+ ipil.sk

SERDOLECT 20 mgPríbalový leták


Príloha č.2 k notifikácii zmeny, ev. č 2012/00143; 2011/08558

Písomná informácia pre používateľa


Serdolect®4 mg

Serdolect®12 mg

Serdolect®16 mg

Serdolect®20 mg

(Sertindolum)

Filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek , pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.

 • Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Serdolect a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Serdolect

3. Ako užívať Serdolect

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Serdolect

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Serdolect a na čo sa používa


Ako Serdolect účinkuje

Serdolect patrí do skupiny liekov - antipsychotiká. Tieto lieky napomáhajú upraviť chemické nerovnováhy v mozgu. Dvaja, prirodzene sa nachádzajúci, chemickí „poslovia“ v mozgu sa nazývajú dopamín a serotonín. Príliš veľa dopamínu a príliš málo serotonínu može zapríčiniť príznaky duševnej choroby. Hlavnou účinnou látkou lieku Serdolect je sertindol, ktorý znižuje aktivitu oboch chemických látok a upravuje ich nerovnováhu.


Na čo sa Serdolect používa

Serdolect sa používa na liečbu schizofrénie.


Opýtajte sa svojho lekára, ak máte akékoľvek otázky, prečo Vám bol Serdolect predpísaný.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Serdolect

Neužívajte Serdolect:

 • ak ste alergický (precitlivený) na sertindol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Serdolectu (uvedených v časti 6),

 • ak máte narušenú rovnováhu vody alebo solí (nízku hladinu draslíka alebo horčíka v krvi) a nie ste liečený s cieľom úpravy tohto stavu,

 • ak máte vážne srdcovocievne ochorenie, ako napríklad srdcovú nedostatočnosť, hypertrofiu srdca (zhrubnutie srdcového svalu), arytmiu (poruchy srdcového rytmu) alebo neprimerane pomalú činnosť srdca (<50 úderov za minútu),

 • ak vyšetrenie Vášho srdca meraním EKG (elektrokardiogramu) ukázalo, že jedna časť záznamu, ktorá má názov QT interval, je predĺžená. Takéto predĺženie QT intervalu môže byť vrodené alebo získané,

 • ak máte ťažkú poruchu funkcie pečene,

 • ak užívate lieky, ktoré môžu predĺžiť QT-interval alebo ovplyvniť množstvo lieku Serdolect v krvi. Príklady takýchto liekov sú:

- niektoré lieky používané na liečbu srdcových arytmií (obsahujúce liečivá napr. chinidín, amiodarón, sotalol, dofetilid),

- niektoré iné antipsychotiká (obsahujúce liečivá napr. tioridazín),

- niektoré lieky zo skupiny antibiotík, ktorá má názov makrolidy (obsahujúce liečivá napr. erytromycín, klaritromycín),

- niektoré lieky zo skupiny antiobiotík, ktorá má názov chinolóny (obsahujúce liečivá napr. gatifloxacín, moxifloxacín),

- niektoré antihistaminiká (lieky proti sennej nádche), obsahujúce liečivá napr. terfenadín, astemizol,

- azolové antimykotiká, (používané na liečbu rôznych plesní a kvasiniek,obsahujúce liečivá napr. ketokonazol, itrakonazol),

- lieky známe ako blokátory kalciových kanálov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo bolestí v hrudníku (napr. diltiazem, verapamil),

- liečivá, ako napr. lítium (používa sa na liečbu mániodepresívnych stavov), cisaprid (používa sa na liečbu rôznych žalúdočných problémov), cimetidín (používa sa na liečbu žalúdočných vredov) a indinavir (používa sa proti vírusu HIV, ktorý spôsobuje AIDS).


Upozornenia a opatrenia

 • ak sa u Vás alebo u členov Vašej rodiny vyskytla tvorba krvných zrazenín, pretože lieky z tejto skupiny môžu ovplyvňovať tvorbu krvných zrazenín.


Predtým, ako užijete Serdolect, povedzte svojmu lekárovi ak:

 • ste nedávno alebo niekedy v minulosti mali epileptické kŕče. V takom prípade je potrebná zvýšená opatrnosť pri liečbe Serdolectom.


Váš zdravotný stav a Serdolect

Pred začiatkom liečby a počas nej Vám Váš lekár urobí niektoré vyšetrenia, aby sa potvrdilo, že liečba Serdolectom je pre Vás bezpečná. Tieto vyšetrenia môžu zahŕňať:


 • elektrokardiogram (EKG) na potvrdenie toho, že nemáte predĺžený QT-interval. Toto vyšetrenie sa zvyčajne zopakuje približne po 3 týždňoch alebo keď dosiahnete dennú dávku 16 mg. Vyšetrenie sa môže zopakovať aj vtedy, ak sa zvýši Vaše dávkovanie lieku Serdolect alebo ak sa zmení dávkovanie niektorého iného lieku, ktorý užívate;

 • odobratie krvi na kontrolu hladiny draslíka a horčíka. Ak bude ich hladina v krvi nízka, Váš lekár bude tento stav liečiť;

 • sledovanie Vášho krvného tlaku.


Bolo zaznamenané zvýšené riziko náhlej mozgovej príhody u pacientov s demenciou užívajúcich antipsychotické lieky. U týchto pacientov sa má Serdolect používať s opatrnosťou. Ak máte cukrovku, takisto je potrebná zvláštna starostlivosť pri sledovaní vášho zdravotného stavu.


Iné lieky a Serdolect

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť množstvo Serdolectu v krvi. Z tohto dôvodu treba byť obzvlášť opatrný pri kombinácii lieku Serdolect a nasledujúcich liečiv (pozri „Neužívajte Serdolectv časti 2).


 • dopamínoví agonisty (používaní na liečbu Parkinsonovej choroby), nakoľko ich efekt môže byť znížený niektorými antipsychotikami,


 • fluoxetín a paroxetín (lieky zo skupiny SSRI, ktoré sa používajú na liečbu depresií) môžu zvýšiť množstvo Serdolectu vo Vašom tele nad zvyčajnú úroveň,


 • karbamazepín, fenytoín a fenobarbital (lieky sa používajú na liečbu epilepsie) ako aj rifampicín (antibiotikum zvyčajne používané na liečbu tuberkulózy), môžu znížiť účinnosť lieku Serdolect.


Ak Vám Váš lekár zmení dávkovanie akéhokoľvek lieku, ktorý užívate, možno bude musieť upraviť aj dávkovanie Serdolectu a urobiť Vám vyšetrenie EKG.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek..Bezpečnosť liečby Serdolectom v priebehu tehotenstva nebola doteraz stanovená, preto sa Serdolect nemá užívať počas tehotenstva. Ak uvažujete o tehotenstve alebo ak otehotniete počas užívania lieku Serdolect, poraďte sa so svojím lekárom.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Serdolect: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u Vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akékoľvek lieky.

Sertindol (liečivo Serdolectu) sa vylučuje do materského mlieka. Ak je liečba liekom Serdolect nutná, je potrebné dojčenie ukončiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Serdolect nespôsobuje ospalosť, ale tak ako pri užívaní každého nového lieku, buďte opatrný pri vedení vozidla a obsluhe strojov dovtedy, kým zistíte, ako na Vás liek pôsobí.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Serdolectu

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom skôr ako užijete Serdolect.


3. Ako užívať Serdolect


Serdolect sa užíva jedenkrát denne ako jednorázová denná dávka. Serdolect sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla, avšak užitie s jedlom Vám pomôže zapamätať si približne rovnaký čas užívania tablety každý deň. Tablety zapite vodou.


Dávkovanie

Vždy užívajte Serdolect presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii o lieku alebo ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Úvodná fáza:

Zvyčajná úvodná dávka je 4 mg denne.

Dávka sa postupne zvyšuje o 4 mg každých 4-5 dní až po dosiahnutie udržiavacej dávky.


Udržiavacia fáza:

Zvyčajná udržiavacia dávka Serdolectu je 12 až 20 mg denne. Udržiavacia dávka závisí od Vašej odpovede na liek. Len vo výnimočných prípadoch sa Váš lekár rozhodne predpísať Vám maximálnu dávku 24 mg.


Starší pacienti:

Je dosť pravdepodobné, že Vám Váš lekár bude zvyšovať dávkovanie počas dlhšej doby ako sa zvyčajne odporúča a možno Vám aj predpíše nižšiu udržiavaciu dávku.


Deti a dospievajúci (do 18 rokov):_

Serdolect sa zvyčajne nepodáva deťom a dospievajúcim.


Pacienti so zvláštnym rizikom:

Ak máte mierne alebo stredné poškodenie funkcie pečene, Váš lekár Vás môže chcieť dôkladnejšie sledovať a pravdepodobne Vám bude zvyšovať dávkovanie počas dlhšej doby ako sa zvyčajne odporúča. Možno Vám aj predpíše nižšiu udržiavaciu dávku.


Serdolect sa môže podávať v bežných dávkach pacientom s poškodenou funkciou obličiek.


Ako dlho užívať Serdolect

Užívajte liek tak dlho, ako Vám to odporučil Váš lekár.

Neprestaňte užívať Serdolect bez toho, aby ste sa najskôr poradili so svojím lekárom. Ak sa Váš lekár rozhodne, že je možné ukončiť liečbu Serdolectom, najpravdepodobnejšie Vám bude postupne znižovať dávku a zabezpečí, aby ste naďalej dostávali vhodnú liečbu.

Nikdy nemeňte dávkovanie lieku bez toho, aby ste sa najskôr poradili so svojím lekárom.


Ak užijete viac Serdolectu, ako máte

Typické príznaky nadmerného užitia tabliet Serdolectu môžu byť:

 • zvýšená únava,

 • nejasná artikulácia,

 • zrýchlený pulz krvi,

 • zníženie krvného tlaku.


Ak si myslíte, že ste Vy alebo niekto iný užili príliš veľa tabliet Serdolectu, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika, prípadne choďte ihneď na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice. Urobte to aj vtedy, ak sa neprejavia príznaky nevoľnosti. Keď pôjdete k lekárovi alebo do nemocnice, vezmite so sebou škatuľku Serdolectu.


Ak zabudnete užiť Serdolect

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak ste zabudli užiť Vašu dennú dávku Serdolectu, kontaktujte svojho lekára, ktorý zabezpečí, aby ste obnovili svoju liečbu správnym spôsobom.


Ak prestanete užívať Serdolect

Váš lekár Vám odporučí kedy a ako ukončíte liečbu, aby predišiel nepríjemným príznakom, ktoré sa môžu objaviť po náhlom vysadení.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Na začiatku liečby Serdolectom sa môžu objaviť vedľajšie nežiaduce účinky, ktoré zvyčajne ustúpia v priebehu ďalšej liečby.


V začiatkoch liečby Serdolectom môžete mať závraty pri vstávaní z postele alebo pri postavení sa. Tieto pocity sa v priebehu ďalšej liečby stratia. Váš lekár zníži riziko závratov tým, že začne Vašu liečbu nízkymi dávkami lieku, ktoré bude postupne zvyšovať v priebehu viacerých týždňov.


Ak sú vedľajšie účinky nepríjemné alebo pretrvávajú viac ako jeden alebo dva týždne, oznámte to svojmu lekárovi. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli pri liečbe Serdolectom, sú:


Veľmi časté (u viac ako 1 z 10 pacientov):

 • nádcha (opuch nosovej sliznice)


Časté (u menej ako 1 z 10 pacientov):

 • závraty alebo závraty pri vstávaní

 • sucho v ústach

 • prírastok telesnej hmotnosti

 • skrátený dych

 • opuchy rúk alebo nôh

 • nepríjemné vnemy na koži, „mravčenie“

 • znížený objem ejakulátu

 • predĺžený QT-interval (zmena na EKG zázname)

 • zvýšenie počtu červených a bielych krviniek v moči


Menej časté (u menej ako 1 zo 100 pacientov)

 • vysoký obsah cukru v krvi

 • mdloby, epileptické záchvaty alebo kŕče – kontaktujte svojho lekára. Váš lekár Vás dôkladne vyšetrí a vykoná EKG.

 • nezvyčajné pohyby tela alebo úst a jazyka (môže ísť o tardívnu dyskinézu)- kontaktujte svojho lekára okamžite. Vašu dávku bude potrebné znížiť alebo liečbu Serdolectom ukončiť.

 • špeciálny typ arytmie známy ako Torsades de pointes


Zriedkavé (u menej ako 1 z 1000 pacientov)

 • vysoká horúčka, nezvyklé stuhnutie svalov a porucha vedomia, potenie a zvýšená frekvencia srdca (neuroleptický malígny syndróm- kontaktujte svojho lekára okamžite. Vaša liečba Serdolectom sa pravdepodobne ukončí.


Neznáme:

 • Krvné zrazeniny zo žíl hlavne v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nohy) sa môžu krvným obehom dostať do pľúc a spôsobovať bolesť na hrudi a ťažkosti s dýchaním. Ak zaznamenáte niektorý z uvedených príznakov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.


Kontaktujte svojho lekára ak vraciate, alebo máte hnačku, alebo ak užívate lieky nazývané diuretiká (odvodňujúce tablety). Tieto lieky sa zvyčajne používajú pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo opuchov (keď telo zadržiava veľa vody). Váš lekár Vám môže zmerať hladinu draslíka v krvi.


 1. Ako uchovávať Serdolect


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Serdolect obsahuje

Liečivo je sertindolum (sertindol).

Každá filmom obalená tableta Serdolectu obsahuje 4 mg, 12 mg, 16 mg alebo 20 mg sertindolum (sertindolu).


Ďalšie zložky sú :

Jadro tablety: kukuričný škrob, monohydrát laktózy, hyprolóza, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát.


Obal tablety: hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý E171 a :

4 mg: žltý oxid železitý (E172)

12 mg: žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

16 mg: červený oxid železitý (E172)

20 mg: žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172)


Ako vyzerá Serdolect a obsah balenia

Serdolect je dostupný ako 4 mg, 12 mg, 16 mg a 20 mg filmom obalené tablety.

Opis

4 mg tablety sú oválne žlté obojstranne vypuklé filmom obalené tablety označené „S4“ na jednej strane

12 mg tablety sú oválne béžové obojstranne vypuklé filmom obalené tablety označené „S12“ na jednej strane

16 mg tablety sú oválne tmavoružové obojstranne vypuklé filmom obalené tablety označené „S16“ na jednej strane

20 mg tablety sú oválne ružové obojstranne vypuklé filmom obalené tablety označené „S20“ na jednej strane


Dostupné veľkosti balení:

4 mg 30 tabliet v blistri

100 tabliet v polypropylénovom obale

100 tabliet v polyetylénovom obale.

12 mg: 28 tabliet v blistri

100 tabliet v polypropylénovom obale

100 tabliet v polyetylénovom obale.

16 mg: 28 tabliet v blistri

100 tabliet v polypropylénovom obale

100 tabliet v polyetylénovom obale.

20 mg: 28 tabliet v blistri

100 tabliet v polypropylénovom obale

100 tabliet v polyetylénovom obale.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

H. LUNDBECK A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Kodaň

Dánsko


Zastúpenie

Lundbeck Slovensko, s. r. o.

Zvolenská 19

821 09 Bratislava 2

Tel: 00421 2 53 41 42 18


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2012.


6SERDOLECT 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny, ev. č 2012/00143; 2011/08558


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Serdolect 4 mg

Serdolect 12 mg

Serdolect 16 mg

Serdolect 20 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 4 mg filmom obalená tableta obsahuje: sertindolum 4 mg

Každá 12 mg filmom obalená tableta obsahuje: sertindolum 12 mg

Každá 16 mg filmom obalená tableta obsahuje: sertindolum 16 mg

Každá 20 mg filmom obalená tableta obsahuje: sertindolum 20 mg


Pomocné látky:

Každá 4 mg filmom obalená tableta obsahuje57,74 mg laktózy.

Každá 12 mg filmom obalená tableta obsahuje80,29 mg laktózy.

Každá 16 mg filmom obalená tableta obsahuje90,32 mg laktózy.

Každá 20 mg filmom obalená tableta obsahuje112, 90 mg laktózy.

Pozri časť 4.4.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety


Popis tabliet:

4 mg: Oválne žlté bikonvexné filmom obalené tablety (tbl flm) označené „S4“ na jednej strane

12 mg: Oválne béžové bikonvexné filmom obalené tablety (tbl flm) označené „S12“ na jednej strane

16 mg: Oválne tmavoružové bikonvexné filmom obalené tablety (tbl flm) označené „S16“ na jednej strane

20 mg: Oválne ružové bikonvexné filmom obalené tablety (tbl flm) označené „S20“ na jednej strane


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Sertindol je indikovaný na liečbu schizofrénie.


Z dôvodu kardiovaskulárnej bezpečnosti má byť sertindol použitý len u pacientov, ktorí sú intolerantní najmenej na jeden iný antipsychotický liek.


Sertindol nie je vhodný na rýchle zvládnutie symptómov u akútne zmätených pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Sertindol sa podáva perorálne jedenkrát denne s jedlom alebo bez jedla. Pacientom, u ktorých je nutná sedácia, môžu byť súčasne podávané benzodiazepíny.


Poznámka: EKG monitorovanie je nutné pred liečbou a v priebehu liečby sertindolom (pozri časť 4.4). Klinické štúdie ukázali, že sertindol predlžuje QT interval viac ako niektoré iné antipsychotiká. Sertindol má byť preto použitý len u pacientov, ktorí sú intolerantní najmenej na jeden iný antipsychotický liek.

Predpisujúci lekár má konať úplne v zhode s požadovanými bezpečnostnými opatreniami (pozri časť 4.3 a 4.4).Titrácia

Úvodná dávka sertindolu má byť u všetkých pacientov 4 mg sertindolu denne. Dávka sa má zvyšovať po 4 mg každých 4-5 dní až po dosiahnutie optimálnej dennej udržiavacej dávky v rozmedzí 12-20 mg. Vzhľadom na to, že sertindol blokuje 1receptory, v priebehu úvodnej titračnej periódy sa môžu objaviť príznaky ortostatickej hypotenzie. Úvodná dávka 8 mg alebo rýchle zvyšovanie dávky zvyšuje riziko výskytu ortostatickej hypotenzie.


Udržiavacia liečba

S prihliadnutím na individuálnu odpoveď pacienta môže byť dávka zvýšená na 20 mg/deň. Maximálna dávka 24 mg/deň má byť zvažovaná iba vo výnimočných prípadoch, pretože klinické štúdie nepotvrdili jednoznačne zvýšenú účinnosť nad 20 mg a v hornej časti rozsahu dávkovania sa môže zvýšiť výskyt predĺženia QT intervalu.

Počas titračnej fázy a pri dosiahnutí udržiavacej dávky je potrebné monitorovať krvný tlak pacienta.


Starší pacienti

Vo farmakokinetických štúdiách sa nezistili žiadne rozdiely medzi mladými a staršími pacientmi. Množstvo údajov z klinických štúdií o pacientoch nad 65 rokov je však limitované. Liečbu je možné začať až po dôkladnom kardiovaskulárnom vyšetrení. U starších pacientov je vhodná pomalšia titrácia a nižšie udržiavacie dávky (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci do 18 rokov

Serdolect sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Pacienti so zníženou funkciou obličiek

Sertindol môže byť podávaný v bežných dávkach pacientom s poruchami funkcie obličiek (pozri časť 4.3). Farmakokinetika sertindolu nie je ovplyvnená hemodialýzou.


Pacienti so zníženou funkciou pečene

Pacienti s ľahkým/stredne ťažkým poškodením funkcie pečene vyžadujú pomalšiu titráciu a nižšie udržiavacie dávky.


Opakovaná titrácia sertindolu u pacientov, u ktorých bola prerušená liečba

Ak vynechanie lieku bolo kratšie ako jeden týždeň, pri opakovanom nasadení sertindolu nie je nutná ďalšia titrácia a udržiavacia dávka môže byť nasadená v rovnakej výške, aká bola pri vysadení. V ostatných prípadoch má byť dodržaná schéma na titráciu dávky lieku. Pred opakovanou titráciou má byť urobené EKG.


Prechod z liečby inými antipsychotikami

Liečba sertindolom môže začať dávkami podľa odporúčanej titračnej schémy súčasne s vynechávaním iných orálnych antipsychotík. Pre pacientov liečených depotnými antipsychotikami platí, že sertindol sa môže začať podávať odo dňa, kedy mala byť podaná nasledujúca injekcia depotného antipsychotika.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na sertindol alebo na niektorú z pomocných látok. Sertindol je kontraindikovaný u pacientov s neupravenou hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou.


Sertindol je kontraindikovaný u pacientov s klinicky významným kardiovaskulárnym ochorením v anamnéze, kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca, arytmiou alebo bradykardiou (< 50 úderov za minútu).


Okrem toho sertindol nemá byť podávaný pacientom s vrodeným syndrómom predĺženého QT intervalu alebo s týmto ochorením v anamnéze, alebo u pacientov so známym získaným predĺžením QT intervalu (QTcnad 450 msek u mužov a nad 470 msek u žien).


Sertindol je kontraindikovaný u pacientov, ktorí sú liečení liekmi, o ktorých je známe, že signifikantne predlžujú QT interval.

Skupiny týchto liekov zahŕňajú:

 • antiarytmiká skupín Ia a III (napríklad chinidín, amiodarón, sotalol, dofetilid)

 • niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín)

 • niektoré makrolidy (napr. erytromycín)

 • niektoré antihistaminiká (napr. terfenadín, astemizol)

 • niektoré chinolónové antibiotiká (napr. gatifloxacín, moxifloxacín)


Vyššie uvedený zoznam nie je kompletný. Kontraindikované sú aj ostatné lieky, o ktorých je známe, že signifikantne predlžujú QT interval (napr. cisaprid, lítium).


Podávanie sertindolu je kontraindikované pri súčasnej liečbe liekmi, o ktorých je známe, že výrazne inhibujú pečeňové enzýmy cytochrómu P450 3A (pozri časť 4.5). Medzi takéto lieky patria:

 • tzv. „azolové“ antimykotiká (napr. ketokonazol, itrakonazol) pri systémovej liečbe

 • makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín, klaritromycín)

 • inhibítory HIV proteázy (napr. indinavir)

 • niektoré kalciové blokátory (napr. diltiazem, verapamil)


Vyššie uvedený zoznam nie je kompletný. Kontraindikované sú aj ďalšie lieky, ktoré výrazne inhibujú CYP3A enzýmy (napr. cimetidín).


Sertindol je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Kardiovaskulárne upozornenie

Klinické štúdie ukázali, že sertindol predlžuje QT interval viac ako niektoré iné antipsychotiká. Priemerné predĺženie QT intervalu je väčšie na hornej hranici odporúčaného dávkovania (20 a 24 mg). Predĺženie QT intervalu je u niektorých liekov spojené s možnosťou vyvolania arytmie typu Torsade de Pointes (potenciálne fatálna ventrikulárna tachykardia) a náhlej smrti. Na základe klinických a neklinických údajov sa však nedá potvrdiť, či je sertindol viac arytmogénny ako iné antipsychotiká. Sertindol preto má byť použitý len u pacientov, ktorí netolerovali minimálne jedno iné antipsychotikum .

Predpisujúci lekár má konať úplne v zhode s požadovanými bezpečnostnými opatreniami


EKG monitoring:

 • monitorovanie EKG je povinné pred liečbou a v priebehu liečby sertindolom,

 • sertindol je kontraindikovaný, ak je na začiatku liečby QTc interval dlhší ako 450 msek u mužov alebo 470 msek u žien,

 • vyšetrenie EKG musí byť vykonané na začiatku liečby, pri dosiahnutí ustáleného stavu približne po 3 týždňoch alebo vtedy, keď sa dosiahne denná dávka 16 mg a zopakované po 3 mesiacoch liečby,

 • počas udržiavacej liečby sa vyšetrenie EKG vyžaduje každé 3 mesiace,

 • počas udržiavacej liečby sa má vyšetrenie EKG vykonať pred a po každom zvýšení dávkovania,

 • EKG vyšetrenie sa odporúča po pridaní alebo zvýšení dávky súbežne podávaného lieku, ktorý môže zvyšovať koncentráciu sertindolu (pozri časť 4.5),

 • ak sa počas liečby sertindolom zistí hodnota QTc intervalu väčšia ako 500 msek, liečba sertindolom sa musí ukončiť,

 • u pacientov so symptómami, ktoré môžu indikovať prítomnosť arytmií, ako sú palpitácie, kŕče alebo synkopy, má predpisujúci lekár ihneď zabezpečiť vyšetrenie pacienta, vrátane EKG,

 • EKG je vhodné monitorovať ráno a na výpočet QTc sa odporúča vzorec podľa Bazetta alebo Fridericia.Riziko predĺženia QT je zvýšené u pacientov, ktorí sú súčasne so sertindolom liečení aj liekmi, ktoré predlžujú QTcinterval alebo liekmi, ktoré inhibujú metabolizmus sertindolu (pozri časť 4.3).


U pacientov s rizikom výraznej elektrolytovej nerovnováhy sa majú pred začiatkom liečby sertindolom zistiť sérové hladiny draslíka a horčíka. Znížené hladiny draslíka a horčíka musia byť pred začiatkom liečby sertindolom korigované. Zisťovanie hladiny sérového draslíka a horčíka sa odporúča u pacientov, ktorí vracajú, majú hnačku, sú liečení diuretikami znižujúcimi hladinu draslíka alebo majú iné elektrolytové poruchy.


V priebehu úvodnej titrácie dávky sertindolom sa môžu vyskytnúť symptómy ortostatickej hypotenzie vzhľadom na vlastnosť sertindolu blokovať 1 receptory.


Antipsychotiká môžu inhibovať efekt dopamínových agonistov. U pacientov s Parkinsonovou chorobou sa musí sertindol používať s opatrnosťou.


Niektoré lieky zo skupiny SSRI, ako napríklad fluoxetín a paroxetín (silné CYP2D6 inhibítory), môžu zvyšovať plazmatické koncentrácie sertindolu dva až trikrát. Sertindol, súčasne s týmito liekmi, má byť preto užívaný s mimoriadnou opatrnosťou a len vtedy, ak možný prínos tejto kombinácie preváži nad rizikom pre pacienta. Pri tejto kombinácii môže byť potrebné znížiť udržiavaciu dávku sertindolu a dodržiavať dôsledné monitorovanie EKG pred nasadením a po akejkoľvek zmene dávkovania týchto liekov (pozri časť 4.5).


U pacientov s pomalým metabolizmom izoenzýmu CYP2D6 má sertindol byť podávaný s opatrnosťou (pozri časť 4.5).


Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola počas liečby sertindolom hlásená hyperglykémia alebo zhoršenie už existujúceho diabetu. Odporúča sa primerané klinické monitorovanie pacientov s diabetom a pacientov s rizikovými faktormi pre rozvoj diabetu.


Starší pacienti

Sertindol nie je schválený na liečbu psychóz spojených s demenciou a/alebo na liečbu porúch správania a neodporúča sa používať u starších pacientov s demenciou.


Riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov

Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v populácii pacientov s demenciou bolo v randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdiách pozorované približne trojnásobne vyššie riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov. Mechanizmus vzniku tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani u ostatných antipsychotík alebo v iných populáciách pacientov. Sertindol sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre mozgovú príhodu.

Pre zvýšené riziko výskytu vážnejších kardiovaskulárnych ochorení vo vyššom veku sa sertindol musí u pacientov vo veku nad 65 rokov používať opatrne. Liečbu je možné začať až po dôkladnom kardiovaskulárnom vyšetrení..


Boli hlásené prípady žilovej trombembólie pri užívaní antipsychotík. Pretože pacienti liečení antipsychotikami často získajú rizikové faktory pre žilovú trombembóliu, všetky možné rizikové faktory pre žilovú trombembóliu majú byť určené pred a počas liečby sertindolom a majú sa vykonať preventívne opatrenia.


Znížená funkcia pečene

Pacienti s ľahkou alebo stredne ťažkou pečeňovou dysfunkciou musia byť pozorne sledovaní. Odporúčaná je pomalšia titrácia a nižšie udržiavacie dávky.


Tardívna dyskinéza

Predpokladá sa, že tardívna dyskinéza je spôsobená hypersenzitivitou dopamínových receptorov v bazálnych gangliách následkom dlhotrvajúcej blokády receptorov antipsychotikami. V klinických štúdiách sa v priebehu liečby sertindolom zaznamenal nízky výskyt extrapyramídových symptómov, ktorý bol na úrovni placeba. Napriek tomu je dlhodobá liečba antipsychotikami (najmä vo vysokých dávkach) spojená s rizikom výskytu tardívnej dyskinézy. Ak sa objavia príznaky tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť zníženie dávky, prípadne ukončenie liečby.


Kŕče

U pacientov s kŕčmi v anamnéze je potrebná opatrnosť pri podávaní sertindolu.


Neuroleptický malígny syndróm

Potencionálne fatálne končiaci komplex príznakov pod názvom „neuroleptický malígny syndróm“ sa dáva do súvislosti s podávaním antipsychotík. Zvládnutie tohto syndrómu zahŕňa okamžité vysadenie antipsychotík.


Ukončenie liečby

Akútne symptómy z náhleho ukončenia liečby vrátane nevoľnosti, vracania, zvýšeného potenia a nespavosti boli popísané po náhlom ukončení liečby antipsychotikami. Môže dôjsť k rekurencii psychotických symptómov a bol hlásený aj výskyt porúch spojených s mimovoľnými pohybmi ako sú akatízie, dystónie a dyskinézy. Odporúča sa preto postupné ukončenie liečby.


Pomocné látky

Tablety obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami galaktózovej intolerancie, s Lapónskym deficitom laktázy alebo s glukózo‑galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Predĺženie QT intervalu liečbou sertindolom môže byť zhoršené súčasným podávaním iných liekov, o ktorých je známe, že signifikantne predlžujú QT interval. Súčasné podávanie takýchto liekov je preto kontraindikované (pozri časť 4.3). Takáto interakcia môže nastať napr. medzi chinidínom a sertindolom. Okrem vplyvu na predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.3), izoenzým CYP2D6 je výrazne inhibovaný chinidínom.


Sertindol je prevažne metabolizovaný prostredníctvom izoenzýmov CYP2D6 a CYP3A cytochrómového systému P450. CYP2D6 je polymorfický v populácii a obidva izoenzýmy môžu byť inhibované množstvom psychotropných a aj iných látok (pozri časť 4.4).


CYP2D6

U pacientov, ktorí súčasne užívajú fluoxetín alebo paroxetín (silné inhibítory CYP2D6) sa plazmatická koncentrácia sertindolu zvyšuje dva až trikrát, a preto sa má sertindol užívať súčasne s týmito liekmi alebo inými inhibítormi CYP2D6 s mimoriadnou opatrnosťou. Môže byť potrebné znížiť udržiavaciu dávku sertindolu a dodržiavať dôsledné monitorovanie EKG pred nasadením a po akejkoľvek zmene dávkovania týchto liekov (pozri časť 4.4).


CYP3A

Menšie zvýšenie plazmatických koncentrácií sertindolu (do 25 %) sa zistilo u makrolidových antibiotík (napr. erytromycín, inhibítor CYP3A) a kalciových blokátorov (diltiazem, verapamil).Ale u jedincov so slabým metabolizmom izoenzýmu CYP2D6 môžu byť dôsledky väčšie, nakoľko dôjde k ovplyvneniu eliminácie sertindolu prostredníctvom CYP2D6 a CYP3A. Keďže nie je možné bežne identifikovať pacientov so slabým metabolizmom izoenzýmu CYP2D6, súčasné podávanie inhibítorov CYP3A a sertindolu je kontraindikované, nakoľko môže viesť k signifikantnému zvýšeniu hladín sertindolu (pozri časť 4.3).

Induktory izoenzýmov CYP môžu významne urýchliť metabolizáciu sertindolu. Predovšetkým rifampicín, karbamazepín, fenytoín a fenobarbital môžu znížiť plazmatickú koncentráciu sertindolu dva až trikrát. Znížený antipsychotický účinok u pacientov liečených týmito liekmi alebo inými látkami, ktoré indikujú CYP izoenzýmy, môže mať za následok nutnosť úpravy dávky sertindolu na hornú hranicu dávkovania.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť použitia sertindolu v gravidite nebola stanovená.


Sertindol nebol teratogénny v reprodukčných štúdiách na zvieratách. Perinatálne a postnatálne štúdie u potkanov ukázali zníženú plodnosť potomstva pri podávaní dávok v terapeutickom rozmedzí pre klinickú prax (pozri časť 5.3).


Sertindol nemá byť užívaný v priebehu gravidity.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane Serdolectu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.

Laktácia

Štúdie u dojčiacich matiek neboli vykonané, ale predpokladá sa, že sertindol je vylučovaný do materského mlieka.


Ak je liečba sertindolom nutná, je potrebné odporúčať ukončenie dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Sertindol nemá sedatívny účinok, ale napriek tomu je vhodné odporučiť pacientom, aby neriadili vozidlo ani neobsluhovali stroje do tej doby, než sa zistí ich individuálna citlivosť na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Vedľajšie účinky

Nežiaduce účinky, spojené s užívaním sertindolu, ktoré sa v klinických štúdiách objavili vo viac ako 1 % prípadov a ktorých výskyt je významnejší ako pri užívaní placeba sú (zoradené podľa klesajúceho výskytu): rinitída/opuch nosovej sliznice, abnormálna ejakulácia (znížený objem ejakulátu), závraty, suchosť v ústach, ortostatická hypotenzia, prírastok telesnej hmotnosti, periférny edém, dyspnoe, parestézie a predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.4).


Extrapyramídové symptómy (EPS)

Výskyt extrapyramídových nežiaducich účinkov u pacientov užívajúcich sertindol zodpovedal ich výskytu u pacientov užívajúcich placebo. V placebom kontrolovaných klinických štúdiách bolo percento pacientov liečených sertindolom a vyžadujúcich liečbu extrapyramídových príznakov rovnaké ako percento pacientov užívajúcich placebo a vyžadujúcich liečbu týchto príznakov.


Niektoré nežiaduce účinky lieku sa objavia na začiatku liečby a vymiznú v priebehu ďalšej liečby, napríklad ortostatická hypotenzia.


Ďalej uvedené nežiaduce účinky sú rozdelené podľa orgánových systémov a frekvencie výskytu:

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10000< 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10000)

neznáme (z dostupných údajov)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté prírastok telesnej hmotnosti, predĺženie QT intervalu, moč pozitívny na červené krvinky, moč pozitívny na biele krvinky

Poruchysrdca a srdcovej činnosti

Časté periférny edém

Menej časté Torsade de Pointes(pozri časť 4.4)

Poruchy nervového systému

Časté závraty, parestézie

Menej časté synkopa, kŕče, pohybové ochorenia (najčastejšie tardívna dyskinéza, pozri časť 4.4)

Zriedkavé v súvislosti so sertindolom boli hlásené prípady neuroleptického malígneho syndrómu (NMS) (pozri časť 4.4)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté rinitída/opuch nosovej sliznice

Časté dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté suchosť v ústach

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté hyperglykémia

Poruchy ciev

Časté ortostatická hypotenzia (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé trombembólia

Neznáme boli hlásené prípady žilovej trombembólie, vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov hlbokej žilovej trombózy hlásených v súvislosti s antipsychotikami

Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme Novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)

Poruchyreprodukčného systému a prsníkov

Časté abnormálna ejakulácia (znížený objem ejakulátu)


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s predávkovaním sertindolom sú obmedzené. Vyskytli sa aj fatálne prípady. Na druhej strane však aj pacienti, ktorí užili dávku okolo 840 mg sa zotavili bez následkov. Hlásené príznaky a symptómy predávkovania boli somnolencia, nezrozumiteľná reč, tachykardia, hypotenzia a prechodné predĺženie QTcintervalu. Boli pozorované aj prípady arytmie typu Torsade de Pointes, často v kombinácii s inými liekmi, o ktorých je známe, že indukujú TdP.


Liečba

V prípade akútneho predávkovania je nutné zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest a dostatočný prívod kyslíka.


Je potrebné ihneď začať stále monitorovanie EKG a životných funkcií. Ak je predĺžený QTcinterval, odporúča sa stále monitorovanie až do normalizácie QTcintervalu. Je potrebné brať do úvahy biologický polčas sertindolu, ktorý je dva až štyri dni.


Treba zabezpečiť prístup do žily a zvážiť podávanie aktívneho uhlia s laxatívami. Je potrebné brať do úvahy možnosť, že pacient užil viacero liekov.


Neexistuje žiadne špecifické antidotum sertindolu. Sertindol sa nedá dialyzovať. Preto pri predávkovaní je nutná primeraná podporná liečba. Hypotenziu a kolaps krvného obehu je potrebné zabezpečiť vhodnými opatreniami, ako je podávanie roztokov intravenózne. Ak sa na zlepšenie obehových funkcií podávajú sympatomimetiká, je potrebná opatrnosť pri adrenalíne a dopamíne, pretože -stimulácia v kombinácii s 1-antagonizmom spôsobeným sertindolom môže zhoršiť hypotenziu.


Pri nasadení farmakologickej antiarytmickej liečby je potrebné vziať do úvahy, že niektoré látky, ako je napríklad chinidín, disopyramid a prokaínamid môžu potencovať predĺženie QT intervalu, ktorý mohol byť spôsobený sertindolom.


V prípadoch výskytu závažných extrapyramídových symptómov je potrebné nasadiť anticholinergiká. Pacient musí byť pod lekárskym dohľadom až do ústupu príznakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antipsychotikum selektívne pôsobiace na limbický systém

ATC-kód: N05AE03


Predpokladá sa, že neurofarmakologický profil sertindolu, ako antipsychotického lieku, je odvodený z jeho selektívneho inhibičného efektu na mezolimbické dopaminergné neuróny a súčasne z vyváženého inhibičného účinku na centrálne dopamínové D2, serotonínové 5HT2a 1-adrenergné receptory.


Vo farmakologických štúdiách na zvieratách sertindol spontánne inhiboval aktívne dopamínové neuróny v prednej tegmentálnej časti mezolimbického systému s viac ako 100 násobne vyššou selektivitou v porovnaní s inhibíciou dopamínových neurónov v substantia nigra pars compacta. Inhibícia aktivity v substantia nigra pars compacta je spájaná so vznikom extrapyramídového syndrómu pri liečbe antipsychotikami.


O antipsychotikách je známe, že zvyšujú hladiny sérového prolaktínu cestou blokády dopamínu. Pacienti, ktorí užívali sertindol, mali počas krátkodobej aj dlhodobej (jeden rok) liečby normálne hodnoty prolaktínu.


Sertindol neovplyvňuje muskarínové a histamínové H1receptory. Potvrdzuje to neprítomnosť anticholinergných a sedatívnych účinkov, ktoré vznikajú v dôsledku pôsobenia na tieto receptory.


Ďalšie informácie o klinických štúdiach:

Štúdia „Sertindole Cohort Prospective Study (SCoP)” bola vykonávaná v mnohých krajinách ako jednoduchá štúdia s bežnými podmienkami pre užívanie, porovnávajúca (všetky príčiny mortality)/celkovú mortalitu, kardiálnu bezpečnosť a samovraždy (u sertindolu oproti risperidónu) medzi sertindolom a risperidónom. Štúdia bola navrhnutá ako prospektívna, randomizovaná, čiastočne zaslepená štúdia s dvoma paralelnými skupinami pacientov, liečených sertindolom (n=4930) alebo risperidónom (n=4928) s dĺžkou liečby do 4 rokov.


Celková mortalita (hlavný cieľ hodnotenia) bola podobná pre obidve skupiny. Príčiny smrti boli rozdielne u oboch liečených skupín. Hlavná príčina smrti u pacientov liečených sertindolom bola srdcovej povahy, so signifikantne vyšším rizikom mortality ako v risperidónovej skupine. Znížené riziko samovrážd bolo pozorované u pacientov liečených sertindolom, i keď riziko ukončených samovrážd nebolo jednoznačne rozdielne u oboch skupín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Sertindol sa metabolizuje v pečeni s priemerným polčasom eliminácie tri dni. Klírens sertindolu sa znižuje po opakovanom podávaní na priemernú hodnotu okolo 14 l/hod (ženy majú priemerne o 20 % nižší klírens ako muži, aj keď hodnoty klírensu prepočítané na telesnú hmotnosť bez tuku sú porovnateľné). Preto po opakovaných dávkach dochádza k vyššej akumulácii ako by sa predpokladalo na základe jednej dávky a to vzhľadom na zvýšenie systémovej biologickej dostupnosti. Po dosiahnutí rovnovážneho stavu je klírens nezávislý od dávky a plazmatické koncentrácie sú úmerné k dávke. Vo farmakokinetike sertindolu existuje mierna interindividuálna variabilita, ktorá je spôsobená polymorfizmom v cytochróme P450 2D6 (CYP2D6). Pacienti, ktorí majú deficit tohto pečeňového enzýmu, majú polovičné až tretinové hodnoty klírensu sertindolu v porovnaní s extenzívnymi CYP2D6 metabolizérmi. Títo slabí metabolizéri (okolo 10 % populácie) budú preto mať plazmatické hladiny dva až trikrát vyššie. Koncentrácia sertindolu nepredikuje terapeutický efekt u jednotlivých pacientov a preto je najlepšie ustáliť individuálnu dávku u pacienta na základe terapeutického efektu a tolerability.


Absorpcia

Sertindol sa dobre absorbuje. Po perorálnom podaní dosahuje sertindol maximálne hladiny približne po 10 hodinách (tmax= 10 hodín). Látka je v jednotlivých silách lieku bioekvivalentná. Potrava a hlinito-horečnaté antacidá nemajú klinicky významný vplyv na stupeň a rozsah absorpcie sertindolu.


Distribúcia

Distribučný objem (V/F) sertindolu po opakovanej dávke je asi 20 l/kg. Sertindol sa v 99,5 % viaže na plazmatické proteíny, primárne na albumín a na kyslý 1-glykoproteín. U pacientov, ktorí boli liečení odporúčanými dávkami, sa 90 % nameraných koncentrácií pohybovalo pod 140 ng/ml (~320 nmol/l). Sertindol preniká do červených krviniek v pomere krv/plazma = 1,0. Sertindol prechádza hematoencefalickou a placentárnou bariérou.


Biotransformácia

V ľudskej plazme boli identifikované dva metabolity: dehydrosertindol (vzniká oxidáciou imidazolidinónového kruhu) a norsertindol (vzniká N-dealkyláciou). Koncentrácie dehydrosertindolu a norsertindolu sú priemerne 80 % a 40 % pôvodnej látky v rovnovážnom stave. Účinok sertindolu je spôsobený pôvodnou látkou a nepredpokladá sa, že by metabolity mali u ľudí signifikantný farmakologický efekt.


Eliminácia

Sertindol a jeho metabolity sa vylučujú veľmi pomaly, za 14 dní po per os podaní izotopom označenej dávky sa úplne vylúči 50-60 %. Priemerne 4 % dávky sú vylúčené močom ako pôvodná látka a jej metabolity. Pôvodnej látky je menej ako 1 % z celkovej podanej látky. Sertindol a jeho metabolity sa vylučujú predovšetkým stolicou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách bolo na EKG pozorované predĺženie QT intervalu pravdepodobne spôsobené inhibíciou pomalých draslíkových kanálov (IKr, HERG). U sertindolu je absencia včasnej after-depolarizačnej fázy srdcových Purkyňových vláken u králikov a psov. Včasné after-depolarizácie sa považujú za najdôležitejšie pri vzniku arytmií typu Torsade de Pointes. Sertindol neindukuje vznik komorových arytmií Torsade de Pointes v predsieňovo-komorovom uzle v králičom srdci, napriek experimentálne navodenej ťažkej hypokaliémii (1,5 mmol) a bradykardii. U ľudí je potrebné opatrne zohľadňovať výsledky z experimentov na zvieratách ohľadom predĺženia QT intervalu a arytmií vzhľadom na možné významné medzidruhové rozdiely.


Akútna toxicita sertindolu je nízka. V štúdiách chronickej toxicity (dávky tri až päťkrát vyššie ako klinické) boli u potkanov a psov pozorované niektoré účinky, ktoré vo všeobecnosti zodpovedali farmakologickým vlastnostiam liečiva.


Reprodukčné štúdie na zvieratách nepreukázali žiaden teratogénny efekt. Perinatálne a postnatálne štúdie u potkanov ukázali zníženú plodnosť potomstva pri podávaní dávok v terapeutickom rozmedzí pre klinickú prax (0,2 mg/kg/deň). Pri vyšších dávkach bolo pozorované znížené prežívanie mláďat v počiatočnej laktačnej fáze, znížený nárast hmotnosti a oneskorený vývoj mláďat pri dávkach, ktoré boli pre matku toxické.


Párenie a plodnosť boli ovplyvnené u dospelých potkanov-samcov v dávkach 0,14 mg/kg/deň a vyšších. Poruchy plodnosti dospelých zvierat boli reverzibilné a pripisujú sa farmakologickému profilu sertindolu.


Sertindol nebol toxický v in vitroa in vivoštúdiách genotoxicity. Štúdie karcinogenicity u myší a potkanov neukázali tvorbu tumorov, ktorá by bola významná pre klinické použitie sertindolu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

maydis amylum,

lactosum monohydricum,

hyprolosum,

cellulosum microcristallinum,

croscarmellosum natricum,

magnesii stearas


Obal tablety:

macrogolum 400,

hypromellosum,

titanii dioxidum E171 a

4 mg: ferri oxidum flavum (E172)

12 mg: ferri oxidum flavum (E172), ferri oxidum rubrum (E172)

16 mg: ferri oxidum rubrum (E172)

20 mg: ferri oxidum flavum (E172), ferri oxidum rubrum (E172), ferri oxidum nigrum (E172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníkový blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa

Veľkosť balenia: 30 x 4 mg, 28 x 12 mg, 28 x 16 mg, 28 x 20 mg.


Polypropylénový obal na 100 tabliet, písomná informácia pre používateľa uložená v uzávere nádobky.


Veľko-kapacitný polyetylénový obal (HDPE) na 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadnezvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


H. LUNDBECK A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Dánsko


Zastúpenie

Lundbeck Slovensko, s.r.o.

Zvolenská 19

821 09 Bratislava 2

Tel: 00421 2 53 41 42 18


8. Registračné číslo


68/0516/97-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 06.11.1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22.06.2007 – bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu


Apríl 2012


10SERDOLECT 20 mg