+ ipil.sk

Setinin 100 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/00123

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/00140

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2010/00305, 2010/00302, 2010/00303

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/08478

Písomná informácia pre používateľa


Setinin 100 mg

Setinin 200 mg

Setinin 300 mg

filmom obalené tablety


kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Setinin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Setinin

3. Ako užívať Setinin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Setinin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Setinin a na čo sa používa


Setinin obsahuje liečivo, ktoré sa volá kvetiapín. Toto patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.


Setinin sa môže používať na liečbu ochorení, ako sú:


- Bipolárna depresia: keď pociťujete smútok. Môžete sa cítiť deprimovane, mať pocit viny, nedostatku energie, straty chuti do jedla alebo nemôžete spať.

- Mánia: keď sa môžete cítiť veľmi rozrušený, povznesený, rozčúlený, oduševnený alebo hyperaktívny, alebo máte zlý úsudok, čo znamená, že sa prejavujete agresivitou alebo sebapoškodením.

- Schizofrénia: kedy môžete počuť alebo vidieť veci, ktoré v skutočnosti neexistujú, byť presvedčený o veciach, ktoré nie sú skutočné alebo sa cítite neobvykle podozrievavý, úzkostlivý, zmätený, vinný, napätý alebo deprimovaný.


Váš lekár vám môže naďalej predpisovať Setinin, aj keď sa cítite lepšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Setinin


Neužívajte Setinin

  • ak ste alergický (precitlivený) na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

  • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

  • lieky proti infekcii vyvolanej vírusom HIV,

  • lieky obsahujúce „azoly“ (lieky používané na liečbu plesňových infekcií),

  • erytromycín alebo klaritromycín (lieky používané na liečbu infekcií),

  • nefazodón ( liek na liečbu depresie).


Neužívajte Setinin, ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára predtým, ako začnete užívať Setinin.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Setinin.

Povedzte svojmu lekárovi:

- ak vy alebo niekto z vašej rodiny má alebo mal problémy so srdcom, napr. problémy so srdcovým rytmom, alebo ak užívate iné lieky, ktoré môžu mať vplyv na spôsob, akým vaše srdce pracuje;

- ak máte nízky krvný tlak;

- ak ste prekonali mozgovú mŕtvicu, najmä ak ste starší pacient;

- máte problémy s pečeňou;

ak ste niekedy mali záchvaty kŕčov;

- ak máte cukrovku alebo je u vás riziko vzniku cukrovky. Váš lekár vám môže počas užívania Setininu kontrolovať hladinu cukru v krvi;

- ak viete, že ste v minulosti mali nízky počet bielych krviniek (ktorý mohol, ale nemusel byť spôsobený inými liekmi);

- ak ste staršia osoba trpiaca demenciou (strata mozgových funkcií). V takom prípade neužívajte Setinin, pretože Setinin patrí do skupiny liekov zvyšujúcich riziko mozgovej mŕtvice, alebo v niektorých prípadoch riziko smrti u starších osôb trpiacich demenciou;

- ak sa u vás alebo u niekoho z vašej rodiny v minulosti vyskytli krvné zrazeniny, nakoľko sa u liekov, ako sú tieto, zaznamenal súvis s tvorbou krvných zrazenín.


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak pri užívaní tohto lieku zaznamenáte:

- vysokú teplotu (horúčku), svalovú stuhnutosť, potenie, pocit zmätenosti a zmeny vedomia. Mohli by to byť príznaky, ktoré sa nazývajú "neuroleptický malígny syndróm";

- nekontrolovateľné a nezvyčajné pohyby, najmä jazyka, úst a čeľusti, úškľaby tváre a rýchle žmurkanie a nekontrolovateľné pohyby rúk, nôh, prstov na rukách a nohácha. Mohli by to byť príznaky „tardívnej dyskinézy“;

- tras, krútenie a opakované pohyby alebo nezvyčajné držanie tela, nezrozumiteľnú reč, nepokoj a svalovú stuhnutosť. Mohli by to byť „extrapyramídové príznaky“;

- závraty alebo pocit silnej ospalosti. To by mohlo zvýšiť riziko náhodného zranenia (pádu), najmä u starších pacientov;

- problémy s prehĺtaním;

- prírastok telesnej hmotnosti. Váš lekár bude dôslednejšie sledovať vašu liečbu;

- záchvaty kŕčov;

- dlhotrvajúcu a bolestivú erekciu (priapizmus).

Tieto stavy môžu byť zapríčinené týmto typom lieku a možno bude potrebné, aby vám lekár znížil dávku alebo prerušil liečbu.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie depresie

Ak máte depresiu, môžu sa u vás niekedy prejaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku liečby, pretože liek začne zvyčajne účinkovať až po dvoch týždňoch liečby alebo aj neskôr. Tieto myšlienky môžu byť častejšie aj vtedy, keď náhle prestanete užívať váš liek.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú zvýšené riziko samovražedných myšlienok a/alebo samovražedného správania u dospelých s depresiou mladších ako 25 rokov.

Ak máte kedykoľvek sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte priamo nemocnicu. Môže byť pre vás prospešné, ak o príznakoch vašej depresie poviete príbuzným alebo priateľom a požiadate ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Mohli by ste ich požiadať, aby vám povedali, ak si myslia, že sa vaša depresia zhoršuje alebo ich znepokojujú zmeny vášho správania.


Deti a dospievajúci

Setinin sa nesmie používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov z dôvodu vyššieho rizika vedľajších účinkov.


Iné lieky a Setinin

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Setinin, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- niektoré lieky používané na liečbu infekcie vyvolanej vírusom HIV,

- lieky obsahujúce „azoly“ (lieky používané na liečbu plesňových infekcií),

- erytromycín alebo klaritromycín (lieky používané na liečbu infekcií),

- nefazodón (liek používaný na liečbu depresie).


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

- lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín),

- lieky na vysoký krvný tlak,

- lieky, ktoré účinkujú na centrálny nervový systém,

- tioridazín (liek na liečbu psychických porúch),

- lieky, ktoré majú vplyv na spôsob, akým bije vaše srdce, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu elektrolytov (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú diuretiká (odvodňovacie tablety) alebo niektoré antibiotiká (lieky používané na liečbu infekcií).


Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára predtým, ako začnete užívať Setinin.


Setinin a jedlo, nápoje a alkohol

Setinin sa môže užívať spolu s jedlom alebo bez jedla.

Musíte si dávať pozor, koľko alkoholu vypijete. Kombinovaný účinok Setininu a alkoholu by mohol spôsobiť, že sa budete cítiť ospalý.

Počas užívania Setininu nepite grapefruitovu šťavu. Môže ovplyvniť účinok lieku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete tento užívať tento liek.

- Neužívajte Setinin počas tehotenstva, kým sa o tom neporadíte so svojím lekárom.

- Setinin sa nesmie užívať počas dojčenia.


U novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali kvetiapín sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tablety môžu spôsobiť, že sa budete cítiť ospalý. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, kým nezistíte, ako na vás tablety účinkujú.


Setinin obsahuje laktózu

Setinin obsahuje laktózu, ktorá je druh cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Vplyv na výsledky vyšetrení na prítomnosť liekov v moči

Pri vyšetrení moču, pri ktorom sa používajú niektoré testovacie metódy, môže užívanie Setininu spôsobiť pozitívne výsledky na metadón alebo niektoré lieky proti depresii, tzv. tricyklické antidepresíva (TCA) aj vtedy, keď neužívate metadón alebo tricyklické antidepresíva. Ak sa tak stane, odporúča sa potvrdiť výsledky špecifickejšími testami.


3. Ako používať Setinin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Váš lekár vám určí začiatočnú dávku lieku. Udržiavacia dávka (denná dávka) bude závisieť od vášho ochorenia a potrieb, ale zvyčajne bude v rozsahu 150 mg a 800 mg.

Tablety užívajte jedenkrát denne pred spaním alebo dvakrát denne v závislosti od vášho ochorenia.


Spôsob podania

- Tabletu prehltnite celú a zapite ju vodou.

- Tabletu užívajte s jedlom alebo bez jedla.

- Nepite grapefruitovú šťavu počas užívania Setininu. Môže ovplyvniť účinok lieku.

- Neprestante užívať vaše tablety ani vtedy, keď sa cítite lepšie, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.


Problémy s pečeňou

Ak máte problémy s pečeňou, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Starší pacienti

Ak ste starší, váš lekár vám môže predpísať nižšiu dávku.


Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov

Setinin sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Setininu, ako máte

Ak užijete viac Setininu, ako vám predpísal lekár, môžete cítiť ospalosť, závraty a neobvyklý srdcový tep. Bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie. Vezmite si so sebou tablety, písomnú informáciu pre používateľa a/alebo škatuľku Setininu, aby lekár vedel, čo užívate.


Ak zabudnete užiť Setinin

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Setinin

Neprestaňtenáhle užívať vaše tablety ani vtedy, keď sa cítite lepšie, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Ak náhle prestanete užívať Setinin, môžu sa u vás objaviť príznaky, ako sú nespavosť (insomnia), nevoľnosť (nauzea), bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty alebo podráždenosť. Lekár vám môže navrhnúť postupné znižovanie dávky pred ukončením liečby.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, prestaňte užívať Setinin a okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice:


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

- alergické reakcie vrátane vyvýšenej zdureniny, opuchu kože a opuchu okolo úst,

- kŕče alebo záchvaty,

- nekontrolovateľné pohyby, najmä jazyka, úst a čeľusti, ale tiež rúk, nôh, prstov na rukách aj nohách, úškľaby tváre a rýchle žmurkanie. Mohli by to byť príznaky stavu nazývaného „ tardívna dyskinéza“.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

- kombinácia vysokej teploty (horúčky), potenia, svalovej stuhnutosti, pocitu silnej ospalosti alebo mdlôb, veľkého zvýšenia krvného tlaku a búšenia srdca (ochorenie nazývané „malígny neuroleptický syndróm“),

- zožltnutie kože a očí (žltačka),

- zápal pečene (hepatitída),

- dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus),

- krvné zrazeniny v žilách, najmä na nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie na nohe), ktoré sa krvnými cievami môžu dostať do pľúc a spôsobiť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním,

- zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída). Príznaky zahŕňajú silné bolesti brucha a chrbta, nevoľnosť a vracanie.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):

- ťažká alergická reakcia (nazývaná anafylaktická reakcia), ktorá môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo šok,

- náhle vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery a hrdlo (angioedém),

- závažná vyrážka, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži (Stevensov-Johnsonov syndróm),

- nezvyčajné porušenie štruktúry svalových vlákien (rabdomyolýza) s príznakmi ako je bolesť v svaloch, slabosť a opuch, ktorý môže viesť k problémom s obličkami (tmavý moč).


Neznáme(výskyt sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- závažné kožné stavy nazývané „toxická epidermálna nekrolýza“ (závažná vyrážka zahŕňajúca začervenanie, olupovanie a opuch kože, ktoré vyzerajú ako ťažká popálenina) a „erythema multiforme“ (nepravidelné začervenanie kože na rukách a ramenách).


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

- závraty (môžu viesť k pádom), bolesť hlavy, sucho v ústach,

- pocit ospalosti (môže časom vymiznúť pri pokračovaní liečby) (môže viesť k pádom),

- abstinenčné príznaky (príznaky, ktoré sa prejavia po ukončení liečby Setininom) zahŕňajú: nespavosť (insomnia), nevoľnosť (nauzea), bolesť hlavy, hnačku, vracanie, závraty a podráždenosť,

- zmeny hladiny niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol) v krvi,

- prírastok telesnej hmotnosti,

- zníženie hladín určitých bielkovín v červených krvinkách (hemoglobín).


Časté(môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

- zníženie počtu určitých typov bielych krviniek (leukopénia),

- mdloby (môže viesť k pádom),

- zrýchlený srdcový tep,

- uvedomovanie si nezvyčajného srdcového tepu (palpitácie),

- dýchavičnosť (dyspnoe),

- nízky krvný tlak pri postavení sa, čo môže viesť k závratom alebo mdlobám (môže viesť k pádom),

- upchatý nos,

- zápcha, poruchy trávenia, vracanie,

- extrapyramídové vedľajšie účinky s príznakmi, ako sú nezvyčajné a opakujúce sa svalové pohyby. Tieto zahŕňajú ťažkosti so začatím pohybu, triašku, nepokoj alebo nebolestivú svalovú stuhnutosť,

- nezvyčajné sny a nočné mory,

- samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie,

- zvýšená chuť do jedla,

- poruchy reči a artikulácie,

- zvýšenie hladiny prolaktínu v krvi. V zriedkavých prípadoch to môže viesť k opuchu prsníkov a neočakávanej tvorbe mlieka u mužov aj žien. Taktiež to môže spôsobiť vynechanie menštruácie alebo nepravidelnú menštruáciu u žien,

- rozmazané videnie,

- podráždenosť,

- horúčka,

- zmeny krvného obrazu, ako sú zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, zníženie alebo zvýšenie počtu bielych krviniek (neutrofilov a eozinofilov, v tomto poradí), zmeny hladín tyreoidných hormónov (celkový T4, voľný T4, celkový T3, TSH) a zvýšenie cukru (glukózy) v krvi,

- pocit slabosti,

- opuchy rúk alebo nôh.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

- syndróm nepokojných nôh (nepríjemné pocity v nohách),

- ťažkosti s prehĺtaním,

- stav srdca nazývaný predĺženie QT intervalu, ktorý môže mať vplyv na srdcový rytmus (meraný elektrokardiogramom),

- cukrovka alebo zhoršenie existujúcej cukrovky,

- sexuálna porucha,

- zmeny krvného obrazu, ako sú zvýšené hladiny určitých enzýmov (gama-GT), zníženie počtu červených krviniek (anémia) alebo krvných doštičiek (trombocytopénia), zníženie hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia) alebo zmeny hladín tyreoidných hormónov (voľný T3) a tyroidné ťažkosti (hypotyreoidizmus),

- pomalý srdcový tep.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000):

- opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea),

- poruchy menštruácie,

- metabolický syndróm (zmeny telesnej hmotnosti, cukru v krvi a určitých tukov v krvi, čo môže spôsobiť zvýšenie rizika srdcových ťažkostí a cukrovky),

- námesačnosť, hovorenie zo sna a poruchy príjmu potravy spojenej so spánkom,

- pokles telesnej teploty,

- zvýšenie hladiny enzýmu kreatinínfosfokinázy, zníženie určitých typov bielych krviniek (agranulocytóza) v krvných testoch.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):

- stav nazývaný „syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu“ (SIADH), ktorý spôsobuje zníženie hladiny sodíka v krvi. To môže spôsobovať príznaky, ako sú bolesť hlavy, nevoľnosť, zmätenosť a slabosť.


Neznáme(výskyt sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- zníženie počtu bielych krviniek v krvi (neutropénia).


Skupina liekov, do ktorej Setinín patrí, môže spôsobiť poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť závažné a v niektorých prípadoch smrteľné.


Deti a dospievajúci (vo veku od 10 do 17 rokov)

Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú u dospelých, sa môžu vyskytnúť aj u detí a dospievajúcich.

Nasledujúce vedľajšie účinky sa pozorovali častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých alebo sa pozorovali iba u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

- zvýšenie krvného tlaku,

- zvýšenie hladiny prolaktínu v krvi. Zvýšenie hladiny prolaktínu môže mať v zriedkavých prípadoch nasledujúce účinky:

- opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka u chlapcov a dievčat,

- u dievčat môže byť menštruácia nepravidelná alebo žiadna,

- zvýšená chuť do jedla,

- extrapyramídové vedľajšie účinky (týkajúce sa nervovej sústavy) s príznakmi ako sú nezvyčajné a opakujúce sa svalové pohyby. Tieto zahŕňajú ťažkosti so začatím pohybu, triašku, nepokoj alebo nebolestivú svalovú stuhnutosť.


Časté(môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

- pocit podráždenia,


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Setinin


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, štítku alebo blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Setinin obsahuje

- Liečivo je kvetiapín. Filmom obalené tablety Setininu obsahujú 100 mg, 200 mg alebo 300 mg kvetiapínu (ako kvetiapíniumfumarát).

- Ďalšie zložky :

Jadro tablety:mikrokryštalická celulóza, povidón K29-32, dihydrát fosforečnanu vápenatého, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), monohydrát laktózy, magnéziumstearát.

- Obal tablety: hypromelóza 6cP (E464), monohydrát laktózy, makrogol 3350, triacetín, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172) (100 mg tablety).


Ako vyzerá Setinin a obsah balenia

Filmom obalená tableta Setininu 100 mg je okrúhla, obojstranne vypuklá, žltá tableta s priemerom 8,5 mm a označením „Q“ na jednej strane.

Filmom obalená tableta Setininu 200 mg je oválna, obojstranne vypuklá, biela tableta s rozmermi 16 mm x 8,2 mm a označením „Q“ na jednej strane.

Filmom obalená tableta Setininu 300 mg je oválna, obojstranne vypuklá, biela tableta s rozmermi 19 mm x 7,6 mm a s označením „Q“ na jednej strane a „300“ na druhej strane.


Veľkosti balenia

Blistre:

Setinin 100 mg : 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet

Setinin 200 mg : 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet

Setinin 300 mg : 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet


HDPE obaly:

Setinin 100 mg :100, 250 tabliet

Setinin 200 mg : 250 tabliet

Setinin 300 mg : 60, 250 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island


Výrobca

Actavis Ltd., B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta


Actavis hf.,Reykjavikurvegi 78, IS-222 Hafnarfjordur, Island


Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledovnými názvami:


Bulharsko Setinin

Česká republika Quetiapin Actavis 200 mg

Dánsko Setinin

Maďarsko Setinin 25mg filmtabletta, Setinin 100mg filmtabletta, Setinin 150mg filmtabletta, Setinin 200 mg filmtabletta, Setinin 300mg filmatabletta

Island Quetiapin Actavis

Lotyšsko Quetiapine Actavis 25 mg apvakotas tabletes, Quetiapine Actavis 100 mg apvakotas tabletes, Quetiapine Actavis 200 mg apvakotas tabletes, Quetiapine Actavis 300 mg apvakotas tabletes

Litva Quetiapine Actavis 25mg plévele dengtos tabletés, - Quetiapine Actavis 100mg plévele dengtos tabletés, Quetiapine Actavis 150mg plévele dengtos tabletés, Quetiapine Actavis 200 mg plévele dengtos tabletés, Quetiapine Actavis 300 mg plévele dengtos tabletés

Malta Setinin

Poľsko Setinin

Slovenská republika Setinin 100 mg, Setinin 200 mg, Setinin 300 mg

Slovinsko Setinin 25 mg filmsko obložene tablete, Setinin 100 mg filmsko obložene tablete, Setinin 150 mg filmsko obložene tablete, Setinin 200 mg filmsko obložene tablete, Setinin 300 mg filmsko obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2013.


Setinin 100 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Setinin 100 mg

Setinin 200 mg

Setinin 300 mg


filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna 100 mg filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (ako fumarát).

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy v množstve zodpovedajúcom 20 mg bezvodej laktózy.


Jedna 200 mg filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (ako fumarát).

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy v množstve zodpovedajúcom 39,3 mg bezvodej laktózy.


Jedna 300 mg filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (ako fumarát).

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy v množstve zodpovedajúcom 59 mg bezvodej laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Filmom obalená tableta Setininu 100 mg je okrúhla, bikonvexná, žltá tableta s priemerom 8,5 mm a označením „Q“ na jednej strane.

Filmom obalená tableta Setininu 200 mg je oválna, bikonvexná, biela tableta s rozmermi 16 mm x 8,2 mm a označením „Q“ na jednej strane.

Filmom obalená tableta Setininu 300 mg je oválna, bikonvexná, biela tableta s rozmermi 19 mm x 7,6 mm a označením „Q“ na jednej strane a "300" na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


- Setinin je určený na liečbu schizofrénie.


- Setinin je určený na liečbu bipolárnej poruchy:

- na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy,

- na liečbu epizód veľkej depresie v rámci bipolárnej poruchy,

- na prevenciu opakovaného návratu bipolárnej poruchy u pacientov, u ktorých

manická, zmiešaná alebo depresívna epizóda odpovedala na liečbu kvetiapínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Pre každú indikáciu sú k dispozícii odlišné dávkovacie schémy. Preto je potrebné zabezpečiť, aby pacienti dostali jasné informácie o vhodnom dávkovaní v súvislosti s ich stavom.


Dospelí

Liečba schizofrénie

Setinin sa má podávať dvakrát denne. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg (1.deň), 100 mg (2.deň), 200 mg (3.deň) a 300 mg kvetiapínu (4.deň).

Od 4. dňa sa má dávka vytitrovať na zvyčajnú účinnú dávku v rozmedzí 300 až 450 mg/deň. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta je možné dávku upraviť v rozmedzí 150 až 750 mg/deň.


Liečba stredne ťažkých až ťažkých manických epizód v rámci bipolárnej poruchy

Setinin sa má podávať dvakrát denne. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 100 mg (1. deň), 200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg kvetiapínu (4. deň). Ďalšia úprava dávkovania až do 800 mg/deň do 6. dňa liečby sa má vykonávať postupným zvyšovaním dávky najviac o 200 mg/deň.

Dávku je možné upraviť na základe klinickej odpovede a individuálnej tolerancie pacienta v rozmedzí od 200 do 800 mg/deň. Zvyčajná účinná dávka je v rozmedzí od 400 do 800 mg/deň.


Liečba depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy

Setinin sa má podávať raz denne pred spaním. Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg (1.deň), 100 mg (2.deň), 200 mg (3.deň) a 300 mg kvetiapínu (4.deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V klinických skúšaniach sa nepozoroval vyšší prínos v skupine pacientov, ktorým sa podávala dávka 600 mg, v porovnaní so skupinou pacientov, ktorým sa podávala dávka 300 mg (pozri časť 5.1). Niektorí pacienti môžu mať vyšší prínos z dávky 600 mg. Liečbu dávkami vyššími ako 300 mg majú začať lekári so skúsenosťou v liečbe bipolárnej poruchy. V prípade znášanlivosti u jednotlivých pacientov klinické skúšania poukazujú na to, že sa má zvážiť zníženie dávky na minimálnu dávku 200 mg.


Prevencia opakovaného návratu bipolárnej poruchy

Na prevenciu opakovaného návratu manických, depresívnych a zmiešaných epizód u bipolárnej poruchy u pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín počas akútnej liečby bipolárnej poruchy, majú pokračovať v liečbe rovnakými dávkami. Dávka sa môže potom upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti u jednotlivého pacienta v rozsahu 300 až 800 mg/denne podávanú dvakrát denne. Je dôležité použiť najnižšiu efektívnu dávku na udržiavaciu liečbu.


Starší pacienti

Tak ako aj iné antipsychotiká, kvetiapín sa má u starších pacientov podávať s opatrnosťou, obzvlášť pri úvodnom stanovení dávky. V závislosti od individuálnej klinickej odpovede a znášanlivosti lieku môže byť titrovanie dávky kvetiapínu pomalšie a denná terapeutická dávka nižšia ako u mladších pacientov.


Priemerná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu u starších pacientov bola znížená o 30 až 50 % v porovnaní s mladšími pacientmi.


Účinnosť a bezpečnosť sa nehodnotila u pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy.


Pediatrická populácia

Setinin sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov vzhľadom na to, že údaje o jeho používaní v tejto vekovej skupine sú nedostatočné. Dostupné údaje z klinických placebom kontrolovaných skúšaní s kvetiapínom sú uvedené v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Porucha funkcie pečene

Kvetiapín sa v značnom rozsahu metabolizuje v pečeni. Z toho dôvodu sa má kvetiapín u pacientov so známou poruchou funkcie pečene podávať so zvýšenou opatrnosťou, obzvlášť pri úvodnom stanovení dávky.


Liečba pacientov s poruchou funkcie pečene sa má začať dávkou 25 mg/deň. Dávka sa má zvyšovať o 25-50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky na základe klinickej odpovede a individuálnej tolerancie pacienta.


Spôsob podávania

Setinin sa má užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón je kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pretože má kvetiapín rôzne indikácie, jeho bezpečnostný profil sa má posudzovať vzhľadom na diagnózu jednotlivého pacienta a na dávka, ktorá sa mu podáva.


Pediatrická populácia (vo veku 10 až 17 rokov)

Setinin sa neodporúča sa používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože údaje o jeho používaní v tejto vekovej skupine sú nedostatočné. Klinické skúšania s kvetiapínom preukázali, že okrem známeho bezpečnostného profilu zisteného u dospelých (pozri časť 4.8.) sa určité nežiaduce udalosti u detí a dospievajúcich vyskytli častejšie ako u dospelých (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie prolaktínu v sére a extrapyramídové príznaky) a identifikovala sa jedna nežiaduca udalosť, ktorá sa predtým v klinických štúdiách u dospelých nezaznamenala (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich sa tiež pozorovali zmeny vo funkčných testoch štítnej žľazy.


Okrem toho dlhodobé bezpečnostné následky liečby na rast a dozrievanie sa nesledovali dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé následky na kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich so schizofréniou a bipolárnou mániou liečených kvetiapínom sa v súvislosti s kvetiapínon zistil zvýšený výskyt extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s pacientmi liečenými placebom (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšené rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovrážd (príhod súvisiacich so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do dosiahnutia signifikantnej remisie. Nakoľko k zlepšeniu nedochádza počas prvých týždňov liečby alebo ďalších týždňov, pacientov je potrebné starostlivo sledovať až do zlepšenia stavu. Klinická prax všeobecne poukazuje na to, že sa riziko samovraždy v počiatočných fázach zlepšovania stavu môže zvýšiť.


Okrem toho lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom vzhľadom na rizikové faktory ochorenia, na ktoré boli liečení. Iné psychické poruchy, na ktoré sa predpisuje kvetiapín, môžu tiež súvisieť so zvýšeným rizikom pokusov o samovraždu. Okrem toho, takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Je známe, že pacientom s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacientom, u ktorých sa vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky pred začatím liečby, hrozí vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a počas liečby sa majú starostlivo sledovať. Metaanalýza klinických skúšaní s antidepresívami kontrolovaných placebom u dospelých pacientov s psychickými poruchami poukázala na vyššie riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Pacienti, predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom, si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok na samovraždu alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa pozorovalo u dospievajúcich pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení quetiapínom, zvýšené riziko pokusov o samovraždu v porovnaní s tými, ktorí boli liečení placebom (3,0 % vs 0 % v uvedenom poradí).


Extrapyramídové príznaky

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u dospelých pacientov sa kvetiapín spájal so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s placebom u pacientov liečených na veľké depresívne epizódy v rámci bipolárnej poruchy (pozri časť 4.8 a 5.1).


Použitie kvetiapínu sa spájalo s vývojom akatízie charakterizovanej subjektívnym nepríjemným alebo úzkostným nepokojom alebo potrebou pohybu často sprevádzanou neschopnosťou sedieť alebo stáť v pokoji. Najčastejšie sa to vyskytuje počas prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa vyvinú tieto príznaky, môže zvyšovanie dávky pôsobiť škodlivo.


Tardívna dyskinéza

Ak sa objavia príznaky alebo prejavy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo ukončenie liečby kvetiapínom. Príznaky tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť aj po prerušení liečby (pozri časť 4.8).


Somnolencia a závraty

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými symptómami ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresiou začiatok účinku zvyčajne prejavil počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti s bipolárnou depresiou s výskytom somnolencie ťažkej intenzity môžu častejšie vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od nástupu príznakov somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a je potrebné zvážiť ukončenie liečby.


Liečba kvetiapínom je spojená s ortostatickou hypotenziou a súvisiacim závratom (pozri časť 4.8), ktoré, podobne ako somnolencia, sa zvyčajne prejavia počas úvodného titrovania dávky. U starších ôsob, by to mohlo zvýšiť výskyt náhodných zranení (pády).


Preto sa pacienti majú upozorniť na nutnú opatrnosť, kým sa neoboznámia s potenciálnymi účinkami liečby.


Kardiovaskulárne ochorenia

Kvetiapín sa má podávať opatrne pacientom so známymi kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením alebo inými ochoreniami, ktoré ich robia náchylnými na hypotenziu.

Kvetiapín môže vyvolať ortostatickú hypotenziu predovšetkým počas obdobia úvodného titrovania dávky, preto ak dôjde k takémuto stavu, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo postupnejšiu titráciu dávky. Pomalšia titrácia dávky by sa mala zvážiť u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením v anamnéze.


Záchvaty

V kontrolovaných klinických štúdiách sa nepozoroval rozdiel vo výskyte záchvatov u pacientov liečených kvetiapínom alebo placebom. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o výskyte záchvatov u pacientov so záchvatmi v anamnéze. Podobne ako pri iných antipsychotikách, pri liečbe pacientov so záchvatmi v anamnéze sa odporúča zvýšená opatrnosť (pozri časť 4.8).


Neuroleptický malígny syndróm

Neuroleptický malígny syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou vrátane kvetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenu psychického stavu, svalovú rigiditu, autonómnu nestabilitu a zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch je treba terapiu kvetiapínom ukončiť a začať vhodnú liečbu.


Ťažká neutropénia

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol v menej častých prípadoch hlásený výskyt ťažkej neutropénie (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Počas skúseností po uvedení na trh sa leukopénia a/alebo neutropénia po ukončení liečby kvetiapínom upravila. Možnými rizikovými faktormi pre vznik neutropénie sú: preexistujúci nízky počet bielych krviniek a anamnéza neutropénie vyvolaná liekmi. Liečba kvetiapínom sa má ukončiť u pacientov s počtom neutrofilov < 1,0 x 109/l. U týchto pacientov sa majú sledovať príznaky alebo symptómy infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).


Interakcie

Pozri tiež časť 4.5.

Súbežné užívanie kvetiapínu spolu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, ako je karbamazepín alebo fenytoín, značne znižuje plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom.


U pacientov, ktorí užívajú induktor pečeňových enzýmov, sa má liečba kvetiapínom začať iba vtedy, pokiaľ lekár zváži, že úžitok liečby kvetiapínom preváži možné riziká z vysadenia liečby induktorom pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby každá zmena v liečbe induktorom bola postupná, a v prípade potreby nahradená liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).


Telesná hmotnosť

U pacientov liečených kvetiapínom bol hlásený nárast telesnej hmotnosti. Títo pacienti sa majú klinicky sledovať a majú sa usmerňovať v súlade so zaužívanými postupmi pre antipsychotickú liečbu (pozri časti 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia

Zriedkavo bola zaznamenaná hyperglykémia a/alebo rozvoj alebo zhoršenie diabetu, niekedy spojené s ketoacidózou alebo kómou vrátane fatálnych prípadov (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch bolo predtým hlásené zvýšenie telesnej hmotnosti, ktoré môže byť predispozičným faktorom. Odporúča sa primerané klinické sledovanie v súlade so zaužívanými postupmi pre antipsychotickú liečbu. Pacienti liečení akýmkoľvek antipsychotikom, vrátane kvetiapínu, sa majú sledovať kvôli znakom a príznakom hyperglykémie (ako sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetes mellitus alebo rizikovými faktormi pre diabetes mellitus sa majú pravidelne monitorovať kvôli možnému zhoršeniu kontroly glukózy. Telesná hmotnosť sa má kontrolovať pravidelne.


Lipidy

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie hladín triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženie HDL cholesterolu (pozri časť 4.8). Zmeny hladín lipidov sa majú liečiť na základe klinického stavu.


Metabolické riziko

Vzhľadom na zaznamenané zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach, môže dôjsť u pacientov (vrátane pacientov s normálnou východiskovou hodnotou) k metabolického rizikového profilu, čo sa má primerane liečiť podľa klinickej potreby (pozri tiež časť 4.8).


Predĺženie QT intervalu

V klinickom skúšaní a počas užívania v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku (SPC) nebola liečba kvetiapínom spojená s trvalým zvýšením absolútnej hodnoty QT intervalu. Po uvedení lieku na trh sa pozorovalo pri kvetiapíne podávanom v terapeutických dávkach (pozri 4.8) a po predávkovaní (pozri 4.9) predĺženie QT intervalu. Tak ako pri iných antipsychotikách, pri predpisovaní kvetiapínu pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo s predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze, je potrebná opatrnosť. Zvýšená pozornosť sa tiež vyžaduje pri predpisovaní kvetiapínu buď s liekmi, o ktorých je známe, že môžu zvyšovať QT interval alebo pri súbežnom užívaní s neuroleptikami, predovšetkým u starších pacientov, u pacientov s vrodeným syndrómom dlhého QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhaním, so srdcovou hypertrofiou, s hypokaliémiou alebo s hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Prerušenie liečby

Po náhlom ukončení liečby kvetiapínom boli zaznamenané akútne symptómy z vysadenia liečby, ako sú insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat a podráždenosť. Preto sa odporúča postupné znižovanie dávok lieku, ktoré má trvať najmenej jeden až dva týždne (pozri časť 4.8).


Starší pacienti so psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou

Kvetiapín nie je schválený na liečbu psychózy vzniknutej v súvislosti s demenciou.


Kvetiapín nie je schválený na liečbu pacientov s psychózou súvisiacou s demenciou.


V randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách sa pri použití niektorých atypických antipsychotík u pacientov s demenciou pozorovalo približne trojnásobné zvýšenie rizika cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov. Mechanizmus vzniku tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nie je možné vylúčiť ani pri použití iných antipsychotík alebo v iných skupinách pacientov. U pacientov s rizikovými faktormi pre mozgovú mŕtvicu sa má kvetiapín používať opatrne.


Metaanalýzou atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti s psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou majú v porovnaní s placebom zvýšené riziko úmrtia. Avšak v dvoch10‑týždňových placebom kontrolovaných klinických štúdiách s kvetiapínom v rovnakej populácii pacientov (n = 710, priemerný vek: 83 rokov, rozsah: 56 – 99 rokov) bol výskyt mortality v skupine liečenej kvetiapínom 5,5 % oproti 3,2 % v skupine liečenej placebom. U pacientov z týchto štúdií boli príčiny úmrtia rôzne a zhodovali sa s tými, ktoré sa očakávali v tejto skupine pacientov. Tieto údaje nepreukazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Dysfágia

V súvislosti s užívaním kvetiapínu sa pozorovala dysfágia (pozri časť 4.8). U pacientov s rizikom vzniku aspiračnej pneumónie sa má kvetiapín používať s opatrnosťou.


Venózny trombembolizmus (VTE)

Prípady venózneho trombembolizmu (VTE) sa vyskytli po podaní antipsychotických liekov. Nakoľko pacienti liečení antipsychotikami majú často prítomné získané rizikové faktory na VTE, preto všetky rizikové faktory pre VTE sa majú identifikovať pred liečbou a počas liečby kvetiapínom a majú sa prijať preventívne opatrenia.


Pankreatitída

V klinických skúšaniach a po uvedení lieku na trh bola hlásená pankreatitída. V rámci hlásení po uvedení lieku na trh malo veľa pacientov faktory, o ktorých je známe, že súvisia s pankreatitídou, ako je zvýšenie hladiny triglyceridov (pozri časť 4.4 Lipidy), žlčové kamene a konzumácia alkoholu.


Doplňujúce informácie

Údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri liečbe akútnych stredne ťažkých až ťažkých manických epizód sú obmedzené; avšak kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8 a 5.1). Údaje preukázali aditívny účinok v 3. týždni.


Laktóza

Setinin obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém je potrebné venovať zvýšenú pozornosť podávaniu Setininu v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi alebo alkoholom.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý je v prvom rade zodpovedný za metabolizmus kvetiapínu sprostredkovaný cytochrómom P450. V interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi spôsobilo súbežné podávanie ketokonazolu, CYP3A4 inhibítora, a kvetiapínu (25 mg) 5 až 8‑násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Na základe toho je súbežné podávanie kvetiapínu a inhibítorov CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča konzumovať grapefruitovú šťavu spolu s kvetiapínom..


V klinických skúšaniach zameraných na sledovanie farmakokinetiky, v ktorých sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežné podávanie karbamazepínu výrazne zvýšilo klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižuje systémovú expozíciu kvetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13% hodnôt zistených u pacientov, ktorým sa podával samotný kvetiapín; u niektorých pacientov sa však pozorovalo ešte väčšie zníženie. V dôsledku tejto interakcie môžu byť plazmatické koncentrácie kvetiapínu nižšie, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom.


Súbežné užívanie quetiapínu s fenytoínom (ďalší induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 450 %. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, sa má podávať kvetiapín, iba ak lekár považuje prínos liečby za prevyšujúci možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, a podľa potreby bol induktor zamenený za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. nátriumvalproát) (pozri tiež časť 4.4).


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní antidepresív imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP3A4, CYP2D6).


Farmakokinetika kvetiapínu nebola významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní s antipsychotikami risperidónom alebo haloperidolom. Súbežné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobilo zvýšený klírens kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu nebola ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu. Farmakokinetika lítia nebola ovplyvnená súbežným podávaním kvetiapínu.


Farmakokinetika lítia nie je ovplyvnená súbežným podávaním kvetiapínu.


Pri súbežnom podávaní valproátu sodného a kvetiapínu farmakokinetika oboch látok nebola klinicky významne ovplyvnená. Retrospektívna štúdia u detí a dospievajúcich, ktorí užívali valproát, kvetiapín alebo oboje, ukázala vyššiu incidenciu leukopénie a neutropénie v skupine s kombinovanou liečbou oproti skupine s monoterapiou.


Formálne interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém sa nevykonali.


Odporúča sa opatrnosť pri súbežnej liečbe liekmi, ktoré môžu vyvolať elektrolytovú nerovnováhu alebo predlžujú QT interval.


U pacientov, ktorí užívali kvetiapín, sa vyskytli hlásenia o výsledkoch falošnej pozitivity v enzýmových imunologických testoch pre metadón a tricyklické antidepresíva. Odporúča sa tieto otázne výsledky imunologického skríningu potvrdiť vhodnou chromatografickou technikou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť a účinnosť liečby kvetiapínom u gravidných žien zatiaľ nebola preukázaná. V skúškach na zvieratách sa doteraz nezistili žiadne náznaky škodlivých účinkov, aj keď možné účinky na zrak plodu neboli hodnotené. Preto sa môže kvetiapín podávať v gravidite iba vtedy, ak očakávaný prínos liečby prevýši jej možné riziká. U novorodencov matiek, ktoré počas tehotenstva užívali kvetiapín, sa pozoroval výskyt syndrómu z vysadenia lieku.


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane kvetiapínu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré sa môžu líšiť čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitácie, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Boli publikované prípady vylučovania kvetiapínu do ľudského materského mlieka, miera vylučovania však nebola konzistentná. Z toho dôvodu sa počas liečby kvetiapínom neodporúča, aby ženy užívajúce kvetiapín dojčili.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na to, že kvetiapín pôsobí hlavne na centrálny nervový systém, môže ovplyvňovať činnosti vyžadujúce mentálnu bdelosť. Preto sa pacientom neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým nie je známa ich individuálna citlivosť na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky pri liečbe kvetiapínom sú ospalosť, závrat, sucho v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.


Podobne ako pri ostatných antipsychotikách, aj s užívaním kvetiapínu bol spojený prírastok telesnej hmotnosti, synkopa, neuroleptický malígny syndróm, leukopénia, neutropénia a periférny edém.


Výskyt nežiaducich účinkov spojených s užívaním kvetiapínu je uvedený v tabuľke vo formáte odporúčanom Radou pre medzinárodné organizácie medicínskych vied (Council for International Organizations of Medical Sciences - pracovná skupina CIOMS III; 1995).


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté:


Časté:


Menej časté:


Zriedkavé:


Neznáme:


Pokles hemoglobínu23


Leukopénia1,27, zníženie počtu neurofilov, zvýšenie eozinofilov28

Trombocytopénia, anémia, zníženie počtu trombocytov14


Agranulocytóza29


Neutropénia1

Poruchy imunitného systému

Menej časté:


Veľmi zriedkavé:


Hypersenzitivita (vrátane alergických kožných reakcií)


Anafylaktické reakcie6

Poruchy endokrinného systému

Časté:Menej časté:


Veľmi zriedkavé:Hyperprolaktinémia16, zníženie celkových T4 25, zníženie voľných T4 25, zníženie celkových T3 25, zvýšenie TSH 25


Zníženie voľných T3 25, hypotyreóza 22


Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu.

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:Časté :


Menej časté:


Zriedkavé:


Zvýšenie hladiny sérových triglyceridov11 ,31, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu)12, 31, zníženie hladiny HDL cholesterolu18, 31, zvyšovanie hmotnosti 9, 31


Zvýšená chuť do jedla, zvýšenie glukózy v krvi až do hyperglykemických hodnôt 7, 31


Hyponatriémia20, diabetes mellitus 1, 5, 6


Metabolický syndróm30

Psychické poruchy

Časté:


Zriedkavé:Nezvyčajné sny a nočné mory, samovražedné myšlienky a samovražedné správanie21


Somnambulizmus a ďalšie súvisiace stavy ako je rozprávanie počas spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkom

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:


Časté:


Menej časté:


Závrat4,17, somnolencia2,17, bolesť hlavy


Synkopa4,17, extrapyramídoné symptómy1,22, dyzartria


Záchvat kŕčov1, syndróm nepokojných nôh , tardívna dyskinéza1,6

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:


Menej časté:


Tachykardia4, palpitácie24


Predĺženie QT intervalu1,13,19

Bradykardia33

Poruchy oka

Časté:


Rozmazané videnie

Poruchy ciev

Časté:


Zriedkavé:


Ortostatická hypotenzia4,17


Venózny tromboembolizmus1

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:


Rinitída, dyspnoe24

Poruchygastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:


Časté:

Menej časté:


Zriedkavé:


Sucho v ústach


Zápcha, dyspepsia, vracanie26


Dysfágia8


Pankreatitída1

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:Zriedkavé:


Zvýšenie hladín sérových transamináz alanínaminotrasferázy a aspartátaminotransferázy (ALT, AST)3, zvýšenie hladín gama – GT3


Žltačka6, hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:


Neznáme:


Angioedém6, Stevensov-Johnsonov syndróm6


Toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé:


Rabdomyolýza

Stavy v gravidite, v šestonedelí a v perinatálnom období

Neznáme:


Novorodenecký syndróm z vysadenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Zriedkavé:


Sexuálna dysfunkcia

Priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov,

porucha menštruácie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:


Časté:


Zriedkavé:


Symptómy z vysadenia lieku (abstinenčné príznaky)1,10

Mierna asténia, periférny edém, podráždenosť, pyrexia

Malígny neuroleptický syndróm1, hypotermia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé:


Zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy v krvi15


(1) Pozri časť 4.4.

(2) Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá zvyčajne pokračovaním liečby ustúpi.

(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun od normálu k ≥ 3 x HLN kedykoľvek) sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltranspeptidázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe obyčajne vrátili k normálu.

(4) Kvetiapín môže, rovnako ako iné antipsychotiká s blokádou alfa-1-adrenergných receptorov, vyvolať ortostatickú hypotenziu spojenú so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, najmä v období úvodnej titrácie dávky (pozri časť 4.4).

(5) Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená exacerbácia preexistujúceho diabetu.

(6) Výpočet frekvencie pre nežiaduce účinky je založený len na údajoch z postmarketingového obdobia.

(7) Hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl (≥ 7,0 mmo/l) alebo ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l) po jedle

aspoň v jednom prípade.

(8) Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný len v klinických

skúšaniach zameraných na bipolárnu depresiu.

(9) Založené na >7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmä počas prvých týždňov

liečby u dospelých.

(10) V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku boli zaznamenané nasledovné symptómy: insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracania, závrat a podráždenosť. Výskyt týchto reakcií sa po jednom týždni po vysadení výrazne znížil.

(11) Triglyceridy >200 mg/dl (2,258 mmol/l) (pacienti ≥18 rokov) alebo ≥150 mg/dl (≥1,694 mmol/l) (pacienti <18 rokov), zaznamenané minimálne raz.

(12) Cholesterol >240 mg/dl (6,2064 mmol/l) ) (pacienti ≥18 rokov) alebo ≥200 mg/dl (≥5,172 mmol/l) (pacienti <18 rokov), zaznamenaný minimálne raz. Zvýšený LDL cholesterol ≥30 mg/dl (≥0,769 mmol/l) bol pozorovaný veľmi často. Priemená zmena u pacientov, ktorým sa LDL cholesterol zvýšil bola 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).

(13) Pozri text nižšie.

(14) Trombocyty ≤100 x 109/l zaznamenané minimálne raz.

(15) Založené na hlásení nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.

(16) Hladiny prolaktínu (pacienti >18 rokov): >20 g/l, (>869,56 pmol/l), muži: >30 g/l (>1304,34 pmol/l), ženy: kedykoľvek.

(17) Môže spôsobiť pád.

(18) HDL cholesterol: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) muži; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) ženy, kedykoľvek.

(19) Incidencia u pacientov, ktorým sa zmenil QT interval z <450 msec na ≥450 msec s nárastom ≥30 msec. V pacebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom bola priemerná incidencia u pacientov, u ktorých bola zmena klinicky významná, rovnaká u kvetiapínu aj placeba.

(20) Posun z >132 mmol/l na 132 mmol/l v najmenej jednom prípade.

(21) V priebehu liečby kvetiapínom alebo skoro po vysadení liečby boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1).

(22) Pozri časť 5.1.

(23) Znížený hemoglobín ≤ 13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužov, ≤ 12 g/dl (7,45 mmol/l) u žien aspoň jeden prípad sa vyskytol u 11 % kvetiapínom liečených pacientov vo všetkých štúdiách, vrátane rozšírených nezaslepených štúdií. U týchto pacientov, priemerný maximálny pokles hemoglobínu kedykoľvek bol -1,50 g/dl.

(24) Tieto hlásenia sa často vyskytovali pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a /alebo podkladovom kardiorespiračnom ochorení.

(25) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v celkových T4, voľných T4, celkových T3 a voľných T3, sú definované ako < 0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je > 5 mIU/l kedykoľvek.

(26) Na základe zvýšenej miery vracania u starších pacientov (≥ 65 rokov)

(27) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek

počas liečby z vo všetkých skúškach. Posun v počte bielych krviniek (white blood cells, WBC) je

definovaný ako 3 x 109 buniek/l kedykoľvek.

(28) Založené na posune z normálnej východiskovej potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek

vo všetkých skúškach. Posun v počte eozinofilov je definovaný ako ≥ 1 x 109 buniek/l kedykoľvek.

(29) Posun v počte neutrofilov z ≥ 1,5 x 109 l na < 0,5 x 109 /l kedykoľvek počas liečby.

(30) Založené na hláseniach metabolického syndrómu ako nežiaduceho účinku vo všetkých klinických

skúšaniach s kvetiapínom.

(31) V klinických skúšaniach sa zistilo u niektorých pacientov zhoršenie viac ako jedného z metabolických

faktorov: zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi, lipidov v krvi (pozri tiež časť 4.4).

(32) Pozri časť 4.6.

(33) Môže sa objaviť na začiatku alebo tesne po začatí liečby a môže byť spojená s hypotenziou a/alebo

synkopou. Frekvencia je stanovená na základe hlásení nežiaduceho účinku bradykardie a súvisiacich

udalostí vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.

Pri použití neuroleptík boli hlásené prípady predĺženia QT intervalu, ventrikulárnej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia srdca a torsades de pointes, pričom sa usudzuje, že sa jedná o účinky tejto skupiny liečiv.


Pediatrická populácia (od 10 do 17rokov)

Tie isté nežiaduce reakcie uvedené vyššie pre dospelých možno predpokladať u detí a dospievajúcich. Nasledujúce údaje zahŕňajú nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytujú s vyššou frekvenciou vo vekovej kategórii deti a dospievajúci (10 až 17 rokov) v porovnaní s dospelou populáciou alebo sa v dospelej populácii nezistili.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

zvýšená chuť do jedla

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté:

zvýšenie hladín prolaktínu1, zvýšenie krvného tlaku2

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

extrapyramídoné symptómy3

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

podráždenosť4


(1) Hladiny prolaktínu (pacienti <18 rokov): >20 g/l (>869,56 pmol/l) muži; >26 ug/l (>1130,428 pmol/l) ženy, kedykoľvek. Menej ako 1 % malo zvýšenú hladinu prolaktínu >100 g/l.

(2) Založené na zmenách nad klinicky významné rozmedzia (prevzaté z kritérií National Institutes of Health) alebo nárast >20 mmHg u systolického alebo >10 mmHg u diastolicého krvného tlaku zaznamenané kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3‑6 týždňových) placebom kontrolovaných skúšaniach u detí a dospievajúcich.

(3) Pozri časť 5.1

(4) Poznámka: Frekvencia je porovnanteľná s frekvenciou zaznamenanou u dospelých, ale podráždenosť môže byť u detí a dospievajúcich spojená s inými klinickými dôsledkami v porovnaní s dospelými.


4.9 Predávkovanie


Prípad úmrtia bol hlásený v klinických skúškach po predávkovaní 13,6 g a po uvedení lieku na trh pri dávkach 6 g samotného kvetiapínu. Avšak hlásené bolo prežitie po predávkovaní až do 30 g. V štúdiách po uvedení lieku na trh sa zaznamenali veľmi zriedkavé prípady predávkovania samotným kvetiapínom, ktorých následkom bola smrť alebo kóma. Okrem toho sa pri nastavení v monoterapii zaznamenali nasledujúce prípady: predĺženie QT intervalu, záchvaty kŕčov, epileptický stav, rabdomyolýza, respiračné depresie, retencia moču, zmätenosť, delírium a/alebo nepokoj.


Vo všeobecnosti boli hlásené príznaky a symptómy zodpovedajú zvýrazneným známym farmakologickým účinkom lieku, napr. ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.


Liečba predávkovania

Kvetiapín nemá špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie je potrebné zvážiť možnosť použitia viacerých liekov a odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti dýchacích ciest, prísunu kyslíka a dostatočnej ventilácie, pravidelného sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému.

Prevencia absorpcie nadmernej dávky sa neskúmala, môže sa však zvážiť výplach žalúdka pri ťažkých otravách, ak je to potrebné, do jednej hodiny po požití. Má sa zvážiť podanie aktívneho uhlia.


V prípade predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami, ako sú intravenózne tekutiny a/alebo sympatomimetiká. Adrenalínu a dopamínu je potrebné sa vyhnúť, pretože beta stimulácia môže zhoršiť hypotenziu v nastavení kvetiapínom vyvolanej alfa blokády.


Lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií má pokračovať až do úplného vyliečenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká; diazepíny, oxazepíny, tiazepíny a oxepíny

ATC kód: N05AH04


Spôsob účinku

Kvetiapín je atypické antipsychotikum, Kvetiapín a aktívny plazmatický metabolit, norkvetiapín reagujú so širokým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapín majú afinitu k serotonínovým (5-HT2) a k dopamínovým D1- a D2-receptorom v mozgu. Zdá sa, že kvetaipín v porovnaní s typickými antipsychotikami, prispieva kombinácia receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2 oproti D2 ku klinickým antipsychotickým účinkom a nízkemu potenciálu k vyvolaniu extrapyramídových účinkov (EPS). Norkvetiapín má navyše vysokú afinitu k transportéru pre noradrenalín (norepinephrine transporter; NET). Kvetiapín a norkvetiapín majú tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom a nízku afinitu k adrenergným α2-receptorom a serotonínovým 5HT1A receptorom. Kvetiapín nevykazuje afinitu k cholinergným muskarínovým ani benzodiazepínovým receptorom.


Farmakodynamické účinky

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín potláča účinky dopamínových agonistov, čo sa prejavilo na základe behaviorálnych hodnotení a elektrofyziologických meraní a zvyšuje koncentráciu dopamínových metabolitov, čo je neurochemický index blokády D2 receptorov.


V predklinických testoch určených na predikciu vyvolania EPS, kvetiapín sa nepodobá štandardným antipsychotikám a má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká supersenzitivita dopamínových D2 receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2 receptory dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií. (pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť

Schizofrénia

V troch placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov so schizofréniou, ktorí užívali rôzne dávky kvetiapínu, sa nezistil rozdiel vo výskyte EPS alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinami pacientov, ktorí dostávali kvetiapín alebo placebo. Placebom kontrolované skúšanie, v ktorom sa hodnotila liečba fixnými dávkami kvetiapínu v rozmedzí od 75 do 750 mg/deň, nepreukázalo nárast EPS alebo vyššiu použitie súbežne podávaných anticholinergík. Dlhodobá účinnosť kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním v prevencii relapsu schizofrénie nebola overená zaslepenými klinickými skúšaniami. V otvorených skúšaniach u pacientov so schizofréniou bol kvetiapín účinný v udržiavaní klinického zlepšenia stavu počas kontinuálnej liečby u pacientov, u ktorých odpoveď na začiatku liečby naznačovala dlhodobú účinnosť.


Bipolárna porucha

V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa hodnotil účinok dávok kvetiapínu do 800 mg/deň v liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód, prričom v dvoch štúdiách sa podával v monoterapii a v dvoch v kombinovanej liečbe spolu s lítiom alebo divalproexom, sa nezistil rozdiel o výskyte EPS a v spotrebe súbežne používaných anticholinergík medzi skupinou liečenou kvetiapínom a placebom.


V dvoch klinických štúdiách s kvetiapínom v monoterapii sa pri liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód preukázalo, že kvetiapín je účinnejší ako placebo pri znižovaní manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. K dispozícii nie sú údaje z dlhodobého sledovania účinnosti kvetiapínu pri prevencii vzniku následných manických alebo depresívnych epizód. Údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s divalproexom alebo lítiom po 3 alebo 6 týždňoch liečby akútnych stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; zistilo sa, že kombinovaná liečba sa dobre znášala. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni liečby. Druhá štúdia nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni.


Priemerná stredná dávka kvetiapínu v poslednom týždni liečby bola u pacientov reagujúcich na liečbu približne 600 mg denne a približne 85% pacientov reagujúcich na liečbu užívalo dávku v rozmedzí od 400 do 800 mg denne.


V štyroch klinických štúdiách trvajúcich 8 týždňov u pacientov so stredne ťažkými až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní so skupinou pacientov liečenou placebom v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním a tými, ktorí boli liečení dávkou 600 mg.


V kontinuálnej fáze týchto dvoch skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na liečbu kvetiapínom s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 alebo 600 mg bola efektívnejšia v porovnaní s liečbou placebom s ohľadom na depresívne symptómy, ale bez ohľadu na manické symptómy.


V dvoch klinických štúdiách zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami, kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady, čo sa týka predĺženia času po recidívu ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


V jednom dlhodobom klinickom skúšaní (viac ako 2 roky liečby), zameranom na hodnotenie prevencie rekurencie u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami, sa preukázal lepší účinok kvetiapínu v porovnaní s placebom, čo sa týka predĺženia času do rekurencie ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej) u pacientov s bipolárnou poruchou typu I. Počet pacientov s náladovými epizódami bol 91 (22,5 %) v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebom kontrolovanej skupine a 95 (26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín, pri porovnaní pokračujúcej liečby kvetiapínom so zmenou na liečbu lítiom, výsledky dokazujú, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so zvýšením času do rekurencie náladových epizód.


Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný pri schizofrénii a mánii, keď sa podáva dvakrát denne, aj keď farmakokinetický polčas kvetiapínu je približne 7 hodín. Tento výsledok podporujú aj údaje zo štúdie využívajúcej pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), pri ktorej sa zistilo, že obsadenie 5-HT2 a D2 receptorov kvetiapínom sa udržiava počas až 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg/deň sa nehodnotili.


Klinická bezpečnosť

V krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11,4 % pre placebo). Vyšší výskyt extrapyramídových symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí sa liečili placebom v krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bipolárnej depresie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 8,9 % pre kvetiapín a 3,8 % pre placebo. V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou u týkajúcich sa veľkej depresívnej poruchy bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 5,4 % pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním a 3,2 % pre placebo. V krátko trvajúcom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní s monoterapiou u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 9,0 % pre kvetiapín s predĺženým uvoľňovaním a 2,3 % pre placebo. V prípade bipolárnej depresie a rovnako v prípade veľkej depresívnej poruchy výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, mimovoľných svalových kontrakcií, psychomotorickej hyperaktivity a svalovej rigidity) v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 %.


V krátko trvajúcej placebo kontrolovanej štúdii s fixnou dávkou (50 mg/deň až 800 mg/deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov) bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0,8 kg na 50 mg dennej dávky až 1,4 kg na 600 mg dennej dávky (s nižším prírastkom na 800 mg dennej dávky), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených kvetiapínom, ktorí získali ≥ 7 % prírastku telesnej hmotnosti, bol v rozmedzí od 5,3 % na 50 mg dennej dávky až 15,5 % na 400 mg dennej dávky (s nižším prírastkom pre 600 a 800 mg dennej dávky) oproti 3,7 % pacientov užívajúcich placebo.


Dlhodobejšie štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 4 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom, nasledované randomizovaním ukončeného obdobia, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,56 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,39 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 0,89 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe.


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí na 100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov dostávajúcich placebo.


Vo všetkých krátko trvajúcich placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l výskyt minimálne jedného prípadu posunu počtu neutrofilov na < 1,5x109/l bol 1,9 % u pacientov liečených kvetiapínomv porovnaní s 1,3 % u pacientov užívajúcimi placebo. Výskyt posunu na> 0,5 - < 1,0x109/l bol rovnaký (0,2 %) u pacientov liečených kvetiapínom, ako aj u pacientov liečených placebom. Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných) u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥ 1,5x109/l výskyt minimálne jedného prípadu posunu počtu neutrofilov na < 1,5x109/l bola 2,9 % a na < 0,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom bol 0,21 %.


Liečba kvetiapínom bola spojená so znížením hladín hormónov štítnej žľazy súvisiacich s dávkou. Výskyt posunu v TSH bol 3,2 % pre kvetiapín oproti 2,7 % pre placebo. Výskyt recipročných, potenciálne klinicky významných posunov oboch T3 alebo T4 a TSH v týchto štúdiách bol zriedkavý a pozorované zmeny hladín hormónov štítnej žľazy nesúviseli s klinickou symptomatickou hypotyreózou.

Redukcia celkového a voľného T4 bola najväčšia počas prvých šiestich týždňov liečby kvetiapínom, v priebehu dlhodobej liečby nedošlo k jeho ďalšej redukcii. V približne 2/3 všetkých prípadov vysadenie liečby kvetiapínom súviselo so zmenou účinkov na celkový a voľný T4 bez ohľadu na dobu trvania liečby.


Katarakta/zákal očnej šošovky

V klinickom skúšaní hodnotiacom kataraktogénny potenciál kvetiapínu (200 – 800 mg/deň) oproti risperidónu (2 – 8 mg/deň) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou sa zistilo, že percento pacientov so zvýšeným stupňom zákalu očnej šošovky nebolo vyššie pri podávaní kvetiapínu (4 %) v porovnaní s podávaním risperidónu (10 %), pričom hodnotení pacienti boli liečení minimálne 21 mesiacov.


Pediatrická populácia (vo veku 10 až 17 rokov)

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu sa skúmala v 3-týždňovom placebom kontrolovanom skúšaní zameranom na liečbu mánie (n = 284 pacienti z USA vo veku 10 až 17 rokov). Asi 45 % pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Okrem toho sa vykonalo 6-týždňové placebom kontrolované skúšanie zamerané na liečbu schizofrénie (n = 222 pacientov vo veku 13 až 17 rokov). Z obidvoch skúšaní boli vylúčení pacienti, ktorí neodpovedali na liečbu kvetiapínom. Liečba sa začala dávkou 50 mg/deň a 2. deň sa zvýšila na 100 mg/deň; následne sa titrovala na cieľovú dávku (mánia 400 - 600 mg; schizofrénia 400 - 800 mg) zvyšovaním o 100 mg/deň a podávala sa dva alebo trikrát denne.


V skúšaní týkajúcom sa liečby mánie bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) - 5,21 pre kvetiapín 400 mg/deň a - 6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ≥ 50 %) predstavoval 64 % pre kvetiapín 400 mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % pre rameno s placebom.


V skúšaní zameranom na liečbu schizofrénie boli rozdiely v zmenách LS faktoru od východiskovej hodnoty v celkovom PANSS skóre (aktívne mínus placebo) -8,16 pre kvetiapín v dávke 400 mg/deň a -9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani nízka (400 mg/deň) a ani vysoká (800 mg/deň) dávka kvetiapínu nepreukázala lepšie výsledky ako placebo, čo sa týka percentuálneho podielu pacientov, u ktorých sa dosiahlo zlepšenie zdravotného stavu definované ≥30 % zníženie od východiskovej hodnoty v celkovom PANSS skóre. Vyššie dávky mali za následok nižší podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu v číselnom vyjadrení tak v prípade mánie, ako aj schizofrénie.


V tejto vekovej skupine nie sú k dispozícii údaje o pretrvávaní účinku a prevencii rekurencie.


26-týždňová otvorená rozšírená fáza akútnych skúšaní (n = 380 pacientov) s kvetiapínom dávkovaným flexibilne v rozmedzí 400 – 800 mg/deň poskytli ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti. U detí a dospievajúcich bolo hlásené zvýšenie krvného tlaku a s vyššou frekvenciou ako u dospelých pacientov bola hlásená zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové syndrómy a zvýšenie hladiny prolaktínu v krvnom sére (pozri časť 4.4 a 4.8).


Extrapyramídové symptómy

V krátkodobom placebom kontrolovanom skúšaní týkajúcom sa monoterapie u dospievajúcich pacientov (vo veku 13 - 17 rokov) so schizofréniou bol kumulovaný výskyt extrapyramídových symptómov 12,9 % pre kvetiapín a 5,3 % pre placebo, hoci výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízia, tremor, extrapyramídové poruchy, hypokinéza, nepokoj, psychomotorická hyperaktivita, svalová stuhnutosť, dyskinéza) v žiadnej liečenej skupine neprekročil 4,1 %. V krátkodobom placebom kontrolovanom skúšaní týkajúcom sa monoterapie u detí a dospievajúcich (vo veku 10- 17 rokov) s bipolárnou mániou bol kumulovaný výskyt extrapyramídových symptómov 3,6 % pre kvetiapín a 1,1 % pre placebo. V dlhodobom otvorenom klinickom skúšaní kvetiapínu zameranom na schizofréniu a bipolárnu mániu bol kumulovaný výskyt EPS vzniknutých pri liečbe 10 %.


Nárast telesnej hmotnosti

V krátkodobom klinickom skúšaní u pediatrických pacientov (vo veku 10 - 17 rokov) sa u 17 % pacientov užívajúcich kvetiapín a u 2,5 % pacientov užívajúcich placebo zaznamenal ≥ 7 % nárast telesnej hmotnosti. Pri extrapolácii na normálny rast počas dlhšieho obdobia, bol nárast najmenej 0,5 smerodajnej odchýlky od východiskovej hodnoty BMI pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom v čase najmenej 26 týždňov zodpovedalo tomuto kritériu.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie stavu

V krátkodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní u pediatrických pacientov so schizofréniou bol výskyt príhod súvisiacich so samovraždou 1,4 % (2/147) pre kvetiapín a 1,3 % (1/75) pre placebo u pacientov < 18 rokov. V krátkodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní u pediatrických pacientov s bipolárnou mániou bol výskyt príhod súvisiacich so samovraždou 1,0 % (2/193) pre kvetiapín a 0 % (0/90) pre placebo u pacientov < 18 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a intenzívne sa metabolizuje. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je významne ovplyvnená jedlom. Približne 83% kvetiapínu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu nor‑kvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácie kvetiapínu.

Farmakokinetika kvetiapínu a nor‑kvetiapínu je v rámci schváleného dávkového rozpätia lineárna.


Distribúcia

Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia

Kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v pečeni. Po podaní rádioaktívne označeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme. In vitro skúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Nor-kvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.

Asi 73 % radioaktívnym izotopom označeného lieku sa vylúčilo močom a 21 % stolicou.


Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane nor-kvetiapínu) sú slabými inhibítormi ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach in vitro. In vitro sa CYP inhibícia pozorovala pri koncentráciách približne 5 až 50-krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe výsledkov týchto prác in vitro je nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450.

Na základe skúšok na zvieratách sa zdá, že kvetiapín môže indukovať cytochróm P450. V špecifickej interakčnej štúdii so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia

Polčasy vylučovania kvetiapínu a nor-kvetiapínu sú približne 7 a 12 hodín. Priemer molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho humánneho plazmatického metabolitu nor-kvetiapínu je 5 % vylúčenej močom.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie

Farmakokinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a žien.


Staršie osoby

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je približne o 30 až 50 % nižšia ako u dospelých vo veku 18 až 65 rokov.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U osôb s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) bol stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt zdravých osôb.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U osôb s poškodenou funkciou pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poškodením pečene. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia (vo veku 10 až 17 rokov)

Farmakokinetické údaje sa získali od 9 detí vo veku od 10 - 12 rokov a od 12dospievajúcich, ktorí boli na udržiavacej liečbe 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli dávkovo normalizované plazmatické koncentrácie materskej látky kvetiapínu u detí a dospievajúcich (vo veku 10 - 17 rokov) vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, aj keď Cmax bolo u detí na hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmax aktívneho metabolitu, nor-kvetiapínu, boli vyššie približne 62 %, resp. 49 % u detí (vo veku 10 - 12 rokov) a o 28 %, resp. 14 % u dospievajúcich (vo veku 13- 17 rokov) v porovnaní s dospelými.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitro a in vivo štúdiách sa nepreukázala genotoxicita. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili:

U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu, červených a bielych krviniek; u psov sa pozoroval zákal očnej šošovky a katarakty (pre kataraktu/zápal očnej šošovky, pozri časť 5.1). Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom a možného rizika pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

povidón K 29-32

dihydrát fosforečnanu vápenatého

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

monohydrát laktózy

magnéziumstearát.


Obal tablety:

hypromelóza 6cP (E 464)

monohydrát laktózy

makrogol 3350

triacetín

oxid titaničitý (E171)

žltý oxid železitý (E172) (iba 100 mg)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenia (PVC/PVDC/Alu blistre, PVC/Alu blistre)

Obal tabliet (HDPE)


Veľkosti balenia


Blistre:

Setinin 100 mg filmom obalené tablety: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet

Setinin 200 mg filmom obalené tablety: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet

Setinin 300 mg filmom obalené tablety: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet


Obaly tabliet:

Setinin 100 mg filmom obalené tablety: 100, 250 tabliet

Setinin 200 mg filmom obalené tablety: 250 tabliet

Setinin 300 mg filmom obalené tablety: 60, 250 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Setinin 100 mg: 68/0217/09-S

Setinin 200 mg: 68/0219/09-S

Setinin 300 mg: 68/0220/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. marec 2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2013

19

Setinin 100 mg