+ ipil.sk

Sildenafil S.Med 50 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06237-Z1A


PÍSOMNÁINFORMÁCIAPREPOUŽÍVATEĽA


Sildenafil S.Med 25 mgfilmomobalenétablety

Sildenafil S.Med 50 mgfilmomobalenétablety

Sildenafil S.Med 100 mgfilmomobalenétablety

sildenafiliumcitrát


Pozorne si prečítajte ce písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


Vtejtopísomnejinformáciiprepoužívateľa sa dozviete:

1. ČojeSildenafil S.Medana čo sapoužíva

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteSildenafil S.Med

3. Ako užív Sildenafil S.Med

4. Mož vedľajšieúčinky

5. Ako uchovávať Sildenafil S.Med

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


 1. Čo je Sildenafil S.Med a na čo sa používa


Sildenafil S.Medpatrído skupinyliekov, ktoré sanazývajú inhibítoryfosfodiesterázytypu 5 (PDE5). Mechanizmusúčinku spočíva vnapomáhaníroztiahnutiakrvných cievvo vašompenise,čovedie kprítoku krvido vášho penisu počassexlneho vzrušenia.Sildenafil S.Medvámiba napomáha dosiahnuť erekciu,akstesexuálne stimulovaný.


Sildenafil S.Medsa nemáužívať, aknemáte poruchu erekcie. NeužívajteSildenafil S.Med, akste žena.


Sildenafil S.Medjeliekuenaliečbu erektilnejdysfunkcieu mužov,ktorá saniekedynazývaaj impotencia.Ideostav,kmužnemôžedosiahnuťalebo udržať primeranútvrdosť,erekciu pohlavnéhoúdu potrebnú nasexuálnu aktivitu.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sildenafil S.Med


NeívajteSildenafil S.Med

 • ak ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na niektorú z ďalších zliek Sildenafilu S.Med.

 • ak užívate lieky nazývané nitráty, nakoľko kombinácia môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles vášho krvného tlaku. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na úľavu bolesti pri srdcovej angíne (alebo “bolesti na hrudníku”). Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak používate niektorý z liekov známych ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaka“), nakoľko kombinácia môže tiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu vášho krvného tlaku.

 • ak máte ťažké ochorenie srdca alebo pečene.

 • ak ste nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo srdcový záchvat, alebo keď máte nízky tlak krvi.

 • ak máte niekto zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenie očí (ako je retinitis pigmentosa).

 • ak ste niekedy mali stratu videnia v sledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION).


Upozornenia a opatrenia


Povedztevášmu lekárovi:

 • ak máte kosáčikovú anémiu (abnormalitu červených krviniek), leukémiu (rakovinu krviniek), mnohonásobný myelóm (rakovinu kostnej drene).

 • ak máte deformitu vášho penisu alebo Peyronieho chorobu.

 • ak máte probmy so srdcom. Váš lekár musí v takomto prípade starostlivo posúdiť, či vaše srdce unesie ďalšiu záť vyplývajúcu zo sexuálnej aktivity.

 • ak máte v súčasnosti žalúdočný vred alebo problémy s krvácaním (ako je hemofília).

 • ak u vás dôjde k hlemu zhoršeniu alebo strate videnia, prestaňte užív Sildenafil S.Med a ihneď kontaktujte vášho lekára.


Sildenafil S.Medsa nemáužívať súčasnesinouperorálnoualebolokálnouliečbouporuchyerekcie.


Špeciálneupozornenietýkajúcesa dea mladistvých

Sildenafil S.Medsa nemápodávať osobámmladšímako 18 rokov.


Špeciálneupozornenietýkajúcesa pacientov, ktorí majú problémysobličkami alebopečeňou

Informujtevášholekára,ak máteprobmys obličkamialebo pečeňou. Vášlekár môžerozhodnúť o nižšejvkeprevás.


Inéliekya Sildenafil S.Med


Akteraz užívate alebo ste vposlednomčaseužívali, či práve budete užívať ďalšie lieky povedztetosvojmu lekárovialebolekárnikovi.


TabletySildenafil S.Medmôžu ovplyvňovať účinokinýchliekov, najmätých,ktorésapoužívajúnaliečbu bolestina hrudníku. Vprípade, žepotrebujeterýchlulekársku pomoc, vždyinformujte ktoréhokoľvek zdravotníckehopracovníka,ktorýsošetruje,žesteužužiliSildenafil S.Medakedysteho užili.Neužívajte Sildenafil S.Medspolu s inými liekmi, pokiaľmtonepovolívášlekár.


Sildenafil S.Mednesmieteužívať,akužívatelieky, ktorésanazývajú nitráty, nakoľko kombináciatýchto liekovmôžespôsobiť potenciálnenebezpečnýpoklesvášho krvného tlaku. Vždypovedzte svojmu lekárovialebolekárnikovi,akužívateniektorýztýchtoliekov, ktorésačasto používajú nazmiernenie srdcovejangíny(alebo bolestina hrudníku“).


Sildenafil S.Mednesmieteužívať, akužívateliekyznáme akodonoryoxidu dusnatého, akojeamylnitrit (“afrodiziaka“),nakoľko kombináciamôžetiežviesť kpotenciálnenebezpečnému poklesuvášho krvného tlaku.


Akužívateliekyznáme akoinhibítoryproteáz, ktoré sapoužívajúnaliečbu HIV,šlekárvásmôže nastaviť na najnižšiu dávku Sildenafilu S.Med(25mg).


Niektorípacienti,ktoríužívajúalfablokátorynaliečbuvysokého tlaku krvialebo zväčšenejprostaty, môžu pociťov závratyalebostraturovnováhy, ktorémôžu byť spôsobené nízkymtlakomkrvipri rýchlomposadení alebo vstávaní. UrčitípacientipociťovalitietopznakypriužívaníSildenafilu S.Med s alfablokátormi. Najpravdepodobnejšíčasich skytujedo4 hodín použití Sildenafilu S.Med. Abysa zžila pravdepodobnosť, žesatieto príznakyvyskytnú,musítepred začatímužívania Sildenafilu S.Medužívať pravidel dennévkyvášho alfablokátora.Váš lekár vámmôžeurčiť nižšiuúvodnú dávku (25 mg) Sildenafilu S.Med.


Sildenafil S.Med a jedlo anápoje

Sildenafil S.Medsamôžeívať spolu sjedlomalebobezjedla. Avšakmôžesa vámstať, žeúčinok Sildenafilu S.Mednastúpi o niečo neskôr, akhoužijete sťažkýmjedlom.


Pitie alkoholu môžeprechodne zhoršiť vašuschopnosť dosiahnuť erekciu.Nadosiahnutie maximálneho účinku vášho lieku sa odpoča nepiť nadmernémnožstvo alkoholupredužitím Sildenafilu S.Med.


Tehotenstvoa dojčenie

Sildenafil S.Medniejeurčenýnapoužitie pre ženy.


Vedenievozidiel aobsluhastrojov

Sildenafil S.Medmôžespôsobiť závrat a môžeovplyvniť videnie.Preto predtým, ako budeteviesť vozidlo alebopoužív stroje,musítevedieť,ako reagujete napodanieSildenafilu S.Med.


 1. Ako užívať Sildenafil S.Med


Vždyužívajtetento liekpresnetak, ako mpovedalvášlekár. Aksinieste niímistý,overtesito u svojho lekára alebolekárnika. Zvyčajúvodná dávkaje50 mg.


Sildenafil S.Mednesmieteívaťčastejšieakojedenkrátdenne.


Sildenafil S.Medsamáiť asi1hodinupredtým, akoplánujetemať pohlavstyk. Tabletu prehltnite vcelku a zapite poháromvody.


Ak máte dojem, žeúčinokSildenafilu S.Medjepriveľmisilnýalebopriveľmislabý, povedzte to svojmu lekárovialebolekárnikovi.


Sildenafil S.Medvámpomôžedosiahnuťerekciuibavtedy, akstesexuálnestimulovaný.Čas, ktorýje potrebnýna dosiahnutie účinku Sildenafilu S.Medsa ujednotlivcovlíši, ale normálnenastáva o pol ažjednu hodinupo užití. AksaSildenafil S.Medužijespolu s ťažkýmjedlom,jehoúčinoksa môžedostaviť neskôr.


AkvámSildenafil S.Mednepomôže dosiahnuť erekciu,aleboakerekcianetrvádostatočnedlhona dokončeniesexuálnehostyku, povedzte to vášmu lekárovi.


Ak užijeteviacSildenafilu S.Med,ako máte

žetezaznamenať vyššívýskytvedľajších účinkova ich závažnosti. Dávkyvyššieako 100 mg nezvyšujúúčinnosť.

Neužívajteviactabliet, akovámpovievášlekár.


Akužijeteviactabliet,akostemali,kontaktujtevášholekára.


Ak máte akékoľvek ďalšieotázkykajúcesapoužitiatohtolieku,opýtajtetosvojholekáraalebolekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Takako všetkylieky, aj tento liekmôžespôsobovať vedľajšieúčinky, hocisaneprejaviau každého. VedľajšieúčinkyhlásenévvislostispoužívanímSildenafilu S.Medzvyčajnemiernestrednezávažné amajú krátketrvanie.


Ak máte bolestina hrudníku počasalebo popohlavnomstyku:

Dajtesa do polosedu a pokústesa uvoľniť.

Neužívajtenitrátynalibu vašejbolestinahrudníku.

Kontaktujteihneďvášholekára.


Všetkylieky vrátaneSildenafilu S.Medmôžu spôsobovať alergickéreakcie.Musíteihneďkontaktovať vášho lekára,aksa uvás po užitíSildenafilu S.Medobjaví niektorýznasledujúcich príznakov:náhlysipot, ťažkosti pridýchaalebo závrat,opuchočných viečok, tváre,pieralebo hrdla.


Po užitíSildenafilu S.Medbolihlásenépredĺženéaniekedybolestivéerekcie.Akmáteerekciu,ktorátrváviac ako4hodiny,kontaktujteokamžitesvojholekára.


Aku vás nastane náhlypokles alebo stratavidenia, prestaňteužívať Sildenafil S.Medaihnkontaktujte svojho lekára.


Vmičastý vedľajšíúčinok(pravdepodobnosť skytu u viac ako 1 z10 pacientov)jebolesť hlavy.


Časté vedľajšieúčinky(pravdepodobnosť skytu u 1 až10 pacientovzo 100) zaňajú:

 • rumenec

 • poruchu trávenia

 • vplyv na videnie (vtane zmeny farebného videnia, citlivosti na svetlo, rozmazaného videnia alebo zženej ostrosti videnia)

 • plný nos

 • závrat


Menejčas vedľajšie účinky(pravdepodobnosť skytu u 1 až10 pacientovz1 000) zahŕňajú:

 • vracanie

 • kožnú vyrážku

 • krvácanie do očného pozadia

 • podráždenie oka

 • krvou podliate oči /červené oči

 • bolesť v oku

 • dvojité videnie

 • abnormálne pocity v oku

 • nepravidel alebo zrýchlený pulz

 • bolesť svalov

 • pocit ospalosti

 • zženú citlivosť na dotyk

 • závrat

 • zvonenie v iach

 • nutkanie na vracanie

 • sucho v ústach

 • bolesť na hrudníku

 • pocit únavy


Zriedkavé vedľajšieúčinky(pravdepodobnosť skytu u 1 až10 pacientovz10 000) zahŕňajú:

 • vysoký krvný tlak

 • zky krvný tlak

 • mdlobu

 • mŕtvicu

 • krvácanie z nosa

 • hly pokles alebo stratu sluchu


Ďalšievedľajšieúčinkyhlásenépo uvedenílieku na trh zahŕňajú:búšeniesrdca, bolesť nahrudníku, náhlusmrť,srdcovýzáchvataleboprechodnezženéprekrveniečastímozgu.čšina,alenievšetci ztýchtomužovužmaliproblémysosrdcomeštepredtým, nežužilitentoliek.Pretoniejemožné určiť,čitietopríhodypriamo súviselisosildenafilom.Tiežboli hláse prípadykŕčovalebo záchvatov a závažných kožných reakcií,ktoré saprejavujúvyrážkou, pľuzgiermi, odlupovanímkožea bolesťou avyžadujúsiokamžitúlersku starostlivosť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Sildenafil S.Med


Tento liek uchovávajtemimo dohľadu a dosahudetí.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajtetento liekpodátumeexspirácie, ktorýjeuvedenýna označení obalu. Dátum exspiráciesavzťahujenaposleddeň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovýmodpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatreniapomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sildenafil S.Medobsahuje

Liečivojesildenafil.

Kažtabletaobsahuje25mgsildenafilu(ako citrátovúsoľ).

Kažtabletaobsahuje50mgsildenafilu(ako citrátovúsoľ).

Kažtabletaobsahuje100mgsildenafilu(ako citrátovúsoľ).


Ďalšiezložkysú:

Jadrotablety:

mikrokryštalickácelulóza;hydrogenfosforečnan vápenatý, bezvodý; sodná soľkroskarmelózy;magnéziumstearát; povidón

Filmovávrstva:

hypromelóza;mikrokryštalickácelulóza; oxidtitaničitý(E171); hlinitý lak brilantnej modrej FCF (E 133); stearoylmakrogol/ polyoxyl 40 stearát; makrogol 6000


Ako vyzerá Sildenafil S.Med a obsah balenia


Sildenafil S.Med 25 mg sú modré oválne šošovkovité filmom obalené tablety.

Sildenafil S.Med 50 mg sú modré oválne šošovkovité filmom obalené tablety s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Sildenafil S.Med 100 mg sú modré oválne šošovkovité filmom obalené tablety s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Tablety sa dodávajú balené v blistroch, ktoré obsahujú 4, 8, 10, 12 alebo 20 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetkyveľkostibalenia.


Držiteľ rozhodnutia oregistciia výrobca


Držiteľ rozhodnutia oregistcii

S.Med. Pharmavertriebsgesellschaft mbH

Kreipker Str. 4

37620 Halle

Nemecko


Výrobca

hameln rds a.s.

Horna 36

900 01 Modra

Slovensko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Tento liek je registrovaný v členských štátoch Európskej únie pod týmito názvami:


Holandsko

Sildenafil S.Med 25 mg, 50 mg, 100 mg filmomhulde tabletten

Slovensko

Sildenafil S.Med 25 mg, 50 mg, 100 mg filmom obalené tablety
to písomná informáciapre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.

6


Sildenafil S.Med 50 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06237-Z1A


HRNCHARAKTERISTICCHVLASTNOSTÍLIEKU


1. NÁZOVLIEKU


Sildenafil S.Med 25mgfilmomobalené tablety

Sildenafil S.Med 50mgfilmomobalené tablety

Sildenafil S.Med 100mgfilmomobalené tablety


2. KVALITATÍVNEAKVANTITATÍVNEZLOŽENIE


Kažtabletaobsahuje25mgsildenafilu(ako citrát).

Kažtabletaobsahuje50mgsildenafilu(ako citrát).

Kažtabletaobsahuje100mgsildenafilu(ako citrát).


Úplnýzoznampomocnýchtok, pozričasť 6.1.


3. LIEKOVÁFORMA


Filmomobalenátableta.


Sildenafil S.Med 25 mg sú modré oválne bikonvexné filmom obalené tablety.

Sildenafil S.Med 50 mg sú modré oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Sildenafil S.Med 100 mg sú modré oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉÚDAJE


4.1 Terapeutickéindicie


Libaerektilnejdysfunkcieu mužov,čo je neschopnosť dosiahnuť alebo udrždostatoč erekciu penisu na vykonanieuspokojivého pohlavnéhostyku.


Abybol Sildenafil S.Med účinný,jepotrebnásexuálnastimulácia.


4.2 Dávkovaniea spôsob podávania


Dávkovanie


Použitieu dospelých:

Odporúčaná dávkaje50 mgužitá podľapotrebypribližne1hodinupred sexuálnou aktivitou.Podľa účinnostiatoleranciesamôževkazšiť na 100 mg alebozžiť na 25 mg. Maximálna odpočaná dávkaje100 mg. Maximálna odporúčafrekvenciadávkovaniajejedenkrátdenne.

Aksa užije Sildenafil S.Med spolusjedlom, taknástup účinku sa môžeoneskoriť vporovnanís nástupom účinku použilieku nalačno (pozričasť 5.2).


Starší ľudia:

Ustaršíchľudísa nevyžadujeúpravavkovania.


Pacienti s poruchoufunkcie obličiek:

U pacientovs miernoua stredne ťažkou poruchoufunkcieobličiek(krenskreatinu =30-80ml/min) sa odpočarovnakévkovanie,akojeosanévodseku‘Použitieudospelých‘.


Keďžekrenssildenafilujeupacientovs ťažkou poruchoufunkcie obličiek(klírenskreatinínu
<
30ml/min)zžený, másazvážiť dávka25mg. Podľaúčinnostiatoleranciejemožvkuzvýšiť na 50 mga 100 mg.


Pacienti s poruchoufunkcie pečene:

Keďžekrenssildenafilujeupacientovs poruchoufunkciepečene(napr. scirhózou)zžený,má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľaúčinnostiatoleranciejemožvkuzvýšiť na 50mga 100 mg.


Pediatrická populácia:

Sildenafil S.Med nie je indikovaný u osôb mladšíchako 18 rokov.


Pacienti,ktoríužívajúinélieky:

S výnimkou ritonaviru, kedysa súčasné podávanieso sildenafilomneodporúča(pozričasť 4.4), mása u pacientovsúčasne užívajúcichinhibítoryCYP3A4 zvážiť úvodná dávka 25 mg (pozričasť 4.5).


Pacientiliečeníalfablokátormimusiabyť pred začatímliečbysildenafilomstabilizovaní,abysa minimalizovalamožnosť vzniku posturálnejhypotenzie. Navyše sa mázvážiť úvodná dávka sildenafilu 25mg(pozričasti4.4a4.5).


Spôsob podávania

Naperorálnepoužitie.


4.3 Kontraindicie


Precitliveno nasildenafilalebonaktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Vsúladeso zmymúčinkomnametabolickú cestu oxidu dusnatého/cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP)(pozričasť 5.1) sapreukázalo, žesildenafilpotenciujehypotenzný účinoknitrátov,apretojeho podaniespolus donormioxidudusnatého(akojeamylnitrit)alebo nitrátmivakejkoľvekformejekontraindikované.


tkyurčené nalibu erektilnejdysfunkcievrátanesildenafilunemajú používmuži, u ktorých sa sexuálnaaktivitaneodporúča(napr.pacientis ťažkýmikardiovaskulárnymiporuchami,akonestabilná angína pektorisaleboťažkésrdcovézlyvanie).


Sildenafil S.Med jekontraindikovaný u pacientov, ktorímajústratu videnia vjednomokuvdôsledku nearteritickejprednejischemickejneuropatiezrakovéhonervu(non-arteriticanteriorischaemicoptic neuropathy, NAION) bezohľadu nato,čito príhodaviselaalebonesúviselaspredchádzajúcou expozíciou inhibítoru PDE5 (pozričasť 4.4).


Bezpečnosť sildenafilu saneštudovalau nasledujúcichpodskupín pacientov, a pretojehopoužitieje utýchtopacientovkontraindikova: ťažképoškodenie funkcie pečene,hypotenzia(krvný tlak<90/50 mmHg), nedávnoprekonanýinfarktmyokardualebo náhlacievna mozgová príhoda, hereditárnedegeneravneochoreniaretiny,akoretinitispigmentosa(menšinaztýchtopacientov mágenetickú poruchuretinálnejfosfodiesterázy).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používa


Nastanoveniediagzyerektilnejdysfunkcieaurčeniejejmožnýchpríčin mása pred rozhodnutím ofarmakologickejliečbezistiťanamzaa urobiť fyzikálnevyšetrenie.


Pred začamakejkoľvekliečbyerektilnejdysfunkciemálekárzohľadniť kardiovaskulárnystatus pacienta,lebosexuálnaaktivitajespojenásistýmstupňomkardiálnehorizika.Sildenafilmá vazodilatačné vlastnosti, ktoré vedú kmiernemu a prechodnému zženiutlaku krvi(pozričasť 5.1). Predpredpísanímsildenafilu málekárkladnezvážiť, čipacientnetrpítakýmochorením,ktorého priebehbymohliuvedenévazodilatačné účinkynepriaznivo ovplyvniť,najmävkombináciiso sexuálnouaktivitou. Medzipacientovso zvýšenoucitlivosťoupripodanívazodilatátorovpatrianajmä pacientisobštrukcioutoku zľavejkomory(napr.aortálnastenóza,hypertrofickáobštrukčná kardiomyopatia)alebopacientiso zriedkavýmsyndrómommultisystémovejatrofie,ktorýsa manifestujeakoťažképoškodenie autonómnejkontroly krvného tlaku.


Sildenafil S.Med potenciujehypotenznýúčinoknitrátov(pozričasť 4.3).


Po uvedeníliekunatrhbolivčasovej súvislostis užimSildenafilu S.Med hlásenézávažnékardiovaskulárne príhodyvrátaneinfarktumyokardu,nestabilnejangínypektoris, náhlejsrdcovejsmrti,komorovej arytmie,cerebrovaskulárnejhemorágie,tranzitórneho ischemického ataku, hypertenzieahypotenzie. Uväčšinytýchtopacientov,alenieuvšetch,boliprítompreexistucekardiovaskulárnerizikové faktory. Mnohéztýchtohlásenýchpríhodvzniklipočasalebo krátko posexuálnomstyku a niekoľko znichsavyskytlokrátko po užitíSildenafilu S.Med,alebezsexuálnejaktivity.Niejemožnéurčiť, čitieto príhodypriamo súvisiasuvedenýmialeboinýmifaktormi.


tkynaliečbu erektilnejdysfunkcie,vrátanesildenafilu, samajúpoužívať s opatrnosťou u pacientov s anatomickou deformácioupenisu (ako angulácia, kavernózna fibróza alebo Peyroniehochoroba) aleboupacientovs ochoreniami,ktorépredisponujúkpriapizmu(ako kosáčikováanémia, mnohonásobnýmyelómalebo leukémia).


Bezpečnosť a účinnosť kombinovaniasildenafilusinýmiliečebnýmipostupminalibuerektilnej dysfunkcienebolaštudovaná. Preto sapoužitietachto kombinácií neodporúča.


Vvislostis užitímsildenafiluaostatnýchinhibítorovPDE5 bolihláseporuchyzrakuaprípady nearteritickejprednejischemickejneuropatiezrakovéhonervu.Pacientmábyť poučený, abyvprípade náhlejporuchyvideniaprestalužívať Sildenafil S.Med aihneďsa poradilslekárom(pozričasť 4.3).


Súčasnépodávaniesildenafiluaritonavirusaneodporúča(pozričasť 4.5).


Opatrnosť saodporúča, ksasildenafilpodávapacientomužívajúcimalfablotoryvzhľadomna to, žesúčasnépodávanie môževiesť uniektorýchcitlichjedincovksymptomatickejhypotenzii(pozri časť 4.5). Najpravdepodobnejšíčasjejskytujedo4hodínpopodanísildenafilu.Pacientiliečení alfablokátormimusiabyť pred začamliečbysildenafilomhemodynamickystabilizovaní, abysa minimalizovalamožnosť vzniku posturálnejhypotenzie. Mása zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozričasť 4.2). Lekárimajú okremtoho poradiť pacientomčo robiť vprípadepríznakovposturálnej hypotenzie.

Štúdie invitros humánnymikrvmidoštičkaminaznačujú, žesildenafilpotenciuje antiagregačný účinoknitroprusidusodného. Nie sú žiadneúdaje o bezpečnostipodaniasildenafilu pacientom s poruchamikrvácaniaalebos akvnympeptickýmvredom.Pretosamásildenafilutýchtopacientov podávať ibapo dôslednomzváženíprínosuarizikaliečby.


Sildenafil S.Med nie je indikovaný na použitieu žien.


4.5 Liekovéa iné interakcie


Účinkyinýchliekovna sildenafil


Štúdie in vitro:

Sildenafiljevrozhodujúcejmieremetabolizovaný(CYP)izoenzýmami3A4 (hlavmetabolická cesta)a2C9(vedľajšiametabolickácesta)cytochrómu P450.Inhibítorytýchtoizoenzýmov môžu pretozžiť klírenssildenafilu.


Štúdie in vivo:

Analýzyfarmakokineticch údajovrôznych skupín pacientov, ktoríbolisledovanívklinicch štúdiách,naznačujú, žedochádzakzženiuklírensu sildenafilu,aksa podávasúčasnesinhibítormi izoenzýmu CYP3A4 (ako sú ketokonazol, erytromycín,cimetidín).

Hoci sau týchto pacientovnezaznamenaložiadnezvýšenieskytu nežiaducichúčinkov, ajnapriek tomu, aksa sildenafilpodáva súčasnes inhibítormi CYP3A4, mása zvážiť úvodná dávka25 mg.


Súčasnépodávanieinhibítora HIVprotzyritonaviru,ktorýjeveľmisilnýinhibítorcytochmu P450, v rovnovážnomstave(500 mgdvakrátdenne) asildenafilu (100 mgjednorazovávka) viedlo k300 % (4-násobnému) vzostupu Cmaxsildenafilua k1 000 %(11-násobnému) vzostupu AUC sildenafiluv plazme.Pouplynutí24hodínboliplazmatickékoncentráciesildenafilueštestále približne200ng/ml,vporovnanís približne5ng/ml,akbolsildenafilpodanýsamostatne.Tietoúdaje sú vlades razmiúčinkamiritonaviruna širokéspektrumsubstrátovP450.Sildenafil neovplyvňujefarmakokinetikuritonaviru.Vzhľadomnatietofarmakokinetickévýsledky, súčasné podávaniesildenafiluaritonaviru saneodporúča(pozričasť 4.4)avžiadnomprípademaximálna dávkasildenafilunesmiezažiadnychokolnostíprekročiť 25 mg za48 hodín.


Súčasnépodávanieinhibítora HIVprotzysachinaviru, inhibítora CYP3A4 vrovnovážnomstave (1200mgtrikrátdenne)asildenafilu(100mgjednorazovávka)viedlok140%vzostupuCmax sildenafilu ak210 % vzostupu AUC sildenafilu. Sildenafilneovplyvňujefarmakokinetikusachinaviru (pozričasť 4.2). Predpokladá sa, žesilnejšie inhibítoryCYP3A4, ako sú ketonazola itrakonazol, by malivýraznejšieúčinky.


Aksa sildenafilpodávaljednorazovo vdávke 100 mgspolu serytromycínom, špecifickým inhibítoromCYP3A4 vrovnovážnomstave (500 mgdvakrátdenne5dní), zaznamenalsa 182% vzostup systémovejexpozíciesildenafilom(AUC). U zdrach dobrovoľkov mužského pohlaviasa nedokázalvplyvazitromicínu (500 mgdennepočas 3dní)na AUC, Cmax,tmax,eliminačnúrýchlostnú konštantu alebo následnenapolčassildenafilualebojehohlavcirkulujúcimetabolit.Prisúčasnom podávanísildenafilu(50mg)acimetidínu(800mg),ktorýjeinhibítoromcytochrómu P450 a nešpecifickýminhibítoromCYP3A4, zdravýmdobrovkomsa zaznamenal56 % vzostup plazmatickejkoncentráciesildenafilu.


Grapefruitovášťavaje slabýminhibítoromCYP3A4 metabolizmu včrevnejsteneamôževyvolať miernyvzostupplazmaticchhladín sildenafilu.


Biologickádostupnosť sildenafilunebolaovplyvnenápodanímjednorazoch dávokantacíd (hydroxidu horečnatého/hydroxiduhlinitého).


Ajksašpecifickéinterakčnéštúdienerobiliso všetmiliekmi, analýzyfarmakokineticch údajovznych skupín pacientovnepreukázaližiadnyvplyvinhibítorovCYP2C9 (ako sú tolbutamid, warfarín,fenytoín),inhibítorovCYP2D6 (ako súselektívneinhibítoryspätnéhovychytávania serotonínu,tricyklickéantidepreva),tiazidovapríbuznýchdiuretík,slučkových diuretíka draslík šetriacichdiuretík,inhibítorovangiotenzínkonvertuceho enzýmu, blokátorovvápnikochkanálov, betablokátorovaleboinduktorovmetabolizmu CYP450 (ako sú rifampicín,barbituráty)na farmakokinetikusildenafilupriichsúčasnompodaní.


Nikorandiljehybridaktivátoradraskochkanálovanitrátu.Vzhľadomna nitrátovú zlkumá potenciálprezávažinterakciesosildenafilom.


Účinkysildenafilunailieky


Štúdie in vitro:

Sildenafiljeslabýminhibítorom(IC50> 150 μmol/l)izoforiem1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 cytochrómu P450.Je všaknepravdepodobné,žebySildenafil S.Med ovplyvňoval klírenssubstrátovtýchto izoenzýmov,keďževrcholovákoncentráciasildenafilupripodávanívodporúčach dávkach je približne1μmol/l.


Niežiadneúdajeointerakciisildenafilusnešpecificmiinhibítormifosfodiesterázy,akosú teofylínalebodipyridamol.


Štúdie in vivo:

Vsúladeso zmymúčinkomsildenafilu nametabolickú cestuoxid dusnatý/cGMP (pozri časť 5.1) sa preukázalo,žesildenafilpotenciujehypotenzúčinoknitrátov,apretojejehosúčasnépodanie s donormioxidudusnatéhoalebonitrátmivakejkvekformekontraindikované(pozri časť 4.3).


Súbežpodávaniesildenafilupacientomužívajúcimalfablokátorymôževiesť uniektorýchcitlich jedincovksymptomatickejhypotenzii.Najpravdepodobnejšíčasjejskytujedo4hodínpopodaní sildenafilu(pozričasti4.2a4.4).Vtrochšpecificchliekochinterakčnýchštúdiáchsapacientom s benígnou hyperpláziou prostaty(BPH), stabilizovanýmna liečbedoxazosínom, súčasnepodával alfablokátordoxazosín(4mga8mg)asildenafil(25mg, 50mgalebo100 mg). Vtýchto štúdiáchsa u sledovanejpopulácie pozorovalo priemerné dodatočzníženietlaku krviv ľahu o 7/7 mmHg, 9/5 mmHga8/4mmHgapriemernédodatočnézženietlaku krvivstojio 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg. Keďsa sildenafila doxazosín podávaličasnepacientomstabilizovanýmnaliečbe doxazosínom,hláseniaoskytesymptomatickejposturálnejhypotenzieupacientovboliojedinelé. Tieto hláseniazahŕňalizávratyastraturovnováhy, aleniesynkopu.


Nezaznamenalisažiadnesignifikantnéinterakciesildenafilu(50mg)anistolbutamidom(250mg), ani s warfarínom(40 mg), liekmi, ktoré sú metabolizované CYP2C9.


Sildenafil(50mg)nepotenciovalpredĺženie času krvácaniazapčinenéhokyselinou acetylsalicylovou (150 mg).


Sildenafil(50mg)nepotenciovalhypotenzúčinokalkoholu uzdrach dobrovoľníkov, ktorímali priemernú maximálnukoncentráciualkoholuvkrvi80 mg/dl.


Analýza výsledkovo podávaní santihypertenzívami, ako sú diuretiká, betablokátory, ACE inhibítory, antagonistiangiotenzínuII,inéantihypertenzíva(vazodilatátoryacentrálnepôsobiace),blokátory adrenergných neurónov, blokátoryvápnikových kanálovaalfablokátory, nepreukázalažiadnyrozdiel v profile nežiaducichúčinkov medzipacientami,ktoríužívalisildenafil,apacientami,ktoríužívali placebo.Všpecifickejinterakčnejštúdiiupacientovshypertenziou, ktoríčasneužívaliamplodipín so sildenafilom(100 mg), sa zaznamenaloďalšiezženiesystolickéhotlakukrvivľahu o 8 mmHg. Zodpovedajúce ďalšiezženiediastolickéhotlakukrvivľahu boloo 7 mmHg. Totoďalšiezníženie tlaku krvimalo podobnýrozsah, ako keďsa sildenafilpodávalzdravýmdobrovoľkomsamostatne (pozričasť 5.1).


Sildenafil(100 mg)neovplyvnilfarmakokinetikuinhibítorovHIVproteázvrovnovážnomstave, sachinaviru a ritonaviru, ktoré sú obasubstrátmiCYP3A4.


4.6 Fertilita, gravidita alaktácia


Sildenafil S.Med niejeindikovaný na použitieu žien.


Vreprodukčných štúdchu potkanova zajacovsapoperolnompodávaní sildenafilu nepozoroval žiaden relevantnežiaduciúčinok.


4.7 Ovplyvnenie schopnostiviesťvozidláa obsluhovaťstroje


Neuskutnilisa žiadneštúdieo účinkochna schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Keďžezávratazmenenévideniebolihlásenévklinicchštúdiáchso sildenafilom,pacientipredtým, ako budú viesť vozidláaobsluhovať stroje, majú poznať, ako reagujú napodanieSildenafilu S.Med.


4.8 Nežiaduce účinky


BezpečnostprofilSildenafilu S.Med je založenýna 8 691pacientoch, ktorí dosvaliodporúčanývkovací režimvrámci67placebomkontrolovanýchklinicchštúdií.Najčasteiehlásenénežiaducereakcie v klinicch štúdiách u pacientovliečenýchsildenafilombolibolesť hlavy, návaly, dyspepsia, poruchy videnia,nazálnakongescia,závratyaporuchafarebhovidenia.


Nežiaducereakcievmcisledovaniapouvedeníliekunatrhbolizhromaždenépočasobdobia približne>9rokov. Vzhľadomnato,ženievšetkynežiaducereakcie hlásenédržiteľovi rozhodnutiaoregistrácii, atýmzahrnutédobezpečnostnejdatabázy,frekvencietýchtoreakciísa nedajú spoľahlivo určiť.


Vtabuľkenižšievšetky klinickydôležiténežiaducereakcie, ktorésavyskytlivmciklinicch štúdiísincidenciouväčšouako pri placebe,uvede podľatriedyorgánochsystémovafrekvencie (veľmičasté(1/10),časté(1/100 až<1/10), menejčas(1/1 000 až<1/100), zriedkavé (1/10 000 až<1/1 000).


Okremtohojezahrnuajfrekvenciaklinickydôležitýchnežiaducich reakciíhlásených po uvedení lieku natrh, uvedenáako nezma.


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1: Klinicky dôležité nežiaduce reakcie hlásené v kontrolovaných klinických štúdiách s incidenciou väčšou ako pri placebe a klinicky dôležité nežiaduce reakcie hlásené v rámci sledovania po uvedení lieku na trh


Trieda orgánových sysmov Nežiaduce reakcie

Poruchyimunitného systému

Zriedkavé hypersenzitívnereakcie

Poruchy nervového systému

Veľmičasté bolesťhlavy

Časté závrat

Menejčasté somnolencia, hypoestézia

Zriedkavé cerebrovaskulárna príhoda,synkopa

Nezme tranzirnyischemickýatak,záchvat,recidívazáchvatov

Poruchy oka

Časté poruchyvidenia, porucha farebného videnia

Menejčasté ochoreniaspojoviek, ochoreniaoka, poruchyslzenia, iné ochoreniaoka

Nezme nearteritickáprednáischemickáneuropatiazrakového nervu (NAION), okzia cievsietnice, poruchyvzornom poli

Poruchyucha a labyrintu

Menejčasté vertigo,tinnitus

Zriedkavé hluchota*

Poruchysrdca a srdcovejčinnosti

Menejčasté palpitácie,tachykardia

Zriedkavé infarktmyokardu,fibriciapredsie

Nezme komorováarytmia, nestabilná angína pektoris, náhla srdcovásmrť

Poruchyciev

Časté valy

Zriedkavé hypertenzia, hypotenzia

Poruchydýchacejstavy, hrudníka amediastína

Časté nazálnakongescia

Zriedkavé epistaxa

Poruchygastrointestinálnehotraktu

Časté dyspepsia

Menejčasté vracanie, nauzea,sucho vústach

Poruchy kožea podkožného tkaniva

Menejčasté kožvyrážka

Nezme Stevensov-Johnsonovsyndróm(SJS), toxická epidermálnanekrolýza(TEN)

Poruchy kostroveja svalovej sústavy a spojivovéhotkaniva

Menejčasté myalgia

Poruchyreprodukčného systémua prsníkov

Nezme priapizmus, prolongovanáerekcia

Celkovéporuchya reakcie vmieste podania

Menejčasté bolesťna hrudníku, únava

Laboratórneafunkčnévyšetrenia

Menejčasté zšenásrdcováfrekvencia

* Ochoreniaucha: náhla hluchota. Náhlypokles alebostratasluchu bolahlásená vmalompočte prípadovvmcisledovaniapouvedeníliekunatrhaklinicchštúdpripoužitívšetchPDE5 inhibítorov, vrátane sildenafilu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vštúdiáchso zdravýmidobrovoľníkmibolipo podaníjednorazovejvkydo800 mgnežiaduce účinkypodobnéakopripodanínižšíchvok, alevyskytovalisačastejšieabolizávažnejšie. Dávky 200 mgneviedlikväčšejúčinnosti,aleviedlikvyššiemuvýskytu nežiaducich účinkov(bolesť hlavy, valy, závrat,dyspepsia, nazálnakongescia, zmenavidenia).


Vppadepredávkovaniasamajú podľapotrebyzaviesť štandardné podporné opatrenia.Keďže sildenafiljepevneviazanýnabielkovinyplazmyaneeliminujesamočom, niejepravdepodobné, že byrenálnadialýzamalaurýchliť klírenssildenafilu.


5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamickévlastnosti


Farmakoterapeutickáskupina:liekyurčenénaliečbuerektilnejdysfunkcie,ATCkód: G04B E03


Sildenafiljeperorálnaformaliečbyerektilnejdysfunkcie.Zaprirodzených podmienok, t.j. po sexuálnejstimulácii,obnovujenarušenúerektilnúfunkciuzvýšenímprítoku krvidopenisu.


Fyziologický mechanizmus, ktorýje zodpovednýzaerekciu penisu, zahrňuje uvoľňovanie oxidu dusnatého(NO) vkavernóznomtelesepenisu počassexuálnejstimulácie. Oxiddusnatýpotom aktivujeenzýmguanylátcyklázu, čo nakoniecvedie ku zvýšeniukoncentráciecyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) arelaxáciihladchsvalovv kavernóznomtelese,čo umožní prítok krvi.


SildenafiljesilnýaselekvnyinhibítorcGMPšpecifickejfosfodiesterázytypu 5 (PDE5) v kavernóznomtelese, kdeje PDE5 zodpovedná zadegradáciucGMP. Účinoksildenafilu naerekciu jezaloženýnaperiférnompôsobení. Sildenafilnemápriamyrelaxačnýúčinokna izolované humánne kavernózneteleso, aleúčinnezvyšujerelaxačnýúčinokoxidu dusnatého (NO)natototkanivo. Akje aktivovanámetabolickácestaNO/cGMP, akojetovprípadesexlnejstimulácie,takinhiciaPDE5 účinkomsildenafilu vediekzvýšeniu koncentráciecGMP vkaverznomtelese.Pretodochádza kočakávanémupriaznivémufarmakologickému účinkusildenafiluibavprípadesexuálnejstimulácie.


Štúdie invitropreukázali,žesildenafiljeselekvnyprePDE5, ktorásapodieľanaproceseerekcie. Jeho účinokjeraznejší naPDE5 ako na ostatnéznáme fosfodiesterázy. Sildenafilje10-krát selektívnejší pre PDE5 akopre PDE6, ktorá sapodianafototransdukciivretine.Primaximálnych odporučených dávkach má80-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 nežpre PDE1 a viac ako 700-krát vyššiu selektivitu pre PDE5nežpre PDE2, 3,4, 7, 8,9,10 a 11. Obzvlášť, sildenafilmá4 000-krát vyššiu selektivitu pre PDE5ako pre PDE3, cAMP špecifickúizoformu fosfodiesterázy, ktorása podieľana kontrolekontraktilitysrdcovéhosvalu.


Dveklinickéštúdiesašpeciálnezaoberalitým, abysaurčilčasovýúsekpo podanívkysildenafilu, počas ktoréhodochádza kerekciiako odpovedinasexuálnustimuláciu. V štúdiisfalopletyzmografiou (RigiScan)upacientovpripodávanísildenafilunalačno bolpriemerčas po dosiahnutieerekcie utých,ktorídosiahlierekciuso 60%rigiditou(dostačujúci stupeňrigidityna vykonanie pohlavného styku) 25 minút (rozsah 12– 37 minút).Vdruhejštúdii, vktorejsa tipoužívalRigiScan, bol sildenafilschopnývyvolať erekciuako odpoveďna sexuálnustimuláciu ešte45 hodínpo podaní dávky.


Sildenafilspôsobujemiernya prechodpokles tlaku krvi, voväčšineprípadovbezklinického významu.Priemernémaximálnezženiesystolickéhotlakukrvivľahu po podaní 100 mgsildenafilu perolnebolo8,4mmHg.Korešpondujúcazmenadiastolickéhotlakukrvivľahu bola 5,5 mmHg. Totozženiehodnôttlakukrvijevsúladesvazodilatačnýmúčinkomsildenafilu,pravdepodobne vdôsledku zvýšeniacGMPvhladch svalochciev. Podávaniejednorazoch dávokdo 100 mg u zdrach dobrovoľkov neviedlokžiadnemu klinickyrelevantnému účinku naEKG.


Vštúdiizameranejnahemodynamickéúčinkyjednorazovejperorálnejdávky100 mgsildenafilu u 14 pacientovs ťažkou koronárnou artériovou chorobou (CAD) (>70%steza aspoňjednej koronárnejartérie)poklesolstrednýkľudovýsystolický adiastolický krvnýtlako7%resp.o6% vporovnaní s chodiskovými hodnotami. Strednýpľúcnysystolickýtlakkrvipoklesolo9%. Sildenafilnemal vplyvna srdcovývýdaja neviedolku zhoršeniu krvného prietoku cezstenózne koronárneartérie.


Priporovnanísildenafilusplacebomvdvojito-zaslepenejplacebomkontrolovanejklinickejskúške porovvajúcejreakciunafyzickú záťu 144 pacientovs erektilnou dysfunkcioua chronickou stabilnouangínoupektoris,ktorípravidelneužívaliantianginóznuterapiu(okremnitrátov),sa nepreukázaližiadneklinickyrelevantnérozdielyvčasedo objaveniasa príznakov angíny pektoris.


Uniektorýchpacientovsajednu hodinupo podanídávky100 mgsildenafilu pripoužití

Farnsworth-Munsellovho testu so 100farebnýmiodtieňmipozorovalimierneaprechodnérozdiely v rozlišovanífarieb(modrá/zelená). Dve hodinypo podanísa nezaznamenaližiadneúčinky. Mož mechanizmustejtozmeny vrozlišovanífariebvisinhiciou PDE6,ktorýhráúlohu vo fototransdukčnejkaskáderetiny.Sildenafilneovplyvňujeaniostrosť, ani kontrastvidenia.Vplacebom kontrolovanejštúdiismalýmpočtompacientovs dokumentovanýmvčasnýmštádiomvekom podmienenej makulárnejdegenerácie (n = 9)nebolivo vykonaných testoch videnia(ostrosť videnia, Amslerovamriežka,rozlíšeniefariebprisimulovanomdopravnomosvetlení,Humpreyhoperimeter afotostres) dokázanéžiadnevýznamzmenyvplyvomsildenafilu (jednorazovávka100mg).


Po podaníjednorazovej perorálnejvky100mgsildenafilu zdravým dobrovoľkomsa nezaznamenalžiadenvplyvnamotilitualebonamorfológiuspermií.


Ďalšieinformácieoklinickýchskúškach

Vklinicch skúškachsa sildenafilpoval viacako 8 000 pacientomvoveku 19 – 87 rokov. Zastúpenéboli nasledovskupinypacientov:staršípacienti(19,9%),pacientis hypertenziou (30,9%),diabetesmellitus(20,3%),ischemickouchorobousrdca(5,8%),hyperlipidémiou(19,8%), poranenímmiechy(0,6%),depresiou(5,2 %),transuretrálnouresekciouprostaty(3,7%),pacientipo radikálnejprostatektómii(3,3%).Nasledovskupinynebolidostatočne zastúpenéalebo boli vyradené zklinicch skúšok: pacientipochirurgickomkone voblastipanvy, pacientipo rádioterapii,pacientis ťažkouporuchoufunkcieobličiekalebo pečeneapacientisniektorými kardiovaskulárnymiporuchami(pozričasť 4.3).


Podielpacientov, ktorívštúdiách sfixnýmivkamiudávali,želiečba viedlakzlepšeniu erekcie, bol
62
%(25mg),74%(50mg)a82%(100mg)vporovnanís 25%upacientov, ktoríužívaliplacebo. V kontrolovaných klinických skúškachbolo prerušenieliečbysildenafilomzriedkavéa vpodobnej miereakoupacientov, ktoríužívaliplacebo.

Zhrnutieúdajovzo všetkých skúšokukazuje, žepodielpacientov, ktorí udávalizlepšenie po podaní sildenafilubolnasledujúci:psychogénnaerektilnádysfunkcia(84%),zmiešanáerektilnádysfunkcia
(77
%),organickáerektilnádysfunkcia(68%),staršieosoby(67%),diabetesmellitus(59%), ischemickáchorobasrdca(69 %), hypertenzia(68%),TURP (61 %), radikálna prostatektómia(43%), poraneniemiechy(83 %), depresia(75%). Bezpečnosť a účinnosťsildenafilubolapreukázaná v dlhodobých štúdiách.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Sildenafilsarýchlovstrebáva.Maximálneplazmatickékoncentráciesadosahujú 30 – 120 minút (vpriemere60minút)poperorálnomužitíliekunalačno.Priemernáabsolútnaperorálnabiologická dostupnosťje 41%(rozsah25 – 63%). AUC a Cmaxsapo perorálnompodaníodporučených dávok sildenafilu(25 – 100 mg) zvyšujú proporcionálnes vkou.


Aksa sildenafilužije súčasnesjedlom,taksarýchlosťabsorpciezži,pričompriemernéoneskorenie tmaxje60minútapriemernézženieCmaxo 29 %.


Distribúcia:

Priemernýstabilizovanýdistribučnýobjem(Vd) sildenafiluje105l,čonaznačuje districiu do tkanív. Pojednorazovomperorálnompodanídávky100 mgdosahujepriemermaximálnacelková plazmatickákoncentráciasildenafilu približne 440 ng/ml (CV40%).Keďžesildenafil(ajehohlavný cirkulujúciN-desmetylmetabolit)saviažev96%naplazmatickébielkoviny,dosahujepriemerná maximálnaplazmatickákoncentráciavoľnéhosildenafilu18 ng/ml(38nmol).Väzbanabielkoviny niejezávisláodcelkochkoncentráciílieku.


U zdravých dobrovoľkov,ktoríužilisildenafil(100mgjednorazovú dávku),bolopo90 minútach vejakulátemenej ako 0,0002 % užitejvky(priemerne 188 ng).


Metabolizmus:

SildenafiljemetabolizovanýpredovšetkýmhepatálnymimikrozomálnymiizoenzýmamiCYP3A4 (hlavmetabolickácesta)aCYP2C9 (veajšiametabolickácesta).Hlavnýcirkulujúcimetabolit sildenafilujesledkomN-demetyláciesildenafilu.Tentometabolitmáprofilselektivityna fosfodiesterázu podobnýsildenafilu a účinnosť in vitrona PDE5 približne 50% vporovnaní smaterskýmliečivom.Plazmatickékoncentrácietohtometabolituzodpovedajúpribližne40% koncentráciesildenafilu.N-desmetylmetabolitje ďalejmetabolizovanýaterminálnypolčasje približne4h.


Elimicia:

Celkovýtelovýklírenssildenafiluje41l/haterminálnyzovýpolčas 3 – 5h.Takpo perorálnom, ako ajpointravenóznompodanísa sildenafilvylučujevo formemetabolitovpredovšetkýmdostolice (približne80%podanejperorálnejvky)avmenšejmieredo moču(približne13 %podanej perolnejvky).


Farmakokinetika všpeciálnych skupinách pacientov


Starší ľudia:

U zdravých starších dobrovoľníkov(65-ročnýchastarších)bolzženýkrenssildenafilu, čo viedlo kzvýšeniuplazmaticchkoncentráciísildenafiluaakvnehoN-desmetylmetabolituopribližne 90 % vporovnanís hodnotami u mladších zdrach dobrovoľkov(18 – 45-ročných). Vzhľadomna rozdielyvo väzbe na plazmatické bielkoviny,ktoré súpodmienenévekom, bolo zodpovedajúce zšenieplazmaticch koncentráciívnéhosildenafilupribližne40%.


Renálnainsuficiencia:

U dobrovoľkovsmiernouastredneťažkouporuchoufunkcieobličiek(klírens

kreatinínu=30-80ml/min)nebolazmenenáfarmakokinetikasildenafilupopodaníjednorazovej perolnejvky50 mg. Priemerná AUC a CmaxN-desmetylmetabolitusa zvýšilao 126%, resp. o 73 % vporovnaní sdobrovoľníkmi zodpovedajúcehoveku bezporuchyfunkcie obličiek.

Vzhľadomnavysokú interindividuálnuvariabilituvšaktietorozdielynebolištatistickysignifikantné. U dobrovoľníkovsťkouporuchoufunkcieobličiek(klírenskreatinínu<30ml/min)bolkrens sildenafilu zníženýavporovnanísdobrovkmi rovnakého veku, alebezporuchyfunkcie obličiek, sa AUC zvýšila o100 %a Cmaxo 88 %. Okremtoho hodnotyAUC a CmaxN-desmetyl metabolitusasignifikantnezšilio79%ao200%.


Hepatálnainsuficiencia:

U dobrovoľkovsmiernouastredneťažkou cirhózou pečene(AaBpodľaChild-Pugha)bolkrens sildenafilu zníženýavporovnanísdobrovkmi rovnakého veku, alebezporuchyfunkcie pečene, sa AUC zvýšila o 84 % a Cmaxo47%.Farmakokinetikasildenafiluupacientovsťažkou poruchoufunkciepečenenebola študovaná.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinickéúdajenazákladeobvyklýchštúdiífarmakologickejbezpečnosti,toxicitypo opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu areprodukčnejtoxicityneodhaliližiadneosobitné riziko preľudí.


6. FARMACEUTICKÉINFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocnýchlátok


Jadrotablety:

mikrokryštalickáceluza

hydrogenfosforečnanvápenatý(bezvodý)

sodnásoľkroskarmelózy

magnéziumstearát

povidón


Filmová vrstva:

hypromelóza

oxidtitaničitý(E171)

mikrokryštalickáceluza

hlinitý lak brilantnej modrej FCF (E 133)

stearoylmakrogol/ polyoxyl 40 stearát

makrogol 6000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia nauchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu aobsah balenia


Škatuľka obsahujúca blister (hliníková a PVC/PE/PVdC fólia) so 4, 8, 10, 12 alebo 20 filmom obalenými tabletami.


Na trh nemusia byť uvedenévšetkyveľkostibalenia.


6.6 Špeciálne opatreniana likvidáciu


Žiadnezvláštnepožiadavky.


7. DRŽITEĽROZHODNUTIAOREGISTRÁCII


S.Med. Pharmavertriebsgesellschaft mbH

Kreipker Str. 4

37620 Halle

Nemecko


8. REGISTRAČNÉČÍSLA


Sildenafil S.Med 25mgfilmomobalené tablety: 83/0240/12-S

Sildenafil S.Med 50mgfilmomobalené tablety: 83/0241/12-S

Sildenafil S.Med 100mgfilmomobalené tablety: 83/0242/12-S


9. DÁTUM PRVEJREGISTRÁCIE/PREDĹŽENIAREGISTRÁCIE


Dátumprvejregistrácie:9. máj 2012


10. DÁTUM REVÍZIETEXTU


04/2015

11Sildenafil S.Med 50 mg filmom obalené tablety