmaco S.A.

San Rafael, 3

Pol. Ind. Alcobendas

E-28108 Alcobendas

Španielsko


Recipharm Parents S.L.

Ramon y Cajal, 2

08150 Parents del Vallés

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rupatall 1 mg/ml oral solution Belgicko, Luxembursko, Švédsko

Rinialer 1 mg/ml oral solution Portugalsko, Malta

Rupafin 1 mg/ml oral solution Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Island, Taliansko, Írsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Slovinsko, Slovenská republika, Španielsko, Spojené kráľovstvo

Wystamm 1 mg/ml oral solution Francúzsko

Tamalis 1 mg/ml oral solution Maďarsko, Česká republika, Rumunsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.4Rupafin 1 mg/ml perorálny roztok

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/01503 - ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/06442 - ZME

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene ev. č.: 2013/06302 - Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rupafin 1 mg/ml perorálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každýml perorálneho roztoku obsahuje:

1 mg rupatadínu (ako fumarát)


Pomocné látky:

sacharóza 300 mg/ml

metylparabén (E 218) 1,00 mg/ml


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny roztok.


Jasnožltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Rupafin 1 mg/ml perorálny roztok je indikovaný na symptomatickú liečbu:

  • alergickej rinitídy (vrátane perzistujúcej alergickej rinitídy) u detí vo veku 2 až 11 rokov (pozri časť 5.1),

  • urtikárie u detí vo veku 2 až 11 rokov (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Deti vo veku 2 až 11 rokov.

Dávkovanie u detí s hmotnosťou 25 kg a viac:5 ml (5 mg rupatadínu) perorálneho roztoku raz denne s jedlom alebo bez jedla.


Dávkovanie u detí s hmotnosťou od 10 kg do menej ako 25 kg:2,5 ml (2,5 mg rupatadínu) perorálneho roztoku raz denne s jedlom alebo bez jedla.


Použitie lieku u detí vo veku do 2 rokov sa neodporúča vzhľadom na nedostatok údajov u tejto populácie (pozri časť 4.4).


U dospelých a dospievajúcich (nad 12 rokov) je vhodnejšie použiť rupatadín 10 mg tablety.


Pacienti s obličkovou alebo pečeňovou insuficienciou: Keďže nie sú žiadne klinické skúsenosti u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, použitie rupatadínusa v súčasnosti u týchto pacientov neodporúča.


Návod na použitie:

- Fľašu otvorte stlačením uzáveru a jeho pootočením proti smeru hodinových ručičiek.

- Zoberte striekačku, vložte ju do perforovanej zátky a otočte fľašu hore dnom.

- Naplňte striekačku predpísanou dávkou.

- Podávajte priamo z dávkovacej striekačky.

- Po použití striekačku umyte.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na rupatadín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečnosť a účinnosť perorálneho roztoku rupatadínu u detí vo veku do 2 rokov neboli stanovené.


Treba sa vyhnúť používaniu rupatadínu v kombinácii so silnými inhibítormi CYP3A4 a musí sa používať s opatrnosťou v kombinácii so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri časť 4.5).


Úprava dávky senzitívnych substrátov CYP3A4 (napr. simvastatín, lovastatín) a substrátov CYP3A4 s úzkym terapeutickým indexom (napr. cyklosporín, takrolimus, sirolimus, everolimus, cisaprid) môže byť nevyhnutná, pretože rupatadín môže zvyšovať plazmatické koncentrácie týchto liekov (pozri časť 4.5).


Podávanie rupatadínu s grepovou šťavou sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Kardiálna bezpečnosť rupatadínu bola stanovená v Thorough QT/QTc štúdii u dospelých. Rupatadín do 10-násobku terapeutickej dávky nevyvoláva žiadne zmeny na EKG, a preto nevznikajú obavy z hľadiska jeho kardiálnej bezpečnosti. Avšak rupatadín sa musí s opatrnosťou používať u pacientov so známym predĺžením QT intervalu, u pacientov s nekorigovanou hypokaliémiou, u pacientov s pokračujúcimi proarytmogénnymi podmienkami, ako je klinicky významná bradykardia, akútna myokardiálna ischémia.


Zvýšenie koncentrácie kreatínfosfokinázy v krvi, alanínaminotransferázy a aspartátaminotransferázy, rovnako ako abnormality pečeňových testov sú menej časté nežiaduce účinky hlásené u tabliet rupatadínu 10 mg u dospelých.


Tento liek obsahuje sacharózu, preto môže škodiť zubom. Pacienti so zriedkavými dedičnými ochoreniami, ako sú intolerancia fruktózy, glukózo-galaktózová malabsorpcia alebo sacharózo-izomaltázová insuficiencia, nesmú tento liek užívať.


Tento liek obsahuje metylparabén, ktorý môže spôsobovať alergické reakcie (pravdepodobne aj oneskorené).


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých a dospievajúcich (nad 12 rokov) s tabletami rupatadínu 10 mg.


Účinky iných liekov na rupatadín


Rupatadín sa nesmie podávať súbežne so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol, inhibítory HIV proteázy, klaritromycín, nefazodón) a musí sa používať s opatrnosťou súbežne so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (erytromycín, flukonazol, diltiazem).


Súbežné podávanie rupatadínu 20 mg a ketokonazolu alebo erytromycínu zvyšuje systémovú expozíciu rupatadínu 10-násobne pri ketokonazole a 2-3-násobne pri erytromycíne. Tieto zmeny nie sú spojené s vplyvom na QT interval alebo so zvýšením nežiaducich reakcií v porovnaní s podaním liečiv jednotlivo.


Interakcia s grepfruitom: Súbežné podávanie grepfruitovej šťavy zvyšuje 3,5-násobne systémovú expozíciu tabliet rupatadínu 10 mg. Dochádza k tomu preto, lebo grepfruit obsahuje jednu alebo viac zlúčenín, ktoré inhibujú enzým CYP3A4, a môžu sa tak zvýšiť plazmatické koncentrácie liečiv metabolizovaných enzýmom CYP3A4, medzi ktoré patrí aj rupatadín.Okrem toho sa predpokladá, že grepfruit môže ovplyvniť vstrebávanie liečiv v čreve ako P-glykoproteín. Grepfruitová šťava sa nemá podávať súbežne s týmto liekom.


Účinky rupatadínu na iné lieky


Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní rupatadínu s inými liečivami, ktoré majú úzky terapeutický index, pretože poznatky o vplyve rupatadínu na iné liečivá sú obmedzené.


Interakcia s alkoholom: Po podaní alkoholu dávka 10 mg rupatadínu mala nepatrný účinok na niektoré psychomotorické testy, pričom nebol významný rozdiel oproti tým, ktoré boli spôsobené len samotným alkoholom. Dávka 20 mg zvyšovala poškodenie spôsobené príjmom alkoholu.


Interakcia s CNS sedatívami: Ako u iných antihistaminík, interakcia s CNS sedatívami nemôže byť vylúčená.


Interakcia so statínmi: V priebehu klinických štúdií s rupatadínom bol asymptomatický vzostup CPK (kreatínfosfokinázy) hlásený zriedkavo. Nie je známe riziko interakcií so statínmi, ktoré sú tiež metabolizované izoenzýmom CYP3A4 cytochrómu P450. Z týchto dôvodov sa má rupatadín používať s opatrnosťou, ak sa používa súbežne so statínmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Údaje o obmedzenom počte (2) gravidných žien užívajúcich rupatadín nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne ďalšie významné epidemiologické údaje. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Pri predpisovaní rupatadínu gravidným ženám je potrebná opatrnosť. Je vhodné preventívne sa vyhnúť použitiu rupatadínu počas gravidity.


Laktácia

Rupatadín prechádza u zvierat do mlieka. Nie je známe, či sa rupatadín vylučuje do ľudského mlieka. Musí sa zvážiť či prerušiť dojčenie, alebo prerušiť/ukončiť liečbu rupatadínom s ohľadom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.


Fertilita

K dispozícii nie sú žiadne klinické údaje o fertilite. Štúdie na zvieratách preukázali významné zníženie fertility pri dávkach vyšších, aké boli pozorované u človeka pri maximálnej terapeutickej dávke (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rupatadín 10 mg nemal žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Napriek tomu sa odporúča opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov, pokiaľ sa nestanovia individuálne reakcie pacienta na rupatadín.


4.8 Nežiaduce účinky


Klinické štúdie s perorálnym roztokom rupatadínu u detí vo veku 2 – 11 rokov zahŕňali 626 pacientov.Z nich 147 pacientov bolo liečených rupatadínom 2,5 mg, 159 pacientov bolo liečených rupatadínom 5 mg, 249 pacientov dostávalo placebo a 71 dostávalo desloratadín.


Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú rozdelené nasledovne:

  • časté (≥ 1/100 až < 1/10)

  • menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)


Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov v klinických štúdiách u pacientov liečených perorálnym roztokom rupatadínuboli nasledujúce:


Trieda orgánových systémov


rupatadín

2,5 mg


(n=147)

rupatadín

5 mg


(n=159)

placebo


(n=249)

Frekvencia

Preferovaný termín


Infekcie a nákazy

Menej časté

chrípka

0

1 (0,63 %)

0

zápal nosohltana

1 (0,68 %)

0

0

infekcia horných dýchacích ciest

1 (0,68 %)

0

0


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

eozinofília

0

1 (0,63 %)

0

neutropénia

0

1 (0,63 %)

0


Poruchy nervového systému

Časté

bolesť hlavy

2 (1,36 %)

4 (2,52 %)

4 (1,61 %)

somnolencia

0

2 (1,26 %)

0

Menej časté

závraty

0

1 (0,63 %)

1 (0,40 %)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

nauzea

0

1 (0,63 %)

2 (0,80 %)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

ekzém

0

1 (0,63 %)

1 (0,40 %)

nočné potenie

0

1 (0,63 %)

0


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

únava

0

1 (0,63 %)

0


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania u dospelých a detí.V klinickej štúdii bezpečnosti rupatadínu u dospelých denná dávka 100 mg počas 6 dní bola dobre tolerovaná. Najčastejším nežiaducim účinkom bola somnolencia. Ak dôjde k náhodnému užitiu veľmi vysokých dávok, musí sa podať symptomatická liečba s požadovanými podpornými opatreniami.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antihistaminiká na systémové použitie, ATC kód: R06A X28.


Rupatadín je antihistaminikum druhej generácie, dlhodobo pôsobiaci antagonista histamínu so selektívnym pôsobením na periférne H1-receptory. Niektoré z metabolitov (desloratadín a jeho hydroxylované metabolity) si uchovávajú antihistamínovú aktivitu a môžu čiastočne prispievať k celkovej účinnosti lieku.


Štúdie in vitros rupatadínom vo vysokej koncentrácii preukázali inhibíciu degranulácie žírnych buniek, indukovanú imunologickými alebo neimunologickými podnetmi, ako aj uvoľnenie cytokínov, najmä TNFαv ľudských žírnych bunkách a monocytoch. Klinická významnosť získaných experimentálnych údajov musí byť ešte potvrdená.


Rupatadín perorálny roztok mal podobný farmakokinetický profil u detí vo veku 6 – 11 rokov ako u dospelých (> 12 rokov): bol tiež pozorovaný farmakodynamický efekt (potlačenie plochy šrámov, antihistamínový efekt) po 4 týždňoch liečby. Randomizovaná, dvojito zaslepená a placebom kontrolovaná potvrdzujúca štúdia u detí s perzistujúcou alergickou rinitídou vo veku 6 až 11 rokov ukázala, že perorálny roztok rupatadínu mal lepší profil zníženia nosových príznakov (tečúci nos, svrbenie nosa, úst, hrdla a/alebo uší) ako placebo u detí s perzistujúcou alergickou rinitídou po 4 až 6 týždňoch liečby. V priebehu štúdie sa tiež pozorovalo výrazné zlepšeniu kvality života v porovnaní s placebom.

Chronická spontánna urtikária sa študovala ako klinický model na posúdenie účinnosti antiH1zlúčenín pre všetky stavy urtikárie, keďže patogenéza je podobná bez ohľadu na etiológiu a prípadne možno jednoduchšie získať chronických pacientov na zaradenie do klinickej štúdie. Urtikária je ochorenie podmienené žírnymi bunkami, pričom histamín a ďalšie faktory (PAF a cytokíny) sú hlavnými faktormi rozvoja všetkých urtikárnych lézií. Vzhľadom na to, že rupatadín má schopnosť blokovať uvoľňovanie histamínu a ďalších zápalových činiteľov, očakáva sa, že liečba bude účinná okrem chronickej spontánnej urtikárie, ako sa odporúča v klinických štandardoch, aj pri zmiernení symptómov iných urtikárnych stavov.


Účinnosť rupatadínu perorálneho roztoku u detí vo veku 2 – 11 rokov s chronickou spontánnou urtikáriou bola preukázaná v multicentrickej randomizovanej aktívnej placebom kontrolovanej štúdii. Celkovo bolo zahrnutých 206 detí. Z toho 113 detí bolo vo veku 2 – 5 rokov a 93 detí bolo vo veku 6 – 11 rokov. Deti boli liečené rupatadínom (n=66), placebom (n=69) alebo desloratadínom (n=71). Rupatadín bol podávaný v dávke 2,5 mg deťom s hmotnosťou do 25 kg a v dávke 5 mg deťom s hmotnosťou nad 25 kg. Desloratadín bol podávaný v dávke 1,25 mg deťom s hmotnosťou do 25 kg a v dávke 2,5 mg deťom s hmotnosťou nad 25 kg. Štatisticky významné zlepšenie oproti placebu bolo preukázané v strednej zmene v týždennom skóre aktivity urtikárie (UAS7; zahŕňajúce urtikáriu a svrbenie), hlavný koncový bod, vyhodnotený po 6 týždňoch liečby (rupatadín -11,77 oproti placebu -5,55; p<0,001). Stredné percentuálne zníženie týždenného počtu urtikárií v koncovom bode štúdie oproti východiskovému stavu bolo 56,7 % u rupatadínu, 49,4 % u desloratadínu a 22,7 % u placeba. Stredné percentuálne zníženie týždenného počtu svrbení v koncovom bode štúdie oproti východiskovému stavu bolo 56,8 % u rupatadínu, 46,7 % u desloratadínu a 33,4 % u placeba. Obe liečivá (rupatadín a desloratadín) dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky oproti placebu v znížení urtikárie a svrbenia, pričom rozdiely medzi výsledkami oboch typov liečby neboli štatisticky významné. Bol zaznamenaný viac ako 50-percentný podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu hodnotených podľa týždenného skóre aktivity urtikárie (UAS7 škála; urtikária a svrbenie), a to u rupatadínu 61 % detí v porovnaní s 36 % detí na placebe a u desloratadínu 54 % detí.


Klinické štúdie na dobrovoľníkoch (n=375) a pacientoch (n=2 650) s alergickou rinitídou a chronickou idiopatickou urtikáriou nepreukázali významný vplyv na elektrokardiogram, keď bol rupatadín podávaný v dávkach od 2 mg do 100 mg.


Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Rupafin perorálnym roztokom vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie v prípade alergickej rinitídy a chronickej urtikárie (pozri časť 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pediatrická populácia


V podskupine detí vo veku 2 – 5 rokov a 6 – 11 rokov sa rupatadín rýchlo absorboval a priemerná Cmaxbola 1,9 a 2,5 ng/ml po opakovanej perorálnej dávke. Z hľadiska expozície priemerná celková plocha pod krivkou (AUC) bola 10,4 ng.h/ml u detí vo veku 2 – 5 rokov a 10,7 ng.h/ml u detí vo veku 6 – 11 rokov.Všetky tieto hodnoty sú podobné ako u dospelých a dospievajúcich.


Priemerný eliminačný polčas rupatadínu u detí vo veku 2 – 5 rokov bol 15,9 hodín a u detí vo veku 6 – 11 rokov bol 12,3 hodín, čo je dlhšie ako u tabliet u dospelých a dospievajúcich.

Účinok prijatého jedla

Neuskutočnila sa žiadna štúdia interakcie potravín s perorálnym roztokom rupatadínu.Uskutočnila sa štúdia vplyvu jedla na účinok rupatadínu 10 mg tabliet u dospelých a dospievajúcich. Príjem jedla zvýšil systémovú expozíciu (AUC) rupatadínu približne o 23 %. Maximálnu plazmatickú koncentráciu (Cmax) prijatie jedla neovplyvnilo. Tieto rozdiely nemajú žiadny klinický význam.


Metabolizmus a eliminácia

V štúdii vylučovania u dospelých 34,6 % podaného rupatadínu sa izolovalo v moči a 60,9 % v stolici zbieranej 7 dní. Rupatadín po perorálnom podaní podlieha značnému presystémovému metabolizmu. Množstvo nezmeneného liečiva zistené v moči a stolici bolo bezvýznamné. To znamená, že rupatadín je takmer kompletne metabolizovaný. Aktívne metabolity desloratadínu a ďalších hydroxylovaných derivátov tvoria približne 27 % a 48 % z celkovej systémovej expozície liečivám. In vitroštúdie metabolizmu v ľudských pečeňových mikrozómoch naznačujú, že rupatadín je metabolizovaný hlavne cytochrómom P450 (CYP 3A4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje z konvenčných farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity opakovanej dávky, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu nepreukázali žiadne zvláštne riziko pre ľudí.


Viac ako 100-násobok klinicky odporúčanej dávky (10 mg) rupatadínu nepredĺžil QTc alebo QRS interval ani nespôsobil arytmiu u rôznych druhov zvierat, ako sú potkany, morčatá a psy. Rupatadín a jeden z jeho hlavných aktívnych metabolitov u človeka, 3-hydroxydesloratadín, nemali v koncentrácii najmenej 2 000-krát vyššej ako Cmaxdosiahnutej po podaní dávky 10 mg u človeka vplyv na srdcový akčný potenciál Purkyňových vlákien u psov. V štúdii, ktorá vyhodnocovala vplyv na klonovaný ľudský HERG kanál, rupatadín inhiboval tento kanál pri koncentrácii 1 685-krát vyššej ako Cmax dosiahnutá po podaní 10 mg rupatadínu. Štúdie tkanivovej distribúcie u potkanov s rádioaktívne značeným rupatadínom ukázali, že rupatadín sa neakumuluje v srdcovom tkanive.


U potkanov sa vyskytlo významné zníženie samčej a samičej plodnosti pri hornej dávke 120 mg/kg/deň s výskytom 268-násobku hodnoty Cmaxnameranej u ľudí pri terapeutickej dávke (10 mg/deň). Toxicita plodu (oneskorenie rastu, nedostatočná osifikácia, nedostatočný vývoj kostry) bola zaznamenaná u potkanov len pri maternotoxických dávkach (25 a 120 mg/kg/deň). U králikov nebol zistený žiadny dôkaz toxicity na vývoj pri dávkach až do 100 mg/kg. Výška dávok bez nežiaducich účinkov na vývoj bola stanovená na 5 mg/kg/deň u potkanov a 100 mg/kg/deň u králikov, dosahujúca 45- a 116-krát vyššie hodnoty Cmaxako hodnoty namerané u ľudí pri terapeutickej dávke (10 mg/deň).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Propylénglykol

Bezvodá kyselina citrónová

Bezvodý fosforečnan disodný

Sacharín sodný

Sacharóza

Metylparabén (E 218)

Chinolínová žlť (E 104)

Banánová aróma (zmes aromatických látok, aromatických prípravkov a prírodných aromatických látok a propylénglykol)

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení je rovnaký ako dátum exspirácie uvedený na škatuli a na fľaši.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


120 ml jantárová polyetyléntereftalátová (PET) fľaša s nízkohustotnou polypropylénovou (LDPE) perforovanou zátkou so žltým vysokohustotným polyetylénovým (HDPE) detským bezpečnostným uzáverom v papierovej škatuľke spolu s 5 ml perorálnou striekačkou (polypropylén, polyetylén) kalibrovanou na 0,25 ml.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


J. Uriach & Cía., S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

08184 Palau-solità i Plegamans

Španielsko

Telefón: +34 93 864 96 92

Fax: +34 93 864 66 06


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


24/0124/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.02.2012


  1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

8Rupafin 1 mg/ml perorálny roztok