+ ipil.sk

SANESTRELLEPríbalový letákPísomná informácia pre používateľku

SANESTRELLE

1 mg/0,5 mgfilmom obalené tablety

estradiol/noretisterónacetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:

1. Čo je SANESTRELLEa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete SANESTRELLE

3. Ako užívať SANESTRELLE

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať SANESTRELLE

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je SANESTRELLE a na čo sa používa


SANESTRELLE je hormonálna substitučná liečba (HSL). Obsahuje dva typy ženských hormónov, estrogén a progestagén. SANESTRELLE sa používa u žien po menopauze, ktoré sú najmenej 1 rok po poslednej prirodzenej menštruácii.


SANESTRELLE sa používa na:

Úľavu od príznakov, ktoré sa vyskytujú v období po menopauze

Počas menopauzy množstvo estrogénu, ktoré je ženské telo schopné samé vytvoriť, klesá, čo môže spôsobiť také príznaky ako sú horúčava v tvári, na krku a hrudi (“návaly tepla”). SANESTRELLE zmierňuje tieto príznaky po menopauze. SANESTRELLE vám bude predpísaná len vtedy, ak vám tieto príznaky vážne prekážajú vo vašom dennom živote.

Prevenciu osteoporózy

Po menopauze sa môžu niektorým ženám vytvoriť krehké kosti (osteoporóza). Prediskutujte so

svojím lekárom všetky dostupné možnosti.

Ak máte zvýšené riziko zlomenín kvôli osteoporóze a iné lieky nie sú pre vás vhodné, môžete užívať SANESTRELLE na prevenciu osteoporózy po menopauze.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete SANESTRELLE


Anamnéza a pravidelné kontroly

Užívanie HSL nesie riziká, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri rozhodovaní, či začať užívať alebo či pokračovať v užívaní HSL.


Skúsenosti s liečbou žien s predčasnou menopauzou (v dôsledku zlyhania funkcie vaječníkov alebo po chirurgickom zákroku) sú obmedzené. Ak máte predčasnú menopauzu, riziká užívania HSL môžu byť odlišné. Poraďte sa so svojím lekárom.


Predtým, ako začnete (alebo budete znovu začínať) s užívaním SANESTRELLE, sa vás lekár spýta na vašu a rodinnú anamnézu. Lekár môže rozhodnúť o vykonaní lekárskych vyšetrení. Tieto vyšetrenia môžu zahŕňať, ak je to potrebné, vyšetrenie vašich prsníkov a/alebo interné vyšetrenia.

Po začatí užívania SANESTRELLE, je potrebné chodiť na pravidelné lekárske kontroly (minimálne raz za rok). Na týchto kontrolách sa poraďte so svojím lekárom o prínose a rizikách pokračovania liečby SANESTRELLE.

Absolvujte pravidelné vyšetrenia prsníkov podľa odporúčania lekára.


Neužívajte SANESTRELLE

ak sa vás týka niektorý z nasledujúcich stavov. Ak si nie ste istá ohľadom niektorého z bodov uvedených nižšie, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať SANESTRELLE:

ak máte, alebo ste v minulosti mali rakovinu prsníka, alebo máte podozrenie, že ju máte;

ak máte rakovinu, ktorá je citlivá na estrogén, ako je rakovina sliznice maternice (endometria), alebo máte podozrenie, že ju máte;

ak máte nevysvetliteľné krvácanie z pošvy;

ak máte, alebo ste niekedy mali nadmerné zhrubnutie sliznice maternice(hyperplázia endometria), ktoré nie je liečené;

ak máte, alebo ste niekedy mali krvné zrazeniny v žilách (trombóza), a to napr.v nohách (hlboká žilová trombóza) alebo v pľúcach (pľúcna embólia);

• ak máte, alebo ste niekedy mali poruchy zrážania krvi (ako je nedostatok proteínu C, proteínu S, alebo antitrombínu);

• ak máte alebo ste v poslednom čase mali ochorenie spôsobené krvnými zrazeninami v tepnách, ako je srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda alebo angína pektoris;

• ak máte alebo ste niekedy mali ochorenie pečene a hodnoty vašich pečeňových testov sa nevrátili do normálnych hodnôt;

ak máte zriedkavé dedičné ochorenie krvi nazývané „porfýria;

ak ste alergickána estradiol, noretisterónacetát, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.).


Ak sa niektorý z hore uvedených stavov u vás prejaví po prvý krát pri užívaní SANESTRELLE, prerušte ihneď jej užívanie a okamžite sa poraďte so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak ste niekedy mali niektorý z nasledujúcich problémov, predtým, ako začnete liečbu, preto že sa môžu vrátiť alebo zhoršiť počas liečby s SANESTRELLE. Ak áno, mali by ste častejšie chodiť k lekárovi na kontrolu:

• myómy vo vnútri maternice;

• rast maternicovej sliznice mimo maternice (endometrióza) alebo anamnézu nadmerného rastu maternicovej sliznice (hyperplázia endometria);

• zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín (pozri „ Krvné zrazeniny v žilách (trombóza)“);

• zvýšené riziko vzniku rakoviny citlivej na estrogén (ako je rakovina prsníka, ktorú mala matka, sestra alebo babička);

• vysoký krvný tlak;

• pečeňové poruchy, ako je nezhubný nádor pečene;

• cukrovka;

• žlčové kamene;

• migréna alebo silné bolesti hlavy;

• ochorenie imunitného systému, ktorý postihuje mnohé orgány v tele (systémový lupus erythematosus, SLE);

• epilepsia;

astma;

• ochorenie, ktoré postihuje ušný bubienok a sluch (otoskleróza);

• veľmi vysoký obsah tukov v krvi (triglyceridov);

• zadržiavanie tekutín spôsobené ochorením srdca alebo obličiek.


Prestaňte užívať SANESTRELLE a ihneď sa poraďte so svojím lekárom

Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov pri užívaní HSL:

• niektoré z príznakov uvedených v časti „ Neužívajte SANESTRELLE“;

• zožltnutie kože alebo očných bielkov (žltačka), môžu to byť príznaky ochorenia pečene;

• vysoký nárast krvného tlaku (príznakmi môžu byť bolesti hlavy, únava, závraty);

• prvý výskyt bolestí hlavy podobných migréne;

• ak otehotniete;

• ak si všimnete príznaky krvných zrazenín, ako napríklad:

 • bolestivý opuch a začervenanie nôh,

 • náhla bolesť v hrudi,

 • ťažkosti s dýchaním.

Pre viac informácií pozrite časť „ Krvné zrazeniny v žilách (trombóza)“.


Poznámka: SANESTRELLE nie je antikoncepcia. Ak ste mali menštruačnú periódu pred menej než 12-timi mesiacmi alebo máte menej ako 50 rokov, môžete ešte stále potrebovať užívať ďalšiu antikoncepciu na zabránenie otehotnenia. Poraďte sa o tom so svojím lekárom.


HSL a rakovina


Nadmerné zhrubnutie sliznice maternice (hyperplázia endometria) a rakovina sliznice maternice (rakovina endometria)


Užívanie iba estrogénovej HSL zvyšuje riziko nadmerného zhrubnutia sliznice maternice (hyperplázia endometria) a rakoviny sliznice maternice (rakovina endometria).


Progestagén v SANESTRELLE vás chráni pred týmto zvýšeným rizikom.


Nepravidelné krvácanie

Počas prvých 3-6 mesiacov užívania SANESTRELLE sa u vás môže objaviť nepravidelné krvácanie alebo kvapky krvi (špinenie).

Ak máte nepravidelné krvácanie, ktoré:

 • pokračuje dlhšie než prvých 6 mesiacov liečby;

 • začína potom, čo ste SANESTRELLE užívali viac než 6 mesiacov;

 • neprestáva aj po ukončení užívania SANESTRELLE,

čo najskôr navštívte svojho lekára.


Rakovina prsníka

Dôkazy nasvedčujú tomu, že kombinovaná estrogén-progestagénová liečba a pravdepodobne aj HSL samotnými estrogénmi zvyšuje riziko rakoviny prsníka. Dodatočné riziko závisí od dĺžky užívania HSL. Dodatočné riziko sa ukáže v priebehu niekoľkých rokov. Avšak na normálnu úroveň sa vracia v priebehu niekoľkých rokov (najviac 5) po ukončení liečby.


Porovnanie

U žien vo veku 50 až 79 rokov, ktoré neužívajú HSL, sa diagnostikuje nádor prsníka priemerne u 9 až 17 prípadoch z 1 000, po viac než 5-ročnej dobe. U žien vo veku 50 až 79 rokov, ktoré užívali estrogén-progestagénovú HSL viac ako 5 rokov, to bude u 13 až 23 prípadoch z 1 000 užívateliek (t.j. o 4 až 6 prípadov viac).


Pravidelne si kontrolujte vaše prsia. Navštívte svojho lekára, ak si všimnete akékoľvek zmeny, ako sú:

 • jamky na koži,

 • zmeny bradavky,

 • akékoľvek hrčky, ktoré môžete vidieť alebo nahmatať.


Rakovina vaječníkov

Rakovina vaječníkov je zriedkavá. Mierne zvýšené riziko nádoru vaječníka bolo zaznamenané u žien užívajúcich HSL po dobu najmenej 5 až 10 rokov.

U žien vo veku 50 až 69 rokov, ktoré neužívajú HSL, sa diagnostikuje nádor vaječníka priemerne u 2 žien z 1 000 po viac ako 5-ročnom období. U žien, ktoré užívali HSL počas 5-tich rokov, to je medzi dvomi až tromi prípadmi z 1 000 užívateliek (t.j. o 1 prípad viac).


Účinok HSL na srdce a krvný obeh


Krvné zrazeniny v žilách (trombóza)

Riziko vzniku krvných zrazenín v žilách je asi 1,3-až 3-krát vyššie u žien užívajúcich HSL ako u žien, ktoré neužívajú HSL, a to najmä v priebehu prvého roku užívania HSL.


Krvné zrazeniny môžu byť závažné, a ak sa zrazenina dostane do pľúc, môže spôsobiť bolesti v hrudníku, dýchavičnosť, stratu vedomia a dokonca aj smrť.


Čím ste staršia, tým ste náchylnejšia k vzniku krvných zrazenín v žilách, a ak sa vás týka niektorá z ďalej uvedených situácii. Informujte svojho lekára, ak sa vás týka niektorá z týchto situácii:

ste neschopná chodiť dlhú dobu, pretože ste po veľkom chirurgickom zákroku, úraze alebo chorobe (pozri tiež časť 3, Ak potrebujete operačný zákrok);

• máte výraznú nadváhu (BMI >30 kg/m2);

• máte problém s krvnými zrazeninami, ktoré vyžadujú dlhodobú liečbu liekmi na zabránenie krvným zrazeninám;

• ak niektorý z vašich blízkych príbuzných niekedy mal/a krvnú zrazeninu v nohe, pľúcach alebo v inom orgáne;

máte systémový lupus erythematosus (SLE);

máte rakovinu.


Ak sa u vás objavia príznaky krvnej zrazeniny, pozrite časť „ Prestaňte užívať SANESTRELLE a ihneď sa poraďte so svojím lekárom”.


Porovnanie

U žien po 50. roku života, ktoré neužívajú hormonálnu substitučnú liečbu, možno očakávať výskyt krvnej zrazeniny po viac ako 5-ročnom období v priemere u 4 až 7 žien z 1 000.

U žien po 50. roku života, ktoré užívajú estrogén-progestagénovú HSL počas viac ako 5 rokov, bude takýchto prípadov 9 až 12 z 1 000 užívateliek (t.j. o 5 prípadov viac).


Ochorenie srdca (infarkt)

Neexistuje žiadny dôkaz, že by HSL zabránila infarktu.


U žienvo veku nad 60 rokov, ktoré užívajú estrogén-progestagénovú HSL, je trochu viac pravdepodobné ochorenie srdca ako u tých, ktoré neužívali žiadnu HSL.


Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)

Riziko vzniku cievnej mozgovej príhody je asi 1,5-krát vyššie u žien užívajúcich HSL ako u žien, ktoré neužívajú HSL. Počet dodatočných prípadov cievnej mozgovej príhody z dôvodu užívaniu HSL vekom stúpa.


Porovnanie

U žien po 50. roku života, ktoré neužívajú HSL, možno očakávať výskyt cievnej mozgovej príhody v priebehu 5 rokovv priemere u 8 žien z 1 000. U žien po 50. roku života, ktoré užívajú HSL, sa počas obdobia 5 rokov pravdepodobne vyskytne 11 prípadov cievnej mozgovej príhody na 1 000 užívateliek (t.j. o 3 prípady viac).


Iné stavy

HSL nie je prevenciou straty pamäte. Existuje istá spojitosť vyššieho rizika straty pamäte u žien, ktoré začali užívať HSL vo veku nad 65 rokov. Poraďte sa so svojim lekárom.


Iné lieky a SANESTRELLE

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu znižovať účinok lieku SANESTRELLE. To by mohlo viesť k neočakávanému krvácaniu. To sa týka nasledujúcich liekov:

• lieky používané pri epilepsii (ako sú fenobarbital, fenytoín a karbamazepín);

• lieky používané pri tuberkulóze (ako sú rifampicín, rifabutín);

• lieky používané pri HIV infekciách (ako sú nevirapín, efavirenz, ritonavir, telaprevir a nelfinavir);

• rastlinné liečivá obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).


Ďalšie lieky môžu zvýšiť účinok lieku SANESTRELLE:

• lieky obsahujúce ketokonazol (liečivo používané na liečbu mykóz).


Laboratórne testy

Ak potrebujete vyšetrenie krvi, oznámte svojmu lekárovi alebo pracovníkom laboratória, že užívate SANESTRELLE, pretože tento liek môže ovplyvniť výsledky niektorých testov.


SANESTRELLE a jedlo a nápoje

Liek sa môže užívať buď s jedlom a nápojmi alebo bez nich.


Tehotenstvo a dojčenie

SANESTRELLE je určená na užívanie len u žien po menopauze. Ak otehotniete, prestaňte SANESTRELLE užívať a kontaktujte svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

SANESTRELLE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


SANESTRELLE obsahuje monohydrát laktózy.

Ak trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, informujte o tom svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať SANESTRELLE


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užite jednu tabletu raz denne, približne v rovnakom čase.

Zapite tabletu pohárom vody.


Užite tabletu každý deň bez prerušenia. Po užití všetkých 28 tabliet kalendárneho balenia, pokračujte bez prerušenia ďalším balením.


Liečbu SANESTRELLE môžete začaťv ktorýkoľvek deň.

Ak prechádzate z iných režimov HSL, pri ktorých ste mali mesačné krvácanie, začnite liečbu po skončení krvácania.


Váš lekár vám predpíše najnižšiu možnú dávku na liečbu vašich príznakov len na taký čas ako je potrebné. Ak si myslíte, že vaša dávka je veľmi silná alebo nie dosť silná, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak potrebujete operačný zákrok

Ak idete podstúpiť operačný zákrok, povedzte svojmu chirurgovi, že užívate SANESTRELLE. Možno budete musieť prestať užívať SANESTRELLE asi 4 až 6 týždňov pred operáciou, aby sa znížilo riziko tvorby krvných zrazenín (pozri časť 2, Krvné zrazeniny v žilách). Poraďte sa so svojim lekárom, kedy môžete opäť začať užívať SANESTRELLE.


Ak užijete viac SANESTRELLE, ako máte

Ak ste užili viac tabliet SANESTRELLE, ako ste mali, povedzte to lekárovi alebo lekárnikovi. Predávkovanie SANESTRELLE môže u vás spôsobiť nutkanie na vracanie alebo vracanie.


Ak zabudnete užiť SANESTRELLE

Ak ste zabudli užiť tabletu vo zvyčajnom čase, užite ju počas nasledujúcich 12 hodín. Ak prešlo viac ako 12 hodín, začnite znovu ako obyčajne v nasledujúci deň. Neužívajte naraz dve tablety, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Zabúdanie dávky môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu krvácania a špinenia, ak máte odstránenú maternicu.


Ak prestanete užívať SANESTRELLE

Ak chcete užívanie lieku SANESTRELLE ukončiť, poraďte sa najskôr so svojím lekárom. Vysvetlí vám dôsledok ukončenia liečby a iné možnosti liečby.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Hypersenzitivita/alergia (menej časté – môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb).

Menej často sa môže vyskytnúť hypersenzitivita/alergia. Prejavy hypersenzitivity/alergie môžu zahŕňaťjeden alebo viacero z nasledujúcich príznakov: žihľavka, svrbenie, opuch, ťažkosti s dýchaním, nízky krvný tlak, (bledosť a pocit chladnej pokožky, rýchly tlkot srdca), pocit závratu, potenie, čo môžu byť príznaky anafylaktickej reakcie/šoku. Ak sa u vás prejaví jeden z uvedených príznakov, prestaňte užívať SANESTRELLE a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.


Krvácanie pri užívaní SANESTRELLE

SANESTRELLE nespôsobuje pravidelné mesačné krvácanie, ale pri prvých užitých tabletách niektoré ženy spozorujú mierne vaginálne krvácanie alebo špinenie.


Ak sa u vás prejaví náhle krvácanie alebo špinenie, nie je potrebné sa znepokojovať, zvlášť počas prvých pár mesiacov užívania HSL.


Čo najrýchlejšie informujte lekára:

ak krvácanie pretrváva dlhšie ako prvé 3 mesiace,

ak krvácanie začne potom ako ste začali užívať HSL,

ak krvácanie pokračuje po ukončení HSL.


Pri pravidelnom vyšetrení sa vás lekár môže opýtať na vaginálne krvácanie pri užívaní SANESTRELLE. Preto je vhodné robiť si do kalendára záznamy o každom krvácaní.


Nasledujúce choroby sú u žien užívajúcich HSL hlásené častejšie ako u žien neužívajúcich HSL:

rakovina prsníka;

abnormálny rast alebo rakovina sliznice maternice (hyperplázia endometria alebo rakovina);

rakovina vaječníkov;

krvné zrazeniny v žilách nôh alebo v pľúcach (žilová tromboembólia);

ochorenie srdca;

cievna mozgová príhoda;

možné ubúdanie pamäti, ak sa začne užívať HSL vo veku nad 65 rokov.

Pre získanie viac informácii ohľadom týchto vedľajších účinkov, pozri časť 2.


V priebehu liečby liečivom, ktoré obsahuje SANESTRELLE, boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Bolesť alebo citlivosť prsníkov

Vaginálne krvácanie

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Plesňové infekcie pohlavných orgánov alebo zápal pošvy

Prírastok telesnej hmotnosti spôsobený zadržiavaním tekutín

Depresia alebo zhoršenie existujúcej depresie

Bolesť hlavy

Migréna alebo zhoršenie existujúcej migrény

Pocit na vracanie (nauzea)

Bolesť chrbta

Zväčšenie alebo opuch prsníkov (edém prsníkov)

Maternicové myómy (nezhubné nádory), ich zhoršenie alebo znovuobjavenie sa

Opuchy rúk alebo nôh (periférny edém)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Alergická reakcia (precitivenosť)

Nervozita

Zápal povrchových žíl (povrchová tromboflebitída)

Bolesť, opuch alebo nepríjemný pocit v bruchu (v žalúdku), plynatosť (vetry) alebo nadúvanie

Vypadávanie vlasov alebo zvýšenie ochlpenia tváre a tela alebo akné

Svrbenie

Žihľavka (urtikária)

Nedôjde k úľave od príznakov (neúčinný liek)

Kŕče v nohách

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

Krvné zrazeniny v žilách nôh alebo pľúc (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia). Pozri tiež časť “Ďalšie vedľajšie účinky HSL”.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

Rakovina sliznice maternice (rakovina endometria). Pozri tiež časť “Ďalšie vedľajšie účinky HSL”.

Nadmerné zhrubnutie sliznice maternice (hyperplázia endometria)

Nespavosť

Úzkosť

Zmeny pohlavnej túžby

Závrat

Poruchy zraku

Zvýšenie krvného tlaku alebo zhoršenie vysokého krvného tlaku

Srdcový infarkt alebo cievna mozgová príhoda (mŕtvica). Pozri tiež časť “Ďalšie vedľajšie účinky HSL”.

Pálenie záhy alebo vracanie

Ochorenie žlčníka

Žlčové kamene, ich zhoršenie, objavenie sa alebo znovu objavenie sa

Mastná koža

Kožné vyrážky

Náhle opuchy kože alebo iných tkanív

Vaginálne a genitálne svrbenie

Zníženie telesnej hmotnosti


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené pri užívaní inej HSL:

ochorenie žlčníka

rôzne kožné poruchy:

 • zafarbenie kože, najmä na tvári alebo krku, známe ako ”tehotenské škvrny” (chloazma);

 • bolestivé začervenané kožné uzlíky (erythema nodosum);

 • vyrážka so začervenaním alebo vredy (erythema multiforme).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať SANESTRELLE


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po “EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25C. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo SANESTRELLE obsahuje


- Liečivá sú: estradiol 1 mg (ako hemihydrát estradiolu) a noretisterónacetát 0,5 mg.

- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, kopovidón, mastenec a magnéziumstearát.

- Filmová vrstva obsahuje: hydroxypropylmetylcelulózu, hyprolózu, mastenec, hydrogenovaný

bavlníkový olej, oxid titaničitý.


Ako vyzerá SANESTRELLE a obsah balenia

Popis: Biele okrúhle filmom obalené tablety s priemerom 6 mm.


Veľkosť balenia:

28 filmom obalených tabliet

3 x 28 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Haupt Pharma Münster GmbH

Schleebrüggenkamp 15

481 59 Münster

Nemecko


Zentiva k.s.

U kabelovny 130

Dolní Měcholupy

102 37 Praha

Česká republika


Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledujúcimi názvami:

Česká republika

NORESMEA 1 mg/0,5 mg

Poľsko

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

Portugalsko

Estradiol + Noretisterona Zentiva

Rumunsko

Gynaika 1 mg/0,5 mg comprimate filmate

Slovenská republika

SANESTRELLE


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy schválená v apríli 2015.

9

SANESTRELLE

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


SANESTRELLE

1 mg/0,5 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje:

Estradiol 1 mg (ako hemihydrát estradiolu) a noretisterónacetát 0,5 mg.


Pomocné látky so známym účinkom: Každá filmom obalená tableta obsahuje 59,64 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.


Biele okrúhle filmom obalené tablety s priemerom 6 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hormonálna substitučná liečba (HSL) príznakov nedostatku estrogénov u žien v menopauze, ktoré sú 1 rok od poslednej menštruácie.


Na prevenciu osteoporózy u postmenopauzálnych žien so zvýšeným rizikom vzniku fraktúr, ktoré netolerujú alebo sú pre ne kontraindikované iné lieky schválené na prevenciu osteoporózy. (Pozri časť 4.4).


Nie sú dostatočné skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


SANESTRELLE je kontinuálny kombinovaný substitučný hormonálny liek určený na použitie u žien s neporušenou maternicou. Užíva sa perorálne jedna tableta denne bez prerušenia, najlepšie v rovnakom čase každý deň.


Na začatie a pokračovanie liečby postmenopauzálnych symptómov sa musí použiť najnižšia účinná dávka pre najkratšie trvanie liečby (pozri tiež časť 4.4).


Prechod na vyššiu dávku kombinovaného lieku by mal byť indikovaný len v prípade, ak sa ani po 3 mesiacoch liečby nedostaví prijateľné zmiernenie príznakov.


Ženy, u ktorých sa menštruácia nedostavila a neužívajú hormonálnu substitučnú liečbu (HSL) alebo ženy, prechádzajúce z inej kontinuálnej kombinovanej HSL, môžu začať liečbu s liekom SANESTRELLE v ľubovoľnom vhodnom dni. Ženy prechádzajúce zo sekvenčných režimov HSL, majú začať liečbu po skončení krvácania.


Ak pacientka zabudla užiť tabletu, má ju užiť hneďako to bude možné, do nasledujúcich 12 hodín. Ak uplynulo viac ako 12 hodín, tableta má byť znehodnotená. Vynechanie dávky môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu náhleho krvácania a špinenia.


 1. Kontraindikácie


• Potvrdená, prekonaná alebo suspektná rakovina prsníka.

• Potvrdené, prekonané alebo suspektné estrogén-dependentné zhubné nádory (napr. rakovina endometria).

• Nediagnostikované krvácanie z pošvy.

• Neliečená hyperplázia endometria.

• Predchádzajúce alebo súčasné žilové tromboembolické ochorenie (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia).

• Známe trombofilické poruchy (napr. deficiencia proteínu C, proteínu S alebo antitrombínu, pozri časť 4.4).

• Aktívne alebo nedávne arteriálne tromboembolické ochorenie (napr. angína, infarkt myokardu).

• Akútne ochorenie pečene alebo anamnéza ochorenia pečene, ktoré trvalo tak dlho, pokiaľ sa pečeňové testy nevrátili na normálne hodnoty.

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Porfýria.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba postmenopauzálnych symptómov HSL sa má začať len v prípade, že príznaky majú nepriaznivý vplyv na kvalitu života. Vo všetkých prípadoch musí byť aspoň raz ročne starostlivo posúdené riziko a prínos a v HSL sa má pokračovať len tak dlho, pokým prínos prevažuje nad rizikom.


Údaje týkajúce sa rizika spojeného s HSL pri liečbe predčasnej menopauzy sú obmedzené. Vzhľadom k nízkej úrovni absolútneho rizika u mladších žien, však pomer prínosov a rizík pre tieto ženy môže byť priaznivejší ako u starších žien.


Lekárske vyšetrenie/sledovanie

Pred začatím alebo obnovením HSL sa musí získať úplná osobná a rodinná anamnéza pacientky. Na základe tejto anamnézy ako aj kontraindikácií a upozornení pre použitie je treba vykonať lekárske vyšetrenia (vrátane vyšetrenia panvy a prsníkov). Počas liečby sa odporúčajú pravidelné kontroly, ktorých frekvencia a zameranie je prispôsobené jednotlivej pacientke. Žena má byť poučená, že všetky zistené zmeny na prsníkoch musí oznámiť lekárovi alebo zdravotnej sestre (pozri dolu „Rakovina prsníka”).

Vyšetrenia, vrátane vhodných zobrazovacích metód, napr. mamografia, sa majú vykonávať v súlade so súčasne akceptovanou skríningovou praxou a majú byť prispôsobené klinickým potrebám jednotlivej pacientky.


Stavy, ktoré si vyžadujú zvýšený dohľad

Ak je prítomný ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov, príp. sa objavil a/alebo sa zhoršil počas tehotenstva, alebo počas predchádzajúcej hormonálnej liečby, pacientky sa musia veľmi pozorne sledovať. Je treba mať na pamäti, že predovšetkým tieto stavy sa môžu opakovať alebo zhoršiť počas liečby liekom SANESTRELLE, najmä:


Leiomyóm (fibroidy maternice) alebo endometrióza.

Rizikové faktory tromboembolických porúch (pozri dolu).

Rizikové faktory pre estrogén-dependentné nádory, napr. prvý stupeň dedičnosti nádoru prsníka.

Hypertenzia.

Ochorenia pečene (napr. adenóm pečene).

Diabetes mellitus s vaskulárnym postihnutím alebo bez neho.

Žlčové kamene.

Migréna alebo (silná) bolesť hlavy.

Systémový lupus erythematosus.

Endometriálna hyperplázia v anamnéze (pozri nižšie).

Epilepsia.

Astma.

Otoskleróza.


Dôvody na okamžité ukončenie liečby

Liečba musí byť ukončená v prípade objavenia sa kontraindikácie a v nasledujúcich prípadoch:

Žltačka alebo zhoršenie pečeňových funkcií.

Významné zvýšenie krvného tlaku.

Nový výskyt bolesti hlavy migrenózneho typu.

Tehotenstvo.


Endometriálna hyperplázia a karcinóm

U žien s intaktnou maternicou riziko endometriálnej hyperplázie a karcinónu je zvýšené, keď sú estrogény podávané samostatne dlhšiu dobu. Hlásené zvýšené riziko rakoviny endometria u žien užívajúcich samotné estrogény sa pohybuje od 2 až do 12 násobku v porovnaní so ženami neužívajúcimi estrogény, v závislosti na dĺžke liečby a dávke estrogénov (pozri časť 4.8). Po ukončení liečby môže pretrvávať zvýšené riziko po dobu najmenej 10 rokov.


Pridanie progestagénu cyklicky po dobu najmenej 12 dní na mesiac/28 dnícyklu alebo kontinuálna kombinovaná estrogén-progestagénová liečba žien, ktoré nie sú po hysterektómii, zabraňuje tomuto zvýšenému riziku spojenému s HSL samotnými estrogénmi.


Počas prvých mesiacov liečby sa môže objaviť náhle krvácanie a špinenie. Ak sa náhle krvácanie alebo špinenie objaví po určitom čase liečby, alebo pretrváva po prerušení liečby, príčina krvácania musí byť zistená. Vyšetrenie môže zahŕňať biopsiu sliznice maternice na vylúčenie malignity endometria.


Rakovina prsníka

Celkové dôkazy naznačujú zvýšené riziko rakoviny prsníka u žien užívajúcich kombinovanú estrogén-progestagénovú HSL, prípadne tiež HSL so samotnými estrogénmi, ktoré je závislé na dĺžke užívania HSL.


Kombinovaná estrogén-progestagénová liečba

Randomizované placebom - kontrolované štúdie „Women’s Health Initiative study“ (WHI) a epidemiologické štúdie zhodne poukazujú na zvýšené riziko rakoviny prsníka u žien užívajúcich kombinovanú estrogén-progestagénovú HSL, ktoré sa prejaví asi po 3 rokoch užívania (pozri časť 4.8).


Len estrogénová liečba

Štúdie WHI nepoukazujú na žiadne zvýšené riziko rakoviny prsníka u žien po hysterektómii užívajúcich len estrogénovú HSL. Pozorovacie štúdie vo väčšine prípadov vykazujú mierny nárast rizika diagnózy rakoviny prsníka, ktorý je podstatne nižší ako u užívateliek estrogén-progestagénovej kombinácie (pozri časť 4.8).


Zvýšené riziko sa prejaví po niekoľkých rokoch užívania, ale návrat k normálnym hodnotám nastane v priebehu niekoľkých (najviac 5) rokov od ukončenia liečby.

HSL, hlavne kombinovaná estrogén-progestagénová liečba, zvyšuje hustotu mamografického zobrazenia, čo môže mať nepriaznivý vplyv na rádiologickú detekciu rakoviny prsníka.


Rakovina vaječníkov

Rakovina vaječníkov je oveľa zriedkavejšia ako rakovina prsníka. Dlhodobé (najmenej 5 - 10 rokov) užívanie HSL s obsahom samotných estrogénov bolo spojené s mierne zvýšeným rizikom rakoviny vaječníkov (pozri časť 4.8).

Niektoré štúdie, vrátane štúdie WHI, naznačujú, že dlhododobé užívanie kombinovanej HSL môže znamenať podobné alebo mierne nižšie riziko (pozri časť 4.8).


Žilová tromboembólia

HSL je spojená s 1,3 až 3-násobným rizikom žilovej tromboembólie (VTE), napr. hlboká žilová trombóza alebo pľúcna embólia. Objavenie sa takýchto prípadov je pravdepodobnejšie v prvom roku HSL ako neskôr (pozri časť 4.8).


Pacientky so známymi trombofilickými stavmi majú zvýšené riziko VTE a HSL môže prispievať k tomuto riziku. HSL je preto u týchto pacientok kontraindikovaná (pozri časť 4.3).

Všeobecne uznávané rizikové faktory VTE zahŕňajú užívanie estrogénov, vyšší vek, veľký chirurgický zákrok, dlhšiu imobilizáciu, obezitu (BMI > 30 kg/m2), graviditu/popôrodné obdobie, systémový lupus erythematosus (SLE) a rakovinu. Nie je zhoda v názore o možnej úlohe varikóznych žíl pri VTE.

Rovnako ako u všetkých pacientov po operácii je potrebné uvažovať o profylaktických opatreniach na prevenciu vzniku VTE po operáciách. Ak je pravdepodobná dlhšia imobilizácia po elektívnej chirurgii, odporúča sa dočasné prerušenie HSL 4 až 6 týždňov pred zákrokom. Liečba sa má znova začať až po úplnej mobilizácii pacientky.


U žien, ktoré nemajú v osobnej anamnéze VTE, ale s anamnézou trombózy u príbuzných prvého stupňa v mladom veku, môže sa uvažovať o skríningu po starostlivom zvážení s ohľadom na jeho obmedzenia (iba časť trombofilických defektov je identifikovaná skríningom).

Ak je identifikovaný trombofilický defekt, ktorý sa vylučuje s trombózou u rodinných príslušníkov alebo je „závažný“ (napr. nedostatok antitrombínu, proteínu S, alebo proteínu C alebo kombinácia defektov), HSL je kontraindikovaná.

Ženy, ktoré sú už na chronickej antikoagulačnej liečbe vyžadujú starostlivé posúdenie prínosu/rizika užívania HSL.


Ak sa VTE vyvíja po začatí liečby, liečba sa má ukončiť. Pacientky treba informovať, aby navštívili svojho lekára ihneď ako zbadajú možné tromboembolické príznaky (napr. bolestivé opuchy nohy, náhla bolesť v hrudi, dýchavičnosť).


Ischemická choroba srdca (ICHS)

V randomizovaných kontrolovaných štúdiách nie je žiaden dôkaz o ochrane pred infarktom myokardu u žien s existujúcim ochorením ICHS alebo bez ICHS, ktoré dostávali kombinovanú estrogén-progestagénovú alebo len estrogénovú HSL.


Kombinovaná estrogén-progestagénová liečba

Relatívne riziko vzniku ICHS počas užívania kombinovanej estrogén-progestagénovej HSL je mierne zvýšené. Pretože základné absolútne riziko ICHS je silne závislé na veku, počet ďalších prípadov ICHS kvôli užívaniu estrogén-progestagénov je veľmi nízky u zdravých žien blízko menopauzy, ale bude rásť s pribúdajúcim vekom.


Len estrogénová liečba

Údaje z randomizovanej kontrolovanej štúdie nepoukazujú na žiadne zvýšené riziko ICHS u žien po hysterektómii používajúcich len estrogénovú liečbu.


Ischemická cievna mozgová príhoda

Kombinovaná estrogén-progestagénová liečba a liečba samotnými estrogénmi sú spojené až s 1,5-násobným zvýšením rizika ischemickej cievnej mozgovej príhody. Toto relatívne riziko sa nemení vekom alebo časom od menopauzy. Avšak, pretože základné riziko mozgovej príhody je silne závislé od veku, celkové riziko mozgovej príhody u žien, ktoré užívajú HSL bude rásť s vekom (pozri časť 4.8).


Iné stavy

Estrogény môžu spôsobovať zadržiavanie tekutín a preto je potrebné pacientky so srdcovou alebo obličkovou dysfunkciou pozorne sledovať.


Ženy s preexistujúcou hypertriglyceridémiou sa majú pozorne sledovať počas liečby estrogénom alebo HSL, pretože v zriedkavých prípadoch dochádza k veľkému zvýšeniu triglyceridov, čo vedie k pankreatitíde ako to bolo popísané pri liečbe estrogénom.


Estrogény zvyšujú hladinu globulínu viažuceho tyroid (TBG), spôsobujúceho zvýšenie cirkulujúcich hormónov štítnej žľazy merané ako bielkovina viažuca jód (PBI), hladiny T4 (na kolóne alebo rádioimunoanalýzou) alebo hladiny T3 (rádioimunoanalýzou). Absorpcia T3 je znížená odzrkadľujúc zvýšený TBG. Koncentrácie voľnej T4 a voľnej T3 sú nezmenené. Ostatné viažuce bielkoviny môžu byť v sére zvýšené, napr. globulín viažuci kortikoid (CBG), globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG) vedúce k zvýšeniu cirkulujúcich kortikosteroidov príp. pohlavných steroidov. Koncentrácie voľných alebo biologicky aktívnych hormónov sú nezmenené. Ďalšie bielkoviny plazmy môžu byť zvýšené (angiotenzinogén/renín substrát, alfa – 1– antitrypsín, ceruloplazmín).


HSL nezlepšuje kognitívne funkcie. Existujú údaje o zvýšení rizika možnej demencie u žien, ktoré začali užívať kontinuálne kombinovanú alebo len estrogénovú HSL po 65. roku života.


SANESTRELLE obsahuje monohydrát laktózy. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami s intoleranciou galaktózy, laktázovou deficienciou alebo glukózovo-galaktózovou malabsorpciou nemajú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metabolizmus estrogénov a progestagénov môže byť zvýšený pri súčasnom užívaní látok, o ktorých sa vie, že indukujú enzýmy metabolizujúce lieky, konkrétne enzýmy cytochrómu P 450, ako sú antikonvulzíva (napr. fenobarbital, fenytoín, karbamazepín) a protiinfekčné látky (napr. rifampicín, rifabutín, nevirapín, efavirenz).


Ritonavir, telaprevir a nelfinavir, hoci sú známe ako silné inhibítory, naopak vykazujú indukujúce vlastnosti, keď sú podávané súčasne so steroidnými hormónmi. Rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) môžu indukovať metabolizmus estrogénov a progestagénov.


Klinicky môže zvýšený metabolizmus estrogénov a progestagénov zapríčiniť zníženie účinku a zmeny v profile maternicového krvácania.


Lieky, ktoré inhibujú aktivitu pečeňových mikrozomálnych lieky metabolizujúcich enzýmov, napr. ketokonazol, môžu zvyšovať cirkulujúce hladiny účinných látok lieku SANESTRELLE.


Súbežné podávanie cyklosporínu a SANESTRELLE môže spôsobiť zvýšenú hladinu cyklosporínu, kreatinínu a transamináz v krvi, kvôli zníženému metabolizmu cyklosporínu v pečeni.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

SANESTRELLE nie je indikovaná počas gravidity.

Ak sa gravidita zistí počas liečby SANESTRELLE, liečba musí byť okamžite prerušená.


Klinické údaje z limitovaného počtu tehotenstiev, keď došlo k expozícii plodu, naznačujú škodlivé účinky noretisterónu na plod. Ak sa použili vyššie dávky ako sú normálne používané v OC a HSL, bola pozorovaná maskulinizácia plodu ženského pohlavia. Výsledky väčšiny epidemiologických štúdií popisujúcich neúmyselné vystavenie plodu kombináciam estrogénov a progestagénov nedokázali ich teratogénny ani embryotoxický vplyv.


Laktácia:

SANESTRELLE nie je indikovaná počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


SANESTRELLE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Klinické skúsenosti:


V klinických štúdiách s liekom SANESTRELLE najčastejšie popisovanými nežiaducimi účinkami u približne 10% až 20% pacientok boli krvácanie z pošvy a bolestivosť/citlivosť prsníkov. Krvácanie z pošvy sa objavuje obvykle v prvých mesiacoch liečby. Bolesť prsníkov sa obvykle stratí po niekoľkých mesiacoch liečby. Všetky nežiaduce účinky zistené v randomizovaných klinických štúdiách boli pozorované s vyššou frekvenciou u pacientok liečených liekom SANESTRELLE v porovnaní s placebom a ktoré podľa celkového posúdeniamožno súvisia s liečbou sú uvedené nižšie.


Triedy orgánových systémov

Veľmi časté ≥ 1/10

Časté
≥ 1/100; < 1/10

Menej časté
≥ 1/1 000; < 1/100

Zriedkavé
≥ 1/10 000; < 1/1 000

Infekcie a nákazyGenitálna kandidóza alebo vaginitída, pozri tiež ”Poruchy reprodukčného systému a prsníkov”Poruchy imunitného systémuPrecitlivenosť, pozri tiež ”Poruchy kože a podkožného tkaniva”


Poruchy metabolizmu a výživy


Zadržiavanie tekutín, pozri tiež „Celkové poruchy a reakcie v mieste podania”Psychické poruchy


Depresia alebo zhoršenie depresie

Nervozita


Poruchy nervového systéme


Bolesť hlavy, migréna alebo zhoršenie migrényPoruchy cievPovrchová tromboflebitída

Hlboká žilová trombóza.

Pľúcna embólia

Poruchy gastrointestinálneho traktuNauzea

Bolesť brucha, distenzia brucha alebo diskomfort. Plynatosť alebo nadúvanie


Poruchy kože a podkožného tkanivaAlopécia, nadmerné ochlpenie alebo akné

Svrbenie alebo žihľavka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Bolesti chrbta

Kŕče v noháchPoruchy reprodukčného systému a prsníkov

Bolesť prsníkov alebo citlivosť prsníkov

Vaginálna hemorágia

Edém prsníkov alebo zväčšenie prsníkov

Zhoršenie fibroidov maternice alebo znovuobjavenie sa fibroidov maternice alebo fibroidy materniceCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


Periférny edém

Neúčinnosť lieku


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšenie hmotnosti
Riziko vzniku rakoviny prsníka

Až 2-násobne zvýšené riziko diagnostikovania rakoviny prsníka je hlásené u žien užívajúcich kombinovanú estrogén-progestagénovú liečbu počas viac ako 5 rokov.

Zvýšené riziko u žien užívajúcich samotné estrogény je podstatne nižšie ako u užívateliek estrogén-progestagénovej kombinácie.

● Úroveň rizika je závislá na dĺžke doby užívania (pozri časť 4.4).

● Výsledky najväčšej randomizovanej placebom kontrolovanej štúdie (WHI štúdia) a najväčšej epidemiologickej štúdie (MWS) sú uvedené dolu.


Million Women Study – Odhadované dodatočné riziko vzniku rakoviny prsníka po 5 rokoch užívania

Vek

Rozsah

(roky)

Ďalšie prípady na 1 000 žien, ktoré nikdy neužívali HSLpo 5-rokoch*

Pomer rizika a 95 % CI#

Ďalšie prípady na 1 000 žien, ktoré užívali HSLpo 5-rokoch* (95 % CI)

Samotné estrogény HSL

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Kombinácia estrogén-progestagén

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)


#Celkový pomer rizika. Pomer rizika nebude konštantný, ale bude rásť s dobou užívania.

Poznámka:Vzhľadom k tomu sa incidencia rakoviny prsníka mení podľa jednotlivých krajín EU, počet ďalších prípadov rakoviny prsníka sa bude meniť proporcionálne.

* Prevzaté zo základnej hodnoty incidencie v rozvinutých krajinách.


US WHI štúdie – Dodatočné riziko vzniku rakoviny prsníka po 5 rokoch užívania

Vekový rozsah

(roky)

Incidencia na 1 000 žien v ramene s placebom po 5 rokoch

Pomer rizika a 95 % CI

Ďalšie prípady na 1 000 žien, ktoré užívali HSL po 5 rokoch (95 % CI)

CEE samotné estrogény

50-79

21

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6-0)*

CEE+MPA estrogén-progestagén

50-79

17

1,2 (1,0-1,5)

+4 (0-9)

Keď bola analýza obmedzená na ženy, ktoré neužívali HSL pred štúdiou, nezistilo sa zjavne zvýšené riziko počas prvých 5 rokov liečby. Po 5 rokoch bolo riziko vyššie ako u žien, ktoré neužívali HSL.

* WHI štúdia so ženami bez maternice, ktoré nevykazujú zvýšené riziko rakoviny prsníka.


Riziko vzniku rakoviny endometria

Postmenopauzálne ženy s maternicou

Riziko rakoviny endometria je asi 5 na každých 1 000 žien s maternicou, ktoré neužívajú HSL.

U žien s maternicou sa užívanie HSL so samotnými estrogénmi neodporúča, pretože to zvyšuje riziko vzniku rakoviny endometria (pozri časť 4.4).

V závislosti na dĺžke užívania samotných estrogénov a dávke estrogénov, nárast rizika rakoviny endometria sa v epidemiologických štúdiach menil v rozsahu od 5 do 55 ďalších prípadov diagnostikovaných na každých 1 000 žien vo veku 50 až 65 rokov.


Pridanie progestagénu k liečbe samotnými estrogénmi počas najmenej 12 dní cyklu môže zabrániť tomuto zvýšenému riziku. V štúdii Million Women Study užívanie kombinovanej (sekvenčnej alebo kontinuálnej) HSL počas 5 rokov, nezvýšilo riziko rakoviny endometria (RR 1,0 (0,8-1,2)).


Riziko vzniku rakoviny vaječníkov

Dlhodobé užívanie HSL len s obsahom samotných estrogénov a kombinovanej estrogén-progestagénovej HSL bolo spojené s miernym nárastom rizika rakoviny vaječníkov. V štúdii Million Women Study mala HSL počas 5 rokov za následok 1 prípad naviac na 2 500 žien.


Riziko vzniku žilovej tromboembólie

HSL je spojená s 1,3 až 3-násobným zvýšením relatívneho rizika výskytu žilovej tromboembólie (VTE), napr. hlboká žilová trombóza alebo pľúcna embólia. Výskyt takýchto príhod je pravdepodobnejší v prvých rokoch užívania HSL (pozri časť 4.4). Výsledky štúdií sú uvedené dolu.


WHI štúdie – Dodatočné riziko vzniku VTE po 5 rokoch užívania

Vekový rozsah

(roky)

Incidencia na 1000 žien v ramene s placebom po 5 rokoch

Pomer rizika a 95 %CI

Ďalšie prípady na 1 000 žien, ktoré užívali HSLpo 5-rokoch (95 % CI)

Perorálne samotné estrogény*

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3-10)

Perorálna kombinácia estrogén-progestagén

50-59

4

2,3 (1,2-4,3)

5 (1-13)

*Štúdia so ženami bez maternice


Riziko vzniku ischemickej choroby srdca

Riziko vzniku ischemickej choroby srdca je mierne vyššie u žien vo veku nad 60 rokov, ktoré užívali kombinovanú HSL estrogén-progestagén (pozri časť 4.4).


Riziko vzniku ischemickej cievnej mozgovej príhody

Užívanie samotných estrogénov a estrogén-progestagénová liečba je spojená s až 1,5-násobným nárastom relatívneho rizika ischemickej cievnej mozgovej príhody. Riziko hemoragickej cievnej mozgovej príhody sa nezvýšilo počas užívania HSL.

Toto relatívne riziko nezávisí od veku alebo od dĺžky užívania, ale prvotné riziko je silne závislé na veku. Celkové riziko mozgovej príhody u žien, ktoré užívajú HSL bude stúpať s vekom (pozri časť 4.4).


WHI Kombinovaná Štúdia – Dodatočné riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody* po 5 rokoch užívania

Vekový rozsah

(roky)

Incidencia na 1 000 žien v ramene s placebom po 5 rokoch

Pomer rizika a 95 %CI

Ďalšie prípady na 1 000 žien, ktoré užívali HSLpo 5-rokoch

50-59

8

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

* Žiadna diferenciácia medzi ischemickou a hemoragickou cievnou mozgovou príhodou.


Post-marketingové skúsenosti

Okrem hore spomenutých nežiaducich reakcií na liek, tie ktoré sú uvedené nižšie boli zaznamenané spontánne a podľa celkového posúdenia môžu byť spojené s liečbou liekom SANESTRELLE. Výskyt hlásení týchto spontánnych nežiaducich reakcií je veľmi zriedkavý (< 1/10 000 pacientorokov) Post- marketingové skúsenosti sú ovplyvnené nedostatkom hlásení s ohľadom na triviálne a dobre známe nežiaduce reakcie lieku. Uvádzaná frekvencia má byť interpretovaná z tohto pohľadu:

Nezhubné a zhubné nádory (vrátane cýst a polypov): rakovina endometria.

Poruchy imunitného systému: hypersenzitívne reakcie.

Psychické poruchy: nespavosť, úzkosť, znížené libido, zvýšené libido.

Poruchy nervového systému: závraty.

Ochorenia oka: poruchy zraku.

● Poruchy ciev: zhoršenie hypertenzie.

Poruchy gastrointestiálneho traktu: poruchy trávenia, vracanie.

Ochorenia pečene a žlčových ciest: choroby žlčníka, cholelitiáza, zhoršenie cholelitiázy, znovuobjavenie sa cholelitiázy.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: seborea, vyrážka, angioneurotický edém.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: hyperplázia endometria, vulvovaginálne svrbenie.

Laboratórne vyšetrenia a funkčné vyšetrenia: zníženie hmotnosti, zvýšenie krvného tlaku.


Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené v súvislosti s estrogén/progestagénovou liečbou:

Kožné a podkožné poruchy: chloazma, multiformný erytém, uzlovitý erytém, cievna purpura.

Pravdepodobná demencia (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie sa môže prejaviť nauzeou a vracaním. Liečba má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: progestagény a estrogény, fixné kombinácie

ATC kód: G03FA01.


Mechanizmus účinku

Estradiol: liečivo, syntetický 17 beta-estradiol, je chemicky a biologicky identický s endogénnym ľudským estradiolom. Tento estrogén nahrádza estrogén, ktorý je v nízkom množstve produkovaný u žien v menopauze a zmierňuje prejavy menopauzy.


Estrogén zabraňuje úbytku kostnej hmoty u žien po menopauze alebo ovariektómii.


Noretisterónacetát: Keďže estrogény podporujú rast endometria, neoponované estrogény zvyšujú riziko hyperlázie a rakoviny endometria. Pridanie progestagénu značne znižuje estrogénom indukované riziko hyperplázie endometria u žien, ktorým maternica nebola odstránená.


V klinických skúškach pridanie noretisterónacetátu zvyšovalo zmierňujúci vplyv 17 beta-estradiolu na vazomotorické symptómy.


K úľave postmenopauzálnych príznakov dochádza počas prvých pár týždňov liečby.


Farmakodynamické účinky

SANESTRELLE patrí medzi kontinuálnu kombinovanú HSL, ktorej cieľom je vyhnúť sa pravidelnému krvácaniu súvisiaceho s cyklickou alebo sekvenčnou HSL. Počas 9-12 mesiacoch liečby bolo 90 % žien amenoreických (bez krvácania a špinenia). Krvácanie a/alebo špinenie sa objavilo u 27 % žien počas prvých 3 mesiacov liečby a u 10 % počas 10-12 mesiacov liečby.


Nedostatok estrogénu v menopauze je spojený so zvýšením zmien na kostiach a s úbytkom kostnej hmoty. Účinok estrogénov na hustotu kostnej hmoty je závislý na dávke. Ochrana sa javí byť účinná tak dlho, ako sa v liečbe pokračuje. Po prerušení HSL sa kostná hmota stráca v podobnej miere ako u neliečených žien.


Údaje z WHI štúdie a meta-analýz štúdií ukazujú, že súčasné užívanie HSL, samotné alebo v kombinácii s progestagénom, podávané prevažne zdravým ženám, znižuje riziko zlomenín krčka stehnovej kosti, chrbtice a iných osteoporotických zlomenín. HSL môže tiež slúžiť na prevenciu zlomenín u žien s nízkou hustotou kostí a/alebo získanej osteoporózy, ale dôkaz o tom je nedostatočný.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Účinok SANESTRELLE na hustotu kostnej hmoty u žien po menopauze bol sledovaný po dobu 2 rokov v dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách u postmenopauzálnych žien (n = 327 v jednej štúdii, vrátane 47 na SANESTRELLE a 48 na lieku Kliogest (2 mg estradiol a 1 mg noretisterónacetát) a n = 135 v druhej štúdii, vrátane 46 na SANESTRELLE). Každej zo žien bol denne podávaný vápnik v množstve od 500 do 1 000 mg. SANESTRELLE významne zamedzila strate kostnej hmoty v bedrovej časti chrbtice, bedrovej kosti, vretennej kosti a celej kostry v porovnaní so ženami , ktorým bolo podávané placebo doplnené vápnikom. U žien vo včasnej menopauze (1-5 rokov po poslednej menštruácii) liečených po dobu 2 rokov s liekom SANESTRELLE bolo percento zmien v porovnaní so základnou hodnotou hustoty kostnej hmoty v bedrovej časti chrbtice, krčka stehnovej kosti a chochola stehnovej kosti 4,8 ± 0,6 %, 1,6±0,7% a 4,3 ± 0,7 % (priemer ± stredná odchýlka), zatiaľ čo s vyššou dávkou kombinácie 2 mg E2a 1 mg NETA (Kliogest) bolo 5,4 ± 0,7 %, 2,9 ± 0,8 % a 5,0 ± 0,9 %. Percento žien, u ktorých sa hustota kostnej hmoty udržala alebo sa zvýšila počas dvojročnej liečby SANESTRELLE a Kliogestom, bolo 87 % a 91 %. U žien v menopauze v priemernom veku 58 rokov, u ktorých bol študovaný účinok SANESTRELLE počas dvojročného liečenia sa zvýšila hustota kostnej hmoty v bedrovej časti chrbtice o 5,9 ± 0,9 %, bedrovej kosti o 4,2 ± 1,0 %, vretennej kosti o 2,1 ± 0,6 % a celej kostry o 3,7 ± 0,6 %.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní 17 beta-estradiolu v mikronizovanej forme dochádza k jeho rýchlej absorpcii z tráviaceho traktu. Najprv je prvostupňovo metabolizovaný pečeňou a ostatnými vnútornými orgánmi a dosahuje vrchol koncentrácie v plazme približne 35 pg/ml (rozsah 21-52 pg/ml) za 5-8 hodín. Polčas 17 beta-estradiolu je okolo 12-14 hodín. Viaže sa na SHBG (37 %) a na albumín (61 %), neviazaný ostane približne v 1-2 %. Metabolizmus 17 beta-estradiolu prebieha prevažne v pečeni a čreve, ale tiež v cieľových orgánoch a zahrňuje aj menej aktívne alebo neaktívne metabolity vrátane estrónu, katecholestrogénov a viacerých síranov estrogénu a glukuronidov. Estrogény sú vylučované žlčou, kde sú hydrolyzované a reabsorbované (enterohepatálny obeh) a hlavne močom v biologicky inaktívnej forme.


Po perorálnom podaní noretisterónacetátu je tento rýchlo absorbovaný a transformovaný na noretisterón (NET). Tento je metabolizovaný v prvom stupni pečeňou a ostatnými vnútornými orgánmi a dosiahne vrchol koncentrácie v plazme približne 3,9 ng/ml (rozsah 1,4 - 6,8 ng/ml) za 0,5 - 1,5 hodiny. Koncový polčas NET je okolo 8-11 hodín. NET sa viaže na SHBG (36 %) a na albumín (61 %). Najdôležitejšími metabolitmi sú izoméry 5- dihydro-NET a tetrahydro-NET, ktoré sú vylučované hlavne močom, ako síranové alebo glukoronidové konjugáty.


Farmakokinetické vlastnosti u starších pacientok neboli sledované.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita estrogénov je nízka. Zreteľné rozdiely v predklinických výsledkoch medzi živočíšnymi druhmi a medzi zvieratami a ľuďmi mali len ohraničenú prognostickú hodnotu pre aplikáciu estrogénov u ľudí.


U experimentálnych zvierat estradiol alebo estradiolvalerát odhalil embryoletálny vplyv už pri relatívne nízkych dávkach; bola zistená malformácia urogenitálneho traktu a feminizácia plodov mužského pohlavia.


Noretisterón, podobne ako iné progestagény zapríčiňuje virilizáciu plodu ženského pohlavia u potkanov a opíc. Po podaní vysokých dávok noretisterónu bol pozorovaný jeho embryoletálny účinok.


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobité riziko pre ľudí, okrem už spomínaných v iných častiach tohto Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

kopovidón

mastenec

magnéziumstearát


Filmová vrstva

hydroxypropylmetylcelulóza

hyprolóza

mastenec

hydrogenovaný bavlníkový olej

oxid titaničitý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek uchovávajte pri teplote do 25C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Filmom obalené tablety sú balené do priehľadného PVC/Al blistra.


Veľkosť balenia:

28 filmom obalených tabliet

3 x 28 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0396/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.október 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

12

SANESTRELLE