+ ipil.sk

Serevent Inhaler NPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03647 - ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03646 - ZME


Písomná informácia pre používateľa


Serevent Inhaler N

25 mikrogramov/dávka

Inhalačná suspenzia v tlakovom obale


salmeterol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Serevent Inhaler N a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Serevent Inhaler N

3. Ako používať Serevent Inhaler N

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Serevent Inhaler N

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Serevent Inhaler N a na čo sa používa


 • Serevent Inhaler N obsahuje liečivo salmeterol. Je to „dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium“. Pomáha udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Tým uľahčuje prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc. Účinky sa zvyčajne dostavia do 10 až 20 minút a trvajú 12 hodín alebo dlhšie.


 • Lekár predpísal tento liek, pretože pomôže zabrániť dýchacím problémom. Tieto problémy môžu byť spôsobené astmou. Pravidelné užívanie Sereventu Inhaler N pomôže zabrániť záchvatom astmy. Pomôže zabrániť aj astme vyvolanej námahou alebo astme, ktorá sa prejavuje len v noci.


 • Pravidelné užívanie Sereventu Inhaler N pomôže zabrániť aj dýchacím problémom spôsobeným inými ochoreniami hrudníka, napr. chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP).


 • Serevent Inhaler N pomáha zabrániť záchvatu dýchavičnosti a piskotom. Neúčinkuje, keď už máte dýchavičnosť alebo piskoty. Ak k tomu dôjde, budete musieť použiť rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek, napríklad salbutamol.


 • Serevent sa dodáva v inhalátore. Liek vdychujete priamo do pľúc.


 • Serevent Inhaler N obsahuje norflurán. Je menej škodlivý pre životné prostredie ako staršie inhalátory. Po použití starších inhalátorov môžete mať v ústach inú chuť ako po použití Sereventu. Nebude však žiadny rozdiel v spôsobe, akým liek účinkuje.


Ak sa liečite na astmu, vždy musíte dostať Serevent Inhaler N a aj inhalátor s kortikosteroidom, ktoré budete používať spolu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Serevent Inhaler N


Nepoužívajte Serevent Inhaler N

- ak ste alergický (precitlivený) na salmeteroliumhydroxynaftoát alebo na ďalšiu zložku norflurán (HFA 134a).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Sereventu Inhaler N

 • Ak sa vaša astma alebo dýchanie zhorší, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Možno zistíte, že máte piskoty častejšie, že máte pocit tiesne na hrudníku častejšie, alebo že potrebujete častejšie používať váš rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek. Ak dôjde k niečomu z uvedeného, nezvyšujte si počet inhalácií Sereventu. Možno sa vaše ochorenie hrudníka zhoršuje a mohli by ste vážne ochorieť. Navštívte svojho lekára, pretože môžete potrebovať zmenu v liečbe astmy.


 • Len čo bude vaša astma pod dostatočnou kontrolou, váš lekár môže považovať za vhodné postupné znižovanie dávky Sereventu.


 • Ak vám lekár predpísal Serevent na astmu, pokračujte v užívaní akéhokoľvek ďalšieho lieku na astmu, ktorý už užívate. Môže to byť inhalátor s kortikosteroidom alebo kortikosteroid vo forme tabliet. Pokračujte v užívaní rovnakých dávok ako predtým, pokiaľ vám lekár nedá iný pokyn. Pokračujte v ich užívaní, dokonca aj vtedy, ak sa budete cítiť oveľa lepšie. Neprestaňte používať váš inhalátor s kortisteroidom (alebo akýkoľvek kortikosteroid vo forme tabliet), keď začnete používať Serevent.


 • Váš lekár možno bude chcieť kontrolovať váš zdravotný stav pravidelne, ak máte nadmerne činnú štítnu žľazu, diabetes mellitus (cukrovku ‑ Serevent môže zvýšiť hladinu cukru v krvi) alebo ochorenie srdca, vrátane nepravidelného alebo rýchleho tlkotu srdca.


Iné lieky a Serevent

 • Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi. Zahŕňa to lieky na astmu alebo akékoľvek iné lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Je to kvôli tomu, že užívanie Sereventu spolu s inými liekmi nemusí byť vhodné.


 • Ak v súčasnosti užívate liek na liečbu plesňovej infekcie, ktorý obsahuje ketokonazol alebo itrakonazol, alebo ak užívate ritonavir na liečbu HIV, informujte o tom svojho lekára pred použitím Sereventu. Tieto lieky môžu zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov spojených so Sereventom, vrátane nepravidelného tlkotu srdca, alebo môžu vedľajšie účinky zhoršiť.


 • Počas užívania Sereventu sa má zabrániť užívaniu betablokátorov, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ich užívali. Betablokátory zahŕňajú atenolol, propranolol, sotalol a najčastejšie sa používajú na vysoký krvný tlak alebo iné ochorenia srdca. Ak užívate betablokátory alebo ak vám betablokátory predpísali v poslednom čase, povedzte to svojmu lekárovi, pretože by mohli znížiť alebo zrušiť účinky salmeterolu.


 • Serevent môže znížiť hladinu draslíka vo vašej krvi. Ak k tomuto dôjde, môžete mať nepravidelný tlkot srdca, svalovú slabosť alebo kŕče. K tomuto dôjde pravdepodobnejšie vtedy, ak Serevent užívate s niektorými liekmi používanými na liečbu vysokého krvného tlaku (diuretiká) a inými liekmi používanými na liečbu dýchacích ťažkostí, napríklad s teofylínom alebo kortikosteroidmi. Váš lekár vám dá možno urobiť krvné testy, aby skontroloval hladinu draslíka vo vašej krvi. Ak budete mať akékoľvek obavy, porozprávajte sa so svojím lekárom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že možné vedľajšie účinky spojené so Sereventom ovplyvnia vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Serevent Inhaler N


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 • Ak sa liečite na astmu, vždy musíte dostať Serevent Inhaler N a aj inhalátor s kortikosteroidom, ktoré budete používať spolu.


 • Používajte Serevent každý deň, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.


 • Účinok vášho lieku začnete cítiť v prvý deň používania.


Serevent je určený len na inhaláciu ústami.


Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov s astmou


 • Zvyčajnou počiatočnou dávkou sú 2 inhalácie dvakrát denne.

 • U ľudí so závažnejšou astmou môže lekár zvýšiť dávku až na 4 inhalácie dvakrát denne.


Deti s astmou


 • U detí vo veku od 4 do 12 rokov sú zvyčajnou dávkou 2 inhalácie dvakrát denne.

 • Serevent sa neodporúča používať u detí mladších ako 4 roky.


Dospelí s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP, zahŕňajúca zápal priedušiek a emfyzém (rozdutie pľúc))


 • Zvyčajnou počiatočnou dávkou sú 2 inhalácie dvakrát denne.

Neaplikovateľné pre deti a dospievajúcich.


Pokyny na použitie

Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám musí ukázať ako používať váš inhalátor. Občas musí skontrolovať ako ho používate. Keď Serevent Inhaler N nebudete používať správne alebo v predpísanej dávke, liek nebude mať na vašu astmu alebo CHOCHP taký účinok, aký má mať.


Liek je obsiahnutý v tlakovej nádobke v plastovom puzdre s náustkom.


Skontrolovanie vášho inhalátora1. Pri prvom použití vášho inhalátora skontrolujte, či funguje. Odstráňte kryt z náustka jemným stisnutím strán krytu palcom a ukazovákom a potiahnite ho.


2. Aby ste sa uistili, že funguje, dobre ním potraste, nasmerujte náustok mimo vás a stlačením nádobky streknite dvakrát do vzduchu. Ak ste inhalátor nepoužívali počas jedného týždňa alebo dlhšie, tiež liek streknite dvakrát do vzduchu.


Používanie vášho inhalátora

Je dôležité, aby ste začali vdychovať tak pomaly, ako sa len dá, tesne pred použitím inhalátora.


1. Pri používaní vášho inhalátora stojte alebo seďte vo vzpriamenej polohe.


2. Odstráňte kryt z náustka (ako je znázornené na prvom obrázku). Prekontrolujte náustok zvnútra a zvonku, aby ste sa uistili, že je čistý a bez uvoľnených častíc.


mORw4cGDWgJpdz260Ol9sBXRJLVWkftM2qfVcoStXR9u5c+fYfvTRR7VLH9rwYyyPP+GowicnPKXk5wMAeONCvAYA6APiNQBAHxCvAQD6oI3eWCe8TF15q85GMb8PaCgWY8u7nn322bFtOe1USLRMeFrmSn0Tw1LpxgQl9S+YbUdTqVnqPlPAVKh8/vnnhxmYVyJQWOgr3DLL6BYGVyHuoosu0i6dcLlfxtADtfLWsFSm2717t3ZpckSb1TPPPDO29+3bp11nzpyZNSudsBX90rUKP+GQhjCYVkz6NvSbt9xyi3Z961vfKplJnYQbaPLDbwLv1wAAfUC8BgDoA+I1AEAfEK8BAPqgPl4HRWV+ta1w8Ezh3n/QG+sMjeWzKu9StfDw4cPadc0114xtk9R0Sa1LjYXWpaW8TJ/R/H8mlJn0pKKoOSHV96V2wdefTinUgYOkVnc3rVSYFkszdFbmC7355pv145VXXjm2NRvisNStahKx5kq0xb/iiivGtolyqjeaqKjjm/CrErRmK7Rvmsgc8g7quUxvtI96B03u1sfPvJqzpjEUy4911kej0GZZDe/XAAB9QLwGAOgD4jUAQB8QrwEA+qA+XtcphyErZvPyWoVle8qTwZbrGJNWRDN58Mknnxzb1157rXapNGQDqqAUvG1mmNR1M9lTDZNDrOylM7FTFyrV5QWf6tDxbYaa7VMrVy3y7ne/e2yrALjIoUOH9KNWRLMuzYyqwu+w9DJNp9VJXnXVVdr13HPPjW27R3qUaZuqFmotOju1OWP1pgfro2HPsx5osuoll1wytq1SXfP0zvMfhb8RAOCNC/EaAKAPiNcAAH1AvAYA6IM28bpJStLy8nqFR4UR6hQqG2T+zKvlckeQU1QOuu+++7Trgx/84Ni2OoSKldpT6UkTqA7RZmlals7KCtnp/O3UdRJNoYgdXGomju3atWtsX3fdddqldkfzOn7zm98c25/+9Ke1y9S8UOUvCFYhx6maGO0olexMvtNZWZcq1Tr4sNTuaNPQawlJU23AoDnb+Lr4dpROuDxxrlL+i6tLidwE3q8BAPqAeA0A0AfEawCAPiBeAwD0QZt8qkG+qxP66lJf1mmbTcTSXK+vcJCKrw1LDWynTp3Srvvvv39s33bbbdqlxkVTwxRTw9Rxd/z48Vldw9KKglZsULNiVptLZxGeN0sZevnll49tzUm7yP79+8e2pSdVa+K6deu0S7OkmvVRs6QOSyW7IA+aRKxpaX/84x9rl95oW209l2nCestscXQaK1as0K4glqo8GKTI/GwHtVDtlNu2bdMu/RUYof7kFClPJx2c92sAgD4gXgMA9AHxGgCgD4jXAAB9UB+v6xIYKkEaqrMGNTFPqjoRDI1DbcbFQsIIVrlOLYJr167Vru9+97tj2/xmN91009jWWo7DUueYXaMm/zSXmgk+wd+o7kGjcEmD8c/UKl0QExVVcf2P//iPWed6xzveoV0qJG7cuFG7VOw1+c5snKGCpcqDVgTysssuG9s33HDDrFn98z//s3bp+Pbk6CRNlNOnxWaoPwq7rkKjqQ1oH23pFL0vmth2WCoR2/NW+M8Io/BRDGJm+X8QyuH9GgCgD4jXAAB9QLwGAOgD4jUAQB+08TeGTfc6p2Kgrn5jXVc+V/k3C6cRBlRnmpnl1HFnSoui2T6HpWrh+9///lnTMOvjT37yk7Ftyp5qm8NSwcqq/OnHlStXzpqwEZyKqvvt2LFj1gj79u3Tj3ppN998s3bpR/MEquJq+VRVNzNPoHkO9fdi31Sx14pnBougOi3vvPNO7br33nvHtt1N/WgD6gytS6dhAwaletYIudcCSyi7umXLlrFtvtDC6BTOZV2F/4zA3wgA8MaFeA0A0AfEawCAPiBeAwD0QX281t30cqfi/F3G/KJi6AoeraHWkBnGD/YwVaVMvFJbnVXh0wmvWrVKux544IGxrYrlIh/60IfGtuXtfOqpp8a21YoMaTDNwPb888+P7T179miXXrWplKpMairUYeni/OhHP9IutVma+fPDH/7wrAkfOHBg1uRVRzXLqH40Sc0+6h00yU6l1GAsNAVMfYbbt2/XLjWv2gooVg4x2BH1WsJlhlSr9jsyxVVXIBiMLX/v29/+9rH91a9+Vbv00sJTGn7dwQJtTJqgdeD9GgCgF4jXAAB9QLwGAOiDSeqBhS3aWV8r7wrfLD9X4daz7cGVewoChS4by5l36aWXjm1LjKcZ3WwzVGdoG5S6kffkk09q1yc+8Ymxbc6U4LCwzVzd9LT9Pt0ut01qNadYGj81RNhRTzzxxDADrRp17bXXapfu+9sGpV5L6LJLDgSHiO0O67asHaU7+GEf1o5SK439QPRcYUPclA99kGxxdFb2KOqWffbQ6fxtfH0aw1HXXXeddv3whz8869eGqBgV6ljWVRcTyuH9GgCgD4jXAAB9QLwGAOgD4jUAQB9MojcGCjf4w7nKE2IVKqJBiswzDIPMLzWYDKWajwplQ6wHpuqHKYe6OKZthjxwdddl1gad1cLCgnZdcsklY3vNmjXadfjw4bGtSfJsVldccYV27d69e9asdBrBFBNqjwXF1YQyG18vTeXiIZYK0ztot0wLfYXqa2YmCsqhXpppm7puwTEU7CdZp9Ve+wHqr8BKkeniaOG0RZ555pmzfm0ozlBoBClyCo1R4f0aAKAPiNcAAH1AvAYA6APiNQBAH0wSr+uy381fWafcMNm8HljoqvNNBVtdSIpmIow64kylVA3Q9MCguOpHk6HCN8O12FEhlZpO0i5T0/VpbTAbxPLABdWr0PJqN0LFUqvZZrKq1uh65JFHtEtlVbNx6rVYHTVV2DZs2KBdmzdvHtvf+973tEtrp9k90kszjS5Y+MIDrATpe4g/kPBQ6c218W+55Zaxfc8992iXPgMmMIZSYcEdjd4IAAC/gHgNANAHxGsAgD4gXgMA9EF9vNad9boshcb8mVfLR6iTBQodmEOsfhSOCqgRK9RnMmFEk1iaeKXXElxqIc1mMIAN0Tmm89d6XdZ14sSJWbOykldqEbRZBa+mEsx4plJu3bp1bKs2uMhf//Vfj21TEe0y9XTht2MEJfyxxx4b21dffbV23XzzzWPbxFidlRWZU3U36IGa/3aI5swgMlsROz3QTh2qlKnGaHK0nvqqq67Srp/85CezzhV+wkFv1KOmqA3G+zUAQB8QrwEA+oB4DQDQB8RrAIA+aJNPtU6+K89xWkiTgpDl44cJq/BSrrhqlxnYNH+mJU3Vo0K6SBPiVK6xKVnlvVnnyoRktqr/2IQ1L2jwT+7Zs2dWVx12XSq+nTx5Urv+4R/+YWz/9Kc/1a4gqZk4pvci2OpCKtcgxJlO+/zzz49t02l1/qqjDvHXrR9N2QulF8OTYzdal9GctzqmPaUqC4cBLdXqwYMHx7bJnkq59VFnmAX5Oni/BgDoA+I1AEAfEK8BAPqAeA0A0Adt/I1BkQhb9XVCXOgql26UJrJn+eSDkhN0M7WihYp/NqDaz8zEqEpRFsdmdVkJQTtK7ZTlapuKY5qedJEzZ86MbZOhdCaWyDQkm9XcrTbg5z73ubH94IMPalewJjahzt+oHDt2TD+q/GjFLUNhQ8Wkb32Q7KFS0S9IkSYVBrnblMMwfqGjWG/6Iu9617vG9re//W3tskeikCk0RoX3awCAPiBeAwD0AfEaAKAPiNcAAH1QH6+Dm0s33U1rUgFhfoGx/JtB2Qt6YCZY+Gadq3xAI9QhDMKI+vRCFb6Q0jNojybdWGpNdYvZDFVQMulJRUWTbnQFTOrUBbGjQt3L5557bmx/4Qtf0K4jR46M7fBsG01yBddlFVZsSVV+tGyieq5gf7Unp/CPBmHdrMsmHFK5BmldJ2zPmz4D4ceu2uMi3/zmN886whCfgVDcsgm8XwMA9AHxGgCgD4jXAAB9QLwGAOiDSfyN6Xyyc2/mpUKhr7wKX50UWThCPnWgzqupcsr+/fu1S01rprToR1MpdfHtKJ1GEDNNirTxQ4ZP1a/sGVDp6fjx49ql8qalvlSp06TIdevWjW1Lf6oao11moehXLkUGypXwQqnTZFVdfMsNq0sapmE3WrvsXCGbqH40gTGstj1UQf3WB8lmFaR1/WjP24033ji2H374Ye0qVFzLY0I5vF8DAPQB8RoAoA+I1wAAfdBm/9p2oAqNJGHLLGz9NNlTLkwTWJ2fT8csT0Oo2EZb2BdTc8e2bdu0S5PkBSOJ7Sfq/rJlQQvTCBXRbNtRt5ttJ1onrNe1yNve9raxbRviug974MAB7dJtza9+9avapVddnkOxcBO53CQVHo/yfJPhdLpnvbCwoF3hBxIWR1c7ZF40yvev9WOo0WWT1+fZnFzhx6jj2+Q3btx41vYiL7zwwtgOIpx1NYH3awCAPiBeAwD0AfEaAKAPiNcAAH2w3H6Z+T0sdQOWj1CuFJU7dwqPKuyyGZ46dWpsm/5jecVmdWkav2GpecREGFWKTIpcu3btrAmvWrVKu1TP1IR8w1J/hDlftCKaZYzTmdg0nnrqqbFt4lVhOr1yPbA59hSF3G9BB9ajLIeiEpwvtgKhclhYt5CfLyxjUCbtUdf52wzDHxlCdTe1z1gdtYceemjWgGEFmsD7NQBAHxCvAQD6gHgNANAHxGsAgD6oj9eF2aeCmFCeTq8u01VIdVaoNWXFsk4gDdMozPul9qpFnn322bG9b98+7frd3/3dsW2pzhQTRtSXZSuvIs/KlSu1yz7qmKYB6pgmKqogZhNWu+P27du16+jRo2N7586d2qWGz8cff1y7CuW74L6rLvhUVzlMBbFyR7Ga/Uz4tQdJUQk3OFfLLcqFqz3ETHsqP4YVCBpgUOBtQFXCN2/erF1btmwZ2+bCnaIGmML7NQBAHxCvAQD6gHgNANAHxGsAgD5o429s0jW/HSjoDKErDBI0jaGFxlieylV1uV27dmmXqh+PPPKIdn33u98d29ddd512qXJomrAKfWYVC3pjkJ7MWKg1unbv3q1dmvzTjjJhR1FpyCas59K2nStkLjWa6I2BMGaQ7HRWq1ev1q63vvWtY/v555/XLpUiTYhToc/yguqpg9HUunRAW237FaioaM9AeGiD3qgPqhV+00uzy9RrMWFWNW1b0jCNJvB+DQDQB8RrAIA+IF4DAPQB8RoAoA/a+BvL04cWioohu2NQP8rPZeMXEvTGuiysYcKW+vLGG28c2yYNhQyfDz744KwBVYTRqolD1JpUirSEluWo5rNp0ybt0iKNtjgqQ1kdQvVPahrMYan4ZtqmfrPcjFd4o7NSXTGgYQNqgcHLLrtMu4JOqw9SKIdoqAYYTK1hSe2hshXQx6PwfwFDrEeqcnTIDRsmbNqp5h+2XMT6U5pCjub9GgCgD4jXAAB9QLwGAOgD4jUAQB/Ux+sg2QXZQQlKTtAZghISxg8GtmrLZZ2NM/gnVay48sortSvINar/bN26VbtUvrNsorfffvusGZqpTAl1Ao0gEeu1mNS5Zs2asX3VVVfNOrWmkF3k0KFDZ/3aIuvXrx/bO3bs0K4nnnhibJvtTQkeVKNc+i5Uouwnpk/+3r17tUvNeJpd1o6yG6Hjm0an98iysOq5bIZBp9VTW5f9NlXHLpcHVU63WQX9XK/aVkAnaQNqKVFVehc5cODA2J6ivCfv1wAAfUC8BgDoA+I1AEAfEK8BAPqgjb/RZIGQO3HWCEMUKwKF3wzWxHK90QbRj+V6ZtAwN2zYMLZNVlU5RQWfYak8aGa24EFVi6CVp9NrsSKKwUVmmky4TE3jafqPyY+KVmK0FVDN58SJE9r11FNPje3rr79eu1SbfeaZZ2ad1yh8cspvut0XvTQrU6m36dixY9qlz4A57hSTVVXZswmrpGZdwRUZSi+WV2fVx89+Bbo44VpMMC/Ma6qP5fA6T6Oip7YkvaqE27PdBN6vAQD6gHgNANAHxGsAgD4gXgMA9EEbf2PwMgXZwTS6YJisk++CIlpYRDGj49tRhRO2FVClSAs2DkvFPasmp4OE8nSadHRYand873vfq12FcrHpjUHkMSVHRaQgjpn2qFqTqaCa1TPk0vzRj36kXVdcccXYPnjw4KxpGIXeXcNyz6pIpTrqsHTxzam4f//+sW1FGsPihB+j3hczMep9CdZH6wqVPxX7xYX0qiF1sF2mHmWXqZMMfxmwWektsxnqpVmX/spME24C79cAAH1AvAYA6APiNQBAHxCvAQD6oI3eaFv1hSlPCzOyDrWV0AqNi+WqUZhVuX1LBzGfnq6bKYeqmZiSE+rd6QprqtJhqU5iQpz6AO1cKira5IMqFbKV2jOgIo9JkXpqe8D0o1UU1PtiFSzVCXnbbbfN6go5SG0aOvn8Ezh16tTYNmtlUNsKf3HhebYuFS018eywVIo0ZS/ojUG+04/BMGkf7dThbwL6oIbFCQJmeSFNvRH2bG/ZsmVsm9W2CbxfAwD0AfEaAKAPiNcAAH0wyf51qAXVfCe6jroaYHX52KxL182253SL2Uwxuk1mO9H6zbDVGG6E+TK0ptEll1wyzMB27uzUut0crBNmJNEJh4fKdr11zzoYl2xATUFnW406K3MMhd1b/RjyNQ4xs6OeOpg7rEsXJDjUTHLQb9q+v9pnQpI8m4YuqQ2oj1+4LhvfHo8QWMKecmGhwbCkdo/01GYT08mbp6kJvF8DAPQB8RoAoA+I1wAAfUC8BgDogzb1wEIWt/IyUXWVvQKFSfim9uYYOn8TrHQmQR40iUPloKBtGqrkaD2tYWlNIy2aNSy1UQRDxLD00uxa9KMdpZYWWxy9tOCyCfKgLY4eZbkAg3KomHynixMyVg7xV6CnC496uLPWpae2RIlh3bTLjtJZBauLJZgMKmW5USXojcGspN8MEnGIVEERtXPpgJZ5sQm8XwMA9AHxGgCgD4jXAAB9QLwGAOiDNnpjEEayKjWL8vJa81sfy62J+cDCruC2ClqTWgSDWc6kITV6BfnONBP1ZT344IPa9c53vnPWUeFGazq6YellhppwoWqUpe4ztVAJ7r5wj3S1g95oXXVpCM0XqjKdjW93UCn009rjoacuT3cXCgHqdZk1UTHB3Ky8aq20S9YnM9g4Df2mqZThTxP6eIeEf/ZQaf05W+0m8H4NANAHxGsAgD4gXgMA9AHxGgCgD9rkUy1PT1ruZVIKPY1NsqTqx/KsmOWnC840VVfKS6zVOQlDWTK9alP2vv3tb4/tu+66S7tMbdNB7JJ1wuUJYHWSdiN0kCNHjmhXUI300oKBrVwP3LBhw6wZGtprp1a1bWFhQbtChk8d0G5EMONpylMTx3RAE/10QYIYa+ggtjjr1q3Tj6G2maqg5RllZ33NsOctXJo+SEFJDvpwNbxfAwD0AfEaAKAPiNcAAH1AvAYA6IM2emMdwVhYN0jI01gnRZbnbi0/MHg1NZvoli1btEulJxOUVCkKFrswJZOhdFZWhU8Fn3vuuUe77rzzzlnjm5Kjp7PSjvrNoO5al0pDKvoNS71z9sTqWtllaoJZE+IOHz581hGGmGg0XKbdF73v9mQeOnRobAe3qqEzCaq1yaqK2Ud1tW3d1Lho5ypXJoOapwR50O6LaoDB/BkSAgcrb7BxqtexFbxfAwD0AfEaAKAPiNcAAH1AvAYA6IP6eB20i5AyNCQwrDMxFjoJgx+sWlScv9JjkNQsyeTmzZvH9rFjx7RLRZ6Q39IIKUPVEReK2p08eVK7vvWtb+nHO+6446xHDbGmonbZ5MOTo9KQ5epUtdBEvyCrXnLJJSXTsDyx+oswPdBOHcyfuvjXXnutdj333HNnHWGIRla1cdplanrS4CY1+6t+04o0KnauIBeH31FIf1puNg75e5VgAA5BzNC7GSJkNbxfAwD0AfEaAKAPiNcAAH1AvAYA6IM29RvrnIp1dsQ6wt5/+bnKk7KGawl6YziXCjtr167VLrWfmf4Tqj6qiBSE3yBFmvHPJLVvfOMbY/vWW2/VLk0ZalY0VQvNVqentqOC0Kdrdfr0ae1SIXHPnj3apequ3QidlV6IDWiyp6FrZdei87dEowEdxGal9z1M2AjGv/B4qDxoOmo4yr4ZEjUHpbpQigwmRusKeZWDXBzqhTaB92sAgD4gXgMA9AHxGgCgD4jXAAB9MLm/MSgGpjcGMSFQ+M3yaShBgjDKtVP9WJdC1oQ4zYRpEodmdDQFTKcR3HemtOhNX79+vXaZmqfSk2VeVTXv6quv1q41a9aM7VA40ZZUL80KToYEraqXbtu2TbtUlzMBU1OthttnS2rotRw9elS7dP4HDhzQLl388FCZDqxPpi1pYaJRMxnqIBYE9HnT5MA2iB0VHKS2jKG0YxD3Cj2NIRwFgdSegdDVBN6vAQD6gHgNANAHxGsAgD4gXgMA9MEk9RuD2ha8RoXpB8uTMQZ0GuV6YxNRcX7rpi2U6j/llRJVtLRbGbx5Qac1a2XwT544cWJsf+ELX9AuFfpU2RuWSpHaHpZqdCZe6WXaNHbt2jW2N23apF2qMZq6a3qmoqttrkUTY0OdQ/340EMPaVfIDxzuS3i89WkxKVJvnz1UIRdxyF6rkzcJ134gOpNgG7ajVN4sz8QbljREqsJf9/wVbl8P79cAAH1AvAYA6APiNQBAH7TZvw7/DC/cPhtihq3CvFzNyVvPhTvR5cWEQkqwwmW0KdlGoRJys4XdVd3MtevS4lJ2oA2is7I9Pq2w9cwzz2iXblCqL2NYulbBv2BGkvvvv/+sUxqWbm1rbTDrskvWddM9+uF11d0WFhbGtlV3+9GPfjS2w+6trVv4gWhdrrB7GzZbzYoSntKg6GiXPQ/2Td34Dtnvyg0+QazSj4WCnFF+j5rA+zUAQB8QrwEA+oB4DQDQB8RrAIA+mMQvo4T9+KChhVxZYfw6K0r5f/KbWHUKR7AVCH/RDzqtYmsY8vPp+JZlTVVKM5IU6qjDUrnJ7CcqbZ08eVK79HkzBUznb7NSIVHFzGGpKmVLqhrg9773vVkDBvHKVjuk6zOjSt3zrNdixiVdbfvNFjrU7GvhedPHI1i38nXp+KHwmxHWLUidIUNhoDov4/zwfg0A0AfEawCAPiBeAwD0AfEaAKAP6uO1btWHDfggjllXYVa/ICaErjCrYJTKFX0KJY46grYZzmXFpT73uc+N7fe9733apbY9E8dUzQtJ+Ey6MZlLbXUmqakP0E6t8ua6detmDWgylAqJweFp16LSUEgVaTMMvtDwUNkKhMcjZNoLxkKdsKVXDLJqkPFVB7YbXVi3zy5Zj8o6p07SLKkhFWW40YWrHf5AERbKzqWXRj0wAIA3LsRrAIA+IF4DAPQB8RoAoA/q43VQwApFxTCg7f0XHlVXtieQbZbhMgOFpy6XVXUaTz75pHbt2LFjbH//+9/XLs3wec0118waMJgYrcZV0JeCZGfKoY5vOU51fBtQuyxzqQqYYd1sQD11ufAbpEIzZCrmiAvrFn4g+tEG1I8mlupRIampCZi62vbY67rZNFQutjsbfmWmN+qB4VqMoLgGM3Pw6+o0ypPNNoH3awCAPiBeAwD0AfEaAKAPiNcAAH1QH6+DSSmIY0roCvJguXkpnKtuVuUpQ8tnUvi1whSOx48f1661a9eObctcqtlKv/Od72jX3r17x/aWLVu0S52EQaOzCVtXKAKpqpQZ2FSZtFPrN3WEYakMZbcvJP/UCdvk9WPQn4MUOUTlMHTpJEOOUzuXqoW2AkFv1EFM2auTVfWm27nsKB0/yNHhWuwoLQS6Z88e7QoFTkMQUxW07o8M1fB+DQDQB8RrAIA+IF4DAPQB8RoAoA8m1xuN4Dmc9bXcVZhPtbyrcIbVswpH1Z1Liw1u3LhRu0Ju2FWrVo3tM2fOaNe+ffvG9rZt27TrhhtumDWNoAGa1U1nZU+RqlIhU6XJRHotQaMzs5xaH02h0vGtSz/akqrxL6hhdmCQVW3ddEw7KiiHwasZSjvqDE1vtFMrOr75XVVUtBHsYxAVg3tQJ2we10984hNj+73vfa92/fZv//bYNkE+KK7h7w9BjG0C79cAAH1AvAYA6APiNQBAHxCvAQD6oI3eGIxeIalgnb+xTtlrku+0iZ5ZeOryCatOctlll2nXkSNHxraJiiHJpKorzz33nHYdPHhwbL/97W/XLju1ylxW2jHkodUVsDSeepQ54vRca9as0S6V7ExS0wfY0sbq4qgsaTO0aajYq/bR16PKp4mKepts/KAeB1ExeDV1/HAjbIa6bkF7NNHvwIEDY/vpp5/WrmeffVY/qofWxF49nd1N9bUGw+TXvvY17dIkwx/72Me0S6X1ICqWJ+ltAu/XAAB9QLwGAOgD4jUAQB8QrwEA+qA+Xut+fzBHhXSRwdcUCPJdXX3FapWySarYihEM1RtNGlLJzjxa9k1FxTdTKRWrFfnjH/9YP15xxRVj+/LLL581K1uN8FDprOzJCaUdVYYyf6OqUpp4dliqMVqCVu2y69JpHDp0SLtMNwtqXvABKuYLVY9rMOPZuQrTutqAeq7vfve72vXwww+PbVOqVeoMtRaHFj+Q8hynKsj/zd/8jXa9+93vHtsmRdojMevU+BsBAN64EK8BAPqAeA0A0Af18TpUP1LCbpTtwQW3SOH4TQYMNBmk8FrKl1S3TW1nbcOGDWNbt+qGpfuJlkotGCL0ox1l9pYnnnhibD/++OPadf3114/tnTt3apfuDpuHRbfpzcMSZqU7tmaj0I92ruDP2rRp09hevXr1rGns2LFDu2xWuiNszhq9TWFWtgJ63+0Z0N9pKH9ll3nixImx/aUvfUm7tHpcUEGMYPapM8flQWYNGLCv3XvvvWP7Bz/4gXZ9/OMfH9tqqyk/VzW8XwMA9AHxGgCgD4jXAAB9QLwGAOiD+nitmomZFArzzJXLd4W7+OFcU/x3ff6sgUaQU2add4jWBlUOtWjWEH0Z2mV3VjPtmbprp1ZOnz6tH1XJ2bx5s3ZdffXVY3vr1q3apTMx+U6xa1GPjGl0qpUFpXrdunXadckll4xtu2SVCs0SYladUNkr1OjSmZgbZf369WPb9Eb9aJqwfrznnnu0S/PYmdmn0M9i6q6mb7z00ku1yzRnfSRsEL0Wu5uaDvDv/u7vtEu/GVRK69JT229HbUHbt2/XLq2fF34R1fB+DQDQB8RrAIA+IF4DAPQB8RoAoA/a+BtNzSvUGOs0unBU/mZhV+Hgw1IFbAo9s3AmQfZUmSuY5UJWPzuvmgwN07JUGrLFUbXQjrrvvvvGtqlt6hjctWuXdqkQZ+dSrcyUPZWDwvNgiqhaRo8fP65dWorMtCYzFqo4FkpemX9y//79Y9sWRz8Gjc4m/G//9m9je2FhYZhB0LdVfV3k9ttvH9tve9vbtEszINpqmKat12Jd+jTaCutHW1IVY3fv3q1de/fuHduaUXJYqoIGGT+EvnLzZzm8XwMA9AHxGgCgD4jXAAB9QLwGAOiDNnpjoEkhruZZCgtPna8xpIicNK1iOJcpVEePHh3b5tNTp6KhcpCJV7ogJhUG/cfsiCoimfVRlRyTa9TR98Mf/lC79JsmxIWsv6HaVqhap4tj3rYtW7bMmoYNoktnl6mysCY1HZYuji2pXqZ5NQ8cODC2v/zlL2uX6nLhid2zZ49+/MhHPjK2zZqo2FOq57Ium7BiyqQuY/CF/vmf/7l2aQrc8HgEbTM86qEU4hRBgPdrAIA+IF4DAPQB8RoAoA+I1wAAfTBJ/UbduZ/fZJiPKtQzy2XPJopBXZHGwkyV9rVgNFVnl9UJDP5DlVBMDwzTMN1MxzRxTJWikMQyCEqmgmrCTJOGdFYmXoWugM7qxz/+sXY99dRTY9vEq6BtmhlP78vGjRu1S6866MBaOXORffv2zZqGPn42oIqKd955p3bpLQtirD3b2hX8tMPSG20itj5IQR60jLIq4drzpo96uEeGple1a9FZmRTZBN6vAQD6gHgNANAHxGsAgD4gXgMA9MEkemMQ+grlxybyYHAqhqPKXZeB+S+zyVGaxNJKCKq/0SQv1WdMKtRvmkxk+VpDZTyVaEwaUn+mzUrnr/lIh6WLY2Y5PZdJQ0FvVOkp1Ca1h6o8w7B+NEuqzsqeIpW5bPyDBw+O7fvvv38oQy2vf/qnf6pdl19++VlnO0RPYJDv9EGy6wpKdRjfCL/oMGAwMGuXPYpnzpwZ2/a8TZ1XmfdrAIA+IF4DAPQB8RoAoA+I1wAAfVAfr0M2Ud10X85Eo1OznF7N8nMFKVI/mnKoH4PfTK2Dw1K7o3nPTGnRMW0QVQ7tKFVvTMnRCQefnhkydRpB9rQZBpVSz6UFG21WNnk7dcgLqqtqYqx22YQfeOCBYQZ6aqtF+Qd/8Adje+vWrbOOKn9Kw38QlJAMdlgqCdoy6pgmEeusTFTUQbIpV9H7Yjpn8GrqPbIfSBN4vwYA6APiNQBAHxCvAQD6gHgNANAH9fE6GL0KqZMiy919hSyzBBrkwfnNUXXXYrk0VQ5ST519PHXqVBhE7Y7WVZi4Mhxls9JlDIUTTaPT8W3ddPJBObz44ou1S6VOu8ZQzNB8oTp/s6Qq3/zmN/VjSGSqOXV/7/d+T7uC5qzzN3mwDl2BIOEaJirqLbNZ6Zgh1Wr4xdnzpoOEAc36qNMIdSmr4f0aAKAPiNcAAH1AvAYA6APiNQBAH0zib1Tq0pOWZ0adn+YC5lCs+00tdRYmtg1dttpq2bJEoJbjVMtFmr6kul/wmwVVyox/OohpdCoHWZdKanYtJ06cGNuaPHNYWlPRBgxFIMMzZiqoXpr5Jx966KGxbautmK3uAx/4wKwJ66yCXdBQGS1kRrURTLJTwqlNstNBgpXXNGedpOnA+k173kLMKbQ+lheELIf3awCAPiBeAwD0AfEaAKAP2tQDq9sCzjWTFN2BClvb4ai6HfYpWM7TTXouG1w3doellhbdDh6WGhOsqJjuBpohQncGzdoQylDp/rVtoeqAth2s26Z2rr17945t23rW59mmYXuj6pGxvfiLLrpobB87dky7nnjiiaGA97znPfpRc/JpEbhhaT0w830oYR827C+H7eBcgS8IY8H5ooOEvfKQ2TFgO+yhkpwuoz05TeD9GgCgD4jXAAB9QLwGAOgD4jUAQB+0yc9XpwGWH1UuVsw6qlzbLBy8mkIVtHCEZSYsqYk8as2wWlNqpTGhT70ewX5iqpFKdqab6UfrsvyCikqd11xzzawuu30qvllZMkvCp2Ks6Y360ZLwhSfn0ksvHdvXXnutdoVnTHUzc9mE8lpB3dUVsKOC1cUeJJXp6uxUAdO3dRC7Fv1o1xKOmvq3yfs1AEAfEK8BAPqAeA0A0AfEawCAPmijNzapaxW26uvS3QWlZX5zZvmsJh1hiGJsc8KdDae2HGbqhLQuk+mUoICp5mP6j4qWJvopoRaUDXjkyJFZ0wjZ6dauXTtrwjbIwYMHz3quIWr16mm0e1RYt8+modqsSZGzBjfsKF2ckPRxiNnvCn+qdi16OjPN6kfTt/WjdYU6amp5ta4m8H4NANAHxGsAgD4gXgMA9AHxGgCgDybxNy4nhXkUy12RhecqJyR+bMJy3ohCCbecDRs26EfN8GnXok5IsyaGqk7BVqcmQ5Oh9ChzxKkyaTPUQYLsOUTx7fHHH581vnLllVfqx02bNo3tUA3LBlShz9ZNM69qitchirG2jIqumx1lKxDyqYZSZPpNuxY9XfA527rpUeUZX9XWO0WhQd6vAQD6gHgNANAHxGsAgD4gXgMA9EGb+o2BOrUtOJTC+KYYFE6jWqM7D+tDTipmZsIKlwsvKijZUSpFWpdKkaFIo12LPlT2gAV3X1gQPZflbjWFTcU3s3QeOHBg1vh61ddff712BQUsXKautv129FrCj9HqNwYdNcyw/Ger37Sj1FhoXfqxPDOqzt+eAV0cO1f4y0MTeL8GAOgD4jUAQB8QrwEA+oB4DQDQB230xiZaU9AAw4CFgljwNQWjVB68LpHp/PUbCwfP4zdXJutSrZbrwPpNc0Vq15kzZwome5ZTK0Fr0o+hemHOMKyqlCZQHaJkp4rrtm3btEvVNssNqxM2eVBX2HSzoIjqNGyG+tEWJwhxwVgY8qnaCutl2pNjMymcla6VjaDnCv7GOsdvhvdrAIA+IF4DAPQB8RoAoA+I1wAAfdAmn2qg0Jo4FHsOmwhlTQpCzq8n1Emd5SploSZcTt2smt9NO0qrI5qxUGcVkpqarqV5QcuVas28aspe0BuffvrpWd+0Jd27d+/YXrlypXaF0pG6IMGMZxMOnkMd0I5SlbI89a59MwyiEzZZVWeV87Uqq1evLpmwdYVSok0KwwZ4vwYA6APiNQBAHxCvAQD6gHgNANAHk9dvnCKR6aQUWuymoC5FbSFTp1ptLkWWC6RqKjPj36FDh8Z2EBWt4p/KaOXFAJVg/BuWXtrCwsKsQYzLLrtsVld4aAtTrRrBLvjyyy+f9WvD0nULl5zvbHB4hgnrM2B6o34MdTVtGtoVZM9ydbcJvF8DAPQB8RoAoA+I1wAAfUC8BgDogzbxemo74vxUJ00Ng9RRd+q6aUxaYbIuU241hcqkKWA7duwY22bG08yrak0clqpSdl7VmoKuZbY3+6jpT0+ePKldQZfbunXr2DZ3n0pbIX2oOTx1raxLlb1QDtHWTY+yGc4a4fXogodlNB1YjzJZMvwKgh1RF8emoVcd0sZOUcuR92sAgD4gXgMA9AHxGgCgD+rjddiE0o2buq3tqQtZ1eXna8Jy1ujSc01RnUgpn3zhCtTtj4dkb6GKmO166/6yEWwUOoiaShZ55JFHZo1vCQUV+4nt379/bNuu9xVXXDG2bU9Zd+2DimPn0llddNFF2qWD2CZ12PcP5bXCdnNIKKh2p+F1+++zCJdZvrUdbEE6fuGUfil4vwYA6APiNQBAHxCvAQD6gHgNANAHk/hlQkqw+SW188S0YpQPEnSM+Wd1nlQsy7OaVOwNR61atUo/qup17Ngx7dIH2Fw2gbA4jz76qH78wQ9+MOubodbU5z//+bH967/+69p1+eWXz5qwDqJJ7IaouKpoacqejl/uMdFHMcxwiLYjvS/hRpueGRRXnbAZcMKfJvQoWwEdZIp/K/B+DQDQB8RrAIA+IF4DAPQB8RoAoA/q43WhltVEsArnKnTB2deCIhqYuqRWkCILByk/KtyIMGC5W7W5djo/NuC6detmdR09enRsm1Mx3CPtMm3zzjvv1I+qN4bLDLa6d7zjHbO6TDfTR93cfSo/mrKn3rwXX3xRu9auXTu2TaWsK2hX7roM6ExsGio/hltm16LfNAEzaMKhqwm8XwMA9AHxGgCgD4jXAAB9QLwGAOiDSeJ1XQEePapcvApHBQoHLKfJqScdsHz8whuRB6xTQcOA88uP4ZIt1arqS6Y1qfxoPj19ti2XpvoPF9m5c+fYPnjwoHaFu3n99deP7Y0bN2qXni5odMGnFypvmRCnemYoFRaKpYV1G+KN1m/ahEM9MCV4KcufbT3K5OjCVNLV8H4NANAHxGsAgD4gXgMA9AHxGgCgDyb3Nwaa+BsLda06NWwKxaB5HcUpJtn2XM1LO5YfVYeqeTa4Zl413UyFuOCnXeT2228f2//yL/+iXeHJ1KOC9THojaaCBllVBykvUajfLKzvOvwy2Zhnnascm7DOxM6lXTZhvdFBVp0C3q8BAPqAeA0A0AfEawCAPiBeAwD0QX28rsu6Of+5jPnzdk6h1y2nBvh/iXOlnZqgpPLdli1bZo3wwgsv6EcVyoJdcJF3vetdY/sLX/iCdmnyUrVBLnLZZZeddfJDsfhmGmD47eiETaNTgvUxLGl5llT7ps4kuCJDjtNw6iAVWterr7561vYywPs1AEAfEK8BAPqAeA0A0AfEawCAPmijN87/tWoKax42mcZyOiHfmIplUMCaWx+1K+h11rVt27axbZUSVXoy62MQ32655Rbt+sY3vjG277jjjlmzsgGD51Ax3UzVQjuqcN1MbdNpmBSp41tXUEFD5tUwQxtQjwqVGO1a9KMtTpBV8TcCAMAvIF4DAPQB8RoAoA+I1wAAfdAmXjdJmFk34PxHTTH+/DNZzvSh5w9NClouG+Y/VE6dOhUOVP3qrrvu0q6HHnpobN98883aFUTRoNPquUw302+GrlC90CjMwmoEd7SdK1hSQ/rTkDT1lVdeGdtWiVH1RhuwcEmngPdrAIA+IF4DAPQB8RoAoA+WO14vZ1a/ZRt8mfm/dC11lO/gNxcSQrI33c5+5plntCtU27r00ku164//+I/H9urVq7Ur1BsLswprpbMqN+Coh8X8LCFDoZ4rTH5YuvEdxrfLDLveukltu+pha1s/2grogOHxmOJ3yvs1AEAfEK8BAPqAeA0A0AfEawCAPpgkXk9avquO5Uytl8cs1MqaSGrn0HQzf6a9qVMq1hFmpQrYjh07tCsoYDagemRCpj27rnI1T7nwwgtnTUOpE/3CTQ8uGCNkDQwV0WzCK1asmHVq7TJ0EEvEqGj9tiEuThN4vwYA6APiNQBAHxCvAQD6gHgNANAHbeqBlUsc58rfuMwss7x5HhJKNy1nEr75pe864deELMvkd/DgwbH90ksvaZdqgIVFuezUofZYSN1nQtxb3vKWsW26WRhQZ2XT0C6bvH1TxzQ7YtD9dJLBTRpS94UqYnaZ+vGiiy6aNSVVlVvB+zUAQB8QrwEA+oB4DQDQB8RrAIA+WO56YPMf1ZzzZBpT0Lz6Wp09dTlzTtZ5KcsHrMNUqW3bto3tw4cPa1ewPqqMZsqbKocmqV1wwQWzBgyewLBuOn4Y0KTCkLs1yI9BVg2LUycqWj2wkL121gh2rpUrV846qhrerwEA+oB4DQDQB8RrAIA+IF4DAPTB5PG6XP8JR3VHnV+u96tW6q6lUIo8Pxeq/KZrYUbrWlhYmDVIcPeF+o2qgJnxT1FZ0s5V/hPWriDEmbZpSVN1JqYc6pghlWtYKLtMnYk6S4el12JORZvVcsL7NQBAHxCvAQD6gHgNANAHxGsAgD5ok0916qPmpzuFqvlRdZi4ZCKSUq5K6SBBUKrj/EzSa9PQq16zZs2srkOHDmlXyAuqupnJdyGDsWIrH1yRquaZcqjfNG0zWB9tkKDmBWulYlLkq6++OmvwwoKQIa1ruBFB3a2G92sAgD4gXgMA9AHxGgCgD4jXAAB9cJ7G6zpXZGD+EYY5MohOetSkVJsMC8t7hsp4Rjhq/gStTR6P8kGCrLp+/fpZA2rm1bBuQdsMlAtxQYoMJsZQzzPUb6yr/BnqN1q1TM2hatbHoDfqN0Ni2yl+zudpvAYAAIN4DQDQB8RrAIA+IF4DAPTB5P7GuvSh56dLzSh0jk1dorCOQo2uyY1oUh+yebnFJhpj3akL2bBhg37UCR85cmTWqU0cU3efdWkG0ZCD1Ag2Sx2//KEK6qt5NfXjW97yllmDBH+jJU09ffr02LYVWLFixVnbNr5pm6qyNn/ABt6vAQB6gXgNANAHxGsAgD4gXgMA9MFy12+c9KjmTGFo7O7S5h+wXHip8zfOz/x5XIfiwoZDnH9IGbpx48axbTLXiRMnZg0Y3H16LlMO9aMZ/0KtSJ2wSYVhcYID0+5LMDGG8VUDDAKp6Y1as9FuhF612ThV27TFaQLv1wAAfUC8BgDoA+I1AEAftPHLTPHP8Pkp3PFc5r3LcLpJl7F5TjujeQbEutxsdTTZYS/vmt9dtWXLFv2oNhDby9YUdOYWCdnpdIbhRtgWre4pl5fXCjvd5eXi9Cj7mk7SrkWNMDYN3c4Oe+VmpSl0DFXD+zUAQB8QrwEA+oB4DQDQB8RrAIA+IF4DAPQB8RoAoA+I1wAAfUC8BgDoA+I1AEAf1MfrYJCb3+rWxBq0nJnwuptwIaEo19Sm1uYPVfm5mp+3iX8ysH79+lldJ0+enDW4Gv9CPbDgbzRPYMiEF/IOWoq7kP9P3YM2K7Ug2rWE/H96anMqan4+m6F2qUfUMDdpE3i/BgDoA+I1AEAfEK8BAPqAeA0A0Af18doyOgIAwKTwfg0A0AfEawCAPiBeAwD0AfEaAKAPfol4HWxCAAAwNbxfAwD0AfEaAKAPiNcAAH1AvAYA6APiNQBAHxCvAQD6gHgNANAHxGsAgD4gXgMA9AHxGgCgD4jXAAB9QLwGAOgD4jUAQB8QrwEA+oB4DQDQB8RrAIA+IF4DAPQB8RoAoA/e/KY3velczwEAAP7//D88jPVN3E6JAgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek2" align="left" hspace="12" width="126" height="173" border="0">


3. Inhalátorom 4‑ alebo 5‑krát potraste, aby ste sa ubezpečili, že sú odstránené všetky uvoľnené častice a obsah inhalátora je rovnomerne premiešaný.mORmSGxLmxtL9orEdgKbTmciTXQGvfHHx0++D5Tmte+fLJUd+wflyUJeaERYNCmtXqXMSmFlFNR393SNTwxr0NNDdaeqRdXS0txYV6+o4ucc/YLaZZ5zLa4uTMPNW36a0be6seBoTZvDggOZ8fGgjcYsef7kh+9/gE3xfpOW+j6k/Ac3bhYmC7nFVW1DGnV7rwbmwOYBrW5kdHBgUDM8pO7r61N1NjbUV0tLi3LTg6gWhX562rPo21xdsnIG51f9Ls+A+NkVOpMK2Q6yaAz6yx9++OnHH78vf++991FPDpV6vnuWmlbIL+HLKiRVjT2jg+0KZfewbmxcO6ZHj1m6untVMOFXyQWludlHT6QXauoHdTZYTM5YzCyY6f0L8+NtbygkFo3JZIEbGXTig59/+vGn7zMR5r1/ptu/B+6v0nhOQm6pUMCTNbVp+ns66pu6h0ZHx0wjcAs33NPd3tFRVynn87kZyUcP6VaXKuo6ew2To+qGenrmyMz8nF1fvyelxgMKRls6lU51/fz06ZOkwGjBuvPs52c//fjDs8lkNjstr6CkoqEB/b7Q2tikGhgYGNJptcN9mt5uVWNNtVhQmJuaxDx6mLCxvihp1nU2VSlE+fjIDpt7xmaX/jgOd7o0OiuQGHTV06c/F4eGHP/s4w++/v7ps5+e/fzT07VsfHg0gZ0tVTUpFbIKZauyUdWjHhgeg2h198C4Wy8oKclPBSuUIGppwatPU9dVisTCHMxJpX7GYjDUmb6JYDEYLEZ8PBOIGfd3Xv727OlPPz1+cOuHn39++uznn3/+joYnUEiMHFGTql4qkyqa6hua29Q9as3gQH9/b0djrbi0MDs5Po5EPvphfdW/sVLWVikszc9IvfyVZMhgNHRLRt9gGKCIzaJn5aelJGfk8utmXz1//vQZlOe//AysP9kURlZeUamgpadZKlLU1VZVK1pVkA4D/T29DU2N0pK8TA6TQsTGHj1j2rx1c6m7UllbnpeXHhqSi+7WpdzBV7lMNiR7uSiTDQFj04pK8hUvnz//5fnhv2fP9jlJXFlrR1+Xur+zpq65rbWhsaG5WaXq6VF3qhurZbzcFA6ViMPgoo+eSE9YhloUxe0Nlbyi9IsXqWKBoIyb1v9SAnmRVpeZkJAAk0k8LSk5gbILK5tff3n+K8B+ebaXyatq6puYmtCNwMswOtzTjn7FaWvv7GxX1khLcjNYBAImGhMVRw+i2roquImJjTVSXmHquQvkspL8zDS6Ye8imcWuT0pK5CTGJ8bHx9PiGeS9X2Fp8xssRYH3y9PCioauEZNjxmKFm+hZ6zhMDK1NLfXNjQ21NfLiDA6NTMbE4qLJlKMHP7wiLjeOplCKS/KSQkJD8zLTOAmY69sYYoqEy0lKSohPTEhksuhMOnn/t19hzfs7oH799bdrQkVj54hhasbpdMx7IZe0sAZsqW+qr6qXlRdnpMSTsVEYLIZAS0wNonJTk5NJRImEl51EO3vlUlYyJ7MI+8OP8VEx4ZEYPJUNtEQmm0Slxr75/fcXf/z+x++///7b73/M8OTK5n7dpN5sdtgdNsvEiLqns6EexiJpcW5GKh2PiwVRBEZ8eloQlZeRmkJkFHJzUhKJp0OvxGfKKwTsp/9uwRFISRxOEptGoVLodCwWN7H7x58vfv/jzz9g+/2FjVtWJmlS9QxDpx01jg/2d7S3NMBNTkV5SW4mh0rCxEZhcBRqQnpWYRCVk52ehmXmpiUlsiMuXIkmFvFLeOwwXDIOi6VScdFhF8LpVJnNufjLqz9fvHjx50u0A9xqXkFevri6pbW9q6+3t7O1uQZmXBFfWJCTlsSg4HHRODyZyOCk5uQVBVHQbZKwRIgJm3k+LDIqLC8vL5tGwsfRYiMunb8UhcOYt79//fLVSygvXr7488XLP1/8+ceLP5+LstMz8vkSeV0t3O4q5VJhaWFufl4qjERMIgGLxeLxREpSSkp2XnEQxWZzUnD4BCaTdC4sEo+NIeSnptDiOKIq8Ia8eUg/VP/i1ctXr4D14tWrFwCE6qsXf+5689NTsjNzCgrRXxwV5mVmJHM4nHhYjMQRSRgMHkfExzE46Zm5RXlBFIFOj7xAxEVdAu8RSBRaHLQlMb26s1vdr9E55n3W0a2AdSC9eLUDzFc7wPvz5StrflZebmYKJzk5jZPEYdJoJEocmUwm4vFYIg5PIsEIysnMKig6moWjroRhoqOuREK+xTGoiSmpqTncfFEdjNZtqp6RccOQbWcHEXYAt4PEvdxBrny5s/PMPaFvEwY6YmICg0oikigkMgZPwOKARKRSmfEp6Vl5xUeomKi4pHg6GUsk0Rnp8Tn5RXl89JdFMplYJq9WKNs293d2dvd2Xh7iALsb8CY48uWrvb3X3+sLczNTE2Bio5BIBCIxEoFwZBKFSmVz0rPzit754yIsiVtcnJeenJCQllyYXiril8FNOV/AKygoEtmnlp4d7Oy8AFnohSC7Ozt7yIfIp8iVr/ZerTampXLYDCqZjEcFg4vFE3AkCouTnp7JzS89umtk5gtlYkFpQU52SbY4hy8T8XglhcUiUX5e3S97O6jsgqIdQKBtd2dvb38XlAFxd3f3kPb6Po+TwEQsAgaLw+CxBBI5jpqYnJaXxy0uO7rDz6qT18nFwpJSriBPnMUt5cJAVSwb3V598AYMB8qL3QBiFx12d95e3UPXUJYEUqabxYyLIxEJOAyMRjgikUxJSE7PyufmF7/zMKGsUVYr5ZcUFRXxuIWZ2RmZxWLHb/85CIhAknb3Dq1DJRC0HXQBwDsB8iHp5c6bfhqNjCchFHQoIo0Rn5yek5PNLSh5R5WkWVYrEfGKC4tL83Oz0vMrpx/vBTJg99BiQEdA0V7gsA+HAGdnD6rokyhwr/alcRAmIh5HIJJINEZCclpGbkFuYWmZ4ChWMJyIBKUlBdyi7PyM3DrvwR5q5isUnbcue1vgLMA42N+DAqD9/T1oEPIiYr1iwvyEjYWMj6OxU9Iys3ILCnK4/DLe0Z2IoLi8kJubn5mTlZpXuvZ6J5BZOwHUoRpkOCBldx+d7O4d7B8cwAm6HgjeTuALe4N4LKQ5MQ6WxYlp6flQCooKS3j8Iwdmp+VkZBdkpGWmcWU/BhwS8B40+xCEvHiwv38AiQcs6ElA2kcbQqKwwQeRuJ2HMZAQOCKFzopPTcmBoRT9bWd5Ge/oToSRmJiWlZGekiV3QVoHNKFWQnORAtT4fVQODveIAx7c3zs82Q+kYyCwu5VMTCweT45jx3NSM7PzcovKuFw+n1cufQfFycwpra1ZeryHRhvk9UBU9g6Dg5yHaIe2X8PuUFbg9AB9bGdn//bC3KqEQ4XxnBQXBykBo1tmQV4ROLBcLDy6F2axClSuey8Odg+jC/kUVLRzaPE1sglSDg7enu7vvd4/+M+bF88f37998/a9bxytssz8ZHwEzByQFXR2QkZaVmZ2YREP/cGnpPKd0ULS9dPO2w4SYL3trUgTEoOctof89lbL69ewvbrrtmgntKNDnZ0aTVujoDCLdiUqHIshEVCmc9Kg++YVl5SXlokUR6jU5JIXO2giehEYUd/GKZDYgTC9PghE6q/wINK/X9602KwGdb1a26MeHBzuLs+j0YkRoSGReAyJBLebiUkZGXn53JLSkvIK2dG9MCPnSUDPy7ez3sudwx6FMnD/MCX+ik3g35s3O6sGWLpYTQN1La29A4bxwa7KtGhM5OXzp0JiMQSY89iQ7bnZMP+WC+Xy6qOnMYw2SIcXL976D6FeocEUZKHsRj48CPQk1HNf779+s/No1mayWhzTFk1NbXuDund4QCXIw126fPHMyS8uR8ZiiUQKg5OWWZBbJBIKK6qqZUFUWNvOi7eQv6ahw+RFmY4KoPYDsdrbf/3n/Q2vb84+pbfb7VMD9TXN7Z1wp6Ms46bgL0VEhJz4KhaDw9NoyIMFRSUlEomiUnH0OCv0xsvD6fxlcFIP9MpD1h6CBGIGHfng8eq1jZUl14x+yuyYNY/U17b1tKp6myqKs7KSMRfCL371RRQsychUBicjE8ZUvkgmkVUdPWNSPg8kX0BT4BgYaNGsdLC7f6gHDQwo9W6vrmxuLi647FMmu8VpG22QqzSaofamWgE3LYF++ezFC8dCUbTi4pNSMmG0gO4rqqg4cmD73uEA8TIwp788nGh3DnMdufDgbWrsv76zsr4y7/IsuO0G8+SMwzbWVtHcN9TX0VRTISnOYBIvnAs5GRJLwBLIsCbOzMktKxXJ5JLKo+cWugMEejtsvgs6HPcOkAvRoPfm/trW1vL8gnPJbTVMWs1Oh7Zd0dDT2zeqrpPJygozOeSLF06eiMbE4IhUMislLbuoTCSSVMhGgqjlnbd5txNYDe0GpikYLg4CXnv9V5q//mH16sqqw+Ga8zkn9ZOTdqttvFdR36ke13a3NFQohHlMemTE2a/Co2NjMRgiOSElq4AvFMqkQ6+CqIeB/hRQ9leBUW03kHFo9Ds4HDD2V7bW/K7ZWfOUZ3p6wjhlnrZO9DXVqeodpv6uxqpqsbSAScWGXg6NjsJAwlNozIycYqFYPrL3RxB16LbDqePV4VoFDbIH+++W129ubW6s++Znxixu17zZrJ+ymO1jQ80NrUq3cxI9oCov4aUnEMjMkMjY2BgcnkCmJ3KyuKJJWHMHUW/+YrzcDeQ5SvO34zZK8L3AtPHm3tLmxvLy7KjWueK22cfNJptlcqynQ9ncveB22WsaBjqk+UUManzC+dgYIi4WR4rNbuwoHdwe39g5Qu2+HSDQSP7X1IskBbL84PUeQr65t7B6dWPdY9FYluc9MCZpbZOWqZGhttaW7lVIyWGTsadJkpqdmpwdHQlLQVjkOn9+/fLhdFdn5w8vgigIFXSjHTSR7geGv0CA9g+3AzS+vnm+5vNubK55ZzRDbv+cwzVp0E9YtMbR3q7a5qabm3a3x23Q90ol5eivfC5SyHQKAe9qaGxrbetQdXYcoZDz9hBr922YDnssgqC5AzRtL3qcC1trm/OW3rF5j2fGZhk16NFv9INNrTUNG9e3PFOzcyZVS5NcUCDMuUyhxMWRk2wV5Zn5FdX18uLJIwdC10VTFFpOBPrt7tsZMIA5ePPDqn9h0WP3ri7Nj3ZbFjz2GfOkTmsc0mkH1J01DU1tsxu3Vn0O/Uhfc72kWFIZSaUx2YySvkqFsJSXwc9851bucDkZmDQOp9+9v2bzA5ir3jzxA2NpwWNc8cwNDZkW5uxWh86gHdMNjw72N9VV1LSV1m7f8M5YbdPGoVZpZQ2TFp+YyFS01yiV4qqy0oKCozuRwHJ876+13uHIiuS8fg1Txr9/9q+v+F0riyvDCys2zajNOeueMuqHJ4b140NDvW01VVXVNbklck9z2a1F91B7W7tKREhNT2EPtDbK66RVMomwKOUdVbtvhe0H1shvg3XwBhYRr//wr64vLXp8c1v6qWVr/7B1bmbaNmYY0xpGdMMDvW1Vcml1XVUmO4kV0TbtHhoaHx1WY7IKsjJ0jS2K5tbGtoqilOR3YvVWFlqwIs7h+gutVt78sbayvLLmdXu9S4sW73SfyehwWky6UaN2AnCDmpYaSXVNnULGSUiInRhyTzmmzaPW+Hxeoay3pr25VVWvKs8UFb6jCo14ewd/JTmMRHuBeePg4Ff0Q/fSqs+95PJ4Zzyzg3qzyeEcN+m1pnGjTjeg7qiQyurrKkvLspj0VfOmz7vgs9kUJaLS3uG+npE2TUdXUaNc/r9UHc64h9PGW0lv9p7eWVpe8XuXlpYW/V77ytSaI/DLqlU/ZoFc146b+sZbFWIgifJTCniUremtjaubq4uuiXyZwD2zYHbqJgzKnuaKo9/wd18djhCoc71dRYCi1/dW/GsrvhX0pwnLXs+CzTO5NAO5YJ/WmcwGq2HUaBgdVXfJFfVNVQJuakpm2fJV7/bt69ubXn+BvGl5fm3es2iw6zta27T/Oy3eToR7b9dIBwcbm6trS/5lr9/vgV7ldU14bHMuvV4HY5/Jah4zTIwYjZqhjip5e6tSXJCbUZzqfOR8cPf+9vXrcwK5emV+YXVufW5a2zGsN78bq929t8uH/be99839pfVNQLnc83Ne1/yc0z3h1/tmJocM4xbrlGnSoNWPjhk0I93VdW0t1XJ+Sa6wtPz7x5sP792/vbUilY74F2dW5t1O/dCwdXoiiEKM3f3gnHHoQp93aW1jdWlldnrWNT9ptptts+N+u3FswmSetE1N6A0DY/qx0SFNTVN3R0OVVMiTSssmHn/37bf372yv1QtN8y7T3LzTa9DDfugItXe4mNxFk8bh+Prv+z6fd3VleRkaN+my2w3GacuExeM2jY2bzSazzTBm0o6a9QOm4Y6mns72RqVEKKuulXT+9ON33z7YXmnN9y56HE671jXj2Zi19QdR+2/X/buHCY467ss5v9fnX1n0LSwtGB1zVrtpxDJmnJ+36vWmSYth3GCcMOkM+oFxfbu6t1fd3lhTKatrauCbf/zh8b272+3cu2vXN30rPtfm+uqMVneEOvTd6798d/DvX72zC4uLfr933rPgt03NOC3m8YEBnd9lNxsNJqsJ3KjTAnHApB/r1g7197W3NlQ1drTWih/89Pjxw9u6um/u3Xl0887dresrLpvJE0S9HRwOF+Qwnv/nu7lp15xnYWneM7vods/rnRaHVTukMM4tWIzGaf3EpGHcaByxmIdHJq0Tg6PGAY26q7WxuaOjparr+Q9PHtyx9t5+eO/et7dvXVtfsM67195NC8SC0TXgvP/c9cxOut0uN/h7zunxOM1TTpPNNqjQuj2z+ikHTIl6w+jEpHFqos8wYzaMmiaGhge7OltbVM0NoqtPHn777arl2u17N25tX/U6XY6V1a13VO0H7mQQ6M1/9q7PufXTMx63w+1zu2ft83aLzTYzaTbWqJdmXVaredqkNxkMOqtJN95tnnEbzGaLfmywT63qUHe2KtU/Pfz2wQ3XtWs3r67dWPfYF3xbd64GUf+9/xj6Xyr/N1H/HwxzEN8nASMEAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" align="left" hspace="12" width="114" height="157" border="0">


4. Držte inhalátor kolmo tak, že palec máte položený na spodnej časti pod náustkom. Vydýchnite čo najviac ako je to možné bez námahy.


MorKCSjYSimIehkFRbQ6CQ8nkkqJhWW0grIhQpaBi+dFgcl1taebANqOoGWVEeyvQOUVFdXZ1d3qifV1Q2unKjzAmYdmlKOlKvLSnEUEhKRV0GBw5C5V7D5JYV8k4LNQHOtZk42HEZhkQhULAZbxEKjUVJaXhqtDZQEpKcDqIEgHZ1QAZzu7m6IBE493V127KVyhhcGqyIJ5JSbWBaBlIPGk5D0AiKFyBbhszFlbo9JIeSJ1QIGm0a6eTGDTGCgiUhMuZGZRmsHOfBPNZ3AfirV2dXZk0r19Xb19fam+np6env7ent6uqoJWRS0m0CiMGlyYn4puxyPLoRhS4sr8BQko5JXqwJTV5bOKFRgM69cvZKZm517E4ksKETjECR1Gi3ZcSqqO9XZDXBdXV2pnu6env6unr6e3u6evt7+/h5wvOWn5uPQEjgC9IWVIhIcw6RTcUQGkYxAYkjlMpO9eSCioyBguaBjuXj1UkZe5o3SLDgZmYmFl6LTaZ0gEbqA77p7gNtSIE6Qnh6w9XXf6u/v6wMocJkSZ+NLEUUZXK6YRhdw8CQ2F0Olcav4pJJCGobFl6g9Di0fQyCz+Nisax9cuH7lKjK7GEHKg8Gz02gpgOo6DU8XROjr7+251d8LKLf6b/X1g1dvf8+t3oE+J6IEXlKQkUdEs5gURSUDg5PpxcyiLBSehEGVo8pocEwpMh/NRePLSUWIyxcu5FzCFCJglKIc+G9oIPlAHgA13b1QnG71D9zq77sF6YIubwEmAPcmBIji3OIPMslUUhEWSylnUkoLCnGYgmJUZUU5ncknE2hkJodBq5RVVNDQ8GuZVzM+QGNKsXgULJ3W3Q2yoLu7D0SnB4iByuAtqAwO9A8Og9fgQN/g0OAtN+pGzg3ceRyJxeFTqWUEDDKzuAhWjGWUCxUmOYXCFSuUKjlYr+rFrDJyPvzKjWtvE3EkLCl9RQXlQF8fpKsfZCHkuluDgDcAIANDQ0ODQ0MDg7eGhsaGewqKLl/NIKDxRAGZQqCyqDhSYQ4qMzszs5jPMpjYRALPEqrxmzVSrVrKY+JhsCvXcwphJBIqjQYFC8Spt//WAPBYXx/ADA0Pg8PI0CCQNjQyPDwyDO4MjzILrl47n8mg4qjiCjKLVyUtr8AVFRXn5WVeRZagmVVSYTm7UiU3iUtLKKxyKgmek3/hQj6WU5pG67sF0g4K062hgYFhoGZkYGQUIIbHRiDS+PDE2NjI6PjY2JilFHHzvZxMsgDD4Mh5IovDKBHiiURicX5ubm4ZmcWmlOEp6DKp1l6JIXHL8xGEvBuZH5zlpPeTIEiDgyPAbQMDI4PDo6MANTY6BqSMgxMEmRgbnQDn8dFOFhp1KetyrppHpoMO3+S0matYuNwiEoNHRqKJLAm3nILFl5UJuUKFgAjj0pCl6MyCK+/i02hQdAaHBkaGxkZHRoAOwICAE+MTtwHpNtimbk9O3J6aGB/oLs+HXy7OoTpUFUyWQKiyaGWYosxr17LBoFdBZQmqVBwKhViCZQn4dDqLjkDiMbjc4qJrabThwWHAGR+dGAIqxicnx8bHx8fGJyYmpyZnpgEFnKZmJqF9YtSHwF3IKqaJdSIGq0qgVQopObnZmQVoAgpdRkVRK0w6YQW5rIyan8tWSqgV7DJMAeI6PD+NBtQMQ76D5NyG5IDT5NRpmZ6anJ6enZmZnpmevj0zPTmVpGbnXysq44j1KoXBoBKWE4oLcikVModdKxfyaRSp01jFJFOwDDYuA5p0IjB4BCHzShptYuL2+O3R8fGpsduTkxPTgDA5DeRAhJmZ2dnZuYW5ubnZufm5ucnZqYKL8PNXYWSWqSkSbrAoOMRSFJZVZa8P1tXVOgxyhanGLaSTSOj8XDgKDy/FFWbeyIYXpdFu356YhDwIMSAAkDQDytzC/DTAzC8sLM0tgDI3C16NObDi7HMXCgme3smRVJ1BRAI5iYdRJb6unp6eJrvO4fcY+GQKDlOaczW/OB+WfbUIdrM4jTY1Ozk9OzU7fUqZB2JmZxbm5hfnZhcXF8F5fmFxbmF5aRFsc6uNlnJWBTb3albj9MrKSNwuIuOoyLMFWI7BKA6P9LQ2NrU0+3ViAZVFQubfKL52KePiuxdgF9NoM9Nzs7PzM7Nzs/Og+ouLC4sLCwC2sDi/uLi0tLK0DG4sriytLS3Nre97hBIBj00qji7v7U21mflkIibr4o13L5+DyxUVrmQ8Eom2t7hNKqNMQEXcKLp+8eL7776dHreZuTkQHsCaX1paXlxeXlxchrQsLywtLq6sLC6vLC+sgBurKzubm1v12Lx8VAkMPbh1cLSQ0AnoJBwqL+Py1ffOnLtYhqC4GiOxtp52sHCo91j5mAzkhTPnzr77bhptYW5xYX5+fmEJCAHmV1aWl5dWVgAOgJdWVsF7cFhdX9tY21vrqnqH8NY7GTD2/NGjo9mYTaWukjKuF2W/c/EsCnGhAFEisdfHU8N9Xb39qXithpidd+6dcxd+Q1tdXAbuWgbOWl7b3NhYA/ZXV1fW1hbXVjbWttbWN9bWN9fX1zZ313prSOeyzkoyyfbNkwe74zGnxR+pY3A4GRm5RQq5ko4isUXm2rbB8f6JmYn+ziYDKT/rvd/96wdpNOAjsC2vAgmr66ubm2vrKxvrp/Y3NjfWt7Y2t7c2gQ+3N/d2N0b0RVln3rsiGdq9d7gykYrUhcMBR7laUITyurkotkFnq29o6Ri8PbO0MDc+3FGvwGVkvfO736XR1lZX14Cj1jeXNzaA2U0oPOsb65uAsb65s7G3vbu9vbW7tb2zvzc3lOymXb2WVbdw/GB7emJsoHOgPWJj4yvFSnY+hu5OdsRS/f0Ti8Dg5szs7Z6km4O6dvHt39DWt9aBkC2gY2dnB1je2toBSnb2dzZ3tnb39g7293a2d/e2t/YODnf3JyvhN+iDGyf7azPTt8enbiUb9GoBly+SsuS1faNzc0vrK2ugoouL87Pjw21hA6/k4vm302jAa1sb2ztAyvYOMApo29sQdXd3Z293G7AODvbv7O3t7e/tH+yvNPEqaeypg4drK/MgoWbHh5K1dptcqrFXx/on1nYOj+49ON7YWt9cmr090NsbdooJGe+/l0bbhLy0u7UDIfb29/d3dnYBFIB39vcPDg5OtlY2j+4eHR0e3rlzeLg7qs/FR7eOjlZmZtc2tzeW5wZiEbCIjXaOTywtHt69/wBsRwdrc6BX7e9NtngklYWXz6XR9oH13f0d4DJwAriDO3t3wAmSdLh3uD4/d3toaHr/5PAIEO8enYywdXNHj7eAvfXd3fXNjcXBzra+wdGZ6cWt/aPjk/sfPjo+WJ6dGBkdArP8aLWeQ7qW3roPQWTuHADjB3cO7xxCbrtz5+DOaTk6HhlfW5zYOzk82HlwcnL//tHx0wg/tfPg/t7K/OQ6SJ/tnc3lwb6hqdugke4c3z9++OGDD+9tro4OdfV0xJLROrtBTChJH9/uHgIxQNGdg8PDo4O7d4Hb7h4cHd0FZakvlppenLl759Hj4/UBc+whIBqbZ7f3DrbmJ2eWl7eh/NmemZqdXV7b2Dq4f/LgwaP7JzuLU2N9yURDXZ3X7pDzGdkFabTjI6AJCssp6PDw7vHde8d375/cPxlIxb2RW1Mzq5sPHz5+3iXv+ej4YU9kfAk0wvnZyfH5zf09EILt1bnpueVN4Me7Dx49vH+4uzbblwpFg/U1NqfRouSx0NfTtR0dH4P9+Pjk+Pju8cnJ8b27907A+d5CMlFjrQ62jyzOzt07eXDnyfGXD4+DqduLe8cHc5PD/WNzGyC/dnY3FhaAtF0Q1cPDw73thbmuzkRzg9/jcjh1SjGPXpY+Vz4Bsb17AgDH94HNe/fugfgAl5w87A947cYqka460ju9c/TRNz8e/+HhYnPb4PrR0+Op0YGe4dHhmZXNvb01iLazubG/vQ7a2dxwqjMerW10BWwOs1ZcxeVQkGm0B/fvHQPCPQAD2wNQHj58eP/R/SdJt1qjE1JL6Zrxw50ff/jxh4++ezxiDLQvbx3sj40OjEyO9bVPrO7srM3NLS6vLq2sLa1Mj44OpzpiwWDQXV1d53ZZ9AowTU+fcz18+ODBvQ8fQA3l0cMHjx49BNujRw8efRz3ygUyEiLf/9lXX3393Ysffvjj3nfni9W2cPvg1PjI6OzC3GC0a25rGwwVCzPgNTE3ONLfGU80NAZqA3UBt8vhclt1EjYDl0b7ECA+fPTww48effjk0ZPHjx9/9ORod+f+x581Bxvj7ZaCvPLHT589/+b7H3/4w8lPckMZ1eBw1je3j68vzAx3tczNgzFieX4ETD2Hhvo64i2hhgZPY22g1ldtc3ur3VpAo6bRnjx5/PTxR48//OijJ4+ffPjkycdPt+/trk7tfBWaPNpeGg4UM6aefvbVNy9++PHHP+4PlFGK2Cq5QKVxRQcmRzp8YwvLm+uLczMTfan+RDLaFGz013vragI+6Kthd63dIBX+lvYUcJ4+efL06dOPPwb7p3Pb9w+2thY2e1dPju9sjOrKlj7+7PlXv3/x4x/+1kIlE+E5VMy1y9dyScZwe9DQf3tudWNp+nZ/d3siEqwPuH1ut8cbqPf5PU6Pp9ptlkl53DTaxx9//MnHAPXpJ59+8snHn366N7V3dOfkztbWwP7R/Ucn80nB/snHXzz/5sX3P9XQyoh4UgaccPWDSxfOIVUOpzpxe2F1eX5mLJUAjg963Tabuc7icdV6qx0mt8PjdmnlovRv6J9+DDCffvbpp599Bg7PnvUNL+7dOznc39saPXrw8Hh7pvXOnU+effX8xSdqKoVIJuAIhXB0QU7OjRKuSOCJjc9OrMyNjPS0hwM1HodDZ1aaXG6PvdrtcjosbrfDqK3SptE+/RTAngHSZ8+ePXs+OZnqHF8F2Xl0eLS5cv/BvaOt1Wnz3idf7DaSyqhUCp5IwF+7mVVMkorKqOzattjI1PTs+MRAZzQQ8Lrseo3eYnODYjE7TVazx+uymBTyNNpnnz/77FPwevbs88+/eNjaGvb3je/cf3Jv/+BwZvvho3tHu2tWf5uOQiaVUSgUMgFPvvLBNWywKxqLD07OxAYmp0enR7pS7f5qp8moM1osepfN6LA6TFqNu9rpMpvMxjTasy8+PyU9+/yLz78eSKWCLk98Zv8hGDj29/sffPTw8PDBUCmMVk7DE0kAhiWSsjIKucmJ2fWVxY3N5OD03Mz4UE9ntKHBplfoDGabx2y323Q6s8EKoujyeB2GNNoXgAKIz5598eWXJ6lEIjbQpO+c3QXd1+HuwtzTJx9/+OjIgsAwWAQ8nkAikPB4JIXgGgLd/tb21vbgIFijjN3qaw0Hqq0Go0mrc1iMdjP0XNWkdro8jmqH9Te0L7/84vnnX4Dy/PcDnVNTx4fb/crExNr+43vraz37Dz95dPRgj4qk0+lYPAEkCR5PklbEhsfnV8CUYmtsaHTi9sBAd6g5UGs1KjUOi8ZksJuhx7hGs9FhcVnthvTvXp8/f/7VlxDx+e8XhyaPjh4+uH8woIoNr9+/t7063rn/+PHh/lFrLprKAulIIANtWImmG6wjp0EfubEwOTY6PNidDIXqHBapwmA2GjVas96k0lpMNp3daLVYtZo02legPP/y+Ze//3ZlZGpxa2v/3vHRvUlVaHz9ZHfltnP64MO99fl+RAmdSUPjiXg8EYen+wbAgnl0anF1Y3FieGjgVltvPNjgslr0FrPNojTqjVqd0WCxmY0ag0mnT6d9/TUQ99Xz51/fHZpeBNPyw4cndw+OJyo6bs0tjQ6ZexZ292cGQtxMIrUcT8DhQAsglHaOjU2PjwxPL63PjQ119bXHgqG6WpfTYre5zA6d1qzVmLQGq8VhMimVWpEqnfbV12D/6ps7PWCJDWaEM1snH4LBbtHbNTTaG9c52vtHWhvqxZfgdDoNQwBxw+KRjuF5MDcanphbmh3qTrZFm8E6o9rttFtcbqPZCpxpVJktdqvNbDKo5fL0J9DffPM12L++05Ma6W+ra2rqG10/fPrk8YN+eyzc4NUKAtFwvc8kOJtFp9KJGMACyUKsCE1NjnUPTsyMD6QS4VhLMFDj8nrdXqfF4nQ5dCadWWcHWJPZoKmqSn+S+c3vv/n2m2+fD/UOdsdiHpGoOTK0dPjk00er/oY6t0aEMdd67Vql6MxVDI0KIkfAY1BoLJyg6r7dFe/pHe4NN4Uaahua6r3uWk+9xe7y2WxWk8tutZusBr1Wq5QJOWm077779ttvfj84NtIfb2kwc7kcS8vA5sGDk7kBldNY7cdVWYxKidhqvpJLopVhsVgcBoPDFGfjK2PJlkisNRoONdeFG2p9tXX+Wp8PeuLlcDi8do/D7dLJZRIZn8dKo7349rvvflzsnhvtaq9zCGg0OkIeHJ2YXrjVLlS7e1oFBIVS4YlYv3gvi0gpK0MjUTgsGo3jo4r59XWhxsaGRn9d0+lzpqb6YI3PW+Oodvu8HqfPZlKrwTJLKORVpNNefPfdF8mR+f6GaouYjkQWl6IZulBvb1tzpcIXSziLlMq23ljoDeoaglhGK0VhsegSEkNSfqm0Qmur9jRFWoKNjVHAhZ5oNXibAvW1AZen2uYwqZVVQhFPUMFIo33//Yvvd7vHbt9qkLLwpUgkSDok090S9VrKlfbWiCdPpIoG6hJ/br1cSKLQsOhSvIiBx5Bw6PO5eJ7K0piIh4Lx9mg43BKLhKMt/rr6gK/W7XSaDTqpRMxns9m/8eT3L/5tcmB0IGSTiSqgQYWAgsP0fpAaTLm2vtZQRFECDzX8+ev3blJA5BBMBxyLQ2OJyMvnrhKNZl9La6q7K97alexoj8eaIw1NNf5ar8tq1unFYiGXwS6nl6XRfvj+xf/XfmuyrVpWyauggjEFg0Rhyk326l4TRuO0KPKKpVqduvnPf+FllJLLaAwtEotHYzF4DNJu8HnrG+Otp9/gd/T1JFOJUDgYCtZBo5pJJxEKgEUalUT9De3HT9t7uxJNXpeCQ6dQsAgEBokwGIOJQEaJQp+XU4SRVhq+//e/Sa/kk8skjXAMGocqReKKExMheyTaFGpNJru6e5PdvZ3tbaFQcygcClhNeq1CyOdXcBkVtN989wpmbkupgZ5I0KPhMyloNLwUDkcWyQzxeF1GXlZGVk5+/p1v/vqnP768dv0mnmYG+Y9GYFClGHJ7wF0Tirc2N7d3dvd1dHT2pKKJeCwWbm70WS0quYjP41bQGUwyjZxG+7c//Kl9IFln04jYFBwCBoPDEKWIYrKxsdZ8Mzc3Kysrr4j78k8//fT30qxMDIcLhxfDYLCSnBv5uiqFO9ISiYbi8VRnKtXR1hZvjceiTdGQz2FUyiR8LodDoxKpZemz13/796fJgZ5YjUXCY1CQMFhxCWgFJXk8p5GbmZubnZWdnZ/X+rc///Qf+zcvXzp/OasYgyqAZb19EU8Vy/XuQFNzM8jGtnhHPNkCJpTJjuZQ0O8wVMl4fG4FiwnyioBJo/37T/PtvZ2dHUGXppKGKiyEwZBwWGFxQZmjODcvvyAvLycnr2TyzV/+28+iK9euXieW5stHNlcC2VieSqu12twef0s01hJPJDs6ku2JtpZwc7DWo5WDfOSUM0gUCoacTvvjf4sle7tBx+rWi2mwwsIiGKKkqBBWlJeZl1cEB1oL8wpgJQJvZMRw/fK1nFLLxt7ezupAgiPRGU0ao8Hu8gZ8jWHoOWFreyIRjzSAlDTIpQJOBYNKJFMYjPTW/dM3kVRXWyLktekEpBIEohhWCiuBFeUDXSVwFA60hxIYAo3GIlGFZKk7NgZ9abQ23zfNINNldhdIPjDn8QWaGkLRRLSltSXaEqjxWbVVvEoejUQmERksOjuddj/ePdTb3uQzVfFIJaWlJaXIUjgCXlRYAkPhyAw6iV5GJtM5EmGVtKa5NQU9nOjuSE6ZC4sKiVV2l1ZttNgtHr8/0BiMBiMt9U1ggmJRyPgsGolIIDHKOaz0MeAvM6meZGuswWOVs4mo0lIkBoOBl8IKYUgcjcHmi/hSuVqhtQa8NdWJcBB09tUei8VHuJqVXYgqt7t0ErXVU1PtCdQ1NoeDzcF6f4PbJJEJ2BQiEUemMjmVwvRe+W+xrt4UaKQeo5JHA7O4UiIRicWhkFgsU1il0Oj1Dm9dLTBVF/T6qq1atZhXUcnOzriZlV9aVm4EE32Tw28CK426JtCymxsCtTVWtaKSSaVgcQQyvYInFArTVx2Rrr7OjlC906TkswkkEo5KRZNwWAqVL1PbHD6PPxyOtISiMb/TrFRV8cupTCoemZGRlY3AV0jUzoZqu9tZW+2ua2gKgZGgrsZtUVVBT4mRKAq5jFXBE8gq02iT0a7eVuDvGqtZw2FRqaD5kyhUlkhprfY3+Wt8oWRbZyQcavBa5QIui0kllMOwuOsZmfkYpsLsqAk1B31g/VTt99fW19X6fdVgsV3JpeBxpQQKnSmQCkTC9JlCONrVHW1uDPj97ioWGCBA4tKZIqO1tjEWjtQ3+6PxDrA2aLArJUJ2OegbWEQMjnjtZh6CJjX6mpqj8XgkFvHW1DT568EC0QYGel45lQg6ODKZyeULhGIJP40WbelsTyYjTcFas1KsEItFQo5QaWlsSYBBK9IYCdRH22MNLqNGxq+Q2zUyTSWRiaVdz4URK1TVDS0tLe0traFgva8WWtabTUYQVzaZjEUR8CRGBV8okfyWForE2lrjzcEGv1XmUul0SpnI6K6LRWPQH1+EGkLOWrCs1SuElY3Hb3biZrkMTcNzr5egy/hmd1NTIgbG0SBIVa/L57KY5ZJKNoNEQqFxODyFyQfSBAJ+epZE4m3NTTWBaNSnddSZXS6DQlfTGGwJtYTD4boWV0hn1ipkMt3KX//x6q/7bRptJbaMUZZbRCRwVI7aYGNDJA7cAqauBpNBJ2bz2DQKcCMahSfRWTy+TCwTidKzpCUaaa5PdPVGPY7mFrvPZzb6Wpqjofr6QF2z3WfxVAmFAtHtVy9fvvr7X5+0G5QVJBIZiUMQSFSJvtpbU1/fUFftMWnBilfAqqBSwcoczFyQJFIZi1MpEIIhlZf+LD/ZmoiPzI6mmmpaks01drvf25IKNvs8douzXu80VInEktG/vv755cuXf//7i5RWTmdiKDelJSRKGadKbba7vTaTUSPi8zmMcjqNjMPjCFgUEkUoK+fwBEKhtJLNSdfW3poYHB3rjAcbU22NzTpdtKmjqyFS1+DUuzwaU5VA6P7q9c9/B7Sff/75xwFdFZ2KKyumsUmgv2ULJGKpvErE4XDA7IMEeg8CDovDolBYEpnOruDxuFKRgMdNnwWl2vu745GWWDgRC9UH1Oq2UKIt0OCrtmltOpVSIr3zC8SBtP3880+3TXIqjUIvyWSwSRQGhcaklrGZNBqtDA86RSKJBNZbaBQKg6OAdg0aNsj/Sh4nvee61QcmL4HGplC41mWRabWRcF2912mX63XqSpVY980rgALSXkG4v666ZVQsnlyUUwxnCfgCHuhyK7k8LpNKLSPjCCQsBluKwmCxZFpFOZdXyQe9lqCSkz4G9PZ0xIJ1tYGAx6qTSaVSl89ndFmqDHK5VCgy/fElIEF+fP3q1ctXf/3QraWikITSgvyc8xc++ODMuUvZlz94/+zVooLiYngRHIwdYMaCoTDKQZdVWSmAePyKdE/e6mpvqQM5YbKAdZ5FoZDI1BKVTA1mMQJh219e/fwS2l6+egVwr37+MiSnwhFoeF52zqX33n3rrbffffedt995m4gpKSwqKiwshpcgkDgC6Pk5HJAiQrFYLBBL0tdvXX0drcHmep9dCzLMrFJxmZX8ChGUTvK7/x1Kjpc//x3QXr8BuNd/6jUwEfDCoryMG1fOv/s2RHv7rX8tkuBzigsLC/MBC4UikGnlnAqeuJIvkQhlYqlGmkZri0ZbwMTFAlYIZr1OLhcKmTwOqJV+7E+vAevVP0P26s2b12/evHm5ZapAAw3ZmTcun3sPkN55+63fISTlxUUFhYUFRTBYaSkeTylncYEXgXMkYqVWL0r/a81ETU29Q69TyZQms05RVaXicnhiTcPqq9enjewVtL16+fqU9st/f+hi0QqAthvXr5y/8M47b7/9zlsoQTmlpCC/oKAIXlqCxBEpVBqTwwY5xBeLVBqFxGRJow23WhRSsUQorZKDXkatFtA4PGnoFdD18hR2ukOOfP2Pv7/YGWqUYrG5+YW5N65dfP/sGRC5t2RwFKIoJ7cwvxBMadBEIoVGY7MqBCBJBLIqudJuS/8uaGI47NBKxXKtCfp3gKqqcjZf2HGqCiqnqXhK+8ePxxurS7fbZDRsSW5e3vVrly9/cO7c++9n8bNycrJuXM0DkzUEWLYSSHQ6o4LNE4ikcmWV0uKwpH87M36rI1rXAP1xpt2sN/B4Qp5o/P8/RfxKfAN0vnrzy4ebhwfLy7c7bWwCpSgnK+fa5Qvvv3f27Lv0ivxrNzKuX7xaVIyE1pJ4IonBqmCxOHyxWKWG/u/AnEab6o63NILJC1gFGaxCqZTP7wSw07QHOfKrvle/PN7Z2tiYGBzvcwtpGFxOVtbNa1cvffD+u9dkbGze1YycmxfyYSAjsRgKkcJkcblcgUQiU2n0Sp01/a/H5oY7ok31jQ31HotRIQNJWwtlxatX/wzaz69PcW8+ObizMTbUPDae9OsqyDBEflbW9SuXrl48KyrH4dAlVzMAvBg0bAwKT6TSQU7yhaALVai0GoszPUsmh3paw6HGpnqvXierEggMfzsF/fz61I2nh9e//GFvb3V8PJKYGk653fpyPBxWnJWRcfncWYKIjikuKs66CNYIeSVoJIaAL6NQqTwwkIrlSo1ao3NbdelZAvrJ5kg06rcZ9TKpRPIxlI0//69kBPsvfz7cOrwzOxUPJZdGEtXOWguHgigoyLl5/epNKZ/NwMGLc6+fv3DuejHIEiQUNg6Xx+NXyuTAlVaTJf1/VubHO6JtiUQ4YLNpq2T37r1+9Wvm/2davnk8N7e3OzeXag5OLY+2Op3+eFBCwBTlZWdmUXkUHBVMDEryb166cL64pBTMEUhlDBaPw+eJxEql3Gg32Z6k0abHJ273dLQ0usxapejjN29+9d/r16+h9Hj9+s3xxNzqytpCX7u/f2lpuMNjqY0lw8ZyQklBQYZMwuXSCQR4zvUM0CDyEKWlKByJzCxnC3lCgUyp0hvUhhfP02izYyMDA32JoNuuVcz88gpq1oDz+lQeuHjzYnpidX9yb7irLjy2sTDZ6tfXhVsTdhEirzSHVSVhUCloBAyTf/3KhUs3CkuRMDQYShlsLgd06kKV1aZ49M0X6Vky3j/QmwRLHIO6/tdM/FXeS9B/vP7H3tjU7u7M9lDMH59fWRju9lqqW+NJtwBXBEM5zBqFtIyCyS0ounnjSnZmTgkMji4lEigUNosrFFRpDLbtF88epdFmhvt7k5FGj1ll+o9fIwX1i6fOBH3jfywNrdzZXV8ebapLzW8uT/T4tYFIZ8wjoyCKjGC16LAIcBWU3JzcrOzcguwCBBwBJgs4AoVGYPA4Usnsl08fHafRxga6WmORWpdOsf0Gas0v/1MexPrHv5/MDG3ub2+t94bruheWFuf6A8bqaLytRkEjU01Wr7PaQZfLmWRYXkFeETKjsAQBhyPB8I3BsRl8kXD2q08fPzr5LS2VDFZb5axhkI4gYK9Pw/YaGmO+/3B3d25oc2d/a7Y/EorNL81Pj/sdrnCkvVbOJGqlqsZmZ02tW2UoxxRSYMWkm4VQf4JGwkswRGIlg7fww7fPP/8s3ZODvV3JSKBaK4TPvfr5NG6vTzvHX958trO7v7czfGtja2d7ahCsdPtXF6aGmw3O+lis2kinavmCZKI94PA0GKtIRHwZEleYDwPLPzTc8+j+g/mR8ScDj198+/svnqbRBjoS4Vq3RYKg/+nVf3b8IGJvvt5Yu7O3v715u291e21tKdUVbemamp8bitvMDc2JgLoSq5NXuKYmxzsTQZeuqpJDLqURMpBoAgYH6z/+8c/fn4yEgt1/+vH7r9NpqViw1m2SYWCLv7z+X/F68+be/trW4cHBztpyx/Lu/Pr0rVQqHO+em5tqrjb7wwmfrbxMIytnCpsXD3rj4fqWFo+KSuXkwHEEIh45XOO3mGxRMN/p+tMPv3+WRmtt9NrMSkrl7Sf/lPbyVNnJw8Oj3dXtvb2tpZbpncWt8aH27nggNbUw0uZ0ehPxJpOApJEoufRCcVNypK9nZqzbz+dyYaU4EoVU0V5Tb3FrtWaZVv7Rj99+nb4O8Ps8RkXHZOJ0ZnU6Tr/+5dnJ0b27eztb69v7G5Ge1YW1qd7e9s7axPjUcJunOhhNhatFdLnYWI4mKeElVWWZ+IXxiEqlp6DLyig4e8Rb66/x29xKs9H+b999k0YL1gb7Vw+725d++edIBmCv/nKw8+HRwdbixs725lZPaGF+aTrV359s9I/OjIfrvaFER3NNFZurVLIwfA4eVVhSgOpOxXw2px5exqRi4qFah98SMIF1qpQx90M67cXnH++OpjpiP/wKA6d/fLR/tHd/73BzZmljZ22oKTm3MTrUMxRvauyfHGmrrQ+CCa9bx6RWi3hoCRpPA22sdDPZF2uqbi6mgqlkX7DBEawO1riN5RU860/fpdG2l2dHxrqTw//4Z0N7DY1mB7tbB4f37h5tT89srE2Hw61bE8O3ujr8wb7pvra6hkSyu7lRUYlzVjHp9BxCBa0ET7zXvTyYioe4DF6FPlkb8kWDdQ1WapVIKT94kUY72pob6+pMPnj9z1H61Zu/P9092NvYOji4c7S3d3t6eamvrmNpsXewp70hMDQ8AtYmnV2t8VpjeZlPROOVwDDSMgKBsdN3MDs1EK8liwQNY4lbne0dgZjI5lBYHY0/ptH+S/9z97+s/D/a/6nyPwHWiFWYGSdv1wAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek4" align="left" hspace="12" width="110" height="149" border="0">

5. Vložte náustok do úst medzi zuby. Pritisnite okolo neho pery. Nezahryznite do neho.


6. Nadychujte sa cez ústa. Ihneď po tom, ako sa začnete nadychovať, nádobku zvrchu stlačte tak, aby ste strekli liek. Počas toho ako to robíte, stále sa plynule a hlboko nadychujte.
morC2nbS47OL07LneeiTpxY73Nk+PHBt72859w93j7dce5s7ru3Nbfvm5saWxWm2rZnMqwadfl4hYdMZspHh9orKFtXjtRUxl0ofGsM24+NueYXFhPvdC4XcFJ+UmJiUkBwXmlPe0NrQ3upZNDW3NLVhOlo6mhsbm6pKKzqwR2efvhjbk5HcC/w3O7vbB8euLfDTycHx3u6Bc2dne9fp2ti27Vic6GvQ6wbjskGjVvBYnCnhQE97fX1dRYfGrJ9Xi2kTw13koqveEfHxgd7+EZHR8cmJCYkx8VEBedWNLTh8pycvtbW1N7c1NzbVNlZVPKhtxex+/tOkdnlqxJ2zj7bWHHuH6FuPRwcne/vH6Auou5t79h2b02YHh0MOWFsxLepUfCGXypbP8oY6CI0FmTn6ddHa8jK9e3yk88c7kenJ0cH3YJUSGwerqPjosMAiqJZwuD9lbwwWi4VQ1jTXVdTWNrboPp8Xaqd/SkYXWO/3nJs7Rwfbe4foG3N7J/sHwLO143Q67U7bltW5bl1bWzXpludlYu40mydgcxik/qaK/Gj/AD8v45J2po87fNUrNiM7MSwoICwiOioqOioiJLSysg1P6CR2D14itXd0dmAwDbW1lQ/qGzAcd5ROz/7vQDCXvNrZta9D0Fw7u66T492HByDYrtO5s7lr27ZubdotNvSjBr1BO6+ao3NYLJmKIaKRq6uLI8J9vbxaN5ZYvfxZn9txOQVp0eEBIWgZF9a0rjCZrczOzk48hX6JhG8jdOHqyytqqsHmtE+fL7L06XkJeanRh0PHrsvi3DvY2z7c2TvZPT7YP4H0vb23sWd3btg3rJvrtrV19AsZKE+4fBZHLlqg8tlNdVXFcQFed7wo6oXpQY4q/nZMSXleYnx0aFhoeFTa8ub+1pt3H14dnTx+avdkbzyxo6m2vAYWCs0DHy5G2H/1EuxebDsdu3s2h+twZ39n++Hx4fHBo73dHSc4fNOxbdne2DLbbWaD2aRf0YvnRBy+TKCQqKlUIq40PzrUJyB6a1w+xpbKy7ziS8pL8lLS4uNiIqMHrX1UnsBs02tmmUzPL79IXQRcS3VNfSNkzIefPv+pWnPnSvdJoo8HOzt2x57D4tra39s53Ds5fLh/dLB/4Nx3bm3bXZZN9DsQUMmMfnClkkJ1IhEqFML5CTq9pzQrMyA8cgQKBJ5AO4/zSmxorS9FZ5nTk9KUuiFSM6zSZtD/PzHh8RKmpRmW2GDt5s2Lk56nl0Kdm/wVlCFbFtfBln13Z2d/z3l0+Pjw+HjvEaRM555tG30dftMKA860ajKYFheksyKJYF4qnxWJ2dy+ipLMiKSEFfmiVK5aNE75ZLTiWysraisKs2pnuaODg+3EOixphjlDp10iEdoa62tr66sbaqS/f3Kr9F8Cd3r2+d02SOO077nsa3bH4d7ePvDsP9o5PtzecezatzYhbNtWqCwdptVVk16vFEglApVKJWbSVvmK7qbynPTCNJccqnKtbk0ekN1GIba0ttZXN4o40zO0wdFuLLmJgJ8cHPIg4dDXmWqr6obOJ/zLavYSam9nZ89l3dk9dG66nDsHu1sQtoeHhyeuQ8e2046M5IBiYNtuhaS0sqaFKkCqUc4rZllTYrF8uKkts6Sidk9nNpuMKwZz6H1cbzeug4RvkcxNTdBGGFNjUz0UfN9kz4gncA31DY0tdTXtjz2nOs4uS//Ts+fom9Y7jm1w9YbF7jja3t15jL6b++jgaHvTteHacNqhFNjYcGxZTSsG67JmQSRdUi/Oi7iscYpeMIftyGtqxD+2WK0wLs1bCSXEqTF0wkEuZVOn+qbI3eP4wZ6RyX5s7SVSa0tTQ11jbYvyy4mziwnt9Oz03cuHh85tyEP7m86d/cM9VJVs7W0dHB+c7D88ONjfdNkgH23bnFZIlM4NmwFUWl6Vy5bU2kWlkMOYGJKoeZN1LR04zLO9def2ln3NWVbVR6NOjEzKJbRxVv/MRB+3v39qaJrScr/sT0iNYKZ6ylu0DDpfPLpFer1jRz8TtG06Xa7NrZ39bQvUaFb77pb90d7JwcHJwcnWzobDtQ7jH5L35oZzY31VD6vLefniwpJuXgLLgcnhUcccq7m/swd7+GT90OV02pz4qkE2c3qaZzNLVGz63DB7anh6dLCtvrzec2KwpaEeSoA2jecUFZrOPu5CaY9+fbls3HA6trcOzFr9uluRXdfh4RFKA7uu3Q2QyeGOnHVnY9O6vGqwLWs0qpWVxQW1dI5H7e8RGKcn+of6Buae7R5C3ndau+sGYKKZtD902q1as5AvHpuj9zS09mL78H9CamiuaiBoL04YnVv63cHmms1qNOoXtcv6dcfGrn3NvGSC8sO+Y9/bf7T/8OjgeOfAvm3f2NnYsm7Z7M7NbZtVu2w1GFbmV42wJoC5X8SfHqLMD7NZ9OGJQcvjkxNYh25ONg+w2TzJ3qHrocNpnjcKJVLi4DhjcHjEM+Iam1rq6zE1u+jU1ZdS5M3+7s6GHeyxYdQsafRroI/NsL617T44FCZHx/uP9/a3wEuoWkKFgGtzc8u8uGK2mBeWzUadflG5oBTw5kYGOqcEcjpznDb94smjYyj/aK3jHD7HcLQFhdexzb6m0HPm+DzOJHeGdYnU0NDU0NBY5v7k4dxNZ693d2Gy2EbLfadFt6jWGaFw3FzbcELuca1BpfR4H9x0BPUk+hHNlm3T4gL1nOvqVasF/VLTYlxcXlRpFEIJY4ou00hEHCZt2vj46aPDPScbO8aZle7ubR5tocrLZDUvawTqWZlYKrhEqq1rbWxKY/5xdnle+KML3Ly7i35d4tp3WLWLi3rklnXrrt1pt1iP908O9yF3A68dZHJsox8bbdu3revqZZvVbljZWDPpdXr0w3kxTHYKnUIjEtPp1JcvHh/v7yi7JthMI+T8za0D55HdtL1ihIyh0evUi5dI1TDkCpJ3f7/4/BO2462dPYgc1Pnu8b+hn18yb+6uWeQwZdgcjiOYcB/uHR0BLgxF57Z1G0TacjghyAbTpsVgsVjMJt3qsnJxUaYSzykWludVklnm6PHTJw8PdtVdY9TZnX3ztnkH5vCNvY01o86warStmBYukerrKwujOs/cSO5zjy+cYJJd9MOb7a091+7+1saKWre9aTVIN5wGu353HyoTmHl3jwB5E9Z0dvvWhsvh2thYVazCTGc3WRxGi0G3in4Wq1SI5PN69aJQQp/SPnv25ORA2zU4uf5ob3vb4jS67JuHaw6jw+JwWkxreo+9SwuTYtV//HF5Ot9ltTm3oMre2nHsb+3u7Ry5VrQL9s1to0xrN5j1BzCdPNp9uH9wsAW50umCNLkFIm1vG1fndbY1l8WyaQUs3cqKZlE/r5KKNZolpVIyy2C/fvb88clqQ9/UyW/HT/cPN22O5d0t54ZjZ8+6s7Zp9CD9E20XSP9k2/+P9P9m+ydE+r8AWcULalNKl+oAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek6" align="left" hspace="12" width="110" height="121" border="0">


7. Zadržte dych, vyberte inhalátor z úst a dajte preč prst z hornej časti inhalátora. Dych zadržiavajte niekoľko sekúnd, alebo čo najdlhšie ako je to možné bez námahy.

8. Počkajte asi pol minúty pred tým, ako užijete ďalšiu inhaláciu lieku a potom zopakujte kroky 3 až 7.


9. Ihneď po použití vždy vráťte kryt späť na náustok, aby ste ho chránili pred prachom. Kryt vrátite späť tak, že ho silno potlačíte, až kým nezaklapne.


Precvičujte pred zrkadlom pri niekoľkých prvých použitiach. Ak uvidíte nad inhalátorom alebo po stranách úst vychádzať „aerosól“, musíte začať znovu.


Ak bude pre vás alebo pre vaše dieťa ťažké používať inhalátor, nadstavec Volumatic môže zlepšiť liečbu Sereventom. Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom.


Čistenie vášho inhalátora

Aby ste zabránili upchatiu inhalátora, je dôležité, aby ste ho aspoň jedenkrát týždenne čistili.

Inhalátor čistite nasledujúcim spôsobom:


 • Odstráňte kryt z náustka.

 • Nikdy nevyťahujte kovovú nádobku z plastového puzdra.

 • Utrite vnútornú aj vonkajšiu stranu náustka a plastové puzdro suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou.

 • Vráťte kryt späť na náustok.


Nedávajte kovovú nádobku do vody.


Ak použijete viac Sereventu Inhaler N, ako máte

Je dôležité používať inhalátor podľa pokynov. Ak náhodne užijete väčšiu dávku ako je odporúčaná, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Môžete spozorovať, že vám srdce bije rýchlejšie ako zvyčajne a že sa chvejete a/alebo máte závraty. Môžete mať aj bolesť hlavy, svalovú slabosť a bolestivé kĺby.


Ak zabudnete použiť Serevent Inhaler N

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak vašu ďalšiu dávku užijete vo zvyčajnom čase.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár predpíše najnižšiu dávku Sereventu, ktorá bude udržiavať vašu astmu alebo CHOCHP pod kontrolou. Ľudia, ktorí užívali Serevent, hlásili nasledujúce vedľajšie účinky.


Alergické reakcie: môžete spozorovať, že vaše dýchanie sa po použití Sereventu náhle zhorší. Môžete mať silné piskoty a kašeľ. Môžete spozorovať aj svrbenie a opuch (zvyčajne tváre, pier, jazyka alebo hrdla). Ak sa u vás vyskytnú tieto účinky alebo ak sa vyskytnú náhle po použití Sereventu, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.Alergické reakcie na Serevent sú veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 10 000).


Nižšie sú uvedené ďalšie vedľajšie účinky.


Časté (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 10):

 • Svalové kŕče.

 • Pocit chvenia; rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca (palpitácie), bolesť hlavy; trasúce sa ruky (tras). Tras sa pravdepodobnejšie vyskytne, ak užívate viac ako dve inhalácie dvakrát denne. Tieto vedľajšie účinky netrvajú dlho a pri pokračujúcej liečbe Sereventom k nim dochádza menej často.


Menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby zo 100):

 • Vyrážka.

 • Veľmi rýchla srdcová frekvencia (tachykardia). Jej výskyt je pravdepodobnejší, ak užívate viac ako dve inhalácie dvakrát denne.

 • Pocit nervozity.


Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 1 000):

 • Pocit závratu.

 • Nespavosť alebo ťažkosti so zaspávaním.

 • Znížená hladina draslíka v krvi (môžete mať nepravidelný tlkot srdca, svalovú slabosť, kŕče).


Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 10 000):

 • Dýchacie ťažkosti alebo piskoty, ktoré sa zhoršia okamžite po užití Sereventu. Ak k tomuto dôjde, prestaňte používať váš Serevent Inhaler N. Na uľahčenie dýchania použite váš rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • Nepravidelný tlkot srdca alebo údery srdca navyše (arytmie). Ak k tomuto dôjde, neprestaňte používať Serevent, ale povedzte to svojmu lekárovi.

 • Zvýšenie hladiny cukru (glukózy) v krvi (hyperglykémia). Ak máte cukrovku, môžete potrebovať častejšiu kontrolu hladiny cukru v krvi a možno bude potrebná aj úprava vašej obvyklej liečby cukrovky.

 • Bolestivá ústna dutina alebo hrdlo.

 • Pocit na dávenie (nevoľnosť).

 • Bolestivé, opuchnuté kĺby alebo bolesť na hrudníku.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Serevent Inhaler N


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


 • Ihneď po použití vráťte kryt späť na náustok tak, že ho silno potlačíte, až kým nezaklapne. Nepoužívajte nadmernú silu.


 • Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.


 • Kovová nádobka s tekutinou je pod tlakom. Neprepichujte, nepoškodzujte ani ju nespáľte, ani keď sa zdá byť prázdna.


 • Nepoužívajte Serevent po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Serevent Inhaler N obsahuje

 • Každá inhalačná dávka obsahuje 25 mikrogramov liečiva ‑ salmeterolu.

 • V každej nádobke je 120 inhalačných dávok.

 • Ďalšia zložka je norflurán (HFA 134a).


Ako vyzerá Serevent Inhaler N a obsah balenia

Inhalačná suspenzia v tlakovom obale. Tlaková nádobka obsahuje bielu až takmer bielu inhalačnú suspenziu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca


Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francúzsko


GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Poľsko


Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Serevent Evohaler

Belgicko Serevent Evohaler

Dánsko Serevent

Estónsko Serevent

Maďarsko Serevent Evohaler

Island Serevent

Írsko Serevent Evohaler

Litva Serevent

Luxembursko Serevent Evohaler

Malta Serevent Evohaler

Holandsko Serevent 25 Inhalator CFK vrij, suspensie 25 microgram /dosis

Nórsko Serevent

Poľsko Serevent

Slovenská republika Serevent Inhaler N

Slovinsko Serevent 25 µg/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom

Švédsko Serevent Evohaler

Veľká Británia Serevent Evohaler


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

7

Serevent Inhaler N

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03647 - ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03646 - ZME


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Serevent Inhaler N

25 mikrogramov/dávka


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna odmeraná dávka (z ventilu) obsahuje 25 mikrogramov salmeterolu (vo forme hydroxynaftoátu). Táto zodpovedá inhalovanej dávke (z inhalátora) 21 mikrogramov salmeterolu (vo forme hydroxynaftoátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačná suspenzia v tlakovom obale.


Biela až takmer biela suspenzia uzavretá v hliníkovej nádobke v zelenom inhalátore.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Astma


Serevent je indikovaný na pravidelnú symptomatickú prídavnú liečbu reverzibilnej obštrukcie dýchacích ciest u pacientov s astmou, vrátane pacientov s nočnou astmou, ktorí podľa súčasných liečebných odporúčaní nie sú dostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi.


Serevent je indikovaný aj na prevenciu ponámahovej astmy.


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)


Serevent je indikovaný na liečbu pacientov s CHOCHP.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Astma

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 a viac rokov:

Dve inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu dvakrát denne.


U pacientov s astmou so závažnejšou obštrukciou dýchacích ciest môžu byť potrebné až štyri inhalácie salmeterolu dvakrát denne.


Deti vo veku 4 a viac rokov:

Dve inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu dvakrát denne.


Deti mladšie ako 4 roky:

Serevent Inhaler N sa neodporúča používať u detí mladších ako štyri roky kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


CHOCHP


Dospelí vo veku 18 a viac rokov:

Dve inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu dvakrát denne.


Pediatrická populácia

Použitie Sereventu Inhaler N sa netýka pediatrickej populácie v indikácii CHOCHP.


Osobitné skupiny pacientov

U starších pacientov alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky. K dispozícii nie sú žiadne údaje o použití Sereventu Inhaler N u pacientov s poruchou funkcie pečene.


Spôsob podávania


Serevent Inhaler N je určený len na inhalačné použitie.


Serevent Inhaler N sa má používať pravidelne. Úplné účinky liečby budú zjavné po niekoľkých dávkach lieku. Vzhľadom na to, že s nadmernými dávkami lieku tejto skupiny môžu byť spojené nežiaduce reakcie, dávkovanie alebo frekvencia podávania sa má zvýšiť len na odporúčanie lekára.


Pokyny na použitie:


Pacienti majú byť dôkladne poučení o správnom používaní inhalátora (pozri Písomná informácia pre používateľa).


1. Pacienti majú odstrániť kryt z náustka jemným stisnutím strán krytu.


2. Pacienti majú skontrolovať, či sa na vnútornej a vonkajšej strane inhalátora vrátane náustka nenachádzajú uvoľnené častice.


3. Pacienti majú inhalátorom dobre potriasť, aby sa ubezpečili, že všetky uvoľnené častice sú odstránené a obsah inhalátora je rovnomerne premiešaný. Pred prvým použitím inhalátora, alebo ak sa inhalátor nepoužíval počas jedného týždňa, majú pacienti streknúť dvakrát do vzduchu, aby sa presvedčili, či funguje.


4. Pacienti majú držať inhalátor kolmo medzi prstami a palcom tak, že palec majú položený na spodnej časti pod náustkom.


5. Pacienti majú vydýchnuť čo najviac ako je to možné bez námahy a potom vložiť náustokdo úst medzi zuby a pritisnúť okolo neho pery. Pacienti majú byť poučení, aby do náustkanezahryzli.


6. Ihneď po tom, ako sa pacienti začnú nadychovať cez ústa, majú inhalátor zvrchu stlačiť tak, aby sa uvoľnila dávka salmeterolu za súčasného plynulého a hlbokého nadychovania sa.


7. Pacienti majú zadržať dych, vybrať inhalátor z úst a dať preč prst z hornej časti inhalátora. Dych majú zadržiavať čo najdlhšie ako je to možné bez námahy.


8. Ak pacienti chcú užiť ďalšiu inhaláciu, majú inhalátor držať kolmo a počkať asi pol minúty pred tým, ako zopakujú kroky 3 až 7.


9. Po použití majú pacienti vždy vrátiť kryt späť na náustok, aby ho chránili pred prachom a špinou.


10. Pacienti majú vrátiť kryt späť na náustoktak, že ho silno potlačia, až kým nezaklapne.


Dôležité:


Pri krokoch 5, 6 a 7 sa pacienti nemajú ponáhľať. Je dôležité, aby začali vdychovať tak pomaly, ako sa len dá, tesne pred použitím inhalátora.


Pri niekoľkých prvých použitiach majú pacienti precvičovať pred zrkadlom. Ak uvidia nad inhalátorom alebo po stranách úst vychádzať „aerosól“, musia znovu začať od kroku 2.


Pacienti, ktorým sa bude zdať ťažké zosynchronizovať inhaláciu aerosólu s nádychom, čo je častým prípadom u detí a starších pacientov, majú Serevent Inhaler N používať s nadstavcom Volumatic.


Čistenie:


Inhalátor sa má čistiť aspoň jedenkrát týždenne nasledujúcim spôsobom:


1. Odstráni sa kryt z náustka.


2. Vnútorná aj vonkajšia strana náustkaa plastové puzdro sa utrie suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou.


3. Kryt sa vráti späť na náustok.


Pri čistení inhalátora sa nádobka nesmie vytiahnuť z plastového puzdra.


Pacienti nesmú dávať kovovú nádobku do vody.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na salmeteroliumhydroxynaftoát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba astmy sa má za normálnych okolností riadiť postupnými krokmi.


Serevent sa nemá používať (a nie je dostatočný) ako počiatočná liečba astmy.


Serevent nie je náhradou perorálnych alebo inhalačných kortikosteroidov pri liečbe astmy. Jeho použitie dopĺňa ich účinok. Pacienti trpiaci astmou musia byť upozornení na to, že bez konzultácie s lekárom nesmú ukončiť liečbu steroidmi ani znížiť ich dávku, dokonca ani vtedy, ak sa po používaní salmeterolu budú cítiť lepšie.


Zvýšené užívanie krátkodobo pôsobiacich bronchodilatancií na zmiernenie astmatických príznakov svedčí o zhoršení kontroly astmy. V takomto prípade má byť pacient byť poučený, aby sa poradil s lekárom.


Aj keď Serevent môže byť nasadený ako prídavná terapia, ak inhalačné kortikosteroidy neposkytujú dostatočnú kontrolu príznakov astmy, Serevent sa pacientom nemá nasadiť počas ťažkej akútnej exacerbácie astmy, ani ak majú významne alebo akútne sa zhoršujúcu astmu.


Počas liečby Sereventom sa môžu vyskytnúť závažné exacerbácie a nežiaduce účinky spojené s astmou. Ak po nasadení Sereventu príznaky astmy zostanú naďalej nekontrolované alebo ak sa zhoršia, má sa pacientom odporučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku pomoc.


Náhle a pokračujúce zhoršovanie kontroly astmy je potenciálne život ohrozujúce a pacient má podstúpiť urgentné lekárske vyšetrenie.Má sa zvážiť zvýšenie dávky kortikosteroidov. Za týchto okolností môže byť vhodné každodenné sledovanie maximálneho výdychového prietoku. Na udržiavaciu liečbu astmy sa má salmeterol podávať v kombinácii s inhalačnými alebo perorálnymi kortikosteroidmi. Dlhodobo pôsobiace bronchodilatanciá nemajú byť jediným alebo hlavným liekom v udržiavacej liečbe astmy (pozri časť 4.1).


O postupnom znižovaní dávky Sereventu sa môže uvažovať ihneď, ako budú príznaky astmy pod kontrolou. Pri postupnom znižovaní dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov. Má sa použiť najnižšia účinná dávka Sereventu.


Paradoxný bronchospazmus

Tak ako pri inej inhalačnej liečbe, môže dôjsť k paradoxnému bronchospazmu s okamžitým zhoršením piskotov a poklesom maximálneho výdychového prietoku (peak expiratory flow rate, PEFR) po podaní dávky. Tento stav sa má okamžite liečiť rýchlo pôsobiacim bronchodilatanciom. Používanie Sereventu Inhaler N sa musí ihneď prerušiť, pacient vyšetriť a v prípade potreby treba začať alternatívnu liečbu (pozri časť 4.8).


Hlásené boli farmakologické vedľajšie účinky liečby beta‑2agonistami, ako sú tremor, subjektívne palpitácie a bolesť hlavy, ale zvyčajne sú prechodné a pri pravidelnej liečbe ustupujú (pozri časť 4.8).


Kardiovaskulárne účinky

Kardiovaskulárne účinky, ako sú zvýšený systolický krvný tlak a zvýšená srdcová frekvencia, môžu byť ojedinele pozorované pri používaní všetkých sympatomimetík, hlavne pri vyšších ako terapeutických dávkach. Z tohto dôvodu sa má salmeterol opatrne používať u pacientov s už existujúcim kardiovaskulárnym ochorením.


Tyreotoxikóza

Serevent sa má podávať opatrne pacientom s tyreotoxikózou.


Hladiny glukózy v krvi

Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady zvýšených hladín glukózy v krvi (pozri časť 4.8) a je potrebné na to myslieť pri predpisovaní tohto lieku pacientom s diabetes mellitus v anamnéze.


Hypokaliémia

Dôsledkom liečby β2-agonistami môže byť potenciálne závažná hypokaliémia. Zvláštna opatrnosť sa odporúča pri akútnej ťažkej astme, pretože tento účinok môže byť zosilnený hypoxiou a súbežnou liečbou xantínovými derivátmi, steroidmi a diuretikami. V takýchto prípadoch sa majú sledovať hladiny draslíka v sére.


Respiračné príhody

Údaje z veľkej klinickej štúdie (Salmeterol Multi-Center Astma Research Trial, SMART /multicentrická výskumná štúdia skúmajúca salmeterol na liečbu astmy/) poukázali na to, že afroamerickí pacienti boli vystavení zvýšenému riziku závažných respiračných príhod alebo respiračného úmrtia pri používaní salmeterolu v porovnaní s placebom (pozri časť 5.1). Nie je známe, či to spôsobili farmakogenetické alebo iné faktory. Pacientom černošského afrického pôvodu alebo afro‑karibského pôvodu sa má preto odporučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku pomoc, ak počas používania Sereventu zostanú príznaky astmy naďalej nekontrolované alebo ak sa zhoršia.


Ketokonazol

Súbežné podávanie ketokonazolu významne zvyšuje systémovú expozíciu salmeterolu. Môže to viesť k zvýšenému výskytu systémových účinkov (napr. predĺženie QTc intervalu a palpitácie). Preto je potrebné vyhnúť sa súbežnej liečbe ketokonazolom alebo inými silnými inhibítormi CYP3A4, pokiaľ prínosy neprevažujú nad potenciálne zvýšeným rizikom vedľajších systémových účinkov liečby salmeterolom (pozri časť 4.5).


Inhalačná technika

Aby sa zabezpečilo, že do pľúc sa dostáva optimálne množstvo lieku, pacienti majú byť poučení o správnom používaní inhalátora a ich technika sa má skontrolovať.


Vzhľadom na to, že systémová absorpcia prebieha hlavne prostredníctvom pľúc, použitie nadstavca spolu s inhalátorom s dávkovačom môže zmeniť množstvo, ktoré sa dostane do pľúc. Má sa vziať do úvahy, že to môže potenciálne viesť k zvýšenému riziku systémových nežiaducich účinkov, a preto môže byť potrebná úprava dávky.


4.5 Liekové a iné interakcie


Beta‑adrenergné blokátory môžu zoslabiť alebo antagonizovať účinok salmeterolu. Má sa vyhnúť podávaniu neselektívnych aj selektívnych betablokátorov, pokiaľ nie sú závažné dôvody na ich použitie.


Dôsledkom liečby β2‑agonistami môže byť potenciálne závažná hypokaliémia. Zvláštna opatrnosť sa odporúča pri akútnej ťažkej astme, pretože tento účinok môže byť zosilnený súbežnou liečbou xantínovými derivátmi, steroidmi a diuretikami.


Silné inhibítory CYP3A4

Súbežné podávanie ketokonazolu (400 mg perorálne jedenkrát denne) a salmeterolu (50 mikrogramovinhalačne dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 7 dní malo za následok významné zvýšenie plazmatickej expozície salmeterolu (1,4‑násobný vzostup Cmaxa 15‑násobný vzostup AUC). Môže to viesť k zvýšenému výskytu niektorých systémových účinkov liečby salmeterolom (napr. predĺženie QTc intervalu a palpitácie) v porovnaní s podávaním salmeterolu alebo ketokonazolu v monoterapii (pozri časť 4.4).


Nezaznamenali sa klinicky významné účinky na krvný tlak, srdcovú frekvenciu, glykémiu a hladiny draslíka v krvi. Súbežné podávanie ketokonazolu nepredĺžilo polčas eliminácie salmeterolu ani nezvýšilo kumuláciu salmeterolu pri jeho opakovanom podávaní.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu ketokonazolu, pokiaľ prínosy neprevažujú potenciálne zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov liečby salmeterolom. Podobné riziko interakcie pravdepodobne existuje aj pri iných silných inhibítoroch CYP3A4 (napr. itrakonazol, telitromycín, ritonavir).


Stredne silné inhibítory CYP3A4

Súbežné podávanie erytromycínu (500 mg perorálne trikrát denne) a salmeterolu (50 mikrogramov inhalačne dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 6 dní malo za následok malé, ale štatisticky nevýznamné zvýšenie expozície salmeterolu (1,4‑násobný vzostup Cmaxa 1,2‑násobný vzostup AUC). Súbežné podávanie erytromycínu sa nespájalo so žiadnymi závažnými nežiaducimi účinkami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Malé množstvo klinických údajov u gravidných žien (300 až 1 000 ukončených gravidít) nepoukazuje na malformácie alebo fetálnu/neonatálnu toxicitu salmeterolu.


Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity s výnimkou evidencie škodlivého účinku na plod pri veľmi vysokých dávkach (pozri časť 5.3).


Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu Sereventu Inhaler N počas gravidity.


Laktácia

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvierat preukázali vylučovanie salmeterolu do mlieka. Riziko pre dojčené dieťa nemôže byť vylúčené.


Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu Sereventom Inhaler N sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


Štúdie HFA‑134a neodhalili žiadne vplyvy na reproduktivitu a laktáciu dospelých potkanov alebo dvoch následných generácií potkanov, ani na vývoj plodu potkanov alebo králikov.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé(≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000), zahŕňajúc jednotlivé hlásenia. Časté a menej časté nežiaduce účinky boli zvyčajne určené z údajov z klinických štúdií. Výskyt u placeba sa nebral do úvahy. Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky sú zvyčajne stanovené z údajov spontánne hlásených z postmarketingovej praxe.


Nasledujúce frekvencie sa odhadujú pre štandardnú dávku 50 mikrogramov dvakrát denne. Frekvencie pre vyššiu dávku 100 mikrogramov dvakrát denne boli taktiež zohľadnené tam, kde to bolo vhodné.


Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia

Frekvencia

Poruchy imunitného systému

Reakcie z precitlivenosti s nasledujúcimi prejavmi:


Vyrážka (svrbiaca a červená)


Anafylaktické reakcie zahŕňajúce edém a angioedém, bronchospazmus a anafylaktický šok
Menej časté


Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Hypokaliémia


Hyperglykémia


Zriedkavé


Veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

Nervozita


Insomnia


Menej časté


Zriedkavé

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy (pozri časť 4.4)


Tremor (pozri časť 4.4)


Závrat


Časté


Časté


Zriedkavé

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie (pozri časť 4.4)


Tachykardia


Srdcové arytmie (zahŕňajúce fibriláciu predsiení, supraventrikulárnu tachykardiu a extrasystoly).


Časté


Menej časté


Veľmi zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Orofaryngeálne podráždenie


Paradoxný bronchospazmus (pozri časť 4.4)


Veľmi zriedkavé


Veľmi zriedkavé


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea

Veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalové kŕče


Artralgia


Časté


Veľmi zriedkavé


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Nešpecifická bolesť na hrudníku

Veľmi zriedkavé


Hlásené boli farmakologické vedľajšie účinky liečby beta‑2agonistami, ako sú tremor, bolesť hlavy a palpitácie, ale zvyčajne sú prechodné a pri pravidelnej liečbe ustupujú. Tremor a tachykardia sa vyskytujú častejšie pri podávaní dávok vyšších ako 50 mikrogramov dvakrát denne.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy a príznaky

Príznaky a symptómy predávkovania salmeterolom sú rovnaké ako tie, ktoré sú typické pre nadmernú stimuláciu beta2‑adrenergných receptorov, vrátane závratov, zvýšeného systolického krvného tlaku, tremoru, bolesti hlavy a tachykardie. Okrem toho môže dôjsť k hypokaliémii, a preto sa majú sledovať hladiny draslíka v sére. Má sa zvážiť suplementácia draslíka.


Liečba

Ak dôjde k predávkovaniu, pacient má podľa potreby dostať podpornú liečbu s náležitým sledovaním. Ďalšia liečba sa má riadiť klinickým stavom pacienta alebo odporúčaniami poskytnutými národným toxikologickým informačným centrom, pokiaľ sú k dispozícii.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Selektívne agonisty beta‑2‑adrenoreceptorov.


ATC kód: R03AC12


Salmeterol je selektívny dlhodobo pôsobiaci (12 hodín) agonista beta‑2‑adrenoceptorov s dlhým bočným reťazcom, ktorý sa viaže na exomiesto receptora.


Tieto farmakologické vlastnosti salmeterolu poskytujú účinnejšiu ochranu pred histamínom indukovanou bronchokonstrikciou a vytvárajú dlhodobejšiu bronchodilatáciu, trvajúcu aspoň 12 hodín, v porovnaní s odporúčanými dávkami obvyklých, krátkodobo pôsobiacich 2agonistov. Salmeterol inhibuje u človeka včasnú aj neskorú fázu odpovede na inhalačný alergén; ovplyvnenie neskorej fázy pretrváva viac ako 30 hodín po podaní jednotlivej dávky, aj keď už bronchodilatačný účinok nie je prítomný. Podanie jednotlivej dávky salmeterolu znižuje bronchiálnu hyperreaktivitu. Tieto vlastnosti naznačujú, že salmeterol má prídavné nebronchodilatačné účinky, ktorých celkový klinický význam však nie je ešte objasnený. Mechanizmus je odlišný od protizápalového účinku kortikosteroidov, ktoré sa nemajú vysadiť ani sa nemá znížiť ich dávka pri predpísaní salmeterolu.


Salmeterol bol skúmaný v liečbe stavov spojených s CHOCHP a ukázalo sa, že zlepšuje symptómy, funkciu pľúc a kvalitu života.


Klinické štúdie zamerané na astmu


Multicentrická výskumná štúdia skúmajúca salmeterol na liečbu astmy(Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial, SMART)


SMART bola multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, 28‑týždňová štúdia s paralelnými skupinami v USA, v ktorej bolo 13 176 pacientov randomizovaných do skupiny so salmeterolom (50 μg dvakrát denne) a 13 179 pacientov do skupiny s placebom, ktoré sa pridali k obvyklej terapii astmy pacientov. Pacienti boli zaradení, ak boli vo veku ≥ 12 rokov, mali astmu a ak v súčasnej dobe používali liek na astmu (ale nie LABA). Zaznamenalo sa, ak pacienti pri zaradení do štúdie používali inhalačné kortikosteroidy, ale nebolo to požiadavkou štúdie. Primárnym cieľovým ukazovateľom v SMART bol kombinovaný počet respiračných úmrtí a respiračných život ohrozujúcich príhod.


Hlavné zistenia zo SMART: primárny cieľový ukazovateľ

Skupina pacientov

Počet udalostí predstavujúcich primárny cieľový ukazovateľ /počet pacientov

Relatívne riziko

(interval spoľahlivosti 95 %)

salmeterol

placebo

Všetci pacienti

50/13 176

36/13 179

1,40 (0,91; 2,14)

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

23/6127

19/6138

1,21 (0,66; 2,23)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

27/7049

17/7041

1,60 (0,87; 2,93)

Afroamerickí pacienti

20/2366

5/2319

4,10 (1,54; 10,90)

(Riziko uvedené tučným písmom je štatisticky významné s 95 % spoľahlivosťou.)


Hlavné zistenia zo SMART podľa používania inhalačných steroidov pri zaradení do štúdie: sekundárne cieľové ukazovatele


Počet udalostí predstavujúcich sekundárne cieľové ukazovatele /počet pacientov

Relatívne riziko

(interval spoľahlivosti 95 %)

salmeterol

placebo

Respiračné úmrtie

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

10/6 127

5/6 138

2,01 (0,69; 5,86)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

14/7 049

6/7 041

2,28 (0,88; 5,94)

Kombinované úmrtie spojené s astmou alebo život ohrozujúca príhoda spojená s astmou

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

16/6 127

13/6 138

1,24 (0,60; 2,58)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

21/7 049

9/7 041

2,39 (1,10; 5,22)

Úmrtie spojené s astmou

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

4/6 127

3/6 138

1,35 (0,30; 6,04)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

9/7 049

0/7 041

*

(*=výpočet nebol možný kvôli tomu, že v skupine s placebom nebol žiadny prípad. Riziko uvedené tučným písmom je štatisticky významné s 95 % spoľahlivosťou. Sekundárne cieľové ukazovatele vo vyššie uvedenej tabuľke dosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.) Sekundárne cieľové ukazovatele, ktorými boli kombinované úmrtie alebo život ohrozujúca príhoda z akejkoľvek príčiny, úmrtie z akejkoľvek príčiny, alebo hospitalizácia z akejkoľvek príčiny, nedosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.


Klinické štúdie zamerané na CHOCHP


Štúdia TORCH


TORCH bola 3‑ročná štúdia hodnotiaca účinok liečby so Seretide Diskus 50/500 mikrogramov dvakrát denne, Diskusom so salmeterolom 50 mikrogramov dvakrát denne, Diskusom s flutikazón propionátom (FP) 500 mikrogramov dvakrát denne alebo placebom na úmrtnosť z akejkoľvek príčiny (celkovú úmrtnosť) u pacientov s CHOCHP. Pacientom s CHOCHP, ktorí mali pri zaradení do štúdie (pred podaním bronchodilatancia) FEV1 < 60 % náležitých hodnôt,pridelili náhodným výberom dvojito zaslepenú liečbu. Počas štúdie bola u pacientov povolená obvyklá liečba CHOCHP s výnimkou iných inhalačných kortikosteroidov, dlhodobo pôsobiacich bronchodilatancií a dlhodobo užívaných systémových kortikosteroidov. Stav prežívania po 3 rokoch bol zisťovaný u všetkých pacientov bez ohľadu na prerušenie užívania skúšaného lieku. Primárnym cieľovým ukazovateľom bolo zníženie úmrtnosti z akejkoľvek príčiny po 3 rokoch pre Seretide oproti placebu.Placebo

N = 1 524

Salmeterol 50

N = 1 521

FP 500

N = 1 534

Seretide 50/500

N = 1 533

Úmrtnosť z akejkoľvek príčiny po 3 rokoch

Počet úmrtí (%)

231

(15,2 %)

205

(13,5 %)

246

(16,0 %)

193

(12,6 %)

Pomer rizika oproti placebu

(IS)

p‑hodnota

N/A

0,879

(0,73; 1,06)

0,180

1,060

(0,89; 1,27)

0,525

0,825

(0,68; 1,00)

0,0521

Pomer rizika pre Seretide 50/500 oproti jeho zložkám (IS)

p‑hodnota

N/A0,932

(0,77; 1,13)

0,4810,774

(0,64; 0,93)

0,007

N/A

1.Nevýznamná p‑hodnota po úprave vzhľadom na 2 priebežné analýzy porovnávajúce primárnu účinnosť z log-rank analýzy stratifikovanej podľa stavu fajčenia resp. nefajčeniaU jedincov liečených so Seretide bol počas 3 rokov trend k zlepšenému prežívaniu v porovnaní s placebom, avšak v tomto parametri sa nedosiahla hladina štatistickej významnosti p ≤ 0,05.

Percento pacientov, ktorí zomreli počas 3 rokov kvôli príčinám spojeným s CHOCHP, bolo 6,0 % u placeba, 6,1 % u salmeterolu, 6,9 % u FP a 4,7 % u Seretide.


Priemerný počet stredne ťažkých až ťažkých exacerbácií ročne bol významne znížený pri liečbe so Seretide v porovnaní s liečbou salmeterolom, FP a placebom (v skupine so Seretide bola priemerná hodnota výskytu 0,85 oproti 0,97 v skupine so salmeterolom, 0,93 v skupine s FP a 1,13 v skupine s placebom). Toto zodpovedá zníženiu výskytu stredne ťažkých až ťažkých exacerbácií o 25% (95 % IS: 19 % až 31 %; p < 0,001) v porovnaní s placebom, o 12 % v porovnaní so salmeterolom (95 % IS: 5 % až 19 %, p = 0,002) a o 9 % v porovnaní s FP (95 % IS: 1 % až 16 %, p = 0,024). Salmeterol a FP významne znížili výskyt exacerbácií v porovnaní s placebom, salmeterol o 15 % (95 % IS: 7 % až 22 %; p < 0,001) a FP o 18 % (95 % IS: 11 % až 24 %; p < 0,001).


Kvalitu života spojenú so zdravotným stavom, meranú pomocou dotazníka SGRQ (St George’s Respiratory Questionnaire /dotazník hodnotiaci kvalitu života pri respiračných ochoreniach/), zlepšili všetky aktívne lieky v porovnaní s placebom. Priemerné zlepšenie počas troch rokov so Seretide v porovnaní s placebom bolo ‑3,1 jednotiek (95 % IS: ‑4,1 až ‑2,1; p < 0,001), v porovnaní so salmeterolom bolo ‑2,2 jednotiek (p < 0,001) a v porovnaní s FP bolo ‑1,2 jednotiek (p = 0,017). Zníženie o 4 jednotky sa považuje za klinicky významné.


Odhadovaná pravdepodobnosť vzniku pneumónie, hlásenej ako nežiaduca udalosť, počas 3 rokov bola 12,3 % u placeba, 13,3 % u salmeterolu, 18,3 % u FP a 19,6 % u Seretide (pomer rizík u Seretide oproti placebu: 1,64, 9 5% IS: 1,33 až 2,01, p < 0,001). Nedošlo k zvýšeniu výskytu úmrtí spojených s pneumóniou; počet úmrtí počas liečby, ktoré sa posudzovali ako primárne spôsobené pneumóniou, bol 7 u placeba, 9 u salmeterolu, 13 u FP a 8 u Seretide. Nebol žiadny významný rozdiel v pravdepodobnosti vzniku zlomeniny kosti (5,1 % u placeba, 5,1 % u salmeterolu, 5,4 % u FP a 6,3 % u Seretide; pomer rizík u Seretide oproti placebu: 1,22, 95 % IS: 0,87 až 1,72, p = 0,248).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Salmeterol pôsobí lokálne v pľúcach, preto plazmatické hladiny nie sú indikátorom terapeutických účinkov. Okrem toho sú údaje o farmakokinetike salmeterolu obmedzené, vzhľadom na technické ťažkosti so stanovením liečiva v plazme z dôvodu nízkych plazmatických koncentrácií (približne 200 pikogramov/ml alebo menej) po inhalačnom podávaní terapeutických dávok.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Jedinými zisteniami v štúdiách na zvieratách, ktoré sú významné pre klinické použitie, boli účinky spojené so zvýšeným farmakologickým účinkom.


V štúdiách reprodukčnej a vývojovej toxicity nemal salmeteroliumhydroxynaftoát žiadne účinky u potkanov. U králikov sa typická embryofetálna toxicita beta‑2 agonistov (rázštep podnebia, predčasné otvorenie očných viečok, zrastenie sternebra a znížená rýchlosť osifikácie čelových lebečných kostí) vyskytla pri vysokých hladinách expozície (približne 20‑násobne vyšších ako je maximálna odporúčaná denná dávka pre ľudí na základe porovnania AUC).


Salmeteroliumhydroxynaftoát bol negatívny v sérii štandardných štúdií genotoxicity.


Ukázalo sa, že propelent bez CFC, norflurán, u rôznych druhov zvierat, ktoré boli denne počas doby až dvoch rokov vystavené veľmi vysokým koncentráciám aerosólu vysoko prevyšujúcim koncentrácie pravdepodobné u pacientov, nemal žiaden toxický účinok, vrátane žiadnych účinkov na reprodukčnú schopnosť alebo embryofetálny vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Norflurán (HFA 134a), hydrofluóroalkánový (bez chlórofluórouhľovodíkov) propelent


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Kryt vráťte späť na náustok tak, že ho silno potlačíte, až kým nezaklapne.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.


Tlaková nádoba. Nevystavujte teplotám prevyšujúcim 50C. Neprepichujte, nepoškodzujte ani nespáľte, ani keď sa zdá byť prázdna.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Suspenzia je obsiahnutá vo vnútorne lakovanej, 8 ml tlakovej nádobke z hliníkovej zliatiny uzavretej dávkovacím ventilom. Nádobky sú vložené do plastových inhalátorov obsahujúcich rozprašovací náustoks krytom proti prachu. Jedna tlaková nádobka obsahuje 120 inhalačných dávok.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiťdo lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0402/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.09.2006

Dátum posledného predĺženia: 22.06.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

12

Serevent Inhaler N