+ ipil.sk

Seretide 125 Inhaler NPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04760-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Seretide 50 Inhaler N

Seretide 125 Inhaler N

Seretide 250 Inhaler N


salmeterol a flutikazónpropionát


inhalačná suspenzia v tlakovom obale


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Seretide a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Seretide

3. Ako používať Seretide

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Seretide

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Seretide a na čo sa používa


Seretide obsahuje dve liečivá, salmeterol a flutikazónpropionát:


 • Salmeterol je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium. Bronchodilatanciá pomáhajú udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Tým uľahčujú prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc. Účinky trvajú najmenej 12 hodín.

 • Flutikazónpropionát je kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie v pľúcach.


Lekár vám predpísal tento liek, pretože pomôže zabrániť dýchacím problémom ako je astma.


Seretide musíte používať každý deň podľa pokynov vášho lekára. Pravidelné užívanie tohto lieku umožní efektívne kontrolovať vašu astmu.


Seretide pomáha predchádzať záchvatom dýchavice a piskotov. Seretide sa však nemá používať na zmiernenie náhleho záchvatu dýchavice alebo piskotov. V takom prípade musíte použiť inhalátor s rýchlo pôsobiacim „záchranným“ liekom, napríklad so salbutamolom. Inhalátor s rýchlo pôsobiacim „záchranným“ liekom musíte mať vždy pri sebe.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Seretide


Nepoužívajte Seretide

- ak ste alergický (precitlivený) na salmeterol, flutikazónpropionát alebo na ďalšiu zložku norflurán (HFA 134a).


Upozornenia a opatrenia

Váš lekár bude dohliadať nad vašou liečbou pozornejšie, ak máte iné ochorenia, napr.:

 • srdcové ochorenie, zahŕňajúce nepravidelný alebo rýchly tlkot srdca,

 • zvýšenú činnosť štítnej žľazy,

 • vysoký krvný tlak,

 • cukrovku (Seretide môže zvýšiť hladinu cukru v krvi),

 • nízku hladinu draslíka v krvi,

 • máte alebo ste mali tuberkulózu (TBC) alebo iné infekcie pľúc

Ak ste niekedy mali alebo v súčasnosti máte niektoré z týchto ochorení, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete používať Seretide.


Iné lieky a Seretide

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ide o lieky proti astme alebo akékoľvek lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.Užívanie niektorých liekov spolu so Seretidom nemusí byť totiž vhodné.


Ak užívate nasledujúce lieky, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete používať Seretide:

 • ‑blokátory (ako je atenolol, propranolol a sotalol). blokátory sa najčastejšie používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných ochorení srdca a ciev.

 • lieky na liečbu infekcií (ako je ritonavir, ketokonazol, itrakonazol a erytromycín). Niektoré z týchto liekov môžu zvýšiť množstvo flutikazónpropionátu alebo salmeterolu vo vašej krvi. Tým môžu zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov spojených so Seretidom, vrátane nepravidelného tlkotu srdca, alebo môžu vedľajšie účinky zhoršiť.

 • kortikosteroidy (vo forme tabliet alebo injekcie). Ak ste takéto lieky užívali v poslednom čase, môže to zvýšiť riziko, že vaše nadobličky nebudú správne pracovať.

 • diuretiká, známe aj ako „lieky na odvodnenie“ (močopudné lieky), ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku.

 • iné bronchodilatanciá (ako je salbutamol).

 • lieky obsahujúce xantínové deriváty (ako teofylín alebo aminofylín). Tieto lieky sa často používajú na liečbu astmy.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že Seretide bude mať vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Seretide


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 • Používajte váš Seretide každý deň, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali používať. Neužívajte vyššiu dávku ako je odporúčaná. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Neprestaňte používať Seretide ani neznížte dávku Seretidu bez toho, že by ste sa o tom najskôr poradili so svojím lekárom.

 • Seretide sa má inhalovať ústami do pľúc.


Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší

 • Seretide 50 Inhaler N - 2 inhalácie dvakrát denne

 • Seretide 125 Inhaler N - 2 inhalácie dvakrát denne

 • Seretide 250 Inhaler N - 2 inhalácie dvakrát denne


Deti vo veku od 4 do 12 rokov

 • Seretide 50 Inhaler N - 2 inhalácie dvakrát denne

 • Seretide sa neodporúča používať u detí mladších ako 4 roky.


Vaše príznaky možno budete mať pod dostatočnou kontrolou pri používaní Seretidu dvakrát denne. V takomto prípade sa váš lekár môže rozhodnúť znížiť vašu dávku na jedenkrát denne. Dávka sa môže zmeniť:

 • na jedenkrát večer - ak máte príznaky astmy v nočnom čase

 • na jedenkrát ráno - ak máte príznaky počas dňa.

Je veľmi dôležité, aby ste sa riadili pokynmi vášho lekára ohľadom toho, koľko inhalácií máte užívať a ako často máte používať váš liek.


Ak používate Seretide na astmu, váš lekár bude pravidelne kontrolovať vaše príznaky.Ak sa vaša astma alebo dýchanie zhorší, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Možno zistíte, že máte piskoty častejšie, že máte častejšie pocit tiesne na hrudníku alebo že potrebujete častejšie používať váš rýchlo pôsobiaci “záchranný” liek. Ak dôjde k niečomu z vyššie uvedeného, stále pokračujte v používaní Seretidu, ale nezvyšujte svojvoľne počet užívaných inhalácií. Možno sa vaše pľúcne ochorenie zhoršuje a váš stav sa môže vážne skomplikovať. Navštívte svojho lekára, pretože môžete potrebovať ďalšiu liečbu.


Pokyny na použitie

 • Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám musí ukázať ako používať váš inhalátor. Občas musí skontrolovať ako ho používate. Keď Seretide Inhaler N nebudete používať správne alebo v predpísanej dávke, nebude mať na vašu astmu taký účinok, aký má mať.

 • Liek sa nachádza v tlakovej nádobke v plastovom inhalátore s náustkom.

 • Na zadnej strane inhalátora je počítač dávok, ktorý ukazuje, koľko dávok lieku ešte zostáva. Vždy keď stlačíte nádobku, streknete liek a počítač dávok odpočíta jednu dávku.

 • Dajte si pozor, aby vám inhalátor nespadol, pretože to môže spôsobiť odpočítanie dávky na počítači dávok.


Vyskúšanie inhalátora


1. Pri prvom použití vášho inhalátora vyskúšajte, či funguje. Odstráňte kryt z náustka jemným stisnutím jeho strán palcom a ukazovákom a potiahnite ho.2. Aby ste sa uistili, že inhalátor funguje, dobre ním potraste, nasmerujte náustok mimo vás a stlačením nádobky streknite jedenkrát do vzduchu. Tento postup zopakujte a pred každým streknutím inhalátorom potraste, až kým počítač dávok nebude ukazovať 120. Ak ste inhalátor nepoužívali dlhšie ako jeden týždeň, streknite dvakrát do vzduchu.


Používanie inhalátora


Je dôležité, aby ste začali vdychovať tak pomaly, ako sa len dá, a to tesne pred použitím inhalátora.


 1. Pri používaní vášho inhalátora stojte alebo seďte vo vzpriamenej polohe.


 1. Odstráňte kryt z náustka (ako je znázornené na prvom obrázku). Prekontrolujte náustok zvnútra a zvonku, aby ste sa uistili, že je čistý a bez uvoľnených častíc.


 1. Inhalátorom 4‑ alebo 5‑krát potraste, aby ste sa ubezpečili, že sú odstránené všetky uvoľnené častice a obsah inhalátora je rovnomerne premiešaný.


 1. Držte inhalátor kolmo tak, že palec máte položený na spodnej časti pod náustkom. Vydýchnite čo najviac ako je to možné bez námahy.


 1. Vložte náustok do úst medzi zuby. Pritisnite okolo neho pery. Nezahryznite do neho.

  moRrTZ5psdYoVXt4QoVCrpDLFDL55rECW95kvIl204PPrXe4vM2KWzdjcehMDlNvDLz8y3/+7vnfl/7wbDG38CxdC1jlPDYc0QlXkckip1tPM8rZPJNUrZPJwT2RSmVSqQRYLAHim4naRHI3udzXhcPlcXgcNk+kdwUdVn9ldePlyk+//FjbqEV9/owhpNeI2Bx0a3eXlIJUyK1cilQpEKvEMqVMLpHWHwOpRAJGsUnmvwmZw+FwQeGCqi72ZmHJ3IG4xwTF5hfnC89/e/HHjcVsPmxVSqclUjZv8jFqDDHA4w4zlGYsmSWlKo0WtUzy+hkTisTLsCVuncjdpLLZbHBy6y2bxWaxmEwWaNiafDJssuc80GJpIb/2y28bP72sZAJqEnl8ZAxJxU2NjxIxnUjcKE3BRrCBq9FsMctF4voiFYoEy7BFFovFYQMWk81kA+gbMRgMJoMODgZTE0uHTJ6AKxAq+KKltRc//zz/bCGZ8GiU5O6mRy2Dw5MoGmNihIQcp8smUCKahO+2eQwS4eY6EtQtmHVYvTA2kfRNUak0Go1OAw1VFoy5qRqfPTodKPh9C2svf31VnVlOJPJ8sYRD6Lg+CsdMYHhI8hh1ZBTLQWNpfInE5vOrRPVnC6ykJdgCHdCor2lUKoVKoZDBQSGRSRQyaClUTz7MN/psobw3kvbmahtP1leXCqncXBVMhpQyoWCaGFgWnocnD9Ca+ohEDHZCxNekEz4tnwOWDLduAYAkMhAJoEFNBIVIAmddBCJOmIesTF9anfW5My5zprb68knOF475opF01Cqz6L0mf9Qi5jJpXDhytA1OgyPhBJXWnoUCktcrZwk2v8kj1XGgEPAEQr0GDR5UODzRVUgIjJDPEDU5wjlbrjizuD4bD6itTmfSZU/avRafMxkNq8lsBntg6n4bWkJGEPhWUbBSsPDAUuGwF2HzeECugwESj8Pj/i0sBovDggrKa4xQ1KZPuyKhhDtSijrcsVTU7TFKuSaz2hvzx1zuiCNlZItYpAn4JJzNIlJFpmlleiat4LMYLNYibA6Hx71BYwEUVFg0GodBY9CbYuarLGPS6zQmYsly0huBFtayHrtVSJdGXGY/BNkTM8kIFHFkzLwpEo48icGImXK2MKGzFqo+PhWsoSXYHABvwgEVg0KjUHUwCoWampqqn4xyXOKOhxyWdCpTnsmk08WlQiVh9cRtGlk4F3R7YqVMPJxzuaNaBoZAAC8blUokl7iDKqiY0nAoNDoYBRqLRqExqCkUegqgJwF2Ejk5iZxAAk0geZWoLZnx+62lsL9Qy+WhPFjDrnQMfIgc0+ZsNLMyB8XS0YTF4dYyyFyKQM63GZzq6bDSmk8EJGCFLsBmARb1mjs1CYSaAuRxIFBNTEywUp6IO+EP+4q5cCybjufiyaBdxSd7fb54pri8ulStzSZTlUzGG7TKmWyRwqEMeBwWSyTqiqUT02DdA4sp5Ga8k2+oiPFxxPjY2BgCFNBDRRK5fMHpgkKxpDtic+g8uUrcadWR1YEoFExUn6w9rRTymUy2FiuapOCbaXA6stGANZCORON5v4hAmofVkCBWEC8CAaigGh0bBRqrl7HRkbExaa5WehrLJFI+PxR2J4pzCR0UjUZThWDcGAzEymtLa6upTCSdmcnFbA6pctrvLCRz3mA6k43nUiYKAVhMjIOAgUYAFTE6OjICyggcDqpR+OgIHOueK5fyUW8ikc5XFmeKuZTLYnBAfrveJAf7AmemuLL0PB6HoulaOW13yIPWeHA2k47ksrliMRER4edgtXEwLaOAXyePjsGBRoaHN2s4fGhoCG6fe7qWjIddiUQ0Gq/OzpUXUkG/w+mSqyQMh80eTkUXl9ay1ly0OFuKe53OABRI14rlULFSqszkFNhZWLVu8IYINDw4NDQ8PDQ8VBdoB4e4pSfPcsGk1x51ynSuTGFmaWm5lAgGY9Goi6cPeN3Z9OzSRtYZyhUrFW/Umk4lbbWZTClfqeZqmWk2sACzMjQ4XGcODA0MDgwMDg4OPB4YeAzOuh5P2orrT1dN/rDLqxCoA3MLhVg0Xw64g4lI2qWddsY9yXCytjKXrBUCC8lIIFlNeZPzuSxUW67MlMOCeVi1zu4fqFPr2P5N9fX19fb21Zv+/gF0rPJ0Jax2B21aqTO/trFejrjDYafGFohnoLjVOB1LV8uzC8vJ2UyhlklEEzMVZ6VUKJTmZ7LltGIBNgMi733UC4i9fX09vT2PgLpB093d09P7qAeoV1d5upr0WExqmTFaWalGjGCPYbJrhHp/OpksFGLeTLFUWH6yki95lwvpWKQ6V8lUi7nK3GJxrmRdqlv0d3d1gVKHdwJ1dXV0dW92urs6Qb9TtTr7Yj6pwqJpynCpVCi5afRJJFPCYGkjqdLcSnYhN1urlUAcM95KOZQNzK2BQZRz1dmlciEXmYNV+vsedXZ11gtQe3t7W3tHe3sHOOtt28O2tnZbPDu7scR51D7Gc2fz6z/97imkYSExwFJhdYcKCyurz1+tzsXimfV0NB8sprIz88VgGdzsxWqmUHgGK3d3dnR2dHR2tm3q4YOHD9se1usH9d6DBw/ut40HcqW5GeLNi/1cdzKzvPx0dW2xAAlxKOQklcFSuWdWXv3xzz9vVAoLC5FosBhOz64Ui1C1mJldieZjz2Hljtcht9d594Fa77e0grO5teVeC7hobm4bW1n/dS3z+NTpxxy9w11Kzy1WHZVCzkhHDw6PDk4QNMUnf/79H14tL6zOVcKRVNidWVzLFxPghpfn07ENWAmEW4/9QWtrS0tL873mu3fu3q03d+/cAd3mputDjPVX+aLqzvcX4WQ+lWcwBNNcscM2reFghx+1t3Y9Rqtzr/7rn39/uv7753Mxb6TgKc7O5TOJfDI3s5CvPYcVW0GwLffugbO5+c7tuppeH7du3Wpqarx18z6dlX9ewF0+09Y/MomgqnxWgxWyk8YmhvparlxufPhoiOSs/fbPf/3H79bXnkTt/pQ1XsoXYvlAIpos10qvYAUQc0sziB3gmxobbzU23rx542Zj443r125cvXbt+vUrVxpvJWZtvadvgrvWAaeKVYZpvQTd13T1zKlz5xvvtvUMocSB9b/+z7/+e+PZ75fsKofHkJmpxUIJvy8emin/CMvfAbE2NQF0483rm8xrQNevXb165XLDuUuXLl+9fAORzMruNnT2N1+92z5OIVIwiMG2a8eO7P/8+Mmrrd0jCDTHUvr1v//nX//62y8vbWKZzQDlq3F7ImYNxqPlV7AcQINy48YNQL38RpcuX7x4vqFrbLzt5vnzDeevsgI9DXc6B+5dvnr9wRgK3nWn6dy3R/Z/8cWxpq7hYSQKy9ck13/7J/D4y0aAwbJpPOFoKhDwOa3pSPUlLH/jxmbgV65cAugLFy9evHDh/MXzFxquYJFjzVcvtpw5e7aBQW65eqfn8f2myxcuPYD33Lt05dujB/d/cezy/b4RLJlIF5igxRd/+s9//OMfL1M4tkED3jZWyOObNoViqVew7FVAB3gAb7jQcO7c+Qags+fOtbEEuPH+W2fPkrjf/0Afam3pGRruvHb20oUrbe3Nl86eOH7o0MmLD0eQODKDL1ROR2qrr57NP//jT1kGR2nXTIcdGofbb3O4Zn6GZS7VwwY6B/jnzpw9febM6dNnTn9HlqiEaPhwH7H/zpFOTP/1c92j40OdN8HNaW69fbWh4fzFy429E1N4CoPFl2jsoez8k/zM6p/+XGERaFae3uq1W/0edzAaABYgaIA/e/ZsnX361OlT3//w/akfTqjVBp8WjTp/YO83H/BZo02X+0YRg/CRlgtX7rW13mm9c6/r8TAShyNS6CymUGZwx6vVzOzLv/29zBrGC7U6mc9qi3idlkjwR1j6zOmzZ0DYp3/4/geg77//7rvvTn534pjS7isw7p7YtXPn1zttdjEdPTHS2T2EHb59tamtv7tt4PHEBIZQ3whTaGwmT+UJJ5M+e+VPfymLOhhCA1+pV3hNXp8XivwCS/9wug7+/gdA/v7bkydPnPj2xIlvjh+R6DNPLEc+3bt7167reHfCYtIJsHA4Fn2/qamtdxCJQKNJJLCBJ1GodAaNozSHwnYVVf/sTxDrMUbmcPCkSpfRHvZHIq9gqZMA/u0m9xtQvjn+zbFvjh/7+ihHHlorn93/4Z5du06Oh2Zyy7/+OKskUhn9bY13Ho2hsEQKk81gkolEcj07EasdLjGFZJ5bSVKb6TyvQSczG3XOgCsc+BGWBOATx48fP/ZaX3/11ddff3306CGcyj63NHHwo727PyMFIsn5hVc//VZWCHlDXa2PhsfxZBoTZIZMKp3OYPO4LIHcoBZyxKlk2sdupUjUOr1coDeY/SG//xUs8QYOwF99/dXRo0eOHj188MDlcTyDa5gPH/vsgwsqTxSC1p7MB8y+aSZ+tLerd3iSQGWxBQImjU5n8/giHlsgV+hEksJcyDvNbucIFRGtxm6y6/QBj2cDlvjqKAB/9VWdfvjI0cOHDh24NELAgLXTSfJEBjv43jAQVHkaw4zCh3sHxnr6+8ZQBDpHIASZIQcYSCU8oVAs0xhUVh3DrCC1MXnmmMniMyukMncw+AIWPwLI4Dx8qH4cPHhg/w3UJNiiD7W0jxtnwgmXC2z+wtF4zDTUdq+pqX20p3dgFE1kcgUCAUiYeUKxWFL/G49Ma1bSiCKr7FE3R2uM63Ug3VPIFFHvM1gMcA8dPnioTj9w4IvLD3qQCASJzMT2PIAry+mCF+y9wpFoxM4f6r1/o+k22FmNIHBUJk8krKeLQiFI4SVSkM0bdMRxJF7Obx8STIOcyuiIi+Rqmc+9AYsDhwMH6vj9X+7/4gpyaKC+9yTySb1tw4xQJRdxOWLAIWbHw4cft95t7h+Aj07iSGyhWMATiMVimUwikSsVSrVODpcQ8TJOB1Jp1kcdanNw2iRiGB0vYLEvD+w/8OWX+/d/sf+zT46PdnWNDPXc7Rp8TOi9dx+hrmZSbmcYikYijinE6EhfZ/vQyMQkhkRncfhsrkAkkcnkMrFMrtIajGby6KTQxG1HqyzaqNNkMDl0HBpt+gkM+mI/wH/x+eeffXboxqXrd3tGR3pabx+7NYBvuQ1nlOWFoNsbh8D9EE8hxkd6u8Ym0Vgy2BVwuGwBjwMGIQPzJFVpddb5gFAGJWhdVL1PE/KbVGaVni8iyVZh0OdAn9UtjvfdOHP2EhzkeWNdvWiacPABHOU9nYl7XLEYBEHZMG0UNQYfxxPI4IkGjx2fy+IKxPW/9kk1OpPD9/Rvv/7y/+KITqYm4PT4DEKvmqOmEGkrMOizT8HxyWeffNw23Hjp8q1HfD6fDigsB2VgCCW97sv4XIFEDLisZURkMoFQT86ZwAS8OFhMNhtk71KVzmhxhZ7+45//9YcaBsGQ+CPGoE4hkHL4QgJ5ARb95GOgTz75+P2RwdtXrlx/SJxWcml0Nt+qRcDRNN5UNuTxJBOxeDyYySuZDCqZBt4aJAKBRKbSaAw2G3wttAaLzRN+8se//vXvAeQ4jeeyayN2Id0N1hwGMw+LfPLxRx999OGHH32DGWhuar9/r0te9XKodI7cjp0k8CPf5MFMxRNhV9gZWZufltCxWCJIcDEoHBZPo9JYPBFYr9Metz86+/I//vSbaQyF5huMhvqDp6RPCVgTZVj0w48/qOvDB4ixnhsPH15u6HCts/EEGi8qoAnt6b2KrM/ld9vDcSicWXfy6RiQdU5Njk+iCHgSlcERi5U6q8sHXmOz689+fS4ZRKLE4HsRs5vxVA6FTRxdhEU++vCD9+uiPsah7t+/dPZyKyJvJBHogozdGUjq9iCKIY/aB8VjCcgrpZNJuCkEop4uo/EkIpHGlyr0NrcbWKTLC09+rHEej+NkQp3a6dVSRxQkJhqZhUXACN5/f9++YyQEWc6daLt080ELIcWm8eTlUjpXeLRLWkoazeBWxBOQnMgiYnFg2zA+iURjsFgCgc6X6kxOhy8UjuVAlvRjjjAwShQLVDp9xsCkiWhsNn4WFtm3b99eoAEig+sMKnCD3c39qJhMINMXQFIHde8cTOUC5XI+naksC7gCEh6PwaBAco5DYZEEApWn0E07nb5QNJ5KpCrrWvzoGErA1ZjdZQhHQShlpIkaLLx3z549u/d+jEIyZaZE1oAn4tjSrEllcBfX8tHsgrkjXalFk7nKzz9HdCo5j0UjYrA49BQKhcFgSTS+wmC0uYNQDIoGoWLNSB2Eo3hK0bQ9ktTSKVoajvIUFt6zezcoF9FYEscYzi94pVKlJp0OBKJLa0tzT5+uLFZrc2UvflJQTZrqbwsBi04hEHAY7BQWR2Hw5eCRCEejPq8rGE5UGKjhCSTFIdAFIin36BiJIhlfhIV279y5e9dOAg5L5BvDleUZj8M97Z9Np6vrq6tP1mdzUZNcwBh7jCAtFvIprVCq4PPYNCqFhCMQyWAPpbJ4IolY0GG2eEBaq3w8ODEhs0pEYTAmOIMukGKWYOGdO9/bufM4WGF80TRUnF9Jupw292wiu7K6vFgthu1qQf0/BPjk9Ora6nxIJFJJOEw2nUYk4MkUGldi8kCJFOSyGM12f0xm7hsZHcdbp20WX6bMEY6zjZQZWAgY7HyvicwW8UQaR2x+ueANeHzVxcXFuZk0FLRaDFqL002/f2pubX25EBBzJQIWm0Orj4LG5MsN7kQ2HQ9Omw1miy+iogxh0DiSxmlzQqm8A0tgKgQLsNCOHTve24MhsRVqodiSrC1UoVg0NTtXKWUzAZfb5nK6wmHGtu3bK0srpaBayKBRmQw2g0ag0JgCud4FZfOpiNNo1JudfpdkCk2h4sSysM0RTsxkBVS2SbwMRvHeju1nMDgMnkCiGVOpcq0STxUy6WQklgg4XG6Xj9Le9c6727Zp5mYiBi6VjMcRqVwmgwI+rQq9G0rns0m/1WgwWT0RJW9qlEpnyUx+fwSKVlJqPsdoWIWFtu94by8OQ8BNjk6w7P5woQgFPJFIwB8A2yzv9Ogn72x7Z9u2be++O5aPmHhEIhaDI1EYTBaLo9BafFCuUMhGXGaj0WT1eVUYApYtUOu8oWAMCs5krDau3gJGsX379tZRJGoSR+eIje5IDvI4rR6fx+ML+GzX974DHF4XOOQ08CkE8HhTwdZJJNfavaFYpljMJXw2g94w7QrYeFgagS03Wd0gf0kmllI+v8RpfQILvfvuuZ6hMQyOIVIapwNQzudy+nxur9frePj222+/8786GXTZFVw2k8HkSXU6q9MbTmZy+WIxFXJPm40Wh8dvZFBZTInb4g5HIqk8tJqDMha36Rks+O6Be51940QyR2RxugKhWMTr9fn9Ho/y3FbgUPfYPN9+h+b1OAwavdZkdXiDUSiezOYKpWIG8oEVW7dw0xkcjlYXcoXj0WQqn1gqxBJen30DFnyn6X5Hdw+BJ5Dop70BfxCKhj1Om214D0Bvfbtu8Nri7U9FvmCkfkBQIp5MpdK5YqmYT4RcDrPZYnW6leA2CHUOyBPOZvLJmeRCKQ4svMDi0KOWh109jzkm8Dbzef3BcMRnIDXu36S+/c7bb/ig3XewE01iMARyiy+bL5VLpXK5nI0FffZpk8loMak4XJnOqA/EI/FiqZAqZ6rlWMznSTyHRR803wGJ7RiGqQBpk98Xikdcg1u3vuZufQ0H49hxpmdinERgsHBootYzszA/Pz9XqxRTEb/LOm3Wm7UqjlCgt7it8VQ6W15MZfL5xXIk7rXFfgR5N8jeWzpGwRtEZnB6/eGQqbEOfx163QX47Goc6h1CCckkLnFsku6MF+YX5+dnK/lsPOJ1OS1Gg0YnEctU/mm/N19IF0qVYrkYn5mJhp3e6AYs13Dt6pXGrlEMg680OH1Bv+HwVgDduu31GLaCi53fPpocfzw0IVNSmGAz6oiB1/v8Qq1cyKbiYBQ2s0mvlfKlUjvkDASKucz8bG1mJjdfmHEkoFB8A5Y5deH8mRvtcDAKsd7p91lPbt2ytQ6u4+u9I5fv3u3Bofu7kRK9CgfHMAFifnG2VinnMvFo2Oe2moxatUQs0AehoD9RzmQXl7Kzs8WFfCGWDgZia7Bsw6lTF+93DYzg2BKjI2A4sgVw396yOQZgsL2hubmru5eIHuybVBrBRwyrjy2urDxfrBWL+UwKCno9drNOr1LwFPaUN5TMVrOVhcWZSmlxpVZNpiK+xDNY/vypszeaO4cn8GzltFP+JYh8k17nb9267cytrmFSzyAeP9CDVhr5OAw/EM3Mry2vzYIFmwOvYrfTYtBo1GKZzZcI5JOVamquNlctlDYWnsykMlAw9QKWOXe6oel+zxiaKtDaNQe3AAH8ls0h7Gy4c61jhIxpH6IShrqxSh2NQDM6I9ny2saLhUoxl01Ggm67Wa81SqUGL84SSOSq6VzlSSU/u/FqcX0mmY/ac09gye9OX7rXPggSL5nF8G19luoTBSrg1DT4oGOYzOrtQNAIg30ElYFOkNgcjlC8sv5ytVzIZxKhgN9pNWl1Kp2lsUkQD9cqc7X52ZnK+sbG+mI+V/DEsxuw5Kmzl+/1Dk8ReXp785bNQfxbDajB3m4iG9fZM0qnjgwR1QY+S6TUO73xyvzTZzP1iYoF/W6rUS/TOs6/f42ZyswvLMw9qxaXNzYW1sqRSraSCYGJOn/xdvvAOJajdIR+qMf+2gRUHw5N3bs/xOAje/ommRQEgqoxythMkc4RSSQry0uLpfpDDFatY9piMN3cfbCZGiuuzC+tzpaWVp8sLs0HgUE1FgBZ0tVbbUNIEk9pT7g//T8Ge0/eRiLutI6x2eM9/RNsOnKcqbJwKTgcT6kJZQszhblqqVTIZ1Mxr8Nqu7N3/zfXJ73geVmcz8/NLdRKy8lcNpaHwiApDr7z4ZVxHEemh2i3tmxaAG0/dfl6Ywse3tI+xeRODQ+huRwsjq02CTETUzgyVxdOJSDwCIOPRTYT8drdTe/u2PPpucdCXzSay1VnqsXYfD6bi0fSoUDyBSz0zvZde462jrcNIXa95m/ZeuBWS1PT3TYSoq0PTWFT4SOTLCEJz9VqxBPNj5BInNjt9URi5Vw2myPuePtI093ebe9uf/9kN0k67YGK5VQ8DHaf+QyUiid9kRVYZOeOPYca7vRMYW+8cdhy4kLDzYcP77RRUb19eAqdgxnDcMUMMk+jFWt7GxoHcUS6zBm0V9KJdHIcPgxHoPFXtm3fe7gJzZIqzXa71RVNFYr5GJTLJB28Giz4wd5Pzt7vn8BhPnzrtcOXNy9dbm5/0NZBJw33YikMAQmFYUtYZL7OzNdM65D9fciHWKHVWIKiUAxDZ/PEIjVv37s7Pz7Zj2cJxGqDzRdJl3KpcLqctnH607Dg7v3HG3vBh/XCmzHsvfmg8dr11qHuThJvbARPpoo5KJJw08LKVwQsHnco3XaXJuaH/a6ABFffKYAMYODdHfsOXOpCUwQ8nljvy2UiiUwlMU1p+x6CVa5/c7F1EEnAb3+rvmS3HbrU1PHg9s1b3cMDaCkVjiExRAwciSdi0gRKr0jh80UNkdiVB0giVegx2Xg4GhlLY+ictqPv7frgq/MPR3BMPk+SK2XTYBhq/I1vPgzDqs2XG7sGp8gN9WnaevjC1bttXe33WtsfDI0jpHQklsgAo6DyhQwqU+MWazxpn87pO9v84DGS7tEY+jAYcCfEOqXk4Y6dez89/MPdR2MkRqCci0QDWlLb6QMf7YNg2TPXOwYniaM7gcM7PzRevPmw/XF3a1tfzxBmgsEYQxMZEiqZymHTWHSZQ6AJ+AxgG9vYee5G67BBKrp8/V533zCdxCQhd+zctefD/ccu3O5kR4MGORfbfe3wpx99eSABS5280TeKJp4Dg3jrePO1a7fb+xB9HT2Do0gshoBBorBMKZXA4jBoDCrfSjE4pBKOQIf47PyxhntKKeL41ycvtbSOouEjuAaww9/3wWeHTzS7jbTx7junvv78wKGvTpyBYInzHUMIyvhbW97asu9W551b97oHpoZ6B4bHkQQ6FzU+hacJKFQKk0FnEehavlzM5jCJPPYPn3x08Axffv/0qZPfXutGdD4YJbW8t3PX7t0ffHqEy4LfPHP86NGjh74+e+rEwSgs83BkFE+qD2LL+baRh/c7+4cxY8PwsUk0gcMnIxAYOodCYzCpJAYeI5GwgB0RjaXTDu78/MSE7sb5izcunW+5fuPeGA4JdvhgrvYiUE0njhzcf+jE+UvXLnz/2e4QrPB4FEvsfwtYfNE5MDLY9WhkBDeBgCPH8QQ+lzAB7jcN7MFBRk/FT9DoeAwRh0WPozHwvbu/7DJ/cfDrs1cvnjh2sxs+8Oh9kKjs3tOKuHbsyKGjpy42Nd87ffijnduCsJ9mZ+cXYgGgbKVarVUqters7EwNvPUX5tdqtVnwTptfBPuN+cW5yvzCbG1uDnz9wY+TYSi3HI7GoEQylsxXKoVSPBwCWson4vFkMl8u5rOJSDgUfP7/AS269LOzocm5AAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek4" align="bottom" width="94" height="94" border= "0">


 1. Nadychujte sa cez ústa pomaly a hlboko. Ihneď po tom, ako sa začnete nadychovať, nádobku zvrchu silno stlačte tak, aby ste strekli liek. Počas toho ako to robíte, stále sa plynule a hlboko nadychujte.

  MOr0Or1erz2g0WoBSmfKAObLPeDqPDjv1Oi0Oo3GoAW3G7q7+3rN/daBwcGRkeHBAXAyYLPZAIGtt7fPBg7ArNZ9yK4BMBh0B3GADXiY2g6C0ADXU2GpX7KkrrR6jRbcB4LRW4fszqFh36QvEg5NTowN+ybGXKNDAzZzKiIrCAWsFhDG3ksKEEEqUeC/NS+j6NQe5OkgHPVBJKqXLOBPaqVa3W31jM2Mh5cXV1e3t/ZWF4P+gC8QnPH7R4YAfCpBvTaLOWU9e6AtQKKA+4ACgGsOMv1/0/SyDVLnKlWqTTpSVxKjdWBu9/mPf/3uxY+//vDTf21vrsXCHm/AN+GdnJj2OEAQvTaTxdRjNpnAuptqC92BHTTDy3b+o31VSpUyhZ0yZcrUOuOQPxD0Ln31t99/+/uvv//y779+9+PfXjxZjPv9gUHPpGvMGfTPePtt1p6eru5uk8nUZerahewc9CXtgesHuCAjf2B2gOU/1qFQKDrUrmjQOz6x9PTXf/zz+3/++58///nn/1r96ecfv16J9XoDo+6BUVff9Gg46Ont6eoyGo1dRkOXYQeyc9BPU0k5AO4AdgAIVrXdMzk/r5DL5TK5VCpVDczMjY2PrH6z8tPff3n+37/99vu//7L23c7m04Xd5Eq4xzbcb7d0T7qmvTMRT3eqfbWGVBvvQLZBQ6rUALVDceBqyuQyYFLZgOXejfT+TmnKJGJpd3BmwOzf3J7f/+GHn/7y999+/9c//vl8fyvqnY3P+0KjepVA36/sD815Q2OTI1ad7o8OtAPZSoF3KOQKgCqXpcCkMqlYKJJIJBojBAKhmsQisUQk4JsjwSHd/MZa4smT3Wcv/vz3f/32rx9//mVxddal7R4adQ7IOwh8RX+nMxJ2ent9zi6dJpV/rWYbsiWXHvgskYrFEoAmFEpEIqFAIOALBAOAAmnm80ViPlsT9Q3pFpeSy7HtvSfr+z/949e//vPPL75+sjHhtMgQrRyFlsrj8hSd8uH56T7f5NgI6JupzpiikAJksQiYQCDk81LIAj6Pe2AhQJE9Bk54bI5velI/9+XSWiT5ZO3pTuLLv/zlxe5XW9svtubG+7tkje1EiowrkXLVOvP41EC/c3RkwqhKPU7KbcimGPgsFPCBcfk8HpfDAZAcNpvNYrFDZyGQN2Y5bBaTrZyZ14R315fci+tfLW1/l9xf+fqbrXg0ubi6HLRZtBo6h0nkqzQypplrGZvWOD3dXqdRqVJ1KLcgGwCbl8LmctkcDofFThmLyWQxGUx7CQhjgMmk05m9K7aeta2teGQVjLabmxvLC8Pe5OzU0OR0aGrR7fFpehxSplAolUjMPLPPanTZDJO9naCd5YACoPNSXnNYrBQyg8lkMhh0Bp1Op2kwgMLKoNOoVE/MNvIkuTKfXFt/uvP8hye73+zNu439/mHL+Kxnesw9MR6c1WsUKqHEwOXJh+UOR5/F16MGnXMTssEF6GzmAfABLg3A0wAohULp4AEKpZxCJtJC0/apnZnFyPLa7srq7ovv9p5sbi2EJw32cY9jxh2MBz3js3PWLtD7eYY2cW+ncdTW5w6YFDLpJmSdxWCkUnEATqWlkFPwJDKJRKKPAIpaC5FIZMx6x2J7sXBkaWl5a2ttObka8YxPBk2uruFYJDY/Hl6anQi6Yk5Vl1gowPNFPaIu43BP2KeRSDYhay9dB7hUChksABnsACqBQCRGAUXGIJEjI45HR+dXIvG52fnZ4HZ0Yyc+Gxsz8YfH+oYcwaRvNpiMT4cCjnl7h0LD5GG4KvAQWB1jkUEFiGKNSgELjUIhk8lEIsAGyEQ8noDDYfGYkcMQyKfLM90LuKGVSGTZ4w7FQuGlqMfumRkHZwMypi8WTWwux9bXY7Ho7PiYx6Bl4DkwMqtXzOp0dYfjBtkGZBV4DuBTyAQ8Ho/DYvDgiMVg0XLn7NgZSMpyHCgTmK2XXVPjroB/ehWcuVyOqVA8HovP+uefPN1aW1oOxibner0DKg6fSuQi5J2dYp29f87VuQlZIaWMiMNiATAWjUGjMVgsBoVCIfrV6ZCXJiW2szeffbkz6nU5+s09o9GVxekRk8nm8br9gZHp6bUv1/biiXBiNmR1quUstlTG04Ip0jg6EkxYNyArIOcE4DwWg0GhUUhgKECARCPbkf6clwxngm1wzNz+V88WvB5Xj5gm1I/NLm1t7SUHhmwGa2+XK7S5vbo8lfQvxIPjTpVIIOHpJb0qm3F4eiQxtQ1ZwR2kB4tOOY5AtIMF0LS1t8Ph6MDlA4oGA7y1zbazv53o8/oGmESWamIxCmx63O13mtWm3pHZhc2dhUjMPzc/PdmvoknkNmP/QE9vd9gZTnwNWQbtChKfch8QtLW3AfR2eBsM3traSvQcT1FMolpbm/nJnc3A0IB7SEpTDCdWtwOgVSzW6ZBrxD3t8IVXtrZjoZmZ6PLspE5tVPaPOaed7pHJ0ETiG8gywMegkIgUMBwOg7e1pQ4Av6W5uYk1chQCueJubmpoIsw/2Qt5DGwShmNwz01pZSqNuEco9c94zDqnKxJZ2t2Ijk1Nzm5M2bulvZawNx7yucYXXAvPIUsg8UhEG0CGtcJamlsAdksKvrmpsbGxQcuHQOhUcFIvX0ru7kWFpfdKySq7y8BFVKHAONAm9QVDA2aPOzi3tvvlVCAYXk76HT02rysaXoxNTcfD4T9BlpDtKcdbWgB8cxOwRrA1NADQ2trqmvr+puOh+tq62hpZn0Hvi7fcuPAIpbDYnN20hsJSOLq5XByMz07Yhjwzk8sru5Gp2eD63JTXNu2emt1YXQgnFyPfQpbgMBgs5TpwNWV1YKuvqwX4lUXV1RWVHp6puqqqqhpnNgD9lHPhQhFN3TUW6NXKSGXlDRV3q5WB6GIi4PJHFpcWt2fnJmaWPH771HIslNxcTSwsLXwDSQL05qZm4HVdXXVNXU11Tcqqqisragvv5TUT2qONFdCKinJMcHTU0n7p3INWuqBr8cm+T0XuFiLqHmchxRZnYn46EE0kVtY347HQUhzIw8hcKLq2sZFYXf4OstiSynkDSAXABUtlJbSqsqoSWgGFNxU2EtvgbS1lRaXF1ZyVlXnFo09zyltIbTj//tNfXqwEAhp8TX5BK5XTPRGZj0fn5leWN6Oh2dXgzGRwbTG0vLW8sLr1J8hCPXC/pqYW5KICCqyivBz4XFpa0gijoJgcGPT2/c9v5RZwvdvf+CqvPwB/bqhBm6dXnm1H52asQlx9Tk5pEVrhja1txGfDC/NbE8GlyXBwOrG/Mb+7sraQoqirrgWuA7fLy0pTVlxSUpRfUHgH1gC9VSZgNjy8cfJ4jhqttcUJ9x5UQnMfl7TSNX7XyETYJ6HA6kofPMi48bhZN7W1v7yxGEusJ/0xV3B6cnF3Z25jY3Vl40dIogpaCS0vB/jFRcVFhYWF+QW5OXcv371Z33L7g1sIbvXDNw8fOn7j43ItKzerrKb87p3sBopAOeAZM7MqMzOv37x09dqNrAqMffHZfiS5Nru+E5hxzc6MLm8mVxeWV1d3vofMp7wvKS4qKszPy32cm5OTnX3n9t3MHGg7teXipzmMj9IPv/pq2lsfZlFhVZX1zeVf3L6X34pBtjVXVRRcu3jugw/OX858mF3S0hn+7sfdwNc7m0sJd3B82j+9sLa6tLy5tvMjZD7lfUFefm72w4f3Hz7IvvfFrUfFtY9LG5EM5KWPs5mfpqcdPpz22sd8amNJDQJZ8+D6F5mP4Y3FOQ9uXvn4o7Onz1y4kV0MrWkXje3/7x/XV37+ejM55BmcssVmN9djycWNzR8g8YL8lPvZDwrLiksq8q5fv1fRBieW3SnA8Jmfn7tZmp+eBjjSH3nZhV804Yjtj65lZN6rrCjIvH7p03Pvn33/4r2iOmgrEivo3frl33/+dueHb+ccxj5/ny+xuLa+Ap69HyHxvMePs7OzHlblZV29nVeYm53bTufyis9ltAp51975PK/mDUCR/obQ4WQ1thJIqKbc+/ceFZfl3/3s4rnT731w+W5RXXs7HkMRDSR++u33v21/8+2CV9VjHegKLsyvzCYX5l5AYjnZj7IePiisvHfp0xuXP7740c1rVT3Wxo8zYPIu6AfnH8Cun7pWTrW7JiZsajGlDYVtLX9UBC0ruHf7yieXL2UU1cFQRAqdyVOaY9/+4/d//7r7Yt0j6da7RL7Z6HxgOr7yLST6CLTB3Tv12Xcz85qhmZ+eu3yuQhiE3SlAq8dQ194vYphsQwODo+O+QGR3aZiGpZGa8opKKkqz7t++n1dY0YLEkKkMNles7o/v//yv337705P9YbFBaZT1TcXj4anQ/HNIJOt+ZuYXJXk5uQiSjo2syq6sYagj2PwWmi1CePhBA2Lc6RgeGnV7A6vf/PUvgxw+pwlamJtXAK2oqmlsbkMhsSQKGHKF2t6ZrRe//OO/f13asFF5Wp1UMx4KzoNR/itIJPN2xq3HOZkFTfQem9sga8FwRW5PQw2W79tg12ZhOD6nwz484vFOboQS+2BqpjeWPbz3uLK5FYnEIBAoWAscSaZQ2WrTeHJv7+nznzenzBSqrNvEtzjt4cnA1LeQyO0vbn5RfSsD2qHtccQSShSSrw6Y6Fi6Mr7FxzI6+uOjDofdOeH1Lw8wWVoVCVtdnvkotxqFB5oFh4LVVTejiVQiRWJ0zK6uzC8/+zpiprQKOqwgdT3u8VHHN5DZ69eulOdczqiguePJtTUJDMFThXpUqp7R7WkhX2PvjbiGQRTj3kkHva62Bd7QUpaVlV3egAfyi07EwGENMGxKiUkNI7OukanZ/a2wHlVE43fb5N0mu6Nv9AkkfOXKo9yMW3lwujGYnO3BIcliS2xqJhZe2hFxOvujJe5Rh90+MuH3m5AVZWBcb8i7eze/shVPAzKShITBUCgSkPFMUfeIp1tniT7fcfe0ZtOZXQaRod8atA49gYQu38m/db+ghiK3BtxAndP5Ck8kFNtY30k0y7ha5oXB0eEhu8PrC6jrG6oLS6EVBY/zSxvRZAaHSSXiMXjAxRPw+DLzmIFBkU+ubo1oYfc4TG2HtEfTNWwdfQqZ+bzy7p2CJiSvyx2b0HVZLV394djc+vrGhhHGEQ5kfmQbcQwPOyf8k2JYa2NxQWFBdn5RHYpAY3GYdCKFSKJzeKAUlGjMgywCzhwORsfUVTksKb9brdRIh7usX0GCZVk3s6EtNHlfMJ6IBudis/GFldXk1uZCZUGHWfj+OVUqUU6Pb1IPQ8IqsgsLodWtLWgClStggjKEwuALxXKhXK23dNHoNt+Iz+XQNZYKKCqTTuqRiA3GfchqRda93Op2ltY+FYolFpaXF+YXFudiK/OJjLOPcKff/4ACEgU6rT/gZTQ3lRZVNMOQaDyJQk+VI0w2kyOQSOQKlcZo00l7fDaNbGhQUdPEo6qNHdxu+aC6ZweSyLv/uKgRz5bbxiZC4WhsNgKkcGg6Foq8e/r06TNnztaOOADFuG8qGsDUtzW34vA4IoVCp4LaicnicgRiKWAw9Nj6hzQYHIGp1Gt5pQ0YeodVwZToRWrBLiSelVvWjCAJlOY+u8s97vEF/D6X0x7wBM6++9677753GupwDA3aLMNO55gRjSNTCHgSCZQ5BDKJzqSzeAKpXKzQmqwDTguZTSaIVZ1ifkkpQaR2iAW6fm2HcBUSf5xbXIei8GUduu5uk9ky2Gc26VRqm82e+c7bYHlHOWK3dQ67J3w+X0LKY+CBgscRMUClUskUBoMjEInEcq15yDkkKXurohIulgmFVVUsudYtF7N7zEr5OiSaUwaFYegsKlcklwoFCkWHjMdm8BQ6LezNt956+9Qpk3uga8TlnvAHJpNDfDIMjkXBgfiFIbAEKpnGYPB4EoXB7BhxdtcTGhrxHUqZtLhd1KX0SmhqqUYjSkLmq9vawGCAQoO7ySgSlQBGBUQ7lS2ScJEVN65mfGGcnApMTPsnwXDjl1MRzTU19c31NbUNMBgaiyeS6SyOWG0Zck96l/lIEtcw1icU5yCkGtWYmKcQqbt0m5CFJjSWSMBiyBQcorS8qqy8trSsurodjDug9qMREe10Keiwofji4rxfIiZjWqsqgFrJLa1sbMFicEQyjc1VG/uHve7gd0sjnrmvNuwcemG7sqvTyqVqOkVqNaBAkFlsPp9DJ4Pp/t79L+48epRXVPEw4xG0rBqBbWuG5jzIJ9rXnz1/vuUxdVCR7Q3Qiuqq4iowFWEweDKNxZdprHbPpNO/9uLnv3/37Z5NzK9FqazdehVbopVJLAuQJJImVumMXR0N1bdv3L559yEYHqBVBXcLamrgaDKJgGiqKSrC61/8aS/q6+ugYREtDSBVjc3wpnYkGktlc0Qqc9/EjG94LLrz/fd//ulpj4LR1AQG816bANbZKdA8hWzKtJbe/kG7tLnuUWF2LhRMNLBGZHN5E57MESnlCrmYxyaSBLt7K0GLScGno4GAb4W3tcMRCHQblsEVdxj7XJPBiSG7L7H3zU8/PzN1kKqwNGtvj4uj4TNtsj3I1xNe98jQgFVJgze3NsERaBQoXekYFFGqtQ0ND9vtmJqKjNc/Xd5Yivu1MimXhschAQMMjoBhUVgGX67rGRwLTLt7LYPBpSc/PY/rRaQqNNvYIzULsFKeXboDeTbpm3A5Bs3WTj6YgsGQKRALFeZubWfvhA7T3Pb5kaNHj6SnH0ls7e0uD4rFEjaDBEo3VDsCDvJEYgg0Xb0DY6CqN6mN4/O7z/eDSkF7XRtBold1q3lIpWZ0F/J01DnkGOmzjY0OmI361Ltba3+PXimpynwXoB9NT9mRI0fsa5uLIQdXJGKQaCQyEYtBw1FYAo3NlxusgxNBX69GphmKbu4nEkpOW2MNjawy9lpYHJHGtQfZ77X0OeyOYY9maMTpcI07+fWXDqelH00/cD6FfuRIWtoRZTIxNaQXsAUMGpVOIYPCGYvF4Rk8qbbLNjoV6NdKRKqewObSmqeD2Qiv4DKkxsF+DAWvdD+F7PQ4xiec7LwzR05cv3n91uWTR9Jfen6AnpbCTzucliaIhtwmEYfGZjIZLCoBjUITMGQ6T6Ls7ndPBh06OV+itc0sL+8M8tg1tU0CmtBo61fyuOzBbyH7zvFx7eWjL9ORDgDT//D8ADwlNsF6+DBjYrhHTieDp5HOZJAJ4IkAqoMv0VnsnmB4vFvB40nVjujS7qqXT6uqbSWJuHqbRcHVdww9h3w5Yq4+8v8SklpT2Ad78EsK/nDaq4cJNoWQRsSD3kZl0khELJXK4onVXQPjwejslK1TzuFIuj3LS9uLFha7vARO6MB12WxmnkBvAhTVr6cieOlxajmc9nL/EvxgD+Q/vIPDJ2NwJBSeTKVRiAQKiyfVmAbGw9FI0NklFbG4KrN3dWt3zIgRVFYj2d00g942pOIJLE8hvqNpRw7/kZJXD/8H99WUgetXDx0Cx88yCwUdPAmdRMFjCJTUSz2BTK3psjn9ochscMzaKeYBiqGZlScL1gEEuaYeT9LJ1BaLi9/F0DyHeF9mKO2ls39Av7RDqeWTzOIWAo3A75IpRZyDN3A8vlCm7rLYhsanZ2ORmfFenZzLZgrUjvjWtz6jtAVT2UinG7U6ff8ota+j6wXE+zIv/8E9dOgl8gHBobT8sqxyMkUowGD6+rrNen2nulML/Lf2DTrd3tloPD7jGerpFHI5XFHnyPLy18M6bgm5BMbhmoxdlgEtx07WP4V4D/9/DIf+h716rLiqtI4sYkuZSCx30DU65nSOjAIbm/AGpkPR+fl4ODDS163gc9gcsV5PHliyKxk5iHIsSzhgs1jdcoWZIf8KRHHQBi/xX3nl0Cupw6H0dy9cuplT3VjShOiQ8qQ0DIFl8k94+4cnpqYDU4HpmdnoXGIxEQmMD1oMMh6TwxXSj502qga4yEpUFY2jGrD2WiaF3d38joMoDv8ngIPdkVMf384vAKVxeVlraXO7SMMV88gEPNc6Mz0x5Jme3917tr2+urKUTC7EZ1yDVoNKzOewBKhDr55sl1N4NUI4WaAx2YdtTq/ep1Wa9/6gOPTqK4fe/OTSlVt3rmXezy0oq4JWQEtLEbVtbJVMwGXRqRSOLTQ14nBHYmtPnj3d2tpcXwZBTDl6ewwdfB6Hgzh+6Ni5RhKOVStpo5uMA96RXmuffUqvNIBEHXQdYKfv3/8843529oPHBdCSyrrGyrISZjuFqxCzmCDVZN5gaMLsGvNEF/e+fLK9ubm2sgiKIEevSSMXc1hFILfnH5YUwTEkulQ4CiYpn2ui3zyu6zZ+CSgOpzrP0dP3CnJvXn9QUpyXV1hdVd3cWlVazybReDIBnSPgctkix5Sxx+6eCMyuff3VztbGcjIBKFxDti61kJn9yqsnz13NLWwiUKRUSff4gCfgGp0yubu1OskOxHvo0Mnzn965f7+gsuLRg0cFlY3F0NqGVnhzXS2+jSZkiiUMNpBjfJm9X21w+TwT0cX9r7e2V5OJ+Ug05PMNd0uFZf8r7Y33r1fVoIgoiUqh94z6Q+PD7hGFTaHl0FYhoStf5OTlFuYXlDSVgzqxoKG+ta4e1oZGNDQysEwOUyLlCmQdMqHSxlfodWPuUGBx6+nW2ubCXCwWi0fDXpOk8JVX005chWNpdLLIqLQ6guP+GbfLp1ZLZAIsfgkyV1AMhVbVlkKr28pLq2sqq7DwtlYkBo9qhVEJTD5TCtSdXK0UqWQ0hlxlNk/MRJPJjeT6WiwWnZuLxeeIWfmHXjn8CYotlYlEoHQYiId8kalJr1PMFqtQLMoaZKGxurqhEdZUC0fWNdU2tsLxSAQa6DUcEkGhsdhchVwkU6vkkk45HYqXS3RD/lDQlVhY2V2KxeOB7JufQRHYu4feLVKYjcrOfnOvPbLoiyyEpoMGllRP4XEISchiKwLe0tQGb0WhmptAFdqO4OBxBAqFjMHTKBw2W6qQy1QqpVDNNcKyGCL1oNPh7PMlYsv7iTnX/ZomdDEUS/zsCkyut/WPmB3OyZXJ2a1EMOyWGDVCrpDbFIMstade0cLa29EYBBCqaCyBRaXy2Ewqjkyl0JhCmUyh7JBJRUKOcUTSwhOLdX1jNmMiFN/emDNI1CImncHmQwuVRuvAcFefI5iciq0mQTt195rkSo0CnR2ELONxGCwCicdhcWg0Aosn4MhclpjLoOAYeCKDzpEpFNIOhVTAVfROzQwTlOV4mdEsDU/5wchNovCVWn2nSi6Fdhr6B4AmnFsKRdeXI3OL9kHHgN7YSS4474OspN73g7oHqEcsFhSHBBJJwALyjElgAlVM40gkUoVUyOey1cOhsN/Rg2+nCCWM/vGRyIaLzGSyhUKR1eFqVvW7/EHQEcLJ3eR8MuoYGrEb9CpR8QdpE5AVYko047BYEhAVeDBzksg8rpDHYxIZ7TgCkXHwmU/CZZO1vpmQb9DQXg8jkontXttEEE/lcNhcaY/FZCmRSC2uQDiUWFufjyzHxu1DZmu3TtR0Nu2VCcgqkYLB4TFIEgkPKLBEPIlK54oEAg6JBoehUvUoj8/lMFlk8/j0lM+oKi+7U5xfWGHT9YpxdBqouDt4NIasCi/sMA1PRuLhmXgy5LH3mrpMOmH9WTAweSFrFCIWnfp6QQCJwpOJBDyVDqposYhBbW5rQxDZbCaLw6aRqH0Or3esQ1h+If/TzzNy2JrujKzbj4pqWuCt1TA6pYzIl+j7Xd6ZWMDtALLc0KnkQF9LTRQgCjIOR8Ci8BgcjYxFEkkkKpnO4HSIpUxKTS0cgaXS6QwmhUygyG2OMbOYy7rw8fmzF67UGqXXrt+6fuNhXmVediODllGL50i7Rz1up6Nfr+3UaQW0/ONph4+kAYolkHAcNvXphUAn40C1SyFSaOxOmYiFrqmrbcaQiCAsIgkNY3WaLRIWhUTMOnbszfcfdrbfynrw6Na1rHu3MppolI8yKzBcvcU8YNOnPpkreOjbR4DsOJKKYq0FgUZjcTgMDkdkkLEkUI7SqUy1XsGFlZTVNgLlisehcWhYHUGmFbOAgiIQCtJeO3VFBz1/8XLG7aufnLuU1VBf9vbF26VIMVeuEAlEHTI+vfFC+pGjQJ0dPjwB2eY2NcKwGAwaj8bS2AQkgcyk4whio1pUV1BQClINR2BQMHRLRROXT8OD5xNDYJ5Ne/2s5vSx114/8cbpMx9+9jD/ixtvv3fhJgONo6fmFha5peDMESArj6UDCh9ks4NWW9eKQIHGBmFQiVgcmYQnc9UGZfn9xwXFZQ0tzfWtre0Nj6vAg4Jog8PbCfjG9KMniG8fO3r85BvvfvDRpaufn7vy/ttnSqlkckpjtVbl3XwrPe2lMk474oWs8hQEKLSmHYXBgqGJSQFHAoHIlOpUhfczs4rKQNnUUFXdWvswD06E1dc2wlrbkbT04ydaz548eeLEmQsXLn74ztsffnb91FUcUIqo1rLy+9fOnzx29NjxY0dT8jjdC1kCyo5UBS1vRWHAYweGfCyGgCfROzSKrNv37z18XFpWWllW1VBzO6Ompb6yorIO0KAuH0uHfv7uyRNvnT77/nun3jqXUQA9g8AgmuDQx7cvn3/vxNGjx147+VqqLY4e9UHmKjkyGbqkpKQGjsQSiRRG6uMhgyFXCu5ev34LcBSUFxeUVlfduP6wprSgqLikorSqvvS1owUPL7594tSpUydOvnvxbjMKiyahKx7cuXnpw/fefA0QnDj22vFjoEY5dswLSZRUsOQyXGlBXnUzrB1HpIEujCGQFAZSxs2bN27dyc7OzskrqKq++cnVvIcPs7IL8/PKisvTj9y/+8l7J18/duydzx6UN2NRyNaK/Kvnz3/w3lvgt2PHTrx+PMVw/OhxQLHWkA8Vq2XI/PzqlqYWJI5Mp2LaUVS5iXTzs8+uX79x6+7DO/eyi2uufXjx6oNbNzLu3btbUgh9783rF984kn701IW7FY119fV1+fduXjl35r03Tx4H7r/++qm3jh1LTz8KyNJ9kHV6Y2G5rEOCryqsKKyub8OSqWQ0hiY2o69+dvHjy9du3Lx+59aD/PJbZ858eu3SZ5evZ2Y8KMo/lw4Snnbi/P2K2urq3MwbGVc+ev/dN998/fXXAMObb771xuvHwXNxHOTryCTkTxsrieja9tbGUiIaTywkkitry0ur61t7i6HgzExwJhwOh8JAXUYCgWBoZgZczEZjc2H/lM/nm4rOLy4AYTszMz09NTk56fcdLP7Uqd93YH7fs/8DGRlLKGpLmoMAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek5" align="bottom" width="94" height="94" border= "0">


 1. Zadržte dych, vyberte inhalátor z úst a dajte preč prst z hornej časti inhalátora. Dych zadržiavajte počas niekoľkých sekúnd, alebo čo najdlhšie ako je to možné bez námahy.

  MoryisAysrKyqEDisvLoVHl4vr+plTBVwjnllXWrdc723sWqWRxZnRufpontljBQ3xDr7NYNnbWluYXNWL9EcwCiYckAl5AA4gAY2lpWSmEkpKSYtChoBSyxcXFZTiF7XBtQioQjHEWFBazeWvbpNWbdTLBsk4o1eqMG5vv9lZ1+tXVfYtyQaFRgUJV22tTWQFpBNSAtLi0uLjoGIWf219jEJZNqHc3lrkLEu7QrOLorc1g2TELZSajfGhSIBPrjLp1297BqnlTv72tFMstpiOYGSo6kA5phOiLCgGKCgoKCwrz8/PzQJBfUFCQX5AHOeDzC3BrezsrS3MTI/18496hQTnH4S0uz2j1euEiT6oQrcgN66vbm7ZV65ZZr9Stf4CZIPmQeKAQ0BYW5OcB6vxcgJy83FzQcvNyco8DcCo3O5dlWnu3JSWh2uizOqtRMcOkYzsJjEGpSa8TzfOU2tX1NdsueFM0mLbBPcz0A8wEFRrUGJDnAQCS3OxjZGVnZWVmZmUdR1n2CMQ5jSKZZkNZl1HcMaHV77zW8vvQFci2JsKSwWK06pX6tR3b+sbOzsGG5mBNr9K9hxkBe1EhKEEeUJsDODLtyMhIz0hPAwAO8ukAGRmZGalpqbkqq8U8XRqbi+Gq9W9++vBGPDrRWItAdo0KZRrN3oZ627ZtMln3DqxGnUUDUhgK8+3iAX0WIAa8qWlpqSmgp6akpCRDAC4lKTklOSkFnIqr7tk8OjAxUoOKuocnFqyvPxzpwJ2K1VpX20Sgji4o9r9//ePW/ura2psDncFskn2AGXLzsnMg7ekZEC0gSUpKSk6CkJiQkJCYlBAP3HFPhE4iFuTvZZOIhBQ4tq+TKNDu2UZm1ArZCK6hvLYG1T2oOvrl4/vtt28OjvY31Aaz5i1MnwPRQ8JTkhITQUuIS4i3Iy4+Nj4mDiA2Lva42c/FpDRbbMSchGI4srEBNyUWzQtUczhid2tdXkFeKbKNrXv7r1/e6H759ZcfDuRyg+Q9TJcJ1SYZVAGohohjYmJjYkGLiQaIio6KsrvomKjoGIDYqKgkpk7XEpdXWlZRUY/nLAh5swOtZXl5GVlJSRnFVfUds9aPf/x2tPbDv/55qOYpdLswbVpyUqKdPSEuNiYmOtJOGhUZGRkRCdnI8IiICMhHAg/OR0TEIDTM3OTSyoLs3GIUjsYkNdWUJgf7ewTEJmUXVze00EX7//rzt9/f/PSfTxtTC6rXMC1EDyoCBALyyIjgsNDwiPDw8NCwsHDQQkEQGg6FYdAZ+6n0mfL47EpEPrjaiurbUPXVpenRob7u3lG5VRU1jWjynOGnP/7888+PP/x7XzwxfQTTxIMyR0dHAsmAJjgxqzIiOCQ0MCQYQkhIUEhQsD0OheLQoODQwIC25rLickRNYXZKZnoRvLK4ID0uNsTbOzqjvLauqRVD5ape//7f//73z98/vpOOzh7ANDFQVSDd4cFBgRF18Hz/qNI+ik9gQIC/f0BAYAAwwIJRYAB0+PtltSILsuF19RUpKXmgVsUFGUnxYQGBUdmVdeiObgKFMSXf/PD7H3/+zx/gK9M3vQ9bAdUG0wcig4MC/OFttfXNzX6OEd/6+fr6ge4LOT8f37/h41HfDE9NqmlsroVXlucVlhTlp6TGxCSkFYJl6MaR+5iD88KN1//48OPH//yyr6YPb8HUYaGhocFBQUBkgG8ylcJud/nG4bzvLQ8vOzw9vb28vT28PL28QACcR+ggubmxqq6uBo7AgIoVFxSnxGflFlTUotqxeBqDPTAqERu2Dsy2nXc/fC9h4rZhqqAgaPZAsI+PF4rCGXt267KDw9276FL3V688PDyA8fR45e7xChzur9zd3WNJw0xSHxVbA67P7tqSfHBTyCkECVqweDyZMcAZ5sqk2jWLdm3r561DBaNlHaYK8PPx8fX2AYJfRbMYC/JEp6sXHM7FFg4GvgB4aTduL1+CyO2Fm5urazSJsTxt2bZKiJ1EclNFfn5GUWllTWMbpquXTB8YHhmZlSpXtErxovGfPx4pGRV6mMLHG6rHK3fAgmANKQyIRzcuOVwqnV0scnV1e+76zM0V8LoC8mfPngM8K2TQhmXmN29ei4dYpOaa4vzcgvLaxrYePJ5KYQwMc4a4khWleGmIvqSzvZb21q7CFJ6gGu7uL91cnz/pYozprWnujlfcyDMLS+Sn3z57+i3AM8g8hY6nT598U81kchU61RBrbKi9qw0JB89hRH1zB9gkkuj0/kHO8ChfKpwZoBBkau2KBF2+CZMD+heurkDhk9QexpzZGgAP65id5y3xlwKfPPkGHE+eAu/y5PE3Li4u33zzuKyfsyRfJJUW5RcWt3Q11CCqausb0V2dODyFOdA/wOkfGJ/mDrCYXIuWJ1mgVuzB5KAEz58BgU9cKES2fG3qxaJAtLzEW+Yvlz1+7PL40WNgXR4D/8gFxI8eZXOXeFNkZF5OVlYeAodF1dWh6pvbwEYTT6Yx+weY/RwOZ3CQM2WVzXP5M8Tq72Cy56AaT588dXF5wOkfNtgGH46KJaLl5SW+YPjRgwePHj56aMcDcEDmfvDk0jQNV15SWgaWGUvsxDSjUG1d+I4uMpXGZLHZdBaLPcAZY4/i+kbGZgjVRzCZvQxA5oO7BGRd/wrjTrlQLBbwQYql4HvOD5zv33d2htr9B8737jvfv+c+NTFC6qqCl8NrqmoQPWRyL7oFje3owlFodAaTyWKy2f1Ds0PkZgyLsziLQ+zBJKDCdqn3fYrTUgrrcNcfzwtFIr5AIOQ33L137y44AJydIXf37r07d9H9I7ie+hoEsg6Fqm8gEMg4NLhiu4g0Wh+DwWAPcgaHx6dQudnwht6BeXzNAUz86BHgf3D/vmtTcXJyYlZOvHMvXyQWCoRCYb/TnTt3nO7cBfbuXahBw9u5fVMCpXiGQ+3BMwZwWCwKD/bCGAKVQqEzmSDF6NgMj1ND6KtsZIhm0PW7MMmDh/fv3793z6mmqwuenxiakJ2XJRZJREKBSLQc5wjg5OR02wnCbTucAobn5QreJA3PU+tNgl4MqrED240jkSlkCg1UiTM+zxOp+1C1aKbBMtoI34GJnZ2d7wGpoc2dDAq6PCWtsAy5IhWLwCxEgspbjrdu3HR0BNpvOzqCwU3Hm7du8MQzLDqptweHwzMESzhkA6YThyOSewkkCpU9MLEoUqjebI0PiL7/eY9bWQ9S3LvrdOf27Vt17d04BpXYWJyUUkIwSKQikVAkHLl949Hj6zdv3rrteOPmzZv2fuPq0ih/eYJO6cG0tzZ1sRktTdgufE9PL0hDZXImlsVKle67T7//9ucfH4+4cMwWTGQXeKOwuRvbJZCO0lF5aSVNKysSCcggWZ4eHxvDP4AmcuP6jet2XLvWPaaU8GeH2Dh0O6aX2dfTRST0EHA4Qi+VOTCxLFFqlIbNd7//8d9/f/wwXNm+BROCAtx6UF3T2IkZ09vWRUxkSVQE0ySXSGbGF+eXBZPzCwGA+OaNazeuXb92/eq1a9e8x0TDJBKVSkBjujrbu2kMJtX+OxWVxeEuK1aMGqVWv/nhX3/8+un9CKrZBhPevHbvMRJZXILqM+8d2MxyUp3PiwK1VjYOvuVC8BURCfxvXL0K1F+9evXKlStfX71ydXieha1Hgd06BlPf3M3isPuIPTgCic6ZEqoMJrNWIVca9n/57fePh6w61DpM4FxZDa+tLgUblW7TzppFh28uD0ljamcF0GUrFEllwthrV65eu3r54pVLV65c/vry1xfJQ8RWREkZoqa+uqahh8bpp+DxeDpjaE6mM62t62WCBaFq9fs//vnzzkBzswWmKC8pqSgtzMkKC8tnms0WU7VHUy28SSeyJxDw1aOIu19fvnzl64uXLgMAc/FCF62zoao4Ozu/oBSOasMTKTQSkcYa4SkN1vVNs1I4NT4tsn78z79/XiPVt1ph+vzscmgjVpEHb6MbrKvmlou+FUVDVotWJlWpuFUX7bQQ+ddfX7p88dKlixfPU0jdDVVFeTkFRVXIxnZ0B5ZAobPHRSrjmm3TohJzhznjfJDi01tTZ0U9SJFdguzuaW1DteKIQ4bV1TXcxfMO5+OHVXrjLLXL7cKli5dAB3MAuAj4L1684DBCJWHrqxDwWiQK24Pr6cHiaAOTIMPqxppZvTwxxB4cWlz76dPHN5rOkkYTzFRempUGJ1DQRBp93LK2Zkh1OH/uXNj0wkALvLAmxeHCxQvnLoAkDhfOX3C4eMnhAnjq4jgs8K1At7Zgu3vBvY/ax+6flGjM6xtrBpVobKifwRnhrX/368fv+ZyUagvYX+SkZ5UUYDs7ifQRq2VV637e4Ww2DdvahMbgG8GbwgUHB4fzDn/BHsVMz00Nsxi0Pjq4I40PjXJnl+Ra0+qq1aAQcjlsBp09Kth4/92vR8Kh3DIrzFiWFZ8YGldAau3uG1AbdMprZ6/U0NFtnb3s6YYb5wHOOZyDHCifAxicA+0canEJXG98voAvkUpFYrlaozeZzCatSjLLGWTTGAOTEtvhu3c/CljVcD1soxMFNo9V2BE8oW9YKZcqPfzoLHI3hTPf/vz8WUB37uxZwAyFULrzF0Bw9pwHfGhaIJYrVeoVjUajNxiNZpNRp1Ysj3PYdBqbM6O07b37+fUYuRYs99Fcf3cjupPAZdHZU4qFcYVqjkmjD84IWs6fPXv23NmvQLMHQP55kOgsNAtw6nqhUCiXq9QarVZnNgEYdRqVdG50gEXvY4/MqtYP9378fhyLBO9RrzVGaV8Pua9/EVRUwmJPjPVR2DMSaccZQH727Ffnj1OchQbHqUD76gzAuaJZqUK9sqKFJmEyGfQrcsHEEItOY/SP89TWnd0f3w+0oMA96khj25yi9pJISvAgWiST6GQiaUwornU489XZr0AD5qvP7OeOR8CfATlOnzlztUmmVK9oDSCB0aBbUYoWxjhMOpPFGReoLau27zaonU0YG2xPZN1RsigUmk6lkI7iero7e+kzAgZgOQvxnTnz1WecPU7wGSDF6VOnT4dJwUIYDEaDQbuilCxNDffTQYrBKanesGLaM2LwTdhd2A7fvLPKBtAbwQ4a3DmxlDFevyMgsRMCAyRD/sxnarsFU4AynH4+bTSZrQadXqOUCZZmRjgsRh+d0c8VG1bEKs10B7OZuA/b4Wk3tDO8BYFOpx4hYDG9pCHe8Pkznxm/OgtV/XOCMxD1afsJaBKnT52KnlKYrFazXqtRy0UL3NHBfmYfuY89OCk2iJdlglbCEHnwALY9IdQt85UrVpt5FtfZ3s4aW+In/F0fiO+Y1k5/2l6fU5A/c+rUydJ5mWnNaoWWQQ4eXyND/XQaFbxNcWaV2iX+YlsHc3Bw6g3MRp5WScXq9Q0jj9mJ7SBzFpYxx3M485kYEvzZnrZrhwD5x+Naw+o2eM/XqOQS0SJ3eJDFoJIpfezhObmKxydhSNOTY5K3sHU89LuCwapZHiD14iic0TnaxTNnPlfDrvwv6s/8jnednzz/9tHDEAx1XGndBE8xnVopkyzNjI8MspjUXnIfa0yolfE4vbTRJa5g5T1stYvN5i5I+VMMKp1KHhyZHr32V2X+TnDKLh1yD0KTy6qqamobG2rRnYzZZf3q4ZYVpJBLhDNT3OEBGpkK1oIrVfOG6VQ2b1kgtL6DrWIxTb3ssW58F5HO7h8e7b9x6vTxLI4zAO6TEM49eOL6KjMvp7AKvI7XI+ta63AU1rxydXt3w6BWgUoJF2ZGBhhUGoMxMC6b4fSCx6xMIFdCKRpr6rEUTCOmjUjmjIxPvzr1d+ntBT8JMpw4edIlLDA5Mys3r6AU2drZ2NiArqzuIrLHeabtfRu4OamUcrFAMDnYR6ax6AMTI+PI2iEueG8VmIxvYNa6uqYWfF0zmsAYHpueRZ46vmCgNKft/Ha8CI1Kz0zLyMwqLEW0YJvqmtrycxA4Mm1KZjnYXNNpwCUlk4nnOfQ+Zj94W1tBRgSzZpQ8hdhmeAezNmPwNEpbN4U9PD6/wLoM6T5eW/uVA+hPnbwVFRGcmJ2elJGVm5td1tJcX9/Sm5CZhu0CdzbN7qZVr11RK2RSCY/DYA0M0Pv6Ex77ZTMXF8USs1H/FrZBoLIGhzj9k1PzvAXu/eMr8tRJkASaApTijGtWYmBkSmZ8SnZ6akZOBaoR2djGjPdMSKtqZ4xJdTajWatVy6US6cIwizPST8DecngaXNU/PytSWPTmH2A2CoNBHVhYWhIIxJPPodKAA5oHsGANTpxzDozO9guKTouMS05NzkjPKampbWjDsBihbolpVaSBSf6WzmQEdyiFUiUY6h8c7IefPnvlkR9qZEEmX7Pqt9/DtgcHmazhaZ5QLGA7nbQv7anPqwziE47uIaHRIb5BsZGhUTFx8cnp2UUl1eAlFjM43ROeCm/ooA3uqtVGPVgOzcokq29gMOzcGYcbT6LbxgQq07ppd+0tbH9qZGSEOz23zCefh/hPnDx5XB97jgvB3sGBAS+9AkIDQiMjI+JSUrOKShBt2K4W8vCsorKzsKAHY1UJ1dC9vDLKvbwFFXPm9Pnz18HWdFKi0Om3VtXfwV4vz89Pzc0J5wgXTp6AAOzJ4+/CqZNffhvxMiTA283bPzAgJCQmITE+I6egogHdiW7AUKeFhvWl+K6GZSWXr1SriYjmnLzqNozHma/ALFIwg8sCBXgorn8H25+e4M4uLAumHQH5l8dJ7ADBl6dCYt0C/Fzd3F8Fh4SGR0UnJGfmF1Wi2juaGlooXJHB0oFsqxiVDo5OLy92dDEG+4nduI5rZy9de5LaTmJNTPLERss72O4Yd5bHX5oLPOa3m+MifXniq2fhUR7+ns++fe4RGBQcFhWTmJKTkw9vRaPqWxoxnOUVVXZOeTZGTB8YGMF2dXcT+5hUxkDshYvXnIMQBCp9ZHpJpnoL2xsdX1xankd+zvCl3dsTnLjmFxwT4en36onry1f+waHhkVGJyblZBciWppr6tlYEfYbP94lNSMgUgq1FR1MXgYQnEpnTC8MOl2/ceZFa30MDm4El2XvY7vAUb3GRYScH+GsiYOTsH+ETF+bv7/b82XPPsLCw8Oj4mOi83HxkU2U1CkOrbhvnTjwI8A8JXcK0tcZVNtQ3d+HAM2lo7NHXN++4+CTA27rJQzNWkGJ8dpG38PKEPYEdUDaQ4qZ3YLBfXJRf8DNXVzefoPCIiOjo6LiC3Jy66lJEQ0tvcxWNyYj2cvMOnmhvznb3Cy+oRODA5hhPLr7h6PTg24CYvMoGjFR2BNsB2yBexYm/yT+nufzM1y/C2z82KtDP1fW5qzf0w2F0VGRcaXoOvLAcgWjGUptxoDbP7j/zpKNbffxevvBOyEEgEMhmfP2Nm7ecnJ+4+8VkUrrqTLD92fnFWcfP0o9TfOHgE5efGhUZkFEYGxvm6/qtq6d/aEhYREx0RHxFVnpJdkEVvLaxu6Ma1Y4tufvIoxtb7OXv5xPol5aZmZaLaAQpbt+5fffhty+KEvzdJLD9mXlejn2R7fQnvjjxpWNySn4pvCIzArzsxsZ6v3BzfeEXGRESHhkWkViZkVCQkldQVl1T31pTgmjpenjPpRUf5u4fEhYcEuHjG5uaU4J64nTXyenuI2ef5w/u3BbADuZ585nH63tcpS9uvwwLDIzMR1TFR2SHJaV6uLm5eQSCz0dHhYQnILISUpLT8nPhlYjG2nJ4U1fCbZcynOPtB0+eP30O1iUxt7is+oWT023HO7cegP28010x7GBxSRx64vPVBBJ8cdXH0zPAzzsgHZ4TnFOQkvzypfvLFwHB4TExERERacj8+PiU+JSc/FJEHbK8tB5TdMc5LfWhE6j+QxePsNDo+NS0VJe7jrduX3N9eP+bl+6+atjhonD53OeFgDKc8gnyCggK9PH0SYPHpNdFpXq4v3D39AkMSYqPjoxNQRYmRIWHxSdnFFXV1VWUVTdj79yLevX48aP7D1/4+vkH+7p7+kV7XgX72wB/r8DQqMRYBexQrGv9+0L64osvXCLDvIPA4nl5hpQVhLclpnp5uHn4BgeFJ8XHJaTk1FekR4F7SURCdkF1dWVeMbLD08nd+5tHLs88QoKCPJ4+evjkRWDMlatXnzemZGamx/o9E8Jea/V+X34B0UMJTj4LCA/29vPzD/T28YksSywvj/b18vb08gsCM0hKTy1pKEuOCAnwDYpMyiosryjKL0a9fPIi3Pv5ncfuXi+f3bt19+FTn4TyS9dvt9QiimJ9XJ2+FsDeGtqc/57C1dCIoJDoAG+fgEA/P1//pIwUZmKQl5dfYHhIdHxSYnRGUWN5VmSQr5dXcHRadmlJUWZepb/LqyDPFy7PXO7euuV071u/8BQ4yvNGZUNenNejG2AvvQTbqm+88uXxJE545OQnBwUHxwT7BQT4hwUFhuVE4UIDA4L9fQNDY+LjYhLTKxrr8qJCvF54+AfHZBSUFqZklaQ7v/J4dMvx1vUbd574hiXmg7csVHkGIsXvseP1ry9eOL8EOzSvgXsUaIuLUr3RqFMoV1QqNbjTK9WKFb3eqlWBGJxRgR2XTmeyWPUrSqVSplCBrQt4EOmMOokE+oGMLxTKVDqDyWw2m8wWi04OzvL5y8vLh/8Luliwd0ARJPsAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek6" align="bottom" width="94" height="94" border= "0">


 1. Počkajte asi pol minúty pred tým, ako užijete ďalšiu inhaláciu lieku a potom zopakujte kroky 3 až 7.


 1. Potom si vypláchnite ústa vodou a vodu vypľujte a/alebo si vyčistite zuby. Môže to pomôcť zabrániť vzniku kandidózy a zachrípnutiu.


 1. Ihneď po použití vždy vráťte kryt späť na náustok, aby ste ho chránili pred prachom. Pri správnom nasadení krytu náustka budete počuť „kliknutie“. Ak nebudete počuť „kliknutie“, otočte kryt náustka opačne a skúste znovu. Nepoužívajte príliš veľkú silu.


Pri krokoch 4, 5, 6 a 7 sa neponáhľajte. Je dôležité, aby ste začali vdychovať tak pomaly, ako sa len dá, a to tesne pred použitím inhalátora. Pri niekoľkých prvých inhaláciách by ste mali inhalátor použiť stojac pred zrkadlom. Ak uvidíte nad inhalátorom alebo po stranách úst vychádzať „aerosól“, musíte znovu začať od kroku 3.


Tak ako pri používaní všetkých inhalátorov, rodičia/opatrovatelia sa musia uistiť, že deti, ktorým bol Seretide Inhaler N predpísaný, používajú správnu inhalačnú techniku tak, ako je to uvedené vyššie.


Ak vy alebo vaše dieťa máte ťažkosti s používaním inhalátora, váš lekár alebo zdravotná sestra alebo iný zdravotnícky pracovník vám môže odporučiť, aby ste používali inhalačný nástavec spolu s inhalátorom. Váš lekár, zdravotná sestra, lekárnik alebo iný zdravotnícky pracovník vám ukáže, ako sa používa inhalačný nástavec spolu s inhalátorom a ako sa treba starať o inhalačný nástavec a odpovie vám na akékoľvek otázky, ktoré ohľadom toho môžete mať. Ak používate inhalačný nástavec spolu s inhalátorom, je dôležité, aby ste ho neprestali používať bez toho, že by ste sa o tom najskôr poradili so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou. Takisto je dôležité, aby ste nemenili typ inhalačného nástavca, ktorý používate, bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom. Ak prestanete používať inhalačný nástavec alebo zmeníte typ inhalačného nástavca, ktorý používate, váš lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku lieku potrebnú na to, aby bola vaša astma udržiavaná pod kontrolou. Vždy sa poraďte so svojím lekárom predtým, ako urobíte akékoľvek zmeny vo vašej liečbe astmy.


Pre staršie deti alebo pre ľudí so slabšími rukami môže byť lahšie držať inhalátor oboma rukami. Treba položiť obidva ukazováky na vrch inhalátora a obidva palce na spodnú časť pod náustkom.


Keď bude počítač dávok ukazovať číslo 020, musíte si zabezpečiť ďalší inhalátor. Keď bude počítač dávok ukazovať 000, prestaňte inhalátor používať, pretože množstvo lieku, ktoré zostalo v inhalátore nemusí stačiť na podanie celej dávky. Nikdy sa nepokúšajte meniť čísla na počítači dávok ani oddeľovať počítač dávok od kovovej nádobky.


Čistenie vášho inhalátora

Aby ste zabránili upchatiu inhalátora, je dôležité, aby ste ho aspoň jedenkrát týždenne čistili.


Inhalátor čistite nasledujúcim spôsobom:

 • Odstráňte kryt z náustka.

 • Nikdy nevyťahujte kovovú nádobku z plastového puzdra.

 • Utrite vnútornú aj vonkajšiu stranu náustka a plastové puzdro suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou.

 • Vráťte kryt späť na náustok. Pri správnom nasadení krytu náustka budete počuť „kliknutie“. Ak nebudete počuť „kliknutie“, otočte kryt náustka opačne a skúste znovu. Nepoužívajte príliš veľkú silu.


Nedávajte kovovú nádobku do vody.


Ak použijete viac Seretidu, ako máte

Je dôležité, aby ste inhalátor používali podľa pokynov. Ak náhodne užijete väčšiu dávku ako je odporúčaná, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Môžete spozorovať, že vám srdce bije rýchlejšie ako zvyčajne a že sa chvejete. Môžete mať aj závraty, bolesť hlavy, svalovú slabosť a bolestivé kĺby.


Ak dlhodobo používate väčšie dávky, musíte sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom. Väčšie dávky Seretidu môžu totiž znížiť množstvo steroidných hormónov, ktoré sa tvoria v nadobličkách.


Ak zabudnete použiť Seretide

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak vašu ďalšiu dávku užijete vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete používať Seretide

Je veľmi dôležité, aby ste Seretide užívali každý deň podľa pokynov. Užívajte ho stále, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať. Neprestaňte užívať ani neznížte vašu dávku Seretidu náhle.Mohlo by to spôsobiť zhoršenie vášho dýchania.


Okrem toho, ak náhle prestanete užívať Seretide alebo znížite vašu dávku Seretidu, veľmi zriedkavo to môže zapríčiniť vznik problémov (nedostatočnosť nadobličiek), čo niekedy spôsobuje vedľajšie účinky.


Tieto vedľajšie účinky môžu zahŕňať čokoľvek z nasledujúceho:

 • bolesť žalúdka

 • únavu a nechutenstvo, napínanie na vracanie

 • vracanie a hnačku

 • zníženie telesnej hmotnosti

 • bolesť hlavy alebo ospalosť

 • nízke hladiny cukru v krvi

 • nízky krvný tlak a záchvaty kŕčov (kŕče)

Keď je vaše telo vystavené stresu, napríklad v dôsledku horúčky, úrazu (napríklad pri dopravnej nehode), infekcie alebo operácie, môže sa nedostatočnosť obličiek zhoršiť a môžete mať ktorýkoľvek z vedľajších účinkov uvedených vyššie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Aby sa zabránilo vzniku týchto príznakov, váš lekár vám môže predpísať ďalšie kortikosteroidy vo forme tabliet (napríklad prednizolón).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku Seretidu, ktorá bude udržiavať vašu astmu pod kontrolou.


Alergické reakcie: môžete spozorovať, že vaše dýchanie sa okamžite po použití Seretidu zhorší. Môžete mať silné piskoty a kašeľ alebo dýchavica. Môžete spozorovať aj svrbenie, vyrážku (žihľavku) a opuch (zvyčajne tváre, pier, jazyka alebo hrdla), alebo môžete náhle pocítiť, že vám srdce bije veľmi rýchlo alebo môžete pociťovať mdloby a točenie hlavy (čo môže viesť ku kolapsu alebo k strate vedomia). Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto účinkov, alebo ak sa vyskytnú náhle po použití Seretidu,okamžite prestaňte používať Seretide a povedzte to svojmu lekárovi.Alergické reakcie na Seretide sú menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb).


Nižšie sú uvedené ďalšie vedľajšie účinky:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 osôb)

 • Bolesť hlavy - pri pokračujúcej liečbe zvyčajne ustúpi.

 • U pacientov s CHOCHP bol hlásený zvýšený počet nachladnutí.


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)

 • Kandidóza (bolestivé, krémovožlté, vyvýšené škvrny) ústnej dutiny a hrdla. Taktiež bolestivý jazyk a zachrípnutý hlas a podráždenie hrdla. Môže pomôcť vypláchnutie úst vodou a vypľutie vody a/alebo vyčistenie zubov okamžite po užití každej dávky lieku. Váš lekár vám môže predpísať protiplesňový liek na liečbu kandidózy.

 • Bolestivé, opuchnuté kĺby a svalová bolesť.

 • Svalové kŕče.


U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) boli hlásené aj nasledujúce vedľajšie účinky:

 • Zápal pľúc a zápal priedušiek (infekcia pľúc). Povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov: zvýšená tvorba hlienu, zmena farby hlienu, horúčka, triaška, zhoršený kašeľ, zhoršené dýchacie problémy.

 • Tvorba krvných podliatin a zlomeniny.

 • Zápal prinosových dutín (pocit napätia alebo plnosti v nose, lícach a za očami, niekedy s pulzujúcou bolesťou).

 • Zníženie množstva draslíka v krvi (môžete mať nepravidelný tlkot srdca, svalovú slabosť, kŕče).


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

 • Zvýšené hladiny cukru (glukózy) v krvi (hyperglykémia). Ak máte cukrovku, môže byť potrebné častejšie sledovanie krvného cukru a pravdepodobne úprava vašej zvyčajnej diabetickej liečby.

 • Katarakta (sivý zákal).

 • Veľmi rýchly tlkot srdca (tachykardia).

 • Pocit chvenia (tras a rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca (palpitácie) ‑ zvyčajne nie sú škodlivé a ich výskyt sa pri pokračujúcej liečbe zníži.

 • Bolesť v hrudníku.

 • Pocit nepokoja (tento účinok sa vyskytuje hlavne u detí).

 • Poruchy spánku.

 • Alergická kožná vyrážka.


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • Dýchacie ťažkosti alebo piskoty, ktoré sa zhoršia okamžite po použití Seretidu. Ak k tomuto dôjde, prestaňte používať váš inhalátor Seretide. Na uľahčenie dýchania použite váš rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • Seretide môže ovplyvniť normálnu tvorbu steroidných hormónov v tele, hlavne ak dlhodobo užívate vysoké dávky. Tieto účinky zahŕňajú:

 • spomalený rast u detí a dospievajúcich

 • rednutie kostí

 • zelený zákal

 • zvýšenie telesnej hmotnosti

 • okrúhla tvár (v tvare mesiaca) (Cushingov syndróm).

Váš lekár vás bude pravidelne kontrolovať kvôli akémukoľvek z týchto vedľajších účinkov a aby sa uistil, že užívate najnižšiu dávku Seretidu, ktorá udržiava vašu astmu pod kontrolou.

 • Zmeny správania, ako je nezvyčajná aktivita a podráždenosť (tieto účinky sa vyskytujú hlavne u detí).

 • Nepravidelný tlkot srdca alebo údery srdca naviac (arytmie). Informujte o tom svojho lekára, ale neprestaňte užívať Seretide, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.


Častosť výskytu je neznáma, ale môžu sa taktiež vyskytovať:

 • Depresia alebo agresivita. Výskyt týchto účinkov je pravdepodobnejší u detí.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Seretide


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte Seretide Inhaler N po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

 • Nádobka s tekutinou je pod tlakom. Nevystavujte ju teplotám vyšším ako 50 C, chráňte ju pred priamym slnečným žiarením. Nádobku neprepichujte ani nespáľte, ani keď je prázdna.

 • Tak ako pri väčšine inhalačných liekov v tlakových nádobkách, liečebný účinok tohto lieku sa môže znížiť v prípade, ak je nádobka studená.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Seretide obsahuje

 • Každá odmeraná dávka obsahuje 25 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeteroliumhydroxynaftoátu) a 50, 125 alebo 250 mikrogramov flutikazónpropionátu.

 • Ďalšia zložka je propelent: norflurán (HFA 134a).


Ako vyzerá Seretide a obsah balenia

 • Seretide sa dodáva v tlakovom inhalátore s dávkovačom, z ktorého sa váš liek uvoľňuje vo forme inhalačnej suspenzie, ktorá sa inhaluje ústami do pľúc.

 • Tlaková nádobka obsahuje bielu až šedobielu inhalačnú suspenziu.

 • Nádobky sú vložené do plastových inhalátorov obsahujúcich rozprašovací náustok s krytom proti prachu.

 • Inhalátory sú balené v škatuľkách po 1, 3 alebo 10 kusoch.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Spojené kráľovstvo.


Výrobcovia:

Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle No. 2, 23 Rue Lavoisier, La Madeleine, 27000 Evreux, Francúzsko

alebo

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, Poľsko.


Miestny zástupca:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

tel.: 02/48 26 11 11

email: recepcia.sk@gsk.com


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.

8Seretide 125 Inhaler N

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04760-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Seretide 50 Inhaler N

Seretide 125 Inhaler N

Seretide 250 Inhaler N

Inhalačná suspenzia v tlakovom obale.


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá odmeraná dávka (z dávkovacieho ventilu) obsahuje: 25 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeteroliumhydroxynaftoátu) a 50, 125 alebo 250 mikrogramov flutikazónpropionátu. To zodpovedá podanej dávke (z inhalátora) 21 mikrogramov salmeterolu a 44, 110 alebo 220 mikrogramov flutikazónpropionátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačná suspenzia v tlakovom obale.


Nádobka obsahuje bielu až šedobielu suspenziu.


Nádobky sú vložené do fialových plastových inhalátorov obsahujúcich rozprašovací náustok s krytom proti prachu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Seretide je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy v prípadoch, keď je vhodné použiť kombináciu liekov (dlhodobo pôsobiaceho 2agonistu a inhalačného kortikosteroidu):


- u pacientov, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačným krátkodobo pôsobiacim 2agonistom používaným podľa potreby

alebo

- u pacientov, ktorých stav už je dostatočne kontrolovaný dvojicou preparátov, a to inhalačným kortikosteroidom aj dlhodobo pôsobiacim 2agonistom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Cesta podania: inhalačné použitie.


Pacienti majú byť upozornení, že na dosiahnutie optimálneho účinku sa Seretide Inhaler N musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.


Pacienti majú byť pravidelne kontrolovaní lekárom tak, aby sila Seretidu, ktorú užívajú, bola vždy optimálna a bola menená len na odporúčanie lekára. Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov. Ak budú príznaky pod kontrolou pri užívaní najnižšej sily kombinácie podávanej dvakrát denne, v ďalšom kroku je možné pristúpiť k vyskúšaniu samotného inhalačného kortikosteroidu. Alternatívne sa u pacientov, ktorých stav vyžaduje podávanie dlhodobo pôsobiaceho 2agonistu, môže Seretide titrovať na dávku podávanú jedenkrát denne, ak to bude podľa názoru lekára dostatočné na udržiavanie kontroly ochorenia.

V prípade dávky podávanej jedenkrát denne sa u pacienta s nočnými príznakmi v anamnéze má dávka podávať večer a u pacienta s príznakmi vyskytujúcimi sa prevažne počas dňa v anamnéze sa má dávka podávať ráno.


Pacientom sa má podávať taká sila Seretidu, ktorá obsahuje dávku flutikazónpropionátu zodpovedajúcu závažnosti ich ochorenia. Poznámka: sila Seretidu 25 mikrogramov/50 mikrogramov nie je vhodná pre dospelých a deti s ťažkou astmou. Ak sú u niektorého pacienta potrebné dávky mimo odporúčanej schémy, majú sa predpísať náležité dávky 2agonistu a/alebo kortikosteroidu.


Odporúčané dávky:


Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší:


Dve inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu a 50 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne

alebo

dve inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu a 125 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne

alebo

dve inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu a 250 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.


U dospelých alebo dospievajúcich so stredne ťažkou perzistentnou astmou (definovaných ako pacienti s každodennými príznakmi, každodenným používaním záchranného lieku a stredne ťažkým až ťažkým stupňom obštrukcie), u ktorých je nevyhnutná rýchla kontrola astmy, je na zváženie podávať krátkodobo Seretide ako počiatočnú udržiavaciu liečbu . V takýchto prípadoch je odporúčaná počiatočná dávka dve inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu a 50 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne. Po dosiahnutí kontroly astmy je potrebné liečbu zhodnotiť a zvážiť, či pacienti majú prejsť na samotný inhalačný kortikosteroid. Pri postupnom znižovaní dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov.


Ak nie je splnené jedno alebo dve z kritérií závažnosti astmy, nebol preukázaný jasný prínos v porovnaní so samotným inhalačným flutikazónpropionátom používaným ako počiatočná udržiavacia liečba. Vo všeobecnosti inhalačné kortikosteroidy zvyčajne zostávajú liekom prvej línie u väčšiny pacientov. Seretide nie je určený na počiatočnú liečbu ľahkej astmy. Sila Seretidu 25 mikrogramov/50 mikrogramov nie je určená pre dospelých a deti s ťažkou astmou; u pacientov s ťažkou astmou sa odporúča nasadiť vhodnú dávku inhalačného kortikosteroidu skôr, ako sa použije akákoľvek kombinácia fixnej liečby.


Pediatrická populácia


Deti vo veku od 4 rokov a staršie:


Dve inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu a 50 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.


Maximálna schválená dávka flutikazónpropionátu dodávaná v Seretide Inhaler N u detí je 100 mikrogramov dvakrát denne.


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití inhalátora Seretide u detí mladších ako 4 roky.


Deti mladšie ako 12 rokov môžu mať ťažkosti zosúladiť ovládanie inhalátora s vdychovaním. Použitie inhalačného nástavca spolu s inhalátorom sa odporúča u pacientov, ktorí majú alebo pravdepodobne by mohli mať ťažkosti skoordinovať ovládanie inhalátora s vdychovaním. Nedávna klinická štúdia preukázala, že pediatrickí pacienti, ktorí používali inhalačný nástavec dosiahli expozíciu podobnú dospelým, ktorí nepoužívali inhalačný nástavec a pediatrickým pacientom, ktorí používali Diskus, čo je dôkazom, že inhalačné nástavce kompenzujú zlú inhalačnú techniku (pozri časť 5.2).


Pacienti majú byť poučení o správnom používaní a správnej starostlivosti o ich inhalátor a inhalačný nástavec. Má sa skontrolovať ich technika používania, aby sa zaistila optimálna dodávka inhalovaného liečiva do pľúc. Pacienti majú pokračovať v používaní rovnakej značky inhalačného nástavca, keďže zmena inhalačného nástavca môže mať za následok zmenu dávky dodanej do pľúc.


Po zavedení alebo zmene inhalačného nástavca musí vždy nasledovať retitrácia na najnižšiu účinnú dávku.


Osobitné skupiny pacientov:


U starších pacientov alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii údaje o použití Seretidu u pacientov s poruchou funkcie pečene.


Pokyny na použitie:


Pacienti musia byť poučení o správnom používaní inhalátora (pozri Písomnú informáciu pre používateľa.

Počas inhalácie má pacient sedieť alebo stáť. Inhalátor sa má používať vo zvislej polohe.


Vyskúšanie inhalátora:


Pred prvým použitím majú pacienti odstrániť kryt z náustka jemným stisnutím strán krytu, inhalátorom dobre potriasť, pričom majú inhalátor držať medzi prstami a palcom tak, že palec majú položený na spodnej časti pod náustkoma niekoľkokrát streknúť do vzduchu, až kým počítač dávok nebude ukazovať 120, aby sa uistili, že inhalátor funguje. Inhalátorom treba potriasť pred každým streknutím. Ak sa inhalátor nepoužíval dlhšie ako jeden týždeň, pacient má odstrániť kryt z náustka, inhalátorom dobre poriasť a streknúť dvakrát do vzduchu. Pri každom stlačení inhalátora počítač dávok odpočíta jednu dávku.


Používanie inhalátora:


 1. Pacienti majú odstrániť kryt z náustka jemným stisnutím strán krytu.

 2. Pacienti majú skontrolovať, či sa na vnútornej a vonkajšej strane inhalátora vrátane náustka nenachádzajú uvoľnené častice.

 3. Pacienti majú inhalátorom dobre potriasť, aby sa ubezpečili, že všetky uvoľnené častice sú odstránené a obsah inhalátora je rovnomerne premiešaný.

 4. Pacienti majú držať inhalátor kolmo medzi prstami a palcom tak, že palec majú položený na spodnej časti pod náustkom.

 5. Pacienti majú vydýchnuť čo najviac ako je to možné bez námahy a potom vložiť náustok do úst medzi zuby a pritisnúť okolo neho pery. Pacienti majú byť poučení, aby do náustka nezahryzli.

 6. Ihneď po tom, ako pacienti začnú vdychovať cez ústa, majú inhalátor zvrchu silno stlačiť, aby uvoľnili Seretide a zároveň stále plynule a hlboko vdychovať.

 7. Pacienti majú zadržať dych, vybrať inhalátor z úst a dať preč prst z hornej časti inhalátora. Pacienti majú zadržiavať dych čo najdlhšie ako je to možné bez námahy.

 8. Ak pacienti chcú užiť druhú inhaláciu, majú inhalátor držať kolmo a počkať asi pol minúty pred tým, ako zopakujú kroky 3 až 7.

 9. Pacienti majú ihneď vrátiť kryt späť na náustok tak, že ho správne otočia, silno potlačia, až kým nezaklapne. To si nevyžaduje nadmernú silu a pri správnom nasadení krytu bude počuť „kliknutie“.


DÔleŽitÉ


Pri krokoch 5, 6 a 7 sa pacienti nemajú ponáhľať. Je dôležité, aby pacienti začali vdychovať tak pomaly, ako sa len dá, a to tesne pred stlačením inhalátora. Pacienti majú precvičovať užívanie lieku pri niekoľkých prvých použitiach pred zrkadlom. Ak uvidia nad inhalátorom alebo po stranách úst vychádzať "aerosól", musia znovu začať od kroku 3.


Pacienti si majú po každej dávke lieku vypláchnuť ústa vodou a vodu vypľuť a/alebo si vyčistiť zuby, aby sa minimalizovalo riziko vzniku orofaryngálnej kandidózy a zachrípnutia.


Pacienti si majú zabezpečiť ďalší inhalátor už vtedy, keď počítač dávok ukazuje číslo 020. Keď počítač dávok ukazuje 000, inhalátor treba vymeniť.


Pacienti sa nikdy nesmú pokúšať meniť čísla na počítači dávok, ani oddeľovať počítač dávok od kovovej nádobky. Počítač dávok sa nedá vynulovať a je trvalo pripojený k nádobke.


Čistenie (podrobne opísané aj v písomnej informácii pre používateľa):


Inhalátor sa má čistiť aspoň jedenkrát týždenne.


 1. Odstráni sa kryt z náustka.

 2. Pri čistení inhalátora sa nádobka nesmie vytiahnuť z plastového puzdra.

 3. Vnútorná aj vonkajšia strana náustka a plastové puzdro sa utrie suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou.

 4. Správne otočený kryt treba vrátiť späť na náustok. To si nevyžaduje nadmernú silu a pri správnom nasadení krytu bude počuť „kliknutie“.


KOVOVÁ NÁDOBKA SA NESMIE DÁVAŤ DO VODY


4.3 Kontraindikácie


Seretide je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou (alergiou) na ktorékoľvek z liečiv alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Seretide Inhaler N sa nemá používať na liečbu akútnych príznakov astmy, ktoré si vyžadujú rýchlo a krátkodobo pôsobiace bronchodilatancium. Pacienti majú byť poučení, aby mali svoj inhalátor používaný na zmiernenie akútnych príznakov astmy stále pri sebe.


U pacientov sa Seretide nemá použiť počas exacerbácie, ani ak majú významne sa zhoršujúcu alebo akútne sa zhoršujúcu astmu.


Počas liečby Seretidom sa môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky spojené s astmou a exacerbácie astmy. Pacientom sa má odporučiť, aby pokračovali v liečbe a aby vyhľadali lekársku pomoc. Rovnako to platí aj v prípade, ak sú príznaky astmy po nasadení Seretidu naďalej nekontrolované, alebo ak sa zhoršia.


Zvýšená potreba užívania záchranného lieku (krátkodobo pôsobiacich bronchodilatancií), alebo znížená odpoveď na záchranný liek svedčia o zhoršení kontroly astmy a pacienti majú podstúpiť lekársku kontrolu.


Náhle a pokračujúce zhoršovanie kontroly astmy je potenciálne život ohrozujúce a pacient má podstúpiť urgentné lekárske vyšetrenie. Má sa zvážiť zvýšenie dávky kortikosteroidu. Pacient má podstúpiť lekársku kontrolu aj v prípade, ak používaná dávka Seretidu nepostačuje na dostatočnú kontrolu astmy.


Ak sú príznaky astmy pod kontrolou, môže sa uvažovať o postupnom znižovaní dávky Seretidu. Pri postupnom znižovaní dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov. Má sa použiť najnižšia účinná dávka Seretidu (pozri časť 4.2).


Liečba Seretidom sa nesmie náhle prerušiť z dôvodu riziku exacerbácie. Dávka má byť titrovaná nadol pod kontrolou lekára.


Tak ako všetky inhalačné kortikosteroidy, aj Seretide sa má podávať opatrne pacientom s aktívnou alebo latentnou pľúcnou tuberkulózou a s plesňovými, vírusovými alebo inými infekciami dýchacích ciest. Ak to stav pacienta vyžaduje, má sa bezodkladne začať vhodná liečba.


V zriedkavých prípadoch môže Seretide vo vysokých terapeutických dávkach spôsobiť srdcové arytmie, napr. supraventrikulárnu tachykardiu, extrasystoly a fibriláciu predsiení a mierne prechodné zníženie hladín draslíka v sére. Seretide sa musí používať opatrne u pacientov s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami alebo abnormalitami srdcového rytmu a u pacientov s diabetes mellitus, tyreotoxikózou, neliečenou hypokaliémiou alebo u pacientov predisponovaných k nízkym hladinám draslíka v sére.


Veľmi zriedkavo bol hlásený vzostup hladín cukru v krvi (pozri časť 4.8) a je potrebné vziať to do úvahy vtedy, ak sa tento liek predpisuje pacientom s diabetes mellitus v anamnéze.


Tak ako pri inej inhalačnej liečbe, môže dôjsť k paradoxnému bronchospazmu s okamžitým zhoršením piskotov a dýchavice po podaní dávky. Paradoxný bronchospazmus odpovedá na podanie rýchlo pôsobiaceho bronchodilatancia a treba ho okamžite liečiť. Používanie Seretidu Inhaler N sa musí ihneď prerušiť, pacient vyšetriť a v prípade potreby začať alternatívnu liečbu.


Hlásené boli farmakologické vedľajšie účinky liečby 2‑agonistami, ako napríklad tremor, palpitácie a bolesť hlavy, ale zvyčajne sú prechodné a pri pravidelnej liečbe ustupujú.


Systémové účinky sa môžu objaviť pri akýchkoľvek inhalačných kortikosteroidoch, hlavne pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Výskyt týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný ako pri perorálnych kortikosteroidoch. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, zníženie denzity kostných minerálov, kataraktu a glaukóm a zriedkavejšie aj rôzne účinky na psychiku alebo správanie zahŕňajúce psychomotorickú hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresiu alebo agresivitu (hlavne u detí) (informácie o systémových účinkoch inhalačných kortikosteroidov u detí a dospievajúcich, pozri ďalej uvedenú podčasť Pediatrická populácia). Preto je dôležité, aby bol pacient pravidelne sledovaný a dávka inhalačného kortikosteroidu znížená na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola astmy.


Dlhodobá liečba pacientov vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov môže viesť k útlmu funkcie nadobličiek a akútnej adrenálnej kríze. Veľmi zriedkavo boli popísané prípady útlmu funkcie nadobličiek a akútnej adrenálnej krízy aj po podávaní dávok flutikazónpropionátu medzi 500 a menej ako 1 000 mikrogramov. Situácie, ktoré môžu potenciálne spustiť akútnu adrenálnu krízu zahŕňajú vystavenie úrazu, chirurgickému zákroku, infekcii alebo akémukoľvek rýchlemu zníženiu dávok. Tento stav sa zvyčajne prejaví nešpecifickými príznakmi a môžu zahŕňať anorexiu, bolesť brucha, zníženie telesnej hmotnosti, únavu, bolesť hlavy, nauzeu, dávenie, hypotenziu, znížené vedomie, hypoglykémiu a záchvaty kŕčov. V období stresu a elektívneho chirurgického zákroku sa má zvážiť pridanie systémových kortikosteroidov.


Vzhľadom na to, že systémová absorpcia salmeterolu a flutikazónpropionátu prebieha vo veľkej miere prostredníctvom pľúc, použitie inhalačného nástavca s inhalátorom môže zvýšiť dodanie lieku do pľúc. Má sa vziať do úvahy, že to môže potenciálne viesť k zvýšeniu rizika systémových nežiaducich účinkov.


Prínosom liečby inhalačným flutikazónpropionátom má byť minimalizácia potreby perorálnych steroidov, ale u pacientov prechádzajúcich z perorálnych steroidov môže počas značnej doby pretrvávať riziko narušenej adrenálnej rezervy. Preto treba týchto pacientov liečiť s osobitnou obozretnosťou a pravidelne sledovať adrenokortikálnu funkciu. Riziku môžu byť vystavení aj pacienti, ktorí v minulosti vyžadovali akútnu liečbu vysokými dávkami kortikosteroidov. Vždy sa má myslieť na možnosť tejto reziduálnej dysfunkcie v prípade stavu núdze a za určitých situácií, ktoré pravdepodobne produkujú stres a má sa zvážiť vhodná liečba kortikosteroidmi. Pred určitými procedúrami môže byť potrebné konzultovať rozsah adrenálnej dysfunkcie so špecialistom.


Ritonavir môže značne zvýšiť koncentráciu flutikazónpropionátu v plazme. Z tohto dôvodu je potrebné sa vyhnúť súbežnému použitiu flutikazónpropionátu a ritonaviru, pokiaľ možný prínos pre pacienta neprevyšuje riziko systémových vedľajších účinkov kortikosteroidov. Zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov existuje aj pri súbežnom podávaní flutikazónpropionátu s inými silnými inhibítormi CYP3A (pozri časť 4.5).


V 3‑ročnej štúdii u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), ktorí dostávali salmeterol a flutikazónpropionát vo forme fixnej kombinácie pomocou Diskusu/Accuhalera,bol hlásený zvýšený výskyt infekcií dolných dýchacích ciest (hlavne pneumónie a bronchitídy) v porovnaní s placebom (pozri časť 4.8). V 3‑ročnej štúdii CHOCHP boli starší pacienti, pacienti s nižším indexom telesnej hmotnosti (< 25 kg/m2) a pacienti s veľmi ťažkým ochorením (FEV1 < 30 % náležitých hodnôt) vystavení najväčšiemu riziku vzniku pneumónie, a to bez ohľadu na liečbu. U pacientov s CHOCHP musia byť lekári ostražití kvôli možnému vzniku pneumónie a iných infekcií dolných dýchacích ciest, pretože klinické prejavy takýchto infekcií a exacerbácie sa často prekrývajú. Ak u pacienta s ťažkou CHOCHP vznikne pneumónia, liečba Seretidom sa musí prehodnotiť. Bezpečnosť a účinnosť Seretidu Inhaler N neboli stanovené u pacientov s CHOCHP, a preto Seretide Inhaler N nie je indikovaný na použitie v liečbe pacientov s CHOCHP.


Údaje z veľkej klinickej štúdie (Salmeterol Multi-Center Astma Research Trial, SMART /multicentrická výskumná štúdia skúmajúca salmeterol na liečbu astmy/) poukázali na to, že afroamerickí pacienti boli vystavení zvýšenému riziku závažných respiračných nežiaducich udalostí alebo respiračného úmrtia pri používaní salmeterolu v porovnaní s placebom (pozri časť 5.1). Nie je známe, či to spôsobili farmakogenetické alebo iné faktory. Pacientom, černochom afrického pôvodu alebo afrokaribského pôvodu, sa má preto odporučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku pomoc, ak počas používania Seretidu príznaky astmy zostanú naďalej nekontrolované, alebo ak sa zhoršia.


Súbežné systémové podávanie ketokonazolu významne zvyšuje systémovú expozíciu salmeterolu. Môže to viesť k zvýšenému výskytu systémových účinkov (napr. predĺženie QTc intervalu a palpitácie). Preto je potrebné vyhnúť sa súbežnej liečbe ketokonazolom alebo inými silnými inhibítormi CYP3A4, pokiaľ prínosy neprevažujú nad potenciálne zvýšeným rizikom vedľajších systémových účinkov liečby salmeterolom (pozri časť 4.5).


Pediatrická populácia


Deti a dospievajúci vo veku < 16 rokov, ktorí užívajú vysoké dávky flutikazónpropionátu (obvykle ≥ 1 000 mikrogramov/deň) môžu byť vystavení určitému riziku. Najmä pri vysokých dávkach predpisovaných dlhodobo sa môžu vyskytnúť systémové účinky. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, akútnu adrenálnu krízu a rastovú reterdáciu u detí a dospievajúcich a zriedkavejšie aj rôzne účinky na psychiku alebo správanie zahŕňajúce psychomotorickú hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresiu alebo agresivitu. Má sa zvážiť odoslanie dieťaťa alebo dospievajúceho na vyšetrenie k detskému lekárovi špecializujúcemu sa na respiračné ochorenia.


Odporúča sa, aby sa pravidelne sledovala výška detí, ktoré sa dlhodobo liečia inhalačnými kortikosteroidmi. Dávka inhalačných kortikosteroidov sa má znížiť na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udržuje efektívna kontrola astmy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Blokátory adrenergných receptorov môžu oslabiť alebo antagonizovať účinok salmeterolu. U pacientov s astmou sa má vyhnúť podávaniu neselektívnych aj selektívnych blokátorov, pokiaľ ich použitie nie je absolútne indikované.Dôsledkom liečby β2agonistami môže byť potenciálne závažná hypokaliémia. Zvláštna opatrnosť sa odporúča pri akútnej ťažkej astme, pretože tento účinok môže byť zosilnený súbežnou liečbou xantínovými derivátmi, steroidmi a diuretikami.


Súbežné použitie iných βadrenergných liečiv môže mať aditívny účinok.


Flutikazónpropionát


Za normálnych okolností sa po inhalačnom podávaní dosiahnu nízke plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu, a to vďaka rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou a vysokému systémovému klírensu sprostredkovanému cytochrómom P450 3A4 v čreve a pečeni. Z toho dôvodu nie sú klinicky významné liekové interakcie sprostredkované flutikazónpropionátom pravdepodobné.


V štúdii zameranej na liekové interakcie u zdravých dobrovoľníkov, ktorí užívali intranazálny flutikazónpropionát a ritonavir (veľmi silný inhibítor cytochrómu P450 3A4) v dávke 100 mg dvakrát denne, došlo k viac ako stonásobnému zvýšeniu plazmatickej koncentrácie flutikazónpropionátu, čo malo za následok výrazne znížené koncentrácie kortizolu v sére. Informácia o tejto interakcii chýba pre inhalačný flutikazónpropionát, ale očakávajú sa výrazne zvýšené plazmatické hladiny flutikazónpropionátu. Hlásené boli prípady Cushingovho syndrómu a útlmu funkcie nadobličiek. Je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii, pokiaľ prínos neprevyšuje zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov glukokortikosteroidov.


V malej štúdii u zdravých dobrovoľníkov došlo pri podávaní o niečo slabšieho inhibítora CYP3A, ketokonazolu, k zvýšeniu expozície flutikazónpropionátu po jednorazovej inhalácii o 150 %. Toto viedlo k výraznejšiemu zníženiu plazmatickej hladiny kortizolu v porovnaní so samotným flutikazónpropionátom. Zvýšenie systémovej expozície flutikazónpropionátu a rizika systémových vedľajších účinkov sa očakáva aj pri súbežnej liečbe inými silnými inhibítormi CYP3A, ako je itrakonazol, a stredne silnými inhibítormi CYP3A, ako je erytromycín. Odporúča sa opatrnosť a dlhodobej liečbe takýmito liečivami sa má podľa možnosti vyhnúť.


Salmeterol


Silne účinné inhibítory CYP3A4

Súbežné podávanie ketokonazolu (400 mg perorálne jedenkrát denne) a salmeterolu (50 mikrogramov inhalačne dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 7 dní malo za následok významné zvýšenie plazmatickej expozície salmeterolu (1,4‑násobný vzostup Cmaxa 15‑násobný vzostup AUC). Môže to viesť k zvýšenému výskytu niektorých systémových účinkov liečby salmeterolom (napr. predĺženie QTc intervalu a palpitácie) v porovnaní s podávaním salmeterolu alebo ketokonazolu v monoterapii (pozri časť 4.4).


Nezaznamenali sa klinicky významné účinky na krvný tlak, srdcovú frekvenciu, glykémiu a hladiny draslíka v krvi. Súbežné podávanie ketokonazolu nepredĺžilo polčas eliminácie salmeterolu, ani nezvýšilo kumuláciu salmeterolu pri jeho opakovanom podávaní.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu ketokonazolu, pokiaľ prínosy neprevažujú potenciálne zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov liečby salmeterolom. Podobné riziko interakcie pravdepodobne existuje aj pri iných silne účinných inhibítoroch CYP3A4 (napr. itrakonazol, telitromycín, ritonavir).


Stredne účinné inhibítory CYP3A4

Súbežné podávanie erytromycínu (500 mg perorálne trikrát denne) a salmeterolu (50 mikrogramov inhalačne dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 6 dní malo za následok malé, ale štatisticky nevýznamné zvýšenie expozície salmeterolu (1,4‑násobný vzostup Cmaxa 1,2‑násobný vzostup AUC). Súbežné podávanie erytromycínu sa nespájalo so žiadnymi závažnými nežiaducimi účinkami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita


Neexistujú žiadne údaje u ľudí. Avšak štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne účinky salmeterolu alebo flutikazónpropionátu na fertilitu.


Gravidita


Malé množstvo údajov u gravidných žien (300 až 1 000 ukončených gravidít) nepoukazuje na to, že by salmeterol a flutikazónpropionát spôsobovali malformácie alebo fetálnu/neonatálnu toxicitu. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu po podaní agonistov β2adrenoreceptorov a glukokortikosteroidov (pozri časť 5.3).


Podávanie Seretidu gravidným ženám sa má zvážiť len vtedy, ak je očakávaný prínos pre matku väčší ako akékoľvek možné riziko pre plod.


V liečbe gravidných žien sa má používať najnižšia účinná dávka flutikazónpropionátu, ktorá je potrebná na udržiavanie dostatočnej kontroly astmy.


Laktácia


Nie je známe, či sa salmeterol a flutikazónpropionát/ich metabolity vylučujú do materského mlieka.


Štúdie preukázali, že salmeterol a flutikazónpropionát a ich metabolity sa vylučujú do mlieka dojčiacich potkanov.


Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie, alebo či ukončiť liečbu Seretidom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Seretide Inhaler N nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Vzhľadom na to, že Seretide obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát, možno očakávať nežiaduce reakcie podobného charakteru a závažnosti ako pri ich jednotlivom podávaní. Výskyt ďalších nežiaducich účinkov po súbežnom podaní oboch liečiv nebol pozorovaný.


Nežiaduce účinky, ktoré boli spájané so salmeterolom/flutikazónpropionátom, sú nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000) a neznáme (nie je stanoviteľné z dostupných údajov). Frekvencie výskytuboli stanovené z údajov z klinických štúdií. Výskyt u placeba sa nebral do úvahy.
Trieda orgánových systémov

Nežiaduci účinok

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Kandidóza ústnej dutiny a hrdla


Pneumónia


Bronchitída

Časté


Časté1,3


Časté1,3

Poruchy imunitného systému

Reakcie z precitlivenosti s nasledujúcimi prejavmi:


Kožné reakcie z precitlivenosti


Angioedém (hlavne edém tváre a orofaryngálny edém)


Respiračné symptómy (dyspnoe)


Respiračné symptómy (bronchospazmus)


Anafylaktické reakcie zahŕňajúce anafylaktický šok


Zriedkavé


Zriedkavé


Menej časté


Zriedkavé


Zriedkavé

Poruchy endokrinného systému

Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov

Zriedkavé4

Poruchy metabolizmu a výživy

Hypokaliémia


Hyperglykémia

Časté3


Menej časté4

Psychické poruchy

Úzkosť


Poruchy spánku


Zmeny správania, zahŕňajúce hyperaktivitu a podráždenosť (hlavne u detí)


Depresia, agresivita (hlavne u detí)

Menej časté


Menej časté


Zriedkavé


Neznáme

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy


Tremor

Veľmi časté1


Menej časté

Poruchy oka

Katarakta


Glaukóm

Menej časté


Zriedkavé4

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie


Tachykardia


Srdcové arytmie (zahŕňajúce supraventrikulárnu tachykardiu a extrasystoly).


Fibrilácia predsiení


Angina pectoris

Menej časté


Menej časté


Zriedkavé


Menej časté


Menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Nazofaryngitída


Podráždenie hrdla


Zachrípnutie/dysfónia


Sinusitída


Paradoxný bronchospazmus

Veľmi časté2,3


Časté


Časté


Časté1,3


Zriedkavé4

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Kontúzie

Časté1,3

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalové kŕče


Traumatické zlomeniny


Artralgia


Myalgia

Časté


Časté1,3


Časté


Časté

 1. Hlásené často pri placebe

 2. Hlásené veľmi často pri placebe

 3. Hlásené počas 3 rokov v štúdii s CHOCHP

 4. Pozri časť 4.4


Popis vybraných nežiaducich reakcií


Hlásené boli farmakologické vedľajšie účinky liečby 2agonistami, ako sú tremor, palpitácie a bolesť hlavy, ale zvyčajne sú prechodné a ustupujú pri pravidelnej liečbe.


Tak ako pri inej inhalačnej liečbe, môže dôjsť k paradoxnému bronchospazmu s okamžitým zhoršením piskotov a dýchavice po podaní dávky. Paradoxný bronchospazmus odpovedá na podanie rýchlo pôsobiaceho bronchodilatancia a treba ho okamžite liečiť. Používanie Seretidu Inhaler N sa musí ihneď prerušiť, pacient vyšetriť a v prípade potreby začať alternatívnu liečbu.


Vzhľadom na obsah flutikazónpropionátu sa u niektorých pacientov môže objaviť zachrípnutie a kandidóza (soor) ústnej dutiny a hrdla. Zachrípnutie aj kandidóza môžu byť zmiernené vypláchnutím úst vodou a/alebo vyčistením zubov po použití lieku. Symptomatickú kandidózu je možné liečiť lokálnymi antimykotickými liekmi aj pri pokračovaní liečby Seretidom Inhaler N.


Pediatrická populácia


Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek a spomalenie rastu u detí a dospievajúcich(pozri časť 4.4). U detí môžeme tiež spozorovať úzkosť, poruchy spánku a zmeny správania, zahŕňajúce hyperaktivitu a podráždenosť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Z klinických štúdií nie sú dostupné žiadne údaje o predávkovaní sa Seretidom, nižšie sú však uvedené údaje o predávkovaní oboma liečivami:


Príznaky a symptómy predávkovania salmeterolom sú závraty, zvýšený systolický krvný tlak, tremor, bolesť hlavy a tachykardia. Ak je potrebné liečbu Seretidom prerušiť v dôsledku predávkovania agonistickou zložkou lieku, má sa zvážiť zabezpečenie vhodnej náhradnej liečby steroidmi. Okrem toho môže dôjsť k hypokaliémii, a preto sa majú sledovať hladiny draslíka v sére.Má sa zvážiť suplementácia draslíka.


Akútne predávkovanie: Akútna inhalácia flutikazónpropionátu v dávkach prevyšujúcich odporúčané dávky môže viesť k dočasnému útlmu funkcie nadobličiek. Nie je potrebný urgentný zásah, keďže funkcia nadobličiek sa v priebehu niekoľkých dní obnoví, čo sa potvrdilo stanovením plazmatického kortizolu.


Chronické predávkovanie inhalačným flutikazónpropionátom: Má sa sledovať adrenálna rezerva a môže byť potrebná liečba systémovým kortikosteroidom. Po stabilizácii stavu má liečba pokračovať podávaním inhalačného kortikosteroidu v odporúčanej dávke. Pozri časť 4.4: riziko útlmu funkcie nadobličiek.


V prípadoch akútneho aj chronického predávkovania flutikazónpropionátom sa v liečbe Seretidom má pokračovať v dávkach dostatočných na kontrolu príznakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Adrenergiká a inéantiastmatiká.

ATC kód: R03AK06


Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky:


Seretide obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát, ktoré majú odlišný mechanizmus účinku.


Príslušný mechanizmus účinku oboch liečiv je uvedený nižšie.


Salmeterol:


Salmeterol je selektívny dlhodobo pôsobiaci (12 hodín) agonista 2adrenoceptorov s dlhým bočným reťazcom, ktorý sa viaže na vonkajšiu stranu receptora.


Salmeterol vyvoláva dlhodobejšiu, najmenej 12 hodín trvajúcu, bronchodilatáciu v porovnaní s odporúčanými dávkami konvenčných krátkodobo pôsobiacich 2agonistov.


Flutikazónpropionát:


Flutikazónpropionát podávaný inhalačne v odporúčaných dávkach má glukokortikoidový protizápalový účinok v pľúcach, výsledkom ktorého je zmiernenie príznakov a exacerbácií astmy s nižším výskytom nežiaducich účinkov ako pri systémovom podávaní kortikosteroidov.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Klinické štúdie so Seretidom zamerané na astmu


Dvanásťmesačná štúdia (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL /Dosiahnutie optimálnej kontroly astmy/) u 3 416 dospelých a dospievajúcich pacientov s perzistentnou astmou porovnala bezpečnosť a účinnosť Seretidu oproti samotnému inhalačnému kortikosteroidu (flutikazónpropionát) s cieľom zistiť, či sú ciele liečby astmy dosiahnuteľné. Liečba bola zintenzívnená každých 12 týždňov až dovtedy, kým sa nedosiahla **úplná kontrola alebo najvyššia dávka skúšaného lieku. V štúdii GOAL sa dokázalo, že kontrolu astmy dosiahlo viac pacientov liečených Seretidom ako pacientov liečených samotným ICS a táto kontrola sa dosiahla pri nižšej dávke kortikosteroidu.


*Dobrá kontrolaastmy bola dosiahnutá rýchlejšie pri Seretide než pri samotnom ICS. Dĺžka liečby potrebná na dosiahnutie prvého celého týždňa s dobrou kontrolou u 50 % jedincov bola 16 dní v skupine so Seretidom oproti 37 dňom v skupine s ICS. V podskupine astmatikov bez predošlej liečby steroidmi bola dĺžka liečby potrebná na dosiahnutie celého týždňa s dobrou kontrolou 16 dní pri liečbe Seretidom oproti 23 dňom pri liečbe ICS.


Celkové výsledky štúdie ukázali:


Percento pacientov, ktorí počas 12 mesiacov dosiahli *dobrú kontrolu (WC) a **úplnú kontrolu (TC) astmy


Liečba pred štúdiou

Salmeterol/FP

FP

WC

TC

WC

TC

Bez ICS (samotné SABA)

78 %

50 %

70 %

40 %

Nízka dávka ICS (≤ 500 mikrogramov BDP alebo ekvivalent/denne)

75 %

44 %

60 %

28 %

Stredná dávka ICS (> 500 až 1 000 mikrogramov BDP alebo ekvivalent/denne)

62 %

29 %

47 %

16 %

Súhrnné výsledky zo všetkých 3 úrovní liečby

71 %

41 %

59 %

28 %

*Dobrá kontrola astmy; zriedkavé príznaky alebo použitie SABA alebo hodnoty pľúcnych funkcií nižšie ako 80 % náležitých hodnôt a bez prebúdzania sa v noci, bez exacerbácií a bez vedľajších účinkov vyžadujúcich zmenu liečby

**Úplná kontrola astmy; bez príznakov, bez použitia SABA, hodnoty pľúcnych funkcií vyššie alebo rovnajúce sa 80 % náležitých hodnôt, bez prebúdzania sa v noci, bez exacerbácií a bez vedľajších účinkov vyžadujúcich zmenu liečby.


Výsledky tejto štúdie svedčia o tom, že Seretide 50/100 mikrogramov dvakrát denne sa môže považovať za počiatočnú udržiavaciu liečbu u pacientov so stredne ťažkou perzistentnou astmou, u ktorých je rýchla kontrola astmy nevyhnutná (pozri časť 4.2).


Dvojito zaslepená, randomizovaná štúdia s paralelnými skupinami u 318 pacientov s perzistentnou astmou vo veku ≥ 18 rokov hodnotila bezpečnosť a znášanlivosť podávania dvoch inhalácií (dvojnásobná dávka) Seretidu dvakrát denne počas dvoch týždňov. V štúdii sa dokázalo, že zdvojnásobenie počtu inhalácií v každej sile Seretidu počas až 14 dní viedlo k malému zvýšeniu výskytu nežiaducich udalostí spojených s agonistom (tremor; 1 pacient [1 %] oproti 0, palpitácie; 6 [3 %] oproti 1 [< 1 %], svalové kŕče; 6 [3 %] oproti 1 [< 1 %]) a k podobnému výskytu nežiaducich udalostí spojených s inhalačným kortikosteroidom (napr. kandidóza ústnej dutiny; 6 [6 %] oproti 16 [8 %], zachrípnutie; 2 [2 %] oproti 4 [2 %]) v porovnaní s jednou inhaláciou dvakrát denne. Malé zvýšenie výskytu nežiaducich udalostí spojených s agonistom sa musí vziať do úvahy, ak lekár uvažuje o zdvojnásobení dávky Seretidu u dospelých pacientov, ktorí si vyžadujú krátkodobé (až 14‑dňové) zvýšenie liečby inhalačným kortikosteroidom.


Multicentrická výskumná štúdia skúmajúca salmeterol na liečbu astmy (Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial, SMART)


SMART bola multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, 28‑týždňová štúdia s paralelnými skupinami v USA, v ktorej bolo 13 176 pacientov randomizovaných do skupiny so salmeterolom (50 mikrogramovdvakrát denne) a 13 179 pacientov do skupiny s placebom, ktoré sa pridali k obvyklej terapii astmy pacientov. Pacienti boli zaradení, ak boli vo veku ≥ 12 rokov, mali astmu a ak v súčasnej dobe používali liek na astmu (ale nie LABA). Zaznamenalo sa, ak pacienti pri zaradení do štúdie používali inhalačné kortikosteroidy, ale nebolo to požiadavkou štúdie. Primárnym cieľovým ukazovateľom v štúdii SMART bol kombinovaný počet respiračných úmrtí a respiračných život ohrozujúcich príhod.


Hlavné zistenia zo štúdie SMART: primárne cieľové ukazovatele

Skupina pacientov

Počet udalostí predstavujúcich primárne cieľové ukazovatele /počet pacientov

Relatívne riziko

(interval spoľahlivosti 95 %)

salmeterol

placebo

Všetci pacienti

50/13 176

36/13 179

1,40 (0,91; 2,14)

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

23/6 127

19/6 138

1,21 (0,66; 2,23)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

27/7 049

17/7 041

1,60 (0,87; 2,93)

Afroamerickí pacienti

20/2 366

5/2 319

4,10 (1,54; 10,90)

(Riziko uvedené tučným písmom je štatisticky významné s 95 % spoľahlivosťou.)


Hlavné zistenia zo štúdie SMART podľa používania inhalačných steroidov pri zaradení do štúdie:

sekundárne cieľové ukazovatele


Počet udalostí predstavujúcich sekundárne cieľové ukazovatele /počet pacientov

Relatívne riziko

(interval spoľahlivosti 95 %)

salmeterol

placebo

Respiračné úmrtie

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

10/6 127

5/6 138

2,01 (0,69; 5,86)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

14/7 049

6/7 041

2,28 (0,88; 5,94)

Kombinované úmrtie spojené s astmou alebo život ohrozujúca príhoda spojená s astmou

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

16/6 127

13/6 138

1,24 (0,60; 2,58)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

21/7 049

9/7 041

2,39 (1,10; 5,22)

Úmrtie spojené s astmou

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

4/6 127

3/6 138

1,35 (0,30; 6,04)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

9/7 049

0/7 041

*

(*= výpočet nebol možný kvôli tomu, že v skupine s placebom nebol žiadny prípad. Údaje uvedené tučným písmom sú štatisticky významné s 95 % spoľahlivosťou. Sekundárne cieľové ukazovatele vo vyššie uvedenej tabuľke dosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.) Sekundárne cieľové ukazovatele, ktorými boli kombinované úmrtia alebo život ohrozujúce príhody z akejkoľvek príčiny, úmrtie z akejkoľvek príčiny, alebo hospitalizácia z akejkoľvek príčiny, nedosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.


Pediatrická populácia:


V štúdii SAM101667 vykonanej so 158 deťmi vo veku od 6 do 16 rokov so symptomatickou astmou bola kombinácia salmeterol/flutikazónpropionát rovnako účinná ako dvojnásobná dávka flutikazónpropionátu v zmysle kontroly príznakov a pľúcnych funkcií. Táto štúdia nebola zameraná na skúmanie vplyvu na exacerbácie.


V štúdii, v ktorej boli randomizované deti vo veku od 4 do 11 rokov [n = 428], bol práškový inhalátor DISKUS so salmeterolom/flutikazónpropionátom (50/100 mikrogramov, jedna inhalácia dvakrát denne) porovnaný s dávkovacím aerosólovým inhalátorom (metered dose inhaler, MDI) so salmeterolom/flutikazónpropionátom (25/50 mikrogramov, dve inhalácie dvakrát denne) počas 12‑týždňového obdobia liečby. Upravená priemerná zmena priemernej hodnoty ranného vrcholového výdychového prietoku počas 1. ‑ 12. týždňa v porovnaní s východiskovou hodnotou bola 37,7 l/min v skupine s DISKUSom a 38,6 l/min v skupine s MDI. V oboch liečebných skupinách sa pozorovali zlepšenia aj v počte dní a nocí bez potreby záchranného lieku a bez príznakov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po inhalačnom podaní kombinácie salmeterolu a flutikazónpropionátu boli farmakokinetické vlastnosti každej zložky podobné farmakokinetickým vlastnostiam pozorovaným po ich samostatnom podaní. Pre účely farmakokinetiky je preto možné hodnotiť obe zložky oddelene.


Salmeterol:


Salmeterol pôsobí lokálne v pľúcach, preto plazmatické hladiny nevyjadrujú terapeutický účinok. Okrem toho sú údaje o farmakokinetike salmeterolu obmedzené, vzhľadom na technické ťažkosti so stanovením liečiva v plazme z dôvodu nízkych plazmatických koncentrácií (približne 200 pikogramov/ml alebo menej) po inhalačnom podávaní terapeutických dávok.


Flutikazónpropionát:


Absolútna biologická dostupnosť po inhalácii jednotlivej dávky flutikazónpropionátu sa u zdravých jedincov pohybuje v rozmedzí približne 5 až 11 % nominálnej dávky, v závislosti od spôsobu inhalačného podania. U pacientov s astmou sa pozoroval nižší stupeň systémovej expozície inhalačnému flutikazónpropionátu.


Systémová absorpcia prebieha hlavne prostredníctvom pľúc a na začiatku je rýchla, potom sa predlžuje. Zbytok inhalovanej dávky môže byť prehltnutý, ale minimálne sa podieľa na systémovej expozícii v dôsledku nízkej rozpustnosti vo vode a presystémového metabolizmu, výsledkom čoho je menej ako 1 %‑ná perorálna dostupnosť. So zvyšujúcou sa inhalovanou dávkou sa lineárne zvyšuje systémová expozícia.


Vylučovanie flutikazónpropionátu je charakterizované vysokým plazmatickým klírensom (1 150 ml/min), veľkým distribučným objemom v rovnovážnom stave (približne 300 l) a terminálnym polčasom približne 8 hodín.


Väzba na plazmatické bielkoviny je 91 %.


Flutikazónpropionát je zo systémovej cirkulácie odstránený veľmi rýchlo, hlavne metabolizmom na inaktívny metabolit, kyselinu karboxylovú, prostredníctvom enzýmu CYP3A4 cytochrómu P450. V stolici sa nachádzajú aj ďalšie neidentifikované metabolity.


Renálny klírens flutikazónpropionátu je zanedbateľný. Vo forme metabolitov sa močom vylúči menej ako 5 % dávky. Hlavná časť dávky sa vylúči stolicou vo forme metabolitov a nezmeneného liečiva.


Pediatrická populácia


Účinok 21‑dňovej liečby Seretidom Inhaler 25/50 mikrogramov (2 inhalácie dvakrát denne s inhalačným nástavcom alebo bez neho) alebo Seretidom Diskus 50/100 mikrogramov (1 inhalácia dvakrát denne) bol hodnotený u 31 detí vo veku 4 až 11 rokov s ľahkou astmou. Systémová expozícia flutikazónpropionátu bola podobná pri Seretide Inhaler s inhalačným nástavcom (107 pg h/ml [95 % IS: 45,7; 252,2]) a pri Seretide Diskus (138 pg h/ml [95 % IS: 69,3; 273,2]), ale nižšia pri Seretide Inhaler (24 pg h/ml [95 % IS: 9,6; 60,2]). Systemová expozícia salmeterolu bola podobná pri Seretide Inhaler, Seretide Inhaler s inhalačnýmnástavcom a pri Seretide Diskus (126 pg h/ml [95 % IS: 70, 225], 103 pg h/ml [95 % IS: 54, 200], a 110 pg h/ml [95 % IS: 55, 219], v uvedenom poradí).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Jedinými obavami ohľadom bezpečnosti používania u ľudí vyplývajúcimi zo štúdií na zvieratách so salmeterolom a flutikazónpropionátom podávanými jednotlivo, boli prejavy spojené so zvýšeným farmakologickým účinkom.


V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa dokázalo, že glukokortikosteroidy vyvolávajú malformácie (rázštep podnebia, malformácie skeletu). Zdá sa však, že výsledky týchto štúdií na zvieratách nie sú relevantné pre podávanie odporúčaných dávok u človeka. V štúdiách na zvieratách sa toxické účinky salmeterolu na embryo a plod dokázali len pri vysokých expozičných hladinách. Po súbežnom podávaní oboch liečiv v dávkach spojených so známymi abnormalitami vyvolanými glukokortikosteroidmi sa u potkanov zistil zvýšený výskyt transpozície pupočníkovej artérie a nedokončenej osifikácie záhlavnej kosti.


Ukázalo sa, že propelent bez CFC, norflurán, nemal u rôznych druhov zvierat, ktoré mu boli vystavené denne počas dvoch rokov, žiaden toxický účinok pri veľmi vysokých aerosólových koncentráciách ďaleko prevyšujúcich koncentrácie pravdepodobné u pacientov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Propelent: norflurán (HFA 134a).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pre teplote neprevyšujúcej 25 C.


Nádobka s tekutinou je pod tlakom. Nevystavujte ju teplotám vyšším ako 50 C, chráňte ju pred priamym slnečným žiarením. Nádobku neprepichujte ani nespáľte, ani keď je prázdna.


Tak ako pri väčšine inhalačných liekov v tlakových nádobkách, liečebný účinok tohto lieku sa môže znížiť v prípade, ak je nádobka studená.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Suspenzia sa nachádza v 8 ml tlakovej nádobke z hliníkovej zliatiny, ktorá je z vnútornej strany lakovaná a uzavretá dávkovacím ventilom. Nádobky sú vložené do fialových plastových inhalátorov obsahujúcich rozprašovací náustok s krytom proti prachu. K nádobke je pripojený počítač dávok, ktorý ukazuje, koľko dávok lieku ešte zostáva. Číslo je vidno v okienku na zadnej strane plastového inhalátora. Jedna tlaková nádobka obsahuje 120 inhalačných dávok.


Inhalátory sú dodávané v škatuľkách, ktoré obsahujú:


1 inhalátor so 120 inhalačnými dávkami


alebo 3 inhalátory so 120 inhalačnými dávkami


alebo 10 inhalátorov so 120 inhalačnými dávkami – použitie len v nemocnici/lekárni (na účely výdaja)


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Seretide 50 Inhaler N: 14/0113/01-S

Seretide 125 Inhaler N: 14/0114/01-S

Seretide 250 Inhaler N: 14/0115/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 4. apríla 2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28. novembra 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

16Seretide 125 Inhaler N