+ ipil.sk

RYTMONORM SR 425 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07238

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/00175, 2015/00174, 2015/00173


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Rytmonorm SR 225 mg

Rytmonorm SR 325 mg

Rytmonorm SR 425 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

propafenóniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je RYTMONORM SR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým , ako užijete RYTMONORM SR

3. Ako užívať RYTMONORM SR

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať RYTMONORM SR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je RYTMONORM SR a na čo sa používa


Rytmonorm SR sa používa na kontrolu srdcového tepu a tiež na spomalenie frekvencie tepu. Patrí do skupiny liekov nazývaných antiarytmické látky, ktoré sa používajú na úpravu abnormálnej frekvencie tepu/abnormálneho srdcového rytmu.

Liečivom Rytmonormu SR je propafenóniumchlorid. Každá kapsula je pripravená tak, aby uvoľňovala liečivo počas 12 hodín.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete RYTMONORM SR


Neužívajte tento liek


 • ak ste alergický (precitlivený) na propafenóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak máte srdcové zlyhávanie alebo akýkoľvek iný problém so srdcom okrem abnormálnej frekvencie tepu/abnormálneho srdcového rytmu;

 • ak máte srdcové ochorenie nazývané Brugadov syndróm, ktorý spôsobuje, že máte potenciálne život ohrozujúci srdcový rytmus;

 • ak máte nezvyčajne nízku frekvenciu tepu alebo nízky krvný tlak (hypotenzia);

 • ak máte dýchacie ťažkosti ako sú chronická bronchitída alebo emfyzém (niekedy známe ako chronická obštrukčná choroba pľúc, CHOCHP);

 • ak vám bolo povedané, že máte nerovnováhu draslíka alebo sodíka v krvi;

 • ak vám bol diagnostikovaný stav známy ako myasténia gravis (svalová slabosť);

 • ak užívate ritonavir.


Upozornenia a opatrenia


Povedzte svojmu lekárov PREDTÝM, ako užijete tento liek, ak:

 • ste tehotná alebo plánujete otehotnieť;

 • dojčíte;

 • máte akékoľvek dýchacie ťažkosti, ako napr. astmu;

 • máte ochorenie pečene alebo obličiek;

 • máte kardiostimulátor, je možné, že bude potrebné upraviť jeho nastavenia;

 • máte srdcové ochorenie nazývané Brugadov syndróm, ktorý spôsobuje, že máte potenciálne život ohrozujúci srdcový rytmus.


 • Ak máte naplánovanú operáciu, povedzte vášmu chirurgovi alebo zubnému lekárovi, že užívate tento liek. Môže mať vplyv na použité anestetikum.


 • Rytmonorm SR nebol skúšaný u detí alebo dospievajúcich.


Iné lieky a RYTMONORM SR


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a liekov z liečivých rastlín, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi ak užívate alebo ste nedávno užívali:


 • Akékoľvek iné lieky na liečbu srdcových ťažkostí, angíny a vysokého krvného tlaku, alebo lieky, ktoré môžu ovplyvniť frekvenciu tepu vrátane:

  • betablokátorov (propranolol, metoprolol);

  • digoxínu;

  • chinidínu;

  • amiodarónu.

 • Lieky na liečbu depresie (napr. amitriptylín, dotiepín, dezipramín, venlafaxín, fluoxetín, paroxetín).

 • Antibiotiká a antimykotické lieky (napr. erytromycín, rifampicín, ketokonazol).

 • Lieky používané na prevenciu odmietnutia transplantovaného orgánu (cyklosporín).

 • Lokálne anestetické lieky pre zubnú chirurgiu alebo iné malé chirurgické zákroky (napr. lidokaín).

 • Lieky na zriedenie krvi (antikoagulačné lieky, napr. warfarín).

 • Lieky používané na liečbu žalúdočných vredov (cimetidín).

 • Lieky na astmu (napr. teofylín).

 • Lieky na epilepsiu alebo záchvaty (napr. fenobarbital).


RYTMONORM SR a jedlo a nápoje


Tento liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Pokým však užívate tento liek, nemali by ste piť grapefruitovú šťavu, pretože zvyšuje množstvo lieku, ktoré vaše telo vstrebáva.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liečivo propafenón môže prechádzať do ľudského materského mlieka. Predtým ako začnete užívať tento liek, mali by ste povedať svojmu lekárovi, že dojčíte alebo sa chystáte dojčiť.


Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Rytmonorm SR môže u niektorých ľudí spôsobiť rozmazané videnie, závrat, únavu a nízky krvný tlak. To môže ovplyvniť rýchlosť vašich reakcií. Neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje a nevykonávajte žiadne iné činnosti, vyžadujúce ostražitosť, pokým nezistíte, aký vplyv má na vás tento liek.


 1. Ako užívať RYTMONORM SR


Vždy užívajte Rytmonorm SR presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná úvodná dávka je jedna 225 mg kapsula, užívaná dvakrát denne. Ak je to potrebné, môže váš lekár rozhodnúť o postupnom zvýšení dávky až do maximálnej dávky jedna 425 mgkapsula, užívaná dvakrát denne.

Ak ste starší alebo máte problémy s obličkami alebo pečeňou, môže vám váš lekár predpísať nižšiu dávku Rytmonormu SR.

Rytmonorm SR sa má užívať s potravou alebo bez nej a zapiť vodou.

Neotvárajte obal kapsuly a nedrvte ani nerozdeľujte obsah kapsuly.


Ak užijete viac RYTMONORMU SR, ako máte


Ak vy alebo niekto, koho poznáte, omylom užil oveľa viac ako je predpísaná dávka (predávkovanie), máte bezodkladne kontaktovať lekára alebo ísť do najbližšej nemocnice na pohotovosť, a ak je to možné, vziať so sebou liek alebo prázdny obal lieku.


Ak zabudnete užiť RYTMONORM SR


Ak zabudnete užiť dávku, užite ju nie neskôr ako 2 hodiny od času, v ktorom ju užívate pravidelne. Ak uplynuli viac ako 2 hodiny, vynechanú dávku neužite vôbec. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať RYTMONORM SR


Je dôležité, aby ste užívali tieto kapsuly, pokým vám lekár nepovie, aby ste prestali. Neprestávajte iba preto, že sa cítite lepšie. Ak prestanete tieto kapsuly užívať bez odporúčania vášho lekára, môže sa váš stav zhoršiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Rytmonorm SR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Bezodkladne informujte vášho lekára,ak u vás príde ku ktorémukoľvek z nasledujúcich stavov:


 • vyrážka, svrbenie alebo začervenanie kože alebo iné príznaky alergickej reakcie ako napr. dýchacie ťažkosti. Hoci sú zriedkavé, môžu byť vážne;

 • zožltnutie kože a/alebo očí, nakoľko môžu byť príznakom pečeňových problémov;

 • začnú sa vám ľahko tvoriť modriny alebo vás začne veľmi bolieť hrdlo a máte vysokú horúčku, nakoľko vo veľmi zriedkavých prípadoch môže liečba ovplyvniť počet bielych krviniek a krvných doštičiek.

Iné vedľajšie účinky Rytmonormu SR môžu zahŕňať:

Veľmi časté vedľajšieúčinky (vyskytujúce sa u viacako 1z 10používateľov):
- závrat;
-
nepravidelná(rýchlaalebo pomalá) srdcová činnosť;
-
búšeniesrdca(vnímanie svojhosrdcovéhotepu).


Časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u 1 až 10 používateľov zo 100):

 • úzkosť;

 • ťažkosti so spánkom;

 • bolesť hlavy;

 • zmeny chute alebo horká chuť;

 • rozmazané videnie;

 • dýchavičnosť;

 • bolesť brucha;

 • nevoľnosť alebo pocit choroby;

 • hnačka;

 • zápcha;

 • suchosť v ústach;

 • poruchy pečene;

 • bolesť na hrudníku;

 • únava alebo slabosť;

 • horúčka.


Menejčasté vedľajšieúčinky (vyskytujúce sa u 1 10používateľov z1000):

 • zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo podliatiny;

 • strata chuti do jedla;

 • nočné mory;

 • mdloby (strata vedomia);

 • ataxia (problémy s koordináciou alebo strata koordinácie);

 • nízky krvný tlak;

 • vertigo (pocit točenia);

 • pocit tŕpnutia alebo pichania na koži;

 • znecitlivenie;

 • nadúvanie;

 • flatulencia (únik plynov);

 • začervenanie kože a svrbenie kože;

 • impotencia.


Nižšiesú uvedené nežiaduceúčinky sneznámoufrekvenciou:

 • výrazné zníženie počtu bielych krviniek, čo zvyšuje pravdepodobnosť infekcie;

 • zmätenosť;

 • záchvaty;

 • tremor (pocit trasenia);

 • nepokoj;

 • život ohrozujúca nepravidelná srdcová činnosť;

 • srdcové problémy, ktoré môžu spôsobiť dýchavičnosť alebo opuch členkov;

 • pokles krvného tlaku pri vstávaní, ktorý môže spôsobiť závraty, točenie hlavy alebo mdloby;

 • žltnutie kože alebo očných bielkov spôsobené problémami s pečeňou alebo krvou;

 • napínanie na vracanie;

 • syndróm podobný lupusu (alergické ochorenie, ktoré spôsobuje bolesť kĺbov, kožnú vyrážku a horúčku).


Pri vysokých dávkach propafenónu bol príležitostne hlásený vratný pokles počtu spermií.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať RYTMONORM SR


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania.


Neužívajte Rytmonorm SR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri za skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo RYTMONORM SR obsahuje


 • Liečivom je propafenóniumchlorid. Každá kapsula obsahuje 225 mg, 325 mg alebo 425 mg propafenóniumchloridu.

 • Ďalšími zložkami sú: hypromelóza, magnéziumstearát, želatína, oxid titaničitý (E 171), nátriumlaurylsulfát, červený oxid železitý E 172, šelak, propylénglykol, hydroxid draselný, koncentrovaný roztok amoniaku, butanol, bezvodý etanol, izopropylalkohol, čistená voda.


Ako vyzerá RYTMONORM SR a obsah balenia


Rytmonorm SR sú biele kapsuly s predĺženým uvoľňovaním a sú dostupné v troch silách s obsahom 225 mg, 325 mg alebo 425 mg propafenóniumchloridu.

Kapsuly Rytmonormu SR 225 mg majú červenú potlač s logom “Abbott” a “225” na viečku.

Kapsuly Rytmonormu SR 325 mg majú červenú potlač s logom “Abbott” a “325” na viečku a červený pásik na tele.

Kapsuly Rytmonormu SR 425 mg majú červenú potlač s logom “Abbott” a “425” na viečku a tri červené pásiky na tele.

Každé balenie Rytmonormu SR obsahuje 20, 50, 60 alebo 100 kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

TS Pharma s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.


Výrobca:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Nemecko.


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskej únie pod nasledovnými názvami:


Nemecko Rytmonorm SR

Grécko Rytmonorm SR

Maďarsko Rytmonorm SR

Írsko Arythmol SR

Portugalsko Rytmonorm SR

Slovensko Rytmonorm SR

Veľká Británia Arythmol SR


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená vo februári 2015.

6

RYTMONORM SR 425 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2013/07238

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/00173SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Rytmonorm SR 425 mg

Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 425 mg propafenóniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. lieková forma


Tvrda kapsula s predĺženým uvoľňovaním.


Biela až takmer biela nepriehľadná kapsula s vyrazeným červeným logom Abbott a „425“ na viečku kapsuly a tromi červenými prúžkami na tele kapsuly.


 1. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Rytmonorm SR (riadené/predĺžené uvoľňovanie) je indikovaný na oddialenie rekurencie symptomatických predsieňových arytmií u pacientov bez signifikantného štrukturálneho ochorenia srdca a so symptomatickou fibriláciou predsiení v anamnéze.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávka Rytmonormu SR sa titruje na základe individuálnej odpovede a tolerancie pacienta. Titrácia individuálnej udržiavacej dávky sa má vykonať pod dohľadom kardiológa (opakované EKG záznamy a merania tlaku krvi). Odporúča sa začať liečbu 225 mg propafenóniumchloridu (v kapsulách s predĺženým uvoľňovaním) podávanými každých dvanásť hodín. Dávka sa môže zvýšiť po minimálne piatich dňoch na 325 mg propafenóniumchloridu (v kapsulách s predĺženým uvoľňovaním), podávaných každých dvanásť hodín. Ak je potrebný vyšší terapeutický účinok, môže sa po ďalšom minimálne 5-dňovom intervale dávka propafenóniumchloridu (v kapsulách s predĺženým uvoľňovaním) zvýšiť až na 425 mg podávaných každých dvanásť hodín. Na uľahčenie titrácie dávky sú k dispozícii ďalšie sily propafenóniumchloridu SR. Priame porovnanie propafenóniumchloridu v kapsulách s predĺženým uvoľňovaním a propafenóniumchloridu v tabletách s okamžitým uvoľňovaním sa neštudovalo v klinických skúškach.


U pacientov, u ktorých dôjde k signifikantnému rozšíreniu QRS komplexu alebo AV blokáde druhého alebo tretieho stupňa, je potrebné zvážiť zníženie dávky.


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie pečene: propafenón je extenzívne metabolizovaný v pečeni oxidáciou so saturovateľnou kapacitou. Z dôvodu zvýšenej biologickej dostupnosti a zvýšeného polčasu eliminácie propafenónu je potrebné zvážiť zníženie odporúčanej dávky.

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek: eliminácia hlavného metabolitu propafenónu je ovplyvnená poruchou funkcie obličiek, preto je potrebné podávať Rytmonorm SR týmto pacientom s opatrnosťou.


Starší pacienti: nepozorovali sa žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti alebo v účinnosti u tejto populácie pacientov, avšak nie je možné vylúčiť zvýšenú senzitivitu niektorých starších ľudí, preto je potrebné týchto pacientov starostlivo monitorovať. U týchto pacientov sa má titrácia dávky vykonať so zvláštnou opatrnosťou.


Rytmonorm SR sa má užiť s vodou, nezávisle od jedla.


Neroztláčajte ani ďalej nedeľte obsah kapsuly.


Pediatrická populácia

Rytmonorm SR sa neštudoval u detí a dospievajúcich.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • Známy Brugadov syndróm (pozri časť 4.4)

 • Signifikantné štrukturálne ochorenie srdca ako:

- infarkt myokardu v priebehu posledných 3 mesiacov;

- nekompenzované kongestívne zlyhanie srdca s ejekčnou frakciou menšou ako 35 %;

- kardiogénny šok, pokiaľ nie je zapríčinený arytmiou;

- ťažká symptomatická bradykardia;

- dysfunkcia sínusového uzlu, poruchy atriálneho vedenia, AV blokáda druhého alebo vyššieho stupňa, blokáda zväzku ramienok alebo distálna blokáda bez zavedeného kardiostimulátora;

- ťažká hypotenzia.

 • Manifestná nerovnováha elektrolytov (napr. poruchy metabolizmu draslíka)

 • Ťažká obštrukčná choroba pľúc

 • Myasténia gravis

 • Súbežná liečba ritonavirom


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Každý pacient musí byť pred začatím liečby Rytmonormom SR a v jej priebehu vyšetrený elektrokardiograficky a klinicky, aby sa zhodnotila odpoveď na Rytmonorm SR a na jej základe rozhodlo o ďalšom pokračovaní liečby.


U predtým asymtomatických nosičov Brugadovnho syndrómu sa môže po expozícii propafenónu odhaliť Brugadov syndróm alebo sa môžu vyprovokovať na EKG zmeny podobné Brugadovmu syndrómu. Po začatí liečby propafenónom sa má urobiť EKG, aby sa vylúčili zmeny, ktoré naznačujú Brugadov syndróm.


Propafenóniumchlorid môže zmeniť dráždivosť aj citlivosť kardiostimulátora. Kardiostimulátor musí byť v priebehu liečby monitorovaný a podľa potreby preprogramovaný.


Existuje možnosť konverzie paroxyzmálnej atriálnej fibrilácie na atriálny flutter so sprievodnou blokádou prevodu 2:1 alebo 1:1 (pozri časť 4.8).


Ako s inými antiarytmikami triedy 1C, pacienti so signifikantným štrukturálnym ochorením srdca môžu byť predisponovaní na závažné nežiaduce účinky. Preto je Rytmonorm SR u týchto pacientov kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Kvôli blokujúcemu účinku na beta receptory je u pacientov s astmou potrebná zvýšená opatrnosť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lieky, ktoré inhibujú CYP2D6, CYP1A2 a CYP3A4, napr. ketokonazol, cimetidín, chinidín, erytromycín, a tiež grapefruitový džús, môžu viesť k zvýšeným hladinám propafenónu. Ak sa podáva propafenón s inhibítormi týchto enzýmov, pacienti majú byť pozorne monitorovaní a dávka primerane upravená.


Pri súčasnom užívaní propafenónu a lidokaínu sa u pacientov nepozorovali žiadne význame účinky na farmakokinetiku oboch liečiv. Napriek tomu bolo hlásené zvýšené riziko nežiaducich účinkov lidokaínu na centrálny nervový systém pri súčasnom užívaní propafenónu a lidokaínu.


Kombinovaná liečba amiodarónom a propafenóniumchloridom môže ovplyvniť vedenie vzruchu a repolarizáciu a viesť k abnormalitám, ktoré majú proarytmogénny potenciál. Na základe terapeutickej odpovede môže byť potrebná úpravy dávky oboch liečiv.


Keď sa propafenón užíva súbežne so SSRI, ako sú fluoxetín a paroxetín, môžu sa vyskytnúť zvýšené hladiny plazmatického propafenónu. Súbežné podávanie propafenónu a fluoxetínu zvyšuje u extenzívnych metabolizátorov Cmaxo 39 % a AUC o 50 % u S propafenónu a Cmaxo 71 % a AUC o 50 % u R propafenónu. Na dosiahnutie požadovanej liečebnej odpovede môžu byť dostatočné nižšie dávky propafenónu.


Ak sa súčasne s propafenónom užívajú lokálne anestetiká (napr. pri implantácii kardiostimulátora, chirurgickom alebo dentálnom zákroku) alebo iné lieky, ktoré majú inhibičný účinok na frekvenciu srdca a/alebo kontraktilitu myokardu (napr. betablokátory, tricyklické antidepresíva), môže dôjsť k zosilneniu nežiaducich reakcií.


Súbežné podávanie propafenóniumchloridu s liekmi, ktoré sú metabolizované CYP2D6 (ako venlafaxín), môže viesť k zvýšeným koncentráciám týchto liekov. Počas liečby propafenónom boli hlásené zvýšené hladiny propranololu, metoprololu, desipramínu, cyklosporínu, teofylínu a digoxínu v plazme a/alebo v krvi. Ak sa objavia známky predávkovania, dávky týchto liekov sa majú primerane znížiť.


Súčasné užívanie propafenónu a fenobarbitalu a/alebo rifampicínu (induktory CYP3A4) môže zoslabiť antiarytmickú účinnosť propafenónu následkom znížených plazmatických hladín propafenónu. Preto je počas súbežnej dlhotrvajúcej liečby fenobarbitalom a/alebo rifampicínom potrebné monitorovať klinickú odpoveď na liečbu propafenónom.


U pacientov, ktorí súčasne užívajú perorálne antikoagulanciá (napr. fenprokumon, warfarín), sa odporúča pozorné monitorovanie parametrov zrážania krvi, pretože propafenón môže zvyšovať plazmatické hladiny týchto liekov s následným predĺžením protrombínového času. Dávky týchto liekov majú byť v prípade potreby upravené.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú žiadne adekvátne a dobre kontrolované štúdie u tehotných žien. Propafenón sa môže používať v tehotenstve len ak potenciálny prínos prevýši možné riziko pre plod.


Je známe, že propafenón prechádza u ľudí placentárnou bariérou. Koncentrácia propafenónu v pupočníku je asi 30 % v porovnaní s krvou matky.


Laktácia

Vylučovanie propafenónu do ľudského materského mlieka sa neštudovalo. Obmedzené údaje naznačujú, že propafenón sa môže vylučovať do materského mlieka. Propafenón sa má u dojčiacich matiek používať s opatrnosťou.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Rozmazané videnie, závrat, únava a posturálna hypotenzia môžu ovplyvniť rýchlosť reakcií pacienta a ovplyvniť tým schopnosť obsluhovať stroje a viesť vozidlá.


4.8 Nežiaduce účinky


a) Zhrnutie bezpečnostného profilu


Najčastejšieaveľmičasténežiaducereakcie spojenésliečbouRytmonormomSRzávrat, poruchysrdcovéhovedeniaapalpitácie.


b) Prehľadnýsúhrnnežiaducichúčinkov

Vnasledujúcej tabuľkesú uvedenénežiaduceúčinky hlásenévklinickýchštúdiách apouvedeníRytmonormu SR natrh.


Reakciepovažovanézaprinajmenšompravdepodobne súvisiacesRytmonormomSRsú uvedené podľatriedorgánovýchsystémovafrekvenciezapoužitianasledujúcejkonvencie: veľmi časté(1/10), časté ( 1/100 až<1/10), menejčasté( 1/1000<1/100)aneznáme (nežiaduce účinkypo uvedenínatrh, frekvenciu nemožnoodhadnúťz dostupnýchúdajov). Vkaždej skupinefrekvencií súnežiaduceúčinkyzoradené podľaklesajúcejzávažnosti, ak mohlabyť závažnosť posúdená.


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

1/10

Časté

>1/100 až <1/10

Menej časté

>1/1000 až <1/100

Neznáme

(nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systémuTrombocytopénia


Agranulocytóza

Leukopénia

Granulocytopénia

Poruchy imunitného systému
Hypersenzitivita1

Poruchy metabolizmu a výživyZnížená chuť do jedlaPsychické poruchy


Úzkosť

Poruchy spánku

Nočná mora


Stav zmätenosti

Poruchy nervového systému


Závrat2


Bolesť hlavy

Porucha chuti


Synkopa

Ataxia

Parestézia


Kŕč

Extrapyramídové symptómy

Nepokoj

Poruchy oka


Rozmazané videniePoruchy ucha a labyrintuVertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Poruchy srdcového vedenia

Palpitácie


Sínusová bradykardia

Bradykardia

Tachykardia

Atriálny flutter

Ventrikulárna tachykardia

Arytmia4


Ventrikulárna fibrilácia

Zlyhanie srdca5

Znížená srdcová frekvencia

Poruchy cievHypotenzia


Ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe
Poruchy gastrointestinálneho traktuAbdominálna bolesť

Vracanie

Nauzea

Hnačka

Zápcha

Suchosť v ústach

Abdominálna

distenzia

Flatulencia


Napínanie na vracanie

Gastrointestinálna porucha


Poruchy pečene a žlčových ciest


Abnormálna funkcia pečene6Hepatocelulárne poškodenie

Cholestáza

Hepatitída

Žltačka

Poruchy kože a podkožného tkanivaUrtikária

Pruritus

Vyrážka

Erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Lupusu podobný syndróm


Poruchy reprodukčného systému a prsníkovErektilná dysfunkcia


Znížený počet spermií7


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Bolesť na hrudníku

Asténia

Únava

Pyrexia
1Môže sa prejaviť cholestázou, krvnoudyskráziouavyrážkou.
2S výnimkouvertiga.
3Vrátanesínoatriálnejblokády, atrioventrikulárnejblokádyaintraventrikulárnej blokády.
4Propafenónmôže byť spojenýsproarytmickýmiúčinkami, ktoré saprejavia akozvýšenie srdcovej frekvencie(tachykardia) alebo ventrikulárnafibrilácia. Niektoré ztýchtoarytmiímôžubyť život ohrozujúceamôžu vyžadovaťresuscitáciu, abysazabránilopotenciálnefatálnemu dôsledku.

5Môže dôjsťk zhoršenieexistujúcejsrdcovejnedostatočnosti.

6Tento termín zahŕňa abnormálnehodnotypečeňovýchtestov,akojezvýšená aspartátaminotransferáza, zvýšená alanínaminotransferázy, zvýšená gamaglutamyltransferázaa zvýšená alkalickáfosfatáza.
7Poklespočtuspermiíjereverzibilnýpoukončenípodávania propafenónu.


c) Opisvybranýchnežiaducichúčinkov


Poruchy vedenia

Najčastejšiesa prejavujú ako AVblokádaI.stupňa, ktorá je obvykleasymptomatická, ale môževyžadovaťmonitorovanie a zníženiedávky, abysapredišlovyššiemu stupňu blokády vedenia.


Nežiaduceúčinky súvisiaces dávkou

Poruchachutianevoľnosťmôžu závisieť od dávky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania:

Myokardiálne príznaky: účinky predávkovania propafenónom na myokard sa manifestujú ako poruchy vzniku a vedenia impulzov, ako je predĺženie PQ, rozšírenie QRS komplexu, zníženie automaticity sínusového uzla, AV blokáda, ventrikulárna tachykardia a ventrikulárna fibrilácia. Redukcia kontraktility (negatívny inotropný efekt) môže spôsobiť hypotenziu, ktorá môže v ťažkých prípadoch viesť ku kardiovaskulárnemu šoku.


Nekardiálne príznaky, ako bolesť hlavy, závraty, rozmazané videnie, parestézia, tremor, nauzea, obstipácia a suchosť v ústach sa môžu vyskytovať často. Vo veľmi zriedkavých prípadoch boli pri predávkovaní hlásené konvulzie. Bolo hlásené aj úmrtie.


V ťažkých prípadoch otráv sa môžu vyskytnúť tonicko-klonické kŕče, parestézia, somnolencia, kóma a respiračné zlyhanie.


Liečba:

Okrem všeobecných postupov sa majú monitorovať a v prípade potreby podporiť vitálne funkcie pacienta na oddelení intenzívnej starostlivosti.


Pri riadení rytmu a krvného tlaku je účinná defibrilácia ako aj infúzia dopamínu a izoprenalínu. Kŕče je možné zvládnuť intravenóznym diazepamom. Môžu byť potrebné všeobecné podporné postupy ako mechanická respiračná podpora a externá masáž srdca.


Pokusy o elimináciu pomocou hemoperfúzie nemajú dostatočnú účinnosť. Vzhľadom na veľkú väzbu na proteíny (> 95 %) a veľký distribučný objem je hemodialýza neúčinná.


 1. farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiarytmikum, trieda IC

ATC kód: C01BC03


Propafenón je antiarytmikum s membrány stabilizujúcimi a nátriové kanály blokujúcimi vlastnosťami (trieda IC podľa Vaughan Williamsa). Má aj slabý blokujúci účinok na beta receptory (trieda II podľa Vaughan Williamsa). Propafenón znižuje rýchlosť vzostupu akčného potenciálu a tým spomaľuje vedenie impulzov (negatívny dromotropný efekt): refraktórne periódy v predsieňach, AV uzle a komorách sú predĺžené. Propafenón predlžuje refraktórne periódy v akcesórnych dráhach u pacientov s Wolff-Parkinson-Whiteovým syndrómom (WPW syndróm).


Vo dvoch dvojito zaslepených štúdiách III. fázy bol Rytmonorm SR hodnotený u pacientov s rekurentnými epizódami symptomatickej atriálnej fibrilácie.


V jednej multicentrickej štúdii v USA (RAFT) boli porovnávané 3 dávky Rytmonormu SR (225 mg dvakrát denne, 325 mg dvakrát denne a 425 mg dvakrát denne) a placeba u 523 pacientov. Medián anamnézy predsieňovej fibrilácie bol u týchto pacientov 13 mesiacov a do 12 mesiacov od začiatku štúdie bola dokumentovaná symptomatická predsieňová fibrilácia. Viac ako 90 % pacientov malo NYHA triedy I a 21 % bolo po predchádzajúcej elektrokardioverzii. Všetky tri dávky Rytmonormu SR, ktoré boli podávané maximálne 39 týždňov, predĺžili čas do prvého výskytu rekurencie symptomatickej predsieňovej arytmie od 1. dňa randomizácie oproti placebu (p < 0,014 pre 225 mg dvakrát denne a < 0,001 pre 325 mg a 425 mg dvakrát denne).


Graf č. 1. Perióda bez tachykardie (neprítomnosť symptomatickej AF, atriálneho flutteru alebo PSVT) od 1. dňa randomizácie (analýza celého súboru); RAFT (log-rank test)Závislosť odpovede od dávky Rytmonormu SR bola výrazná pri nasledujúcich analýzach: čas do rekurencie symptomatickej predsieňovej arytmie od 1. dňa randomizácie a čas do rekurencie symptomatickej predsieňovej arytmie od 5.dňa od randomizácie. Veľmi jasná dávková závislosť bola pozorovaná pre obdobie bez tachykardie, kde bolo v skupine s dávkou 425 mg dvakrát denne demonštrované najdlhšie obdobie do rekurencie. Napriek tomu sa pri zohľadnení bezpečnostných parametrov zdá, že propafenóniumchlorid SR v dávke 425 mg dvakrát denne má menej priaznivý bezpečnostný profil ako propafenóniumchlorid SR v dávke 325 mg a 225 mg dvakrát denne.


V Európskej multicentrickej štúdii (ERAFT) boli porovnávané dve dávky Rytmonormu SR (325 mg dvakrát denne a 425 mg dvakrát denne) a placeba u 293 pacientov. Medián anamnézy predsieňovej fibrilácie bol u týchto pacientov 3,3 roka, 37 % malo anamnézu mierneho štrukturálneho ochorenia srdca a 61 % užívalo lieky, ktoré znižovali frekvenciu srdca. V priebehu sledovaného obdobia, ktoré trvalo do 28 dní, museli mať pacienti jeden dokumentovaný incident symptomatickej predsieňovej fibrilácie. Dvojito zaslepená liečebná fáza sa skladala zo štvordňovej zahajovacej periódy, po ktorej nasledovalo 91-dňové terapeutické obdobie. Symptomatické arytmie boli dokumentované elektrokardiograficky. RytmonormSR predĺžil čas do prvej rekurencie symptomatickej atriálnej arytmie od 5.dňa randomizácie (primárna analýza účinnosti) v závislosti od dávky: 9 dní v skupine pacientov užívajúcich placebo, 35 dní v skupine pacientov užívajúcich propafenón SR v dávke 325 mg 2-krát denne (p = 0,004) a 44 dní v skupine pacientov užívajúcich propafenón SR v dávke 425 mg 2-krát denne (p = 0,003).


Tieto výsledky boli v súlade s výsledkami štúdie RAFT.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Propafenón je racemickou zmesou S- a R-propafenónu.


Absorpcia

Maximálne plazmatické koncentrácie propafenónu sa dosiahnu 3 – 8 hodín po podaní Rytmonormu SR. Je známe, že propafenón v značnej miere a saturovateľne podlieha presystémovej biotransformácii (účinkom CYP2D6 pri prvom prechode pečeňou), z čoho vyplýva, že jeho absolútna biologická dostupnosť závisí od veľkosti dávky a od spôsobu podania. Hoci v štúdii s podaním jednej dávky potrava zvyšovala maximálnu plazmatickú koncentráciu a biologickú dostupnosť, potrava pri podávaní viacerých dávok propafenónu zdravým jedincom nemala výrazný vplyv na biologickú dostupnosť.


Údaje z hodnotenia relatívnej biologickej dostupnosti získané v štúdii farmakokinetiky porovnávajúcej rôzne dávky a liekové formy propafenónu s predĺženým uvoľňovaním (SR) a okamžitým uvoľňovaním (IR) ukázali, že expozície (plochy pod krivkou, AUC) propafenónu boli porovnateľné u IR tabletiet so 150 mg propafenónu podávaných trikrát denne a u kapsúl Rytmonormu SR 325 mg podávaných dvakrát denne, ako aj u IR tabliet s 300 mg propafenónu podávaných dvakrát denne a u kapsúl Rytmonormu SR 425 mg podávaných dvakrát denne. Zmena liečby na Rytmonorm SR kapsuly u pacientov liečených IR tabletami propafenónu sa však v klinických štúdiách podrobne nesledovala.


Distribúcia

Propafenón sa distribuuje rýchlo. Distribučný objem v ustálenom stave sa pohybuje v rozmedzí 1,9-3 l/kg. Miera väzby na plazmatické proteíny je závislá od koncentrácie a znížila sa z 97,3 % pri koncentrácii 0,25 ng/ml na 91,3 % pri koncentrácii 100 ng/ml.


Biotransformácia a eliminácia

Propafenón je metabolizovaný dvoma geneticky podmienenými spôsobmi. U viac ako 90 % pacientov sa liečivo metabolizuje rýchlo a vo veľkej miere s polčasom eliminácie 2-10 hodín (t. j. rýchli metabolizátori). U takýchto pacientov sa propafenón metabolizuje na dva aktívne metabolity; 5-hydroxypropafenón, ktorý vzniká pôsobením CYP2D6 a N-depropylpropafenón (norpropafenón), ktorý vzniká pôsobením CYP3A4 aj CYP1A2. U menej ako 10 % pacientov je metabolizácia propafenónu pomalšia, pretože ku vzniku 5-hydroxy metabolitu nedochádza alebo dochádza iba v minimálnej miere (t.j.pomalí metabolizátori).


Predpokladaný polčas eliminácie propafenónu u pomalých metabolizátorov je v rozmedzí 10 až 32 hodín. Klírens propafenónu je 0,67 až 0,81 l/h/kg.


Dôsledkom zvýšeného “first-pass“ efektu sú kvôli postupnému uvoľňovaniu propafenónu z liekových foriem s predĺženým uvoľňovaním pre SR formy v porovnaní s liekovou formou s okamžitým uvoľňovaním na dosiahnutie podobnej expozície propafenón hydrochloridu potrebné vyššie denné dávky propafenónu.


Nakoľko sa rovnovážny stav v oboch skupinách dosiahne po 3 až 4 dňoch podávania propafenóniumchloridu IR a po 4 až 5 dňoch podávania propafenóniumchloridu SR, odporúčaný dávkovací režim propafenóniumchloridu je u všetkých pacientov rovnaký, bez ohľadu na metabolický status (pomalí alebo rýchli metabolizátori).


Linearita/ nelinearita

U rýchlych metabolizátorov má saturovateľná hydroxylácia (CYP2D6) za následok nelineárnu farmakokinetiku. U pomalých metabolizátorov je farmakokinetika lineárna.


Inter/intra- individuálna variabilita

Značný stupeň interindividuálnej variability vo farmakokinetike propafenóniumchloridu je vo veľkej miere spôsobený efektom prvého prechodu pečeňou a nelineárnou farmakokinetikou u rýchlych metabolizátorov. Veľká inter-individuálna variabilita hladín liečiva v krvi si vyžaduje opatrné titrovanie dávky a veľkú pozornosť z hľadiska známok toxicity v klinickom obraze

a elektrokardiografických ukazovateľov toxicity.


Starší pacienti

Expozícia propafenónu u starších jedincov s normálnou funkciou obličiek vykazovala veľkú variabilitu a od expozície u zdravých mladých jedincov sa významne nelíšila. Expozícia 5-hydroxypropafenónu bola podobná, ale expozícia glukoronidu propafenónu bola dvojnásobná.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek bola expozícia propafenónu a 5-hydroxypropafenónu podobná ako u zdravých kontrol, ale pozorovala sa akumulácia glukuronidových metabolitov. Pacientom s poruchou funkcie obličiek sa má Rytmonorm SR podávať s opatrnosťou. Pozri časť 4.2.


Porucha funkcie pečene

Propafenón u pacientov s poruchou funkcie pečene vykazuje zvýšenú biologickú dostupnosť po perorálnom podaní a zvýšený polčas. U pacientov s ochorením pečene sa dávkovanie musí upraviť.


Pediatrická populácia

Klírens propafenónu (zdanlivý) sa po intravenóznom a perorálnom podaní u 13 dojčiat a detí vo veku od 3 dní do 7,5 roka pohyboval v rozmedzí od 0,13 do 2,98 l/h/kg, bez jasného súvisu s vekom. Koncentrácie propafenónu v ustálenom stave po perorálnom podávaní normalizovaných dávok u 47 detí vo veku od 1 dňa do 10,3 roka (medián 2,2 mesiacov, pacienti s podozrením na pomalú metabolizáciu boli vylúčení ) boli u detí starších ako jeden rok o 45 % vyššie v porovnaní s deťmi mladšími ako jeden rok. Napriek veľkým inter-individuálnym rozdielom sa monitorovanie EKG zdá byť pre úpravu dávky vhodnejšie ako plazmatické koncentrácie propafenónu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


 1. farmaceutické informácie


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro kapsuly:

hypromelóza

magnéziumstearát

Obal kapsuly:

želatína

oxid titaničitý E171

nátriumlaurylsulfát


Potlač:

červený oxid železitý E 172

šelak

propylénglykol

hydroxid draselný

koncentrovaný roztok amoniaku

butanol

bezvodý etanol

izopropylalkohol

čistená voda


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVDC/Al alebo PP/Al blister obsahujúci 20, 50, 60 a 100 kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. držiteľ rozhodnutia o registrácii


TS Pharma s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika


 1. registračné číslo


41/0310/05-S


 1. dátum PRVEJ registrácie/dátum predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 8.9.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19.11.2009


 1. dátum revízie textu


Február 201510

RYTMONORM SR 425 mg