+ ipil.sk

SedacoronPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu zmene, ev. č.: 2011/05976

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2011/04015


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Sedacoron

infúzny koncentrát


amiodaróniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Sedacoron a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Sedacoron

3. Ako používať Sedacoron

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sedacoron

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Sedacoron A NA ČO SA POUŽÍVA


Amiodarón, liečivo Sedacoronu, pôsobením na bunky srdca spomaľuje šírenie vzruchu v srdci a znižuje možnosť vzniku nepravidelnej srdcovej činnosti (arytmie).

Okrem účinkov na srdce má tiež vplyv na cievy tým, že spôsobuje rozšírenie srdcových a periférnych končatinových ciev.

Sedacoron sa používa na liečbu závažných porúch srdcovej činnosti, ktorá sa prejavuje nadmerne rýchlou činnosťou, ako sú mihanie a kmitanie predsiení a niektoré nepravidelnosti činnosti srdcových komôr.

Sedacoron sa používa aj na prevenciu porúch srdcového rytmu u pacientov s vysokým rizikom srdcového zlyhania.

Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Sedacoron


Nepoužívajte Sedacoron

- keď ste alergický (precitlivený) na amiodarón, jód alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Sedacoronu

- keď máte nízky krvný tlak, spomalenú srdcovú činnosť, poruchy vedenia vzruchu v srdci a nemáte kardiostimulátor

- keď máte ochorenie štítnej žľazy, plúc (pľúcna fibróza), srdcovú alebo dychovú nedostatočnosť, ťažké poškodenie funkcie pečene,

- keď sa súbežne liečite inhibítormi MAO (liekmi na liečbu depresie)

- keď máte nízku hladinu draslíka v krvi

- keď sa súbežne liečite inými liekmi, ktoré môžu vyvolať poruchy srdcového rytmu

- keď súbežne užívate simvastatín (liečivo na zníženie hladiny cholesterolu a tukov v krvi) v dennej dávke viac ako 20 mg.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Sedacoronu

- ak máte závažné ochorenie pľúc. O Vašej liečbe rozhodne Váš lekár. Pred začiatkom liečby a v jej priebehu Vám Váš lekár odporučí röntgenové vyšetrenie pľúc.

- ak máte menej závažné ochorenie štítnej žľazy

- ak máte ochorenie srdca nazývané AV blokáda I. stupňa

- ak máte zhoršenú funkciu pečene

- ak máte problémy s dýchaním (sťažené dýchanie)

- ak sa súbežne liečite inými liekmi na srdce, pozri časť Používanie iných liekov

- ak máte plánovanú operáciu srdca.


Odporúča sa začať liečbu amiodarónom počas hospitalizácie. O potrebe liečby rozhodne Váš lekár. Počas liečby a aj niekoľko mesiacov po liečbe Váš lekár bude pravidelne sledovať Váš zdravotný stav. V priebehu liečby a po skončení liečby sú nutné opakované kontroly u očného lekára. Váš lekár Vám bude kontrolovať funkciu štítnej žľazy. Dôležité sú tiež kontroly pečeňových a obličkových funkcií.


Keďže amiodarón dlho zotrváva v krvnom obehu, musíte počas liečby Sedacoronom a minimálne 1 rok po ukončení liečby používať účinnú antikoncepciu.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky Sedacoronu a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Opatrnosť je potrebná pri súčasnom užívaní iných liekov na liečbu porúch srdcového rytmu (napr. chinidín, fenytoín, prokaínamid, mexiletín, propafenón) a digoxínu. Váš lekár Vám upraví dávkovanie týchto liekov. Počas liečby Sedacoronom sa nesmiete liečiť verapamilom, diltiazémom ani podobnými liekmi na liečbu porúch srdcového rytmu.

Súčasne s amiodarónom sa nesmie užívať dosulepín (liečivo na liečbu depresie).

Ak sa liečite Sedacoronom Váš lekár Vám upraví dávkovanie liekov proti zrážaniu krvi (napr. warfarín) a liekov na potlačenie imunitného systému (napr. cyklosporín).

Cholestyramín (liečivo na zníženie hladiny cholesterolu v krvi) znižuje účinnosť amiodarónu.

Ak sa súbežne liečite simvastatínom v denných dávkach viac ako 20 mg, je u Vás vyššie riziko výskytu porúch hybnosti svalov a svalovej slabosti (myopatia) a závažných ochorení kostrového svalstva (rabdomyolýza).


Ak Vám bude lekár predpisovať nejaký iný liek alebo pred operačným zákrokom upozornite lekára, že sa liečite Sedacoronom.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Sedacoron sa nesmie používať počas tehotenstva alebo dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Amiodarón môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky lieku, keď prechádzate na liečbu iným liekom alebo ak požívate alkohol.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Sedacoronu

Tento liek obsahuje konzervačnú látku benzylalkohol (20 mg/ml), ktorá môže spôsobiť toxické alebo alergické reakcie u dojčiat a detí do 3 rokov.


3. AKO POUŽÍVAŤ Sedacoron


Vždy používajte Sedacoron presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie vždy určí Váš lekár. Veľkosť dávky sa určuje individuálne a závisí od závažnosti ochorenia a Vášho zdravotného stavu. Často sa začína podávaním injekcií alebo infúzií s amiodarónom a potom sa prechádza na užívanie tabliet.


Úvodné jednorazové podanie v krátkodobej infúzii (1. deň)

 • v odpovedajúcom objeme 5 % glukózy v trvaní 20 ‑ 120 minút

 • pri porušenej srdcovej funkcii: 2,5 mg/kg telesnej hmotnosti (=0,05 ml injekčného roztoku)

 • pri neporušenej srdcovej funkcii: 5,0 mg/kg telesnej hmotnosti (=0,1 ml injekčného roztoku)


Plynulé podávanie (od 2. dňa):

Pri plynulej infúznej terapii je potrebné dennú dávku zriediť v 500 – 1 000 ml 5 % roztoku glukózy. Ak sa použije fyziologický roztok, treba použiť aspoň 250 ml pre 150 mg amiodarónu (1 ampulka Sedacoronu).

Denná dávka: 10 – 20 mg amiodarónu na kg telesnej hmotnosti, t.j. asi 600 mg pre pacienta (4 ampulky Sedacoronu).

Maximálna denná dávka je 1 500 mg amiodarónu (10 ampuliek Sedacoronu) a nesmie byť prekročená.

Odporúča sa včasný prechod na podávanie ústami z dôvodu žilových zmien pri vnútrožilovom podaní. Dávky podávané do žily sa znižujú postupne pri súčasnom prechode na podávanie ústami. To je vhodný spôsob ako rýchlo dosiahnuť ustálené hladiny.


Amiodarón sa v naliehavom prípade môže podávať priamo do žily a to pod odborným klinickým dozorom, s kontrolami EKG a krvného tlaku. Dávka 5 mg/kg telesnej hmotnosti sa podáva pomaly (3 minúty). Opakované podanie injekcie je možné najskôr 15 minút po skončení predchádzajúceho podania.


Spôsob podávania

Pre jednorazové resp. plynulé podávanie infúziou do žily je najvhodnejšie podanie infúznou pumpou v 5 % roztoku glukózy alebo fyziologickom roztoku. Podanie jednej dávky naraz nie je vhodné.

Sedacoron sa nesmie miešať s inými liekmi v infúzii resp. injekčnými roztokmi a nesmie sa aplikovať súčasne tou istou kanylou s inými liekmi, aby sa zabránilo chemickým interakciám.


Použitie u detí a dospievajúcich

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o bezpečnosti a účinnosti lieku u detí. Vhodné dávkovanie určí lekár.


Ak Vám podajú viac Sedacoronu, ako je Vaša dávka

Pretože Vám liek budú podávať v nemocnici, je nepravdepodobné, že by ste mohli dostať nesprávnu dávku. Predávkovanie sa môže prejaviť spomalenou alebo nepravidelnou srdcovou činnosťou a poklesom krvného tlaku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Sedacoron môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vedľajšie účinky sa môžu objaviť niekoľko dní až mesiacov od začiatku užívania a môžu pretrvávať aj niekoľko mesiacov po skončení liečby.


Liek sa zvyčajne dobre znáša, ale môžu sa vyskytnúť bolesti hlavy, závrat, únava, poruchy spánku, poruchy koordinácie pohybov, tras, bolesť svalov, depresie, úbytok telesnej hmotnosti. Boli pozorované poruchy srdcového rytmu prejavujúce sa spomalenou alebo zrýchlenou srdcovou činnosťou alebo poruchou vedenia vzruchu v srdci.

Ďalej sa môžu vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, zápcha, pocit plnosti alebo v dlhšom časovom odstupe kovová pachuť v ústach. Rovnako môže dôjsť k poškodeniu očí, ktoré sa prejaví poruchou zraku, rozmazaným videním, poruchou farebného videnia. V týchto prípadoch je nutné upraviť dávkovanie.

Na koži sa môžu objaviť zápaly hlavne v spojitosti so slnečným žiarením, začervenanie a odlupovanie kože. Zhoršenie funkcie štítnej žľazy, funkcie pečene a obličiek, zníženie počtu krvných doštičiek, zvýšenie hladín krvných tukov a cukrov sa taktiež pozorovali.

V mieste podania injekcie môže dôjsť k podráždeniu a zápalu žily, obvykle pri dlhotrvajúcich infúziách. V rámci prevencie Vám zavedú katéter do centrálnej žily.

Môže dôjsť k zvýšeniu hodnôt pečeňových enzýmov, zápalu pečene a žltačke. U pacientov s ťažkou dychovou nedostatočnosťou, hlavne u astmatikov, sa môže vyskytnúť anafylaktický šok, zvýšenie tlaku v mozgu, spazmy priedušiek a poruchy regulácie dýchania. Po operačných zákrokoch sa môže vyskytnúť zápal pľúcneho tkaniva z precitlivenosti alebo závažné ochorenie pľúc, nazývané syndróm akútnej respiračnej tiesne dospelých.

Pozorovali sa aj bolesti pohlavných žliaz s prípadným zmenšením, zápal nadsemeníkov, pokles libida (pohlavnej túžby) a zväčšenie prsných žliaz u mužov.


V prípade výskytu vedľajších účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Sedacoron


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Sedacoron po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke po EXP.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Sedacoron obsahuje

- Liečivo je amiodarón vo forme amiodaróniumchloridu.

Každá 3 ml ampulka obsahuje 150 mg amiodaróniumchloridu.

- Ďalšie zložky sú polysorbát 80, benzylalkohol, voda na injekciu.


Ako vyzerá Sedacoron a obsah balenia

Sedacoron je číry svetložltý roztok.


Liek je dostupný v 3 ml ampulkách. Veľkosť balenia 5 ampuliek.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Ebewe Pharma Ges.m.b.H, Nfg.KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2013.4


Sedacoron

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu zmene, ev. č.: 2011/05976

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2011/04015


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Sedacoron


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 3 ml ampulka obsahuje 150 mg amiodaróniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát


Číry svetložltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Prevencia a liečba život ohrozujúcich alebo ťažko poškodzujúcich arytmií alebo arytmií refraktérnych na konvenčnú terapiu alebo v prípadoch, keď nie sú tolerované iné antiarytmiká.


Komorové arytmie vrátane hemodynamicky nestabilnej tachykardie

Závažné extrasystoly a salvy extrasystol, recidivujúce komorové tachykardie, recidivujúce komorové fibrilácie.


Supraventrikulárne arytmie

Fibrilácia a flutter predsiení, paroxyzmálne supraventrikulárne tachykardie, AV-uzlová tachykardia, Wolffov-Parkinsonov-Whiteov syndróm.


Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie musí byť individuálne upravené na najnižšiu možnú účinnú dávku.

Pre jednorazovú resp. kontinuálnu aplikáciu intravenóznou infúziou je najvhodnejšia aplikácia infúznou pumpou v 5 % roztoku glukózy alebo fyziologickom roztoku. Aplikácia vo forme bolusovej dávky je nevhodná.

Sedacoron sa nesmie miešať s inými liekmi v infúzii resp. injekčnými roztokmi a nesmie sa aplikovať súčasne tou istou kanylou s inými liekmi, aby sa zabránilo chemickým interakciám.


Úvodná jednorazová aplikácia v krátkodobej infúzii (1. deň)

 • v potrebnom objeme 5 % glukózy počas 20 ‑ 120 minút; túto dávku je možné opakovať v priebehu 24 hodín

 • pri porušenej srdcovej funkcii: 2,5 mg/kg telesnej hmotnosti (=0,05 ml injekčného roztoku)

 • pri neporušenej srdcovej funkcii: 5,0 mg/kg telesnej hmotnosti (=0,1 ml injekčného roztoku).


Kontinuálna aplikácia (od 2. dňa)

Pri kontinuálnej infúznej terapii je potrebné dennú dávku zriediť v 500 – 1 000 ml 5 % roztoku glukózy. Ak sa použije fyziologický roztok, treba použiť aspoň 250 ml pre 150 mg amiodarónu (1 ampulka Sedacoronu).

Denná dávka: 10 – 20 mg amiodarónu na kg telesnej hmotnosti, t.j. asi 600 mg pre pacienta (4 ampulky Sedacoronu).

Maximálna denná dávka je 1 500 mg amiodarónu (10 ampuliek Sedacoron) a nesmie byť prekročená.

Odporúča sa včasný prechod na perorálnu aplikáciu z dôvodu alterácie žíl pri intravenóznej aplikácii. Parenterálne dávky sa znižujú postupne pri súčasnom prechode na perorálnu aplikáciu. To je vhodný spôsob ako rýchlo dosiahnuť ustálené hladiny.

Amiodarón môže byť aplikovaný v naliehavom prípade priamo intravenózne a to pri odbornom klinickom dozore, s kontrolami EKG a krvného tlaku. Dávka 5 mg/kg telesnej hmotnosti sa aplikuje pomaly (3 minúty). Opakovaná aplikácia injekcie je možná najskôr 15 minút po skončení predchádzajúcej aplikácie.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť amiodarónu u detí nebola stanovená.

V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v častiach 5.1 a 5.2.


Vzhľadom na prítomnosť benzylalkoholu je intravenózne podanie amiodarónu kontraindikované u novorodencov, dojčiat a detí do 3 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na amiodarón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Závažná hypotenzia, ťažká srdcová insuficiencia, kardiovaskulárny kolaps a šokový stav, sínusová bradykardia, všetky formy pomalého vedenia srdcového vzruchu, vrátane syndrómu chorého sínusu, AV blokády II. a III. stupňa, ak pacient nie je zaistený kardiostimulátorom, ťažká respiračná insuficiencia.


Predĺženie QT intervalu, hypokaliémia, sprievodná liečba liekmi vyvolávajúcimi arytmiu typu torsades de pointes, súbežná liečba simvastatínom v dennej dávke > 20 mg, závažné ochorenia štítnej žľazy, alergia na jód, pľúcna fibróza, ťažké poškodenie funkcie pečene, sprievodná liečba s MAO inhibítormi.


Vzhľadom na prítomnosť benzylalkoholu je intravenózne podanie amiodarónu kontraindikované u novorodencov, dojčiat a detí do 3 rokov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri:


 • menej závažných ochoreniach štítnej žľazy

 • AV blokáde I. stupňa

 • zhoršenej funkcii pečene

 • súčasnej liečbe ostatnými antiarytmikami, betablokátormi, kalciovými antagonistami a niektorými ďalšími liekmi (pozri časť 4.5)

 • operácii na otvorenom srdci u pacientov liečených amiodarónom pre možnosť vzniku hypotenzie po odpojení od mimotelového obehu


Začiatok terapie Sedacoronom sa odporúča pri hospitalizácii.


Pri prvej aplikácii je nutný monitoring EKG a krvného tlaku. Liečba musí podliehať pravidelnej kardiologickej kontrole.

Pred začiatkom terapie, v priebehu terapie a po jej ukončení sú nutné opakované kontroly u očného lekára vzhľadom na možné nežiaduce účinky amiodarónu na očnú rohovku a papilu.


Štítna žľaza:Klinická diagnóza hyper- alebo hypotyreózy u pacientov liečených amiodarónom je niekedy obtiažna, preto je potrebné vyšetrenie funkcie štítnej žľazy pred začiatkom terapie, v jej priebehu a až 1 rok po jej ukončení. Vzhľadom na obsah jódu v amiodaróne sú výsledky niektorých laboratórnych testov nespoľahlivé. Pri suspektnej hyper- alebo hypotyreóze treba dávky amiodarónu redukovať alebo liečbu ukončiť.


Svaly a kosti: Údaje zo štúdie SEARCH potvrdili zvýšené riziko výskytu myopatie/rabdomyolýzy pri súbežnej liečbe amiodarónom a simvastatínom, súvisiace s veľkosťou dennej dávky simvastatínu. Farmakologický mechanizmus tejto interakcie nie je známy.


Pečeň:Sú nutné kontroly hepatálnych enzýmov (ALT, AST, ALP). Pri ich vzostupe 2 až 3‑krát, alebo v prípade hepatomegálie je nutná redukcia dávok alebo úplné vysadenie lieku.

U pacientov so závažnými hepatopatiami sa má častejšie monitorovať funkcia pľúc, pretože u týchto pacientov je v prípade pulmotoxických účinkov horšia prognóza. Ak je diagnostikovaná pneumonitída z precitlivenosti, liečba amiodaróniumchloridom sa má okamžite ukončiť a má sa začať liečba kortikosteroidmi. Ak je diagnostikovaná alveolárna/intersticiálna pneumómia, má sa začať liečba kortikosteroidmi a znížiť dávka alebo prerušiť liečba amiodarónom, ak je to možné.


Pľúca:Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s ťažkým ochorením pľúc v anamnéze. V prípade zistenia zmien pľúcneho interstícia (pľúcna fibróza) sa musí terapia amiodarónom ukončiť. Zmeny pľúcnych funkcií sa často objavujú po ukončení terapie amiodarónom.


Nervový systém a pokožka:Pri ťažkých prejavoch fotosenzibility a neuropatiách treba liek vysadiť. Pokožka sa má chrániť pred slnkom a UV-žiarením v priebehu terapie a po jej ukončení.


EKG zmeny:Amiodarón spôsobuje predĺženie QT intervalu s možným vývojom vlny U.


Hypokaliémia:Hypokaliémii je treba zabrániť, prípadne ju korigovať.


Pacienti, u ktorých sa rozvinula asténia počas liečby amiodarónom, sa má zvážiť možnosť výskytu syndrómu inadekvátnej (zvýšenej) sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). Majú sa sledovať hladiny sodíka a jeho osmolalita v sére a v moči.


Deti

Ampulky injekčného roztoku amiodarónu obsahujú benzylalkohol (20 mg/ml). Benzylalkohol môže spôsobiť toxické reakcie a alergické reakcie u dojčiat a detí do 3 rokov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežná liečba amiodaróniumchloridom a srdcovými glykozidmi môže viesť k poruchám automaticity (rozsiahlej bradykardii) a poruchám atrioventrikulárneho vedenia v dôsledku synergického pôsobenia oboch liečiv.


Iné antiarytmiká - beta blokátory a blokátory Ca-kanálov - stúpa kardiodepresívny účinok, môže sa objaviť aj tachykardia. Súčasná aplikácia sa preto neodporúča. Amiodarón zvyšuje plazmatické hladiny prokínu, chinidínu, flekainidu, fenytoínu, fenazónu. Zvýšená opatrnosť je nutná pri súčasnej aplikácii iných antiarytmík (chinidín, fenytoín, prokaínamid, mexiletín, apridín, propafenón); dávky týchto liekov musia byť redukované o 30‑50 % alebo úplne vysadené, hlavne pri predĺžení QT intervalu, pri arytmii typu torsade de pointes, pri tachyarytmiách a pri poklese krvného tlaku. Ak to nie je nevyhnutné, súčasná aplikácia týchto antiarytmík sa neodporúča. Ďalšie lieky bez antiarytmického účinku, ktoré môžu vyvolať torsade de pointes; napr. vinkamín, erytromycín i.v., pentamidín parenterálne, sa nemajú aplikovať súčasne s amiodarónom.

Súčasná liečba digoxínom môže viesť ku kumulácii amiodarónu v plazme a tým k progresii nízkej srdcovej frekvencie. Je nutná redukcia digoxínu na 50 % a monitoring plazmatických hladín.


Rast fotosenzibility v kombinácii s inými fotosenzibilizujúcimi látkami.

Inhalačné anestetiká v kombinácii s amiodarónom môžu zvýrazniť hypotenziu a atropinrezistentnú bradykardiu.

Cholestyramín znižuje účinnosť amiodarónu.

Lieky spôsobujúce depléciu kália a magnézia (diuretiká, thiazidy, amfotericín B, systémové kortikoidy) zvyšujú riziko arytmií. Deplécia kália a magnézia musí byť pred začiatkom a v priebehu terapie kompenzovaná.

Amiodarón zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu a tým jeho toxicitu.

Znížený jód k izotopovému vyšetreniu: Amiodarón blokuje vychytávanie jódu štítnou žľazou.

Alterácia laboratórnych tyreoidálnych funkčných testov (až jeden rok po ukončení terapie).


Amiodaróniumchlorid môže zosilniť antikoagulačný účinok antagonistov vitamínu K (fenprokumon a warfarín), a tým zvýšiť riziko krvácania. Počas liečby amiodaróniumchloridom a po nej sa majú častejšie sledovať Quickove hodnoty a ak je to nevyhnutné, má sa upraviť dávka antagonistov vitamínu K.


Amiodaróniumchlorid môže zvyšovať sérové koncentrácie cyklosporínu a znižovať jeho klírens o viac ako 50 %. Preto ak sa obe liečivá podávajú súbežne, má sa znížiť dávka cyklosporínu.


V rámci kontrolovanej klinickej štúdie SEARCH sa pozorovalo zvýšené riziko výskytu myopatie/rabdomyolýzy pri súbežnej liečbe amiodarónom a simvastatínom (denná dávka 80 mg).


Súbežná liečba amiodaróniumchloridom a antagonistami kalcia verapamilového alebo diltiazemového typu alebo beta-adrenergnými blokátormi môže viesť k rozsiahlej bradykardii, vyšším stupňom porúch atrioventrikulárneho vedenia a k aditívnym kardiodepresívnym účinkom. Z tohto dôvodu sa nemá kombinovať liečba antagonistami kalcia verapamilového alebo diltiazemového typu alebo beta-adrenergnými blokátormi s liečbou amiodaróniumchloridom.


V ojedinelých prípadoch sa vyskytujú závažné poruchy dýchania (šokové pľúca – syndróm akútnej respiračnej tiesne dospelých, ARDS), vo väčšine prípadov priamo po chirurgických výkonoch. Predpokladá sa, že je to dôsledok možného zosilnenia toxického účinku kyslíka. Anesteziológ má byť preto pred chirurgickým výkonom informovaný o liečbe amiodaróniumchloridom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Amiodarón prechádza placentou; plazmatická koncentrácia amiodarónu u plodu dosahuje 10 % plazmatickej koncentrácie amiodarónu u matky. Amiodarón môže spôsobiť poškodenie plodu ak je aplikovaný ženám v gravidite. Potenciálne nežiaduce účinky obsahujú bradykardiu a vplyv na funkciu štítnej žľazy. Amiodarón nesmie byť aplikovaný ženám v gravidite. Vzhľadom na dlhý eliminačný polčas sú potrebné kontraceptívne opatrenia až jeden rok po ukončení liečby amiodarónom.


Laktácia

Amiodarón preniká do materského mlieka a nesmie sa podávať ženám počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amiodarón môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a schopnosť rýchleho rozhodovania (napr. vedenie vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a pod.). Vo väčšej miere sa to týka začiatočnej liečby, zvyšovania dávky, prechodu na iný liek a kombinácie s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Incidencia nežiaducich účinkov koreluje všeobecne s dávkou a dĺžkou terapie. Nežiaduce účinky sa môžu objaviť niekoľko dní až mesiacov od začiatku liečby a môžu pretrvávať aj niekoľko mesiacov po ukončení liečby.


Lokálne

Dráždenie periférnych žíl je časté hlavne pri dlhotrvajúcich infúziách a je možné sa mu vyhnúť zavedením katétru do centrálnych žíl.


Systémové

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Objavujú sa zriedkavo a to hlavne pri predávkovaní alebo narušenej farmakokinetike:

Sínusová bradykardia, predĺžené AV-vedenie, AV blokáda vyššieho stupňa až zastavenie srdca, ktoré si vyžiada implantáciu kardiostimulátora. EKG môže ukázať predĺženie a deformáciu T-vĺn, vznik U-vlny alebo predĺženie QT intervalu. Amiodarón môže mať tiež proarytmický účinok ako ostatné antiarytmiká.

Môžu sa objaviť nasledujúce poruchy rytmu: extrasystoly, paroxyzmálna komorová tachykardia, komorová fibrilácia, torsade de pointes. Ak sa objaví nová arytmia treba uvážiť i možnosť hypertyreózy. Ak je liek aplikovaný príliš rýchlo, môže spôsobiť závažné zníženie krvného tlaku až šokový stav so sekundárnym vyvolaním zrýchlenej srdcovej akcie.


Mimosrdcové nežiaduce účinky

Kongescia, potenie, nauzea, vracanie, bolesti hlavy, vertigo, závraty, únava, poruchy spánku, depresie, zmätenosť, halucinácie, alergické reakcie (exantém, žihľavka).

Vzostup hepatálnych enzýmov, zvýšenie sérových transamináz,obvykle nie veľmi výrazné,cholestáza, cholestatická hepatitída, cholestatická žltačka.

Anafylaktický šok, benígna intrakraniálna hypertenzia, bronchospazmus alebo apnoe u pacientov s ťažkou respiračnou insuficienciou, hlavne u astmatikov.

V izolovaných prípadoch artropatia, orchialgia, orchiatrofia, gynekomastia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:Nauzea, vomitus, bolesti brucha, zápcha sa objavujú len na začiatku liečby pri útočnej terapii; kovová pachuť v ústach často ako neskorší prejav, zápal ďasnovej sliznice, zriedkavo pocit plnosti.


Poruchy oka: Mikrodepozitá v očnej rohovke (reverzibilné do 3‑7 mesiacov od konca liečby), mnoho mesiacov od začiatku liečby sa objavujú depozitá lipofuscínu s výnimočnou poruchou zraku ako je rozmazané videnie, poruchy farebného videnia; v týchto prípadoch je nutné redukovať dávky. Môže sa objaviť i zápal optického nervu a edém papily optického nervu.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:Zápaly kože v spojitosti so slnečným žiarením sú tiež závislé na dávke, pseudocyanotická dischrómia sa môže objaviť až 1‑4 roky po skončení liečby; boli pozorované aj petechie, nodózny erytém, vypadávanie vlasov, pruritus, exfoliatívna dermatitída, vaskulitída, zápal žíl po intravenóznom podaní, Lyellov syndróm (epidermolysis bulosa), zhoršenie alebo objavenie sa psoriázy.


Poruchy endokrinného systému (štítna žľaza):Porucha funkcie, (hypertyreóza – 2 % pacientov, hypotyreóza u menej ako 10 % pacientov).


Poruchy krvi a lymfatického systému:hyperkaliémia, hyperlipidémia a hyperglykémia, trombocytopénia.


Poruchy nervového systému:Poruchy statiky, chôdze, rovnováhy, parestézie, tremor, ataxia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:Pľúcna fibróza, intersticiálna pneumónia, hypoxia, porucha dýchacích funkcií, pneumonitída z precitlivenosti (prevažne po chirurgických výkonoch), závažné prípady akútnej respiračnej tiesne dospelých (ARDS), ktoré boli v ojedinelých prípadoch fatálne.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:rôzne formy artropatií, myasténia.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:Bolesti gonád s prípadnou atrofiou, epididymitis, gynekomastia, pokles libida.


Poruchy obličiek a močových ciest:Prechodné poruchy funkcie obličiek, syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: Anafylaktický šok pri i.v. podaní.


4.9 Predávkovanie


Zo symptomatológie dominuje sínusová bradykardia, pokles krvného tlaku a poruchy AV vedenia.


Liečba predávkovania:

- sledovanie, monitoring EKG a krvného tlaku

- pri sínusovej bradykardii - beta-sympatomimetiká alebo kardiostimulátor

- pri hypotenzii - vazopresorické látky alebo pozitívne inotropné lieky

Amiodarón a jeho metabolity nie sú dialyzovateľné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiarytmikum III. triedy, ATC kód: C01BD01


Antiarytmické účinky

Amiodarón predlžuje akčný potenciál, refraktérnu fázu a vedenie srdcové vzruchu. Po intravenóznej aplikácii je možný i mierny negatívne inotropný účinok.

Amiodarón znižuje sinoatriálny srdcový automatizmus, predlžuje AV vedenie a redukuje spontánne impulzy v Purkyňovom systéme, znižuje aktivitu ostatných tkanív srdcového automatizmu, potlačuje ektopické a reentry mechanizmy. Tým dochádza k poklesu srdcovej frekvencie u pacientov s patologicky zvýšenou srdcovou frekvenciou.


Hemodynamické účinky

Hemodynamické účinky sú závislé na dávke a na alfa a beta adrenergnom agonistickom účinku. Amiodarón spôsobuje periférnu a koronárnu vazodilatáciu. Výrazný pokles krvného tlaku sa prejaví len pri aplikácii vysokej perorálnej dávky alebo po rýchlej intravenóznej injekcii. Pokles cievnej rezistencie a spomalenie srdcovej frekvencie vedie k zníženiu spotreby kyslíka v myokarde. Pokles frekvencie vo fyziologickom rozmedzí potom vedie k zlepšenému plneniu komôr a tým podporuje minútový srdcový výdaj.

Amiodarón spôsobuje predĺženie QT intervalu s možným vývojom vlny U - tieto zmeny sú prejavom jeho farmakologického účinku a nie sú známkou toxicity.


Deti a dospievajúci

Nevykonali sa žiadne kontrolované štúdie v pediatrickej populácii.

V publikovaných štúdiách sa hodnotila bezpečnosť amiodarónu u 1 118 pediatrických pacientov s rôznymi arytmiami. V klinických štúdiách v pediatrickej populácii sa použilo nasledovné dávkovanie:


Intravenózne podanie

- Nasycovacia dávka: 5 mg/kg telesnej hmotnosti počas 20 minút až 2 hodín

- Udržiavacia dávka: 10 až 15 mg/kg/deň počas niekoľkých hodín až niekoľkých dní

V prípade potreby sa môže začať súčasne s obvyklou nasycovacou dávkou perorálna liečba.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po i.v. aplikácii koncentrácia amiodarónu v plazme rýchlo klesá distribúciou látky do tkanív a vylučovaním. Koncentrácia amiodarónu je obzvlášť vysoká v tukovom a svalovom tkanive a v silno prekrvených orgánoch, ako je pečeň, obličky, pľúca, slezina a srdce. Bielkoviny séra viažu asi 96 % liečiva. Účinnosť je maximálna 15 minút po injekcii a klesá v priebehu 4 hodín. Amiodarón je metabolizovaný v pečeni, jediný metabolit je vylučovaný biliárne, eliminácia jódu je renálna.

Vylučovanie je dvojfázové. Po intravenóznej aplikácii je úvodný polčas 8 minút, nasledovaný pomalou fázou 4‑10 dní (priemerne 7 dní). Amiodarón nemôže byť odstránený z krvi hemodialýzou. Prechádza cez placentu a do materského mlieka.


Deti a dospievajúci

Nevykonali sa žiadne kontrolované štúdie v pediatrickej populácii. V limitovaných údajoch, ktoré boli publikované, sa v pediatrickej populácii neuvádzali žiadne rozdiely v porovnaní s dospelými.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Kancerogenita

Štúdie na potkanoch dokázali vzostup incidencie tyroidálnych folikulárnych adenómov a karcinómov pri podávaných dávkach zodpovedajúcich polovičným udržiavacim dávkam u ľudí.


Mutagenita

Testy mutagenity boli negatívne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Polysorbát 80, benzylalkohol, voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Riediť len 5 % roztokom glukózy alebo 0,9 % roztokom chloridu sodného.

Sedacoron sa nesmie miešať s ďalšími liekmi v infúzii resp. injekčnými roztokmi a nesmie sa aplikovať súčasne tou istou kanylou s inými liekmi, aby sa zabránilo chemickým interakciám.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Číre, bezfarebné ampulky zo skla typ I, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka

Veľkosť balenia: 5 ampuliek (150 mg/3 ml)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ebewe Pharma Ges.m.b.H, Nfg.KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


13/0614/94-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


19.8.1994 /bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2013

8


Sedacoron