+ ipil.sk

Sildenafil Sandoz 75 mg orodispergovateľný filmPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Sildenafil Sandoz 50 mg orodispergovateľný film

Sildenafil Sandoz 75 mg orodispergovateľný film


sildenafil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sildenafil Sandoza na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sildenafil Sandoz

3. Ako užívať Sildenafil Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Sildenafil Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sildenafil Sandozna čo sa používa


Sildenafil Sandoz patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5).

Mechanizmus účinku spočíva v napomáhaní roztiahnutia krvných ciev vo vašom penise, čo vedie

k prítoku krvi do vášho penisu počas sexuálneho vzrušenia. Sildenafil Sandoz vám iba napomáha dosiahnuť erekciu, ak ste sexuálne stimulovaný. Sildenafil Sandoz sa nemá užívať, ak nemáte poruchu erekcie. Neužívajte Sildenafil Sandoz, ak ste žena.


Sildenafil Sandoz je liek určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u mužov, ktorá sa niekedy nazýva aj

impotencia. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, erekciu

pohlavného údu potrebnú na sexuálnu aktivitu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sildenafil Sandoz


Neužívajte Sildenafil Sandoz

- ak užívate lieky nazývané nitráty, nakoľko kombinácia môže spôsobiť potenciálne nebezpečný

pokles vášho krvného tlaku. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov,

ktoré sa často používajú na úľavu od bolesti pri srdcovej angíne (alebo “bolesti na hrudníku”). Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

- ak užívate niektorý z liekov známych ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit

(“afrodiziaká“), nakoľko kombinácia môže tiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu

vášho krvného tlaku.

- ak ste alergický na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte závažné ochorenie srdca alebo pečene.

- ak ste nedávno prekonali mozgovú príhodu alebo srdcový záchvat, alebo ak máte nízky tlak krvi.

- ak máte niektoré zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenie očí (ako je retinitis pigmentosa).

- ak ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie

zrakového nervu (NAION).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Sildenafil Sandoz, obráťte sa na svojho lekára.

- ak máte kosáčikovú anémiu (abnormalitu červených krviniek), leukémiu (rakovinu krviniek),

mnohonásobný myelóm (rakovinu kostnej drene).

- ak máte deformitu vášho penisu alebo Peyronieho chorobu.

- ak máte problémy so srdcom. Váš lekár musí v takomto prípade starostlivo posúdiť, či vaše

srdce unesie ďalšiu záťaž vyplývajúcu zo sexuálnej aktivity.

- ak máte v súčasnosti žalúdočný vred alebo poruchu krvácania (ako je hemofília).

- ak u vás dôjde k náhlemu zhoršeniu alebo strate videnia, prestaňte užívať Sildenafil Sandoz a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Neužívajte Sildenafil Sandoz súbežne s inou perorálnou alebo lokálnou liečbou poruchy erekcie.


Deti a dospievajúci

Sildenafil Sandoz sa nemá podávať osobám mladším ako 18 rokov.


Špeciálne upozornenie týkajúce sa pacientov, ktorí majú problémy s obličkami alebo pečeňou

Informujte svojho lekára, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou. Váš lekár môže rozhodnúť

o nižšej dávke pre vás.


Iné lieky a Sildenafil Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Sildenafil Sandoz môže ovplyvňovať účinok iných liekov, najmä tých, ktoré sa používajú na liečbu

bolesti na hrudníku. V prípade, že potrebujete rýchlu lekársku pomoc, vždy informujte ktoréhokoľvek

zdravotníckeho pracovníka, ktorý vás ošetruje, že ste už užili Sildenafil Sandoz a kedy ste ho užili. Neužívajte Sildenafil Sandoz spolu s inými liekmi, pokiaľ vám to nepovolí váš lekár.


Sildenafil Sandoz nesmiete užívať, ak užívate lieky, ktoré sa nazývajú nitráty, nakoľko kombinácia týchto liekov môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles vášho krvného tlaku. Vždy povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na zmiernenie srdcovej angíny (alebo “bolesti na hrudníku“).


Sildenafil Sandoz nesmiete užívať, ak užívate lieky známe ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaká“), nakoľko kombinácia môže tiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu vášho krvného tlaku.


Ak užívate lieky známe ako inhibítory proteáz, ktoré sa používajú na liečbu HIV, váš lekár vás môže

nastaviť na najnižšiu dávku Sildenafilu Sandoz (25 mg).


Niektorí pacienti, ktorí užívajú alfablokátory na liečbu vysokého tlaku krvi alebo zväčšenej prostaty,

môžu pociťovať závraty alebo stratu rovnováhy, ktoré môžu byť spôsobené nízkym tlakom krvi pri

rýchlom posadení alebo vstávaní. Určití pacienti pociťovali tieto príznaky pri užívaní Sildenafilu Sandoz s alfablokátormi. Najpravdepodobnejší čas ich výskytu je do 4 hodín po užití Sildenafilu Sandoz. Aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa tieto príznaky vyskytnú, musíte pred začatím užívania Sildenafilu Sandoz užívať pravidelné denné dávky vášho alfablokátora. Váš lekár vám môže určiť nižšiu začiatočnú dávku (25 mg) Sildenafilu Sandoz.


Sildenafil Sandoz a jedlo a alkohol

Sildenafil Sandoz sa môže užívať spolu s jedlom alebo bez jedla. Avšak môže sa vám stať, že účinok

Sildenafilu Sandoz nastúpi o niečo neskôr, ak ho užijete s ťažkým jedlom.


Pitie alkoholu môže prechodne zhoršiť vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Na dosiahnutie maximálneho účinku vášho lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím

 • Sildenafilu Sandoz.


Tehotenstvo a dojčenie

Sildenafil Sandoz nie je určený na použitie pre ženy.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Sildenafil Sandoz môže spôsobiť závrat a môže ovplyvniť videnie. Preto predtým, ako budete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, musíte vedieť, ako reagujete na podanie Sildenafilu Sandoz.


3. Ako užívať Sildenafil Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Sildenafil Sandoznesmiete užívať častejšie ako jedenkrát denne.


Sildenafil Sandoz sa má užiť asi 1 hodinu predtým, ako plánujete mať pohlavný styk.

Sildenafil Sandoz orodispergovateľný film je určený na perorálne použitie a užíva sa bez zapíjania vodou. Ak vám to vyhovuje, Sildenafil Sandoz sa môže tiež užiť zapitím s vodou.


Pokyny na použitie

Dôležité: Nedotýkajte sa orodispergovateľného filmu mokrými rukami!


 1. Uchopte vrecko tak, aby kratšia strana so šípkou smerovala hore. V tomto mieste nie je vrecko pevne spojené.

mOruYtKyTxMX45V9ooSiwkK+M516hkGQj3WveiLT02KnYEsmngtKEJ4brpG1bduWwdD4PP7445mSipmG+cl5BT5qmJzdEDgyi5Y9/fTTbF9hLH/JdzEbcVKm1IMFvvjiC34RMzw6nTbxxhZtjkPiBUL1YwtDkO91113HEkhHHnnkeeedxyrUixcv/u677+677z5jb5fk3JKpqR8x40xqdZuws585d9SbPvroo1tvvZVB2DiIUE/U+HenoJrmTrsjQd99992XXHJJyFPp6n9Zr6XaLgRGK/soFIrYQNknSihw6T7BurqQ5eX1UAlqWkuLnYN9mviOZa9RqWLBmqQLLFgcB+9/qe+LN1tjtDPoEWykgRPJyhGE8vJyBu9C7tGjB22Zr7/+GnoQY50bmVkeEeClzWspKSnB5dNQkg5WY8aMgfHFRvK33HLLpEmT+HutW7cOFpMsz4vTh3VCeKWyUmas/SXqDPaZMWPGp59+amxz+hEjRtBPxINICRFRFaN2K3YA+vjo3KFP8Iknnli6dCmLZGK7lBmgridBErtwLmWfKAGPWldbxNthn/CUdmRjaWg30w8eFJhazGaEUYA5wHAeE36GevbsefPNN59//vmQYYn89a9/pWnQmBRTOb6xMXiYipLACXBqDRw4EPt888033F+Kfhlb4dy4CpXtJrg9u8w7JVlIZSKwIf56xBFHQB4/fvznn38Oi8NYq2rJkiX8vfbbb7/+/fvzisik7KiDg4BQZO0Z1LN8+XIIV1xxxccff8yiGaNGjcKdF/LCYeXn2E1ZVL8Ubh8WYx2la/ZVV1115plnGts3kfGc3F9X3JsHnDCQ8MsWv20d24piYkegmeDOQeOcr2hMG7yT+RLGDJQVGcwB1jOcO3culCBGpmBmuvso7ADUoTZt2gReI6OxCjILLeJ5XbNmDVmJoTHcp7CwcHfzDsF2FBLbKa0yZCO1MFn3gaZ2+eWXG0uUDz300MyZM41NQIOKxAo40IakUysuUzqXAV9++SVLKeGvjz32GKMKIeOqOW8Z/MmdsVHawEbhPuwAXKykCsa+ILw6vI2uu+66p59+2thQVWwXX48kuO1aAwxlH4VCERso+0QJ/urqRF8o3sdj3BpPNJQfvJfy8/MLCgqMffFK0xvJt2IjGrbfge6Dd92kSZOMbXrZGN1HVoKg+EiKADSCfv36UcliADS1A56RCfc4eNSiXdwtYkRPkfLJbguIjhvJR58zZw6bqb755psPPvjgqaeeaqwGd95557EeBWRmSwDffvstFCUqVosXL2bPLLO1f4R3QEq+xlzr2SZwi2h0Y3hnnHHGc889Z2yhRdyWhsY4fuVGFmNxQ9knGtiyuaCqujq/g5OHWV1V5fF6k62+Wu33hwo87/Z1d295eSUr2OMzEIBG7UyD1NT0qirHi4FJAdYgIwwePHjhwoWzZs2CPGHChMcff5xheMw52KYbyNWQfisHZFFRkSRemK0pRopmRD/Krt7qPgfgHoabDni99A2Nt2BqyKuvvvrGG2+w0xnId8qUKcwdAV+Dzm6//XZjzbfy8nLaMjyO++Y0PoslasAgaR276xaBWS666CLGH7z77rvjxo2TzGTsQC/YLlCPUfaJDqqr/UmJSYbzkysFMR5RfYB32rRpQy1g06ZNoJsFCxZAvvfeew866KBXXnnF2KrvUGe4VkXHjciiNfhtSDdZDBvd1NOsIat4QK9evSBfcskl559/PgOX/ve//0E1YIMNcPeNN97IyCbsHM1FvaZDCrbJP41doQOBMrf2pptuOvzww6UynHFFpe6C71zZR6FQxAbKPtEANPO09LRwahe9PfGl/UCpgRZNfRuaC17ahxxyiLH2EcAI3dtuu+3II4+Ul7l0Q+bSteRn4JXIJW2+GyWqJSbXFSnwWtzNMIw1NxgHNHTo0EmTJrGMJGw0aAH0dkkxELN1d9C4BR5O2oZu1xgEXBTjnp944omXX3752GOPNVuXRmpkY6J6UPaJBjADf04pcP7zBCW9ID5YiEmV9HdA04bxtWrVKsidOnW64oorGPszffr0Cy64gGWSjZ1UUhDeWJtLDiVNppYvX05PdnOH+Gsk2oVrzJx1+B1hetA9zzspJCUtoZsFxPJiIIKUcDU2981YP+Bdd9119NFHG+sbggnm7rP4S6HsEw0UFhZkW+XCOPHNXmlFYBe/4oJ+GMBKPw5XYfjGxqTCUFmFr1+/fldfffX7779vbJnk/fbbT74utb64+CVF4FsG9QgwIbfZNZQRTPTF1it7tmvTMiZw6ztcYeBTSp6V+t9Qf5YtW2ZsJbkmXqCyj0KhiA2UfaIBWF7d99zTuJK5g1FJ7G488GbDK50BQZWVlfn5+fTdJCYmYpDUgw488MA//vGPXAuDBj5//vxjjjnG2PekGBdceaU/iIGz9IY0MmA6bkEtwF1WmeWKaJWw5w89O+5O9tSSpH9pjMbeWFDHcUdCNdxn7733Hjly5KJFi4zVfZxUoUbUpd0elH2iAcfr/PN6pMdJLrXz2evzRSfLdKfAbMFjJ34fEAczmKBaS1VNXMKgQYMY4QLj/7LLLmNV1kmTJh100EEkIDyyUnmTFcWaO+8QnF2YabxRxrJJvfAlKY8Lm4V3ALcRxmxzuQPibzbbei/y6tq3bz9lyhRGor777rsgIHLrrqWqKftEA9V+J94n5OBxBTjLP2MOpoPy/czChmQTKC/FxcWcS2yGR+8yqGfcuHFQhYzN/QH7sAfmwIED8YByHxZFbIpXMn4g+os7rK7WlS3MZljG6n10mhh795rFUhdBxpEcLtGD6KYkN+GvhxxyyAEHHGBsJDcE8k5jikA1hLKPQqGIDZR9IgB3/oHUHOAq0po1a5ytdXWZmRnJP68KhbwkNX5/KKQ9JuN2AW/xhITEmhqpU5doszFwFVWJicl1thoR3u14GfIVh8vce++9r7nmGmNrj95www2s/wIr45RTTmGfz86dO2N/0Xrc69D4ujvtXjZKn3XZ2BS3QgSxTa9NPc+IREJJhpSJJ9deI9HQ3cPLkYZi+GTW28SJE7/88kvml0A7ljUypy9YSmqwNvTDVVdVp2/HLlP2iQCc8szbsZbpfUxMdKZT2PLyWGU2lHURc95pDBjh4q71w9VZzrd27dotXbqUPPvqq68+/PDD7BUzatSoCRMmcGG+U6dOMoHxXSlvZsJFSKHAY6OwDCt1mDjgHQXBn4llc1mcf6+99lqyZAmrF/E35ePBz5CtmpwC63N7LTOVfSIAN/u4IyZMuDdbWlqqCe/jtUJ0ihlHCqHoJBsIK+83iQGBvoOHkjE+oJvTTjuN8SB/+tOfzj33XEY5H3XUUQcffPBhhx1mbNwzLp9ebah+4rAUtREnkuJn8VP2uJVDNDvxtU+fPn3mzJnff/89ZGkHYvjk14XeWN5Uj9fjIxM1hLKPQqGIDZR9IgBpuW1c6gwFlq3LsA0PQvUMbV1ntx5k4l4Jcuf+cMC4Xrb94va1a9eyFDS2FBYWjh07FvKJJ564fPlytg/929/+9uKLL9LXc8opp0ycONEdKm1s0yhp84CDS9E8KD6N7OasiAIYTsEYruOPP/7RRx+F8WVsJWyptuFkYHgTRI11kjYCtds8mrJPZCDRaG4rDAJ/p6ysbI8J5XaxFE6oo44voc465+Jk3X17EJaR3B9eKa8aG7t27SqRing6uT+2wCijBxoW2aZNm1577TXIf//73x977LExY8YYy0QjRowwtmipCZccY+yMlJ2Pc2puJeBvTU5hBBN+rAsvvJCVN2bMmNGtWzf+7k5V1qSEcC9pUM92234p+0QGUltL5iTL4lL36dSxi5NPGnT7feyKgMdXa5h6GtcTTDIPRZZqvsZe+7p166ietGnThmoR92SotLGxQngcjzrqKMinnXbafffd949//APyVVddNXDgQGNLl0Mb4gHpAOIXIcd/lHBrAPVfFgKXnhaHHHJI//79je3Ycfvtt7trkrFri7fOU1sbSM/M2uYxlX0UCkVsoOwTGbh1H/fGrda8go71601wmisEXXUO4x9yUZIG7S4FCy0vIyODWjesMGgrEqSD3agH4T7k5+dz/6qqqsGDB59++umQP/nkE7YJveSSSxYvXsz+zlDpZflWum4o4gH4faHG8tdnJBfrH1xwwQWTJ0/ed999DfvW+v0MMElI8FXVVm2vcLCyT2Tgvr8iQwjF+yS54n3CfzPWCou3MmPbhFTStLQZqpglTOSzYJ4BdoChxO28di6oM5ODXmd8btiwgURz8skn0+8zY8aM4447juWQjz76aDAU0zvw9V3r1qKILPj7knH4OwYCAfys7BeEB+Djjz9mQRXQU9CG/xgbhVhaUlJln4SGUPaJAPgzmHDQs1i/Gzdu5HubpcUkU9GE+agmEPD+8u7X0Qfjni1CLOCmA1yQ3x9ISHCuFFdTW1tHpuUWxk8nJTlZ4Iz9KSkpkfqHuF1sBPb444+fd955bJvVtWtXvEUltaq8vJzBJgwfd68StowksmYB+vUYsM4nHHwkxR7nzZs3d+7cCRMmGMs4SUnJJtzTLTc3l5GKDaHso1AoYgNlnwjAnX8gGxn+oOs1BJQdqIGyQo+bU28VFqbcokWLLrroIsjTpk175plnpDi0u5I03rpSOgfqT5z0IG49cD/h/AX5Exx66KH5+fm33nor5Pnz50P3LbWx7Lk5udCBtmc4K/tEAO4IQ6lqzIgVNQoI3BY8rPQX1Ku2xQc61eL3v/+9sS7MKVOmLF261FiHAr4oQUbyRdxeKYGujqGogW2UJZ9LfH89e/Y89dRT+ZNdfPHFebl54bWCuvLyiu2tGyj7RBLupnrGljRU9iFYDpm8U1FRkWxRbx+oij169DC2Id+4ceNYvv6Pf/wjvrvNxGuoS3RAKPVEDW6NFTcfPyjZB7/m5MmTH3vsMWNdeNMvnM6IxLLS0uqq6u2pqMo+CoUiNlD2iQBoBZgGrSALCgrovFAYVxQ4DNJMm/hWbwepj9elS5d77rmHgSRXXHEFqwjzCLKPO7dOEQW4K1ULYAVLLcS2bduOHz/eWHV19KhRNALwkZ6eJvvUg7JPZLDNZFFYXp06dYrRiOILrPHM+wP2adOmjftPFKDG01DFDsOGDbv00kuNLeHau3fv8847z1hVX4KGYIthJkjKqxpfuxvuItasnlHP7MXvwnrPf/nLX9asWcNgiMREX0a60x5u28fc3YNuDXC7eyQeD5/qdRbgFoE4SDQVFRXdunWr1+ET9w0vTymNDOG4444ztszY4sWLsb+xzaSg+PCLbk8QtuxaL01F4yE3XDR9yeaTT7rtLr744i6du3gTuCBQ51CVxjorFIq4grJPZCDmA1vQmrCTQuN9CFpeUhMaKiHvUr21WAmolYI+p59++pdffsnmGTDB8HaVL8py7y50U1D8UlCjx08jOe7u1Xc3pk2b5jGeTFu8vGBLQV2wNms71SmVfSIAcYUyHI6/zapVq2BBqEVAMPWUNVJXr15N96RxuWzIKZTdlJ2WlrZw4cKTT3JC+GfNmPnUU0+lJDm3tLYmkODzlZU49YAymk+j9OYLqZTi3rjNjoPOgkAgUO13vNQpKcn4Wq31EzWEsk8E4HbIGddbApQUrgoYm4HFDxjgw8rzbdu23bBhAysB4y7xFpG+pWCQCT/uaRbz518NeebMWX/4wx2Xzr4McqCmJsEGIsbskhRNhrKPQqGIDZR9IgBZdGQ1Va5HlpaWahaSAMZpRUUFl7Qgr1y5Ump0SuYEO4Jyf1ZxNWFtaPjwQ43jUJh6/fU39OnTB/Kxxx1vNMq5mUPZJ5JgtCEnTElJSUZGRrgaaTMoo7FbAUbu2LHjp59+aixlnHnmmSQOGK30AR122GFgoi5duhgbbQgzTexZa4g5Vti55039+uuvp06dZiwf5eTmhpZ+q6sTU9S/1vyg7BNJuF/FxcXFHTp04Avc52vt7NO5c+evvvqKRePz8/NfeumljRs3QsYnKWnevHnl5eUMqM3KyurVqxebZPbs2bNNmzY993QCSfbcc89Zs2atXLES8pVXXLHwxhszWSTIp49xs4T+bAqFIjZQ9okMJPzfhJds8J5noUkFAIupa9eu33zzDeT//Oc/UGGY7w7jlKlwRxxxhDSJZ/YQF8jeeeedlStX5mY7RRGLiopSUpL79XOaKDz11FNjxowZf+KJkCsrylPDNYAUzQjKPpGBu7AGvc5lZWVSa13RsWPHyspKunJGjBhxyimngEqM9UCTkjZv3rxixYovvvgC8o8//lhTU8PQkvT09Nzc3H36O1ZYakpKRmYmy3Tuv//+M2bO7GRbGB5w4IGxuzLFrkPZJzJwV5KnHsRA53A99liOLR6A2wL2Aa1AnjhxorRpx8aRI0fKbkwdwmd5efmGDRsg//TTTxs3bvxp9Wpjg4P+97+vP/zQaRIfCNS2adNmwYIFkB955JGsHO313vyg7KNQKGIDZZ/IQCqYJCYmwogwdmVHMps8nuD2WhpxzVjyv41dOHPXCXKqtdqWEvW+73F9VFZU8ESMrq61upaTi+x0jQ81t/HY4/L4xtWfi8e1w6uTA3pt1VIZDFWSpsAZgMfDJS26dagV1ovcZxAQPtPS0qgfceWL2LRpkyhN69at++STT2bPng35D4vvnDNnjjtlTGKm1fKNZyj7RAbu1CQ6JkAomGycEtgi7fHcvd6lHAfpxhue8CZMZ/h0emhZZvNYLpF9LJt4+d2c3Fw6m2r8fiejqo4NbRJw9gSP8xOnpacHa53/hY4czs/0ehM8CY7gFN8xP7eTD9qgSUdy2CkCcxgXgbvBu+Tz+XbtgKAeGF/8bseOHY855hhwkLFtfEeNGsXGUmwe7y46owQUt1D2iQAw4fm440HHHCP7lJaW/vvf/y4vLzd22mDisdZPZmYmm5qbcGy0sSoA5gkZhHqQNGPDnl5vqEEY+/lBdvLoa2tr6hw2cbZW1VGvSfD50pOSQ7XW64I4IBu51QZqvQlentSX4APL8DgBqFU1tr+Y7ZvuEY0K5wrzY32la5eAweO28A7US4tzLxduD7gnxmp2pFTZPnHiRGPXxa677rpnnnkGcl5ennEVrsf+8t0IXIYiolD2USgUsYGyTwTgfhtDWxk6dKix0b3QQWgaQAMqKSnhik9RURGbYUPOycmhOgC1Iz09nQUo8CneELzDsbPPZxsxO+ZQuP+71/OzKZeYWGc1IGNLyflr/GLNYQBJdmxOl5/w/u6Wqk71A8/PJlfYCWRM2CHljmBqCnBSKIO8wHrJWY05ODWX4uLi7HClGLZaZqzQJZdcMmHChPvvv9+E24q7Cwlr+ee4hbJPBAADh484+8xy3jJliW2C68032AKFhYUQ8MnytwUFBZC///57Y002HI0ZqqAnsBItL5hsbQBrWaTir3V11damqISVUVfnC/trJdHMadoXrKv1OHM7LT0dg6TzOGBL7XiszwjmGMfmscVhQ85acJirYmbD8u+7AFhbuFLhDnF4gd0anynKr/OLdIdz+6BBg6ZNm/aHP/wB8kknnZSfn88GhLjPOK8WeItbKPtEAOLI4CuaKzuczG53hnshpn379saui23zgJWVlQzGw2dFRUVhYbGxDPXtt98WFzlysC6YkZ6ea5koMyOzbdu2vkRnDE4D7ZQUljSz7bQTExKc7aC2BG8C082wg5crYVbLCU1muyxH51HQ460LO3vIQBHRfcA+vF7Iwj6NhBSBfvjhh0eNGgW5U6dOFeGVPtz/k08+meyzatWqjh078lv8CTQPPm6h7KNQKGIDZZ8IoLi4mO4bmgPUdyDg5Zxpi37i1b1NE0MCo7kwLF9kW2FjlSOrQHGBzPkKnRjl5eWFFpArysu3FGzBGCAXFRZV+6up+2BIzuJaeH06MTEpJdWxQVJTUpKSk0PnsutbzggDAcc15A3FBLjr7DRd8THhDh+8G3RIiWvGXVN1e6Bn7Ycffrj66qu7d+9urGEL45RrWzhCXl7ekUceCfm999478MADeTTcB9w9d/sXRVxBf5IIQNwZsLnchWlEqBcIJ84UfIZWwV1zg1ZJOB7HW29a8l+Zmen4f7duXeqNxDqgglzyhw3yn//85/vvvjPO/AxWVVdx+b/G7wedkQiyc7LpIsnOyk5MSiTlpaSkOP4jDsYaL02fujiIu8a+2520zfLy9cCyZOARjJa9wLAFo6UxCxrCbT/QZnvdfvvtZ511lpi0ERm8YjdBf5hIol4N+XqBvMRO3RC74KfgVDTO/HRmeFKSsxI0cOC+eXk5V1/tdEO/4447Dh8ziq21oSWVlJSQiSBv2bIFwoqVmyDTY5VowUkLYpXOfzhFhoVcKdUKx71dV0dmAcVg/KQSxluS5nCW0tLSnJwcHsrtEWsMO/CeOOFLVVXkenwdV03fPDXHww8/3Njep19++SXZByyMHTTeJ26h7KNQKGIDZZ+WALFo6KOR6GGoAGeeeSbkyy+//JVXXqHuk2lBNaeedsaNRUVFUCu4zFRYWLhhwwboSsbGE0CboL4D3QeKDNUiHA0GEXUZaEZQN3gcbMnLy2MXXQysXbt20tmVGSSm0VkXVLXWrVsHBY1jhi4TCPdpYWMpKlbdu3dfvnz5YYcdZrZOKFPEIZR9WgIkY6Oe9wSTdvLkyRBefPHFM84446GHHoLcq1cvsdRofxlr2mALJzlowoY4Os8GOAI7cztOAUqiCwZ8BGKiqxvCRx99xBiCgoICMBQ76nLyU/7666+FccQ0I9z9c3YM0EqHDh2EMTFCOSAohuxz7LHHvvvuu7xqMJR40BRxCGWfFgIqApzVbs8R22a9/fbbEydOnDVrFuSFCxf27NmTJZYzXX34bOqYozRJGzJj1QooLNI6HX+il7pt27ZyUlDA0UcfzQPii1B8Vq50Si+vWrXqk08+kSinjh07hqsd/RyDgyM33iuMox1++OHicrIZcGyXVieJ+Nhh8eLFXA0EjeJPoXBK5aD4g7KPQqGIDZR9WgjcETqyEeoAtSFYJXfdddevf/1ryCeccMINN9zAFSI3oPjImpdoCtgCVcXtHgqGiwfhjKK2QBOhGsXFryFDhhhblvDDDz+cO3cuRwK9iYdl4RHJIGuMVsKT/vOf/7zqqqu4f8AGKMlVS7JLv379sMNXX30FeeTIke4aJo2/mYroQNmnhUB8q06lHjvTQA2Y5DSmMAN79er17rvvQr722msvuOCCQw91+vNNnz4d09VYHw3oQ5alxSCimcNkNFa34HYxefjJNC5jyzBjN3qaP/jgA1hbO26p2EiX8Hc2amn9+vWdO3fm1WFgYiriID4Lbh87duwbb7xhLPtomkU8Q9mnpQEE0bAUIdQNTE76mK+55prTTjttxowZxukOOq2zLcx+9dVX9+zZs1OnTtxfQoSpOslalQkzDnUfiZlkCX3ZhxUIV6xYMXjwYG7BDr5w23X3OlcjVZKXXnoJn/vss0/37t3dX6G+g6PJJeOvINYlS5ZAptpFAlXdJw6h7KNQKGIDZZ+WAHfBCvlk2ge3wyCqqKhgNZzKykpYYa+99hrkV199lebYySef3L59exYnHT9+/MEHHyx+HIYvG6s+sCwsTyEd6yFA8ZF0qoKCAq5/se4yt7s1I+a4/yKbCOM01pKipmbCBqas3EOQeoZ9+vRhL7ANGzbsscceu3xXFbsbyj4tAQ1ywUI5lsaVxyD+F7cL+UgLCOeee+7777///PPPQ546dSo+DzjgAHwec8wxQ4cOZc0KUJgcrcYWCXJnltDvk5OTk5eXR7cL7Kxu3bq5PdM0lMAUMmCnZr713eCvdOXIdgrY8vXXX7Pb8uLFi004RgmDcfvXmT1nLBUOHz6c2RjgLFyLep3jFso+CgfQKSZOnDhhwgRjG/t98cUXb731FuR77rlnxowZLJbcs2dPUBIrN/bo0aNNmzZkH1BJjoWxkYcgFxYn2meffVivmvu443pkMU5KArg/WdlaYpfuvvvuQw45BDJjteU4EhLJ3TgYBjdTifvss8+Myze0m2+h4hdD2UehUMQGyj4KB+4gadhZ7du3p7oxe/Zs6Cl///vfjS2v85///Ofll182trWWseaPsaYcjB1GP0MhgoYyf/58yFdddZXEUjPRXMqGQGdpWDYIthv3d+ejw86CSThz5kwe3P3XbRZshgUHNQcGo7GxBdDC6O1SxCGUfRQOqqqqxDhi2hT9RPjEJD/99NO5GyiD/h1YWOstKK9YsYKRik8//TQMNxYAu/nmm/F59NFHm3CVa7cLhseBuSSeY3FI0XqiF/mll14qKCgYPXq0CVtPDT04LIEmIUgAzcN169aBLhnZpIhDKPsoHLhLr0vqJv8JgY5eRvRRPcFnt27dJNoQ+7CkGWsDMc3q9ddfh85y0003GRt6Axbo2bOnnEVWwegkgoYiThwQGViPQ8JBRo0a5V7qkt3quXI4GNAZ6In1ffbcc8933nlH2SduoeyjUChiA2UfhQOuoFOWns4mbMjQv0OEmqC6wm1oCtFuoszI46OOOkpaTSxcuPDGG2/kUtSUKVP2339/qQHExTK/35+UlCSVUvG5bNkyfL7xxht/+ctfZJDuMbt1HykUzY30DY0dO/bDDz/Uus5xC/1JFA7o69lmBCBmrzCFFLXA9HZaOYfpAALZhx3NKMM6Ky0tZUrHuHHjvv/+++eeew7yaaedhj+NHz8eMviIK+V9+/aFCUbWyMvLW758OYwmY+lsv/3241mkDLbZVoN28QexZ5Gx1Taef/55dknr06dPJO+XIhJQ9lE4kMo7Zuu696ZBqI77KzL/xXPMxSz6hqDOQKDzeC+L4cOHG9t6FMzCYGuwA3dgnqqEL+LsLEsG4amnngJhmbD+IvUbcXa3viYDxnl5HJyxuLh41apVRtknLqHso1AoYgNlH8XPoFXVlKoUbi2JZpS75jQdOn0spkyZYuzyFs231atXQ4GiXoODZGVlbd68GTIUn2uuuYY1YaE0wYKTRDOW+JEBy1JdSUkJk+w7d+48ZMgQmnuHHnoo7EEJMpJ+GIoYQtlHET24Q3VIGVLJbMCAAfIn2GIgIBaKvvDCC8E4XLa/7LLL/vGPfzDysGPHjsJ0BQUFeXl5XOZv27YtqOenn34yttvy1KlTub+7S5pxZb1JJSNNBIs+lH0UUcI2p7dUBXN7kd39KtpaPPLII5Dfeeed+fPnv/jii8ZWKTruuONIYUxDY7A1Kw0xuBHHBIWxYdnXX3/du3dvkg6YyF3WXnknVlD2USgUsYGyjyIuELSg+gONRmJ/2CiVqsrYsWNHjBhxxx13QL744osfeOABJpQNHjw4JSWFKow7RwxbhgwZwvqKr7/+OmSqVPiUmrNaejWGUPZRxAANi8nT5Ux2cPuS3exQUFCA3S677DJjCw/dcMMNDCYaNmzYJZdcwkJiDDsUFjM26NHYjma/+93vaOW5V+4VMYSyjyIGYAi12TpOR0qLidZj7NqWEBD9O4wP6tev3/333//0009DfuKJJ0BGIBfIJ554Ympqqjtwiexz4403fvXVVyyhb1wRicpBMYSyj0KhiA2UfRTRQD1TS1o/u3eoF1EtzTNMuGmq3+9PT09nABF9Nyz9MWbMmKVLl1L3+eMf/7hkyZJ99tmHB4GCs9deexnb3x0qEv1EDJLeXr0ORdSg7KOIBmS2E26DS7aYMMuw3KrsDxOMvmR+ko9IVYxUbNOmzezZs8844wzI4KDjjz+e9YDmzZu355570oKD/fXhhx/KMcX0M0pAsYOyjyIaaGRZ5e0llLn/6fZDS9gOKIYxPo8//vjLL79MHQeMM2PGDHZwPfbYY++9995PPvkE8pAhQ+RETIv95RekiACUfRQKRWyg7KNoCYAuQwOquLh47Nix48aNM3ad69Zbb33hhReMLSrUv39/dubp0aNHWlqaxFjHdOCtGso+ipYAUA+LELGTF/1Hv/vd72BwsbzZokWL8vLyLrnkEmObl8k+6enprHjvDlNURAfKPoqWADaqp1xjYaxCBH2HsdGPP/74Pffcw1ywZ5555qSTTpLaQMo7sYKyj0KhiA2UfRQtAawMa2zhntTUVK6FlZaWbt68ec8994Q8efLkoqIitop+8MEHx48fz7Uz6aqqiD6UfRQtAWAQ+n1YUpotgDItwEfGRgldcMEFr7zyCuQNGzYsW7aMJe6NtdpMuO29IppQ9lG0EFD3oS7DJhy1tbUgHWlSaOwqGD4nTZr03HPP7b///sbSlvJOrKDso1AoYgNlH0VLwDbdN9JxzIT7hQ0ZMsTYuOdnn332nHPOMbbINLuwapnn6EPZR9ESsE3PsTsnA9RTUlKSlZUF+frrr3/99devuuoqyA8//LDwTmVlpTQjdKfFuts3KyIIvaeKVoHq6mpSj7Esc9ttt5133nmQH3nkESpB0IBAQwxBJE/h01gKk5bzishC2UehUMQGyj6KVgF3onxqaurw4cOPOeYYyDfffDOLAR144IHiPOKSGXWlLVu2qO6zm6Dso2gVcNcDAsXAwrr00kshf/TRR/PmzTO2PGubNm24M6hq8+bNTMvARnbpidnQWy6UfRStCAwsZBMxksutt956wgknQLj77ruvvPJKFo32eDz4K8MUoShRFVJEHMo+CoUiNlD2UbQWwNpqaEANHjyYZTeg+0AhmjNnjgkXb9XSq7sbyj6K1gJ3HXspqMr8L2MDf+66666DDz7Y2NKrycnJjAOiLabVV3cHlH0UrQLsgcHsUzbGYDhPVlYWgxKHDh36zTffTJ482VgP9KBBg8hW2FPrH+4mKPsoFIrYQNlH0SrAFXf36pWEPhO9evVatWrVwIEDjS3J+qc//alTp078k8QKuZfeYZFBmWpkrw7FNqHso1A4gKn10EMP3XrrrZDPPPPMGTNmXHvttZD33nvvYDBI64zkRZ80PUHgI3xqNNCuQdlHoXCQn5+/ceNGBgS98cYbJ5544qxZsyC/+uqroBvmf7ECNPfxeDwgIK0J3RQo+ygUithA2UehcNCjR4+srKwff/zR2CCgW265ZdKkSZDPO++822+/nQUSaYJJsUT8k7qPNkTdNSj7KBQOwCmHH374+++/D3ncuHF77LHHn/70J8innXbazJkz77rrLmMTxAoKCnJycoytvFFTU8OqrLokv2tQ9lEoHIBNwDjLli0zlmXatm3LpNMHH3wQShCLAd155515eXmshchUVbKPJoLtGpR9FApFbKDso1CEcPDBBy9ZssTYlju5ubn06eyzzz6PP/74+PHjIS9cuBBWGJPjjaucqzYF2zUo+ygUIbRr145xPZs2bWrfvv2WLVuMre8zdOhQNgI74ogjsPHmm282tv+XMI5Sz65B2UehCKFPnz6ZmZkQPv744wEDBuTl5RnbmDA9PZ0x0E8++eRFF1105ZVXQp43b54oQdXV1aAtcpCEJlLGn9wNxRRuKPsoFIrYQNlHoXBQW1ubkJDA9soffPDB2WefzbI+UHxEnRk5cuSSJUvoA/L7/XfeeSfjnt1rXtiz2sLYVDJVfHYAZR+F4meMGTMGn9dee21NTQ0TU8FBICZpDD9s2LDXXnsN8gUXXHD++effcsst/CL2IeOkpaUlJyeTudgUjHlh7uZiCkLZR6FwAMWnqqpq3333hbx27dpNmzZ16NDBWN9NogVklppnA3gw1KWXXjp79mzId9xxR0pKCvmFfiKul+G7YCXtRLg96H1RKBSxgbKPQhECrCTW9MnJyfnwww/p34EJJkV8oPjgn+x1cfjhhz/00EMTJkyAPHPmzPnz51NXMrZXKmOgcUB3OVdFPSj7KBQOYCIlW0AeOHDga6+9RvaBzSVpXLTCSEaws7DbE088Afn888+fMmUK+4IddNBBqamp9AExJohf1zpkDaHso1A4cDeuGD169AMPPCCVw0A0/CsYhEtjkIuLi7Ozsw888EDIjz322Lnnnvvggw8ay1C/+tWvyGJcLFP22R6UfRQKRWyg7KNQOGCcDteqhg4deuONN65ZswbyHnvsIW0toL/IwjkUHynzPGDAgKeeeur000+HfNVVV91+++3YYmwjDS1+uAMo+ygUIcBQooXVv39/v9//008/Qe7WrZtx2U1uA81dzrlLly60vM455xzQEOOAGD3EFXe3/VVTU4PjM0YRDNVql+Rb6WUrFA0hego4YtiwYf/4xz8gjxo1Snw9OwD0IGhJxtaEnjRp0owZMyAvWbLk0EMPJWFBaSovLwfvGLumlpiYKJ5pEXbjtcUllH0UCkVsoOyjUDiA2SUKDhST4447jpU0rrnmmsYkSeArNKCKiopuu+22u+++GzKUoCuuuIJ1ERknzZ2h7MjqvrtHWGuDso9CUR/gkYMPPnjq1KmQV6xY0bt3751+BVRSWFgIITc3F5+XXHKJsU6iRYsW0fIiB9H74zayQD2ttlW8so9C4QAKjtsB3KlTJ/qb//nPfzaGfcrLy8k7xjqV09LSIMyYMaNz584LFiww1rs8ZcoUqleMAxJ3j9uT3aqg7KNQKGIDZR+FIoQ6C2MtpsTExHHjxkF+8803zzrrrJ3WTk1PT2e/UxxBdoZVNX78eMZML168GEbcwoULjdWzKioqqB8xZnp3Xlb8QtlHoQgBZpGwD2Syz6WXXrp27Vqupu8Y4tPx+/204MAyIKDp06cbWzR68uTJZJw5c+aIJ5vZG6ZVpmIo+ygUDtw5WcZyQf/+/Y3tbwHslH3AOOJLdsc3g4ZYmWzixIm9evU6/vjjjfVkP/LII9wB9NRq8+CVfRQKRWyg7KNQOIDWA91HzB/8k+E50Fnuuece1jN0L04xTkcWy3eQzyVVn/v27fv0009DgAl29tlns1OzaFuswcoB8ERsmkpjrUVC2UehcEBXMY0gfPosIA8ePHjRokWM5cnMzMRu3AfUEwgEGKTj7qKzA4BHDjroIGMzMKZMmXLOOedAvuWWW0hPUgoanyC11NRU8k5RURE7x7c8KPsoFCFIPhf1IG4cPXr03LlzP/roI8hjx45loXjZnwzVGPZhv1OSCxjt+eefP+mkkyCPHz9+6dKlxqazYgeWoIcmhT0lKczv97fIXHllH4VCERso+ygU9cFVcKoze+yxx1FHHfXkk08a20lZ1BAG7DDGpzElMqDXbNy4sX379sZacH379n3nnXeMbR7P5qi33347TDA2U2UiGE+0adOmdu3a7b6LjSGUfRSKENxOX7CMNAI8++yzTz31VAjff/99z549uZH2V+PZx7j8xx4LVqH/5ptv6Aw666yzHnjgAbIPF+9LS0uNDRSK4DXGFZR9FIoQghbGRglKvDIoYPDgwQxHfvHFF2fOnEnGITf9osJgGRkZUitaIhKh5nAh7Mwzz5w1a9bvfvc7Y4srYgcyUQuGso9CoYgNlH0UihAk08K4Gh9DQ0lJSTn33HMhP/fcc0ceeWTfvn3lK6K/7LQyIeODWMqHi+iMFUq3gPDoo4/CxJs0aRLk+++/H+aYmHUlJSVZWVmRvtzYQ9lHoXAAm0vMKK52k1BoYTE255prrvn3v/+99957Q96yZUubNm24f2OCfdwlxBi/w1ghnIjmXvfu3R955JGrr77a2AZh11577bHHHmtsDkeLpB6j7KNQEG4G8Xg89XQZumAWLFgwd+7cAw44AHKvXr3Ky8vppW5KYTB39jxY5r777oNwwQUXTJ8+naQzYsSI0tLSFukDUvZRKBSxgbKPQrFzlJSU4HPatGlPPPEEu+XcddddksDVGL/PTlFWVpadnc20r3vuuee3v/0tNCDITz31VL9+/Zp48PiEso9CsXPQ8IFFdt111/3mN7+B/Prrrx9xxBFMhohIMxw6hkhzubm5s2bNOuWUUyCDeiLCbnEIZR+FYudgbGFhYeFhhx1GleTiiy/+17/+FcGyhHV1dVVVVVIcun379l26dKHcIqnHKPsoFIpYQdlHodg56I6BYgLhjDPOgPzQQw/dcccd1157rbHmUtMXxaFepaamsqaPz+eTpHa/RYvs+aXso1D8AiQkJJBoFi1adM455xxxxBHGZoo2/cgw68Bu7lpipLwki6YfPw6h7KNQ7BzShwugGjJ06NATTjjh0ksvhfzOO+/stOnFTgHqqaysZLA1OYhRiFwLa+LB4xPKPgqFIjZQ9lEoGouKigrxv6SkpMyePXvEiBGQH3744SlTpjT94FB5uIRvrOLj9/shQPFhXcQmHj8OoeyjUDQW7oyKzMzM1NTU+fPnQ/7tb387fPhwabgMA4rZYeXl5RKRuFPQ2hKW8Xq98t0WST1G2UehaAy22XLL5/Pts88+ECZMmDBnzpznnnvOuIoEmV9Y/acVQu+OQqGIDZR9/r+9c3ltKo/i+O8mN48msY2tKb5KUTfODIjY2pUiFYVZiFacmSBUsatS8YFK0SqitijUhYiu3LhVcOVGcCMKLvwL1OUI6nTTsTev3tzcm+u5v9P8JvSBthOTmHw/i8vB3rRJ4H495/zOA4CVwAswtm3bRvbQ0NDAwMDTp0+FnP1MEZNaxWWa5v/pgG9soD4AfBvutOApHByF2bZN6sMZmZ6enjNnzpw/f57s169fr1u3jpM4XIXYtGvavwnUB4DvhTWIr7z3gjWFNGhkZOTZs2dCTiC7d+8e1wdyb+r3zB5rTqA+AIDaAPUB4Hsp3+Ou6zr5PlyeQx4QuTl3794l+3fJwMAA308BGk6+lgLfCwDLoHxpMomO2sBDRk9PD9lnz569evXq3r17hZw6lkgkkPdZCqgPAMvAdV2lOKJMU8jB4V1dFy5cuH///uTkpJBzoFXlIVgI1AcAUBugPgAsg3kBlIrCKLzi/E44HH748OHw8DDZ+/bt6+/v5xssyyI/SHWrqzUV5aFcswH1AaAC+CVCysqBAwd4JPPo6OirV6+4JojH9PAGQU3TSHrYbuZaRKgPAJWEszynTp0SsvLwypUrfBbGh1+sNfl8XpR1gZUnkpoKqA8AoDZAfQCoABRGcX0zeTRTU1NbtmwR8szr6NGjR44cIXv37t0q1xMKhcrXk/KRPHwfAMBKKE/fJBIJNvbs2ZNMJsfGxsh++fIlyc3MzIyQe9zVMTwPFav6+60LoD4AVJLypnbXdc+dO3fo0CGyJyYmbty4UV4fNDs7K0p5ouYE6gMAqA1QHwAqgOM4fHRFjo9afBwIBLq7u3nvxZ07d3bt2rV//36+n9wiPonXNK1pWzGgPgBUANIO27bZLs8fB4PB48ePk/HmzZvbt2/v2LFDyOU5dLPa0tWE+WYG6gNAZVDb1tUQeHZnuK5nbGxsZGSEJ5CRH9TR0aHyPsr3IT+IS4EKhYJanlGRRan1CdQHAFAboD4AVINNmzZdvHhxcHCQ7MuXL09OTsbjcSHdHPaVstlsJBJhB0q5UUSjOj4C6gNAdaDwqr+/nyfPJ5PJa9euTUxMCCku6XRalMawMpZlmabJwZfP52vUMR1QHwCqRC6X6+3tJePx48eHDx9OpVJkj4+Pd3V1Cen7kMvDSSJuSeXBiSRbDSk9AuoDAKgVUB8AqoTqqOju7n7x4sWJEyeE3IP64MEDMrZv305XwzCEPCaLRqMqH4RNygCAlcNDoLm0p7Ozc9WqVY8ePSL75MmTPAzo5s2bBw8e5PFjBQmLTjgcbtSVhFAfAKoBz/fhLlOSFXJtNmzYQPaTJ0+4DfXSpUvv378/ffq0kG2olkTIHNCiW+QbAKgPAKA2QH0AqAZ8mMU1PkKON+TAKhKJ8PDD3t7e69evP3/+XMhi6L6+PvVa7iBrPP6b7chV4ezjqa1pFKba0v1rbW1zHYcdQJ+8s2g7c3ZjeoUA/EBCwVI9oSs04T1uxwaP/fbLr6Ojo2T/9ceft27dSiaTQuqUd+Je/0+ZUxQyq+VYlicgjveOdb9uGEYsGl30FXPqo/rcePsiN5uQKpMkBVq8RP3bt2937uybnp4WMiVGUasuNYjudIrOD/9gADQ6KSPV1dVl5r1R86Zpjo+PkwCxHY1EUulUrd/gNygWbO6zjcVi5Kx8+fKF7La2trVr16r+23kg8gIA1AadZYmCUjVYn9wfLkwgI5PJdK7xxkRu3br148eP7e3tZM/mcpZl2dJdSqfTakURAGDFtHd0GCmDO7zi8Xgmk/b7PeeAns1/pqbq/ykLhiOO44mJ67p/f/iwcaN3okce0PS/09zEvxCdf0CfkGWIFIdslfehgPPTp09krF+/nn7p3NzsgK559QtzlQvZbLYaHw6AhqalJUz/lztOUdotPp8/GAxIO+KlX5cIXuqHlGGsXr2aDDOfj8ai2VyO7GAoRJHjmtKg63noSpbUrCMhQ026fv78mf4xHvdE17Ly9F3MzHixXDgU1gMB7lIJBq1AILjILwYALAfDSKk+L7q2trbyACB66OgRU8u/6pY1nQkhj6WKbpFkyJjxirbJcIpOWm64X0i9fyQAQKOiq94TbvMn9aWwi8u6N2/e/O7dOyFdwYJdCARD5a8sWN65mFezUP9ngQDUPzKRmpN5DNsutLaVKoNMM0TPY/2X/Ph9GenjkIaQLHD8RMETTwhZ9BU6V3OTXzdvvIiQDW+xWKwl7HX3s/Q4suU/NztL8qRp8pCertoP/lQANAFW3gyGwhFVGuO6nBWZmzT2M8x+VtNgRWnBWaFQIPVZakKIzkWGqt6HFIdkiHNALRIK47wfaBp/O97f8Pm00vz9ouP4/D/B9wJAnUMPl21ZOrezaxo9Wf5SriebyURjixfs1Q+uO1elnMvlSDFZWMgJUhs+FvIVtQlUpH+gX8IAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" align="bottom" width="287" height="280" border= "0">


 1. V mieste šípky jemne oddeľte od seba obe časti vrecka. Každú časť vrecka potom môžete držať medzi vaším palcom a ukazovákom, pričom jednu ruku použijete na jednu časť vrecka a druhú ruku na druhú časť vrecka.


TIkYsWLerd25lYYFr03+E7O1yOkxTJAvq5xZ8ISpIDgjJwf2Dfof32229Pnz4dXKP0zMbf//53Ljns0KEDCEs+ArJjjubVq1e///77XMuNS+MHWQeMq3/+/e9/46XFBdv9+/dv1KgRXz90z0seGxu2eriwbBUE8JljYJGUCO3WrVuzZs3QXrNmzahRI1nHoXXrNhUVzvu5dp3aIJrCQmdeKTm5Nl7miVqI4bEuBQHpw+JQoCTOPUVF6uTieuBkZmZSyDjbo6JBYfGuD4svfwyD2rVr04OGIernXT5CwElxdgmIfeedd3r16sWb8/tUAxVH5bIaB4I5M8j8DZXPu2vXroULF6Lx+eefQ0Px3vbr12/y5Mlt27ZVbjoKshIJhZMV33///UcffQReU9rxNGTIkEceeYT7M48geY26CToae+IOKB3jiiehb9++StfExm6S4FCi89BzK6wCgWUrCwuL0IBlq6CBk3SsFqP0ahKWYKlbt+6erOzFPy1WOoCI7228+bOzshWFg3IsO85n42dUZCSlBJQXTAWmTMnIyCgrK43Vp8C7Ha/linK9aq9WPLQVMxlAi0kaqR49ejAt57hx46pBWBFiiF100UUPPfQQXXUwlAKxd8w6zARXLx5WByBV+BFTqkCKMrnojBkzYKnBjlO6rv3jjz/es2dPpU146TnnT2m4wcqbNm0aYzKgrc4880wubDr77LNxRfyi8S2b85X8crHxVg2llfWUKVOeeuoppdcM4SCwNJXOxoXdzBLWFoeEZauggQUdmIMFT61j3OmARjzNgwcPueyyS9Huc2ofRnVGR8fExJak6PbuPbtzsnMSkxL19ugSxxnsfC/RMbWLCgsz0tPRTq7tWIvhemDExjjgaIks3pvp/MQTT5w3b57Sa1NAi7SMvvvuO67dO9KQpYsAWADd27Ztm9LrigJxWlVOQRVIkkI/mHFSsOC++eYbpRPJc1E3TnHDDTfMnDkTbXwLdLor/eaQzjPCkx73F1544eeff2bU7tNPP92yZUt2DyyGhjjRpYCrcpcWmemA2rdvD+L+17/+pfR3AcZkMQ6c+sILLyRzsWaixSFh2SoIoDeXoTqMq1I6u4A83CUlxQzPycvNq1/f8exAKMXHx2VmOavkIiMiveERjKtyEBZWzFhq/PR4IvVh8wsKYmJjKyhAwsOxcwwTk3orwsLDy0qdz2L8cJ2g0pk8KcogCrp168ZRhAGM97moGFltF6DTRJxiwkoY2Gb9CynA06JFi4YNGy5e7MhJcyn1QcD7ZoZfmmD4kvQTPZe8oMqIGgcBrVq1Cu0FCxZMmDAhXRM95MzkyZOV5lDzSvF9yepF3BOSi9IK6NVXX1W6zA80UeXiz37ka4ZN+S0JkDZ1NwQvOsPofKg89Io5M7p27fqXv/yFExRt27Y90PSCGSgvpa3lLOZKT94xydrql8q1stSVQhsHV8ESke/XPak5gs6Y3K3cdewSxD/jww8SEh2lv2tXWnR0lC+5blkZvv34AILyLFtZWFiEBixbBQHmojO+ePHS2L59O90leOPh/fzr2l+V4/IYwNcO7DtPmCcpyTEbc3NzI6u28IIv2GOPPZbVaHbt2lW/fn1aHFdffTUXDCq3nJfkVzCDuQ9pc+3XheSXZl7SogO33HIL0ycwbekhQVUFySDhZnjP5+fnSxQ4lwooLSJE3eBtj7vHd/6sWbP+97//ffXVV0rHo9144420s5jRQfYXMSIZfnAWnJ1CbODAgVCgb775ptJzhXKBB6nbGDhwXbj/7M/VGkuWLFE6UO6ll15ijSKI4hEjRjBurkmTJuwtjX0J1peKR8qoOIm/4ookMVnl5P3cWTSXmcanslzaL7gP6zOa+pod46n53VFhKbf4Iz2YjhNw6lu//LJC6egQydcGfRjvTIU7ajHSWIJaGZatggB+/RhmtCmUfrilbigMtBUrVuzWzFWrVnxRkWN9VMCC8/oeF8dLVbWgKD4ozZs35zO0dOnSs84665xzzlF6FQ5sIgwA5bKqPGfi3A3kSRU9zw/S+KJVyI+bAQS4fOxDfzYXAB8yJY5YEPtdMg0qwYXIUJScNuvXr3/33XdZORFbzj33XPyKdpcuXXBeHsq0fYSq0H8m21GaKGEvk9ObNWt2zTXX0Gw3EazAKNwf2rzoHjgX/US7U6dO9913HyvUwjYEYzKG66KLLjr77LOVdn4lJibyTYCGyZuSdBCHNQuXSaJ981Uka7BlN+XGqQaSVMfM6E1TlAs5+V3gS8evJmcRePjvvPNONsbef//DDz/CD+K8JSWlsltk1MF4irBsFTRQHfA9j68wKSmJj9eqVas+/mT2Kac4GabAXFyZnOjkn/NmZzue8lq1EkpdF9LvA0+KkcZUf8uWLTvttNP4xIwePfqxxx7jQ9+2bVtz6KIhSbICOYXUqpCkVyZwsXheObGAUfHRRx+RLgM8vhRwNoPv0SYJ0gfH4Yc+//jjj3QtQUxBUULHKR1ujt3MkotymebKZFkzIAfcunUr7hJP+sgjjzDwSun1BrhM7h990Hd+gOCEo3k3hPQTEhIuueQSpd3/O3fuJF1u2bKFXxyU8qWXXsqqH7heKC+5CjAXv1C+KcX9FIgvUuJUmeBMVco5cZAPmnV2ec/5SPAhwQ3n6+ftt98eO3Zst27dlJ7u6Nb1pEc0W6WlpeH1wyHj1Xrf59sKP9hbwbKVhYVFaMCyVRBgmgkycbZ7927OoP/www9Nm7eAkaJ8AQrO6xTWH97/pVoJl5WV7v+4AYNvfogOvoonTpx41113ZWRkoD106NC33nqL9tGtt97KbFP8CF6kgScqkULQeIGbQgMbqVB4QHoiYHtC9SxYsID7+E1XHfxCuNyPv0p0Pu4Vjjx79my0J0+evGHDBi6OgQ1opkVVrnUjZjghlylZT/FXnIjS8u6770b3cNOUruKj3Nk3M6NWUJY64iyw10R942JN1yGvGt/g1KlTuXHSpEmM8Prggw/mzJkzbdo0XkvLli2ZXRo3oXXr1nSERbphenIf5FGUaVympuAOslCJs7oyJXpI8NuUc0GB8svlDWdgDX5y6nPu3LkPPfTQ//3f//GDOEupPlFcbGxpaUlZmbsQKrDHw7JV0AAWEL8A2tDzXMbRsWPHk3v3adLESSW+Y8eOhATH5MnPz8dzw9nc8rLyKrpF+LjgmMxv9dRTT2HsDRs2jH+6/vrrGe/Tvn37iy66SGwudZhV182hJelQhLmys7Mx+FkVdfr06TCpuPRaagIeHGKTSk473BOMNyZsWbx4MTiFKVn69u0L2/bEE09kB8QTT/8xxwy3iMufFBbtBLnFSNQC9uHqmbVr1+KAkutd7c8gCgpb0Vclv+IrIKGwhqNwdM+ePUlSciH4WocMGUJfNexWvAVJ3OPGjcMdI1937979jDPOIHOx+qTpoOStMM1D8f2JNyrAqzBDKHBLhdPxzOO7pvftySef5KJ6PAlo7E2Y43V4ivciM3NPZKTviwsP7Pm3bBU04LmR5wNfDJ4YhmWiUVhcmpPjLDcrKSkuK3OeVz07442Ncb45521XtbXHVDT16tXjSmYM7NGjRw8aNIhnHzBgAF/LEFl4dNq1a6f00ynv80CGoukpl3SdBCPpMX5GjhxJhpoxYwaGEEUcawIe0o3Cg7MnPDgY6u2334ZGU5rynnjiCeabN2MpccPj4+NJRn4TlLg0Uqo5fYaN5Av8afv27YxTv+OOO8CAEp1kzhtyjlIZdS6qAsn6wBP5+cIkUq9Vq1YkJrlprHFL0m/QoEG3bt2uu+46pb/3devWsejG888/P3bsWDrdwFy4V/yiwcL4CA+F/TlJpzRFipc9QCIW35YZnoYLAYEq7Z/Fa3Lz5s1o4+0oc8GUVL4TedWuNCf/bXycs+6CbtbwiIjiosLomENPuVq2srCwCA1YtgoaKKxoaOBlhTchX2h480THxjFRTL16Kbk6X2id2nUgPfLyHfWBt31FeZW0lby0qS969er1xRdfQF4pnb0kISHh5ZdfVnqm/IUXXhg1apTSUUiytCWQ5XhmYl/Gaiit4d977z16fDZt2jR8+PB//OMfSr//GZXDjwSeYCAzM/PLL7+EBkT7xx9/bNOmDVfbnXfeeeZqR9OKgUaQ1ZHKdVE5sdHx8SJeJMIIx2cmeOz87rvvMhkZw7IqRzkw66ksUah6wmiZr1T73nO0cTlyfNjUEiMm5dHk40xNIamBsCdn3B5//HHoLEaNzJs375lnnqHkwXMI05J2GRqNGjVingwzf446nCwX0O/4LKfzvvvuOzxRS5cuVTpWBrKXQXYtWrSg3se3Ri3mO0WFNzW1vu559IYNGzknrgK2Qy1bBQ20d/gYQRV36NCBT4CeBXdD6UpKYqKdHWBYOdPAYdpuL6/qotbSUmfoJiQkwbpBo17dlEGDzuNz89xzE+666w4uToThc/vtt3Mpyc033yzTxmpfQ89vbbB4KGjxYQCDquhBh3WGIUEX0tNPPw1ykYNwcp1tMRzM8gqMzaFxAcNn9uxP0Rj7wFhPmOeM089Ae9iwfxx77LG0Z2Ni9uG7/da5MLdwLJmxGjyvLDzCeTHMYLoqw1T0w4EqX1QFEqpmHtDM175nzx6YvVxujS+FF2JOU/gtnzTHeVsNpZPx44bv3LlTOTVHfvrqq6/++9//ov3ss8/iS2QwV//+/Xv06KE0nWELfaz4K676QF5UJin85ZdfJIIEhA7G59M1ZsyYM844Q3Y23y57O+zxMC8bHqo6dWrjpcPNYWGWraoXfjMy1Zlmmx6Nn5f/3KiRIxYwbvG8MjETtFVkRMTV1wxXesXc4MGDMUqVFhdDhw6l3xpdNaWTlGXGsyg1B/FGpT/1m2++AUl9//33POC9997rNytHSKAsR5fwFM7LA6K9cOFCJoGaPXt2TLTTgaTkpLvuuosOl/nz50OokqfKSisiIqsan2kmPAAL3HLLLZxYrLYKDqbjjJAc7cqdTYNW+uCDD9gxdFJcRYEE03Oeh/vjojhvACY6//zzucOWLVtwFgbQf/bZZ1Tf+ibHiCoH9fCDkGDYzvUYePv++uuvK1Y4YehpaWmQTuw51DqkOl9X1VCsxLKVhYVFaMCyVdBgZrmU1VvVA0r0Jk0ax7gxL/EVXtpQBfn5b7zxRnmF8yb85z//CSnE6a0nn3wSL0nu07t3b1mFz4lCdh5GgRgUn376KcvT//zzzwMHDmSeX75U+f7HKxrvc75g+XEztIcNbNmxYwfT2rz//vtr167lHOJ1113Xvh0zzXunv/8+w52H/t/Q5s2aZWU6CjG5dhCm5JS7yoQ9vPrqq82lKtXwfbGGmNkZU9Yx1xDu9q5du7giRxnhAhBWhwyJMk1XMefNBYOQS40bN4YgQvuyyy6j7w8afP369Rs2bEB7+/bt+II4yQgxhe+U03atWrWCDOeTgz3bt2/PhUqw/aste5qybBVEmA8i2apyhrkjBD70iUlJklIKRgH9TSNGjKiVkMDVzrCtHn30UckGB/KSqNGzzz6bViGeSAxdZkleunTpjBkzwFO8OiYaf+6551q3bs2LwviJ1FD7BhAwCEAGCQbAsmVOzSucbvbs/9aKdwZVv/79r7pqON0liQmJTo0MpfZk7hkzevTWrc5VLF6yePnPP592etCSc2EAS69wjaAqfkESMnqkATNN5kP8yBF9oBH34osvgvGZVEu5bwLc/EAKnUmkLr4dvysiR5tfinIfmxQNpqUmOFO0evVqWP1ff/210mu58PBwhdOkSZM6dOjAPfPz86Xn1VDA1bJVECCPiISu4CELPNyu6ojSTJGVmVnLdcomJibSb7V127Zhw4a1beuQAjiLWT2VZqsvvviC6/6nTZs2duxYukXwqsRVZGY6ibcwnrHbww8/rHSGP3MhWGUipvtDpCXkHqvy4UU9Z86cgnzHt3ryySc/+shjXU7swoMXFxVTfZVXVOzY6dRe5ERVSqrjhsN7+6cff8rc43hzatdJrvpdYqYBWUmHu2TWEKweiOhmfjHJ0gVyYRKIKVOmQLbw4RFf1Z49e1ij5OAHNxkKn+UBQXOSxT8+Pj43N5fBXPirrPLLyMhgZjSwz6pVq5YvX650cFa7du0Yb3znnXdSR7PneJnR/U/PGj1u1IZHFJatLCwsQgOWrYIJ0VZ+HoojDeYUxbu6vg6lSdu1q6CgoL4ObNmVtisjPZ0vxueffx5Kh0HGXbt2xWuTq3Og8Ddt2sRy9rAlIZFYf7hZs2Z169aVVSyi84uKiviu5jWyJHXDhg137drF0BsYj3PnzuV0UpcuXa677rpevZxJrtrJyRALNFFzc/LkCIUFRfSJ4CNQEKIRIqMiqaq8FcpTZbcSl/LI92KuJQx8JWMV4eerMjPYfP7550oLvQceeIB53LmuEI3atWvjJh9SvDAUS+2bMYaJsXgix6Gpwf0ZEoXb0rJlS87DNmnSBCKaMW4w9xo1aiQ9ZBZQ9pnOLAIPfDWoKsKyVRBgWoLcQq9ttdXyY3Wv3woKKPJBMXgu09Md31NKSsrOHTvoZcfgHDJkCCt0vvbaa6+//jod5yeccMK111577LHHKh2U4HdwejFAYfShcFUzLw0Wwbp16+gse++991auXEkT8rjjjrvqqqtIkXyUPYoRDKX5+QU8LMZMbFxcmT4mrJVINx2NM7Q0oeTk5HBhttKJnmvVOnTamUMCpCAMZQYEVM835bfGRUh5586dMJYZ/IUvaNCgQRLTIEGwYtofBLh1koIG7E9HJE17viF4EF44y8cpbf3htnMjPm76tvCNm2vguRFbTAoT7gtKAO3BYdkqmDDZqjrjrX77zVl71bhxoxz9toS2SkhMZGd2796d7ERvO05WOkooLkaPHg2u+eijj5Qum3rJJZcwnApv1O7duzN3JbbUqVOHDz3e7XRPgBDBUD/++KPSYTg4C9+0p59++oABAzjHhxEiE1i8D4yAjXSqImJUOB3DDhg5bia/qD2a5nDGCoxPvbFx48bff/99uY7yDwpVKcO3TeKguKhVq1b1eNmZ7YAExCzm7M+CBQvuv//+Rx99VDkxscPEb40bLrIlkIyGJkRnyan5k4Hsyg3+UkbWVuUW1pZVATKFYsJcD8s5Vn626rlVDwnLVhYWFqEBy1ZBgFmrmVvWrl07ePBgvqOczLxVWwZ4SMTG6+l/t5RhXK1a5W4WY7wfS9zEKcoTXuFVScnOGrTCopKExORLL/s//mXD+vW0ItHzL79c8J+3nKLEznSS61pKT0/n1UHytG/f/uSTnarxQ4Zcil9ZqyrccMfgLGHhvney13dmvV2VVZS7QUMefMSNw3Le9I7iwL3Kd5ZPOpkkmIDJNYUi8AKnAcJMuzIlr/YtBnNwyPQftUZwY4XwAFBf+OSkG9glO9A/QCUC+xq6ae7cuWjfddddN954I32IZidNf9BhCSsVQH0zP7+qnJRlrmW7ZN2R28s0FbKUCsfhVdP3J8rRzH8tR/YoT4mbDkgnlnBuBdQ0BL9X3y6bO/SIg5LbVMIY2xh4HEv6qa0+q/D34dhOx3bURlyf3n2KS3xpUjCiSoqLmT6tYcOGtObCwjxRUdFh4b74zzBPGKsfFpdWKacgH+vCgsKiomKuO8vPz5/3v3m4i8op/rqnXr06koA8JiZG3hAYFdVggwQCP0Ixx7x4NlmxQml2+Oyzz2666SalM/CBraq3sweEnwvPTLcvldBknSa2S7AOF2xVzpZlBglv2rCRpmhaWlpOTjbzW+GeJCQmegKIzrVsFQSYqc44osBWkpnP+aun+uYHfx+ysjIl7RG4wDfwHK+EF/8U03jqNahe5ZX5BLxCy7xlZVouhVVtDpShj1lZWXXq1uGoaNKkSXpG+gfvO3HVf7vwgi1bttAxjB7m5OTQy3a4iqN6cKDIeNw3UBVnLVauXHnDDTdwGfALL7xQWjWuDyIOlO7KzJcvoP7lM2/OMuFypEAkrpfVZKdPn/7NVwvSdBRY27Zt9+zZQ8qjws3Pc3yI8QdVu5atLCwsQgOWrYIJv9V2e985f3THDomk5OQK7XEog1xyQ3WcN6e7yszRO9yoa3KFuUJMcn7vrTX9u0DFQcviN70yEdoK+pTz+olJSX37/oUJm5o2bQphxSypeHWLbVUTIEXPBH5B/7iNP/zwg9JrNiGsxo8fr/aXR/QPhJ8/q3I2LmWkA8XOrF0on6VXDhb6pk2blC6V+M477zCyAdf79jvv0Pjds2e3ZOkqKSkODwuPr3VoH6JlqyDADDhkm7P+YiEeaS971UEHkNIjB4+OGHrFZSVksZh9k1VVuLXqvHoSG+2oqsXa0DubmprqlA7UCfOyc3Jw7NO1rYRHfNKkV2UtmyxJMeOnagLMVOiSAtA0rGANsbjeoEGDXnrpJSkjFpS871WHnw2LL9qswSU1H/cb2QDLbtWqVZ988onSwXectOndu/dTTz3Vt29fxbxGFV6yGA4oVnxUdExBfn5cAJMklq2CAPN1xJR1LVq0YELIP65ThwdHIrkhOXtflRHh8lYVZyr/Gu4+xNjfV2amahcb6c7uQShxJLCuBEunPPLII4MHD545c6bS1YxNhmJJZ+XGDf2B8GMcM2adTpxXXnllwoQJXLGMMSycK7FO1d3jSvDTUH5Uay6rprbCJYChWH0WPIVfmaR01KhRrCbJCZO9ktPjSdIOx+Ytmm/ZsmXTxo3cHIfvjqc+KGVbtrKwsAgNWLYKJvAuYq5hJpOlGHHeQjV+TjDCjWwqLSkRSehkPQ8PF0kV7stapcvSVWhL0KlP56uHGFG1cHCG4ThzgnXq7NHpupzMBJGR9es7+Rgef+zxoqICZuOaOnXq6aefLuv+mYK9KqcOFg5kzS1btoyVJSGsrr/++ptvvln+xKWUkoX9D4df5IFcDr5xSF3OCeLx2LBhA3Xuu+++u3Pnzu7du6N9zTXXnHzyySeccIIywqxyc3Px7VCPOx7GuPjtO5wBkpefX7du3abu6p9SN9dNVMzBBKZlqyBgr086PJxpOhITE6W6pLMeOLKms1WZEc6n677pxbF6XUW5LtEKrnLDZvSPMO3kYlkEb1XzyivXjnOqn5aW0uLIzcuj+09pm/Sll17ialuYhA8//PDw4U7uZlmkUhNgUpV4MLdu3QpDCZ1Xuvzf0KFDuZSSxSxkYZ253PoPB19X5gJsEE1GRgYDEWbNmrVkyRKmuAJD9enTh5n++a3xs1KTzYy/db7iCm/79s4Hi4uKYDbSQC4pLo4K7Eu0bBUE8DHNzyuIrxWXl+v4UFo0b1lYWMw3TFRkdJm3QhZqefYmExAvgbewoJAj31ksHxnBpPqO/9qpO+h8/ZHOFg+ZQjuYPF7lW20PsNQtWIMBnA59eF1CcabwwvhB/NXxINDlhNed63LCWXBe9sY5hhHO53w63Jexy7emPyzM8TG5U597/bKGquDn5CKhwDiQy3UH2NZTix52GJvD9MQpFFO9evXoE9mwYV3nLie4h8SnwunDateu3cSJE7/44gulKxccc8wxUpbCjAky0ypI5RjJGEd2kO2SU9RPXJiB3diZnzUdUqZbGpdDXxtLqzKnwiOPPBIXF0fPDmcJyFME2YoHkdh3meX04+LKwfEmDp76UT4rV4qfpqdcAr7CXTWt9MIGJomdPXv26tWrGeN2/vnnP/bYY1wDX/l0h6il6vHk6bWZeiT4AqpBVQxn3/9HDFi2srCwCA1YtgoCSkocLQBhVVxculgXFMFLIykpKTrKeTEyHQrjAMod4UKvkEe5bzlsrFuvLqsVlZZCFxdTcUAcOUKLk2UlpY4sKfcFv4SHh/ne8zp3UZaeiAzTxfWcjRHhjoJzUx2VekslkYhM+WnRoGUXPhgZCV3um+xzcjSEc37Qayzlj4yIFDUHKcRXapixc2FJsaxNq6goKy31+bZ4VmY3deSUIw1pRYbpiUjdAceWdHbm25tvZpgeLCGlPxiG28h1c9dff33jxo2Z9RRmCLTVaaedhvYpp5zSvHlzTkLBKjHD3ClhzGT5PIUIMTHbWS2RGyUtFK9arDYmYOFViPahWONJ0X788cdfeeUVtC+44ILRo0fzuvxEmekfxNGoKCV5i3lwThrKIhg/RSM5rSSaXDK4uk+LL9E+Fy2J/JGpOibqYXv58uWsDv/JJ59AT9EDe8kll8CMZS0cGHdSBxuKDJ2sthIElq2CAK5lU44Z5dh0Shdrg1HA9EyxMbGe8LByN8qOvuqIyPCI8AhaT9i4O2N3uLtkF9srwvjMOWYXx7Pj7XZzDPE5Y2ao4pKSorKypGQnlV2FNgWVtvjKveZKDk9iYhIPCE6gm4ml7dn2eD2xMhTdYpxKG2gSN1QrvhZ3hiXp8BXNxvKy8gofQzH/ictWjg3rDfdVMZCgQdf01aaocyoPSQrbY2OdDhQWFuJ09D1/+eWX//rXvxg1CloBAZFzcaLzNJQuaTF37txly5ahPXz48NTUVEaQYB8wHf0p4C/msUlJSUGbnhQ6WcxETrxkDGa/vFcy/v0y9vkFHIFMQUmMNkK3c3Nzn3zySbQHDhzIpFF+zwzvlck7ckBxEEiIA2nrQLaeGRIl1RJlmaoyKJiEyzw5OB1/xc64gUxLPWHCBFwIbdV+/fo9//zz9JrjUH4pa3jrzHt1uDltfgcsWwUBZWXMBxAWExv16adz0L7wogshRurVdd7zJSXFXqgkj77VXp8HgQupJFA4JtpX0C0icm9SAfwsKS1RpZoLMFrKyugWMdMPQLNEx8cXFPrkAJ9kjxNw7nud6kER5kaKV2iK8PmzPB5fjItXqyAJ+MQ+9Do5S1fDw+lQ2Bs+6tHTg2qvG973inY+Xu7mXHD64DFCJR1q1msM5aa5o47+L1+cGm4CKJ5/WrduXdeuXRmR6CeF8vPzOSyP0+BQBMfhjq1Zs0bpwtHYh/Xvpk+fzqmP+Ph4HIdUiIGKMcnUg23btm3QoAF0mdLUVr9+fbqNKH/c27hXfaB7orMgMVhwKC0tbcyYMZs3b0Z7wIAB1157baNGjZRLf6KbTBli8o6ZVUqcPmb52APlVJCUnszu4PME6RtFcqcfSngqQUPp3GQsifq///0Pbc6x3n///a1atWLMFFdlslc4C5iI9xkHR08k14LclmpYs2nZysLCIjRg2SoI4HsGpllMbHS5di3l5jgvsbx8RxfEx8Xvyc5kQfnomBhafGHlYWVl5ZQwUC94DRbrN2FhUZF+W/rUU3R0THS0DnIpLRM3E8wsSTBU4uivUq9+6cKIZPIWaB9oHkYwFRYUl5aVpqakcmfGRimqFa8q1b9iY0xcvMwJVkh67/LyEugmfRxZAlnhqdjr8NJWHt/4FR5tXZb7fFUwaKW35c7KI23FKC6Z5Im80sZfpIQ6JMnrr7+udLZ4ta+vh/eZmQzMjTSU8EH0nX6r0047jRLA/JrWrl2L3jKLfGZmJrQbhRtMTmgirhTBDklJSTQhO3XqBKFBs4g5PyXXM1QMA+uWLFlCGwofv/zyy5nzvmfPnubMvV8udhPicvKboZMrrTxTSTElBxSPmzLiIfApSEvqLP6VinLDhg3ffPMNE8ZCT1H9/fWvfx07dizn+PzCQfCMUU9RnZmJjNnbIv248lPVUYnuSJ/gz4DoaOebgz34zdffNmnqeCWnvz+9bt26K7Ul0rRps/jEBPpl4mLjaOtJhn+lRwJ9mUrbWc6/MF9AZpir/xO4OEs/ox492216i5Sb/o3iH3wTpvkC7VraJ5qpdT6DEyL09uio6HAn/DJKdyMiPy8vPJxue8cU8RGTdmBxwGD4ybJniasI82qfvTGFL9EMjmlTQSMCu5exXKBjfPpcVQ6LicOYXiGlTTwMe9gmaD/88MOs+iX3WawPFvJSblyPjBOQiBAZPiuuKHrNWrdujVtBJvJLOAc7iMt3YDNu1lC6DvusWbPYxnawmJRdaNq0aZs2bZSu/3r11VcrTW0c/AQ6xtcJq2MdKJOyuJz8pvw9e6113/2R2AuJdVAub/JXnGXr1q3cH/2EQU0uxv38+uuvFyxYwPvTuXNnFt3C7WXlCNIxnxzsEO7O1fDpkvvJ5Fw8EcAT+X07RzpkzLJVEJCrY6wSEuI/nzuXX9jixYuvueaa0/VcFYb71u3bfNN/ToYDPeYdlNKdhPGMV7TEXonkwcORnZ2dl+ccPGvPHmg3jjp8Mio6mhk7MULQKPe9osvdhHlhEHF8vScmJMTExlLEYcxA4kXrcGG0Idz4tDkD3nH/a+qMdGrbcXRxUozPLgaAeHCACIm30h4XpbPxRUVFMr+axyG1MspMZ0IwKrpQe9y0M21vSm/lsoYzAjWzJCcnz5gxg8v0ce0gCN4i5gtnr9BIS0ujn4XTcHzPp6SkmE5ftMUtbUobDjOz5AE+js/S7dK8efNu3brJzmY6ChyElGoeUAqO4iCs3KefhAS5hwTHOU/h567iQQA6/ukgJ3fgqqngyD4MK8VtwbWzDT6FYKRaxI1iRgQ+ZhJ63rFjRyjNSy+9VGkPXcOGDYWA+Ewyqsvsrellk95yCSfb8g6T2UZ1kBir4MGylYWFRWjAslUQAFXFxqaNG4877jilM0Pu3r27d28neTlejM1btiwu1osMSkoYyx4TE60zw+rELGVl4c5723md6hwdvlgqvNWcSUG9PVx5xIeF93FBYQF1flFhofP+D6O9EOYG2pThTUuzJTcnt7CokG9OHBY7Z/7mvJZ3Z+zOzctlSBT0VGF+ASccszKdf/wshQPfrV4dxKCcsskwHWrHuQnIHYmoX8UxcbEJCVBytbgdb2xJS68LFDr2F1cdMshem4G+AjzOKsUy5zLpWKG6efzxx3Nycug3+eyzzyBMKG2cfDWuKUSvjazHhEbg3GKdOnV69uzJYjy4ak5vodtSKjExMbFx48bUqpQ8IhykWo9pE4mA8vvqRZJAbpgpCiTGnROLMsloWqC4vZxP3LVrF+QSXUurNX766Sel5QwvB0eW4CwcCnYoYzJgfuIyeXDsA+OUtwjiDvtI52UZkBmH5UzU6h3odeKt4CXvVzlKzvVwF3JnTJl8RGHZKiBUDskzl0EUFDkjLSM9fcXqVZ11Eb26KfVefvmVk3uforRJUlJczFUzjBdVOiSquHxv+roKrfyVM261V4uRDfrJiA13p7HBTe5ueKaSdKhkUpAKT5aVlHD5DpOr8aGnPeKr9BcVyZGDcQWKpNnKp9b3mJaXbdq0iQYauAADBvaa0kOuXr16MI2VHjbgQdbFo5HF/dPT0/n0M7E3a1XBKIPlQu9v//79xT+F0QUyorcFp5YDolHglB10KAMs8Msvv3DUodssJooBKaaNNsnLWHK1ffv27dq14/jHFhjXIDKlk22ZUQvil2G0gfgNlXsrzPsJkqWxhkvDNdKe3bhxI/oA2w3tRYsWwY6jNUqbnedCNzp37jxgwAClwylo7yfrqrEw4n7fl+vn49/v4pj9Lrf0c7ft19Y7ZLmKIMKyVUA4UEier35EjPOlzpw184TjT6BwiI2KPbVPn//+dzbaQy+7TF7XNRYxsbFFOmgLks2pR+LKDSchn37r5u/JjddEAG3i6AXXhVxWXk5SKysu+stf/iJB86AqKpoVK1ZgfII7lHbfgEcol8AI3bt379KlC9oNGjTgUATNpaSkcIiaoDqQBW6mu0TmFjDy0XkROGYwJ+kMpABGI4lAyEDRsG4ru/Twww/LuaRcAi6WPQSdoYdSXAf95NDFZ3mQjIwMHASySGllzcgmpSUPtrMD9evXP/7446m+e/XqhYNw2TZ+Qt+JRKoJaflqJixbWVhYhAYsWx0GzKUPoq2ccGettD/++GO8MIuLHCUSFhfWrn27adOmoX3uuYPiYmtiaRYTEFBcvlM/OrWouJhzWAwZp6KpnVybjfy8vPKycs6+QQ6UlZb5UiHXqgVNsXDhQqUF2qxZs0TydO3a9cILL1SucUc7y0xFsN/JbwYWSZCHOoAJA5Els3tSrY8hDqYUUvorg96hl4reK/PyR48erbSdC9uN+gu6CbbtqlWr0P7oo49+/fVXXhE7RuMOB2fulBNOOAFWJNQl2pdeeilsN56IapEZrMyA+IOjRDwDbtRCIJ866mHZ6jDgLoLb67HiZPaGTU5ITlRUdHJybUYzRUU63h+6pTEAaj5b4aLoWcdALSosjIhwBlViUiJGF81YEBBXOIIIIuMiSWfL1q7FYKYp9NFHM3HJ9AQNHDjwwQcf7Nevn9KshHErtpVy1xUVFBQ4kRC++QSPeVfNfLvyhsD+wlmyv7lkV+27+EMCDsxgBYmlxEVJvKuOwvV5bepqeN1FSId0yuDg3BmnwDVG+hZv71NJ0C9kQRbEmM5sdIYvAL4eDpF35c8Ky1YBwXzm+DyZCotZyho2bBATE82Ip5LSUvypbbu2yimDvKFRw0YHPHTNgFNGUEfbh0eEl9WqJUmyiwqL8gscYoI64LDMyc75bul3XL67bNnSOnXrclnZc88910ZD6YkF0ycN5WKOfw5pP5Uh7CMEIX53pbXPIWuLYp+YfStZ+HEHaUsCL8PddKmVIa8lWYVHmpPQc4kmN88olMfZVTO6ShaHmswo201nthmbLosHGd9UM4snVicsW1lYWIQGLFv9HpgGAt5+n38+V+lJrsiIyKx8Z/anvNyZHa9bx5nbWrZ8GQOvajLwPqdxV1pWKkv2w7Trh6/3eV/8b/78+Wh8++23eNUzsGD4VcPPOP3047S2ioqJFNUgiW6VvlfYLtLJzKkk+ZjE9lG+KH9frTqIozDX/JSuUhCJJS7bTZnDYAUz4MBvB4o46iOcXXKzKK2MfPktoqJMW0xSekoCa/4UlY2DVK4gzdlM8ypkRY4odC5kEflpJiPdrw7908KyVUDwc16YHofMzMycHIehevbsgd1c74Mz/JwCarqIQLX397CB8SA+6eioKIZW/bR48Zdffrly5Uq0YRBylMZo6vlVBw2tX7duyptvcnteYd6ll17KpWcYtC1atGAbwy8hIaFyoT26jcRBI9mKzehE5Vp5GOFm6JPa9xsRa4uZfJW7akSW9ZhXKiGmkmyPCfCYjEy849yHzjWlmQtUxZ5zUYtfLBL+RKpSrlPMl93QSDtFd5tfoBYhEQ++eRuXi2V5s3W0K8tWh4XKlXjxDgdb8flLTUndvmN7ks57FxYetmvXLnrZWe6xhiM7K4uZOXGNCxctelfPZq5evbrLiSfefvvtaPf/S9+UFCe9QXRcjBOoqu9EcXERrm7NGoe50vakoT127FjlEoeM50suuYQrflNTU1u2bMn5uNq1a1fWVn5p0U31Idv9PFbiWuKEAFnAT4yYC4xFrZBTlEsiTN6gDAGIEwkByZ/UvmX1wFyV5Y/pQSd89YRKS82yEXRjKc1ckrOBoeHCxTInIKHnf2b82a/fwsIiVGDZKiBwhsu0PiQbyYoVKxrUd4RDfn5hSkr93JxcbkebsVe5efk6qYvzqYpyXzZujzZ5mMfKeceGH9kvIkbLnLS0NKgbX+7g6Oj8vDxfroWoqAJveXGJE2L+1ltvffjhh127dkX708/mNGzY0JQSPuBatL6Jjohp36kD/lOuJ+jBBx9UOtwB0nKjrsS7efNmGFlvv/220gvipObz8uXLcZd4N/arGszZMeWKEaXvrSy4w4mcVDauU0yO4xfAJcaXyBbsYC6j80vScKDQgcrb9ztPVznoobJyrJwl5kCnUAe4P39C2LsQEMxFoXi4ZbkZkwrVqeurXllW6ls+isEAUnASAmtXSG5eLk0Ax14gbTmz42VcPMhsVkcUTPXn1O9WHkl74iRs0kujw7SjZPr06WhPnjz5zjvvvO2225SbaTvAuu30tpBEmE6X0Qx0VN1zzz1KL1q+4oorpLiTXy6Xg8Os4/DGG2906tQJjR49euTk5NBeY4ACPW50kHOJj+kIk0iuA2UctqjJsGx12PB7uBctWtSho7Pyiw4UqhXsU1JSQmdE82bN8/LyyWI6xppL80vKyyvCw1lmJsyMhzwSoIRB3yq8FYz8dEJ4DKExY8aMKVOmoP3aa6+dddZZ/BTTHgRYCdmvoIsyclcJNUDZQWrdd999at8ZOnNK7kCQOFXglVdemTNnDj8oHp+nnnpq1KhRpqdJim5Q5THzemU1xxWI1o1d82HZysLCIjRg2SogSGYftW+kD972S5cuPambU4MXVp28omnjMI+wUiyhtzdngwOv0ptYo8YtPnPE4POGeL3lZWWxcY6KKS4uzsrMTNBKZMUvv7z55psPPPCA0vVaYECJKoFhVTkjQiCQKCdOcvEGzp07F/eHlqDS8R/UOIcUVsrwLj3zzDPnn3++zGDKfCK04VVXXcWoETPv1bZt26gWv//+e3xK4tdNd9WR1rYWQYFlq0AhDzQpiWyVl5eHX5k72PGUe50Mv4o13L0VrCKxfsP6WrVqMR27Nr/05L9TKzDCXRrtHxgRdOzNbyOhktExBQUFHLrvvPNOr169MNSVjoEEVcmqF1CVucTvIGAYpKxr2e8+H3/8cb9+/ZgmxWtU9wrECpOsbzNnzpw9e7ZEh0nQ5pAhQ9BgkkKwErrNq2jSpAkrca1fv75r165yLtPRbs3AkIBlq4DANWK+2jbGsNy9e3fLli19UcjK6wlzNZTycmGzckKZsuPi41g4T6880wmtnUjrMBIgtrA8zJGDOGvQVXrNMZ6Tk5J//sWp1/L1N998+ulsFn1p0KCBckukMHPAIXmK8POXS9QSWYZJMsEyTzzxBHfw6Kp83MeMfT8QQEzvv/8+GqeffroEdtKtRv7NzMyEjGJGBPaHzJWYmHjuueei8d1334GtJFxTXj/VUP7AIiiwbGVhYREasGwVKGQZBF7aMi3466+/MluTcpeMRegq8zADncIzOq9xbGysx7N35Zc5o+iW8POqI/xqZ7IXLjeh4isuLo4ID58z28lu2rlz544dO1LdFBYWootUVUoHMfjWDAZmrEnbL2qJAf1JSUlQN9wNR4Ys4mEDXAfHyl3Dhw9noXPlhjtRZ0EV4lfJ2YCNMj/IAmgTJ04cMWKEaCvpnoSAWdRwWLYKCPRVcWhxbND62LBhg1OUSnvTi4qLHN+5tvhKS0oLyws9bqH38vIyBlVptvJV3HNKSPhMyCOOSM1EBVlZoKRa2suTl5efU1y84Ouv0R41ahS2M2oU3MqEdrzqw8pSUrn2lDS++uor5STVaQjDWZb1Saymuar5QMjIyOCKRXCrMghOZjaysrLEFSWpppRegsfkwitWrDAzz5jrqAO/Ros/EJatAgKHhCzZVy5n/fjjj02bNmUpUDz08XHxRbq2TVh4WEJcwu4Mx1nTo3uP4oLC4mLHV12/fmqJ13EPQ3bl5TtJOJVeMZdfWHBE+y9JCAoLChOTHMUBil29ehU9O6ec4qt2wZ0l4cFh+Z7p/aHzm/kPZPUyiGPGjBloX3DBBXJwczWcsFVlF5KsB163bh0TkHJ1oZARzmXO2LLNa2EKUNxeXv7pp5++ceNGhpWyVwwfZUUZK69qPixbWVhYhAYsWwUEc4kZS3vznY+3d6tWrZQv0abHmRZUrjXkRjNEx0Rffc01vXo5MVn9+/dnkbvExES88DmXv2vXruh9k14GHV43F6gnzEOhUVJcvCczs2EDp9KMmSL9d4PyRDIXKyMkDUZcenq60kacRDnFx8ebt5QHMdWcGSmidDjVkCFD2GYyKeVqKIq4Ll26/PLLL61bt+Y+UoBLetKsWTNqSTmR6CkrrEIClq0ChThi+OizEB7Yam8JA0+YuKBorZRo6y8hIWHSxElzv3Ay9j3zzDODBw9WOggTNhGDBuJi4yqOtPPK7Xw47CbNVqVlZWm70lq3ccZ2nTpBKErI3FKV007B4FqxYgWd4j179pRs6JI42Gz7rRuXrIcw2RYuXCjRD2pfZ5NkiaEdSqAtti0P0qZNm+zsbO5jJpYxa3lZ1GRYtgoUlFTKXY7L1bMYZlFRUV7NNZAtFd4KX3S619FZBdobVad2Hex2zdVXK8eH1f0BnQEqNSW1QcMGzFe3Y8eOiCM8Wny8ADYBp+gtGJ9ZWZnNmjYL1ikw/s1c7KAAKRC9du1artEDcUs1F+Vyul/D/Ku0QesdOnRgFCjDQWX1ohSJWLp0Kd4EkjCLueGVQYXO8vLcXFmgLu55G8geKrBsZWFhERqwbBUQzAgGKghGe9erV895V+t3c3jYXtPGUVheVVjg+FaaNWuGj2Rqy7G8ouKvumj4+g3ru5zYZd26dUq7jcorZSUNcv/FjHU1S1xsbFl5OecHvXrRYtVhLk4yt0P19OnTh21ILd5G2l806JiYXD4ryRskxm3Lli1nnHGG7xL2dXXJuZg6xnSZyTHFg8ZsP/xUcXExTcXKNqxFzYRlq8MGp9vXr1+vdAoUpdfZKHcqXUYRNtITDEswOTmJ7HbCCSfQ4fXZp59mZmZymUuR3q0a4KwL8vqGd3R0dLibV6ukpDQ6uqqmqGlPSQUHpV17S5YsGTVqlNp3hY2sy+GvZlUOv4pVSgdbpaSkMBCMAVOkOWfpuLszSD89PZ2BoOiAZKER+sMWs/iVmevKslVIwLJVQAgzUlDRQcvaEBg5e8dbuMdb7pUpQfBCcYkzuhISErJzcrh565YtbpmJvRX6nHjxI1wqjjOV4eERZWWlZWW+iPyICF/thvAgpQMULmCUJgklPz9/586dTZs2VfuuJWTgVWX3trCGmd6PucMqV75hpj3exg0bNsgkoNmZve8PnX1MHGTm0eyq5pCAZSsLC4vQgGWrQCEVSvgepsuJU10EJ7YkB4PSiY+VjrfCz3o671Jubu6iRYuUNgm3bd3atJkzJRcTQHanqkLrlbDwMG+Zop7iascyTudHBkFZmJYUl+nJFKpyEzlwXlUWA0jogGmImSahKC+zfHyWLs8jBqBMRH7++edvvPGGWV3GXEuotI7DSRm/jr+KXraJQ0MFlq0CAusjue5hjKKIH39YgvYpJ5/m8YSVVTisVFZYViuhFrkAPJWUmLRlyxalfVsYa4x4WL16NdegTJs2LUuvC1HamxMe6Uvdp6M3yzlgWfqco0vnqAnjdp2MxcsxDQISk0eHrOp0UdgzLIw7lGtE64MztZ5U6IuPj1+9Zg0/K1zs0RVPhSYq+5UOBKaIYWdwZBAWTa0ff/yxVq1akoHPTHzsVyJQaZoTA4394X2D+bx9+3Z2BkQj/i+ekfSH7VlunTHuKX4r/vrrr7/26NHDr2CE2jeawaImw7JVQAjbN3V6SXEZ4304b8VcC86EU6mvzjAUFoZZeoYTwL1t67biooLZOtvBihUrxj8zXmmGate+/S+//IJ269at0zMyypjTspzuZ9dHFu6rNMcEDyLcvBVeN6mWQ1I+olE+EkOfwGLc2aMd3q7fylnHR2KIioxs3KTJjJkzlaP48hMS4kUKMXJKufMGARZ68FuZLIMfbMvkVr/jnisd9I+frVq1mjx58vDhw5XmOAmhAruhwSDbs846i1SljNWFvHWkti+//PL88883PWV025sOLIuaDMtWFhYWoQHLVoFCrBWIlc1bNrO0L80QXyy7tqGoimCV5OXn+VSJR3399dd9+/ZF85577uFrPyMjoyC/IDXFCYCA/RIeEW5OqJfrBYbFxSVl4eU+B41XT7p7eCJ0wcPdK5ycyhWl2vys8FbsXcsS5lY/1DnfmaU0UvuSPFQ9Hk/Tpk137tiB5s6dOxMS2oiektRUgaT0FPhZUnK7MjMzmSv9cGGKWWirlStXZmdnK+2HEqkLW08cYbA3sZFyya+gDs1JSDCWiVZutJfVVqEFy1aBQjzBsKt+XbeuQUNnPbAOX/RxRGREpAQfMqyxod6ncaPG1113HdfT5ubk0Fo55phj0tPT8/KcUqnRMTFhEeEMLABVYBR5dRJ3sBXGIR3hZeVlEiLEaCY31bqTzC8ySvuq95qHjrPfZSvnfyW6DmtUdJQ4n3Bk2JgN9KrmpUuWtGvXRvLY/b6MMTgPjD7SHKM9SS5gq969ewd+EGk7OaErKnz1WSMjYcR9//33aPfr1w/3WW4F9gH1O/e5cWOPvnv8uHwXSUlJCxYsQOOMM84QqxaXiT0tT4UWLFsFBDKFjKVVq1b64kJ1snZf7LV2eHMU4X0O6US2Aj0VFuTR/VSCl7k+iFOFsEOH6DpOOZncvFyPF6POYStQn3Im6ZzvJSoqsqLCpy/ioqNERDhaKcyX1Y+J4GU1L1UefpR7y92+O70GTylRfxrRGt27d0f7gw8/vPiSizh06dSXq1ZKSb2GQ94luqvZlnRgBQUFTpqKwED2kQQJJCxuv+SSS8aPd1x+Z555pjmdh33oF2NtHtIlqYo9x3W99957aFx55ZXKKK2orKoKNVi2srCwCA1Ytvo9+Pnnn5s3b6l8y0e8kiTTE+Zx6nRBUOQXQPI0qK8X1hQXOWKBs+9uHuHjjjsuc88en/MlLq6soiJSl1AuLSstLCoKK/HlWpGFchBwys37ovVEOduc/mP5ZQguiUp3fFgVvklDR1tpKVFSUlJcUhKlVVIsUFjUrXs3tMc9/fSGDRuYGcr0+EhqlwBvC6SKhDuh85w2FfMwEFA08bYwTl3EWtOmTbdt26b0vCozF8uJaHLidGYSCBF3q1evxtXxnmNPxrubXQqkUrRFTYBlq4DALDFilaxetbpD+2OUrxhBhNLuHXAB/sTnvqiwSGdgd0b78mXL69ZObqMzSaWnp8fGOsGKubm5UVHR27c7w69V69aZGRkcRaAzGJHMgBzp1PjykN1gEoFxaI559CglL+AU6EBBgVN0S49uH215nKQ1uufah0WvGY4gDi+HtqIiO3bsiHbrNm2mTJly6623Ku3lkasW31Agt4iWcphbrkK2w0wLpDa9nEtKe5m1ZrERHbv00kuVjgJt164d+Zdu9TU6amzYsGE0HpXrlmItsi+//JKhD0zvE8i1WNRMWLY6DLhxleW/7frNN4ocjgiP0E5upxKqqmBkU1l5GeRVWlqa+v/2rgPMqupa71umDzNMoQsICCgKCIIKFsCAihiKGp8gKEYFQRQkliAkohBREQtRlKciMcZCUfQDY0eJRpRgFwRFEQcfbQZmmH7b+8/+711sZobhGtq9w/7z3nVx7in7nLn7P2utvYpuoLDll7yvdGgVpjEDiAp3FaakJLNkKHZr0Khh69YOnTVu1MjvaE7ObAevgXdYyKFJkyZp6YAz7Z0UPCfbz9mHGkS29n+BfRJ15JfXWWHc01QVQ0rSNNesWbOU5BS/3/HmFBUVgVibNmkK+fzzz3/wwVnnnnsu5NNOO80kHcx5s+r5fp8PH5HpAgNbdenSJcpny7dC9Trr/OfgwYMhDBgw4IILLmih0wAYp84LmeGpeFJKr3Xic+HChYsWLeJJRIfC24KeRP3cEm1d9riAZSsLC4v4gGWrqMB3L22oTT9tatu2bbi4eGrqrsLCBK3F0ExjbhpUmBYaPLxz587n9R9Qy/l3Fe4KBx+E9sSpm9ixY8fu4pJwiLtLq1TaQeYk0Hncq1atVrqdvfS1V3qNUuloeAgFBU6Zmv/8Z1VyUmKC11EifL7KirKyXL2OBosJGt/QoUMhL1myRFQhKb+p9o5skFwW6iO0VQsLC3HvNDmh8uDAzZs3K10agVVcaodpb5r2mqnycPvMmTOnTp06f/58FTE/n3nmGaVj2XASDgZ7wjBnZWRYuBLjLhDFStmi7PEDy1ZRwewsX1hUmJ6WLtyUmJBw4IVyHfMwXIs4tKf0Utjx5PwnKztrz/aQEmMNTOR2uVmPBTTHXmH0r9Nr5oSJul0+nV/9299eWF5eVqQLbP3ztWVzH5/TqbPTm6+yvLykvIw9GoYMGXL22Wez8BbmPIxB9pgACzAgAHbr999//9NPPyntnwaF0bzaunUrzFU6vGk/kiN27dpVdjAKeO3cuZMj6dq163HHHffZZ06eZrt27fDomjZ17Fl8K/5yCDNmzGDkBCzHA7+6RSzAslW0kLiq7777Licnh7rV7t3F9epl+AK+/R29HyR4EySwc09DCVf4f4Re5YtUsAtFAin1AVxPdIRQuKSBkkhLfYpQKJy+6/V4krSG8vkXXyQkhFWYxOTkxJTkZcuWQcYkX716NYO/qUL+/PPPSvMpb79ly5annHIKQ/lBVVBhSEYgiw4dOlC3Yv116iw4kJFQBwhpzAMqnDRpElmJnrVXdLYj/kDYSLoEma5bt+7ee+898OtaxA4sW1lYWMQHLFtFCygs1KdWrvw4Jzdcd8VpIRM6CCXVnVSSSBj6nqaEWi2SqiZUqWSf8AD0vixSaipixrid/2VmOkbZli1bsupn8iytW7Vydo5EilX4w1ViJk+evHLlSrYRg9G3ePFiRuSXl5eH4ydYxmvv4ugqEvrEgjlVAgUKCgqys7MP8BHh/FKZKy0tTWpXYTCmX4wRGP/3f/83c+ZM+g2d1Mi9y7RbxCksW0UL+a2vXv2f/v0voBMnNSXFqcHiOdDSSFUm0h62ilSJMZkrnERtbHe73LK/nE3c9ti9pMSZ25jkIJTNeY7zOyExIT0tXTHHJYRpH06sgQ142mmnrV27Vjl+rt/CGJw6dSrk0aNHm4Gj5joA3Xk4MxiEIQVOL8XKSvHKmzFc/zUSNOTqZvU+etbZe5WxWuedd56MECNJPsTNZS0ODyxbRQVW4+O03LFjR0pyCrvUJHu92kFzUNnKdNo7ipYO8qr079Gd9vZnabdUaM92FXbPG7qa4mhzcnLKSkszNHfs2rUrvyC/oa6OQFphLGVGRoY4xZctW7Z8+XKGVs6bN4/u6ksvvbRz585SDM+kLVlck66lKlIO8KCsu7GOFdQ0XJ1+q+LiYggcPwYjRSPYEZqdOw5crbOIEVi2srCwiA9YtooKLAzA2PR69eo5jfB0TBPMwIOiNYQiTikzgsFUlBwjaG/dylg7DAdYVYWhh1VUOnbr9u3bcYVWusaTcztbt554gpN5Q3uQXjmurPEE0FDOPfdcVqB/7LHHVq5cqXSCS8OGDc855xzI+ISeJdVNJfHFCcaPNNoyu3UdIBo1aqT21kPNOqK4EK4oZdcxAGpV0szZIt5h2epXgHWUGjRoyHLASucDpqamsS77gcCJjRLyqRK+pf8ZCAb2cqJHIh3Ich6vR2RV3bHlcjGGoKAgPz0tjZv9Pn9hYVGCtqF8FRXepETaU7Ct0tPTZc6rSNLfzTffTLLesGHDp59+unTpUsiPPvpos2bNevXqBXngwIFdu3al3ypRgyM1HVgHCMlwNtsC8hJK27MSk0UPGve3VffqDCxbRQW311Puq1y77lvIzZofU1ZZwYw8F2jC41IHvCoYitSxcrjFHcXSVU0uqr10r73OHo6w92ovm18vIDZo0ACUFGSrZEzjyBHMsDOVEenFwBgrKFY9evQYNWqUcup8rf3ggw++/PJLyFdffTV4oX379pChkfXp04c6V4sWLZzqphXh5TyPk+QYDk/zQmHkiqrLXelzdjCbNleHSVLcjeMkDUGhk5gsBtNThs7FHcrKynAUD6ECazbflm4dZn+dvZ5iJN1aQnOV1ijNalzhP061BdP9wiYqRgPLVhYWFvEBy1ZRQZcxSNyo002cnuweD9P0fD4/mwbGOGgrBYOBtNSUZF0xIis7Kz8/3x1dPxsVqeqpIr28GEzQqVOnjh07cg0R1taKFSs2btwI+ZFHHpk4cSKbLXbp0gWm4hk9ekJu2aJFZv363kggQmlJSaouJlNZXp6YkqxHCG3PT93E7LWDjRIc7yhoezeIlxqnEhOnasr+M4tYsdIDHws9a9V9WzSBpaEZDq9+TrOkKkvaV390LHDKnfc4JY1lU2WbRUcHy1a/Ap9/9rlyplxLJzfPEy40HAj4Y1+HZ4wFhgojxpvgjBZm2rfasHUAGooiCIMzyjHrdLswFWmhSl8VPi+88EI+ihtuuOHnn39es2YN5FWrVs2aNetB9YDSM//MM88Axyndl6xbt+5kK38gkBi5RI3zFhuliWlkyOEkJHn4UodPRUIrhA726q6mGQrcxGp/sj2cjp6SEg7EDfdwDJ/BZCWyj5Qq5M7YQjJSkepjvBG822q8KXN4ykauRgfLVlGh0leJX/b69eshd+hwotM5gp4mid6MbXCqBxzNxaeC4VJ/X375ZUC7kDxR1FwvLy/n3DZnOGOppPkopu4unTKNedtSA3Ljxo3ff//9cl2la8uWLV98/sW33zrF80pKisvLyncVOvtPnjwlPcNxcjVp0gQsxixl8KlMcghgGQmmVwZ1moMx3fDVXyEsIyHj58Kl0oQC9dBkQwmvBe+YbRalRYgMwFSRhIDMUH5GgfFC6enpsn/1MhsW+4VlKwsLi/iAZatosXt3sU+vW+GdjxcjK0k560oHHMh+2KDt1kBI+1AyMzM/WfkLl/ZTo9CtagxZMlUYqCEwpsxKUgwlnz9//qZNmz7+yInVgqLx+6uuKtZB82PGjIHZddtttyld5/7jVU73Legg2IcOJihl7dq14yIjtK2srCxWTMbzhx5EDcVpjx0p+oy/BZQa7pORkQFBKqAyTQq3YFbmMgcvLi1z3ZBrf7LkJ/fFPmCiHIk7z4yQkG9xeI2Pzpp+/wUsW0WFxITETZt+zs118lRSU1JKYdeES03p2KaY/+HRKcMp4tHTr3HjRqFQcPdup6Fhqo5aiBK0/qonJGJaggElsglUNXnyZKULPT/66KOs7+xNSHhxwYJRo66FfPvtt19y8cWJ2uU/7+mny8odU3Hbtm15eXm/RHqy/vDDD6xjA76DKWpaTzIA8W2zE60wl6qJEcB63bp1U5rycO800LKzszt16kROwVXAXAxD5ZjJQbg17GB66yiL7cndqnvNYt+nGUewbBUtNm7cyB6CfDt79JqgowqEgh5XrKtXnJZauQg7dzIzMt1uDzvxNdJVFmqHeNYZMl7jPtu3b5eIp9GjRzMOa+7cub1795aQ11Aw+Pdn/wFh/tNPT5s2japTWWlpSprjNmrZsmWLFi2q9EBVujAp6ICZjEVFRdL0kJ01pLM0trMyF/aHliS9c+jwwo1v2LCBt/zRRx+BgLp27aqcNPXVixcvJnGbjSPJg3xceIBQ1qiCNWvWrG3btmS09PR0Rt7it3HMMcfQ+ZWhYcZkUbljEX1vtXXYKh53i33BspWFhUV8wLJVVIBCsnlzXmqq82rFOzzklGRgT2B3oMYcvRgD3+dJycmlJcWV2lgLOa/04M6dOyEHcRsJ+/kl0PyRf4pRJhuhPjRo0GDVqlVKl0jfvHnzU089BfnMM8+EeUj1E0pOSmTpbeRVIz/66N/vvfc+5B82bDixU0c5ITVB9lumHseMP/qkoMtUMa+ouVSPQZcoB/6TuhL1MoyQNUj5FRQx8VXhumyWA1UOh7AaKkxU3AULk2ILFDEuEH/22WdMSMLZxCqEjAGzzvJJJ53UoUMHrnJCkAB66TxW+2O3MGHZKipgHrz55jtt2x6nZU9iauLu3Y7FgbnkdsfBD65MZ9skB1PKysszdaxAWVlpRv36W3dshxx0qf2aspjGdH7hlqWMFD4lEAn0dO+9977++uuQYfo9+OCDjKtSzFlxRZKDPG6mW+bm5v5lxoxx48ZBvvGmCbDFlJ7DsKGkJb30emAFGMq1hGhK7KXJBeb+UoHrueeee+GFF2Q7bkpa2EIO17kPhVhJWcZgEk0V4B32888/022Xl5cHOmPl+HXr1i1atIiBHYzDGDNmDORu3bqdd9555HrQoqwbYBjSL1bc9qapyKqHcjvYfvS0brVsFRUCwVBRUSF/Q8FQyOuOZIrtHZEcswj3CqWKpPMQExMSsrKyGHoeZSB1lfhMpafZypUryVBPPPHEgAEDHn30UaX1KZCONIuVRTGWsmC+IdQZCPfccw/kfv36/eUvf1G6n42KsAyd3OJ72u/wMMn1y2NP6p/wFKPtMc9xTrZKhYKGM3O7GaQOAaxEZxnIwim2oRU9s3G0bpQdEk2KY8OlW7RoQR5p06YNjr344ou5A3UxCJ9//vnWrVvJkqBL7HzVVVdBHjVqFH5F0nHafM6kP2XotgxD5UbGslIWIq7DsGxlYWERH7BsFRWKoFntKqSOEAwE3K6kSCiz8/+x73xgUxy/TvELdxt0uxs1avTpp59Gf5JvvvkGn+vXr//+++8//vhjyN9++y1OSF1p6dKlJ510UgNdjFRphcIdKZvFJDteVJpoUZ05VhfbuvXWW9n776KLLurRowf9UNI7XkUXncS/jhSGp0lFmVfkJzVBDOM3v/kNvWxr1qzJzs7mCiYudMwxx7A0M7SY1q1bH3fccZSx0Qygr7Iwaqo22E2iwDAqqEu82f79+ytdfFXpwjuzZ89mV8SHH3745ptvZi18yd3hp5xTnlv4RxhZqZRhHA2ZhpatokJRYVEwFExJ0fkrASeCUUpJwbAKBY7w8PYLjtZX6UvQRWOU40EKYYr++9//VkbzsVqA2Uiv+SuvvNK2bdvTTz8d8uDBg7t163b88cerSCKLkEW6EcOFf4o7GVaM2F/YmUEJ11577YoVKyCAs15++WVyE7iGSXZqb79V7eDspXNHpjo9ZbB8YZHNmDFD6Vxr7Ennt9tpBRJiz1ewLUbCDEdQDE7CE8LK69u3b8+eTm42bhmDkXrQJBGW0+JoaamZdZ+5DxmNo+rYsWOzZs34lMCPMIHvvvtuyNddd924ceMYZOvXUJrxqzinzPAIXu5oqDho2SoqbN+xPTMjM5n1y0v9Pr8vnMsaDOjAq1hXriKjDSZ7PH4dkR8KOsoCpzEoo3o34yrAHLvllluULssHpUymYlBDRZbkOLuY+SxtkyWuEmRRr149059NtgKuv/56fEK/eO+995z4LPYBiniXo9GtcCpMaeELUGG400dqKrU/YOTIkYyx6tChA67IdYDmzZtjSLwj04e9devWXbt20bX3/vvv//Of/6SXLScnB8dSFcIzlO47VKnkUXAkIDXcCE/OqltS6XD79u3sJwSGmjhx4uOPP650+Yo5c+ZMmTIF8tixYzkSZjjyTcBEbnGWOf2Kjppag5atLCws4gOWraLCjz9ubNiooeRSBPwBWW/2eGJdsVI66kIx4MjtYllkvy+YkZFBM2fz5s371a2ULpBAQVxCUBBoRqlIFU1RTJI0KLN6soq8/02PD2Pf2RZM6dAHqBjUraAosQqC2rtgy77AaCyBVFuGdsOYqWnTpn355Zds7NyqVSv8HaUNPQSxT8s1lC4DDzDa/rzzzlPOz+BHpZfzZs+eTcNtyJAh0NeU7ndvlg9lkyS1d1EtpdOJpPvhSy+99PDDD3PkuPqVV14J+ZprroHFfddddym9zMqr9O/f3/SLSWUIVuaSi9Z5WLaKCuvWfZudnS1OBOjkrMbH3ObYR3hNQDmhjxw55hN+/SSptWvXnnjiibWfAcRBi4MMRS8JGUrMNDEPsScuRG7C4wJV8dGBPsxZB9tNkpC5Zfjw4TCLdLcLx4Vklq/aL0zfVn5+vrSz/+CDD/76179CWL58+TfffEMPOtmTc970wfMGeXewW3F1kyNINJMnTx4/fvyrr74K+YUXXoARp3TUArY3btxY7e1CAhHjn5FqiEGcgblBNJDF/cS2F3xcV1999YUXXqg0LeJpKF31cP78+TwJ/mTi+6OJHaVHrw7gaLnPA0Re3ubc3NzKcCp/khPkqGdRvLAVEQwFfZVBT5KjcThl5IIeksVPuiZq7ZBi5CQFTi1sFDbBt2YJOoDvfHqCOKPAYjL5QVuiDUH34QzHtMSB337rlAkkk1KrisbLjh3o3+GxS5Ys+d///V+l3U9cB8BtSugpA7I4WhwlzSKV5mWehLGpUt/KjJXHDsOGDYNwySWXLFy4UOl+i6AYxk+BYnAsnwzuq0pPDVLzDz/8IJcwHxEzE7m0euutt5588skQHnjgAehuzBKHntW8efPq9R6Ohsrulq0sLCziA5atHPDlxrdrlRcU1e+33np77JixHrfuylVemZqWzuhkmA/Om9kT64/Rpx0xIZ8/KS3V7XJuEPZDaWlF6+Mcp8zLrywdO3YstRi+4aUrvZRjr1J6oUZNp8qj4z/NjaZGYAZeS7gDNZG8vDwVcf1Ev+BFxYp+rqeffvqJJ57o3Lkz5Pvvv79t27Zqb+dX9VHtSzERfapKH0MKGO3ll18OAZ/PP/88/U0vvfTSPffcw5aLElHBoxhwryLRCQzm4tn488MtYzwSKH/uuefiE7rhmjVrbrzxRqW7osFCbNWqlYqETYRTLIJxkK96gIj1aXZ4IEp49a+4xJ5VPws/MuashAIhJ8ByT95bHKjf/EGDW52CMYFwrq/b405Pc2iiIL+gsLCQPhdzCd/MuTvUkGybs846i/1WMWnF+RVNWok5yQcNGnTGGWew1DKokK+WaFz1B4JLL72UAVmzZs0C+zMKdMKECdnZ2RK0Icbvjz/+iIHxmYPCzNrtzE9UxnJEixYtsDN7OIIQL7roIhq5eFZmzvYhvbtYgGUrB1V4ynQEMCKpYaOGTqs7dvoL7XFXhVSIReAO94h/JSK5gU58E+WAP4DpzSJNmC0bNmyQmSOFMQ9nCqRcKysrS4Kw6AtTNaUoVgeOomKiIst58pVkRx9SYLTkx9mzZ7/wwgsMT1u5ciWUO0nwlozltWvXFhcXk4+YjSjqqhQ4Nd8c2RoQHnrooWXLlnXv3l3tnTO4bds21l+rw7BsZWFhER+wbBWGGbQisVR43W3atAlybk6u+a1UKXI638RBCYZIBd5Q0Of30UlUGarELUBnVLq34CeffALTSUVsRtMSqdGdd4hGyPX47777Tmk/FC5Kj080RVFoZHHkytDLDtsaPy7EwC6M4bLLLmPU2JVXXjl48OBp06Yp7dsSFXLz5s3Dhg0TzQiKIUMrlOEixC+QbjtWguexubm5jMwSULWv84qVsmwlkCQvAf/J1XT8kkQtdzkBRuHl/EAw4I75MscqwgWVFZW4TdpKzOmj36pFixYfffTRTTfdpCI2l8lWkk1ySEfIACJc/dhjj33xxReV9kPh0mYAZzTnkXRfpsJw42EzbCWMq7S0lPSBe3nyySeZQ4OHfNddd/H5z507d968ebKaIVTF5q+yQCFNEmXwW7Zsgc3OhQjGfzGWtc6Xi1GWrQQSiCi0xX8yNT+nQWN/wM8ocLOdnPP29qjYbynIEfoCPh1mpfWsgNPnrtzr/NCbNm36wYrl1CLBXGrviX14vFcSUQn1hMXwlOEXj2YMBQUF2dnZZFh8ipKloiuPdeDA8+TVGT0rwZzXXXcdk8BHjRqFf3IdEPTUt29f3hf3lD4U8guUu6bAhES6F5mPTRbjgUVFRRJkW1dh2crCwiI+YNkqDLF0JCDbpbvvsXjIbwcdb+4M9STs2woFPSoOIhjEFMJ7uLzC0adgwyYmJNKz06BBg8LCQnqLqFuJpiOB3YcaYrVt3LjRTANijeBo0hi5ZEZImh4RfbLhgUBC9qTDELfDPGRbsDlz5kyYMIE1Qi+77DLcFLNwsIPcPhdkxYtq1roQW4/GoGznPnVesVKWrQTyszAL++NHw4YC6WnpTosqFWYos+kpne6Hfby/DuGiLm5PUmK4zxXuBZOEzJWZkYm72Lx5s9JOECnwwl7th3qSE/IMU1JSmJWidKZeNDwlYPiFivQW5F1Lh65DDTw0abOKT3ZF3L59e15eHuuIvfDCC9inV69eSleDwfCEYmDl0YpkRWOJ0a1iDCr9pxSqqqioMAO16jwsW4UhGbZUqZT+xeMHxzBo/G7wAwpHS7rcDmvpyZXgTYh9qlIGF1dWVsrUNbvyde/efdGiRZCHDh2qjIizfbUOPOiQSG6oHv/5z3+UjloaNWoUtQ/OanboYdkG+RtJfhymsZT9M9MAowRVnszMzLKyMqqTOBwkIpWkVOSJVSlSKuNfv34912Q+/vjjzz77jAUbcEhubi7LV0ydOpUtcFS16PwafeSmt07uxbypo6GmlQnLVhYWFvEBy1ZhSEqENBfByxMv86OhgKzS0d60v/Lz8xs1aiQ5N4etjTBtqIKCAly9Xbt2SgdtQ1VhgSeGgFOrgiwLYUorNRwhzCIzygF/Pm6P0gxkDIGUkOcZ8GMwtUupJCPh/lCjWOj9ueeeg3bG2gnQx3v27AnFEDLupXXr1vx14dniFqS4u+i5db52wsGCZas9kHps/Cd+jhs2bJAySXUbMFWWL18O4bvvvmvYsKF04jMb6h1SSJEpcAGt7xtvvBFUNWLECMg33HAD83tVhDK4nI/hwUikVYhjGazEkQvLsGKyio62aPdJt0QzrgL8KLGac+fOfeSRR5SmTnrQp0yZcuaZZ9LLRlYVgIiZqGj+lnAS6Semjo56LwcOy1YOqoeGKu0U+PTTT810szoM3CZ9Q1AWJFdWgmAPA+jjb9asGS7KQndgq/vvv5/VysFW55xzDqt05ubmghRk5kOjkdBKWQdkTDljNcXhWDtMRxjvGlQlJIJT4STz5s1T2v10/PHHswFi165dGT+ljIbPam/NjlCatsSb5tq7EyX2P3qamP7XsGxlYWERH7Bs5cDsc6eM6KTVq1ezSlGdBxQQlkz617/+dfPNN8t2GoPq0IeDQ6uisH37dlp5/fv3h97EvwV0lrfeeuvNN99Uevls586dLKvQp0+fHj16MD4Lao5UOKBWxZFL+k7tEEPM7GgvIRRFRUXTp09n+79bb70Vj6igoEBp1YlmY5WrSJYiQdk0ReluE9XVKlbRwLJVVZhNw/Py8o6SRWJYIqx2smzZsvz8fE7Rw+9JgQ0IumTjQrAnmIuBBcceeyzmNjkIDPLZZ5/RK79+/XrYZWS01q1bjxgx4ne/+52KBGqSYX8Vz+JUEkyAM+A5kJUmT568ePHif/7zn5BPOeUUvNvMYFQVqbNMPgIHsRO9fFv9STIi7PBX5olrWLYKw3y58beFSSv1koJxEFN1QMAE43oW1JMvv/zy7LPP5vZf1cfhQMBYqvvvv/+EE07o168fhwTC4kzmzGe4U/PmzRmyRNx0002sKw+Oe+CBB+jnuv766y+77DLuwHjX/Q7A7CIjbi8QEH1Vq1ateu2118BT3Fk0KTDahg0blF77q/FBmRUsMBKTxUSxwqWruLEsaoRlKwsLi/iAZSsHXPrhq1tMP/os+AotKa08kuM79HCKIGvlAgrFDz/8wNpMSgcxHZ6IM1Y0X7du3euvv84wcQZVSeYdVBKJXTAb50AlZMTAY489hpFTt7rzzjuXLl3Kc0LrMWPQ9wUJgzJzWZYsWcLuXrA32eRZ6V+LOLbws2F0mFna30xXMgPWzAHQ4SCRIlaxigaWrRy43fjp+JKTWXwuHM2w8qOPTzj+xKIiJ6vO4z0cMUdHEOVlAZdy7vHEDp3eeP2tEcOvgJyYlBA9VZkGl7Q7JcApJH1sl3nOpg9MWp4/f/6CBQsgvPLKK2y/rvQclhosJswkFcpiW2VnZ993331Kd5AfPXr0JZdcojRzDRkyRGljE7wmJfrMBhl7ipdp1uBpv/76a5AUA77wKRRWo8VnxnmaO+zLa2Y2N7OIEpatHGingVtcnvzJ/pyXl5aWlsBwwSM8wEMOjwe379wlVJUPP/ygSEczZnkzow+5AlVJPXVSFTUaTFdMfjrFSVX0W4M4QEbPPvus0u6qO+64Q+l1PVVTm5lofE84G3RhjqF169ZQiyZNmgT59ttvZzDXuHHjVCS/D+wpOhojYIXFAI78wQcfbNSoETvNHD0dRmMZ9m9gYWERH7BstQcB2gWusH7+1VdftWndJuLOqOuLghG0bNly0aKFm/QqW2bmSVIZeb+AZSe5lmpvbQj6Dk+CfbZt28aCBIWFhVB2WG4B5tvFF1+sdEkDZuepSDEMs8th7cCx0q0PR+HqUI4gP//88yyLjquPHz+eNqlZLgonN7vy4SQvv/yy0k6rd95552iodx4vsGzlwB8IeD3eEHuIRybG999/37lz50A49qqOO0G1w9dh5NzcXJg/H3/yCeSup3Sh3RQNJNFXaaIxDTewmBTzbd68+Zw5cyDPmDGjTZs2jz32GOTevXub9ZvM7DkK0bAV/dni3pbKv1dffTVPPn369MzMzGuuucbcnzIMVakSA0OVPdwnTpx48sknR18O0OJQw7KVA7ps+HbFL5ix1OVlZSnJKaQwFQ8tTg8EbreLzAB27nxy5zffeAPymDGjo09pJsXQ48NSU0Ix+fn5JA4w1OOPP07154YbbhgzZgw9WeJNB4OYZUt/VUI1qM0szJCenk6yw3lAWEov8t57770Mmu/fvz9GxWRDrglIfdG7774bNKp049Lou1dYHAZYtrKwsIgPWLZyQK1KDJDt27fjMzsnx5vg9fucXLM677XyeMKFCkpKSlq1av3ss3+HvGnTJpZpjwYsFi4hUVCsWIFn8+bNb775JisWNG3a9JZbbrn88svV3mVVqtfzVVonkvAFhjvUPgBc0UzNM0uzM30HutKqVav+/Oc/Qz7xxBPZ3kpFwqCox7399tvz589fsWKFijTOOUpSr+IClq0cmD0B8YtnrypMrUAgqI6OsD2ZluXlZRn16vGmv/766+bNm0cZuMhi4awAhfkPqrriCido67vvvsO0Z6DmoEGDcnNzWbyYqBK3ScbkSUwzMJrQJNZjkVrsSruulKYt8TrBFB0+fDiEBx54YObMmXw/YWdwNOXp06eDTBnwiQHIC8xs8m5xpGDZKgzHdaU5C9Ns27ZtSjtW/T6fi9WI6rrfqqKivF49J0hKByIFmzZx2tWBtUkBKgq+YD4AKY/VmtgWcMiQIUOHDiXlsSiCtE7AyavwFHczI0LJXNEoOGATKa6vtJLIsC8wDoOwcBKoinfeeSdkMOmll17as2dP7ozRMvIrLy9vzpw5PJB3xDHbSM5YgGUrCwuL+IBlK8IDC4irP2lp6a8tcyptN2nSNCUlraKijmcIEn63Kih27KYk2Dsed8eTO0N++umnr7322ijVCnM3KkewtqrsUyUQwbStauzvon5lWxcz4KtGGYZnnz59lC6MBSVr8eLFSkfew2ZkVa8JEyZI/yunr7XudaT27ttmcaRg2SoMWajGpGEPwbZt22knSCiyuS7DyWrWLmo6aPg08vPzYQxy9taNhXzcGiMVpk2bNnDgwFdeeQXy5Zdffs899zCyYfDgwdnZ2SyjrnSqkFnyxeLIwrKVA8b7hJ273sQtW7Yo/UuVrgR1/sXq1Lr0O9Oy0leRWa9eg9xcpafoN99807Rp0yM9uoMDEjF5p2XLlv369WNDnYKCgn/84x8zZsxQul2Niih69F7xV1Fjvz+LwwzLVhYWFvEBy1YOTKdJ0e4ido2HuuH3BxK0CyYQDOzz4DoBWaGvqCjD02CI+THHHPP2229feOGFR3p0BwesoU6nGPSpMWPGsEzNww8/3Lt3b0Y2FBUVQZkyy91Qq7IRDLEAy1YOzNTZvLw8ujB0kyUQl/PjrvNsBTMwo54TWFBWVoLp6tfOGphFr7/+Op04UpcqrlFSUkIHXHZ2dlZW1nXXXQd57ty5DAdT+jbl1WWW/bPV8mIBlq3CkJfn+vXryVbBUMjrPlp+o6DjoE6WTPAmQOZtt2vXbsmSJevWrYPMHp9xDShWICOz1WD37t2VrgXYqlUrM3uZ8VnktcPT8sciGti/gYWFRXzAslUYUvBk3br16emO1ZOUlASFw0w9q8OASlWqFQq9ZOZya8MnLaNe8+bN2XG+buhWbrebWhWrHjM1B9pWWVmZZOdAlkZbSivdyupWsQH7N3DAHAsS05YtW5ISnYjElOTk0tIyJ1UQOEz91Y8Y0tLSioqc1N+UlGS38lToclTl5eW5ubnvvPMO5FtuueUID/GAAcbZvn07G5GRqhh6mpGRIdFkZu5OaWlpcnIyvzJ9WBZHCpatHLB0JN+lixYtvP32KSrc8iCDfe4S0vbERrqUKxQK167T/wkxUgkCvvJ4w1l1kOmbd6jQ5aa24nK5GBTNnbn4iAv7yisidSA8uhsKCzM55dK5vaSk1Ov1ROpbhjSxOifCDJSIR2cojAwzcu5YaJy5vjJqFWmjwFvGZ2nhrtQknZ3nDwRCwZCuler1JJzStfu8p52Gej/++COrQTHLT7Ln4sj9jKdEqlI6igo3Qo1JYkHV3hHw1dtVWBxZWLaysLCID1i2ckAbkCtBmZmZwXDNSeetSzdHYWmxbosT1kTckb44+j8uf8hRbWBWJCQkUoup9FUGIzXFk1PT/JWVe3SxiBCAjuQLy15XuFuUy+WXNjO4TBC7ab0pI6OeT0OFG+0lspSN3+crxrD1OaGGSS91Z6h6Y1DDE6l07jYKCuOueUIIqanJ3Adbg0FXuOomDMPUFK6Qrlix4sorr+SxYk8p7eWJl6QcNraRrlxKr//is3Pnzkd4ZBbRwbKVg+Tk5MrKSvpc27RpwzImPp+/uKSUbJVRr55hZjl9K2nl6Q6WQcZkYXPA7wtbf36fMyvCfBEI+QNkN0ySMKFEDE+eEGcORhpnioGG7ZWgE+1Cqigvg4nm1+QCKwy7sdJ5RaWD8P7B8JoAtsDSYeko7ICj3NqExEUTExN5d+BWpxhxxJ2cn7+dA4PpCfbhaNPS01y6Zxfkd955Z9iwYUpbf9nZ2Rw5Kxof6r/OQQSeDwdMmv7ll1/w2bFjR3ZXPcKDs9gf7F9oDxhY5HhntP6Bqagd7U6N9jJfmdu1x8ujoXUrJyLLwwkAgvBVht1P9dLSpC0dzpCAjZrpKgJ+VtTcXbS7uLiYO/jD7Yid+RMmmjJnO3S94pJiymlpaeAI9l/JyMxITkoGlSinBl5DKIMpySnKoELwUVp6eoaO5wTbJiWHOx7jzM4ZdcARRqUVQO3PUiFpqIcdMJMLCvKdQRYXg/+4WPavf/1r69atSkck4ZzUUDD+1NRUszRVjMOkJDxqxli1bt06LgZvYdnKwsIiPmDZKgzoR9StvN6EslJH/YEl2Lhxk7w8p81v/ZwMqB40vkpLS6AflWmdi3ZWWP/SkD4rkHfqV3dRYWF6WjrLkDdu3KhBrmNY1c+q37RZk5wcp9RBRgbUoHTqR1BboBbRE5ScDGstyZvg/I1YCTMxMZyqppcFdeh5wl6VTLjgSI2JC46m0oBv9zhuXG6vcWzAH/R43SLwPBXlFRhDqX4aJ3Q4/t1331W66qY0jqdixfXB2E+jM/vUQ8nCyFevXg35zDPPjLIftcWRhWWrMGDU5OXlKSfe6v+Kdzu2Un5+QcOGjdasWQN567bNtMWUU6XPQaNGjSA3a9oEM5Y1VbADrSSlbTHxEGEau0IK5phyuCPiq3J8TH4wo9JbyyvCbTv3NW2SkvZyD7kduzTMNSALMVHJTeQdgl52WRPQIRFu+crw/Ueavob31FeBAevCvTjUOXbs2HvuuQfCpZdeKkm/dPcEwy0XYx18SvRO4g0B4euvv4Z80kknmb0FLWIWlq0cQOPArGOxgb6/6ddYNxN2KXeTJk3p5WnRsuYaT/S4U7cCN4l+QRVmj7pRrT4WyMbr3kNASUlJ1WeLyQJO/SnQm9ZiIMuZubRXS604IbLqX5lxWDJC6Vqs9rQCcuSrr7766aefhjBnzpzx48cHImsCDPja19VjCrwdjhZPcvHixewW0aZNG1saNC5g2crCwiI+YNnKAd+6Z555ptIuIa73OVEFQZWdHQ7ddpkxVkb/Oxwr1VQknMrj8dSs7zgtv7RgKDtBmHIJ4XZ+0FnMEHMV0bCoQMk58U/uD9XGrFwulp0yYtlNxUpGaH6lK3mF9Tjoin6fokvLw+egP6CSTJ06FcKkSZM6d+586qmnKl1fJY5SUrhKK5k0Tz311KBBg5SNU48fWLaqCrdUiXHt6ScfZTCOSWR7fxERvDVYZO6EcOhmjReq0Yjbl+knDPVrR+iNDCwxyTDrjB0xjMsuuwzCN998M3r0aDLX8OHDTa40e5RKbjD92bHgFTL7oX7++ec///xz3759la25Hj+wbGURFaBG0T993XXXgXpmz56t9NLENddcwx3wrTQKBC8kJyfX2IH5CII5CBs3boR8xhlnTJky5eyzz4a8a9cuKcBgEcuwbGVhYREfsGxlERW2bdsWjqTPyJg0aRLTcaZPn758+fI///nPkNu3by87+3w+MQlLS0slleeI44cffpg8eTKEAQMGQGAAHRQrKInSNdoiZmHZyiIqgKqYJ0Qvzw033IDP00477Y477hg6dCjkP/7xj7169WIYGqjK7/dLHbsYoaoPPvjgqquuYrDY4sWLExMTmQUlkXEWMQ7LVhZRQcrUMY6MK5Wnnnrq/Pnz2ZUPGtYZZ5wxcuRIyGeddZb4syHESM5w9+7dR4wYMX78eKUrbVRUVPCOrGIVLzjyvyELCwuLaGDZyiIqQA2RbjFQRiR+PSsr6+GHH4awevXqcePGDR48GDL0FyhZLIylYqaoOSw+mKvMcAoEAmKfQrGKEe3PonbYv5BFtBBLENObzIUJj430Tx133HEfffQRi7j/6U9/evLJJydMmAB59OjRZvngIwiMFiRL7xtugcNWNoIhfmDZyiIqSJdjpR09ktgsUz0zMxPzv3fv3pDfe++9F198kS1FFyxYMGPGjD59+hyZcRsoLCzEILlYiaGCsOh9qxuNXY8GWLaysLCID1i2sogKoljBnjJX0MSGkmbXSkc5DBs2jPXO//73v19xxRUXX3wx5EsuuYTJmAKxyxj6RGONXzml63VtjIN1C1CsVCSw3uwYaBEvsGxlcXAAhgpGCsODEcAynTp1UjoOC1TFdoSrVq0aM2bMRRddpLSfOy0tjcRXUVFRpdiOMgo3KxtkYKFh2cri4MDUU1jnj1pMTk4O9K9nn30W8pIlS6ZPn/7II49AfvTRR0855ZQdO3ZAzs3NlWNZ7kJFwlCleN5hvRmLmIRlKwsLi/iAZSuLgwOfzyf9rvkp9UWxvWXLlpBHjRrVp08fxmcNHDhw+PDhjHIQmJ0Kaf1RqzIbvlsctbBsZXFwwHScKoUAVcSfTYMuMTGxU6dOTz31FOTnnntu9uzZ77//PuQbb7xxyJAhKtK7kABVsR+t2rvhu8VRC8tWFgcNUKnoICdtibMcuhVVJJ/uD0T+GjZs2Pnnnz9r1izId9xxx9KlSyFMmTKlQ4cO+flON8OcnBwhqRip52dxZGHZysLCIj5g2cri4IDB7rVHMOHb1NRUhlbt3r07Ozub1aYuuuiiGTNmQIC2NXz48GnTpimtT+3cuZNd0axiZaEsW1kcLJg8BYuPBiD/KW1HzR5Z5pZTTjll4cKFEJ599tmZM2e+8cYbSpuHAwcOlBPGSx8wi0MHy1YWBx9VmEU6JBOmoiQlRisqKvA5YsSIXr16MSDrtttuW7Ro0U033QS5S5cu0iBaVYvJIswgL3NR0jaJqDOwbGVhYREfsGxlEROQxJoWLVrcd999EAYPHvyHP/yBaTpjxowZN26cFNjyer1MMGQpBfbKrt4WULQqKm5mMzGLeIRlK4uYAIw7FWk+SFY67bTTli9f/uKLL0KeNWvW22+/Tauwb9++MPTMtEHyVGVlJQ6n9QcZ1qhYoJan6gYsW1nEBOhpYv9UFpwqKytLSUm58sorIXfr1u2hhx6aMmWK0smGN998c9u2bZX2TBGQ2YSZ5wFVyXa2ETxiN2Zx8GDZysLCIj5g2coiJkD1B4pVMBikH4orgPRPnXjiiU888cTLL78M+d577x04cCBbhP3P//xPTk4OzwBNClakFJkRpxVOaHWrugHLVhYxAVpt+IThJpEKMAyZeKi0K4q5hIMHD7777runT58O+dVXX7399tvPOussFaEnqbYuURS25F6dgWUri5gAdSJwk7AMy6hTLioqysjIYP5gYmLi5MmToVUp3a5i7NixvXr1Ujo1uk2bNnK4GVAqLvzDeksWBxv272dhYREfsGxlEROg+gNtSFr7QbGCTL8VFCvI4qIqLS1t1aoVhGeeeWbZsmVz585V2od1/fXXX3755UrHNGB/m6xTx2DZyiImYHaiNzeKD8vcLoGgLpdrwIAB/fv3hzxx4sS//vWvbGh42223denSRXxe4roKBAJm9iLpDCeRTEaLWkCfoJkBykr8/NPgMTLoxDwkqCGrHG7lKi0rU86rKAMH+irDTkb5S9UOy1YWcQxXBEoXel+zZg1jsi644IKxY8dy3bB+/frcYceOHbm5uXTnFxcXi1PMzEC0qAVSGNZ8DZhvAlAVdeSSkhI+53r16u2l4YZUhg6mwzOvqKhMTg5H7XqicylatrKwsIgPWLayiA/UWD4UWyRUHS/zpk2bvvTSS5CXLVt21VVX0Z8F85ChD1CsSktLaUVCsYLZwve/VayihFnNQvI0oTrREqSVLT5H7oa/GrQt6mL4LC0u4Q5JSck5OeFGR7uLCr0eb0oUxawtW1nEDcyi7wIxTLAdRh8TmAcMGPD555/PnDlT6SiHZ555BsKdd97Zvn177syQCDmV7VcYDWjl8fXAx2U+NNAQXgC0+8TJyHeMWIubNv0UUuHnD2MwOytLaWtRudyK1mWtcbyWrSziHiQdFi9lAjM4q2HDhg8++CDkDz/88A9/+IPSzqw//vGPV1xxhdIvf/aC5oE27TkakIPA7OxcK9tZDBZcBr2VLwMJdsNf5IsvvmA3yddee00FgmvXfQu5a5euYKudu3YpJyG0PAUKbxT5BpatLCws4gOWrSziA/vN9cNrfMeOHVxB55ufK+49e/b897//DWHhwoVTp05lf7BZs2adc845cqBNJIwesP6kFZtfg5ppYmKiRDDs2rVryZIlEP72t79t3LixW7dukMeOHXv+uecNHTpU6T8NDszIcNYHU7Qn0acVtISk2uJILFtZ1B1Ih3r2AZO1c1p8gwYNAnM98MADkEeOHHn++efTQmzfvv0RGm+cgZ51sJX4ocyHDPb58ssvafQtXryYtAVuuuyyy44//nilnfShQPCnn36CjJdDRmamx+PwTzCAQwOJURjjlq0s6g7k3c6FP2loSIcLhObNm7ODYd++fUFbgwcPhnzNNdeMGzfOuq72C/GpUzNSkZpir7/+Oj5ffPHFDz744PTTT4f8yCOP9OnTB0KW9qNzZycuzuNh8TKcqqiwMMA/kMeb6PEG9D6ehNoYybKVhYVFfMCylUXdQZW0jyq1YvDP3bt3890+YMCAs84669FHH4X8yiuvPP/88wzOatGihXS3pwYh52QSiYosjVWp6yCRXLEMsy4F7oW3YKYcmZlJjnkWCNSoclZWVtIziLueOnUqY9y6d+/+8ssvN2vWTEVUKsGegCy3h5EKMCoTEjGUsLswiK+iCGe3bGVxtABzDFRFxmEWzqRJkyD369dv3rx5TIf+/e9/P2LECE5FZo2U6bw2zDeRMecxhznVMesYXBr7VKU0Q7HVo9JeJOEpbOet4cZLSkq4OlG/fn3hYqaaM1LBiZPKzv7www8h33rrrTt37rzzzjsh4wHiZSChtnTDSxahOhgtbC1bWRwtYAoudYeGDRvK9s6dO993330LFiyA/OSTTz7xxBNsujNkyJCKigrqVgzINoOMTCeO0hFesR8TT0VJeGRPsrHbzVsDVck94o6wD1kYjMN4Wh548803s1vteeedd9ttt7Vp04anpd5K8LGYDOUExHkOqDKiZSsLC4v4gGUri6MFVXJrxA/FZXjYgErrU7AKr7/+eqXb3P/lL39p3ry50iaSmZ0DHYR6CjQ1Glaxr1gp7WbCgGXk3Ch1YFQklooyd+MjgooExepvf/sb5KlTp7Zq1Yqd00444QRJCYRJCAuRMvQssTfl6s6pDqxttmUri6MLtININ+JyLisrYzBRVlbW+PHj+/XrB/muu+7q378/rB7IEFq3bi0nqZ53gnke+yGmNTrXzOBYPBzwC+8IzwRMRNJ56623nn/++XfffVfpgI8RI0a0bNmSh7DlBwCqgvEowSLkKfOZHHilactWFkcRpAKf2VAHUytFQ+m5Bxbr1KmT0rHvUK+mTZsGecaMGY899ljPnj0h5+TkQE3gsZj/VRYiYxzgI2m0QS87aUX6XQcCAfG+v/rqq/Pnz4fw448/NmnShD2HunTpgs/du3crvRCBQ8wTmsSnIt4xKYyloiq6t09YtrKwsIgPWLayOIqAlz8dMVAHIJt+KEYkiBeGgMnTu3dvpfPdrr322t/97neQR40a1bFjR1pVIQ2lV9BiX8mi642qE+6X+hFGnp+fv23bNshbt279+uuvafF99dVXeBoDBgxQunL0aaedxpOwb6O5/Ed1tUrVHSpZZqHRA4dlK4ujCOL95YylNYfJJn4ochZBP0vjxo3xOWXKFK7WQz7//PPHjx8/evRoZbBbXJR1B5vAFl69erXSdi5ZaceOHRJGi+fQo0cPLji0b9/+2GOPhQHIr8DvJHozXpTpzaaHntul/DQFbnecYu4DcrNbtrI4ilDFEV69Al91T7B44k844YS33noLwvPPPz9t2rTFixcr7c9iLQefBk/I1UY5VfXeCoQU1YyyNw9zs6tUjDBLqkq7IBMsT0iKycvLmzhx4ieffAL57LPPHjlypNLh++3atWNCOKm5RtQ4yOrZAjUeu2e79VtZWFgcDbBsZWERFdLT00tKSiAMHz4cViHXCocOHXrBBRdAuOOOO2A3cU92guEqG7QtUawk60UZlSEIM4i8dtBTRttK4sWUVhtxQi7PMY2GoefQqrZt28bQ8z/96U8w9B577DGlYzKqnPa/eyyHE5atLCyiAoiAvANmycnJmT17NuTBgwfPmTMHQq9evaZPn963b1/ITZo0qayslOAmWHCkOdKHWQvYzH3Z7wDMSMvq+8MMlIuSv8hlixYtevLJJ9euXat02amOHTvS6MPO5NP69eurSARDlIx5pGDZysIiKojjBlMaU50Lauecc85JJ50EYenSpZMmTXriiScgQ4DmQjcT1BwoZZJhB8YhQ0EPkkw9bIxmPZEeKImeVxE9S1bfQFVFRUVKK3RffPEFtb/PPvts2LBh1KcwDClYmKghJ49xniIsW1lYWMQHLFtZWEQFqWDFaG8Yg9zOjb///e+7d+/++OOPQ77ppptee+01puy0bNmyuLiY6g+OggFIdxU+oQ1R/zKrStWCfVU3lc490Pg2btyodNX5N95449xzz4W8YMECWH9mGiMtRFiO1K3YV5naX4zDspWFRVSAscYEOpJOfn4+5AYNGpAIwGUghbvvvhvy8uXLH3nkEZLFbbfdxvAlAuakBCWpiPvJ3LJf0Ag1CzpzJHl5effdd99XX30FGcbpwoULmSdk8iDNRt6FuMxgA+J2auzVGGuwbGVhERUwn8XRg1ktoUlUbaQFtNKu97PPPpsZdlOmTIHw0EMPKR3ZJCXucJRoNyAUqXxQC4QrRa376aef3n77babvrVy5ksXmIYMozSCssrIyBoKVl5fXq1evepRZvHT9sWxlYWERH7BsZWERFaB9MC/HoyF12WlqUcOiDC0sOzt7woQJkHv06DFv3rxBgwZBvuGGG/r168caBtSnRKNh9eTaByDZQqtXr2YjrKVLl0JRGjZsGOSZM2eecMIJsjOrqivt7ZKcPi5rcm1RGY4wp3dW3bAEfX4n3oz2diDo3H+CxwvFMRDQxnZIqZi+QQuLgwOGX8o/q+S4YMKDBaSok1h2YKtWrVoNHz4c8sSJExcsWHDccccpXSO4Z8+ejRo1UtqKFOJgeKfZpA+f33333caNG998803I77777i+//MJ0n7lz55566qmsgVfFkPRq1HgjNdLiYeKpUMgXYXmXK7zIoJwmXeHuErX3l98/W5nRt3yUiQmJyUnJJcXFztZAIOQ6oFrLFhZ1A1XqZMrEady4MV1FK1asEDfT/fffX1BQQA99+/btQWH0eTEeHXykNElt3rxZaX0KJ2fo6ciRI3v37n3yyScrTTH4irMSHBT78eihYHj1k7VYmVUe+UoXKa017dlaghYWFvGB/bMVuZDvivDrIhQqKyv1awtRORbvr1h/tbCoqxDLiyHmsoSnItktSne3HzhwoNJRTnl5eevWrYO8YcOGAg2lrUIoXPRAnX766U2bNoXQunXrJk2a0IIzV/To7apSrjOW4fZ4yRsgEEeRckdGHgy6oog4i1a3Ki0txUOEAag0cxXk5yd4w6a121qCFhZqTzkUl3LJ7PBX+pyG6oxa8PshuLSjNz0t/fj2x+P/qp+mvLzM73OcO05zi8QEntmJIPV65CpUEcJX0Vsw/1NS4qCnYUmxkzJZWFiUm5sjzFtZUZEURe5RtGzFVQPmRoH+jznmmCaNnTJdIb/fVWvreguLowShQCCotRvHHInoO96EBBUJ/vRETBOl56eSGn5OwfJwufQErzc5OUVVjYjSfmjWXdCrfUHtnw7p/b36JHFBVbjrk/WS6JYtW8pKS3eX7Ob2aJK6lfVbWVhYxAv2z1aFhYVKZ287PcUynWQiV0jt2lW4Zu0ayG3btnW5bQiDhYWjIEDt0WJIKiXoQJ9wmE9lZWViYgKjE/S3rqAOCSovr4D1x+2Jeg96oCorfWHvsN6fC4hlZeU4ITUpXKSkpKS01KlmhVPFfk/DkMv1w48/QDim2TEpKcneSKAGFMTCXTshZGZl1XL4/tlKKk9DA91ZsJOnrp+R0fXkrkr7s/CgD+wWLCzqAkLK5Y1EilZWVJKJmNRC93daamplZcXuot0q0rqKjvmUlJSMevVYQg+zrLSylEtbYK4U7dlhmk5BvuOGB5clJSVVVjhr/6A5fJOe5pBU/fqZTBiMZSSnpXU/pRuEot27C3ftYiyn31fpTUjMrF8bTxHRWoJ4LeCRNWvWTDl+suKCgoKkRGeFoqAgPzU1DirjWFgcakBBStauYmhHKhQKROpYOT5fNtpxVgldrCSV4PU6GXzlJJ3yUCSunUpZpGJfpc+3x3BhSDpI0BfZCpqTZqWbN/9SPQEw1rB92zaXDojdsX17Zv36VAa1+unzRlGc3vqtLCws4gPRslUwGIT+GdDrpsVlpfWy6ruTHC4MeT0+ZeOtLCygU3nLA9rNFNB+Ko/2VYUCKuzMCsPn133b9afyhtfCyoN+VTP2hFDxQAeRBTQ/tkSO8yQnxv5MDLqUV8dkZOXmFBcXJ6c6qii2ON16ovB+75+tmAO5c+fOJk2arFy5UumoeRrSat8VwiwsLCyqQ3o4woYt1tl7ELZv384yOLU3K9s/W5GP2ASRJjfj2mkt49tfVUvMwsLiqIXwBlgJGo8sYtbSx9CE9VtZWFjEB/bPVtTWwIJSEEPplQ6uUEhfaQsLC4v9QgrAQ8niMij7WrNbT+3l4ffPVqKtSeExpfsOMWlAqrVaWFhY1A7QBZWb8vJy6QlGzoqmjUW0liDrz0upMFyMdeyj6dVhYWFhoQwnOgw1dq9QkRzkaEw067eysLCID+yfrZgQkJSUZDbGyIqk80DJskEMFhYW0QAqFQPuWZ2Zlhn7KrK1PVsH7Qv7ZytafFJBWekaYNDoqMXFfrC/hYVFjAB0Ie02TEqBJVg7TxG/or6VivjDaHzWHsdlYWFhUR3i6TZd3vtqeFEF1m9lYWERH7BsZWFhER+wbGVhYREfsGxlYWERH/h/suYbcxvFOM0AAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek2" align="bottom" width="299" height="292" border= "0">

 1. Opatrne ťahajte obe časti vrecka od seba, až kým sa neoddelia. Uvidíte orodispergovateľný film, ktorý je umiestnený na jednej z oddelených častí vrecka.


MORklJYQ8OpRd886ZNzGKF0C8IqPQJfLtk1vbOQ/CNr6+OGzgR5+8fyHsmJiaXKlW6XVsrv3/lym9HjBhGZ9zgwYMnTpzI12ShDs6HFMmsbi4Vx4HFUmWchcCVpk4BGjgBCaAxkzPNT0fngnnE7PtAsOTCtDQSQLOICOeWPZgJx7Pc04VzDxcK+88BsDvJMrlTGfEOlvzmm28yoh4CMni/RPIL+wd2bdq0iTEBVmc8A8x4WhAjH6c8OHm/0um5uFBYeCMNSlf/OHLkyPbt25UOP3znnXcoCnTr1q1ly5YUQeQmyq7KZ/cXMEOccFyyEnIGUgFoA0Dazz77TOm23LytsrG0cAOD8eLsZVC5UqX4uLjSpalmpUDk4nuxWxqjnFavWTNgwABaQcqWLXu2nctLJEhTBgv0JuWQpSRTGYRvlQK0FWgz8i73uP8LAAIDApLAA50eZvv372varJnSbKyU7nmhnOL55GoYHI6MrF6jur46v+vnkSwJaafpSfeRJhc+PiBEEJExXrx4MYRgpiYBC5RW6DlnUzkRjOAdJBLZpA+sgqoM6ndaoLjg67TkUNkkOqvngpbvcXNh7ZL3oRyzolRsNCegHF3FFQLOF7js3wUXXHDBBRcuOHDZfwZAy4QMS4156NCh8+bNW7p0KcbDhw9XRm9KkWEhtOIEdupr3LixcgzdZsocJF9RwePi4mJjY2ldkEqoKrNFQWkvIzXdDh06TJ8+feNGq9/o5s2bH3roIeb6X3vttW3atGH9/IsuugjzYZvtyrpCPoN7oQ3kRfUXgIC/cuVK5gt17NiRZVCd1zzrlTwrqFun7qFDhzDYvGULXvn4CcvfX758+UMHD4aGWpYVLE5wqVIsNhdSuvT69eubN2+uHMeHq/2zIJ2Tzof/2653H28f/4AAu/S9x+Nl2Gx1215X5bIBCMvaHhhHRkUCi4lclkFb26itk3QmIU19e/fuPXLkSMsWLQvm8U5MgxXuwB4HnjRo/3Qc6J8epiO1a9fuo48+mjFjBsYvvvjiHXfcMWzYMOVo5/JxzSxis7iycoKHoKYLjaKNkH9NdZJu5D7U4PHiUNOFQOFXyf4wS5rGx8dTm2fsBa8trd1zYmAADTQ742XpYejCOQaX/WeAmQILPB8zZsz8+fMxBpoF6tL0/JOX08IHP1esWDFp0iTl2LXMqiNyMu38Su9yIAMxUCp9Ko0JuHmKY3sEUpl2trp16ypd4rtXr15MEd69ezeowLp165TGLpAA6QWCE0jFWCOIBYMpcJwJpPn3f//7X7YPAPZKn1Dd6Dmf65oLlAouRdfJLz//3LBBA/ZRxXzKhIbSh43FP+UY+S+7/PIPP/ywRnXL7lqxUiWX9ytSatMn7pB+bx9vfz9/Rp+la/nSy46+0/X6XfZvgPA2SNt1NMYpvfmTrJrBuiGFl1URiIgJBCwdHBxe3spKPXniZD4f7eNkxgq7ZbkkaaEEgZhhgPXq1bvvvvtY4Ruk6ZFHHmGRki5dujRr1oyBRDVr1gQNET1EHPw4Apwyg4fkHZVDapixbPr1iV9Z+gJk+VUKophEMk7H7nAMWkTihneUSMPjx497GT1TXDgv4LJ/C8zWONKrHmhGQXv58uWQvs3IQY6//fZbSADEOuxvPw3Kcb+J6wu8n0HC1atXB4ZTgwfzBtLKPc1QROXgHqV4Ea6lnXaFChXat2/PEkARERE//fQTu4MMGjTosssuIway70DOjJ9A0fuLL77YsWPHvHnzVOZKf1iT5OTCja0DKwrXnQ9r16mDd7nuuuuUdmpC3adVAKQ2Kjq6Qnkrhhn8DCICRR8sYKngYDf0T9nt8TJERnIpb6f7lGJ2P6UEnSmgJCDfTfvWGnBoWFikNqFBYu7QoQNlpqDAwCQvLycpwcs/IOBYrFUz/2BERKtWrVkJUaoa/GtIcwiFlRDhlCGxqgdoI463x1O5cuU9e/YoJx2GH27q1KkgUD/++KPSdbGAudOnT1e6V9lNN93UoEEDpdtmhoaG1q5dW2lRIM4KrLG4r9kYAmJBgFESiq565cQDkijxJ+OXlVHKDJoMqBlNj5GRkX/99deWLVuULkASHh7OUqrQncySqXgcn2sGMLlwvsBl/y644IILLrhwwYHL/jOA2rYEqWLMGpyvvvoqBiLAir/5vffeu/rqq9l0C1IwSwIobQmwitw5KbkQeKtXZ5CwpXIxH2/ChAkzZ8684oorVOYkPeb1imtN7GxmLg2UFUnMg2hfr149ugbl0UrbJ0TYzwuwZwFtg3gQU6H+7UKeHXjSPXRzNqjfYP++fbu1olOzZk3oYaWCdNKjLmCQrB0BWJx27dp9prsdQtVo3abNuZlkUQazozRD+u0idNZ+trP2ac9Nt4vl8Uhei/6WeMBuLxMaul2nn1SqWDG0jO11StTdAu3iiLoKAc142K41atY4xQLD+XY/sVOit4+3lB+wHAHKSxIqY2JiaPwHSYmKipJK5NCwb775Zoxvv/32jRs3rl+/XumGHREREcuXL1fawA5CQcLVsmXLsmXLVtKdCfETyjeRnQZ5nsN8H2r50Ozx+jQlHj16FMfptfznn3927Nixf/9+pdOXMCVW4wa2Nm3alKbQyMjIXr16LVmyBOPZs2cPHTq0d+/eGLdp0wa0hWZLVluRRMR8rqEL/w5c9m8B2TZTh8Vtj206ZMgQDD755JPvvvuOO1tpDsQCtGvXrsXm5kHiklnz3+ziwz6bdLOR069evXrAgAFM8GMODwFzOG2+PvOJSR0sl6TO01NOmKHUFaD3jjMBVjNGwXRbZIcvvvhC6f6hDz30kF32XIOP44M/y7U8a/Ck2eWY8G7Nm7fYtnUrxuXKlQMtDNfp1wmJCSB2J3QJIJxZKji4pe4F8Ocff1SoUKGKDgm8kEHXwfWQWbCiDvdAmhW9ZZ/DYD+b/duHjJ8XNgC5wL2O6JjZxlYkr90M14oFDgzkGkJIBZbt228hfr26dRktqCzPVGk2svrXYIcdaMe/zf4t9POWkD3gwsGDB5U2mNeqVYvEhH3FOGZ0UatWrZTWB6CT8DiuAs9mVi3YNtQMJhDiPrt27WIdLQoWInZIEikLo5E9g+DUqVOHDoXy5ct37NiRdbrq1q0LMZ0kiPeh8X/+/Png9JgGxps2bVqwYMH777+vtEw/fPhwXosVZi2T/CydC/kEl/1ntNthtSwJ4sMGZV365s2bA22E/YPFsv02UAu7XFpoS8sc4cEEnCb9AkQ7xwkffPDBgw8+iDH47uDBgxntT95vk2/dd5zCMnX96OhopX3/AU5EN87BDXkVI3LJSvkiOTN+wptvvql0vwPwVN4nLi5O5HEtEhXuJgFj4vv6BwSAiOzabZVS/+P337t37xEfb0UVlQoKkh4HR48cxZqAGGEMQWHzli0u+zeUf8V6fzbn8JhWAZbUs8/3OpuqfyUegkqVgiDO0kZWGIpTKtFyhOu6hUovJvCCsbSdOnaEys7jPr4++WT/dldA7fCXMkryfdiSlJsfCA5FXEQTIAVD59ingIEye/fuxZgEBz/B8tu3by/PIrLfeOON33zzDY8AwXGh3X0xJQU3p1ceP4U3s4pJ9ljRLJUA8CuLl+An9KXJkycrHa7Yo0cPEsx333137NixrKUGctqnTx92IxTy6MI5Bpf9u+CCCy644MIFB0WF/TNynhrttm3bXnnllRdffFE5lfiyJ8sx+jR7A99/AWbUq3lQ/O69e/e+//77p0yZonSePdTx1157TekanGZoPRusyVhkZzPZRu7JOc+cORM/P/roo2eeeQZ3VrrEd/369SUPR86kq0wqeEMLoZ1tz549P/74I0uCVzX0YHNlsFBStJjdCyXN98svv1y5ciXGixYtsqqU67XFCfHx8VJxr7C1f3zFk9qOGhoWFlImhImOGzZs+CfiH7oVTyUkWFOKsxwcQUFBCYmJdKN06dIFS7fx778xbtS4sb9VSNhSYvCm0VFRdHMmJ6ewl3wJBih/pUNKJxtd7aXwc7lyZWkxgkKGX30cxxY+LpvjmclaJRWgSZ+MswhIuXLlgLz0gJQOCbHcSQ6irV+/nqa+ipUqHYuNpSUAmw0ns2wi7gJcowG8VKngdCtgxUJPafPxryHF8a9lqNHMzsg46JOSwm9kzSo1lajth/+SkiyCmZ5uaf+s53/ixAkp/MeAIW4MHAF1feKJJzAeq4FIBEolkUlngjM1BfYyPE10RvB4586d33vvPWr/mABO69atm9KlS/ft2/f1119j/M0334wZM4Y9Dq699tqaNWuya3nz5s0xHyGkeAUhg+ZY5sDCxnlZZxeyw/ln/7I7wXLIMgMCAlavXo3NgfFzzz2XoKk/Tyb3UpotmRV4ChVat26NHcb2M+Hh4REREcx1wS4vkPvfdNNN7du3Z83/2bNng7Uz+e3KK688duwYDfLY+rt37/7hhx8w/u2334AetOnh56hRo4TxCzJgZcyOw+CIZvNfITTPPvsso4dq1aqFSxgrwBRh3ucctANPSUktqxP/Tp44meyfzDwlvPi6X3/t2rWrojPF6aTi5+ebluZFhwiYXLPmzf/W7L+2dgfQ2YEFrFmrFqOTymRLdC55kKUYu1lR30uiyby8PYaRNstVJRsg/xGJQGrSPelSuBd8iy2CwJPCy5Vj9mmaDgCSKuApjswEKQpCak1dDigxMSGkTBmyrjCrOkXymR9+jgDIS1QFsoCQUtbPksEPYI0yoPb333/PauKmzvPvgHdg/AFFAcia0j8MWo3VxTuFYko62DyLi9x2221CSJcvX75x40bGBxw6dAhYDBVI6XDFOnXqsLAxzq9Xr57oLVQXVeZK5y6cLZx/9k/A1gRn4k7Ft+/bt+///vc/pctcS+95YKxoz9gilADOwdwwH/AkIIzS0S4ffvghXXF0XBUIQHK/5ZZbMOjXrx/UerK0FStWAKmkHRHmwAj/hx9+GGqxX7ZOdzhTwvXNKiKMY+CfTIEJqjNEClo1KleujMslLsEsHFbY4En3BPhb3zHO6yTQmp1XoIpt3bp1n2bhjRs1StMNG/W7WJ1sEhO0yuWv6tWtt2e3lSnw14YNHTp2JJXBroCsY1N57c48Ny9yvsBb556bkXxsAeilC//Z53hbOS3K8f0rx7t8IcQAWNYRnQIDzRjLwBaR8XFxYJjc5Nu3b69UuXIFbckDVcFCkeVTDvbXRGbv3r1BpUpRXGAdm+xtb84XmAiObS8xAaw+IpHIwG5aOJo2bfrxxx93796dlxfIK/Ap3FpNmjQBX2doITWTLNHQSushpKtKVzPEerJ8EMQsyA1YbaXDFTdv3sw4azCC9957j+U+8bJianW1//xACaeMLrjgggsuuOBCdjj/7N+sjyvV9x544AG6JGfNmgUJ8fLLL1dOcyrx/UuT08IGPPeyyy5jw9nbbrttyZIlI0aMUE6Ufv5Byu4q/e6NGzemkM7I/9NeAjlarhL3rVk6kBkBHDNuwNdRaHA+7WmzZ88eMGAAC+7iHOkJlqqBojoGfn6F62GxzJWnLL9+6ZAQzOHIEWtu4eXKtWndevu2bUrnFGGpqdykplnvEhAYoJwV69CxA35++umnVfftr13HUiaggkCHYAeE/NdkLfrAwnO0+Ov6/xkVALFWtsqlM/88Rvl3leFoLuEg7Q29dBNkerjw2sGlStH4DHRodHEj+sXi4+O1s0mn3lib3y9Be82ioqJat25NnIJufejw4RBtUUhMSjp/b2YDNXvifkhICKZas2ZN5dR89HYqCdJIgHHPnj1feeUVBlQBs/LpQiUhCtb1N3kroB6WlM4RUnU+lyZJeiHZCEA8jKDktNDg2qZNm5r3Z3b0kCFDxo0b9+233yqrKXNs2bJlif7nhgWUVDj/7J+7E9sFX9RkUXQRMR/9nXfeUU5qKdmAtOg4B4B9BsxfvHgxxqtWrcLmo7+8oKzKZoEd5sJ6O2XApbuGeY6dJqeP8CfPMWtzspCn1Ow0ExqVtqQpvYb9+vXjW8TFxeFPFGiY/kuRIv+uwVzBygDWFAGk1mohrxlS/KlTzVu02LVrN8abNm5s1KhxpUqWbfZkXJz0XcXipCSnMGSyQf36v/++nj1YsT4hpUNIZfwD/Et8VWBm9IlH36oYw7HVNsZP3K6UDOyx8jLLA5dsYNSY0hsMm41BPKV0g1rmxIOShIaGehnnM1wUIlNAYODOTZuU3qUVKlTgoiXr9F06ERLj4s4ko58z0J4xu2ZAWFgYgz0Jgr+YJBCHuNCtW7fHHnuMhYRpTi/AmSi9Vg0aNKBoRd5vhgdm15pIaszSVdJ2CD8ZbvnGG29AannppZeU7oouga4l3rVXqFBU1g5Cq7ig8EUhoZOsT5w4cfTo0WxstWDBAqp0yhH6JD23UOeGiYWHh5PRvv766927d+fcsjTX+tcAegSsMCNZiKXY4tK1jz14+Kammw0LFWhVJrExRwwGxArTKiBtuUHynn/+eaWxqGrVqlJdxKJ6+rn4KRFkWGdGGhcqiDsW0y6v4yqgXeHdG19i9VFct24dyDOTLPx0tRB/BgCDBJcKOqaVjBYtWhyOjPxN9wLo1KkTvs2peIv9K7+Sz97SdfyEkftvq/S0llHZTUtNy1Sd3jnHU9gNnYoAUIxWejPbJZLYSuf48RjNKRs0bFiqVBCRBVvLSvdnAQ9/P2DN3j17lfZh4wTmxB+JiQkrWxaipzon8nGu4OUUKgBAiQKCC+JjemIuBVAmrlGjBpZi8+bNqiDYPwkja4xKHHebNm0ohbCWgJkjIIBPIUTptHdmOUtaETDnqVOnjho1CuOuXbvWrVuXhO6cRYCVSDj/7J/aKvkcSZW0lFA6Iv3xxx+Hkqo0673tttsYLYJPbiUynZPIf0qsZKjbt28fP368Weki/+zf7H4B/MQiMLuBayKYLLucMX18dyb28BzM0LT/S3QSMZAaM3jn3LlzKUXdeOONQjiYRkHspS2RooC+qnA5hBAFLfX7kFJbHUpOnmRK0qGDByMjI/+JsAKJy5cvz9KkShevLRUQQPN+aFhoy5Yt165Zq3TN0dIWWGt48uQJ/xJPHawNYVT4UV4c+XhbMiVxCuqsn3eGkqq5v3WWx5Oe/6Y1RR3S7a56WCKsBo3MaZ603Xv2EKeqVKmCjWezLl8KwXYdsL179/I4K005fhPLrpbIor9FgP2bdcbKlCkDiso5k62aAopkIzdp0oSR+QUFUitdOSWJqOVTACXxNDV1s58ZhACz2rqZskTVS2kqceutty5atAjj+++/n1WNVbb2gy6cFZx/9u+CCy644IILLpxjOP/sn0IiI1NEwRWtBUfatGkzf/58jIcOHQq1dfDgwUoLieesJ43SBUM4nxo1anTs2JEHoamLcT4/YKUXO2mspTTIn0zTFm3yKluIn7kO0v0FErQoOsoxzWHwxx9/vPXWWwsWLFDaTSghflALRPtnyJitNRa+49zSybQNsGzZshhHRFjlzWvVrhV3Mo7haa1at161ahXzf6DcYH04q1Nxcb4+PmXKWFo+FIgK5cvXrWeVDPruu+969e7t6+ernCK4JRvSqcqLl8Mx7EOtF4eOaXdlvhrHnnSPjyrhDVd0ZinjRtOw08rpHl1HjxyJ+Oef0FCr3Gzp4GCcQ38/lE8rwdjXTlQ7cOBA6RALccqXLw8kpakSGxUDbyeY5rwbT6R3jtKIDMyVj242MRF6hZObN2/O4hlCef418Fm4s7Qlg+q/du1a9kvL0spczKVm6IlZ+Z+mTTMkhZcz4ocFg0eNGrVixYo+ffqoCyN4pfDg/LN/QnYzvrA97AZ2xps2bdoDDzzA3TZixAgzzT1Ou42Vs5OIDJLzmjNIWJxyul8rvTspkSi987Zs2cJ73nfffXgQ2ST5UP5jT4CiZ3JfmcdP+yDOnHNj6L44I8DvhShgHTiePHlyp06d2rZtq5weB76+mjKmevCfj4+fsybpPH4OXMNY5EBtA2TNvvDylq2PYclkY36+vvXr1f/5l58xrlunDuRF5v2HhYbFx8exQBtlHTqGjh8//uOPP1bVVN7HaXhfeGB2avH29sH/lN2+3S65E1y6YDJEzgT2XvXYYp+Prw/3rRUZmZzMCFmsCdaH+BKkW0Z5ezEgPNVDecCarBc7Bikd+cEb6n89PC5FhJQjaNqyppdXlgoCXvKvl+3RoyHXjmnVI2EDqUbZOx2RaM9HOUwiOSnZuKMynyWNDOzZG564dKfDgY+39wm9nQIDAkJCQri1YmOPRUfHdLrsMqXr7lk4qItPpHnSIFP6B1gLdTAiIjoq+tpru3EB/XSAuqLMbdnbtfck364xicAXJPWkefARbX+5PuLlnbGpeJXH4pIexjHEnYzHN+XHPX78JKS+kyfi9D1tyVhpwihNSUA0oAOMHTtWOZTBJL/0vlEH4BF8QSkrROAnY8AQj+PmlDwwXrNmDcaX6bXNAllcpdk9p5KmkQXwoBMnTrAOWO/evWfMmMEugqTwZmOUU04csesXyBWKCvvPAbDn+V379u2LrTlp0iSlK0W0bNmSlSK0o9dWc7EvE3V/WJU54j0HwD1lN4scanbLxf5eunQp/fHdunU7evRoOV0g7Kw66hYeSLlNM2yQMYA8zgxJIIzSRbVoSlF6YYE2AQFFvWgGvk/1GtUjoyIxXr1mTa9evUid4+JOlgoOFmIB6swVCAuDWBBPinAqIaGwK9ukO2F3oMZgHnZcgt3AxToepxsXFR5YARzW0+wwWCt7gsXRrNSIlKNHrcgpX23aYaFfcMk0Taz1cV92UvbWdNzfz1pYP38rQt5Xbx4vbUaihxvH/Pz9SVX9rL/7kknrytB24pl1pY6wV1r2Arti/VpKRuBqvA+e66PlJC8dn2i3IvRY70EWpTvg2AsbaDFdr4xueDo1hS+O/zsBK2meVE+6Y/bw9bEzXfGUk3FxEm0u8zkcebha9Wo8SIHeJ0C/r/KC1M/7Hzp8uFx4Ocalas7rbadO6Il5nLFX/tz/ZXXDG0bh2BHy1l09Nqe3Pm4aY13xQY+dtBNZQY4wsWSN7BgnJSdTfIHUW6NmzSM6s7dceHhgoD8/NCYM7OA3YkFMFglWhurFICHhmvgERCKTytEGaYoCUk4U51M8evvtt6+55pqQAiq4Kawdr0DRZOTIkf/73//mzZuH8ejRo3GQiA+sx8TMkCnpx1YgMyl5UAzYvwsuuOCCCy64ULBQPNi/VJa4+uqrWRC3T58+ixcvpn3JbHTr66iAhLx4hkTjT9NAWRgCLwRwatK4P4RNdrBg/RkK6TjnXBbHPROYc5CMAKyDNBeGOL9161b2+rz++uubN29OeyDEdryC002k6AL02nJh5erXq4fxNytX7ty5s4428rMxqzg+oHnQ0N2oUSMsiNSHKJD4jBxAtCXbGu4UJ9ap+Nb28yvs1GS9DmKH93a0/7TU1JTUVPaJaNmiJfRty4puKfpWIhyV+3QHRyzl2erwbmd+6h4L2hCdnk5ckBvamYT6BF7LxG62xklxgOd7RDl2WtkqWSxnmJSYRKtAgD9U1aCgUhb+AivxK4vvJlgmHDtegd4Be7/rf0O1bmc6I2ggoMUCo+BStoko9mhsckoyz9mze8+ll7YvzcAjvY3sesnKsqWdPGkZbA4fPlynTh1+Xz7bXivjWSr/vn87PQdrleYl8fO6KbMe+6Z7e2PdlbamVK58ES9KTErEQc4N8wcu24mLWDQfHxbNZftdApt+8bv8/PPPGAwYMEBlji7C3fBS3AM051DvZwyBZAibDiAo3DyHjv/vvvsO419//fWtt96SvlP5DNKSx0lGWO3atUeNGvXss89ifMMNN0jLIr47x3hBjF29P2coHuyfRv5y5crVqlXrySef5JHBgwf/+OOPSuftKMcGxRA2XiWhKHkEXBgTEyM2MSA/7/zqq69WrFiRZYhoVJcOhOAuZtreeQErTVnak3s8YpfTBftszjR79mwWTRo+fPiRI0coIRUX35i14HEn2Raobdu2f/75Z5iO2KpU2WrOFhJisXzLy52UJH0OQQjIdIPB+wtZPktMSHQ85rRLk4LbfEo5wmvhgZfDkBRt41gEsn9tTGbadFpaaljZMP9y1he3crGSk8ndk1NSKDPR8mwXYNFubXvVvLzAHhyPhvU/W76x/2idxcoTjBWw3NHa8aGcagRkwxjh5rZnKlULGB77WUHabqwYrJCEz2jJppghfuVxzFBXMpRYhHRhRUpXBlMOu6K8yzZ9tgiSlhYZGUk2AF5ludj1xoCsg9t622FlKdrCb+em43W26XKTeEClipXspEHn0faipztsKd+7K0VvjzTNYgUlLZVGVx701UsHuYtzTneCcbA61oJ42SVA9HtpL3iiVQMfr2xd6+uNNU5KtoznZlU+3Lx+/fo0qtuSolN4R8qDcikkL1+4vkk0cERk62PHjlWuXHnOnDlK9yFr2bKlvU75Ds2TFk3ShRXEf/To0e+++y7GL7/88owZM07olqES5qIy91l14UxQDNg/NhB97RQk6caD6Ne7d++BAwcqzZ7r1q3LjQjehpPPSiM3q08I7weGgK9z74J3jhkzhnuLqo/srYKq+5tPSHcaYUnKrCmkf/XVV5CTHn74YaXdYKwgpHQAc1RUVFBQkXiFHAD0KO7kyWCtZDRs2PDvv/8mda5QoYKvrx/dz746golfx6P5TJI3u6OmBpyNCPgvgD5s5XCItHTtuvaQQ2rt/xykqDih/15GWJyPNkVIhB3GDK4k63Vc4z4knQ4/t35o1dnHy4lhtITvjJpCTn625rd2t7fYY4y8s4878Y9+Xqz3wprE6VQuFbersAU9cxE1lPSpUxmcldEMcq0Vi8h+uPqQyL4W+2e4nFZhU1PIMtPKhoV5O2yvVFCpqOgopYNqAwMC0mjeS8XxII9tBbGCKHfvtspNVq1StXRIaWee6crgZBJmiOX2pOcr+s/+EIaay6rb/JCedEvtLqXpDN70lE49AOAIs3uUZt4B/v6SWw8itluXy0xL9ehm2RkITj1q7NixTzzxhFhJ041evcpZT6wViK1wdxFhqYJTtPLTJZJ4z/DwcMjlm3SFxHnz5onIWFA1efBcafiLmWM+06ZNw/iOO+7o06dPu3btlEP0JPUpzREBz0oJvKCgGLB/F1xwwQUXXHChYKEYsH96rZQ25p86dUrcOQsWLKBBftiwYU8++eSll16qtBAq3izaJHO1BEBKpSDMCyWbAJLm9OnTlRaoIWPyZIlwVo4tsRDe+OxAkg/5spLhbRXO0+8yadKk6667ju2JsYYhISEUkJkMBm3n/M09T2AVhHD6IED7adasGeuV7tm7p1atWkzFZn4zlT+qetTV/AMCqAEUHuC5mVYwi5PbyaQ6X8D97+vr5+vnZ2e4OEEJBHqv0nXUvceOurfyCKg947zQMmVEM5bIfOtc2p91yUVTO5dABCY/cEOa2ryjONtJfJLM5iRQZGj2BMlftS/PcExYH5zInu48mCf4+9sR73hUYkICzR5+vr6Wsq7vVq5cucjISDF0A6lTnFZAMUdiGCRRrXo19sxVyimlkPECGdp/PrsmeeyMTWtiKU4OpMQ9eOmuQlCslW46bGrh2PzsDebv55eUnEwTJmYFCpmkszmOxsZWqBDO8yMiIqpWrfrHH38obQK86qqrGDn/448/btiw4ZJLLsG4c+fOHTp0YH1D02vOiCihe/LuNMdKXsDTTz/dokULDHCTM+Xv5QfwQSWJEV8bs+Wzpk6dyu7w7HIiMzdptQunhWLA/m3PnzPgGDQLbIzun969e7/66qvcbe3bt9dl6u3ueRIKlwPICUyBFfv5vn37GC43duxYeh+UUyWDLKeIdJsQ9q+T+H3NGp/Lli1TugrHoEGDSA2BG0ePHqVND3LVRRdddPJk/HmaeF6B8Rb8vsD/unXrHj1yBOOtW7eGlwtnEqD1rdPSGH3mrcsoJWlC6a0jvwp1ehZFduzVGVzBDlCzyzQV6gRUhqNebOlOejyYn6aYHiud3Vc6qXg78wTLZHJU1rx8K4TQlzcBFzEKG3izkpL1bs5Ow0byUrbxn7np9n0sY7yXhMhJmKGNxU4MgbcTJCFzs0dKwuJS7Pexf3gp43dKV4xcEPbv7bArH28fqAQntRyMy6SwBxQJSWDDhFN0tKPSH2vXrl0XVbEi7MqGhYmv3XarZKsrkJ5P5m958a2NyjaDJFzgqQEBgTwO5AV7Zl0sYCs2P6/CJA9GRBzRiNCubdtAx5KflppaxkmE1pFM4QkJVlAUeD9+/ve//8XPxo0bgyAw/W/MmDF33nnnypUrMZ47d+6DDz5Yv359pevqd+zYkVF1ZcuWBe2ljkQHvETzYdXpgFi9ejXm+cwzz6jMiYIMG8znEiknkEvKukhdsocffnjgwIFsx9q3b185n1SxuIQ3nS8oEgwsZzC71XkZTYGxqypUqIDxJ598cv311z/22GNK7+8aNWqQIkiriZwBt2UUDJiiFMYCTX/ppZdYG3/AgAFiUWAPTVH6C6TsTz5BPFtS8IAA9GZw7ODBgyG+SFA0UIIsoWLFisXC928FKyQlBwZZrxkaFgb20FArPfjuBw9G1GIWQHp6apqdcw+9z9eiUNb38re6thRuS1ZLF5GJGhxO/8yIkis8sPDC4fgmT/LW7Irbw/K7q3RSTIoI3M9QMX2cjeFlsGHWlLHOTfNYafcO+zdPkDQHeweK2SPd8c2n2aw+h8l76eD2jEAJiQowIgz9aF9JV87fbTe8PsEp7WWiIcMDma2Qlno4MpJ0ICjQ6utTtqylHcbGHsPe4OkBgVbnCLtbnZ8vFOXWrVpx0VINfSBLTaHskfD/DkjcoMGnWZG7dvMOLGBMdAzGO3ZaPQmh1SirGe5FJ+PsvP/LOl12+PChPzdswPiPP/9s0bw5td7jiYlW2KOWfX/77bcd23e0bWeZ/UDW9u7d+/PPVu0ssHOc/P333yunl8G1116Ln0899dS2bdvYVBd//fzzz9kZHO+I87k+cXFxoIqsG1atWjXQSVoOoPpjcN1113F6Uue/oGTfAG3Gs7MwvLzE8tqyZcsbbrjhtddewxhPl/5nZq8B1wZwJigG7N8FF1xwwQUXXChYKAbs3/Q5qdOZ3CGZvvvuu0OGDFFaTH7nnXeuvPJKpXO+xXHANFAzK5QDipNiXZBIV0jB77333nPPPae0sCzPypLDet5Vf2VYICRpW+mJvfzyy0xQvP3225UzVRzx9rZts5Cg89jQT3p64uZUMiTqWGnzDMZcOiqRovBJ4WRCuqloaqA5x7bTGh+ISWhUOPiNUlKSlFPIOTDQmk+7dm127tpRrXpVfWdLj/Xysi5PTUvRtmvma3m88yf68zV9HFBOgqXHKVSXklrIeX26pq9yUurFES7LmHNsQenS1nfBQlU4UYHfSC+g/d19fe1muJZG7cn4Uozrtwba7cKHpqalSmSJHWnv7H/WzFCZe3BbJ/h4SyMJb6PQrzKc+6lpyeZxMWNk5PGn+ziOFMsCkRGDr+0AaR67vn26YWkwvTD+/r7yID9/n7h4CykwsNwPes7HjyUFBAZyHXbv2uVltZywTErxcXE6gj3XotG5aP/EDq4PxpUqVTp8+LByspTTdENtIGPZsuXYdwDPrVK1asTBCIxjoqOvuPJykqCExPjExFNEh+SUxNCwMu3bW1r4559/uXv37laOxSIxMfFinfG/atWqt956C5coXSa1bt26DAbC4KWXXqIfgbZVsWQ0atSocWOry/bIkSPjNCidTgW6QSfR8ePHj2pQTq71gw8+qDSxpSFBaUIR7JTjzH9PAXuJnaw/RY+eEXQ1fPjwJUuWYPDKK6+MHz+eplzsB7cRcK5w/rlX/gG7tmbNmm+//TbGs2bNuuuuu2jLuv/++7FLbIOwZmDcr0yTlcu9dGazclKfSeInTpzYoEGDq6+++ny80NkByCtZOxkzqczevXu//vrrnj17Km0kF5bvoxPSMxuoczFOC5tnRuXBg7olT61aOB7mVFzBbWVtsZhSdjs0NJQiSPanmMVDZG7irmPzYh5nLVKJCxNqBXoESvf7778rupyd+ges4iypzGfqJp5HkJLmkrauc8pShNsVdk8BempURsCZkR2XmY+eFvj58EUOHTokJZKEU3qMzECp3+6vK/vafnFvb+kczRMkwUw+EBdf6k3JOTxBZGuxk+OI+I95T7uskCEs8ibSQFZkQU7Y2ylCzMLeWRaHU5L3MusumIZ6GQcFBcedjGMdgu3bt4MB0nFgpdtZjpVcPlCWyMTsAN4fGxsLGqU0mwRuMsEYLB8I4qWsd0lMSjqVcMr2yHj77N+/nyJC40suwQYmS8OiQQ7g4/BB8Y509oFn//3XXw0aNlTa7x4dHc1lxPFffv752+9WYfztt9+++uqrjGF64oknwPuZH2+WLTEXhzcnMlapUkVCOLnyUmADP+l1/eWXX8aNGwfyi/GECRMwYc6hsItuKU2LGHNwzz33XHXVVYxxpndACrQU9hyKKZQE9g8qAPm0YsWKSrP/tm3bMsIFQgC26d13340xJO6LLrpIhABsXJb0AU5il0iZaPyJrq9Nmza9//77RSGwP1eQDnikucRhCMLSH4Fk147eMsJwTAUrB5BOJAyAINUAL1m2bBmtLJCTcBO7AFlaGqjt+vXrMcbPoUOHsl23CVmeKPEcunJPEpUwsiiewK6GnL9ZchxPBBkVjgUqadex11xBqL+IL/8ORN+VNWQ3EeFehd15UipZ8bkcmyaWvPueyQhNbiq1ItKNsjw0M5hd43g5ZSB+oCQNPCdLARl+Rz6OFTmVkxFg17TXG1LiELGpRBYREYEiBcdAbWE/YkCScyTC35SNzD1WoUKF03J9GYSGlk2y6g1Zi5OQmAhakaTHVmR7gD+2Us6rmqtruUyZMiAse/bsUTp8j2HLXDdgk7+fHVREC6W+Iv3QwYPUsCtVrMhWXkrnu6c6VRfx1pg/NfLWrVoB1xiPDGqAx+kuCerPP/+ENH3TTTdh3LFjx4YNGzKViSyf60bbYSbriwPSbEV+VZnlTu4NiixXXHFF9+7dyYZvvfXW6tWrUwcoqNC/nIFdWHv16jVv3rzXX39d6Yos0pzFhTNBSWD/LrjgggsuuODCWUFJYP8Qe0XFjI6OvkWD0vYoKPE//fQTxl9++eW+ffvEESCFriAsQzqm2+zGG2/EwUceeUTpaPl27dplt48VTaAGDLUA2iGLvH788cd4EagaBfgUrAaWArqRclyMzLd59913s2RA0Ob2/PPPjx07lq7EPIIoeSqzb1uM/2Z/B9YhT3YS/LJ3FleGZ6FAwFQ9zxlAR8weG6Gy6bi5guz5YKNN4pkyY83ghizmDfkQ4mHJblyVczxOa8EskKyB58TFxWX3TJkeFiC1OBF4Ai0QrI5HLVMZ38XjAMcsRXfaGRL8/AKCAoNO6QS5kydOfvP11+wjcPjw4fBy5UqH5GICZP5RDgBkASZynngX4BE9aKBa+g2seYaWKePtFO2wKhWWK1dLOwuw+OHly+EqpZMAaQBQeldgTNK0b//+8HLhRDorsCMgQL4pTmPwB57Vr1+/BQsWYLx06dJHH300u8ZvBrWIeSbL2sqZMpaCu1OmTGFmwciRIz/55BNaDgSdCxVo+h00aNCtt97KbPD+/ftD9TfNoi5kh5KwLixnzTFRkbjdtm3b9u3b0/jPgzzNSrH1eDZu3Ki0gXqpBox///33aA1Kxw0Ac4o+41cOIVAaJ/GC7733ntLkdeDAgbQNgjpnyVkyB7maLsVQzCrIvFXt2rXvvfde2hXXrl3boUMHiko0wjMXCBQBy5sz+ycpF0p02kodJvvxNlrO85LTchfTVlzgtsdU3clGxIvCjjDKNXYhZwpr5q1lX1sf3QhYOfKT6TuXC+lwUZnD9/w18AQIgsItTKM9T6CxmnWZ5P4yxgD7Kvs34sYg+6+nuz1lB57A9c+ywzP6F+gPZO55+XBy8PChSF/HwwU2eeDAAZKRmJgYXHvs2NEcllfpAiE5n7B37168JmuXHT16FAMa6sGwQbsY+ofl96TbklZiQkJw6dJkqxERB7197OLiuBDzkfcS2Tc1Ja10SGlOIy01NahUqUgdN4AP98+BA2FhZXg+bj5x4kSMx48ff9ttt9XW4Y2MpDG/uwS1yHFWQ8nuQOE6872U/pSs+d+1a9e33noL0obKFitdGCASKp47dOhQxmuzaAHjZopCW/aiCSWB/StHb1B6KwAlMgp+JSZyNwNtzCoQ2M3NmjXDAD/vuuuur776CuNx48aBoMyfP1/pMDrqLiqzqFsEQToQ4u0wZ+5+zHnNmjV0ieVTWzVlZyhqouph6cD1lU4XXrFiBY9zrRjZ1LNnTygBbCxmcg6CUOEzEQhhsay8lj1rQBkiHU+QDocmqzsrFTk7cP+YXO18KRPZI9tP67LNfpXSb2GuCSUYjrOvfxY/vXnCaX3wWSSwLCYcEY8yIvn1ZpCPlX22yo7YP43VId2p6K6cYIjTRpVmt5RkGZjPql6jWlJSij9zyr1Vg/r1GMtftmxoclJKtWpVVI5ASpIz4FlRUVavgUqVKr3++uv0wS9fvrxNmzZJiRYLj4uLP5VwKqR0iB7HgZ2zH4Gygm3/oQgFMWL79u1kaTjnyJEjZP8NGlxcoXwFXz97W2Jx+C6tWrYK1OXxldOqlGbRxx9/fMGCBeydxo9l+vWzI86ZQvd5rcTWQKZp2rQpBqNHj54yZUqPHj30GpYtbGuZ1GrDmkAnITFfuHDh//3f/5lJWy5khxLC/l1wwQUXXHDBhbxDSWD/Zu19SIKiizg54tavEFGzFMWTWvFBQUF0HUF17tev380336y0XQ7qrLS+PrcvdHaQUZZc2yEjIqx0YUbhdurUSU4zlSRTHs/VOYdFsG2SiYlycpLurssugv379//444979erFP0kA+SWXXMKqydkfKr/iZ0JCgtiNJZdMGcsuqn8W4EFRTbKcZiYK5vyCOcNpdX1TOS7smmKybv/OjHFai4X5a/ZCAlm05yyJbaamSDBTH3mT06KMGOSV4YmQvAOV+QtmmTATE1TmRTCT0MyXzWIiOhOY5/j6+LJidHJCcnBwEA3yPr6sX5wL+uf6XYA4IDIMmgHiDBkyhB7G66677u233+7QwULS8hXKpaWVZZZBSJkQX1/vpCQrviEgwA//0bS2bdu2pUuXMht52rRpWKLPPvtMWYl80zGHuXPnKsvj2RoX4hI+OuFUYlApiwCCoIG+MRIe1wJzBw8erHTVvzMp9xKHwVZ7ZrS/IKxpoQkICCBRveuuu1577bVPPvlE6UK8hZ37h7kxluKOO+6YNWvWqFGjlE4B69y5MwlgESfg5xFKAvun71+SwSQ3CdtRqtMEaJC8bYzNpD4mCtatW/fee+9lGe3w8HApNlzEQaQfvOnPP//MrhvA7fvuu+/vv//GmBa5MxHEXHEDGM51Y81ts48n/fpAs9dff/3yyy9X2mkinAMkT0QBhulJ9JbcPC95+dlnKNFJWQKXzHPyYhj/1+CdB65Q4JD9Xf5dKCI9JsJ9s8dLyvLy4GmxwPREnMkbYub6ZzfIyznyHU/7V+V86OxPobhgGqtNB4HMP4t8k325Tp6ICylT2kexPgF5oXVOfHwCRIHTvpoJua4/G9R6jALJ7FUWGRk5evTo5597AeNu114D3p+YoJP6ggKUUUsIvJ8JdWDw4P1TpkxRmtAdPXr0+uuvx7hVqzaXXnrpfu37B/tPSXbYf7oi71dOeCbn0KVLF0gDq1evVpnjKkx/vzKcOKZzhwflHGwkWW1MiYQIPydMmEDnQteuXQub/WMCP/zwg9JtjUB/GOz16aefTpo06YsvvlB5iJ65YKEksH+VmQBloTJkVGxOxdMk1ozw/vvvU4iGxAoJndeyYuA5m39+wJRjKlasuGOHVSQcdGHOnDkrVqxQmkn7OG3dzZeyXIx5C4oxl9dke9Qb7r//fhAUZlj07NlTlLz69etjzRmR1FDXJBEwy3ef/RufhThfsgX/f7d6XkYBtdPeMI+qc66n5fGcf/3X7ALfac/PVYgH75cxSwT6+Fr3CfYtMLYhMarADijTDI6BCo7jI4YPw3jIkCETJ070dhobKCsA0MoUiIo8/sycOaxpNnXq1Ntuu01iKYC8ZM/Tpj2OG0OAUFoHKB1SSnQesEapE8C4KKWJwOTJk2m6g8aM+ZCGeOkiGWSWTPMhUkOjwCUioknIIe4ve8k0EQG777zzzqeffhrjlStXDho0SI5LyCfukMM+NEFKXooUwmBnEVJxKzY3YTwjq1BMmzZt4MCBTOPCXyU+Whl1zNyygCWE/bvgggsuuOCCC3mHks/+JddfFHoIfdIMavv27VBe77nnHoyvvvpqHE93mgsrp0raOchdyQ+I4wPKEFR/9uuEWN29e/cPP/xQ6TRc1gLj+dK9ENpDer77lSmt5eMRUCOUTk0WwzhWLyoqisI7YynkErEQFAv3igsu5AeYxEhNF6gBvOC2r1ChAlRwH42AixcvXrhwIRPzqlevzjL7GM+cOaNKtWrMTO7SpQuulSh3qLPffPON0lW933jjDeIX8wKI4GaTXKXVaNF327ZtS8vfunXrmB8k53CA2W7btm3YMMsysWTJErYclNcRkih2QZOM4FpM8sYbb8T4p59+glKevfOeVPLIFXiV1KuWt5OokY8//pimzd69e2Ma9Pw2atRo0qRJ48aNU7r8K4D9C/DWEqOAAZcoL9MokVDy2b8A+J/YxIBdbOY7duzYOnXqcJcrI4lO6Y1VLNpFCyJhtpGRkSx5rXSnn5dffhmDL7744tZbb5XzTazLf2QcbzJ06NBXXnlFaXvmY489RhoE8lSlShViF2gTowWVExNAHC4uARYuuPCvQYLmlGZawAXhsuXLl5812/Lrx8QcWbt27dc6ae239etPnToFIUBZWbVP9+zdS7qQA8fJusDGcA4T+e66666uXbuKkZ+OTpXZZ2/Gc0BhaNmyZa1atZQudgL2L3qOeAPxxHr16rGc2vfff2+yf3U6pwyDe+SvQGrqA6A8Bw8erFGjBo8LwSHzzrsOIPm3KrPTB6Rm/vz57dq1U06Qk6gZWBM2PZkxY0aLFi0kCdDs2H6BVwQq+S8vOxXYQizCFgRbmjp1KsabN29etWoVXXHR0dGQx7kXWQu9uHiOiRv0q7GXAbACKNe3b1+l6/9DAKdLjIXxJRe8oHZ/xYoVWS8B4jZQkYL/mjVrIiIi/ve//yntlmPks9LrL344l/e7cCGANOZgHo1otFDxPakW8j799NM9evRoohnYS/PmXXPNNS+99BLG7S+9VIIAieBk7UDniRMnku1NmzYNvF80cvFt4wjoAI+bjnZQQuhCZJbMQTA99yQUbGbRv39/jL/++usxY8ZkN4JmqecvrJ2mDsYgQy/fsGFD1apsy5muMrP8vJseKb4IvRJf/q+//rpnzx76+DkfL6ckER5BIt+nTx8sL+MDCBIIlc+iIMUdSj77d8EFF1xwwQUXskDJZ/8UBs3aAJAQIc8y2e+pp56S1BdajaSKnDSWLeyqVfkEqXZHiwUN7xSxmV/09ttvf/fdd507d1aOYC42wALR/vl0dv+76aab8FAK5nPmzGncuPGrr76K8datW2fMmEHrCxURtxenCxcIENGIayBEooiDwpSxSv3bCvT48fdPmGD5/oFKBw4cIGqkJCfFJyRIL+/jx4/TiP3XX3+tWLGC3e2Y4SxILTjFIiji8VSO/k30ZEOQmJgY+Svnyb8mJyfj1yZNmijdvCMiIoJFgpVjw1dGuT2CaP98Cq0FzZo12759+zXXWFkJ7FdJ3/zZav+YlQQt8VfeB2S8S5cul112mXJSP0gA8eIg+HzKQw89NGnSJFZaxADTIyEqKAJYfKHkv7xZJZSwdu3akSNHMtxv0KBB4hQgqsgOMyWGogzYxGbpG3YWsWqJp6UxL79r165z584l+zdPLqiYF9rcSBHA+zdu3DhixAil8X/ZsmWczw033LBp06bPP/9caZZPP0uBPN0FF4o4mEzOJCm28Zy5fh5P9+495s2zgnUee+yxSpUqEkF8vH3A+6VZCXg/C5NAmO7QoQPL2tCLl12eJtETDifVmdivi/dRmZuGiD2fzLt58+a8ECyc7J8nmO1CslfjNkOm2rZte+zYMXFAyM+8Bx2TzTOcUMZKk3GlPYyvvfYaj3AmJGuM6eMjunXrtmPHDvYjgNAzZMgQ3jkqKooF3y5YKPnsn8Iv9jfQIzIyUmnMgVTLoFCl3XIcQOA1hcEirvQLmI0M1OmmPWrUqOHDh3///fcYX3rppQU+AVOlqFOnztKlS2lQwXNbtGjB9Qf69e3bF3iotMBOv6Ny6jEU+JRccKHogPRVUpnTiMC2gR3xJ62I9PIVKpQLD583bx7GN998M3B56VIr13/0f8bgHLI9oDakByIU+PHkyZPJgKmxsOcW2L80K2GhM6FpZnlQnPPnn39i0KtXL5Poif6Ag2CfTBeqWbPm/v37eYLUAFXZ6i5IHI9JgkBd8SxJBcK1phCQFxorT6HUwgFklyVLlmAMvR8ShsxNshLi4uLwCqLLDRgwgP5+EP9WrVrV1N0UL3Dery4E9u+CCy644IILLmSBks/+aQuKj4+HXDxmzBilBcO33nrLrAkqViwMmFeDqyRYt+j7hySlVWqg0vbFCICOHTtWrVp18eLFGLM0L/V1iPkF4t2gViGy/4oVK1hanGHDNE5ADF+4cCHzD8eOHYv1p+jtqv4uXAgg+5waP7VSdiwMCrSzYGKPHm2mje0jhg9ftHjRiy++qKzq3XeGlg0z69NR6z169GifPn1IoKhVV6tWjSeYtndRnWlsl1+hkW/fvh2Diy++WLRq1vA3aQJvVadOHXoWVOYcAVZZNjtKi3Fe8ukxT/FHJCQk/At8NwmaGPk3bNjAngLLli2TAH4GVXDMZC6J8AdFuvfee5UuDNyzZ8/3338f4w4dOlzgicdFnbHlBcy2vObnNAv3BgUFPfXUU2vWrFE6JK1SpUpk88qwWRHHzN1f9Bm/0iYv8V9IvEKmOAZP+mOTH7399tsx/Oarr7pd291L5xIFlwpWaR7lk2GXkxtKC21l1Akwy7MroyS4eRAixfz58/ncGjVqiFsxOjoa5Omjjz5SugvILbfcwoLEoaGhYp9kWrPZWaS4iF8uuJBHALXJUgM/KdkOzStVOpg5fuMfmLj657U//vgjxs/MeXby5MlSWBeXb968GWPm1uaKGmbfLOCmcOKNGzeSkTdq1Eg6pOOI+P4xkDghnHD8+HH6L9i/QCp2Sxgg4waEDkjI4datW3v37i211EQsYAxyXhBc6rYJbceLgJj369dPaeO/ytzXynQokP7zXUiU5s6di/vcddddGC9durRZs2YyByGYLNN0IWgmJYGwcueJBqwcERXfPjY2lkGzEPcgTc+ePVvpbnhm5YfiDti4dNeBrACjfvvtN4zffPPNli1bEkvr1anbunXr66+/TlmNsGZ37nyVn24NnpiYFORQInOvm9goecPZwctp2nbkyJHw8HCI+RhDKt+yZQuxaMGCBUAzzq1ChQrALkYzYW5XXXUVO4JMnz5dxC/WXDIDg13G70KJByJLTEwMFFZq4cCUWbNmQblXumYXBgym4ZlsULJo0aI83l8i4YX3g/qB/bOs0LZt24C8ZLFS8kRp1BNFf/Xq1WDhQgdAVcw+AqY+IAgrsQ67du2C3G/m4svJ6mx8/2bRfqwJZKCZM2fm/Q6mMjNt2jRIDxhfc801WEzWTsCExcTCDo0cm88teeCSVxdccMEFF1y44KAksH8abaj3Z7EmlS1bln0tJ0yY8Mgjj9BexPNpLcCgWFT2zRlEPpWanU888cSxY8doZ/P19g4NDWPnPavI6KyZj0yarPS7W0axdEvwxyJIQzDpTqayJQeyV6zS9jSRu6E9QF7mox944AEoK4zFHTNmTGxs7H/+8x+lbX14HKakdEnzGTNmTJo0SelGZw0aNBBVQAz+JeCjuOBC3oHhMlRSoSLXr19/7NixSicBjh8/ftmyZUr7JWNiYojsUM3zqJgShU+dOgUk5VMOHDjw+OOPMzTn//7v/2rUqPHcc88pHQcgTkAa55lcB4J51VVX8W60wIuiLIkAtNuJco9f6XfHhKXbp2keIJxV3n98fDzvOXXq1IEDB7Zs2TKP1wJAeWgGxk1Ar0h88LKgP6NGjcL4zjvvxLvQqkHDsFQoz/tTih2UBPaPvSidMLi9WLcS3w9fneFmYPxDhw4la+EXtVlj8Tcv0/autM0Ki8Dy2p988gkQlbk9WzdvwctW03U3Z8ycuWDBwv79rTWpV79+usfj75ORF8SVoauMB7Oja/YVY9rx8uXLlaYUN9xwQ9euXZVeZyAqWf64ceOAfhKK0bFjR87zu+++A/vn96JPlJQFDyqQdkQuuFDEQYzz0oAbWAysoX96165d0gro+eefh/jOED+wcODXoUOHlFPA50wg4W8Sc7BmzRr2/FWa/d99992MiX711VfpEVBa/ma9XuW0yZF6YuCOgphmEqA4C0A98DqMXahUqRIxXWnCkqVFUF5q7pplfJi7HxUVxW7FKm/GeUwMxMfseE5R4Mknn3zhhRcgYPFI586dpTB5lhZlJRWKPfNTTjF/KVUtJeUjIiJGjBjBzhbQhsGZhP2IHFoCeIy47oAhzzzzDLEOOx4ITC28bRvrZ6z2zS9Zsvj666/v39/qFPLNNyuxbt6+lsDOiFkuBZsdUBA2mb0Z9JulxsBff/3FOgojR47s3r07D0LwwmmkXBBHpk+fTh0C8wQVGzBgAMYvvvji8OHD+RSGHZneweL+aVxwIVcQFGPmjjKiapROk9m6dSvjZFu0aAFVlQ36cBAsKmfGTyDRo2yxfv16jMH4wfMoaoB6/Pe//4UQoHRM9NNPP03EB/MDFWXDDmAozQYCDNAB4Q0NDZV2QVn8+ozMb926taRQmcxe+vXlcX1wJl6ZEQ9TpkwRUcbMiTgTkIwI8VdOMRisAMQIruF//vMfyFuPP/64cuorkKiaIkvJgxL7Yi644IILLrjgwpmgJLB/Sp3U+JnsxzZWDz300JEjRz7++GOlhVNxJx8/fhxCK8c4X8bFFMxmX1Csf/75ZwwaN24M2ZzrsO6XX1JT03bssNJ8v//++3379jMp9pZbbvn666+Vt61hQ4qnUE+1ILvMa+YNE2gP+PHHHyE4X3vttUpX+lOOUB8fH9+/f3/WJf3ggw+GDBnSqFEjpbv/1a5dm8I1ZihuOagIkkN4gefjunDhgJi4sP+lEyCUbxq9oZ0/+uijjAOYN29ezZo1r7jiCoxHjx7N8PU8AiuasAEHKGT37t0lrAdYyTScfv36PfLII/QkxsXFRUREMI3o6aefPnr0qJmwR+Wb+jSJBkiQKOIgHaCxLDM6fPhw5fjRTYw+U4nS7EBCBEI9bNgwpvkNHjwYF+a9WTCeZdJ8vIsYM0Ak6WRp0KBBr1699u7dq7QTBO/I9y3ZLQFLAvvHttu/fz89TNiR2CjMCfnpp5/AdcjqCOIqk/TT4s77VWYjOV7qn3/+Ubrkzg8//MC38/f1i4092revFfZ45ZWdp02bzvz7+fPnX3PNNS/MtaqLgARgGU1ckgbbUrPTFAhAHfbt28f1HDly5E033TRt2jSVuZMHxQi6KgcOHAjsYgQTxLLKlSsz9BLnf/HFF4zPwFhSjRlGZFZ0cMGFEgk0jGO3AyMoBxOJSKAglDdr1owlgO644w5w/VdeeUVphvrLL7+QHeYlQx18DqwduIbx8uXLK1WqZLJP1uDC01etWsU2Pzt37sSDKK8DhbMY/wlAc9xWuL5ZA+CPP/6gr52tRvgUk7zg5Dx23GEx43fffXf37t0LFy5UTusgyXbO9Q54kOmkwLuwihHmKenfHTp0WLduHRvBYFUXLVrEhsVmQbOSByWB/eMLgffLbn7ssceYGvv2229LdChVTLp5GCtQYkrKCPKzSRexAiQDwjKpyUWVKletVi1Rx0YEBgWdOH68to6HALlZsWLFLbdYcQBgyT179uStuCbCdE3igkuAhBh8++23H3/8MQiQ0q7E8ePHUwlgiBApF76LyM7hGhgf8OCDD27evJnnz507l5nNSmO1yDGkI1SA8oLhLrhQTIH4BUwBtkp3PkEiFsNg76733nsPMjRlZfDv9evXd+nSJdf7s9YZkC46OnrBggVKxxAoJzWfPnvK4pjD2LFjye2AdPiV87n00kshdhBJMUn8iTXTwDtN3JS0INxz69at1D0wczPdX8oKKSdkONf5Q5LAz0cfffS5555j/QNcKGGSslA5AJ4idcwSEhLwq91NUZMgmXzdunVfftlquTRq1CioT9COMJaUhxIJxZ75ueCCCy644IILZwvFgP1LLcbY2Fj2ulaOb9jso0UB9o033vjmm2+mTp2qtNAqhnHqwQRKrCVA7yeYXbexILS2XXPNNRB4zex5L13cN82TFhRcqkyYJZjfc+/Ir775mpkRkPqhH9xwww1Kp/9CU5cSAt9//z3XcOPGjTt37mTXxJo1a9577720Q0JqVkYIrgjjnJUoCsrIHaA2A+jdu/d9993HfmK4Dz4Kvym/kZv970KJB9P/nR2JlFZMqYXXqVNnyJAh1FBB/datWxcTE6N0MQ9JVAMZPHToEH3YERERoIebNm1S2ht49913t2rVSu4pGbZQoGkyjIqKWrx4MY3/IJjA2W3btikrReibZ599dsqUKRiPGDECt6IWbgILBhDB33nnnRkzZjDlRx6hnORGicCXQrzmtWZtALz1kSNH+vbtizGoDT0dyimcTN09j13LhUKaWYIkL9IoGZPke3322WcjR47EcmGMt8BYuiBm8bPQuklmJN8RExMrSBF3HBQDFii7BLxf8tHxPbCyZCoY40Nij2I8c+bMuXPnXnnllTztQsgckx2GgWARE/94nM4OIoC5HZs2bfrwww8zgGjOnDmhoaFMGly0aNGJEye44wFXX301XYOXX345kLB+/fpKG/PNoIocgN+INjriHrCdzTmUbgcOpDLZPJGfEUYu+3fBBeCsyM01atQgCoM1Qi5v37690qwanJvHgbmVKlViBe7KlSvffvvtrHQO0UEQ1qNBwnQkYKhChQqgnMygBtrioUT2hg0bDhgwgCWAIPHPmzevQ4cOGN90002gybiz0kb1X3755csvv8R48+bNIETg3EojPiZTpUoVlTnmWmnOzffCyaRRWV4cmkbPnj1JzIcPH16tWjXGMuMmuMQ03ecHJL+f4QhKk6Dnnnvu9ddfx/ill17Ce0H6Ubo0E+ZJgQPkVBqsSPSGctoOCeHKi2/iPEIxYP8SnYHvjdXk14IIKaIA9s2nn37Khk5QYa+//npZcXKR8zHrcwfYiOLGA5+WVkbYiDwubbLkEmnMBaxmNNCbb76JHc/ofex+s1uSWBfMUtgEEZxznSS/iGAXbkiFAEdAOMx24ByDupX4D+eCC3kBissc165dm/TwjjvuAKEjAoI/tWjRgiwcCLVjx46lS5cqndojKrjcShmqvwDZdqdOnQI1qMypNxgD8fE4jPFzzZo11LWWL1++YcMGEpbSpUvjHMxK6fJEEE1opYDKTnuk0mxbzLEHDx6kTKCyERa81Lp165Rm+S1btqQplxHEJEp8orTnyaeOR0KkNI3inZkacN999yktNj3yyCP3338/xkOHDmUek9IEShiTyeCZviFTcrV/F1xwwQUXXHChaEExYP9pGlTm3H2KbBTW1q5dC9WfEexMkCXExcVdIEHj4tmqW7cu7WNcKDNhT9JzJWaCua0vvPCC0rU/p0+f/tprr/FMSTtmjg1vLqZ75SgQedH7xTIhWQkU4flNDxw4wFrFp30jsVLka3VccKE4g/iboXECm6KiojBu0qRJ/fr1iVytWrVav349jdV79+6tUKECS2pCbTWLgkgEvqmSxsfH4wRmB4wePRpYSc2VmbdirsOYTgEQgY4aeDlOoJEf5+O51MiPHz9+1113bdmyRenSn5988gnL/oNc4P4kLFT9OX9Ruwk//PDDyJEjMcBbQOGmAwLEHDRB6LnZcySfYOruvCdUfyYIKG3twHuRrUyZMmXatGmtW7eWNaSpFbMy1X1ZQ4yLOO0qBuzfR4Ny/Chm6eZff/1V6Xryl19+OctBY+mtLjaOPep8zvscggTL1K5d+/DhwypzA2zax8xQR+kaonQGkdK5+6NGjXrppZc4Nrv+SP4ev4KZZ8g75Fxzm+czflMcCsAums5+//13iCw8bobV5L0mqAsulGwQLycFbqIJ2SdZ6SuvvALMZePaxx9/vGnTpkTJLPXwT8svcQK4NeOmK1asCByn/sAO3SQa0lWEAJ7H42T2JCDHjh0ThwIIL+4zYcIE3n/QoEHUK5o3bw6sl6xg4LggOObG5+Kv99xzD9k/C/sz759BAyKC4Fqzw3uBAG7OfGNMksvC+7ds2ZLFj8H78S6sbAZRSTmOaSyUxFrhp/RKLvqu52LA/qU6BNmPsBBIlxRy27Zt++abb0qEObaUaJN5rCxRrCFdg9IohM1KLFJGii1da9mLY5tV/Dp06HD//fdPnz5dacXi6quv5nHm11ILx/qbGzovxUYEMAeZAENmKMbNnTv3jjvuEBxO1aAcjf+sHuGCCyUS2INDfpXWO8CU7dutUp7PPvss1FPW7Re+qBy5gSzTV4NEqos+gPNjYmLI9pjCIxGCYi0A7weHkw54pLHKidInIjO1ipYAygr01j/yyCPgo7fddpvSdQuaNWsmdGDfvn01a9bkG2E+EDiUjkEG1o8fP54zx8mmds75kKpLi9d8UngRKQBcW0wYXEaiFLFEzDgD+8eEWYJp27Ztjz32GNeKb2SGIkoYYBFvXFLCWaMLLrjgggsuuJAdigH7F+nJ7EkPkbBRo0bvvPOO0tqqcuwwpnpKIe78TPocgkT4s/ExRVGq/rRB4YgIoRhIEV/lVMNW2rY2dOjQVatWKR3gumjRojZt2iht+zIb/Zm2LKnHkDNQUTATfigav/HGG0onJd58883yJ1F06Hcs8ZYbF1zIFVh4WznZvCxdWrlyZWA0C29cdtll99xzj/gIxJYWEhKSJaFOWnrihiQaGP/222+8BBRVkBo6sRk0IJjOmRAx8UT8ShpLz6z4CKKjo6nNYw7PP/88Uf7GG2/86KOP6DsHgYImzcwFkG5MQ3LrO3XqxPuT4EvRF7wIx3iWUAaM82n/p3+EjIOWBtPewHKx4k0eO3Ys4xjGjRu3bt26uXPnKp1BjZuQNmJN8Jk4z6JfrbwYkFdJeyVvkLwUbB02tFUGK8I3wLbmlygB9fzzCMKhgbTERrJ/2uuwGhIBBPw3LerY1lwlYtTbb7+tdGWP0aNHM5biyiuvlAggZSAek/fyPjecL55IfMG//vqLNrSHH3744osv5pkkVTI9nH8htNx2wYWcAUgqfmVg0MGDBzHetGnTJZdcsnLlSownTZpkIrXk7GXh/UIl2FBY8PfXX39l7j4dBJLNK544M3YYY9OaLfcHUuMEEhyQYvJ+pQkR5sbiInjioEGDGGvcrVs3djbiadLuCAz1gQcekLnhIEse0fwunkEp+FZQvn8SSXFwKEdvoVODK4AT8O7XXXed0rXRXn75ZcabT58+HRIYHRni+CcwmblAZlgYUAzYvzpd9iSOmIX8TDW0KC93YYBZ/hrYSM8fdqGJ/GdS07GbTWznwXnz5kGZAKIqLeSOGTNGUmylDY8yLAHmg6RoOX8FRSAyAA1wDv8aGRk5fPhwqC9Kpy/LZLKkabi83wUXlNNZR2m0kuYmERERVapUIUJdfvnlZnkZiTwnQvEcYK5ozKaJdMeOHQsXLvz000+VUw6IeJfdtpc9ii3LkdOGudHSwHvOmjXrxIkToCcYP/PMMz169JBGLRKvjZ9SD0BpumFOQ16hMPLps7yvSDmyFDSv8iAEpv/7v/9r1qyZ0uIX3oWdA6GR0tqqMutapIRcIjM74PxaCIoH+3fBBRdccMEFFwoQXPZf7EHMXyypLTIsZP+8NMwVJRsniyVg7ty5S5YsUbrm5QcffECBvV+/fjSRKS2VYywd+SDtit1POf368Fyz/iUE/H379ildm6F8+fK///670vEZF0htBhdc+HcALJN8fSiRxHdg3Jw5c9jRlKZ7Wu+AdFkcAURJs0seUFJ881OmTLn22mupcJuEQkKFVL5Lp+NxjK7HfRYuXDhs2DClPYyff/75JZdcojQxEdPF4cOH8VDJ7i4KptwsVg2xWNSsWZNdEGvUqPHII48MHDhQaW/mHXfcIXnLEmiVpYS5l4Zz+RanBZf9lwSQfBtpmQMGnL1Gbw4ANiwpxdiyIBlDhw5VOiFw5syZzzzzjNJ5OyNHjmQHTBbrNatwZGnmzfuIsQ4nR0ZGsp02+4qypmZBFe52wYWSCmCNYnMGZjVt2lTpBrgQ1mfNmqVOZwmnKEAfP2V0yZRT2lsH3k/5fv369RAjqlevzj9lURUKhP3LHcjjH3zwQaX96/379582bZrSIYGgP3x0586da9WqxQAmyCvBwcFFgU0KyzeN+WDnJIBXXnnlTz/9xG8Bceqzzz5jreXWrVuzX7PS74IXkTrByoilOI/2f5f9lwSQ6hNly5alm9CskJUzsF4CAwDFry/RQxDP582b99VXXyndCmjIkCHNmzfHeNCgQZ06deL5wGqTzSsndgboATLEzb1q1aoJEyZUrVpV6ZLgwHa2EZInuuCCC6cF6X9BbfKxxx7D+Oabb4Zc3rNnT5WtzjwD8pVTrY9Ml0G7PA6U3Lt374wZMzBmTx0ie/Yk9YKtrJekgdUFWNKHXQQxN0gAPAdERtq6Ql4pCqFzknmhDEmLARmybiCYLHPUvXt3LCytArfccstDDz3E1xGbjdzzvL+Xctm/Cy644IILLlyA4LL/kgCSDBkbG0tX34EDB6DQU+TM2bhk/pW+f1oCaEWA9B0WFnbTTTcprSj8+uuvtBmOHz8eD2LFhU6dOlWvXr1WrVq8FnIxXXf79+/HNKDrK50+e/fdd1PkL1OmzD333MM8GUkQcsEFF04LUr5TaRwn4gAxgaFm020a0uhHF2sczjerpNOKEBcX169fP5rfJk+eLGZCnCwXFpTZ3wSo/lKIJTw8fNasWU888QTGEydOxLuAPiid4CfWjsOHD5tZAOcROB9WWqTGb1ZR5CoxKKphw4agkIsXL1a6giEG9Jx27tyZtk+lyaysw/k1b7jsv9hDSkqKVPiX3qBz584FS2Yd0JyBhnqGF0mlBGxlEgXTg8CKHGx5GR0d/dtvvzF8b9myZUeOHKETgUZIYkVISAjI05AhQzAeNmwYfiXmbNiw4euvv545c6Yyujm74IILpwVgqOTTQqCnXN63b98FCxbQyAwBHSxf+nuZHAXEQWzpSvvglGZLuNV7772nMnv9TGbP/PUCya+TpD7wPGHt+Am5hL7/Ro0a/ec//+E7Dho0SGhCEeH9ZtV5LJRZlVwYPwZm3uDgwYOV1oveeecdBjl16dJl4MCBXbt2VXod6MdRRirjeQGX/Rd7MAtNANVJBYBa77///p133qlyq4whJZUkMNVM+Y2JicFx0ghscakEAq29hwaly3of1aAc9yGxAgK+1GbAfHCfyMhIpTMIunXrJk3DXHDBhZzB7JdBeR0aMySA3r17K112pl69erVr11YOO2GoIMYQCyQN56GHHoKkjvFVV101b948wXezDICMzWJf+QSpP6aczp88CC5I4tO/f//Y2FiGzm3evBnSibQdUuebQarMRhFMm8SNjdBEFBDzjCl74aNMmjSJRPipp54aPnw4wzahlUEOKAoVaV3274ILLrjgggsXHLjsv9jD/7d35sFRV9kev70mvSQhCRBAlgAGBxQTA4IgmxlWR5GaQDBqMY6joDMuJcy4law66liIluIow8hAtFBrygXklWOhoA/IiMA/om/wOUQFA7Im6fTe6fQ7fQ993yWhLQwM3b/096PVdbrzS+fX9O93v/fcexaagfKEvbm5ubGxkdf6aKb51ltvbd68mWzeuU+GSinm+FVxevUr3lzktTua8PKOF/9INQKmmW+BRCTaD+pblfz+brf7u+++442A3r17L1y4kEuXt6lLCgBog773T54l2+QZkyvPgTW33HJLSUnJVVddRfYVV1xBdyJ7pbyc/vHHH9NjTU0N3XEq0U6lBOtvLhJtBdg+X+22uTEg22qwYtTmwu233z5mzBgybrrpptLS0p07dwrp96dDYjCNhzwwcgdkVT1daD0UVEVz+qmqOs/ZAdz58MUXX5w/fz73aCAjJyeHy6rOmjWLgzlSAuTf8LByC7nXThcc1wAYOHAg3U5cV3/ixIl6bR91h7e580XibmyT/6MUWtXfFvKWoN9VXUPUwbzyzzct/RV1e9P9/Mgjj/Co9PLLL/fq1Utv4w0ASIZ+f+nttvv06bN8+XIh4wC++OKL7du3C1lM9/jx4zwgcH1+3qFbvXp1RUWFirRV93ibEUDvdnO+etXrAQRnfE9uk1NWVkb2xo0bb731Vm7mQpOVyspKjnXgIUi39bA7NUtQ7382Fc9+6kdo76io99crrOihfFwSjc+TxuRly5aRTR9w69atGzZsIJteue2226ZMmSJk/YA2tdrU79IH5HPg1zm/mmwahy0xNVYnjFirSMQiBEMhkyXpPwLk3/CotFSWW44vpWvo7rvvnjdvHtnr168nQ8ktHc+VQOhWV0EDfJ2pNtXqzel1/aJXCwP0DvTn+EKnv8VhASIRM6gCZQ8dOvS3v/2N7LVr144ePZpTjfkMWfjprDADAOBcuErCkfNcgEvV7KN7kAcHXZ9UNQ7Rzh1PCbym2NDQQHb//v1pHvPwww8LGd/w6aefcowwlynUxyIesujT0SjEqwttBq4L/CmSoWotcCgG2UOGDCGPn+unHT58eNWqVZwSRSNhVVUVtxQqKCig75GjINXSgkjEaKun9KPWlvgYbrNa7YmpG/cXYFfN7Xb55FzhjED+AQAAgIwD8t8Z4Mkv77vzgrzH4xk+fDhvp61YsWLq1Kn6DpMKxPX7/fq+QPt3ZmeCJ5Jer5dmrzwh5ZUDfl21AOZH+pV9+/YJWST43Xff/eGHH4TsIjhjxgzVL0DVwoTrD8A5wu282aFvsxOnB+vQDasKAP9HW+f9VDhCSCUotrS0cIPgUaNGPfDAA7t27SL7hRdeKCwsVJ9ONTfhkeSM9QnSZAFA7QXom6o0ig4ZMkTIxsHl5eX19fVkb9iw4cUXX3zqqafInj59elVVFR/TtWtXtUyrSrzwG8aXAfhTym1ds/w2bfYsW2I8b2xstCVp9yog/50AlWpC10RRURFLL2fccU3N2traZ599duHChUIm4wntGtKb6qr8HHpd3xpsaGjgO1O1/RWJcuJq7Ghubt67d6+QW3fvvPPO0aNHhbx7f/WrX914441k04nRHcvH88rV8ePH6ZFrjwAAOox+Y0YiEZJPvnlpWKA7jgty0E2nFpN12gcAXXjoxMhJ4LFIP0OSwIEDBy5dulTIELlly5aRIgrZMZzGEz4mEAjQx1SDkvosKf9Q7VGx1aYEbNPoyrnZDz744B/+8AcO1Vy1atUtt9zCszQaRSdNmkTunJCDM33F6l8p3ji4Nf7ZW7SYTfpL9L5O16kIiVDy8EnIv+FRXjtv/K9du5afKtl+/vnn586dW1FRIWQYoNPp5BUCngRwpT8aHVTziTZ3jpqV0x9SJYbortu/f//XX39N9qZNm7744guW89LSUpqwjx8/XshGWHoUjCo/wNtXLPzty4wDADqAkvw2VeTaS74eNJfyrHohixn06NGDbRqalDdPo8Sll17KFfSWL19+1113ffrpp0KGy6kuiHpMA1fl0+MAzm8AYMfgoCg6W7Ok/QH08XU5nzx5Mhn0WFdXt3v3biE/+0svvcRJWNXV1TNnzuRsAi7WYpGf1659j/F/BJstHI6rvsfT5E5eYCD13z0AAAAALjCQf8Oj5+pkZWUdOnSIbfLauRLfZZddRs46B9MuWLCAs1eFzD+hSTQX8c3JycnLy1NTaV7/F3ISffjwYc4aoHf74YcfyNEnmx4bGxv5+OnTp9NcdcSIEUJ6/HQ+PPXmpsD8t3hBkk+VH3lSnA7OBwCdkkgkQs40e5Zs840ZzxZLgy1/BZ2hqjSq9jGF9N39fj+vGj766KNjx47lRroTJ0587LHH6Kk4PZNQpUAr0mH7/4zpVPQBeWWCHvV0hlaJkJ9rwIAB3Ii5qqrq3//+97vvvkv2O++8s3r16ssvv1zIJixXXnllmbRNZgu/NT0EAwFXIjuA/vU83uZk54bBtzOgckvoIuNyOnQ70d2+Y8cOsn/zm9907969urqa7JKSErr4SNGFlOF//OMfnJjHeSkqtZSO0a9OTjPt0qULXXackkvvNnDgQL46ucWIyjVSFzrvJqgNBTXi8K4EC7+e0wIA6AB8t+pBOfy6TaJsdZMyeougC37KbSHt57hgbgukPoLaMSQPZPz48VzHjCYBc+fO5Vr6d9xxB30oVlAeAPWtjXSY5ajNWRWawCGZ+jGqvjJ9TSqGQyS8I4/HU1xc/Pvf/17IXmu7d+9ev369kAVUaBpUXnYF2cOHD585c+ZgGSrozs1tiUSOH48XTo6Prsn3PiD/nQEl22pvfsuWLcuXL+cwwGXLlk2ZMoVLguvQnXbnnXeyTVcYqTLLvB5BQ7PUPIk4U9ULtbWmJrN8vXJ1Dnofuvg4zoDDc/gq52CC9unIAIAOoEu+SGQAqR/xjaYH6rKLyU/TQfuFjORnpad5AI1CfP404KgeBDQE0UjCdfJJ9tasWUOPZL/xxhtvvvkm74tz8KAKr0sH7RfaFET5VEL7jugVlbWhVxLk4g1s86fm36V/kOESIf2ourq6/3rvPSFjrlesWDFs2DCyr7/++gkTJvAl4HbneP2+ZOcG+QcAAAAyDsh/Z4Cj99lNb2xsJPvXv/717NmzaY5MdrKa0npt/1zJT/27apGgzURbXydQccg0k9U36lJeawyATonyGpn27eSThaCnEL0rqb4iqEYJcv15lVHI0ea2227j/e/nn3/+mmuu4azm6upqGnnahxORx9xm40NF41/ItKM234tO+68j2Sv6oJ2fnz9MQvZ999+/f//+//74EyFTsV7+858d9viRVtOPfdGQf8Pj9Xp5cT4UCh07doxL6j733HNDhw5tn/MDAACGQ6UlC5k5nJ2dzQvgL7zwwosSsrdt2/bwww+XlJTwYep4mkOQ3vMmCFcxV1MEfqsL/FnOLzyVoaG+vLy8dGh8SjR37tz/3ffVLTffRPa3337bpVthst+F/Bse5WrT9U1XvMfjEbIMuEi0/MpKXvUJAADSHxI5tYzBNe3ZtyHP58EHHxw5ciTZixcvrqys/OMf/yhkVLzeTfSMrUrJ+ze69ovTk6ciLfEpjtPlKhtW7vHEl4R79OgRjKLsDwAAAAASQP4Nj1rjomlgYWEhR90Hg0FToucjAAAYGhrQyGtnZ10vVc6r9z//+c/JLisre/bZZzkh8IMPPli0aBF7/6FQiH6Xwwh4E0FF0beJCTAiegGVcCieZiVaY9nZDq/XK2S19WBTQ7LfhfwbHlW1m24DlVvCzX9TfWoAAHAeSBaYzIMexz4XFBQ8/vjjXA5oyZIls2fPXrBggZB1ydTxgUCARkv2i7j1udHX//XF/1ytgxq3fYnXYrclFQLIv+HRY0TpK+fg2Pr6+r59+3IeP3LrAQCdAPZ0OQuAZY+zGHhyQEOf3++fMmUK2eXl5X/961/vvfdesnft2jVr1izOFKDBkEZFFRRldO1X0ByIPpfTEV/tCPr9FrOF10iaGhtNAvIPAAAAgASQ/86A2v7p378/z2c5/h9+PwDA0PDgxkn/7PG3KT+qOp5bLHGXNxgMkt2tW7e5c+eyxz9v3ry6ujruPF5RUeFyuXiHlI7sBJukvMRLw378n0VW+iMrEgzxvwP9i0WT/y7kvzPAd4XX66XLmtt7c5wL28j+BwAYFLW3rZfNCYVCKt9dTwikWYJaz8/Ly5s2bZqQi/+LFi2aP38+2bNnz77nnnuKioqELIiUbuWPOoDu43lkb7bcvDxbdpZf1vqlOUE01prsdyH/hkc1y3K73QcPHmSb7xMIPwCgc6CH6GdJ2hzQppComjd069Zt9erVNTU1ZD/xxBPbt29/6KGHyJ48ebKQlfOFrKBHvhMvmnLQ3NkETqmGJuf40c6FqHT5TfSfiOXkxWMgYiJGT63yrFp/tOUh5B8AAADIOCD/hkdNcmOxmKrmnQ6NrgEAIOXQCHn06NE5c+aQPWPGjHvuuee3v/2tkJ3Qb7/9dt4I4M7j7PdHo9GGhgZeOiVbrTpwWjUPsBwxkFq//9yB/BsevY8nXY58sXKBa9UhI4WnBwAAqaV79+68yO90OtetW/f666+TvWLFirfffptjAm6++WZ6PHnypJA1BriDcHtoLFWNejtB3ADkv/NAl6aKifX5fFgAAACAYDBIg2F+fj4/pXlAZWUlGSNHjly7du3TTz9N9j//+c958+YNHTqUj1HZBPSL5FDxWMqelVoMIOeKZwDGrRsI+QcAAAAyDsh/p8LtdnNKa1NTE4cCpPqMAAAglXAqIEfyt7S0qGWAAQMGLFu2bNSoUWQvWrRo8+bNixcvJruqqorrAfPv0ojKu6hCSy4gj78TbKpC/g2PWuSnK1It/nPjH+OuSgEAwPlCtfzhRD4OjaJBMisri2sDVFRUPPnkk/fffz/Z77333sKFC4cMGcK/q+Kp+X3Uixf8Q5x/IP+GhzRehfiRzdclTXLJ0LesAAAgAwmFQna7nTOkaEgkt54nAXl5eeFwmL18mgcsWbKE/H6yly5dev3113OVwLvvvltlBAip+qoKoTi9254RMep5AwAAAKDDQP47A3ouir4qxUtVnWCPCgAAOgbXB1SeOnnz7PHT8Ki3D/D5fJdccgkZb7zxxrp161auXEl2TU3N+vXrBw0aRDZXCNAzqoyeXQX57wyo1adoNKqCU7iQRepOCgAA0gV9iV7v86ua/6pWQCaT6dZbbx09ejTZGzZsqKqqGj58ONm/+93vpk6dygMs+1psRyUqCVB3t2gQ1quwn5EUbs5C/jsPNKWly5qv2i+//HLmzJko+wMAAD+C3juA5b+lpcVut7PHP2fOnBtvvHHJkiVsT5w48d577yX7sssuo/kETyN4gFXDbCQS4d4BTqezjQOWbsFYkH8AAAAg44D8dx54UtmvXz+RaGNl9K0pAAC4AJDHb5UIuZivavoWFRWRN//KK6+Q/dlnnz3++OPV1dVkDx48uLKycvr06UJ2FNRdfxp1CwsL2/8JlTTIZQR5aZb+rr4TcYGB/BseLksp5CoWXWFNsuUzXZHY+wcAgLOBZFht29Njq0RIzaYBluMDhg8fvnHjxm+++YbsVatWPf300wsXLiR70qRJV1999dSpU8nu27evcrpI4D0eDycNqpRshp7yVCO1SYOQfwAAABmNipgWp7fz0TWb5Nzn8/Xo0YPsp556asmSJXv27CF7zZo1zzzzDMcHjB8//tprrx02bBjZgwYNys/P5ywDen+1QkBTDfoTbSIGUgLkHwAAAMg4IP+GR8WRhkKhrKysvLw8so8dO+ZwOIxelAoAAP6jtE+P4jgA5ferfXp60eVy+Xw+IVsCZmdnl5aWkv3KK68cPXp03759ZG/duvWZZ56pr68ne8SIEddccw23EqbR2Ol08hoD/a00GZPT4iTAeYH3nL777jsht6BEOmWYAABAGsJ7/DR4KkkmQ/X44SRA9qNI8knFaQagftftdgvpdxUWFo4bN47ssWPH3nfffXV1dWRv3LhxzZo1S5cuFTJRcPLkyZMmTSL78ssvz83N5ff0+/1kX8CPexqQ/84DzUbpqq2trSV72rRpCP0DAIAfhz3yYDAYiUR4wOQYQPb+WftVcL4aVGm64PP5WP71ygH0Oh1QXl5ONj0+8sgjX331Fdnbt2+n2cBf/vIXsnNyciZMmHDDDTcIGU4I+QcAAADAhQPyb3hiEpHoRsVrWTTBTGE6KQAAGAh9tDRJ1FN9n16tp9IB7Pq3gQZhfTHAbrcPHDiQjKFDh951113ff/892du2bfvwww8fffRRso8cOVJSUlJZWUn2L37xi6KiIj4T/qMcZ8DLurwaoZ8MFxu2W+OrF6FQMCvxEWIkAebE+ZPRmvRTQ/4ND12Ifr9fyEvTIxFyU0qlnyICAAAAUgJ3FYpIevbsSXZ1dfXMmTN5KnD48OHNmzevW7eO7Pnz51966aUzZswge9y4cWVlZVw+iEZyFZlIQz1JPnl3QoYQEtFwhOwsffpiNtEMIChrFWSb4lOSZOcG+e8M8JSQpoder5dVv2/fvubk3zoAAIALhs1mowFZqTg97d+/PxnFxcWjR49+4IEHyD5w4MCePXs2bdpE9quvvkqjOq8c3HTTTUOGDKGZgUhMJjgyMRQKhcPhLnld+D2DgUBMLv06XC6aAfDihN1u9wcDyc4K8g8AAABkHJD/zoDqWfnNN9+w98/NK3nZH4v/AACQEnhnlrx2fQGfRmzyy0Ui5oBDCkpKSvr06fPLX/6S7Obm5p07d27bto3sxYsXB4PB3r17C5nSNWXKlEsuuYTswsJCettoJJ5AaLFa6Q31kZ7jBrxeb7Yzaf4X5N/wkN6rYJP9+/dzy5+cnJxoNMoXHOQfAABSAicW6oWEnZL2R9IB6nWaFlx33XUVFRVkP/HEE7t37/7oo4/Irq2tffXVV/mY0aNH0wHjxowR8U5vxTTam8yJusLhMMcH0HsGw6Fk5wb5Nzyk7kr+9+3bN3LkSHF6CWsAAAApQQ3FXOdHyJA9GrRVSyFxejw/9wigg9UsgeyREj7gyJEju3btErKs0J/+9Keli5eQfcUVZeXlw7jtUElJSX5+Pv/u998fdCevKwD5BwAAADIOyL/hiUQiPMFsamrasWPHnDlz1Ou8+I8UAAAASAns9HOdf/b16RWVBaAPzrFYTK8wKBJ13KPRqFoeCAaDhYWF1113Hdn06PF4vvpXvNfArl2fvfXW2zU1NXz8DTfcwI2J+/bt2+zzJjs3yL/h0SNKDhw4MGDAAH6K9X8AAEgt+sI+i70u+RwTwNMCoQ3a5LzRi/yUgwQZmhzQ6/RTIbd9c3Nzhw2LFxi+csSIO+6Y29DQQPaWLVuysuzvvbdRJAIAk57b+fmIIHXwXJKMr7/+2uFwFBcXi0TTKp48IvQPAADSkPYTAuZHnDezRD2NWePuH00fLFm2bkXdyZ5dfaNJmObfP59sq8XaKmLJ3gryDwAAAGQckH/DE6/rJFNLm5ubs7OzuVBUKBRKk5bSAAAA0hAoRGeAczw+/PDDq6++mlXfZrPpmaYAAACADuTf8KjyPu+///7ChQu5HDRNAlSTKAAAAKANkH8AAAAg44D8G55YLFZfX0/GiRMnLr74Yl78b25uzsnJ4fwQZAACAABoA+Tf8JhMpj179pCRn58/ePBgfpFTRVVJAAAAAEAH8m94zGbz5s2bybjyyitzc3NVgymBen8AAACSAPkHAAAAMg7Iv+ExmUzs/T/00EMNDQ35+flkh8Nhu93O5aZRAAAAAEAbIAzGIBgMqlYQnNDP0k7av2/fviNHjpA9ZswY1n6RKPQL4QcAAHBGIA/pDtft14P4SNrpRRZ4ev3zzz/v168f2QUFBXywkNH+vACQilMGAACQ7kD+AQAAgIwD8p/usEPPufvcF9JsNqtKf8QHH3wwatQoIb1/1TjSZDK1tLTA+wcAAHBGIP9GQsm/eqWpqam2tvbJJ5/kp/qPVKwAAAAA0AbIv5FQW/vK9f/yyy+9Xu9VV11FNrn7KtaPXnS73Yj8BwAAcEYgDAAAAEDGAflPd3g9PxKJ2Gw2jvZn2LP/6KOPSktLL7roIrIDgYBy9PmnKhQAAAAA0IH8GwOSc5J/tbUfi8Wam5uFjPurrq7mF/VAv6ysLIGa/wAAAJIA+TcG7M0z5NOT/HNt/88//3zlypV6Z79oNEqPDodDzw4AAAAAdCD/AAAAQMYB+U932LN3uVz0GAqFhPTs6XHTpk302LNnz7KyMv145fHD9QcAAJAMyH+6w/v99BiLxVj4W1tbaR7w/vvvk11VVZXi8wMAAGBAIP/pjor2j0QiKrjvyJEjO3bsIOOxxx5L2ZkBAAAwLJB/AAAAIOOA/BsGk8nk8/mEjAPYuXNnYWEh2cXFxSk+LQAAAAYE8m8YbDYbh/4Rb7755rRp00Qi2Q8AAAD4SUD+0x0O/QsGg9nZ2W63m+z6+vra2to777xToK8PAACADgH5BwAAADIOyL8x0JP4N23a1LNnz9LS0hSeDwAAAEMD+TcGNpstHA5z4t+WLVvGjBlTVFQkZA0A1QgAAAAAOEsg/+kOV/u3Wq0k8wcOHCC7trb2tddeUz/VO/0AAAAAZwPkHwAAAMg4IP9GYufOnfRYUFBQVlbm9XrJ5lwAAAAA4CcB+U93rNb4d+T3+51O53PPPUf2zJkz8/LyuAQQAAAA0AEg/8aAtH/v3r11dXVkjx8/Xsigv1SfFAAAAKMC+QcAAAAyDsi/MYhEItu3b3c6nWSPGzeuoaEhPz8/1ScFAADAqED+0x0SfiGX+mtqahYsWEB2NBol7adHcXo5IAAAAOAsgfynOyzw27ZtCwQCY8eO5VdCoVBWVpZA2R8AAAAdAvIPAAAAZByQ/3SHnfu9e/fabLbBgwcLufjPrj8AAADQMSD/qScSiVitVk7ks1gsZAQCAbJdLhc9NjU10eOyZctWrlzJNQBEogyAkI2A2QAAAADOHsh/6iH/3mQy6U9Z+MPhMHn8O3bsILt79+7jx48nsSc7OzubJJ9DAslO0VkDAAAwMJB/AAAAIOOA/Kceju2PxWJtXif/3m6319TUkD127NhevXo1NzeLhMfPnQBtNtuFPl0AAADGB/KfFkSjUb2Ir2rnc+jQoa1bt5L9+uuvC22p3+fz8QYBAAAA0AEg/6mHhJ9cf92P55I+xN///veuXbsKWef/5MmTBQUF/Dq7/gAAAEDHgPwDAAAAGQfkP/WQr69c/0gkQnZeXp6QLv769etnz54tZHyAnutPB6gsgFScMgAAAGMD+U89et1+0n6aDfArW7du9Xg8s2bN4h+5XC6OD+BCQO1DBQEAAICzBPKfekjOQ6EQ2+TiRyKRcDhM9ieffDJo0KCf/exnIlHbn7f87XY7GQ6HQ8jaAPQ0decOAADAkED+AQAAgIzjlPyrRLJgIOhwOqPR+CKz1W4LhcIxu8xKJ0ezpSVLOpqNTU1d5OY0EYpE7Eg9Pzd8fp/L6YpIz97r97uczpMNDWS/tOrlmppXhSwIaDKZ6CuwyX9/MixWKy/90yvYAwAAgMzEEosLRDgUslmtp6rHyt1hpxT0QCAQbY2qQLFYLMbHmM1metHK28wqiTz+NBaz223yiHi4mSPXTXZjQ0N+fj4f43I4WiIRXoh2OBzYhD5H3E6X1+vlyD630+nxeNa/9hrZfS7qPby8XOCfFwAAwJmIhOPV30m4TYkYMlLno0ePsi6Txnft3k1VilNdY4R0Ka2qwgxvP7MI8W/6fL5Ya+uRo0fIvnby1G+/+9YipxUul9vhdHhkKxqr1RYT0Kdzgr6baEs0FouvuPjI+3e5QsH4d+Fp9kwYM64lihR/AAAAZ8AsVZ/kmxx6v99PttPp7Nev71Ep3MXF/b/81//wkXplObLj8p+KEwYAAABAKrGS388WTw2iLS0Wq5X8frId2Q7yRIu6dye76WSDw5bFjr7VZA75A9FI3CvNstqirfD+zwn6t41X/ZPLMmF/0BIzOV3xHr7duw44fPiwnu4PAAAAKJr9Hnq0WW0Op5PX9klNDh44aLXE7ePHjw0cOJCP9Pv9FouFS8raJVbewjebzSwzZpNZPo2vJ7S2Rv0+3zG5OxCNtvbu0zsqDw6FwsFQkDcIsDF97uR3yQ8E/PTlkd21W7dmT7PPG59+nTxxsmu3rionEAAAANDJzcmlx2hra5CEWWaMc4o4V4gnfa6vr+cju3TpImSuuPrdU6F/dDQXnmsJx7POe/QoItvv85P89y+5mOwTJ074gwFCyM0GV447KlcLSKiyHSg8d040NDeZhCnQ1Ei2Sf7Xo2cPsg9+fzAcbYmZTak+QQAAAOlISMo56Tg55A6pxTabPRQKcipZKBgk779JBupxMVmuGkdeJTn82PsHAAAAMo5TmYJWq5X3/q02G/2/ceNGsnv17k3uaENTPAc9JydH5QzwxIHtSCSi5xKADnAqWTNBNBrlHRn6RpBXCQAAIBkm1geTqSUS5l17zgVolXv8ZJ84eYL9fr/fHw6HeQuAsZJ+C1lq/lQQgNXcEg736tMn/sOYiAQCXRLp/pFo1MqZhWazUiSTxSxMWJ0+J6KxVrPJ3CplvrU1St+II9vBPzp24njXwq4pPTsAAABpSlQquEX67fHd4wS8U+9yu1XBHqeEbZ/PR367VfWaU4Y1K1FD3iRsLod6O1uiqkCWVubPav7/djWgY1hkuKVFzqIsFqvN8v+rKd2g/QAAAJJgsSs5Ps0Pd+WcyunjcP42cKE/rNsDAAAAGQfkHwAAAMg4IP8AAABAxgH5BwAAADKO/wMWbU+/1wONNwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek3" align="bottom" width="290" height="284" border= "0">


 1. Vyberte orodispergovateľný film suchými prstami z vrecka a vložte si ho do úst priamo na jazyk. Veľmi rýchlo sa rozpustí, takže ho môžete ľahko prehltnúť.


MorjmTPWOclasnMMC/VL/HTYi0qUqTITTfd1KxZM6UT4kDCWrBgAdozZ87EdSAZKU09jRs3ZvIzfOJHeR1w3LFjx5iDERSzbdu27du3K20wAkeQ79q0aVOqVCnS044dO8BoFMcgdoGtSF4QqSDD0i7Ou+btY5RAuHSlgcgjoZv4dV4EZ/br169t27Zojxgx4sEHH0RX0Z4wYQI6Rq5Eb3EaOUuqgFhkBXakLCws3AR/oRuI0DVq1FB6i2rx4sWUbrhF6umuZQNomOBaDbEfqzeWaLShCNx3331c2OmSTwMHhIjvv/8eSqXSxRIiwsNLlymttMI1aPDDyXpfOXfuXEuWLE1NdVz5jAblF9NrWQpmQrwSUQK/jlFlZ6pVqyZpQKDP7tu3D/II2p999hlkB54DKQaCCR8EToDQIToRdCUIKWiMHj0aGhOFCzPlKwRVaH/PPvss2u+99x4uzrqpaEycOJE3ixHAODDnDivGcI8cA8KIBwpZ1O9onypfvjw+58yZs2LFCm6QL1myZOXKleyAGeiAbuN+rc9xFuEXdMOpQh0emsWjjz5KUwU92XzA9YZThZvTIJfevXvTtDFmzJjChQuLsROgbtK5c2ewTMuWLdHu1avXrHdn/rphA9rgmlMnTxbSW7/KEdy4FeqJ0iqG6dQjgykldPbv388pSqAnpjGebXxi/jds2BDtnj17YuSZjOK2227DJP/ggw+UsyQeaQLflWlMpx4qQYwzIM0xpRZNLdDgRo0axZQjULWWL19OD4C33377tddeo7NVvXr1+vTpwwQXGA0SjbowJ474GeIg1LevvvoK7ZdeeqlDhw4kaHyiJxk7aZEp/IJuTK8NzrG1a9cqvZj7ANcQYsuE7PbNN98wRIjpyiVSfMKECdOnT1d6TQ4ODqZHyfjx4w/s21+kiKOdnJQIronTa36BggXLlCkTE3NUXRg5RY9hmpxlYEHfFB7VhRGPSrMDeZClvpiUB2QBziJDxWswjgkXN3PTqAtd+MwE+DyOboBZbr/9dqWDv6ReVbly5SAZjRw5Em3IcUuXLl29ejXa6zV4BchNjH2vWrWq3CC6in7SkAQCEu6bOnUqLkij+9atWzGSYjkWe7lFpvALurGwsPAG+AXd0LGVa2bBggVvvfVWiABKi/G+kaYfIoMstv369RsxYgTzbEJqyJ8/P7PzderUCTIIhbsqVaps2rTpwIEDSktA5cqU/emnH5WO8ChfoWLu3OnCRURE8Vy5HOODNR/qA5UyVublei42FPw6t4QEdEem37YMslT1pZgjeYXRW+7vULjgOdBlJKCcj4+KG1Uq6j5MzEjBikVmzAJYtAHdcMMNzZo143d//fVX6HHMsLFkyZKPPvpIaVFoyJAht9xyi9IiGORE8beWzD74hCjEpMjDhw8fMGDAM888o7Qp0DfMf+6BX9CNcla2Vlr0vffee3v37q104iX6/uV0MN0vQ4FKlSrVvXt3udndu3dzIxwEAcahL39CQsKNN95Ihatp06abNm6MKOYw9EZFDXvttamRJRx2n9SUlEMHDwYFOQhl+/bt0Dg4w82aLcqZsRQqDOa2mWLd5HHRNaQOFE4QjQkcQfux0jv0YBlOYP6cKFNS9IrHpeBv8eLFaVcyA76UoejhF0m7aJctWxb0xDw4IKn3339facMT6KZPnz5oP/XUU2ib0aHsAL14GjRogPb//d//gWuYmRTq1T333HNlT8+P4Bd0g9mVL18+mhtCQ0Ox3NGagLUO65UP+E1AuNizZw+mAdqDBg0qXbo0j2NWjxs3jrO0devWmJDi34g5RteYP/74o2TJUkX1nsuuXbsaNGjYrVs35eCRMytXripXrjzaTzzxREREBN1elGYcYROModIjDBagsEM7rlRkxz/ZAfy6SCg4IuwgvVLOOt9SjFycg2nsJ4OgLV7UOAK+43FyitiJ0B/+LnqF4/TTgSgnmarvuusu3unOnTvfeOMNlo4AZU+ZMgV/UtokXKZMGVN4YccqVKgwbdq00aNHoz158mSMPNMGWmSKHD/TLCwscgr8gm4YB8wNS0bNDB48GO0ZM2ZAhOYaCBnHZfuWpgpvSHdi7n1IngdzNwQ9/+6779hVOqpQuFijceutjiP58uWHvnNSV8LUW92BR6Md9XAjihXfvHXLlm2OYi9Yq//++2+mX4AIMHXaayxD+txzz/Xo0YMa6KOPPsrdcaUDpilSQZqgyMDO4IfYPRpo2Bn6+2eMCMdxyE0Zk+bhi7GxsRSCeL54D0sCHTwvPCbaYvhdcSxCg3IrTkbf2OfNmzdDWXMpgg71c8yYMXz08+fPnzBhwpIlS5QOr+vVqxcLeNBFSzyqixQpArFR6YgKvEsUtR5//HEJkccR64+TEX5BN8rI5gs5HNo4PdNnzpy5ceNGBjcoI8aPk8QbiIYwJ2fGbL5K9/yLL74g0TCAiIVcoBeULFmysLbX4FTcV35tUY6Pi1cBKn8hx+b3jh071q5de99996EtqTmUNrVK9pmxY8c2bNiQtqE333yzatWq7BK+S7K++eabWQZPad8Zpr9RmgKgxQg9CXgCZyO4SYK8mOpU9Bf+STnZUzQ4/DqP4+LMSqP0woA+kzXMcE3lDNpQWuEKDw+nv4/sypvqElh10aJFPLlmzZq45XfffRftiRMnQgdnB9L0SPJH27ZtC8JlPnaMFbiY15EMZ8qpCWb6lP0B/kI3LjHH9DHFzJw7d+511zlChMw9EVpeJem3N3hVSGqri3YG8wcLMqMicQImA4Qdpemgb9++tJKeO38ex3mPyWeSQQoJiQ5hAYSLeUXrKcE13Ez6Cwro3r07d7W2b9/+119/sRvFihUjx3399deQArg59dhjj9HXVml5BFwjkovpmizcAZKSQWamHgpKtCvzwaHnOGimZGc7JiZGJB2liUMWCTxQXgcdENn2559/xqVWrVqltEey5LUBDh8+zNGAUEPpplatWn/++eeTTz6ptGvyPffcQ0mnSpUqQh8grzZt2mBAlKYkvEscJSmMoWyRcgP+QjcWFhYeh1/QDb02xAVe3NUhOU+ePJlbDFgtJaBBgoyU1xeHYfcgy0RGRtLOgruATDF79mylE9bhZplAJjQk5HRCArd1cRDLLzfCT5w4Mf6FsazKAEHDzM+AceNYMd0vAyPwiTWcsg9+HfKF0lHaGEbobmi/9dZbvXr1YsoYqGBm6gYRClxG9cCBA7S/0MpGccAsX2MKCCykRSkGncf5DFaor8EbxA+FaSgtCuErTI4B5WjkyJHff/+90gYpJi1mOh5+EdpQ8+bNqV/ji5D7ePEPP/xw0qRJlB8nTJhw0003Ud7Et3B3lIAOHTr0+OOP05gF8Rl9ZlFzyTFk4Rd0Y4JzidTTqVOn559/fs2aNUpbWE07n+QxEV8SzyJjJjAz2mvt2rVt27aVyQnZnlVu+vXrpxNNaN9/R2rzwBRtUMhfoMDePXsZJ9W5SxfWXVKahsyJzSzC6sKdb0xdOu8QjMwET9199900AM2YMWPFihV0aaEWVr16daVNIaVKlSKvoSexsbHUX2j6ZfYM8QNUTv1XylSBQTgIOBOnsQ3SAfGd0Pbv8ePHg01KlCjB6+Mg/RuhoJ08eRJEgHaDBg369+9P9XnEiBGtWrVSepsf57z33ntK69fjxo2jTZpUy47dcccdpFSlU6nff//9dPND55XTpxG/DpIdOnQo2hgBqG8ZjVZ+Dr+gGxYnMI0FnDB4gzFL58+frzTdSL4lnCkOad4GSXYHrkGb22dYrgcNGiRbaV9++SVLLGEqYuKBRdFOSkwKzpVeFTs+Ln7L1i30tXl48GAxtWCGiI0TbRkx0z6NIcJlpR45T+Z40lby0EMPYTZu3erY6oJMsXLlytdee005yzyYzntCPTiZsxSUBBmtQoUK/CGh1NKlS0OyoAQEmeWbb75hSCcEE2GN9u3b4yGyD5UqVZIa5Lg7dIPbakOGDFFaDlI699iyZcuU5kfwEdNrPf3005BWxCSsnKQDwsXbQvENnPXiiy/u3LlT6UxA119/vbwqr7/+OoQjNCBdYhBohLYpuAR2FCwsLNwEv6Abll4VtUg2dyDD9+jR45FHHlHaI6NWrVqSCUUWczN1rqdgZngxLRpYyY8edURsQ9Zo2LChZGxZtWoVBYS4uLgQB3TY0flzoaEh57VytHXbVsgOzIlTqXJFc/dNBoo/SikGV5ZNJYg2krcYUoB8UQIFlB40+vvjE0oWJSB0FRIHvXuhrUAWY0h67dq1IcIwVH3u3LkQhaihKC340Ei0a9cuCDW8fpUqVerWrTtp0iSli/ACvA6kVHRsg9YQ8VuQ7xg4hhFDNyj1UHHjM8WzZnhHr1695O5o5qMyxeox4pYlJr+uXbtCemIHIFSiwxSXMALly5efOnWq0lISVFRau2xQlcAv6IZeEtQ16NLOWYTZcsMNN/BF/PHHH/GuyF64WWjNQ72+OExbEnrOdL9QhST9+N69e3fs2EHHItmEVs58N3FaH9m+fXtkZOT9Wr9QRsYsmnUlc7iwCY5gNkr4klh8GbvAEzCqkggZw2g6SfKztIbpzkebC5PODBs2TOkQJNwRORQXATVw5uNGSpQowe/i+oyNUBeWxwO5oP+MokRPxKWQFzHzRVBXEnszrymFAPHEyXcSd6Y03UAHJ/dhBBo1akQ3P6hXXbp0YQHyFi1a4K5BRmjPmjVr9OjRNNib6bj8HH5BN3y5TVcrefx4C7nIY22UWDtmcuJE8gatm7tmSndMnHTxEuPtZ1Q3pooEZCckJOYKDilQwDGHk5POq4BcSUmOGQsRABPm6FGH9RQzeu7c9/PkdfV55Zw0/RtNN5+Mq7SIIYQ5wnIRl00o09FWsluZx4tpXHQcRL5QlyiNkHELjGeaJeHl0btY3+VBS4d5glwKdyR/wutB+/fzzz8fERHRvXt3pXevsHqRZ6OioiA00YBVs2bNi96OH8Lzc8nCwsJPYOlGMe3+nDlztmzZwtSWkJ+xkFKICNDwcBedMAtyczWmZwcUDSyq7CcUpeBcwbm1cOEQAQICqCFCQ4F4wlSYAwYM4NaVutAwZHEZmJXRJR4KIw/pmLlo77777oULF7IYeTMNplViDkALZekGoHdcZGTkggULSDfcuZR0Ct4QxJCR8kg3dF2pV6+eVJgDaRbIX0Bs3noPO/0Kf/75J++ld+/eUMTMrC4Wl4dZFpmWLDFOVahQYcKECUrv3A8bNox2HAxvp06dnnrqKbRHjhxpB5mwdJOOHj16vPDCC1yIzLxw3sA1IoC4vLU4TtcSJv3lX/ftdRQzoIXizNlzASrgzFmHiRcyzvr16+l4wjzhkgDIvXeTI0HPIwq8aODdYBtjiDeEW2Zjx47t378/HYggLDdp0oS27c2bN7MWhYWlGwsLCzfB0k36TidE3zFjxrBQNCQdMw2CxyGb8dyikkR54uyLNVZ2W+Pi40JCQ4KYbePsuaCgwPM6ZHr79u24I8YZWNn+P0C8kKBrS+pCZg6gM3qpUqWeffZZ+vLgReratSvNPTt37rTSDWHpJl1dCg8Px/vBwBnQTYECBTImfPIUTHYwHYLQ5gstNWSVY7c43+n4hDSne47OxuVgqx9++KF79+4SLmim77TIFDTnkdAzPg7ZoW/YsOETTzyhdKqtFi1a0B7PNEAWytKNiZ49e3Lx/+WXX+gnqrxj48Ylzwv5kWIOX3e6TfOcwoUK7du7T7LApKamMBgaog3oRvwb8V1JducN9ikvh+ldadbbxKfkBouLiytcuDATAL300ktHjx5lHBbH30JZurGwsHAbLN3846V+3XXXMWPAV199BenGG9QogZTiNqO0UzSUs1xveqRPcNDphIRUfX5wrlypKambN29WutwSHWGVvmURf7wtSsM7wZwkHCuGlVGulHyDSvttK2faVsiSBQsWpJL1559/eqzfXgZLN+nJShhSNHDgQKUToPTr149vjzckuBaFTlyBlO4wXnRGQj42ZOi016adO+NQlJo3bfrxsmXn9eY3en7sWDSgdE5PaFLiIij1T7JiwTGjfqh8MX26GRzg8zDDWVzUTwnjPHfuHCnpxIkTRYoUocvfO++8496eei8s3aTPN9IKXf4g46xZs4ZbDB7nGnVhjhv5pKnYnAO6voIjUlGXdnI4oSUlpW7dto12qEKFCrG8t5yfdZONGWEIksKibUY8/qtL+STM/AHbtm1TOhEPRomkTJ9jC2XpxsLCwm2wdJMOrs+VKlVSuuDk3Llz77jjDuVlLiqmdMNsfoyHggx/LCYmPMIRSI1FFcLN8eOO3A5FixQ5ePDgoIcdRbUg27sk8flXwe6JiYm0ROBTFEw56OeQgYUYyChwJhikdFO8eHHPdc27YOkmHbly5WJqJbS7devWp0+fvXv3Kh2D53F9ymUnXhgQDaYKDg8PP+sI4XEcB61cf309br6mpqScPHmCr76pEImjoMryTr+pLsmASGFcb0jT4UFIZpyzZ89u3LhRafMfuJgRbUzBY6Es3SjD+oDZS9e+Ro0aValShfXMxowZ4+H+XShhmRnRla6LgM9jf//tKPXtzE/cqVOnsWMd3cY0KF48kiKb+UU0xJHETF14KZiF2WJiYshx8nXl93TDAcSQHjt2jDXz6tati4PcK2RSQQtl6cbCwsJtsHSTribQHiG5Mu++++5nn31W6aSz3hM8pTJU9eRuPRSoDRs23Ny+vdJSzPV16yYnOza5jxw53LFDRwom3MwWUc5lt+vykOwWypnBb/Xq1Ur7+zBXpoXSIt6WLVso6EEAxOvEIlySWsjC0k06XJK/tGnThsloly1bJklFPQhJrGV600tFkXvvu2///n08GBgUVKFiRW5+//bbb42bNDGvkJFusriHretVOWiL2cV37NihdMZVSzdKU7nS1rG1a9fWqlVLOa05LBzYs2dPz3bPe2DpJh0UYahsY0aVKFECjIP2e++953G6EQ9gUIO5u8QE4Er71Pzf//0fS9bhL/kLFGjf/malU22VLZueMp1fzOhDnMWtN6kqx5RddGAbM2bM9u3b0ahateqV3WLOhpjhDxw4cMsttyj9RDDUtOOIM7eFpRsLCws3wdJNOhhgTcPE6dOnw8LCWOYVy/gvv/zCfCWsny27nmbFgquKi+o7EDGkEMJ119eNjY/bf9BRlYEVpurWq4fP6JijZXWiP+WMY5YNpn+1l8TABUpGrJfCX8EoQX1Q2onWLMWpnK606KE31DxJ1VD6rvlwleEBkF1VLg8ePLhx48a7776b/9y0aRNLTVC9slCWbgQZvftZiLZFixYLFiygKYRpZcw8nl7iwl+qVKnSpUtTr8HMx+RhCafixYu71Gb5z8Cc5G0y3wJN1JhaH374IRoPPvigMsYhKSmJJyjvSHChKxdT03RQJOvtTps2bfjw4So73PB48ePHj4PLRHWCYsWoNLPwuZ/D0s0/8XXCOBQEGB3erVu3UaNGRUVFKe1NJ9/iyR5PhUOULFmySpUqX3/9Ndo33+yw2vCmmMT7yq9/qWpTPXv2nDlzJhrLly/v0qWLiHuJiYneVh7bNLGvWbNG6bJQ3A3Irovv2rULSxS9nIBff/21bNmyys8CWS8Pr3gVLCws/AGWbv6B7NowoQmX5TZt2owdO3bp0qXKqTKY+0TeE1F13XXXsZNAbGws5RFu0F45oBRAP6JexrK2NNPUrFmzQ4cOSudYgFQlgg8FQ+XMyeA2I9elACFLAi82bNjw8ssvozF69Gip3nuFUipv8KeffmrcuDF/CCP/3XffcZfKS+Q7b4AdiIu/DUI9kZGRnTt3ZvGgvn37iu1GbBneAPQWtDhx4kSla4QXL16c0TrQsLKFEEM05J+4ptz74MGO+M+OHTsuXLiwty46LuUA+ekNdIMVQp7yo48+Sjbs06cPVc4rpxuuQKtXr4bSzTfn5MmTv//+O5U1l7gTf4alm38gpbhZOVNsOnfeeScNor/88ku9evVySYFKw7/Lk/3W3WjYsCFNS3jpH3jgAeaUu/baa7PrJ8AavFnu3/GWcYQ/0atXr2nTptXT22HciOHJGD1vCBkHVzLhIQTVgwcPst6GCLBXns/w0KFD+Pzrr7/q1q1LZtmyZYvs37k4gvszLN1YWFi4CZZulCnRiCIgkg5Qp06dJjoUYP78+dWrV+cGOdPNeIlazm7cdttt+Fy1alX//v0LFiyI9v79+7Pl+tu3b//555+5ROfPn79w4cL0KBHh5aGHHvrmm2+WLFmidEh6mTJlKP5giLxBmTp27Bi37WbPnv32228zI0RCQgI7duXC6W+//ab0/iDAzW8MRevWrWnt8pLtS2+AV8wWz4JKE9888WST+ir8E3eXn3vuuSeeeIJ0k6oLOHkJ3aCrKSkp7XWI5tChQ8EyNWrUUNq1JFsMB1AKli5dyiGCVrJjxw6aikuUKBEfH6+0O1/Xrl3p7LNu3brIyEi60lWrVg2z2uMxisuXLx89erTSAbccJaVZQDjxCocIapTS1npwMagN7RUrVjz77LMcMWu4EXjFbPEszLX3ojo2XseWLVvyzIULFz722GPKOcPd1snLg16zzZo1U3oXCSs5vezAAvjnlacHS1UBhYoUPaOjzONOJ+bNGxaUyzFRExKTA4Ico5eYdC40T/6SpRz+bKdiE07F7uIXf9nwOz7PpzgIPTQkNH+B/EUKO8SiokWLFi5SuEB+h0NKSEhI/rBQEQEkDXtsbCxlNKUtR/KYzjkSiamMEpOZWhAch3tnBNz777///PPPv/jii2h3795droBhcYnLvQzYK65MeO5iOOfxZcuWoc0iZZR04uLiOnXqxNfJzBbk57B0Y2Fh4SZYuskcWP3oh/7ggw9iqezfv7/SazKWRy8p7AvRAJ1MSnIUe7n99ts//fRTRu5A08mWvgUFBkE24WaTlgXS0lK11hnAelYqMOByOy/pfUhTcbFxrGC7a9cuaqP6cFpIrkA64LZq1UokFIo2TPdrhmJArsF3aSKhrY3X4RcpcuJ8PJq3334bbXyOGTOGGVTN+jnKuX2GC2Yq4Jj2FymUrJzJiY8cOYJ2vXr1cJAuy40bN4bSTWnIijYCSzdZAl9lzOQXXnjh22+/Vc5YAY8bQQU0daNx7733tmnThg5mEih0hQgMcoSDci850GFQT7eig3TYDLzsRm9yUrKzl/o/ZyMgMIBNUAPtPiQOkjhmKe6II88AUUn6A1x0DqOHfCJHjx6Nior6/vvv0X7kkUeg5og92IyrIDdlxVRsatn4dWbh4D8/++wzrkZ16tTB7y5YsADt6dOne4ON3Ntg6SZzyHtTuHDhbt26vffee2jfeOON3uNPQds2Z2atWrXCw8NZ7ShPnjz79u0rV67clf8EZlT00aNoBGCdT0sLDBDWyBxBwUHKSTXp7n+aHoV5zqScpdRDfhSTirjn8QZdcjYrLZ5AppMts7CwsIULF6I9efLkiIiI2bNno928eXNzoKT9rxw1XULk0DHxPIIsybrgYMAPPviArtUtW7Y0s0F7yXvicVi6sbCwcBMs3WQOEYmxoPXp06dLly5Kx/tCV/cSlwou9bKE9ujRg3slzERx5dJNWqoKyx/mMLM41nm9c+y88YCAzF1yg4PSnXehe1F/4VYaDUA4XqRwfko33I0S7QZyJW/KHGduBlHcoErFzxUrVrz55pvManrTTTcNGTKETr3x8fE4gdeUGBR1YWrETOEiXskX//jjj927d7/66qtK64BTp0595plnlN6NKlSokJeY9rwHlm6yBAlWKFu2bJUqVdBeunTpDTfc4CX5btAB2T+GjgC6mT59unIWz8qGHwhQ+cPSk7bQAdLQa3TjspwjNmb6TypNQP/M3gBHfhz288CBA6VKlTJL8fAKpsEFtymm4kOHDu3fv//1119XOsQET4Suhkw6Q3XGJd2MREiJtSsryo4Z6IC20M3nn39eqVKlmjVrog1NCpfiauSSzMyCsHSTOfCC0qaQW6NXr15K2wKxkJJ6vAEiEaC3mADt2rVTOrHLnj17GjZseIUXDwxQ+cLyBQbobMcqLSUlFVSgtKk4TTMN/3QppIcmOeYpxBudCzEtRVuZ9RxOA/ukMccV57/cC1ggMTFROevn0Zx8+PBhyBQ02P/8889gKOYeHzFiRK1atYReMQ78Lh0OJThe0hIKl2VltXDZusLF2RmIVN26dWPFhXnz5j344IPMbpMnTx76/qjsCAH1GVi6sbCwcBMs3WQO2fTBqoj16sYbb1TaHR6yg5dIN1QHuIBz6aYI9vXXX0MQwPJ75T8REhLKfWulPV1S080u6RJK4GXlg3TvGEPjcmhVIhCl4Z8pNHOsXLly1apVsbGxSidvxcjzpqAxbd26lSFgoaGhkZGR1F+ioqLatm3LAC4qX9RioGqhYeYkZj9p9KGyJv7WWRE9KN3ITjyuEB0djfbGjRtnzJiBQVY6lGHChAliqcFvpTsWXXHEuc/A0k3mEFMF92VLlCihtMvfkiVLOKv5Wotzvfud1jHTkpKSuAXLuc2oi4oVK65evXrs2LHqyrZjz547V6xYkfh4Bwvkz18wMBATW5s/VLoRHbxzma/L5rf+x0VOSEkNPJeid5qDQvLlCT192qEEpZw/H5wrd4DmNZBLixYtaPOuUKGCxGRdCub4k03MIxyHf5UZA7cgOdX5TxqJ6tevj/7Q87NHjx7oJ29WkrcqLzDteQ8s3WQO8f7AJxZbrp+33377woULaUFo3bo13mYeZzVOftGM+rnaPZTpxJrf/CcmAyslqAwvvbCP2Jgvg6Agx4xNPy3d4KK9itNSyB9XHISYlju3o8PVq1dr1bJloYIO80doqL4j1r1QaZcKZzNTZ109YJRESKHAtWjRIqV9CD/77DOKZgySog2b4y9ly65293IKLN1YWFi4CZZuMoe5rooraq1atWrUqDFr1iylI33UhR6x1Gjcth/B2k/SFu0PYtfSpUuZEiE8PNwUZKRvWRENeDK1j/PnHYaP9NtMSxdzKP789/6npXGj50xy0tkzZ0LzaLkmTaWePx+ouxdkSE+MZpDNbPfkAMFDlw11jOGaNWsYoVa+fPkpU6YwHRKrA1lcBpZuMgfeadmOxatGusGsHjRoELdg9+/fX7VqVUrRlJxJPXhB3VP5RCpAqQv9YsCJmBUHDx5Umm7MjBkZPdYujwCVXkXv5MlYft/xkZZ25XqU0vkoYrWbn0pLTUhMkOOBzqE7d+6cuMmoC9O8XvmvZwUYYdnPBn2vXLmSFPPLL7/s27dv6tSpPA3nUI0is8vL4CV5kTwOOwpZQsbXJTY2FkINd6beeeediRMniskGmrwIEe6xLHAa0FZNgzGtCREREZjJe/fuVTr5kykBSUB2Vpxr0zStcPKcOHEyICCIdt/UQGfg0+X9/DLD0eho0lbu4GCGgKdfMzWNcuKlYh1Z+9QNtlhSBgkdVLJs2TKW5Vi8ePF9991XuXJltP/+++9ixYpl/K4ZqOXnsHRjYWHhJli6yRzmxjbalFYKFy4MDeuBBx5Q2vvjscceo1+sWdhXubFIA5ZQU7NgB/Dr9erVW79+PdpdunQxA5pZS0v9C2UKeiLdWNIgTKT/lkPq0X++Ms8S9JMjDGnpn2wVeuucnTybnCwBEKY4ZpaguargiPGuf/zxx4SEhA0bNijtAzFw4ECeI8lVldM3IusJLvwElm7+HcyXG8xy6623ojFp0qQ5c+Y8/vjjytDeVdb2mLMLUCtMXUl+t1GjRtD10Dh16pQYO2kHyfpEpUueVK1Lc7KMw5zhrCd1ZZ1XtHylnD93KvYUlQ+HU2FAQLC+keALTcWinpgGnasKPFN5mlOmTKlTp86mTZuUznSBUeWGN5NYm0/cS0LqvAeWbjIHXjV5v0NDQ2UHSnxq7rjjjnfffbdPnz5o08NValS5LdeJGa8sFS/RyfLly7PmlERXK6c1gZMh6wnec4dwInHrTfvLpqam6B8NvrJ7zJ07lzMTWEBI7pB02QW0cj4l3ZE31wU9dEl84wbGYYIbyDVK22iOHDnCXQKmPRLPGnC6ZM7HHWVXlU6fgaUbCwsLN8HSTZZgrk4ZZYHevXtPnz593bp1SptI4uPjRW1xz64EPYnF7VUWWyyw9evXp7/MX3/9VaxYMcmwq4wsOawGxa+YusA/uRr0P3PpyKj8+cJiT8UxiCE4V+5cejTOppyTIeLCzlw2AYEBQYGZ73ydS0lhQFbu0JA/d2y/+ZabeNxFqHEDXFKLYnAodtHfilXYoVRGREQMGjSI55i7ZhRtlFFVRtk6UwYs3WQDihcv3q1bN+hTStON+f6551W7lL6G4+AaRjP+/PPPDRo0yNgfl5wPyklDZlYXtM+ePUvnI5AprhkcrNODn09hOGVo3jwpqSmSDBQjQHOPWf7YmyE6Ly3oDFNgrTE5fujQIdJNXFzcK6+8wsGBcm3GUllcHpZusgF45/r27Uvf4t9//10qc7utFr3LmiyuKJgSWIrr1KmjNN2IDTs5Odk02eArpBhKSVKMDQdJMRCX8F1Wp/vll1/PnT+XfMYxIfPmyZsuSQUFSHY+/E+lqvNKW7gcx1JDcnt7likzb7HYXDAUIt9B+vv000///PNPpRPrtGzZUmRJm0Mr67B0Y2Fh4SZYuske1K5du1GjRmjMmjXr5ZdfNsOC3QDTnES3FFOqYseWLFkSExMTERGhnDVV+FfIL5DORGUwLyt1V1ivim2HNSpNnTnrsPXky5svVO+OJ51JCgoMUk6VTlyW092PvT7fCwaE1iuawMxCVHQWh844d+5cJgZ95plnpDjHpTyJLS4KSzfZAIrcDz30kNIlugcOHOj+tFtShonmErG/AA0aNGAn9+3bR7rBbAGzZLTRKK1K0IsEF4EixkmVP39+Ub5yBQeHhOYJDHQ4451OSDijoyXSAhzWn1y507Uwxxa7phh8JThX8Lmz2ZEv+SqDg4BRclFLOUpbtmzZu3fvK6+8orTuLDsALomQLS4PSzfZALypEGdou8EUXbRo0dNPP63cG5snpoQAw++On2XKlMFn6dKlaS1W2jAsTmv58uXDvKI4hotAhDFz9IjncVJSEu04mIJos7gCZmiREiXROJ102pHtXMeFp6aknnUk5HJQzNlzZ/9VOSdPATcu1i6xbWNYMBqM/J48eXLjxo3r1q2rnAXIOTKgHlu+LuuwdJM9wGvKWdqzZ8/Vq1dzl9SdGxamWRrzhLOdIgknA2bLxo0bmfIyMjJStqIweUCRrLty8uRJfIXhnYcOHTp48CDUKKUd8yXHxW+/bQwKCg7L51jV4+NPlyzpoJtixSOgNJFbWc5YzMM5IkBREomCaHCbpmq5YsUKpd0IWNxCOf0MzEAKj/Q5J8LSjYWFhZtg6SYbYCpNdMBh/F6bNm3c04EjR46gD5RoIPyfOHFCauBCivnpp5+UI3HEie+///7FF19EG0f27NlD0y9lGepiWOFxPoMMseBDC6PPDkQYahZKl3AKDcmTnOxQvjZs+PTXX39F41zqeShTBXTSz7JlylaqXIlSDwQBR3DW5TOnewFE3cPoQboRK9jff/9Noeaee+5p166dpKMWx0jJf2SRFfgR3bhYNwhxrMBfMTkl5lhOoE+KmeOaZg4cMd1Gz549y32ocuXKNWrU6O2331ZOuqHPGPjIDMhWGXzz8OuY57SP4CegxZAy0MCfdu/erbRSg19hDNS6deuOHj0aHh6uNGVInDQphtcpUKAALgU1SmlfxK5du0qdBuhTJBp8EacxnJ3lnHgjOAFKlpnim238FRfnOYMf/h+rI4BeQWfQv9CGvrblj41/bnUUJwDd4CLlypZHu3KVKriXokWLKp2hKkAFVKteDe1fN/xaMLyYcvoIik+gWfzgaissYBAwCxrcZmIfcHDy5MkHDhxA+7333ouLizMNw2Ja9gen4UxjTc+dPcMnmEsvV9CnlcPHuiAWweBc/3iQ+gXdSJo7lcHNl0ZQpRd20+An3ORCPWbAN6Yrv8KiK8wLhff13nvv7devn9LmDyzyNJdwx4d5PA8fPoyDZBPQweLFi3lBc1Lxt9gICwvjVleJEiVAW9xdGjlyZKFChbiLBL5Am9IH2qCDatWqKaezrJmgW8qBmoNg+sU64g/0vfPW0ivSacLlUHzyyScQpigl4Ydq1KiBRrNmzcAjrF2JDuD8kydPog1CxG0uXbpcaYoB/9LailsDL3/33Xdo4wqnTieyLAx+2SPCQmxsrOxnS5jl559/Pn/+/DfffFPpfCOm94C60Bjv88hIqdz0lEHI5TTVHY0+giWQxzEjXJ6mX9CNhYWFN8Av6MbcjYbKLZmoqOBIGhcpzsuV3NR9qHdAQMBxbtYwHIkn7Nu3D0si13N8fv311/fffz/aTZo0wWlSEAayAAUWLJ5SWLpMmTJPPfWU0h4cRYoUwSqqtIAAcKsLPyo1pAjJbqEulFaOHz+udN5f5dT4KIiZhUfkW7gp0RDNiks4gVYJ/IpLWduhQ4fi89tvv+3UqdO8efOU1hzZSTrv8LSMC/6okc/h87v1361cuXLhggVKp+w4HR9ftWpVpbXFgMDgFJ1xPSDoHxWVeop7xAfRkjDUaDNP+0MPPdS7d++bb75ZXSwu16+km4y3mbFWX3ycI3queGSJM2fOMnD33LnzAYFBKfp1DdLRtn5BNyYu4yJhRvEK6JHBCfn777/v37+fA4326tWrqSiBYiCKU5nC+4rXlPrLrFmzDh48SD0I9AEh08zAxFnNRCrqQnn1vIbU0gPXkFZYJZKvfrJOcEdCoTZEolGad0hP6Ax1Md4IfpG/hU/T6IDjVM5JGRwixk/Je/bZZ59BuVC6vhKJUmmmMMczPfOeM75R6Vmqvf4cL1zr1i1btGhBq9acOXNaNG+eR48qhi5NBaSmOjoQHJQrNE8Ik+koNxafRG/FuREj0KNHD6WtXSNGjDDjVMUxUlIL+i0yJjbjaxYXewqaKembL6d5ll/QDT3NXCzEyjnN6HDBSSLpzSEd/PXXX2js2rUL0sr333+vtM0FrxqHslmzZhBhOPPRxnUyehLHxMS0bt36ol0SvzKWylPO4AOZpeZyambnk1VFusrzP/30U1YTxpngHXa+Xbt2K1asqFWrlnKGXIrNT+jGJYWCwBwu0BZGYPDgwUoXtFROrsRQ0CatNI/zOmboBj2A8uR1dPXkiVOFixTq3r072puBLVu6du3Kc85r9139qyosX1i6ediNMa7KuQ5h9B5++OGtW7cqHfYhg0z3Yinaa3KNOzvpPXC55fi4uPwFHPuSjzzyaJ7Q0Nx6MM+npCQlJuYxZWc399LCwsJv4Rd0I9srysnKGetGYx2DOM0ivF988QUWc+6AQsxp3779I488ovTCXqZMGe49K2NZS3NWZVNaEMBlef2IiAh8XfI5KGNNMGXRy0dyumy1SqZe3hSllX379j355JO0MkCzg1hbsWJFtAcNGvT000+/9NJLaFetWhU/RJsOpZuM16TMxTbXc4pgUM3ee++9hQsX8hehu0mgA9d/cSaQYRHDEJCS4jheuLBDkSxQwCFyjxo56rrrrmXN7+IREYUiiku0BDofwJxeaanul26mTZu2bNmymTNnKqccR7OdKUuacFvVYC8HRJsXJ09S2iUiJDQkxak9QLRJpZ4erGV5z/bSbTCTaSunJTU+Ph4UQ5MEiObLL7+kAl+vXr2OHTvecMMNSnu4lS5dmu8ct0JFH0GbZmPoFLKRDGkcc4YeKKVKlXKhkowGNumSRAOqC8MsSTfsAI01ogTJ5nT58uXxaLdt24Y2iEaUI3DQwIEDmffrqaeeKlSokEwMoTBm8zM3LNk2j6APcXFxJUqUUBealhk95HIjLomEHVyWkiYXjIt1jFixiKKzZ7837MlhaA+LijoRnyB6Ci4YSBecgEC3BUBAn2Ux9XHjxk2aNKlt27ZKb/Mr56uSkW6kb/5jxMnI/pLq8NdfNmBBQhuq6Phx45ibMb0sFwcw2PHO+AvdmCkFdu7cCWZR2vwJMuZmUNOmTbGy0SOO8otMAHXh22bOQ9px8EbKY6CdiJmoaO6V8rLqYhZ+2Sa7VJ49swNiPlDOVAnkPnDQtddee/ToUaVTYcTGxlL6wBWioqJwa2h37ty5QYMGZj/l+i7xVubvitBRtGhRcivkuCJFinAqilh0qSlH3gzUdqfExOS8eUNlD6hps6a0Z3/yySeNW7ZilorAgMCMeQXdgF9//fXRRx9V2in83nvvleItYHnZepMhkmFXGew4Pg9zHPDoacLD56hRo5o2bYZ2nz59xo0bmyeEtRU10Ribqv5CNxYWFh6HL9CN5FIAy2LV5XKEg1h2RHc4ePDg6tWr0ViwYAEkGuhHaN9+++0jRoxgrk/mXjDtOyJFu6gMBNY9EXlMjclsZ0Wl/1dro4twJP9EVzt06MDY5datW2MEpKg5dCsqU5Bu9uzZwxvBuoTOi2+OeVkXN1CRcW6++eZdu3Ypp0WD+loWEy9IZyRAITgwOD4+9skno9AeM2ZM/Qb1CuR1jFvS6dgSxYtJb7I4OJQ1XDanTUkQLwafCzqAk100XOjRt956KxRPpX1tlHNPF1+XR+ziT+xvxhp5gpD7+AqZoz1y5Mi8efNAjlY6iAFCTZDOTxIaqsfZGDpfGDUJEcJwFChQgFZbCPwYGs6HV155Zfny5TExMUqnLh8/fjxTwOB84ZGxY8eWLFmyb9++SvutQHfgq4YrmwW/JQ0w//qvClFePeA2y5Ur9/LLLyvn3rOYVzBnmjdvjkanTp1mzJhBVz3Zbs/i9XHNVq1aMVMveAcDwhkuhSUvDxkfnE+OYygGmSspKQkDTvWTOb14ctbDkcz6WaK0msZ4KRmqjPUAKifVT2hPDz74IDP14bnjTL5OJB03J2b0TvChYGTMYBf8c8mSJWhjcr0x7fWKlSrxT8FBQSSadFXLEU6lcukB9AW6UeqCuD4ySHR09Lp166iQ40j//v1Zdo6xiAJ5p3v06AG9fdq0aUqnOBFH3n8yZjpdY8QjTjkH1OPvIjpzzTXX0M69f/9+7vgQGBm+IrjBxx57DPNKOSWarEcn4cxq1aq9+uqraP/vf/8D3ZhsqzJzruXJlAfFxxrtypUro12pUqV9+/aRbsALBbT7hnI+mn8boikLgGlqkaWYVMLntXv3boi3Su/ZDRgwoJJztiinHybJy+MP1xvAwYyPj8fTEVnyp59+euKJJ9DG5y233sIzz587GxjElLHpUqcpAvsI3VhYWHg/fIFuzp49yyURbAqphHvGkyZNWrx4MdkXS7psiDAvDJcsrHhSzg0SAdiaLvY1atR46aWXqFgxPkB8jmV/WmnRxnuyRhYrVqxz585Kb/QMGTJEjuMeKfpBpUL/uVleq1YtsUpkpZA53WGopbIisOlAlMUeMs24SBmyx9GhQ4d58+ZxTxC/YgZwKecKeXm9TyQal4ADHpeUGsqpzTFHD6Rdxtb/3//9X9myZXkCszhzQC5q6PFPcCQxy0Tq37lzZ69evSgeQmpWaYqxUZBrHGZBPV+4M6UCjJKQnuh8NsOcLRCV77jjDqVFuA8++KBJkyY8jpeMryzjA/gSC+8oJ6088MADStPNM888wwQoNHYQTKPF61DU97jVhmDH7rnnHrSHDx9+//33MzjLrAOJAenUqdP69evRrl+//r/9icjISPCC0nSGiSrJSTOlKoF5JjhFjGIgmldeeYWdzFjVICt74fyuWRqUN246EEmwxeHDh5lVGrozVxcGrPI0jJLwL5+1mAWzeJs+CUl4BK7hqnPvvfdCF54wYcI/J7Eoa65c2pbq0OuDHLMjzVmE1QFfoBtlBEljRtFUMWPGjIoVK7LGIyBesKAVnMzZqB1eU/g+QfxJ1Um/lY6Beuuttx5//HGlbT0YWcoCYuZUhm+e8gJTMbvEAGsQ6KpVqzCXXP6KW8PEnjp1qnIEtjicpP+VERTvGb2WMSy9e/cWsS7TxEsCjiFHGFfDBCZncR+NbeYAJEx/pcvDJbpVOZM0m+fQsLVo0aLJkyc//PDDSvtAik+TSWrmFxkfm2kHfB6SQQEvPDWGmJgYCIn/kHtgkOxA4WnyeD7HTAzwR69iCwsLj8MX6Ea8PJ977rlTp04xtIeeNWYNEzIuFlVzMcSyLJ7BWOdlX7x69erQSpR2xChatOhtt92mtCAgyyD1F5c4ck+BdhB2o2fPnh9//DE3v01hAR2GuLdlyxall/oQjaz/BL7OfWs0fvjhB1NLVZnpGmZBK1OOMItYcSRLlCghiZ//m3Qj67D8LuRZ3C+9BJYtWxYVFQVx1aXP+BY7gF+X41SyrHQjwOC8/vrrK1euRBsSNNSIf6TaNKecGxycnJzMVys4OAgzM9CQfH2BbvCufPrpp2i888478+bN41Y3XzVJGyoeGZcS+5nvmufQTx8qldIlE9944w3OXqhgAYbEWKBAAS8xFaMzIErOsbvuugsa9W+//aY03YglArMa59COfvz4cdwgtc4sGrxxGmOmQGcYbVKPZCy9PDho7CTPx9VoCFA6Lye1WqWXB3TYVGeyQjeXUoWYnvXQoUNQHpnsedasWY0aNXJhEDCmpDrCpwyIGIzVv/FR8knQaPDZZ5/NmDFj1KhRaFeuXNl0dwoMCJS3KCQkd5CuOHbmzNnEpMR8Yf8keM4Bg2jWOTBrpIpf77Zt25gQr2/fvuAFORnvN1+srCRDMk/AVJR29+7dlyxZ8s0336ANGUfq3oJrLupt7BGgGzJJ8OzBj0wl8+2339Kgo7TRBKPBf+7Zs4fcobJmi8VQyxTt3bv3DTfcQIcmkUoyCkp8QfHFi/KR6YionNwt16GdxVGWM1cu08tJruzyNOUWmN9e6cUDlPrWW28pvQjdcccdGBOlhVbzixJxZh50IV8/IRq+HrR1YmVitn/l5NxffvkFnw888ACIm47X6eGXck7aP87DOno53SstX74LSq35xVBaWFh4A3IA3YjnCNYZiDZSV0AqH0JCjoyMVHpzTjzQ82pkSwd69eo1YsQIpaUbiDasphAeHs4+KC/wKsaqjjWZ2UshJjRt2hQqD9pvvvnm0KFDGbFBrYQBYhA6pJZuVjQpVsXmFXD9li1bzp07V2mHJpHvJEiachYvzkfAP/FM7kDxOF0NcPFwDbQPHDgABZBnipyinJlM5YfMSt5ya4yD5/kLFiwYN24ctcWxY8dCgWICIKUlKXkxxFn8X4+4zwGiTXx8PEeMQy2OBbt27Ro4cKDS0g1kWz5NZvnhaDv0j6AsMUkOoBvlFGj5HvNdYXUOSXy7bNkypbNMQXKmLwD9aKQO2ZX8+i233DJsmCMzy48//ogXV+L3TJc/zwJEg5lGfeTo0aPFixenu9CQIUOgb+MVUU57Nv3Zdu/ezV3trINOekqzBl47ehKCboT9ZdIyJZD8E1+U8QcjmGZ1PkocxEVojMfYSn0+PMHChQuLMiVGHJf6PFLhCyPwySefjB49WunX4/7777/77ruVzjokmqBLplST0fwcGBlxhaW972y6q17ygAEDaMHo168fBpMczW0TSS+XxV/JAXQjy5rpiooXaP/+/ZMnT1Y6ZIPRNxgCrLr0l2HZtmzZM8LryBm7fv36+vXr85qYEmbEsGfBDTjOUlrKKdE899xznTt3bt++vdJEg4WdG3YHDx7EyWQE09cxK8D4N2/evEKFCkr74zKBsWlf4/aTEL0wBXPHsF4FfhFfoRTz5JNPtmnThoxgXoe0njFPEEeebcajzp49W+lAwd9//x2Sl9JJnrAwyFekIhjFQB70zxzDl4LLdq2kx+7Ro0dMTMzSpUuVzuJmyoYMoVLk66wRTg6gGwsLC99AzqAbym8gUSxHEoQ9aNAg0K3ScQa0odSuXbtatWosQgDpJikpKVukDyyhderUUdp/H8Qv9hpI7Fl34b+qgMgAvYPr9oEDByDCUE2oVavWnj17qI9gDLEuMcLj2LFjxrZllkQbF1sJtwJvvfVWalUUPOkxjF+RyAmll00z3S8ldurFrKSOUV21ahVFLSaI43W4ckolYtmQwieUR+6VLF68eM2aNXwK7dq1g85L9wW6PjApH10ERLkTL61LlaDwT+CZQnLhKPGVoN/Z1q1bX375ZQmXl7fFjCZL9yrOAnIA3UhUGFVKviLvvvvuli1bmB5VlKbY2FhoPcyTAK0HMzBbggzwDFiaFhcfN26cCJMSjO9xWyNtHFS2qUYRnJlio5X3o2jRokIHaGSFlE39Be0GDRoobTsn79BeJjnVzYpd+F1en04MpK0TJ07gOlgw0K5SpcqcOXPokQilWGzS1atXP378+L59+3gdcMcffzjqjq9evXrTpk3cHOjUqdOkSZMaNmyonI6dZgphEpZLDKroUOK0mV1Kd44GRklebCyob731FrOyzZ8/H6qubL+wPrXShmS0/7GN+owyJS9QqsbGjRvRBqdgXeVSprR9VGmzRffu3TkBDh8+jPeY6+SVe8dwXwOsd/DgQUo6fIm5bnucbihZ0NiBLqHNBMyYopI+hp2USgwirWTRznfBu+V0uHjxxRc5Gt26datbty47IKXNlTP/Fn8CXIP+yMSGZET6K1euHE54/fXXlfY/xPXZZ3RVSj6gXbZsWdYXj4qKuv7665nTB1cQU7Ey/G5oQibL8K9SzMt8WFI48N8Pua/BDHCFsPnss89Onz5d6fhBZXhgixXsvyEH0I2FhYVvIAfQjbi3YGHEGsWYZtDwgw8+KLqS+AFjKeNW6KOPPrpo0aJscb3Bgkl1bOLEiVhURZiUvWGPA6s0t5CVHiVA0l9i6LhwsUyNmfcn6343DHeiKcRM0YAf6tevHxrz5s2DHsSLU5mS6HlRZLAwoj/Lly9X+ulAA2JRc8jt6Ak9m3BBiGYUOvbs2YPvUsmi6C79kXOYbc/M4Cd5UUXkoa5kVsISCYj37iWu4R4Ha6UqbbV5+umnmc/EBN2dREyGtCv5VUNyZ80CmN19/o9gSsdLaSUi7n6qgcZXX31lJvfme8PpdP/996P9wQcfLF68mBvY6sLIINMLPtPdULNoGUtHC7zETiwwrbnCs6YlWLhG/UvffHHw4z9ZYlxp6sF7qbQa26FDhxYtWijniJlzmJvfMTExENGhjSqd/GzcuHF8oc3cz8qZFlfprEOX6o9L0JNpm8t4X7yyedxP4hJMyPvPOouS5Iw2daXH8Mcff+zVq5fS7zkjFVxgJngyQ3wdjZxiu5FAbWljaCR0mGPE12vz5s1Dhw4dM2YM2hUqVJAsbeZiq5wv08iRIwcOHMhXtk6dOsJNuDKumbEIAfO/ZfTy8HguG++EmYEcjYULF3bv3p3lOlu3bn3o0CFarFeuXAn2gZipdC2nZ555hrlmXnnlFSww//vf/5SxFWBx9eBSspXBqxSEeXzr1q3gGi6oo0aNkpXpyJEjEl535fA83VhYWPgJPE83ZlFUcjBEFUk0KycovRsFomUKYak9ogzrAxuUR7DGduzYccqUKUrHBDOdjfwo2xDysa6a9peMef+t46m6mMoplTbZaNmy5WeffUbFauLEiQkJCQzggsiDR8b8b23btj19+jS9oqZNmyYWMSvauAGS1iM6OjoyMpLZLOPj4/HysyBS//79GzVqBPFTaa1ZnAPw+LIx84Hn6UbIwnR/ECkdLzqogfVYmLpcFG/T404a4rUBMpo8eTLtOE899dSLL75IeoIML4Iid4vNX/SSGCgvxEWNXKLz4qFcd911rKvHcDaewDeV5+A4HtCkSY7C9eHh4dBwTVuSxVWF2PKKFy9+7tw5PkqM/7Zt2xh+iUeG+cIZweBnSfOajaYuz9ONmIdN9weTenbv3g2yQAPjUrt2bfEqBrMIVYmFBQ1uynCMxo0bp3Ro2ciRI+n/WrJkSTGbZQzgtLLMv4UkLaOoqPSLKyMMrpEoGxx/8sknP/jgA6WtaU2aNOETF+cai6sKM5UCd5T27t07dOhQ7tPNnDnTTLegnBqAGSR15fA83VhYWPgJPE83sg8n+8qi1StNyVFRUddcc43S0o0ynETNEuDmJjdPYFQrazPOmjVr+PDhAwYMUFreqVmzphT2dd995mRkKvRBUTI1U3N7FWsjc8RNnDgRSyilGzzTsmXLci21oo0bwMytSk8oiDZ79uxRWuqHxsTCuxEREXjKskEs52dvLifP040UCTK3nMWzY/78+X/88ce8efOUMyMBAW1L3EAETEcgWhguyAROkZGReNGZHLtTp04PPPAATWKQKsVYIwWkBP+2XKw/g8Yabq+iDa4XzX/r1q18fLNnz546dSof67Fjx1q0aGGjB9wGUYhAIngiNN5j/OfMmcPoM254czLi8eE0PkGXsI8rhOfpxhRq2OA8x6Ao7Q/Wv39/lmGjGsklkVwjS6iYik37MRZVSWyMkaVw1Llz57fffrtatWpoN2zY8KGHHqpdu7ZyOs6a7n9uun+fQFxcHJ6I7Hfkz5+fT+Gdd9557bXXmKlv8eLFUujquuuuk3TFXlWM1FeBycVXOiYmBhOB7UWLFkGoYRtcIw5QdHxjGwfNZGlXCM/TjYWFhZ/A83QjZhQsceIaDyWIO6alS5dm4k7lFAhNFwDTpVoOSluMAqB26EQUoypWrDh+/Pg+ffqg/fHHH48ePXr79u1K53+DkiVRP6B8j8d5CzJdXpg9T+REl1oFlIrpzSQpY5RzK5B2FgngNlMCK+e+oZlk76Kd4V+5J4jxXLJkCaR0pfXfAQMGMJSEss9HH32ktErLCDjlfbEgOREi0ZtPR8RG1hRlhNqdd9559OhRRgIVLVpUGeYCcYAyhc3s9YryPN3QXgsVSeQ3DNNnn33GaLH58+df+U9IVW/ljKCvUqWK0qXUBw8efPjwYaXTIwiRSUSJ0nPV4yF8F61zQkcYM+rCNDZJvgVlvDGSAcusOxzkhDIKuaj08h0BkpRe3mN8ig8OTt68ebPSzgo//PAD1CWlnSdvvvlmViO6/vrra9WqxZ/DFTDUBw4cUDoeShYAiyuHmV1IrA3iFIJ1+tChQ7fffrvSvjbTp0+XeDTTScoN8DzdEBgXTHhOhoMHDz7//PM0tdBqc4WgUio+rKZdBs+JKQGVc7dL6XkIruHs8jjXqAzm6ox2JXAobkTqxpsZs3AyI7nxzsnWA0G3I2UILIyoNk3mprCzY8cOpbMF7tq165NPPkF7w4YNlAdBMRBYIDaifc0111SvXj3jjgZ+4scff+QP1atXT8SxbDQN+C2k2pekOlJGRdDo6Oi77rqLUWyvvvpqqVKlxL8mG31qsgJvoRsLCwufh+fphhINt5Ao9o8YMQJMDE1HOb3gr/AnuNRLrhOs4VJDGsuC6COmbC+BWl4YEZ4xbB03KJvKdDiSPTvJ8pcRZrlRiSfAQT6RI0eO7N27F0K40ruEH330EYNrKlWqFBkZSU8oSRdN4VwC+jGS1MIoZ4lGBpmocePGSnt54Fd4vhVtrhyUJWNjY0W0YWwUDQV33nkndKvnnntO6TI4Yokz7X3ugefpRiwLuPmPP/5YaRGd5VZVZrXuswiXkEuZZkzOZJ4p5g/5XS8U9S/qCgRelmQdktVU6QGUDKeSu4ef9L4D4Z44cYImlW3btm3ZsgWfSpfWFiemVq1aQb2l90B4eLikQxYPd8lJqpx2BNHOlHNUoXCtXr2aSSrYT7EsXJVh8ldQsQLXQPmlkR4L9rvvvss8EmbGaD41dz4Fz9MNgTcSA8Fc2cOGDWvYsGE2lhxjODhffeF1deHmCzdoeBwTRihJjDheDixfHDHwDvpsRj/ypo4dO7Zr1y6xv2zTUDo9MMaHqyIIpW7duk2bNlV6T7BChQosg8fKCsIgInLiHZXSncr54rIuOKVCfIUuOWivW7cOP1SvXj3l3OryQskxh4KPvmDBglJ9BA/3kUce4Wo6Z84cVh9TTjWC5jyKve7MSOktdGNhYeHz8DzdUPbDgjx16tSqVasq7fibvakJTBGJPiZcV8UrQelFG0uxWWLRq4IYLtoZbkKxgZVKVCSsbPv371e6yvAXX3zBouZMsUoH35o1a9avX79bt25KSzEVK1bkMgipxPSvET8dSCj4k1TUFg93nCNVE3AFs3KIaKl4lDx5wYIFHTt2ZO5hwm6EZxckORRU1C+//FLpet4YahazZhllORn/FAsGK5S5rZ+epxu+cx9//PHChQtZ85sCPAeIHkpX+BNUlMQwaVYBxkSV7VjTtURcWrxK4DeTzlD1o6K0YcOG1atXQ1tR2uaC2U5FvXHjxkOGDKE1F0ciIiL4bkkleeVMGyQStWlyVk6aI6ewjRPM91UczMxYBAl54+gxcm3t2rXvv/++/JCkfLXFc68cHEk8Aiww0KGUDtBhFTZ1odsUlWKJaMP7IIZ8N/TTTXSDd0tMJPJusUgA1+G+ffs+/vjjzK3NzZHsdWe8KGuYYejZG4pmQnxnXVyqJNuOnCCbNRATzNkLgcUMm965cyc+sYh99dVXLESJL2Lo7rvvPqVLiVapUoVSjDI8jEkTLk7DMg6miCeFoki76kLjlwt4wYy9NU+eO3cub7B169Y8cvr0adkvs3STKWjUx6jioYjnvVCGEPf8+fOfffbZdu3aof3aa69hHskX5d0mrZiTy52J4j0v3VhYWPgJ3EE3pqiCdVI8XKjejx07Fp9Nmzbt1KmTuMPkiM2gLII3m5ycDNGGqgcWKAyI3KPUujXXHBEWuHPJrYQ1a9bMmzfv559/5gWffvrpu+66S+lSh0WLFhUZAeKxiE6SesZlSCnImD1kH6QopakHoQOys05tiG6ppseAZCkyBTF0G+fMmjVL6epFaHMEINp4oYeB14JDyhqkUr+Fbws3/hhg+Prrr/fv33/kyJFKTzo8Mm/LJeQOusG4iGcRlXxRF8XiACGwZs2aPJ/eR15Sfju7gNsRAyqnLvWXS9XGS0xMjI6OVrrczfLly+mRBDro2bMn5GS0O3TocKni1hhYM9BB9B0cFGbBQVKS6euFL5pGHAy+ZPBwSSAvvpeihYl1DFeWjuF+Z8+eTf9A6MtSYVp+QvnQI756kCKFyqmDY2D/v73rgK+qyN5DCCWAiAiSAOJCUFiKlBVRF4LL0kRBEAURQQIEpUpHKUJQOlKkCKFIFTZUUaTuKiIqTQVdQFYkRoEYCKEmIaH8v8z3f2eHBAGXl5d335vvt/ucPG5u7p3yzTlnTqELAvq5V69e//rXv5TOyf3yyy9zFEhGJHcJcMl2eEiZMtVITEfOsGPHjoGJmzVrhnbDhg2V0TvS9hkfMOrYbIs4o/TLkn3wvr/++isLFXz11VcbNmzgiRJ+sW7dupQB586dW7lyZRAN74MJJywgZxMS9qU0F+AmpAzuiiymHhsbC7GFv4I7YNvkHMXolC5dml58GDIKO7y5eepkemBLKDnuzz8qPs1KGx3Gjx/fvXt35RJmJQoX19v0WrcIGWWpg8rdC43IyMh169axcmzr1q2V6wQAIyIFVL0H1nZjYWHhIXiCbmg557YmrhzAvHnzsMd27txZ6dQb2Ku5AXrhCfTtgHlG8IKQKeRcefXq1dymPv/8c8Yl7du3D7IAj66Cg4Nr1KjBmPjixYtDiubF0Epef/11ev2WL18e96RkhN1PTu7R23KwDSkDksumTZvQ3rVr17Zt21gzF2OBe1JET0xMxH3EzTokJATClNLeT9WqVRNzEvZMCiOm7Akp1YwIYQMPIKLQrFmz8IusgYE/Z5YMF9uNPZm6dWAaMEMrxBwunAsXLrz77rs8jUKX4ns5/RTlXaohZTs8QTfMm2XKdevXr1e6jDeEwPvuu49f5s+fn/OP9OTenMzZCCYxWrRoUb9+/SS/shhWK1asWL9+fTRq166NScMeWL58+ddff129enXlWsZMQjZ48ODt27cPGzZM6cpw0H3MylxsYDpu3rwZ6pjSdXL37NkDYlK61gomaKVKlZT2wSlcuLB5Kk8qARl9/PHHeFSlT1VbtGjBsJLQ0FAzl7M4Q9FkIw0+gzjR4xMrYdCgQewBpRcJpwGmhHkWbnFjyOCiAw8fPqx01GXJkiWVdp4Uz0mMC8aUpwoYBUw27iLes3N7gm6YpYn7IXbLQ4cOzZw5U+lcNm3atMngV+argI7dp08fpjgCd4AUWCEb0sojjzyitP1YRAks77lz5zJdfpkyZZSRohBcAxZA4/nnn+/fvz89ldB10dHRzEHz3XffQU5k4PXAgQPBWaQVc22zSKmYkzFAlHQwg/FULEf//vvvL168mPcfOnToY489xqTOdNKRweIRFcQZM0v08ePH8fxKi2Dt2rUTxyLTyQi/Yk3FtwhyOuYM9mmWTmvatClmjtKCsMiJkI7B7BxoypJeItQIrO3GwsLCQ/Cc7UZcTjZt2kTPkd27d0u8NaQ+8WelvO3GiPDsBfUgdMLDDz/MpKXJycmNGjVq3Lgx2hBtuAVBtBEHpQYNGkDE+OKLL5SWbtAVPHiGWFGzZk3m6BwyZAiuefzxx5U2D0EPqlatmtL6CyQaCToTl1OlNSbpVZEpmABIrset+LcgeEK527p1K9rdu3dv2LBh27ZtlfbxEcFEXZvtUNIJHjx4kMVe5s+fj81WxCjJfcMNWQrFuLvLfROTJ0+GvNmjRw+0IYRS4KWzOGVM2vI4Chgj0Xmlxkm2wz10A5VSaTuWMoqxmCFIkoVg586dEyZM4LkddE5x0CCtmEqmg4iGS9rUCs2ISobJKZ0xk41Vq1bFxcVRo8Q1kg1AEpuiJ6F8YXopfbqJScMDbKYRqFGjBj7XrVs3YMAAluWGEjRt2jSakOnixPuAv0xPgusGamTwYRc7C/9cy5Yt0ahTpw70qY4dOyqdUqtXr14ZLGv8o7wVdhEshr59+6INFUxdG1lq/jm/Ihput5jhmNimGivrRdaIujZsJTY2lrb2Q4cO0bNG6e2Zi46XCemb7lHS7Z4MU7gx3PAcEuVICGVgEXKvxhRHg92NDRlqJ6N7PJyWOeuA15egsAyp9sBBjNB97rnnxDH37bffxo9ly5blj2JVMQmrbt26Y8aMUTp4tX79+pKvBNIHJ+W8efOWLVvWoUMHtHv27MmYTKW7XZR28s7tK/AYpqioKKbvx9SHcErTDL6X3F0YX8pxuAByFulGXVvFwW+BXjITmxHmCSy4A8NKzz3wkXDNmjVrBg4cSKtwdHR0hQoVxF+c14CY8IveZqP5Pfj7PLCwsPAY3EA32D9FtObWqq4NtmbyN1rUwd+QBs38kr4BvDiFFKnKovT2deTIEZ76Q0gpUqTIe++9p7SEAsVEsu2Iv4yk+AUg+zCTQO/evbds2RIaGsrv0ZmUeqBGvfHGG1RwKEJT0GDQMPdMdzmVMlq9QYMGShfDhK7Ew/slS5YwRRFEG+y6rN51zz33QOaXTVg8jP0Zpo6DAaKpBasGHcszQRoiKLdiDuACyo+zZ88OCwujTzkkXAwxVW+J+Ec/O0W0UW6hGzGyMP2KTHFTddy7d++0adPQnjlzZsWKFcUS8XtRP46DEC4Plfkj+HT16tW0hlSqVAlUO3bsWLShaJQuXZpHwqJ7UieVTkODWvrKlSvbt29P3QQ3adOmDcNB0J907lKaaPC32JP8pOrKEM3bfzsJCASqVKmCR6L1rVmzZrRcPv300y1btqQu8NFHH5UqVYqrCA/gbX702QVxgcFImeXt2bE0LEia13HjxvFAAFtO//795Q5YSiQaTB6uO/zooEXkHulGCqSJyYpJ82iMwNoDPfPcBPMS60q42TcEHPSAadgWGzn2qAULFtA5GLLPm2++yUVI0xUFmXz58rFhhoObMfSbNm0aMmRIZGSk0m54DRs2ZEp9My1ehtmGzhf6c8tcFB9lpSd6SEjIpEmTlDZC0Z69cOFCcA19C3luZUaKW9uNcvWeOU+kcIVyWc3p/w3hEYO7YcMGpb1AleGYLr97XWup98POAwsLCw/BnXRDlhXrgxB5VFTUN998849//ENpsdys0+ig0+4bQCKhle4EOWn65JNPTpw4QSfgH3/8cc6cOYw/4JkC938pxqJc6YGVlnTMagply5aNjo5Go2PHjp07d6afsTLEKOyQ9L9QrvR9It24pYdpV6JtiEmL+cyDBw+mJxELgVN2YwAKTQxMkHz7D+ADMOUR9iTtmxwpyIYzZ86cPn260h7DkGeDg4PlepFr0Ku8XnrV9KvyfriBbsTcQK2KwiF1AbrzoROxTuh1Qp1TAgvFqOl0iMpACmAkJDSptm3bkn3QCViZERER6tpUmyyTojKdoEN+Zh++9tpr27dvhyKG9lNPPUWndaVpRXrSzFNDiGeHW7qXXpp8TrwpdD1SIb6kY0758uV79uzJXF8TJ06sXr0635oV2W//AZwOycbPtpk2hMFl3bt3j42N5SFA69atJek980hwNNGTspOB2dmx3Ab8yHajjAQu6B0xOsTFxZGtwcevv/66UAwdiHkN2r4RiinnL4xF+v7779HeuHHj/v37mVN26dKlTLmm9BySKZI/f36ZWNIt+FdMMtpoVq5cOWPGDAZbmeChjznPxPYs4hLu7JbVzmGi8ILxBdeYdeyUtmFjc2YUT/PmzSHHMYFRVqSddiLMFN0Sy3rhwoVly5aBnZV23Zw0aVKVKlWUazfijDKpBDwlG5WYxjDZnMI1ytpuLCwsPAb30A0FRex42M3E4WLbtm3QAtBevXq1Wc7G3G8dcWaRIVFehqy96totCK9/5swZBlX37du3RIkSdJooWLAgVCG5ISQF/grNLurarti7d++wYcMoQWzYsKFq1arm84hMkUFRMnV47p/uUmQy7KjKOPiXPwd9il5Fb7zxRg8NtDt37gzRhi+ITzyheCSJumdarxwKyn0cUFMpNgN6+L48NGQtjSFDhvz73/9+8cUXlbaCyd3MgB5TcrluDIqDnG6UW+hGpGV+srPQoRMmTGjatCna9913n1nlw5xejugsJt9lO69GhgvwzdmzZ6nLFClSBDoFDagRERFQyBkbFR0dLXMFDcw50S7lPpi1TCKBritTpgyddKQgtzfj/Pnz0LA4Ad555513330XpKN0vM+gQYO407C8Ea+Rsr/KJ5whTCImreAF8aZyeMJKT0rTzaxZs+i19Oc//3n+/PkSSecPcAPdmJo5lhD3WMw5fPbr10+5PCaJDE6QTjEVkxSoPEs5dzODLzqBvlubN2+GNMd46MKFC2NiYVYpbUyVLZ0BMnJzEjS4ZsGCBdTkw8LCRo0aJXFS3g8MsZRwwErr0qULw3y6det26tSp1157DW1QsOQnBtccPXoUop+6Nje7Q0G/GLCq2GhIppT0+Q3NeePHj9+9ezdFv5dffhm/ItpA9j2+5+BsIdbCwsJBcA/diH8kpACqAxs3bhwzZoyEKcs1UoaBcERADeQOSjGsW0LpxlSCaGShT23Pnj2xpTNHxPHjx+Xoga4TVPKlrrbSRhDWcnr77bfXrFnTu3dvpf1KzXyR7q2YnhWghGLmr6GhCiphixYtePy/cuVKM4soRRvlKKfY34Pp72vqyBTl8IIQaijvP/DAA0uWLDHTwnJKeFtBqCyCG+hGFCKsxvj4+AkTJqBdr169xo0bSyklLFG55veyn3gtxCzKYAXTz4ixdgUKFPj555+bN2+u9DKDCsk5tGrVKugUzIBFiPIlVozY2FgeeEPGhtLRvn17uTknrvdzjdLDiqVFosGTS252vP6GDRvIoY0aNZo1axZXGl7KQd4itwi+EV+K3ncYU6VTuGJd0KemSZMmrKijNN2g0/yEaAg3rHYpkIalOHnyZG5xmGHiWgo91lyi4v8aoHH7D5DVwFqSF6TLjNIbF96LJvC9e/eOHDmSNprZs2cr1449evRodAgX4dmzZ8E1YvcB17AUGTY9ctOcOXOwFEnQDDcjHzmi2iTeNyEhgSuHDkTc2O/U4EobOnRo69at2T9hYWFYliLfZeuzuwEi0Ujao99++y0yMpKpjrDvdu3aldNDXWuvxALxE6sN4QDhwsLCwjfgHrrhGfDWrVshOdPqzlR1mSt7QK5hKn+3/F3P4NKlS3xBbkTcvigzQ4dS2tPk22+/peSsdG9AP1faRoOdjb9Le42Uatq1axfrBEH2obULm7yolkzEKUUOPPu6/wtYA0DKgcohN77BcHMyREdHt2vXjgmPoWaKM5FTTidvAFMrpN8DpN1y5cotWLAA7Zo1a8qRHEu2S/SZeUDpD3AD3UDR4PR66623MLGY8IlVhCTrijLcn6QAG/39vV9TMEtu8yxc6ZfavHkzU9KUKFHi+++/FyPLuXPn3n77bTReeuklsIkokqAtKu1RUVFjx45lavQZM2aY9U/EC06ijRzhmgSNybTFiJ++mYP9119/XbhwIdNxPPXUUx9++OFDDz2k9PxxOt1w1JYuXTpx4kQaEKA5tm/fnuqwmdgI3ZKhHotkqs6WJ/cwbk43jOi56oJySSj/vUVgIAMIsdWT2gWZE56b8KpJRo8hPpL4gCr9dvhRFGyxSnzxxRe9e/dmgqspU6aYpPn111+zMGbPnj0lOTnuj2nH7W769Onh4eGMDs8Q0SsT0XFmVPOBZWTZLewxOvtNnTqVF7Ro0YL188LCwqREBO04piuKZ2pRmVyJoecDmF68+FIci5RhUMNjQ6odMmSI0tvMo48+ykKA5cuXx00on3IzNinGfB0/IRrC2m4sLCw8hJvTDbcXZpbgDnD27FlIyzxwAbtDj2CwTGRkJEidcgFTFjjo0EFEG3WtXqOu3YvQCRs3blT66K1p06Y89WeJbl5w+vRpbOCtW7dWen8Wy0tCQgL0+S1btihdORPSjbn1+TbYgXjTVA2l9W70DL2NV61aFRwcbHpgUa45depU4cKFPfOEpqAtuUTMLynaSJEstL/99lulq3pBp65Tpw7aGFMWHVUuXy2+iBkw6Oe4Od2IqI8u5gosWLAgqEQCC/v168eys82bN5dEokyDIKkVsu4Fbh/mQ5r1oQi+EY1QeOXZs2czGmjw4MG9evWSzpG1ceTIkR9//HHUqFFK8zLWGBOa9OjRIyYmhrxcu3btkydPSgZVn4f0qtSiwvSIiIj48ssv0YYmDu1S6EamkLhWeuAJzdhRUZxZadoMleTDYxyXLl3KoSxevPjEiRObNGmirp02rCrHbyzXCG5OBOx9Ur6UrxOxZeHChaD5nTt3Kt3FEg2UeX9wFvC+fHjxTsRnp06dduzYgQ0N7RdeeEEZtcpkH16yZEnp0qVJJdi0P/30Uwb7FitWbO3atRUqVFDaOihc43vebr8HM2kxNvz777+fJr927dpBTmR+HHo/cgNgt2TeALIUdAqTKl1mokXMcwhiSotjeLbRo0ej3apVqwzvKNPGETZ+D8Or5Q4LCwtfwq2eTJHmedbLQ+5ffvlF6dSWI0aMYFUAVrSgjywkHQk18nKICGbm9ERbIt3xviz5BOF/5cqVjHXm91ImVBJQrFixAn3CRLPQ6jt27MiUml26dJEcw+g9ycDgXAHw1iHCgpjzqF88+uij+GzZsuW4ceNq1aqlXDF0nGwsXEsXlazOB2iGxUFC50NCw8IwMTfNRx99BEGe83/s2LHMrMIHxktxzt99990iDWXID+snAuxNcXO64XowZVqsFsiWrHwEkRgrSqrNKpfKjWFwSlYBM4msTBFpJCQkDBgw4NChQ0orSuXKlZMqKHhBKlmYT+BZ1iHDhIOAPX/+fKW5uG3btrT10BTNxQNiwvWSgNajb5utQOewFpUZpNqrV6969eoxgvH1118XSsI0M0k/S4FJK6fv4j+1detWUAxjTUJCQiZPnkyND+SCt+BlGNMgDeWKoZPU5WK7sVwjuDndsMsYdCfZybCHb9u2De0PPviAyaJ4DSDus+JJ6f2OfJkh29QXX3zx8ccf0/E3NDRUpk5ycrIcKoFKTp48yRw33bp1GzJkyOLFi9HGBA0PD5dOEIkGN4FkxM70H79SShBmBCN7Az2AXqLltUePHuLegh47depU0aJFPfN4nOfHjx//6quvwDJK+0/Vrl2bD1apUiUxt9FThsPHvGJi0xQnGtNQ5QNu0+6Ctd1YWFh4CDenG5oksCmJJ+XBgweHDRvGgtAPPfSQRIQz6keEUmf53ShDCuOTU9TfsWPH888/b2Z4lK1M6cx1SnuU/PDDD4yf2rBhAzSv5cuXo92gQQPsbLwtuhGXcUvE1nfdbdC3gSkE/YIqNv0GpGe6dOlCVRSiBGPu+D1Em8wpVrMChw8f/vDDD5XWl+Pj4xlfsnr16qpVq1I4xXyGdMaHx3hJqmmmMeRkMBPjmmNqj6gEt+rmRx8ESr+TJk0qU6ZMnz595BrTx18WrbO4xrTnUZ7ni0OBAreypMldd92FaSQvC+6QHBHQm8Sms2jRIho+zYy8nKkUqk2rlp9wjbrWKG7676E30IHMiTN69GjqU8o18dg/6FVJO3tjmyB/CyvfTG9iGm7FKiwem0uXLl21atVjjz2Gdvv27evVq4dBV5mcOcxzD7Mtz0PHosyPZOlGcPO5zgVDH4T169ej/emnnw4fPtzHvNTMIHVOIE6psLCwkiVLQsBRmmerVKlCWqFUQmkFk3XFihXPPvss2qNGjWJedKW7zp5K3ArA2vRjGjly5HANpSnG7D1sABSc8aUZ0SY8AnLHVmf2NiWjXBrSPn36NOuaR0VFcfgef/zxzz//XFylzGxqYnaxlOEW+MvWamFhke24Vb8bbB2gefrm16xZs3Xr1nJKldWP6Bkw1JuaID7lFBNy9aZNm1gMqFWrVi1atHj11VeVSx2YMmUKPpctW4YvGRaMTVIqrl63SoxFZkgOzYiIiA0bNgwcOFBpkQfCiBmmREGGn5lTJlEMz1yiBzLRwYMHt27dqrTe9N133zHVzogRIxjQX6hQIfytzPKLI7KjOAu3SjcYy8jISBa4wJgp7Yeurk0K7WhksKdg1nL+5dGYMWMG2p999tmbb765evVqpZNL/Pjjj+vWrVNa4e/evTunu2mvgdzOQFaLGyM5OZk2l5deegk6DidYhw4dzNUu2YKUHixhB4yUaZ0VW8+RI0fWrl2rtK8GRopVdOrXrz9t2jSGkkiiT7AS04ApvdPIDoo/IYl7rDLlFtycbrhF7N+/H0uO0k3JkiWTkpJ8ZiFdN2MuT+LYxnZKt+nnn3++Tp06mK9KpxaOi4tju2nTppijdGDjkRMnPbrIKa7V2Qs5p4OM88QTT4DWlaYbWojVtaMDoQP0JEZ3ZghWOn0XpBjG3K9cuRJ0I5HDf/nLXyjRcNKStmRXwMBl8H6S1OU+I7x7CaztxsLCwkO4Od2Q6Tt37ty4cWOaMEx9wRF1Am4M8/DSDBAzgxsk11x8fDwLn991112LFi0qVaqUXCk7pJmoxX/OuW8HktIQU+vll19mmPXnn39eq1Ytfi/5fZU+MQwKCjp+/LjSjr8//PADVdqff/4Zl/31r39V+nwQEg09kjFqpqYsRdnl3PqOO+6gDKVcEo0VarIIN18M1DWg/c6fP58yLWVXn6naIXQpirpZaxWf4kz03nvv9e/fv2XLlmgPGDAAnCK0Cwn/zJkzSovrwjUmL1vcAKADyddZo0aNP/3pT2h/8skn0Ib4PagEKk9MTIzSgbLQmH766Sel9XpoSazw9eCDD5YvX14iLc1gK8xY3ofm5wzGZlLMdXdNEBO3W78Kbcs63JxuuANguxBjDX0ooT8rn6AbTjumIufLmqdUwH/+85/IyEg0tm3bNmbMGPrX4F9lV4Tsg3ks/cOIeWVj824ZkgYbPQZaoZfT+PHj582bJynWwebk8bCwsKFDh5YrV07p7FZ333337wkjZAoMZW4N5Qrg5vWMolSZIravaChXxVenC+9eBSvqW1hYeAi3artp27atmWUC24KzTqbEj0ZlcmmngJYh0QELECsdEd6uXbtmzZqhvWjRotq1a5tVa0xPEIGcs9iN8RbBEuNsYyCYixPSTXh4eOXKldGuVq0aZEmp0qlc0/LGRhYzH6N8Y8rj100QYW03WYdbTUDhaDDkUsIpwQ4s7gO5HdI4cyNhuos9smDBgvv27Rs0aBDa27dvnzBhAlgGbdZdNSe6/6Q3z1IwkZXSZmCMDncyEM3hw4eZLQjjZZb9Uy4V2OZ2cBb8QpnCTDXT05w7d47mJ4ghTBmnXCIP5ZEBAwZERUVBqFE6iqdKlSrm3US6wUS3ROMuSK+KlffZZ5996623WHI+gyhtlm0w5VYLL4df0I2FhYU34A8oUxnKoWT+0puBDZOnSBDI5UQJArzYWfAiK1euZN1uKFPvv/8+PTjMNJf4LYncMTdYi9tH5jPBsLAwDBC9nJ588knl6nOKMzZQ24nwC+mG/i9SwUZON6FGYb4yC+rChQvXr1/PIi19+/Y1D8LJMkorZeAds6Sstd24C3SklPTPSitQVatWpZVNDqeVjS1wMv53U7GHCwDdDkAHklqQuygfe//+/XPmzGHu69DQ0A8//JCRNYmJiRBqeBKHmW0ePGXwM3JK+nfvh0SWifUXgmflypU5Oq1atbqulG3hLPiFdGNhYeEN+AN04+hdBVIJcwxD0oE2xPT6+MSXrOXYpEkTCD6UaDJXWaXShB6QTRjiEn600o1bIJ5QEJlTU1PFEQYCDiO8lcOnnwXxP0o3zjp9ZAQgD78hnI8aNYq1yl588cUuXbqUKFFCafoQ/67k5GTTiKAM6wwWBrVIalU+lmMsu2AmABXjPbNM1KxZM8PFtONw+llHSmfh5nQjh1AmxUgdZS+BLHvT70v2THDHd999N336dLQ//vhjzGDGEFesWFFcpU2jzA1KqWVwIPYZoqGlln7SmTnUNJyzh83r5TKeIuHijz766NixY2jv3r07NDSUdSxCQkIqV65cqVIlpc3A0vO8s5S7kwxBGIUVK1bQ+8mE9fp1LqztxsLCwkPwBbpJSUkRG0piYqLkMz137hyVoHHjxkGooUVg1qxZTzzxBLdWMzGNPwOKJIUUSg3i3gK5g8lGIMlCzWEnsyKCCDXMIYtenTt3LiXEmJiYiIgIZgIKDw/fuXNnbGys0qlXR44cyRw0zZs3b9myZfny5XkT3Jz+TXRZoOgUFxeHAZKyFhY+AF+gGzPEDpq/pMj69NNPJ02apPTE7dOnT9u2bZUW0SVBBLjGXDl+iwzqCR2L2KvC42YvSRtK05gxY5S2jnXq1Olvf/sb2lWqVAGbUyFC4+9//zsvBosdPnx48+bNaC9fvvy9997j9S+88EK9evXoSEk1looVrsSPZkFBC6fDF+hGuQxMLGTOTLfvvPPOnj17XnnlFbTbtGkDkYdTWWrREZZulKYPcrQy/Ixom2PHQk6E9CE8DmmFZSd2797dunVrNJo1a8bQbULsMklJSbTQK236LVu2LKUVUAwYh5XXsRM8+eST3bp1UzpdFsQlipxz5sx57rnnxHJs4QPwEbqxsLDwfvgC3cjhNDbh4cOHsxLrgw8+CHGdwdymHw12b0j+khHSlkkgqEBBdRLFCrIMi14rfWAkZVJWr14N0YamlokTJ1JXQk+amVJxN3o5mbUoxCjD7yMiIurXr690FXbovDzVmjx5cvXq1Xft2oX2sWPHatWqZTMi+hJ8gW5Ms+XBgweZp+aRRx659957+T2WDSu6Km0dkMy4EtlgIfX8lOH6IGl9le7bqVOnKl2huF69ekOHDkW7aNGiklQcv0uKgfZk1vMD10iUGRQxOkyyTB1zEuOzePHidFNo3749GGfRokVoV6hQoW7duh56fwuPwBfohlmTgQceeCAqKuqee+5ROiGTcnkDg1/EBEDq4WLAjJcaAH4O6QSpHsdvmG5my5YtCxYs+PXXX9Hu169fhw4deDE4iJIjfksohimEeGKltGgpwbFmhiCz3GXt2rUfffRRtLt27frSSy/x+7Vr17IQe9a/vYWHYMfSwsLCQ/AFupGTJmyGTM2n9Im4aU3AXkodARebhx1WtFGZnIalT2JiYjZt2oTG6NGjn3766bFjxyqt46AnqR+JUQwyiGhVGAL0tvyTnP3hGtycxiD8OdG2MGqQT3mANWXKFFzGw/KTJ0+i7TP1hSyUb9CNIFBDfjTT0PizxVFWuNjI0RtoUAlFL4mXnYn9+/d36dKF+eGnTZtWsWJFmloIoSSJeDD9CczeNr+/bvABE55J7uEZM2ZEREQoXbR3+/btNMBl1qrIbr9XH8rCO+FTdGNxXZARTLEFaxsLlVIhfWogSqBdpEgRXLN48WKlHZdy5MixbNkypd1hxFdbGYsfF7glSFUsaOC+xMTECRMmKG02atGixT//+U/lyoZDF2eITnhgsgz+LkjzBjFuFl4FSzcWFhYegqUb34ekkoFWlaHoktLn1hAQINcofdLUtWvXb775Bu1OnTq1bdu2WLFiGe7GoysKNRAx3HJyJAoXbitGn7Fjx1avXn306NFKG4/Onj1LjQ9ykOnB4FWZCSxuDEs3fgQxc1zWEKaAMkKdZerUqfv27aN/DbORiw+OHJDjt9xuXwdlJCQkoAGVDRoTGaRMmTLz5s3r27cv2jVr1mzWrJkobngGPpiZH8fC+2Hpxvdh5nKntwtEA6GeU6dOrVixYsSIEWjXrVt369attM5SmqC5hN7GptFX7EHustRKJSnTCP3MM89Q1OrQoUPTpk15SgVZrHDhwvSoslzjLFi6sbCw8BAs3fg+KJUcP348ODiYR9SMY4qJiUF7yJAhe/bsYYR3eHi42ESoasmPphQDRca9WVPFN4dHVHLIjc+ePXsqXZ198ODBI0eOVC7BSoQg02nIwsth6cb3QbNISEgIVqZETi5ZsoRW2DvvvHPhwoVMK8MVTrMI+AgLm/oLuECYRYzEyn1mWtxfkodKSWWecNNyPGXKFPAOzUm1atWSw28bg+IsWLrxfdBlBqSDBk0ko0aNmjdvXsOGDdEePnw4lrTkhMcypvsf6EZ8c26Qpto0DN0OeOqUkpLCkzKlDdgSTQ6iiY6Opj/OY489hn8iJ9qIKmfBjpaFhYWHYOnGFyAKiNICgug+0DXy5MkDGUFpGWffvn200XzzzTcjRowIDw9X19o+KMtkzgFkijMZFCj35kKkaUm8hOVJ8DrdunVj5sBvv/22evXqfAx8WtuNg2DpxhdArjELltPCAq45ffo0Fai1a9f26dOH/7px48YKFSowHor5OrwcoJWaNWvWqlVLaU1w/vz5PAK3XOMsWLrxEdA0Iz9SuklLSwPXDBw4EO0PPvhAoroDAwMh8pBoHFGhkFmomWcHnwcOHKhRo4aydOM0WLqxsLDwECzd+AIgxYhok5KSAsmFxQyOHTvWsmVLRntPnDgR0g2vSU5OFrOIGz2Dsw54QkhhzCX6+OOPv//++yz8kDt3bivgOAiWbnwNWIHQO5YuXYr2gAEDsCyXLFmCdnBwsMQ9SQ0c5ZAQRzP1+jPPPPPKK6/069cPbdZ3t3AKLN34Arga6YQCuhk2bNi8efPQ7ty586uvvmqmzmKqLXrHmb422fTgfwDgGvr4PPzww3jgo0ePKks3ToOlGwsLCw/B0o0vICkpCZv//v37lZZofvnlFzrgtmrVSq45c+YMrhE3XDkgd4Row+Mz+viEhIQ88cQTa9euVVrSsdUaHAQ7Tr4AaEbr1q3r37+/0jFQW7ZsYW1c1mChAiVJ45W2vIJrpMic9y9XcE18fLy4CFWsWJEBX2+99Zb3P7yFwA5V9kNMtmK1NU9baN+VQETTgVhCigYPHrxmzZrmzZujPXLkSPwuQytBMeb1GeCghQrpBlzDOCn0ktSuUrr33BWYbpHVcMyEs7CwcDos3WQ/xAMYGzXzy5iOJJRBmJ8BsgxEFWbky5s37y+//MKak4mJiSNGjBBLjVlg6/dEG8eBCU+V1hyhCUoXod9sFSqnwNKNt4DaAZUgpXUoNph3Rg6zRYGKjo6OjIwMCQlBe8aMGdWrV+cF5BoqaAkJCUWLFvXse2QJoEDl1OCPzI4u7ex7Los/Bks32Y/rhlaaOzaWGaO6sbTANcOGDUN7+vTpXbt2ZeZwmoGZV5jSECUmcI1ZtMC5MAO7QMRnzpwh3fjG2/kPLN1YWFh4CJZush/i+XL58mWqVJRNaKo4f/48hBcqUEeOHOnUqdOhQ4fQXrx4caNGjXhYc+7cOQg+ss9DFOI9xVfF6eBRHQUctE+dOsVyERQGLZwCSzfZD5IL9AKpcY52Wloa1StwDehjy5YtaL/66quhoaGfffYZ2qVLlwYTMR8V7cHMQwyiATdRQYN6JVXiHA10CzqEthuwamJiYu3atZV+WXsQ7iBYusl+UEIxT1iwfqSCEpbWzJkzo6Ki0G7evHlkZCTJBdfLNSdPnixSpAi/T0lJweIkVfmSGRVcI7Syf/9+5rtR7qsGYeEBWLqxsLDwECzdZD9okqCRhcaIS5cu4cevv/4a7ddee+3AgQPTp09Hu2nTpvJbuAAX87ycFb4JSAHilIxrfCOkyDyZwlvv2bOnWrVqynALsHAEHD8RfQBSYkm5/G6CgoK+/PJLllV65JFHduzYQb2Jq47KFzgFekRmdSmDbdgHuEZpRhbeTNYoU6aM0k5JNr2Wg+ALc9HpINFwOZE+Ro8ePXXqVHoJjxo1Km/evDTrZKiI4IjMWO6C0M3p06dBylJT3K86wemwdGNhYeEhWLrxFiQlJWHf7t27N9p79+6dOXMmLTVSPzsD/E26EcTFxV25coXRG44oI2EhsHTjLYiJiWncuHGlSpWUjoeqWrVqbGws2qVKlVKuw/KrGlxg/nYALEaoo0ePQv0sVqyYctnUs/W5LP4ALN14C4oWLfrmm282adIE7UKFCoFNSDRKn8UI3QRoyG9JCpjseGSPQujmp59+KlOmDG3nEqhp4QhYurGwsPAQLN1kP1gHKiQkJDw8/PTp08qlKJ04cUJpqef39CaINoyr8o3T7hvAtNEcOHCARaaUf4h1vgQfn6aOgDjpHT16VCqZQE1gqhozV5YJOgT6iQUHrMpCw0rb0bt168bvfZ5nfQx2tLIfQhzCNXFxccHBwTRMgGvMvV0kGv6Kn9CNBL7jMzY2FpIgO4HVNa2M4xRYurGwsPAQ/p9uRGJPSU4JSncMT99vA3Pnungx9WrudA9xbC6ply7l0T6vp8+cKeSqInIxLS23PYm8PeTQEspV45tiwcH4Mbf2JObJ03//NUeOnIYGYf6WD+NqQI7LV68cizuOdmCe3BUrV0rSCZsLQPSzko0XIDUlJY/OhaLScxJczJs3fermyZMb0/WSrn0KMkn/ZLyJWAfSf7x6NXduJnnKmSdPnqCC6SeOpxMTJXNK/qAg3ILBgUFBQRR0LSyyDoGg5BwBB/6dXrcvb67cd91ZiIl+jh07Vrx4cTsDsx3CNSfi40uVuvfo0WMqPbotfUsINMSRwPPnz+M/BQoUoKWAsTkcP4g8V69c+S3+N7QbN2gU83NMTr0P589fIChf0NkzZ9J/PzDXVX/ZYi2yDbly5Uo4mRAcnO7al5qUXC60bMGC6fI1tsnffvstMJe1CWQzwB4UxgsUyH/ixAkmkySZJGmGyXdHutRix8nCwsJDCJSMcDwfuXzpUs7AQKaeDMobhN2jmK6UeuZUYlCuPBRkINleTEq+nJauTOUJzHX5ipVuLLIWV1LTAgMCUi4ko33P3UWPxx1P1lP0wrlzaBQ06hFbZAvuKHjH2bPp54bnzp0rVOjOgIB0Ew1Lg0ATkssCaYIJCAig5AMNWf+YfvWVK5eTLlw4oWWhy5evlLy35GV98cWLqSkXU1xu9R5/Mwv/Q86cgaVKlTry0xG04+Pjy95flgfhpxISQooX5+5okY24cCGJuVOYTYUjcu7s2atXLucIMGo00lQsoW6XUtPSUlOpJCddSALdlL6/rNIF0pJS0tMaoR2QM2f+Owpc1tLQhfMX8gbl9fzrWfgVTpw6eTbpfEjJ4kqHyP928sQFvQuWKFEy/uSJfNdzg7TwJK6CDq6knxFeupR2/vz5gnekk07xkJDz5y/c4arIqKztxsLCwmMIpEdmYGAgbTeBuXLhf2vXrkW7eMmSSuVIPJOodGkRcRg3Sxdiq7GO5BZZDdNvGCJ2UFAQAxry5cuXmppqc1BkO3LIBwSctFRyQnom6fwF8KNK97tJV7XSy/coVw5tNAICAy6lphbXNcPUVZWWnFzI5W6TdvlyIJPCBgSIxSZHzgBlXcgtshgX09LSZ5meaXmDgjD9ruhTC/w/7crlXDl8p76NU2HYcCWdNrgmOSkpyMhdHyg7gzQC87gGL4fKlf+/VuVcrgTUeUy/nQCbldoiy5Enk/xSIN//22vy5w3KdLmFx2GIHDmNwQrKf02djP8DaOwwq1O/YvYAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek4" align="bottom" width="283" height="281" border= "0">


Ak máte dojem, že účinok Sildenafilu Sandoz je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Sildenafil Sandoz vám pomôže dosiahnuť erekciu iba vtedy, ak ste sexuálne stimulovaný. Čas, ktorý je

potrebný na dosiahnutie účinku Sildenafilu Sandoz sa u jednotlivcov líši, ale normálne nastáva o pol až jednu hodinu po užití. Môže sa vám stať, že účinok Sildenafilu Sandoz nastúpi o niečo neskôr, ak ho užijete s ťažkým jedlom.


Ak vám Sildenafil Sandoz nepomôže dosiahnuť erekciu, alebo ak erekcia netrvá dostatočne dlho na

dokončenie sexuálneho styku, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak užijete viac Sildenafilu Sandoz,ako máte

Môžete zaznamenať vyšší výskyt vedľajších účinkov a ich závažnosti. Dávky vyššie ako 100 mg

nezvyšujú účinnosť.


Neužívajte viac orodispergovateľných filmov, ako vám povedal váš lekár.


Ak užijete viac orodispergovateľných filmov, ako ste mali, kontaktujte svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s užívaním Sildenafilu Sandoz sú zvyčajne mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie.


Ak máte bolesti na hrudníku počas alebo po pohlavnom styku:

– Dajte sa do polosedu a pokúste sa uvoľniť.

Neužívajte nitráty na liečbu vašej bolesti na hrudníku.

– Kontaktujte ihneď svojho lekára.


Všetky lieky vrátane Sildenafilu Sandoz môžu spôsobovať alergické reakcie. Musíte ihneď kontaktovať svojho lekára, ak sa u vás po užití Sildenafilu Sandoz objaví niektorý z nasledujúcich príznakov: náhly sipot, ťažkosti pri dýchaní alebo závrat, opuch očných viečok, tváre, pier alebo hrdla.


Po užití Sildenafilu Sandoz boli hlásené predĺžené a niekedy bolestivé erekcie. Ak máte erekciu, ktorá trvá viac ako 4 hodiny, kontaktujte okamžite svojho lekára.


Ak u vás nastane náhly pokles alebo strata videnia, prestaňte užívať Sildenafil Sandoz a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Veľmi častý vedľajší účinok (môže postihovať viac ako 1 z 10 osôb) je bolesť hlavy.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) zahŕňajú:

rumenec, poruchu trávenia, vplyv na videnie (vrátane zmeny farebného videnia, citlivosti na svetlo, rozmazaného videnia alebo zníženej ostrosti videnia), plný nos a závrat.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb) zahŕňajú:

vracanie, kožnú vyrážku, krvácanie do očného pozadia, podráždenie oka, krvou podliate oči/červené

oči, bolesť v oku, dvojité videnie, nenormálne pocity v oku, slzenie očí, nepravidelný alebo zrýchlený pulz, bolesť svalov, pocit ospalosti, zníženú citlivosť na dotyk, závrat, zvonenie v ušiach, nutkanie na vracanie, sucho v ústach, krvácanie z penisu, prítomnosť krvi v semene a/alebo v moči, bolesť na hrudníku a pocit únavy.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000) zahŕňajú:

vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, mdlobu, mŕtvicu, srdcový záchvat, krvácanie z nosa a náhle

zníženie alebo stratu sluchu.


Ďalšie vedľajšie účinky hlásené po uvedení lieku na trh zahŕňajú: búšenie srdca, bolesť na hrudníku,

náhlu smrť alebo prechodne znížené prekrvenie častí mozgu. Väčšina, ale nie všetci z týchto mužov už mali problémy so srdcom ešte predtým, ako užili tento liek. Preto nie je možné určiť, či tieto príhody priamo súviseli so Sildenafilom Sandoz. Tiež boli hlásené prípady kŕčov alebo záchvatov a závažných kožných reakcií, ktoré sa prejavujú vyrážkou, pľuzgiermi, odlupovaním kože a bolesťou a vyžadujú si okamžitú lekársku starostlivosť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťSildenafil Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sildenafil Sandoz obsahuje


- Liečivo je sildenafil (vo forme citrátu).

Sildenafil Sandoz 50 mg orodispergovateľný film:

Každý orodispergovateľný film obsahuje 50 mg sildenafilu (vo forme citrátu).


Sildenafil Sandoz 75 mg orodispergovateľný film:

Každý orodispergovateľný film obsahuje 75 mg sildenafilu (vo forme citrátu).


- Ďalšie zložky sú hyprolóza, glycerol 85 %, sukralóza, príchuť mäty piepornej (SYM

353592), levomentol, chlorid sodný, príchuť contramarum (SYM 225023), indigokarmín E132.


Ako vyzerá Sildenafil Sandoz a obsah balenia

Tento liek je dostupný vo forme orodispergovateľného filmu.


Sildenafil Sandoz 50 mg orodispergovateľný film

Orodispergovateľný film je obdĺžnikový ohybný svetlomodrý filmový pásik (28 mm x 25 mm).


Sildenafil Sandoz 75 mg orodispergovateľný film

Orodispergovateľný film je obdĺžnikový ohybný svetlomodrý filmový pásik (42 mm x 25 mm).Každý orodispergovateľný film je vložený v PET/ALU/PE vrecku.

Veľkosti balenia: 1, 2,4, 8, 10, 12, 16, 20, 24 alebo 28 orodispergovateľných filmov


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

SlovinskoVýrobca

HEXAL AG, Industriestraße 25, 83607, Holzkirchen, NemeckoLEK S.A,

administratívne miesto:ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Poľsko

výrobné miesto:ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, PoľskoLek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ľubľana, Slovinsko


Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemecko


S.C.Sandoz S.R.L., Str.Livenzeni nr.7a, 540472 Targu-Mures, Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Sildenafil Sandoz 50 mg - Schmelzfilme

Sildenafil Sandoz 75 mg - Schmelzfilme

Belgicko: Sildenafil Sandoz 50 mg Orodispergeerbare film

Sildenafil Sandoz 75 mg Orodispergeerbare film

Cyprus: Sildenafil Sandoz 50 mg

Sildenafil Sandoz 75 mg

Česká republika: SILDENAFIL SANDOZ 50 MG film dispergovatelný v ústech

SILDENAFIL SANDOZ 75 MG film dispergovatelný v ústech

Estónsko: Sildenafil Sandoz

Sildenafil Sandoz

Francúzsko: Sildenafil Sandoz 50 mg, film orodispersible

Sildenafil Sandoz 75 mg, film orodispersible

Nemecko: Sildenafil Sandoz 50 mg Schmelzfilm

Sildenafil Sandoz 75 mg Schmelzfilm

Grécko: Sildenafil Sandoz 50 mg Orodispersible film

Sildenafil Sandoz 75 mg Orodispersible film

Maďarsko: Sildenafil Sandoz 50 mg szájban diszpergálódó film

Sildenafil Sandoz 75 mg szájban diszpergálódó film

Lotyšsko: Sildenafil Sandoz 50 mg mutē disperģējamā membrāna

Sildenafil Sandoz 75 mg mutē disperģējamā membrāna

Litva: Sildenafil Sandoz 50 mg burnoje disperguojamos plėvelės

Sildenafil Sandoz 75 mg burnoje disperguojamos plėvelės

Luxembursko: Sildenafil Sandoz 50 mg, Film orodispersible

Sildenafil Sandoz 75 mg, Film orodispersible

Malta: Sildenafil Sandoz 50mg Orodispersible Film

Sildenafil Sandoz 75mg Orodispersible Film

Holandsko: Sildenafil Sandoz 50 mg, orodispergeerbare film

Sildenafil Sandoz 75 mg, orodispergeerbare film

Poľsko: Sildenafil Sandoz

Portugalsko: Sildenafil Sandoz

Rumunsko: Sildenafil Sandoz 50 mg film orodispersabil

Sildenafil Sandoz 75 mg film orodispersabil

Slovenská republika: Sildenafil Sandoz 50 mg orodispergovateľný film

Sildenafil Sandoz 75 mg orodispergovateľný film

Španielsko: Sildenafilo Sandoz 50 mg laminas Bucodispersables EFG

Sildenafilo Sandoz 75 mg láminas Bucodispersables EFG

Veľká Británia: Sildenafil Sandoz 50mg Orodispersible Film

Sildenafil Sandoz 75mg Orodispersible Film


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2013.

8Sildenafil Sandoz 75 mg orodispergovateľný film

Súhrn údajov o lieku1. NÁZOV LIEKU


Sildenafil Sandoz 50 mg orodispergovateľný film

Sildenafil Sandoz 75 mg orodispergovateľný film


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Sildenafil Sandoz 50 mg orodispergovateľný film:

Jeden orodispergovateľný film obsahuje 70,2 mg sildenafilcitrátu, čo zodpovedá 50 mg sildenafilu.


Sildenafil Sandoz 75 mg orodispergovateľný film:

Jeden orodispergovateľný film obsahuje 105,4 mg sildenafilcitrátu, čo zodpovedá 75 mg sildenafilu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľný film


Sildenafil Sandoz 50 mg orodispergovateľný film:

Obdĺžnikový ohybný svetlomodrý filmový pásik (28 mm x 25 mm).


Sildenafil Sandoz 75 mg orodispergovateľný film

Obdĺžnikový ohybný svetlomodrý filmový pásik (42 mm x 25 mm).


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba erektilnej dysfunkcie u mužov, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu

penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného styku.


Aby bol Sildenafil Sandoz účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Použitie u dospelých

Odporúčaná dávka je 50 mg užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred sexuálnou aktivitou. Podľa

účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť až na 100 mg (dva orodispergovateľné filmy 50 mg sa môžu užiť naraz) alebo znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg. Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je jedenkrát denne. Ak sa užije Sildenafil Sandoz spolu s jedlom, tak nástup účinku sa môže oneskoriť v porovnaní s nástupom účinku po užití lieku nalačno (pozri časť 5.2).


Použitie u starších ľudí

U starších ľudí sa nevyžaduje úprava dávkovania.


Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu = 30 - 80 ml/min) sa odporúča dávkovanie opísané v časti „Použitie u dospelých“.


Keďže klírens sildenafilu je u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu

< 30 ml/min) znížený, má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku zvýšiť

na 50 mg, 75 mg a 100 mg (dva orodispergovateľné filmy 50 mg sa môžu užiť naraz).


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s poruchou funkcie pečene (napr. s cirhózou) znížený, má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku zvýšiť na 50 mg, 75 mg a 100 mg (dva orodispergovateľné filmy 50 mg sa môžu užiť naraz).


Pediatrická populácia

Sildenafil Sandoz nie je indikovaný u osôb mladších ako 18 rokov.


Použitie u pacientov, ktorí užívajú iné lieky

S výnimkou ritonaviru, kedy sa súbežné podávanie so sildenafilom neodporúča (pozri časť 4.4), má sa

u pacientov súbežne užívajúcich inhibítory CYP3A4 zvážiť úvodná dávka 25 mg (pozri časť 4.5).


Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie. Navyše sa má zvážiť úvodná dávka

sildenafilu 25 mg (pozri časti 4.4 a 4.5).


Spôsob podávania

Sildenafil Sandoz orodispergovateľný film je určený na perorálne použitie a užíva sa bez zapíjania vodou. Ak vám to vyhovuje, Sildenafil Sandoz sa môže tiež užiť zapitím s vodou.


Pokyny na zaobchádzanie so Sildenafilom Sandoz

Dôležité: Nedotýkajte sa orodispergovateľného filmu mokrými rukami.


 1. Uchopte vrecko tak, aby kratšia strana so šípkou smerovala hore. V tomto mieste nie je vrecko pevne spojené.


 1. V mieste šípky jemne oddeľte od seba obe časti vrecka. Každú časť vrecka potom môžete držať medzi vaším palcom a ukazovákom, pričom jednu ruku použijete na jednu časť vrecka a druhú ruku na druhú časť vrecka.


 1. Opatrne ťahajte obe časti vrecka od seba, až kým sa neoddelia. Uvidíte orodispergovateľný film, ktorý je umiestnený na jednej z oddelených častí vrecka. 1. Vyberte orodispergovateľný film suchými prstami z vrecka a vložte si ho do úst priamo na jazyk. Veľmi rýchlo sa rozpustí, takže ho môžete ľahko prehltnúť.4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


V súlade so známymi účinkami na metabolickú cestu oxidu dusnatého/cyklického

guanozínmonofosfátu (cGMP) (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil potencuje hypotenzívne

účinoky nitrátov, a preto jeho podanie spolu s donormi oxidu dusnatého (ako je amylnitrit) alebo

nitrátmi v akejkoľvek forme je kontraindikované.


Látky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie vrátane sildenafilu nemajú používať muži, u ktorých sa

sexuálna aktivita neodporúča (napr. pacienti so závažnými kardiovaskulárnymi poruchami ako nestabilná angina pectoris alebo závažné srdcové zlyhávanie).


Sildenafil Sandoz je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú stratu zraku v jednom oku v dôsledku

nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic

neuropathy, NAION) bez ohľadu na to, či táto príhoda súvisela alebo nesúvisela s predchádzajúcou

expozíciou inhibítoru PDE5 (pozri časť 4.4).


Bezpečnosť sildenafilu sa neštudovala u nasledujúcich podskupín pacientov, a preto jeho použitie je

u týchto pacientov kontraindikované: závažné poškodenie funkcie pečene, hypotenzia (krvný

tlak < 90/50 mmHg), nedávno prekonaná náhla cievna mozgová príhoda alebo infarkt myokardu a

hereditárne degeneratívne ochorenia retiny ako sú retinitis pigmentosa (menšina z týchto pacientov

má genetickú poruchu retinálnej fosfodiesterázy).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Na stanovenie diagnózy erektilnej dysfunkcie a určenie jej možných príčin má sa pred rozhodnutím

o farmakologickej liečbe zistiť anamnéza a urobiť fyzikálne vyšetrenie.


Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť kardiovaskulárny status

pacienta, lebo sexuálna aktivita je spojená s istým stupňom kardiálneho rizika. Sildenafil má

vazodilatačné vlastnosti, ktoré vedú k miernemu a prechodnému zníženiu tlaku krvi (pozri časť 5.1).

Pred predpísaním sildenafilu má lekár dôkladne zvážiť, či pacient netrpí takým ochorením, ktorého

priebeh by mohli uvedené vazodilatačné účinky nepriaznivo ovplyvniť, najmä v kombinácii so

sexuálnou aktivitou. Medzi pacientov so zvýšenou citlivosťou pri podaní vazodilatátorov patria najmä

pacienti s obštrukciou výtoku z ľavej komory (napr. aortálna stenóza, hypertrofická obštrukčná

kardiomyopatia) alebo pacienti so zriedkavým syndrómom multisystémovej atrofie, ktorý sa

manifestuje ako závažné poškodenie autonómnej kontroly krvného tlaku.


Sildenafil Sandoz potencuje hypotenzívny účinok nitrátov (pozri časť 4.3).

Po uvedení lieku na trh boli v časovej súvislosti s užitím Sildenafilu Sandoz hlásené závažné kardiovaskulárne príhody vrátane infarktu myokardu, nestabilnej anginy pectoris, náhlej srdcovej smrti, komorovej arytmie, cerebrovaskulárnej hemorágie, tranzitórneho ischemického ataku, hypertenzie a hypotenzie. U väčšiny týchto pacientov, ale nie u všetkých, boli prítomné preexistujúce kardiovaskulárne rizikové faktory. Mnohé z týchto hlásených príhod vznikli počas alebo krátko po sexuálnom styku a niekoľko z nich sa vyskytlo krátko po užití Sildenafilu Sandoz, ale bez sexuálnej aktivity. Nie je možné určiť, či tieto príhody priamo súvisia s uvedenými alebo inými faktormi.


Látky na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane sildenafilu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov

s anatomickou deformáciou penisu (ako angulácia, kavernózna fibróza alebo Peyronieho choroba)

alebo u pacientov s ochoreniami, ktoré predisponujú k priapizmu (ako kosáčiková anémia,

mnohonásobný myelóm alebo leukémia).


Bezpečnosť a účinnosť kombinovania sildenafilu s inými liečebnými postupmi na liečbu erektilnej

dysfunkcie nebola študovaná. Preto sa použitie takýchto kombinácií neodporúča.


V súvislosti s užitím sildenafilu a ostatných inhibítorov PDE5 boli hlásené poruchy zraku a prípady

nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu. Pacient má byť poučený, aby v prípade

náhlej poruchy zraku prestal užívať Sildenafil Sandoz a ihneď sa poradil s lekárom (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie sildenafilu a ritonaviru sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Opatrnosť sa odporúča, keď sa sildenafil podáva pacientom užívajúcim alfablokátory vzhľadom na to,

že súbežné podávanie môže viesť u niektorých citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii (pozri

časť 4.5). Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu. Pacienti liečení

alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom hemodynamicky stabilizovaní, aby sa

minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie. Má sa zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg

(pozri časť 4.2). Lekári majú okrem toho poradiť pacientom čo robiť v prípade príznakov posturálnej

hypotenzie.

Štúdie in vitro s humánnymi krvnými doštičkami naznačujú, že sildenafil potencuje antiagregačný

účinok nitroprusidu sodného. Nie sú žiadne údaje o bezpečnosti podania sildenafilu pacientom

s poruchami krvácania alebo s aktívnym peptickým vredom. Preto sa má sildenafil u týchto pacientov

podávať iba po dôslednom zvážení prínosu a rizika liečby.


Sildenafil Sandoz nie je indikovaný na použitie u žien.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na sildenafil

Štúdie in vitro

Sildenafil je v rozhodujúcej miere metabolizovaný (CYP) izoenzýmami 3A4 (hlavná metabolická

cesta) a 2C9 (vedľajšia metabolická cesta) cytochrómu P450. Inhibítory týchto izoenzýmov môžu

preto znížiť klírens sildenafilu.


Štúdie in vivo

Analýzy farmakokinetických údajov rôznych skupín pacientov, ktorí boli sledovaní v klinických

štúdiách, naznačujú, že dochádza k zníženiu klírensu sildenafilu, ak sa podáva súbežne s inhibítormi

izoenzýmu CYP3A4 (ako sú ketokonazol, erytromycín, cimetidín).

Hoci sa u týchto pacientov nezaznamenalo žiadne zvýšenie výskytu nežiaducich účinkov, aj napriek

tomu, ak sa sildenafil podáva súbežne s inhibítormi CYP3A4, má sa zvážiť úvodná dávka 25 mg.


Súbežné podávanie inhibítora HIV proteázy ritonaviru, ktorý je veľmi silný inhibítor cytochrómu

P450, v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne) a sildenafilu (100 mg jednorazová dávka) viedlo

k 300 % (4-násobnému) vzostupu Cmax sildenafilu a k 1 000 % (11-násobnému) vzostupu AUC

sildenafilu v plazme. Po uplynutí 24 hodín boli plazmatické koncentrácie sildenafilu ešte stále

približne 200 ng/ml, v porovnaní s približne 5 ng/ml, ak bol sildenafil podaný samostatne. Tieto údaje

sú v súlade s výraznými účinkami ritonaviru na široké spektrum substrátov P450. Sildenafil

neovplyvňuje farmakokinetiku ritonaviru. Vzhľadom na tieto farmakokinetické výsledky, súbežné

podávanie sildenafilu a ritonaviru sa neodporúča (pozri časť 4.4) a v žiadnom prípade maximálna

dávka sildenafilu nesmie za žiadnych okolností prekročiť 25 mg za 48 hodín.


Súbežné podávanie inhibítora HIV proteázy sachinaviru, inhibítora CYP3A4 v rovnovážnom stave

(1 200 mg trikrát denne) a sildenafilu (100 mg jednorazová dávka) viedlo k 140 % vzostupu Cmax

sildenafilu a k 210 % vzostupu AUC sildenafilu. Sildenafil neovplyvňuje farmakokinetiku sachinaviru

(pozri časť 4.2). Predpokladá sa, že silnejšie inhibítory CYP3A4, ako sú ketonazol a itrakonazol, by

mali výraznejšie účinky.


Ak sa sildenafil podával jednorazovo v dávke 100 mg spolu s erytromycínom, špecifickým

inhibítorom CYP3A4 v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne 5 dní), zaznamenal sa 182 %

vzostup systémovej expozície sildenafilom (AUC). U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia sa

nedokázal vplyv azitromicínu (500 mg denne počas 3 dní) na AUC, Cmax, tmax, eliminačnú rýchlostnú

konštantu alebo následne na polčas sildenafilu alebo jeho hlavný cirkulujúci metabolit. Pri súbežnom

podávaní sildenafilu (50 mg) a cimetidínu (800 mg), ktorý je inhibítorom cytochrómu P450

a nešpecifickým inhibítorom CYP3A4, zdravým dobrovoľníkom sa zaznamenal 56 % vzostup

plazmatickej koncentrácie sildenafilu.


Grapefruitová šťava je slabým inhibítorom CYP3A4 metabolizmu v črevnej stene a môže vyvolať

mierny vzostup plazmatických hladín sildenafilu.


Biologická dostupnosť sildenafilu nebola ovplyvnená podaním jednorazových dávok antacíd

(hydroxidu horečnatého/hydroxidu hlinitého).


Aj keď sa špecifické interakčné štúdie nerobili so všetkými liekmi, analýzy farmakokinetických

údajov rôznych skupín pacientov nepreukázali žiadny vplyv inhibítorov CYP2C9 (ako sú tolbutamid,

warfarín, fenytoín), inhibítorov CYP2D6 (ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania

serotonínu, tricyklické antidepresíva), tiazidov a príbuzných diuretík, slučkových diuretík a draslík

šetriacich diuretík, inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu, blokátorov vápnikových kanálov,

betablokátorov alebo induktorov metabolizmu CYP450 (ako sú rifampicín, barbituráty) na

farmakokinetiku sildenafilu pri ich súbežnom podaní.


Nikorandil je hybrid aktivátora draslíkových kanálov a nitrátu. Vzhľadom na nitrátovú zložku má

potenciál pre závažné interakcie so sildenafilom.


Účinky sildenafilu na iné lieky

Štúdie in vitro

Sildenafil je slabým inhibítorom (IC50 > 150 μmol/l) izoforiem 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4

cytochrómu P450. Je však nepravdepodobné, že by sildenafil ovplyvňoval klírens substrátov týchto

izoenzýmov, keďže maximálna koncentrácia sildenafilu pri podávaní v odporúčaných dávkach je

približne 1 μmol/l.


Nie sú žiadne údaje o interakcii sildenafilu s nešpecifickými inhibítormi fosfodiesterázy ako sú

teofylín alebo dipyridamol.


Štúdie in vivo

V súlade so známym účinkom sildenafilu na metabolickú cestu oxidu dusnatého/cGMP (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil potencuje hypotenzívny účinok nitrátov, a preto je jeho súbežné podanie s donormi oxidu dusnatého alebo nitrátmi v akejkoľvek forme kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie sildenafilu pacientom užívajúcim alfablokátory môže viesť u niektorých citlivých

jedincov k symptomatickej hypotenzii. Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní

sildenafilu (pozri časti 4.2 a 4.4). V troch špecifických liekových interakčných štúdiách sa pacientom

s benígnou hyperpláziou prostaty (BPH), stabilizovaným na liečbe doxazosínom, súbežne podával

alfablokátor doxazosín (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg alebo 100 mg). V týchto štúdiách sa

u sledovanej populácie pozorovalo priemerné dodatočné zníženie tlaku krvi v ľahu o 7/7 mmHg,

9/5 mmHg a 8/4 mmHg a priemerné dodatočné zníženie tlaku krvi v stoji o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg

a 4/5 mmHg. Keď sa sildenafil a doxazosín podávali súbežne pacientom stabilizovaným na liečbe

doxazosínom, hlásenia o výskyte symptomatickej posturálnej hypotenzie u pacientov boli ojedinelé.

Tieto hlásenia zahŕňali závraty a stratu rovnováhy, ale nie synkopu.


Nezaznamenali sa žiadne signifikantné interakcie sildenafilu (50 mg) ani s tolbutamidom (250 mg),

ani s warfarínom (40 mg), liekmi, ktoré sú metabolizované CYP2C9.


Sildenafil (50 mg) nepotencoval predĺženie času krvácania zapríčineného kyselinou acetylsalicylovou

(150 mg).


Sildenafil (50 mg) nepotencoval hypotenzívny účinok alkoholu u zdravých dobrovoľníkov, ktorí mali

priemernú maximálnu koncentráciu alkoholu v krvi 80 mg/dl.


Analýza výsledkov o podávaní s antihypertenzívami ako sú diuretiká, betablokátory, ACE inhibítory,

antagonisti angiotenzínu II, iné antihypertenzíva (vazodilatátory a centrálne pôsobiace), blokátory

adrenergných neurónov, blokátory vápnikových kanálov a alfablokátory nepreukázala žiadny rozdiel

v profile nežiaducich účinkov medzi pacientami, ktorí užívali sildenafil, a pacientami, ktorí užívali

placebo. V špecifickej interakčnej štúdii u pacientov s hypertenziou, ktorí súbežne užívali amlodipín

so sildenafilom (100 mg), sa zaznamenalo ďalšie zníženie systolického tlaku krvi v ľahu o 8 mmHg.

Zodpovedajúce ďalšie zníženie diastolického tlaku krvi v ľahu bolo o 7 mmHg. Toto ďalšie zníženie

tlaku krvi malo podobný rozsah, ako keď sa sildenafil podával zdravým dobrovoľníkom samostatne

(pozri časť 5.1).


Sildenafil (100 mg) neovplyvnil farmakokinetiku inhibítorov HIV proteáz v rovnovážnom stave,

sachinaviru a ritonaviru, ktoré sú oba substrátmi CYP3A4.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Sildenafil Sandoz nie je indikovaný na použitie u žien.


V reprodukčných štúdiách u potkanov a králikov sa po perorálnom podávaní sildenafilu nepozoroval

žiaden relevantný nežiaduci účinok.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Keďže závrat a zmenené videnie boli hlásené v klinických štúdiách so sildenafilom, pacienti predtým,

ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje, majú poznať, ako reagujú na podanie Sildenafilu Sandoz.


4.8 Nežiaduce účinky


Bezpečnostný profil Sildenafilu Sandoz je založený na 8 691 pacientoch, ktorí dostávali odporúčaný dávkovací režim v rámci 67 placebom kontrolovaných klinických štúdií. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie v klinických štúdiách u pacientov liečených sildenafilom boli bolesť hlavy, návaly, dyspepsia, poruchy zraku, nazálna kongescia, závraty a porucha farebného videnia.

Nežiaduce reakcie v rámci sledovania po uvedení lieku na trh boli zhromaždené počas obdobia

približne > 9 rokov. Vzhľadom na to, že nie všetky nežiaduce reakcie sú hlásené držiteľovi

rozhodnutia o registrácii, a tým zahrnuté do bezpečnostnej databázy, frekvencie týchto reakcií sa

nedajú spoľahlivo určiť.

V tabuľke nižšie sú všetky klinicky dôležité nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli v rámci klinických

štúdií s incidenciou väčšou ako pri placebe, uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

(veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000).


Okrem toho je zahrnutá aj frekvencia klinicky dôležitých nežiaducich reakcií hlásených po uvedení

lieku na trh, uvedená ako neznáma (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Tabuľka 1: Klinicky dôležité nežiaduce reakcie hlásené v kontrolovaných klinických štúdiách

s incidenciou väčšou ako pri placebe a klinicky dôležité nežiaduce reakcie hlásené v rámci

sledovania po uvedení lieku na trh


Trieda orgánových systémov Nežiaduce reakcie


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé hypersenzitívne reakcie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté bolesť hlavy

Časté závrat

Menej časté somnolencia, hypoestézia

Zriedkavé cerebrovaskulárna príhoda, synkopa

Neznáme tranzitórny ischemický atak, záchvat, recidíva záchvatov

Poruchy oka

Časté poruchy zraku, porucha farebného videnia

Menej časté ochorenia spojoviek, ochorenia oka, poruchy slzenia, iné

ochorenia oka

Neznáme nearteritická predná ischemická neuropatia zrakového

nervu (NAION), oklúzia ciev sietnice, poruchy

v zornom poli

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté vertigo, tinnitus

Zriedkavé hluchota*

Poruchy ciev

Časté návaly

Zriedkavé hypertenzia, hypotenzia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté palpitácie, tachykardia

Zriedkavé infarkt myokardu, fibrilácia predsiení

Neznáme komorová arytmia, nestabilná angina pectoris, náhla

srdcová smrť

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka

a mediastína

Časté nazálna kongescia

Zriedkavé epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté dyspepsia

Menej časté vracanie, nauzea, sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté kožná vyrážka

Neznáme Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), toxická

epidermálna nekrolýza (TEN)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

Menej časté myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté hematúria

Poruchy reprodukčného systému

a prsníkov

Menej časté hematospermia, krvácanie z penisu

Neznáme priapizmus, dlhotrvajúca erekcia

Celkové ochorenia a reakcie v

mieste podania

Menej časté bolesť na hrudníku, únava

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté zvýšená srdcová frekvencia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi boli po podaní jednorazovej dávky do 800 mg nežiaduce

účinky podobné ako pri podaní nižších dávok, ale vyskytovali sa častejšie a boli závažnejšie. Dávky

200 mg neviedli k väčšej účinnosti, ale viedli k vyššiemu výskytu nežiaducich účinkov (bolesť hlavy,

návaly, závrat, dyspepsia, nazálna kongescia, zmena videnia).


V prípade predávkovania sa majú podľa potreby zaviesť štandardné podporné opatrenia. Keďže

sildenafil je pevne viazaný na bielkoviny plazmy a neeliminuje sa močom, nie je pravdepodobné, že

by renálna dialýza mala urýchliť klírens sildenafilu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Urologiká, liečivá pri poruchách erekcie, ATC kód: G04B E03


Mechanizmus účinku

Sildenafil je perorálna forma liečby erektilnej dysfunkcie. Za prirodzených podmienok, t.j. po

sexuálnej stimulácii, obnovuje narušenú erektilnú funkciu zvýšením prítoku krvi do penisu.

Fyziologický mechanizmus, ktorý je zodpovedný za erekciu penisu, zahrňuje uvoľňovanie oxidu

dusnatého (NO) v kavernóznom telese penisu počas sexuálnej stimulácie. Oxid dusnatý potom

aktivuje enzým guanylátcyklázu, čo nakoniec vedie ku zvýšeniu koncentrácie cyklického

guanozínmonofosfátu (cGMP) a relaxácii hladkých svalov v kavernóznom telese, čo umožní prítok

krvi.


Farmakodynamické účinky

Sildenafil je silný a selektívny inhibítor cGMP špecifickej fosfodiesterázy typu 5 (PDE5)

v kavernóznom telese, kde je PDE5 zodpovedná za degradáciu cGMP. Účinok sildenafilu na erekciu

je založený na periférnom pôsobení. Sildenafil nemá priamy relaxačný účinok na izolované humánne

kavernózne teleso, ale účinne zvyšuje relaxačný účinok oxidu dusnatého (NO) na toto tkanivo. Ak je

aktivovaná metabolická cesta NO/cGMP, ako je to v prípade sexuálnej stimulácie, tak inhibícia PDE5

účinkom sildenafilu vedie k zvýšeniu koncentrácie cGMP v kavernóznom telese. Preto dochádza

k očakávanému priaznivému farmakologickému účinku sildenafilu iba v prípade sexuálnej stimulácie.


Štúdie in vitro preukázali, že sildenafil je selektívny pre PDE5, ktorá sa podieľa na procese erekcie.

Jeho účinok je výraznejší na PDE5 ako na ostatné známe fosfodiesterázy. Sildenafil je 10-krát

selektívnejší pre PDE5 ako pre PDE6, ktorá sa podieľa na fototransdukcii v retine. Pri maximálnych

odporúčaných dávkach má 80-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 než pre PDE1 a viac ako 700-krát

vyššiu selektivitu pre PDE5 než pre PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Obzvlášť, sildenafil má 4 000-krát

vyššiu selektivitu pre PDE5 ako pre PDE3, cAMP špecifickú izoformu fosfodiesterázy, ktorá sa

podieľa na kontrole kontraktility srdcového svalu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Dve klinické štúdie sa špeciálne zaoberali tým, aby sa určil časový úsek po podaní dávky sildenafilu,

počas ktorého dochádza k erekcii ako odpovedi na sexuálnu stimuláciu. V štúdii s falopletyzmografiou

(RigiScan) u pacientov pri podávaní sildenafilu nalačno bol priemerný čas po dosiahnutie erekcie

u tých, ktorí dosiahli erekciu so 60 % rigiditou (dostačujúci stupeň rigidity na vykonanie pohlavného

styku) 25 minút (rozsah 12 – 37 minút). V druhej štúdii, v ktorej sa tiež používal RigiScan, bol

sildenafil schopný vyvolať erekciu ako odpoveď na sexuálnu stimuláciu ešte 4 – 5 hodín po podaní

dávky.


Sildenafil spôsobuje mierny a prechodný pokles tlaku krvi, vo väčšine prípadov bez klinického

významu. Priemerné maximálne zníženie systolického tlaku krvi v ľahu po podaní 100 mg sildenafilu

perorálne bolo 8,4 mmHg. Korešpondujúca zmena diastolického tlaku krvi v ľahu bola 5,5 mmHg.

Toto zníženie hodnôt tlaku krvi je v súlade s vazodilatačným účinkom sildenafilu, pravdepodobne

v dôsledku zvýšenia cGMP v hladkých svaloch ciev. Podávanie jednorazových dávok až do 100 mg

u zdravých dobrovoľníkov neviedlo k žiadnemu klinicky relevantnému účinku na EKG.


V štúdii zameranej na hemodynamické účinky jednorazovej perorálnej dávky 100 mg sildenafilu

u 14 pacientov so závažnou koronárnou artériovou chorobou (CAD) (70 % stenóza aspoň jednej

koronárnej artérie) poklesol stredný kľudový systolický krvný tlak o 7 % a diastolický krvný tlak o 6 % v porovnaní s východiskovými hodnotami. Stredný pľúcny systolický tlak krvi poklesol o 9 %.

Sildenafil nemal vplyv na srdcový výdaj a neviedol ku zhoršeniu krvného prietoku cez stenózne

koronárne artérie.


Pri porovnaní sildenafilu s placebom v dvojito-zaslepenej placebom kontrolovanej klinickej skúške

porovnávajúcej reakciu na fyzickú záťaž u 144 pacientov s erektilnou dysfunkciou a chronickou

stabilnou angina pectoris, ktorí pravidelne užívali antianginóznu terapiu (okrem nitrátov), sa

nepreukázali žiadne klinicky relevantné rozdiely v čase do objavenia sa príznakov angina pectoris.


U niektorých pacientov sa jednu hodinu po podaní dávky 100 mg sildenafilu pri použití

Farnsworth-Munsellovho testu so 100 farebnými odtieňmi pozorovali mierne a prechodné rozdiely

v rozlišovaní farieb (modrá/zelená). Dve hodiny po podaní sa nezaznamenali už žiadne účinky. Možný

mechanizmus tejto zmeny v rozlišovaní farieb súvisí s inhibíciou PDE6, ktorý hrá úlohu vo

fototransdukčnej kaskáde retiny. Sildenafil neovplyvňuje ani ostrosť, ani kontrast videnia. V placebom

kontrolovanej štúdii s malým počtom pacientov s dokumentovaným včasným štádiom vekom

podmienenej makulárnej degenerácie (n = 9) neboli vo vykonaných testoch videnia (ostrosť videnia, Amslerova mriežka, rozlíšenie farieb pri simulovanom dopravnom osvetlení, Humpreyho perimeter

a fotostres) dokázané žiadne významné zmeny vplyvom sildenafilu (jednorazová dávka 100 mg).


Po podaní jednorazovej perorálnej dávky 100 mg sildenafilu zdravým dobrovoľníkom sa nezaznamenal žiaden vplyv na motilitu alebo na morfológiu spermií.


Ďalšie informácie o klinických skúškach

V klinických skúškach sa sildenafil podával viac ako 8 000 pacientom vo veku 19 – 87 rokov.

Zastúpené boli nasledovné skupiny pacientov: starší pacienti (19,9 %), pacienti s hypertenziou

(30,9 %), diabetes mellitus (20,3 %), ischemickou chorobou srdca (5,8 %), hyperlipidémiou (19,8 %),

poranením miechy (0,6 %), depresiou (5,2 %), transuretrálnou resekciou prostaty (3,7 %), pacienti po

radikálnej prostatektómii (3,3 %). Nasledovné skupiny neboli dostatočne zastúpené alebo boli

vyradené z klinických skúšok: pacienti po chirurgickom výkone v oblasti panvy, pacienti po

rádioterapii, pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek alebo pečene a pacienti s niektorými

kardiovaskulárnymi poruchami (pozri časť 4.3).


Podiel pacientov, ktorí v štúdiách s fixnými dávkami udávali, že liečba viedla k zlepšeniu erekcie, bol

62 % (25 mg), 74 % (50 mg) a 82 % (100 mg) v porovnaní s 25 % u pacientov, ktorí užívali placebo.

V kontrolovaných klinických skúškach bolo prerušenie liečby sildenafilom zriedkavé a v podobnej

miere ako u pacientov, ktorí užívali placebo. Zhrnutie údajov zo všetkých skúšok ukazuje, že podiel pacientov, ktorí udávali zlepšenie po podaní sildenafilu bol nasledujúci: psychogénna erektilná dysfunkcia (84 %), zmiešaná erektilná dysfunkcia (77 %), organická erektilná dysfunkcia (68 %), staršie osoby (67 %), diabetes mellitus (59 %), ischemická choroba srdca (69 %), hypertenzia (68 %), TURP (61 %), radikálna prostatektómia (43 %), poranenie miechy (83 %), depresia (75 %). Bezpečnosť a účinnosť sildenafilu bola preukázaná v dlhodobých štúdiách.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Sildenafil sa rýchlo vstrebáva. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú 30 až 120 minút

(v priemere 60 minút) po perorálnom užití lieku nalačno. Priemerná absolútna perorálna biologická

dostupnosť je 41 % (rozsah 25 – 63 %). AUC a Cmax sa po perorálnom podaní odporučených dávok

sildenafilu (25 – 100 mg) zvyšujú proporcionálne s dávkou.


Ak sa sildenafil užije súčasne s jedlom, tak sa rýchlosť absorpcie zníži, pričom priemerné oneskorenie

tmax je 60 minút a priemerné zníženie Cmax o 29 %.


Distribúcia

Priemerný stabilizovaný distribučný objem (Vd) sildenafilu je 105 l, čo naznačuje distribúciu do

tkanív. Po jednorazovom perorálnom podaní dávky 100 mg dosahuje priemerná maximálna celková

plazmatická koncentrácia sildenafilu približne 440 ng/ml (CV 40 %). Keďže sildenafil (a jeho hlavný

cirkulujúci N-desmetyl metabolit) sa viaže v 96 % na plazmatické bielkoviny, dosahuje priemerná

maximálna plazmatická koncentrácia voľného sildenafilu 18 ng/ml (38 nmol). Väzba na bielkoviny

nie je závislá od celkových koncentrácií lieku.


U zdravých dobrovoľníkov, ktorí užili sildenafil (100 mg jednorazovú dávku), bolo po 90 minútach

v ejakuláte menej ako 0,0002 % užitej dávky (priemerne 188 ng).


Biotransformácia:

Sildenafil je metabolizovaný predovšetkým hepatálnymi mikrozomálnymi izoenzýmami CYP3A4

(hlavná metabolická cesta) a CYP2C9 (vedľajšia metabolická cesta). Hlavný cirkulujúci metabolit

sildenafilu je výsledkom N-demetylácie sildenafilu. Tento metabolit má profil selektivity na

fosfodiesterázu podobný sildenafilu a účinnosť in vitro na PDE5 približne 50 % v porovnaní

s materským liečivom. Plazmatické koncentrácie tohto metabolitu zodpovedajú približne 40 %

koncentrácie sildenafilu. N-desmetyl metabolit je ďalej metabolizovaný a terminálny polčas je

približne 4 h.


Eliminácia

Celkový telový klírens sildenafilu je 41 l/h a terminálny fázový polčas 3 – 5 h. Tak po perorálnom,

ako aj po intravenóznom podaní sa sildenafil vylučuje vo forme metabolitov predovšetkým do stolice

(približne 80 % podanej perorálnej dávky) a v menšej miere do moču (približne 13 % podanej

perorálnej dávky).


Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov

Starší ľudia

U zdravých starších dobrovoľníkov (65-ročných a starších) bol znížený klírens sildenafilu, čo viedlo

k zvýšeniu plazmatických koncentrácií sildenafilu a aktívneho N-desmetyl metabolitu o približne

90 % v porovnaní s hodnotami u mladších zdravých dobrovoľníkov (18 – 45-ročných). Vzhľadom na

rozdiely vo väzbe na plazmatické bielkoviny, ktoré sú podmienené vekom, bolo zodpovedajúce

zvýšenie plazmatických koncentrácií voľného sildenafilu približne 40 %.


Renálna insuficiencia

U dobrovoľníkov s miernym a stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens

kreatinínu = 30 - 80 ml/min) nebola zmenená farmakokinetika sildenafilu po podaní jednorazovej

perorálnej dávky 50 mg. Priemerná AUC sa zvýšila o 126 % a Cmax N-desmetyl metabolitu sa zvýšila

o 73 % v porovnaní s dobrovoľníkmi zodpovedajúceho veku bez poškodenia funkcie obličiek.

Vzhľadom na vysokú interindividuálnu variabilitu však tieto rozdiely neboli štatisticky signifikantné.

U dobrovoľníkov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bol klírens sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie obličiek, sa AUC zvýšila o 100 % a Cmax o 88 %. Okrem toho hodnoty AUC N-desmetyl metabolitu sa signifikantne zvýšili o 79 % a Cmax N-desmetyl metabolitu o 200 %.


Hepatálna insuficiencia:

U dobrovoľníkov s miernou až stredne závažnou cirhózou pečene (A a B podľa Child-Pugha) bol klírens sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie pečene, sa AUC zvýšila o 84 % a Cmax o 47 %. Farmakokinetika sildenafilu u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene nebola študovaná.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom

podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné

riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hyprolóza

Glycerol 85 %

Sukralóza

Príchuť mäty piepornej (SYM 353592)

Levomentol

Chlorid sodný

Príchuť contramarum (SYM 225023)

Indigokarmín E132


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Každý orodispergovateľný film je vložený v PET/ALU/PE vrecku.

Veľkosti balenia: 1, 2,4, 8, 10, 12, 16, 20, 24 alebo 28 orodispergovateľných filmov


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Sildenafil Sandoz 50 mg orodispergovateľný film: 83/0356/13-S

Sildenafil Sandoz 75 mg orodispergovateľný film: 83/0357/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


13


Sildenafil Sandoz 75 mg orodispergovateľný film