+ ipil.sk

Sevoflurane BaxterPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2014/00410-PRE


Písomná informácia pre používateľa


SevofluraneBaxter

100% kvapalina na paru na inhaláciu


sevoflurán


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sevoflurane Baxter a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Sevoflurane Baxter

3. Ako vám bude podaný Sevoflurane Baxter

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sevoflurane Baxter

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČojeSevofluraneBaxtera na čo sa používa


SevofluraneBaxter obsahuje sevoflurán. SevofluraneBaxter je celkové anestetikum, ktoré sa používa pri chirurgických zákrokoch u dospelých a detí. Je to inhalačné anestetikum (podáva sa vo forme pary, ktorú vdychujete). Vdychovanie pár sevofluránu navodzuje hlboký, bezbolestný spánok. Hlboký, bezbolestný spánok (celkovú anestéziu) udrží i v priebehu chirurgického zákroku (operácie).


Ak sa nebudete cítiť lepšie, alebo ak sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako dostanete SevofluraneBaxter


Sevoflurán má podávať iba anestéziológ alebo zdravotnícki pracovníci náležite vyškolení na podávanie celkovej anestézie pod dohľadom anestéziológa.


Anestéziológ (lekár) vám nepodá Sevoflurane Baxter:

 • ak ste alergickí (precitlivení) na sevoflurán alebo iné inhalačné anestetiká,

 • ak ste v minulosti mali potvrdený zápal pečene (hepatitída) v dôsledku podania sevofluránu alebo iných inhalačných anestetík alebo ste mali v minulosti neobjasnené problémy s pečeňou sprevádzané žltačkou, horúčkou a zvýšeným počtom určitého typu bielych krviniek,

 • ak máte alebo existuje podozrenie, že by ste mohli mať malígnu hypertermiu (náhle a nebezpečne vysoké zvýšenie telesnej teploty počas alebo krátko po skončení operačného zákroku),

 • ak máte zdravotné dôvody, pre ktoré vám nemajú podať celkové anestetiká.


Ak sa vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, informujte, prosím, o tom svojho anestéziológa (lekára) predtým, ako vám podá tento liek.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako vám podajú Sevoflurane Baxter, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika :

 • ak vám už predtým podávali inhalačné anestetikum, najmä ak to bolo viac ako jedenkrát v krátkom časovom úseku (opakované podávanie),

 • ak máte nízky krvný tlak,

 • ak ste hypovolemický (máte znížený objem krvi) alebo oslabený/vysilený,

 • ak máte zhoršenú funkciu obličiek,

 • ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo sa vám tento liek podáva ako anestézia počas pôrodu (pozri tiež časť Tehotenstvo a dojčenie),

 • ak máte ochorenie koronárnych (vencových) artérií,

 • ak vám hrozí riziko zvýšeného tlaku v mozgu,

 • ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s pečeňou, napr. hepatitídu (zápal pečene) alebo žltačku,

 • ak sa liečite liekmi, ktoré môžu spôsobiť poškodenie pečene,

 • ak je známe, že mávate, alebo vám hrozí riziko vzniku kŕčov (záchvatov),

 • ak vo výnimočnom a nečakanom prípade sa u vás vyvinula malígna hypertermia (náhle a nebezpečne vysoké zvýšenie telesnej teploty počas alebo krátko po skončení operačného zákroku). V tom prípade anestéziológ (lekár) zastaví podávanie sevofluránu a podá vám liek na liečbu malígnej hypertermie (známy ako dantrolen), a dostanete aj ďalšiu podpornú liečbu. Bol hlásený smrteľný prípad malígnej hypertermie po podaní sevofluránu.

 • ak máte ochorenie nervovosvalového pôvodu, napr.: Duchenova svalová dystrofia.

 • ak máte poruchu buniek ( stav nazývaný mitochondriálna porucha )


Deti


- ak má vaše dieťa Downov syndróm


Ak sa vás týka ktorákoľvek z vyššie uvedených možností, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika. Je možné, že budete potrebovať dôkladnú kontrolu a zmenu liečby.


Iné lieky a Sevoflurane Baxter:

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi, chirurgovi alebo anestéziológovi. Týka sa to aj rastlinných liekov, vitamínov a minerálov.


Lieky alebo liečivá, ktoré sú uvedené nižšie, sa môžu pri súčasnom použití navzájom ovplyvňovať so Sevofluranom Baxter. Ako naznačuje popis, niektoré z týchto liekov vám počas anestézie podáva anestéziológ.

 • Oxid dusný: Tento liek sa používa počas celkovej anestézie na navodenie spánku a zmiernenie bolesti.

 • Opioidy (napr. morfín, fentanyl, remifentanil): Tieto lieky sú silné lieky proti bolesti a často sa používajú počas celkovej anestézie.

 • Nedepolarizujúce myorelaxanciá (napr. pankurónium, atrakúrium). Tieto lieky sa používajú na uvoľnenie svalov počas celkovej anestézie.

 • Benzodiazepíny (napr. diazepam, lorazepam): Toto sú sedatívne lieky, ktoré majú upokojujúci účinok. Používajú sa vtedy, ak pociťujete nervozitu, napríklad pred operáciou.

 • Adrenalín: Tento liek sa často používa na liečbu alergických reakcií, ale môže sa použiť aj pri celkovej anestézii.

 • Verapamil: Tento liek na srdce sa podáva na liečbu vysokého tlaku alebo keď vám nepravidelne bije srdce.

 • Beta-blokátory (napr. atenolol, propranolol): Tieto lieky na srdce sa často používajú na liečbu vysokého tlaku krvi.

 • Nepriame sympatomimetiká, napr.: amfetamíny (používajú sa na liečbu poruchy pozornosti spojenej s hyperaktivitou (ADHD) alebo narkolepsie(záchvatové ochorenie, pri ktorom pacient proti svojej vôli upadá do krátkodobého spánku)) alebo efedrín (používa sa na zníženie prekrvenia a často sa vyskytuje v liekoch proti kašľu a nádche).

 • Izoniazid: Liek, ktorý sa používa na liečbu tuberkulózy (TBC)

 • Alkohol

 • Ľubovník bodkovaný: rastlinný liek ktorý sa používa pri depresiách


Sevofluran Baxter a jedlo a nápoje

Sevofluran Baxter je liek, ktorý vás má uspať a udržať v stave spánku, aby ste mohli podstúpiť operačný zákrok. Opýtajte sa lekára, chirurga alebo anestéziológa kedy a čo môžete jesť alebo piť po prebudení.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, chirurgom alebo anestéziológom predtým, ako vám bude podaný tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Sevoflurane Baxter závažne ovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá a používať nástroje. Neveďte vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje dovtedy, kým vám lekár nepovie, že je to bezpečné. Podané anestetikum môže ovplyvňovať vašu bdelosť niekoľko dní. Môže mať vplyv na vašu schopnosť vykonávať úlohy, ktoré si vyžadujú duševnú ostražitosť.

Opýtajte sa anestéziológa, kedy budete môcť znovu bezpečne viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako vám bude podaný Sevoflurane Baxter


Sevoflurane Baxter vám podá anestéziológ. Anestéziológ rozhodne, aké množstvo potrebujete a kedy vám ho podá. Dávka bude závisieť od vášho veku, hmotnosti a druhu operácie a liekov, ktoré vám podajú počas operácie.


Sevoflurane Baxter vzniká z tekutého sevofluránu v odparovači, ktorý je špeciálne navrhnutý na použitie so sevofluránom. Na navodenie spánku vás môžu požiadať, aby ste vdychovali pary sevofluránu cez masku. Takisto vám môže byť podaná injekcia iného anestetika, ktorá vám navodí spánok a potom dostanete Sevoflurane Baxter cez masku alebo trubičkou v krku.


Anestéziológ rozhodne, kedy vám prestane podávať Sevoflurane Baxter. Potom sa o niekoľko minút prebudíte.


Ak dostanete viac Sevoflurane Baxter ako máte

Sevoflurane Baxter vám podá zdravotnícky pracovník a je nepravdepodobné, že dostanete príliš veľa Sevofluranu Baxter. Ak vám podajú príliš veľa Sevofluranu Baxter, anestéziológ vykoná potrebné opatrenia.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov je miernej až strednej závažnosti a rýchlo ustupuje, ale niektoré môžu byť aj závažné.


Závažné vedľajšie účinky (môžu byť život ohrozujúce)

 • anafylaxia a anafylaktoidné reakcie (viac informácií pozri v časti Neznáme vedľajšie účinky).


Ak sa tieto príznaky objavia pri podávaní Sevoflurane Baxter, anestéziológ vykoná náležité opatrenia.


Veľmi časté vedľajšie účinky(postihujú viac ako 1 používateľa z 10)

 • agitovanosť (stav nepokoja a rozrušenia).

 • pomalšia frekvencia srdca

 • nízky krvný tlak

 • kašeľ

 • nevoľnosť (pocit na vracanie) a vracanie.


Časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)

 • otupenosť alebo veľká ospalosť

 • bolesť hlavy

 • závrat

 • rýchla srdcová frekvencia

 • vysoký krvný tlak

 • poruchy dýchania

 • obštrukcia (prekážka) dýchacích ciest

 • pomalé a plytké dýchanie

 • kŕče svalov hrdla

 • zvýšené slinenie

 • horúčka

 • triaška

 • zvýšené alebo znížené množstvo bielych krviniek, čo môže mať vplyv na imunitný systém napr.: znížená odolnosť voči infekciám.

 • zvýšená hladina glukózy (cukru) v krvi, zistená vyšetrením krvi.

 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, zistené vyšetrením krvi.

 • zvýšené hladiny fluoridov v krvi, zistené vyšetrením krvi

 • znížená telesná teplota,


Menej časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000)

 • zmätenosť,

 • búšenie srdca alebo nepravidelný tlkot srdca,

 • AV blokáda (porucha elektrického vedenia v srdci),

 • apnoe (zastavenie dýchania),

 • astma,

 • hypoxia (nízka hladina kyslíka v krvi),

 • zvýšené hladiny kreatinínu (ukazovateľ slabej funkcie obličiek) v krvi, zaznamenané pomocou vyšetrenia vzorky krvi.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • alergické reakcie napr.:

 • vyrážka

 • začervenanie kože

 • urtikária (žihľavka)

 • svrbenie

 • opuchnuté viečka

 • ťažkosti s dýchaním

 • anafylaxia a anafylaktoidné reakcie. Tieto alergické reakcie sa objavia rýchlo a môžu ohrozovať život. Príznaky anafylaxie zahŕňajú:

 • angioedém (opuch kože na tvári, končatinách, pier, jazyka alebo hrdla)

 • ťažkosti s dýchaním

 • nízky krvný tlak

 • urtikária (žihľavka)

 • epileptické záchvaty

 • náhle trhavé pohyby

 • zástava srdca

 • zúženie dýchacích ciest

 • ťažkosti s dýchaním alebo dýchavičnosť

 • zadržiavanie dychu

 • skrátenie dychu

 • znížená funkcia pečene alebo hepatitída (zápal pečene), pre ktoré sú charakteristické napr.: strata chuti do jedla, horúčka, nevoľnosť, vracanie, nepríjemné pocity v bruchu, žltačka a tmavý moč.

 • nebezpečné zvýšenie telesnej teploty

 • nepríjemný pocit v hrudníku

 • zvýšenie tlaku v lebke

 • nepravidelný tep alebo tlkot srdca

 • zápal pankreasu

 • zvýšené hladiny draslíka v krvi, zistené vyšetrením krvi

 • svalová stuhnutosť

 • do žlta sfarbená koža

 • zápal obličiek (prejavy môžu zahŕňať horúčku, zmätenosť alebo ospalosť, vyrážku, opuch, viac alebo menej moču ako zvyčajne a prítomnosť krvi v moči)

 • opuch


Niekedy sa objavia záchvaty (kŕče). Môžu sa objaviť v čase podávania Sevofluranu Baxter alebo počas zotavovania, až do jedného dňa po anestézii. Objavujú sa najmä u detí a mladých dospelých.

Pri podaní sevofluránu deťom s Downovým syndrómom môže dôjsť k spomaleniu srdcovej frekvencie.


Hladiny fluoridov v krvi môžu byť mierne zvýšené v priebehu a ihneď po ukončení anestézie, ale tieto hladiny sa nepokladajú za nebezpečné a skoro sa upravia na normálne hladiny.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Ak si všimnete po podaní sevofluránu akúkoľvek zmenu vášho stavu, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika. Niektoré vedľajšie účinky môžu vyžadovať liečbu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, chirurga alebo anestéziológa. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Sevoflurane Baxter


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Sevoflurane Baxter po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sevoflurane Baxter obsahuje


Liečivo je sevoflurán 100 % (250 ml v 250 ml fľaši).

Produkt neobsahuje žiadne ďalšie zložky.


Ako vyzerá Sevoflurane Baxter a obsah balenia


Sevoflurán je číra, bezfarebná kvapalina na paru na inhaláciu.

Dodáva sa v 250 ml hliníkových fľašiach s ochrannou vnútornou vrstvou a plastovým uzáverom so závitom.


Veľkosti balenia: 1 a 6 fliaš.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00 Praha 5

Česká republika


Výrobca:

Baxter SA,

Boulevard Rene Branquart 80,

B-7860 Lessines,

Belgicko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Rakúsko

Sevofluran “Baxter” Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation

Belgicko

Sevoflurane Baxter 100%, liquide pour inhalation par vapeur

Bulharsko

Sevoflurane Baxter 100%

Česká republika

Sevoflurane Baxter

Dánsko

Sevofluran “Baxter”

Estónsko

Sevoflurane Baxter 100%

Fínsko

Sevofluran Baxter 100%, inhalaatiohöyry, neste

Francúzsko

Sevoflurane Baxter 1 ml/ml, Liquide pour Inhalation par Vapeur

Nemecko

Sevofluran Baxter Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation

Grécko

Sevoflurane Baxter

Maďarsko

Sevoflurane Baxter, folyadék inhalációs gőz képzéséhez

Island

Sevofluran Baxter 100% innöndunargufa, vökvi

Írsko

Sevoflurane Baxter, 100%, inhalation vapour, liquid

Taliansko

Sevoflurane Baxter 100% Liquido per inalazione

Lotyšsko

Sevoflurane Baxter 100% inhalācijas tvaiki, šķidrums

Litva

Sevoflurane Baxter 100% inhaliaciniai garai, skystis

Holandsko

Sevoflurane Baxter, vloeistof voor inhalatiedamp 100%

Nórsko

Sevofluran Baxter Væske Til Inhalasjonsdamp 100% “Baxter”

Poľsko

Sevoflurane Baxter 100% płyn do sporządzaniainhalacji parowej

Portugalsko

Sevoflurano Baxter

Rumunsko

Sevofluran Baxter 100% lichid pentru vapori de inhalat

Slovinsko

Sevofluran Baxter 250 ml para za inhaliranje, tekočina

Španielsko

Sevoflurano 100% Baxter, Líquido para inhalación del vapor

Švédsko

Sevofluran Baxter, 100% inhalationsånga, vätska

Spojené kráľovstvo

Sevoflurane Baxter 100% Inhalation Vapour, Liquid


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015 .

7


Sevoflurane Baxter

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2014/00410-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Sevoflurane Baxter

100% kvapalina na paru na inhaláciu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Sevoflurán 100 %


Pomocná látka so známym účinkom: žiadna


Liek pozostáva len zo samotného liečiva, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Kvapalina na paru na inhaláciu

Číra bezfarebná kvapalina


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Navodenie a udržiavanie celkovej anestézie u dospelých a u detí.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Premedikácia sa má vybrať podľa individuálnych potrieb pacienta a podľa rozhodnutia anesteziológa.


Chirurgická anestézia


Koncentrácia sevofluránu, ktorá sa podáva počas anestézie pomocou odparovača, musí byť známa. Dosiahne sa použitím odparovača špecificky kalibrovaného na podávanie Sevofluránu.


Navodenie anestézie

Dávka sa má individualizovať a titrovať na požadovaný účinok podľa veku pacienta a klinického stavu.


Pred inhalačným podaním sevofluránu sa môže podať krátkodobo účinkujúci barbiturát alebo iná indukčná intravenózna látka.


Navodenie anestézie pomocou samotného sevofluránu je možné dosiahnuť inhaláciou 0,5 - 1,0 % sevofluránu v kyslíku (O2) alebo v zmesi kyslíka a oxidu dusného (N2O), a postupným zvyšovaním sevofluránu o 0,5 - 1,0 % na maximálnu koncentráciu 8 % u dospelých a detí, pokým sa nedosiahne požadovaná hĺbka anestézie.


Vdychované koncentrácie sevofluránu do 5 % zvyčajne navodzujú chirurgické štádium anestézie u dospelých za menej ako dve minúty. Vdychované koncentrácie sevofluránu do 7 % zvyčajne navodzujú chirurgické štádium anestézie u detí za menej ako dve minúty.


Udržiavanie anestézie

Chirurgické štádium anestézie sa môže udržiavať inhaláciou 0,5 – 3 % sevofluránu v O2 bez použitia, alebo za súčasného použitia N2O.


Tabuľka 1

Hodnoty MAC pre dospelých a detských pacientov podľa veku

Vek pacienta

(roky)

Percento sevofluránu v kyslíku

Percento sevofluránu v zmesi 65 % N2O/35 % O2

0 - 1 mesiac *

1 - < 6 mesiacov

6 mesiacov - < 3 roky

3 - 12

25

40

60

80

3,3 %

3,0 %

2,8 %

2,5 %

2,6 %

2,1 %

1,7 %

1,4 %


2,0 % @


1,4 %

1,1 %

0,9 %

0,7 %

* Úplne donosení novorodenci. MAC pre nedonosených novorodencov sa nestanovila.

@ V skupine pediatrických pacientov medzi 1 -< 3 rokmi bola použitá zmes 60 % N2O/40 % O2.


Ukončenie anestézie

Prebúdzanie z anestézie po použití sevofluránu je zvyčajne krátke. Pacienti preto môžu vyžadovať skorú pooperačnú analgéziu.


Starší pacienti

Hodnoty MAC (minimálna alveolárna koncentrácia) pre sevoflurán sa znižujú so zvyšujúcim sa vekom. Priemerná koncentrácia sevofluránu potrebná na dosiahnutie MAC u 80-ročných pacientov je približne 50 % koncentrácie potrebnej u 20-ročných pacientov.


Pediatrická populácia

Hodnoty MAC pre detských pacientov pri použití kyslíka s alebo bez súčasného použitia v kombinácii s oxidom dusným, sú uvedené v tabuľke 1 podľa veku.


4.3 Kontraindikácie


Sevoflurán sa nesmie používať u pacientov so známou alebo suspektnou precitlivenosťou na

sevoflurán alebo iné halogénované anestetiká.(napr.: poruchy funkcie pečene, horúčka alebo leukocytóza

neznámeho pôvodu po anestézii s niektorým z uvedených anestetík.)


Sevoflurán sa nesmie používať u pacientov s anamnézou potvrdenej hepatitídy spôsobenej halogénovanými inhalačnými anestetikami alebo s anamnézou neobjasnenej stredne ťažkej až ťažkej hepatálnej dysfunkcie sprevádzanej žltačkou, horúčkou a eozinofíliou po anestézii sevofluránom.


Sevoflurán sa nesmie používať u pacientov so známou alebo suspektnou genetickou predispozíciou na malígnu hypertermiu.


Sevoflurán je kontraindikovaný u pacientov, u ktorých je kontraindikovaná celková anestézia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Sevoflurán majú podávať iba osoby vyškolené na podávanie celkovej anestézie. Vždy musia byť okamžite k dispozícii pomôcky na zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, prístroje na umelú ventiláciu, oxygenáciu a resuscitáciu obehu. Všetci pacienti v anestézii navodenej sevofluránom sa majú nepretržite monitorovať, pričom sa sleduje elektrokardiogram (EKG), tlak krvi (TK), saturácia kyslíka a end-tidal (koncentrácie lieku Sevoflurane vo vydychovanom vzduchu na konci výdychu) koncentrácia oxidu uhličitého(CO2).


Koncentrácia sevofluránu podávaného z odparovača musí byť presne známa.

Keďže fyzikálne vlastnosti prchavých anestetík sa líšia, sevoflurán sa musí podávať iba odparovačom špecificky kalibrovaným na jeho podávanie. Podávanie celkovej anestézie musí byť individuálne upravené na základe reakcie pacienta.

Pri prehlbovaní anestézie dochádza k zvýrazneniu hypotenzie a útlmu dýchania.


Zvyšovanie koncentrácie sevofluránu počas udržiavania anestézie spôsobuje pokles krvného tlaku, ktorý je závislý na dávke. Nadmerný pokles tlaku krvi môže súvisieť s hĺbkou anestézie a v takomto prípade sa môže korigovať znížením koncentrácie vdychovaného sevofluránu. Vzhľadom knerozpustnostisevofluránuv krvi, hemodynamickézmeny môžuprebehnúťrýchlejšie, než sniektorými inýmiprchavýmianestetikami. Pred prepustením pacienta z anesteziologickej jednotky je potrebné dôkladne posúdiť stav zotavenia z celkovej anestézie.


Prebúdzanie po anestézii sevofluránom je zvyčajne rýchle; z tohto dôvodu môžu pacienti vyžadovať skorú pooperačnú analgéziu.


Aj keď k nadobudnutia vedomia po podaní sevofluránu dôjde všeobecne v priebehu niekoľkých minút, jeho vplyv na intelektuálnu činnosť v priebehu dvoch až troch dní po anestézii sa ešte neštudoval. Ako pri iných anestetikách, niekoľko dní po anestézii môžu pretrvávať malé zmeny nálady (pozri časť 4.7).


Pacienti s ischemickým ochorením srdca


Tak ako pri všetkých anestetikách, u pacientov s ochorením koronárnych tepien je dôležité zachovanie hemodynamickej stability, aby sa zabránilo ischémii myokardu.


Pacienti podstupujúci pôrodnícku anestéziu


Pri pôrodníckej anestézii je potrebná opatrnosť z dôvodu relaxačného účinku sevofluránu na uterus a zvýšenia intrauterinného krvácania (pozri časť 4.6).


Pacienti podstupujúci neurochirurgické procedúry


U pacientov s rizikom zvýšenia intrakraniálneho tlaku (ICP) sa má sevoflurán podávať opatrne a s použitím postupov znižujúcich ICP, ako je hyperventilácia.


Záchvaty

V súvislosti s použitím sevofluránu boli zriedkavo hlásené záchvaty.


Použitie sevofluránu sa spájalo s výskytom záchvatov u detí, mladých dospelých aj starších dospelých s predisponujúcimi rizikovými faktormi ale aj bez predisponujúcich rizikových faktorov. Použitie sevofluránu u pacientov, ktorí môžu byť ohrození rizikom záchvatov, sa musí klinicky posúdiť. U detí je nutné obmedzenie hĺbky anestézie. Monitorovanie funkcií mozgu (elektroencefalografia (EEG)) môže umožniť optimalizáciu dávky sevofluránu a môže pomôcť predchádzať vzniku záchvatových aktivít pri pacientoch s predispozíciou k záchvatom (pozri časť 4.4 – Pediatrická populácia).


Poškodenie obličiek

Hociúdaje zkontrolovanýchklinickýchštúdiípri nízkychprietokochobmedzené, zisteniazozbierané od pacientova zo štúdiínazvieratáchnaznačujú, že jepotenciálprepoškodenieobličiek, ktoré sapredpokladáv dôsledku Zlúčeniny A (Compound A). Štúdie na zvieratách a ľuďoch ukazujú, že podávanie sevofluránu viac ako 2 MAC hodiny a pri prietoku čerstvého plynu rýchlosťou < 2 l/min môže byť spojené s proteinúriou a glykozúriou. Pozri časť 5.1.

Nebola stanovená hladina Zlúčeniny A, pri ktorej sa môže vyskytnúť klinická nefrotoxicita. Zvážte všetky faktory vystavenia ľudí Zlúčenine A, najmä dobu vystavenia, rýchlosť prietoku čerstvého plynu a koncentráciu sevofluránu. Koncentrácia vdýchnutého sevofluránu a rýchlosť prietoku čerstvého plynu by mali byť upravené tak, aby sa minimalizovalo vystavenie Zlúčenine A. Vystavenie sevofluránu nemá presiahnuť 2 MAC hodiny pri prietokoch od 1 do < 2 l/min. Neodporúča sa rýchlosť prietoku čerstvého plynu < 1 l/min.


Zhoršená funkcia obličiek


Sevoflurán sa má podávať s opatrnosťou pacientom so zhoršenou renálnou funkciou (kreatinín v sére ≥ 1,5 mg/dl alebo 135 mikromolov/l); renálne funkcie sa majú po operácii monitorovať.


Pacienti s ochorením pečene


Z postmarketingových skúseností boli hlásené veľmi zriedkavé prípady miernej, stredne ťažkej a ťažkej pooperačnej hepatálnej dysfunkcie alebo hepatitídy (so žltačkou alebo bez nej). Musia sa klinicky posúdiť prípady, keď sa sevoflurán používa u pacientov so základným postihnutím pečene alebo u tých, ktorí sa liečia liekmi spôsobujúcimi hepatálnu dysfunkciu. Ak je možné podať intravenóznu alebo lokálnu anestéziu, odporúča sa vyvarovať sa anestézii sevofluránom u pacientov, ktorí prekonali poškodenie pečene, žltačku, neobjasnenú horúčku alebo eozinofíliu po podaní iných inhalačných anestetík (pozri časť 4.8).


Pacienti s mitochondriálnym ochorením


Postupujte opatrne pri podávaní celkovej anestézie, vrátane sevofluránu, pacientom s mitochondriálnymi ochoreniami.


Okolnosti pacienta, ktoré si vyžadujú pozornosť


Zvláštna pozornosť sa má venovať výberu dávky u hypovolemických, hypotenzných alebo oslabených pacientov, ako aj pacientom s inak narušenou hemodynamikou, napríklad v dôsledku súbežnej medikácie.


Pacienti, ktorí boli v relatívne krátkom časovom intervale opakovane vystavení halogénovaným uhľovodíkom, vrátane sevofluránu, môžu mať zvýšené riziko poškodenia pečene.


Vyskytli sa zriedkavé prípady predĺženia QT intervalu, ktoré boli veľmi zriedkavo spojené s torsade de pointes (vo výnimočných prípadoch fatálne). Sevoflurán sa má podávať s opatrnosťou predisponovaným pacientom.


Malígna hypertemia:

U predisponovaných jedincov môžu silné inhalačné anestetiká vyvolať hypermetabolický stav kostrového svalstva, ktorý vedie k vysokej spotrebe kyslíka a ku klinickému syndrómu známemu ako malígna hypertermia (MH). Pri používaní sevofluránu sa zaznamenali zriedkavé prípady malígnej hypertermie (pozri časť 4.8). Klinický syndróm je signalizovaný hyperkapniou a môže zahŕňať svalovú stuhnutosť, tachykardiu, tachypnoe, cyanózu, arytmie a/alebo nestabilný tlak krvi. Niektoré z týchto nešpecifických prejavov sa môžu vyskytnúť tiež počas ľahkej anestézie, akútnej hypoxie, hyperkapnie a hypovolémie. Bol hlásený smrteľný prípad malígnej hypertermie pri použití sevofluránu. Liečba malígnej hypertermie zahŕňa prerušenie podávania látok, ktoré ju spúšťajú (napr. sevoflurán), intravenózne podanie dantrolenu sodného a aplikáciu podpornej liečby. Neskôr môže dôjsť k zlyhaniu obličiek a preto je potrebné, ak je to možné, sledovať a udržiavať diurézu.


Použitie inhalačných anestetík bolo zriedkavo spojené so zvýšením hladiny sérového draslíka, čo viedlo k srdcovým arytmiám a smrti u pediatrických pacientov v pooperačnom období.


Zdá sa, že pacienti s latentým ako aj so zjavným neuromuskulárnym ochorením, najmä s Duchennovou muskulárnou dystrofiou, sú najviac ohrození. S väčšinou týchto prípadov, ale nie so všetkými, sa spájalo súčasné podávanie sukcinylcholínu. U týchto pacientov sa tiež signifikantne zvýšili hladiny sérovej kreatinínkinázy a v niektorých prípadoch sa zmenilo zloženie moču s myoglobinúriou. Napriek podobnosti s malígnou hypertermiou sa u žiadneho z týchto pacientov neobjavili prejavy alebo príznaky svalovej stuhnutosti alebo hypermetabolický stav. Odporúča sa včasná a agresívna intervenčná liečba hyperkaliémie a rezistentných arytmií, ako aj následné pátranie po skrytom neuromuskulárnom ochorení.


Výmena vysušeného absorbenta CO2

Keď sa vysuší absorbent CO2, napr. po dlhšej dobe prúdenia suchého plynu cez nádobu s absorbentom CO2, zosilní sa exotermická reakcia medzi sevofluránom a absorbentom CO2. Zaznamenali sa zriedkavé prípady vzniku extrémneho tepla, dymu alebo spontánneho vznietenia v anestetickom odparovači počas používania sevofluránu spolu s vysušeným absorpčným vápnom, najmä vápnom ktoré obsahovalo hydroxid draselný. Nečakané oneskorenie nárastu vdychovej koncentrácie sevofluránu alebo nečakaný pokles vdychovej koncentrácie sevofluránu v porovnaní s nastavením odparovača môže signalizovať prehriatie nádoby s absorbentom CO2.

K exotermickej reakcii, ktorá zosilňuje degradáciu sevofluránu a tvorbu rozkladných produktov, môže dôjsť pri vysychaní absorbenta CO2, napríklad po predĺženom prietoku suchého plynu cez nádobu s absorbentom CO2. V experimentálnych podmienkach pri použití vyschnutého absorbenta CO2 a maximálnej koncentrácie sevofluránu (8 %) v predĺženom čase (viac ako 2 hodiny) sa pozorovali v respiračnom okruhu rozkladné produkty sevofluránu (metanol, formaldehyd, oxid uhoľnatý a Zlúčeniny A, B, C a D ). Koncentrácie formaldehydu v respiračnom okruhu (pri použití absorbenta obsahujúceho hydroxid sodný) boli zhodné s koncentráciami, o ktorých je známe, že môžu spôsobiť mierne respiračné podráždenie. Klinický význam rozkladných produktov, pozorovaných pri týchto extrémnych podmienkach nie je známy.

Ak má ošetrujúci lekár podozrenie, že je absorbent CO2 vysušený, musí sa vápno vymeniť skôr, ako sa začne podávať sevoflurán. Farebný indikátor väčšiny absorbentov CO2 sa nemusí pri vysušení nevyhnutne zmeniť. Z tohto dôvodu sa nemá absencia výraznej zmeny farby považovať za bezpečný znak dostatočnej hydratácie vápna. Absorbent CO2 sa musí vymieňať pravidelne, bez ohľadu na farebný indikátor (pozri časť 6.6).


Pediatrická populácia

Použitie sevofluránu sa spájalo s výskytom záchvatov. Veľa záchvatov sa vyskytlo u detí a mladých dospelých od veku 2 mesiacov, z ktorých väčšina nemala žiadne predispozičné rizikové faktory.

Použitie u pacientov ktorí môžu byť ohrození rizikom záchvatov, sa musí klinicky posúdiť

(pozri časť 4.4 – Záchvaty ).


Rýchle prebudenie môže u detí na chvíľu vyvolať stav agitovanosti a narušiť spoluprácu (približne u 25 % detí, ktoré podstúpili anestéziu).


Boli hlásené ojedinelé prípady ventrikulárnej arytmie u pediatrických pacientov s Pompeho chorobou.


U detí, ktorým sa na navodenie anestézie podal sevoflurán, sa môžu objaviť dystonické pohyby, ktoré vymiznú bez liečby. Ich vzťah k sevofluránu je neistý.


Downov syndróm

Bol hlásený významne vyšší výskyt a stupeň bradykardie pri podaní sevofluránu u detských pacientov s Downovým syndrómom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Sevoflurán je bezpečný a účinný, keď sa podáva súbežne s rôznymi liekmi bežne používanými pri

operačných výkonoch, ako sú lieky s účinkom na centrálny nervový systém a na autonómny nervový

systém, relaxanciá kostrových svalov, antiinfekčné lieky vrátane aminoglykozidov, hormónov a ich

syntetických substituentov, krvných derivátov a kardiovaskulárnych liekov vrátane adrenalínu.


Oxid dusný

Podobne ako pri iných halogénovaných prchavých anestetikách, pridaním oxidu dusného sa hodnoty MAC sevofluránu znížia. Hodnota MAC sa zníži približne o 50 % u dospelých a o 25 % u pediatrických pacientov (pozri časť 4.2 - Dávkovanie a spôsob podávania).


Neuromuskulárne blokátory

Tak ako iné inhalačné anestetiká, aj sevoflurán ovplyvňuje intenzitu a trvanie neuromuskulárnej blokády nedepolarizujúcimi myorelaxanciami. Keď sa použije na doplnenie anestézie zmesi alfentanil-N2O, sevoflurán zvyšuje neuromuskulárnu blokádu vyvolanú pankuróniom, vekuróniom a atrakúriom. Pri podávaní týchto myorelaxancií so sevofluránom je úprava ich dávkovania podobná ako pri podávaní s izofluránom. Účinok sevofluránu na sukcinylcholín a trvanie depolarizujúcej neuromuskulárnej blokády sa neštudovali.


Redukcia dávky neuromuskulárnych blokátorov počas úvodu do anestézie môže mať za následok oneskorený nástup podmienok vhodných na endotracheálnu intubáciu alebo neadekvátnu myorelaxáciu, pretože potenciácia neuromuskulárnych blokátorov je pozorovaná niekoľko minút po začiatku podávania sevofluránu.


Z nedepolarizujúcich látok sa študovali interakcie pankurónia, vekurónia a atrakúria. Ak nie sú k dispozícii špeciálne návody, potom: (1) pri endotracheálnej intubácii neznižujte dávku nedepolarizujúcich myorelaxancií; a (2) počas vedenia anestézie by sa pravdepodobne mala dávka nedepolarizujúcich myorelaxancií znížiť podobne ako pri anestézii N2O/opioidom. Podávanie suplementárnych dávok myorelaxancií sa má riadiť odpoveďou na nervovú stimuláciu.


Benzodiazepíny a opioidy

Predpokladá sa, že benzodiazepíny a opiáty znižujú MAC sevofluránu rovnakým spôsobom ako iné inhalačné anestetiká. Podávanie sevofluránu je kompatibilné s benzodiazepínmi a opiodmi, ktoré sú v praxi bežne používané.


Opioidy, ako sú fentanyl, alfentanil alebo sulfentanil, kombinované so sevofluránom, môžu synergicky viesť k poklesu srdcovej frekvencie, krvného tlaku a dychovej frekvencie.


Beta blokátory

Sevoflurán môže prostredníctvom blokády kardiovaskulárnych kompenzačných mechanizmov zvýšiť negatívne inotropné, chronotropné a dromotropné účinky beta blokátorov.


Epinefrín/adrenalín

Sevoflurán, podobne ako izoflurán, senzibilizuje myokard na arytmogénny účinok exogénne podaného adrenalínu. Prahová dávka adrenalínu vyvolávajúca početné komorové arytmie bola stanovená na 5 mikrogramov na kg.


Induktory CYP2E1

Lieky a zlúčeniny, ktoré zvyšujú aktivitu izoenzýmu CYP2E1 cytochrómu P450, ako sú izoniazid a alkohol, môžu zvyšovať metabolizmus sevofluránu a viesť k značným zvýšeniam koncentrácií fluoridu v plazme. Súbežné používanie sevofluránu a izoniazidu môže zvyšovať hepatotoxický účinok izoniazidu.


Nepriamo pôsobiace sympatomimetiká

Pri súčasnom používaní sevofluránu a nepriamych sympatomimetík (amfetamíny, efedrín) existuje riziko akútnej hypertenznej epizódy.


Verapamil

Po súčasnom podaní verapamilu a sevofluránu sa zaznamenali poruchy atrioventrikulárneho prevodu.


Ľubovník bodkovaný

Ťažká hypotenzia a oneskorený čas prebudenia z anestézy boli pozorované pri halogénovej inhalačnej

anestézii pri pacientoch dlhodobo liečených ľubovníkom bodkovaným.


Barbituráty

Podávanie sevofluránu je kompatibilné s barbiturátmi, propofolom a inými bežne používanými intravenóznymi anestetikami. Pri použití v následnosti s intravenóznymi anestetikami môže byť potrebná nižšia koncentrácia sevofluránu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Reprodukčné štúdie s potkanmi a králikmi v dávkach do 1 MAC nepreukázali porušenie plodu

pôsobením sevofluránu. Nie sú k dispozícii adekvátne a dobre kontrolované štúdie u gravidných žien,

preto sa má sevoflurán používať v gravidite iba vtedy, ak je to nevyhnutné.


Pôrod

V klinickom skúšaní bola bezpečnosť sevofluránu demonštrovaná u matiek a dojčiat, ak sa použil pri anestézii počas pôrodu cisárskym rezom. Bezpečnosť sevofluránu počas pôrodných bolestí a počas vaginálneho pôrodu nebola demonštrovaná.


V pôrodnickej anestézii je potrebná opatrnosť vzhľadom krelaxačnémuúčinkusevofluránunamaternicu azvýšenématernicovékrvácanie.


Laktácia

Nie je známe, či sa sevoflurán vylučuje do ľudského materského mlieka. Preto je pri podávaní sevofluránu dojčiacim matkám nutná opatrnosť.


Fertilita

Reprodukčné štúdie s potkanmi a králikmi v dávkach do 1 MAC nepreukázali porušenie plodnosti

pôsobením sevofluránu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacientov je potrebné upozorniť, že vykonávanie činností, ktoré vyžadujú duševnú pozornosť, ako je

vedenie vozidla a obsluha nebezpečných strojov, môže byť po celkovej anestézii určitý čas

nepriaznivo ovplyvnené ( pozri časť 4.4 ).


Po anestézii sevofluránom pacienti nemajú viesť vozidlá po dobu stanovenú anestéziológom.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Podobne ako všetky silné inhalačné anestetiká, sevoflurán môže v závislosti od dávky spôsobovať kardiálnu a respiračnú depresiu. Väčšina nežiaducich reakcií je mierna až stredne závažná a prechodná. V pooperačnom období sa zaznamenala nauzea a vracanie – časté príznaky po operácii a celkovej anestézii – môžu byť spôsobené inhalačným anestetikom, inými látkami podanými počas alebo po operačnom zákroku, alebo môže ísť o reakciu pacienta na chirurgický zákrok.


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli:

Dospelí pacienti: hypotenzia, nauzea a vracanie;

Starší pacienti: bradykardia, hypotenzia a nauzea;

Pediatrickí pacienti: nepokoj, kašeľ, vracanie a nauzea.


Tabuľkový súhrn nežiaducich reakcií:

Nežiaduce reakcie z klinických štúdií a postmarketingových hlásení, ktoré mali aspoň minimálnu pravdepodobnú súvislosť so sevofluránom, sú zoradené podľa triedy orgánových systémov MedDRA, preferovaných termínov a frekvencie. Rozdelenie je podľa frekvencie do nasledovných skupín: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až 1/10); menej časté ( 1/1000 až 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), vrátane ojedinelých prípadov. Postmarketingové nežiaduce reakcie sú hlásené dobrovoľne a nie je známy počet exponovaných jedincov. Preto nie je možné odhadnúť skutočný výskyt nežiaducich udalostí a frekvencia je “neznáma”. Druh, závažnosť a frekvencia nežiaducich reajcií v klinických štúdiách so sevofluránom boli porovnateľné s nežiaducimi reakciami pri referenčnom lieku.


Súhrn nežiaducich reakcií hlásených z klinických štúdií a postmarketingových hlásení


Súhrn najčastejších nežiaducich reakcií hlásených z klinických štúdií so sevofluránom a nežiaducich účinkov z postmarketingových hlásení

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Anafylaktická reakcia1

Anafylaktoidná reakcia

Hypersenzitivita1


Psychické poruchy

Veľmi časté


Menej časté

Nepokoj


Zmätenosť


Poruchy nervového systému

ČastéNeznáme


Ospalosť

Závrat

Bolesť hlavy


Kŕče 2-3

Dystónia

Zvýšenie vnútrolebečného tlaku

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté

Časté

Menej častéNeznáme

Bradykardia

Tachykardia

Úplná atrioventrikulárna blokáda

Srdcové arytmie (vrátane ventrikulárnych arytmií), atriálna fibrilácia, extrasystoly ( ventrikulárna, supra-ventrikulárna, spojená s bigeminy)

Zástava srdca 4

Ventrikulárna fibrilácia

Torsades de pointes

Ventrikulárna tachykardia

Predĺženie QT elektrokardiogramu


Poruchy ciev


Veľmi časté

Časté


Hypotenzia

Hypertenzia


Poruchy dýchacej sústavy hrudníka a mediastína

Veľmi časté


ČastéMenej častéNeznáme


Kašeľ


Porucha dýchania

Útlm dýchania

Laryngospazmus

Obštrukcia dýchacích ciest


Apnoe

Asthma

Hypoxia


Bronchospazmus

Dyspnoe 1

Dýchavičnosť1

Zadržiavanie dychu

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme

Hyperkaliémia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a poruchy spojivového tkaniva

Neznáme

Svalová stuhnutosť

Poruchy pečene a žlčových ciest


Neznáme

Hepatitída 1-2

Zlyhanie pečene 1-2

Nekróza pečene 1-2

Žltačka


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Tubulointersticiálna nefritída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

Kontaktná dermatitída1

Pruritus

Vyrážky 1

Opuch tváre 1

Urtikária


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté


Časté


Neznáme

Nauzea

Vracanie


Nadmerné vylučovanie slín


Pankreatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Časté


Neznáme


Triaška

Pyrexia


Nepríjemný pocit v hrudníku1

Malígna hypertermia 1-2

Edém


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

ČastéMenej časté


Abnormálna hladina glukózy v krvi

Abnormálne výsedky funkčných pečeňových testov5

Abnormálny počet bielych krviniek

Zvýšený fluorid v krvi1

Zvýšený sérový kreatinín


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté


Hypotermia


1 Pozri časť 4.8 – Opis vybraných nežiaducich účinkov.

2 Pozri časť 4.4.

3 Pozri časť 4.8 – Pediatrická populácia

4 Po zavedení lieku do praxe boli zaznamenané veľmi zriedkavé hlásenia zástavy srdca pri použití

Sevofluránu.

5 Boli hlásené ojedinelé prechodné zmeny vo výsledkoch hepatálnych funkčných testoch pri použití sevofluránu a referenčných látok.


Opis vybraných nežiaducich reakcií:

Prechodné zvýšenia koncentrácií anorganického fluoridu v sére sa môžu vyskytnúť počas a po sevofluránovej anestézii. Koncentrácie anorganického fluoridu dosiahnu všeobecné maximum do 2 hodín od ukončenia sevofluránovej anestézie a do 48 hodín sa vrátia na predoperačné koncentrácie. V klinických štúdiách neboli zvýšené koncentrácie fluoridu spojené s poškodením funkcie obličiek.


Existujú zriedkavé hlásenia pooperačnej hepatitídy. Existujú aj zriedkavé postmarketingové hlásenia zlyhania pečene a nekrózy pečene v súvislosti s použitím silných prchavých anestetík, vrátane sevofluránu. Avšak skutočná súvislosť týchto prípadov so sevofluránom nemôže byť s istotou preukázaná (pozri časť 4.4).


Boli hlásené zriedkavé prípady hypersenzitívnych reakcií, vrátane kontaktnej dermatitídy, dyspnoe, dýchavičnosti, nepríjemného pocitu v oblasti hrudníka, opuchu tváre, edému viečok, erytému, vyrážky, žihľavky, pruritu, bronchospazmu, anafylaktických alebo anafylaktoidných reakcií, hlavne v súvislosti s dlhodobým profesionálnym vystavením inhalačným anestetikám vrátane sevofluránu.


U predisponovaných jedincov môžu silné inhalačné anestetiká vyvolať hypermetabolický stav kostrového svalstva, ktorý vedie k vysokej spotrebe kyslíka a ku klinickému syndrómu známemu ako malígna hypertermia ( pozri časť 4.4 ).


Pediatrická populácia

Použitie sevofluránu sa spájalo s výskytom záchvatov. Veľa záchvatov sa vyskytlo u detí a mladých dospelých od veku 2 mesiacov, väčšinou u takých ktorí nemali žiadne predispozičné faktory.

V niekoľkých z nahlásených prípadov sa súbežne nepodávali žiadne iné lieky a minimálne jeden prípad bol potvrdený pomocou elektroencefalografie (EEG). Aj keď vo väčšine prípadov išlo o jednorazové záchvaty, ktoré odzneli spontánne alebo po podaní liečby, boli hlásené aj prípady viacpočetných záchvatov. Záchvaty sa objavili počas anestézie alebo krátko po úvode do anestézie sevofluránom, počas prebúdzania z anestézie a počas pooperačného zotavovania, až do nasledujúceho dňa po anestézii. Použitie u pacientov ktorí môžu byť ohrození rizikom záchvatov, sa musí klinicky posúdiť (pozri časť 4.4 ).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Medzi príznaky predávkovania patrí útlm dýchania a cirkulačná insuficiencia.


V prípade predávkovania sa majú vykonať nasledovné opatrenia: Podávanie sevofluránu musí byť prerušené a je potrebné zabezpečiť príslušné podporné opatrenia: treba zaistiť priechodnosť dýchacích ciest pacienta a zaviesť podpornú alebo riadenú ventiláciu čistým kyslíkom, súčasne s opatreniami na zabezpečenie stabilnej kardiovaskulárnej funkcie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: celkové anestetiká; halogénované uhľovodíky.

ATC kód: N01AB08


Sevoflurán je halogenované metyl-izopropyl-éterové inhalačné anestetikum, ktoré vyvoláva rýchly úvod a prebudenie z celkovej anestézie. MAC (minimálna alveolárna koncentrácia) je vekovo špecifická (pozri časť 4.2).


Sevoflurán vyvoláva stratu vedomia, reverzibilné potlačenie bolesti a motorickej aktivity, zmiernenie autonómnych reflexov, respiračný a kardiovaskulárny útlm. Tieto účinky závisia od podanej dávky.


Sevoflurán má nízky koeficient rozpustnosti krv/plyn (0,65), čo vedie k rýchlemu prebudeniu z anestézie.


Kardiovaskulárne účinky: Sevoflurán môže vyvolať pokles krvného tlaku súvisiaci s koncentráciou. Sevoflurán vyvoláva senzibilizáciu myokardu na arytmogénny účinok exogénne podaného adrenalínu. Táto senzibilizácia je podobná tej, ktorú vyvoláva izoflurán.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Sevoflurán je slabo rozpustný v krvi a v tkanivách, čo spôsobuje rýchle dosiahnutie dostatočnej alveolárnej koncentrácie na vyvolanie anestézie a následne rýchlu elimináciu do ukončenia anestézie.


U ľudí sa menej ako 5 % absorbovaného sevofluránu metabolizuje v pečeni na hexafluoroizopropanol (HFIP) za súčasného uvoľnenia anorganického fluoridu a oxidu uhličitého (alebo jedného uhlíkového fragmentu). Vytvorený HFIP sa rýchlo konjuguje s kyselinou glukurónovou a eliminuje močom.


Rýchla a rozsiahla pľúcna eliminácia sevofluránu minimalizuje množstvo dostupné pre metabolizmus. Metabolizmus sevofluránu nie je indukovateľný barbiturátmi.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o toxicite sevofluránu pri jednorazovom a opakovanom podaní nepreukázali žiadnu špecifickú orgánovú toxicitu.


Reprodukčné štúdie: Štúdie fertility vykonané na potkanoch poukázali na zníženie miery implantácií a tehotenstiev po opakovanej expozícii anestetickým dávkam. Vývinové štúdie toxicity vykonané na potkanoch a králikoch neodhalili žiadny teratogénny účinok. Podávanie subanestetických koncentrácii lieku potkanom v perinatálnom období sa prejavilo predĺžením gravidity.


Rozsiahle štúdie mutagenity in vitro a in vivo so sevofluránom priniesli negatívne výsledky. Štúdie karcinogenity sa nevykonali.

Účinky na obehové funkcie a spotrebu kyslíka: Výsledky štúdií vykonaných na psoch svedčia o tom, že sevoflurán nespôsobuje žiadny koronárny „steal“ syndróm a nezhoršuje už existujúcu ischémiu myokardu. Štúdie na zvieratách preukázali, že pri sevofluráne je dobre udržiavaný hepatálny a renálny obeh.


Sevoflurán znižuje intenzitu cerebrálnej miery metabolizmu kyslíka (CMRO2) podobným spôsobom, ako je možné vidieť pri izofluráne. Pri koncentráciach dosahujúcich 2,0 MAC dochádza k približne 50% redukcii CMRO2. Štúdie na zvieratách preukázali, že sevoflurán nemá signifikantný účinok na cerebrálny prietok krvi.


Účinky sevofluránu na centrálny nervový systém: Sevoflurán u zvierat signifikantne potláča elektroencefalografickú (EEG) aktivitu, podobne ako porovnateľné dávky izofluránu. Neexistujú žiadne dôkazy o spojení sevofluránu s epileptiformnou aktivitou počas normokapnie alebo hypokapnie. Pokusy o vyvolanie záchvatu podobnej EEG aktivity pomocou rytmických zvukových stimulov počas hypokapnie boli na rozdiel od enfluránu negatívne.


Zlúčenina A: Zlúčenina A je produkt degradácie sevofluránu, ktorý vzniká v absorbentoch CO2. Jej koncentrácia bežne narastá s narastajúcou teplotou absorbentu, zvyšujúcou sa koncentráciou sevofluránu a znižujúcim sa prietokom čerstvého plynu.


Štúdie na potkanoch preukázali reverzibilnú nefrotoxicitu zlúčeniny A, ktorá je závislá od dávky a trvania expozície (jednobunková nekróza buniek proximálnych tubulov). U potkanov sa dôkazy o nefrotoxicite objavili pri hladinách 25 – 50 ppm, po 6 a 12 hodinovej expozícii. Význam týchto údajov u ľudí nie je známy.


Najvyššia koncentrácia zlúčeniny A zistená v klinických štúdiách (s použitím nátronového vápna ako absorbenta CO2 v okruhu) bola 15 ppm u detí a 32 ppm u dospelých. V systémoch používajúcich hydroxid bárnatý ako absorbent CO2 sa zistili koncentrácie až do 61 ppm. Aj keď sú skúsenosti s low-flow anestéziou obmedzené, do dnešného dňa sa neobjavili žiadne dôkazy o poškodení obličiek spôsobenom zlúčeninou A.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Žiadne.


6.2 Inkompatibility


V klinických podmienkach sa môže sevoflurán prostredníctvom priameho kontaktu s absorbentmi CO2(nátronové vápno a hydroxid bárnatý) degradovať za vzniku nízkych hladín zlúčeniny A (pentafluóroizopropenylfluórometyléter (PIFE)) a stopových množstiev zlúčeniny B (pentafluórometoxyizopropylfluórometyléter (PMFE)).Interakcia s absorbentmi CO2nie je špecifická pre sevoflurán.Produkcia produktov rozkladu v anestetickom okruhu je dôsledkom odobratia kyslého protónu v prítomnosti silnej bázy (hydroxid draselný (KOH) alebo hydroxid sodný (NaOH)) za vzniku alkénu (zlúčenina A) zo sevofluránu. Pri opakovanom používaní ventilačného okruhu nie sú potrebné žiadne úpravy dávky ani klinického postupu.


Vyššie hladiny zlúčeniny A sa objavujú skôr pri používaní hydroxidu bárnatého ako pri nátronovom vápne.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


250 ml hliníkové fľaše s vnútorným ochranným náterom z epoxyfenolovej živice, plastové uzávery so závitom a s polytetrafluóretylénovou (PTFE) vnútornou výstelkou.


Veľkosti balenia: 1 a 6 fliaš.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu <a iné zaobchádzanie s liekom>


Sevoflurán sa má podávať pomocou odparovača špeciálne kalibrovaného pre sevoflurán a pomocou plniaceho systému s kľúčom, ktorý je určený pre špeciálny sevofluránový odparovač alebo pomocou iných plniacich systémov vhodných pre špeciálny sevofluránový odparovač. Na podávanie lieku sa majú používať iba odparovače, u ktorých sa preukázala kompatibilita s týmto liekom. Zistilo sa, že v prítomnosti silných Lewisových kyselín, ktoré sa môžu tvoriť pri nešetrnom zaobchádzaní na kovových alebo sklenených povrchoch, sevoflurán podlieha degradácii, a preto je potrebné vyvarovať sa použitiu odparovačov, ktoré obsahujú takéto silné Lewisove kyseliny alebo ich môžu pri bežnom používaní vytvárať.

Absorbenty oxidu uhličitého sa nemajú nechať v čase podávania inhalačných anestetík vysušiť. Ak sa vyskytne podozrenie, že sa absorbent CO2 vysušil, treba ho vymeniť.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00 Praha 5

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg.č.: 05/0381/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11. júna 2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2015

13


Sevoflurane Baxter