+ ipil.sk

SANDOMIGRANPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII , ev.č. 2011/03067


Písomná informácia pre používateľov


Sandomigran®

obalené tablety

pizotifenum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťváš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Sandomigran a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Sandomigran

3. Ako užívať Sandomigran

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sandomigran

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SANDOMIGRAN A NA ČO SA POUŽÍVA


Obalené tablety Sandomigran obsahujú liečivo pizotifenum (pizotifén).


Pizotifén tlmí určité, prirodzene sa vyskytujúce látky v mozgu, ktoré zodpovedajú za vznik cievnych bolestí hlavy. Je vhodný na profylaktickú liečbu migrény, pretože znižuje častosť výskytu migrenóznych záchvatov.


Sandomigran sa používa na profylaktickú liečbu opakujúcich sa migrén alebo migrenóznych neuralgií.


Sandomigran nie je účinný pri zmiernení migrenózneho záchvatu, ak sa už začal.


2. SKÔR AKO UŽIJETE SANDOMIGRAN


Dodržiavajte pozorne pokyny vášho lekára, môžu sa líšiť od všeobecných informácií uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov.


Neužívajte Sandomigran

- keď ste alergický (precitlivený) na Sandomigran alebo na niektorú z ďalších zložiek Sandomigranu, ktorých zoznam je uvedený na konci tejto písomnej informácie pre používateľov. Ak si myslíte, že môžete byť alergický, povedzte o tom vášmu lekárovi a neužite Sandomigran.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Sandomigranu

 • keď máte problémy s pečeňou. Použitie Sandomigranu bolo u niekoľkých pacientov spojené s abnormálnymi výsledkami pečeňových testov a možnými problémami pečene. Nemusíte spozorovať žiadne príznaky, no ak sa u vás vyskytne zožltnutie pokožky alebo očných bielok, nezvyčajne tmavý moč alebo nevysvetliteľná nevoľnosť, vracanie a únava, povedzte to ihneď svojmu lekárovi. Váš lekár si môže vyžiadať krvné testy na kontrolu činnosti vašej pečene a ak budete mať vážne problémy s pečenou, možno vám nariadi ukončenie liečby.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených príznakov ochorenia počas liečby Sandomigranom, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.

 • keď máte problémy s videním kvôli zvýšenému tlaku v oku (príznaky glaukómu s úzkym uhlom), a ak ste sa nepodrobili úspešnému chirurgickému zákroku.

 • keď trpíte zadržiavaním moču (neschopnosťou močiť, napr. kvôli zväčšeniu prostaty).

 • keď mávate záchvaty kŕčov.

Ak sa vás týka niektorá z týchto možností, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako užijete Sandomigran.


Použitie u detí

Sandomigran sa nemá podať deťom mladším ako 2-ročným.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak plánujete otehotnieť, alebo ste tehotná, povedzte to svojmu lekárovi.

Skúsenosti so Sandomigranom u tehotných žien sú obmedzené, preto tehotné ženy majú užívať Sandomigran len v nevyhnutných prípadoch. Váš lekár sa s vami porozpráva o možnom riziku užívania Sandomigranu počas tehotenstva.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dojčenie

Neužívajte Sandomigran, ak dojčíte.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Použitie Sandomigranu môže byť spojené s ospalosťou, závratmi a inými účinkami na centrálny nervový systém, preto buďte zvlášť opatrný pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.


Sandomigran môže spôsobiť silnú ospalosť. Ak sa u vás vyskytnú záchvaty ospalosti, neveďte vozidlo a nevykonávajte činnosti, ktoré vyžadujú pozornosť (napr. používanie nástrojov a obsluha strojov), kým tieto ťažkosti neustúpia. Inak môžete ohroziť seba a iných.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Sandomigranu

Ak vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry (napr. laktózu), porozprávajte sa o tom so svojím lekárom skôr, ako užijete Sandomigran.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je obzvlášť dôležité, aby váš lekár vedel, či užívate:

 • sedatíva alebo hypnotiká (trankvilizéry, tablety na spanie alebo lieky na liečbu úzkostných stavov, keďže tieto lieky zvyšujú utlmujúci účinok Sandomigranu),

 • antihistaminiká (lieky na liečbu alergií alebo lieky proti prechladnutiu a chrípke, keďže tieto lieky zvyšujú utlmujúci účinok Sandomigranu),

 • cisaprid (liečivo používané na liečbu pálenia záhy),

 • alebo pijete alkoholické nápoje (keďže zvyšujú utlmujúci účinok Sandomigranu).


3. AKO UŽÍVAŤ SANDOMIGRAN


Vždy užívajte Sandomigranpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neprekročte predpísanú dávku.


Koľko Sandomigranu užívať

Užívajte liek presne podľa pokynov vášho lekára alebo lekárnika. Nemeňte dávkovanie a neprerušte liečbu bez toho, aby ste sa o tom porozprávali s lekárom.


Sandomigran nezmierni migrenózny záchvat, ak sa už začal.


Dospelí:

Liečbasa začína dávkou 0,5 mg (1 tableta) denne a dávkovanie sa má postupne

zvyšovať. Priemerná udržiavacia dávka je 1,5 mg (3 tablety) denne. Užíva sa rozdelená na čiastkové dávky, alebo jednorazovo večer. V prípadoch, keď odpoveď na liek nie je primeraná, váš lekár môže zvýšiť dennú dávku na 3 – 4,5 mg (6 – 9 tabliet), ktoré sa užívajú v troch čiastkových dávkach.


Deti:

Liečbasa začína dávkou 0,5 mg (1 tableta) denne. Denná dávka sa môže zvýšiť na

1,5 mg (3 tablety). Užíva sa rozdelená na čiastkové dávky, alebo 1 mg (2 tablety) ako jednorazová dávka večer.


Ak zabudnete užiť Sandomigran

Ak ste zabudli užiť dávku Sandomigranu, užite vynechanú dávku hneď, keď si spomeniete. Neužite ju, ak ďalšiu dávku máte užiť za menej ako 4 hodiny, ale vráťte sa k vášmu zvyčajnému dávkovaciemu režimu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.


Ak užijete viac Sandomigranu ako máte

Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet Sandomigranu, okamžite sa spojte so svojím lekárom. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.


Ak prestanete užívať Sandomigran

Neupravujte ani neukončujte liečbu bez predchádzajúcej diskusie s lekárom. Prv než bude liečba úplne ukončená, váš lekár možno nariadi postupné zníženie dávkovania, aby sa predišlo zhoršeniu vášho stavu a znížilo sa riziko abstinenčných príznakov ako je depresia, chvenie sa, nevoľnosť, úzkosť, pocit choroby, závraty, poruchy spánku a úbytok hmotnosti.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Sandomigran môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s určitou častosťou, ktorá je určená nasledovne:


Veľmi časté:

postihujú viac ako 1 z 10 používateľov

Časté:

postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov

Menej časté:

postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov

Zriedkavé:

postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov

Veľmi zriedkavé:

postihujú menej ako 1 z 10 000 používateľov

Neznáme:

častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.Okamžite povedzte svojmu lekárovi:

 • Ak máte príznaky alergie, napr. vyrážky, svrbenie alebo žihľavku na koži, alebo opuch tváre (zriedkavé).

 • Ak dostanete záchvat kŕčov (veľmi zriedkavé).

 • Ak máte príznaky žltačky alebo zápalu pečene, napr. zožltnutie pokožky alebo očných bielok, nezvyčajne tmavý moč, vracania a únava (častosť neznáma).


Iné vedľajšie účinky:

Veľmi časté:

Zvýšenie chuti do jedenia a zvýšenie telesnej hmotnosti.


Časté:

Ospalosť, únava, závraty, suchosť v ústach, nutkanie na vracanie.


Menej časté:

Zápcha.


Zriedkavé:

Skľúčenosť, rozrušenosť, halucinácie (videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré nie sú), nespavosť, pocit úzkosti, mravčenie alebo zníženie citlivosti v rukách a nohách, bolesť svalov.


Neznáme:

Svalové kŕče.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤSANDOMIGRAN


Nepoužívajte Sandomigran po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Sandomigran obsahuje

 • Liečivo je pizotifenum (pizotifén), ktoré je v tabletách prítomné ako pizotifeni hydrogenomalas (pizotiféniumhydrogénmalát). Každá tableta Sandomigranu obsahuje 0,73 mg pizotiféniumhydrogénmalátu, čo zodpovedá 0,5 mg pizotifénu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: magnesii stearas (magnéziumstearát), talcum (mastenec), povidonum (povidón), maydis amylum (kukuričný škrob), lactosum monohydricum (monohydrát laktózy).

Obal: titanii dioxidum (oxid titaničitý), silica colloidalis anhydrica (bezvodý koloidný oxid kremičitý), acaciae gummi (arabská guma), saccharosum (sacharóza) a cetylis palmitas (cetylpalmitát).


Ako vyzerá Sandomigran a obsah balenia

Sandomigran sú okrúhle dvojvypuklé biele obalené tablety.


Balenie obsahuje 30 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2011.


5


2011-PSB/GLC-0365-s

SANDOMIGRAN

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2011/03067


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Sandomigran


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo je pizotifeni hydrogenomalas 0,73 mg, čo zodpovedá pizotifenum 0,5 mg v 1 obalenej

tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Obalené tablety


Okrúhle bikonvexné biele obalené tablety


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Profylaktická liečba recidivujúcich vaskulárnych bolestí hlavy, ako sú

 • typická alebo atypická migréna

 • migrenózna neuralgia („cluster headache“).


Medzinárodná klasifikácia bolestí hlavy (ICHD-II, 2.vydanie) je štandardná klasifikácia bolestí hlavy používaná zdravotníckymi profesionálmi, podľa ktorej sú vyššie uvedené poruchy popísané ako: profylaktická liečba migrenóznej neuralgie a opakovanej migrény s aurou alebo bez aury.


Sandomigran nie je účinný v zmiernení rozvinutého záchvatu migrény.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecná cieľová populácia:

Liečba sa začína dávkou 0,5 mg denne a dávkovanie sa postupne zvyšuje. Priemerná udržiavacia dávka 1,5 mg denne sa podáva buď rozdelená na čiastkové dávky, alebo ako jedna dávka večer. V refraktérnych prípadoch môže lekár postupne zvýšiť dávkovanie na 3 - 4,5 mg denne, podané v 3 čiastkových dávkach.


Pediatrická populácia (deti a adolescenti vo veku od 2 rokov):

Liečba sa začína dávkou 0,5 mg denne a dávkovanie sa môže zvýšiť až na 1,5 mg, ktoré sa podajú v čiastkových dávkach, alebo 1 mg možno podať ako jednu dávku večer.

Sandomigran sa nemá podávať deťom mladším ako 2-ročným.

Osobitné populácie pacientov

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene je nutná opatrnosť a môže byť potrebné upraviť dávkovanie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na pizotifén alebo na niektorú z pomocných látok.

Sandomigran sa nemá podávať deťom mladším ako 2-ročným.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Existujú hlásenia o poškodení pečene, od zvýšenia hladín aminotransferáz až po ťažkú hepatitídu. Pokiaľ sa počas liečby vyskytne akýkoľvek klinický dôkaz o poškodení funkcie pečene a nie je stanovená príčina, liečba pizotifénom má byť ukončená.


Vzhľadom na slabý anticholínergický účinok pizotifénu je potrebná opatrnosť u pacientov s glaukómom s úzkym uhlom (s výnimkou tých, ktorí boli úspešne liečení chirurgicky), alebo s retenciou moču (napr. pri zväčšení prostaty).


Záchvaty kŕčov ako nežiaduci účinok sa pozorovali častejšie u pacientov s epilepsiou. Pri použití pizotifénu u pacientov s epilepsiou sa má postupovať opatrne.


Po náhlom ukončení liečby pizotifénom boli hlásené abstinenčné symptómy ako sú depresia, triaška, nevoľnosť, úzkosť, nepokoj, závraty, poruchy spánku a zníženie telesnej hmotnosti (pozri časť 4.8). Z tohto dôvodu sa odporúča postupné vysadenie liečby.


Obalené tablety Sandomigran obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavou vrodenou poruchou neznášanlivosti galaktózy, závažného deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať Sandomigran.


4.5 Liekové a iné interakcie


Predpokladané interakcie, pri ktorých je potrebná opatrnosť

Pizotifén je v značnom rozsahu metabolizovaný pečeňou, primárne N-glukuronidáciou. Pri súčasnom podávaní s liečivami, ktoré sú metabolizované výhradne glukuronidáciou, nemožno vylúčiť zvýšenie plazmatických koncentrácií pizotifénu.


Cisaprid

Súčasné podávanie pizotifénu s cisapridom môže viesť k zníženiu účinnosti cisapridu.

Látky pôsobiace na CNS

Pizotifén môže zvýšiť centrálne účinky sedatív, hypnotík, antihistaminík (vrátane niektorých bežných liekov proti prechladnutiu) a alkoholu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Pretože klinické údaje o použití pizotifénu v gravidite sú veľmi obmedzené, Sandomigran sa má podávať v gravidite iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Hoci koncentrácie pizotifénu stanovené v mlieku liečených matiek pravdepodobne nemajú účinok na dojča, použitie Sandomigranu u dojčiacich matiek sa neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pizotifén môže spôsobiť útlm, somnolenciu, závraty a iné účinky na CNS. Preto je potrebná opatrnosť pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov. Pacientov, ktorí užívajú Sandomigran a u ktorých sa objaví útlm a/alebo záchvaty somnolencie, je potrebné poučiť, že nemajú viesť vozidlo alebo vykonávať činnosti, pri ktorých v dôsledku zhoršenej pozornosti môžu ohroziť seba alebo iných.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú zvýšenie chuti do jedenia, zvýšenie telesnej hmotnosti a útlm (vrátane somnolencie a únavy).


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé, pri čom sa používajú nasledujúce dohodnuté kritériá: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) veľmi zriedkavé (< 1/10 000), vrátane ojedinelých hlásení.

Tabuľka 1

Poruchy imunitného systému


Zriedkavé:

Reakcie z precitlivenosti, edém tváre

Poruchy metabolizmu a výživy


Veľmi časté:

Zvýšenie chuti do jedenia a zvýšenie telesnej hmotnosti

Psychiatrické poruchy a ochorenia


Zriedkavé:

Depresia, stimulácia CNS (napr. agresivita, agitovanosť), halucinácie, nespavosť, úzkosť

Poruchy nervového systému


Časté:

Útlm (vrátane somnolencie), závraty


Zriedkavé:

Parestézie


Veľmi zriedkavé:

Záchvaty kŕčov

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu


Časté:

Nauzea, suchosť v ústach


Menej časté:

Zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Zriedkavé:

Urtikária, exantém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Zriedkavé:

Myalgia

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania


Časté:

Únava


Nežiaduce účinky hlásené po uvedení lieku na trh

Nasledujúce nežiaduce účinky boli pri pizotiféne identifikované na základe spontánnych hlásení po uvedení lieku na trh. Keďže uvedené účinky sú hlásené na dobrovoľnej báze z populácie nejasnej veľkosti, nie je vždy možné hodnoverne odhadnúť ich frekvenciu.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Frekvencia neznáma: zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, žltačka, hepatitída


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Frekvencia neznáma: svalové kŕče


Abstinenčné symptómy

Po náhlom ukončení liečby pizotifénom boli hlásené abstinenčné symptómy ako sú depresia, triaška, nevoľnosť, úzkosť, nepokoj, závraty, poruchy spánku a zníženie telesnej hmotnosti (pozri časť 4.4). Z tohto dôvodu sa odporúča postupné vysadenie liečby.


4.9 Predávkovanie


Príznaky:

Ospalosť, nauzea, sucho v ústach, tachykardia, pyrexia, hypotenzia, závraty, stavy podráždenosti (u detí), útlm dýchania, kŕče (najmä u detí), kóma.


Liečba:

Odporúča sa podanie aktívneho uhlia. Pri celkom nedávnom požití možno uvážiť výplach žalúdka. Ak je to potrebné, má sa podať symptomatická liečba vrátane monitorovania kardiovaskulárnych a respiračných symptómov. Pri stavoch agitovanosti alebo kŕčoch možno použiť benzodiazepíny.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antimigrenikum, ATC kód: N02CX01.


Mechanizmus účinku

Pre pizotifén je charakteristický jeho polyvalentný inhibičný účinok na biogénne amíny, ako je sérotonín, histamín a tryptamín. Je vhodný na profylaktickú liečbu migrény, pretože znižuje frekvencia záchvatov.


Pizotifén tiež zvyšuje chuť do jedenia.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní je pizotifén rýchlo a takmer úplne absorbovaný z gastrointestinálneho traktu. Priemerná hodnota absolútnej biologickej dostupnosti po perorálnom podaní je približne 80 %. Po jednorazovom perorálnom podaní 2 mg pizotifénu bola priemerná hodnota maximálnej plazmatickej koncentrácie (Cmax) pizotifénu a jeho metabolitu (stanovená spolu) približne 5 ng/ml (Tmax: 5,5 hod.). Po opakovanom podaní 1 mg dávky trikrát denne po dobu šiestich dní bola pozorovaná priemerná hodnota maximálnej plazmatickej koncentrácie v rovnovážnom stave 4 hodiny po podaní dávky (Cmax,ss: 14 ng/ml) a priemerná hodnota minimálnej plazmatickej koncentrácie v rovnovážnom stave 11 ng/ml (Cmin,ss).

Distribúcia

Pizotifén je rozsiahlo a rýchlo distribuovaný do celého tela s priemernou hodnotou distribučného objemu 883 l a pre jeho N-glukuronidový konjugát 70 l. Približne 91 % liečiva sa viaže na bielkoviny plazmy. Podľa dvojkompartmentového modelu bola kinetika distribúcie a eliminácie vo všeobecnosti popísaná bi- exponenciálnou funkciou.

Metabolizmus

Pizotifén sa vo veľkom rozsahu metabolizuje v pečeni glukuronidáciou. Hlavný metabolit je N-glukuronidový konjugát, ktorému zodpovedá najmenej 50 % expozície v plazme.

Eliminácia

Približne jedna tretina perorálne podanej dávky sa vylúči žlčou. Významný podiel nezmeneného liečiva, ktorý zodpovedá asi 18 % podanej dávky, sa nájde v stolici. Zvyšná frakcia podanej dávky (okolo 55 %) je primárne vylúčená močom vo forme metabolitov. Menej ako 1 % podanej dávky pizotifénu sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Pizotifén a jeho hlavný metabolit, N-glukuronidový konjugát, sa eliminujú s polčasom približne 23 hodín.


Osobitné populácie

Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek neboli vykonané žiadne špecifické farmakokinetické štúdie. Hoci pizotifén sa primárne vylučuje močom vo forme metabolitov, nemožno vylúčiť kumuláciu neaktívnych metabolitov zapríčiňujúcu následnú kumuláciu materskej zlúčeniny. U pacientov s poškodenou funkciou obličiek je nutná opatrnosť, pričom môže byť potrebné upraviť dávkovanie.


Poškodenie funkcie pečene

Hoci u pacientov s poškodením funkcie pečene neboli vykonané žiadne špecifické farmakokinetické štúdie, je známe, že pizotifén sa v značnej miere metabolizuje v pečeni a vo forme glukuronidov sa primárne vylučuje močom. U pacientov s poškodenou funkciou pečene je nutná opatrnosť, pričom môže byť potrebné upraviť dávkovanie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita po opakovanom podaní

Štúdie toxicity po opakovanom podaní boli vykonané u potkanov a psov v trvaní do 2 rokov. Na základe histopatologických nálezov boli cieľovými orgánmi u potkanov pečeň, obličky a pravdepodobne štítna žľaza, u psov pečeň, štítna žľaza a slezina. Dávka, pri ktorej neboli pozorované toxické účinky (NOEL), bola u psov aj potkanov 3 mg/kg, čo predstavuje približne 30 násobok maximálnej odporúčanej dennej dávky u ľudí.

Reprodukčná toxicita

Pizotiféniumhydrogénmalát bol hodnotený vo viacerých štúdiách reprodukčnej a vývojovej toxicity pre jeho účinky na fertilitu, embryotoxický, fetotoxický a teratogénny potenciál ako aj možnú toxicitu na vývoj. V štúdiách na myšiach, potkanoch alebo králikoch neboli pozorované žiadne účinky na reprodukciu a vývoj ani pri najvyšších skúšaných dávkach 30 mg/kg, predstavujúc 300 násobok dávky 0,09 mg/kg, čo je maximálna odporúčaná denná dávka u ľudí.


Mutagenita

S pizotiféniumhydrogénmalátom boli vykonané in vitroa in vivotesty mutagenity, pričom neboli preukázané žiadne mutagénne vlastnosti.


Karcinogenita

2-ročná štúdia toxicity u potkanov nepreukázala žiadne viditeľné a závažné lézie súvisiace s pizotiféniumhydrogénmalátom pri dávkach 27mg/kg, čo pri prepočte na mg/kg predstavuje 300 násobok maximálnej odporúčanej dennej dávky u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety: magnesii stearas, talcum, povidonum, maydis amylum, lactosum monohydricum

Obal: titanii dioxidum (E171), silica colloidalis anhydrica, acaciae gummi, saccharosum, cetylis palmitas


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať v pôvodnom obale pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister PVC/PVDC a lakovaná Al fólia, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov


30 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ číslo


33/0190/71-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Registrácia platná bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2011

2011-PSB/GLC-0365-s

SANDOMIGRAN