+ ipil.sk

SINDRONAT 400 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


SINDRONAT 400 mg

tvrdé kapsuly

klodronát dvojsodný


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sindronat a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sindronat

3. Ako užívať Sindronat

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Sindronat

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sindronat a na čo sa používa


Liečivo Sindronatu je klodronát dvojsodný. Sindronat patrí do skupiny liekov nazývanej bisfosfonáty, ktorá pomáha predchádzať stratám vápnika z kostí.


Sindronat sa používa na liečbu hyperkalciémie (zvýšená hladina vápnika v krvi) a osteolýzy (rozpúšťanie kosti) spôsobených zhubným ochorením.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sindronat


Neužívajte Sindronat

 • ak ste alergický na klodronát dvojsodný alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak sa už liečite inými bisfosfonátmi.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Sindronat, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

Počas liečby Sindronatom musíte piť dostatočné množstvo tekutín, najmä ak máte závažné obličkové ochorenie alebo máte vysokú hladinu vápnika v krvi.

U pacientov so zlyhaním obličiek sa Sindronat musí používať opatrne.

Opatrnosť je potrebná pri užívaní Sindronatu aj vtedy, ak trpíte akútnou gastritídou a enteritídou (prudkým zápalom čriev a žalúdka).

Váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať hladinu pečeňových enzýmov.

U pacientov s rakovinou, ktorí sa liečia intravenóznymi (vnútrožilovými) alebo perorálnymi (užívané ústami) bisfosfonátmi, sa môže vyskytnúť odumretie kosti (osteonekróza čeľuste) zvyčajne spojené s vytrhnutím zubu a/alebo miestnou infekciou (vrátane kostnej infekcie).

Ak máte súčasne niektorý rizikový faktor (napr. rakovina, chemoterapia, rádioterapia, užívanie kortikosteroidy, zlá zubná hygiena), váš lekár môže pred liečbou Sindronatom vyžadovať preventívne stomatologické vyšetrenie. Počas liečby Sindronatom sa neodporúča vykonávať zubné chirurgické zákroky.

Počas liečby bisfosfonátmi sa môžu vyskytnú atypické zlomeniny stehennej kosti, preto je potrebné aby ste lekárovi oznámili akúkoľvek bolesť v stehne, bedrovej kosti alebo slabine.


Deti a dospievajúci

Sindronat sa nesmie používať u detí a dospievajúcich.


Iné lieky a Sindronat

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu zvyšovať alebo znižovať účinok Sindronatu. Ak si nie ste istý, či môžete Sindronat užívať, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate nasledujúce lieky:

 • iné bisfosfonáty,

 • nesteroidové antiflogistiká, najmä diklofenak (protizápalové lieky), pretože sa môže zvýšiť riziko poškodenia obličiek,

 • aminoglykozidové antibiotiká, pretože sa môže zvýšiť riziko zníženia hladiny vápnika vo vašej krvi (hypokalciémia),

 • estramustín (liek na liečbu rakoviny prostaty), pretože sa môže zvýšiť jeho hladina vo vašej krvi,

 • potraviny alebo lieky obsahujúce dvojmocné katióny (napr. antacidá – lieky na zníženie zvýšenej žalúdočnej kyseliny alebo prípravky obsahujúce železo).


Sindronat a jedlo a nápoje

Sindronat sa musí užívať prednostne nalačno a zapiť pohárom vody. Po užití Sindronatu sa nemá aspoň jednu hodinu jesť a piť, pretože to môže ovplyvniť vstrebávanie Sindronatu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek.

Sindronat sa neodporúča užívať u tehotných žien a u žien v reprodukčnom veku, pokiaľ nepoužívajú účinnú antikoncepciu.

Počas liečby Sindronatom sa nesmie dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe či Sindronat neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Sindronat obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, vyhľadajte svojho lekára predtým, ako začnete užívať Sindronat.


3. Ako užívať Sindronat


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Klodronátsa vylučuje hlavne obličkami. Preto počas liečby musíte prijímať dostatočné množstvo tekutín (ako je voda).


Kapsuly Sindronatu sa majú prehĺtať vcelku.

Denná dávka 1 600 mg sa má užiť ako jednorazová dávka. Ak sa užívajú vyššie dávky, časť dávky presahujúca 1 600 mg sa má užiť osobitne (ako druhá dávka) ako je uvedené nižšie.

Jednorazová dávka alebo prvá dávka z dvoch sa má užívať prednostne ráno na prázdny žalúdok a zapiť pohárom vody. Pacient potom nemá jednu hodinu jesť a piť (okrem čistej vody) a užívať perorálne žiadne iné lieky.

Ak sa užíva dvakrát denne, prvá dávka sa má užiť podľa odporúčaní uvedených vyššie. Druhá dávka sa má užiť medzi jedlami, viac ako dve hodiny po jedle a jednu hodinu pred jedlom, pitím (okrem čistej vody) alebo perorálnym užitím akýchkoľvek iných liekov.

Starostlivo, prosím, dodržujte dávkovanie a všetky ďalšie pokyny lekára.


Dospelí pacienti s normálnou funkciou obličiek

Dávku a dĺžku liečby vám určí váš lekár podľa toho, na akú indikáciu tento liek budete užívať.

Na začiatku liečby sa zvyčajne užíva 1 600 mg denne. Užíva sa ako jednorazová dávka alebo rozdelená do dvoch dávok. Ak je potrebné lekár vám môže zvýšiť dávku na 3 200 mg denne.


Pacienti s poškodením obličiek

Ak máte poškodené obličiek, musíte Sindronat užívať opatrne. Denné dávky nad 1 600 mg sa nesmú užívať nepretržite. Dávku Sindronatu vám lekár zníži podľa stupňa poškodenia vašich obličiek.

Ak nastane ďalší pokles obličkových funkcií, liečba sa musí prerušiť. Po úprave funkcie obličiek možno v liečbe znovu pokračovať.


Ak užijete viac Sindronatu, ako máte

Ak užijete viac Sindronatu, pite veľa tekutín a navštívte svojho lekára, ktorý vám skontroluje funkciu obličiek a hladinu vápnika v krvi.


Ak zabudnete užiť Sindronat

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Vo zvyčajnom čase užite vašu nasledujúcu dávku.


Ak prestanete užívať Sindronat

Neprestaňte užívať Sindronat, pokiaľ vám to nepovedal váš lekár. Ak chcete ukončiť užívanie Sindronatu, musíte sa najprv poradiť so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejší vedľajší účinok je hnačka, ktorá je zvyčajne mierna a vyskytuje sa častejšie po vyšších dávkach.


Po užití Sindronatu sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov)

 • nízke koncentrácie vápnika v krvi (bez akýchkoľvek príznakov),

 • hnačka, nevoľnosť, vracanie (všetky zvyčajne mierne),

 • zvýšené hladiny transamináz (skupina pečeňových enzýmov) v normálnom rozmedzí,


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 1000 pacientov)

 • nízke koncentrácie vápnika v krvi (s príznakmi),

 • zvýšená hladina parathormónu (hormón prištítnych teliesok) v sére v súvislosti so znížením vápnika v sére,

 • zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v sére (u pacientov s metastatickým ochorením môže byť tiež dôsledkom ochorenia pečene a kostí),

 • zvýšené hladiny transamináz (skupina pečeňových enzýmov) prekračujúce dvojnásobok normálneho rozmedzia, ktoré nie je spojené s abnormálnou funkciou pečene,

 • hypersenzitívne reakcie prejavujúce sa ako kožné reakcie.


Po uvedení lieku na trh sa vyskytli nasledujúce vedľajšie účinky:uveitída (opuch alebo podráždenie uvey (stredná vrstva oka)), konjuktivitída (opuch alebo infekcia spojovky), episkleritída (opuch alebo podráždenie tenkej vrstvy tkaniva pokrývajúceho očné beľmo), skleritída (opuch a podráždenie skléry, očného beľma), zhoršenie dýchania (dýchacích funkcií) u pacientov s astmou, hypersenzitívne reakcie prejavujúce sa ako poruchy dýchania, zhoršenie funkcie obličiek (nadmerné množstvo bielkovín v moči), ojedinelé prípady odumretia kosti (osteonekrózy) čeľuste, najmä u pacientov, ktorí sa predtým liečili inými bisfosfonátmi, závažné bolesti kostí, kĺbov a/alebo svalov. Zriedkavo sa môže vyskytnúť nezvyčajná zlomenina stehennej kosti, hlavne u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia na osteoporózu. Ak sa u vás objaví bolesť, slabosť alebo nepríjemný pocit v stehne, bedrovom kĺbe alebo slabine, kontaktujte svojho lekára, pretože to môže byť prvý príznak možnej zlomeniny stehennej kosti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Aksauvásvyskytneakýkoľvekvedľajšíúčinok,obráťtesanasvojholekára,lekárnikaalebo

zdravotnúsestru.Tosatýkaajakýchkoľvekvedľajšíchúčinkov,ktorénieuvedenévtejto písomnejinformáciiprepoužívateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Sindronat


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote 15 C ‑ 25 °C, chráňte pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sindronat obsahuje

- Liečivo je klodronát dvojsodný. Jedna kapsula obsahuje 500 mg tetrahydrátu dvojsodnej soli kyseliny klodrónovej čo zodpovedá 400 mg bezvodej dvojsodnej soli kyseliny klodrónovej.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, glycerolditripalmitostearát, bezvodý koloidný oxid kremičitý, oxid titaničitý (E171), upravená indigokarmínová modrá, žltý oxid železitý (E172), želatína.


Ako vyzerá Sindronat a obsah balenia

Kapsuly Sindronatu 400 mg sú zelenobielej farby a majú pretiahnutý tvar. Dostupné sú v PVC/Al blistrovom balení, ktoré obsahuje 30 alebo 120 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur, Island


Výrobca

S.C. Sindan-Pharma SRL

11th Ion Michalache Blvd., 01171

Bucharest, district 1, Rumunsko
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.

5SINDRONAT 400 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


SINDRONAT 400 mg

tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Jedna tvrdá kapsula obsahuje 500 mg tetrahydrátu dvojsodnej soli kyseliny klodrónovej, čo zodpovedá 400 mg bezvodej dvojsodnej soli kyseliny klodrónovej.


Pomocná látka so známym účinkom: jedna kapsula obsahuje 28,20 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula


Zelenobiele tvrdé želatínové kapsuly obsahujúce biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba osteolýzy spôsobenej malígnym ochorením.

Liečba hyperkalciémie spôsobenej malígnym ochorením.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Klodronát sa vylučuje prevažne obličkami. Preto sa počas liečby klodronátom musí zabezpečiť dostatočný príjem tekutín.


Dávkovanie


Dospelí pacienti s normálnou funkciou obličiek


Liečba hyperkalciémie vyvolanej nádorom

V liečbe hyperkalciémie vyvolanej nádorom sa odporúča intravenózna liečba klodronátom. Ak sa však použije perorálna liečba, má sa začať s vysokou dávkou dávkou 2 400 mg alebo 3 200 mg denne, a v závislosti od individuálnej odpovede sa postupne môže redukovať na 1 600 mg denne, aby sa udržala normokalciémia.


Liečba osteolýzy vyvolanej nádorom

Dávkovanie pri perorálnej liečbe zvýšenej kostnej resorpcie bez hyperkalciémie je individuálne. Odporúčaná úvodná dávka je 1 600 mg denne. Ak je klinicky potrebné, dávka sa môže zvýšiť, ale neodporúča sa prekročiť 3 200 mg denne.


Pacienti s poškodením obličiek

Klodronát sa eliminuje prevažne obličkami. Preto sa u pacientov s poškodením obličiek musí užívať opatrne; denné dávky nad 1 600 mg sa nesmú užívať nepretržite.


Odporúča sa, aby sa dávka klodronátu znižovala nasledovne:


Stupeň poškodeniaobličiek

Klírens kreatinínu

ml/min

Dávka

Mierny

50 – 80 ml/min

1600 mg denne (neodporúča sa zníženie dávky)

Stredne ťažký

30 – 50 ml/min

1 200 mg denne

Ťažký*

<30 ml/min

 1. mg denne

*K dispozícii nie sú údaje u pacientov so zlyhaním obličiek s klírensom kreatinínu nižším ako 10 ml/min v prípade perorálne užívaného klodronátu. V takomto prípade sa treba vyhnúť použitiu klodronátu okrem krátkodobého použitia počas výlučne funkčnej renálnej insuficiencie so zvýšenou hladinou vápnika v sére.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u pediatrických pacientov neboli doteraz stanovené.


Starší pacienti

Pre starších pacientov sa neuvádzajú zvláštne odporúčania dávkovania. Klinické skúšania zahŕňali pacientov nad 65 rokov a neboli zaznamenané nežiaduce účinky špecifické pre túto vekovú skupinu.


Spôsob podávania

Kapsuly klodronátu sa majú prehltnúť vcelku.

Denná dávka 1 600 mg sa má užiť ako jednorazová dávka. Ak sa užívajú vyššie dávky, časť dávky presahujúca 1 600 mg sa má užiť osobitne (ako druhá dávka) ako je uvedené nižšie.

Jednorazová dávka alebo prvá dávka z dvoch sa má užívať prednostne ráno na prázdny žalúdok a zapiť pohárom vody. Pacient potom nemá jednu hodinu jesť a piť (okrem čistej vody) a užívať perorálne žiadne iné lieky.

Ak sa užíva dvakrát denne, prvá dávka sa má užiť podľa odporúčaní uvedených vyššie. Druhá dávka sa má užiť medzi jedlami, viac ako dve hodiny po jedle a jednu hodinu pred jedlom, pitím (okrem čistej vody) alebo perorálnym užitím akýchkoľvek iných liekov.

V žiadnom prípade sa klodronát nesmie užívať spoločne s mliekom, potravinami alebo liekmi obsahujúcimi vápnik alebo iné dvojmocné katióny, pretože zhoršujú absorpciu klodronátu.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súčasná liečba inými bisfosfonátmi.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas liečby klodronátom sa musí zabezpečiť dostatočný prívod tekutín. Je to dôležité najmä, ak sa klodronát podáva ako intravenózna infúzia a u pacientov s hyperkalciémiou alebo renálnym zlyhaním.


Renálna funkcia

Pred liečbou a počas liečby sa má sledovať renálna funkcia s hladinou kreatinínu v sére, hladina vápnika a fosfátov v sére.


V klinických skúšaniach sa vyskytlo asymptomatické reverzibilné zvýšenie hladín transamináz, bez zmeny iných parametrov funkčných testov pečene. Odporúča sa sledovať hladinu sérových transamináz (pozri tiež časť 4.8)


U pacientov s renálnym zlyhaním sa má klodronát používať s opatrnosťou (pozri časť 4.2).


Osteonekróza čeľuste

U pacientov s karcinómom, ktorí sa liečili intravenóznymi alebo perorálnymi dávkami bisfosfonátov, sa vyskytla osteonekróza čeľuste, zvyčajne spojená s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Mnohí z týchto pacientov tiež dostávali chemoterapiu a kortikosteroidy.

U pacientov so súbežnými rizikovými faktormi (napr. karcinóm, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, zlá zubná hygiena) sa má pred liečbou bisfosfonátmi zvážiť preventívne stomatologické vyšetrenie a u pacientov liečených bisfosfonátmi sa nemajú vykonávať zubné chirurgické zákroky.


U pacientov, u ktorých sa vyvinie osteonekróza čeľuste počas liečby bisfosfonátmi, môže zubný chirurgický zákrok vyvolať exacerbáciu stavu. U pacientov, u ktorých je potrebný zubný chirurgický zákrok nie sú žiadne dostupné údaje, ktoré by potvrdili, že prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste.


Klinický posudok ošetrujúceho lekára má zahŕňať liečebný plán pre každého pacienta založený na individuálnom hodnotení rizika a prínosu liečby.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov upozorniť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie,nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné podávanie s inými bisfosfonátmi je kontraindikované.


Zaznamenalo sa vyvolanie renálnej dysfunkcie klodronátom, keď sa podával súbežne s nesteroidovými protizápalovámi analgetikami (NSAIDs), najmä diklofenakom.


Pri súbežnom podávaní klodronátu a aminoglykozidov je potrebná opatrnosť z dôvodu zvýšeného rizika hypokalciémie.


Pri súbežnom podávaní klodronátu a estramustínfosfátu sa vyskytlo zvýšenie sérovej koncentrácie estramustínfosfátu o 80 %.


Klodronát tvorí ťažko rozpustné komplexy s dvojmocnými katiónmi. Preto súbežné podávanie s potravinami alebo liekmi obsahujúcimi dvojmocné ióny, ako antacidá alebo prípravky s obsahom železa vedie k signifikantne redukovanej biologickej dostupnosti klodronátu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

V štúdiách na zvieratách klodronát nezapríčinil poškodenie plodu, ale vysoké dávky znížili fertilitu samcov.

K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku klodronátu na fertilitu ľudí. Informácie o použití klodronátu u gravidných žien a počas laktácie sú uvedené v časti „Gravidita“ a „Laktácia“.


Gravidita

Aj keď u zvierat klodronát prechádza cez placentu do plodu, u človeka nie je známe, či sa vylučuje do materského mlieka alebo preniká do plodu. Nie je tiež známe, či klodronát môže u človeka zapríčiniť poškodenie plodu alebo ovplyvniť reprodukciu. K dispozícii sú iba obmedzené údaje týkajúce sa použitia klodronátu u gravidných žien. Klodronát sa neodporúča používať u gravidných žien a u žien v reprodukčnom veku, pokiaľ nepoužívajú účinnú antikoncepciu.


Laktácia

Nie je známe, či sa klodronát vylučuje do materského mlieka. Nie je možné vylúčiť vplyv na dojčené dieťa. Počas liečby klodronátom sa má dojčenie ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú známe účinky na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie zaznamenaným nežiaducim účinkom je hnačka, ktorá je zvyčajne mierna a vyskytuje sa častejšie pri vyšších dávkach.

Nasledujúce nežiaduce reakcie sa môžu vyskytnúť po perorálnej a intravenóznej liečbe, i keď frekvencia výskytu môže byť odlišná.


Trieda orgánových systémov


Časté ( 1/100 až < 1/10)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Poruchy metabolizmu a výživy

asymptomatická hypokalciémia

symptomatická hypokalciémia, zvýšené hladiny parathormónu v sére v súvislosti so znížením vápnika v sére,
zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v sére*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka**
nauzea**

vracanie**


Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny transamináz zvyčajne v normálnom rozmedzí

zvýšené hladiny transamináz prekračujúce dvojnásobok normálneho rozmedzia, ktoré nie je spojené s abnormálnou funkciou pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva


hypersenzitívne reakcie prejavujúce sa ako kožné reakcie

* u pacientov s metastatickým ochorením môže byť tiež dôsledkom ochorenia pečene a kostí
** zvyčajne mierne

Použitý bol najvhodnejší MedDRA termín na opis určitej reakcie a jeho synonymá a súvisiace stavy.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh


 • Poruchy oka

Po uvedení klodronátu na trh sa zaznamenal nežiaduci účinok uveitída. Nasledujúce reakcie sa zaznamenali pri liečbe inými bisfosfonátmi: konjuktivitída, episkleritída a skleritída. Konjuktivitída sa zaznamenala u pacienta liečeného klodronátom a zároveň inými bisfosfonátom. Episkleritída a skleritída sa doteraz pri liečbe klodronatom nezaznamenali (trieda nežiaducich účinkov bisfosfonátov).


 • Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zhoršenie respiračnej funkcie u pacientov s astmou citlivou na kyselinu acetylsalicylovú (aspirín). Hypersenzitívne reakcie prejavujúce sa ako respiračné ochorenia.


 • Poruchy obličiek a močových ciest

Zhoršenie funkcie obličiek (zvýšenie hladiny kreatinínu v sére a proteinúria), závažné poškodenie obličiek najmä po rapídnej intravenóznej infúzii vysokých dávok klodronátu.

Zriedkavo sa vyskytli ojedinelé prípady renálneho zlyhania s fatálnym dôsledkom obzvlášť po súbežnom použití s NSAIDs a to najčastejšie po diklofenaku.


 • Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Vyskytli sa ojedinelé prípady osteonekrózy čeľuste, najmä u pacientov liečených amino-bisfosfonátmi, ako je zoledronát alebo pamidronát (pozri čast 4.4). U pacientov užívajúcich klodronát sa vyskytla závažná bolesť kostí, kĺbov a/alebo svalov. Avšak, tieto hlásenia boli nepravidelné a v randomizovaných placebom kontrolovaných štúdiách neboli zrejmé rozdiely medzi placebom a klodronátom liečenými pacientmi. Začiatok symptómov sa líši od dní až po niekoľko mesiacov po začatí liečby.

Po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledovné nežiaduce reakcie (frekvencia: zriedkavé): atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti (trieda nežiaducich účinkov bisfosfonátov).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Pri vysokých dávkach intravenózne podaného klodronátu sa vyskytlo zvýšenie hladiny kreatinínu v sére a renálna dysfunkcia. Vyskytol sa jeden prípad celkového zlyhania obličiek a pečene po náhodnom užití 20 000 mg (50x400 mg) klodronátu.


Liečba

Liečba predávkovania je symptomatická. Je potrebné zabezpečiť adekvátny prívod tekutín a musia sa pravidelne monitorovať renálne funkcie a hladina vápnika v sére.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá ovplyvňujúce stavbu a mineralizáciu kostí, bisfosfonáty,,kyselina klodrónová. ATC kód: M05BA02


Klodronát patrí medzi bisfosfonáty a je analógom prirodzeného pyrofosfátu. Bisfosfonáty majú silnú afinitu k minerálnym tkanivám ako je kosť. In vitroinhibujú precipitáciu fosforečnanu vápenatého, blokujú jeho transformáciu na hydroxyapatit, spomaľujú agregáciu kryštálov apatitu do väčších kryštálov a rozpúšťanie týchto kryštálov.


Najdôležitejším mechanizmom účinku klodronátu je však jeho inhibičný efekt na osteoklastickú kostnú resorpciu. Klodronát brzdí kostnú resorpciu indukovanú rôznymi spôsobmi. U potkanov v období rastu táto inhibícia kostnej resorpcie vysokými dávkami klodronátu zapríčiňuje rozšírenie metafýz dlhých kostí.


U potkanov po ovarektómii je kostná resorpcia inhibovaná už v dávke 3 mg/kg podávanej subkutánne raz týždenne. Farmakologické dávky klodronátu zabraňujú zníženiu pevnosti kosti. Dokázalo sa, že klodronát v závislosti na dávke inhibuje kostnú resorpciu bez škodlivých účinkov na mineralizáciu alebo na iné aspekty kvality kosti. Klodronát tiež inhibuje kostnú resorpciu aj pri experimentálnej renálnej osteodystrofii.


Schopnosť klodronátu inhibovať kostnú resorpciu u človeka sa preukázala histologickými, kinetickými a biochemickými štúdiami. Avšak presný mechanizmus inhibície kostnej resorpcie je čiastočne neznámy.


Klodronát potlačuje aktivitu osteoklastov, pričom redukuje koncentrácie vápnika v sére a urinárnu exkréciu vápnika a hydroxyprolínu. Ak sa klodronát používa samotný v dávkach inhibujúcich kostnú resorpciu, nepozoroval sa u ľudí žiaden vplyv na normálnu mineralizáciu kosti.


V prípade karcinómu prsníka, klodronát inhibuje kostnú stratu v krčku femuru a lumbálnej chrbtici u pre‑ a postmenopauzálnych žien. U chorých s karcinómom prsníka a mnohopočetným myelómom sa pozoroval pokles rizika fraktúr. U pacientov s primárnym karcinómom prsníka klodronát redukoval výskyt kostných metastáz. V klinických skúšaniach u týchto pacientov, u ktorých sa hodnotil vplyv klodronátu redukovať výskyt kostných metastáz sa zistilo, že tiež redukuje počet úmrtí.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tak ako u ostatných bisfosfonátov aj u klodronátu je gastrointestinálna absorpcia nízka, okolo 2 %. Absorpcia klodronátu je rýchla, vrchol jeho sérovej koncentrácie po jednorazovej perorálnej dávke sa dosiahne za 30 minút. Pri súbežnom užití s jedlom alebo liekmi obsahujúcimi dvojmocné katióny je absorpcia klodronátu zanedbateľná z dôvodu jeho silnej afinity k vápniku alebo ďalším dvojmocným katiónom. Naviac v gastrointestinálnej absorpcii klodronátu existujú veľké inter- a intraindividuálne rozdiely. Napriek veľkému intraindividuálnemu kolísaniu v absorpcii klodronátu, jeho expozícia zostáva počas dlhodobej liečby konštantná.


Väzba klodronátu na plazmatické bielkoviny je nízka a distribučný objem je 20-50 litrov. Eliminácia klodronátu zo séra je charakterizovaná dvoma jasne rozlíšenými fázami: distribučná fáza s polčasom okolo 2 hodín a eliminačná fáza, ktorá je veľmi pomalá, pretože klodronát sa silne viaže na kosť. Klodronát sa eliminuje najmä obličkami. Okolo 80 % absorbovaného klodronátu sa objaví v moči v priebehu niekoľkých dní. Liečivo viazané na kosť (asi 20 % absorbovaného množstva) sa vylučuje pomalšie a renálny klírens je okolo 75 % plazmatického klírensu.


Metabolity klodronátu neboli stanovené. Pretože klodronát pôsobí na kosť, nie je jasný vzťah medzi koncentráciami klodronátu v plazme alebo v krvi a terapeutickým účinkom, ani nežiaducimi účinkami.


Okrem renálnej insuficiencie, ktorá znižuje renálny klírens klodronátu, farmakokinetický profil nie je ovplyvnený žiadnym známym faktorom, týkajúcim sa veku, metabolizmu liečiva alebo iných patologických okolností.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie po jednorazových dávkach u myší a potkanov poskytli nasledujúce hodnoty LD50:


Perorálne podanie >3600 mg/kg (myš)

2200 mg/kg (potkan)


Intravenózne podanie 160 mg/kg (myš)

120 mg/kg (potkan)


Klinické príznaky akútnej toxicity u myší a potkanov zahŕňajú zníženú motorickú aktivitu, kŕče, bezvedomie a dyspnoe. U morčiat bola intravenózna dávka 240 mg/kg toxická po dvoch alebo troch infúziách, pravdepodobne z dôvodu hypokalciémie.

Štúdie toxicity po opakovanom podaní trvajúce 2 týždne až 12 mesiacov sa vykonali na potkanoch a morčatách. Vo všetkých štúdiách sa zaznamenal malý počet úmrtí. Intravenózne podanie bolo pre potkanov letálne v denných dávkach 140 a 160 mg/kg po 1 až 7 dňoch. U morčiat intravenózna denná dávka 80 mg/kg po 7-13 dňoch vyvolala vracanie a celkovú slabosť pred uhynutím. Pri perorálnych denných dávkach 100-480 mg/kg u potkanov a 800 mg/kg u morčiat sa nezaznamenala mortalita vzťahujúca sa skúšanú látku. Uvedené dávky sa vzťahujú na bezvodý klodronát dvojsodný.

V štúdiách toxicity sa pozoroval účinok klodronátu na nasledujúcich orgánoch (pozorované zmeny sú uvedené v zátvorke): kosti (skleróza súvisiaca s farmakologickým účinkom klodronátu), gastrointestinálny trakt (iritácia), krv (lymfocytopénia, ovplyvnenie hemostázy), obličky (dilatované tubuly, proteinúria) a pečeň (zvýšenie sérových transamináz).


V pokusoch na zvieratách klodronát nevyvolal poškodenie plodu, ale veľké dávky znižovali samčiu fertilitu. Po mesačnej liečbe klodronátom počas laktácie sa u mláďat potkanov našli zmeny skeletu pripomínajúce osteoporózu. Tieto zmeny súvisia s farmakologickým pôsobením klodronátu.


Klodronát nepôsobí genotoxicky; karcinogenita sa v štúdiách na potkanoch a myšiach nepreukázala. V štúdiách in vivoa in vitroklodronát nemal mutagénne vlastnosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

glycerolditripalmitostearát

bezvodý koloidný oxid kremičitý

oxid titaničitý (E171)

upravená indigokarmínová modrá

žltý oxid železitý (E172)

želatína


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote 15 °C ‑ 25 °C, chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosti balenia: 30 alebo 120 kapsúl v jednom balení.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia..


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIActavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0340/03-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 7. november 2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 17. december 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

8SINDRONAT 400 mg