+ ipil.sk

Sevoflurane PiramalPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/08658


PÍSOMNÁ INFORMÁCIAPRE POUŽÍVATEĽOV


SevofluranePiramal

100% kvapalina na paru na inhaláciu

sevoflurán


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Sevoflurane Piramal a na čo sa používa

2. Skôr než dostanete Sevoflurane Piramal

3. Ako sa podáva Sevoflurane Piramal

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sevoflurane Piramal

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Sevoflurane PIRAMAL a na čo sa používa


Sevoflurane Piramal obsahuje sevoflurán. Sevoflurane Piramal je celkové anestetikum, ktoré sa používa pri chirurgických zákrokoch. Je to inhalačné anestetikum (podáva sa vo forme pary, ktorú vdychujete). Vdychovanie pár sevofluránu navodzuje hlboký, bezbolestný spánok. Hlboký, bezbolestný spánok (celkovú anestéziu) udrží i v priebehu chirurgického zákroku (operácie).


2. Skôr než dostanete Sevoflurane Piramal


Lekár (anestéziológ) Vám nepodá Sevoflurane Piramal:

 • keď ste alergický (precitlivený) na sevoflurán alebo iné inhalačné anestetiká,

 • keď máte alebo u Vás v rodine existuje podozrenie, že by ste mohli mať malígnu hypertermiu (náhle a nebezpečne vysoké zvýšenie telesnej teploty počas alebo krátko po skončení operačného zákroku),

 • keď ste zle reagovali na predchádzajúcu anestéziu s obsahom sevofluránu alebo podobným

anestetikom, vyskytli sa problémy s pečeňou (žltačka), teplota a poruchy krvi.


Lekár (anestéziológ) bude zvlášť opatný, keď Vám bude podávať Sevoflurane Piramal:

 • ak Vám už predtým podávali inhalačné anestetikum, najmä ak to bolo viac ako jedenkrát v krátkom časovom úseku (opakované podanie). Môže byť zvýšené riziko poškodenia funkcie pečene.

 • ak trpíte inými ochoreniami, okrem tých, ktoré sú spojené s Vašou operáciou, hlavne poruchy obličiek, srdca, nízky krvný tlak, závažné bolesti hlavy, nevoľnosť alebo vracanie, alebo Pompeho choroba u detí,

 • ak trpíte neuromuskulárnym ochorením, Dechenneovou muskulárnou dystrofiou,

 • ak máte zvýšený tlak v lebke (intrakraniálny tlak), z poranenia hlavy alebo mozgového tumoru,

 • ak máte riziko epileptického záchvatu,

 • ak ste tehotná, alebo dojčíte.

Používanie iných liekov

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate, alebo ste užívali ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • lieky, ktoré ovplyvňujú činnosť srdca, ako adrenalín alebo betablokátory

 • trankvilizéry - sedatívne lieky, ktoré majú upokojujúci účinok (benzodiazepíny)

 • lieky na tlmenie silnej bolesti ako morfín alebo kodeín

 • svalové relaxanciá

 • isoniazid, používaný na liečbu infekcií

 • iné anestetiká, ako napríklad oxid dusný(rajský plyn), propofol, opioidy (napríklad alfentanil a sufentanil), pretože sevoflurán môže ovplyvniť ich činnosť, pokiaľ sú podané v rovnakom čase.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali aj iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo ak dojčíte, informujte o tom svojho lekára alebo anestéziológa.

Sevoflurane Piramal Vám nemá byť podaný ak ste tehotná, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Sevoflurane Piramal môže spôsobiť zvýšené straty krvi po operácii aj v maternici.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať dojčiacim matkám, nakoľko nie je známe či ostáva Sevoflurane Piramal v materskom mlieku po anestézii.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neveďte vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje najmenej 24 hodín po celkovej anestézii.


3. Ako POUŽÍVAŤ Sevoflurane Piramal


Sevoflurane Piramal Vám podá skúsený anestéziológ v nemocnici. Anestéziológ rozhodne, aké množstvo potrebujete a kedy Vám ho podá. Dávka bude závisieť od Vášho veku, hmotnosti a druhu operácie a liekov, ktoré Vám podajú počas operácie.

Sevoflurane Piramal vzniká z tekutého sevofluránu v odparovači.

Na navodenie spánku budete vdychovať pary sevofluránu.

Takisto Vám môže byť podaná injekcia iného anestetika, ktorá Vám navodí spánok a potom dostanete Sevoflurane Piramal na udržanie anestézie.


V prípade ďalších otázok o používaní tohto lieku, opýtajte sa svojho anesteziológa, lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Sevoflurane Piramal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa necítite dobre, je potrebné prekonzultovať to s Vašim lekárom, anesteziológom alebo zdravotnou sestrou.


Povedzte Vášmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak máte niektorý z nasledujúcich účinkov:

 • Alergické reakcie, ktoré môžu byť závažné, s opuchnutím tváre, jazyka a hrdla a ťažkosťami

pri dýchaní.

 • Malígna hypertermia (veľmi vysoká telesná teplota), ktorá si vyžaduje intenzívnu starostlivosť

a môžu byť život ohrozujúca. Tento stav môže byť dedičný.

 • Zvýšená hladina draslíka v krvi (hyperkalémia), ktorá môže mať za výsledok poruchy

srdcového rytmu a môže spôsobiť smrť u detí počas postoperatívnej fázy. Toto sa vyskytlo u

pacientov s neuromuskulárnou chorobou, presnejšie Duchenneovou muskulárnou dystrofiou.


Pokiaľ sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, povedzte

o tom svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Veľmi časté vedľajšie účinky(vyskytujúci sa u viac ako 1 z 10 pacientov)

 • nepokoj a rozrušenie (agitácia) u detí

 • nízky pulz srdca

 • nízky krvný tlak

 • kašeľ

 • nevoľnosť a vracanie.


Časté vedľajšie účinky(vyskytujúci sa u 1 až 10 pacientov zo 100)

 • agitovanosť (stav nepokoja a rozrušenia) u dospelých

 • bolesť hlavy

 • ospanlivosť

 • závrat

 • rýchla srdcová frekvencia

 • vysoký krvný tlak

 • spazmus hrdla, problémy s dýchaním

 • zvýšené slinenie

 • znížená telesná teplota, zimnica

 • horúčka

 • zvýšené hladiny cukru v krvi, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a zvýšený počet bielych

krviniek

 • zvýšené hladiny fluoridu v krvi.


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujúci sa u 1 až 10 pacientov zo 1 000)

 • zmätenosť

 • búšenie srdca alebo nepravidelný tlkot srdca

 • astma, apnoe (zastavenie dýchania), hypoxia (nízka hladina kyslíka v krvi)

 • retencia moču (neschopnosť vylúčiť moč)

 • zvýšený alebo znížený počet bielych krviniek,

 • zvýšené hladiny enzýmov v krvi.


Ostatné vedľajšie účinky frekvencia je neznáma (z dostupných údajov)

 • kŕče, záchvaty predovšetkým u detí

 • mykanie svalov

 • tekutina v pľúcach

 • poruchy pečene

 • zlyhanie obličiek

 • reakcie z precitlivenosti, ktoré môže spôsobiť tvorbu vyrážok na koži, svrbenie, sťažené

dýchanie, dýchavičnosť a opuch tváre.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


5. Ako uchovávať Sevoflurane Piramal


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Sevoflurane Piramal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Fľašu vždy dôkladne uzatvorte kvôli prchavým vlastnostiam anestetika.

Fľašu uchovávajte v stojacej polohe.


6. Ďalšie informácie


Čo Sevoflurane Piramal obsahuje


Liečivo je sevoflurán 100 %.

Tento liek neobsahuje žiadne ďalšie zložky.


Ako vyzerá Sevoflurane Piramal a obsah balenia


Sevoflurán je číra, bezfarebná kvapalina na paru na inhaláciu, dostupná v 250 ml sklenených fľašiach jantárovej farby.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Piramal Healthcare UK Limited

Whalton Road

Morpeth

Northumberland NE61 3YA

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Sevoflurane- Piramal

Bulharsko: Sevoflurane 100% Inhalation Vapour, liquid

Česká republika: SOJOURN 100 % INHALATION VAPOUR, LIQUID

Cyprus: Sevoflurane - Piramal

Dánsko: Sojourn TM

Estónsko: Sevoflurane Piramal, inhalatsiooniaur, vedelik

Grécko: Sojourn TM Sevoflurane 100% Inhalation Vapour, liquid

Holandsko: Sevoflurane 100% (Piramal), Vloeistof voor inhalatiedamp

Fínsko: Sevoflurane Piramal

Írsko: Sevoflurane 100% Inhalation Vapour, liquid

Island: Sevoflurane Piramal 100%

Litva: Sevoflurane Piramal 100% inhaliaciniai garai, skystis

Lotyšsko: SEVOFLURANE PIRAMAL 100 % inhalācijas tvaiki, šķidrums

Luxembursko: Sevoflurane 100% Inhalation Vapour, liquid

Maďarsko: Sevoflurane Piramal

Malta: Sevoflurane 100% Inhalation Vapour, liquid

Nemecko: Sevofluran 100 % Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation

Nórsko: Sevoflurane Piramal

Poľsko: Sojourn

Portugalsko: Sevoflurano Ojourn 100% líquido para inalação por vaporização

Rakúsko: Sevofluran Piramal 100 % Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation

Rumunsko: Sojourn lichid pentru vapori de inhalat

Slovinsko: Sevofluran Piramal 250 ml para za inhaliranje, tekocina

Španielsko: Sevoflurano Piramal 100% líquido para inhalación del vapor

Švédsko: Sevoflurane Piramal

Taliansko: Sevoflurane Piramal

Veľká Británia: Sevoflurane 100% Inhalation Vapour, liquidTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2012.


INFORMÁCIA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV


Sevoflurane Piramal

100% kvapalina na paru na inhaláciu

Sevoflurán


Kompletný súhrn charakteristických vlastností bude dodaný ako dodatková časť letáku.Sevoflurane Piramal

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/08658SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Sevoflurane Piramal

100% kvapalina na paru na inhaláciu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Sevoflurán 100 %

Liek je zložený len zo samotného liečiva.


3. LIEKOVÁ FORMA


Kvapalina na paru na inhaláciu

Číra bezfarebná, prchavá, kvapalina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Navodenie a udržiavanie celkovej anestézie u dospelých a u detí každého veku, ako aj novorodencov

(pozri časť 4.2 údaje o veku).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Sevoflurán sa má podávať pomocou odparovača špeciálne kalibrovaného na použitie so sevofluránom, aby bolo možné presne regulovať podávané koncentrácie lieku. Hodnoty MAC (minimálna alveolárna koncentrácia) pre sevoflurán sa znižujú so zvyšujúcim sa vekom pacienta a pridaním oxidu dusného. Dávka lieku je individuálna a má sa titrovať na požadovaný účinok podľa veku a klinického stavu pacienta.


Vplyv veku na MAC sevofluránu

Vek pacienta (roky)

Sevoflurán 100% v kyslíku

Sevoflurán 100%

v zmesi 65 % N2O/35 %O2*

0 – 1 mesiac

3,3 %

2,0% **


1 – < 6 mesiacov

3,0 %

6 mesiacov – < 1 rok

2,8 %

1 rok – < 3 roky

2,6 %

3-<5

2,5 %

5-12

2,4 %

25

2,5 %

1,4 %

35

2,2 %

1,2 %

40

2,05 %

1,1 %

50

1,8 %

0,98 %

60

1,6 %

0,87 %

80

1,4 %

0,70 %

* Novorodenci narodení v termíne. MAC u predčasne narodených novorodencov sa nestanovila.

**U detí vo veku 1-3 roky bola použitá zmes 60 % N2O/40 %O2

Navodenie anestézie

Pred inhalačným podaním sevofluránu sa môže podať krátkodobo účinkujúci barbiturát alebo iná indukčná intravenózna látka.


Navodenie anestézie pomocou samotného sevofluránu je možné dosiahnuť inhaláciou 0,5 - 1,0 % sevofluránu v kyslíku (O2) alebo v zmesi kyslíka a oxidu dusného (N2O), a postupným zvyšovaním sevofluránu o 0,5 - 1,0 % na maximálnu koncentráciu 8 % u dospelých a detí, pokým sa nedosiahne požadovaná hĺbka anestézie.

Vdychované koncentrácie sevofluránu do 5 % zvyčajne navodzujú chirurgické štádium anestézie u dospelých za menej ako dve minúty.Vdychované koncentrácie sevofluránu do 7 % zvyčajne navodzujú chirurgické štádium anestézie u detí za menej ako dve minúty.


Udržiavanie anestézie

Chirurgické štádium anestézie sa môže udržiavať inhaláciou 0,5 – 3 % sevofluránu v O2 alebo v zmesi O2 a N2O.


Ukončenie anestézie

Prebúdzanie po anestézii sevofluránom je zvyčajne rýchle; z tohto dôvodu môžu pacienti vyžadovať skorú pooperačnú analgéziu.

Opakované použitie halogénových uhľohydrátov, v krátkom časovom intervale má sa vykonať so zvýšenou opatrnosťou.


Poškodenie funkcie pečene

Sevoflurán sa nemá používať u pacientov, ktorí mali v minulosti v spojení s podaním halogénových anestetík, nevysvetliteľné mierne/ťažké poškodenie funkcie pečene so žĺtačkou, horúčkou a/alebo

s eozinofíliou.


Poškodenie funkcie pečene

Vzhľadom na malý počet skúmaných pacientov s obličkovou insuficienciou (kreatinín v sére ≥ 135 mikromolov/l) nebola stanovená bezpečnosť použitia sevofluránu v tejto skupine pacientov.

Z tohto dôvodu sevoflurán sa má použiť u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou so zvýšenou opatrnosťou.

Štúdie na potkanoch preukázali nefrotoxicitu, ktorá sa vyskytla u zvierat pri expozícii zlúčeniny A,

(pentafluoroizopropenyl fluorometyl éter (PIFE) v množstve, ktoré sa bežne používa v klinickej

praxi. Mechanizmus tejto renálnej toxicity u potkanov nie je známy a platnosť týchto údajov u ľudí nebola stanovená (pozri časť 5.3). U týchto pacientov sa odporúča postoperačný monitoring renálnych funkcií.


Spôsob podávania

Inhalačné použitie. Sevoflurán musí byť zavedený buď cez dýchaciu masku alebo endotracheálnou trubicou. Sevoflurán majú podávať iba osoby náležite vyškolené na podávanie celkovej anestézie. Vždy musia byť okamžite dostupné zariadenia na zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, prístroje na umelú ventiláciu, oxygenáciu a resuscitáciu obehu. Sevoflurán sa má podávať pomocou odparovača špeciálne kalibrovaného na použitie so sevofluránom, aby bolo možné presne regulovať podávané koncentrácie lieku. Ak by mal absorbent oxidu uhličitého vyschnúť, má sa vymeniť skôr, ako sa sevoflurán začne podávať.


4.3 Kontraindikácie


Sevoflurane sa nemá podávať pacientom so známou precitlivenosťou na sevoflurán alebo iné halogénované anestetiká.


Sevoflurane je taktiež kontraindikovaný so známou alebo suspektnou predispozíciou k malígnej hypertermii.

Sevoflurane sa nemá podávať pacientom s anamnézou neobjasnenej stredne ťažkej až ťažkej hepatálnej dysfunkcie sprevádzanej žltačkou, horúčkou a/alebo eozinofíliou v spojení s halogénovými anestetikami.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypotenzia a respiračná depresia sa zvyšuje zároveň s hĺbkou anestézie.


Zvyšovanie koncentrácie sevofluránu počas udržiavania anestézie spôsobuje pokles krvného tlaku, ktorý je závislý na dávke. Nadmerný pokles tlaku krvi sa môže korigovať znížením koncentrácie sevofluránu.

Ako pri každom anestetiku, zvýšená pozornosť má sa venovať pacientom s hypovolémiou, s nízkym krvným tlakom a pacientom s oslabenou imunitou.


Ako pri každom anestetiku, udržiavanie hemodynamickej stability je dôležité na prevenciu myokardiálnej ischémie u pacientov s ochorením koronárnych artérií.


U pacientov s rizikom zvýšenia intrakraniálneho tlaku sa má sevoflurán podávať opatrne a v spojení

s postupmi znižujúcimi intrakraniálny tlak (napríklad hyperventilácia).


Pri pôrodníckej anestézii je potrebná opatrnosť z dôvodu relaxačného účinku sevofluránu na uterus a zvýšenia intrauterinného krvácania (pozri časť 4.6).


Malígna hypertemia

U predisponovaných jedincov môže inhalačné anestetikum spustiť hypermetabolický stav kostrového svalstva, ktorý vedie k vysokej spotrebe kyslíka a ku klinickému syndrómu známemu ako malígna hypertermia. Pri používaní sevofluránu sa zaznamenali zriedkavé prípady malígnej hypertermie (pozri časť 4.8). Liečba malígnej hypertermie zahŕňa prerušenie podávania látok, ktoré ju spúšťajú (napr. sevoflurán) , intravenózne podanie dantrolenu sodného a aplikáciu podpornej liečby. Neskôr môže dôjsť k zlyhaniu obličiek a preto je potrebné, ak je to možné, sledovať a udržiavať diurézu.


Inhalácia anestetík bola veľmi zriedkavo spojená so zvyšovaním hladiny draslíka v krvi, čo malo za následok vznik arytmií srdca a smrť u detí počas postoperačného obdobia.

Tento stav bol zaznamenaný u pacientov s latentnou ako aj s viditeľnou neuromuskulárnou chorobou, presnejšie Duchennova muskulárna dystrofia. Vo väčšine prípadov sa použil suxametónium, nie však

v každom prípade. U týchto pacientov sa preukázalo poškodenie svalov so zvýšenou koncentráciou kreatínkinázy v sére a myoglobínuriou. Títo pacienti nemali bežné príznaky malignej hypertermie ako svalová, stuhnutosť, rýchly vzostup telesnej teploty alebo zvýšenú absorpciu kyslíka a produkciu oxidu uhličitého. Odporúča sa okamžitá a vitálna liečba hyperkalémie a arytmie. Následne je potrebné vyhodnotiť latentné neuromuskulárne poruchy.


Boli hlásené ojedinelé prípady ventrikulárnej arytmie u detských pacientov s Pompeho chorobou.


Zvýšená opatrnosť sa odporúča u pacientov s poškodením pečene (vrátane vírusovej hepatitídy)
(pozri časť 4.3 a 4.8).

Opakované použitie halogénových uhľohydrátov, vrátane sevofluránu, v krátkom časovom intervale môže zvýšiť riziko poškodenia pečene.


Vzhľadom na malý počet skúmaných pacientov s obličkovou insuficienciou (kreatinín v sére ≥ 135 mikromolov/l) nebola stanovená bezpečnosť použitia sevofluránu v tejto skupine pacientov.

Štúdie na potkanoch preukázali nefrotoxicitu, ktorá sa vyskytla u zvierat pri expozícii zlúčeniny A, (pentafluoroizopropenyl fluorometyl éter (PIFE) v množstve, ktoré sa bežne používa v klinickej praxi. Mechanizmus tejto renálnej toxicity u potkanov nie je známy a platnosť týchto údajov u ľudí nebola stanovená (pozri časť 5.3). U týchto pacientov sa odporúča postoperačný monitoring renálnych funkcií.

U detí a dospievajúcich, taktiež aj u starších dospelých, s alebo bez predispozície záchvatov, ktorým sa na navodenie anestézie podal sevoflurán, sa vyskytli záchvaty.

Pred podaním sevofluránu u pacientov s rizikom záchvatov je potrebné klinické zhodnotenie.

U detí je z tohto dôvodu nevyhnutné obmedzenie hĺbky anestézie. Široké využitie monitorovania funkcie mozgu (elektroencefalografia (EEG) umožní optimalizáciu dávky sevofluránu a môže pomôcť predchádzať vzniku záchvatov u pacientov s predispozíciou (pozri časť 4.8).


U detí, ktorým sa na navodenie anestézie podal sevoflurán, sa vyskytli dystonické pohyby (pozri časť 4.8).


Zotavenie z celkovej anestézie treba pozorne posúdiť predtým, ako sú pacienti prepustení z anesteziologickej jednotky. Prebúdzanie po anestézii sevofluránom je zvyčajne rýchle; z tohto dôvodu môžu pacienti vyžadovať skorú pooperačnú analgéziu.

Rýchle prebúdzanie u detí môže byť spojené s agitáciou a nedostatočnou kooperáciou (okolo 25% prípadov).


Skúsenosti s opakovaným použitím sevofluoránu sú veľmi limitované. Avšak, rozdiely v nežiaducich účinkoch medzi prvým a viacnásobným podaním anestetika neboli viditeľné.


Sevoflurán sa má používať s opatrnosťou u pacientov s myasthenia gravis. Ako ostatné halogenované anestetiká, sevoflurán môže spôsobiť kašeľ počas zavádzania anestézie. Sevoflurán môže spôsobiť predĺženie QT intervalu. V klinickej praxi to zriedkavo viedlo k vzniku torsade des pointes. Sevoflurán sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou rizikovým pacientom, ako sú starší pacienti a ktorým bol diagnostikovaný predĺžený kongenitálny QT interval.


Možné interakcie s CO2 absorbentmi

Keď sa vysuší absorbent CO2, napr. po dlhšej dobe prúdenia suchého plynu cez nádobu s absorbentom CO2, zosilní sa exotermická reakcia medzi sevofluránom a absorbentom CO2. Zaznamenali sa zriedkavé prípady vzniku extrémneho tepla, dymu alebo spontánneho vznietenia v anestetickom odparovači počas používania sevofluránu spolu s vysušeným absorpčným vápnom, hlavne s tými ktoré obsahujú hydroxid draselný (napríklad Baralyme). Nečakané oneskorenie nárastu vdychovej koncentrácie sevofluránu alebo nečakaný pokles vdychovej koncentrácie sevofluránu v porovnaní s nastavením odparovača môže signalizovať prehriatie nádoby s absorbentom CO2.


V experimentálnych podmienkach pri použití vyschnutého absorbenta CO2 a maximálnej koncentrácie sevofluránu (8 %) v predĺženom čase ( ≥ ako 2 hodiny) sa pozorovali v respiračnom okruhu rozkladné produkty sevofluránu . Koncentrácie formaldehydu v respiračnom okruhu (pri použití absorbenta obsahujúceho hydroxid sodný) boli zhodné s koncentráciami, o ktorých je známe, že môžu spôsobiť mierne respiračné podráždenie. Klinický význam rozkladných produktov, pozorovaných pri týchto extrémnych podmienkach, nie je známy.


Farebný indikátor väčšiny absorbentov CO2 sa nemusí pri vysušení nevyhnutne zmeniť.

Absorbent CO2 sa má vymieňať pravidelne, bez ohľadu na farebný indikátor.

Ak má ošetrujúci lekár podozrenie, že je absorbent CO2 vysušený, musí sa vápno vymeniť skôr, ako sa začne podávať sevoflurán.


4.5 Liekové a iné interakcie


Sevoflurán zvyšuje účinok nedepolarizujúcich svalových relaxancií. Dávka týchto látok sa má pri podávaní spolu so sevofluránom upraviť.


Sevoflurán, podobne ako izoflurán, senzibilizuje myokard na arytmogénny účinok exogénne podaného adrenalínu.


MAC hodnoty sevofluránu klesajú pridávaním oxidu dusného ako je to uvedené v tabuľke ,,vplyv veku na MAC sevofluránu“ (pozri časť 4.2).


Predpokladá sa, že benzodiazepíny a opiáty znižujú MAC sevofluránu .

Opioidy, ako sú alfentanil alebo sulfentanil, súbežne používané so sevofluránom, môžu viesť

k synergickému účinku na srdcovú frekvenciu, krvný tlak a dychovú frekvenciu.


Pri použití s inými liečivami, môže byť potrebné zníženie koncentrácií sevofluránu, ak nasleduje podanie vnútrožilového anestetika, napríklad propofolu.


Metabolizmus sevofluránu može byť zvýšený známymi induktormi izoenzýmu CYP2E1 ( t.j. izoniazid a alkohol), ale nie je ovplyvnený barbiturátmi.


Signifikantné zvýšenie koncentrácií fluoridu v plazme boli zaznamenané následkom zvýšenia aktivity CYP 2E1.

Sevoflurán môže zvýšiť negatívne inotropné, chronotropné a dromotropné účinky betablokátorov (prostredníctvom blokády kardiovaskulárnych kompenzačných mechanizmov).

Pacienti by mali byť upozornení pred prerušením užívania betablokátorov, ale v každom prípade sa má zabrániť náhlemu prerušeniu užívania betablokátorov. Anesteziológ má byť informovaný o liečbe betablokátormi. Dávka adrenalínu a noradrenalínu používaná pre lokálny hemostatický účinok podkožnou alebo gingiválnou injekciou má byť limitovaná napr. 0,1 mg epinefrínu do 10 minút, alebo 0,3 mg do jednej hodiny u dospelých. Parenterálna aplikácia adrenalínu sa neodporúča.


Vážne narušenie srdcového rytmu sú spojené s použitím izoprenalínu (zvýšená kardiovaskulárna reaktivita). Neodporúča sa. Použitie amfetamínov a derivátov ako aj efedrínu spolu s derivátmi môže spôsobiť predoperačnú hypertenznú krízu. Je lepšie prerušiť užívanie liekov pár dní pred operáciou.


Súbežné užívanie inhibítorov MAO

Nie je vylúčené riziko intraoperatívneho kolapsu, nakoľko sa vyskytlo aj u iných halogénových inhalačných anestetík.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Sevoflurán sa má použiť počas tehotenstva, iba ak je to nevyhnutné.

Má relaxačný účinok na maternicu, čo môže viesť k zvýšenému maternicovému krvácaniu, ako to bolo zaznamenané v štúdii použitia sevofluránu počas obdobia tehotenstva. Použitie počas pôrodných bolestí a pôrodu bolo zatiaľ skúmané iba jednou štúdiou pri cisárskom reze.


Štúdie na zvieratách dokazujú, že sevoflurán nie je teratogénny.


Reprodukčné štúdie na myšiach a králikoch (dávky až do 1 MAC) nepreukázali žiadne zmeny reprodukčných vlastností. Znížená hmotnosť plodu so zvýšenými anomáliami na kostre boli zaznamenané u myší, takéto účinky však neboli zaznamenané na králikoch.


Laktácia

Nie je známe, či sa sevoflurán vylučuje do materského mlieka, preto sa má pri podávaní sevofluránu dojčiacim matkám postupovať opatrne.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ako pri iných anestetikách, pacientov je potrebné upozorniť, že vykonávanie činností, ktoré si vyžadujú duševnú pozornosť, ako je obsluha nebezpečných strojov, môže byť určitý čas po celkovej anestézii oslabená.


Pacienti nesmú viesť vozidlo počas primeraného obdobia po sevofluránovej anestézii.


4.8 Nežiaduce účinky


Podobne ako iné inhalačné anestetiká, sevoflurán môže v závislosti od dávky spôsobovať kardiálnu a respiračnú depresiu. Väčšina nežiaducich účinkov je mierna až stredne závažná a prechodná. V pooperačnom období boli zaznamenané nauzea a vracanie – časté príznaky po operácii v celkovej anestézii – ktoré môžu byť spôsobené inhalačným anestetikom, inými liekmi podanými počas alebo po operačnom zákroku, alebo môže ísť o reakciu pacienta na operáciu.


Údaje o nežiaducich účinkoch sú odvodené z kontrolovaných klinických skúšaní v Spojených Štátoch a Európe u viac než 3 200 pacientov. Druh, závažnosť a výskyt nežiaducich účinkov u pacientov, ktorým sa podával sevoflurán, boli porovnateľné s nežiaducimi účinkami iných inhalačných anestetík.

Najčastejšími nežiaducimi účinkami spojenými so sevofluránom boli nevoľnosť (24%) a vracanie (17%). Agitácia sa často objavovala u detí (23%).


Všetky nežiaduce účinky spojené so sevofluránom z klinických skúšok sú zaznamenané v nasledujúcej tabuľke podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu.

Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostúpných údajov)


Druh, závažnosť a frekvencia nežiaducich účinkov u pacientov ktorým sa podával sevoflurán, boli porovnateľné s nežiaducimi účinkami u pacientov v referenčnej skupine liekov.


Postmarketingové skúsenosti

Nežiaduce účinky boli spontánne nahlásené počas obdobia po registrácii sevofluránu. Tieto udalosti boli hlásené dobrovoľne z neznámeho celkového počtu populácie vystavenej liekom. Z tohto dôvodu nie je možné odhadnúť skutočný výskyt nežiaducich účinkov.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

Leukopénia

Leukocytóza

Psychické poruchy

Časté *

Agitácia

Menej časté

Zmätenosť

Poruchy nervového systému

Časté

Ospalosť

Závrat

Bolesť hlavy

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté

Bradykardia

Časté

Tachykardia

Menej časté

Atrioventrikulárna blokáda

Atriálna fibrilácia

Arytmia

Ventrikulárne extrasystoly

Supraventrikulárne extrasystoly

Extrasystoly

Poruchy ciev

Veľmi časté

Hypotenzia

Časté

Hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia

Veľmi časté

Kašeľ

Časté

Laryngospazmus

Dýchacie problémy

Menej časté

Apnoe

Hypoxia

Astma

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Vracanie

Nevoľnosť

Časté

Salivárna hypersekrécia

Poruchy obličiek a močových ciest


Menej časté

Urinárna retencia

Glykozúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Teplota

Hypotermia

Zimnica

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Časté

Zvýšená hladina aspartátaminotransferázy,

Abnormálna hladina glukózy v krvi,

Abnormálne výsledky pečeňových testov **,

Abnormálne množstvo bielych krviniek,

Zvýšený hladina fluoridu v krvi***

Menej časté

Zvýšená hladina alanínaminotransferázy,

Zvýšená hladina kreatinínu v krvi,

Zvýšená hladina laktátdehydrogenázy v krvi

Postmarketingové skúsenosti

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Anafylaktická reakcia****

Anafylaktoidná reakcia

Hypersenzitivita ****

Poruchy nervového systému


Neznáme

Konvulzia

Dystónia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia

Neznáme

Pulmonálny edém

Bronchospazmus

Dýchavičnosť ****

Sipot ****

Poruchy pečene a žlčových ciest


Neznáme

Hepatitída

Zlyhanie pečene

Nekróza pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

Pruritus

Vyrážky ****

Urtikária

Kontaktná dermatitída****

Opuchy tváre****

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

Zášklby svalov

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Akútne renálne zlyhanie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme

Malígna hypertermia

Nevoľnosť na hrudníku ****

*Veľmi často sa vyskytuje u detí.

**Ojedinelé prípady prechodných zmien v hepatálnych testoch boli hlásené so sevofluránom a referenčnými liekmi.

***Prechodné zvýšenie hladiny fluoridu sa môže vyskytnúť počas a po sevofluránovej anestézii. Koncentrácie anorganického fluoridu sú na vrchole do dvoch hodín od skončenia anestézie a do predoperačných hodnôt sa vrátia do 48 hodín. V klinických skúškach zvýšené koncentrácie fluoridu neboli spojené s poruchami funkcie obličiek.

****Môže byť spojené s reakciami z precitlivenosti, spojené s dlhodobým vystavením inhalácie anestetík, vrátane sevofluránu.

4.9 Predávkovanie


Medzi príznaky predávkovania patrí útlm dýchania a cirkulačná insuficiencia.


V prípade predávkovania je potrebné zastaviť podávanie sevofluránu, zaistiť priechodnosť dýchacích ciest a zaviesť podpornú alebo riadenú ventiláciu čistým kyslíkom, súčasne s opatreniami na zabezpečenie stabilnej kardiovaskulárnej funkcie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: anestetiká, celkové; halogénované uhľovodíky.

ATC kód: N01AB08


Zmeny v klinických vlastnostiach sevofluránu prudko ovplyvňujú zmeny vdychovanej koncentrácie.

Kardiovaskulárne účinky

Podobne ako ostatné inhalačné anestetiká sevoflurán môže vyvolať pokles krvného tlaku súvisiaci s koncentráciou.

V jednej štúdii s dobrovoľníkmi, zníženie koncentrácie sevofluránu malo za následok zníženie priemerného arteriálneho tlaku, ale nevyskytla sa zmeny v pulze srdca. Sevoflurán v tejto štúdii nemenil koncentrácie adrenalínu v plazme.

Účinky na nervový systém

U pacientov s normálnym intrakraniálnym tlakom (ICP), sevoflurán mal minimálny efekt na ICP a zachoval CO2 vnímavosť. Bezpečnosť sevofluránu nebola skúmaná u pacientov so zvýšeným ICP. U pacientov s rizikom vzostupu ICP, sevoflurán sa má podávať opatrne a v spojení s postupmi znižujúcimi ICP, ako je hyperventilácia s ICP-znižujúcimi manévrami.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Sevoflurán je slabo rozpustný v krvi a v tkanivách, čo spôsobuje rýchle dosiahnutie dostatočnej alveolárnej koncentrácie na vyvolanie anestézie a následne rýchlu elimináciu do ukončenia anestézie.


U ľudí sa metabolizuje menej ako 5 % absorbovaného sevofluránu .

Rýchla a rozsiahla pľúcna eliminácia sevofluránu minimalizuje množstvo dostupné pre metabolizmus.

Sevoflurán je zbavený fluóru cytochrómom P450(CYP)2E1, čo má za následok produkciu hexafluoroisopropanolu (HFIP) za súčasného uvoľnenia anorganického fluoridu a oxidu uhličitého (alebo jedného uhlíkového fragmentu). Vytvorený HFIP sa rýchlo konjuguje s kyselinou glukurónovou a eliminuje močom.


Metabolizmus sevofluránu môže byť zrýchlený známymi induktormi CYP 2E1 (napr. izoniazid a alkohol), ale nie je indukovateľný barbiturátmi.


Prechodný vzostup hodnôt anorganického fluoridu mohol vzniknúť počas a po sevofluránovej anestézii. Zvyčajne koncentrácie anorganického fluoridu sú na vrchole do dvoch hodín od skončenia anestézie a do predoperačných hodnôt sa vrátia do 48 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na zvieratách preukázali, že hepatická a renálna cirkulácia sú pri sevofluráne veľmi dobre zachované.


Sevoflurán znižuje intenzitu cerebrálneho metabolizmu kyslíka (CMRO2) podobným spôsobom, ako je možné vidieť pri izofluráne. Pri koncentráciách dosahujúcich 2,0 MAC dochádza k približne 50% redukcii CMRO2. Štúdie na zvieratách preukázali, že sevoflurán nemá signifikantný účinok na cerebrálny prietok krvi.

Sevoflurán u zvierat signifikantne potláča elektroencefalografickú (EEG) aktivitu, podobne ako porovnateľné dávky izofluránu. Neexistujú žiadne dôkazy o spojení sevofluránu s epileptiformnou aktivitou počas normokapnie alebo hypokapnie. Pokusy o vyvolanie záchvatu podobnej EEG aktivity pomocou rytmických zvukových stimulov počas hypokapnie boli na rozdiel od enfluránu negatívne.


V dosahu skúšaní u potkanoch počas 3 hodín zlúčenina A bola minimálne nefrotoxická pri koncentráciách 50-114 ppm. Toxicita bola charakterizovaná sporadickou nekrózou jednotlivých buniek proximálnych tubulov. Mechanizmus tejto renálnej toxicity u myší je neznámy a jeho vzťah k človeku nebol stanovený. Porovnateľné ľudské prahové hodnoty pre nefrotoxicitu zlúčeninou A by pravdepodobne boli 150-200 ppm. Určené koncentrácie zlúčeniny A v normálnej klinickej praxi sú priemerne 19 ppm u dospelých (maximálne 32 ppm) s použitím natronového vápna ako absorbentu CO2.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Žiadne.


6.2 Inkompatibility


Sevoflurán je stabilný, keď je skladovaný v normálnych izbových svetelných podmienkach. Žiadna rozoznateľná degradácia sevofluránu sa nevyskytuje v prítomnosti silných kyselín alebo tepla. Sevoflurán nespôsobuje koróziu nerezovej ocele, mosadze, hliníka, poniklovanej mosadze, chrómovanej mosadze alebo zliatine medi a berýlia.


Chemická degradácia sa môže vyskytnúť po vystavení inhalovaných anestetík CO2 absorbentu v inhalačnom prístroji. Pri použití s čerstvými absorbentmi, ako je to odporučené, degradácia sevofluránu je minimálna a degradanty sú nedetekovateľné alebo netoxické. Degradácia sevofluránu a tvorbu subsekventného degradantu je zvyšovaná zvýšením teploty absorbentu, vysušeného CO2 absorbentu (hlavne obsahujúci hydroxid draselný, napríklad Baralyme®), zvýšenou koncentráciou sevofluránu a zníženého prívodu čerstvého vzduchu. Sevoflurán môže podstúpiť alkalickú degradáciu dvoma spôsobmi. Prvý funguje na princípe straty hydrogénfluoridu s tvorbou pentafluóroizopropanyl fluórmetyl éteru (PIFE, známy pod názvom Zlúčenina A). DruLý spôsob d%gradácie sevofluránu sa vyskytuje iba v prítomnosti vysušených CO2 absorbentov a vedie k oddeleniu sevoflurÁnu na hexafluóroizopropanol (HFIP) a formaldehyd.10HFIP je inaKtívny, Nie genotoxický, rýchlo glukoronidovaný, čistý a má toxicitu podobnú sevofluránu. Formaldehyd je prítomný počas normálneho metabolického procesu. Po vystavení veľmi vysušenému absorbentu, formaldehyd sa môže neskôr degradovať na metanol a metánan. Metánan môže prispieť k tvorbe oxidu uhoľnatého prítomného pri vysokých teplotách. Metanol môže reagovať so zlúčeninou A na vytvorenie zlúčeniny B. Zlúčenina B môže podstúpiť neskoršiu HF elimináciu na vytvorenie zlúčenín C, D a E. S veľmi vysušenými absorbentmi, hlavne tými, ktoré obsahujú hydroxid draselný (napríklad Baralyme®) sa môže objaviť tvorba formaldehydu, metanolu, oxidu uhoľnatého, zlúčenina A a poprípade aj jej degradanty, zlúčeniny B, C a D.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Fľašu vždy dôkladne uzavrite kvôli prchavým vlastnostiam anestetika.

Fľašu uchovávajte v stojacej polohe.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Typ III, 250 ml sklená fľaša jantárovej farby s uzáverom zloženým z dvoch častí, vonkajší fenoplastický čierny uzáver a vnútorný priesvitný polyetylénový kónus. Balenie je zaistené LDPE žltým krúžkom.


6.6 Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom


Sevoflurán sa má podávať pomocou odparovača špecifiálne kalibrovaného pre sevoflurán a pomocou plniaceho systému s kľúčom, ktorý je určený pre špeciálny sevofluránový odparovač alebo pomocou iných plniacich systémov vhodných pre špeciálny sevofluránový odparovač.

Na podávanie lieku sa majú používať iba odparovače, u ktorých sa preukázala kompatibilita s týmto liekom. Zistilo sa, že v prítomnosti silných Lewisových kyselín, ktoré sa môžu tvoriť pri nešetrnom zaobchádzaní na kovových alebo sklenených povrchoch, sevoflurán podlieha degradácii, a preto je potrebné vyvarovať sa použitiu odparovačov, ktoré obsahujú takého silné Lewisové kyseliny alebo ich môžu pri bežnom používaní vytvárať.

Absorbenty oxidu uhličitého sa nemajú nechať v čase podávania inhalačných anestetík vysušiť.

U niektorých halogénových anestetík boli hlásené reakcie so suchým absorbentom za vzniku oxidu uhoľnatého. Avšak, v záujme minimalizovania rizika tvorby oxidu uhoľnatého v opätovne dýchanom vzdušnom obvode by absorbenty oxidu uhličitého nemali vysychať. Ojedinelé prípady extrémneho tepla, dymu a/alebo spontánneho ohňa v anestéznom prístroji boli hlásené počas používania sevofluránu v spojení s vysušeným CO2 absorbentom. V prípade podozrenia na možné vyschnutie absorbentu CO2 by mal byť tento vymenený. Použité by mali byť iba fľaše bez ostrého zápachu.


Zvyčajne sa do odparovacieho prístroja pridáva obsah celej fľaše. V prípade, že ostal akýkoľvek zvyšok v závere úkonu, obsah sa má zlikvidovať.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Piramal Healthcare UK Limited

Whalton Road

Morpeth

Northumberland NE61 3YA

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg.č. 05/0039/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31.01.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2012

12

Sevoflurane Piramal