+ ipil.sk

Sertralin Krka 100 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/05281-ZIB

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2013/00691-Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2011/06054-ZMEPísomná informácia pre používateľa


Sertralin Krka 50 mg

Sertralin Krka 100 mg

filmom obalené tablety


sertralín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sertralin Krka a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sertralin Krka

3. Ako užívať Sertralin Krka

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sertralin Krka

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sertralin Krka a na čo sa používa


Sertralin Krka obsahuje liečivo sertralín. Sertralín je jedným zo skupiny liekov, ktoré sa nazývajú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (Selective Serotonin Re‑uptake Inhibitors, SSRI); tieto lieky sa používajú na liečbu depresie a/alebo stavov úzkosti.


Sertralin Krka sa môže používať na liečbu:

 • depresie a predchádzaniu návratu depresie (u dospelých),

 • sociálnej úzkostnej poruchy (u dospelých),

 • posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) (u dospelých),

 • panickej poruchy (u dospelých),

 • obsedantno‑kompulzívnej poruchy (OCD) (u dospelých a detí a dospievajúcich vo veku 6‑17 rokov).


Depresia je klinické ochorenie s príznakmi, ako je pocit smútku, neschopnosť poriadne spať alebo tešiť sa zo života tak, ako ste boli zvyknutý.


OCD a panická porucha sú ochorenia spojené s úzkosťou s príznakmi, ako je neustále trápenie utkvelými predstavami (posadnutosť), ktoré vás nútia vykonávať opakované rituály (nutkavé javy).


PTSD je stav, ktorý sa môže vyskytnúť po veľmi citovo traumatickom zážitku a má niektoré príznaky, ktoré sú podobné depresii a úzkosti. Sociálna úzkostná porucha (sociálna fóbia) je ochorenie spojené s úzkosťou. Je charakterizované pocitmi intenzívnej úzkosti alebo tiesne pri spoločenských situáciách (napríklad: rozprávanie sa s cudzími ľuďmi, rečnenie pred skupinou ľudí, jedenie alebo pitie v prítomnosti iných alebo obava, že by ste sa mohli správať trápne).


Váš lekár rozhodol, že tento liek je vhodný na liečbu vášho ochorenia.


Ak si nie ste istý, prečo ste dostali Sertralin Krka, opýtajte sa vášho lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sertralin Krka


Neužívajte Sertralin Krka

 • ak ste alergický na sertralín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate alebo ste užívali lieky nazývané inhibítory monoaminooxidázy (MAOI, ako sú selegilín, moklobemid) alebo lieky podobné MAOI (ako je linezolid). Ak ukončíte liečbu sertralínom, musíte počkať minimálne 1 týždeň, než začnete liečbu s MAOI. Po ukončení liečby s MAOI, musíte počkať minimálne 2 týždne, než môžete začať liečbu so sertralínom.

 • ak užívate ďalší liek nazývaný pimozid (antipsychotikum).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Sertralin Krka, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Lieky nie sú vždy vhodné pre každého. Skôr, ako začnete užívať Sertralin Krka, oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytuje alebo sa v minulosti vyskytol niektorý z nasledujúcich stavov:


 • Serotonínový syndróm. V zriedkavých prípadoch sa tento syndróm môže vyskytnúť, keď užívate niektoré lieky v rovnakom čase ako sertralín (Príznaky pozri v časti 4. Možné vedľajšie účinky.). Váš lekár by vám mal povedať, či ste týmto syndrómom trpeli v minulosti.

 • Ak máte nízku hladinu sodíka v krvi, pretože k tomu môže dôjsť v dôsledku liečby Sertralinom Krka. Taktiež musíte oznámiť lekárovi, ak užívate určité lieky na hypertenziu, pretože tieto lieky môžu tiež meniť hladinu sodíka vo vašej krvi.

 • Buďte zvlášť opatrný, ak ste starší človek, pretože môžete mať väčšie riziko nízkej hladiny sodíka vo vašej krvi (pozrite vyššie).

 • Ochorenie pečene; váš lekár môže rozhodnúť, že budete užívať nižšiu dávku Sertralinu Krka.

 • Cukrovka; vaša hladina cukru v krvi sa môže vplyvom Sertralinu Krka zmeniť a môže byť potrebné upraviť vaše lieky na cukrovku.

 • Epilepsia alebo záchvaty, ktoré sa vyskytli v minulosti. Ak máte záchvat (epileptický záchvat), kontaktujte ihneď svojho lekára.

 • Ak ste trpeli manicko‑depresívnou psychózou (bipolárnou poruchou) alebo schizofréniou. Ak máte manickú príhodu, kontaktujte ihneď svojho lekára.

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali samovražedné myšlienky (pozri doleuvedené myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie alebo stavu úzkosti).

 • Ak ste trpeli poruchou krvácania alebo užívate lieky, ktoré zrieďujú krv (napr. kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) alebo warfarín) alebo môžu zvýšiť riziko krvácania.

 • Ak ste dieťa alebo dospievajúci mladší ako 18 rokov. Sertralin Krka sa má používať iba na liečbu detí a dospievajúcich vo veku 6 ‑ 17 rokov trpiacich obsedantno‑kompulzívnou poruchou. Ak sa liečite na toto ochorenie, váš lekár vás bude chcieť starostlivo sledovať (pozri ďalej Použitie u detí a dospievajúcich).

 • Ak máte elektrokonvulzívnu liečbu (ECT).

 • Ak máte problémy s očami, napr. určitý druh glaukómu (zvýšený vnútroočný tlak).


Nepokoj/Akatízia

Užívanie sertralínu sa dáva do súvislosti s akatíziou (úzkostný nepokoj a potreba pohybovať sa, často bez schopnosti sedieť alebo stáť v pokoji). K tomuto najpravdepodobnejšie dochádza počas prvých niekoľkých týždňov liečby. Zvýšenie dávky môže byť škodlivé pre pacientov, u ktorých sa objavia takéto príznaky.


Reakcie spojené s prerušením liečby

Reakcie spojené s prerušením liečby sú bežné, zvlášť ak je liečba prerušená náhle (pozri časť 4 Možné vedľajšie účinky). Riziko príznakov spojených s prerušením liečby závisí od jej dĺžky liečby, od dávkovania a rýchlosti, akou sa dávka znižuje. Zvyčajne sú tieto príznaky mierne až stredne závažné. U niektorých pacientov však môžu byť závažné. Obvykle sa vyskytujú počas prvých niekoľkých dní po ukončení liečby. Takéto príznaky väčšinou stratia samé od seba do 2 týždňov. U niektorých pacientov môžu trvať dlhšie (2‑3 mesiace alebo viac). Pri ukončovaní liečby Sertralinom Krka sa odporúča znižovať dávku postupne počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov v závislosti od potrieb pacienta.


Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo stavov úzkosti

Ak máte depresiu a/alebo stavy úzkosti, môžete mať niekedy sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie v období od začiatku užívania antidepresív až kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.


S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

 • ste už mali v minulosti samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky,

 • ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvýšené riziko samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov s psychiatrickými poruchami, ktorí sa liečili antidepresívami.

Ak kedykoľvek máte sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, kontaktujte svojho lekára, alebo choďte priamo do nemocnice.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa vaša depresia alebo úzkosť zhoršili alebo ich znepokojujú zmeny vo vašom správaní.


Deti a dospievajúci

Sertralin Krka sa za normálnych okolností nesmie požívať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, s výnimkou pacientov s obsedantno‑kompulzívnou poruchou. Keď sa pacienti mladší ako 18 rokov liečia liekmi tejto skupiny, majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú samovražedné pokusy, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresivita, nepriateľské správanie a hnev). Napriek tomu sa váš lekár môže rozhodnúť predpísať Sertralin Krka pacientovi mladšiemu ako 18 rokov, ak je to v záujme pacienta. Ak váš lekár predpísal Sertralin Krka pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete o tom porozprávať, obráťte sa, prosím, naňho. Okrem toho informujte svojho lekára, ak sa pri užívaní Sertralinu Krka pacientmi mladšími ako 18 rokov objavia alebo zhoršia niektoré prejavy uvedené vyššie. Taktiež zatiaľ nie sú k dispozícii dlhodobé údaje o bezpečnosti Sertralinu Krka týkajúce sa rastu, dospievania a rozvoja poznania a správania u tejto vekovej skupiny.


Iné lieky a Sertralin Krka

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť pôsobenie Sertralinu Krka, alebo samotný Sertralin Krka môže znížiť účinnosť iných liekov užívaných v rovnakom čase.


Užívanie Sertralinu Krka spolu s nasledujúcimi liekmi môže vyvolať závažné vedľajšie účinky

 • Lieky nazývané inhibítory monoaminoxidázy (MAOI), ako moklobemid (na liečbu depresie) a seligilín (na liečbu Parkinsonovej choroby) a antibiotikum linezolid. Neužívajte Sertralin Krka spolu s MAOI.

 • Lieky na liečbu duševných porúch (pimozid). Neužívajte Sertralin Krka spolu s pimozidom.


Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate nasledujúce lieky

 • Rastlinné lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum). Účinky ľubovníka bodkovaného môžu trvať 1‑2 týždne. Porozprávajte sa so svojím lekárom.

 • Lieky obsahujúce aminokyselinu tryptofán.

 • Lieky na liečbu ťažkej bolesti (napr. tramadol).

 • Lieky používané pri anestézii alebo na liečbu chronickej bolesti (fentanyl).

 • Lieky na liečbu migrény (napr. sumatriptan).

 • Lieky zrieďujúce krv (warfarín).

 • Lieky na liečbu bolesti/zápalu kĺbov (nesteoridové antiflogistiká (NSAID)), ako sú ibuprofén, kyselina acetylsalicylová (aspirín).

 • Sedatíva (diazepam).

 • Diuretiká.

 • Lieky na liečbu epilepsie (fenytoín, fenobarbital, karbamazepín).

 • Lieky na liečbu cukrovky (tolbutamid).

 • Lieky na liečbu nadmerného obsahu žalúdočnej kyseliny a vredov (cimetidín, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol).

 • Lieky na liečbu mánie a depresie (lítium).

 • Iné lieky na liečbu depresie (ako sú amitriptylín, nortriptylín, nefazodon, fluoxetín, fluvoxamín).

 • Lieky na liečbu schizofrénie a iných duševných porúch (ako sú perfenazín, levomepromazín a olanzapín).

 • Lieky používané na úpravu tepu a rytmu srdca (ako flekainid, propafenón).

 • Lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo angíny pektoris (diltiazem, verapamil).

 • Lieky na liečbu HIV/AIDS a žltačky typu C (inhibítory proteázy).

 • Lieky na liečbu bakteriálnych infekcií (ako sú erytromycín, klaritromycín, telitromycín).

 • Lieky na liečbu plesňových infekcií (ako sú ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, flukonazol).

 • Lieky na prevenciu nevoľnosti a vracania (aprepitant).


Sertralin Krka a jedlo, nápoje a alkohol

Tablety Sertralinu Krka sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Počas užívania Sertralinu Krka sa vyhýbajte alkoholu.


Sertralín sa nemá užívať spolu s grapefruitovou šťavou, pretože sa môže zvýšiť hladina sertralínu vo vašom tele.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Bezpečnosť sertralínu u tehotných žien nebola úplne stanovená. Sertralin Krka sa má podávať tehotným ženám len vtedy, ak lekár zváži, že prínos pre matku prevýši možné riziko pre plod. Ženy v plodnom veku majú počas užívania sertralínu používať primeraný spôsob antikoncepcie.


Uistite sa, že vaša pôrodná asistentka a/alebo váš lekár vedia o tom, že užívate Sertralin Krka. Lieky ako Sertralin Krka, keď sa užívajú počas tehotenstva, najmä v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, môžu zvýšiť riziko vzniku vážneho stavu u detí, ktorý sa volá pretrvávajúca pľúcna hypertenzia novorodenca (persistent pulmonary hypertension in the newborn - PPHN). U dieťaťa sa objaví zrýchlené dýchanie a modranie. Tieto príznaky sa zvyčajne objavia počas prvých 24 hodín po narodení dieťaťa. Ak sa to stane vášmu dieťaťu, okamžite kontaktujte vašu pôrodnú asistentku a/alebo lekára.


Vaše dieťa môže mať po narodení niektoré príznaky, ktoré zvyčajne začínajú počas prvých 24 hodín po narodení. Patria medzi ne:

 • ťažkosti pri dýchaní,

 • modrastá pokožka alebo príliš teplé alebo príliš studené telo,

 • modrasté pery,

 • vracanie alebo problémy pri kŕmení,

 • veľká únava, neschopnosť spať alebo plač,

 • stuhnuté alebo ochabnuté svaly,

 • triaška, nervozita, kŕče,

 • zvýšené reflexné reakcie,

 • podráždenosť,

 • nízka hladina cukru v krvi.


Ak má vaše dieťa po narodení ktorýkoľvek z týchto príznakov alebo sa obávate o zdravie vášho dieťaťa, povedzte to vášmu lekárovi alebo pôrodnej asistentke.


Bolo dokázané, že sertralín sa vylučuje do materského mlieka. Sertralin Krka sa má používať u dojčiacich žien len vtedy, ak lekár zváži, že prínos pre matku prevýši možné riziko pre bábätko.


Plodnosť

V štúdiách na zvieratách bolo pozorované, že niektoré lieky ako sertralín môžu znižovať kvalitu spermií. Teoreticky to môže ovplyvniť plodnosť, ale vplyv na ľudskú plodnosť zatiaľ nebol pozorovaný.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lieky pôsobiace na myseľ, ako je sertralín, môžu ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Preto neveďte vozidlo, ani neobsluhujte stroje, pokiaľ neviete, ako tento liek ovplyvňuje vašu schopnosť vykonávať tieto činnosti.


3. Ako užívať Sertralin Krka


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Tablety Sertralinu Krka sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Váš liek užívajte jedenkrát denne, buď ráno alebo večer.


Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika


Zvyčajná dávka je:

Dospelí:

Depresia a obsedantno‑kompulzívna porucha:

Zvyčajná účinná dávka pri depresii a OCD je 50 mg/deň. Denná dávka sa môže zvyšovať postupne po 50 mg a v intervale aspoň jedného týždňa počas obdobia niekoľkých týždňov. Maximálna odporúčaná dávka je 200 mg/deň.


Panická porucha, sociálna úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha:

Pri panickej poruche, sociálnej úzkostnej poruche a posttraumatickej stresovej poruche má liečba začať dávkou 25 mg/deň a po prvom týždni sa má zvýšiť na 50 mg/deň.

Denná dávka sa potom môže postupne zvyšovať po 50 mg počas obdobia niekoľkých týždňov. Maximálna odporúčaná dávka je 200 mg/deň.


Použitie u detí a dospievajúcich

Sertralin Krka sa musí používať iba na liečbu detí a dospievajúcich trpiacich OCD vo veku 6‑17 rokov.

Obsedantno‑kompulzívna porucha:

Deti vo veku 6 až 12 rokov: odporúčaná začiatočná dávka je 25 mg denne.

Po jednom týždni vám ju lekár môže zvýšiť na 50 mg denne. Maximálna dávka je 200 mg denne.

Dospievajúci vo veku 13 až 17 rokov: odporúčaná začiatočná dávka 50 mg denne. Maximálna dávka je 200 mg denne.


Ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami, povedzte to svojmu lekárovi a dodržiavajte jeho pokyny.


Váš lekár vám poradí, ako dlho máte užívať liek. To bude závisieť od povahy vášho ochorenia a od toho ako dobre budete odpovedať na liečbu. Môže trvať niekoľko týždňov, kým sa vaše príznaky začnú zlepšovať. Liečba depresie by mala obvykle pokračovať 6 mesiacov po zlepšení zdravotného stavu.


Ak užijete viac Sertralinu Krka, ako máte

Ak náhodou užijete príliš veľa Sertralinu Krka, informujte o tom okamžite svojho lekára alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Vždy si so sebou vezmite označené balenie lieku, či už so zvyšným liekom alebo bez neho.


Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ospalosť, nutkanie na vracanie a vracanie, rýchly tlkot srdca, tras, nepokoj, závrat a v zriedkavých prípadoch bezvedomie.


Ak zabudnete užiť Sertralin Krka

Ak zabudnete užiť dávku, neužite vynechanú dávku. Užite až nasledujúcu dávku v správnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Sertralin Krka

Neprestaňte užívať Sertralin Krka, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Predtým než úplne prestanete užívať tento liek, váš lekár bude chcieť postupne znižovať vašu dávku Sertralinu Krka počas niekoľkých týždňov. Ak liečbu ukončíte náhle, môže to u vás vyvolať vedľajšie účinky, ako sú závrat, znížená citlivosť na dotyk, poruchy spánku, nepokoj alebo úzkosť, bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, vracanie a tras. Ak sa u vás objavia niektoré z týchto vedľajších účinkov alebo akékoľvek iné vedľajšie účinky, keď prestanete užívať Sertralin Krka, porozprávajte sa, prosím, so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejším vedľajším účinkom je nutkanie na vracanie. Vedľajšie účinky závisia od dávky a často vymiznú pri pokračovaní v liečbe.


Povedzte okamžite svojmu lekárovi:

ak po užití lieku zaznamenáte niektorý z nasledujúcich príznakov, tieto príznaky môžu byť závažné.

 • Ak sa u vás objaví závažná kožná vyrážka s pľuzgierikmi (multiformný erytém), (táto môže postihnúť ústa a jazyk). Môže ísť o znaky ochorenia známeho ako Stevensov‑Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Váš lekár v takýchto prípadoch ukončí vašu liečbu.

 • Alergická reakcia alebo alergia, ktorá môže zahŕňať príznaky, ako sú svrbivá kožná vyrážka, ťažkosti pri dýchaní, sipot, opuch očných viečok, tváre alebo pier.

 • Ak sa u vás objaví nepokoj, zmätenosť, hnačka, vysoká teplota a krvný tlak, nadmerné potenie a rýchly tlkot srdca. Toto sú príznaky serotonínového syndrómu. V zriedkavých prípadoch sa tento syndróm môže vyskytnúť, keď užívate určité lieky v rovnakom čase ako sertralín. Váš lekár bude chcieť ukončiť vašu liečbu.

 • Ak vám ožltne koža a oči, čo môže svedčiť o poškodení pečene.

 • Ak sa u vás objavia príznaky depresie spolu so samovražednými myšlienkami.

 • Ak začnete pociťovať nepokoj a nie ste schopný ticho sedieť alebo stáť po tom, ako začnete užívať Sertralin Krka. Ak začnete pociťovať nepokoj, povedzte to svojmu lekárovi.

 • Ak máte kŕče.

 • Ak máte manické fázy (pozri časť 2 „Upozornenia a opatrenia“).


Nasledujúce vedľajšie účinky sa pozorovali v klinických štúdiách u dospelých.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

nespavosť, závrat, ospalosť, bolesť hlavy, hnačka, pocit nevoľnosti, sucho v ústach, zlyhanie ejakulácie, únava.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hrdla, nechutenstvo, zvýšená chuť do jedla,

 • depresia, divné pocity, nočná mora, úzkosť, vzrušenie, nervozita, pokles pohlavnej túžby, škrípanie zubov,

 • znížená citlivosť na dotyk a brnenie v prstoch, tras, napätie vo svaloch, zmeny chuti, nedostatok pozornosti,

 • porucha videnia, zvonenie v ušiach,

 • búšenie srdca, návaly, zívanie,

 • bolesť brucha, vracanie, zápcha, žalúdočná nevoľnosť, plynatosť,

 • vyrážka, nadmerné potenie, bolesť svalov, porucha sexuálnej činnosti, porucha erekcie, bolesť hrudníka.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • nachladnutie horných dýchacích ciest, nádcha,

 • halucinácie, pocit veľkého šťastia, otupenosť, abnormálne myslenie,

 • kŕč, mimovoľné kontrakcie svalov, porucha koordinácie, zvýšená pohyblivosť, strata pamäti, znížená citlivosť, porucha reči, závrat pri postavení sa, migréna,

 • bolesť ucha, zrýchlenie srdcovej činnosti, vysoký krvný tlak, sčervenanie pokožky,

 • ťažkosti s dýchaním, možný sipot, dýchavica, krvácanie z nosa,

 • zápal pažeráka, sťažené prehĺtanie, hemoroidy (zlatá žila), nadmerné vylučovanie slín, ochorenie jazyka, grganie,

 • opuch očí, purpurové škvrny na koži, plešatenie, studený pot, suchá koža, žihľavka,

 • zápal kostí a kĺbov, svalová slabosť, bolesť chrbta, šklbanie svalov,

 • nočné močenie, neschopnosť močiť, nadmerné močenie, časté močenie, problémy s močením,

 • krvácanie z pošvy, porucha sexuálnej činnosti u žien, nevoľnosť, zimnica, horúčka, slabosť, smäd, úbytok hmotnosti, prírastok hmotnosti.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • črevné problémy, ušná infekcia, rakovina, zdurené uzliny, vysoký cholesterol, nízka hladina cukru v krvi,

 • telesné príznaky v dôsledku stresu alebo vzrušenia, lieková závislosť, duševná choroba, agresivita, paranoja, samovražedné myšlienky, námesačnosť, predčasná ejakulácia,

 • kóma, abnormálne pohyby, ťažkosti pri pohybe, zvýšená citlivosť, zmyslové poruchy,

 • zelený zákal, slzenie, tmavá škvrna pred očami, dvojité videnie, svetloplachosť, krv v oku, rozšírené zrenice,

 • srdcový infarkt, spomalená srdcová činnosť, srdcové problémy, nedokrvenie rúk a nôh, kŕč hlasiviek, rýchle dýchanie, pomalé dýchanie, porucha hlasu, štikútka,

 • krv v stolici, zápal úst, vredy na jazyku, ochorenie zubov, zápal jazyka, vredy v ústach, porucha funkcie pečene,

 • pľuzgiere na koži, vyrážky vo vlasoch, porucha vlasovej štruktúry, abnormálny zápach pokožky, porucha kostí,

 • znížené množstvo vylúčeného moču, neschopnosť udržať moč, neistota pri močení,

 • nadmerné krvácanie z pošvy, sucho v oblasti pošvy, červený bolestivý penis a predkožka, výtok z genitálií, dlhotrvajúca erekcia, výtok z prsníkov,

 • prietrž, znížená tolerancia liekov, porucha chôdze, zlé výsledky laboratórnych testov, abnormálne hodnoty sperma, úraz, rozšírenie ciev,

 • samovražedné myšlienky, samovražedné správanie: prípady samovražedných myšlienok a správania boli pozorované počas liečby sertralínom alebo krátko po prerušení liečby (pozri časť 2).


Po uvedení sertralínu na trh boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

 • pokles bielych krviniek, pokles krvných doštičiek, nízka hladina hormónov štítnej žľazy, endokrinné poruchy, nízka hladina soli v krvi, problémy s hladinou cukru v krvi (diabetes), zvýšená hladina cukrov v krvi,

 • desivé abnormálne sny,

 • pohybové svalové poruchy (ako sú nekontrolované pohyby, napätie vo svaloch, poruchy chôdze, a stuhnutosť, kŕče a nedobrovoľné pohyby svalov), strata vedomia, náhla silná bolesť hlavy (čo môže byť príznakom závažného ochorenia nazývaného reverzibilný cerebrálny vazokonstrikčný syndróm (RCVS)),

 • porucha videnia, rozdielne zreničky, problémy s krvácaním (ako je krvácanie z nosa, žalúdočné krvácanie alebo krv v moči), pľúcne ochorenia, ktoré majú vplyv na tkanivo a priestor v okolí alveol v pľúcach, zápal podžalúdkovej žľazy, závažné problémy s funkciou pečene, žltá koža a oči (žltačka),

 • opuch kože, reakcia kože na slnko, svrbenie, bolesť kĺbov, svalové kŕče, zväčšenie prsníkov, nepravidelná menštruácia, opuch nôh, problémy so zrážaním krvi a ťažká alergická reakcia.


Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

V klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich boli vedľajšie účinky zvyčajne podobné ako u dospelých (pozri vyššie). Najčastejšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich boli bolesť hlavy, nespavosť, hnačka a pocit nevoľnosti.


Príznaky, ktoré sa môžu objaviť po ukončení liečby

Ak náhle prestanete užívať tento liek, môžu sa u vás objaviť vedľajšie príznaky ako závrat, stŕpnutosť, poruchy spánku, agitovanosť alebo úzkosť, bolesť hlavy, pocit na vracanie a triašku (pozri časť 3 „Ak prestanete užívať Sertralin Krka“).


U pacientov užívajúcich tento typ liekov sa pozorovalo zvýšené riziko zlomenín kostí.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Sertralin Krka


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sertralin Krka obsahuje

 • Liečivo je sertralín.

50 mg filmom obalené tablety:

každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg sertralínu ako sertralíniumchlorid

100 mg filmom obalené tablety:

každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg sertralínu ako sertralíniumchlorid.

 • Ďalšie zložky sú dihydrát fosforečnanu vápenatého, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), hyprolóza, mastenec, magnéziumstearát v jadre tablety a hypromelóza, oxid titaničitý (E171), mastenec, propylénglykol vo filmovej obaľovacej sústave.


Ako vyzerá Sertralin Krka a obsah balenia

50 mg tablety sú biele, oválne, mierne bikonvexné filmom obalené tablety, s deliacou ryhou na jednej strane a znakom S3 na opačnej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

100 mg tablety sú biele okrúhle filmom obalená tablety, s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Sú dostupné blistrové balenia obsahujúce 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98 a 100 tabliet.

Je dostupná škatuľka s plastovým obalom obsahujúcim 250 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobcovia

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, D-27472 Cuxhaven, Nemecko

SPECIFAR ABEE, 1, 28 Octovriou Str., Ag. Varvara, 123-51 Athens, Grécko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EEA pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Slovensko, Slovinsko

Sertralin Krka

Česká republika

Sertralin JS Partner

Dánsko, Švédsko

Sertrone

Grécko

Zolotrin

Nemecko

Sertra TAD

Írsko

Sertraline Krka

Poľsko

Sertralina Krka

Portugalsko

Asentra


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2013.

9Sertralin Krka 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2011/06054-ZME

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2013/00691-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Sertralin Krka 50 mg

Sertralin Krka 100 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


50 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg sertralínu, ako sertralíniumchlorid.

100 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg sertralínu, ako sertralíniumchlorid.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Filmom obalená tableta 50 mg:

biele, oválne, mierne bikonvexné filmom obalené tablety, s deliacou ryhou na jednej strane a znakom S3 na opačnej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Filmom obalená tableta 100 mg:

biele, okrúhle filmom obalené tablety, s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Epizódy veľkej depresie. Prevencia recidív epizód veľkej depresie.

Panická porucha s agorafóbiou alebo bez nej.

Obsedantno - kompulzívna porucha (Obsessive compulsive disorder - OCD) u dospelých, detí a dospievajúcich pacientov vo veku 6-17 rokov.

Sociálna úzkostná porucha.

Posttraumatická stresová porucha (Post traumatic stress disorder - PTSD).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Sertralín sa podáva jedenkrát denne ráno alebo večer.

Tablety sertralínu sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Začiatočná liečba


Depresia a OCD

Liečba sertralínom sa má začať dávkou 50 mg denne.


Panická porucha, PTSD a sociálna úzkostná porucha

Liečba sa má začať dávkou 25 mg denne. Po jednom týždni sa odporúča zvýšiť dávku na 50 mg raz denne. U tohto dávkovacieho režimu sa preukázalo, že na začiatku liečby znižuje frekvenciu výskytu závažných nežiaducich účinkov charakteristických pre panickú poruchu.


Titrovanie dávky


Depresia, OCD, panická porucha, sociálna úzkostná porucha a PTSD

Pre pacientov, ktorí neodpovedajú na dávku 50 mg môže byť prospešné jej zvýšenie. Zmeny dávky sa majú vykonávať postupne po 50 mg v intervaloch najmenej jedného týždňa, až na maximálnu dávku 200 mg denne. Vzhľadom k eliminačnému polčasu sertralínu, ktorý je 24 hodín, sa zmeny dávok nemajú vykonávať častejšie než jeden krát týždenne.


Nástup terapeutického účinku je možné pozorovať do 7 dní. K dosiahnutiu úplnej terapeutickej odpovede je však obvykle potrebné dlhšie obdobie, a to najmä u OCD.


Udržiavacia liečba


Počas dlhodobej liečby sa má dávkovanie udržiavať na čo najnižšej účinnej úrovni, s následnými úpravami v závislosti na terapeutickej odpovedi.


Depresia

Dlhodobá liečba môže byť tiež vhodná na prevenciu recidív epizód veľkej depresie (major depressive episodes - MDE). Vo väčšine prípadov sa pri prevencii recidív MDE odporúča rovnaké dávkovanie ako pri súčasnej epizóde. Na dosiahnutie eliminácie symptómov, liečba pacientov s depresiou má byť dostatočne dlhá, najmenej 6 mesiacov.


Panická porucha a OCD

U panickej poruchy a OCD je potrebné prebiehajúcu liečbu pravidelne vyhodnocovať, keďže u týchto porúch nebola preukázaná prevencia relapsu.


Dávkovanie u pediatrickej populácie


Pediatrická populácia s obsedantno-kompulzívnou poruchou

Vo veku od 13 do17 rokov: začiatočná dávka je 50 mg jedenkrát denne.

Vo veku od 6 do12 rokov: začiatočná dávka je 25 mg jedenkrát denne. Po jednom týždni sa môže dávka zvýšiť na 50 mg jedenkrát denne.


V prípade nedostatočnej terapeutickej odpovedi sa môžu nasledujúce dávky zvyšovať o 50 mg v priebehu niekoľkých týždňov. Maximálna denná dávka je 200 mg. Pri zvyšovaní dávky nad 50 mg však treba brať do úvahy menšiu telesnú hmotnosť detí v porovnaní s dospelými. Zmeny dávky sa nemajú vykonávať častejšie než jeden krát týždenne.


Účinnosť sa nepreukázala u pediatrických pacientov s veľkou depresívnou poruchou.


Nie sú k dispozícii údaje u detí mladších ako 6 rokov (pozri časť 4.4).


Použitie u starších pacientov

U starších pacientov sa má liek dávkovať s opatrnosťou, keďže u starších pacientov je zvýšené riziko hyponatriémie (pozri časť 4.4).


Použitie u pacientov s nedostatočnou funkciou pečene

K použitiu sertralínu u pacientov s ochorením pečene treba pristupovať s opatrnosťou. Majú sa používať nižšie dávky, prípadne sa dávky majú podávať menej často (pozri časť 4.4). V prípade závažného poškodenia pečene sa sertralín nemá používať, nakoľko nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje (pozri časť 4.4).


Použitie u pacientov s nedostatočnou funkciou obličiek

U pacientov s renálnou insuficienciou nie je potrebné upravovať dávkovanie (pozri časť 4.4).


Príznaky z prerušenia pozorované po vysadení sertralínu

Je potrebné vyhnúť sa náhleho ukončenia liečby. Pri ukončení liečby sertralínom je potrebné dávku znižovať postupne počas obdobia najmenej 1‑2 týždňov, aby sa znížilo riziko príznakov z prerušenia (pozri časti 4.4 a 4.8). Ak sa po znížení dávky alebo po ukončení liečby objavia ťažko tolerovateľné príznaky, je vhodné zvážiť návrat ku predpísanej dávkovacej schéme. Následne môže lekár opäť začať znižovať dávku, avšak ešte postupnejšie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežná liečba sertralínom a ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) je kontraindikovaná kvôli riziku vzniku serotonínového syndrómu so symptómami, ako sú agitovanosť, tremor a hypertermia. Liečba sertralínom sa nesmie začať skôr ako 14 dní po ukončení liečby ireverzibilnými IMAO. Liečba sertralínom sa musí ukončiť aspoň 7 dní pred začatím liečby ireverzibilnými IMAO (pozri časť 4.5).


Súbežné užívanie sertralínu a pimozidu je kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Serotonínový syndróm (SS) alebo neuroleptický malígny syndróm (NMS)

Vznik potenciálne život ohrozujúcich syndrómov, ako sú serotonínový syndróm (SS) alebo neuroleptický malígny syndróm (NMS) bol hlásený pri liečbe selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania serotonínu (SSRI), vrátane liečby sertralínom. Riziko SS alebo NMS pri SSRI je zvýšené pri súčasnom použití so serotonínergnými liekmi (vrátane triptánov), s liekmi, ktoré zhoršujú metabolizmus serotonínu (vrátane MAOI), s antipsychotickými liekmi a ostatnými dopamínovými antagonistami. Pacienti majú byť monitorovaní pre prípad náhleho objavenia sa znakov a príznakov SS alebo NMS syndrómu (pozri časť 4.3).


Zmena liečby z iného selektívneho inhibítora spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), antidepresíva alebo lieku na obsedantno–kompulzívnu poruchu

Pre optimálne načasovanie prechodu z iného SSRI, antidepresíva alebo iného lieku na obsedantno–kompulzívnu poruchu sú k dispozícii len obmedzené kontrolované skúsenosti. Lekár musí starostlivo zvážiť a posúdiť najmä zmenu liečby z liekov s protrahovaným účinkom ako je fluoxetín.


Iné sérotonínergné lieky, napr. tryptofán, fenfluramín a antagonisty 5-HT

Súbežné podanie sertralínu s inými liekmi, ktoré zosilňujú účinok sérotonínergnej neurotransmisie, ako sú tryptofán alebo fenfluramín alebo antagonisty 5–HT alebo rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum), si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Je nutné sa mu vyhnúť kedykoľvek je to možné, kvôli možným farmakodynamickým interakciám.


Aktivácia hypománie alebo mánie

U malého počtu pacientov liečených na trhu dostupnými antidepresívami a liekmi na obsedantno–kompulzívnu poruchu, vrátane sertralínu, sa vyskytli príznaky mánie alebo hypománie. Preto pacienti s mániou alebo hypomániou v anamnéze majú užívať sertralín s opatrnosťou a pod starostlivým dozorom lekára. U pacientov vstupujúcich do manickej fázy je nutné sertralín vysadiť.


Schizofrénia

U pacientov so schizofréniou môže dôjsť k zhoršeniu psychotických symptómov.


Záchvaty

Počas liečby sertralínom sa môžu vyskytnúť záchvaty: je potrebné sa vyhnúť podávaniu sertralínu pacientom s nestabilnou epilepsiou a je potrebné starostlivo monitorovať pacientov s kontrolovanou epilepsiou počas jeho podávania. Ak sa u pacienta objavia záchvaty, liečba sertralínom sa musí prerušiť.


Samovražda/samovražedné myšlienky/samovražedné pokusy alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodením a samovraždou (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko sa zlepšenie nemusí preukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.


Iné psychiatrické stavy, na liečbu ktorých bol predpísaný sertralín, môžu byť tiež spojené so zvýšeným rizikom suicidálneho správania. Okrem toho, tieto stavy môžu byť spojené s veľkou depresívnou poruchou. Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou majú byť dodržiavané aj pri liečbe pacientov s inými psychiatrickými poruchami.


Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť počas liečby starostlivo sledovaní. Meta-analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov s psychickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávky starostlivo monitorovať. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Sertralín sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, s výnimkou pacientov s obsedantno–kompulzívnou poruchou vo veku 6‑17 rokov. Samovražedné správanie (pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky) a hostilita (predovšetkým agresia, protichodné správanie a hnev) boli v klinických štúdiách častejšie pozorované medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami, než u pacientov, ktorí boli liečení placebom. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na objektívnej potrebe predsa len urobí, pacient má byť starostlivo sledovaný kvôli výskytu samovražedných symptómov. Navyše, chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja. Lekár musí pediatrických pacientov podstupujúcich dlhodobú liečbu sledovať, či sa neobjavia zmeny týchto funkcií.


Neobvyklé krvácanie/hemorágia

Pri užívaní SSRI boli hlásené prípady abnormálneho kožného krvácania, ako sú ekchymóza a purpura a iné hemoragické poruchy ako je gastrointestinálne alebo gynekologické krvácanie. U pacientov užívajúcich SSRI, najmä v kombinácii s liekmi, o ktorých je známe, že ovplyvňujú funkciu krvných doštičiek (napr. antikoagulanciá, atypické antipsychotiká a fenothiazíny, väčšina tricyklických antidepresív, kyselina acetylsalicylová a NSAID), ako aj u pacientov s históriou krvácavosti je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.5).


Hyponatriémia

V dôsledku liečby SSRI alebo SNRI vrátane sertralínu sa môže objaviť hyponatriémia. V mnohých prípadoch je hyponatriémia dôsledkom syndrómu neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). Boli hlásené prípady hladín sodíka v sére nižších ako 110 mmol/l.

Vyššie riziko rozvoja hyponatriémie môže byť u starších pacientov v dôsledku užívania SSRI alebo SNRI. vo vyššom riziku rozvoja. Tiež pacienti užívajúci diuretiká alebo hypovolemickí pacienti môžu byť vystavení vyššiemu riziku (pozri Použitie u starších pacientov). U pacientov so symptomatickou hyponatriémiou je vhodné uvažovať o ukončení liečby sertralínom a zaviesť vhodné lekárske opatrenia. Znaky a symptómy hyponatriémie zahŕňajú bolesť hlavy, problémy s koncentráciou, zhoršenie pamäti, zmätenosť, slabosť a nestabilitu, ktoré môžu viesť k pádom. Znaky a symptómy u ťažších a/alebo akútnych prípadov zahŕňali halucinácie, synkopu, záchvaty, kómu, zástavu dýchania a úmrtie.


Príznaky z prerušenia pozorované po prerušení liečby sertralínom

Po prerušení liečby sú časté príznaky z prerušenia, najmä ak bola liečba ukončená náhle (pozri časť 4.8). V klinických štúdiách bola medzi pacientmi liečenými sertralínom incidencia hlásených abstinenčných reakcií 23 % u pacientov, ktorí prestali užívať sertralín, v porovnaní s 12 % u pacientov, ktorí pokračovali v liečbe sertralínom.


Riziko abstinenčných príznakov závisí na viacerých faktoroch, vrátane dĺžky a dávky liečby a rýchlosti znižovania dávky. Najčastejšie hlásenými reakciami sú závrat, poruchy zmyslového vnímania (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane nespavosti a intenzívnych snov), agitovanosť alebo úzkosť, nevoľnosť a/alebo vracanie, tras a bolesť hlavy. Vo všeobecnosti sú tieto príznaky miernej až strednej intenzity, u niektorých pacientov ale môžu byť závažné. Objavujú sa obvykle počas niekoľkých prvých dní po prerušení liečby, boli ale zaznamenané prípady podobných príznakov pri neúmyselnom vynechaní dávky. Tieto príznaky obvykle odznejú samé do 2 týždňov, u niektorých jednotlivcov ale môžu pretrvávať dlhšie (2‑3 mesiace alebo i dlhšie). Pri ukončovaní liečby sertralínom sa preto odporúča znižovať dávku podľa potrieb pacienta postupne počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov (pozri časť 4.2).


Akatízia/psychomotorický nepokoj

Užívanie sertralínu bolo spojené s rozvojom akatízie, ktorá je charakterizovaná subjektívne nepríjemným alebo obťažujúcim nepokojom a nutkaním pohybovať sa, často sprevádzaným neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Tieto príznaky sa najpravdepodobnejšie objavia počas niekoľkých prvých týždňov liečby. Pre pacientov, u ktorých sa tieto príznaky objavia, môže byť zvýšenie dávky škodlivé.


Použitie u pacientov s poruchami funkcie pečene

Sertralín sa z veľkej časti metabolizuje v pečeni. Farmakokinetická štúdia, pri ktorej boli pacientom s miernou, stabilnou cirhózou podané viacnásobné dávky liekov, preukázala predlžený eliminačný polčas a približne trojnásobnú plochu pod krivkou (AUC) a Cmax v porovnaní so zdravými osobami. Neboli pozorované významné rozdiely vo väzbe na bielkoviny medzi oboma skupinami. Preto je potrebná opatrnosť pri podávaní sertralínu pacientom s ochorením pečene. U pacientov s poruchami funkcie pečene je potrebné zvážiť podávanie nižšej dávky alebo predĺženie intervalov medzi jednotlivými dávkami. U pacientov so závažným poškodením pečene sa sertralín nesmie používať (pozri časť 4.2).


Použitie u pacientov s poruchami funkcie obličiek

Sertralín sa extenzívne metabolizuje a vylučovanie nezmeneného lieku do moču tvorí menej významný spôsob vylučovania. V štúdiách u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30‑60 ml/min) alebo stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 10‑29 ml/min) neboli farmakokinetické parametre (AUC0-24 alebo Cmax) pri podaní viacnásobných dávok lieku významne odlišné od kontrolných osôb. Dávka sertralínu nemusí byť upravovaná v závislosti od stupňa obličkového poškodenia.


Použitie u starších pacientov

V klinických štúdiách bolo zahrnutých viac než 700 starších pacientov (>65 rokov). Skladba a incidencia nežiaducich účinkov u starších pacientov bola obdobná ako u mladších pacientov.


Lieky zo skupín SSRI alebo SNRI vrátane sertralínu boli u starších pacientov spojené s prípadmi klinicky významnej hyponatriémie, starší pacienti môžu byť vystavení vyššiemu riziku tohto nežiaduceho účinku (pozri Hyponatriémia v časti 4.4).


Diabetes

U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie. Možno bude potrebné upraviť dávku inzulínu a/alebo perorálneho hypoglykemického lieku.


Elektrokonvulzívna terapia

Nie sú k dispozícii klinické štúdie stanovujúce riziká alebo výhody kombinovaného použitia elektrokonvulzívnej terapie a sertralínu.


Grapefruitová šťava

Súčasné užívanie sertralínu s grapefruitovou šťavou sa neodporúča (pozri časť 4.5).Ovplyvnenie výsledkov močových testov

U pacientov užívajúcich sertralín boli hlásené falošne pozitívne výsledky imunologických močových testov na prítomnosť benzodiazepínov. Dôvodom je nedostatočná presnosť týchto testov. Falošne pozitívne výsledky testov je možné očakávať v priebehu niekoľkých dní po ukončení liečby sertralínom. Pre rozlíšenie sertralínu od benzodiazepínov je potrebné použiť konfirmačný test, ako je plynová chromatografia/hmotnostná spektrometria.


Glaukóm s uzavretým uhlom

SSRI vrátane sertralínu môže mať vplyv na veľkosť pupily, čo môže mať za následok rozvoj mydriázy. Tento mydriatický účinok môže zúžiť uhol oka, čo môže mať za následok zvýšenie vnútroočného tlaku a glaukóm s uzavretým uhlom, najmä u pacientov s predispozíciou. Sertralín je preto nutné používať s opatrnosťou u pacientov s glaukómom s uzavretým uhlom alebo s glaukómom v anamnéze.4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované


Inhibítory monoaminooxidázy

Ireverzibilné IMAO (napr. selegilín)

Sertralín sa nesmie používať v kombinácii s ireverzibilnými IMAO, ako je selegilín. Liečba sertralínom sa nesmie začať skôr ako 14 dní po ukončení liečby ireverzibilnými IMAO. Liečba sertralínom sa musí ukončiť aspoň 7 dní pred začatím liečby ireverzibilnými IMAO (pozri časť 4.3).


Reverzibilné selektívne IMAO-A (moklobemid)

Kombinácia sertralínu a reverzibilného selektívneho IMAO, ako je moklobemid, sa neodporúča kvôli riziku vzniku serotonínového syndrómu. Po ukončení liečby reverzibilným IMAO je možné liečbu sertralínom začať v kratšej dobe než 14 dní. Odporúča sa liečbu sertralínom ukončiť aspoň 7 dní pred začatím liečby reverzibilnými IMAO (pozri časť 4.3).


Reverzibilné neselektívne IMAO (linezolid)

Antibiotikum linezolid je slabý reverzibilný a neselektívny IMAO a nesmie sa podávať pacientom užívajúcim sertralín (pozri časť 4.3).


U pacientov, ktorí začali liečbu sertralínom po nedávno ukončenej liečbe IMAO, alebo začali liečbu IMAO po nedávno ukončenej liečbe sertralínom, boli hlásené závažné nežiaduce účinky. Tieto účinky zahŕňali tremor, myoklonus, diaforézu, nauzeu, vracanie, návaly horúčavy, závrate a hypertermiu s príznakmi podobnými malígnemu neuroleptickému syndrómu, záchvaty a úmrtie.


Pimozid

V štúdii s jednorazovým podaním nízkej dávky pimozidu (2 mg) boli preukázané zvýšené hladiny pimozidu približne o 35 %. Tieto zvýšené hladiny neboli spojené so žiadnymi zmenami na EKG. Aj keď mechanizmus tejto interakcie nie je známy, vzhľadom k úzkemu terapeutickému indexu pimozidu je kontraindikované súbežné podávanie sertralínu a pimozidu (pozri časť 4.3).


Súbežné podanie so sertralínom sa neodporúča


Látky s utlmujúcim účinkom na CNS a alkohol

U zdravých osôb súbežné podanie sertralínu v dávke 200 mg denne nepotenciovalo účinky alkoholu, karbamazepínu, haloperidolu alebo fenytoínu na kognitívne a psychomotorické schopnosti; aj napriek tomu sa súbežné užívanie sertralínu a alkoholu neodporúča.


Ďalšie serotonínergné lieky

Pozri časť 4.4


Opatrnosť sa odporúča pri použití fentanylu pri celkovej anestéze alebo pri liečbe chronickej bolesti.


Špeciálne opatrenia


Lítium

V placebom kontrolovanej štúdii u zdravých dobrovoľníkov súbežné podávanie sertralínu a lítia neovplyvnilo významne farmakokinetiku lítia, viedlo však k vzostupu trasu v porovnaní s placebom, čo poukazuje na možnú farmakodynamickú interakciu. Pri súbežnom podávaní sertralínu s lítiom majú byť pacienti primerane sledovaní.


Fenytoín

Placebom kontrolovaná štúdia u zdravých dobrovoľníkov svedčí o tom, že chronické podávanie sertralínu v dávke 200 mg denne nevedie ku klinicky významnej inhibícii metabolizmu fenytoínu. Vzhľadom k tomu, že boli hlásené prípady vysokej expozície fenytoínu u pacientov užívajúcich sertralín, odporúča sa po začatí liečby sertralínom monitorovať plazmatické hladiny fenytoínu a príslušne upraviť dávky fenytoínu. Okrem toho môže súbežné podávanie fenytoínu a sertralínu spôsobiť zníženie plazmatických hladín sertralínu. Nie je možné vylúčiť, že niektoré induktory CYP3A4, napr. fenobarbital, karbamazepín, ľubovník bodkovaný, rifampicín môžu spôsobiť redukciu plazmatických hladín sertralínu.


Triptány

Po uvedení lieku na trh boli u pacientov po použití sertralínu a sumatriptánu vzácne hlásené prípady slabosti, hyperreflexie, nekoordinovanosti, zmätenosti, úzkosti a agitovanosti. Symptómy serotonínového syndrómu sa môžu objaviť aj pri užití sertralínu s inými liekmi zo skupiny (triptány). Ak je z klinického hľadiska oprávnená súbežná liečba sertralínom a triptánmi, je potrebné pacienta starostlivo sledovať (pozri časť 4.4).


Warfarín

Súbežné podanie sertralínu v dávke 200 mg denne s warfarínom malo za následok malé, ale štatisticky významné predĺženie protrombínového času, ktoré môže vo vzácnych prípadoch destabilizovať hodnoty INR. V nadväznosti na to je potrebné pri liečbe warfarínom starostlivo monitorovať protrombínový čas, ako na začiatku liečby sertralínom, tak i pri jej ukončovaní.


Iné liekové interakcie, digoxín, atenolol, cimetidín

Súbežné podanie s cimetidínom viedlo k podstatnému poklesu klírens sertralínu. Klinický význam týchto zmien nie je známy. Sertralín nemal žiadny vplyv na schopnosť atenololu blokovať beta-adrenergné receptory. Neboli pozorované žiadne interakcie digoxínu so sertralínom v dávke 200 mg denne.


Lieky ovplyvňujúce funkciu krvných doštičiek

Pri súbežnom podaní liekov zo skupiny SSRI, vrátane sertralínu, a liekov ovplyvňujúcich funkciu krvných doštičiek (napr. NSAID, kyselina acetylsalicylová a tiklopidín) alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.4) môže byť zvýšené riziko krvácania.


Lieky metabolizované cytochrómom P450

Sertralín môže pôsobiť ako mierny až stredne silný inhibítor CYP 2D6. Chronické dávky 50 mg sertralínu denne mali za následok mierne zvýšenie (priemer 23–37 %) plazmatických koncentrácií desipramínu (čo je marker aktivity izoenzýmu CYP 2D6) v rovnovážnom stave. Klinicky významné interakcie môžu nastať s inými substrátmi CYP 2D6 s úzkym terapeutickým indexom, ako sú antiarytmiká triedy 1C, napr. propafenon a flekainid, tricyklické antidepresíva a typické antipsychotiká, najmä pri vysokých hladinách sertralínu.


Sertralín neúčinkuje ako klinicky významný inhibítor CYP 3A4, CYP 2C9, CYP 2C19 a CYP 1A2. Bolo to potvrdené v interakčných štúdiách in vivo so substrátmi CYP3A4 (endogénny kortizol, karbamazepín, terfenadín, alprazolam), substrátom CYP2C19 diazepamom a substrátmi CYP2C9 tolbutamidom, glibenklamidom a fenytoínom. Štúdie in vitro ukazujú, že sertralín má malú alebo žiadnu schopnosť inhibovať CYP 1A2.


Užitie troch pohárov grapefruitovej šťavy denne zvýšilo hladiny sertralínu v plazme o približne 100 % v cross-over štúdii u ôsmich testovaných zdravých subjektov japonského pôvodu. Preto je potrebné vyhnúť sa počas liečby sertralínom príjmu grapefruitovej šťavy (pozri časť 4.4).


Na základe interakčných štúdií s grapefruitovou šťavou sa nedá vylúčiť, že súbežné podávanie sertralínu a silných CYP3A4 inhibítorov, napr. inhibítory proteáz, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, klaritromycín, telitromycín a nefazodon, môže mať za následok ešte väčšie zvýšenie expozície sertralínu. To sa týka aj stredne silných inhibítorov CYP3A4, napr. aprepitant, erytromycín, flukonazol, verapamil a diltiazem. Počas liečby sertralínom je potrebné sa vyhnúť príjmu silných CYP3A4 inhibítorov.

Hladiny sertralínu v plazme sa zvýšili o približne 50 % u pacientov slabo metabolizujúcich CYP2C19 v porovnaní s pacientmi rýchlo metabolizujúcimi CYP2C19 (pozri časť 5.2). Interakcia so silnými inhibítormi CYP2C19, napr. omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, fluoxetín, fluvoxamín, sa nedá vylúčiť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne dobre kontrolované štúdie u tehotných žien. Z veľkého množstva údajov ale nebola preukázaná indukcia kongenitálnych malformácií sertralínom. Štúdie na zvieratách preukázali účinky na reprodukciu, pravdepodobne kvôli materskej toxicite spôsobenej farmakodynamickým účinkom látky a/ alebo priamym farmakodynamickým účinkom látky na plod (pozri časť 5.3).


Epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie SSRI počas tehotenstva, najmä v jeho neskoršom štádiu, môže zvýšiť riziko vzniku pretrvávajúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (persistent pulmonary hypertension in the newborn - PPHN). Zistené riziko je približne 5 prípadov na 1 000 tehotenstiev. V bežnej populácii sa objavujú 1 až 2 prípady PPHN na 1 000 tehotenstiev.


Pri užití sertralínu počas tehotenstva boli popísané prípady symptómov kompatibilných s reakciami po vysadení lieku u niektorých novorodencov, ktorých matky boli liečené sertralínom. Tento fenomén bol pozorovaný aj u iných SSRI antidepresív. Užívanie sertralínu počas tehotenstva sa neodporúča; je možné len ak je klinický stav pacientky taký, že výhody liečby prevážia potenciálne riziko.


Ak matka pokračuje v užívaní sertralínu aj v neskorších fázach tehotenstva, najmä v 3. trimestri, je nutné sledovať novorodenca. Po užívaní sertralínu i v neskorších fázach tehotenstva sa môžu u novorodencov objaviť nasledujúce príznaky: dychová nedostatočnosť, cyanóza, apnoe, záchvaty, tepelná nestabilita, ťažkosti s príjmom potravy, vracanie, hypoglykémia, hypertónia, hypotónia, hyperreflexia, tras, nepokoj, podráždenosť, letargia, pretrvávajúci plač, somnolencia a problémy so spánkom. Tieto príznaky môžu patriť buď k serotonínergným účinkom, alebo k účinkom z vysadenia lieku. Vo väčšine prípadov sa komplikácie objavujú okamžite alebo skoro (<24 hodín) po pôrode.


Laktácia

Zverejnené údaje uvádzajúce hladiny sertralínu v materskom mlieku ukazujú, že malé množstvá sertralínu a jeho metabolitu N-desmethylsertralínu sa vylučujú do mlieka. Väčšinou boli v sére dojčiat nájdené len zanedbateľné alebo nedetekovateľné hladiny sertralínu, až na 1 prípad, kedy hladiny sertralínu v sére dojčaťa dosahovali 50 % hladiny u matky (avšak bez významných účinkov na zdravie dieťaťa). Doposiaľ neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky na zdravie detí dojčených matkami, ktoré užívali sertralín; avšak riziko sa nedá vylúčiť. Používanie sertralínu u dojčiacich matiek je možné len vtedy, ak lekár zváži, že výhody prevýšia riziko podania.


Fertilita

Údaje zo štúdií na zvieratách nepreukázali vplyv sertralínu na parametre fertility (pozri časť 5.3).

Prípady u ľudí užívajúcich SSRI preukázali, že vplyv na kvalitu spermií je reverzibilný.

Zatiaľ nebol pozorovaný vplyv na ľudskú fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Klinicko-farmakologické štúdie so sertralínom nepreukázali vplyv sertralínu na psychomotorické funkcie. Avšak vzhľadom k tomu, že psychotropné lieky môžu zhoršiť duševné alebo fyzické schopnosti potrebné pre vykonávanie potenciálne rizikových činností, ako je vedenie vozidla alebo obsluha strojov, je potrebné pacienta adekvátne na tieto skutočnosti upozorniť.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejším nežiaducim účinkom je nauzea. Pri liečbe sociálnej úzkostnej poruchy sa u 14 % mužov liečených sertralínom vyskytla sexuálna dysfunkcia (porucha ejakulácie) v porovnaní s 0 % u placeba. Tieto nežiaduce účinky sú závislé na dávke a s pokračujúcou liečbou často vymiznú.


Profil nežiaducich účinkov bežne pozorovaný v dvojito slepých placebom kontrolovaných štúdiách u pacientov s OCD, panickou poruchou, PTSD a sociálnou úzkostnou poruchou bol podobný profilu pozorovanému v klinických štúdiách u pacientov s depresiou.


Tabuľka 1 uvádza nežiaduce účinky pozorované po uvedení lieku na trh (frekvencia nie je známa) a v placebom kontrolovaných klinických štúdiách (zahŕňajúcich celkom 2 542 pacientov liečených sertralínom a 2 145 dostávajúcich placebo) pri liečbe depresie, OCD, panickej poruchy, PTSD a sociálnej úzkostnej poruchy.

Niektoré nežiaduce účinky uvedené v Tabuľke 1 môžu s pokračujúcou liečbou strácať na intenzite a frekvencii a všeobecne nevedú k ukončeniu liečby.


Tabuľka 1: Nežiaduce účinky

Frekvencia nežiaducich účinkov pozorovaných v placebom kontrolovaných klinických štúdiách pri depresii, OCD, panickej poruche, PTSD a sociálnej úzkostnej poruche. Súhrnná analýza a skúsenosti po uvedení prípravku na trh (frekvencia nie je známa).


Veľmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Menej časté

(≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé

(≥1/10000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10000)

Frekvencia neznáma

Infekcie a nákazy


Faryngitída

Infekcia horných dýchacích ciest, rinitída

Divertikulitída, gastroenteritída, zápal stredného uchaBenígne a malígne nádory (vrátane cýst a polypov)
Nádor†Poruchy krvi a lymfatického systému
Lymfadenopatia


Leukopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému


Anafylaktická reakcia, alergická reakcia, alergia

Poruchy endokrinného systému


Hyperprolakti-némia, hypoty-reóza a syndróm nedostatočnej sekrécie ADH

Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia, zvýšená chuť do jedla*


Hypercholesterolé-mia, hypoglykémia


Hyponatriémia, diabetes mellitus, hyperglykémia


Psychické poruchy

Nespavosť (19 %)

Depresia*, depersonalizácia, nočné mory, úzkosť*, agitovanosť*, nervozita, znížené libido*, bruxizmus

Halucinácie*, euforická nálada*, apatia, neobvyklé myslenie


Konverzná porucha, lieková závislosť, psychotická porucha*, agresia*, paranoia, samovražedné myšlienky/ správanie*** , námesačnosť, predčasná ejakulácia


Desivé sny

Poruchy nervového systému

Závrate (11 %), somnolencia (13 %), bolesť hlavy (21 %)*

Parestézia*, tras, hypertónia,

dysgeuzia, poruchy pozornosti,


Kŕče*, nekontrolova-teľné svalové kontrakcie*, poruchy koordinácie, hyperkinézia, amnézia, hypestézia*, poruchy reči, posturálny závrat, migréna*

Kóma*, choreoatetóza, dyskinézia, hyperestézia, poruchy zmyslového vnímaniaPohybové poruchy (zahŕňajúce extrapyramídové symptómy ako sú hyperkinézia, hypertónia, dystónia, škrípanie zubov alebo poruchy chôdze), synkopa.

Boli tiež hlásené známky a príznaky súvisiace so serotonínovým syndrómom alebo neuroleptickým malígnym syndrómom: V niektorých prípadoch boli spojené so súbežným užívaním serotonínergných liekov, a zahŕňali agitovanosť, zmätenosť, diaforézu, hnačku, horúčku, hypertenziu, strnulosť a tachykardiu.

Akatízia a psychomotorický nepokoj (pozri časť 4.4).

Cerebrovaskulár-ny spazmus (vrátane reverzibilného cerebrálneho vazokonstrikčné-ho syndrómu a Call-Flemingovho syndrómu).


Poruchy oka


Poruchy videnia


Glaukóm, porucha slzenia, skotóm, diplopia, fotofóbia, hyféma, mydriáza*Neobvyklé videnie, rozdielne zreničky


Poruchy ucha a labyrintu


Tinitus*

Bolesť ucha
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Palpitácie*

Tachykardia

Infarkt myokardu, bradykardia, srdcové chorobyPoruchy ciev


Návaly horúčavy*

Hypertenzia*, návaly

Periférna ischémia


Neobvyklé krvácanie (ako je epistaxa, gastrointestinálne krvácanie alebo hematúria)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Zívanie*

Broncho-spazmus*, dyspnoe, epistaxa

Laryngospazmus, hyperventilácia, hypoventilácia, stridor, dysfónia, čkanie


Intersticiálna pľúcna choroba

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka (18 %), nauzea (24 %), sucho v ústach (14 %)

Bolesť brucha* vracanie*, zápcha* dyspepsia, flatulencia

Ezofagitída, dysfágia, hemoroidy, nadmerná tvorba slín, ochorenie jazyka, grganie

Melena, hematochézia, stomatitída, tvorba vredov na jazyku, ochorenie zubov, glositída, tvorba vredov v ústach


Pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest
Porucha pečeňových funkcií


Závažné ochorenia pečene (zahŕňajúce hepatitídu, žltačku a zlyhanie pečene)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka*, hyperhidróza

Periorbitálny edém*, purpura*, alopécia*, studený pot, suchá koža, žihľavka*

Dermatitída, bulózna dermatitída, folikulárna vyrážka, zmena štruktúry vlasu, zmena pachu kožeVzácne prípady závažných kožných nežiaducich reakcií (severe cutaneous adverse reactions - SCAR): napr. Stevensov-Johnsonov syndróm a epidermálna nekrolýza, angioedém, opuch tváre, fotosenzitivita, kožné reakcie, pruritus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Myalgia

Osteoartritída, svalová slabosť, bolesti chrbta, svalové zášklby

Ochorenia kostíArtralgia, svalové kŕče


Poruchy obličiek a močových ciestNyktúria, retencia moču*, polyúria, polakizúria, poruchy močenia

Oligúria, inkontinencia moču*, oneskorený začiatok močenia
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov**

Zlyhanie ejakulácie (14 %)

Sexuálna dysfunkcia, erektilná dysfunkcia

Vaginálne krvácanie, sexuálna dysfunkcia u žien

Menorágia, atrofická vulvovaginitída, balanopostitída, výtok z genitálií, priapizmus*, galaktorea*


Gynekomastia, nepravidelná menštruácia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava (10 %)*

Bolesť na hrudníku *

Malátnosť*, zimomravosť, pyrexia*, asténia*,smäd

Hernia, znížená lieková tolerancia, poruchy chôdze


Periférny edém


Laboratórne a funkčné vyšetreniaZníženie telesnej hmotnosti*, zvýšenie telesnej hmotnosti*

Zvýšenie alanínaminotransfe-rázy, zvýšenie aspar-tátaminotransferázy*, abnormálny ejakulát


Abnormálne klinické laboratórne nálezy, zmenená funkcia krvných doštičiek, zvýšená hladina cholesterolu v sére

Úrazy a otravy
PoranenieChirurgické a liečebné postupy
Vazodilatačná liečbaAk sa nežiaduce účinky vyskytli pri liečbe depresie, OCD, panickej poruchy, PTSD a sociálnej úzkostnej poruchy, názvy orgánov boli reklasifikované podľa názvov orgánov používaných v štúdiách depresie.

Bol hlásený jeden prípad nádoru u jedného pacienta užívajúceho sertralín v porovnaní so žiadnym prípadom v skupine užívajúcej placebo.

* tieto nežiaduce účinky sa vyskytli aj po uvedení lieku na trh

** počet pacientov v skupine zahŕňajúcej obe pohlavia: sertralín (1 118 mužov, 1 424 žien), placebo (926 mužov, 1219 žien)

V prípade OCD, len krátkodobé, 1-12 týždňové štúdie

*** Počas liečby sertralínom alebo čoskoro po ukončení liečby boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časť 4.4)


Príznaky z prerušenia pozorované po ukončení liečby sertralínom

Ukončenie liečby sertralínom (najmä náhle) obvykle vedie k príznakom z prerušenia. Najčastejšie hlásené účinky sú závrat, poruchy zmyslového vnímania (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane nespavosti a intenzívnych snov), agitovanosť alebo úzkosť, nevoľnosť a/alebo vracanie, tras a bolesť hlavy. Vo všeobecnosti sú tieto príznaky miernej až strednej intenzity a samé odznejú, u niektorých pacientov ale môžu byť závažné a/alebo môžu pretrvávať dlhšie. Preto ak nie je potrebná ďalšia liečba sertralínom, odporúča sa liečbu ukončiť postupným znižovaním dávky (pozri časti 4.2 a 4.4).


Starší pacienti

Lieky zo skupín SSRI alebo SNRI vrátane sertralínu boli spojené s prípadmi klinicky významnej hyponatriémie u starších pacientov, ktorí môžu byť vystavení vyššiemu riziku tohto nežiaduceho účinku (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

U viac než 600 detských a dospievajúcich pacientov liečených sertralínom bol celkový profil nežiaducich účinkov podobný tým u dospelých. Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené z kontrolovaných štúdií (n=281 pacientov liečených sertralínom):

Veľmi časté (≥1/10): bolesť hlavy (22 %), nespavosť (21 %), hnačka (11 %) a nevoľnosť (15 %).

Časté (≥1/100 až <1/10): bolesť na hrudníku, mánia, horúčka, vracanie, anorexia, labilné správanie, agresia, agitovanosť, nervozita, poruchy pozornosti, závrat, hyperkinéza, migréna, somnolencia, tras, poruchy zraku, sucho v ústach, dyspepsia, nočné mory, únava, močová inkontinencia, vyrážka, akné, epistaxa, flatulencia.

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): predĺženie QT intervalu na EKG, pokus o samovraždu, kŕče, extrapyramídová porucha, parestézia, depresia, halucinácie, purpura, hyperventilácia, anémia, porucha funkcie pečene, zvýšenie alanínaminotransferázy, cystitída, herpes simplex, otitis externa, bolesť ucha, bolesť oka, mydriáza, nevoľnosť, hematúria, pľuzgierovitá vyrážka, rinitída, poranenie, pokles telesnej hmotnosti, svalové zášklby, neobvyklé sny, apatie, albuminúria, polakizúria, polyúria, bolesť prsníkov, menštruačné poruchy, alopécia, dermatitída, ochorenia kože, zmena pachu kože, urtikária, bruxizmus, návaly.


Frekvencia neznáma: enurézia


Skupinové účinky

Epidemiologické štúdie, vykonané prevažne u 50‑ročných a starších pacientov, preukázali zvýšené riziko zlomenín kostí u pacientov užívajúcich SSRI a TCA. Mechanizmus vzniku tohto rizika nie je známy.


4.9 Predávkovanie


Toxicita

Sertralín má pri predávkovaní podľa dostupných dôkazov široké rozpätie bezpečnosti. Boli opísané prípady predávkovania pri užití samotného sertralínu až do dávky 13,5 g. Prípady úmrtia boli hlásené najmä pri predávkovaní sertralínom v kombinácii s inými liekmi a/alebo alkoholom. Preto je pri každom predávkovaní potrebné začať radikálnu liečbu.


Príznaky

Medzi príznaky predávkovania patria nežiaduce účinky sprostredkované serotonínom, ako sú somnolencia, gastrointestinálne poruchy (nauzea a vracanie), tachykardia, tremor, agitovanosť a závrat. Menej často bola hlásená kóma.


Liečba

Neexistujú špecifické antidotá sertralínu. Je potrebné zabezpečiť a udržať priechodnosť dýchacích ciest, adekvátnu oxygenáciu a ventiláciu. Aktívne uhlie, ktoré môže byť podané spolu s preháňadlom, je rovnako účinné alebo dokonca účinnejšie ako výplach, a jeho podanie má byť zvážené pri liečbe predávkovania. Vyvolanie vracania sa neodporúča. Odporúča sa monitorovanie srdcových a vitálnych funkcií spolu so všeobecnými symptomatickými a podpornými opatreniami. Forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfúzia a výmenná transfúzia sú vzhľadom na veľký distribučný objem sertralínu málo prospešné.


Predávkovanie sertralínom môže predĺžiť QT interval. Po každom predávkovaní sertralínom sa odporúča EKG monitorovanie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), ATC kód: N06AB06


Sertralín je účinný a špecifický inhibítor vychytávania neuronálneho serotonínu (5-HT) in vitro, čo u zvierat zosilňuje účinky 5-HT. Má len veľmi slabý vplyv na spätné vychytávanie neuronálneho norepinefrínu a dopamínu. V klinických dávkach sertralín spôsobuje blokádu vychytávania serotonínu do ľudských trombocytov. Nemá stimulačné, sedatívne ani anticholinergné účinky a nie je ani kardiotoxický pre zvieratá. V kontrolovaných štúdiách u zdravých dobrovoľníkov sertralín nespôsoboval sedáciu ani neovplyvňoval psychomotorický výkon. V zhode s jeho selektívnou inhibíciou vychytávania 5-HT, sertralín nezosilňuje účinok katecholamínov. Sertralín nemá afinitu k muskarínovým (cholínergným), serotonínergným, dopamínergným, adrenergným, histamínergným, GABA alebo benzodiazepinovým receptorom. Dlhodobé podávanie sertralínu zvieratám bolo spojené so znížením počtu norepinefrínových receptorov v mozgu, ako bolo pozorované aj pri iných klinicky účinných antidepresívach a liekoch na liečbu obsedantno‑kompulzívnych porúch.


Nepreukázalo sa, že by sertralín mohol viesť k zneužívaniu V placebom kontrolovanej dvojito slepej randomizovanej štúdii porovnávajúcej náchylnosť ku zneužívaniu sertralínu, alprazolamu a d‑amfetamínu u ľudí, sertralín nepreukazoval jasné subjektívne účinky svedčiace o potenciáli ku zneužívaniu. Naproti tomu účastníci štúdie hodnotili alprazolam a d‑amfetamín podstatne lepšie než placebo na základe obľuby lieku, eufórie a potenciálu zneužívania. Sertralín nespôsoboval ani stimuláciu ani pocity úzkosti, ktoré sú spojené s d‑amfetamínom, ani sedáciu a negatívne ovplyvnenie psychomotoriky, ktoré sú spojené s alprazolamom. U opíc rodu makak rhesus, trénovaných na autoaplikáciu kokaínu, sertralín nepôsobil ako pozitívny posilňovač (reinforcer) a ani nebol rozlišujúcim podnetom pre d‑amfetamín alebo fenobarbital.


Klinické skúšania


Veľká depresívna porucha

Bola vykonaná štúdia, do ktorej boli zaradení ambulantní pacienti s depresiou, ktorí odpovedali na liečbu sertralínom v dávke 50‑200 mg/deň do konca iniciálnej 8‑týždňovej otvorenej liečebnej fázy. Títo pacienti (n = 295) boli randomizovaní za účelom pokračovania v liečbe sertralínom v dávke 50‑200 mg/deň alebo placebom v dvojito zaslepenej fáze počas 44 týždňov. Štatisticky významne nižší výskyt relapsu sa pozoroval u pacientov užívajúcich sertralín v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo. Priemerná dávka sertralínu u pacientov, ktorí dokončili štúdiu bola 70 mg/deň. Percento pacientov reagujúcich na liečbu (definované ako tí pacienti, u ktorých nedošlo k relapsu) v ramene so sertralínom bolo 83,4 % a v ramene s placebom 60,8 %.


Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Kombinované údaje z 3 štúdií PTSD u bežnej populácie preukázali menšiu odpoveď na liečbu u mužov v porovnaní so ženami. V dvoch pozitívnych klinických skúšaniach u bežnej populácie boli odpovede na liečbu u mužov a žien užívajúcich sertralín oproti tým, čo užívali placebo, podobné (ženy: 57,2 % oproti 34,5 %; muži: 53,9 % oproti 38,2 %). V zhromaždených klinických štúdiách s bežnou populáciou bol počet mužských pacientov 184 a ženských pacientov 430, a teda výsledky u žien sú robustnejšie, pričom výsledky u mužov boli spojené s inými premennými na začiatku sledovania (väčšia závislosť liekov, dlhšie trvanie, pôvod traumy, atď.), ktoré zodpovedajú zníženému účinku.


OCD u pediatrickej populácie

Bezpečnosť a účinnosť sertralínu (50‑200 mg/deň) sa skúšala pri liečbe ambulantne liečených detí (vo veku 6‑12 rokov) a dospievajúcich (vo veku 13‑17 rokov) s obsedantno‑kompulzívnou poruchou (OCD), ktorí nemali depresiu. Po jednotýždňovej jednoducho zaslepenej fáze s podávaním placeba boli pacienti randomizovaní na 12‑týždňovú liečbu s flexibilnou dávkou, a to buď sertralínom alebo placebom. Začiatočná dávka u detí (vo veku 6‑12 rokov) bola 25 mg. U pacientov randomizovaných na sertralín došlo k signifikantne väčšiemu zlepšeniu než u pacientov randomizovaných na placebo v škálach “Children’s Yale‑Brown Obsessive Compulsive Scale CY‑BOCS“ (p = 0,005), “NIMH Global Obsessive Compulsive Scale“ (p = 0,019) a “CGI Improvement“ (p = 0,002). Okrem toho sa trend k väčšiemu zlepšeniu v sertralínovej skupine než v placebovej skupine pozoroval tiež v škále “CGI Severity“ (p = 0,089). V prípade CY‑BOCs bolo priemerné skóre na začiatku sledovania a zmeny od začiatku sledovania u placebovej skupiny 22,256,15, resp. -3.40,82, zatiaľ čo u sertralínovej skupiny bolo priemerné skóre na začiatku sledovania a zmeny od začiatku sledovania 23,364,56, resp. -6,80,87. Pacienti odpovedajúci na liečbu, definovaní ako pacienti s 25 % alebo väčším poklesom v CY‑BOCs (primárny ukazovateľ účinnosti) od začiatku až do konca sledovania, predstavovali 53 % pacientov liečených sertralínom v porovnaní s 37 % pacientov liečených placebom (p = 0,03).


Dlhodobé údaje týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti nie sú u detí a dospievajúcich k dispozícii.


U detí mladších ako 6 rokov nie sú dostupné žiadne údaje.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Sertralín sa vyznačuje farmakokinetikou úmernou dávke v rozpätí od 50 mg do 200 mg. Po štrnásťdňovom perorálnom podávaní sertralínu v dávke 50 mg až 200 mg jedenkrát denne sa u ľudí dosahujú maximálne plazmatické koncentrácie sertralínu počas 4,5 až 8,4 hodín po podaní lieku. Príjem potravy signifikantne nemení biologickú dostupnosť tabliet sertralínu.


Distribúcia

Približne 98 % cirkulujúceho lieku sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia

Sertralín je z veľkej časti metabolizovaný hneď pri prvom prechode pečeňou.

Na základe klinických údajov a in vitro údajov, je možné dospieť k záveru, že sertralín sa metabolizuje viacerými spôsobmi, vrátane CYP3A4, CYP2C19 (pozri časť 4.5) a CYP2B6. Sertralín a jeho hlavný metabolit desmetylsertralín sú tiež substrátom P-glykoproteínu in vitro.


Eliminácia

Priemerný polčas sertralínu je približne 26 hodín (v rozpätí 22‑36 hodín). V súlade s terminálnym eliminačným polčasom dochádza asi k dvojnásobnej akumulácii, kým sa dosiahnu rovnovážne koncentrácie; tie sa dosahujú po jednom týždni pri dávkovaní jeden krát denne.

Polčas N‑desmetylsertralínu je v rozmedzí od 62 do 104 hodín. Sertralín aj N‑desmetylsertralín sa u človeka rozsiahle metabolizujú a výsledné metabolity sa vylučujú stolicou a močom v rovnakom množstve. Len malý podiel (<0,2 %) sertralínu sa vylúči močom v nezmenenej forme.


Farmakokinetika u špecifických skupín pacientov


Pediatrická populácia s OCD

Farmakokinetika sertralínu sa študovala u 29 detských pacientov vo veku 6‑12 rokov a 32 dospievajúcich pacientov vo veku 13‑17 rokov. Pacienti boli v priebehu 32 dní postupne titrovaní až na dávku 200 mg denne, a to buď od začiatočnej dávky 25 mg so zvyšovaním po 25 mg, alebo od začiatočnej dávky 50 mg so zvyšovaním po 50 mg. Dávkovacie schémy s 25 mg a 50 mg dávkami boli rovnako tolerované. V rovnovážnom stave zodpovedajúcom dávke 200 mg boli plazmatické hladiny sertralínu v skupine 6‑12-ročných pacientov približne o 35 % vyššie v porovnaní so skupinou 13‑17-ročných pacientov a o 21 % vyššie v porovnaní s referenčnou skupinou dospelých. Medzi chlapcami a dievčatami neboli žiadne významné rozdiely týkajúce sa klírensu. U deti, zvlášť s menšou telesnou hmotnosťou, sa preto odporúča nízka začiatočná dávka a titračné zvýšenia po 25 mg. Dospievajúcim sa môžu podávať rovnaké dávky ako dospelým.


Dospievajúci a starší pacienti

Farmakokinetický profil u dospievajúcich alebo u starších pacientov sa signifikantne nelíši od profilu u dospelých osôb vo veku od 18 do 65 rokov.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poškodením pečene je eliminačný polčas sertralínu predĺžený a AUC je trojnásobne väčšia (pozri časti 4.2 a 4.4).


Porucha funkcie obličiek

U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nedochádzalo k významnej akumulácii sertralínu.


Farmakogenomika

Hladiny sertralínu v plazme sú okolo 50 % vyššie u slabých metabolizérov CYP2C19 v porovnaní so silnými metabolizérmi CYP2C19. Klinický význam nie je jasný a pacientom musí byť sertralín titrovaný podľa klinickej odpovede.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách nedokázali teratogenitu alebo nežiaduce účinky na fertilitu samcov. Pozorovaná fetotoxicita pravdepodobne súvisela s materskou toxicitou. Postnatálne prežívanie a telesná hmotnosť mláďat boli znížené iba počas prvých dní po narodení. Bolo preukázané, že včasná postnatálna mortalita bola následkom expozície v maternici po 15. dni gravidity. Postnatálny oneskorený vývoj, ktorý sa zistil u mláďat od liečených samíc, bol pravdepodobne v dôsledku účinkov na samice, a preto nemá žiadny relevantný význam z hľadiska rizika u ľudí.

Údaje zo štúdií na hlodavcoch a iných zvieratách neodhalili vplyv na fertilitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Dihydrát fosforečnanu vápenatého

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Hyprolóza

Mastenec

Magnéziumstearát


Filmová obaľovacia vrstva:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Mastenec

Propylénglykol


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Blister: 5 rokov.

Plastový obal: 4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blistre v papierovej škatuľke: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98 a 100 tabliet.


Polyetylénový (HDPE) plastový obal so silikagélovým vysúšadlom polypropylénovým uzáverom v papierovej škatuľke: 250 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)


Sertralin Krka 50 mg: 30/0671/11-S

Sertralin Krka 100 mg: 30/0672/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.11.2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2013

18Sertralin Krka 100 mg