+ ipil.sk

Sildenafil Sandoz 100 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/04850-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Sildenafil Sandoz 100 mg tablety


sildenafil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sildenafil Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sildenafil Sandoz

3. Ako užívať Sildenafil Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sildenafil Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sildenafil Sandoz a na čo sa používa


Sildenafil Sandoz patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Jeho účinok spočíva v tom, že napomáha uvoľneniu krvných ciev vo vašom penise, čo umožňuje prítok krvi do vášho penisu počas sexuálneho vzrušenia. Sildenafil Sandoz vám len pomáha dosiahnuť erekciu, ak ste sexuálne stimulovaný.


Sildenafil Sandoz je určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov, ktorá sa niekedy nazýva aj impotencia. Ide o stav, kedy muž nemôže dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, stoporenie pohlavného údu potrebné pre sexuálnu aktivitu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sildenafil Sandoz


Neužívajte Sildenafil Sandoz

 • ak ste alergický na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate lieky nazývané nitráty, nakoľko táto kombinácia môže viesť k nebezpečnému poklesu vášho krvného tlaku. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na zmiernenie srdcovej angíny (alebo „bolesti na hrudníku“). Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

- ak užívate ktorýkoľvek z liekov známych ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaká”), nakoľko táto kombinácia môže tiež viesť k nebezpečnému poklesu vášho krvného tlaku.

- ak máte závažné problémy so srdcom alebo pečeňou.

- ak ste nedávno prekonali mozgovú príhodu alebo srdcový záchvat, alebo ak máte nízky krvný tlak.

- ak máte určité zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenie očí (ako je retinitis pigmentosa).

- ak ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Sildenafil Sandoz, obráťte sa na svojholekára alebo lekárnika.

- ak máte kosáčikovú anémiu (abnormalitu červených krviniek), leukémiu (rakovinu krvi), mnohonásobný myelóm (rakovinu kostnej drene).

- ak máte deformáciu penisu alebo Peyronieho chorobu.

- ak máte problémy so srdcom. Váš lekár musí starostlivo posúdiť, či vaše srdce unesie ďalšiu záťaž vyplývajúcu zo sexuálnej aktivity.

- ak v súčasnosti máte žalúdkový vred alebo poruchu krvácania (ako je hemofília).

- ak sa u vás objaví náhle zhoršenie alebo strata videnia, Sildenafil Sandoz prestaňte užívať a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Neužívajte Sildenafil Sandoz s inými perorálnymi (používanými cez ústa) alebo lokálnymi liekmi na erektilnú dysfunkciu.


Neužívajte Sildenafil Sandoz, ak nemáte erektilnú dysfunkciu.


Neužívajte Sildenafil Sandoz, ak ste žena.


Špeciálne upozornenia týkajúce sa pacientov s problémami obličiek alebo pečene

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou. Váš lekár vám môže znížiť dávku.


Deti a dospievajúci

Sildenafil Sandoz nemajú užívať osoby mladšie ako 18 rokov.


Iné lieky a Sildenafil Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tablety Sildenafilu Sandoz môžu ovplyvňovať účinok iných liekov, najmä tých, ktoré sa používajú na liečbu bolesti na hrudníku. V prípade, že potrebujete rýchlu lekársku pomoc, povedzte svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre, že ste užili Sildenafil Sandoz a kedy ste ho užili. Neužívajte Sildenafil Sandoz s inými liekmi, pokiaľ vám to nepovolí váš lekár.


Sildenafil Sandoz nesmiete užívať, ak užívate lieky nazývané nitráty, nakoľko kombinácia týchto liekov môže viesť k nebezpečnému poklesu vášho krvného tlaku. Vždy povedzte svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na zmiernenie srdcovej angíny (alebo “bolesti na hrudníku”).


Sildenafil Sandoz nesmiete užívať, ak užívate ktorýkoľvek z liekov známych ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaká”), nakoľko táto kombinácia môže tiež viesť k nebezpečnému poklesu vášho krvného tlaku.


Ak užívate lieky známe ako inhibítory proteáz, ako sa používajú na liečbu HIV, váš lekár vám môže predpísať najnižšiu začiatočnú dávku (25 mg) Sildenafilu Sandoz.


U niektorých pacientov, ktorí užívajú alfablokátory na liečbu vysokého krvného tlaku alebo zväčšenej prostaty, sa môžu objaviť závraty alebo strata rovnováhy, ktoré môže vyvolať nízky krvný tlak pri rýchlom posadení alebo vstávaní. Niektorí pacienti pociťovali tieto príznaky pri užívaní Sildenafilu Sandoz spolu s alfablokátormi. Najpravdepodobnejšie sa to stáva v priebehu 4 hodín po užití Sildenafilu Sandoz. Aby sa znížila možnosť, že dôjde k týmto príznakom, pred začatím liečby Sildenafilom Sandoz musíte pravidelne užívať vašu dennú dávku alfablokátora. Váš lekár môže začať liečbu nižšou dávkou (25 mg) Sildenafilu Sandoz.


Sildenafil Sandoz a jedlo, nápoje a alkohol

Sildenafil Sandoz sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Môže sa vám však stať, že účinok Sildenafilu Sandoz nastúpi o niečo neskôr, ak ho užijete s ťažkým jedlom.


Pitie alkoholu môže dočasne narušiť vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Preto na dosiahnutie maximálneho prínosu vašej liečby sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím Sildenafilu Sandoz.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Sildenafil Sandoz nie je určený na použitie u žien.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Sildenafil Sandoz môže spôsobiť závraty a môže ovplyvniť zrak. Predtým, ako budete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, musíte vedieť, ako reagujete na užitie Sildenafilu Sandoz.


3. Ako užívať Sildenafil Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Odporúčaná začiatočná dávka je 50 mg.


Sildenafil Sandoz neužívajte viac ako jedenkrát denne.


Sildenafil Sandoz užite približne jednu hodinu pred plánovaným pohlavným stykom. Tabletu prehltnite vcelku a zapite pohárom vody.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké štvrtiny.


Delenie tabliet

Tabletu položte na tvrdý, rovný povrch tak, aby bola hlbšia deliaca ryha otočená smerom nahor. Palcom zatlačte na stred tablety a tabletu rozlomte na rovnaké štvrtiny.


Ak máte pocit, že účinok Sildenafilu Sandoz je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Sildenafil Sandoz vám pomôže dosiahnuť erekciu len vtedy, ak ste sexuálne stimulovaný. Čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie účinku Sildenafilu Sandoz, sa u jednotlivcov líši, avšak normálne sa pohybuje medzi pol hodinou až jednou hodinou po užití. Môže sa vám však stať, že účinok Sildenafilu Sandoz nastúpi o niečo neskôr, ak ho užijete s ťažkým jedlom.


Ak vám Sildenafil Sandoz nepomôže dosiahnuť erekciu, alebo ak erekcia netrvá dostatočne dlho na dokončenie pohlavného styku, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak užijete viac Sildenafilu Sandoz, ako máte

Môžete zaznamenať zvýšený výskyt vedľajších účinkov a ich závažnosť. Dávky vyššie ako 100 mg nezvyšujú účinnosť.


Neužívajte viac tabliet, ako vám predpísal váš lekár.


Ak užijete viac tabliet ako máte, kontaktujte svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, ukončite užívanie Sildenafilu Sandoz a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:


 • Alergická reakcia (vyskytuje sa zriedkavo)

Príznaky zahŕňajú náhly sipot, ťažkosti pri dýchaní alebo závraty, opuch očných viečok, tváre, pier alebo hrdla.


 • Bolesti na hrudníku (vyskytujú sa menej často)

Ak sa vyskytnú počas alebo po pohlavnom styku

 • dajte sa do polosedu a pokúste sa uvoľniť.

 • neužívajte nitráty na liečbu vašej bolesti na hrudníku.


 • Dlhodobé a niekedy bolestivé erekcie (neznáma častosť)

Ak máte erekciu, ktorá trvá viac ako 4 hodiny, ihneď kontaktujte svojho lekára.


 • Náhly pokles alebo strata videnia (neznáma častosť)


 • Závažné kožné reakcie (neznáma častosť). Príznaky môžu zahŕňať závažné olupovanie a opuch kože, pľuzgiere v ústach, v oblasti pohlavných orgánov a okolo očí, horúčku.


 • Záchvaty alebo kŕče (neznáma častosť)


Iné vedľajšie účinky


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb): bolesť hlavy


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): sčervenanie tváre, porucha trávenia, vplyv na zrak (vrátane zmeny farebného videnia, citlivosti na svetlo, rozmazaného videnia alebo zníženej ostrosti zraku), plný nos a závraty.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): vracanie, kožná vyrážka, krvácanie do očného pozadia, krvou podliate oči /červené oči, podráždenie oka, bolesť v oku, dvojité videnie, nezvyčajné pocity v oku, vodnaté oči, búšenie srdca, zrýchlený tlkot srdca, bolesť svalov, pocit ospalosti, znížená citlivosť na dotyk, závrat, zvonenie v ušiach, nevoľnosť, sucho v ústach, krvácanie z penisu, krv v semene a moči, bolesť na hrudníku a pocit únavy.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, mdloby, mozgová príhoda, srdcový záchvat, nepravidelný tlkot srdca, krvácanie z nosa a náhly pokles alebo strata sluchu.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené po uvedení lieku na trh:

nestabilná angína (ochorenie srdca), náhla smrť, prechodne znížené prúdenie krvi do častí mozgu.


Väčšina, avšak nie všetci z týchto mužov, mala problémy so srdcom už pred užitím tohto lieku. Nie je možné určiť, či tieto príhody priamo súviseli s užitím Sildenafilu Sandoz.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Sildenafil Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Sildenafil Sandoz po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sildenafil Sandoz obsahuje


 • Liečivo je sildenafil.


Každá tableta obsahuje100 mg sildenafilu (ako citrátovú soľ).


 • Ďalšie zložky sú: bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý, mikrokryštalická celulóza, kopovidón,

sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, sodná soľ sacharínu, hliníkový lak indigokarmínu (E 132).


Ako vyzerá Sildenafil Sandoz a obsah balenia


Sildenafil Sandoz 100 mg tablety sú svetlomodré okrúhle jemne bodkované tablety, s deliacou ryhou v tvare kríža na oboch stranách a nápisom “100” na jednej strane.


Sildenafil Sandoz je dostupný v blistrovom balení po 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 alebo 28 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko


Výrobca

LEK Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ľubľana, Slovinsko


Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemecko


Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Nemecko


S.C. Sandoz S.R.L., 7A Livezeni Street, 540472 Targu Mures, Rumunsko


LEK S.A., Ul. Domaniewska 50C, 02-672 Varšava, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Sildenafil Sandoz 50 mg tabletten

Sildenafil Sandoz 75 mg tabletten

Sildenafil Sandoz 100 mg tabletten

Bulharsko: Sildenafil Sandoz 50 mg Tablets

Sildenafil Sandoz 100 mg Tablets

Česká republika: Sildenafil Sandoz 50 mg

Sildenafil Sandoz 100 mg

Dánsko: Sildenafil 1A Farma

Estónsko: Sildenafil Sandoz 50 mg

Sildenafil Sandoz 100 mg

Fínsko: Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti

Sildenafil Sandoz 75 mg tabletti

Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti

Francúzsko: Sildénafil Sandoz 50 mg, comprimé

Sildénafil Sandoz 100 mg, comprimé

Grécko: Sildenafil/Sandoz

Holandsko: Sildenafil Sandoz 50 mg, tabletten

Sildenafil Sandoz 75 mg, tabletten

Sildenafil Sandoz 100 mg, tabletten

Litva Sildenafil Sandoz 50 mg tabletės

Sildenafil Sandoz 100 mg tabletės

Lotyšsko Sildenafil Sandoz 100 mg tabletes

Maďarsko: Sildenafil Sandoz 50 mg tabletta

Sildenafil Sandoz 100 mg tabletta

Malta: Sildenafil Sandoz 50 mg Tablets

Sildenafil Sandoz 100 mg Tablets

Nemecko: Sildenafil Sandoz 50 mg Tabletten

Sildenafil Sandoz 75 mg Tabletten

Sildenafil Sandoz 100 mg Tabletten

Nórsko: Sildenafil Sandoz

Poľsko: Sildenafil Sandoz

Portugalsko: Sildenafil Sandoz

Rakúsko: Sildenafil Sandoz 50 mg – Tabletten

Sildenafil Sandoz 75 mg – Tabletten

Sildenafil Sandoz 100 mg – Tabletten

Slovenská republika: Sildenafil Sandoz 100 mg tablety

Španielsko: Sildenafilo Sandoz 25 mg Comprimidos EFG

Sildenafilo Sandoz 50 mg Comprimidos EFG

Sildenafilo Sandoz 100 mg Comprimidos EFG

Švédsko: Sildenafil 1A Farma

Taliansko: SILDENAFIL SANDOZ 50 mg compresse

SILDENAFIL SANDOZ 100 mg compresse


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.


6Sildenafil Sandoz 100 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2013/06868

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/03516


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Sildenafil Sandoz 100 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 100 mg sildenafilu (vo forme citrátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Sildenafil Sandoz 100 mg tablety sú svetlomodré okrúhle jemne bodkované tablety, s deliacou ryhou v tvare kríža na oboch stranách a nápisom “100” na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké štvrtiny.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Sildenafil Sandoz je indikovaný na liečbu dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného styku.


Sexuálna stimulácia je potrebná, aby bol Sildenafil Sandoz účinný.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Použitie u dospelých

Odporúčaná dávka je 50 mg užitá podľa potreby približne jednu hodinu pred sexuálnou aktivitou. Na základe účinnosti a tolerancie sa dávka môže zvýšiť na 100 mg, alebo znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg. Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je jedenkrát denne. Ak sa Sildenafil Sandoz užíva spolu s jedlom, nástup účinku môže byť oneskorený v porovnaní s nástupom účinku po užití lieku nalačno (pozri časť 5.2).


Osobitné populácie


Starší ľudia

U starších pacientov sa úprava dávkovania nevyžaduje.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Odporúčané dávkovanie uvedené v časti “Použitie u dospelých” sa vzťahuje na pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu = 30-80 ml/min).


Nakoľko je klírens sildenafilu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) znížený, má sa zvážiť podanie dávky 25 mg. Na základe účinnosti a tolerancie sa dávka môže postupne zvýšiť na 50 mg, ak je to potrebné, až na 100 mg.


Pacienti s poruchou funkciou pečene

Nakoľko je klírens sildenafilu u pacientov s poruchou funkcie pečene (napr. cirhóza) znížený, má sa zvážiť podanie dávky 25 mg. Na základe účinnosti a tolerancie sa dávka môže postupne zvýšiť na 50 mg, ak je to potrebné, až na 100 mg.


Pediatrická populácia

Sildenafil Sandoz nie je indikovaný u osôb mladších ako 18 rokov.


Použitie u pacientov užívajúcich iné lieky

U pacientov súbežne užívajúcich inhibítory CYP3A4 (pozri časť 4.5) sa má zvážiť začiatočná dávka 25 mg. Výnimkou je ritonavir, ktorého súbežné podávanie so Sildenafilom Sandoz sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie u pacientov liečených alfablokátormi, pacienti sa majú pred začatím liečby Sildenafilom Sandoz stabilizovať. Navyše sa má zvážiť začiatočná dávka Sildenafilu Sandoz 25 mg (pozri časti 4.4 a 4.5).


Spôsob podávania


Na vnútorné použitie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


V súlade so známym účinkom na metabolickú cestu oxidu dusnatého/cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil zosilňuje hypotenzívny účinok nitrátov, a preto je súbežné užívanie s donormi oxidu dusnatého (ako je amylnitrit) alebo nitrátmi v akejkoľvek forme kontraindikované.


Látky na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane sildenafilu, nemajú užívať muži, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napr. pacienti so závažným kardiovaskulárnym ochorením, ako je nestabilná angína pektoris alebo závažné zlyhanie srdca).


Sildenafil Sandoz je kontraindikovaný u pacientov, ktorí nevidia na jedno oko v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION), bez ohľadu na to, či táto epizóda súvisela alebo nesúvisela s predchádzajúcou expozíciou inhibítorom PDE5 (pozri časť 4.4).


Keďže sa bezpečnosť Sildenafilu Sandoz u nasledujúcich podskupín pacientov neskúmala, jeho užívanie je kontraindikované: ťažká porucha funkcie pečene, hypotenzia (krvný tlak < 90/50 mmHg), nedávno prekonaná mozgová príhoda alebo infarkt myokardu a známe dedičné degeneratívne ochorenie sietnice ako je retinitis pigmentosa (malá časť týchto pacientov má genetickú poruchu retinálnej fosfodiesterázy).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Na diagnostikovanie erektilnej dysfunkcie a stanovenie jej možných príčin sa má ešte pred rozhodnutím o farmakologickej liečbe vykonať anamnéza a fyzikálne vyšetrenie.


Kardiovaskulárne rizikové faktory

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie majú lekári zvážiť kardiovaskulárny stav svojich pacientov, pretože sexuálna aktivita sa spája s istým stupňom kardiálneho rizika. Sildenafil má vazodilatačné vlastnosti, čoho dôsledkom je mierne a prechodné zníženie krvného tlaku (pozri časť 5.1). Predtým, ako lekár predpíše Sildenafil Sandoz, musí dôkladne zvážiť, či by tieto vazodilatačné účinky nemohli nepriaznivo ovplyvniť stav pacienta s určitým ochorením, a to najmä v kombinácii so sexuálnou aktivitou. Medzi pacientov so zvýšenou citlivosťou na podanie vazodilatancií patria pacienti s obštrukciou výtoku ľavej komory (napr. aortálna stenóza, hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia), alebo pacienti so zriedkavým syndrómom multisystémovej atrofie, ktorý sa prejavuje ako závažné poškodenie autonómnej kontroly krvného tlaku.


Sildenafil Sandoz zosilňuje hypotenzný účinok nitrátov (pozri časť 4.3).


Po uvedení lieku na trh sa v časovej súvislosti s užívaním sildenafilu hlásili závažné kardiovaskulárne príhody vrátane infarktu myokardu, nestabilnej angíny, náhlej srdcovej smrti, ventrikulárnej arytmie, cerebrovaskulárnej hemorágie, prechodného ischemického ataku, hypertenzie a hypotenzie. Väčšina týchto pacientov, nie však všetci, mali kardiovaskulárne rizikové faktory. Mnohé z týchto hlásených príhod sa vyskytli počas alebo krátko po pohlavnom styku a k niekoľkým z nich došlo krátko po užití sildenafilu bez sexuálnej aktivity. Nie je možné určiť, či tieto udalosti priamo súvisia s týmito alebo inými faktormi.


Priapizmus

Látky na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane Sildenafilu Sandoz, majú s opatrnosťou užívať pacienti s anatomickou deformáciou penisu (ako je angulácia, kavernózna fibróza alebo Peyronieho choroba), alebo pacienti s ochoreniami, ktoré ich predisponujú k priapizmu (ako je kosáčiková anémia, mnohonásobný myelóm alebo leukémia).


Súbežné užívanie s inými liekmi na erektilnú dysfunkciu

Bezpečnosť a účinnosť kombinácie Sildenafilu Sandoz s inými liekmi na erektilnú dysfunkciu sa neskúmala. Preto sa používanie takýchto kombinácií neodporúča.


Účinky na zrak

V súvislosti s užívaním sildenafilu a iných inhibítorov PDE5 sa spontánne hlásili prípady poruchy zraku (pozri časť 4.8). V súvislosti s užívaním sildenafilu a iných inhibítorov PDE5 sa v spontánnych hláseniach a observačnej štúdii zaznamenali prípady nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu, zriedkavého ochorenia (pozri časť 4.8). Pacienti majú byť poučení, aby v prípade akejkoľvek náhlej poruchy zraku prestali užívať Sildenafil Sandoz a ihneď sa poradili s lekárom (pozri časť 4.3).


Súbežné užívanie s ritonavirom

Súbežné užívanie Sildenafilu Sandoz s ritonavirom sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Súbežné užívanie s alfablokátormi

Opatrnosť sa odporúča pri podávaní Sildenafilu Sandoz pacientom užívajúcim alfablokátory, nakoľko súbežné užívanie môže u niektorých citlivých jedincov viesť k symptomatickej hypotenzii (pozri časť 4.5). Najpravdepodobnejší čas výskytu je do 4 hodín po podaní Sildenafilu Sandoz. Aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie, pred začatím liečby Sildenafilom Sandoz musia byť pacienti liečení alfablokátormi hemodynamicky stabilizovaní. Má sa zvážiť podanie začiatočnej dávky Sildenafilu Sandoz 25 mg (pozri časť 4.2). Lekári majú navyše pacientom poradiť, ako postupovať v prípade výskytu príznakov posturálnej hypotenzie.


Účinky na krvácanie

Štúdie in vitros ľudskými krvnými doštičkami naznačujú, že sildenafil zosilňuje antiagregačný účinok nitroprusidu sodného. Neexistujú žiadne údaje o bezpečnosti podávania sildenafilu pacientom s poruchami krvácania alebo aktívnym peptickým vredom. Preto sa má Sildenafil Sandoz týmto pacientom podávať len po starostlivom zvážení prínosu a rizika.


Ženy

Sildenafil Sandoz nie je indikovaný na použitie u žien.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na Sildenafil Sandoz

In vitro štúdie

Sildenafil sa metabolizuje najmä prostredníctvom izoforiem cytochrómu P450 (CYP) 3A4 (hlavná metabolická cesta) a 2C9 (vedľajšia metabolická cesta). Preto môžu inhibítory týchto izoenzýmov znížiť klírens sildenafilu.


In vivo štúdie

Farmakokinetické analýzy údajov z klinických štúdií s rôznymi skupinami pacientov naznačujú, že pri súbežnom užívaní s inhibítormi CYP3A4 (ako je ketokonazol, erytromycín, cimetidín) dochádza k zníženiu klírensu sildenafilu. Aj keď sa u týchto pacientov, ktorí užívali sildenafil súbežne s inhibítormi CYP3A4, nepozoroval zvýšený výskyt nežiaducich účinkov, má sa zvážiť podanie začiatočnej dávky 25 mg.


Súbežné podanie inhibítora HIV proteázy ritonaviru, ktorý je veľmi silný inhibítor cytochrómu P450, v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne) so sildenafilom (jednorazová dávka 100 mg) viedlo k 300 % (4-násobnému) zvýšeniu Cmaxsildenafilu a 1000 % (11-násobnému) zvýšeniu hodnoty AUC sildenafilu v plazme. Po 24 hodinách boli plazmatické hladiny sildenafilu ešte stále približne 200 ng/ml v porovnaní s približne 5 ng/ml, keď sa sildenafil podával samostatne. Tieto údaje sú v súlade s výraznými účinkami ritonaviru na široké spektrum substrátov P450. Sildenafil nemal žiadny vplyv na farmakokinetiku ritonaviru. Na základe týchto farmakokinetických výsledkov sa súbežné užívanie sildenafilu s ritonavirom neodporúča (pozri časť 4.4) a v žiadnom prípade nesmie maximálna dávka sildenafilu za žiadnych okolností prekročiť 25 mg počas 48 hodín.


Súbežné užívanie inhibítora HIV proteázy sachinaviru, inhibítora CYP3A4, v rovnovážnom stave (1200 mg trikrát denne) so sildenafilom (jednorazová dávka 100 mg) viedlo k 140 % zvýšeniu Cmaxsildenafilu a 210 % zvýšeniu hodnoty AUC sildenafilu. Sildenafil nemal žiadny vplyv na farmakokinetiku sachinaviru (pozri časť 4.2). U silnejších inhibítorov CYP3A4, ako je ketokonazol a itrakonazol, sa očakávajú výraznejšie účinky.


Ak sa sildenafil podával jednorazovo ako 100 mg dávka spolu s erytromycínom, špecifickým inhibítorom CYP3A4, v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne počas 5 dní), zaznamenal sa 182 % vzostup systémovej expozície sildenafilom (AUC). U normálnych zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia sa nedokázal žiadny vplyv azitromycínu (500 mg denne počas 3 dní) na AUC, Cmax, tmax, konštantu rýchlosti eliminácie alebo následne na polčas sildenafilu alebo jeho hlavný cirkulujúci metabolit. Pri súbežnom podávaní sildenafilu (50 mg) a cimetidínu (800 mg), ktorý je inhibítor cytochrómu P450 a nešpecifický inhibítor CYP3A4, zdravým dobrovoľníkom, došlo k 56 % zvýšeniu plazmatickej koncentrácie sildenafilu.


Grapefruitová šťava je slabým inhibítorom CYP3A4 metabolizmu v črevnej stene a môže vyvolať mierny vzostup plazmatických hladín sildenafilu.


Podanie jednorazových dávok antacíd (hydroxid horečnatý/hydroxid hlinitý) neovplyvnilo biologickú dostupnosť sildenafilu.


Hoci sa špecifické interakčné štúdie nevykonali so všetkými liekmi, analýzy farmakokinetických údajov rôznych skupín pacientov nepreukázali žiadny vplyv inhibítorov CYP2C9 (ako je tolbutamid, warfarín, fenytoín), inhibítorov CYP2D6 (ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva), tiazidov a príbuzných diuretík, slučkových a draslík šetriacich diuretík, inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu, blokátorov vápnikového kanálu, betablokátorov alebo induktorov metabolizmu CYP450 (ako je rifampicín, barbituráty) na farmakokinetiku sildenafilu pri ich súbežnom podaní.


Nikorandil je hybrid aktivátora draslíkových kanálov a nitrátu. Kvôli nitrátovej zložke má potenciál viesť k závažným interakciám so sildenafilom.


Účinky sildenafilu na iné lieky

In vitro štúdie

Sildenafil je slabý inhibítor izoforiem 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 cytochrómu P450 (IC50 > 150 µmol/l). Je nepravdepodobné, že by Sildenafil Sandoz ovplyvňoval klírens substrátov týchto izoenzýmov, kedže maximálna plazmatická koncentrácia sildenafilu po podaní odporúčaných dávok je približne 1 µmol/l.


Neexistujú žiadne údaje o interakcii sildenafilu a nešpecifických inhibítorov fosfodiesterázy, ako je teofylín alebo dipyridamol.


In vivo štúdie

V súlade so známym účinkom na metabolickú cestu oxidu dusnatého/cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil zosilňuje hypotenzný účinok nitrátov, a preto je súbežné užívanie s donormi oxidu dusnatého alebo nitrátmi v akejkoľvek forme kontraindikované (pozri časť4.3).


Súbežné podávanie sildenafilu pacientom užívajúcim alfablokátory môže u niektorých citlivých jedincov vyvolať symptomatickú hypotenziu. Najpravdepodobnejší čas výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu (pozri časti 4.2 a 4.4). V troch špecifických interakčných štúdiách sa alfablokátor doxazosín (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg alebo 100 mg) súbežne podávali pacientom s benígnou hyperpláziou prostaty (BPH) stabilizovaným na liečbe doxazosínom. V tejto sledovanej skupine pacientov sa pozorovalo priemerné dodatočné zníženie krvného tlaku v ľahu o 7/7 mmHg, 9/5 mmHg a 8/4 mmHg, a priemerné dodatočné zníženie tlaku krvi v stoji o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg. Keď sa sildenafil a doxazosín podávali súbežne pacientom stabilizovaným na liečbe doxazosínom, hlásenia o výskyte symptomatickej posturálnej hypotenzie u pacientov boli zriedkavé. V týchto hláseniach sa vyskytli závraty a strata rovnováhy, nie však synkopa.


Pri súbežnom podávaní sildenafilu (50 mg) s tolbutamidom (250 mg) alebo warfarínom (40 mg), ktoré sa metabolizujú prostredníctvom CYP2C9, sa nezaznamenali žiadne významné interakcie.


Sildenafil (50 mg) nezvyšoval predĺženie času krvácania spôsobeného acetylsalicylovou kyselinou (150 mg).


Sildenafil (50 mg) nezosilňoval hypotenzný účinok alkoholu u zdravých dobrovoľníkov, ktorí mali priemernú maximálnu hladinu alkoholu v krvi 80 mg/dl.


Analýza výsledkov o podávaní s nasledujúcimi skupinami antihypertenzív, ako sú diuretiká, betablokátory, ACE inhibitory, antagonisty angiotenzínu II, iné antihypertenzíva (vazodilatátory a centrálne pôsobiace), blokátory adrenergných neurónov, blokátory vápnikových kanálov a alfablokátory, nepreukázala žiadny rozdiel v profile nežiaducich účinkov u pacientov užívajúcich sildenafil v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo. V špecifickej interakčnej štúdii, pri ktorej sa pacientom s hypertenziou podával sildenafil (100 mg) súbežne s amlodipínom, sa zaznamenalo ďalšie zníženie systolického tlaku krvi v ľahu o 8 mmHg. Zodpovedajúce ďalšie zníženie diastolického tlaku krvi v ľahu bolo o 7 mmHg. Toto ďalšie zníženie krvného tlaku malo podobný rozsah, ako keď sa sildenafil podával zdravým dobrovoľníkom samostatne (pozri časť 5.1).


Sildenafil (100 mg) neovplyvnil farmakokinetiku inhibítorov HIV proteázy, sachinaviru a ritonaviru v rovnovážnom stave. Obidva sú substráty CYP3A4.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Sildenafil Sandoz nie je indikovaný na použitie u žien.


Nie sú k dispozícii adekvátne a dobre kontrolované štúdie u gravidných alebo dojčiacich žien.


V reprodukčných štúdiách na potkanoch a králikoch sa po perorálnom podaní sildenafilu nepozorovali žiadne relevantné nežiaduce účinky.


U zdravých dobrovoľníkov sa po jednorazovom podaní perorálnych dávok sildenafilu 100 mg nepozoroval vplyv na pohyblivosť alebo morfológiu spermií (pozri časť 5.1).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Keďže sa v klinických štúdiách so sildenafilom hlásili závraty a zmenené videnie, pacienti majú predtým, ako budú viesť vozidlá a obluhovať stroje vedieť, ako reagujú na podanie Sildenafilu Sandoz.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Bezpečnostný profil Sildenafilu Sandoz vychádza zo 67 placebom kontrolovaných klinických štúdií zahŕňajúcich 8691 pacientov, ktorí dostávali odporúčaný režim dávkovania. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie v klinických štúdiách u pacientov liečených sildenafilom boli bolesť hlavy, návaly horúčavy, dyspepsia, poruchy zraku, nazálna kongescia, závraty a porucha farebného videnia.


Nežiaduce reakcie v rámci sledovania lieku po jeho uvedení na trh sa zhromažďovali počas obdobia približne > 9 rokov. Keďže nie všetky nežiaduce reakcie sa hlásili držiteľovi rozhodnutia o registrácii, a tak nie sú zahrnuté do bezpečnostnej databázy, frekvencie týchto reakcií sa nedajú spoľahlivo určiť.


Zoznam nežiaducich udalostí v tabuľke


V tabuľke uvedenej nižšie sú všetky klinicky dôležité nežiaduce reakcie, ktorých incidencia v klinických štúdiách bola vyššia ako pri placebe, uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie (veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000).


Navyše je zahrnutá frekvencia klinicky dôležitých nežiaducich reakcií hlásených po uvedení lieku na trh, ktorá je definovaná ako neznáma.


V rámci jednotlivých skupín frekvencie sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1: Klinicky dôležité nežiaduce reakcie, ktorých incidencia v kontrolovaných klinických štúdiách bola vyššia v porovnaní s placebom a klinicky dôležité nežiaduce reakcie hlásené v rámci sledovania lieku po jeho uvedení na trh.


Trieda orgánových systémov


Nežiaduce reakcie

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé


Hypersenzitívne reakcie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme


Bolesť hlavy

Závraty

Somnolencia, hypoestézia

Cerebrovaskulárna príhoda, synkopa

Prechodný ischemický atak, záchvat, recidíva záchvatov

Poruchy oka

Časté

Menej časté


Neznáme


Poruchy zraku, porucha farebného videnia

Poruchy spojoviek, poruchy oka, poruchy slzenia, iné poruchy oka

Nearteritická predná ischemická neuropatia zrakového nervu (NAION), oklúzia retinálnych ciev, porucha v zornom poli

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Zriedkavé


Vertigo, tinnitus

Hluchota

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme


Poruchy ciev

Časté

Zriedkavé


Palpitácie, tachykardia

Infarkt myokardu, atriálna fibrilácia

Ventrikulárna arytmia, nestabilná angína pektoris, náhla srdcová smrť


Návaly horúčavy

Hypertenzia, hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Zriedkavé


Nazálna kongescia

Epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Menej časté


Dyspepsia

Vracanie, nauzea, sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Neznáme


Kožná vyrážka

Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté


Myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Neznáme


Hematúria


Hematospermia, krvácanie z penisu

Priapizmus, prolongovaná erekcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté


Bolesť na hrudi, únava

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté


Zvýšená srdcová frekvencia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V štúdiách s dobrovoľníkmi, ktorým sa podávala jednorazová dávka do 800 mg, boli nežiaduce reakcie podobné ako pri podávaní nižších dávok, avšak vyskytovali sa častejšie a boli závažnejšie. Podávanie 200 mg dávok neviedlo k zvýšenej účinnosti, ale výskyt nežiaducich reakcií (bolesť hlavy, návaly horúčavy, závraty, dyspepsia, nazálna kongescia, zmenené videnie) bol vyšší.


V prípade predávkovania sa majú podľa potreby zaviesť štandardné podporné opatrenia. Keďže sa sildenafil pevne viaže na plazmatické proteíny a nevylučuje sa do moču, nie je pravdepodobné, že by renálna dialýza urýchlila klírens sildenafilu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Urologiká; lieky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie,

ATC kód: G04B E03


Mechanizmus účinku


Sildenafil Sandoz je perorálna forma liečby erektilnej dysfunkcie. Za prirodzených podmienok, t.j. pri sexuálnej stimulácii, obnovuje porušenú erektilnú funkciu zvýšením prítoku krvi do penisu.


Fyziologický mechanizmus zodpovedný za erekciu penisu zahŕňa uvoľňovanie oxidu dusnatého (NO) v kavernóznom telese penisu počas sexuálnej stimulácie. Oxid dusnatý potom aktivuje enzým guanylátcyklázu, čím sa zvyšuje hladina cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) a dochádza tak k relaxácii hladkého svalstva v kavernóznom telese, čo umožní prítok krvi.


Sildenafil je silný a selektívny inhibítor cGMP špecifickej fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) v kavernóznom telese, kde je PDE5 zodpovedná za odburávanie cGMP. Účinok sildenafilu na erekciu je založený na periférnom pôsobení. Sildenafil nemá priamy relexačný účinok na izolované ľudské kavernózne teleso, avšak účinne zvyšuje relaxačný účinok NO na toto tkanivo. Ak je matabolická cesta NO/cGMP aktivovaná, ako je to pri sexuálnej stimulácii, inhibícia PDE5 sildenafilom vedie k zvýšeniu hladín cGMP v kavernóznom telese. Preto, aby došlo k očakávanému priaznivému farmakologickému účinku sildenafilu, je potrebná sexuálna stimulácia.


Farmakodynamické účinky


Štúdie in vitroukázali, že sildenafil je selektívny pre PDE5, ktorá sa podieľa na procese erekcie. Jeho účinok na PDE5 je výraznejší ako na iné známe fosfodiesterázy. Selektivita sildenafilu pre PDE5 je 10-násobne vyššia ako pre PDE6, ktorá sa podieľa na fototransdukcii v sietnici. Pri maximálnych odporúčaných dávkach má 80-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 ako pre PDE1 a viac ako 700-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 ako pre PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Najmä, sildenafil má viac ako 4000-násobne vyššiu selektivitu pre PDE5 ako pre PDE3, cAMP špecifickú izoformu fosfodiesterázy, ktorá sa podieľa na kontrole kontraktility srdcového svalu.

Klinická účinnosť a bezpečnosť


Dve klinické štúdie boli špeciálne zamerané na stanovenie časového úseku po podaní sildenafilu, počas ktorého dochádza k erekcii ako odpovedi na sexuálnu stimuláciu. V štúdii s falopletyzmografiou (RigiScan) u pacientov pri podávaní sildenafilu nalačno bol priemerný čas po dosiahnutie erekcie u tých, ktorí dosiahli erekciu so 60 % rigiditou (postačujúci na vykonanie pohlavného styku), 25 minút (v rozsahu 12-37 minút). V samostatnej štúdii, v ktorej sa tiež použil RigiScan, bol sildenafil schopný vyvolať erekciu ako odpoveď na sexuálnu stimuláciu ešte 4-5 hodín po jeho podaní.


Sildenafil spôsobuje mierny a prechodný pokles krvného tlaku, čo vo väčšine prípadov nevyústilo do klinických účinkov. Priemerné maximálne zníženie systolického krvného tlaku v ľahu po perorálnom podaní 100 mg sildenafilu bolo 8,4 mmHg. Zodpovedajúca zmena v diastolickom krvnom tlaku v ľahu bola 5,5 mmHg. Toto zníženie krvného tlaku je v súlade s vazodilatačným účinkom sildenafilu, pravdepodobne v dôsledku zvýšenia hladín cGMP v hladkom svalstve ciev. Podávanie jednorazových perorálnych dávok sildenafilu až do 100 mg neviedlo u zdravých dobrovoľníkov k žiadnemu klinicky významnému účinku na EKG.


V štúdii zameranej na hemodynamické účinky jednorazovej perorálnej dávky sildenafilu 100 mg u 14 pacientov so závažným ochorením koronárnych artérií (CAD) (> 70 % stenóza najmenej jednej koronárnej artérie) poklesli priemerné hodnoty kľudového systolického krvného tlaku o 7 % a diastolického krvného tlaku o 6 % v porovnaní s východiskovými hodnotami. Priemerný pulmonárny systolický krvný tlak poklesol o 9 %. Sildenafil nemal žiadny vplyv na srdcový výdaj a nezhoršoval krvný prietok cez zúžené koronárne artérie.


Dvojito zaslepená placebom kontrolovaná záťažová štúdia hodnotila 144 pacientov s erektilnou dysfunkciou a chronickou stabilnou angínou, ktorí pravidelne dostávali antianginóznu terapiu (okrem nitrátov). Výsledky nepreukázali žiadne klinicky relevantné rozdiely medzi sildenafilom a placebom v čase do vzniku limitujúcej angíny.


U niektorých jedincov sa jednu hodinu po podaní 100 mg dávky sildenafilu pri použití Farnsworth-Munsellovho testu so 100 farebnými odtieňmi pozorovali mierne a prechodné rozdiely v rozlišovaní farieb (modrá/zelená). Dve hodiny po podaní sildenafilu sa nepozorovali žiadne účinky. Možný mechanizmus tejto zmeny v rozlišovaní farieb súvisí s inhibíciou PDE6, ktorá hrá úlohu vo fototransdukčnej kaskáde retiny. Sildenafil nemá žiadny vplyv na ostrosť zraku ani na kontrast senzitivity. V placebom kontrolovanej štúdii s malým počtom pacientov s včasným štádiom makulárnej degenerácie podmienenej vekom (n = 9), sildenafil (jednorazová dávka, 100 mg) nepreukázal žiadne signifikantné zmeny vo vykonaných testoch videnia (ostrosť videnia, Amslerova mriežka, rozlíšenie farieb pri umelom dopravnom osvetlení, Humphrey perimeter a fotostres).


Po podaní jednorazovej perorálnej dávky sildenafilu 100 mg zdravým dobrovoľníkom sa nezaznamenal žiadny vplyv na motilitu alebo morfológiu spermií (pozri časť 4.6).


Ďalšie informácie o klinických štúdiách

V klinických štúdiách sa sildenafil podával viac ako 8000 pacientom vo veku 19-87 rokov. Zastúpené boli nasledovné skupiny pacientov: starší pacienti (19,9 %), pacienti s hypertenziou (30,9 %), diabetes mellitus (20,3 %), ischemickou chorobou srdca (5,8 %), hyperlipidémiou (19,8 %), poranením miechy (0,6 %), depresiou (5,2 %), transuretrálnou resekciou prostaty (3,7 %), pacienti po radikálnej prostatektómii (3,3 %). Nasledujúce skupiny pacientov neboli zastúpené dostatočne alebo boli vyradené z klinických skúšaní: pacienti po chirurgickom zákroku v oblasti panvy, pacienti po rádioterapii, pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek alebo pečene a pacienti s určitými kardiovaskulárnymi poruchami (pozri časť 4.3).


Podiel pacientov, ktorí v štúdiách s fixnými dávkami udávali, že liečba viedla k zlepšeniu erekcie, bol 62 % (25 mg), 74 % (50 mg) a 82 % (100 mg) v porovnaní s 25 % pacientov, ktorí užívali placebo. V kontrolovaných klinických štúdiách bola miera prerušenia liečby sildenafilom nízka a podobná ako v prípade placeba. Zhrnutie údajov zo všetkých klinických štúdií ukazuje, že podiel pacientov, ktorí udávali zlepšenie po podaní sildenafilu bol nasledujúci: psychogénna erektilna dysfunkcia (84 %), zmiešaná erektilna dysfunkcia (77 %), organická erektilna dysfunkcia (68 %), starší pacienti (67 %), diabetes mellitus (59 %), ischemická choroba srdca (69 %), hypertenzia (68 %), TURP (61 %), radikálna prostatektómia (43 %), poranenie miechy (83 %), depresia (75 %). Bezpečnosť a účinnosť sildenafilu bola preukázaná v dlhodobých štúdiách.


Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdii s liekom VIAGRA vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie na liečbu erektilnej dysfunkcie . Ďalšie informácie o používaní v pediatrickej populácii pozri v časti 4.2.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Sildenafil sa rýchlo vstrebáva. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú do 30 - 120 minút (v priemere 60 minút) po perorálnom podaní lieku nalačno. Priemerná absolútna perorálna biologická dostupnosť je 41 % (v rozsahu 25-63 %). Hodnota AUC a Cmaxsa po perorálnom podaní odporúčaných dávok sildenafilu (25-100 mg) zvyšovala proporcionálne s dávkou.


Keď sa sildenafil užíva spolu s jedlom, rýchlosť absorpcie sa znižuje, pričom priemerné oneskorenie tmaxje 60 minút a priemerné zníženie Cmaxo 29 %.


Distribúcia

Priemerný distribučný objem sildenafilu v rovnovážnom stave (Vd) je 105 l, čo naznačuje distribúciu do tkanív. Po perorálnom podaní jednorazovej dávky 100 mg je priemerná maximálna celková plazmatická koncentrácia sildenafilu približne 440 ng/ml (CV 40 %). Výsledkom väzby sildenafilu (a jeho hlavného cirkulujúceho N-desmetylmetabolitu) na plazmatické bielkoviny, ktorá je 96 %, je priemerná maximálna koncentrácia voľného sildenafilu 18 ng/ml (38 nmol/l). Väzba na proteíny nie je závislá od celkových koncentrácií lieku.


U zdravých dobrovoľníkov bolo v ejakuláte 90 minút po podaní sildenafilu (jednorazová dávka 100 mg) menej ako 0,0002 % (v priemere 188 ng) podanej dávky.


Biotransformácia

Sildenafil sa metabolizuje najmä prostredníctvom pečeňových mikrozomálnych izoenzýmov CYP3A4 (hlavná metabolická cesta) a CYP2C9 (vedľajšia metabolická cesta). Hlavný cirkulujúci metabolit vzniká N-demetyláciou sildenafilu. Tento metabolit vykazuje podobný profil selektivity voči fosfodiesteráze ako sildenafil a in vitroúčinok na PDE5 je približne 50 % v porovnaní s materským liečivom. Plazmatické koncentrácie tohto metabolitu zodpovedajú približne 40 % koncentrácií sildenafilu. N-desmetylmetabolit sa ďalej metabolizuje a terminálny polčas je približne 4 hod.


Eliminácia

Celkový telový klírens sildenafilu je 41 l/hod s výsledným terminálnym plazmatickým polčasom 3-5 hod. Po perorálnom aj intravenóznom podaní sa sildenafil vylučuje vo forme metabolitov predovšetkým stolicou (približne 80 % podanej perorálnej dávky) a v menšom rozsahu močom (približne 13 % podanej perorálnej dávky).


Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov

Starší ľudia

Klírens sildenafilu u starších zdravých dobrovoľníkov (vo veku 65 rokov a viac) bol znížený, čoho dôsledkom sú asi o 90 % vyššie plazmatické koncentrácie sildenafilu a aktívneho

N-desmetylmetabolitu v porovnaní s mladšími zdravými dobrovoľníkmi (18 - 45 rokov). Vzhľadom na rozdiely vo väzbe na plazmatické proteíny, ktoré sú podmienené vekom, bolo zodpovedajúce zvýšenie plazmatických koncentrácií voľného sildenafilu približne 40 %.


Insuficiencia obličiek

Farmakokinetika sildenafilu sa nezmenila po podaní jednorazovej perorálnej dávky 50 mg dobrovoľníkom s miernym až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu = 30-80 ml/min). Priemerná hodnota AUC N-desmetylmetabolitu sa zvýšila o 126 % a priemerná hodnota Cmaxo 73 % v porovnaní s dobrovoľníkmi zodpovedajúceho veku bez poruchy funkcie obličiek. Avšak z dôvodu vysokej interindividuálnej variability neboli tieto rozdiely štatisticky významné. U dobrovoľníkov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bol klírens sildenafilu znížený, čo malo za následok priemerné zvýšenie AUC o 100 % a Cmaxo 88 % v porovnaní s dobrovoľníkmi zodpovedajúceho veku bez poruchy funkcie obličiek. Okrem toho sa hodnoty AUC N-desmetylmetabolitu signifikantne zvýšili o 79 % a Cmaxo 200 %.


Insuficiencia pečene

U dobrovoľníkov s miernou až stredne ťažkou cirhózou pečene (stupeň A a B podľa Childa-Pugha) bol klírens sildenafilu znížený, čo malo za následok zvýšenie AUC (84 %) a Cmax(47 %) v porovnaní s dobrovoľníkmi zodpovedajúceho veku bez poruchy funkcie pečene. Farmakokinetika sildenafilu u pacientov s ťažkou poruchou funkciou pečene sa neskúmala.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývoja neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý

mikrokryštalická celulóza

kopovidón

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

sodná soľ sacharínu

hliníkový lak indigokarmínu (E 132)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Aclar/Al blister


Veľkosti balenia

1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 alebo 28 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0560/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.9.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

12


Sildenafil Sandoz 100 mg tablety