+ ipil.sk

Rytmonorm 300 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Rytmonorm 150 mg

Rytmonorm 300 mg

filmom obalené tablety


propafenóniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mg

3. Ako užívať Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mg

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mg a na čo sa používa


Rytmonorm je antiarytmikum (liek upravujúci poruchy srdcového rytmu). Pôsobí tak, že znižuje dráždivosť buniek srdcového svalu a spomaľuje vedenie vzruchu v prevodovom systéme srdca priamym účinkom v bunkách srdcového svalu. Má aj slabý blokujúci účinok na beta receptory.


Rytmonorm má výrazný účinok na poruchy srdcového rytmu najrôznejšieho pôvodu.


Rytmonorm sa užíva pri rôznych typoch porúch srdcového rytmu, ako sú symptomatické supraventrikulárne tachyarytmie (rýchla a nepravidelná srdcová činnosť), napr. predsieňovo-komorová junkčná tachykardia (zrýchlená srdcová činnosť), supraventrikulárna tachykardia u pacientov s Wolffovým-Parkinsonovým-Whiteovým syndrómom (zrýchlená činnosť srdca) alebo paroxyzmálna fibrilácia (záchvatové kmitanie) predsiení a závažné symptomatické komorové tachyarytmie (rýchla a nepravidelná činnosť srdcových komôr), ak sú podľa hodnotenia lekára životu nebezpečné.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mg


Neužívajte Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mg

 • ak ste alergický na propafenóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak máte srdcové ochorenie nazývané Brugadov syndróm, ktorý spôsobuje, že máte potenciálne život ohrozujúci srdcový rytmus;

 • ak máte signifikantné štrukturálne ochorenie srdca ako:

 • infarkt myokardu v priebehu posledných 3 mesiacov, pri obmedzenom výkone srdca (srdcový výdaj < 35 %) okrem pacientov so život ohrozujúcimi komorovými poruchami rytmu;

 • kardiogénny šok (šok spôsobený ťažkou poruchou srdcovej činnosti), pokiaľ nie je zapríčinený poruchou srdcového rytmu;

 • ak máte ťažkú symptomatickú bradykardia (spomalená činnosť srdca);

 • ak máte dysfunkciu sínusového uzla, poruchy predsieňového vedenia vzruchu, predsieňovo-komorovú blokádu (porucha vedenia vzruchu z predsiení na komory) druhého alebo vyššieho stupňa, ramienkovú blokádu alebo distálnu blokádu bez zavedeného kardiostimulátora;

 • ak máte ťažkú hypotenziu (zníženie krvného tlaku);

 • ak máte zjavnú nerovnováhu elektrolytov (napr. porucha metabolizmu draslíka);

 • ak máte dýchacie ťažkosti jako sú chronická bronchitída alebo emfyzém (niekedy známe ako chronická obštrukčná choroba pľúc, CHOCHP);

 • ak vám bol diagnostikovaný stav známy ako myasténia gravis (svalová slabosť);

 • ak užívate ritonavir.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívaťRytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mgobráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Pri liečbe Rytmonormom môže dôjsť k zmene prahu dráždivosti a citlivosti kardiostimulátora. Preto je potrebné kontrolovať jeho funkciu a v prípade nutnosti kardiostimulátor opäť naprogramovať.


Pre svoj β-blokujúci účinok sa má propafenón používať s opatrnosťou u pacientov s astmou.


Deti a dospievajúci

Liek nie je indikovaný u tejto skupiny pacientov.


Iné lieky a Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinky Rytmonormu a iných súčasne podávaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Informujte preto svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate alebo začnete užívať a to na lekársky predpis aj bez neho. Lekár vám povie, či je predpoklad horšej znášanlivosti liekov alebo či je potrebné v prípade užívania iného lieku napr. upraviť dávkovanie.


Účinok Rytmonormu sa môže zosilniť pri súčasnom podávaní lokálnych anestetík (liekov na miestne znecitlivenie; napr. pri implantácii kardiostimulátora, operácii alebo dentálnom zákroku), iných liekov, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu a/alebo kontraktilitu (schopnosť srdca vykonávať sťahy), ako sú betablokátory (lieky na spomalenie činnosti srdca) alebo tricyklických antidepresív (lieky proti depresii).


Zaznamenalo sa zvýšenie koncentrácií propranololu, metoprololu (lieky na spomalenie srdcovej frekvencie), dezipramínu (liek proti depresii), cyklosporínu (liek na potlačenie imunitných funkcií, používaný pri transplantáciách) a digoxínu (liek podporujúci srdcovú činnosť) v krvi alebo v plazme pri súčasnom podávaní s Rytmonormom. V jednom prípade sa vyskytlo pri súčasnom podaní Rytmonormu a teofylínu (liek proti astme) zdvojnásobenie koncentrácie teofylínu v plazme krvi. Pri príznakoch predávkovania uvedenými liekmi sa má stanoviť ich koncentrácia v plazme krvia dávka primerane znížiť.


Ketokonazol (liek proti hubovým infekciám), cimetidín (na liečbu žalúdkového vredu), chinidín (na liečbu porúch srdcového rytmu), erytromycín (liek proti infekčným ochoreniam) a grapefruitový džús môžu zvýšiť plazmatické koncentrácie Rytmonormu. V tomto prípade je potrebné pacienta pozorne sledovať a dávku lieku primerane upraviť.


Súčasné podávanie Rytmonormu a ritonaviru (na liečbu infekcie HIV) treba vylúčiť vzhľadom na možné zvýšenie koncentrácie v plazme krvi.


Kombinovaná liečba amiodarónom (na liečbu porúch srdcového rytmu) a Rytmonormom môže viesť k odchýlkam, ktoré majú proarytmogénny účinok (účinok spôsobujúci poruchy srdcového rytmu). Na základe odpovede na liečbu môže byť potrebná úprava dávkovania týchto liekov.

Súčasné podávanie Rytmonormu a vnútrožilového lidokaínu (liek používaný na znecitlivenie) môže viesť k zvýšeniu rizík nežiaducich účinkov lidokaínu na centrálny nervový systém.


Pri súbežnom používaní Rytmonormu a fenobarbitalu (liek na upokojenie) alebo rifampicínu (liek proti tuberkulóze) môže dôjsť k zníženiu antiarytmického účinku propafenónu, ktoré je spôsobené jeho zníženými koncentráciami v plazme krvi.


U pacientov, ktorí používajú Rytmonorm súčasne s perorálnymi antikoagulanciami (tablety na zriedenie krvi, napr. fenprokumón, warfarín) môže dôjsť k zvýšeniu ich účinku, a preto je potrebná starostlivá kontrola krvnej zrážavosti. Dávky týchto liekov sa majú v prípade potreby upraviť.

Ak sa Rytmonorm používa súčasne s niektorými liekmi proti depresii (napr. fluoxetínom alebo paroxetínom), môžu sa vyskytnúť zvýšené hladiny plazmatického propafenónu. Na dosiahnutie požadovanej odpovede na liečbu môžu postačovať nižšie dávky Rytmonormu.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte

sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V tehotenstve, najmä v prvých troch mesiacoch, sa môže Rytmonorm užívať len v obzvlášť závažných prípadoch. Rytmonorm sa môže použiť u dojčiacich matiek len s mimoriadnou opatrnosťou.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Rytmonorm môže spomaliť rýchlosť reakcie pacienta na vonkajšie podnety a tým znížiť pozornosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov, a to hlavne na začiatku liečby, pri zmene dávky, prechode na iný liek a vo zvýšenej miere v kombinácii s alkoholom.


Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mg obsahujesodík.

Rytmonorm 150 mg obsahuje 10 mg sodíka v 1 tablete.

Rytmonorm 300 mg obsahuje 20 mg sodíka v 1 tablete.

Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


 1. Ako užívať Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mg


Vždy užívajte Rytmonorm 150 mg a Rytmonorm 300 mg presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.Dĺžku liečby určí lekár.


Dávka sa stanovuje pre každého pacienta individuálne pod kontrolou kardiológa, zahŕňajúcou opakované monitorovanie EKG a kontrolu krvného tlaku. Počas liečby sa majú vykonávať pravidelné kontrolné vyšetrenia (napr. raz mesačne štandardné EKG, raz za tri mesiace Holterovo a záťažové EKG). Pri zhoršení niektorého parametra EKG alebo pri zvýšení počtu alebo závažnosti porúch srdcového rytmu je potrebné prehodnotiť liečbu.


Odporúčané dávkovanie

V úvodnej a udržiavacej fáze je denná dávka 450 až 600 mg, čomu zodpovedajú 3 až 4 tablety Rytmonormu 150 mg alebo 1 a pol tablety až 2 tablety Rytmonormu 300 mg rozdelené na 2 až 3 jednotlivé dávky. V prípade potreby je možné zvýšiť dennú dávku na 900 mg, čomu zodpovedá 6 tabliet Rytmonormu 150 mg alebo 3 tablety Rytmonormu 300 mg rozdelené do 3 dávok. Zvýšiť dávku je možné v intervale 3 až 4 dní. Uvedené dávky sú určené pre pacientov s telesnou hmotnosťou asi 70 kg. U pacientov s nižšou telesnou hmotnosťou je potrebné dávku primerane znížiť.

Niektorí starší pacienti môžu byť citlivejší na Rytmonorm, a preto je u starších pacientov potrebná mimoriadna opatrnosť. Dávky sa majú v úvodnej fáze zvyšovať postupne, dávka sa môže zvýšiť po 5 až 8 dňoch liečby.


U pacientov so zníženou funkciou pečene alebo obličiek môže dochádzať ku hromadeniu lieku. Rytmonorm sa môže podávať aj týmto pacientom, potrebná je pravidelná kontrola EKG a plazmatickej koncentrácie propafenónu.


Spôsob podávania

Vzhľadom na horkú chuť a účinok spôsobujúci miestne znecitlivenie sa užívajú tablety Rytmonormu celé, nerozpustené, nerozhryzené, s trochou tekutiny.

Dávkovanie sa stanovuje pre každého pacienta individuálne.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmičasténežiaducereakcie (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb):

 • závrat;

 • nepravidelná (rýchla alebo pomalá) srdcová činnosť;

 • búšenie srdca (vnímanie svojho srdcového tepu).


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb):

 • úzkosť;

 • ťažkosti so spánkom;

 • bolesť hlavy;

 • zmeny chute alebo horká chuť;

 • rozmazané videnie;

 • dýchavičnosť;

 • bolesť brucha;

 • vracanie;

 • nevoľnosť;

 • hnačka;

 • zápcha;

 • suchosť v ústach;

 • poruchy pečene;

 • bolesť na hrudníku;

 • slabosť;

 • únava;

 • horúčka.


Menejčasté vedľajšieúčinky (môžu postihnúť menej ako 1zo 100osôb):

 • zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo podliatiny;

 • strata chuti do jedla;

 • nočné mory;

 • mdloby (strata vedomia);

 • problémy s koordináciou alebo strata koordinácie (ataxia);

 • zmenená citlivosť;

 • pocit točenia (vertigo);

 • porucha srdcového rytmu;

 • nízky krvný tlak;

- únik plynov;

 • vyrážka;

 • začervenanie kože a svrbenie kože;

 • impotencia.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • výrazné zníženie počtu bielych krviniek, čo zvyšuje pravdepodobnosť infekcie;

 • precitlivenosť;

 • zmätenosť;

 • kŕč;

 • abnormálne mimovoľné pohyby;

 • nepokoj;

 • život ohrozujúca nepravidelná srdcová činnosť;

 • zlyhanie srdca;

 • znížená srdcová frekvencia;

 • srdcové problémy, ktoré môžu spôsobiť dýchavičnosť alebo opuch členkov;

- pokleskrvnéhotlakupri vstávaní, ktorý môžespôsobiťzávraty, točeniehlavy alebomdloby;

 • napínanie na vracanie;

- žalúdočné problémy;

 • poškodenie pečene, porucha tvorby a odtoku žlče, žltačka;

- syndrómpodobný lupusu (alergické ochorenie, ktoré spôsobujebolesťkĺbov, kožnúvyrážkuahorúčku);

- pri vysokých dávkach propafenónu bol príležitostne hlásený pokles počtu spermií, ktoré sa po ukončení liečby vrátili do pôvodného stavu.


Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných neobvyklých reakcií kontaktujte svojho lekára. Pretože liečba Rytmonormom môže byť životne dôležitá, nesmie sa prerušiť kvôli nežiaducim účinkom bez konzultácie s lekárom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mg


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mgobsahuje


- Liečivo je propafenóniumchlorid 150 mg alebo 300 mg v jednej filmom obalenej tablete.

- Pomocné látky sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karmelózy, hypromelóza, kukuričný škrob, magnéziumstearát, čistená voda, makrogol 400, makrogol 6000, oxid titaničitý.


Ako vyzerá Rytmonorm 150 mg, Rytmonorm 300 mga obsah balenia


Biele až šedobiele bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrazeným označením „150“, resp. „300“ na jednej strane.


Rytmonorm 150 mg: 50 filmom obalených tabliet

Rytmonorm 300 mg: 50 filmom obalených tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

BGP Products s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Knollstrasse, 67061, Ludwigshafen, Nemecko

Famar Lyon, 29, avenue Charles de Gaulle 69230, Saint-Genis-Laval, Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.

6Rytmonorm 300 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Rytmonorm 150 mg

Rytmonorm 300 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Rytmonorm 150 mg: propafenóniumchlorid 150 mg v jednej filmom obalenej tablete a 10,0 mg sodíka.

Rytmonorm 300 mg: propafenóniumchlorid 300 mg v jednej filmom obalenej tablete a 20,0 mg sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.

Biele až šedobiele bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrazeným označením „150“, resp. „300“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatické supraventrikulárne tachyarytmie, ktoré vyžadujú medikamentózny zásah, ako napr. A-V junkčná tachykardia, supraventrikulárna tachykardia u pacientov s WPW syndrómom alebo paroxyzmálna atriálna fibrilácia.


Vážna symptomatická ventrikulárna tachyarytmia, ak je podľa posúdenia lekára život ohrozujúca.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Nastavenie na liečbu propafenónom vyžaduje u pacientov s poruchami komorového rytmu starostlivý kardiologický dohľad a má byť vykonané, len ak je dostupné kardiologické zariadenie prvej pomoci a zabezpečené monitorovanie. Počas liečby sa majú vykonať pravidelné kontrolné vyšetrenia (napr. štandardné EKG v mesačných intervaloch, resp. Holterovo monitorovanie v 3-mesačných intervaloch, záťažové EKG, ak je vhodné). Pri zhoršení jednotlivých parametrov, napr. predĺženie komplexu QRS, resp. QT intervalu o viac ako 25 % alebo PR intervalu o viac ako 50 %, resp. predĺženia QT intervalu na viac ako 500 ms alebo pri zvýšení incidencie alebo stupňa porúch rytmu sa má liečba prehodnotiť.


Dospelí

Odporúčaná denná dávka v titračnej a udržiavacej fáze u pacientov s telesnou hmotnosťou asi 70 kg je 450 až 600 mg propafenóniumchloridu, rozdelených na 2 - 3 denné dávky (t. j. 1 tableta Rytmonormu 150 mg 3-krát denne až 2 tablety Rytmonormu 150 mg 2-krát denne alebo polovica tablety Rytmonormu 300 mg 3-krát denne až 1 tableta Rytmonormu 300 mg 2-krát denne).


Niekedy je potrebné zvýšiť dennú dávku na 900 mg propafenóniumchloridu (t. j. 2 tablety Rytmonormu 150 mg 3-krát denne alebo 1 tableta Rytmonormu 300 mg 3-krát denne). Pri nižšej telesnej hmotnosti je potrebné dennú dávku adekvátne znížiť. Dávku je možné zvýšiť až po 3 - 4 dňoch liečby.


U pacientov s nálezom signifikantného rozšírenia QRS komplexu alebo 2. až 3. stupňa AV-blokády je potrebné zvážiť zníženie dávky.


Stanovenie individuálnej udržiavacej dávky má prebiehať pod kardiologickým dohľadom, zahŕňajúcim kontrolu EKG a opakovanú kontrolu tlaku krvi (titračná fáza).


Starší pacienti
Nepozorovali sa žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti alebo účinnosti u tejto populácie pacientov, avšak nemožno vylúčiť väčšiu citlivosť niektorých starších pacientov, a preto je potrebné týchto pacientov pozorne sledovať. To isté platí aj pre udržiavaciu liečbu. Akékoľvek nevyhnutné zvýšenie dávky je možné až po 5 - 8 dňoch liečby.

Poškodenie funkcie pečene a obličiek

Pri zníženej funkcii pečene a/alebo obličiek môžu terapeutické dávky viesť ku kumulácii. Aj týchto pacientov je však možné nastaviť na propafenón za monitorovania EKG, plazmatických hladín a klinického sledovania.


Spôsob podávania

Tablety Rytmonormu 150 mg a 300 mg sa majú vzhľadom na horkú chuť a mierny povrchovo anestetický účinok užiť nerozhryzené, nerozžuté, s trochou tekutiny.

Dávkovanie sa stanovuje pre každého pacienta individuálne.


 1. Kontraindikácie


- Precitlivenosť na propafenóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.,

- Brugadov syndróm,

- Signifikantné štrukturálne ochorenie srdca ako:

- infarkt myokardu v priebehu posledných 3 mesiacov,

- nekompenzované kongestívne zlyhanie srdca s ejekčnou frakciou menšou ako 35 %,

- kardiogénny šok, pokiaľ nie je zapríčinený arytmiou,

- ťažká symptomatická bradykardia,

- dysfunkcia sínusového uzla, poruchy atriálneho vedenia, AV blokáda druhého alebo vyššieho stupňa, blokáda zväzku ramienok alebo distálna blokáda bez zavedeného kardiostimulátora,

- ťažká hypotenzia,

- Manifestná nerovnováha elektrolytov (napr. porucha metabolizmu draslíka),

- Ťažká obštrukčná choroba pľúc,

- Myasténia gravis,

- Súbežná liečba ritonavirom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Každý pacient musí byť pred začatím liečby propafenónom a v jej priebehu vyšetrený elektrokardiograficky a klinicky, aby sa zhodnotila odpoveď na Rytmonorm a na jej základe rozhodlo o ďalšom pokračovaní liečby.


U predtým asymptomatických nosičov Brugadovho syndrómu sa môže po expozícii propafenónu odhaliť Brugadov syndróm alebo sa môžu vyprovokovať na EKG zmeny podobné zmenám pri Brugadovom syndróme. Po začatí liečby propafenónom sa má urobiť EKG, aby sa vylúčili zmeny, ktoré naznačujú Brugadov syndróm.


Propafenóniumchlorid môže zmeniť dráždivosť aj citlivosť kardiostimulátora. Kardiostimulátor sa musí v priebehu liečby kontrolovať a podľa potreby preprogramovať.


Pri liečbe paroxyzmálnej atriálnej fibrilácie môže dôjsť ku konverzii atriálnej fibrilácie na atriálny flutter so sprievodnou blokádou prevodu 2:1 alebo prevodom 1:1 (pozri časť 4.8).


Podobne ako u iných antiarytmík triedy 1C, aj u propafenónu môžu byť pacienti so signifikantným štrukturálnym poškodením srdca predisponovaní na závažné nežiaduce účinky, a preto je u týchto pacientov propafenón kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Pre svoj β-blokujúci účinok sa má propafenón používať s opatrnosťou u pacientov s astmou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Liečivá, ktoré inhibujú CYP2D6, CYP1A2 a CYP3A4, napr. ketokonazol, cimetidín, chinidín a erytromycín a grapefruitový džús, môžu viesť k zvýšeným koncentráciám propafenónu. Ak sa podáva propafenón s inhibítormi týchto enzýmov, pacienti majú byť pozorne monitorovaní a dávka primerane upravená.


Súčasné užívanie lidokaínu a propafenónu nepreukázalo žiadne signifikantné účinky na farmakokinetiku týchto liečiv. Avšak súčasné podávanie propafenónu a lidokaínu viedlo k zvýšenému riziku vedľajších účinkov lidokaínu na centrálny nervový systém.


Kombinovaná liečba amiodarónom a propafenóniumchloridom môže ovplyvniť vedenie a repolarizáciu a viesť k odchýlkam, ktoré majú proarytmogénny potenciál. Na základe odpovede na liečbu môže byť potrebná úprava dávkovania oboch liečiv.


Pri súbežnom používaní so SSRIs, takými ako fluoxetín a paroxetín, sa môžu vyskytnúť zvýšené plazmatické hladiny propafenónu. Súbežné podávanie propafenónu a fluoxetínu zvyšuje u extenzívnych metabolizátorov Cmax a AUC S propafenónu o 39 % a 50 % a Cmaxa AUC R propafenónuo 71 % a 50 %.Na dosiahnutie požadovanej odpovede na liečbu môžu postačovať nižšie dávky propafenónu.


Ak sa súčasne s propafenónom podávajú lokálne anestetiká (napr. pri implantácii kardiostimulátora, chirurgickom alebo stomatologickom zákroku) alebo iné lieky, ktoré majú inhibičný účinok na frekvenciu srdca a/alebo kontraktilitu myokardu (napr. betablokátory, tricyklické antidepresíva), môžu sa vedľajšie účinky zvýrazniť.


Súčasne podávanie propafenóniumchloridu s liečivami, ktoré sú metabolizované CYP2D6 (napr. venlafaxín), môže viesť k zvýšeným koncentráciám týchto liečiv. Zaznamenalo sa zvýšenie koncentrácií propranololu, metoprololu, desipramínu, cyklosporínu a digoxínu v krvi alebo v plazme pri súčasnom podávaní s propafenónom. Pri príznakoch predávkovania uvedenými liekmi sa má stanoviť ich plazmatická koncentrácia a primerane znížiť dávka.


Súčasné užívanie propafenónu a fenobarbitalu a/alebo rifampicínu (známe induktory CYP3A4) môže znižovať antiarytmický účinok propafenónu v dôsledku zníženia plazmatických koncentrácií propafenónu. Preto sa má pri dlhotrvajúcom súčasnom užívaní fenobarbitalu a/alebo rifampicínu monitorovať odpoveď na liečbu propafenónom.


U pacientov, ktorí užívajú propafenón súčasne s perorálnymi antikoagulanciami (napr. fenprokumón, warfarín) je potrebná starostlivá kontrola parametrov zrážania krvi, pretože propafenón môže zvyšovať plazmatické koncentrácie týchto liekov a tým predĺžiť protrombínový čas. Dávky týchto liekov majú byť v prípade potreby upravené.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú žiadne adekvátne a dobre kontrolované štúdie u gravidných žien. Propafenón sa má používať v gravidite iba v prípade, ak je potenciálny prínos vyšší ako možné riziko pre plod.


Je známe, že propafenón prechádza u ľudí placentárnou bariérou. Koncentrácia propafenónu v pupočníku je asi 30 % v porovnaní s koncentráciou v krvi matky.


Laktácia

Vylučovanie propafenónu do ľudského materského mlieka sa nesledovalo v štúdiách. Obmedzené údaje naznačujú, že propafenón môže byť vylučovaný do materského mlieka. Propafenón má byť u dojčiacich matiek používaný s opatrnosťou.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Propafenón môže spôsobiť rozmazané videnie, závrat a posturálnu hypotenziu a tým spomaliť rýchlosť reakcie pacienta a znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Tento stav je výrazný najmä na začiatku liečby, pri zmene dávkovania alebo pri prechode na iný liek a môže byť zosilnený súčasným požitím alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Najčastejšieaveľmičasténežiaducereakcie spojenésliečboupropafenónom súzávrat, poruchysrdcovéhovedeniaapalpitácie.


Prehľadnýsúhrnnežiaducichúčinkov
Vnasledujúcej tabuľkesú uvedenénežiaduceúčinky hlásenévklinickýchštúdiách apouvedenípropafenónu natrh.


Nežiaduce účinky hlásené z klinických štúdií boli zistené minimálne u jedného z 885 pacientov zaradených do 5 klinických štúdií fázy II a 2 štúdií fázy III s propafenóniumchloridom s predĺženým uvoľňovaním. Predpokladá sa výskyt nežiaducich účinkov a ich počet bude podobný tiež u propafenóniumchloridu s okamžitým uvoľňovaním.

Reakciepovažovanézaprinajmenšompravdepodobne súvisiacespropafenónom sú uvedené podľa triedorgánovýchsystémovafrekvenciezapoužitianasledujúcejkonvencie: veľmi časté(1/10), časté ( 1/100 až< 1/10), menejčasté( 1/1000< 1/100)aneznáme (nežiaduce účinkypo uvedenínatrh, frekvenciu nemožnoodhadnúťz dostupnýchúdajov). Vkaždej skupinefrekvencií súnežiaduceúčinkyzoradené podľaklesajúcejzávažnosti, ak mohlabyť závažnosť posúdená.


Trieda primárneho orgánového systému

Veľmi časté

1/10

Časté

> 1/100 až < 1/10

Menej časté

> 1/1000 až < 1/100

Neznáme

(frekvencia nemôže byť odhadnutá z dostupných údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systémuTrombocytopénia


Agranulocytóza

Leukopénia

Granulocytopénia

Poruchy imunitného systému
Hypersenzitivita1

Poruchy metabolizmu a výživyZnížená chuť do jedlaPsychické poruchy


Úzkosť

Poruchy spánku


Nočná mora


Stav zmätenosti

Poruchy nervového systému


Závrat2


Bolesť hlavy

Porucha chuti


Synkopa

Ataxia

Parestézia


Kŕč

Extrapyramídové symptómy

Nepokoj

Poruchy oka


Rozmazané videnie
Poruchy ucha a labyrintuVertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Poruchy srdcového vedenia3

Palpitácie


Sínusová bradykardia

Bradykardia

Tachykardia

Atriálny flutter

Ventrikulárna tachykardia

Arytmia


Ventrikulárna fibrilácia

Zlyhanie srdca4

Znížená srdcová frekvencia

Poruchy cievHypotenzia


Ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe
Poruchy gastrointestinálneho traktuAbdominálna bolesť

Vracanie

Nauzea

Hnačka

Zápcha

Suchosť v ústach

Abdominálna

distenzia

Flatulencia


Napínanie na vracanie

Gastrointestinálne problémy


Poruchy pečene a žlčových ciest


Abnormálna funkcia pečene5Hepatocelulárne poškodenie

Cholestáza

Hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkanivaUrtikária

Pruritus

Vyrážka

Erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Lupusu podobný syndróm


Poruchy reprodukčného systému a prsníkovErektilná dysfunkcia


Znížený počet spermií6


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Bolesť na hrudníku

Asténia

Únava

Pyrexia
1Môže sa prejaviť cholestázou, krvnoudyskráziouavyrážkou.
2S výnimkouvertiga.
3Vrátanesínoatriálnejblokády, atrioventrikulárnejblokádyaintraventrikulárnej blokády.
4Môže dôjsťk zhoršeniuexistujúcejsrdcovejnedostatočnosti.

5Tento termín zahŕňa abnormálnehodnotypečeňovýchtestov,akojezvýšená aspartátaminotransferáza, zvýšená alanínaminotransferázy, zvýšená gamaglutamyltransferázaa zvýšená alkalickáfosfatáza.
6Poklespočtuspermiíjereverzibilnýpoukončenípodávania propafenónu.


Opisvybranýchnežiaducichúčinkov


Poruchy vedenia

Najčastejšiesa prezentujú ako AVblokádaI.stupňa, ktorá je obvykleasymptomatická, ale môževyžadovaťmonitorovanie a zníženie dávky, abysapredišlovyššiemu stupňu blokády vedenia.


Nežiaduceúčinky súvisiaces dávkou

Poruchachutianevoľnosťmôžu závisieť od dávky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenie na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v

Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy intoxikácie

Myokardiálne symptómy

Toxické účinky propafenónu na myokard sa manifestujú ako poruchy tvorby a vedenia vzruchov, ako je predĺženie PQ intervalu a QRS komplexu, potlačenie automaticity sínusového uzla, AV blokáda, ventrikulárna tachykardia, ventrikulárny flutter a fibrilácia. Zníženie kontraktility (negatívny inotropný účinok) môže spôsobiť hypotenziu, ktorá môže v ťažkých prípadoch viesť ku kardiovaskulárnemu šoku.

Nemyokardiálne symptómy

Často sa môže vyskytovať bolesť hlavy, závrat, rozmazané videnie, parestézia, tremor, nauzea, obstipácia a suchosť v ústach.V extrémne zriedkavých prípadoch sa zaznamenali pri predávkovaní kŕče. Bolo hlásené aj úmrtie.

Pri ťažkých intoxikáciách sa môžu vyskytnúť tonicko-klonické kŕče, parestézia, somnolencia, kóma, respiračné zlyhanie a smrť.


Liečba intoxikácie


Okrem všeobecných postupov sa majú monitorovať a v prípade potreby podporiť vitálne funkcie pacienta na oddelení intenzívnej starostlivosti.


Defibrilácia ako aj infúzia dopamínu a izoprenalínu boli účinné pri kontrole srdcového rytmu a krvného tlaku. Kŕče je možné zvládnuť intravenóznym diazepamom. Môžu byť potrebné všeobecné podporné postupy ako mechanická respiračná podpora a vonkajšia masáž srdca.


Pokusy o elimináciu pomocou hemoperfúzie majú nedostatočný účinok.

Vzhľadom na veľkú väzbu na proteíny (> 95 %) a veľký distribučný objem je hemodialýza neúčinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiarytmikum, trieda IC, ATC kód: C01BC03


Propafenóniumchlorid je antiarytmikum, ktoré stabilizuje membránu myocytov blokádou sodíkových kanálov (trieda IC podľa Vaughan Williamsa). Má aj slabý blokujúci účinok na beta receptory (trieda II podľa Vaughan Williamsa). Propafenón znižuje rýchlosť vzostupu akčného potenciálu a tým spomaľuje vedenie impulzov (negatívny dromotropný efekt): refraktórna perióda v predsieňach, AV uzle a komorách je predĺžená. Propafenón predlžuje refraktórnu periódu v alternatívnej ceste u pacientov s Wolffovým-Parkinsonovým-Whiteovým syndrómom (WPW syndróm).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Propafenóniumchlorid je po perorálnom podaní dobre absorbovaný. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu po 2 - 3 hodinách (tmax). Nízka systémová dostupnosť (cca. 50 %) je spôsobená vysokým first-pass efektom (intenzívna metabolizácia pri prvom prechode pečeňou). Pri opakovanom podaní stúpajú plazmatické koncentrácie a biologická dostupnosť v dôsledku saturácie metabolizmu pri prvom prechode pečeňou. Propafenóniumchlorid je primárne metabolizovaný izoenzýmom CYP2D6 cytochrómu P450.


Rovnovážny stav sa dosiahne po 3 až 4 dňoch podávania a biologická dostupnosť sa zvýši na asi 100 %.


Rýchlosť metabolizmu sa pohybuje od extenzívnych (90 % populácie) k pomalým metabolizátorom (definované podľa schopnosti metabolizovať debrizochín). Hlavný metabolit 5-OH-propafenón má antiarytmickú účinnosť porovnateľnú s materským liečivom.


Rozsah väzby na plazmatické bielkoviny je 85 – 95 %, distribučný objem je 1,1 - 3,6 l/kg. Polčas eliminácie je od 2 do 10 hodín u extenzívnych a od 10 do 32 hodín u slabých metabolizátorov. Len asi 1 % nezmeneného propafenónu sa vylučuje obličkami. Terapeutické plazmatické koncentrácie sú v rozsahu 100 - 1500 ng/ml.


Je známe, že propafenón prechádza u ľudí placentárnou bariérou a je vylučovaný aj do materského mlieka.

Prechod na plod: v jednom prípade bola koncentrácia propafenónu v pupočníku 30 % v porovnaní s koncentráciou v krvi matky. Vylučovanie do materského mlieka: v jednom prípade sa zaznamenala koncentrácia propafenónu v materskom mlieku 4 – 9 % v porovnaní s koncentráciou v krvi matky.


Biologická dostupnosť

Výsledky štúdie biologickej dostupnosti Rytmonormu 150 mg filmom obalených tabliet a Rytmonormu 300 mg filmom obalených tabliet v porovnaní s roztokom 300 mg propafenóniumchloridu, ktorá sa vykonala v roku 1981 u 8 zdravých jedincov, sú uvedené v tabuľke 1. Rozdiely v relatívnej biodostupnosti vyplývajú zo špecifických chemicko-fyzikálnych vlastností a saturačnej kinetiky liečiva. Obr. 2 ukazuje priemerné plazmatické koncentrácie u pacientov, ktorí boli dlhodobo liečení dávkami v rozsahu od 2-krát 150 mg do 3-krát 300 mg.


Tabuľka 1.Skúšaný liek

150 mg

filmom obalená tableta

Skúšaný liek

300 mg

filmom obalená tableta

Referenčný liek

300 mg

roztok

Maximálna plazmatická koncentrácia

(Cmax)*

18,08 (ng/ml)

(7,7-52,1)

87,1 (ng/ml)

(14,4-425,7)

300,6 (ng/ml)

(128,1-586,4)

Čas dosiahnutia maximálnej plazmatickej

(tmax)**

3,0 (h)

(1,5-3,0)

3,0 (h)

(1,3-3,0)

1,0 (h)

(0,8-1,5)

Plocha pod krivkou

koncentrácia - čas

(AUC)*

87,83 (ng/ml)

(29,4-221,8)

391,4 (ng/ml)

(95,9-1434,9)

1001,4 (ng/ml)

(447,1-1660,2)


Hodnoty sú uvedené ako geometrický priemer* resp. medián** a rozpätie ( ).
Obr.1: Priebeh priemerných plazmatických koncentrácií (ako propafenóniumchlorid) po podaní jednej filmom obalenej tablety Rytmonormu 150 m propafenóniumchlorid g (......), jednej filmom obalenej tablety Rytmonormu 300 mg (–-o–-) a roztoku 300 mg propafenóniumchloridu (----), n = 8.
Obr.2. Vzťah medzi dennou dávkou a priemernou plazmatickou koncentráciou pri dlhodobej liečbe. Pri lineárnej kinetike by zodpovedajúce hodnoty ležali na prerušovanej krivke. Body a ich rozpätie dávajú aritmetický priemer a jeho štandardné odchýlky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Subchronická a chronická toxicita

V štúdiách subchronickej/chronickej toxicity sa po intravenóznom podaní zistilo sporadické reverzibilné poškodenie spermatogenézy u opíc (dávka od 2 mg/kg/deň), králikov (dávka od 0,5 mg/kg/deň) a psov (dávka 5 mg/kg/deň), avšak nie u potkanov. V niekoľkých prípadoch sa pozoroval reverzibilný pokles počtu spermií u mužov.


Mutagenita a kancerogenita

Mutagénne účinky propafenónu sa skúšali v mnohých in vivo a in vitro testoch na mutagénne účinky. Nezistili sa žiadne relevantné dôkazy mutagenity.


Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neodhalili žiadne dôkazy tumorogénneho potenciálu propafenónu.


Reprodukčná toxicita

Štúdie embryotoxicity na potkanoch neposkytli žiadny dôkaz poškodenia spermatogenézy, avšak tento stav sa pozoroval u rôznych iných zvieracích druhov. V ojedinelých prípadoch sa pozoroval pokles počtu spermií aj u mužov. Embryofetálna toxicita sa spozorovala u králikov a potkanov, u vnímavejších druhov bola dávka, ktorá nevyvolala nežiaduce účinky 15 mg/kg/deň. Zvýšený výskyt úmrtí novonarodených mláďat sa vyskytoval v dávkach, ktoré boli toxické pre samice. Neštudovali sa potenciálne dlhodobé účinky pre- alebo postnatálnej expozície u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Rytmonorm 150 mg

mikrokryštalická celulóza,

sodná soľ karmelózy,

hypromelóza,

kukuričný škrob,

magnéziumstearát,

čistená voda,

makrogol 400,

makrogol 6000,

oxid titaničitý E171.

,

Rytmonorm 300 mg

mikrokryštalická celulóza,

sodná soľ karmelózy,

hypromelóza,

kukuričný škrob,

magnéziumstearát,

čistená voda,

makrogol 400,

makrogol 6000,

oxid titaničitý E171.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Rytmonorm 150 mg: 50 filmom obalených tabliet v PVC/Al blistroch a papierovej škatuľke, písomná informácia pre používateľa.

Rytmonorm 300 mg: 50 filmom obalených tabliet v PVC/Al blistroch a papierovej škatuľke, písomná informácia pre používateľa.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BGP Products s.r.o.

Karadžičova 10

821 08 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Rytmonorm 150 mg, 300 mg: 13/0133/85-CS


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. decembra 1985

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18. júla 2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

10Rytmonorm 300 mg