+ ipil.sk

SENTI-SCINT kitPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev. č. 2009/02391


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


SENTI – SCINT kit


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek


 • Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov nájdete:

 1. Čo je Senti-Scint kit a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Senti-Scint kit

 3. Ako užívať Senti-Scint kit

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Senti-Scint kit

 6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE SENTI-SCINT KIT A NA ČO SA POUŽÍVA


Tento liek je len na diagnostické použitie. Po označení s 99mTc- technecistanom sodným, Vám ho doktor aplikuje subkutánne pre scintigrafické vyšetrenie lymfatických sentinelových uzlín, pre ich zobrazenie a identifikáciu u karcinómu prsníka a u melanómu.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE SENTI-SCINT KIT


Nepoužívajte Senti-Scint kit

ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na niektorú z ďalších zložiek Senti-Scint kit


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Senti-Scint kit

ak máte menej ako 18 rokov, prosím, poraďte sa so svojím lekárom

ak Vám bol liek podaný lekárom, musíte piť veľa tekutín (napr. vodu, džús) a často močiť pre zníženie ožiarenia močového mechúra

Prosím, prečítajte si tiež informácie o tehotenstve a dojčení.

Pred liečbou s Senti-Scint kit Váš lekár Vám vysvetlí postup vyšetrenia, ktorému sa podrobíte a rádioaktivný liek Vám bude podaný. Požitie 99mTc- Senti-Scintu zahrňuje podanie malého množstva rádioaktivity. Možné riziko je veľmi malé a Váš lekár zváži vykonanie vyšetrenia len vtedy, ak bude presvedčený, že riziko je prevážené prínosom štúdie.

Prosím, informujte svojho lekára, ak viete, že trpíte ochorením obličiek a/alebo pečene a /alebo zlou funkciou žlčníka. Váš lekár Vám vysvetlí podrobne podané dávky a postup vyšetrenia.Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Je dôležité informovať svojho lekára, ak existuje akákoľvek možnosť, že ste tehotná. Zvláštny zreteľ je venovaný na použitie rádiofarmaka v priebehu tehotenstva. Váš lekár použije tento liek, iba ak sa domnieva, že očakávaný prínos preváži riziko.

Informujte svojho lekára ak dojčíte, pretože môže odložiť vyšetrenie až do ukončenia dojčenia alebo Vás požiada, aby ste prestala dojčiť na krátku dobu, kým sa rádioaktivita vylúči z Vášho tela. Lekár Vám povie návod na náhradné dojčenie Vášho dieťaťa pre nasledujúcich 24 hodín po podaní Senti-Scint kit. Materské mlieko vytvorené počas tejto doby má byť zlikvidované. Váš lekár Vám poradí aby ste sa vyhla blízkemu kontaktu s Vašimi deťmi a ostatnými deťmi na krátku dobu, kým sa rádioaktivita nevylúči z Vášho tela.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Senti-Scint kit nemá žiadny vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Senti-Scint kit

Tento liek obsahuje 0,0108 mmol sodíka v jednej injekčnej liekovke, teda v podstate „neobsahuje sodík“.


 1. AKO UŽÍVAŤ SENTI-SCINT KIT


Váš lekár vždy rozhodne o množstve použitého rádioaktívneho (99mTc)-Senti-Scint kit (o rádioaktivite nanokoloidu ľudského sérového albumínu). Bude to minimálne množstvo potrebné k získaniu dostatočne zreteľného snímku pre poskytnutie požadovanej informácie.

(99mTc)-Senti-Scint kit je aplikovaný ako subkutánna injekcia a má byť podaný iba kvalifikovanou osobou.

Váš lekár bude používať Senti.Scint kit opatrne u malých detí a dospievajúcich, podľa klinických potrieb.


Ak dostanete Senti-Scint kit od Vášho lekára

- Musíte vypiť asi 2 litry tekutín a často močiť bezprostredne po vyšetrení , pre urýchlenie vylúčenia rádioaktivity z Vášho tele.


Potom čo Vám dal lekár Senti-Scint kit

Neužívajte žiadne iné lieky kým Vám to neoznámi Váš lekár.


Ak užijete viac Senti-Scint kit, ako máte

Ak Vám Váš lekár podal nadmernú dávku 99mTc-Senti-Scintu, vstrebaná dávka ktorú ste prijali, by mala byť znížená, pokiaľ je to možné, zvýšenou elimináciou rádionuklidu z tela častým močením a stolicou. Do dnes, nebol nahlásený žiadny prípad z predávkovania.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára.


 1. MOŽNÉ VEĎLAJŠIE ÚČINKY


Nasledujúca tabuľka uvádza rozdelenie frekvencie vedľajších účinkov:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Neobvyklé (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (nemôžu byť odhadované z dostupných údajov)


Tak ako všetky lieky, Senti-Scint kit môže spôsobiť vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého, vzácne alergickú (hypersenzitívnu) reakciu na albumín.

Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi:

hypersenzitívny typ reakcie s bolesťou na prsiach, mrazenie a kolaps

alergickú reakciu, najčastejšie v mieste vpichu injekcie

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ SENTI-SCINT KIT


Uchovávajte mimo dosah a dohľad detí.


Nepoužívajte Senti-Scint kit po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku.

Uchovávajte pri teplote pod 25 oC. Po rekonštitúcii s 99mTc- technecistanom sodným Senti-Scint kit uchovávajte pri teplote pod 25 oC. Uchovávajte v originálnom balení, tak aby bol liek chránený pred svetlom.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Senti-Scint kit obsahuje


Liečivom jeseroalbuminum humanum colloidalis

1 injekčná liekovka obsahuje 1,0 mg seroalbuminum humanum colloidalis


Ďalšie zložky sú:

Dihydrát chloridu cínatého (II)

Dihydrofosforečnan sodný a hydrofosforečnan sodný,

Glukóza, dusíková atmosféra


Ako vyzerá Senti-Scint kit a obsah balenia


Kit na prípravu rádiofarmaka.

Senti-Scint kit je biely lyofilizovaný prášok.


Veľkosť balenia:

1 balenie obsahuje 1,3, 6 alebo 12 injekčných liekoviek


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Meno: Medi-Radiopharma ltd

Adresa: Szamos u. 10-12, 2030 Érd, Maďarsko

Tel.: +36-23-521-261

Fax: +36-23-521-260

E-mail: mediradiopharma-ltd@t-online.hu


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená:


Apríl 2009


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov.


POKYNY NA PRÍPRAVU RADIOFARMAKA


Obsah kitu pred prípravou nie je rádioaktívny. Po pridaní injekčného roztoku technecistanu (99mTc) sodného výsledný liek musí byť udržovaný v náležitom tienení.

Podávanie rádiofarmak je spojené s rizikom vonkajšieho ožiarenia alebo kontaminácie rozliatím močom, vracaním atď. pre ďalšie osoby. Pre zaobchádzanie s liekom musia byť preto prijaté zásady radiačnej ochrany v súlade s národnými predpismi. Liek neobsahuje žiadne bakteriostatické konzervačné prísady. Tak ako u každého lieku, ak je kedykoľvek v priebehu prípravy porušená integrita liekovky, liek nemá byť použitý.


Návod na prípravu 99mTc-Senti-Scintu


Pri príprave použite aseptický postup. Používajte vhodné tienenie k dodržovaniu nariadení k minimalizácii vystaveniu žiarenia. V priebehu prípravy máte nosiť vodu - neprepúšťajúce rukavice.


 1. Odstráňte ochranný disk z injekčnej liekovky a uzáver otrite tampónom namočeným v alkohole.

 2. Injekčnú liekovku s lyofilizovanou zmesou vložte do vhodného oloveného kontajneru.

 3. Za aseptických podmienok pridajte do injekčnej liekovky po jej vnútornej stene pomocou tienenej injekčnej striekačky injekčný roztok technecistanu (99mTc) sodného o objeme 1 – 3 ml a o aktivite maximálne 2,0 GBq. Pred odpojením striekačky od liekovky, odoberte ňou rovnaký objem dusíku, ako bol objem pridaného roztoku, aby sa vyrovnal tlak v liekovke.

 4. Kontajner uzavrite viečkom a obsah injekčnej liekovky niekoľkokrát jemne premiešajte opakovaným jemným prevrátením do rozpustenia lyofilizovanej zmesi a inkubujte 20 minút pri teplote 15 – 25 oC.

 5. Počas značenia obsah injekčnej liekovky niekoľkokrát jemne premiešajte prevrátením.

 6. Za použitia vhodného zariadenia má byť liekovka vizuálne skontrolovaná na neprítomnosť cudzorodých častíc. Ak ich obsahuje, rádiofarmakum nemá byť podané.

 7. Rádioaktivitu lieku zmerajte vo vhodnom prístroji. Zapíšte ju na samolepiaci štítok, ďalej zapíšte čas merania, dátum a podpis osoby, ktorá meranie urobila. Nalepte štítok na injekčnú liekovku.

 8. Rádiochemická čistota lieku má byť stanovená pred prvou aplikáciou pacientovi. Rádiochemická čistota nemá byť nižšia ako 95 %. Odbery pre aplikáciu majú byť urobené asepticky a pri opakovaných odberoch sa má minimalizovať náhrada obsahu liekovky vzduchom.

 9. Doba použitia prípravku je 6 hodín po rekonštitúcii. Liek má byť počas doby použitia uchovávaný v olovnatom kontajnery za olovnatým štítom. Značený liek uchovávajte pri teplote do 25 oC.

 10. Nepoužitý liek a vzniknutý rádioaktívny odpad má byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpisy pre rádioaktívne materiály.


Rekonštituovaný liek pred každým natiahnutím do injekčnej striekačky niekoľkokrát jemne premiešajte prevrátením. Podľa potreby môžete prípravok zriediť sterilným izotonickým roztokom chloridu sodného.


Stanovenie rádiochemickej čistoty

Rádiochemická čistota sa vykonáva metodou tenkovrstevnej chromatografie v mobilnej fáze acetónu. Na štart chromatogramu sa nanesie 5 µl označeného prípravku a chromatogram sa vloží do komory nasýtenej parami mobilnej fázy a nechá sa vzostupne vyvíjať. Po vyvinutí sa chromatogram vysuší a rozstrihá na 1,0 cm dieliky. Potom sa aktivita dielikov zmeria vo vhodnom prístroji. Rovnakým postupom sa urobí i chromatografia injekčného roztoku technecistanu (99mTc) sodného pre porovnanie.


Vyhodnotenie


99mTc – koloid Rf= 0,0


voľný 99mTcO4- Rf= 0,9 – 1,0


Množstvo voľného 99mTcO4-je menej ako 5 % za 20 minút a 6 hodín po rekonštitúcii.


SENTI-SCINT kit

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev. č. 2009/02391


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


SENTI-SCINT kit

Seroalbuminum humanum colloidalis 1,0 mg

Prášok na injekcie.

Na rekonštitúciu injekciou technecistanu (99mTc) sodného (nie je súčasťou kitu)


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Pomocné látky:

Dihydrát chloridu cínatého (II) 0,2 mg

Dihydrofosfotečnan sodný a hydrofosforečnan sodný 1,0 mg

Glukóza 15,0 mg

Dusíková atmosféra


Najmenej 80 % koloidných častíc ľudského sérového albumínu má priemer medzi 100 - 600 nm.

Senti-Scint kit je pripravený z ľudského sérového albumínu pochádzajúceho z darovanej ľudskej krvi testovanej v súlade s nariadeniami EEC.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekcie.

Kit na prípravu rádiofarmaka.


Tento kit obsahuje lyofilizovaný, sterilný, apyrogénny prášok v dusíkovej atmosfére, pripravený pre jednostupňové označenie techneciom (99mTc) pre rádionuklidové štúdie lymfatického systému. 1 balenie obsahuje 1, 3 alebo 6 viacdávkových injekčných liekoviek, jeden, tri alebo šesť samolepiacich štítkov pre uvedenie parametrov označeného lieku a písomnú informáciu pre používateľov.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Tento liek je len na diagnostické použitie. Nie je rádioaktívny. Po rekonštitúcii injekčným roztokom technecistanu (99mTc) sodného môže byť liek použitý k scintigrafickému zobrazeniu a k identifikácii sentinelových lymfatických uzlín u karcinómu prsníka a melanómu.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


4.2.1 Dávky pre dospelých


Odporúčaná dávka pre dospelého pacienta je 10 – 18 MBq subkutánne na jedno aplikačné miesto. Objem nemá prekročiť 0,2 – 0,3 ml na jeden vpich. Maximálny objem 0,5 ml na vpich je kritický. Počet aplikačných miest je 3 - 5 do okolia lézie. Dynamická štúdia sa robí od podania do 45 minút po aplikácii. Statické zobrazenie sa robí 45 minút po podaní. V prípade že sentinelové uzliny nie sú vidieť, zobrazenie sa opakuje za 2 – 5 hodín alebo za 12 – 24 hodín. Lekár sa má aspiráciou presvedčiť, že neprišlo k nepožadovanému napichnutiu krvného riečiska.


4.2.2 Dávky pre deti


Aktivita pre deti môže byť vypočítaná z odporúčaného rozsahu aktivity pre dospelých a upravená podľa telesnej hmotnosti alebo povrchu tela.

Pediatrická pracovná skupina EANM odporúča počítať podávanú aktivitu z telesnej hmotnosti podľa nasledujúcej tabuľky.

Časť dávky pre dospelých:


3 kg = 0,10

22 kg = 0,50

42 kg = 0,78

4 kg = 0,14

24 kg = 0,53

44 kg = 0,80

6 kg = 0,19

26 kg = 0,56

46 kg = 0,82

8 kg = 0,23

28 kg = 0,58

48 kg = 0,85

10 kg = 0,27

30 kg = 0,62

50 kg = 0,88

12 kg = 0,32

32 kg = 0,65

52-54 kg = 0,90

14 kg = 0,36

34 kg = 0,68

56-58 kg = 0,92

16 kg = 0,40

36 kg = 0,71

60-62 kg = 0,96

18 kg = 0,44

38 kg = 0,73

64-66 kg = 0,98

20 kg = 0,46

40 kg = 0,76

68 kg = 0,99


Pre deti je možné riediť liek až 1:50 s izotonickým roztokom chloridu sodného na injekcie.

Tento liek nie je určený na pravidelné alebo kontinuálne podávanie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na účinnú látku. Označený liek sa nesmie aplikovať pacientom so známou precitlivenosťou na lieky, obsahujúce ľudský sérový albumín.

Zodpovedajúca medikácia a prístroje na oživovanie preto musia byť vždy k dispozícii počas vyšetrenia.

V tehotenstve je striktne kontraindikovaná lymfoscintigrafia zahŕňajúca panvu vzhľadom k akumulácii v lymfatických uzlinách.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek bez predchádzajúcej rekonštitúcie s injekčným roztokom 99mTc- technécistanu sodného nesmie byť aplikovaný pacientom.

Možnosť precitlivenosti na liek , vrátane závažných, život ohrozujúcich, fatálnych anafylaktických/anafylaktoidných reakcií má byť vždy braná do v úvahy.

Rádioaktívny liek nemá byť podaný osobe so známou precitlivenosťou na ľudský sérový albumín. Nemôže sa podať tehotným a dojčiacim matkám alebo pacientom mladším ako 18 rokov s výnimkou prípadov, keď hodnota požadovanej klinickej informácie prevýši riziko radiačnej záťaže vzniknuté pacientovi. U žien vo fertilnom období, by sa vyšetrenie malo uskutočniť počas prvých 10 dní po začiatku menštruácie. Značený liek sa môže používať počas 6 hodín po rekonštitúcii. Ak je potrebné, značený liek môže byť nariedený pridaním sterilného, izotonického roztoku chloridu sodného. Nariedený liek má byť skladovaný pri teplote do 25 oC a chránený pred oxidačnými látkami.

Lymfoscintigrafia nie je odporučená u pacientov s celkovou lymfatickú obštrukciou kvôli potenciálnemu radiačnému riziku v mieste vpichu. Subkutánna injekcia musí byť podaná bez tlaku do voľného spojivového tkaniva. Pred injekciou by aspiračný test mal zabezpečiť, že žiadna krvná cieva nebola nechtiac napichnutá.

Pacient, ktorý má byť vyšetrený, nemá nič jesť po dobu 4 hodín pred vyšetrením a po injekcii má jesť len ľahkú stravu, pre uľahčenie eliminácie radiofarmaka z tela.

Rádiofarmakum má byť používané len kvalifikovaným personálom s príslušným oprávnením pre používanie a manipuláciu s rádionuklidmi.

Manipulovať s týmto liekom môžu len kvalifikované osoby s príslušným povolením pre prácu s rádioaktívnymi látkami a to na pracoviskách k tomu určených. Jeho príjem, skladovanie, používanie, príprava a jeho likvidácia a likvidácia rádioaktívneho odpadu podliehajú platným právnym predpisom. Liek má byť pripravovaný užívateľom spôsobom vyhovujúcim ako požiadavkám radiačnej ochrany tak požiadavkám na farmaceutickú kvalitu. Majú byť prijaté zásady aseptickej prípravy v súlade s požiadavkami správnej praxe pri príprave rádiofarmák.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

Podanie lokálnych anestetík pred aplikáciou označeného lieku môže narušiť lymfatické vstrebávanie.

Jódované kontrastné látky používané v lymfoangiografii môžu interferovať s lymfoscintigrafiou s použitím 99mTc-Senti-Scint .


4.6 Gravidita a laktácia


Ženy vo fertilnom období

Ak je nutné podať rádioaktívny liek ženám vo fertilnom období, vopred má byť zvážená informácia o možnom tehotenstve. Každú ženu, ktorá nemá periódu, treba považovať za tehotnú, kým sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je dôležité, aby vystavenie radiácii bolo minimálne a dosiahla sa požadovaná klinická informácia. Do úvahy sa majú vziať alternatívne metódy, ktoré nevyužívajú ionizačné žiarenie.


Tehotenstvo

Rádionuklidové vyšetrenia vykonávané u tehotných žien tiež znamenajú dávku ožiarenia na plod. Preto, iba nevyhnutné vyšetrenia by mala byť vykonané počas tehotenstva, kedy pravdepodobný prínos výrazne prevýši riziko pre matku a plod.

Počas gravidity je striktne kontraindikovaná subkutánna aplikácia 99mTc-Senti-Scintu pre lymfoscintigrafiu, kvôli možnej akumulácii v panvových lymfatických uzlinách.


Dojčenie

Pred podaním rádioaktívneho lieku matke, ktorá dojčí, je potrebné zvážiť, či vyšetrenie môže byť odložené na primerane dlhou dobu, kým matka neprestane dojčiť a či bolo vybrané najvhodnejšie rádiofarmakum. Ak je podanie považované za potrebné, materské mlieko by malo byť pred podaním injekcie odstriekané do fľašky a mlieko vzniknuté po injekcii zlikvidované.

Dojčenie môže znova začať 13 hodín po injekcii.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Účinky na schopnosť riadiť a obsluhovať stroje neboli opísané.


4.8 Nežiaduce účinky


V každej skupine frekvencia nežiaducich účinkov je prezentovaná v poradí klesajúcej závažnosti.

Keď rádiofarmakum obsahuje proteín, tak ako je u 99mTc-Senti-Scintu, podaného pacientovi, môžu sa rozvinúť reakcie z precitlivenosti. Zodpovedajúca liečba a prístroje na oživenie musia byť preto vždy k dispozícii počas vyšetrenia.

Pre každého pacienta musí byť vystavenie sa ionizačnému žiareniu opodstatnené na základe pravdepodobného prínosu. Podaná aktivita musí byť taká, aby výsledná dávka žiarenia bola tak nízka, ako je rozumne dosiahnuteľné, s prihliadnutím na potrebu získať určený diagnostický výsledok.

Vystavenie ionizačnému žiareniu je spojené s indukciou rakoviny a možným rozvojom dedičných chorôb. Pre diagnostické nukleárne medicínske vyšetrenia, súčasné dôkazy ukazujú, že sa tieto nežiaduce účinky objavia s nízkou frekvenciou, keďže použitá dávka žiarenia je nízka.

Pre väčšinu diagnostických vyšetrení s použitím metód nukleárnej medicíny je absorbovaná dávka žiarenia (EDE) nižšia ako 20 mSv.

Vyššie dávky môžu byť odôvodnené za niektorých okolností.

Ojedinele sa môžu vyskytnúť reakcie precitlivenosti (zahrňujúc veľmi zriedkavú život ohrozujúcu anafylaxiu).


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania rádioaktivitou podanou pri použití 99mTc-Senti-Scintu, nemôžu byť odporučené žiadne praktické opatrenia k uspokojivému zníženie vystavenia tkaniva, pretože značkovač je špatne eliminovaný močom a stolicou.


Pri experimentoch s Senti-Scintom na potkanoch neboli pozorované žiadne známky svedčiace o toxicite. Na základe alergickej reakcie nemožno odhadnúť predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ATC kód: V09DB03


99mTc-Senti-Scint v chemických koncentráciách a aktivitách použitých na diagnostické účely nemá akékoľvek farmakodynamické účinky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Senti-Scint, nanokoloidný roztok vyrábaný z ľudského sérového albumínu pozostáva z častíc veľkosti medzi 100 - 600 nm.

Bunky retikuloendoteliálného systému pečene, sleziny a kostnej dreni sú zodpovedné za vychytávanie častíc z krvi po ich intravenóznej injekcii. Malý zlomok rádioaktivity 99mTc prechádza obličkami a je vylúčený močom.

Maximálna koncentrácia v pečeni a slezine je dosiahnutá po približne 30 minútach, ale v kostnej dreni po 6 hodinách.

Proteolytický rozpad koloidu začína okamžite po jeho absorpcii v RES, produkty degradácie sú vylúčené cez obličky do močového mechúra.

Po subkutánnej injekcii do spojivového tkaniva, 30 - 40 % podaného 99mTc-Senti-Scintu (koloidálních častíc väčších ako 100 nm) je filtrováno do lymfatických kapilár, ktorých hlavnou funkciou je odvod proteínov z intersticiálnej tekutiny späť do krvného riečiska. 99mTc-albumínové koloidné častice sú potom transportované pozdĺž lymfatických riečísk do regionálnych lymfatických uzlín a hlavných lymfatických riečísk a sú nakoniec zachytené retikulárnymi bunkami funkčných lymfatických uzlín. Zlomok aplikovanej dávky je fagocytovaný histiocytmi v mieste vpichu. Ďalší zlomok dávky sa objaví v krvi a hromadí sa hlavne v RES pečene, sleziny a kostnej drene; malé stopy sú eliminované obličkami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Ne-klinické údaje neodhalili žiadne špeciálne riziká pre ľudí na základe konvenčných štúdií farmakológie (zameranej na bezpečnosť), toxicity opakovaných dávok, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, toxicity reprodukcie.

Účinky v predklinických štúdiách boli pozorované iba pri expozíciách považovaných za dostatočne prevyšujúce maximálnu expozíciu u človeka indikujúce malý význam pre klinické použitie.

Nežiaduce reakcie nepozorované v klinických štúdiách, ale videné na zvieratách pri expozičných úrovniach podobných úrovniam klinických expozícií a s možným významom pre klinické použitie boli nasledovné:


Patologické vyšetrenia počas predklinických štúdií neodhalili patologické lézie v orgánoch laboratórnych zvierat. Mutagenita, teratogenita alebo karcinogenita lieku neboli oznámené v príslušnej literatúre.


Žiadna smrť zvieraťa a žiadne veľké patologické zmeny pri nekropsii neboli zaznamenané po intravenóznej injekcii 800 a 950 mg u myší a potkanov.

Neboli pozorované žiadne lokálne reakcie ako u myší a tak aj u potkanov pri subkutánnej aplikácii 1 g/kg.

Tieto dávky sa zhodujú s obsahom niekoľkých desiatok injekčných liekoviek na kg telesnej hmotnosti, v porovnaní s dávkou koloidného nanoalbumínu aplikovanou pacientom 0,007 mg/kg všeobecne používanou v nukleárnej medicíne pre diagnózy.

Štúdie mutagenity a dlhodobé štúdie karcinogenity neboli vykonané.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Dihydrát chloridu cínatého (II)

Dihydrofosforečnan sodný a hydrofosforečnan sodný

Glukóza

Dusíková atmosféra


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti neoznačeného lieku je 18 mesiacov.

Označený liek má byť použitý do 6 hodín po rekonštitúcii.


6.4 Špeciálne opatrenia na uchovávanie


Lyofilizovaný liek je potrebné uchovávať pri teplote do 25 °C. Rekonštituovaný liek uchovávajte pri teplote do 25 oC. Nemrazte. Rekonštituovaný liek má byť skladovaný v súlade s národnými predpismi pre rádioaktívne materiály.

Obsah liekovky je určený pre použitie len po rekonštitúcii injekčným roztokom technecistanu (99mTc) sodného s použitím postupu značenia popísaného v písomnej informácii pre používateľov.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vonkajší obal tvorí tvarovaná papierová krabička s tvarovanou papierovou výplňou. Malý vnútorný obal tvorí sterilná, bezfarebná 8 ml injekčná liekovka uzatvorená gumovou zátkou, hliníkovým uzáverom a plastikovým diskom. Vnútorný obal zodpovedá platnému Európskemu liekopisu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý rádioaktívny liek ako i odpad vzniknutý pri jeho príprave a použití musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi nariadeniami pre rádioaktívne materiály.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Meno: Medi-Radiopharma Ltd.

Adresa: Szamos u. 10-12, 2030 Érd, Maďarsko

Tel: 0036-23-521-261

Fax: 0036-23-521-260

e-mail: mediradiopharma-ltd@t-online.hu


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (A)


Maďarsko: OGYI-T-8665/01

Česká Republika: 88/100/01-C

Slovenská Republika: 88/0045/04-S

Turecko: RF-04-0006


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Maďarsko:

Dátum prvej registrácie: 14. September 1999,

Dátum posledného predĺženia: 20. November 2002


Česká Republika:

Dátum prvej registrácie: 07. March 2001.

Dátum posledného predĺženia: 13. September, 2006.


Slovenská Republika:

Dátum prvej registrácie: 27. February 2004

Dátum posledného predĺženia: --


Turecko:

Dátum prvej registrácie: 06. July 2004


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2009

11. DOZIMETRIA


Rozpad (99mTc) Technecia na (99Tc) Technecium, ktoré môže byť považované za kvázi stabilné je s polčasom rozpadu 6 hodín a s emisiou gama žiarenia o energii 140 keV.

Dávky radiácie absorbovanej pacientom vážiacim 70 kg, po intravenóznej injekcii

99mTc- nanokoloidu ľudského sérového albumínu sú uvedené nižšie.Kategória Dospelí a Deti


Odhadovaná Absorbovaná Dávka Žiarenia po podaní

Technetium 99mTc SENTI-SCINT Injekcie


Absorbované dávky

Orgány


Dospelý

μGy/MBq

Dieťa

Novo-rodenec

μGy/MBq

15 let

μGy/MBq

10 let

μGy/MBq

5 let

μGy/MBq

1 rok

μGy/MBq

Pečeň

16,0

20,3

30,2

42,2

75,6

161

Stena močového mechúra

9,96

13,2

18,6

27,5

50,0

111

Stena žlčníka

8,08

10,1

15.2

22,7

31,4

73,0

Pankreas

6,37

7,98

11,9

18,0

30,8

63,6

Nadobličky

6,31

7,71

11,4

16,3

28,2

59,0

Maternica

5,82

7,16

10,9

16,4

28,5

58,9

Vaječníky

5,75

6,51

11,5

18,1

20,7

46,6

Červená dreň

5,72

6,63

10,3

16,8

34,0

95,7

Povrch kosti

5,68

6,86

10,9

16,3

36,1

95,7

Stena čreva, horné hrubé črevo

5,57

7,22

10,8

17,3

28,2

60,1

Črevo

5,51

6,88

10,5

16,1

27,7

58,7

Obličky

5,41

6,64

10,1

15,0

25,5

54,7

Myokard

5,32

6,69

9,90

14,6

25,5

54,5

Stena čreva, nižšia hrubé črevo

5,20

6,56

10,3

14,9

26,9

53,4

Žalúdok

4,93

6,60

10,6

15,2

26,6

56,8

Pľúca

4,68

5,99

8,70

13,1

23,2

49,8

Celé telo

4,48

5,49

8,42

13,0

23,3

52,4

Týmus

4,20

5,33

7,79

12,0

21,5

46,6

Slezina

4,11

5,44

8,27

12,1

20,9

45,3

Štítna žľaza

4,05

5,14

8,14

13,0

23,1

49,5

Sval

3,96

4,91

7,40

11,2

20,7

46,6

Semenníky

3,49

5,58

7,83

11,0

19,4

43,8

Mozog

3,34

4,17

6,77

10,9

19,2

43,0

Prsia

3,05

3,87

5,63

8,89

16,8

38,0

Kože

2,69

3,23

5,14

8,20

15,2

35,9


Výpočty dávok boli urobené štandardnou MIRD metódou (MIRD prospekt č.1, Spoločnosť nukleárnej medicíny, 1976). Efektívny dávkový ekvivalent (EDE) bol určený podľa špecifikácie v ICRP 53 (ann. ICRP 18 (1-4), 1988). Táto hodnota sa líšila nasledovne: 6,24x10-3mSv/MBq pre dospelých a 7,64x10-3mSv/MBq, 1,47x10-2 mSv/MBq, 2,05x10-2mSv/MBq, 3,41x10-2mSv/MBq a 7,32x10-2mSv/MBq resp., Pre deti vo veku 15, 10, 5 a 1 rok a pre novorodenca.


Kategória Tehotenstvo

Odhadovaná Absorbovaná Dávka Žiarenia po podaní

Technetium 99mTc SENTI-SCINT Injekcie


Absorbované dávky

Orgány

Tehotné ženy

μGy/MBq

Dĺžka tehotenstva

3 mesiace

μGy/MBq

6 mesiacov

μGy/MBq

9 mesiacov

μGy/MBq

Prsia

358

358

358

358

Myokard

20,0

20,0

21,1

21,1

Týmus

10.3

10,3

9,16

9,16

Pľúca

8,11

8,11

8,39

8,39

Celé telo

4,22

4,22

4,09

4,14

Povrch kosti

3,04

3,04

3,04

3,04

Kože

2,78

2,78

2,88

2,93

Pečeň

2,93

2,93

3,44

3,44

Žalúdok

2,68

2,68

3,31

3,31

Pankreas

2,57

2,57

2,53

2,53

Nadobličky

2,05

2,05

2,03

2,03

Červená dreň

1,89

1,89

1,89

1,89

Sval

1,74

1,74

1,75

1,80

Slezina

1,72

1,72

1,71

1,71

Stena žlčníka

1,47

1,47

1,61

1,61

Štítna žľaza

1,24

1,24

1,25

1,25

Obličky

0,82

0,82

0,81

0,81

Stena čreva, horné hrubé črevo

0,49

0,49

1,59

1,78

Črevo

0,32

0,32

0,57

1,93

Maternica

0,127

0,126

0,641

0,830

Plod


0,158

0,580

0,710

Placenta1,26

1,56

Stena čreva, nižšia hrubé črevo

0,117

0,117

0,360

0,270

Vaječníky

0,117

0,117

0,139

0,142

Mozog

0,103

0,103

0,103

0,103

Stena močového mechúra

0,081

0,081

0,088

0,082


Výpočty dávok boli urobené štandardnou MIRD metódou (MIRD prospekt č.1, Spoločnosť nukleárnej medicíny, 1976). Efektívny dávkový ekvivalent (EDE) bol určený podľa špecifikácie v ICRP 53 (ann. ICRP 18 (1-4), 1988). Táto hodnota sa líšila nasledovne: 5,74x10-2mSv/MBq pre ženy a 5,74x10-2mSv/MBq, 5,76x10-2mSv/MBq a 5,76x10-2mSv/MBq resp., pre tehotné ženy v 3, 6 alebo 9 -mesiacoch.


12. POKYNY NA PRÍPRAVU RADIOFARMAKA


Obsah kitu pred prípravou nie je rádioaktívny. Po pridaní injekčného roztoku technecistanu (99mTc) sodného výsledný liek musí byť udržovaný v náležitom tienení.

Podávanie rádiofarmak je spojené s rizikom vonkajšieho ožiarenia alebo kontaminácie rozliatím močom, vracaním atď. pre ďalšie osoby. Pre zaobchádzanie s liekom musia byť preto prijaté zásady radiačnej ochrany v súlade s národnými predpismi. Liek neobsahuje žiadne bakteriostatické konzervačné prísady. Tak ako u každého lieku, ak je kedykoľvek v priebehu prípravy porušená integrita liekovky, liek nemá byť použitý.


Návod na prípravu 99mTc-SENTI-SCINT


Pri príprave použite aseptický postup. Používajte vhodné tienenie k dodržovaniu nariadení k minimalizácii vystaveniu žiarenia. V priebehu prípravy máte nosiť vodu - neprepúšťajúce rukavice.


 1. Odstráňte ochranný disk z injekčnej liekovky a uzáver otrite tampónom namočeným v alkohole.

 2. Injekčnú liekovku s lyofilizovanou zmesou vložte do vhodného oloveného kontajneru.

 3. Za aseptických podmienok pridajte do injekčnej liekovky po jej vnútornej stene pomocou tienenej injekčnej striekačky injekčný roztok technecistanu (99mTc) sodného o objeme 1 – 3 ml a o aktivite maximálne 2,0 GBq. Pred odpojením striekačky od liekovky, odoberte ňou rovnaký objem dusíku, ako bol objem pridaného roztoku, aby sa vyrovnal tlak v liekovke.

 4. Kontajner uzavrite viečkom a obsah injekčnej liekovky niekoľkokrát jemne premiešajte opakovaným jemným prevrátením do rozpustenia lyofilizovanej zmesi a inkubujte 20 minút pri teplote 15 – 25 oC.

 5. Počas značenia obsah injekčnej liekovky niekoľkokrát jemne premiešajte prevrátením.

 6. Za použitia vhodného zariadenia má byť liekovka vizuálne skontrolovaná na neprítomnosť cudzorodých častíc. Ak ich obsahuje, rádiofarmakum nemá byť podané.

 7. Rádioaktivitu lieku zmerajte vo vhodnom prístroji. Zapíšte ju na samolepiaci štítok, ďalej zapíšte čas merania, dátum a podpis osoby, ktorá meranie urobila. Nalepte štítok na injekčnú liekovku.

 8. Rádiochemická čistota lieku má byť stanovená pred prvou aplikáciou pacientovi. Rádiochemická čistota nemá byť nižšia ako 95 %. Odbery pre aplikáciu majú byť urobené asepticky a pri opakovaných odberoch sa má minimalizovať náhrada obsahu liekovky vzduchom.

 9. Doba použitia prípravku je 6 hodín po rekonštitúcii. Liek má byť počas doby použitia uchovávaný v olovnatom kontajnery za olovnatým štítom. Značený liek uchovávajte pri teplote do 25 oC.

 10. Nepoužitý liek a vzniknutý rádioaktívny odpad majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpisy pre rádioaktívne materiály.


Rekonštituovaný liek pred každým natiahnutím do injekčnej striekačky niekoľkokrát jemne premiešajte prevrátením. Podľa potreby môžete prípravok zriediť sterilným izotonickým roztokom chloridu sodného.


Stanovenie rádiochemickej čistoty

Rádiochemická čistota sa vykonáva metodou tenkovrstevnej chromatografie v mobilnej fáze acetónu. Na štart chromatogramu sa nanesie 5 µl označeného prípravku a chromatogram sa vloží do komory nasýtenej parami mobilnej fázy a nechá sa vzostupne vyvíjať. Po vyvinutí sa chromatogram vysuší a rozstrihá na 1,0 cm dieliky. Potom sa aktivita dielikov zmeria vo vhodnom prístroji. Rovnakým postupom sa urobí i chromatografia injekčného roztoku technecistanu (99mTc) sodného pre porovnanie.


Vyhodnotenie


99mTc – koloid Rf= 0,0


voľný 99mTcO4- Rf= 0,9 – 1,0


Množstvo voľného 99mTcO4-je menej ako 5 % za 20 minút a 6 hodín po rekonštitúcii.SENTI-SCINT kit