+ ipil.sk

Rupafin 10 mg tabletyPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/06442 - ZME

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene ev. č.: 2013/06302 - Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Rupafin 10 mg tablety

Rupatadín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rupafin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rupafin

3. Ako užívať Rupafin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rupafin

6. Obsah balenia s ďalšie informácie


1. Čo je Rupafin a na čo sa používa


Rupatadín je antihistaminikum.


Rupafin zmierňuje príznaky alergickej rinitídy ako sú kýchanie, tečúci nos, svrbenie očí a nosa.


Rupafin sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (alergická kožná vyrážka) ako sú svrbenie a vyrážky (ohraničené začervenanie kože a opuch).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rupafin


Nepoužívajte Rupafin

  • ak ste alergický na rupatadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Rupafinu.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rupafinu

Ak máte poškodenie obličiek alebo pečene, poraďte sa so svojím lekárom. Použitie Rupafinu 10 mg tablety sa v súčasnosti neodporúča u pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene.

Ak máte nízku hladinu sodíka v krvi a/alebo máte nezvyčajný srdcový rytmus (známe predĺženie QT intervalu na EKG), ktorý môže nastať pri niektorých srdcových ochoreniach, poraďte sa so svojím lekárom.

Tento liek nie je určený na použitie u detí mladších ako 12 rokov.

Ak ste starší ako 65 rokov, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Užívanie iných liekov

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate Rupafin, neužívajte lieky, ktoré obsahujú ketokonazol alebo erytromycín.

Ak užívate sedatíva pôsobiace na centrálny nervový systém alebo statíny, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Rupafin.


Rupafin a jedlo a nápoje

Rupafin sa nemá užívať v kombinácii s grapefruitovou šťavou, pretože to môže spôsobiť zvýšenie hladiny Rupafinu v organizme.

Rupafin v dávke 10 mg nezvyšuje ospalosť vyvolanú alkoholom.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Rupafin počas tehotenstva a dojčenia, iba ak vám bol určený vaším lekárom.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri odporúčanej dávke sa nepredpokladá, že by Rupafin mal vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak, ak začínate užívať Rupafin, sledujte, ako na vás liečba pôsobí predtým, ako budete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých ďalších zložkách Rupafinu

Tento liek obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Rupafin


Vždy užívajte Rupafin presne tak, ako vám to povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím si istý, overte si to u svihju lekára alebo lekárnika.


Rupafin je pre dospievajúcich (nad 12 rokov a starších) a dospelých. Odporúčaná dávka je jedna tableta (10 mg rupatadínu) raz za deň s jedlom alebo bez jedla. Prehltnite tabletu s dostatočným množstvom tekutín (napr. pohárom vody).


Váš lekár vám povie, ako dlho bude liečba Rupafinom trvať.

Ak užijete viac Rupafinu, ako máte

Ak ste náhodne užili vyššiu dávku lieku, okamžite to povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak zabudnete užiť Rupafin

Užite vašu dávku lieku akonáhle je to možné, a potom pokračujte v užívaní tabliet v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Rupafinmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť maximálne 1 z 10 ľudí) sú ospalosť, bolesť hlavy, závraty, suchosť v ústach, pocit slabosti a únava. Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť maximálne 1 zo 100 ľudí) sú zvýšená chuť do jedla, podráždenosť,ťažkosti s koncentráciou, krvácanie z nosa, suchosť v nose, bolesť hrdla, kašeľ, suchosť v hrdle, nádcha, nevoľnosť, bolesť brucha, hnačka, tráviace ťažkosti, vracanie, zápcha, vyrážka, bolesť chrbta, bolesť kĺbov, bolesť svalov, smäd, celková nevoľnosť, horúčka, abnormálne funkčné pečeňové testy a zvýšenie telesnej hmotnosti.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť maximálne 1 z 10 000 ľudí) búšenie srdca a zrýchlený srdcový tep.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rupafin


Tento liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Neužívajte Rupafin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rupafin obsahuje

- Liečivo je rupatadín. Každá tableta obsahuje 10 mg rupatadínu (ako fumarát).


- Ďalšími zložkami sú predželatinizovaný kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, červený oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172), monohydrát laktózy a stearát horečnatý.


Ako vyzerá Rupafin a obsah balenia

Rupafin sú okrúhle slabo lososovo ružové tablety balené po jednotlivých dávkach v blistroch obsahujúcich 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50 a 100 tabliet.Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

J. Uriach & Cía., S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rupatall 10 mg Tablets Belgicko, Luxembursko, Švédsko

Rinialer 10 mg Tablets Portugalsko, Malta

Rupafin 10 mg Tablets Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Island, Taliansko, Írsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Slovinsko, Slovenská republika, Španielsko, Spojená kráľovstvo

Stamix 10 mg Tablets Francúzsko

Tamalis 10 mg Tablets Maďarsko, Česká republika, Rumunsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.


3Rupafin 10 mg tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/06442 - ZME

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene ev. č.: 2013/06302 - Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rupafin 10 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje:

10 mg rupatadínu (ako fumarát)


Pomocná látka: laktóza (58 mg ako monohydrát laktózy)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Okrúhle, slabo lososovo ružové tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba alergickej rinitídy a urtikárie u dospelých a dospievajúcich (nad 12 rokov).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a dospievajúci(nad 12 rokov)

Odporúčaná dávka je 10 mg (1 tableta) raz za deň, s jedlom alebo bez jedla.


Starší

Rupafin 10 mg tablety sa s opatrnosťou môže používať u starších ľudí (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci

Rupafin 10 mg tablety sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov. U detí vo veku 6 až 11 rokov sa odporúča používať Rupafin 1 mg/ml perorálny roztok.


Pacienti s obličkovou alebo pečeňovou insuficienciou

Keďže nie sú žiadne klinické skúsenosti s použitím u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, v súčasnosti sa neodporúča u týchto pacientov používať Rupafin 10 mg tablety.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na rupatadín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Neodporúča sa podanie rupatadínu s grapefruitovou šťavou (pozri časť 4.5).

Treba sa vyhnúť používaniu rupatadínu v kombinácii so silnými inhibítormi CYP3A4 a musí sa používať s opatrnosťou v kombinácii so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri časť 4.5).


Úprava dávky senzitívnych substrátov CYP3A4 (napr. simvastatín, lovastatín) a substrátov CYP3A4 s úzkym terapeutickým indexom (napr. cyklosporín, takrolimus, sirolimus, everolimus, cisaprid) môže byť nevyhnutná, pretože rupatadín môže zvyšovať plazmatické koncentrácie týchto liekov (pozri časť 4.5).


Kardiálna bezpečnosť rupatadínu bola stanovená v Thorough QT/QTc štúdii. Rupatadín do 10-násobku terapeutickej dávky nevyvoláva žiadne zmeny na EKG a preto nevznikajú obavy z hľadiska jeho kardiálnej bezpečnosti. Avšak rupatadín sa musí s opatrnosťou používať u pacientov so známym predĺžením QT intervalu, u pacientov s nekorigovanou hypokaliémiou, u pacientov s pokračujúcimi proarytmogénnymi podmienkami, ako je klinicky významná bradykardia, akútna myokardiálna ischémia.


Rupafin 10 mg tablety sa s opatrnosťou môžu používať u starších pacientov (65 roční a starší). Aj keď sa v klinických štúdiách nezískali žiadne celkové rozdiely v účinnosti a bezpečnosti, vzhľadom k nízkemu počtu evidovaných starších pacientov nemôže byť vylúčená vyššia precitlivenosť niektorých starších pacientov (pozri časť 5.2).


Použitie u detí mladších ako 12 rokov a u pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene, pozri časť 4.2.


Kvôli prítomnosti monohydrátu laktózy v Rupafine 10 mg tabletách, pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodenou deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorbciou nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých a dospievajúcich (nad 12 rokov) s tabletami rupatadínu 10 mg.


Účinky iných liekov na rupatadín


Interakcia s ketokonazolom alebo erytromycínom:Súbežné podávanie rupatadínu 20 mg a ketokonazolu alebo erytromycínu zvyšuje systémovú expozíciu rupatadínu 10 násobne a 2-3 násobne pri erytromycíne. Tieto zmeny nie sú spojené s vplyvom na QT interval alebo so zvýšením nežiaducich reakcií v porovnaní s podaním liečiv jednotlivo. Rupatadín sa nesmie podávať súbežne so silnými inhibítormi CYP3A4 aa musí sa používať s opatrnosťou súbežne so stredne silnými inhibítormi CYP3A4.

Interakcia s grapefruitom: Súbežné podávanie grapefruitovej šťavy zvyšuje 3,5 násobne systémovú expozíciu rupatadínu. Grapefruitová šťava sa nemá podávať súbežne.


Účinky rupatadínu na iné lieky


Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní rupatadínu s inými liečivami, ktoré majú úzky terapeutický index, pretože poznatky o vplyve rupatadínu na iné liečivá sú obmedzené.


Interakcia s alkoholom: Po podaní alkoholu dávka 10 mg rupatadínu mala nepatrný účinok na niektoré psychomotorické testy, pričom nebol významný rozdiel oproti tým, ktoré boli spôsobené len samotným alkoholom. Dávka 20 mg zvyšovala poškodenie spôsobené príjmom alkoholu.


Interakcia s CNS sedatívami: Ako u iných antihistaminík, interakcia s CNS sedatívami nemôže byť vylúčená.


Interakcia so statínmi: V priebehu klinických štúdií s rupatadínom bol asymptomatický vzostup CPK (kreatínfosfokinázy) hlásený zriedkavo. Nie je známe riziko interakcií so statínmi, ktoré sú tiež metabolizované izoenzýmom CYP3A4 cytochrómu P450. Z týchto dôvodov sa má rupatadín používať s opatrnosťou, ak sa používa súbežne so statínmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Existuje len obmedzené množstvo údajov o použití rupatadínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Je vhodné preventívne sa vyhnúť použitiu rupatadínu počas gravidity.


Laktácia

Rupatadín prechádza u zvierat do mlieka. Nie je známe, či sa rupatadín vylučuje do ľudského mlieka. Musí sa zvážiť či prerušiť dojčenie, alebo prerušiť/ukončiť liečbu rupatadínom s ohľadom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.


Fertilita

K dispozícii nie sú žiadne klinické údaje o fertilite. Predklinické štúdie pozri časť 5.3. Štúdie na zvieratách preukázali významné zníženie fertility pri dávkach vyšších, aké boli pozorované u človeka pri maximálnej terapeutickej dávke (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rupatafim 10 g nemal žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Napriek tomu sa odporúča opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov, pokiaľ sa nestanovia individuálne reakcie pacienta na rupatadín.


4.8 Nežiaduce účinky


Rupafin 10 mg sa v klinických štúdiách podával viac ako 2025 dospelým a dospievajúcim pacientom, z nich 120 užívali rupatadín najmenej 1 rok.


Najčastejšie nežiaduce účinky v kontrolovaných klinických štúdiách boli somnolencia (9,5 %), bolesť hlavy (6,9 %) a únava (3,2 %).

Väčšina nežiaducich účinkov v klinických štúdiách bola mierna až stredne závažná a obyčajne nevyžadovala ukončenie liečby.


Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú rozdelené nasledovne:

  • časté (≥ 1/100 až < 1/10)

  • menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

  • zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)


Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov v klinických štúdiách u pacientov liečených rupatadínom 10 mg tabletami boli nasledujúce:


Infekcie a nákazy

Menej časté:faryngitída, rinitída

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: zvýšená chuť do jedla

Poruchy nervového systému:

Časté:somnolencia, bolesť hlavy, závraty

Menej časté: poruchy pozornosti

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zriedkavé:tachykardia a palpilácia*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: epistaxa, sucho v nose, kašeľ, sucho v hrdle, faryngolaryngeálna bolesť

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:sucho v ústach

Menej časté: nevoľnosť, bolesti brucha v hornej časti, hnačka, dyspepsia, vracanie, bolesti brucha, zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: bolesti chrbta, artralgia, myalgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:únava, asténia

Menej časté: smäd, malátnosť, horúčka, podráždenosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: zvýšená koncentrácia kreatínfosfokinázy v krvi, zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie aspartátaminotransferázy, abnormálne pečeňové funkčné testy, zvýšenie telesnej hmotnosti


*tachykardia and palpilácie boli hlásené v post-marketingovom období rupatadínu 10 mg tabliet.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, abyhlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.V klinickej štúdii bezpečnosti rupatadínu, denná dávka 100 mg počas 6 dní bola dobre tolerovaná. Najčastejším nežiaducim účinkom bola somnolencia. Ak dôjde k náhodnému užitiu veľmi vysokých dávok, musí sa podať symptomatická liečba s požadovanými podpornými opatreniami.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antihistaminiká na systémové použitie, ATC kód: R06A X28.


Rupatadín je antihistaminikum druhej generácie, dlhodobo pôsobiaci antagonista histamínu so selektívnym pôsobením na periférne H1-receptory. Niektoré z metabolitov (desloratadín a jeho hydroxylované metabolity) si uchovávajú antihistamínovú aktivitu a môžu čiastočne prispievať k celkovej účinnosti lieku.


Štúdie in vitros rupatadínom vo vysokej koncentrácii preukázali inhibíciu degranulácie žírnych buniek, indukovanú imunologickými alebo neimunologickými podnetmi, ako aj uvoľnenie cytokínov, najmä TNFαv ľudských žírnych bunkách a monocytoch. Klinická významnosť získaných experimentálnych údajov musí byť ešte potvrdená.


Klinické štúdie na dobrovoľníkoch (n = 375) a pacientoch (n = 2650) s alergickou rinitídou a chronickou idiopatickou urtikáriou nepreukázali významný vplyvna elektrokardiogram, keď bol rupatadín podávaný v dávkach od 2 mg do 100 mg.


Chronická idiopatická urtikária sa študovala ako klinický model pre stavy urtikárie, keďže patofyziológia je podobná bez ohľadu na etiológiu a pretože je možné jednoduchšie získať chronických pacientov. Keďže uvoľňovanie histamínu je príčinný faktor všetkých urtikariálnych ochorení, predpokladá sa, že rupatadín bude okrem chronickej idiopatickej urtikárie účinný aj pri zmiernení symptómov iných urtikariálnych stavov podľa odporúčania v klinických štandardoch.


V placebom kontrolovaných skúškach u pacientov s chronickou idiopatickou urtikáriou po viac ako 4 týždňoch liečby rupatadín účinne znižoval priemerné pruritus skóre oproti počiatku (zmena oproti začiatočnej hodnote: rupatadín 57,5 %, placebo 44,9 %) a poklesol priemerný počet miestnych edémov kože charakteru pupeňov (54,3 % oproti 39,7 %).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a biodostupnosť

Rupatadín sa rýchlo absorbuje po perorálnom podaní, s tmaxpribližne 0,75 hodiny po užití. Priemerná Cmaxbola 2,6 ng/ml po jednorazovej dávke 10 mg perorálne a 4,6 ng/ml po jednorazovej dávke 20 mg perorálne. Farmakokinetika rupatadínu bola lineárna pre dávku medzi 10 a 20 mg po jednorazovej a opakovanej dávke. Po dávke 10 mg raz za deň počas 7 dní, priemerná Cmaxbola 3,8 ng/ml. Plazmatická koncentrácia sa riadila podľa bi-exponenciálneho poklesu s priemerným eliminačným polčasom 5,9 hodín. Miera väzby rupatadínu na plazmatické proteíny bola 98,5-99 %.

Keďže rupatadín nebol ľuďom nikdy podaný intravenóznou cestou, nie sú dostupné žiadne údaje o jeho absolútnej biodostupnosti.


Účinok prijatého jedla

Príjem jedla zvýšilo systémovú expozíciu (AUC) rupatadínu približne o 23 %. Expozícia jedného z jeho aktívnych metabolitov a hlavného inaktívneho metabolitu bola prakticky rovnaká (redukcia približne 5 %, respektíve 3 %). Čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (tmax) rupatadínu bol spomalený o 1 hodinu. Príjmom jedla nebola ovplyvnená maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax). Tieto rozdiely nemajú žiadnu klinickú významnosť.


Metabolizmus a eliminácia

V štúdii vylučovania u ľudí (40 mg 14C-rupatadínu), 34,6 % rádioaktívne značeného podaného liečiva

sa izolovalo v moči a 60,9 % v stolici zbieranej 7 dní. Rupatadín po perorálnom podaní podlieha značnému presystémovému metabolizmu. Množstvo nezmenenej látky zistené v moči a stolici bolo bezvýznamné. To znamená, že rupatadín je takmer kompletne metabolizovaný. Aktívne metabolity desloratadínu a ďalších hydroxylovaných derivátov tvoria približne 27 % a 48 % z celkovej systémovej expozície liečivám. In vitro štúdiemetabolizmu v ľudských pečeňových mikrozómoch naznačujú, že rupatadín je metabolizovaný hlavne cytochrómom P450 (CYP 3A4).


Osobitné skupiny pacientov

V štúdii na zdravých dobrovoľníkoch za účelom porovnania výsledkov mladých dospelých a starších pacientov, hodnoty AUC a Cmaxrupatadínu boli vyššie u starších ako u mladých dospelých. To je pravdepodobne kvôli poklesu metabolizmu prvým prechodom liečiva cez pečeň u starších. Tieto rozdiely sa nepozorovali u analyzovaných metabolitov. Stredný eliminačný polčas rupatadínu u starších dobrovoľníkov bol 8,7 hodín, u mladých 5,9 hodín. Keďže tieto výsledky pre rupatadín a jeho metabolity neboli klinicky významné, rozhodlo sa, že nie je potrebná žiadna úprava u starších pri užívaní dávky 10 mg.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje z konvenčných farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity opakovanej dávky, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu nepreukázali žiadne zvláštne riziko pre ľudí.


Viac ako 100-násobok klinicky odporúčanej dávky (10 mg) rupatadínu nepredĺžil QTc alebo QRS interval ani nespôsobil arytmiu u rôznych druhov zvierat, ako sú potkany, morčatá a psy. Rupatadín a jeden z jeho hlavných aktívnych metabolitov u človeka, 3-hydroxydesloratadín, nemali v koncentrácii najmenej 2000-krát vyššej ako Cmaxdosiahnutej po podaní dávky 10 mg u človeka vplyv na srdcový akčný potenciál Purkyňových vlákien u psov. V štúdii, ktorá vyhodnocovala vplyv na klonovaný ľudský HERG kanál, rupatadín inhiboval tento kanál pri koncentrácii 1685-krát vyššej ako Cmax dosiahnutá po podaní 10 mg rupatadínu. Desloratadín, metabolit s najväčšou aktivitou, nemal žiadny vplyv pri koncentrácii 10 mikromolov. Štúdie tkanivovej distribúcie u potkanov s rádioaktívne značeným rupatadínom ukázali, že rupatadín sa neakumuluje v srdcovom tkanive.


U potkanov sa vyskytlo významné zníženie samčej a samičej plodnosti pri hornej dávke 120 mg/kg/deň s výskytom 268 násobku hodnoty Cmaxnameranej u ľudí pri terapeutickej dávke (10 mg/deň). Toxicita plodu (oneskorenie rastu, nedostatočná osifikácia, nedostatočný vývoj kostry) bola zaznamenaná u potkanov len pri maternotoxických dávkach (25 a 120 mg/kg/deň). U králikov nebol zistený žiadny dôkaz toxicity na vývoj pri dávkach až do 100 mg/kg. Výška dávok bez nežiaducich účinkov na vývoj bola stanovená na 5 mg/kg/deň u potkanov a 100 mg/kg/deň u králikov, dosahujúca 45- a 116-krát vyššie hodnoty Cmaxako hodnoty namerané u ľudí pri terapeutickej dávke (10 mg/deň).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Predželatinovaný kukuričný škrob

Mikrokryštalická celulóza

Červený oxid železitý (E 172)

Žltý oxid železitý (E 172)

Monohydrát laktózy

Stearát horečnatý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte blister vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/hliníkový blister.

Balenie po 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50 a 100 tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


J. Uriach & Cía., S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

08184 Palau-solità i Plegamans

Španielsko

Telefón: +34 93 864 96 92

Fax: +34 93 864 66 06

e-mail adresa:corp@uriach.com


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


24/0148/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11.06.2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.07.2011


  1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

7Rupafin 10 mg tablety