+ ipil.sk

SabrilPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Sabril

Filmom obalené tablety

vigabatrín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sabril a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sabril

3. Ako užívať Sabril

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sabril

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sabril a na čo sa používa


Sabril sa užíva preto, aby pomáhal kontrolovať rôzne formy epilepsie.

Užíva sa súčasne s liekmi, ktoré užívate doposiaľ na liečbu „ťažkostí s kontrolou“ epilepsie. Na začiatku liečby vám ho predpíše špecialista. vaša odpoveď na liečbu sa bude sledovať.

Taktiež sa používa na kontrolovanie infantilných spazmov (záchvatov v detskom veku, Westov syndróm).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sabril


Neužívajte Sabril

- ak ste alergický na vigabatrín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Svojmu lekárovi musíte povedať:

 • ak dojčíte

 • ak ste tehotná alebo plánujete tehotenstvo

 • ak máte alebo ste mali v minulosti depresiu alebo akékoľvek iné psychické ochorenie

 • ak máte akékoľvek ťažkosti s obličkami

 • ak ste mali akékoľvek problémy so zrakom


Počas liečby Sabrilom sa môže vyskytnúť strata zorného poľa (strata videnia na okrajoch zorného poľa). Túto možnosť musíte prediskutovať so svojím lekárom ešte pred začatím liečby týmto liekom. Táto strata zorného poľa môže byť závažná a nevratná, takže sa musí zistiť zavčasu. Nemožno vylúčiť zhoršenie straty zorného poľa po prerušení liečby. Je dôležité, aby ste okamžite po objavení akejkoľvek zmeny zraku o tom upovedomili svojho lekára. Váš lekár musí urobiť vyšetrenie zorného poľa predtým, ako začnete užívať Sabril a potom počas liečby v pravidelných intervaloch.


Ak pocítite príznaky ako sú ospalosť, zhoršené vedomie a pohyb (stupor) alebo zmätenosť, upovedomte o tom svojho lekára, ktorý rozhodne o znížení dávky, alebo o ukončení liečby.


U malého počtu pacientov liečených antiepileptikami akým je vigabatrín sa vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára.


U detí liečených na infantilné spazmy (Westov syndróm) sa zaznamenali pohybové poruchy. Ak spozorujete u vášho dieťaťa nezvyčajné pohybové poruchy, povedzte o tom svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, či je potrebné zmeniť liečbu.


Iné lieky a Sabril

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Sabril sa nemá užívať v kombinácii s inými liekmi, ktoré môžu mať vedľajšie účinky v súvislosti s očami.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Sabril počas tehotenstva, ak lekár nepovie, že ho máte užívať aj v tehotenstve.

Sabril môže ohroziť plod v tele matky.

Ak ste tehotná, alebo otehotniete počas liečby, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Avšak neprestaňte užívať liek náhle, pretože môžete ohroziť svoje zdravie aj zdravie dieťaťa.

Sabril sa dostáva aj do materského mlieka. Počas liečby Sabrilom sa dojčenie neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, ak epilepsia nie je kontrolovaná.

Sabril niekedy spôsobuje príznaky ako je ospalosť alebo závrat a preto vaša schopnosť sústrediť sa a reagovať môže byť znížená. Ak sa u vás takéto príznaky počas liečby vyskytnú, nesmiete robiť riskantné činnosti ako je vedenie vozidiel a obsluha strojov.

U niektorých pacientov sa počas užívania tohoto lieku zistili poruchy zraku, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá. Ak chcete naďalej šoférovať, musíte sa pravidelne (každých 6 mesiacov) podrobiť vyšetreniu na zistenie zrakových porúch a to aj vtedy, ak žiadne zmeny zraku nepociťujete.


3. Ako užívať Sabril


Je dôležité presne dodržiavať pokyny lekára. Nikdy si nemeňte dávku sám od seba.

Dávku predpíše lekár a prispôsobí ju každému pacientovi individuálne. Tabletuzakaždým prehltnite a zapite ju vodou, vypite aspoň polovicu pohára. Sabril môžete užívať pred jedlom alebo po jedle.

Obvyklá úvodná dávka pre dospelých je 2 tablety denne. Lekár vám však môže zvýšiť alebo znížiť dávku podľa vašej odpovede na liečbu, obvyklá denná dávka pre dospelých je 2 až 3 g (4 až 6 tabliet). Dávka nad 3 g na deň sa užíva iba vo výnimočných prípadoch.


Ak ste starší a/alebo máte problémy s obličkami, taktiež vám lekár môže odporučiť menšiu dávku.


Pokiaľ ide o deti, dávka závisí od veku a hmotnosti. Obvyklá úvodná dávka u detí je 40 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti denne. Nasledujúca tabuľka uvádza počet tabliet, ktoré sa podávajú deťom podľa ich telesnej hmotnosti. Zapamätajte si, prosím, že toto je len odporúčanie. Detský lekár môže zvoliť aj mierne odlišné dávky.


Telesná hmotnosť 10-15 kg 1-2 tablety/deň

15-30 kg 2-3 tablety/deň

30-50 kg 3-6 tabliet/deň

Viac ako 50 kg 4-6 tabliet/deň (dávka pre dospelých).


Odporúčaná úvodná dávka pre deti s Westovým syndrómom (infantilné spazmy) je 50 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti za deň, avšak niekedy sa môžu používať aj väčšie dávky.


Dennú dávku možno užiť ako jednu dávku alebo rozdelenú do dvoch dávok.


Ak užijete viac Sabrilu ako máte

Ak vy alebo vaše dieťa náhodou užije príliš veľa tabliet Sabrilu, okamžite to povedzte lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice.

K možným príznakom predávkovania patrí ospalosť alebo strata vedomia prípadne znížená úroveň vedomia.


Ak zabudnete užiť Sabril

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je už takmer čas na užitie ďalšej dávky, užite len jednu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Sabril

Neprestaňte užívať liek bez toho, aby ste to povedali lekárovi. Ak sa lekár rozhodne ukončiť vašu liečbu, odporučí vám, aby ste dávku znižovali postupne. Neprestaňte s užívaním náhle, pretože to môže spôsobiť, že sa epileptické záchvaty objavia znovu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tak ako aj pri iných antiepileptických liekoch, u niektorých pacientov môže počas užívania tohoto lieku nastať zvýšený počet epileptických záchvatov. Ak sa to stane vám alebo vášmu dieťaťu, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto vedľajšie účinky sa vyskytnú u viac ako 1 pacienta z 10 liečených pacientov.

 • Približne u 1/3 alebo u 33 zo 100 pacientov liečených Sabrilom sa môžu vyskytnúť zmeny zorného poľa (zúžené zorné pole). Rozsah tejto “poruchy zorného poľa” môže kolísať od miernej po závažnú. Obvykle sa zistí po mesiacoch alebo rokoch liečby Sabrilom. Tieto zmeny zorného poľa môžu byť nevratné, takže sa musia zistiť zavčasu. Ak vy alebo vaše dieťa zistí poruchy zraku, okamžite sa skontaktujte s lekárom alebo nemocnicou.

 • U detí môže nastať zvýšená podráždenosť alebo nepokoj.

 • Únava a zvýšená ospalosť.


Časté vedľajšie účinky

Tieto vedľajšie účinky sa vyskytnú u menej ako 1 pacienta z 10, ale viac ako 1 zo 100 liečených pacientov.

 • Bolesť hlavy

 • Prírastok hmotnosti

 • Triaška

 • Opuch

 • Závrat

 • Pocit zníženej citlivosti alebo pichania (špendlíky a ihly)

 • Poruchy schopnosti sústrediť sa a poruchy pamäti

 • Psychické poruchy vrátane nepokoja, agresivity, nervozity, podráždenia, depresie, porúch myslenia a stihomamu. Tieto vedľajšie účinky sú obvykle vratné, ak sa znížia dávky alebo sa liečba postupne ukončí. Dávky si však neznižujte bez toho, aby ste o tom najskôr povedali lekárovi. Ak tieto účinky pocítite, oznámte to lekárovi.

 • Nevoľnosť a bolesť brucha

 • Rozmazané videnie, dvojité videnie a rýchly mimovoľný pohyb oka

 • Poruchy reči


Menej časté vedľajšie účinky

Tieto vedľajšie účinky sa vyskytnú u menej ako 1 pacienta zo 100, ale viac ako 1 z 1000 liečených pacientov.

 • Znížená koordinácia pohybov alebo nešikovné, roztržité pohyby

 • Závažné psychické poruchy ako je hypománia (mierne zvýšená nálada), mánia (zvýšená nálada) a psychóza (porucha myslenia a jednania s následným rozpadom osobnosti)

 • Kožné vyrážky


Zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto vedľajšie účinky sa vyskytnú u menej ako 1 pacienta z 1 000 liečených pacientov.

 • Závažná alergická reakcia spôsobujúca opuch tváre alebo hrdla: Ak pocítite takéto príznaky, okamžite to musíte ohlásiť lekárovi.

 • Výrazný útlm, strnulosť a zmätenosť. Tieto vedľajšie účinky sú obvykle vratné, ak sa znížia dávky alebo sa liečba postupne ukončí. Avšak dávky si neznižujte bez toho, aby ste o tom najskôr povedali lekárovi. Ak tieto účinky pocítite, oznámte to lekárovi.

 • Pokus o samovraždu.

 • Iné problémy s očami, ako napríklad porucha sietnice.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto vedľajšie účinky sa vyskytnú u menej ako 1 pacienta z 10 000 liečených pacientov.

 • Iné problémy s očami ako napríklad optická neuritída (zápal očného nervu) a optická atrofia (poškodenie zrakového nervu).

 • Halucinácie

 • Problémy s pečeňou


Neznáme (výskyt vedľajších účinkov nie je známy z dostupných údajov)

 • Nezvyčajné mozgové nálezy

 • Nekontrolovateľné pohyby, najmä horných končatín a nôh

 • Zvýšená svalová stuhnutosť

 • Pohybové poruchy u detí liečených na infantilné spazmy


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Sabril


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Sabril po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sabril obsahuje


 • Liečivo je vigabatrín. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg vigabatrínu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

Povidón K30 (E1201), mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), magnéziumstearát.


Filmová vrstva:

hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 8000


Ako vyzerá Sabril a obsah balenia

Biele až sivobiele oválne dvojvypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a na druhej strane s označením „Sabril“.


Je dostupný v priehľadných alebo nepriehľadných blistroch po 10 tabliet.

Jedno balenie obsahuje 100 filmom obalených tabliet v pretlačovacom balení (blistri).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

Patheon France SA, Bourgoin-Jallieu, Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2013 .


5Sabril

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


 1. Názov lieku


Sabril


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg liečiva vigabatrín.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Filmom obalená tableta.

Biele až sivobiele oválne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane a na druhej strane s označením „Sabril“.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


 1. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pacientov s rezistentnou parciálnou epilepsiou so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej v kombinácii s inými antiepileptikami, kde sa iné kombinácie liekov ukázali neprimerané alebo neboli tolerované.

Monoterapia infantilných spazmov (Westov syndróm).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu Sabrilom môže začať jedine špecialista v epileptológii, neurológii alebo pediatrickej neurológii. Pokračujúca liečba má byť pod dohľadom špecialistu v epileptológii, neurológii alebo pediatrickej neurológii.


Sabril sa užíva perorálne jeden alebo dva razy denne a môže sa užiť pred jedlom aj po jedle.


Ak sa po primeranom čase klinicky významne nezlepší kontrola epilepsie, v liečbe vigabatrínom sa nemá pokračovať. Vigabatrín treba postupne vysadiť pod starostlivým lekárskym dohľadom.


Dospelí:

Najvyššia účinnosť sa obvykle pozoruje pri dávke 2 – 3 g denne. K pacientovmu doterajšiemu antiepileptickému liekovému programu treba pridať začiatočnú dávku 1 g denne. Denná dávka sa má potom titrovať zvyšovaním o 0,5 g v týždňových intervaloch v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti. Dávka nad 3 g na deň sa má použiť iba vo výnimočných prípadoch a za starostlivého sledovania pre možnosť nežiaducich účinkov.


Medzi koncentráciou v plazme a účinnosťou nie je priama závislosť. Trvanie účinku lieku závisí skôr od rýchlosti resyntézy GABA transaminázy, než od koncentrácie lieku v plazme (pozri taktiež časti 5.1 a 5.2).


Deti:

Odporúčaná začiatočná dávka u detí je 40 mg/kg/deň. Odporúčané udržiavacie dávky vo vzťahu k telesnej hmotnosti sú:

Telesná hmotnosť 10 – 15 kg 0,5 – 1 g/deň

15 – 30 kg 1 – 1,5 g/deň

30 – 50 kg 1,5 – 3 g/deň

50 kg 2 – 3 g/deň


Dávka nad 3 g na deň sa má použiť iba vo výnimočných prípadoch a za starostlivého sledovania pre možnosť nežiaducich účinkov.


Dojčatá– monoterapia infantilných spazmov (Westov syndróm): Odporúčaná začiatočná dávka je 50 mg/kg/deň. Dávku možno podľa potreby titrovať počas jedného týždňa. S dobrou znášanlivosťou sa používali dávky až do 150 mg/kg/deň. Odpoveď zvyčajne nastane do dvoch týždňov. Vyššie dávky sa použili iba u malého počtu pacientov.


Starší ľudia a pacienti s obličkovým poškodením

Podávanie vigabatrínu starším osobám a obzvlášť pacientom s klírensom kreatinínu pod 60 ml/min si vyžaduje opatrnosť, lebo liek sa vylučuje obličkami. Treba zvážiť upravenie dávky alebo častosti podávania. Títo pacienti môžu odpovedať na nižšiu udržiavaciu dávku. Pacientov treba sledovať pre možnosť nežiaducich účinkov ako utlmenie alebo zmätenosť (pozri časti 4.4 a 4.8).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na vigabatrín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Sabril sa nemá nasadzovať ako monoterapia, s výnimkou liečby infantilných spazmov.


U pacientov užívajúcich vigabatrín sa zaznamenala vysoká prevalencia výpadov zorného poľa (asi 1/3 pacientov). Frekvencie výskytu získané v otvorenej klinickej štúdii sú uvedené v časti 5.1. Tieto nežiaduce účinky nastúpia obvykle po mesiacoch až rokoch liečby vigabatrínom. Stupeň obmedzenia zorného poľa môže byť závažný, čo môže mať pre pacienta praktické dôsledky. Väčšina pacientov s perimetricky potvrdenými výpadmi bola bez príznakov. Tento nežiaduci účinok sa dá teda spoľahlivo odhaliť len systematickou perimetriou, čo je obvykle možné len u pacientov vo veku nad 9 rokov.

Na požiadanie poskytne firma špeciálne vyvinutú metódu založenú na poľovo špecifických zrakových evokovaných potenciáloch (VEP) na testovanie prítomnosti periférneho videnia u detí vo veku od troch rokov. Táto metóda nie je v súčasnosti validovaná na detekciu defektov zorného poľa v súvislosti s vigabatrínom. Elektroretinografia môže byť užitočná, ale má sa použiť len u dospelých, ktorí nie sú schopní spolupracovať pri perimetrii alebo u veľmi malých detí (pozri „Defekty zorného poľa“).


Dostupné údaje napovedajú, že výpady zorného poľa sú ireverzibilné dokonca aj po vysadení vigabatrínu. Nemožno vylúčiť zhoršenie výpadov zorného poľa po prerušení liečby.


Vigabatrín možno preto použiť len po starostlivom zhodnotení vyváženosti prínosov a rizík v porovnaní s alternatívami.


Vigabatrín sa neodporúča pacientom s akýmkoľvek klinicky významným deficitom zorného poľa.


Na začiatku liečby vigabatrínom a potom v pravidelných intervaloch treba pacientov sústavne podrobovať skríningovým vyšetreniam na zistenie porúch zorného poľa. Vyšetrenia zorného poľa sa musia robiť v 6 mesačných intervaloch počas celej liečby (pozri „Defekty zorného poľa“).


Defekty zorného poľa


Na základe dostupných údajov sa obvykle jedná o koncentrické zúženie zorného poľa oboch očí, ktoré je vo všeobecnosti viac vyznačené nazálne než temporálne. V centrálnom zornom poli (vnútri 30 stupňov excentricity) sa často pozoruje prstencový nazálny defekt. Defekty zorného poľa pacientov užívajúcich vigabatrín sa však pohybovali v rozsahu od miernych po ťažké. Ťažké prípady sú potenciálne zneschopňujúce.


Väčšina pacientov s perimetricky potvrdenými výpadmi si predtým spontánne nevšimla žiadne príznaky, dokonca ani v prípadoch, kedy sa perimetriou pozorovali ťažké defekty. Dostupné dôkazy napovedajú, že defekt zorného poľa je ireverzibilný dokonca aj po vysadení vigabatrínu. Nemožno vylúčiť zhoršenie výpadov zorného poľa po prerušení liečby.


Údaje nazhromaždené z prehľadov prevalencie napovedajú, že až 1/3 pacientov užívajúcich vigabatrínovú liečbu má poruchy zorného poľa. Muži sú snáď vystavení väčšiemu riziku než ženy. Frekvencie výskytu získané v otvorenej klinickej štúdii sú uvedené v časti 5.1. V tejto štúdii sa preukázala možná asociácia medzi rizikom defektov zorného poľa a veľkosťou expozície vigabatrínu, v obidvoch prípadoch pokiaľ ide o dennú dávku (od 1 g do viac ako 3 g) a pokiaľ ide o dĺžku liečby (maximum počas prvých troch rokov).


Údaje zo systematického sledovania pacientov v klinických študiách naznačujú, že riziko rozvoja defektov zorného poľa pri pokračovaní liečby vigabatrínom je nízke, ak sa u pacienta po 3 až 4 rokoch liečby defekty nevyvinuli.


Na základe aktuálne dostupných údajov môžu byť defekty zorného poľa zapríčinené zvýšenými hladinami GABA v sietnici.


Pred začiatkom liečby vigabatrínom majú mať všetci pacienti oftalmologické konzílium s vyšetrením zorného poľa.


Pred začatím liečby a potom v šesťmesačných odstupoch počas celej liečby sa musí vykonať primerané testovanie zorného poľa (perimetria) štandardizovanou statickou perimetriou (Humphrey alebo Octopus), alebo kinetickou perimetriou (Goldmann). Na zistenie poruchy zorného poľa v súvislosti s vigabatrínom sa uprednostňuje statická perimetria.


Elektroretinografia môže byť užitočná, ale má sa použiť len u dospelých, ktorí nie sú schopní spolupracovať pri perimetrii. Na základe dostupných údajov prvý oscilačný potenciál a odpovede na 30 Hz záblesky korelujú s poruchami zorného poľa v spojení s vigabatrínom. Tieto odpovede sa oneskorujú a sú menšie oproti normálnym hodnotám. Také zmeny nevidno u pacientov liečených vigabatrínom bez porúch zorného poľa.


Pacient a/alebo jeho opatrovateľ musí dostať presný popis častosti a následkov rozvoja poruchy zorného poľa počas vigabatrínovej liečby. Pacientov treba poučiť, aby hlásili akýkoľvek nový zrakový problém a príznaky, ktoré môžu byť spojené so zúžením zorného poľa. Ak sa zrakové príznaky rozvinú, treba pacienta poukázať k oftalmológovi.


Ak sa zistí zúženie zorného poľa v priebehu liečby, treba zvážiť postupné vysadenie vigabatrínu. Ak sa príjme rozhodnutie pokračovať v liečbe, treba zvážiť častejšie kontroly (perimetriou), aby sa zachytila progresia alebo defekty ohrozujúce zrak.


Vigabatrín sa nemá používať súčasne s inými retinotoxickými liekmi.


Deti


Perimetria je zriedkakedy možná u detí vo veku do 9 rokov. Riziko liečby detí treba veľmi starostlivo vyvážiť možným prínosom. V súčasnosti niet zavedenej metódy na diagnostiku alebo vylúčenie výpadov zorného poľa u detí, u ktorých sa nedá vykonať štandardizovaná perimetria.

Na požiadanie poskytne firma špeciálne vyvinutú metódu založenú na poľovo špecifických zrakových evokovaných potenciáloch (VEP) na testovanie prítomnosti periférneho videnia u detí vo veku od troch rokov. Táto metóda nie je v súčasnosti validovaná na detekciu výpadov zorného poľa v súvislosti s vigabatrínom. Ak táto metóda odhalí normálnu odpoveď centrálneho zorného poľa, ale chýbajúcu periférnu odpoveď, musí sa prehodnotiť vyváženosť prínosu a rizika a zvážiť postupné vysadenie vigabatrínu. Prítomnosť periférneho videnia nevylučuje možnosť rozvoja defektov zorného poľa.

Elektroretinografia môže byť užitočná, ale má sa používať len u detí do 3 rokov.


Neurologický a psychologický stav


Vo svetle výsledkov zvieracích bezpečnostných štúdií (pozri časť 5.3) sa odporúča dôkladne pozorovať nežiaduce účinky na neurologickú funkciu pacientov liečených vigabatrínom.


Krátko po začatí liečby vigabatrínom sa zaznamenali zriedkavé prípady encefalopatických príznakov ako výrazné utlmenie, stupor a zmätenosť v spojení s nešpecifickou pomalou vlnovou aktivitou na elektroencefalograme. Rizikové faktory vzniku takýchto reakcií sú napr. vyššia začiatočná dávka než sa odporúča, rýchlejšie zvyšovanie dávky s väčšími krokmi než sa odporúča a zlyhanie obličiek. Po znížení dávky alebo vysadení vigabatrínu boli tieto účinky reverzibilné (pozri časť 4.8).


Podobne ako u iných antiepileptických liekov sa môže s vigabatrínom u niektorých pacientov zvýšiť častosť epileptických záchvatov, vrátane status epilepticus, alebo môžu nastúpiť nové typy záchvatov (pozri časť 4.8). Zriedkavo sa môže objaviť nový nástup myoklonu a aktivácia existujúceho myoklonu. Tento fenomén môže byť aj dôsledkom predávkovania, poklesu plazmových koncentrácií sprievodnej antiepileptickej liečby alebo môže ísť o paradoxný účinok.


Náhle vysadenie môže vyvolávať epileptické záchvaty podobne ako u iných antiepileptík. Ak treba pacientovi vigabatrín vysadiť, odporúča sa uskutočniť to postupným znižovaním dávok počas 2 až 4 týždňov.


Vigabatrín treba opatrne používať u pacientov so psychózou, depresiou alebo problémami správania v anamnéze. Počas liečby vigabatrínom sa zaznamenali psychiatrické udalosti (ako podráždenosť, depresia, abnormálne myslenie, paranoidné reakcie). Tieto stavy nastali u pacientov so psychiatrickou anamnézou i bez nej a boli obvykle reverzibilné, ak sa dávky vigabatrínu znížili alebo postupne vysadili. V klinických štúdiách sa vyskytla depresia u menej ako 10 % pacientov a len zriedka vyžadovala prerušenie liečby vigabatrínom. Menej časté nežiaduce účinky zahŕňali psychotické poruchy.


Prípady abnormálnych mozgových nálezov pri vyšetrení magnetickou rezonanciou (NMR) sa zaznamenali najmä u detí liečených vysokými dávkami vigabatrínu pri infantilných spazmoch. Klinická významnosť týchto nálezov v súčasnosti nie je známa.


Pri liečbe infantilných spazmov boli u pacientov hlásené pohybové poruchy vrátane dystónie, dyskinézy a hypertónie. Je potrebné dôkladne zhodnotiť vyváženosť prínosov a rizík liečby vigabatrínom u každého pacienta individuálne. Ak sa v priebehu liečby vigabatrínom vyskytnú nové pohybové poruchy, treba zvážiť zníženie dávky alebo postupné vysadenie liečby.


Suicidálne myšlienky a správanie


Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u vigabatrínu.


Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.


Starší pacienti a pacienti s renálnou poruchou


Keďže vigabatrín sa vylučuje obličkami, u pacientov s klírensom kreatinínu pod 60 ml/min a u starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť. U týchto pacientov treba pozorne sledovať nežiaduce účinky ako je utlmenie a zmätenosť (pozri časť 4.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie s inými liekmi sú nepravdepodobné, keďže vigabatrín sa ani nemetabolizuje, ani neviaže na proteíny, ani neindukuje pečeňové cytochrómové enzýmy P450 metabolizujúce lieky.


Počas kontrolovaných klinických štúdií sa však v niekoľkých štúdiách pozorovalo postupné zníženie plazmatických koncentrácií fenytoínu priemerne o 16 až 33 %, v niektorých klinických štúdiách sa nepozorovalo. Presná podstata tejto interakcie nie je jasná, vo väčšine prípadov však pravdepodobne nemá terapeutický význam.


Počas kontrolovaných klinických skúšok sa tiež sledovali plazmatické koncentrácie karbamazepínu, fenobarbitalu, primidonu a valproátu sodného a nezistili sa žiadne klinicky dôležité interakcie.


Vigabatrín môže viesť k zníženiu nameranej plazmatickej aktivity alanínaminotransferázy (ALT) a v menšom rozsahu aspartátaminotransferázy (AST). Rozsah supresie ALT kolíše medzi 30 až 100 %. Tieto pečeňové testy môžu byť preto u pacientov užívajúcich vigabatrín kvantitatívne nespoľahlivé (pozri časť 4.8).

Vigabatrín môže zvýšiť množstvo aminokyselín v moči s falošne pozitívnym testom na určité zriedkavé genetické metabolické poruchy (napr. alfaaminoadipická acidúria).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Počas gravidity sa má vigabatrín užívať len ak je to úplne nevyhnutné.


Údaje o obmedzenom počte gravidných žien vystavených účinku vigabatrínu, ktoré pochádzajú zo spontánnych hlásení, abnormálne výsledky (vrodené anomálie alebo spontánne potraty) boli hlásené u potomkov matiek užívajúcich vigabatrín. O tom, či užívanie vigabatrínu počas gravidity zvyšuje riziko malformácie, nemožno vyvodiť žiadne konečné závery pre obmedzenosť údajov a prítomnosť sprievodných antiepileptík počas každej hlásenej gravidity.


Ženy vo fertilnom veku/antikoncepcia

Všetkým pacientkam, ktoré môžu byť na začiatku tehotenstva alebo sú vo fertilnom veku, sa musí poskytnúť špecializované poradenstvo. Ak pacientka plánuje graviditu, potreba antiepileptickej liečby sa musí prehodnotiť.


Gravidita

Riziko vrodených porúch sa zvyšuje dvoj až trojnásobne u detí narodených matkám, ktoré sa liečia antiepileptikami, u týchto detí sú častejšie hlásené rázštepy pery, kardiovaskulárne poruchy a poruchy neurálnej trubice.

Polyterapia antiepileptickými liekmi môže byť spojená s vyšším rizikom vrodených malformácií ako monoterapia.


Ak pacientka otehotnie, liečbu treba prehodnotiť. Náhle prerušenie účinnej antiepileptickej liečby môže viesť ku zhoršeniu stavu matky, čo môže poškodiť plod.


Nejestvujú žiadne informácie o možnom výskyte defektu zorného poľa u detí, ktoré boli vystavené účinku vigabatrínu in utero.


U králikov bol vigabatrín spojený s nízkym výskytom rázštepu podnebia pri perorálnych dávkach 150 (2 %) a 200 (9 %) mg/kg/deň (troj- až štvornásobok humánnej dávky); tieto vyššie dávky mali taktiež škodlivé farmakologické účinky počas gravidity, čo sa usudzuje zo zníženej telesnej hmotnosti a zníženého príjmu potravy. Zníženie telesnej hmotnosti a rôzne malformácie kostry sa pozorovali u plodov myší, ktoré dostali jednorazovo 300 mg/kg vigabatrínu IP injekciou (šesťnásobok humánnej dávky); ďalšie embryofetálne účinky sa pozorovali po 450 mg/kg vigabatrínu IP injekciou (deväťnásobok humánnej dávky) zahŕňajúc zvýšenú resorpciu a 2 % výskyt exomfalusu; materská úmrtnosť bola pozorovaná po 600 mg/kg IP dávky. U potkanov nebol vigabatrín pri dávkach do 150 mg/kg/deň (trojnásobok humánnej dávky) teratogénny.


Fertilita

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Laktácia

Vigabatrín sa vylučuje do ľudského mlieka. Počas liečby vigabatrínom sa dojčenie neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti s nekontrolovateľnou epilepsiou nesmú vo všeobecnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať potenciálne nebezpečné stroje. S ohľadom na skutočnosť, že v klinických štúdiách so Sabrilom sa pozorovala ospalosť, pacientov treba na začiatku liečby na túto možnosť upozorniť.


V súvislosti so Sabrilom sa často zaznamenali výpady zorného poľa, ktoré môžu značne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientov treba vyšetriť na prítomnosť defektov zorného poľa (pozri aj časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Zvláštnu pozornosť treba venovať pacientom, ktorí vedú vozidlá, obsluhujú stroje alebo vykonávajú iné rizikové činnosti.


4.8 Nežiaduce účinky


U pacientov užívajúcich vigabatrín sa často zaznamenali defekty zorného poľa od miernych po ťažké. Ťažké prípady sú potenciálne zneschopňujúce. Obvykle nastupujú po mesiacoch až rokoch liečby vigabatrínom. Údaje nazhromaždené z prehľadov prevalencie napovedajú, že až 1/3 pacientov užívajúcich liečbu vigabatrínom má poruchy zorného poľa (pozri aj časť 4.4).


V kontrolovaných klinických štúdiách sa počas liečby vigabatrínom zaznamenali nežiaduce účinky približne u 50 % pacientov. U dospelých súviseli väčšinou s centrálnou nervovou sústavou ako napr. útlm, ospalosť, únava a zhoršená sústredenosť . U detí je však častá excitácia alebo agitácia. Celkovo sa tieto nežiaduce účinky vyskytujú častejšie na začiatku liečby a časom ustupujú.


Podobne ako u iných antiepileptík, niektorí pacienti môžu mať pri vigabatríne zvýšenú frekvenciu epileptických záchvatov vrátane status epilepticus. Tomuto účinku podliehajú najmä pacienti s myoklonickými záchvatmi. Zriedkavo sa môže objaviť nový nástup myoklonu a aktivácia existujúceho myoklonu.


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti s použitím nasledujúcich konvencií:

Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Laboratórne a funkčné vyšetrenia*

Časté: prírastok hmotnosti


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: somnolencia

Časté: poruchy reči, bolesť hlavy, závraty, parestézia, poruchy pozornosti a zhoršenie pamäti, mentálne zhoršenie (poruchy myslenia), triaška

Menej časté: abnornálna koordinácia (ataxia)

Zriedkavé: encefalopatia**

Veľmi zriedkavé: optická neuritída

Neznáme: Boli hlásené prípady abnormálnych mozgových nálezov pri vyšetrení magnetickou rezonanciou (NMR), ktoré môžu byť príznakom cytotoxického edému (pozri časť 4.4).

Boli hlásené poruchy pohybu, vrátane dystónie, dyskinézy a hypertónie, buď izolované prípady alebo v spojení s abnormalitami pri NMR vyšetrení (pozri časť 4.4).


Poruchy oka

Veľmi časté: defekty zorného poľa

Časté: rozmazané videnie, diplopia, nystagmus

Zriedkavé: poruchy sietnice (napr. ako periférna retinálna atrofia)

Veľmi zriedkavé: optická atrofia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, abdominálna bolesť


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka

Zriedkavé: angioedém, žihľavka


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: únava

Časté: edém, iritabilita


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: hepatitída


Psychické poruchy***

Veľmi časté: excitácia (deti), agitácia (deti)

Časté: agitácia, agresia, nervozita, depresia, paranoidné reakcie

Menej časté: hypománia, mánia, psychotické poruchy

Zriedkavé: pokus o samovraždu

Veľmi zriedkavé: halucinácie


*Laboratórne údaje ukazujú, že liečba vigabatrínom nezapríčiňuje renálnu toxicitu. Pozoroval sa pokles ALT a AST, čo sa považuje za dôsledok inhibície týchto aminotransferáz vigabatrínom. Chronická liečba vigabatrínom môže byť spojená s miernym poklesom hemoglobínu, čo zriedka dosahuje klinický význam.


**Krátko po začatí liečby vigabatrínom sa zaznamenali zriedkavé prípady encefalopatických príznakov ako výrazná sedácia, stupor a zmätenosť v spojení s nešpecifickou pomalou vlnovou aktivitou na encefalograme. Tieto účinky boli po znížení dávky alebo vysadení vigabatrínu úplne reverzibilné (pozri časť 4.4).


***Počas liečby vigabatrínom sa zaznamenali psychické reakcie. Tieto reakcie sa objavili u pacientov s psychiatrickou anamnézou alebo bez nej a po znížení alebo postupnom vysadení vigabatrínu boli obvykle reverzibilné (pozri časť 4.4). V klinických skúškach bola depresia obvyklou psychickou reakciou, ale zriedka si vyžadovala ukončenie liečby vigabatrínom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Príznaky


Zaznamenalo sa predávkovanie vigabatrínom. Dávky boli najčastejšie medzi 7,5 g až 30 g, zaznamenalo sa však požitie až do 90 g. Takmer polovicu týchto prípadov tvorilo viacnásobné požitie lieku. Podľa hlásení bola najobvyklejším príznakom ospalosť alebo kóma. Iné menej častejšie príznaky boli: závrat, bolesť hlavy, psychóza, respiračná depresia alebo apnoe, bradykardia, hypotenzia, agitácia, podráždenosť, zmätenosť, abnormálne správanie a poruchy reči. Žiadne z predávkovaní nezapríčinilo smrť.


Liečba


Špecifické antidotum nejestvuje. Je potrebné urobiť obvyklé podporné opatrenia. Treba zvážiť postupy na odstránenie neabsorbovaného lieku. V in vitroštúdii sa ukázalo, že aktívne uhlie významnejšie neadsorbuje vigabatrín. Účinnosť hemodialýzy pri liečbe predávkovania vigabatrínom nie je známa. V ojedinelých prípadoch u pacientov so zlyhaním obličiek, ktorí dostávali terapeutické dávky vigabatrínu, sa plazmatické koncentrácie vigabatrínu znížili hemodialýzou o 40 až 60 %.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiepileptikum; ATC kód: N03AG04.


Vigabatrín je antiepileptikum s jasne definovaným mechanizmom účinku. Liečba vigabatrínom zvyšuje koncentráciu GABA (gamaaminomaslová kyselina), najdôležitejšieho inhibičného mozgového neurotransmiteru. Je to preto, že vigabatrín bol racionálne navrhnutý ako selektívny ireverzibilný inhibítor GABA-transaminázy, enzýmu zodpovedného za odbúravanie GABA.


Kontrolované krátkodobé a dlhodobé klinické skúšky ukázali, že vigabatrín je účinná antiepileptická látka, ak sa podáva ako prídavná liečba u pacientov s epilepsiou nedostatočne kontrolovanou konvenčnou liečbou alebo v monoterapii pri liečbe infantilných spazmov. Táto účinnosť je obzvlášť význačná u pacientov so záchvatmi parciálneho typu.


V dvoch dvojito-zaslepených placebom kontrolovaných štúdiách dostávali epileptickí pacienti vigabatrín po dobu 4 mesiacov a v nekontrolovaných štúdiách, vrátane štúdie so 16 pediatrickými pacientmi, ktorí dostávali vigabatrín po dobu 1 až 30 mesiacov (priemer 11 mesiacov), štúdie vyšetrení magnetickou rezonanciou nepreukázali žiadne zmeny alebo abnormality podobné intramyelínovému edému. Žiadne štatisticky významné zmeny latencie neboli pozorované pri metóde založenej na poľovo špecifických zrakových evokovaných potenciáloch (VEP), somatosenzorických evokovaných potenciáloch (SEP) a evokovaných potenciáloch mozgového kmeňa (BEP) medzi pacientmi liečenými vigabatrínom a placebom po štyroch mesiacoch liečby. Neboli pozorované žiadne zmeny vo VEP a SEP v nekontrolovaných štúdiách, vrátane pacientov užívajúcich vigabatrín po dobu 9 rokov. Pitva ani chirurgické vzorky mozgového tkaniva od pacientov, ktorí užívali vigabatrín, nepreukázali intramyelínový edém.


Epidemiológia defektov zorného poľa u pacientov s refraktérnou parciálnou epilepsiou sa skúmala v observačnej otvorenej multicentrickej porovnávajúcej štúdii fázy IV s paralelnými skupinami, ktorá zahŕňala 734 pacientov, s minimálnym vekom 8 rokov, s refraktérnou parciálnou epilepsiou trvajúcou aspoň jeden rok.

Pacienti boli rozdelení do 3 liečebných skupín: pacienti liečení vigabatrínom v súčasnej dobe (skupina I), pacienti vystavení účinku vigabatrínu v minulosti (skupina II) a pacienti, ktorí nikdy neboli vystavení pôsobeniu vigabatrínu (skupina III).

Nasledovná tabuľka uvádza najdôležitejšie výsledky zaznamenané pri vstupe a pri prvom a poslednom hodnotení v hodnotenej populácii (n=254):


Deti (od 8 do 12 rokov)

Dospelí (> 12 rokov)


Skupina I1

Skupina II2

Skupina III

Skupina I3

Skupina II4

Skupina III


n = 38

n = 47

n = 41

n = 150

n = 151

n = 97

Defekty zorného poľa s nedefinovanou etiológiouZaznamenané pri vstupe

1 (4,4 %)

3 (8,8 %)

2 (7,1 %)

31 (34,1 %)

20 (19,2 %)

1 (1,4 %)

Zaznamenané pri prvom zhodnotení

4 (10,5 %)

6 (12,8 %)

2 (4,9 %)

59 (39,3 %)

39 (25,8 %)

4 (4,1 %)

Zaznamenané pri poslednom zhodnotení

10 (26,3 %)

7 (14,9 %)

3 (7,3 %)

70 (46,7 %)

47 (31,1 %)

5 (5,2 %)

1Priemerná doba trvania liečby: 44,4 mesiacov, priemerná denná dávka 1,48 g

2Priemerná doba trvania liečby: 20,6 mesiacov, priemerná denná dávka 1,39 g

3Priemerná doba trvania liečby: 48,8 mesiacov, priemerná denná dávka 2,10 g

4Priemerná doba trvania liečby: 23,0 mesiacov, priemerná denná dávka 2,18 g


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Vigabatrín je látka rozpustná vo vode a z gastrointestinálneho traktu sa absorbuje rýchlo a úplne. U zdravých dobrovoľníkov sa dosiahla maximálna koncentrácia po dvoch hodinách po užití. Prijatie potravy znižuje rýchlosť, ale neovplyvňuje rozsah absorpcie. Liek sa široko distribuuje so zdanlivým distribučným objemom mierne väčším, než je celková telesná voda. Plazmatické a cerebrospinálne koncentrácie sú v lineárnom vzťahu k dávkam nad odporúčaným dávkovacím rozsahom.


Nejestvuje priama korelácia medzi plazmatickou koncentráciou a účinnosťou. Trvanie účinku lieku závisí od rýchlosti resyntézy GABA transaminázy.


Vigabatrín sa vylučuje z plazmy s polčasom eliminácie 5 až 8 hodín, pričom približne 70 % jednotlivej perorálnej dávky sa objaví ako nezmenený liek v prvom 24-hodinovom moči. Nezistili sa žiadne metabolity.


Vigabatrín neindukuje enzýmy hepatického cytochrómu P450, nemetabolizuje sa ani sa neviaže na proteíny. Liekové interakcie sú preto nepravdepodobné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Zvieracie bezpečnostné štúdie vykonané na potkanoch, myšiach, psoch a opiciach ukázali, že vigabatrín nemá výrazné nežiaduce účinky na pečeň, obličky, pľúca, srdce alebo gastrointestinálny trakt.


V mozgu sa pozorovala mikrovakuolizácia v traktoch bielej hmoty potkana a psa pri dávkach 30-50 mg/kg/deň a myši pri dávkach 100 mg/kg/deň alebo vyšších. U opice sú tieto lézie minimálne alebo neisté. Tento účinok je spôsobený oddelením vonkajšej lamelovej pošvy myelinizovaných vlákien, zmenou príznačnou pre intramyelínový edém. Intramyelínový opuch bol u potkana a psa (u myši sa netestoval) reverzibilný pri zastavení vigabatrínovej liečby a s pokračujúcou liečbou sa dokonca pozorovala histologická regresia. U hlodavcov sa však pozorovali malé reziduálne zmeny pozostávajúce z opuchnutých axónov (eozinofilné sféroidy) a mineralizovaných mikroteliesok.

Lézie neboli zaznamenané u opice po 6 rokoch liečby v dávkach 50 a 100 mg/kg/deň. Minimálna mikrovakuolizácia sa zaznamenala u opíc po 16 mesiacoch liečby v dávke 300 mg/kg/deň s nejednoznačným rozdielom medzi liečenými a kontrolnými zvieratami.


Degenerácia sietnice (retinotoxicita spojená s vigabatrínom) sa pozorovala mikroskopicky u potkanov albínov, ktorým sa podával vigabatrín so stravou alebo sondou vo veľkých dávkach (100 a 300 mg/kg/deň), ale nie u zvierat, ktorým sa podával inaktívny R enantiomér, pozorovala sa u zvierat, ktorým sa podával aktívny S enantiomér v dávke 150 mg/kg/deň. Degenerácia sietnice sa nepozorovala u pigmentovaných potkanov, psov alebo opíc.


Sietnicové zmeny u potkanov albínov sa charakterizovali ako fokálne alebo multifokálne dezorganizácie vonkajšej nukleárnej vrstvy s premiestnením jadier do oblasti tyčiniek a čapíkov. Iné vrstvy sietnice neboli postihnuté. Tieto lézie sa pozorovali u 80 až 100 % zvierat pri perorálnej dávke 300 mg/kg/deň. Histologický vzhľad týchto lézií bol podobný tým, ktoré sa našli u potkanov albínov po excesívnej svetelnej expozícii. Sietnicové zmeny však môžu tiež predstavovať priamy liekom navodený účinok.


Pokusy so zvieratami ukázali, že vigabatrín nemá žiadny negatívny vplyv na fertilitu alebo vývoj mláďat. U potkanov pri dávkach do 150 mg/kg (trojnásobok humánnej dávky) alebo u králikov pri dávkach do 100 mg/kg sa nezistila žiadna teratogenita. Avšak pri dávkach 150 - 200 mg/kg sa u králikov pozoroval mierne zvýšený výskyt rázštepu podnebia.


Štúdie s vigabatrínom nezistili žiadne dôkazy o mutagénnych alebo karcinogénnych účinkoch.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Tabletové jadro: povidón, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát.

Filmotvorná vrstva: hypromelóza, oxid titaničitý, makrogol 8000.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


AL/PVC blister, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 100 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


21/0339/94-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie:27.06.1994

Dátum posledného predĺženia:30.01.2007 - bez časového obmedzenia.


10. Dátum revízie textu


január 2014

11Sabril