+ ipil.sk

Sildenafil Mylan 50 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/00965-Z1A

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03191-Z1A

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05821-Z1BPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Sildenafil Mylan 50 mg

Sildenafil Mylan 100 mg

filmom obalené tablety

sildenafil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Sildenafil Mylan a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Sildenafil Mylan

3. Ako užívať Sildenafil Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sildenafil Mylan

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SILDENAFIL MYLAN A NA ČO SA POUŽÍVA


Sildenafil Mylan patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Účinkuje tak, že napomáha uvoľniť krvné cievy v penise, čo vedie k prítoku krvi do penisu počas sexuálneho vzrušenia. Sildenafil Mylan Vám iba napomáha dosiahnuť erekciu, ak ste sexuálne stimulovaný. Sildenafil Mylan sa nemá užívať, ak nemáte poruchu erekcie.


Neužívajte Sildenafil Mylan, ak ste žena.


Sildenafil Mylan je liek určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u mužov, ktorá sa niekedy nazýva aj impotencia. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, erekciu pohlavného údu potrebnú na sexuálnu aktivitu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE SILDENAFIL MYLAN


Neužívajte Sildenafil Mylan

  • keď užívate lieky nazývané nitráty, nakoľko táto kombinácia môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles Vášho krvného tlaku. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na zmiernenie srdcovej angíny (alebo „bolesti na hrudníku“). Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

- keď užívate ktorýkoľvek z liekov známych ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaká”), nakoľko táto kombinácia môže tiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu Vášho krvného tlaku.

- keď ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Sildenafilu Mylan.

- keď máte závažné problémy so srdcom alebo pečeňou.

- keď ste nedávno prekonali mozgovú príhodu (mŕtvicu) alebo srdcový záchvat, alebo keď máte nízky krvný tlak.

- keď máte určité zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenia očí (ako je retinitis pigmentosa).

- keď ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Sildenafilu Mylan


Povedzte svojmu lekárovi


- ak máte kosáčikovú anémiu (abnormalitu červených krviniek), leukémiu (rakovinu krvi), mnohonásobný myelóm (rakovinu kostnej drene).

- ak máte deformáciu penisu alebo Peyronieho chorobu.

- ak máte problémy so srdcom. Váš lekár musí v takom prípade starostlivo posúdiť, či Vaše srdce unesie ďalšiu záťaž vyplývajúcu zo sexuálnej aktivity.

- ak v súčasnosti máte žalúdkový vred alebo poruchu krvácania (ako je hemofília).

- ak sa u Vás objaví náhle zhoršenie alebo strata videnia, prestaňte užívať Sildenafil Mylan a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Neužívajte Sildenafil Mylan súčasne s inou perorálnou (cez ústa) alebo lokálnou liečbou erektilnej dysfunkcie.


Špeciálne upozornenia týkajúce sa detí a mladistvých

Sildenafil Mylan sa nemá podávať osobám mladším ako 18 rokov.


Špeciálne upozornenie týkajúce sa pacientov, ktorí majú problémy s obličkami alebo pečeňou

Informujte Vášho lekára, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou. Váš lekár Vám môže znížiť dávku.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tablety Sildenafil Mylan môžu ovplyvňovať účinok iných liekov, najmä tých, ktoré sa používajú na liečbu bolesti na hrudi. V prípade, že potrebujete rýchlu lekársku pomoc, povedzte ktorémukoľvek zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý Vás ošetruje, že ste už užili Sildenafil Mylan a kedy ste ju užili. Neužívajte Sildenafil Mylan spolu s inými liekmi, pokiaľ Vám to nepovolí Váš lekár.


Sildenafil Mylan nesmiete užívať, ak užívate lieky, ktoré sa nazývajú nitráty, nakoľko kombinácia týchto liekov môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles Vášho krvného tlaku. Vždy povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na zmiernenie srdcovej angíny (alebo “bolesti na hrudi“).


Sildenafil Mylan nesmiete užívať, ak užívate lieky známe ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaka“), nakoľko kombinácia môže tiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu Vášho krvného tlaku.


Ak užívate lieky známe ako inhibítory proteáz, ktoré sa používajú napríklad na liečbu HIV, Váš lekár Vám môže predpísať najnižšiu začiatočnú dávku (25 mg) Sildenafilu Mylan.


Niektorí pacienti, ktorí užívajú alfablokátory na liečbu vysokého tlaku krvi alebo zväčšenej prostaty, môžu pociťovať závraty alebo stratu rovnováhy, ktoré môžu byť spôsobené nízkym tlakom krvi pri rýchlom posadení alebo vstávaní. Určití pacienti pociťovali tieto príznaky pri užívaní Sildenafilu Mylan s alfablokátormi. Najpravdepodobnejší čas ich výskytu je do 4 hodín po užití Sildenafilu Mylan. Aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa tieto príznaky vyskytnú, musíte pred začatím užívania Sildenafilu Mylan užívať pravidelné denné dávky Vášho alfablokátora. Váš lekár Vám môže určiť nižšiu úvodnú dávku (25 mg) Sildenafilu Mylan.


Užívanie Sildenafilu Mylan s jedlom a nápojmi


Sildenafil Mylan sa môže užívať spolu s jedlom alebo bez jedla. Avšak môže sa Vám stať, že účinok Sildenafilu Mylan nastúpi o niečo neskôr, ak ho užijete s ťažkým jedlom.

Pitie alkoholu môže prechodne zhoršiť Vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Na dosiahnutie maximálneho prínosu Vášho lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím Sildenafilu Mylan.


Tehotenstvo a dojčenie


Sildenafil Mylan nie je určený na použitie u žien.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Sildenafil Mylan môže spôsobiť závrat a môže ovplyvniť videnie. Preto predtým, ako budete viesť vozidlo alebo používať stroje, musíte vedieť, ako reagujete na podanie Sildenafilu Mylan.


3. AKO UŽÍVAŤ SILDENAFIL MYLAN


Vždy užívajte Sildenafil Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná úvodná dávka je 50 mg.


Sildenafil Mylan neužívajte častejšie ako jedenkrát denne.


Sildenafil Mylan sa má užiť asi 1 hodinu predtým, ako plánujete mať pohlavný styk. Tabletu prehltnite vcelku s pohárom vody.


Ak máte dojem, že účinok Sildenafilu Mylan je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Sildenafil Mylan Vám pomôže dosiahnuť erekciu iba vtedy, ak budete sexuálne stimulovaný. Čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie účinku Sildenafilu Mylan sa u jednotlivcov líši, ale normálne nastáva o pol až jednu hodinu po užití. Ak sa Sildenafil Mylan užije spolu s ťažkým jedlom, jeho účinok sa môže dostaviť neskôr.


Ak Vám Sildenafil Mylan nepomôže dosiahnuť erekciu, alebo ak erekcia netrvá dostatočne dlho na dokončenie sexuálneho styku, povedzte to Vášmu lekárovi.


Neužívajte Sildenafil Mylan častejšie ako jedenkrát denne.


Ak užijete viac Sildenafilu Mylan, ako máte


Môžete zaznamenať vyšší výskyt vedľajších účinkov a ich závažnosti. Dávky vyššie ako 100 mg nezvyšujú účinnosť.


Neužívajte viac tabliet, ako Vám povie Váš lekár.


Ak užijete viac tabliet, ako máte, kontaktujte Vášho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Sildenafil Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s používaním Sildenafilu Mylan sú zvyčajne mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie.


Ak máte bolesti na hrudníku počas alebo po pohlavnom styku:

– Dajte sa do polosedu a pokúste sa uvoľniť.

– Neužívajte nitráty na liečbu bolesti na hrudníku.

– Kontaktujte ihneď Vášho lekára.


Všetky lieky vrátane Sildenafilu Mylan môžu spôsobovať alergické reakcie. Ihneď kontaktujte svojho lekára, ak sa u Vás objavia niektoré z nasledujúcich príznakov po užití Sildenafilu Mylan:

  • náhly sipot

  • ťažkosti pri dýchaní alebo závrat

  • opuch očných viečok, tváre, pier alebo hrdla.


Po užití Sildenafilu Mylan boli hlásené predĺžené a niekedy bolestivé erekcie. Ak máte erekciu, ktorá trvá viac ako 4 hodiny, kontaktujte okamžite lekára.


Ak u Vás nastane náhly pokles alebo strata videnia, prestaňte užívať Sildenafil Mylan a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Veľmi časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u viac ako 1 z 10 pacientov):

bolesť hlavy.


Časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov zo 100):

rumenec, porucha trávenia, účinky na videnie (vrátane zmeny farebného videnia, citlivosť na svetlo, rozmazané videnie alebo zníženie ostrosti videnia), plný nos a závrat.


Menej časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov z 1 000):

vracanie, kožná vyrážka, krvácanie do očného pozadia, krvou podliate oči /červené oči, bolesť v oku, dvojité videnie, abnormálne pocity v oku, nepravidelný alebo zrýchlený pulz, bolesť svalov, pocit ospalosti, zníženú citlivosť na dotyk, závrat, zvonenie v ušiach, nutkanie na vracanie, sucho v ústach, bolesť na hrudníku a pocit únavy.


Zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov z 10 000):

vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, mdloba, mŕtvica, krvácanie z nosa a náhly pokles alebo strata sluchu.


Ďalšie vedľajšie účinky hlásené po uvedení lieku na trh zahŕňajú: búšenie srdca, bolesť na hrudníku, náhlu smrť, srdcový záchvat alebo prechodne znížené prekrvenie častí mozgu. Väčšina, ale nie všetci z týchto mužov mali problémy so srdcom už predtým, než užili tento liek. Preto nie je možné určiť, či tieto udalosti priamo súviseli so sildenafilom. Boli hlásené prípady kŕčov alebo záchvatov a závažných kožných reakcií vyznačujúcich sa vyrážkou, pľuzgiermi, odlupujúcou sa kožou a bolesťou vyžadujúce okamžitú lekársku starostlivosť.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SILDENAFIL MYLAN


- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

  • Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

- Nepoužívajte Sildenafil Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

- Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Sildenafil Mylan obsahuje


- Liečivo je sildenafil. Každá tableta obsahuje 50 mg alebo 100 mg sildenafilu vo forme citrátu sildenafilu

- Ďalšie zložky sú:.

- jadro tablety - mikrokryštalická celulóza, hydrogénfosforečnan vápenatý (bezvodý), sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát

- filmový obal – hypromelóza, oxid titaničitý (E171), hliníkový lak indigokarmínu (E132), triacetín


Ako vyzerá Sildenafil Mylan a obsah balenia


50 mg tablety sú modré filmom obalené, okrúhle obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným “M“ na jednej strane a “SL nad 50“ na druhej strane

100 mg tablety sú modré filmom obalené, okrúhle obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným “M“ na jednej strane a “SL nad 100“ na druhej strane


Tablety sú dostupné v blistrových baleniach po 1, 2, 4, 8 alebo 12 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Výrobca

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets

Česká republika: Sildenafil Mylan 50 mg, 100 mg, potahované tablety

Dánsko: Sildenafil Mylan

Fínsko: Sildenafil Mylan 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Francúzsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimés pelliculés

Grécko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets

Holandsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg, filmomhulde tabletten

Island: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmuhúðaðar töflur

Írsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets

Maďarsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg filmtabletta

Nemecko: Duraviril 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmtabletten

Nórsko: Sildenafil Mylan 50 mg, 100 mg tabletter, filmdrasjerte

Poľsko: Sildenafil Mylan, 25 mg, 50 mg, 100 mg, Tabletki powlekane

Portugalsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimido revestido por película

Rakúsko: Sildenafil Arcana 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmtabletten

Rumunsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimate filmate

Slovenská republika: Sildenafil Mylan 50 mg / 100 mg, filmom obalené tablety

Slovinsko: Sildenafil Mylan 50 mg, 100 mg filmsko obložene tablete

Španielsko: Sildenafilo Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimidos recubiertos con película

Švédsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter

Taliansko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg compresse rivestite con film

Veľká Británia: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 08/2014.

6

Sildenafil Mylan 50 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05821-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Sildenafil Mylan 50 mg

Sildenafil Mylan 100 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 50 mg sildenafilu vo forme citrátu sildenafilu.

Každá tableta obsahuje 100 mg sildenafilu vo forme citrátu sildenafilu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Sildenafil Mylan 50 mg: Modré filmom obalené, okrúhle bikonvexné tablety s vyrazeným “M“ na jednej strane a “SL nad 50“ na druhej strane

Sildenafil Mylan 100 mg: Modré filmom obalené, okrúhle bikonvexné tablety s vyrazeným “M“ na jednej strane a “SL nad 100“ na druhej strane


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba erektilnej dysfunkcie u mužov, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného styku.


Aby bol Sildenafil Mylan účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Použitie u dospelých:

Odporúčaná dávka je 50 mg užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred sexuálnou aktivitou. Podľa účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 100 mg alebo znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg. Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je jedenkrát denne. Ak sa užije Sildenafil Mylan spolu s jedlom, tak nástup účinku sa môže oneskoriť v porovnaní s nástupom účinku po užití lieku nalačno (pozri časť 5.2).


Použitie u starších ľudí:

U starších ľudí sa nevyžaduje úprava dávkovania.


Použitie u pacientov s porucha funkcie obličiek:

U pacientov s miernou a strednou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu = 30 - 80 ml/min) sa odporúča rovnaké dávkovanie, ako je opísané v odstavci ‘Použitie u dospelých‘.


Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) znížený, má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100 mg.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene:

Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s poruchou funkcie pečene (napr. s cirhózou) znížený, má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100 mg.


Použitie u detí a adolescentov:

Sildenafil Mylan nie je indikovaný u osôb mladších ako 18 rokov.


Použitie u pacientov, ktorí užívajú iné lieky:

S výnimkou ritonaviru, kedy sa súčasné podávanie so sildenafilom neodporúča (pozri časť 4.4), sa má u pacientov súčasne užívajúcich inhibítory CYP3A4 zvážiť úvodná dávka 25 mg (pozri časť 4.5).


Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie. Navyše sa má zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


V súlade so známym účinkom na metabolickú cestu oxidu dusnatého/cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil potencuje hypotenzný účinok nitrátov, a preto jeho podanie spolu s donormi oxidu dusnatého (ako je amylnitrit) alebo nitrátmi v akejkoľvek forme je kontraindikované.


Látky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane sildenafilu, nemajú používať muži, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napr. pacienti s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, ako je nestabilná angina pectoris alebo ťažké srdcové zlyhávanie).


Sildenafil Mylan je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú stratu videnia v jednom oku v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) bez ohľadu na to, či táto príhoda súvisela alebo nesúvisela s predchádzajúcou expozíciou inhibítoru PDE5 (pozri časť 4.4).


Bezpečnosť sildenafilu sa neštudovala u nasledujúcich podskupín pacientov, a preto jeho použitie je u týchto pacientov kontraindikované: ťažká porucha funkcie pečene, hypotenzia (krvný tlak < 90/50 mmHg), nedávno prekonaný infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda, hereditárne degeneratívne ochorenia retiny, ako sú retinitis pigmentosa (menšina z týchto pacientov má genetickú poruchu retinálnej fosfodiesterázy).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Na stanovenie diagnózy erektilnej dysfunkcie a určenie jej možných príčin má sa pred rozhodnutím o farmakologickej liečbe zistiť anamnéza a urobiť fyzikálne vyšetrenie.


Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť kardiovaskulárny stav pacientov, lebo sexuálna aktivita je spojená s istým stupňom kardiálneho rizika. Sildenafil má vazodilatačné vlastnosti, ktoré vedú k miernemu a prechodnému zníženiu tlaku krvi (pozri časť 5.1). Pred predpísaním sildenafilu má lekár dôkladne zvážiť, či pacient netrpí takým ochorením, ktorého priebeh by mohli uvedené vazodilatačné účinky nepriaznivo ovplyvniť, najmä v kombinácii so sexuálnou aktivitou. Medzi pacientov so zvýšenou citlivosťou pri podaní vazodilatátorov patria najmä pacienti s obštrukciou výtoku z ľavej komory (napr. aortálna stenóza, hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia) alebo pacienti so zriedkavým syndrómom multisystémovej atrofie, ktorý sa manifestuje ako ťažké poškodenie autonómnej kontroly krvného tlaku.


Sildenafil Mylan zvyšuje hypotenzný účinok nitrátov (pozri časť 4.3).


Po uvedení lieku na trh boli v časovej súvislosti s užitím sildenafilu hlásené závažné kardiovaskulárne príhody vrátane infarktu myokardu, nestabilnej anginy pectoris, náhlej srdcovej smrti, komorovej arytmie, cerebrovaskulárnej hemorágie, tranzitórneho ischemického ataku, hypertenzie a hypotenzie. U väčšiny týchto pacientov, ale nie u všetkých, boli prítomné preexistujúce kardiovaskulárne rizikové faktory. Mnohé z týchto hlásených príhod vznikli počas alebo krátko po sexuálnom styku a niekoľko z nich sa vyskytlo krátko po užití sildenafilu bez sexuálnej aktivity. Nie je možné určiť, či tieto príhody priamo súvisia s uvedenými alebo inými faktormi.


Látky na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane sildenafilu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s anatomickou deformáciou penisu (ako angulácia, kavernózna fibróza alebo Peyronieho choroba) alebo u pacientov s ochoreniami, ktoré predisponujú k priapizmu (ako kosáčiková anémia, mnohonásobný myelóm alebo leukémia).


Bezpečnosť a účinnosť kombinovania sildenafilu s inými liečebnými postupmi na liečbu erektilnej dysfunkcie nebola študovaná. Preto sa použitie takýchto kombinácií neodporúča.


V súvislosti s užitím sildenafilu a iných inhibítorov PDE5 boli hlásené poruchy zraku a prípady nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu. Pacient má byť poučený, aby v prípade náhlej poruchy videnia prestal užívať sildenafil a ihneď sa poradil s lekárom (pozri časť 4.3).


Súčasné podávanie sildenafilu a ritonaviru sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Opatrnosť sa odporúča, keď sa sildenafil podáva pacientom užívajúcim alfablokátory vzhľadom na to, že súčasné podávanie môže viesť u niektorých citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii (pozri časť 4.5). Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu. Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom hemodynamicky stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie. Má sa zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozri časť 4.2). Lekári majú okrem toho poradiť pacientom čo robiť v prípade príznakov posturálnej hypotenzie.


Štúdie in vitro s humánnymi krvnými doštičkami naznačujú, že sildenafil zvyšuje antiagregačný účinok nitroprusidu sodného. Nie sú žiadne údaje o bezpečnosti podania sildenafilu pacientom s poruchami krvácania alebo s aktívnym peptickým vredom. Preto sa má sildenafil týmto pacientov podávať iba po dôslednom zvážení prínosu a rizika liečby.


Sildenafil Mylan nie je indikovaný na použitie u žien.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na sildenafil


Štúdie in vitro

Sildenafil sa metabolizuje najmä prostredníctvom izoforiem cytochrómu P450 (CYP) 3A4 (hlavná metabolická cesta) a 2C9 (vedľajšia metabolická cesta). Preto môžu inhibítory týchto izoenzýmov znížiť klírens sildenafilu.


Štúdie in vivo

Farmakokinetické analýzy údajov z klinických štúdií s rôznymi skupinami pacientov naznačujú, že pri súbežnom užívaní s inhibítormi CYP3A4 (ako je ketokonazol, erytromycín, cimetidín) dochádza k zníženiu klírensu sildenafilu. Aj keď sa u týchto pacientov, ktorí užívali sildenafil súbežne s inhibítormi CYP3A4, nepozoroval zvýšený výskyt nežiaducich účinkov, má sa zvážiť podanie začiatočnej dávky 25 mg.


Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy ritonaviru, ktorý je veľmi silný inhibítor cytochrómu P450, v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne) a sildenafilu (100 mg jednorazová dávka) viedlo k 300 % (4-násobnému) vzostupu Cmax sildenafilu a k 1 000 % (11-násobnému) vzostupu AUC sildenafilu v plazme. Po uplynutí 24 hodín boli plazmatické koncentrácie sildenafilu ešte stále približne 200 ng/ml, v porovnaní s približne 5 ng/ml keď bol sildenafil podaný samostatne. Tieto údaje sú v súlade s výraznými účinkami ritonaviru na široké spektrum substrátov P450. Sildenafil neovplyvňuje farmakokinetiku ritonaviru. Vzhľadom na tieto farmakokinetické výsledky, súčasné podávanie sildenafilu a ritonaviru sa neodporúča (pozri časť 4.4) a v žiadnom prípade maximálna dávka sildenafilu nesmie za žiadnych okolností prekročiť 25 mg za 48 hodín.


Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy sakvinaviru, inhibítora CYP3A4 v rovnovážnom stave (1 200 mg trikrát denne) a sildenafilu (100 mg jednorazová dávka) viedlo k 140 % vzostupu Cmax sildenafilu a k 210 % vzostupu AUC sildenafilu. Sildenafil neovplyvňuje farmakokinetiku sakvinaviru (pozri časť 4.2). Predpokladá sa, že silnejšie inhibítory CYP3A4, ako sú ketonazol a itrakonazol, by mali výraznejšie účinky.


Ak sa sildenafil podával jednorazovo v dávke 100 mg spolu s erytromycínom, špecifickým inhibítorom CYP3A4 v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne 5 dní), zaznamenal sa 182 %

vzostup systémovej expozície sildenafilom (AUC). U normálnych zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia sa nedokázal vplyv azitromicínu (500 mg denne počas 3 dní) na AUC, Cmax, tmax, rýchlostnú konštantu eliminácie alebo následne na polčas sildenafilu alebo jeho hlavný cirkulujúci metabolit.

Pri súčasnom podávaní sildenafilu (50 mg) a cimetidínu (800 mg), ktorý je inhibítorom cytochrómu P450 a nešpecifickým inhibítorom CYP3A4, zdravým dobrovoľníkom sa zaznamenal 56 % vzostup plazmatickej koncentrácie sildenafilu.


Grapefruitová šťava je slabým inhibítorom CYP3A4 metabolizmu v črevnej stene a môže vyvolať mierny vzostup plazmatických hladín sildenafilu.


Podanie jednorazových dávok antacíd (hydroxid horečnatý/hydroxid hlinitý) neovplyvnilo biologickú dostupnosť sildenafilu.


Aj keď sa špecifické interakčné štúdie nerobili so všetkými liekmi, analýzy farmakokinetických údajov rôznych skupín pacientov nepreukázali žiadny vplyv inhibítorov CYP2C9 (ako sú tolbutamid, warfarín, fenytoín), inhibítorov CYP2D6 (ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva), tiazidov a príbuzných diuretík, slučkových diuretík a draslík šetriacich diuretík, inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu, blokátorov vápnikových kanálov, betablokátorov alebo induktorov metabolizmu CYP450 (ako sú rifampicín, barbituráty) na farmakokinetiku sildenafilu pri ich súčasnom podaní.


Nikorandil je hybrid aktivátora draslíkových kanálov a nitrátu. Vzhľadom na nitrátovú zložku má potenciál pre závažné interakcie so sildenafilom.


Účinky sildenafilu na iné lieky


Štúdie in vitro

Sildenafil je slabým inhibítorom (IC50 > 150 μmol/l) izoforiem 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 cytochrómu P450. Je však nepravdepodobné, že by Sildenafil Mylan ovplyvňoval klírens substrátov týchto izoenzýmov, keďže vrcholová koncentrácia sildenafilu pri podávaní v odporúčaných dávkach je približne 1 μmol/l.


Nie sú žiadne údaje o interakcii sildenafilu s nešpecifickými inhibítormi fosfodiesterázy, ako sú teofylín alebo dipyridamol.


Štúdie in vivo

V súlade so známym účinkom sildenafilu na metabolickú cestu oxid dusnatý/cGMP (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil zosilňuje hypotenzný účinok nitrátov, a preto je jeho súčasné podávanie s donormi oxidu dusnatého alebo nitrátmi v akejkoľvek forme kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie sildenafilu pacientom užívajúcim alfablokátory môže viesť u niektorých citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii. Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu (pozri časti 4.2 a 4.4). V troch špecifických liekových interakčných štúdiách sa pacientom s benígnou hyperpláziou prostaty (BPH), stabilizovaným na liečbe doxazosínom, súčasne podával alfablokátor doxazosín (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg alebo 100 mg). V týchto štúdiách sa u sledovanej populácie pozorovalo priemerné dodatočné zníženie tlaku krvi v ľahu o 7/7 mmHg, 9/5 mmHg a 8/4 mmHg a priemerné dodatočné zníženie tlaku krvi v stoji o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg. Keď sa sildenafil a doxazosín podávali súčasne pacientom stabilizovaným na liečbe doxazosínom, hlásenia o výskyte symptomatickej posturálnej hypotenzie u pacientov boli ojedinelé. Tieto hlásenia zahŕňali závraty a stratu rovnováhy, ale nie synkopu.


Pri súbežnom podávaní sildenafilu (50 mg) s tolbutamidom (250 mg) alebo warfarínom (40 mg), ktoré sa metabolizujú prostredníctvom CYP2C9, sa nezaznamenali žiadne významné interakcie.


Sildenafil (50 mg) nezvyšoval predĺženie času krvácania spôsobeného acetylsalicylovou kyselinou (150 mg).


Sildenafil (50 mg) nezosilňoval hypotenzný účinok alkoholu u zdravých dobrovoľníkov, ktorí mali priemernú maximálnu hladinu alkoholu v krvi 80 mg/dl.


Analýza výsledkov o podávaní s antihypertenzívami, ako sú diuretiká, betablokátory, ACE inhibítory, antagonisti angiotenzínu II, iné antihypertenzíva (vazodilatátory a centrálne pôsobiace), blokátory adrenergných neurónov, blokátory vápnikových kanálov a alfablokátory, nepreukázala žiadny rozdiel v profile nežiaducich účinkov medzi pacientami, ktorí užívali sildenafil, a pacientami, ktorí užívali placebo. V špecifickej interakčnej štúdii u pacientov s hypertenziou, ktorí súčasne užívali amplodipín so sildenafilom (100 mg), sa zaznamenalo ďalšie zníženie systolického tlaku krvi v ľahu o 8 mmHg. Zodpovedajúce ďalšie zníženie diastolického tlaku krvi v ľahu bolo o 7 mmHg. Toto ďalšie zníženie tlaku krvi malo podobný rozsah, ako keď sa sildenafil podával zdravým dobrovoľníkom samostatne (pozri časť 5.1).


Sildenafil (100 mg) neovplyvnil farmakokinetiku inhibítorov HIV proteáz v rovnovážnom stave, sakvinaviru a ritonaviru, ktoré sú obidva substrátmi CYP3A4.


4.6 Gravidita a laktácia


Sildenafil Mylan nie je indikovaný na použitie u žien.


V reprodukčných štúdiách u potkanov a zajacov sa po perorálnom podávaní sildenafilu nepozorovali žiadne významné nežiaduce účinky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Keďže sa v klinických štúdiách so sildenafilom hlásili závraty a zmenené videnie, pacienti majú pred tým, ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje vedieť, ako reagujú na podanie Sildenafilu Mylan.


4.8 Nežiaduce účinky


Bezpečnostný profil Sildenafilu Mylan je založený na 8 691 pacientoch, ktorí dostávali odporúčaný dávkovací režim v rámci 67 placebom kontrolovaných klinických štúdií. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie v klinických štúdiách u pacientov liečených sildenafilom boli bolesť hlavy, návaly horúčavy, dyspepsia, poruchy videnia, nazálna kongescia, závraty a porucha farebného videnia.


Nežiaduce reakcie v rámci sledovania po uvedení lieku na trh boli zhromaždené počas obdobia približne > 9 rokov. Vzhľadom na to, že nie všetky nežiaduce reakcie sú hlásené držiteľovi rozhodnutia o registrácii, a tým zahrnuté do bezpečnostnej databázy, frekvencie týchto reakcií sa nedajú spoľahlivo určiť.


V tabuľke nižšie sú všetky klinicky dôležité nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli v rámci klinických štúdií s incidenciou väčšou ako pri placebe, uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie (veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)).


Okrem toho je zahrnutá aj frekvencia klinicky dôležitých nežiaducich reakcií hlásených po uvedení lieku na trh, uvedená ako neznáma.


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov podľa MeDRA

Veľmi časté (≥1/10)

Časté

(≥1/100 to <1/10)

Menej časté

(≥1/1,000 to <1/100)

Zriedkavé

(≥1/10,000 to <1/1,000)

Neznáme

z dostupných údajov

Poruchy imunitného systému
Hypersenzitívne reakcie


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy


Závraty


Somnolencia, hypoestézia

Cerebrovaskulárna príhoda, synkopa


Prechodný ischemický atak, záchvat, recidíva záchvatov

Poruchy oka


Poruchy zraku, porucha farebného videnia


Choroby spojiviek, ochorenia oka, poruchy slzenia, iné ochorenia okaNearteritická predná ischemická neuropatia zrakového nervu (NAION), oklúzia retinálnych ciev, porucha v zornom poli

Poruchy ucha a labyrintuVertigo, tinitus


Hluchota*


Poruchy srdca a srdcovej činnostiPalpitácie, tachykardia


Infarkt myokardu, atriálna fibrilácia


Ventrikulárna arytmia, nestabilná angína pektoris, náhla srdcová smrť

Poruchy ciev


Návaly horúčavyHypertenzia, hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Nazálna kongesciaEpistaxa


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Dyspepsia


Vracanie, nauzea, suchosť v ústachPoruchy kože a podkožného tkanivaKožná vyrážka


Stevensov Johnsonov Syndróm (SJS), toxická epidermálna nekrolýza (TEN)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaMyalgiaPoruchy reprodukčného systému a prsníkov

Priapizmus, predĺžená erekcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniaBolesť na hrudi, únavaLaboratórne a funkčné vyšetreniaZvýšená srdcová frekvencia* Poruchy ucha: náhla hluchota. Náhly pokles alebo strata sluchu sa hlásila v malom počte prípadov v rámci sledovania lieku po jeho uvedení na trh a klinických štúdií pri použití všetkých inhibítorov PDE5, vrátane sildenafilu.


4.9 Predávkovanie


V štúdiách s dobrovoľníkmi, ktorým sa podávala jednorazová dávka do 800 mg, boli nežiaduce reakcie podobné ako pri podávaní nižších dávok, avšak vyskytovali sa častejšie a boli závažnejšie. Podávanie 200 mg dávok neviedlo k zvýšenej účinnosti, ale výskyt nežiaducich reakcií (bolesť hlavy, návaly horúčavy, závraty, dyspepsia, nazálna kongescia, zmenené videnie) bol vyšší.

V prípade predávkovania sa majú podľa potreby zaviesť štandardné podporné opatrenia. Keďže sa sildenafil pevne viaže na plazmatické proteíny a nevylučuje sa do moču, nie je pravdepodobné, že by renálna dialýza urýchlila klírens sildenafilu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lieky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie, ATC kód: G04B E03


Sildenafil je perorálna forma liečby erektilnej dysfunkcie. Za prirodzených podmienok, t.j. po sexuálnej stimulácii, obnovuje narušenú erektilnú funkciu zvýšením prítoku krvi do penisu.


Fyziologický mechanizmus, ktorý je zodpovedný za erekciu penisu, zahrňuje uvoľňovanie oxidu dusnatého (NO) v kavernóznom telese penisu počas sexuálnej stimulácie. Oxid dusnatý potom aktivuje enzým guanylátcyklázu, čo nakoniec vedie ku zvýšeniu koncentrácie cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) a relaxácii hladkých svalov v kavernóznom telese, čo umožní prítok krvi.


Sildenafil je silný a selektívny inhibítor cGMP špecifickej fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) v kavernóznom telese, kde je PDE5 zodpovedná za degradáciu cGMP. Účinok sildenafilu na erekciu je založený na periférnom pôsobení. Sildenafil nemá priamy relaxačný účinok na izolované humánne kavernózne teleso, ale účinne zvyšuje relaxačný účinok oxidu dusnatého (NO) na toto tkanivo. Ak je aktivovaná metabolická cesta NO/cGMP, ako je to v prípade sexuálnej stimulácie, tak inhibícia PDE5 účinkom sildenafilu vedie k zvýšeniu koncentrácie cGMP v kavernóznom telese. Preto je na dosiahnutie očakávaného priaznivého farmakologického účinku sildenafilu potrebná sexuálna stimulácia.


Štúdie in vitro preukázali, že sildenafil je selektívny pre PDE5, ktorá sa podieľa na procese erekcie. Jeho účinok je výraznejší na PDE5 ako na ostatné známe fosfodiesterázy. Sildenafil je 10-krát selektívnejší pre PDE5 ako pre PDE6, ktorá sa podieľa na fototransdukcii v retine. Pri maximálnych odporučených dávkach má 80-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 než pre PDE1 a viac ako 700-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 než pre PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Obzvlášť, sildenafil má 4 000-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 ako pre PDE3, cAMP špecifickú izoformu fosfodiesterázy, ktorá sa podieľa na kontrole kontraktility srdcového svalu.


Dve klinické štúdie sa špeciálne zaoberali tým, aby sa určil časový úsek po podaní dávky sildenafilu, počas ktorého dochádza k erekcii ako odpovedi na sexuálnu stimuláciu. V štúdii s falopletyzmografiou (RigiScan) u pacientov pri podávaní sildenafilu nalačno bol medián času do nástupu erekcie u tých, ktorí dosiahli erekciu so 60 % rigiditou (dostačujúci stupeň rigidity na vykonanie pohlavného styku) 25 minút (rozsah 12 – 37 minút). V druhej štúdii, v ktorej sa tiež používal RigiScan, bol sildenafil schopný vyvolať erekciu ako odpoveď na sexuálnu stimuláciu ešte 4 – 5 hodín po podaní dávky.


Sildenafil spôsobuje mierny a prechodný pokles tlaku krvi, čo vo väčšine prípadov nevyúsťuje do klinických účinkov. Priemerné maximálne zníženie systolického tlaku krvi v ľahu po podaní 100 mg sildenafilu perorálne bolo 8,4 mmHg. Zodpovedajúca zmena diastolického tlaku krvi v ľahu bola 5,5 mmHg. Toto zníženie hodnôt tlaku krvi je v súlade s vazodilatačným účinkom sildenafilu, pravdepodobne v dôsledku zvýšenia cGMP v hladkých svaloch ciev. Podávanie jednorazových dávok až do 100 mg u zdravých dobrovoľníkov neviedlo k žiadnemu klinicky relevantnému účinku na EKG.


V štúdii zameranej na hemodynamické účinky jednorazovej perorálnej dávky 100 mg sildenafilu u 14 pacientov s ťažkou koronárnou artériovou chorobou (CAD) (> 70 % stenóza aspoň jednej koronárnej artérie) poklesol stredný kľudový systolický a diastolický krvný tlak o 7 % resp. o 6 % v porovnaní s východiskovými hodnotami. Stredný pľúcny systolický tlak krvi poklesol o 9 %. Sildenafil nemal vplyv na srdcový výdaj a neviedol ku zhoršeniu krvného prietoku cez stenózne koronárne artérie.

Pri porovnaní sildenafilu s placebom v dvojito-zaslepenej placebom kontrolovanej klinickej skúške porovnávajúcej reakciu na fyzickú záťaž u 144 pacientov s erektilnou dysfunkciou a chronickou stabilnou angina pectoris, ktorí pravidelne užívali antianginóznu terapiu (okrem nitrátov), sa nepreukázali žiadne klinicky relevantné rozdiely v čase do objavenia sa limitujúcich príznakov angina pectoris.


U niektorých pacientov sa jednu hodinu po podaní dávky 100 mg sildenafilu pri použití Farnsworth-Munsellovho testu so 100 farebnými odtieňmi pozorovali mierne a prechodné rozdiely v rozlišovaní farieb (modrá/zelená). Dve hodiny po podaní sa nezaznamenali už žiadne účinky. Možný mechanizmus tejto zmeny v rozlišovaní farieb súvisí s inhibíciou PDE6, ktorý hrá úlohu vo fototransdukčnej kaskáde retiny. Sildenafil neovplyvňuje ani ostrosť, ani kontrast videnia. V placebom kontrolovanej štúdii s malým počtom pacientov s dokumentovaným včasným štádiom vekom podmienenej makulárnej degenerácie (n = 9) neboli vo vykonaných testoch videnia (ostrosť videnia, Amslerova mriežka, rozlíšenie farieb pri simulovanom dopravnom svetelnom znamení, Humpreyho perimeter a fotostres) dokázané žiadne významné zmeny vplyvom sildenafilu (jednorazová dávka 100 mg).


Po podaní jednorazovej perorálnej dávky 100 mg sildenafilu zdravým dobrovoľníkom sa nezaznamenal žiaden vplyv na motilitu alebo na morfológiu spermií.


Ďalšie informácie o klinických skúšaniach

V klinických skúškach sa sildenafil podával viac ako 8 000 pacientom vo veku 19 – 87 rokov. Zastúpené boli nasledovné skupiny pacientov: starší pacienti (19,9 %), pacienti s hypertenziou (30,9 %), diabetes mellitus (20,3 %), ischemickou chorobou srdca (5,8 %), hyperlipidémiou (19,8 %), poranením miechy (0,6 %), depresiou (5,2 %), transuretrálnou resekciou prostaty (3,7 %), pacienti po radikálnej prostatektómii (3,3 %). Nasledovné skupiny neboli dostatočne zastúpené alebo boli vyradené z klinických skúšok: pacienti po chirurgickom výkone v oblasti panvy, pacienti po rádioterapii, pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene a pacienti s niektorými kardiovaskulárnymi poruchami (pozri časť 4.3).


Podiel pacientov, ktorí v štúdiách s fixnými dávkami udávali, že liečba viedla k zlepšeniu erekcie, bol 62 % (25 mg), 74 % (50 mg) a 82 % (100 mg) v porovnaní s 25 % u pacientov, ktorí užívali placebo. V kontrolovaných klinických skúškach bolo prerušenie liečby sildenafilom zriedkavé a v podobnej miere ako u pacientov, ktorí užívali placebo.


Zhrnutie údajov zo všetkých skúšok ukazuje, že podiel pacientov, ktorí udávali zlepšenie po podaní sildenafilu bol nasledujúci: psychogénna erektilná dysfunkcia (84 %), zmiešaná erektilná dysfunkcia (77 %), organická erektilná dysfunkcia (68 %), staršie osoby (67 %), diabetes mellitus (59 %), ischemická choroba srdca (69 %), hypertenzia (68 %), TURP (61 %), radikálna prostatektómia (43 %), poranenie miechy (83 %), depresia (75 %). Bezpečnosť a účinnosť sildenafilu bola preukázaná v dlhodobých štúdiách.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Sildenafil sa rýchlo vstrebáva. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú 30 – 120 minút (medián 60 minút) po perorálnom užití lieku nalačno. Priemerná absolútna perorálna biologická dostupnosť je 41 % (rozsah 25 – 63 %). AUC a Cmax sa po perorálnom podaní odporučených dávok sildenafilu (25 – 100 mg) zvyšujú proporcionálne s dávkou.


Ak sa sildenafil užije súčasne s jedlom, tak sa rýchlosť absorpcie zníži, pričom priemerné oneskorenie tmax je 60 minút a priemerné zníženie Cmax je 29 %.


Distribúcia:

Priemerný rovnovážny distribučný objem (Vd) sildenafilu je 105 l, čo naznačuje distribúciu do tkanív. Po jednorazovom perorálnom podaní dávky 100 mg dosahuje priemerná maximálna celková plazmatická koncentrácia sildenafilu približne 440 ng/ml (CV 40 %). Keďže sildenafil (a jeho hlavný cirkulujúci N-desmetyl metabolit) sa viaže v 96 % na plazmatické bielkoviny, dosahuje priemerná maximálna plazmatická koncentrácia voľného sildenafilu 18 ng/ml (38 nmol). Väzba na bielkoviny nie je závislá od celkových koncentrácií lieku. U zdravých dobrovoľníkov, ktorí užili sildenafil (100 mg jednorazovú dávku), bolo po 90 minútach v ejakuláte menej ako 0,0002 % užitej dávky (priemerne 188 ng).


Metabolizmus:

Sildenafil je metabolizovaný predovšetkým hepatálnymi mikrozomálnymi izoenzýmami CYP3A4 (hlavná metabolická cesta) a CYP2C9 (vedľajšia metabolická cesta). Hlavný cirkulujúci metabolit sildenafilu je výsledkom N-demetylácie sildenafilu. Tento metabolit má profil selektivity na fosfodiesterázu podobný sildenafilu a účinnosť in vitro na PDE5 približne 50 % v porovnaní s materským liečivom. Plazmatické koncentrácie tohto metabolitu zodpovedajú približne 40 % koncentrácie sildenafilu. N-desmetyl metabolit je ďalej metabolizovaný s terminálny polčas je približne 4 h.


Eliminácia:

Celkový telový klírens sildenafilu je 41 l/h a polčas terminálnej fázy je 3 – 5 h. Tak po perorálnom, ako aj po intravenóznom podaní sa sildenafil vylučuje vo forme metabolitov predovšetkým do stolice (približne 80 % podanej perorálnej dávky) a v menšej miere do moču (približne 13 % podanej perorálnej dávky).


Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov


Starší pacienti

U zdravých starších dobrovoľníkov (65-ročných a starších) bol znížený klírens sildenafilu, čo viedlo k zvýšeniu plazmatických koncentrácií sildenafilu a aktívneho N-desmetyl metabolitu o približne 90 % v porovnaní s hodnotami u mladších zdravých dobrovoľníkov (18 – 45-ročných). Vzhľadom na rozdiely vo väzbe na plazmatické bielkoviny, ktoré sú podmienené vekom, bolo zodpovedajúce zvýšenie plazmatických koncentrácií voľného sildenafilu približne 40 %.


Renálna insuficiencia

U dobrovoľníkov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu = 30 - 80 ml/min) nebola zmenená farmakokinetika sildenafilu po podaní jednorazovej perorálnej dávky 50 mg. Priemerná AUC a Cmax N-desmetyl metabolitu sa zvýšila o 126 %, resp. o 73 % v porovnaní s dobrovoľníkmi zodpovedajúceho veku bez poruchy funkcie obličiek. Vzhľadom na vysokú interindividuálnu variabilitu však tieto rozdiely neboli štatisticky signifikantné. U dobrovoľníkov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bol klírens sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi rovnakého veku, ale bez poruchy funkcie obličiek, sa AUC zvýšila o 100 % a Cmax o 88 %. Okrem toho hodnoty AUC a Cmax N-desmetyl metabolitu sa signifikantne zvýšili o 79 % a o 200 % v uvedenom poradí.


Hepatálna insuficiencia

U dobrovoľníkov s miernou a stredne ťažkou cirhózou pečene (A a B podľa Child-Pugha) bol klírens sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi rovnakého veku, ale bez poruchy funkcie pečene, sa AUC zvýšila o 84 % a Cmax o 47 %. Farmakokinetika sildenafilu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nebola študovaná.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

mikrokryštalická celulóza

hydrogénfosforečnan vápenatý (bezvodý)

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát


Filmový obal:

hypromelóza

oxid titaničitý (E171)

hliníkový lak indigokarmínu (E132)

triacetín


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre PVC / hliníková fólia v škatuli po 1, 2, 4, 8 alebo 12 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Sildenafil Mylan 50 mg: 83/0648/10-S

Sildenafil Mylan 100 mg: 83/0649/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum registrácie: 16.9.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014

11

Sildenafil Mylan 50 mg