+ ipil.sk

Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/02494-TR

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/00791-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/01034-Z1A


Písomná informácia pre používateľa


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg filmom obalené tablety

sevelamériumkarbonát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg

 3. Ako užívať Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg a na čo sa používa


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg obsahuje liečivo sevelamériumkarbonát. Viaže fosfáty zo stravy v tráviacom trakte a tak znižuje hladinu fosforu v krvi.


Pacienti, ktorých obličky nepracujú správne, nie sú schopní kontrolovať hladiny fosforu v krvi. Hladina fosfátov tak stúpa (váš doktor to nazýva hyperfosfatémia). Zvýšené hladiny sérového fosforu môžu viesť k ukladaniu tvrdých usadenín v krvi, čo sa volá kalcifikácia. Tieto usadeniny môžu spôsobiť stuhnutie vašich ciev a zhoršiť tak pumpovanie krvi po tele. Zvýšený fosfor v krvi môže tiež viesť ku svrbeniu pokožky, sčervenaniu očí, bolesti kostí a zlomeninám.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg


Neužívajte Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg, ak:


 • máte nízku hladinu fosfátov v krvi (váš lekár vám spraví testy)

 • trpíte na upchatie čriev


 • ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg, obráťte sa na svojho lekára, ak sa vás týka niektorý z uvedených stavov:


 • problémy s prehĺtaním

 • problémy s motilitou (pohybom) v žalúdku a črevách

 • často vraciate

 • máte aktívny zápal čriev

 • podstúpili ste veľkú operáciu žalúdka alebo čreva.


Bezpečnosť a účinnosť u detí (vo veku do 18 rokov) nebola zistená. Preto sa podávanie Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg neodporúča deťom.


Doplňujúca liečba:


Ako dôsledok stavu vašich obličiek alebo liečby dialýzou:


 • môže u vás nastať pokles alebo nárast hladiny vápnika v krvi. Keďže sevelamériumkarbonát neobsahuje vápnik, môže vám váš lekár predpísať doplnkové tablety vápnika.


 • môžete mať nízky obsah vitamínu D v krvi. Preto môže váš lekár sledovať hladinu vitamínu D v krvi a v prípade nutnosti predpísať doplnkový vitamín D. Ak neužívate multivitamínové doplnky, môžu sa u vás vyskytnúť nízke hladiny vitamínov A, E, K a kyseliny listovej v krvi, a preto môže váš lekár sledovať ich hladinu a v prípade nutnosti predpísať vitamínové doplnky.


Osobitné upozornenia pre pacientov podrobujúcich sa peritoneálnej dialýze (dialýze cez pobrušnicu):


Môže u vás vzniknúť peritonitída (infekcia brušných tekutín) súvisiaca s peritoneálnou dialýzou. Toto riziko môže byť znížené starostlivým dodržiavaním sterilných postupov počas výmeny vrecka. Vášmu lekárovi okamžite oznámte všetky nové prejavy a príznaky ťažkostí v brušnej oblasti, nafúknutie brucha, bolesti brucha, citlivosť brucha alebo stuhnutosť v oblasti brucha, zápchu, horúčku, triašku, nevoľnosť alebo vracanie.Okrem toho môžete očakávať častejšie vyšetrenia z dôvodu sledovania problémov s nízkymi hladinami vitamínov A, D, E, K a kyseliny listovej.


Iné lieky a Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg sa nemá užívať v rovnakom čase akociprofloxacín(antibiotikum).


Ak užívate lieky kvôli problémom so srdcovým rytmom alebo na epilepsiu, užívanie Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg prekonzultujte so svojím lekárom.


Účinok liekov ako sú cyklosporín, mofetilmykofenolát a takrolimus (lieky používané na potlačenie imunitného systému)môže byť pri užívaní Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg znížený. Váš lekár vám poradí, ak užívate tieto lieky.


Nedostatok hormónu štítnej žľazy sa môže menej často objaviť u niektorých ľudí, ktorí užívajú levotyroxín(používaný pri liečbe nízkej hladiny hormónu štítnej žľazy) zároveň so Sevelamériumkarbonátom Kiron Pharmaceutica 800 mg. Preto je možné, že váš lekár bude dôkladnejšie sledovať hladinu hormónu stimulujúceho štítnu žľazuv krvi.


Váš lekár bude pravidelne kontrolovať vzájomné pôsobenie medzi Sevelamériumkarbonátom Kiron Pharmaceutica 800 mg a inými liekmi.


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg a jedlo a nápoje

Tablety Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg musíte užívať s jedlom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Účinok Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg na nenarodené dieťa nie je známy.


Ak máte v úmysle svoje dieťa dojčiť, oznámte to svojmu lekárovi. Nie je známe, či Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg prechádza do ľudského mlieka, a či môže mať účinok na vaše dieťa.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pociťujete akýkoľvek účinok lieku, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje.


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mgobsahuje laktózu

Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg obsahuje laktózu(mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Lekár vám určí dávku podľa hladiny fosforu sére.


Odporúčané začiatočné dávkovanie Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg pre dospelých a starších

(> 65 rokov) je jedna až dve 800 mg tablety 3 x denne vždy s jedlom.


Tablety sa musia prehltnúť celé. Nedrvte, nežuvajte a nelámte ich na kúsky.


V niektorých prípadoch, ak sa Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg užíva v rovnakom čase ako iné lieky,môže vám váš lekár odporučiť užiť tento liek 1 hodinu pred alebo 3 hodiny po užití Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg alebo môže zvážiť sledovanie hladiny daného lieku v krvi.


Váš lekár bude sledovať hladinu fosforu v krvi pravidelne a môže podľa potreby prispôsobiť dávku Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg, aby sa dosiahla vhodná hladina fosfátov.


Ak užijete viac Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg, ako máte

Nie sú zaznamenané prípady predávkovania u pacientov.

V prípade možného predávkovania okamžite kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg

V prípade, že ste zabudli užiť jednu dávku, táto dávka sa môže vynechať a ďalšia dávka sa má užiť vo zvyčajnom čase s jedlom. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U pacientov užívajúcich Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg boli zaznamenané nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmičasté(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

vracanie, zápcha, bolesť hornej časti brucha, nevoľnosť.


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

hnačka, bolesť brucha, tráviace ťažkosti, plynatosť.


Pri klinickom užívaní boli hlásené prípady svrbenia, vyrážky, pomalej motility (pohybu) čriev/upchatie čriev a prederavenia čriev.


Keďže zápcha môže byť skorým príznakom upchania čreva, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku fľaše a škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg obsahuje


 • Liečivo je selevamériumkarbonát. Každá filmom obalená tableta Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg obsahuje 800 mg sevelamériumkarbonátu.

 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý a stearát zinku. Obal tablety obsahuje hypromelózu (E464), diacetylované monoglyceridy.


Ako Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg vyzerá a obsah balenia


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg sú oválne, biele až takmer biele filmom obalené tablety s vyrazeným „SVL“ na jednej strane.


HDPE fľaše s polypropylénovou zátkou

Každá fľaša obsahuje 180, 200 alebo 210 tabliet.

Balenie obsahuje 1, 2 alebo 3 fľaše.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca:

Synthon Hispania, S.L.

Castello, 1

Poligono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španielsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Dánsko: Sevelamercarbonat Kiron Pharmaceutica

Rakúsko: Sevelamer Sandoz 800 mg Filmtabletten

Belgicko: Sevelamer carbonate Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten

Chorvátsko: Sevelamer Sandoz 800 mg filmom obložene tablete

Cyprus: Sevelamer Carbonate Sandoz

Bulharsko: Sevelamer carbonate Kiron Pharmaceutica 800 mg

Česká republika: Sevelamer karbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg, potahované tablety

Estónsko: Sevelamer Kiron Pharmaceutica 800 mg

Fínsko: Sevelamer Sandoz 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francúzsko: SEVELAMER CARBONATE SANDOZ 800 mg, comprimé pelliculé

Maďarsko: Szevelamer-karbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg

Írsko: Sevelamer carbonate Rowex 800 mg Film-coated tablets

Lotyšsko: Sevelamer carbonate Kiron Pharmaceutica 800 mg apvalkotās tabletes

Litva: Sevelamer Kiron Pharmaceutica 800 mg, plėvele dengtos tabletės

Luxembursko: Sevelamer Sandoz 800 mg comprimés pelliculés

Holandsko: Sevelameercarbonaat Sandoz 800 mg, filmomhulde tabletten

Nórsko: Sevelamer Sandoz 800 mg filmdrasjerte tabletter

Poľsko: Sewelameru węglan Kiron Pharmaceutica

Rumunsko: Carbonat de sevelamer Kiron Pharmaceutica 800 mg comprimate filmate

Slovenská republika: Sevelamer karbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg

Slovinsko: Sevelamer Kiron Pharmaceutica 800 mg filmsko obložene tablet

Švédsko: Sevelamer Sandoz 800 mg filmdragerade tabletter


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2015.
5Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/02494-TR

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/00791-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 800 mg sevelamériumkarbonátu.


Pomocné látky so známym účinkom: každáfilmom obalená tableta obsahuje 286,25 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Oválne, biele až takmer biele filmom obalené tablety (20 mm x 7 mm) bez deliacej ryhy. Tablety majú vyrazené „SVL“ na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg je indikovaný na kontrolu hyperfosfatémie u dospelých pacientov, ktorí sú liečení hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg je tiež indikovaný na kontrolu hyperfosfatémie u dospelých pacientov s chronickou chorobou obličiek, ktorí nie sú liečení dialýzou a majú hladinu fosforu v sére >1,78 mmol/l.


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg sa má používať v rámci kombinovaného terapeutického postupu, ktorý môže zahŕňať suplementáciu vápnika, 1,25-dihydroxy vitamín D3alebo niektorý z jeho analógov na kontrolu vývoja renálnej kostnej choroby.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Počiatočná dávka


Odporúčaná počiatočná dávka sevelamériumkarbonátu je 2,4 g alebo 4,8 g denne a je založená na klinických potrebách a hladine fosforu v sére. Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg sa má užívať trikrát denne s jedlom.


Hladina fosforu v sére u pacientov

Celková denná dávka sevelamériumkarbonátu sa má


užívať trikrát denne s jedlom

1,78 – 2,42 mmol/l (5,5 – 7,5 mg/dl)

2,4 g*

> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)

4,8 g*

*a následná titrácia podľa inštrukciíPacientom, ktorí pôvodne užívali viazače fosfátov (na báze sevelamériumchloridu alebo vápnika), má byť Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg dávkovaný v ekvivalentných gramových množstvách, pričom sa sleduje hladina fosforu v sére, aby sa zabezpečili optimálne denné dávky.


Titrácia a udržiavacia dávka


Hladina fosforu v sére sa musí monitorovať a dávka sevelamériumkarbonátu titrovať každé 2-4 týždne, pokiaľ sa nedosiahne prípustná hladina fosforu v sére s následným pravidelným monitorovaním.


Pacienti užívajúci Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg majú dodržiavať ich predpísanú diétu.


V klinickej praxi bude liečba kontinuálna podľa potreby regulácie hladiny fosforu v sére a očakávaná priemerná denná dávka bude približne 6 g.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg neboli stanovené u detí vo veku do 18 rokov.


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov.


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehltnúť celé a nemajú sa drviť, žuvať alebo lámať na kúsky pred podaním.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Hypofosfatémia.


 • Obštrukčná choroba čriev.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinnosť a bezpečnosť Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg u detí mladších ako 18 rokov neboli skúmané.


Bezpečnosť a účinnosť Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg neboli stanovené u dospelých pacientov s chronickým ochorením obličiek bez dialýzy so sérovou hladinou fosforu < 1,78 mmol/l. Z tohto dôvodu u týchto pacientov nie je v súčasnosti používanie Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg odporúčané.


Bezpečnosť a účinnosť Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg neboli stanovené u pacientov s nasledovnými poruchami:


 • dysfágia


 • poruchy prehĺtania


 • závažné poruchy gastrointestinálnej motility vrátane neliečenej alebo závažnej gastroparézy, retencie obsahu žalúdka a abnormálnej či nepravidelnej motility čreva

 • aktívne zápalové ochorenie čriev


 • veľká operácia gastrointestinálneho traktu


Preto sa má Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg u týchto pacientov podávať s opatrnosťou.


Obštrukcia čriev a ileus/subileus


Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola pozorovaná intestinálna obštrukcia a ileus/subileus u pacientov počas liečby sevelamériumchloridom, ktorý obsahuje rovnakú aktívnu zložku ako sevelamériumkarbonát. Zápcha môže byť predchádzajúcim symptómom. Pacientov so zápchou je potrebné pozorne sledovať počas užívania Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg. U pacientov, u ktorých sa vyvinie silná zápcha alebo iné vážne gastrointestinálne symptómy, sa má liečba Sevelamériumkarbonátom Kiron Pharmaceutica 800 mg prehodnotiť.


Vitamíny rozpustné v tukoch


V závislosti od príjmu v potrave a závažnosti ochorenia sa môže u pacientov s chronickou chorobou obličiek vyvinúť nízka hladina vitamínov A, D, E a K. Nemôže sa vylúčiť možnosť, že Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg môže viazať vitamíny rozpustné v tukoch, ktoré sa nachádzajú v prijatej potrave. U pacientov liečených sevelamérom, ktorí neužívajú doplnkové vitamíny, sa má pravidelne sledovať stav hladiny vitamínov A, D, E a K v sére. Podávanie doplnkových vitamínov sa v prípade potreby odporúča. U pacientov s chronickou chorobou obličiek, ktorí nie sú liečení dialýzou, sa odporúča podávanie doplnkov s vitamínom D (približne 400 IU prírodného vitamínu D denne), ktoré môžu byť súčasťou multivitamínového prípravku, ktorý sa má užívať navyše k Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg. U pacientov podrobujúcich sa peritoneálnej dialýze sa odporúča dodatočne sledovať hladiny vitamínov rozpustných v tukoch a kyseliny listovej, pretože hladiny vitamínov A, D, E a K sa v klinických štúdiách u týchto pacientov nemerali.


Nedostatok kyseliny listovej


V súčasnosti neexistuje dostatok údajov na vylúčenie možnosti vzniku deficitu kyseliny listovej počas dlhodobého užívania Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg.


Hypokalciémia/hyperkalciémia


U pacientov s chronickou chorobou obličiek sa môže vyvinúť hypokalciémia alebo hyperkalciémia. Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg neobsahuje vápnik. Preto sa má pravidelne sledovať hladina vápnika v krvi a v prípade potreby sa má podávať elementárny vápnik ako doplnok.


Metabolická acidóza


Pacienti s chronickou chorobou obličiek sú predisponovaní k rozvoju metabolickej acidózy. V rámci správnej klinickej praxe sa preto odporúča sledovať hladiny bikarbonátu v sére.


Peritonitída


Pacienti podrobujúci sa dialýze sú vystavení určitým rizikám infekcie súvisiacim s touto formou dialýzy. Známou komplikáciou u pacientov podrobujúcim sa peritoneálnej dialýze (PD) je peritonitída a v klinickej štúdii so sevelamériumchloridom bolo hlásené väčšie množstvo prípadov peritonitídy v sevelamérovej skupine než v kontrolnej skupine. Pacienti na peritoneálnej dialýze sa majú pozorne sledovať, aby sa zabezpečilo správne používanie vhodných aseptických techník, spolu s včasným zistením a liečbou všetkých prejavov a symptómov súvisiacich s peritonitídou.


Ťažkosti s prehĺtaním


Menej často boli hlásené správy o ťažkostiach s prehĺtaním tabliet Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg. Mnoho z týchto prípadov zahŕňalo pacientov s komorbidnými stavmi vrátane porúch prehĺtania alebo abnormalít pažeráka.

U pacientov s ťažkosťami s prehĺtaním sa má Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg používať s opatrnosťou. Pre pacientov s ťažkosťami s prehĺtaním je tiež k dispozícii sevelamériumkarbonát vo forme prášku na perorálnu suspenziu.


Antiarytmické lieky a antikonvulzíva


U pacientov užívajúcich antiarytmické a antikonvulzívne lieky sa pri predpisovaní Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg má postupovať opatrne (pozrite časť 4.5).


Hypotyreóza


Odporúča sa dôkladnejšie monitorovanie pacientov s hypotyreózou, ktorí súbežne užívajú sevelamériumkarbonát a levotyroxín (pozrite časť 4.5).


Dlhodobá chronická liečba


Pri ročnom klinickom skúšaní sevelaméru sa nepozorovala jeho akumulácia. Možná absorpcia a akumulácia sevelaméru počas dlhodobej chronickej liečby (dlhšej ako jeden rok) sa však nemôže úplne vylúčiť (pozri časť 5.2).


Hyperparatyreóza


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg nie je indikovaný na kontrolu hyperparatyreózy. U pacientov so sekundárnou hyperparatyreózou má byť Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg užívaný v kontexte kombinovaného terapeutického postupu, ktorý môže zahŕňať vápnik ako suplementáciu, 1,25 – dihydroxy vitamín D3alebo niektorý z jeho analógov na zníženie hladiny intaktného parathormónu (iPTH).


Intolerancia laktózy

Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa neuskutočnili u dialyzovaných pacientov.


V interakčných štúdiách u zdravých dobrovoľníkov spôsobil sevelamériumchlorid, ktorý obsahuje rovnakú aktívnu zložku ako Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg, zníženie biologickej dostupnosti ciprofloxacínu o približne 50% pri spoločnom podávaní so sevelamériumchloridom v štúdii s jednorazovou dávkou. Preto sa Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg nemá užívať súbežne s ciprofloxacínom.


U pacientov po transplantácii, ktorým bol súbežne podávaný sevelamériumchlorid, boli hlásené znížené hladiny cyklosporínu, mofetilmykofenolátu a takrolimu bez akýchkoľvek klinických následkov (napr. odvrhnutia transplantátu). Možnosť interakcie nemôže byť vylúčená a má sa zvážiť dôkladné sledovanie koncentrácie cyklosporínu, mofetilmykofenolátu a takrolimu v krvi počas používania kombinácie a po jej vysadení.


Veľmi zriedkavé prípady hypotyreózy boli hlásené u pacientov so súbežným podávaním sevelamériumchloridu, ktorý obsahuje rovnakú aktívnu zložku ako sevelamériumkarbonát, a levotyroxínu. Preto sa u pacientov, ktorí súbežne užívajú sevelamériumkarbonát a levotyroxín, odporúča dôkladnejšie sledovanie hladín tyreotropného hormónu (TSH).


Pacienti užívajúci antiarytmické lieky na kontrolu arytmiía antikonvulzívne lieky na liečbu konvulzívnych ochorení boli z klinických skúšaní vylúčení. Pacientom, ktorí užívajú tieto lieky, je potrebné pri predpisovaní Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg venovať pozornosť.


V interakčných štúdiách u zdravých dobrovoľníkov nemal sevelamériumchlorid, ktorý obsahuje rovnakú aktívnu zložku ako Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg, vplyv na biologickú dostupnosť digoxínu, warfarínu, enalaprilu alebo metoprololu.


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg sa neabsorbuje a môže ovplyvniť biologickú dostupnosť iných liekov. Pri užívaní akéhokoľvek lieku, pri ktorom môže mať zníženie biologickej dostupnosti klinicky dôležitý vplyv na jeho bezpečnosť alebo účinnosť, sa má tento liek podať najmenej hodinu pred alebo tri hodiny po podaní Sevelamériumkarbonátu Kiron Pharmaceutica 800 mg, alebo má lekár zvážiť sledovanie koncentrácie daného lieku v krvi.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o používaní sevelaméru u tehotných žien. V štúdiách na zvieratách sa preukázala čiastočná reprodukčná toxicita pri podaní vysokých dávok sevelaméru potkanom (pozri časť 5.3). Taktiež sa preukázalo, že sevelamér znižuje absorpciu niekoľkých vitamínov vrátane kyseliny listovej (pozri časti 4.4 a 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg sa má podávať gravidným ženám iba v prípade nutnosti a po starostlivom zvážení rizík a prínosov pre oboch, matku a plod.


Laktácia


Nie je známe, či sa sevelamér vylučuje do ľudského mlieka. Neabsorbovateľný charakter sevelaméru naznačuje, že jeho vylučovanie do ľudského mlieka je nepravdepodobné. Pri rozhodovaní, či pokračovať v liečbe Sevelamériumkarbonátom Kiron Pharmaceutica 800 mg alebo dojčení je potrebné brať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a zároveň prospech liečby pre ženu.


Fertilita


Nie sú žiadne údaje o vplyve sevelaméru na ľudskú fertilitu. V štúdiách na zvieratách sa preukázalo, že sevelamér nenarušuje fertilitu u samčích a samičích potkanov pri vystavení dávke ekvivalentnej u ľudí dvojnásobnej maximálnej skúšanej dávke 13 g/deň v klinickej štúdii, na základe porovnania s relatívnou veľkosťou povrchu tela.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Bezpečnosť sevelaméru (ako karbonátová alebo hydrochloridová soľ) bola skúmaná v početných klinických štúdiách, ktorých sa zúčastnilo spolu 969 pacientov na hemodialýze s liečbou trvajúcou 4 až 50 týždňov (724 pacientov liečených sevelamériumchloridom a 245 liečených sevelamériumkarbonátom), 97 pacientov na peritoneálnej dialýze s liečbou, ktorá trvala 12 týždňov (všetci liečení sevelamériumchloridom) a 128 pacientov s chronickou chorobou obličiek (CHCHO), ktorí neboli na dialýze s trvaním liečby 8 až 12 týždňov (79 pacientov liečených sevelamériumchloridom a 49 liečených sevelamériumkarbonátom).


Opis vybraných nežiaducich účinkov


Najčastejšie sa vyskytujúce (≥ 5 % pacientov) nežiaduce účinky možno alebo pravdepodobne spôsobené sevelamérom boli vo všetkých prípadoch poruchy gastrointestinálneho systému. Väčšina z týchto nežiaducich reakcií boli miernej až strednej intenzity. Údaje možno alebo pravdepodobne spôsobené sevelamérom z týchto štúdií sú uvedené podľa frekvencie výskytu v tabuľke nižšie. Zaznamenaný počet hlásení je klasifikovaný ako veľmi častý (≥1/10), častý (≥1/100, <1/10), menej častý (≥1/1 000, <1/100), zriedkavý (≥1/10 000, <1/1 000), veľmi zriedkavý (<1/10 000), neznámy (nedá sa stanoviť z dostupných údajov).


Tabuľkový prehľad nežiaducich účinkov


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté : Nauzea, vracanie, bolesť hornej časti brucha, zápcha

Časté : Hnačka, dyspepsia, plynatosť, abdominálna bolesť


Skúsenosti po uvedení lieku na trh: Počas užívania po schválení lieku boli hlásené prípady pruritu,vyrážky, intestinálnej obštrukcie, ilea/subilea a intestinálnej perforácie u pacientov počas liečby sevelamérom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Sevelamériumchlorid, ktorý obsahuje rovnakú aktívnu zložku ako sevelamériumkarbonát, bol podávaný zdravým dobrovoľníkom v dávkach do 14 gramov denne počas 8 dní bez nežiaducich účinkov. U pacientov s chronickou chorobou obličiek bola maximálna priemerná študovaná denná dávka 14,4 gramov sevelamériumkarbonátu v jednej dennej dávke.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá na terapiu hyperkaliémie a hyperfosfatémie.

ATC kód: V03A E02.


Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg obsahuje sevelamér, neabsorbovateľný sieťovaný polymérový viazač fosfátov, bez kovov a vápnika. Sevelamér obsahuje viaceré amíny oddelené jedným uhlíkom z polymérovej kostry, ktoré sa v žalúdku protonizujú. Tieto protonizované amíny viažu v čreve negatívne nabité ióny, ako sú fosfáty zo stravy. Naviazaním fosfátu v tráviacom trakte a znížením absorpcie sevelamér znižuje koncentráciu fosforu v sére. Pravidelné sledovanie hladiny sérového fosforu je potrebné vždy počas každého podania fosfátových viazačov.


V dvoch randomizovaných skrížených klinických skúšaniach bol sevelamériumkarbonát pri aplikácii trikrát denne v oboch formách, tabletovej a v práškovej forme, terapeuticky ekvivalentný sevelamériumchloridu, a preto je účinný pri regulácii hladiny fosforu v sére u hemodialyzovaných pacientov s chronickým ochorením obličiek.


Prvé klinické skúšanie preukázalo, že tablety sevelamériumkarbonátu dávkované trikrát denne boli ekvivalentné tabletám sevelamériumchloridu dávkovaných trikrát denne u 79 hemodialyzovaných pacientov liečených počas dvoch randomizovaných 8-týždňových liečebných období (časovo vážené priemery priemernej sérovej hladiny fosforu boli 1,5 ± 0,3 mmol/l pre sevelamériumkarbonát aj pre sevelamériumchlorid). Druhé klinické skúšanie preukázalo, že prášok sevelamériumkarbonátu podávaný trikrát denne bol ekvivalentný tabletám sevelamériumchloridu dávkovaným trikrát denne u 31 hyperfosfatemických (definovaných ako hladiny sérového fosforu ≥ 1,78 mmol/l) hemodialyzovaných pacientov počas dvoch randomizovaných 4-týždňových liečebných období (časovo vážené priemery priemernej hladiny sérového fosforu boli 1,6 ± 0,5 mmol/l pre prášok sevelamériumkarbonátu a 1,7 ± 0,4 mmol/l pre tablety sevelamériumchloridu).


V klinických štúdiách u hemodialyzovaných pacientov nemal samotný sevelamér konzistentný a klinicky dôležitý účinok na hladinu intaktného parathormónu (iPTH) v sére. V 12 -týždňovej štúdii s pacientmi na peritoneálnej dialýze boli pozorované podobné zníženia iPTH v porovnaní s pacientmi, ktorí užívali kalciumacetát. U pacientov so sekundárnym hyperparatyreoidizmom sa má Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg používať v rámci kombinovaného terapeutického postupu, ktorý môže zahŕňať vápnik ako suplementáciu, 1,25 – dihydroxy vitamín D3alebo niektorý z jeho analógov na zníženie hladiny intaktného parathormónu (iPTH).

Dokázalo sa, že sevelamér viaže žlčové kyseliny in vitroa in vivov experimentálnych zvieracích modeloch. Viazanie žlčových kyselín iónomeničovými živicami je dobre preukázaná metóda na zníženie krvného cholesterolu. V klinických skúškach so sevelamérom sa priemerná hodnota celkového a LDL cholesterolu znížila o 15-39 %. Tento účinok na zníženie cholesterolu sa prejavil po 2 týždňoch liečby a pri dlhodobej liečbe pretrváva. Hladiny triglyceridov, HDL cholesterolu a albumínu sa nezmenili po liečbe sevelamérom.


Keďže sevelamér viaže žlčové kyseliny, môže tak ovplyvniť absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch A, D, E a K.


Sevelamér neobsahuje vápnik a tak znižuje výskyt hyperkalcemických epizód, ktoré sa u pacientov užívajúcich fosfátové viazače na báze kalcia objavujú. Dokázalo sa, že účinok sevelaméru na fosfor a vápnik sa nezmenil počas celej štúdie s následným ročným pokračovaním. Tieto informácie sa získali zo štúdie, v ktorých bol použitý sevelamériumchlorid.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické štúdie so sevelamériumkarbonátom neboli uskutočnené. Štúdia zameraná na absorpciu uskutočnená u zdravých dobrovoľníkov potvrdila, že sevelamériumchlorid, ktorý obsahuje rovnakú aktívnu zložku ako sevelamériumkarbonát, sa z gastrointestinálneho traktu neabsorbuje.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje so sevelamérom získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie karcinogenicity s perorálne podávaným sevelamériumchloridom boli uskutočnené na myšiach (dávky do 9 g/kg/deň) a na potkanoch (0,3, 1 alebo 3 g/kg/deň). V skupine s podávaním vysokých dávok bol u samcov potkana pozorovaný zvýšený výskyt papilómu prechodných buniek močového mechúra (ekvivalentná dávka u ľudí sa rovná dvojnásobku maximálnej dávky v klinickej štúdii - 14,4 g). Nebol pozorovaný žiadny zvýšený výskyt tumorov u myší (ekvivalentná dávka u ľudí sa rovná trojnásobku maximálnej dávky v klinickej štúdii).


V cytogenetických testoch in vitros metabolickou aktiváciou u cicavcov spôsobil sevelamériumchlorid signifikantné zvýšenie počtu štrukturálnych chromozomálnych aberácii. Sevelamériumchlorid nebol mutagénny v Amesovom teste bakteriálnych mutácii.


U potkanov a psov znížil sevelamér absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch D, E a K (koagulačné faktory) a kyseliny listovej.


Deficity skeletálnej osifikácie boli zistené na viacerých miestach u plodov potkaních samíc pri podávaní sevelaméru v stredne vysokých a vysokých dávkach (ekvivalentná dávka u ľudí je menej než maximálna skúšaná dávka 14,4 g). Účinky môžu byť sekundárne vzhľadom na depléciu vitamínu D.


U gravidných králikov perorálne podávaný sevelamériumchlorid žalúdočnou sondou počas organogenézy a v skupine s vysokými dávkami spôsobil zvýšenie skorej resorpcie (dávka u ľudí je ekvivalentná dvojnásobnej maximálnej skúšanej dávke).


V štúdii, v ktorej sa sevelamériumchlorid podával v potrave, sa neznížila plodnosť u potkaních samcov a samíc. V tejto štúdii boli samičky liečené od doby 14 dní pred párením a počas gestácie a samce po dobu 28 dní pred párením. Najvyššia dávka v tejto štúdii bola 4,5 g/kg/deň (dávka u ľudí je ekvivalentná dvojnásobku maximálnej skúšanej dávky 13 g/deň na základe porovnania s relatívnou veľkosťou povrchu tela).


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Koloidný oxid kremičitý bezvodý


Stearát zinku


Obal tablety:

Hypromelóza (E464)

Diacetylované monoglyceridy


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaše s polypropylénovým uzáverom obsahujúce 180, 200 alebo 210 tabliet vo fľaši (s vonkajším obalom alebo bez neho).

Multibalenie obsahujúce dve fľaše so 180, 200 alebo 210 tabletami vo fľaši (dve fľaše v jednom vonkajšom obale).

Multibalenie obsahujúce tri fľaše so 180, 200 alebo 210 tabletami vo fľaši (tri fľaše v jednom vonkajšom obale).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0215/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 3. júla 2014.


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015.

9Sevelamériumkarbonát Kiron Pharmaceutica 800 mg filmom obalené tablety