+ ipil.sk

Sentacurin 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/04276-TR

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02943-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Sentacurin 10 mg

filmom obalené tablety


solifenacíniumsukcinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sentacurin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sentacurin

3. Ako užívať Sentacurin

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Sentacurin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Sentacurin a na čo sa používa


Liečivo Sentacurinu patrí do skupiny anticholinergík. Tieto lieky sa používajú na zníženie aktivity príliš aktívneho (hyperaktívneho) močového mechúra. Vďaka jeho účinku dokážete vydržať dlhšie, pokým budete mať potrebu ísť na toaletu a váš močový mechúr bude schopný udržať väčšie množstvo moču.


Sentacurin sa používa na liečbu príznakov stavu nazývaného hyperaktívny močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú: silnú a náhlu nutkavú potrebu močiť bez predchádzajúceho varovného signálu, častú potrebu močiť alebo únik moču v prípade, že ste nestihli dôjsť včas na toaletu.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sentacurin


Neužívajte Sentacurin:

- ak ste precitlivený (alergický) na solifenacín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak nie ste schopný močiť alebo úplne vyprázdniť močový mechúr (retencia moču),

 • ak máte závažné žalúdočné alebo črevné problémy (vrátane toxického megakolónu, komplikácie spojenej so zápalom hrubého čreva (ulcerózna kolitída)),

 • ak trpíte ochorením svalov nazývaným myasténia gravis, ktoré môže spôsobiť extrémne ochabnutie niektorých svalov,

 • ak trpíte vysokým vnútroočným tlakom s postupnou stratou zraku (zelený zákal),

 • ak podstupujete dialýzu obličiek,

 • ak trpíte závažným ochorením pečene,

 • ak trpíte závažným ochorením obličiek alebo stredne závažným ochorením pečene A súbežne užívate lieky, ktoré môžu znížiť vylučovanie Sentacurinu z tela (napr. ketokonazol). Váš lekár alebo lekárnik vás bude o tom informovať.


Ak sa vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Sentacurin.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Sentacurin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- keď máte ťažkosti s vyprázdnením močového mechúra (= obštrukcia močového mechúra) alebo máte problémy s močením (napr. slabý prúd moču). Je u vás značne zvýšené riziko hromadenia moču v mechúre (retencia moču),

- keď máte ťažkosti s priechodnosťou tráviaceho traktu (zápcha),

- keď sa u vás vyskytuje riziko zníženej aktivity tráviaceho traktu (pohyby žalúdka a čriev). Váš lekár vás bude o tom informovať,

 • keď máte závažné ochorenie obličiek,

 • keď máte stredne závažné ochorenie pečene,

 • keď máte časť žalúdka vysunutú cez bránicu do hrudníka (hiátová hernia) alebo pálenie záhy,

 • keď máte nervovú poruchu (autonómna neuropatia).


Deti a dospievajúci

Sentacurin nemajú užívať deti alebo dospievajúci do 18 rokov.


Pred začiatkom liečby Sentacurinom váslekár vyšetrí, aby zistil, či nie sú iné príčiny vášho častého močenia (napríklad srdcové zlyhanie (neschopnosť srdca pumpovať krv v potrebnom množstve) alebo ochorenie obličiek). Ak máte infekciu močových ciest, váš lekár vám predpíše antibiotikum (liek proti určitým bakteriálnym infekciám).


Iné lieky a Sentacurin

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je mimoriadne dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak užívate:

 • iné anticholinergické lieky, pretože účinky a vedľajšie účinky oboch liekov sa môžu znásobiť,

 • cholinergiká, ktoré môžu znižovať účinok solifenacíniumsukcinátu,

 • liečivá, ako metoklopramid a cisaprid, ktoré urýchľujú pohyb potravy tráviacim traktom. Solifenacíniumsukcinát môže znižovať ich účinok,

 • liečivá, ako ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, intrakonazol a verapamil, znižujúce rýchlosť, ktorou sa solifenacíniumsukcinát odstraňuje z tela,

 • liečivá ako rifampicín, fenytoín a karbamazepín, ktoré môžu urýchľovať odstraňovanie solifenacíniumsukcinátu z tela,

 • liečivá, ako sú biofosfáty, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť zápal pažeráka (ezofagitídu).


Sentacurin a jedlo a nápoje

Sentacurin môžete užívať podľa vášho uváženia s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Sentacurin neužívajte, ak ste tehotná, okrem prípadov, kedy to je jasne nevyhnutné. Keďže solifenacín môže prechádzať do materského mlieka, neužívajte Sentacurin, ak dojčíte


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Sentacurin môže spôsobovať rozmazané videnie a niekedy ospalosť alebo únavu. Ak sa u vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, neveďte vozidlo a ani neobsluhujte stroje.


Čo Sentacurin obsahuje

Sentacurin obsahuje laktózu. Ak vám lekár povedal, že máte zriedkavý dedičný problém s galaktózovou intoleranciou, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou, tento liek neužívajte.


 1. Ako užívať Sentacurin


Pokyny na správne užívanie

Vždy užívajte Sentacurin presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tableta sa má prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou. Môžete ju užívať podľa vlastného uváženia – s jedlom alebo bez jedla. Tablety nedrvte.


Odporúčaná dávka je 5 mg jedenkrát denne, pokiaľ vám lekár nepredpíše dávku 10 mg jedenkrát denne.


Ak užijete viac Sentacurinu, ako máte

Ak ste užili príliš mnoho solifenacíniumsukcinátu alebo ak náhodne užije solifenacíniumsukcinát dieťa, okamžite vyhľadajte pomoc lekára alebo lekárnika.


Príznakom predávkovania môže byť: bolesť hlavy, sucho v ústach, závrat,ospalosť a rozmazané videnie, vnímanie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú (halucinácie), nadmerná dráždivosť, záchvaty (kŕče), problémy s dýchaním, zrýchlený pulz (tachykardia), hromadenie moču v močovom mechúre (retencia moču), rozšírenie zreníc (mydriáza).


Ak zabudnete užiť Sentacurin

Ak ste zabudli užiť tabletu vo zvyčajnom čase, užite ju hneď, ako si spomeniete, ale nie v prípade, ak je už čas na užitie ďalšej dávky. Nikdy neužívajte viac ako jednu dávku denne. V prípade pochybností sa vždy opýtajte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak prestanete užívať Sentacurin

Ak prestanete užívať Sentacurin, príznaky hyperaktívneho močového mechúra sa môžu znova objaviť alebo zhoršiť. Vždy sa poraďte so svojím lekárom, ak uvažujete o ukončení liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Sentacurin môže spôsobovať ďalšie vedľajšie účinky, a to:


Veľmi častévedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u viac ako 1 z 10 pacientov)

 • sucho v ústach


Časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u viac než 1 zo 100 pacientov a menej než 1 z 10 pacientov)

 • rozmazané videnie,

 • zápcha, nutkanie na vracanie, poruchy trávenia s príznakmi, ako pocit plnosti žalúdka, bolesť brucha, grganie, nevoľnosť a pálenie záhy (dyspepsia), nepríjemný pocit v žalúdku.


Menej častévedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u viac než 1 zo 1 000 pacientov a menej než 1 zo 100 pacientov)

 • infekcia močových ciest, infekcia močového mechúra,

 • ospalosť,

 • porucha vnímania chuti (dysgeúzia),

 • suché (podráždené) oči,

 • suché nosné dutiny,

 • refluxná choroba (mimovoľný návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka),

 • sucho v hrdle,

 • suchá koža,

 • ťažkosti s močením,

 • únava,

 • hromadenie tekutiny v spodnej časti nôh (opuch).


Zriedkavévedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u viac než 1 zo 10 000 pacientov a menej než 1 z 1 000 pacientov):

 • hromadenie veľkého množstva stvrdnutej stolice v hrubom čreve (fekálne upchatie),

 • hromadenie moču v močovom mechúre v dôsledku sťaženého vyprázdňovania (retencia moču).


Veľmi zriedkavévedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u menej než 1 z 10 000 pacientov)

 • halucinácie, zmätenosť,

 • závrat, bolesť hlavy,

 • zmeny v elektrickej aktivite srdca (EKG), nepravidelný srdcový tep (torsades de pointes),

 • zvracanie,

 • svrbenie, vyrážka, alergická vyrážka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Sentacurin


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sentacurin obsahuje


 • Liečivo je solifenacíniumsukcinát 10 mg.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro: monohydrát laktózy, hydroxypropyl-metylcelulóza, kukuričný škrob, magnéziumstearát.

Obal: hypromelóza, polyetylénglykol, oxid titaničitý (E-171), mastenec, červený oxid železitý (E-172).


Ako vyzerá Sentacurin a obsah balenia


Sentacurin 10 mg sú ružové filmom obalené tablety.


Sentacurin tablety sa dodávajú v blistroch v balení po 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 alebo 200 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1166 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


Výrobca

Combino Pharm, S.L.

Fructuós Gelabert, 6-8

08970 Sant Joan Despí – Barcelona

Španielsko


Combino Pharm (Malta) Ltd

HF60 Hal Far Industrial State,

Hal Far BBG 3000

Malta


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EHP pod nasledujúcimi názvami:


Portugalsko:

Solifenacina Vancombex

Solifenacina Vancombex


Česká republika:

Sentacurin 5 mg

Sentacurin 10 mg


Slovensko:

Sentacurin 5 mg

Sentacurin 10 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.


5

Sentacurin 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/04276-TR

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02943-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Sentacurin 10 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Sentacurin 10 mg:

Jedna tableta obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,54 mg solifenacínu.

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 102,5 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.

Sentacurin 10 mg filmom obalené tablety:

Jedna 10 mg tableta je okrúhla, ružová.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácieSymptomatická liečba urgentnejinkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a urgencie, ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí vrátane starších pacientov

Odporúčaná dávka je 5 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 10 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí zatiaľ nebola stanovená. Solifenacíniumsukcinát sa preto nemá používať u detí.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu > 30 ml/min) nie je potrebná úprava dávkovania. Pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) je treba liečiť opatrne a nemajú užívať viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernym poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. Pacientov so stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) je treba liečiť opatrne a nemajú užívať viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Silné inhibítory cytochrómu P450 3A4

Maximálna dávka solifenacíniumsukcinátu sa má obmedziť na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, napríklad ritonaviru, nelfinaviru, itrakonazolu (pozri časť 4.5).


Spôsob podávania

Solifenacíniumsukcinát sa má užívať perorálne a má sa prehltnúť celý a zapiť tekutinou. Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Solifenacín je kontraindikovaný u:

 • pacientov precitlivených na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • pacientov s retenciou moču, so závažnými gastrointestinálnymi poruchami (vrátane toxického megakolonu), myasténiou gravis alebo glaukómom s úzkym uhlom a u pacientov s rizikom výskytu týchto stavov.

 • pacientov, ktorí sa podrobujú hemodialýze (pozri časť 5.2).

 • pacientov so závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2).

 • pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene a ktorí sú liečení silným inhibítorom CYP3A4, napr. ketokonazolom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby solifenacíniumsukcinátom sa majú vyhodnotiť ďalšie príčiny častého močenia (zlyhávanie srdca alebo ochorenie obličiek). V prípade infekcie močovej sústavy sa musí nasadiť vhodná antibakteriálna liečba.


Solifenacíniumsukcinát sa má podávať opatrne u pacientov s :

 • klinicky významnou obštrukciou vývodu močového mechúra s možným rizikom retencie moču,

 • gastrointestinálnou obštrukčnou poruchou,

 • rizikom zníženej gastrointestinálnej motility,

 • závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min; pozri časti 4.2 a 5.2); u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9; pozri časti 4.2 a 5.2); u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • súčasným užívaním silného inhibítora CYP3A4, napr. ketokonazolu (pozri časti 4.2 a 4.5),

 • hiátovou herniou/gastroezofageálnym refluxom a/alebo u pacientov, ktorí súčasne užívajú lieky (napr. bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť ezofagitídu,

 • autonómnou neuropatiou.

U pacientov s neurogénnou príčinou hyperaktivity detruzora sa bezpečnosť a účinnosť tohto lieku zatiaľ nestanovila.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, s lapónskym deficitom laktázy alebo s glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

Maximálny účinok solifenacíniumsukcinátu je možné určiť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jeho užívania.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakologické interakcie

Súčasná liečba inými liekmi s anticholinergickými vlastnosťami môže vyústiť do výraznejších terapeutických účinkov a nežiaducich účinkov. Medzi ukončením liečby solifenacíniumsukcinátom a iniciáciou liečby iným anticholinergickým liekom musí uplynúť približne jeden týždeň. Súčasné podávanie agonistov cholinergných receptorov môže zoslabiť liečebný účinok solifenacínu.

Solifenacín môže zoslabiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, akými sú napríklad metoklopramid a cisaprid.


Farmakokinetické interakcie

Štúdie in vitro dokázali, že solifenacín pri terapeutických koncentráciách neinhibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 alebo 3A4 odvodené z mikrozómov ľudskej pečene. Preto je nepravdepodobné, že by solifenacín menil klírens liekov metabolizovaných pomocou týchto CYP enzýmov.


Účinok iných liekov na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu

Solifenacín sa metabolizuje pomocou CYP3A4. Súčasné podanie silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu (200 mg/denne) viedlo k dvojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu, zatiaľ čo podanie ketokonazolu v dávke 400 mg/deň viedlo k trojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu. Preto má byť maximálna dávka solifenacíniumsukcinátu obmedzená na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4 (napr. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) (pozri časť 4.2). Súčasná liečba solifenacínom a silným inhibítorom CYP3A4 je kontraindikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene.

Účinky enzýmovej indukcie na farmakokinetiku solifenacínu a jeho metabolitov neboli predmetom štúdia, rovnako ako ani účinok substrátov s vyššou afinitou voči CYP3A4 na expozíciu solifenacínu. Keďže solifenacín je metabolizovaný CYP3A4, môže dôjsť k farmakokinetickým interakciám s inými substrátmi s vyššou afinitou voči CYP3A4 (napr. verapamil, diltiazem) a induktormi CYP3A4 (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín).


Účinok solifenacínu na farmakokinetiku iných liekov


Perorálne kontraceptíva

Užívanie solifenacíniumsukcinátu nevykázalo žiadnu farmakokinetickú interakciu solifenacínu s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami (etinylestradiol/levonorgestrel).


Warfarín

Užívanie solifenacíniumsukcinátu nezmenilo farmakokinetiku R-warfarínu alebo S-warfarínu alebo ich účinok na protrombínový čas.


Digoxín

Užívanie solifenacíniumsukcinátu nevykázalo žiaden vplyv na farmakokinetiku digoxínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne alebo len obmedzené údaje (menej než 300 ukončených tehotenstiev) o použití solifenacínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku Sentacurin 10 mg počas gravidity.


Laktácia

Údaje o vylučovaní solifenacínu do materského mlieka nie sú k dispozícii. U myší sa solifenacín a/alebo jeho metabolity vylučovali do mlieka, čo spôsobilo od dávky závislé nedostatočné prospievanie novorodenej myši (pozri časť 5.3). Preto sa počas obdobia dojčenia neodporúča užívať solifenacíniumsukcinát.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Sentacurin 10 mg filmom obalené tablety má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky).


4.8 Nežiaduce účinky


Vzhľadom na farmakologické účinok solifenacínu môže solifenacíniumsukcinát spôsobiť anticholinergické nežiaduce účinky (vo všeobecnosti) miernej alebo strednej závažnosti. Frekvencia anticholinergických nežiaducich účinkov je závislá od dávky. Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia pri užívaní solifenacíniumsukcinátu bola sucho v ústach. K tejto reakcii došlo u 11 % pacientov, ktorí užívali dávku 5 mg jedenkrát denne, u 22 % pacientov, ktorí užívali dávku 10 mg jedenkrát denne a u 4 % pacientov, ktorí užívali placebo. Závažnosť sucha v ústach bola obvykle mierna a len občas viedla k prerušeniu liečby. Komplians lieku bola vo všeobecnosti veľmi vysoká (približne 99 %) a približne 90 % pacientov liečených solifenacíniumsukcinátom ukončilo celú štúdiu v trvaní 12 týždňov.


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Veľmi časté ≥ 1/10

Časté ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé < 1/10 000,

neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazyinfekcia močových ciest

cystitídaPsychické poruchy

halucinácie*

stavy zmätenosti*

Poruchy nervového systémusomnolencia

dysgeúzia


závrat,*

bolesť hlavy*

Poruchy oka


rozmazané videnie

suché očiPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínasucho v nosePoruchy gastrointestinálneho traktu

sucho v ústach

zápcha

nauzea

dyspepsia

bolesť brucha

gastro-ezofageálny reflux

sucho v hrdle

obštrukcia hrubého čreva

porucha vyprázdňovania hrubého čreva

vracanie*

Poruchy kože a podkožného tkanivasuchá pokožka


multiformný erytém*

pruritus*,

vyrážka*,

urtikária*

Poruchy obličiek a močových ciestproblémy pri močení

retencia moču


Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniaúnava

periférny edém* hlásené po uvedení na trh

Predĺženie intervalu QT a komorové tachykardie typu Torsade de Pointesboli hlásené v spojitosti s užívaním solifenacínu v celosvetovej postmarketingovej praxi. Keďže tieto účinky boli spontánne hlásené v rámci celosvetovej postmarketingovej praxe, frekvenciu príhod a kauzálny úlohu solifenacínu nie je možné spoľahlivo stanoviť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky


Predávkovanie solifenacíniumsukcinátom môže potenciálne viesť k ťažkým anticholinergickým účinkom. Najvyššia dávka solifenacíniumsukcinátu podaná omylom jednému pacientovi bola 280 mg počas 5 hodín a mala za následok zmeny duševného stavu, ktoré nevyžadovali hospitalizáciu.


Liečba


V prípade predávkovania solifenacíniumsukcinátom sa má pacient liečiť živočíšnym uhlím. Výplach žalúdka pomôže, ak sa vykoná do 1 hodiny, ale nemá sa vyvolávať vracanie.

Tak ako pri ostatných anticholinergikách, príznaky sa môžu liečiť nasledovne:

 • Závažné centrálne anticholinergické účinky, ako sú halucinácie alebo výrazná excitácia: liečba fyzostigmínom alebo karbacholom.

 • Kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi.

 • Respiračná nedostatočnosť: liečba umelým dýchaním.

 • Tachykardia: liečba beta-blokátormi.

 • Retencia moču: liečba katetrizáciou.

 • Mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie pacienta do

tmavej miestnosti.

Tak ako pri ostatných antimuskarinikách, musí sa v prípade predávkovania solifenacíniumsukcinátom venovať zvláštna pozornosť pacientom so známym rizikom predĺženia QT-intervalu (t.j. pri hypokaliémii, bradykardii a súčasnom podávaní liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT-interval) a pacientom s už existujúcim ochorením srdca (t.j. s ischémiou myokardu, arytmiou, kongestívnym zlyhaním srdca).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: urinárne antispastiká, ATC kód: G04B D08.


Mechanizmus účinku


Solifenacín je kompetitívny špecifický antagonista cholinergných receptorov.

Močový mechúr je inervovaný parasympatickými cholinergnými nervami. Acetylcholín kontrahuje hladký sval detruzora prostredníctvom muskarínových receptorov, predovšetkým podtypom M3. Farmakologické štúdie in vitro a in vivo naznačujú, že solifenacín je kompetitívny inhibítor muskarínového receptora podtypu M3. Ukázalo sa, že solifenacín je naviac špecifickým antagonistom muskarínových receptorov ─ vykazuje nízku alebo žiadnu afinitu voči rôznym iným testovaným receptorom a testovaným iónovým kanálom.


Farmakodynamické účinky

Liečba solifenacíniumsukcinátom v dávkach 5 mg a 10 mg denne bola predmetom niekoľkých dvojito zaslepených, randomizovaných, kontrolovaných klinických skúšaní, ktorých sa zúčastnili muži a ženy s hyperaktívnym močovým mechúrom.

Podľa nižšie uvedenej tabuľky obe dávky 5 mg a 10 mg solifenacíniumsukcinátu spôsobili štatisticky významné zlepšenia primárnych a sekundárnych koncových ukazovateľov v porovnaní s placebom. Účinnosť sa prejavila do jedného týždňa od začatia liečby a stabilizovala sa v priebehu 12 týždňov. Dlhodobá otvorená štúdia dokázala, že účinnosť pretrvávala najmenej 12 mesiacov. Po 12 týždňoch liečby u približne 50 % pacientov, ktorí pred liečbou trpeli inkontinenciou, vymizli epizódy inkontinencie a u ďalších 35 % pacientov sa znížila frekvencia močenia na menej než 8-krát za deň. Liečenie príznakov hyperaktívneho močového mechúra malo prínos i s ohľadom na hodnotenie kvality života, ako je celkové vnímanie zdravia, vplyv inkontinencie, funkčné obmedzenia, fyzické obmedzenia, spoločenské obmedzenia, emócie, závažnosť symptómov, miery závažnosti a spánok/vitalitu.


Výsledky (súhrn údajov) štyroch kontrolovaných štúdií fázy 3 s trvaním liečby 12 týždňov


Placebo

solifenacínium- sukcinát

5 mg 1x denne

solifenacínium-sukcinát

10 mg 1x denne

tolterodín

2 mg 2x denne

Počet močení/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

N

p-hodnota*


11,9


1,4


(12%)

1138


12,1


2,3


(19%)

552

<0,001


11,9


2,7


(23%)

1158

<0,001


12,1


1,9


(16%)

250

0,004

Počet epizód urgencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

N

p-hodnota*


6,3


2,0


(32%)

1124


5,9


2,9


(49%)

548

<0,001


6,2


3,4


(55%)

1151

<0,001


5,4


2,1


(39%)

250

0,031

Počet epizód inkontinencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet N

p-hodnota*


2,9


1,1


(38%)

781


2,6


1,5


(58%)

314

<0,001


2,9


1,8


(62%)

778

<0,001


2,3


1,1


(48%)

157

0,009

Počet epizód nočného močenia (noktúrie)/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

N

p-hodnota*


1,8


0,4


(22%)

1005


2,0


0,6


(30%)

494

0,025


1,8


0,6


(33%)

1035

<0,001


1,9


0,5


(26%)

232

0,199

Vymočený objem/močenie

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zvýšenie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

N

p-hodnota*


166 ml


9 ml


(5%)

1135


146 ml


32 ml


(21%)

552

<0,001


163 ml


43 ml


(26%)

1156

<0,001


147 ml


24 ml


(16%)

250

<0,001

Počet vložiek/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

N

p-hodnota*


3,0


0,8


(27%)

238


2,8


1,3


(46%)

236

<0,001


2,7


1,3


(48%)

242

<0,001


2,7


1,0


(37%)

250

0,010

Poznámka: V 4 pilotných štúdiách bol použitý solifenacíniumsukcinát 10 mg a placebo. V 2 zo 4 štúdií sa použil taktiež solifenacíniumsukcinát 5 mg a v jednej štúdii bol použitý tolterodín 2 mg dvakrát denne.


Všetky parametre a liečené skupiny neboli hodnotené vo všetkých štúdiách. Preto sa uvedený počet pacientov môže v závislosti od parametrov a od liečebných skupín líšiť.

* P-hodnota sa týka významnosti rozdielov zistených párovým porovnaním s placebom


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po užití tabliet solifenacíniumsukcinátu dosiahne solifenacín maximálnu koncentráciu v plazme (Cmax) po 3 až 8 hodinách. Tmaxnezávisí od dávky. Cmaxa plocha pod krivkou (AUC) rastie proporcionálne s dávkou v rozmedzí 5 až 40 mg. Absolútna biologická dostupnosť je približne 90 %. Príjem potravy neovplyvňuje Cmaxani AUC solifenacínu.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem solifenacínu po intravenóznom podaní dosahuje približnú hodnotu 600 l. Solifenacín sa značne (približne z 98 %) viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na α1‑kyslý glykoproteín.


Biotransformácia

Solifenacín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni, primárne prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4). Okrem toho existujú aj alternatívne cesty metabolizácie, ktoré môžu prispieť k metabolizmu solifenacínu. Systémový klírens solifenacínu je približne 9,5 l/h a terminálny polčas solifenacínu je 45–68 hodín. Po perorálnom užití bol okrem solifenacínu v plazme identifikovaný jeden farmakologicky aktívny (4R-hydroxysolifenacín) a tri inaktívne metabolity (N-glukuronid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifenacínu).


Eliminácia

Po jednorazovom podaní 10 mg [14C-označeného]-solifenacínu bolo v priebehu 26 dní detekovaných70 % rádioaktivity v moči a 23 % v stolici. V moči bolo približne 11 % rádioaktivity získaných vo forme nezmenenej účinnej látky; približne 18 % vo forme metabolitu N-oxid, 9 % vo forme metabolitu 4R-hydroxy-N-oxid a 8 % vo forme 4R-hydroxy metabolitu (účinný metabolit).


Linearita/nelinearita

Farmakokinetika je v rozsahu terapeutických dávok lineárna.


Charakteristiky u pacientov


Vek

Nie je potrebná úprava dávkovaniav závislosti od veku pacientov.Štúdie so staršími pacientmi dokázali, že expozícia solifenacínu, vyjadrená vo forme AUC po podaní solifenacíniumsukcinátu (5 mg a 10 mg jedenkrát denne) bola u zdravých starších jedincov (vo veku 65 až 80 rokov) podobná expozícii zistenej u zdravých mladých jedincov (vo veku do 55 rokov). Stredná hodnota rýchlosti absorpcie vyjadrená ako tmaxbola u starších jedincov mierne pomalšia a terminálny polčas bol u starších jedincov približne o 20 % dlhší. Tieto mierne odchýlky sa nepovažujú za klinicky významné.

U detí a dospievajúcich sa farmakokinetika solifenacínu nestanovili.


Pohlavie

Pohlavie nemá vplyv na farmakokinetiku solifenacínu.


Rasa

Rasa nemá vplyv na farmakokinetiku solifenacínu.


Porucha funkcie obličiek

Hodnoty AUC a Cmaxsolifenacínu zistené u pacientov s miernym a stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa nelíšili významne od hodnôt zistených u zdravých dobrovoľníkov. U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) bola expozícia solifenacínu významne vyššia než u kontrolnej skupiny, pričom došlo k nárastu Cmax o približne 30 %, AUC o viac než 100 % a t½o viac než 60 %. Štatisticky významný vzťah bol pozorovaný medzi klírensom kreatinínu a klírensom solifenacínu.

Farmakokinetika solifenacínu u pacientov podstupujúcich hemodialýzu nebola zatiaľ študovaná.


Porucha funkcie pečene

U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) nebola hodnota Cmaxovplyvnená, avšak hodnota AUC sa zvýšila o 60 % a hodnota t½ sa zdvojnásobila. Farmakokinetika solifenacínu u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene nebola zatiaľ študovaná.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, fertility, embryofetálneho vývoja, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdia pre- a postnatálneho vývoja myší odhalila, že podávanie solifenacínu matke počas laktácie spôsobilo klinicky významné a od dávky závislé zníženie miery prežitia po narodení, nižšiu hmotnosť mláďat a pomalší fyzický rozvoj mláďat.


Hodnotenie environmentálneho rizika

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Hydroxypropylmetylcelulóza

Kukuričný škrob

Stearan horečnatý


Filmový obal

Hypromelóza

Polyetylén glykol

Oxid titaničitý (E171)

Mastenec

Červený oxid železitý ( E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal:

PVC/hliníkový blister

Obsah balenia:

3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 alebo 200 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1166 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


73/0083/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. apríl 2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

10Sentacurin 10 mg