+ ipil.sk

SANVAL 10 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2014/04023-Z1A


Písomná informácie pre používateľa


Sanval®10 mg

filmom obalené tablety

zolpidemi tartras


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje informácie pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sanval a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sanval

3. Ako užívať Sanval

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Sanval

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Sanval a na čo sa používa


Sanval je hypnotikum (liek na spanie), ktorý neobsahuje benzodiazepín.


Sanval sa používa na krátkodobú liečbu nespavosti.


Liečba benzodiazepínmi alebo látkami podobnými benzodiazepínom sa predpisuje iba v prípade závažných porúch spánku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sanval


Neužívajte Sanval

- ak ste alergický (precitlivený) na zolpidem alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Sanvalu,

- ak máte ťažkú poruchu funkcie pečene,

- v prípade krátkodobého zastavenia dýchania počas spánku (syndróm apnoe v spánku),

- ak trpíte určitou formou patologickej svalovej slabosti (ťažká myasténia),

- ak trpíte závažnou slabosťou dýchania (nedostatočnosť dýchania),

- ak vám lekár povedal, že máte mentálne ochorenie (psychózu).

Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov nesmú užívať Sanval.


Upozornenia a opatrenia

Rovnako ako pri iných hypnotikách sa neodporúča dlhodobé užívanie zolpidemu.

Sanval sa má užívať tesne pred spaním kvôli jeho tlmivým účinkom na cetrálny nervový systém a rýchlemu nástupu účinku. Užívajte Sanval len vtedy, ak ste schopný spať plným spánkom (7-8 hodín), predtým než potrebujete byť opäť aktívny.


Sanval môže zhoršiť niektoré medicínske problémy.

Poraďte sa so svojím lekárom pred užitím Sanvalu ak máte:


 • Ťažkosti s dýchaním

 • Depresiu

 • Systémové ochorenie

 • Poruchu funkcie obličiek

 • Poruchu funkcie pečene: budete starostlivo kontrolovaní svojím lekárom a liečbu začnete s nižšou dávkou (5 mg). Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene nesmú užívať Sanval.

 • Ak ste boli v minulosti závislí na alkohole alebo na drogách. Ste ohrození návykom a psychickou závislosťou.


Informujte svojho lekára, ak trpíte nejakým iným ochorením alebo ste v minulosti trpeli.


Eliminácia zolpidemu je predĺžená u starších pacientov. Z tohto dôvodu je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov.


Dĺžka liečby hypnotikami je všeobecne obmedzená na 2 týždne (výnimočne 4 týždne vrátane fázy prerušenia). Porozprávajte sa so svojím lekárom, ak sa po tejto liečbe vaše problémy so spánkom nezlepšia.


Nižšie sú popísané všeobecné informácie o účinkoch pozorovaných pri liečbe benzodiazepínmi a liekmi podobnými benzodiazepínom (ako zolpidem) alebo inými hypnotikami:


 • Fyzická a psychická závislosť

 • Abstinenčné príznaky (nespavosť po náhlom prerušení liečby)

Môžu byť sprevádzané inými reakciami: bolesť hlavy alebo svalov, extrémna úzkosť a napätie, nepokoj, zmätenosť, podráždenosť a poruchy spánku a môžu sa vyskytnúť iné závažné prípady derealizácie, depersonalizácie, porúch sluchu (hyperakúzie), znecitlivenia a pálenia končatín, precitlivenosti na svetlo, hluk a fyzický kontakt, halucinácií alebo epileptických záchvatov.

Je dôležité si uvedomiť tieto príznaky kvôli minimalizovaniu vašej úzkosti.

 • Poruchy pamäte (amnézia)

 • Psychiatrické a paradoxné reakcie

Počas liečby sa môže vyskytnúť nespavosť, nepokoj, precitlivenosť, agresivita, bludy (psychózy), zúrivosť, nočné mory, halucinácie, námesačnosť, nevhodné správanie, zvýšené poruchy spánku a iné neprimerané prejavy správania. Ak sa vyskytnú, liečba Sanvalom sa má prerušiť. Tieto reakcie sa častejšie vyskytujú u starších pacientov.


Zhoršenie psychomotorických schopností nasledujúci deň (pozrite si aj časť Vedenie vozidiel a obsluha strojov)

Deň po užití Sanvalu sa riziko zhoršenia psychomotorických schopností vrátane zhoršenej schopnosti viesť vozidlá môže zvýšiť, ak:

 • užijete liek menej ako 8 hodín pred aktivitou vyžadujúcou si pozornosť

 • užijete vyššiu dávku ako je odporúčaná dávka

 • užijete zolpidem počas užívania iných liekov s tlmivým účinkom na centrálnu nervovú sústavu alebo iných liekov zvyšujúcich hladinu zolpidemu v krvi alebo keď pijete alkohol alebo beriete nezákonné drogy.

Dávku užite jednorazovo tesne pred spaním.

Neužívajte ďalšiu dávku počas tej istej noci.


Spánok počas šoférovania a iné zvláštne správanie

Bolo zaznamenané, že pacienti po užití týchto liekov, si nepamätali po prebudení čo robili počas spánku. Pacienti šoférovali počas spánku, boli námesační a mali pohlavný styk. Tieto závažné účinky sa môžu zvýšiť požitím alkoholu a užitím niektorých liekov na depresiu alebo úzkosť.


Iné lieky a Sanval

Sanval ovplyvňuje účinky niektorých liekov; taktiež niektoré lieky ovplyvňujú účinky Sanvalu. Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky, ktoré tlmia pečeňové enzýmy môžu zvýšiť aktivitu niektorých hypnotík akým je aj Sanval.


Ketokonazol (na liečbu plesňových infekcií) a ritonavír (na liečbu HIV infekcií) môžu zosilniť tlmivý účinok Sanvalu, keďže spomaľujú metabolizmus a elimináciu zolpidemu z tela. Naopak, antibiotikum rifampicín (pravdepodobne kvôli metabolizmu indukcie) znižuje plazmatické hladiny zolpidemu a tým aj jeho účinok.


Alkohol zvyšuje tlmivý účinok Sanvalu na centrálny nervový systém.


Ak užívate zolpidem s nasledujúcimi liekmi, môže sa zvýšiť ospalosť a zhoršiť psychomotorické schopnosti nasledujúci deň vrátane zhoršenia schopnosti viesť vozidlá.

 • Lieky na niektoré duševné poruchy (antipsychotiká)

 • Lieky na poruchy spánku (hypnotiká)

 • Lieky na upokojenie alebo na zmiernenie úzkosti

 • Lieky na depresie

 • Lieky na zmiernenie stredne ťažkej až ťažkej bolesti (narkotické analgetiká)

 • Lieky na epilepsiu

 • Lieky používané na anestézu

 • Lieky na sennú nádchu, vyrážky alebo iné alergie, po ktorých sa môžete cítiť ospalý (antihistaminiká so sedatívnym účinkom)

Pri užívaní zolpidemu s antidepresívami s obsahom bupropiónu, desipramínu, fluoxetínu, sertralínu a venlafaxínu môžete vidieť veci, ktoré nie sú skutočné (halucinácie).


Neodporúča sa užívať zolpidem s fluvoxamínom alebo ciprofloxacínom.


Sanval a jedlo a nápoje

Absorpcia zolpidemu sa v žalúdku v prítomnosti potravy mierne zníži a spomalí. Neužívajte Sanval pred alebo tesne po jedle, aby ste rýchlejšie zaspali.

Alkohol zvyšuje účinok Sanvalu. Nikdy nepite alkohol počas liečby Sanvalom.


Tehotenstvo a dojčenie

Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Nerobili sa systémové štúdie o účinkoch zolpidemu na tehotenstvo a dojčenie. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča užívať tento liek tehotným ženám. Ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom počas užívania Sanvalu. Ak ženy užívajú Sanval počas neskorého štádia tehotenstva alebo počas pôrodu môžu sa objaviť niektoré škodlivé účinky u novorodencov [hypotónia (znížené svalové napätie), hypotermia (podchladenie), depresia dýchania (nedostatok dychu)].

Ak dojčíte, oznámte to svojmu lekárovi. Keďže zolpidem prechádza do materského mlieka v malých množstvách, neužívajte Sanval počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Sanval má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ako napríklad spôsobiť mikrospánok. Nasledujúci deň po užití Sanvalu (ako aj iných hypnotík) je potrebné mať na pamäti, že:

 • sa môžete cítiť malátny, ospalý a zmätený alebo môžete mať závrat

 • vám môže trvať dlhšie prijímať rýchle rozhodnutia

 • môžete vidieť rozmazane alebo dvojmo

 • môžete byť menej ostražitý.

Zolpidem sa odporúča užiť minimálne 8 hodín pred vedením vozidiel, obsluhou strojov a prácami vo výškach na zníženie uvedených účinkov.

Keď užívate Sanval, nepite alkohol, ani neužívajte iné psychoaktívne látky, keďže to môže zvýšiť vyššie uvedené účinky.


Sanval obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.


3. Ako užívať Sanval


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka na 24 hodín je 10 mg Sanvalu. Niektorým pacientom môžu byť predpísané nižšie dávky. Sanval sa má užívať nasledovne:

 • jednorazovo ako jedna dávka,

 • tesne pred spaním.

Uistite sa, že pred vykonávaním aktivít vyžadujúcich si vašu pozornosť je dodržaný čas minimálne 8 hodín po užití lieku.

Neprekročte množstvo 10 mg počas 24 hodín.


Liek užívajte ústami. Prehltnite celú tabletu a zapite pohárom vody.


 • Zvyčajná dĺžka liečby je 2 dni až 4 týždne.


 • Starší, oslabení pacienti alebo pacienti s poruchou funkcie pečene: odporúča sa nižšia dávka 5 mg tesne pred spaním. Táto dávka sa môže zvýšiť na 10 mg iba v prípade, ak účinok je nedostatočný a liek je dobre znášaný.


 • Deti a dospievajúci: Sanval sa nemá užívať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


 • Pacienti s poruchou funkcie pečene: budete starostlivo kontrolovaní svojím lekárom a liečbu začnete s nižšou dávkou (5 mg). Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene nesmú užívať Sanval.


Dĺžka podania má byť čo najkratšia. Zvyčajne, trvá niekoľko dní až 2 týždne a nesmie prekročiť 4 týždne vrátane fázy prerušenia, ktorá sa vyberá na základe jednotlivca.


Niektoré situácie vyžadujú predĺženie nad maximálnu dĺžku liečby. Váš ošetrujúci lekár o tom rozhodne po opätovnom vyhodnotení vašich sťažností.


Ak si myslíte, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac Sanvalu ako máte

Ak omylom užijete väčšiu dávku Sanvalu, ihneď kontaktujte svojho lekára. Predávkovanie môže spôsobiť najmä poruchy vedomia (od ospalosti až po kómu), depresiu dýchania a zníženie krvného tlaku. V prípade vážnej otravy sa vyžadujú naliehavé lekárske merania. Flumazenil sa používa ako protijed.


Ak zabudnete užit Sanval

Sanval sa obvykle podáva v situáciách, kedy je nespavosť vyčerpávajúca a znepokojujúca. Nemusíte dodržiavať užívanie lieku v presne stanovenom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku.


Ak prestanete užívať Sanval

Po dlhodobom dennom užívaní týchto liekov sa môžu objaviť abstinenčné príznaky a nespavosť po náhlom prerušení liečby (reboundfenomén) (pozri časť Upozornenia a opatrenia). Reboundfenomén znamená, že človek má väčšie problémy spať niekoľko nocí po prerušení liečby ako pred začatím užívania lieku. Neznepokojujte sa, ak sa u vás objaví reboundfenomén. Tento problém zvyčajne doznie po 1 alebo 2 nociach.


Ak ste užívali Sanval alebo iné lieky na podporu spánku viac ako 1 alebo 2 týždne, neprestaňte ich užívať náhle. Môžno budete potrebovať postupné znižovanie dávky pred úplným ukončením liečby. Vždy postupujte podľa pokynov svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne zriedkavý (môže postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb), ale veľmi závažný vedľajší účinok, obráťte sa ihneď na svojho lekára alebo kontaktujte najbližšiu nemocnicu:


 • alergická reakcia: kožná vyrážka, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla alebo ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak sa niektoré vedľajšie účinky objavia alebo zhoršia:


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • ospalosť počas nasledujúceho dňa

 • emočná labilita

 • znížená ostražitosť

 • bolesť hlavy

 • točenie hlavy

 • problémy so spaním, ktoré sa zhoršia po užítí tohto lieku

 • pocit točenia sa

 • strata svalovej koordinácie

 • zlá pamäť (amnézia) a zvláštne správanie počas toho času (pozri časť Upozornenia a opatrenia)

 • únava

 • videnie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie)

 • nepokoj (agitácia)

 • nočné mory

 • hnačka


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • dvojité videnie

 • zrýchlený tep srdca

 • porucha prietoku krvi v cievach, ktoré zásobujú mozog

 • vysoký alebo nízky krvný tlak

 • pokles krvného tlaku, ktorý spôsobí závraty, mdloby

 • bronchitída (zápal priedušiek), kašeľ a dýchavičnosť

 • pocit nevoľnosti (nauzea) a vracanie

 • zápcha

 • ťažkosti pri prehĺtaní (dysfágia)

 • plynatosť

 • čkanie

 • zápal žalúdka a čriev (gastroenteritída)

 • zoslabnutie svalov

 • bolesť kĺbov a stuhnutosť (artritída)

 • zmätenosť

 • podráždenosť

 • pocit extrémneho šťastia (eufória)

 • pocit nepokoja

 • migréna

 • pocit mravenčenia (parestézia)

 • tras (tremor)

 • výrazne znížená citlivosť (stupor)

 • zhoršená pamäť alebo myslenie (znížené rozpoznanie) a ťažkosti so sústredením sa

 • kožné reakcie (vyrážka, svrbenie, zvýšené potenie)

 • zápal močového mechúra a samovoľný únik moču

 • poruchy menštruácie

 • zápal vaginálnej sliznice

 • celkový pocit nevoľnosti s horúčkou

 • nestabilná chôdza a pády/úrazy

 • opuch (edém)

 • vysoká hladina cukru v krvi


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • pocit agresívnosti

 • myslieť si veci, ktoré nie sú pravdivé (bludy)

 • psychózy

 • chodenie v spánku

 • nevhodné správanie

 • zníženie sexuálnej túžby

 • zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov

 • bledá koža


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • pocit hnevu


Závislosť, abstinenčné príznaky, príznaky návratu (rebound) nespavosti a znížená odpoveď na Sanval sa vyskytujú pri kontinuálnom používaní (pozri časť Upozornenia a opatrenia).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Sanval


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sanval obsahuje


Liečivo je zolpidemiumtartarát.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg zolpidemiumtartarátu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza,sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón,koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát

Obal: Hypromelóza, hydroxypropylmetylcelulóza,makrogol 400, mastenec, oxid titaničitý (E 171),karnaubský vosk.


Ako vyzerá Sanval a obsah balenia


Sanval 10 mg sú biele až takmer biele okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s ryhou na jednej strane.


Veľkosť balenia:

Sanval 10 mg - 10 a 20 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2014.

7SANVAL 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.2014/04023-ZIA


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Sanval 10 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 10 mg filmom obalená tableta obsahuje 10 mg zolpidemiumtartarátu.


Každá 10 mg filmom obalená tableta obsahuje 60 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.

Sanval 10 mg: biele až belavé okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Sanval je určený na krátkodobú liečbu nespavosti.

Liečba benzodiazepínmi a látkami podobnými benzodiazepínom je určená len na liečbu klinicky relevantne závažnej insomnie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dĺžka liečby má byť čo najkratšia. Všeobecne liečba trvá niekoľko dní až 2 týždne, maximálne však 4 týždne, vrátane zúženia, kedy je to klinicky vhodné. Ukončujúca fáza sa vyberá na individuálnom základe.


V určitých prípadoch môže byť potrebné liečbu predĺžiť nad maximálne obdobie, čo si vyžaduje opätovné prehodnotenie stavu pacienta.


Dospelí

Liek sa má užiť jednorazovo a nemá sa znovu užívať počas tej istej noci.


Odporúčaná denná dávka pre dospelých je 10 mg, ktorú je potrebné užiť tesne pred spaním. Najnižšia účinná denná dávka zolpidemu nesmie presiahnuť 10 mg.


Starší pacienti

U starších alebo oslabených pacientov, ktorí môžu byť zvlášť citliví na liek sa odporúča dávka 5 mg. Táto dávka sa zvýši na 10 mg len v prípade, že účinok nie je dostatočný a liek je dobre znášaný.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene, u ktorých sa liek tak rýchlo nemetabolizuje ako u zdravých jedincov, sa odporúča dávka 5 mg. Táto dávka sa zvýši na 10 mg len v prípade, že účinok nie je dostatočný a liek je dobre znášaný.


Celková dávka zolpidemu nesmie u pacienta prekročiť 10 mg.


Deti a dospievajúci do 18 rokov

Sanval je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Sanval sa má zapiť s dostatočným množstvom tekutiny tesne pred spaním.


4.3 Kontraindikácie


Sanval je kontraindikovaný u pacientov:

 • s precitlivenosťou na zolpidem alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.,

 • so závažnou hepatálnou insuficienciou,

 • so syndrómom apnoe v spánku,

 • s ťažkou myasténiou,

 • so závažnou respiračnou insuficienciou.


Sanval sa nemá predpisovať deťom a dospievajúcim do 18 rokov alebo pacientov so psychickým

ochorením, pokiaľ nie sú o tom údaje.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Poruchy spánku môžu byť prítomné pri prejavoch fyzických a/alebo psychických porúch, ktoré sa objavili počas liečby sedatívami/hypnotikami, vrátane Sanvalu. Keďže niektoré závažné nežiaduce účinky sú závislé na dávkovaní, je dôležité užívať čo najmenšiu účinnú dávku, najmä u starších pacientov.


Ak je to možné, príčina nespavosti sa má identifikovať a sprievodné znaky sa majú liečiť este pred začatím liečby hypnotikami. Ak nespavosť neustúpi v priebehu 7 - 14 dní liečby, môže to indikovať prítomnosť primárnej psychiatrickej alebo fyzickej poruchy a pacient sa musí starostlivo a v pravidelných intervaloch monitorovať.


Kvôli jeho tlmivému účinku na CNS a rýchlemu nástupu účinku by sa mal zolpidem užívať tesne pred spaním. Pacienti musia mať zaručený 7-8 hodinový neprerušovaný spánok.


Starší alebo oslabení pacienti dostávajú nižšie dávky: pozri odporúčané dávkovanie (časť 4.2).

Zolpidem má svalovo relaxačný účinok. Zvlášť starší pacienti sú preto ohrození pri vstávaní v noci, a teda zlomeninou bedrového kĺbu.


Klinická skúsenosť so Sanvalom u pacientov so subežným systémovým ochorením je obmedzená. Opatrnosť je vhodná pri užívaní Sanvalu u pacientov s ochorením (alebo podmienkami), ktoré môžu mať vplyv na metabolizmus alebo hemodynamické odpovede. Aj keď klinické štúdie nepreukázali tlmivé účinky na dýchanie pri hypnotických dávkach Sanvalu u pacientov s oslabenou funkciou pľúc, mali by byť dodržané opatrenia pri predpisovaní Sanvalu týmto pacientom, sedatívne hypnotiká majú schopnosť potlačiť dýchanie (pozri časť 4.3).


Údaje, ktoré boli zaznamenané v poslednom štádiu zlyhania obličiek, nepreukázali hromadenie lieku alebo zmeny vo farmakokinetických parametroch u pacientov opakovane liečených Sanvalom. Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s poškodením obličiek, avšak títo pacienti majú byť starostlivo sledovať.


Rovnako ako u iných sedatív/hypnotík aj Sanval sa má s opatrnosťou podávať pacientom, u ktorých sú prítomné príznaky alebo symptómy depresie. U týchto pacientov sa môžu objaviť samovražedné sklony a je možné, že budú potrebné ochranné opatrenia. Týmto pacientom je potrebné predpisovať čo najmenšie možné množstvo lieku, vzhľadom na možnosť úmyselného predávkovania.


Benzodiazepíny a látky podobné benzodiazepínom sa nemajú používať ako monoterapia na liečbu depresie alebo úzkosti spojenej s depresiou (u týchto pacientov môže rýchlejšie dôjsť k samovražde).


Benzodiazepíny a látky podobné benzodiazepínom sa majú používať len s maximálnou opatrnosťou u pacientov s anamnézou zneužívania alkoholu a drog. Títo pacienti majú byť počas liečby Sanvalom starostlivo sledovaní, pretože môže vzniknúť riziko návyku a psychickej závislosti.


Lekár má vziať do úvahy všeobecné informácie týkajúce sa účinkov pozorovaných po podaní benzodiazepínov a iných hypnotík.


Zhoršenie psychomotorických schopností nasledujúci deň


Riziko zhoršenia psychomotorických schopností nasledujúci deň vrátane zhoršenej schopnosti viesť vozidlá je vyššie, ak:

 • sa zolpidem užije menej ako 8 hodín pred vykonávaním činností, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť (pozri časť 4.7);

 • sa užije vyššia dávka, ako je odporúčaná dávka;

 • sa zolpidem podáva súčasne s inými liekmi s tlmivým účinkom na CNS, s inými liekmi zvyšujúcimi hladinu zolpidemu v krvi, s alkoholom alebo s nezákonnými drogami (pozri časť 4.5).

Zolpidem sa má užiť jednorazovo tesne pred spaním a nemá sa znovu užívať počas tej istej noci.


Respiračná insuficiencia

Pri predpisovaní zolpidemu pacientom s nedostatočnou funkciou dýchania je potrebná zvýšená opatrnosť, pretože hypnotiká môžu tlmiť respiračnú aktivitu (pozri časť 4.8).


Hepatálna insuficiencia

Sanval sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poruchou funkcie pečene. U týchto pacientov je eliminácia zolpidemu predĺžená. Majú sa starostlivo monitorovať a liečba sa začína nižšou dávkou (5 mg) (pozri tiež časť 4.3).

Pozri odporúčané dávkovanie.


Tolerancia

Hypnotický účinok krátkodobo-pôsobiacich benzodiazepínov a látok podobných benzodiazepínom sa môže znížiť po opakovanom užívaní počas niekoľkých týždňov.


Závislosť

Užívanie benzodiazepínov alebo látok podobných benzodiazepínom môže viesť k vzniku fyzickej a psychickej závislosti na tieto lieky. Riziko vzniku závislosti sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby, je väčšie u pacientov s psychiatrickými poruchami a/alebo alkoholovou alebo drogovou závislosťou v anamnéze. Takíto pacienti musia počas užívania hypnotík byť pod dôkladným dozorom.

Ak sa už psychická závislosť vyvinula, náhle ukočenie liečby bude sprevádzané abstinenčnými príznakmi, ktoré zahŕňajú bolesť hlavy alebo svalov, extrémnu úzkosť a napätie, nepokoj, zmätenosť a podráždenosť. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: derealizácia, depersonalizácia, hyperakúzia, znecitlivenosť a pálenie končatín, precitlivenosť na svetlo, hluk a fyzický kontakt, halucinácie alebo epileptické záchvaty.


Ukazuje sa, že v prípade benzodiazepínov a látok podobných benzodiazepínom s krátkou dobou trvania účinku sa môžu abstinečné príznaky prejaviť medzi intervalmi dávok, najmä pri vysokých dávkach.


Nespavosť po náhlom prerušení liečby

Po náhlom prerušení liečby hypnotikom sa môže objaviť dočasný syndróm, pri ktorom sa symptómy, ktoré boli dôvodom pre liečbu benzodiazepínmi alebo látkami podobnými benzodiazepínom znovu vrátia v silnejšej forme. Toto môže byť sprevádzané inými reakciami vrátane zmien nálady, úzkosti a nepokoja.

Je dôležité, aby bol pacient informovaný o možnosti reboundfenoménu, čím sa minimalizuje úzkosť spomedzi iných symptómov, ktoré sa môžu objaviť pri prerušení liečby. Bolo preukázané, že riziko abstinenčných prejavov alebo ich návratu je väčšie po náhlom prerušení liečby, a preto sa odporúča, aby sa postupne dávka znižovala, ak to je klinicky vhodné.

V prípade užívania sedatív/hypnotík s krátko trvajúcim účinkom, fenomén ukončenia liečby sa môže stať rozhodujúcim v dávkovacom intervale.


Dĺžka liečby

Dĺžka liečby by mala byť čo najkratšia (pozri časť 4.2). Nemala by byť dlhšia ako 4 týždne, vrátane fázy ukončenia. Liečba by sa nemala predlžovať po uplynutí tohto obdobia bez toho, aby sa prehodnotila situácia.

Na začiatku liečby je užitočné informovať pacienta o obmedzenej dĺžke liečby.


Amnézia

Na zníženie rizika sa pacienti majú uistiť, že môžu spať nepretržite 8 hodín (pozri časť 4.8).


Psychotické poruchy

Hypnotiká akým je zolpidem sa neodporúčajú na primárnu liečbu psychotických porúch.


Psychiatrické a paradoxné reakcie

Počas užívania benzodiazepínov alebo látok podobných benzodiazepínom sa môžu vyskytnúť iné psychiatrické a „paradoxné“ reakcie ako nespavosť, nepokoj, precitlivenosť, agresivita, bludy, zúrivosť, nočné mory, halucinácie, psychózy, nevhodné správanie a iné neprimerané prejavy správania. Ak sa vyskytnú, užívanie tohto lieku sa má prerušiť. Psychiatrické a paradoxné reakcie sa častejšie vyskytujú u starších pacientov.


Somnambulizmus a s tým spojené správanie

U pacientov, ktorí užili zolpidem a neboli úplne prebudení zo spánku, bola zaznamenaná námesačnosť a iné s tým spojené správanie ako vedenie vozidla počas spánku, príprava a konzumovanie jedla, telefonovanie alebo sexuálne aktivity, s amnéziou tejto udalosti. Zdá sa, že užívanie alkoholu a iných látok tlmiacich účinok CNS spolu so zolpidemom zvyšuje riziko takýchto správaní, rovnako ako užívanie zolpidemu vo väčších množstvách ako je odporúčaná dávka. Je potrebné dôkladne zvážiť prerušenie užívania zolpidemu u pacientov hlásiacich takéto správania (napr. vedenie vozidiel v spánku) pre riziko ohrozenia samotného pacienta a iných osôb (pozri časť 4.8).


Dôležité informácie o niektorých pomocných látkach Sanvalu:

Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácia s liekmi s tlmivým účinkom na CNS

Zvýšenie tlmivého účinku na CNS sa môže objaviť v prípadoch súčasného užívania s antipsychotikami (neuroleptikami), hypnotikami, anxiolytikami/sedatívami, antidepresívami, narkotickými analgetikami, antiepileptikami, anestetikami a antihistaminikami so sedatívnym účinkom. Z toho dôvodu môže súčasné užívanie zolpidemu s týmito liekmi zvýšiť ospalosť a zhoršiť psychomotorické schopnosti nasledujúci deň vrátane zhoršenej schopnosti viesť vozidlá (pozri časť 4.4 a časť 4.7). Boli hlásené aj izolované prípady vizuálnych halucinácií u pacientov užívajúcich zolpidem s antidepresívami s obsahom bupropiónu, dezipramínu, fluoxetínu, sertralínu a venlafaxínu.


Súčasné užívanie fluvoxamínu môže zvýšiť hladinu zolpidemu v krvi, preto sa takéto súčasné užívanie neodporúča.


Pretože systematické zhodnotenie kombinácií Sanvalu s inými liekmi ovplyvňujúcimi CNS je limitované, treba starostlivo zvážiť farmakológiu iných liekov ovplyvňujúcich CNS, ktoré sa budú podávať spolu so zolpidemom. Zvýšenie centrálneho depresívneho účinku CNS sa môže objaviť v prípade súčasného užívania s inými liekmi s tlmivým pôsobením na CNS (napr. antipsychotiká, hypnotiká, anxiolytiká, antidepresíva, narkotické analgetiká, antiepileptiká, anestetiká, sedatívne antihistaminiká), a preto sa má dávka zolpidemu vhodne upraviť.

Avšak, v prípade SSRI antidepresív (fluoxetín a sertralín) neboli pozorované klinicky významné farmakokinetické alebo farmakodynamické interakcie.

V prípade narkotických analgetík sa tiež môže objaviť zvýšená eufória vedúca k zvýšenej psychickej závislosti.


Boli hlásené jednotlivé prípady pacientov s halucináciami pri súbežnom podaní zolpidemu a antidepresív (desipramín, fluoxetín, paroxetín, sertralín, venlafaxín, bupropión). Halucinácie trvali dlhšie ako hodinu bez ďalších následkov. Mechanizmus spúšťania halucinácie nebol stanovený. Na druhej strane sa zistilo, že krátkodobá kombinovaná liečba zolpidemu a fluoxetínu je bezpečná.


CYP450 inhibítory a induktory

Súčasné užívanie ciprofloxacínu môže zvýšiť hladinu zolpidemu v krvi, preto sa ich súčasné užívanie neodporúča.


Látky inhibujúce cytochróm P450 môžu zvýšiť aktivitu niektorých hypnotík, akým je zolpidem.


Zolpidem sa metabolizuje prostredníctvom niekoľkých hepatálnych enzýmov zo systému cytochrómu P450, hlavný enzým je CYP3A4 s prispením enzýmu CYP1A2.


Rifampicín (CYP3A4 induktor) ovplyvňuje metabolizmus zolpidemu; čo vedie k 60 % zníženiu maximálnej plazmatickej koncentrácie a k možnému zníženiu účinnosti. Podobné účinky sa očakávajú s inými potenciálnymi induktormi enzýmov cytochrómu P450.


Pri súčasnom užívaní zolpidemiumtartarátu s itrakonazolom (CYP3A4 inhibítor) sa výrazne nemení jeho farmakokinetika a farmakodynamika. Klinický význam týchto poznatkov nie je známy.


Pri súčasnom podávaní zolpidemu s ketokonazolom (200mg dvakrát denne), silným inhibítorom CYP3A4, sa zaznamenalo zníženie klírensu zolpidemu (pravdepodobne kvôli zníženému metabolizmu) a zvýšenie plazmatických koncentrácii zolpidemu. Čo vedie k zvýšeniu farmakodynamických účinkov zolpidemu. Obvyklá úprava dávkovania zolpidemu nemusí byť potrebná, ale pacienti musia byť poučení, že užívanie zolpidemu s ketokonazolom môže zvýšiť sedatívny účinok.


Ritonavír má podobný účinok na kinetiku zolpidemu. Súčasné podanie ritonavíru zapríčiní potenciálne riziko extrémneho upokojenia a respiračnej depresie.


Pri súčasnom podávaní zolpidemu s warfarínom, digoxínom alebo ranitidínom neboli pozorované výrazné farmakokinetické interakcie.


Alkohol

Súčasné užívanie s alkoholom sa neodporúča

Sedatívny účinok môže byť silnejší, ak sa liek užíva v kombinácii s alkoholom. To ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Pri súčasnom užití zolpidemu a alkoholu sa dokázal znásobujúci účinok na psychomotorickú výkonnosť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


K dispozícii nie sú dostatočné údaje, ktoré umožňujú posúdenie bezpečnosti zolpidemu počas tehotenstva a laktácie. Hoci štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne alebo embryotoxické účinky, bezpečnosť počas tehotenstva nebola u ľudí preukázaná. Z tohto dôvodu sa Sanval nemá používať počas tehotenstva, najmä v prvom trimestri.


Ak sa liek predpisuje žene vo fertilnom veku je potrebné ju upozorniť, že ak plánuje otehotnieť alebo má podozrenie, že je tehotná, musí kontaktovať svojho lekára kvôli ukončeniu liečby.


Ak žena užívala zolpidem počas neskorého štádia tehotenstva alebo počas pôrodu, je vzhľadom na farmakologický účinok lieku možné očakávať účinky na novorodenca ako je hypotermia, hypotónia a stredne ťažká respiračná depresia. Ak sa zolpidem užíval súčasne s inými liekmi tlmiacimi CNS na konci gravidity, boli hlásené prípady ťažkej neonatálnej respiračnej depresie.


Navyše, u detí narodených matkám, ktoré chronicky užívali benzodiazepíny alebo látky podobné benzodiazepínom počas neskorších štádií tehotenstva sa môže vyvinúť fyzická závislosť a v postnatálnom období je riziko vzniku abstinenčných príznakov.


Malé množstvo zolpidemu prechádza do materského mlieka. Užívanie zolpidemu u dojčiacich matiek sa neodporúča z dôvodu neznámych účinkov na dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Sanval má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Vodiči vozidiel a pracovníci obsluhujúci stroje majú byť upozornení na to, že tak ako v prípade iných hypnotík, ráno po podaní tohto lieku existuje možné riziko malátnosti, predĺženého reakčného času, závratov, ospalosti, rozmazaného/dvojitého videnia, zníženej ostražitosti a zhoršenej schopnosti viesť vozidlá (pozri časť 4.8). Na minimalizovanie tohto rizika sa odporúča obdobie odpočinku v trvaní najmenej 8 hodín medzi užitím zolpidemu a vedením vozidla, obsluhovaním strojov a prácou vo výškach.


Zhoršenie schopnosti viesť vozidlá a správanie ako mikrospánok sa objavili v prípade podania zolpidemu samostatne pri terapeutických dávkach.


Okrem toho súčasné podanie zolpidemu s alkoholom a inými liekmi s tlmivým účinkom na CNS zvyšuje riziko takéhoto správania (pozri časti 4.4 a 4.5). Pacienti majú byť upozornení, aby neužívali zolpidem s alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami.


4.8 Nežiaduce účinky


Tieto účinky sú spojené s individuálnou citlivosťou a častejšie sa vyskytujú v priebehu jednej hodiny po podaní, pokiaľ pacient neoddychuje alebo okamžite nezaspí (pozri časť 4.2).


Nasledujúce nežiaduce účinky sú rozdelené podľa orgánových tried a na základe frekvencie výskytu sa delia na: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté:hyperglykémia


Psychické poruchy

Časté:halucinácie, rozrušenie, nočné mory;

Menej časté:zmätenosť, iritabilita, eufória, nespavosť;

Zriedkavé:agresívnosť, prelud, psychóza, somnambulizmus, nevhodné správanie sa a iné poruchy správania (tieto reakcie sa častejšie vyskytli u starších pacientov, pozri časť 4.4). väčšina týchto psychických nežiaducich účinkov súvisí s paradoxnými reakciami. Môže sa objaviť zníženie libida.

Veľmi zriedkavé: hnev.

Pri užívaní benzodiazepínov alebo liekov podobných benzodiazepínom sa môžu objaviť už existujúce depresie (pozri časť 4.4).

Užívanie (aj v terapeutických dávkach) môže viesť k fyzickej závislosti: ak je liečba prerušená, s abstinenčnými alebo rebound príznakmi (pozri časť 4.4).

Môže sa objaviť psychická závislosť. Zneužitie bolo hlásené v prípade viacerých závislosti.


Poruchy nervového systému

Časté:ospalosť na nasledujúci deň, emocionálna labilita, znížená bdelosť, bolesť hlavy, závraty, zhoršená nespavosť, vertigo, ataxia, anterográdna amnézia spojená s nevhodným správaním;

Menej časté:migréna, parestézia, tremor, stupor, znížená kognícia, ťažkosti s koncentráciou.


Poruchy oka

Menej časté:diplopia.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:tachykardia.


Poruchy ciev

Menej časté:cerebrovaskulárna porucha, hypertenzia, hypotenzia, postojová hypotenzia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté:bronchitída, kašeľ, dyspnoe.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:diarea;

Menej časté:nevoľnosť, vracanie, konstipácia, dysfígia, flatulancia, štikútka, gastroenteritída.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé:zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:vyrážka, pruritus, zvýšené potenie;

Zriedkavé:bledosť, angioedém.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté:svalová slabosť, artritída.


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté:cystitída, inkontinencia moču.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:porucha menštruácie, vaginitída.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:únava;

Menej časté:nevoľnosť, neistá chôdza a pády, trauma, edém, horúčka.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Pri predávkovaní sa samotným zolpidemom sa porucha vedomia pohybovala od somnolencie po ľahkú kómu. Jednotlivci sa po predávkovaní úplne zotavili až po 400 mg (40-násobok maximálnej odporúčanej dávky). Prípady predávkovania zahŕňajú viaceré látky ovplyvňujúce CNS, vrátane zolpidemu, viedli k závažnejšej symptomatológii, vrátane úmrtia.


Liečba predávkovania je symptomatická. Životne dôležité funkcie majú byť zachované. Odporúča sa, aby pacient podstúpil výplach žalúdka a podľa potreby podať infúzie. Ak vyprázdenie žalúdka nie je vhodné, na zníženie absorpcie sa podá aktívne uhlie. Podanie flumazenilu môže byť prospešné. Pri všetkých formách predávkovania sa musia starostlivo monitorovať základné životné funkcie: dýchanie, pulz, krvný tlak a iné náležité parametre a musia sa realizovať všeobecné podporné opatrenia. Hypotenzia a útlm CNS sa musia monitorovať a riešiť zodpovedajúcim terapeutickým zákrokom. Sedatíva sa majú pri predávkovaní zolpidemom vylúčiť, aj keď je pacient excitovaný.

Vhodnosť hemodialýzy pri predávkovaní zolpidemom sa zatiaľ nepotvrdila, avšak klinické štúdie s hemodialyzovanými pacientami s renálnym zlyhaním, ktorí sa liečili terapeutickými dávkami zolpidemu, nasvedčujú tomu, že zolpidem nie je dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: hypnotikum, sedatívum, benzodiazepínom príbuzné látky, ATC kód: N05CF02


Zolpidem patrí medzi imidazopyridínové deriváty. Štrukturálne sa líši od benzodiazepínov, zolpidem má silné sedatívne účinky, minimálne anxiolytické, myorelaxačné a antikonvulzívne vlastnosti.

Štúdie na zvieratách odhalili, že zolpidem, i keď nepatrí medzi benzodiazepíny, prejavuje určitým spôsobom podobnú účinnosť ako benzodiazepíny, má však svoje špecifické charakteristiky. In vitro sa dokázalo, že receptory pre inhibíciu neurotransmiteru, gamaaminomaslovej kyseliny (GABA) sú súčasťou väčšieho GABA-benzodiazepínchloridového kanál-molekulárneho komplexu (GBCC), ktorý obsahuje okrem väzbového miesta pre benzodiazepíny tiež väzbové miesta pre nejaké iné lieky a toxíny. Benzodiazepíny väzbou na GBCC zvyšujú frekvenciu otvárania chloridových kanálov, čo sa uskutočňuje prostredníctvom GABA a toto rezultuje do zvýšeného prestupu chloridov z extracelulárneho priestoru do neurónov a do ich hyperpolarizácie a k zníženiu dráždivosti. Sedatívne a anxiolytické účinky benzodiazepínov ako aj ich antikonvulzívne a myorelaxačné účinky sú dôsledkom aktivity na centrálne neuróny.

Alosterické miesta na GBCC, na ktoré sa viažu benzodiazepíny, sa podľa novej klasifikácie nazývajú omega modulačné miesta alebo receptory. Identifikovali sa najmenej tri podtypy takýchto receptorov: omega1, omega2 a omega3. Na rozdiel od benzodiazepínov, ktoré sa neselektívne viažu a aktivujú všetky tri podtypy omega receptorov, zolpidem sa predovšetkým viaže na omega1 receptor. Omega1 receptor sa nachádza predovšetkým v Lamina IV senzomotorickej kortikálnej oblasti, v mozočku, v oblasti pontu a colliculus inferior. Zolpidem vykazuje oveľa nižšiu afinitu k omega2 receptorom (v lumbálnej oblasti miechy, hippocampus) a k omega3 receptorom (niektoré periférne orgány). Toto naznačuje, že zolpidem by sa mohol do určitej miery líšiť vo svojej farmakologickej aktivite od benzodiazepínov.


Randomizované štúdie preukázali iba presvedčivé dôkazy o účinnosti 10 mg zolpidemu.

V randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii u 462 nie starších zdravých dobrovoľníkov s prechodnou nespavosťou sa preukázalo, že zolpidem 10 mg znížil priemerný čas zaspávania o 10 minút v porovnaní s placebom, zatiaľ čo 5 mg zolpidem o 3 minúty.


V randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii u 114 nie starších pacientov s chronickou nespavosťou, zolpidem 10 mg znížil priemerný čas zaspávania o 30 minút v porovnaní s placebom, zatiaľ čo 5 mg zolpidem o 15 minút.


U niektorých pacientov môže byťúčinná nižšia dávka 5 mg.


Mechanizmus účinku

Zolpidem naviazaný na GBCC stimuluje otvorenie chloridových kanálov vyvolaných GABA, čo spôsobí hyperpolarizáciu neurónov a zníži ich dráždivosť. Zolpidem má selektívne väzby na omega1 receptory, zatiaľ čo benzodiazepíny sa neselektívne viažu na omega1, omega2 a omega3 receptory.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Zolpidem sa rýchlo vstrebáva zo zažívacieho traktu, maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) 59 ng/ml a 121 ng/ml dosiahnu za 1,6 h. (Tmax) po podaní po podaní 5 mg a 10 mg dávky. Zolpidem má v dávkach 5-20 mg lineárnu farmakokinetickú závislosť. Súčasný príjem potravy čiastočne obmedzuje a spomaľuje absorpciu zolpidemu.Zolpidem by sa nemal užiť s jedlom alebo bezprostredne po ňom, ak je žiadúci rýchly nástup spánku. Biologická dostupnosť perorálne podaného zolpidemu vo forme tabliet alebo kapsúl je okolo 70 %. Charakter farmakokinetických parametrov sa ani počas niekoľko týždenného podania nemení.


Distribúcia

U zdravých jedincov sa na plazmatické bielkoviny neviaže 8 % zolpidemu, u pacientov s cirhózou pečene 11 % a u pacientov s urémiou 15 %.


U laboratórnych zvierat sa zolpidem v iniciálnej fáze aplikácie rovnomerne distribuuje z krvného obehu do tkanív a najvyššie koncentrácie sa dosahujú v glandulárnych a tukových tkanivách a najnižšie v mozgu. Pomer koncentrácií v mozgu a v plazme je 0,3-0,5, viac ako polovica koncentrácie zolpidemu v mozgu zostáva intaktná. Distribúcia zolpidemu do rôznych častí mozgu je dosť jednotná. Tri hodiny po perorálnom podaní 20 mg zolpidemu dojčiacim matkám sa dosahuje pomer koncentrácií v materskom mlieku a plazme okolo 0,13 v 3. hodine. Po 13. a 16. hodine sa už nedá liek v materskom mlieku detegovať. Výpočty ukázali, že zolpidem sa vylučuje do materského mlieka v menšom množstve ako 0,02 % podanej dávky.


Metabolizmus a eliminácia

U laboratórnych potkanov sa dokázalo väčšie množstvo neaktívnych metabolitov zolpidemu, zatiaľ čo u človeka sa identifikovali len 3 takéto metabolity. Pri biotransformácii zolpidemu dochádza k oxidácii metylovej skupiny a hydroxylácii imidazopyridínovej skupiny. Až do 96 % podanej dávky sa vylučuje močom, žlčou a stolicou vo forme metabolitov. V moči sa našlo len o niečo menej ako 1 % nemetabolizovaného zolpidemu. Polčas eliminácie zolpidemu je 1,5-2,4 hodiny a počas dvojtýždňovej terapie zolpidemom v dennej dávke 20 mg nedošlo k zreteľným odchýlkam. Systémový klírens je 0,26 l/hod/kga distribučný objem je 0,54 l/kg. U pacientov s cirhózou pečene sa dosahujú signifikantne vyššie plazmatické hladiny zolpidemu a polčas eliminácie sa niekoľkokrát zvýši. Tieto hodnoty sa signifikantne nemenia ani u uremických pacientov, ani u dialyzovaných pacientov. Z uvedeného vyplýva, že aktivita zolpidemu veľmi závisí od jeho metabolizmu v pečeni, a teda pacientom s poškodenou činnosťou pečene sa odporúča podávať znížené dávky zolpidemu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity u myší a potkanov bola pozorovaná relatívne nízka akútna toxicita zolpidemu. Perorálne LD50 u myší je 695 mg/kg a u potkanov 2 700 mg/kg. V literatúre nie sú dostupné žiadne údaje o chronickej toxicite zolpidemu. Keďže sa zolpidem používa v humánnej medícne už dlhú dobu, toxicita zolpidemu bola u zvierat prijateľná.


Nepozoroval sa žiaden dôkaz o karcinogénnom potenciáli zolpidemu u myší a potkanov. Zolpidem sa podával týmto zvieratám po dobu 2 rokov v diétnych dávkach 4, 18 alebo 80 mg/kg/deň. U myší a potkanov sú tieto dávky 26-520 krát a 43-876 krát, respektíve 10 mg dávky pre človeka na základe mg/kg.


Zolpidem nevykazoval mutagénnu aktivitu v niekoľkých testoch, vrátane testu Ames, genotoxicity u myších lymfómov in vitro, chromozomálnych aberácií v kultivovaných ľudských lymfocytoch a testoch mikrojadierok u myší.


Nebol zaznamnený žiaden vplyv na samčiu a samičiu plodnosť potkanov po perorálnej dennej dávka 40 až 100 mg/kg. Výnimočne boli zaznamenané estrálne cykly a predĺžené prekoitálne intervaly.


Pri veľkých dávkach zolpidemu (20 až 100 mg/kg) u mladých gravidných potkanov bola hlásená letargia matky a ataxia a trend k neúplným osifikačným lebečným kostiam plodu. Tieto príznaky sú často pozorované u potkanov, ktorí dostávajú sedatíva/hypnotiká.

Neboli hlásené žiadne teratogénne účinky zolpidemu. Dávka 4 mg/kg nepreukázala toxicitu na matku a plod. U gravidných králikov pri dávke 16 mg/kg došlo k zvýšeniu postimplantačnej strate plodu a podosifikácií životaschopných plodov. Tieto fetálne príznaky sú často sekundárne a vedú k zníženiu telesnej hmotnosti matky. Neboli zistené žiadne klinicky jasné teratogénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Sanval 10 mg

Jadro:

monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza,sodná soľ karboxymetylškrobu, povidón,koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát


Obal:

hyprolosum, hydroxypropylmetylcelulóza,makrogol 400, mastenec, oxid titaničitý (E 171),,karnaubský vosk.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/PVC blister

papierová skladačka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia:

Sanval 10 mg - 10 a 20 filmom obalených tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Sanval 10 mg 57/0155/00


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 4.5.2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.5.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

11SANVAL 10 mg