+ ipil.sk

Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg

Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg

Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg

Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg

filmom obalené tablety


levodopa/karbidopa/entakapón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sastravi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sastravi

3. Ako užívať Sastravi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sastravi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sastravi a na čo sa používa


Sastravi obsahuje tri liečivá (levodopu, karbidopu a entakapón) v jednej filmom obalenej tablete. Sastravi sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.


Parkinsonovu chorobu zapríčiňujú nízke hladiny látky nazývanej dopamín v mozgu. Levodopa zvyšuje množstvo dopamínu a tým zmierňuje príznaky Parkinsonovej choroby. Karbidopa a entakapón zlepšujú antiparkinsonické účinky levodopy.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Sastravi


Neužívajte Sastravi

- ak ste alergický na levodopu, karbidopu alebo entakapón, sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte glaukóm so zatvoreným uhlom (choroba oka)

- ak máte nádor nadobličiek

- ak užívate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B alebo neselektívne inhibítory MAO)

- ak ste niekedy mali neuroleptický malígny syndróm (NMS- je zriedkavá reakcia na lieky používané na liečbu ťažkých duševných porúch)

- ak ste niekedy mali netraumatickú rabdomyolýzu (zriedkavé ochorenie svalov)

- ak máte závažné ochorenie pečene.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Sastravi, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak máte alebo ste niekedy mali:

- infarkt srdca alebo iné choroby srdca vrátane srdcových arytmií, alebo ochorenie krvných ciev

- astmu alebo iné ochorenie pľúc

- problém s pečeňou, pretože možno bude potrebné vašu dávku upraviť

- obličkové alebo hormonálne ochorenie

- žalúdočné vredy alebo kŕče

- dlhší čas hnačku, poraďte sa so svojím lekárom, pretože to môže byť prejavom zápalu hrubého čreva

- akúkoľvek formu ťažkej duševnej poruchy, ako je psychóza

- chronický glaukóm s otvoreným uhlom, pretože bude možno potrebné vašu dávku upraviť a sledovať váš vnútroočný tlak.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak teraz užívate:

- antipsychotiká (lieky používané na liečbu psychózy)

- liek, ktorý môže vyvolať zníženie krvného tlaku, keď vstávate zo stoličky alebo postele. Pamätajte, že Sastravi môže tieto reakcie zhoršiť.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak počas užívania Sastravi:

- zaznamenáte silnú stuhnutosť svalov alebo prudké zášklby alebo ak sa objaví chvenie, nepokoj, zmätenosť, horúčku, rýchly pulz alebo, ak vám výrazne kolíše krvný tlak. Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi

- cítite skľúčenosť, máte samovražedné myšlienky alebo zaznamenáte neobyčajné zmeny vo svojom správaní

- cítite, že náhle zaspávate, alebo ak sa cítite veľmi ospalý. V tomto prípade neveďte vozidlo, neobsluhujte žiadne stroje a nepoužívajte nástroje (pozri tiež časť „Vedenie vozidiel a obsluha strojov“)

- všimnete si, že sa po začatí užívania Sastravi u vás objavia alebo zhoršia nekontrolované pohyby. Ak sa to stane, váš lekár možno bude chcieť zmeniť dávkovanie vášho antiparkinsonika

- objaví hnačka: odporúča sa sledovať vašu telesnú hmotnosť, aby sa predišlo nadmernému poklesu telesnej hmotnosti

- všimnete si zhoršujúce sa nechutenstvo (anorexiu), slabosť (asténiu) a pokles telesnej hmotnosti počas relatívne krátkeho času. Ak sa to stane, je potrebné zvážiť celkové lekárske vyšetrenie vrátane vyšetrenia pečeňových funkcií

- máte pocit, že by ste mali prerušiť užívanie Sastravi, prečítajte si časť „Ak prestane užívať Sastravi“.


Povedzte svojmu lekárovi, ak si vy alebo niekto z vašej rodiny/ošetrujúcich všimne, že máte potrebu alebo túžbu správať sa spôsobom, ktorý je pre vás neobvyklý alebo, že neviete odolať nutkaniu alebo pokušeniu robiť veci, ktoré vám alebo iným môžu ublížiť. Takéto správanie sa nazýva porucha impulzívnej kontroly a môže zahŕňať závislosť na hracích automatoch, nadmerné prejedanie sa a míňanie peňazí, nadmernú sexuálnu túžbu alebo zvýšenú zaujatosť sexuálnymi myšlienkami a pocitmi. Váš lekármožno bude musieť prehodnotiť vašu liečbu.


Váš lekár môže počas dlhodobého užívania Sastravi vykonávať pravidelné laboratórne testy.


Ak musíte podstúpiť operačný zákrok, povedzte to vášmu lekárovi, že užívate Sastravi.


Sastravi sa neodporúča na liečbu extrapyramídových symptómov (napr. nekontrolované pohyby, chvenie, svalová stuhnutosť a svalové sťahy) zapríčinené inými liekmi.


Ak si nie ste istým či sa vás čokoľvek týka z vyššie uvedeného, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako užijete Sastravi.


Deti a dospievajúci

Skúsenosti s používaním Sastravi u pacientov mladších ako 18 rokov sú obmedzené. Preto sa používanie Sastravi u detí neodporúča.


Iné lieky a Sastravi

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nepoužívajte Sastravi, ak užívate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B alebo neselektívne inhibítory MAO).


Sastravi môže zvyšovať účinky a vedľajšie účinky určitých liekov. Tieto zahŕňajú:

- lieky používané na liečbu depresie, ako sú moklobemid, amitriptylín, desipramín, maprotilín, venlafaxín a paroxetín

- rimiterol a izoprenalín používané na liečbu ochorení dýchacej sústavy

- adrenalín používaný na liečbu závažných alergických reakcií

- noradrenalín, dopamín a dobutamín používané na liečbu chorôb srdca a nízkeho krvného tlaku

- alfa-metyldopa používaná na liečbu vysokého krvného tlaku

- apomorfín používaný na liečbu Parkinsonovej choroby


Účinky Sastravi sa môžu určitými liekmi oslabiť. Tieto zahŕňajú:

- antagonisty dopamínu používané na liečbu duševných ochorení, nevoľnosti a vracania

- fenytoín používaný na prevenciu kŕčov

- papaverín používaný na uvoľnenie svalov


Sastravi môže spôsobiť ťažkosti so vstrebávaním železa. Preto neužívajte Sastravi a výživové doplnky obsahujúce železo v tom istom čase. Po užití jedného z nich počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, kým užijete ďalší.


Sastravi a jedlo a nápoje

Sastravi môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. U niektorých pacientov sa Sastravi nemusí dobre vstrebávať, ak sa užíva počas alebo krátko po konzumácii potravy bohatej na bielkoviny (takými sú mäso, ryby, mliečne výrobky, semená a orechy). Poraďte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že sa vás to týka.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Počas liečby Sastravi nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Sastravi môže znižovať váš krvný tlak, čo môže spôsobiť, že sa vám bude točiť hlava alebo budete mať závrat. Preto buďte pri vedení vozidiel a obsluhe akýchkoľvek prístrojov a strojov zvlášť opatrný.


Ak sa cítite veľmi ospalý alebo ak niekedy pocítite, že náhle zaspávate, počkajte kým budete opäť pri plnom vedomí, kým začnete viesť vozidlo alebo budete vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje vašu pozornosť. V opačnom prípade môžete vystaviť seba alebo iných riziku vážnych úrazov alebo smrti.


Sastravi obsahuje lecitín (sóju)

Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


3. Ako užívať Sastravi


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pre dospelých a starších:

- Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Sastravi máte užívať každý deň.

- Tablety nie sú určené na delenie alebo lámanie na menšie kúsky.

- Vždy užite iba jednu tabletu.

- V závislosti od toho, aká bude vaša odpoveď na liečbu, môže vám lekár odporučiť nižšiu alebo vyššiu dávku.

- Ak užívate Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg neužívajte viac ako 10 tabliet denne.

- Ak užívate Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg neužívajte viac ako 7 tabliet denne.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak si myslíte, že účinky Sastravi sú príliš silné alebo príliš slabé, alebo ak sa u vás vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky.


Použitie u detí a dospievajúcich

Sastravi sa nesmie používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.


Ak užijete viac Sastravi, ako máte

Ak užijete náhodou viac tabliet, ako máte, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V prípade predávkovania, môžete pociťovať zmätenosť alebo vzrušenie, môže sa vám spomaliť alebo zrýchliť srdcový tep alebo zmeniť sfarbenie pokožky, jazyka, očí alebo moču.


Ak zabudnete užiť Sastravi

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak do vašejnasledujúcej dávky chýba viacako 1 hodina:

Užite jednutabletu ihneď,ako si spomeniete,a ďalšiu tabletuv obvyklom čase.


Ak do vašejnasledujúcej dávky chýba menejako 1 hodina:

Užite jednu tabletu ihneď, ako si spomeniete , počkajte 1 hodinu a potom užite ešte jednu tabletu. Potom pokračujte ako zvyčajne.


Vždy dodržiavajte odstup aspoň jednej hodiny medzi tabletami Sastravi, aby ste predišli možným vedľajším účinkom.


Ak prestanete užívať Sastravi

Neprerušujte užívanie Sastravi, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. V takom prípade váš lekár možno bude musieť upraviť dávkovanie vašich ďalších antiparkinsoník, najmä levodopy, aby sa zabezpečila dostatočná kontrola vašich príznakov. Ak náhle prerušíte užívanie Sastravi a iných antiparkinsoník, môže to viesť k nežiaducim vedľajším účinkom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Mnohé z týchto vedľajších účinkov možno zmierniť upravením dávky.


Ak sa u vás počas liečby Sastravi vyskytne niektorý z týchto príznakov, ihneď kontaktujtevášho lekára:

- zaznamenáte silnú stuhnutosť svalov alebo prudké zášklby, ak sa objaví chvenie, nepokoj, zmätenosť, horúčka, rýchly pulz alebo, ak vám výrazne kolíše krvný tlak. Toto môžu byť príznaky neuroleptického malígneho syndrómu (NMS, zriedkavá závažná reakcia na lieky používané na liečbu ochorení centrálneho nervového systému) alebo rabdomyolýzy (zriedkavé závažné ochorenie svalov)

- alergická reakcia, ktorej prejavy môžu zahŕňať žihľavku (vyrážky žihľavky), svrbenie, vyrážky, opuch vašej tváre, pier, jazyka alebo hrdla. Toto môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní


Veľmi časté(môžu postihovaťviac ako 1 z 10 ľudí)

- nekontrolované pohyby (dyskinéza)

- nutkanie na vracanie (nevoľnosť)

- neškodné červenohnedé sfarbenie moču

- bolesť svalov

- hnačka


Časté (môžupostihovať 1 z 10 ľudí)

- točenie hlavy alebo mdloby spôsobené nízkym krvným tlakom, vysoký krvný tlak

- zhoršenie príznakov Parkinsonovej choroby, závraty, ospalosť

- vracanie, bolesť brucha a nevoľnosť, pálenie záhy, sucho v ústach, zápcha

- nespavosť, halucinácie, zmätenosť, nezvyčajné sny (vrátane nočných mor), únava

- duševné zmeny – vrátane problémov s pamäťou, úzkosť a depresia (s možnosťou myšlienok na samovraždu)

- príhody porúch srdca alebo ciev (napr. bolesť na hrudi), nepravidelný srdcový tep alebo rytmus

- častejší výskyt pádov

- dýchavičnosť

- zvýšené potenie, vyrážky

- svalové kŕče, opuch nôh

- rozmazané videnie

- anémia

- znížená chuť do jedla, znížená telesná hmotnosť

- bolesť hlavy, bolesť kĺbov

- infekcie močových ciest


Menej časté(môžu postihovať 1 zo 100 ľudí)

- infarkt srdca

- krvácanie dočreva

- zmeny vpočte krviniek, ktorémôžu viesťku krvácaniu ,nezvyčajné výsledky pečeňových funkčných testov

- kŕče

- pocit nepokoja

- psychoticképríznaky

- kolitída (zápalhrubého čreva)

- zmenafarby iná akozmena farbymoču (napr.koža, nechty,vlasy, pot)

- ťažkostis prehĺtaním

- neschopnosťmočiť


Hlásené bolitiež nasledujúce vedľajšieúčinky:

- hepatitída (zápal pečene)

- svrbenie


Možno pocítitenasledujúce vedľajšie účinky:

- Neschopnosť odolať nutkaniu robiť veci, ktoré môžu vám alebo iným ublížiť, zahŕňajúce:

- silnú túžbu hrať hazardné hry napriek závažným následkom pre vás a vašu rodinu

- zmenený alebo zvýšený záujem o sex a s tým spojené zmeny v správaní týkajúce sa vás

alebo ostatných, napr. zvýšená sexuálna túžba

- nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie a míňanie peňazí

- záchvatové prejedanie sa (nadmerné množstvá jedla za krátky čas) alebo nutkavé prejedanie

sa (viac jedla ako je normálne a potrebné na zasýtenie hladu).


Ak budete u seba pozorovať takéto správanie, povedzte to svojmu lekárovi; preberie s vami možnosti zvládnutia a zmiernenia týchto príznakov


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Sastravi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaške a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sastravi obsahuje

- Liečivá sú levodopa, karbidopa a entakapón.

- Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakapónu.

- Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg levodopy, 25 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakapónu.

- Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg levodopy, 37,5 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakapónu.

- Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg levodopy, 50 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakapónu.

- Ďalšie zložky sú:

- Jadro tablety: sodná soľ kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza, dihydrát trehalózy, prášková celulóza, bezvodý síran sodný, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.

- Filmová vrstva: čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), makrogol, červený oxid železitý (E172), lecitín (sója) (E322), žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Sastravi a obsah balenia

Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg: hnedočervené oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, s rozmermi 6,85 x 14,2 mm, s označením “50“ na jednej strane a “LEC“ na druhej strane.


Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg: hnedočervené oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, s rozmermi 7,23 x 15,3 mm, s označením “100“ na jednej strane a “LEC“ na druhej strane.


Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg hnedočervené oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, s rozmermi 7,68 x 16,2 mm, s označením “150“ na jednej strane a “LEC“ na druhej strane.


Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg hnedočervené oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, s rozmermi 8,21 x 17,2 mm, s označením “200“ na jednej strane a “LEC“ na druhej strane.


Veľkosti balenia:

Obal pre tablety so skrutkovacím uzáverom: 10, 30, 100, 130 a 175 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island


Výrobca

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse str., Dupnitza, Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Sastravi

Cyprus Sastravi

Česká republika: Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg, Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg, Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg, Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg

Dánsko: Sastravi

Fínsko: Sastravi 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg, 150 mg/37.5 mg/200 mg, 175 mg/43.75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Grécko: Sastravi 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg, 150 mg/37.5 mg/200 mg, 175 mg/43.75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg

Irsko: Sastravi 50mg/12.5mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 75mg/18.75mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 100mg/25mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 125mg/31.25mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 150mg/37.5mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 175mg/43.75mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 200mg/50mg/200mg Film-coated Tablets

Island: Sastravi 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg, 150 mg/37.5 mg/200 mg, 175 mg/43.75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg

Maďarsko: Sastravi 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg, 150 mg/37.5 mg/200 mg, 175 mg/43.75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg filmtabletta

Malta: Sastravi

Rakúsko: Sastravi 50 mg/12.5 mg/200 mg Filmtabletten, Sastravi 75 mg/18.75 mg/200 mg Filmtabletten, Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg Filmtabletten, Sastravi 125 mg/31.25 mg/200 mg Filmtabletten, Sastravi 150 mg/37.5 mg/200 mg Filmtabletten, Sastravi 175 mg/43.75 mg/200 mg Filmtabletten, Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg Filmtabletten

Rumunsko: Sastravi 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg, 150 mg/37.5 mg/200 mg, 175 mg/43.75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg comprimate filmate

Slovenská republika: Sastravi 50 mg/12.5 mg/200 mg, Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg, Sastravi 150 mg/37.5 mg/200 mg, Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg

Švédsko: Sastravi

Veľká Británia: Sastravi 50mg/12.5mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 75mg/18.75mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 100mg/25mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 125mg/31.25mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 150mg/37.5mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 175mg/43.75mg/200mg Film-coated Tablets, Sastravi 200mg/50mg/200mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv auguste 2014.

7

Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg

Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg

Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg

Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakapónu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg levodopy, 25 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakapónu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg levodopy, 37,5 mg karbidopy (ako monhydrát) a 200 mg entakapónu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg levodopy, 50 mg karbidopy (ako monohydrát) a 200 mg entakapónu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,48 mg lecitínu (sója) (E322).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,60 mg lecitínu (sója) (E322).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,72 mg lecitínu (sója) (E322).

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,83 mg lecitínu (sója) (E322).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg: hnedočervené oválne bikonvexné filmom obalené tablety, s rozmermi 6,85 x 14,2 mm, s označením “50“ na jednej strane a “LEC“ na druhej strane.

Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg: hnedočervené oválne bikonvexné filmom obalené tablety, s rozmermi 7,23 x 15,3 mm, s označením “100“ na jednej strane a “LEC“ na druhej strane.

Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg hnedočervené oválne bikonvexné filmom obalené tablety, s rozmermi 7,68 x 16,2 mm, s označením “150“ na jednej strane a “LEC“ na druhej strane.

Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg hnedočervené oválne bikonvexné filmom obalené tablety, s rozmermi 8,21 x 17,2 mm, s označením “200“ na jednej strane a “LEC“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Sastravi je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní liečbou levodopou/inhibítorom dopadekarboxylázy (DDK).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Optimálna denná dávka sa musí stanoviť u každého pacienta opatrnou titráciou levodopy. Denná dávka sa musí optimalizovať pokiaľ možno použitím tabliet s jednou zo štyroch dostupných síl

(50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg alebo 200 mg/50 mg/200 mg levodopa/karbidopa/entakapón).


Pacienti sa majú poučiť, aby počas podania dávky užili iba jednu tabletu Sastravi. U pacientov, ktorí denne užívajú menej ako 70-100 mg karbidopy, je väčšia pravdepodobnosť výskytu nevoľnosti a vracania. Zatiaľ čo je skúsenosť s celkovou dennou dávkou viac ako 200 mg karbidopy obmedzená, maximálna odporúčaná denná dávka entakapónu je 2 000 mg, a tak pre sily Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg a 150 mg/37,5 mg/200 mg je maximálna odporúčaná denná dávka 10 tabliet denne. Desať tabliet Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg zodpovedá 375 mg karbidopy denne. Podľa tejto dennej dávky karbidopy je maximálna odporúčaná denná dávka Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg 7 tabliet denne.


Sastravi zvyčajne užívajú pacienti, ktorí sú aktuálne liečení zodpovedajúcimi dávkami levodopy/inhibítora DDK a entakapónu so štandardným uvoľňovaním.


Ako prejsť u pacientov, ktorí užívajú lieky s obsahom levodopy/inhibítoraDDK (karbidopa alebo benserazid)a tablety entakapónu, naSastravi.


a. Pacienti, ktorí sú aktuálne liečení entakapónom a liekom s obsahom levodopy/ karbidopy so štandardným uvoľňovaním v dávkach zhodujúcich sa so silou tablety Sastravi, môžu prejsť priamo na liečbu príslušnými tabletami Sastravi. Napríklad, pacient užívajúci jednu tabletu s obsahom 50 mg/12,5 mg levodopy/karbidopy s jednou tabletou entakapónu 200 mg štyrikrát denne, môže užiť jednu tabletu Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg štyrikrát denne namiesto zvyčajných dávok levodopy/karbidopy a entakapónu.


b. Na začiatku liečby Sastravi u pacientov aktuálne liečených dávkami entakapónu a levodopy/karbidopy, ktoré sa nezhodujú s dávkami v tabletách Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg (alebo 100 mg/25 mg/200 mg alebo 150 mg/37,5 mg/200 mg alebo 200 mg/50 mg/200 mg), sa dávkovanie Sastravi má opatrne vytitrovať na optimálnu klinickú odpoveď. Na začiatku sa dávkovanie Sastravi má nastaviť tak, aby čo najviac zodpovedalo aktuálne používanej celkovej dennej dávke levodopy.


c. Na začiatku liečby Sastravi u pacientov aktuálne liečených entakapónom a levodopou/benserazidom v liekoch so štandardným uvoľňovaním sa má podávanie levodopy/benserazidu ukončiť predošlú noc a podávanie Sastravi sa má začať nasledujúce ráno. Začiatočná dávka Sastravi musí zabezpečiť, buď rovnaké, alebo mierne vyššie (5-10 %) dávky levodopy.


Ako prejsť u pacientov,ktorí neužívajúentakapón, na Sastravi


Začatie liečby Sastravi je možné zvážiť s dávkami zodpovedajúcimi aktuálnej liečbe u niektorých pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní pri svojej aktuálnej liečbe levodopou/ inhibítorom DDK so štandardným uvoľňovaním. Avšak priamy prechod z levodopy/inhibítora DDK na Sastravi sa neodporúča u pacientov, ktorí majú dyskinézy alebo ktorých denné dávky levodopy prevyšujú 800 mg. U takýchto pacientov sa odporúča podávať entakapón ako osobitnú liečbu (entakapón tablety) a ak je to nutné, upraviť dávku levodopy pred prechodom na Sastravi.


Entakapón stupňuje účinky levodopy. Preto môže byť predovšetkým u pacientov s dyskinézami nevyhnutné znížiť dávku levodopy o 10-30 % počas prvých dní až prvých týždňov po začatí liečby Sastravi. Dennú dávku levodopy možno v závislosti od klinického stavu pacienta znížiť predĺžením dávkovacích intervalov a/alebo redukciou množstva levodopy v jednej dávke.


Úprava dávky počas liečby


Ak sa vyžaduje podanie vyšších dávok levodopy, musí sa zvážiť zvýšenie frekvencie dávok a/alebo použitie alternatívnej sily Sastravi v rámci odporúčaní pre dávku.


Ak sa vyžaduje podanie nižších dávok levodopy, musí sa znížiť celková denná dávka Sastravi, buď znížením frekvencie podania predĺžením intervalov medzi dávkami, alebo znížením sily Sastravi počas podania.


Ak sú súčasne s tabletou Sastravi podávané iné lieky s obsahom levodopy, musia sa nasledovať odporúčania týkajúce sa maximálnej dávky.


PrerušenieliečbySastravi: ak je liečba Sastravi (levodopa/karbidopa/entakapón) prerušená a pacient prejde na liečbu levodopou/inhibítorom DDK bez podania entakapónu, je nevyhnutné upraviť dávkovanie iných antiparkinsoník, predovšetkým levodopy, aby sa dosiahla dostatočná úroveň kontroly symptómov parkinsonizmu.


Pediatrická populácia: bezpečnosť a účinnosť Sastravi u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Staršípacienti: u starších pacientov nie sú potrebné žiadne úpravy dávky.


Pacientis poškodením pečene:Sastravi sa má opatrne podávať pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením pečene. Je možné, že bude potrebné znížiť dávku (pozri časť 5.2).

Ťažké poškodenie pečene, pozri časť 4.3.


Pacientis poškodením obličiek: Poškodenie obličiek nemá vplyv na farmakokinetiku entakapónu. Neboli hlásené osobitné štúdie so zameraním na farmakokinetiku levodopy a karbidopy u pacientov s poškodením obličiek, preto sa má Sastravi opatrne podávať u pacientov s ťažkým poškodením obličiek vrátane tých, ktorí podstupujú dialyzačnú liečbu (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania


Každá tableta sa užíva perorálne, buď s jedlom, alebo bez jedla (pozri časť 5.2). Jedna tableta obsahuje jednu liečebnú dávku a môže sa podávať len vcelku.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivá, sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Závažné poškodenie pečene.

- Glaukóm so zatvoreným uhlom.

- Feochromocytóm.

- Súbežné podávanie Sastravi s neselektívnymi inhibítormi monoamonooxidázy (MAO-A a MAO-B) (napr. fenelzín, tranylcypromín).

- Súbežné podávanie so selektívnym inhibítorom MAO-A a selektívnym inhibítorom MAO-B (pozri časť 4.5).

- Neuroleptický malígny syndróm (NMS) a/alebo netraumatická rabdomyolýza v anamnéze.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


- Sastravi sa neodporúča na liečbu extrapyramídových reakcií vyvolaných liekmi.

- Liečba Sastravi sa musí podávať opatrne pacientom s ischemickou chorobou srdca, ťažkou kardiovaskulárnou alebo pľúcnou chorobou, bronchiálnou astmou, chorobou obličiek alebo endokrinných žliaz, peptickým vredom alebo kŕčmi v anamnéze.

- U pacientov s anamnézou infarktu myokardu, ktorí majú pretrvávajúce átrialne nodálne alebo ventrikulárne arytmie sa majú srdcové funkcie obzvlášť pozorne sledovať v období začiatočných úprav dávky.

- Všetci pacienti liečení Sastravi sa majú pozorne sledovať pre prípad vývoja mentálnych zmien, depresie so samovražednými tendenciami a iného závažného spoločensky škodlivého správania. Pacienti s psychózami pozorovanými v minulosti alebo súčasnosti sa majú liečiť s opatrnosťou.

- Súčasné podávanie antipsychotík s blokujúcimi účinkami na dopamínové receptory, obzvlášť antagonistov receptora D2, sa musí vykonávať s obozretnosťou a pacient sa má pozorne sledovať pre prípad straty antiparkinsonických účinkov alebo zhoršenia parkinsonických príznakov.

- Pacientov s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom je možné liečiť Sastravi s opatrnosťou za predpokladu, že je vnútroočný tlak dobre kontrolovaný a pacient je pozorne sledovaný pre prípad zmien vnútroočného tlaku.

- Sastravi môže vyvolať ortostatickú hypotenziu. Preto sa Sastravi má podávať opatrne pacientom užívajúcich iné lieky, ktoré môžu spôsobiť ortostatickú hypotenziu.

- Entakapón bol v spojení s levodopou viazaný na výskyt ospanlivosti a/alebo príhod náhleho upadnutia do spánku u pacientov s Parkinsonovou chorobou, a preto sa pri vedení vozidiel a obsluhe strojov musí postupovať obozretne (pozri časť 4.7).

- V klinických štúdiách sa dopamínergné nežiaduce účinky, napr. dyskinéza, vyskytovali častejšie u pacientov, ktorí užívali entakapón a agonisty dopamínu (akým je bromokriptín), selegilín alebo amantadín, v porovnaní s tými, ktorí v tejto kombinácii užívali placebo. Dávky iných antiparkinsoník bude možno nutné upraviť, keď sa liečba Sastravi nahrádza u pacienta, ktorý nie je aktuálne liečený entakapónom.

- U pacientov s Parkinsonovou chorobou bola sekundárne k ťažkej dyskinéze a neuroleptickému malígnemu syndrómu (NMS) zriedkavo pozorovaná rabdomyolýza. Preto každé náhle zníženie dávky alebo prerušenie podávania levodopy sa má pozorne sledovať, obzvlášť u pacientov, ktorí dostávajú aj neuroleptiká. NMS, vrátane rabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizovaný motorickými symptómami (stuhnutosť, myoklonus, chvenie), zmenami mentálneho stavu (napr. vzrušenie, zmätenosť, kóma), hypertermiou, poruchou autonómnych funkcií (tachykardia, nestály tlak krvi) a zvýšenými hladinami sérovej kreatinínfosfokinázy. V individuálnych prípadoch môžu byť zreteľné iba niektoré z týchto príznakov a/alebo nálezov. Skorá diagnóza je dôležitá pre náležitú liečbu NMS. Syndróm podobný neuroleptickému malígnemu syndrómu zahŕňajúci svalovú stuhnutosť, zvýšenú telesnú teplotu, mentálne zmeny a zvýšenie sérovej kreatinínfosfokinázy bol hlásený v súvislosti s náhlym prerušením podávania antiparkinsoník. V spojení s liečbou entakapónom neboli v kontrolovaných štúdiách, v ktorých bolo podávanie entakapónu náhle ukončené, hlásené NMS ani rabdomyolýza. Od uvedenia entakapónu na trh boli hlásené izolované prípady NMS, zvlášť po náhlom znížení alebo vysadení entkapónu alebo iných súčasne podávaných dopamínergných liekov. Ak je to nevyhnutné, náhradu Sastravi levodopou a inhibítorom DDK bez entakapónu alebo inou dopamínergnou liečbou treba previesť pomaly, zvýšenie dávky levodopy môže byť nevyhnutné.

- Ak sa vyžaduje celková anestézia, v liečbe Sastravi je možné pokračovať kým je pacientovi dovolené perorálne prijímať tekutiny a lieky. Ak je potrebné liečbu dočasne prerušiť, Sastravi sa môže opäť podať v rovnakej dennej dávke ako predtým, akonáhle je možné prijímať lieky perorálne.

- Pravidelné hodnotenie hepatálnych, hematopoetických, kardiovaskulárnych a renálnych funkcií sa odporúča počas predĺženej liečby Sastravi.

- Odporúča sa sledovať telesnú hmotnosť pacientov, u ktorých sa vyskytne hnačka, aby sa predišlo prípadnému nadmernému zníženiu ich hmotnosti. Dlhodobá alebo pretrvávajúca hnačka vyskytujúca sa počas liečby entakapónom môže byť prejavom kolitídy. V prípade dlhodobo sa vyskytujúcej alebo pretrvávajúcej hnačky sa liek má vysadiť a má sa zvážiť patričná liečba a vyšetrenia.

- Pacientov je potrebné pravidelne sledovať kvôli vzniku porúch impulzívnej kontroly. Pacientov a ich ošetrujúcich je potrebné upozorniť, že pri liečbe dopamínovými agonistami a/alebo pri inej dopamínergickej liečbe s obsahom levodopy, vrátane Sastravi, sa môžu vyskytnúť v správaní prejavy porúch impulzívnej kontroly, ktoré zahŕňajú patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido, hypersexualitu, kompulzívne míňanie a nakupovanie, záchvatové prejedanie sa a kompulzívne prejedanie sa. V prípade vzniku uvedených príznakov sa odporúča prehodnotenie liečby.

- U pacientov, u ktorých sa v pomerne krátkom čase vyskytne progredujúca anorexia, asténia a pokles telesnej hmotnosti, sa má zvážiť vyhodnotenie celkového stavu lekárom vrátane funkcie pečene.

- Levodopa/karbidopa môžu spôsobiť falošný pozitívny výsledok, keď sa na skúšku na ketóny v moči použije diagnostický prúžok a táto reakcia sa nezmení zahriatím vzorky moču na bod varu. Použitie metód na báze glukózooxidázy môže vykázať falošné negatívne výsledky na glykozúriu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Iné antiparkinsoniká: doteraz sa nevyskytli známky interakcií ktoré by zamedzili súčasnému používaniu štandardných antiparkinsoník a Sastravi. Entakapón môže vo vysokých dávkach ovplyvniť absorpciu karbidopy. Žiadne interakcie s karbidopou sa však nepozorovali v rámci odporúčaného liečebného plánu (200 mg entakapónu až 10-krát denne). Interakcie medzi entakapónom a selegilínom sa skúmali v štúdiách s opakovanými dávkami u pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených levodopou/inhibítorom DDK a nepozorovali sa žiadne interakcie. Denná dávka 10 mg selegilínu sa nesmie prekročiť, keď sa selegilín používa so Sastravi.


Pri súčasnom podávaní nasledujúcich liečiv a levodopy sa musí postupovať opatrne.


Antihypertenzíva: symptomatická posturálna hypotenzia sa môže objaviť, keď sa levodopa prídá k liečbe pacientov, ktorí už užívajú antihypertenzíva. Môže sa vyžadovať úprava dávky antihypertenzíva.


Antidepresíva: zriedkavo boli v prípade súčasného používania tricyklických antidepresív a levodopy/karbidopy hlásené reakcie vrátane hypertenzie a dyskinézy. Interakcie medzi entakapónom a imipramínom a medzi entakapónom a moklobemidom sa skúmali v štúdii s jednorazovou dávkou u zdravých pacientov. Nepozorovali sa žiadne farmakodynamické interakcie. Významný počet pacientov s Parkinsonovou chorobou bol liečený kombináciou levodopy, karbidopy a entakapónu s niekoľkými liečivami zahŕňajúcimi inhibítory MAO-A, tricyklické antidepresíva, inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu, ako sú desipramín, maprotilín a venlafaxín a lieky, ktoré sú metabolizované COMT (katechol-O-metyltrasferáza) (napr. zlúčeniny štruktúrne podobné katecholu, paroxetín). Nepozorovali sa žiadne farmakodynamické interakcie. Pri súčasnom používaní týchto liekov a Sastravi sa však musí postupovať opatrne (pozri časti 4.3 a 4.4).


Iné liečivá:antagonisty dopamínových receptorov (napr. niektoré antipsychotiká a antiemetiká), fenytoín a papaverín môžu znižovať terapeutické účinky levodopy. Pacienti užívajúci tieto lieky so Sastravi sa majú starostlivo sledovať pre prípad straty terapeutickej odpovede.


Kvôli afinite entakapónu k cytochrómu P450 2C9 in vitro (pozri časť 5.2) môže Sastravi potenciálne ovplyvňovať liečivá, ktorých metabolizmus závisí od tohto izoenzýmu, ako je S-warfarín. Avšak v interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi nespôsobil entakapón zmenu hladín S-warfarínu v plazme, zatiaľ čo sa hodnota AUC R-warfarínu zvýšila v priemere o 18 % [CI9011-26 %]. Hodnoty INR sa zvýšili v priemere o 13 % [CI906-19%]. Preto sa odporúča kontrolovať INR, keď sa Sastravi začína podávať pacientom užívajúcim warfarín.


Iné formyinterakcií: keďže levodopa konkuruje určitým aminokyselinám, absorpcia Sastravi sa môže znížiť u niektorých pacientov s výživou s vysokým obsahom proteínov.


Levodopa a entakapón môžu so železom v gastrointestinálnom trakte tvoriť cheláty. Preto sa Sastravi a prípravky s obsahom železa musia užívať s rozdielom aspoň 2-3 hodín (pozri časť 4.8).


In vitroúdaje: entakapón sa viaže na väzobné miesto II ľudského albumínu, na ktoré sa tiež viaže niekoľko iných liečiv vrátane diazepamu a ibuprofénu. Podľa údajov z invitro štúdií sa významné vytesnenie pri terapeutických koncentráciách liečiv neočakáva. Preto sa náznaky takýchto interakcií doteraz nezistili.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné žiadne údaje o používaní kombinácie levodopa/karbidopa/entakapón u gravidných žien. Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu jednotlivých zlúčenín (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Sastravi sa nesmie používať v gravidite, pokiaľ prospech pre matku nepreváži nad možnými rizikami pre plod.


Laktácia

Levodopa sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Existujú dôkazy o tom, že počas liečby levodopou je potlačená laktácia. Karbidopa a entakapón sa vylučovali do materského mlieka zvierat, ale nie je známe, či sa vylučujú do ľudského materského mlieka. Bezpečnosť levodopy, karbidopy alebo entakapónu pre dojča nie je známa. Ženy počas liečby Sastravi nesmú dojčiť.


Fertilita

V predklinických štúdiách so samotným entakapónom, karbidopou alebo levodopou sa nepozorovali žiadne negatívne účinky na fertilitu. Štúdie fertility na zvieratách sa nerobili s kombináciou entakapónu, karbidopy a levodopy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Sastravi môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Levodopa, karbidopa a entakapón môžu spoločne spôsobovať závrat a symptomatické poruchy rovnováhy. Preto sa pri riadení vozidla a obsluhe strojov musí uplatňovať obozretnosť.


Pacienti liečení Sastravi, u ktorých sa prejaví ospanlivosť a/alebo príhody náhleho upadnutia do spánku, sa majú poučiť, aby neviedli vozidlá alebo nevykonávali aktivity, pri ktorých by ich znížená bdelosť mohla ich samotných alebo iné osoby vystaviť nebezpečenstvu vážnych úrazov alebo smrti (napr. obsluha strojov), pokiaľ tieto opakujúce sa príhody nevymiznú (pozri časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky


a. Súhrnbezpečnostného profilu


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami levodopy/karbidopy/entakapónu sú dyskinézy, ktoré sa vyskytujú u približne 19 % pacientov; gastrointestinálne príznaky vrátane nauzey vyskytujúce sa u približne 15 % pacientov a hnačky vyskytujúce sa približne u 12 % pacientov; bolesť svalov, muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva vyskytujúca sa približne u 12 % pacientov a neškodné červenohnedé zafarbenie moču (chromatúria) vyskytujúce sa približne u 10 % pacientov. Závažné príhody gastrointestinálneho krvácania (menej časté) a angioedém (zriedkavé) boli identifikované v klinických štúdiách s levodopou/karbidopou/entakapónom alebo entkapónom v kombinácii s levodopou/DDK inhibítorom. Pri použití levodopy/karbidopy/entakapónu sa môže objaviť závažná hepatitída s prevažne cholestatickým charakterom, rabdomyolýza a neuroleptický malígny syndróm, hoci z údajov klinických štúdií neboli identifikované žiadne prípady.


b. Tabuľkanežiaducich reakcií


Nasledujúce nežiaduce reakcie uvedené v tabuľke 1 boli zhromaždené zo spoločných údajov z jedenástich dvojito zaslepených klinických skúšaní zahŕňajúcich 3 230 pacientov (1 810 liečených levodopopu/karbidopou/entakapónom alebo entakapónom v kombinácii s levodopou/DDK inhibítorom; a1 420 liečených placebom v kombinácii s levodopou/DDK inhibítorom alebo kabergolínom v kombinácii s levodopou/ DDK inhibítorom) a z údajov po uvedení lieku na trh pre kombinované použitie entkapónu s levodopou/DDK inhibítorom.


Nežiaduce reakcie sú zoradené z hľadiska frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (1/1000 až <1/100); zriedkavé (1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov, pretože z klinických alebo epidemiologických štúdií nie je možné odvodiť žiaden odhad).


Tabuľka 1. Nežiaduce reakcie


Poruchy krvia lymfatickéhosystému

Časté: anémia

Menej časté: trombocytopénia

Poruchymetabolizmu avýživy

Časté: znížená telesná hmotnosť*, znížená chuť do jedla*


Psychicképoruchy

Časté: depresia, halucinácie, zmätenosť*, abnormálne sny*, úzkosť, nespavosť

Menej časté: psychóza, nepokoj*

Neznáme: samovražedné správanie


Poruchy nervovéhosystému

Veľmi časté: dyskinéza*

Časté: zhoršenie parkinsonizmu (napr. bradykinéza)*, tremor, fenomén “on and off“, dystónia, mentálne poruchy (napr. porucha pamäte, demencia),

somnolencia, závrat*, bolesť hlavy

Neznáme: neuroleptický malígny syndróm*


Poruchy oka

Časté: rozmazané videnie


Poruchy srdcaa srdcovejčinnosti

Časté: príhody ischemiskej choroby srdca okrem infarktu myokardu (napr. angina

pectoris)**, nepravidelný rytmus srdca

Menej časté: infarkt myokardu**


Poruchy ciev

Časté: ortostatická hypotenzia, hypertenzia

Menej časté: gatrointestinálne krvácanie


Poruchy dýchacejsústavy, hrudníkaa mediastína

Časté: dyspnoe


Poruchygastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: hnačka*, nauzea*

Časté: zápcha*, vracanie*, dyspepsia, bolesť brucha a nevoľnosť*, sucho v ústach*

Menej časté: kolitída*, dysfágia


Poruchy pečenea žlčovýchciest

Menej časté: abnormálne hodnoty pečeňových funkčných testov*

Neznáme: hepatitída s prevažne cholestatickými charakterom (pozri časť 4.4)*


Poruchy kožea podkožnéhotkaniva

Časté: vyrážky*, hyperhidróza

Menej časté: zmena farby okrem zmeny farby moču (napr. koža, nechty, vlasy, pot)* Zriedkavé: angioedém

Neznáme: urtikária*


Poruchy kostroveja svalovejsústavy aspojivového tkaniva

Veľmi časté: bolesť svalov, bolesť muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva*

Časté: svalové kŕče, artralgia

Neznáme: rabdomyolýza*


Poruchy obličieka močovýchciest

Veľmi časté: chromatúria*

Časté: infekcie močových ciest

Menej časté: zadržiavanie moču


Celkové poruchya reakcie vmieste podania

Časté: bolesť na hrudi, periférny edém, pády, poruchy chôdze, asténia, únava

Menej časté: nevoľnosť


*Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú hlavne entkapónu alebo sa vyskytujú častejšie (rozdiel frekvencie výskytu aspoň 1 % z údajov klinických skúšaní) s entakapónom ako s levodopou/DDK inhibítorom. Pozri časť c.

**Výskyt infarktu myokardu a iných príhod ischemickej choroby srdca (0,43 % a 1,54 %) sú odvodené z analýzy 13 dvojito zaslepených štúdií s 2 082 pacientmi užívajúcimi entakapón s motorickými fluktuáciami na konci účinku dávky lieku.


c. Opisvybraných nežiaducichreakcií


Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú prevažne entakapónu alebo sa vyskytujú častejšie s entakapónom ako s levodopou/DDK inhibítorom sú v tabuľke 1 v časti 4.8b označené hviezdičkou. Niektoré z týchto nežiaducich reakcií súvisia so zvýšenou dopamínergnou aktivitou (napr. dyskinéza, nauzea a zvracanie) a vyskytujú sa najčastejšie na začiatku liečby. Zníženie dávky levodopy znižuje závažnosť a frekvenciu týchto dopamínergných reakcií. Je známe, že niekoľko nežiaducich reakcií sa pripisuje priamo liečivu entakapón, vrátane hnačky a červenohnedého sfarbenia moču. Entakapón môže tiež v niektorých prípadoch spôsobiť zmenu farby napr. kože, nechtov, vlasov alebo potu. Iné nežiaduce reakcie s hviezdičkou v tabuľke 1 v časti 4.8b sú označené na základe buď vyššej frekvencie ich výskytu (podľa rozdielu frekvencie aspoň 1 %) v klinických skúšaniach s entakapónom v porovnaní s levodopou/DDK alebo v jednotlivých hláseniach o bezpečnosti lieku získaných po uvedení entakapónu na trh.


Kŕče sa po podaní levodopy/karbidopy vyskytli zriedkavo; avšak príčinný vzťah s liečbou levodopou/karbidopou nebol potvrdený.


Poruchy impulzívnej kontroly: patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido a hypersexualita, kompulzívne míňanie a nakupovanie, záchvatové prejedanie sa a kompulzívne prejedanie sa môžu vyskytnúť u pacientov liečených dopamínovými agonistami a/alebo pri inej dopamínergickej liečbe obsahujúcej levodopu vrátane Sastravi (pozri časť 4.4).


Entakapón bol v spojení s levodopou viazaný na výskyt izolovaných prípadov nadmernej ospanlivosti počas dňa a príhod náhleho upadnutia do spánku.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vyskytli sa izolované prípady predávkovania, v ktorých boli hlásené najvyššie denné dávky levodopy aspoň 10 000 mg a entakapónu aspoň 40 000 mg. Akútne príznaky a prejavy týchto prípadoch predávkovania zahŕňali vzrušenie, stav zmätenosti, kómu, bradykardiu, ventrikulárnu tachykardiu, Cheynovo-Stokesovo dýchanie, zmenu farby pokožky, jazyka a očnej spojovky a chromatúriu. Zvládnutie akútneho predávkovania Sastravi je podobné akútnemu predávkovaniu levodopou. Pyridoxín však na zvrátenie účinkov levodopykarbidopy/entakapónu neúčinkuje. Odporúča sa hospitalizácia a musia sa uplatniť všeobecné podporné opatrenia s okamžitým výplachom žalúdka a opakovanými dávkami živočíšneho uhlia. To môže urýchliť elimináciu entakapónu obzvlášť spomalením jeho absorpcie/opätovnej absorpcie z GI traktu. Má sa starostlivo monitorovať funkčnosť respiračného, obehového a renálneho systému a majú sa použiť príslušné podporné opatrenia. Má sa začať s monitorovaním EKG a pozorným sledovaním pacienta pre prípad možného rozvoja arytmií. Ak je potrebné, má sa podať náležitá antiarytmická liečba. Je potrebné zvážiť možnosť, že pacient okrem levodopy/karbidopy/entakapónu užíval aj iné lieky. Účinnosť dialýzy v liečbe predávkovania nie je známa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsoniká, dopa a jej deriváty, ATC kód: N04BA03


Podľa súčasných vedomostí súvisia symptómy Parkinsonovej choroby s depléciou dopamínu v corpus striatum. Dopamín neprestupuje hematoencefalickou bariérou. Levodopa, prekurzor dopamínu, prestupuje hematoencefalickou bariérou a zmierňuje symptómy choroby. Keďže levodopa sa do značnej miery metabolizuje na periférii, len malá časť podanej dávky sa dostane do centrálneho nervového systému, keď sa levodopa podá bez inhibítorov metabolizujúceho enzýmu.


Karbidopa a benserazid sú periférne inhibítory DDK, ktoré tlmia periférny metabolizmus levodopy na dopamín, a tak je pre mozog k dispozícii viac levodopy. Keď je rozsah dekarboxylácie levodopy znížený pomocou súčasného podávania inhibítora DDK, je možné použiť nižšiu dávku levodopy a výskyt nežiaducich reakcií, ako je nevoľnosť, je znížený.


Inhibíciou dekarboxylázy inhibítorom DDK sa katechol-O-metyltransferáza (COMT) stáva hlavnou periférnou metabolickou dráhou katalyzujúcou premenu levodopy na 3-O-metyldopu (3-OMD), potenciálne škodlivý metabolit levodopy. Entakapón je reverzibilný, špecifický a prevažne periférne pôsobiaci inhibítor COMT určený na súčasné podávanie s levodopou. Entakapón spomaľuje klírens levodopy z krvného obehu, čo vedie k zvýšeniu hodnôt plochy pod krivkou (AUC) vo farmakokinetickom profile levodopy. V dôsledku toho je klinická odpoveď na každú dávku levodopy zosilnená a predĺžená.


Terapeutické účinky levodopy/karbidopy/entakapónu boli preukázané v dvoch dvojito zaslepených štúdiách III. fázy, v ktorých 376 pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu dostávalo, buď entakapón, alebo placebo s každou dávkou levodopy/inhibítora DDK. Hodnoty denného “ON time” (obdobie stavu mobility) s entakapónom a bez neho boli zaznamenané pacientmi v ich domácich denníkoch. V prvej štúdii entakapón zvýšil priemerné hodnoty denného “ON time” o 1 hod 20 min (CI95%45 min, 1 hod 56 min) v porovnaní so základnými hodnotami. Toto zodpovedalo 8,3 % zvýšeniu rozsahu denného “ON time”. V dôsledku toho bol pokles denného “OFF time” (obdobie stavu zníženej mobility) 24 % v skupine s entakapónom a 0 % v skupine s placebom. V druhej štúdii sa priemerný rozsah denného “ON time” zvýšil o 4,5 % (CI95%0,93%, 7,97%) v porovnaní so základnými hodnotami. Toto znamená priemerný nárast 35 min v dennom “ON time”. V súlade s tým poklesne denný “OFF time” o 18 % v prípade entakapónu a o 5 % v prípade placeba. Pretože sa účinky tabliet levodopy/karbidopy/entakapónu zhodujú s účinkami 200 mg tablety entakapónu podanej súčasne s komerčne dostupnými liekmi karbidopy/levodopy so štandardným uvoľňovaním v príslušných dávkach, sú tieto výsledky taktiež aplikovateľné pre opísanie účinkov levodopy/karbidopy/entakapónu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecnévlastnosti liečiv


Absorpcia/distribúcia:v absorpcii levodopy, karbidopy a entakapónu sú podstatné inter- a intra- individuálne odchýlky. Obe látky, levodopa a entakapón, sa rýchlo absorbujú a vylučujú. Karbidopa sa absorbuje a vylučuje nepatrne pomalšie v porovnaní s levodopou. Ak sa podáva samostatne bez ostatných dvoch liečiv, je biologická dostupnosť levodopy 15-33 %, karbidopy 40-70 % a entakapónu 35 % po perorálnej dávke 200 mg. Jedlo bohaté na veľké neutrálne aminokyseliny môže oneskoriť a znížiť absorpciu levodopy. Potrava neovplyvňuje významne absorpciu entakapónu. Distribučný objem levodopy (Vd 0,36–1,6 l/kg) a entakapónu (Vdss0,27 l/kg) je pomerne malý, zatiaľ čo pre karbidopu nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Levodopa sa viaže na proteíny plazmy iba v malej miere, asi 10-30 %, karbidopa sa viaže približne

36 %, kým entakapón sa na proteíny plazmy viaže do značnej miery (asi 98 %) - najmä na sérový albumín. Pri terapeutických koncentráciách entakapón nevytesňuje z väzby iné značne viazané liečivá (napr. warfarín, kyselinu salicylovú, fenylbutazón alebo diazepam), ani nie je týmito liečivami pri terapeutických alebo vyšších koncentráciách vo významnej miere vytesňovaný.


Biotransformáciaa eliminácia:levodopa sa rozsiahle metabolizuje na niekoľko metabolitov: dekarboxylácia dopadekarboxylázou (DDK) a O-metylácia katechol-O metyltrasferázou (COMT) sú najdôležitejšími metabolickými cestami. Karbidopa sa metabolizuje na dva hlavné metabolity, ktoré sa vylučujú v moči vo forme glukuronidov a nekonjugovaných zlúčenín. Nezmenená karbidopa predstavuje 30 % celkovej exkrécie močom.


Entakapón sa takmer úplne metabolizuje pred vylučovaním močom (10 až 20 %) a žlčou/stolicou (80 % až 90 %). Hlavnou metabolickou dráhou je glukuronidácia entakapónu a jeho aktívnych metabolitov, cis-izoméru, ktorý predstavuje asi 5 % celkového množstva v plazme.


Celkový klírens levodopy je v rozmedzí 0,55–1,38 l/kg/h a entakapónu v rozmedzí 0,70 l/kg/h. Eliminačný polčas (t1/2) je 0,6–1,3 hodín pre levodopu, 2-3 hodiny pre karbidopu a 0,4–0,7 hodiny pre entakapón po ich samostatnom podaní.


Kvôli krátkym eliminačným polčasom nenastáva po opakovanom podaní pravá akumulácia levodopy alebo entakapónu.


Údaje z in vitroštúdií s použitím ľudských mikrozomálnych preparátov pečene naznačujú, že entakapón inhibuje cytochróm P450 2C9 (IC50 ~ 4 µM). Entakapón vykazoval slabú alebo žiadnu inhibíciu iných typov P450 izoenzýmov (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19); pozri časť 4.5.


Osobitné skupiny pacientov


Starší ľudia: ak sa levodopa podáva bez karbidopy a entakapónu, je jej absorpcia u starších osôb výraznejšia a eliminácia pomalšia v porovnaní s mladšími osobami. Avšak kombináciou karbidopy a levodopy je absorpcia levodopy podobná medzi staršími a mladšími osobami, ale AUC hodnoty sú stále 1,5-krát vyššie u starších ľudí, a to kvôli zníženej aktivite DDK a nižšiemu klírensu vzhľadom na vek. Nie sú známe významné rozdiely v AUC hodnotách karbidopy alebo entakapónu medzi mladšími (45–64 rokov) staršími osobami (65–75 rokov).


Pohlavie:biologická dostupnosť levodopy je významne vyššia u žien ako u mužov. Vo farmakokinetických štúdiách s levodopou/karbidopou/entakapónom je biologická dostupnosť levodopy vyššia u žien ako u mužov, najmä kvôli rozdielom v telesnej hmotnosti, kým s karbidopou a entakapónom nie sú známe rozdiely vzhľadom na pohlavie.


Poškodenie pečene:metabolizmus entakapónu je spomalený u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením pečene (Childova-Pughova stupnica triedy A a B) a to vedie k zvýšeniu koncentrácie entakapónu v plazme počas fázy absorpcie a eliminácie (pozri časti 4.2 a 4.3). Neboli hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky karbidopy a levodopy u pacientov s poškodením pečene, odporúča sa však, aby sa Sastravi podávalo s opatrnosťou pacientom s miernym alebo stredne ťažkým poškodením pečene.


Poškodenie obličiek: poškodenie obličiek nemá vplyv na farmakokinetiku entakapónu. Neboli hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky levodopy a karbidopy u pacientov s poškodením obličiek. Je však možné, že treba zvážiť dlhšie dávkovacie intervaly Sastravi u pacientov, ktorí dostávajú dialyzačnú liečbu (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje levodopy, karbidopy a entakapónu skúmané samostatne alebo v kombinácii a získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobité riziko pre ľudí. V štúdiách toxicity po opakovaných dávkach s entakapónom bola pozorovaná anémia, najpravdepodobnejšie kvôli schopnosti entakapónu tvoriť cheláty so železom. Vzhľadom na reprodukčnú toxicitu entakapónu sa zistilo zníženie hmotnosti plodu a mierne oneskorenie vývoja kostí u králikov vystavených systémovým hladinám v terapeutickom rozpätí. Levodopa a kombinácie karbidopy a levodopy spôsobili viscerálne a skeletálne malformácie králikov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

sodná soľ kroskarmelózy

hydroxypropylcelulóza

dihydrát trehalózy

prášková celulóza

bezvodý síran sodný

mikrokryštalická celulóza

magnéziumstearát


Filmová vrstva:

čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol

mastenec

oxid titaničitý (E171)

makrogol

červený oxid železitý (E172)

lecitín (sója) (E322)

žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE obal pre tablety opatrený fóliou a uzavretý skrutkovacím bezpečnostným PP uzáverom.


Veľkosti balenia: 10, 30, 100, 130 a 175 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg: 27/0294/14-S

Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg:27/0295/14-S

Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg:27/0296/14-S

Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg: 27/0297/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
12

Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg