+ ipil.sk

Sindranol 4 mgPríbalový letákPríloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/03850

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/08597


Písomná informácia pre používateľa


Sindranol 2 mg

Sindranol 3 mg

Sindranol 4 mg

Sindranol 8 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ropinirol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sindranol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Sindranol

3. Ako užívať Sindranol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sindranol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Sindranol a na čo sa používa


Liečivo v Sindranole je ropinirol, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Agonisty dopamínu ovplyvňujú mozog podobným spôsobom ako prirodzená látka, ktorá sa nazýva dopamín.


Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa používajú na liečbu Parkinsonovej choroby.


Ľudia s Parkinsonovou chorobou majú v niektorých častiach mozgu nízke hladiny dopamínu. Ropinirol má podobné účinky ako prirodzený dopamín, a tak pomáha zmierňovať príznaky Parkinsonovej choroby.


 1. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Sindranol


Neužívajte Sindranol:

ak stealergický (precitlivený) na ropinirol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6)

ak máte závažné ochorenie obličiek

ak máteochorenie pečene


Oznámte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa vás môže týkať niečo z uvedeného.


Upozornenia a opatrenia

Povedzte lekárovi, ak vy alebo niekto z vašej rodiny/opatrovateľ u vás spozoruje nutkanie alebo chute správať sa spôsobom, ktorý je nezvyčajnýpre vás a vy nemôžete odolať impulzu, nutkaniu alebo pokušeniu vykonávať niektoré činnosti, ktoré by mohli poškodiť vás alebo ostatných. Jedná sa o tzv. impulzívne poruchy a môžu zahŕňať správanie, ako sú napr. návykové hazardné hry, nadmerné jedenie alebo míňanie, abnormálne vysoká sexuálna túžba alebo zvýšenie sexuálnych myšlienok a pocitov.


Váš lekár musí vedieť skôr ako užijete Sindranol:

 • ak ste tehotná, alebo si myslíte, že ste tehotná

 • ak dojčíte

 • ak máte menej ako 18 rokov

 • ak máte závažné srdcové ťažkosti

 • ak máte závažný problém duševného zdravia

 • ak sa u vás vyskytlo akékoľvek nezvyčajné nutkanie a/alebo správanie (ako je nadmerné hazardné hráčstvo alebo prehnané sexuálne správanie)

 • ak neznášate niektoré cukry (napr. laktózu)


Oznámte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že sa vás môže týkať niečo z uvedeného. Váš lekár môže rozhodnúť, že Sindranol pre vás nie je vhodný, alebo že počas užívania Sindranolu potrebujete dodatočné vyšetrenia.Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Sindranol môže spôsobiť pocit ospalosti.U ľudí môže spôsobiť pocit veľmi silnej ospalosti a niekedy spôsobí, že ľudiaúplne náhle zaspia bez toho, že by cítili zjavnú ospalosť.


Ak na vás Sindranol takto pôsobí: neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje a nezapájajtesa do činností, v ktorých pocit ospalosti alebo zaspatia môže pre vás (alebo iných ľudí) predstavovať riziko závažného zranenia alebo úmrtia. Do takýchto činností sa môžete zapojiť až vtedy, keď na vás Sindranol už viac nebude takto pôsobiť.


Porozprávajte sa so svojim lekárom, ak vám toto spôsobuje problémy.


Fajčenie a Sindranol

Povedzte svojmu lekárovi, ak počas užívania Sindranolu začnete fajčiť alebo prestanete fajčiť. Možno bude potrebné, aby vám váš lekár upravil dávku.


Iné lieky a Sindranol

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak počas užívania Sindranolu začnete užívať nový liek, nezabudnite to povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým Sindranol účinkuje, alebo zvýšiť pravdepodobnosť, že sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky. Sindranol môže taktiež ovplyvniť spôsob, akým účinkujú niektoré iné lieky.

Tieto zahŕňajú:

antidepresívum fluvoxamín

liek na iné problémy duševného zdravia, napríklad sulpirid

HST(hormonálna substitučná terapiaženskými
sexuálnymi hormónami, estrogénmi a

progestagénmi)

metoklopramid, ktorý sa používa na liečbu nevoľnosti a pálenia záhy

antibiotiká ciprofloxacínalebo enoxacín

akýkoľvek iný liek na Parkinsonovu chorobu;


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo ste v poslednej dobe užívali ktorýkoľvek z týchto liekov.


Sindranol a jedlo, nápoje

Sindranol môžete užívať s jedlom alebo nalačno.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Sindranol sa neodporúča, ak ste tehotná, pokiaľ vám váš lekár nepovie, že prínos liečby týmto liekom je pre vás väčší ako riziko pre váš plod. Sindranol sa neodporúča, ak dojčíte, pretože u vás môže ovplyvniť tvorbu mlieka.


Ak ste tehotná, ak si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. So svojím lekárom sa poraďte aj vtedy, ak dojčíte alebo ak plánujete dojčiť. Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste Sindranol prestali užívať.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Sindranolu

Sindranol 2 mg a Sindranol 3 mg

Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú cukor, ktorý sa nazýva laktóza(mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojim lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Sindranol 3 mg a Sindranol 4 mg

Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú farbivo, ktoré sa nazýva oranžová žlť (E110),ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


 1. Ako užívať Sindranol


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Nepodávajte Sindranol deťom.Sindranol sa zvyčajne nepredpisuje ľuďom mladším ako 18 rokov.


Na liečbu príznakov Parkinsonovej choroby môžete užívať samotný Sindranol alebo môžete Sindranol užívať spolu s ďalším liekom nazývaným L-dopa (nazývaným aj levodopa). Ak užívate L-dopu, môžu sa u vás vyskytnúť nekontrolovateľné, trhavé pohyby, keď začnete Sindranol užívať po prvý krát. Ak sa vám to prihodí, povedzte to svojmu lekárovi, keďže môžete potrebovať, aby vám znížil dávku liekov, ktoré užívate.


Akú dávku Sindranolu budete potrebovať?

Môže trvať istý čas, kým sa zistí, aká dávka Sindranolu je pre vás najlepšia.


Zvyčajná počiatočná dávkaSindranolu je 2 mg jedenkrát denne počas prvého týždňa. Váš lekár vám môže zvýšiť dávku na 4 mg Sindranolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním, a to od druhého týždňa liečby. Ak ste osoba vo veľmi vysokom veku, váš lekár vám môže zvyšovať dávku pomalšie. Následne vám váš lekár môže upravovať dávku až dovtedy, kým nebudete užívať dávku, ktorá je pre vás najlepšia. Niektorí ľudia užívajú každý deň až 24 mg Sindranolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa u vás na začiatku liečby vyskytnú vedľajšie účinky, ktoré sú pre vás ťažko znesiteľné, informujte o tom svojho lekára. Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste prešli na nižšiu dávku filmom obalených tabliet ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním), ktoré budete užívať trikrát denne.


Neužívajte väčšie množstvo Sindranolu, ako vám odporučil váš lekár.

Môže trvať niekoľko týždňov, kým u vásSindranol začne pôsobiť.


Užívanie vašej dávky Sindranolu


Sindranol užívajte jedenkrát denne, každý deň v rovnakom čase.

Prehltnite Sindranol tabletu(y) s predĺženým uvoľňovaním vcelku a zapite pohárom vody.


Tabletu(y) s predĺženým uvoľňovaním nelámte, nežujte ani nedrvte. Ak tak urobíte, hrozí vám riziko predávkovania, pretože liek vám prenikne do tela veľmi rýchlo.


Ak prechádzate z liečby filmom obalenými (s okamžitým uvoľňovaním) tabletami ropinirolu


Váš lekár vám vypočíta dávku Sindranolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním podľa dávky filmom obalených (s okamžitým uvoľňovaním) tabliet ropinirolu obvyklým spôsobom.


Deň pred zmenou liečby užívajte filmom obalené tablety (s okamžitým uvoľňovaním) ropinirolu obvyklým spôsobom. Ráno nasledujúceho dňa užite Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním a už viac neužívajte žiadne ďalšie filmom obalené (s okamžitým uvoľňovaním) tablety ropinirolu.


Ak užijete viac Sindranolu, ako máte

Okamžite sa skontaktujte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Ak je to možné, ukážte mu balenie Sindranolu.


Niekto, kto užil nadmernú dávku Sindranolu, môže mať ktorýkoľvek z týchto príznakov: napínanie na vracanie (nevoľnosť), vracanie, závraty (pocit točenia sa), pocit ospalosti, duševnú alebo telesnú únavu, mdloby, halucinácie.


Ak zabudnete užiť Sindranol

Neužívajtedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak zabudnete užiť Sindranol počas jedného alebo viacerých dní, poraďte sa so svojim lekárom o tom, ako máte Sindranol znovu začať užívať.


Ak prestanete užívať Sindranol

Neprestaňte užívať Sindranol bez odporúčania lekára.

Užívajte Sindranol tak dlho, ako vám odporučí váš lekár.

Ak prestanete užívať Sindranol náhle, príznaky Parkinsonovej choroby sa vám môžu veľmi rýchlo zhoršiť.


Ak potrebujete prestať užívať Sindranol, lekár vám bude dávku znižovať postupne.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Výskyt vedľajších účinkov Sindranolu je pravdepodobnejší, keď ho začínate užívať po prvýkrát, alebo keď vám práve zvýšili jeho dávku.

Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a je možné, že sa stanú menej nepríjemnými po nejakom čase užívania dávky. Ak ste znepokojení pre tieto vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi.


Veľmi časté vedľajšie účinky

vyskytujú sau viac ako 1 pacienta z 10, ktorí užívajú Sindranol

 • mdloby

 • pocit ospalosti

 • nevoľnosť (nauzea).


Časté vedľajšie účinky

vyskytujú sau 1 z 10 pacientov, ktorí užívajú Sindranol

 • halucinácie („videnie“ vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú)

 • vracanie

 • pocit závratov (pocit točenia)

 • pálenie záhy

 • bolesť žalúdka

 • zápcha

 • opuch nôh, chodidiel alebo rúk


Menej časté vedľajšie účinky

vyskytujú sau 1 zo 100 pacientov, ktorí užívajú Sindranol

 • pocit závratu alebo mdloby, najmä pri náhlom vstávaní (to je spôsobené poklesom krvného tlaku)

 • pocit silnej ospalosti počas dňa (nadmerná somnolencia)

 • veľmi náhle zaspatie bez predchádzajúceho pocitu ospalosti (epizódy náhleho nástupu spánku)

 • problémy duševného zdravia, napríklad delírium (závažná zmätenosť), bludy (klamlivé predstavy) alebo paranoja (bezdôvodná podozrievavosť).


Niektorí pacienti môžu mať nasledujúce vedľajšie účinky

 • alergické reakcie, napríklad červené, svrbivé hrčky na koži (žihľavka), opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, vyrážka alebo silné svrbenie (pozri časť 2).

 • nutkanie správať sa nezvyčajne ako je nezvyčajné nutkanie na hazardné hráčstvo alebo zvýšená sexuálna túžba a/alebo zvýšené sexuálne správanie

 • zmenenú funkciu pečene, ktorá sa prejavila v krvných vyšetreniach.


Môžete mať nasledovné vedľajšie účinky:

neschopnosť odolať impulzu, nutkaniu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá by mohla byť škodlivá pre vás alebo ostatných, čo zahŕňa:

 • silný impulz k hazardu napriek vážnym osobným alebo rodinným následkom.

 • zmenený alebo zvýšený sexuálny záujem a znepokojivé správanie pre vás alebo pre ostatných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

 • nekontrolovateľné nadmerné nákupy alebo výdavky.

 • prejedanie (prijímanie veľkého množstva jedla v krátkom časovom období) alebo nutkavé prejedanie (prijímanie viac jedla, ako je obvyklé a viac, ako je potrebné pre zahnatie hladu).


Informujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, budete informovaný o spôsobe kontroly alebo zníženia týchto príznakov.


Ak užívate Sindranol s L-dopou

U ľudí, ktorí užívajú Sindranol spolu s L-dopou, môžu po istom čase vzniknúť ďalšie vedľajšie účinky:


 • nekontrolovateľné trhavé pohyby (dyskinézia) sú veľmi častý vedľajší účinok.

Ak užívate L-dopu, môžu sa u vás vyskytnúť nekontrolovateľné pohyby (dyskinézia), keď začnete Sindranol užívať po prvý krát. Ak sa vám to prihodí, povedzte to svojmu lekárovi, keďže môžete potrebovať, aby vám znížil dávku liekov, ktoré užívate.

 • pocit zmätenosti je častý vedľajší účinok.


Ak sa u vás objavia vedľajšie účinky

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Sindranol


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri, na liekovke a na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

HDPE liekovka: Doba použiteľnosti je po prvom otvorení 60 dní.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sindranol obsahuje


Liečivo v Sindranole je ropinirol.

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2 mg, 3 mg, 4 mg alebo 8 mg ropinirolu (ako hydrochlorid).


Ďalšie zložky sú:

Jadro tabliet s predĺženým uvoľňovaním: Kopolymér kyseliny metakrylovej typ RS, hypromelóza (E464), laurylsulfát sodný, kopovidón, magnéziumstearát (E572).

Filmový obal:


2 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: Hypromelóza (464), červený oxid železitý (E172), monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), triacetín.


3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: Hypromelóza (E464), monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, makrogol 4000, karmín (E120), hlinitý lak indigokarmínu (E132),

hlinitý lak oranžovej žlte (E110).

4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: Makrogol 400, hypromelóza (E464), hlinitý lak oranžovej žlte (E110), oxid titaničitý (E171), hlinitý lak indigokarmínu (E132).


8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: hypromelóza (E464), červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), makrogol 400, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Sindranol a obsah balenia

Sindranol 2 mgtablety s predĺženým uvoľňovaním: ružové, okrúhle, obojstranne vypuklé tablety s priemerom 6,8 ± 0,1 mm a hrúbkou 5,5 ± 0,2 mm.

Sindranol 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: fialové, okrúhle, obojstranne vypuklé tablety s priemerom 8,1 ± 0,1 mm a hrúbkou 4,74 ± 0,2 mm.

Sindranol 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: svetlohnedé, oválne, obojstranne vypuklé tablety s rozmermi 12,6 x 6,6 ± 0,1 mm a hrúbkou 5,3 ± 0,2 mm.

Sindranol 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: červené, oválne, obojstranne vypuklé tablety s rozmermi 19,2 x 10,2 ± 0,1 mm a hrúbkou 5,2 ± 0,2 mm.


Všetky silysa dodávajú v bielych nepriehľadných PVC/PCTFE-Alumíniových blistroch a v bielych nepriehľadných HDPE liekovkách s bielymi cylindrickými vrchnákmi z polypropylénu s tromi bodmi zlomu bezpečnostného prúžku a s vloženým pohlcovačom vlhkosti.


Veľkosti balenia:

Blister: 7, 14, 21, 28, 30, 42, 56, 84, 420 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Liekovka: 21, 28, 30, 42, 56, 84 tabliet s predĺženým uvoľňovaním


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


Výrobca

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str., 153 51 Pallini, Attiki

Grécko


Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300

Grécko


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.

Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovými názvami:


Nemecko: Ropinirol-neuraxpharm 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg Retardtabletten

Bulharsko: Nervamat 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg prolonged-release tablets

Česká republika: Sindranol 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg

Litva: Ropodrin 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg pailginto atpalaidavimo tabletés

Lotyšsko: Ropodrin 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8mg ilgstošās darbības tabletes

Maďarsko: Nervamat 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg módosított hatóanyagleadású tabletta

Poľsko: Ropodrin

Rumunsko: Nervamat 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg comprimate cu eliberare prelungită

Slovenská republika: Sindranol 2 mg, 3 mg, 4 mg, 8 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2013.

7


Sindranol 4 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04541


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Sindranol 2 mg

Sindranol 3 mg

Sindranol 4 mg

Sindranol 8 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 2 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta obsahuje 3 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta obsahuje 4 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).

Každá tableta obsahuje 8 mg ropinirolu (vo forme hydrochloridu).


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá 2 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,7100 mg laktózy.

Každá 3 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,3211 mg laktózy a 0,0040 mg oranžovej žlte (E110).

Každá 4 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,8100 mg oranžovej žlte (E110).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


2 mgtablety s predĺženým uvoľňovaním: ružové, okrúhle, bikonvexné tablety 6,8 ± 0,1 mm.

3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: fialové, okrúhle, bikonvexné tablety 8,1 ± 0,1 mm.

4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: svetlo-hnedé, oválne, bikonvexné tablety 12,6 x 6,6 ± 0,1 mm.

8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: červené, oválne, bikonvexné tablety 19,2 x 10,2 ± 0,2 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba Parkinsonovej choroby za nasledujúcich podmienok:

 • Úvodná liečba ako monoterapia, aby sa oddialil začiatok liečby levodopou

 • V kombinácii s levodopou, v priebehu ochorenia, keď sa účinok levodopy skracuje alebo sa stáva neúplným a nastanú fluktuácie terapeutického účinku (fluktuácie typu "end of dose" alebo typu "on‑off")


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Odporúča sa individuálna titrácia dávky na základe účinnosti a znášanlivosti. Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú užívať raz denne, v približne rovnaký čas. Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).


Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia prehltnúť vcelku a nesmú sa žuvať, drviť ani deliť.


Úvodná titrácia dávky

Počiatočná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg jedenkrát denne počas prvého týždňa; táto dávka sa má v druhom týždni liečby zvýšiť na 4 mg jedenkrát denne. Terapeutická odpoveď sa môže dosiahnuť pri jednej dennej 4 mg dávke tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


U pacientov, ktorí začnú liečbu tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním dávkou 2 mg/deň a vyskytnú sa u nich vedľajšie účinky, ktoré nevedia tolerovať, môže byť prínosom prechod na liečbu tabletami ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v nižšej dennej dávke, ktorá sa rozdelí do troch rovnakých dávok.


Terapeutický režim

Pacienti majú pokračovať v užívaní najnižšej dávky tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, pri ktorej sa dosiahne kontrola príznakov.


Ak sa pri dávke 4 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná dávka sa môže zvyšovať o 2 mg v týždňových alebo dlhších intervaloch, a to až na jednu dennú 8 mg dávku tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa ani pri dávke 8 mg jedenkrát denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná dávka sa môže zvyšovať o 2 mg až 4 mg v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch. Maximálna denná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 24 mg.


Odporúča sa predpísať pacientom minimálny počet tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sú potrebné na dosiahnutie potrebnej dávky, a to s využitím najvyšších dostupných síl tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.


Ak sa liečba preruší na jeden alebo viac dní, má sa zvážiť opätovné začatie titrácie dávky (pozri vyššie uvedené).


Keď sa Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú ako prídavná liečba k levodope, je možné postupne znižovať dávku levodopy v závislosti od klinickej odpovede. V klinických štúdiách bola u pacientov súčasne užívajúcich ropinirol tablety s predĺženým uvoľňovaním dávka levodopy postupne znížená približne o 30 %. U pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou sa pri kombinovanej liečbe s levodopou môžu vyskytnúť dyskinézy počas úvodnej titrácie dávky Sindranolutabliet s predĺženým uvoľňovaním. Klinické štúdie dokázali, že zníženie dávky levodopy môže zlepšiť dyskinézu (pozri časť 4.8).


Keď sa prechádza z liečby iným dopamínovým agonistom na liečbu ropinirolom, pred začatím liečby ropinirolom sa musia dodržať odporúčania držiteľa rozhodnutia o registrácii pre vysadenie dopamínového agonistu.


Tak ako pri iných dopamínových agonistoch, liečbu ropinirolom je potrebné ukončiť postupným znižovaním dennej dávky v priebehu obdobia jedného týždňa.


Prechod z tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním na Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním

Pacienti môžu prejsť z tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním na ropinirol tablety s predĺženým uvoľňovanímzo dňa na deň. Dávka ropinirolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa má zakladať na celkovej dennej dávke tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním, ktorú pacient užíval. Nižšie uvedená tabuľka uvádza odporúčanú dávku ropinirolutabliet s predĺženým uvoľňovaním pre pacientov, ktorí prechádzajú z tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním:


Prechod z tabliet ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním na Ralneu SRtablety s predĺženým uvoľňovaním


Tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním

Celková denná dávka (mg)

Ropinirol tablety s predĺženým uvoľňovaním

Celková denná dávka (mg)

0,75 ‑ 2,25

2

3 ‑ 4,5

4

6

6

7,5 ‑ 9

8

12

12

15 ‑ 18

16

21

20

24

24


Po prechode na Sindranol tablety s predĺženým uvoľňovaním sa dávka môže upraviť v závislosti od terapeutickej odpovede (pozri vyššie uvedenú „Úvodnú titráciu dávky“ a „Terapeutický režim“).


Deti a dospievajúci

Sindranoltablety s predĺženým uvoľňovaním sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Starší pacienti

U pacientov starších ako 65 rokov je klírens ropinirolu znížený približne o 15%. Aj keď úprava dávky nie je potrebná, dávka ropinirolu sa má titrovať individuálne pri starostlivom monitorovaní znášanlivosti až po optimálnu klinickú odpoveď. U pacientov vo veku 75 rokov a starších sa môže zvážiť pomalšia titrácia dávky počas úvodnej fázy liečby.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu medzi 30 a 50 ml/min) sa nepozorovala žiadna zmena v klírense ropinirolu, čo svedčí o tom, že u tejto populácie nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Štúdia s ropinirolom u pacientov s konečným štádiom renálneho ochorenia (hemodialyzovaní pacienti)

ukázala, že u týchto pacientov je potrebná nasledovná úprava dávky: odporúčaná úvodná dávka Sindranolu je 2 mg denne. Ďalšie zvyšovanie dávky má byť na základe znášanlivosti a účinnosti.

Odporúčaná maximálna dávka Sindranolu u pravidelne hemodialyzovaných pacientov je 18 mg/deň.

Doplňujúce dávky po hemodialýze nie sú potrebné (pozri časť 5.2).


Použitie ropinirolu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min) bez pravidelnej hemodialýzy sa nesledovalo.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) bez pravidelnej hemodialýzy.

 • Porucha funkcie pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podávanie ropinirolu bolo spojené so somnolenciou a epizódami náhleho nástupu spánku, najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často bol hlásený náhly nástup spánku počas denných aktivít, v niektorých prípadoch bez uvedomenia si únavy alebo varovných znakov. Pacienti musia byť o tejto skutočnosti poučení, aby boli opatrní pri vedení vozidiel a obsluhe strojov počas liečby ropinirolom. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizódy náhleho nástupu spánku nesmú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Môže sa zvážiť zníženie dávkovania alebo ukončenie terapie.


Pacienti so závažnými psychiatrickými alebo psychotickými poruchami, alebo ktorí majú tieto poruchy v anamnéze, sa majú liečiť dopamínovými agonistami len vtedy, ak potenciálne prínosy prevažujú riziká.


Impulzívne poruchy


Pacienti sa majú pravidelne monitorovať pre rozvoj impulzívnych porúch. Pacienti a ošetrovatelia majú byť oboznámení, že symptómyimpulzívnych porúch zahŕňajúce patologické hráčstvo, zvýšené libido a hypersexualitu, nutkavé míňanie alebo nakupovanie, nekontrolované prejedanie a nutkavé jedenie sa môžu objaviť u pacientov liečených dopamínovými agonistami, vrátane ropinirolu. Zníženie dávky / postupné vysadenie sa má zvážiť, ak sa objavia tieto symptómy.

Takéto poruchy sa hlásili najmä po vysokých dávkach a spravidla boli po znížení dávky alebo ukončení liečby reverzibilné. V niektorých prípadoch boli prítomné rizikové faktory ako je kompulzívne správanie sa v anamnéze (pozri časť 4.8).


Z dôvodu rizika hypotenzie sa u pacientov s ťažkým kardiovaskulárnym ochorením (najmä koronárnou insuficienciou) odporúča sledovanie krvného tlaku, najmä na začiatku liečby.


Sindranol 2 mg a 3 mg:

Sindranol 2 mg a Sindranol 3 mg obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Sindranol 3 mg a 4 mg:

Sindranol 3 mg a Sindranol 4 mg obsahujú oranžovú žlť (E110), ktorá môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Medzi ropinirolom a levodopou alebo domperidonom nie je farmakokinetická interakcia, ktorá by si vyžadovala úpravu dávkovania týchto liekov.


Neuroleptiká a iné centrálne pôsobiace antagonisty dopamínu, ako sú sulpirid alebo metoklopramid, môžu znižovať účinok ropinirolu, a preto sa má zabrániť súčasnému použitiu týchto liekov s ropinirolom.


U pacientov liečených vysokými dávkami estrogénov boli pozorované zvýšené plazmatické koncentrácie ropinirolu. U pacientov, u ktorých už bola začatá hormonálna substitučná terapia (HRT) sa liečba ropinirolom môže začať obvyklým spôsobom. Ak sa však HRT ukončila alebo sa začala v priebehu liečby ropinirolom, môže byť potrebná úprava dávky ropinirolu v súlade s klinickou odpoveďou.


Ropinirol je metabolizovaný hlavne izoenzýmom CYP1A2 cytochrómu P450. Vo farmakokinetickej štúdii (s 2 mg dávkou ropinirolu v tablete s okamžitým uvoľňovaním, trikrát denne) u pacientov s Parkinsonovou chorobou sa zistilo, že ciprofloxacín zvýšil Cmaxropinirolu o 60 % a AUC o 84 %, s potenciálnym rizikom nežiaducich účinkov. U pacientov, ktorí už užívajú ropinirol, môže byť preto pri zavádzaní alebo prerušovaní liečby liekmi, o ktorých je známe, že inhibujú CYP1A2, napr. ciprofloxacínom, enoxacínom alebo fluvoxamínom, potrebná úprava dávky ropinirolu.


Štúdia u pacientov s Parkinsonovou chorobou zameraná na farmakokinetické interakcie medzi ropinirolom (s 2 mg dávkou ropinirolu v tablete s okamžitým uvoľňovaním, trikrát denne)a teofylínom, substrátom CYP1A2, neodhalila žiadnu zmenu vo farmakokinetike ropinirolu, ani teofylínu.


Je známe, že fajčenie ovplyvňuje metabolizmus CYP1A2, a preto ak pacienti prestávajú alebo začínajú fajčiť počas liečby ropinirolom, môže byť potrebná úprava dávky.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní ropinirolu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Keďže potenciálne riziko u ľudí nie je známe, odporúča sa nepoužívať ropinirol počas gravidity, pokiaľ možný prínos pre pacientku neprevyšuje možné riziko pre plod.


Ropinirol sa nemá používať u dojčiacich matiek, keďže môže inhibovať laktáciu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti liečení ropinirolom, u ktorých sa prejavila somnolencia a/alebo epizódy náhleho spánku musia byť poučení, aby sa vyhli vedeniu vozidiel a zapájaniu sa do činností, pri ktorých narušená bdelosť môže pre nich alebo pre ostatné osoby predstavovať riziko závažných zranení alebo úmrtia (napr. obsluha strojov) až dovtedy, kým sa takéto opakované epizódy a somnolencia nevyriešia (pozri časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky


Hlásené nežiaduce účinky sú nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Je vyznačené, či boli tieto nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách pri monoterapii, alebo pri prídavnej liečbe k levodope.


Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥1/10), časté (≥ /100 až < /10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce liekové reakcie hlásené v klinických štúdiách Parkinsonovej choroby s tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním v dávkach až do 24 mg/deňPri monoterapii

Pri prídavnej liečbe

Psychické poruchy

Časté

Halucinácie

Halucinácie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Somnolencia

Dyskinéza

U pacientov s rozvinutou Parkinsonovou chorobou sa môže počas iniciálnej titrácie ropinirolu objaviť dyskinéza. Klinické štúdie dokázali, že zníženie dávky levodopy môže zlepšiť dyskinézu (pozri časť 4.2).


Časté

Závrat (vrátane vertiga)

Somnolencia, závrat (vrátane vertiga)

Poruchy ciev

Časté


Posturálna hypotenzia, hypotenzia

Menej časté

Posturálna hypotenzia, hypotenzia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea


Časté

Zápcha

Nauzea, zápcha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Periférny edém

Periférny edém


Okrem vyššie uvedených nežiaducich liekových reakcií boli nasledujúce nežiaduce účinky hlásené u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí užívali tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním počas klinických štúdií (v dávkach až do 24 mg/deň) a/alebo z poregistračných hlásení:Pri monoterapii

Pri prídavnej liečbe


Poruchy imunitného systému


Neznáme

Reakcie z precilivenosti (zahŕňajúce urtikáriu, angioedém, vyrážku, pruritus).

Reakcie z precilivenosti (zahŕňajúce urtikáriu, angioedém, vyrážku, pruritus).


Psychické poruchy


Časté


Zmätenosť


Menej časté

Psychotické reakcie (iné než halucinácie) zahŕňajúce delírium, bludy, paranoju.

Psychotické reakcie (iné než halucinácie) zahŕňajúce delírium, bludy, paranoju.


Neznáme

Impulzívne poruchy zahŕňajúce patologické hráčstvo a hypersexualitu a zvýšené libido (pozri časť 4.4)

Impulzívne poruchy zahŕňajúce patologické hráčstvo a hypersexualitu a zvýšené libido (pozri časť 4.4)


Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Synkopa

Somnolencia


Menej časté

Náhly nástup spánku, nadmerná somnolencia počas dňa

Náhly nástup spánku, nadmerná somnolencia počas dňa


Poruchy ciev


Menej časté

Posturálna hypotenzia alebo hypotenzia ( zriedkavo ťažká)

Posturálna hypotenzia alebo hypotenzia ( zriedkavo ťažká)


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté


Nauzea


Časté

Vracanie, pálenie záhy, bolesť brucha

Pálenie záhy


Poruchy pečene a žlčových ciest


Neznáme

Hepatálne reakcie, hlavne zvýšená hladina pečeňových enzýmov

Hepatálne reakcie, hlavne zvýšená hladina pečeňových enzýmov


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Časté

Edém nôh
Impulzívne poruchy

Patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé míňanie alebo nakupovanie, prejedanie a nutkavé jedenie sa môže objaviť u pacientov liečených dopamínovými agonistami, vrátane ropinirolu. (Pozri časť 4.4. "Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania ropinirolom súvisia s jeho dopaminergnou aktivitou. Tieto príznaky môžu byť zmiernené zodpovedajúcou liečbou antagonistami dopamínu, ako sú neuroleptiká alebo metoklopramid.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: agonista dopamínu, ATC kód: N04BC04.


Ropinirol je neergolínový agonista dopamínu D2/D3, ktorý stimuluje dopamínové receptory v striate.


Ropinirol zmierňuje nedostatok dopamínu, ktorý je charakteristický pre Parkinsonovu chorobu tým, že stimuluje dopamínové receptory v striate.


Ropinirol pôsobí v hypotalame a hypofýze, čím inhibuje sekréciu prolaktínu.


Klinická účinnosť

36‑týždňová, dvojito zaslepená štúdia s výmenou liečby (tzv. “crossover”) v troch periódach v monoterapii, uskutočnená u 161 pacientov s Parkinsonovou chorobou v skorom štádiu preukázala, že tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nie sú menej účinné ako tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v primárnom koncovom bode, čo bol rozdiel v zmene proti východiskovým hodnotám v skóre motorického vyšetrenia na zjednotenej škále pre hodnotenie Parkinsonovej choroby (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS) (bol definovaný trojbodový rozsah pre nie menšiu účinnosť v skóre motorického vyšetrenia na UPDRS) pri jednotlivých liečbach. Upravený priemerný rozdiel medzi tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním a tabletami ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v koncovom bode štúdie bol -0,7 bodov (95 % CI: [-1,51; 0,10], p=0,0842).


Po prechode zo dňa na deň na podobnú dávku alternatívnej formy tabliet sa nezistil žiaden rozdiel v profile nežiaducich účinkov a úpravu dávky potrebovalo menej ako 3 % pacientov (všetky úpravy dávky boli zvýšením o jednu úroveň dávky. Pacienti nepotrebovali zníženie dávky).


24-týždňová, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, paralelná štúdia ropinirolu tabliet s predĺženým uvoľňovaním u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí nedosiahli optimálnu kontrolu s levodopou, preukázala klinicky relevantnú a štatisticky významnú lepšiu účinnosť oproti placebu v primárnom koncovom bode, v zmene od východiskových hodnôt v dobe bdelého dňa strávenej v “off” stave (t.j. v stave zlej pohyblivosti) (upravený priemerný rozdiel liečby -1,7 hodiny (95 % CI: [-2,34; -1,09], p<0,0001). Toto zistenie podporili sekundárne parametre účinnosti zmeny proti východiskovým hodnotám v celkovej dobe bdelého dňa strávenej v “on” stave (t.j. v stave dobrej pohyblivosti) (+1,7 hodiny (95 % CI: [1,06; 2,33], p<0,0001) a celkovej dobe bdenia strávenej v “on” fáze bez rušivých dyskinéz (+1,5 hodiny (95 % CI: [0,85; 2,13], p<0,0001). Dôležité je, že sa nezistilo žiadne zvýšenie výskytu “on” stavu s rušivými dyskinézami počas bdenia, proti východiskovým hodnotám , ani z údajov z denných kariet ani zo skóre v položkách UPDRS.


Štúdia vplyvu ropinirolu na repolarizáciu srdca

Cielená štúdia zameraná na QT interval vykonaná u zdravých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorým sa podávali tablety ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním v dávke 0,5 mg, 1 mg, 2 mg a 4 mg jedenkrát denne preukázala maximálne predĺženie QT intervalu o 3,46 milisekúnd (bodový odhad) pri 1 mg dávke oproti placebu. Horná hranica jednostranného 95 % intervalu spoľahlivosti pre najväčší priemerný vplyv bola menej ako 7,5 milisekúnd. Vplyv ropinirolu pri vyšších dávkach sa systematicky nehodnotil.

Dostupné klinické údaje získané z cielenej štúdie zameranej na QT interval nepoukazujú na riziko predĺženia QT intervalu pri dávkach ropinirolu do 4 mg/deň.Riziko predĺženia QT intervalu nemožno vylúčiť, keďže cielená štúdia overujúca vplyv na QT interval pri dávkach do 24 mg/deň sa neuskutočnila.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Biologická dostupnosť ropinirolu je približne 50 % (36‑57 %). Po perorálnom podaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním sa plazmatické koncentrácie zvyšujú pomaly, pričom Cmaxsa zvyčajne dosiahne v priemere po 6 až 10 hodinách.

V štúdii za rovnovážneho stavu, v ktorej sa 25 pacientom s Parkinsonovou chorobou podávalo jedenkrát denne 12 mg ropinirolu v tabletách s predĺženým uvoľňovaním, že jedlo s vysokým obsahom tuku zvýšilo systémovú expozíciu ropinirolu, čo sa preukázalo priemerným zvýšením AUC o 20 % sa a priemerným zvýšením Cmaxo 44 %. Tmaxsa predĺžil o 3 hodiny. Je však nepravdepodobné, že by mali tieto zmeny klinický význam (napr. Zvýšenie početnosti nežiaducich udalostí).

Systémová expozícia ropinirolu je pri tabletách ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním a tabletách ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním porovnateľná, keď sa podávajú v rovnakej dennej dávke.


Distribúcia

Väzba ropinirolu na plazmatické proteíny je nízka (10‑40 %). Veľký distribučný objem (približne 7 l/kg) ropinirolu je v zhode s jeho vysokou lipofilitou.


Metabolizmus

Ropinirol je odstránený hlavne metabolizmom CYP1A2 a jeho metabolity sú vylučované najmä močom. Hlavný metabolit je najmenej 100‑krát menej účinný ako ropinirol u zvieracích modelov skúmajúcich dopaminergnú funkciu.


Eliminácia

Ropinirol je odstránený zo systémovej cirkulácie s priemerným polčasom eliminácie približne 6 hodín.

Zvýšenie systémovej expozície (Cmax a AUC) ropinirolu je približne úmerné v celom rozsahu terapeutických dávok. Po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní nie je pozorovaná žiadna zmena v perorálnom klírense ropinirolu. Vo farmakokinetických parametroch bola pozorovaná značná interindividuálna variabilita. Pri podávaní tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním za rovnovážneho stavu bola interindividuálna variabilita pri Cmax30 % až 55 % a pri AUC 40 % až 70 %.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa nepozorovala žiadna zmena vo

farmakokinetike ropinirolu.


U pacientov s konečným štádiom renálneho ochorenia a pravidelne hemodialyzovaných je orálny

klírens ropinirolu znížený asi o 30%. Orálny klírens metabolitu SKF-104557 je zníženy asi o 80% a

metabolitu SKF-89124 asi o 60%. Preto je u pacientov s Parkinsonovou chorobou odporúčaná

maximálna dávka limitovaná na 18 mg/deň (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxicita

Podávanie ropinirolu gravidným potkanom v dávkach toxických pre samicu viedlo k zníženej telesnej hmotnosti plodu pri dávke 60 mg/kg/deň (približne 2‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí), k zvýšenej úmrtnosti plodov pri dávke 90 mg/kg/deň (približne 3‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí) a k malformáciám prstov pri dávke 150 mg/kg/deň (približne 5‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí). U potkanov sa pri dávke 120 mg/kg/deň (približne 4‑násobok hodnoty AUC dosiahnutej pri maximálnej dávke u ľudí) nezistili teratogénne účinky a u králikov sa nepreukázal žiaden vplyv na vývoj.


Toxikológia

Toxikologický profil je určený hlavne farmakologickým pôsobením ropinirolu: zmeny správania, hypoprolaktinémia, zníženie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, ptóza a salivácia.V dlhodobej štúdii bola po vysokých dávkach (50 mg/kg/deň) pozorovaná degenerácia sietnice len u bielych myší a pravdepodobne súvisela so zvýšenou expozíciou svetla.


Genotoxicita

V súbore testov in vitro a in vivonebol zistený žiadny genotoxický potenciál.


Karcinogenita

V dvojročných štúdiách vykonaných na myšiach a potkanoch s dávkovaniami až do 50 mg/kg/deň sa u myší nezistili žiadne dôkazy o karcinogénnom účinku. U potkanov boli jedinými léziami súvisiacimi s ropinirolom hyperplázia Leydigových buniek a testikulárny adenóm, ktoré boli dôsledkom hypoprolaktinemického účinku ropinirolu. Tieto lézie sa pokladajú za druhovo špecifický jav a nepredstavujú nebezpečenstvo pre klinické používanie ropinirolu.


Farmakologické štúdie bezpečnosti

In vitroštúdie preukázali, že ropinirol inhibuje prestup draslíka sprostredkovaného hERG kanálom. Hodnota IC50je 5‑násobne vyššia ako predpokladaná maximálna plazmatická koncentrácia u pacientov liečených najvyššou odporúčanou dávkou (24 mg/deň), pozri časť 5.1.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Kopolymér kyseliny metakrylovej typ RS

Hypromelóza (E464)

Laurylsulfát sodný

Kopovidón

Magnéziumstearát (E572)


Obal 2 mg tablety:

Monohydrát laktózy

Hypromelóza (464)

Oxid titaničitý (E171)

Triacetín

Červený oxid železitý (E172)


Obal 3 mg tablety:

Monohydrát laktózy

Oxid titaničitý (E171)

Hypromelóza (E464)

Makrogol 4000

Makrogol 400

Karmín (E120)

Hliníkový lak indigokarmínu (E132)

Hliníkový lak oranžovej žlte (E110)


Obal 4 mg tablety:

Oxid titaničitý (E171)

Hypromelóza (E464)

Makrogol 400

Hliníkový lak indigokarmínu (E132)

Hliníkový lak oranžovej žlte (E110)


Obal 8 mg tablety:

Oxid titaničitý (E171)

Hypromelóza (E464)

Makrogol 400

Červený oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


HDPE liekovky: čas použiteľnosti je po prvom otvorení 60 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sindranol sa dodáva v bielych nepriehľadných PVC/PCTFE-Alumíniových blistroch a v bielych nepriehľadných HDPE liekovkách s bielymi cylindrickými vrchnákmi z polypropilénu s tromi bodmi zlomu bezpečnostného prúžku a s vloženým pohlcovačom vlhkosti.


Veľkosti balení


Blister: 7, 14, 21, 28, 30, 42, 56, 84, 420 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Liekovka: 21, 28, 30, 42, 56, 84 tabliet s predĺženým uvoľňovaním


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Kersztúri út 30-38

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Sindranol 2 mg: 27/0019/12-S

Sindranol 3 mg: 27/0020/12-S

Sindranol 4 mg: 27/0021/12-S

Sindranol 8 mg: 27/0022/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.1.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014

11


Sindranol 4 mg