+ ipil.sk

SELEGIL 5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/05226-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Selegil®5 mg

tablety


Selegilíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Selegil 5 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Selegil 5 mg

3. Ako užívať Selegil 5 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Selegil 5 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Selegil 5 mg a na čo sa používa


Selegilín, liečivo v lieku Selegil 5 mg, chráni nervovú bunku a pôsobí pri niektorých duševných depresiách.


Selegil 5 mgsa používa na liečbu Parkinsonovej choroby (ochorenie sprevádzané spomaľovaním pohybu a stuhnutím svalov).


Selegil 5 mg sa používa u dospelých na liečbu Parkinsonovej choroby samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi a pri niektorých duševných depresiách.


Selegil 5 mgzosilňuje pôsobenie levodopy. Je výhodnou kombináciou liečby s levodopou, pretože umožňuje znížiť jej dávku a tým obmedziť jej vedľajšie účinky.


Selegil 5 mg je určený pre dospelých.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Selegil 5 mg


Neužívajte Selegil 5 mg

- ak ste alergický na selegilíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak užívate lieky na liečbu depresie (napr. venlafaxín, linezolid), pľúcnych ochorení a lieky proti bolesti (tzv. opoidy) (napr. petidín).

- ak ste tehotná alebo dojčíte.

- ak máte aktívny žalúdkový alebo dvanástnikový vred.

- ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo pečene.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Selegil 5 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, a to v prípade:

 • ak užívate látky, ktoré inhibujú opätovnú resorpciu serotonínu.

 • ak užívate sumatriptán (na liečbu migrény).

 • ak je u vás znížená odpoveď na liečbu levodopou počas štyroch mesiacov.

 • ak u vás začína choroba.

 • ak máte zhubné (malígne) ochorenie.

 • ak máte nestabilnú hypertenziu, srdcovú arytmiu, závažnú angínu pektoris.

 • ak máte psychózu.

 • ak ste mali v minulosti peptické vredy.

 • ak máte ťažké poškodenie funkcie pečene alebo obličiek.

 • ak užívate lieky na liečbu depresie (napr. linezolid) a máte podstúpiť celkovú anestéziu v súvislosti s chirurgickým zákrokom.


Iné lieky a Selegil 5 mg

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri súbežnom užívaní Selegilu 5 mg a niektorých liekov, ktoré obsahujú nižšie uvedené liečivá, môže dôjsť k vzájomnému ovplyvneniu ich účinkov, prípadne k zvýšeniu vedľajších účinkov. Sú to tieto liečivá:

 • sympatomimetiká (na liečbu pľúcnych ochorení),

 • petidín (liek proti bolesti),

 • selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (na liečbu depresie) a inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (napr. venlafaxín) (na liečbu depresie),

 • tricyklické antidepresíva (na liečbu depresie),

 • inhibítory monoaminooxidázy (napr. linezolid) (na liečbu depresie),

 • perorálne kontraceptíva (používajú sa na zabránenie otehotneniu),

 • lieky s úzkym terapeutickým indexom, napr. digitalis a/alebo antikoagulanciá (lieky na riedenie krvi),

 • levodopa (na liečbu Parkinsonovej choroby),

 • opiáty (lieky proti bolesti),

 • sumatriptán (na liečbu migrény),

 • citalopram (na liečbu depresie),

 • fluoxetín (na liečbu depresie),

 • fluvoxamín (na liečbu depresie),

 • amantadín (na liečbu vírusových ochorení),

 • protimuskarínové liečivá.


Selegil 5 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Je potrebné sa vyhnúť súbežnej konzumácii alkoholu.


V prípade kombinácie Selegilu 5mg s liekmi na liečbu depresie sa vyhnite jedlu s vyšším obsahom tyramínu, ako je napr. vyzretý syr a výrobky obsahujúce kvasnice.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


V tehotenstve a počas dojčenia sa Selegil 5 mg nemá užívať.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže negatívne ovplyvniť schopnosť vykonávať činnosti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť (napr. vedenie vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a pod.), a to vo väčšej miere na začiatku liečby a pri zmene na iný liek, ako aj v kombinácii s alkoholom.


3. Ako užívať Selegil 5 mg


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebolekárnika.


Dospelí zvyčajne užívajú 1 až 2 tablety ráno alebo 1 tabletu ráno a 1 tabletu na obed. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa ľahko rozdeliť. Tablety sa musia prehltnúť celé a zapiť vodou.


Dĺžka užívania závisí od stupňa ochorenia a určí ju váš lekár.


Ak užijete viac Selegilu 5 mg, ako máte

Ak užijete viac tabliet Selegilu 5 mg alebo pri náhodnom užití deťmi, prípadne dospelými, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Selegil

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Selegil 5 mgsa zvyčajne dobre znáša. Vedľajšie účinky sa vyskytujú zriedkavo, častejšie v kombinácii s inými liekmi používanými na liečbu Parkinsonovej choroby. V priebehu liečby sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky s nasledujúcou častosťou výskytu:


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • závraty, bolesť hlavy,

 • bradykardia (spomalená srdcová činnosť),

 • nauzea (nevoľnosť),

 • mierne zvýšenie pečeňových enzýmov (ALT, AST).


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • zmeny nálady,

 • mierne prechodné poruchy spánku,

 • supraventrikulárna tachykardia (poruchy srdcového rytmu), poruchy srdcovej vodivosti (AV blok),

 • suchosť v ústach.


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • posturálna hypotenzia (zníženie krvného tlaku pri postavení sa),

 • kožné reakcie.


Neznáme vedľajšie účinky(častosť sa nedáodhadnúťzdostupnýchúdajov):

 • hypersexualita (porucha sexuálneho pudu),

 • retencia moču (neschopnosť močiť).


Ak sa užíva spolu s levodopou:

Pretože Selegil 5 mg zvyšuje účinky levodopy, pri kombinovanej liečbe Selegilom 5 mg a levodopou sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky levodopy: nepokoj, hyperkinéza (zvýšená miera mimovoľných pohybov), abnormálne pohyby, agitovanosť (nepokoj), zmätenosť, halucinácie, posturálna hypotenzia (zníženie krvného tlaku pri postavení sa), srdcové arytmie (porucha srdcového rytmu), bolesť hlavy, poruchy pohyblivosti, nízky krvný tlak, vracanie, nauzea (nevoľnosť), zápcha, vyčerpanosť, suchosť v ústach, nechutenstvo, opuchy, stúpajúci krvný tlak, úzkosť, rozrušenosť, ospalosť, úzkosť s vplyvom na krvný tlak, pomalý tep, angína pektoris, ťažkosti s močením, kožné reakcie, ťažkosti s dýchaním, kŕče, leukopénia (znížený počet bielych krviniek) a znížené množstvo krvných doštičiek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Selegil5 mg


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Selegil 5 mg obsahuje


- Liečivo je selegilíniumchlorid. 1 tableta obsahuje 5 mg selegilíniumchloridu.

- Ďalšie zložky súmonohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, povidón 25 a kyselina stearová.


Ako vyzerá Selegil 5 mg a obsah balenia

Selegil 5 mg je dostupný v baleniach obsahujúcich 30, 50 alebo 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

4


SELEGIL 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2013/05226-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Selegil 5 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 tableta obsahuje 5 mg selegilíniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tablety Selegil 5 mg sú indikované na liečbu Parkinsonovej choroby. V prípade, ak je ochorenie diagnostikované po prvýkrát, liek sa môže užívať sám alebo s liekom levodopa (spolu alebo bez periférnych inhibítorov dekarboxylázy).


Selegilín chráni nervovú bunku a pôsobí tiež pri niektorých duševných depresiách.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Počiatočná dávka pre dospelých je zvyčajne 1 ‑ 2 tablety Selegilu 5 mg (čo zodpovedá 5 – 10 mg selegilíniumchloridu), a to aj v kombinácii s levodopou. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť maximálne na 2 tablety Selegilu 5 mg (čo zodpovedá 10 mg selegilíniumchloridu denne).


Dĺžka užívania závisí od stupňa ochorenia a musí sa určiť individuálne pri návšteve u lekára.


Špeciálne skupiny pacientov

Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym poškodením funkcie pečene nie sú známe údaje o úprave dávky.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek
U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek nie sú známe údaje o úprave dávky.


Spôsob podávania

Tablety Selegil 5 mg sa môžu užívať ako jednotlivá dávka ráno alebo rozdelená na dve dávky ráno a na obed. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa ľahko rozdeliť. Tablety sa musia prehltnúť celé a zapiť vodou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na selegilíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Tablety Selegil 5 mg sa nesmú užívať spolu s inhibítormi spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítormi spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) (venlafaxín), tricyklickými antidepresívami, sympatomimetikami, inhibítormi monoaminooxidázy (napr. linezolid) a opoidmi (petidín) (pozri časť 4.5).


Látky, ktoré inhibujú opätovnú resorpciu serotonínu, sa majú užívať najskôr po 2 týždňoch od ukončenia liečby tabletami Selegil 5 mg a užívanie sa musí prerušiť najmenej týždeň (najmenej 5 týždňov v prípade fluoxetínu) pred začiatkom liečby tabletami Selegil 5 mg. Liečba tabletami Selegil 5 mg sa musí prerušiť najmenej 24 hodín pred začiatkom užívania sumatriptánu.


Tablety Selegil 5 mg nemajú užívať pacienti s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene a ani pacienti s aktívnym žalúdkovým alebo dvanástnikovým vredom.


Tablety Selegil 5 mg sa nemajú užívať v gravidite alebo počas dojčenia.


Ak sa používa kombinácia s levodopou, majú sa vziať do úvahy kontraindikácie vzťahujúce sa na levodopu.


Poznámka:

Osobitná pozornosť sa má venovať pacientom, ktorých symptómy poukazujú na zníženú odozvu na levodopu (s inhibítormi dekarboxylázy alebo bez nich) počas štyroch mesiacov, ako aj u pacientov so začínajúcou chorobou a pacientov s malígnym ochorením.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pretože selegilín zvyšuje účinok levodopy, môžu sa tiež zvyšovať nežiaduce účinky levodopy, najmä u pacientov, ktorí užívajú vysoké dávky levodopy. Títo pacienti majú byť sledovaní. Užitie tabliet Selegil 5 mg spolu s levodopou môže vyvolať prejav nekoordinovanosti a/alebo nepokoja. Tieto nežiaduce účinky zmiznú, ak sa dávka levodopy zníži. Dávka levodopy sa môže znížiť až o 30 %, ak sa kombinuje s tabletami Selegil 5 mg.


Ak sa selegilín podáva v dávke vyššej, ako je odporúčaná dávka (10 mg), MAO-B môže strácať selektivitu, a preto stúpa riziko vzniku hypertenzie.


Osobitná opatrnosť je potrebná pri podávaní selegilínu pacientom, ktorí majú nestabilnú hypertenziu, srdcovú arytmiu, závažnú angínu pektoris, psychózu alebo majú peptické vredy v anamnéze, pretože počas liečby sa môže objaviť zhoršenie týchto stavov.


Selegilín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene alebo obličiek.


Opatrnosť je potrebná upacientov liečených inhibítormi MAOpočascelkovejanestézievchirurgii. Inhibítory MAO, vrátaneselegilínu, môžuzosilniť účinkylátok tlmiacichčinnosťCNSpoužívaných nacelkovúanestéziu. Boli hlásené prechodnérespiračnéa kardiovaskulárne depresie, hypotenziaa kóma(pozri časť4.5).

Niektoré štúdie poukázali na zvýšené riziko mortality u pacientov liečených selegilínom a levodopou v porovnaní s tými pacientmi, ktorí užívajú iba levodopu. Je však potrebné poznamenať, že v týchto štúdiách boli identifikované viaceré metodické chyby, a že metaanalýza a závery veľkej skupiny štúdií nepreukázali žiadny signifikantný rozdiel v mortalite u pacientov liečených selegilínom a u tých, ktorí boli liečení komparátormi alebo kombináciou selegilín/levodopa.


Štúdie sa týkali rizika zvýšeného výskytu hypotenzných reakcií na súbežné podanie selegilínu a levodopy u pacientov s kardiovaskulárnym rizikom.


Pridanie selegilínu k levodope nemusí byť prospešné pre pacientov, u ktorých sa vyskytuje fluktuácia odpovede nezávislá od dávky.


Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní selegilínu s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a látkami. Je potrebné sa vyhnúť súbežnej konzumácii alkoholu.


Pri optimálne kombinovanej liečbe s levodopou sa môžu čiastočne prejaviť rovnaké nežiaduce účinky levodopy ako pri liečbe samotnou levodopou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sú kontraindikované (pozri časť 4.3)


Sympatomimetiká

Vzhľadom na riziko vzniku hypertenzie je súbežné podávanie selegilínu a sympatomimetík kontraindikované.


Petidín

Súbežné podávanie selektívneho MAO-B inhibítora selegilínu a petidínu je kontraindikované.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI)

Vzhľadom na riziko vzniku zmätenosti, hypománie, halucinácií a manických epizód, agitácie, myoklónie, hyperreflexie, porúch koordinácie, chvenia, tremoru, kŕčov, ataxie, diaforézy, hnačky, horúčky, hypertenzie, ktoré môžu byť súčasťou serotonínového syndrómu, je súbežné podávanie selegilín a SSRI alebo SNRI kontraindikované.


Fluoxetín sa nemá podať skôr ako 14 dní po ukončení liečby selegilínom. Keďže fluoxetín má veľmi dlhý polčas eliminácie, má sa vysadiť najmenej 5 týždňov pred začatím liečby selegilínom.


Tricyklické antidepresíva

U pacientov užívajúcich kombináciu tricyklických antidepresív so selegilínom sa príležitostne hlásili závažné príznaky toxických účinkov na CNS (serotonínový syndróm) niekedy spojené s hypertenziou, hypotenziou, potením. Súbežné podávanie selegilínu a tricyklických antidepresív je preto kontraindikované.


Inhibítory MAO

Súbežné podávanie selegilínu a inhibítorov MAO môže spôsobiť poruchy CNS a poruchy kardiovaskulárneho systému (pozri časť 4.4).


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


Perorálne kontraceptíva

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu selegilínu a perorálnych kontraceptív, pretože táto kombinácia môže zvýšiť biologickú dostupnosť selegilínu.


Pri súbežnej liečbe liekmi s úzkym terapeutickým indexom, ako je digitalis a/alebo antikoagulanciá, sa vyžaduje opatrnosť a dôkladné monitorovanie.


Interakcie s jedlom


Keďže selegilín je špecifickým inhibítorom MAO-B, nebolo hlásené, že jedlo obsahujúce tyramín vyvoláva hypertenzné reakcie počas liečby selegilínom v odporúčaných dávkach (t.j. nespôsobuje tzv. „syrový efekt“). Nie sú teda potrebné žiadne diétne obmedzenia. V prípade kombinácie selegilínu s konvenčnými inhibítormi MAO alebo MAO-A sa však diétne obmedzenia odporúčajú (t.j. vyhnúť sa jedlu s vyšším obsahom tyramínu, ako je napr. vyzretý syr a výrobky obsahujúce kvasnice).


Tablety Selegil 5 mg zvyšujú účinok levodopy. Nemajú sa podávať v kombinácii s inhibítormi monoaminooxidázy, opiátmi alebo sumatriptánom (pozri časť4. 3).


Súbežné podávanie Selegilu 5 mg a amantadínu alebo protimuskarínových liečiv môže spôsobiť zvýšenie nežiaducich účinkov opísaných v časti 4.8.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii sú veľmi obmedzené údaje o gravidných ženách. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu iba pri vysokom násobku dávok u ľudí. Ako preventívne opatrenie je vhodné vyhnúť sa podávaniu selegilínu počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa selegilín vylučuje do ľudského materského mlieka. Vylučovanie selegilínu do mlieka sa u zvierat neskúmalo. Fyzikálno-chemické údaje ukazujú, že vylučovanie do materského mlieka a riziko pre dojčatá nie je možné vylúčiť. Selegilín sa nemá užívať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže selegilín môže spôsobiť závraty, pacienti, u ktorých sa počas liečby objaví tento nežiaduci účinok, majú byť poučení, aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje.


Užívanie selegilínu môže ovplyvňovať mieru reakčnej schopnosti, a to vo väčšej miere na začiatku liečby a pri zmene na iný liek, ako aj v kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Zoznam nežiaducich reakcií

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Psychické poruchy

Menej časté: zmeny nálady.

Neznáme: hypersexualita.


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, bolesť hlavy.

Menej časté: mierne prechodné poruchy spánku.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: bradykardia.

Menej časté: supraventrikulárna tachykardia, poruchy srdcovej vodivosti (AV blok).


Poruchy ciev

Zriedkavé: posturálna hypotenzia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea.

Menej časté: suchosť v ústach.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: kožné reakcie.


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme: retencia moču.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: mierne zvýšenie hepatálnych enzýmov.


V kombinácii s levodopou


Pretože selegilín potenciuje účinky levodopy, výskyt nežiaducich účinkov levodopy (nepokoj, hyperkinéza, abnormálne pohyby, agitovanosť, zmätenosť, halucinácie, posturálna hypotenzia, srdcové arytmie, bolesť hlavy, poruchy pohyblivosti, nízky krvný tlak, vracanie, nauzea, zápcha, vyčerpanosť, suchosť v ústach, nechutenstvo, opuchy, stúpajúci krvný tlak, úzkosť, rozrušenosť, ospalosť, úzkosť s vplyvom na krvný tlak, pomalý tep, angína pektoris, ťažkosti s močením, kožné reakcie, ťažkosti s dýchaním, kŕče, leukopénia a znížené množstvo krvných doštičiek) môže byť zvýšený pri kombinovanej liečbe (levodopa sa má zvyčajne podávať v kombinácii s periférnym inhibítorom dekarboxylázy). Kombinovaná liečba so selegilínom umožňuje zníženie dávky levodopy (dokonca o 30 %).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie nemá špecifický klinický obraz. Vzhľadom na to, že selegilín pôsobí ako selektívny inhibítor MAO-B iba v rozmedzí dávok odporúčaných pre liečbu Parkinsonovej choroby (5 ‑ 10 mg denne), prejavy predávkovania môžu byť podobné tým, ktoré sa pozorovali pri neselektívnom inhibítore MAO (poruchy CNS a kardiovaskulárneho systému). Symptómy predávkovania neselektívnymi inhibítormi MAO sa môžu vyvinúť v priebehu 24 hodín a zahŕňajú nepokoj, tremor, striedanie nízkeho a vysokého krvného tlaku, útlm dýchania, silné svalové kŕče, hyperpyrexiu, kómu a kŕče. Liečba predávkovania má byť symptomatická a neexistuje žiadne špecifické antidotum. Pacient sa musí sledovať 24 až 48 hodín.


Selegil 5 mg má nízku toxicitu. Selegilíniumchlorid sa v tele veľmi rýchlo rozkladá a rovnako rýchlo sa vylučujú aj produkty metabolizmu. Pri vysokej dávke znižuje selegilín svoj účinok na MAO-B a inhibuje aj MAO-A. Výsledkom inhibície MAO-A môže byť výskyt bolesti hlavy a zmeny krvného tlaku, osobitne v kombinácii s jedlom s vysokým obsahom tyramínu. Úplná inhibícia MAO-B v každom prípade spôsobuje zvýšenie vracania. Vplyvom tohto mechanizmu účinku, ktorý interferuje s metabolizmom katecholamínov, sa nemôže vylúčiť excitácia CNS v prípade silného predávkovania tabletami Selegil 5 mg.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum, inhibítor monoaminooxidázy (MAO) typu B, ATC kód: N04BD01


Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku selegilínu spočíva v selektívnej inhibícii monoaminooxidázy, ktorá je primárne zodpovedná za rozklad dopamínu (MAO-B) v mozgu. Selegilín tiež chráni opätovnú presynaptickú resorpciu dopamínu.


Väzba selegilínu na MAO-B je ireverzibilná. Inhibícia poklesne po 1 ‑ 2 dňoch novou tvorbou MAO-B.


Štúdie post mortem preukázali, že aktivita MAO na dopamín a serotonín sa znížila na 90 % a 65 % v mozgu pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí sa liečili dávkou 10 mg selegilíniumchloridu počas 6 dní dodatočne po dlhodobej liečbe levodopou. Hladina dopamínu u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí sa liečili selegilínom s levodopou, bola približne o 70 % vyššia v substantia nigra ako u pacientov, ktorí neužívali selegilín. Hladiny serotonínu zostali nezmenené. Pomer inhibície MAO-A a MAO-B sa počas dlhodobej liečby nezmenil.


Hoci inhibícia MAO-A by sa mohla preukázať v post mortem štúdiách, klinicky signifikantná inhibícia črevnej MAO-A, ktorá vedie k zvýšeniu citlivosti na tyramín („syrový efekt“ s bolesťou hlavy a náhlou krízou vysokého tlaku), by sa dala preukázať pri selegilíniumchloride pri dávkach vyšších ako 20 mg/deň.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Selegilín je lipofilná látka a z črevného traktu sa veľmi rýchlo vstrebáva. Maximálne koncentrácie selegilínu a jeho metabolitov v sére sa dosiahnu v priebehu 0,5 ‑ 2 hodín od podania.


Ak sa podávajú terapeutické dávky, 94 % selegilínu sa viaže na bielkoviny plazmy. Distribučný objem je nad 300 l. Selegilín a jeho metabolity prechádzajú cez mozgovú bariéru.


Metabolizmus

Selegilín sa metabolizuje najmä v pečeni. Podlieha vplyvu prvého prechodu. U ľudí sa identifikovali v plazme v cerebrospinálnom moku a v moči 3 hlavné metabolity (demetylselegilín, L-metamfetamín a L-amfetamín). Stereoizomérna konfigurácia sa metabolizmom nemení. In vivosa nedokázala nijaká racemizácia.


Eliminácia

14C selegilín má rýchlosť vylučovania z plazmy (plazmatický klírens) 1,7 ml/kg. Celková hodnota vylučovania selegilínu je u človeka 500 l/h (stredná hodnota). Nezmenený selegilín sa v moči nedokázal. Metabolity sa prednostne vylučujú močom (70 – 85 %) a malé množstvá sa vylučujú rektálne. Priemerná hodnota sledovaná počas 24 hodín je medzi 30 – 90 %. Vylučovanie L-metamfetamínu a L-amfetamínu sa zvyšuje so zvyšovaním kyslosti moču bez vplyvu na klinickú odozvu.


Biodostupnosť

Porovnávacia štúdia biodostupnosti založená na farmakokinetickej linearite (voľná, krížová schéma), vykonaná v roku 1994 u 18 zdravých dobrovoľníkov (13 mužov vo veku od 21 do 32 rokov), poskytla tieto hodnoty hlavných metabolitov: metamfetamín a amfetamín po jednorazovom podaní 2 tabliet Selegilu 5 mg, ktoré sú ekvivalentné 10 mg selegilíniumchloridu.


Farmakokinetické parametre metamfetamínu po jednorazovom podaní 2 tabliet Selegilu 5 mg:

_________________________________________________________________

Cmax tmax AUC0-

_________________________________________________________________

MW 11,7 3,0 239,62

SA 2,6 1,7 70,64

E ng/ml h h x ng/ml

kde

Cmax = maximálna koncentrácia,

tmax= čas maximálnej koncentrácie,

AUC0-= plocha krivky,

MV = priemerná hodnota,

SD = štandardná odchýlka,

U = jednotka.


Farmakokinetické parametre metamfetamínu po jednorazovom podaní 2 tabliet referenčného lieku:

__________________________________________________________________

Cmax tmax AUC0-

___________________________________________________________________

MW 11,3 2,7 212,16

SA 2,6 1,3 51,31

E ng/ml h h x ng/ml


Farmakokinetické parametre amfetamínu po jednorazovom podaní 2 tabliet Selegilu 5 mg:

__________________________________________________________________

Cmax tmax AUC0-

__________________________________________________________________

MW 3,5 4,1 102,42

SA 0,6 2,4 26,47

E ng/ml h h x ng/ml


Farmakokinetické parametre amfetamínu po jednorazovom podaní 2 tabliet referenčného lieku:

_________________________________________________________________

Cmax tmax AUC0-

___________________________________________________________________

MW 3,3 3,6 91,87

SA 0,7 0,7 16,64

E ng/ml h h x ng/ml


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


 • Akútna toxicita

Rozsah akútnej toxicity pri sledovaní na experimentálnych zvieratách je približne 800 – 3 000-násobne vyšší ako odporúčaná terapeutická denná dávka 5 – 10 mg/deň.


 • Chronická toxicita

Sledovanie opakovaných dávok podaných potkanom a psom poukázalo len na lokálnu reakciu vo vzťahu k farmakologickému účinku, t. j. nevyvolal sa žiadny organotoxický vplyv. Nepozorovali sa žiadne špecifické patologické zmeny alebo preukázateľné symptómy.


 • Mutagénny a karcinogénny potenciál

Rôzne in vitroa in vivoskúšky nepreukázali žiadne mutagénne vlastnosti selegilíniumchloridu.

Dlhodobé sledovanie potkanov a myší neposkytlo žiadnu indikáciu karcinogénneho účinku.


 • Reprodukčná toxicita

Pozri časti 4.6.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, povidón 25, kyselina stearová.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister.

Balenie obsahuje 30, 50 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


27/0046/00-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 1. február 2000

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

8SELEGIL 5 mg