+ ipil.sk

SINGULAIR 5 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.:2010/02365


Písomná informácia pre používateľov


SINGULAIR 5mg, žuvacie tablety

montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete Vy alebo Vaše dieťa užívať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám alebo Vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy alebo Vaše dieťa.

 • Ak začnete Vy alebo Vaše dieťa pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je SINGULAIR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako užijeteSINGULAIR

3. Ako užívať SINGULAIR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať SINGULAIR

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je SINGULAIR a na čo sa používa


SINGULAIR je antagonista leukotriénového receptora, ktorý blokuje látky nazývané lekukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach. Blokáda leukotriénov zlepšuje astmatické príznaky a pomáha predchádzať astmatickým záchvatom. Leukotriény tiež spôsobujú alergické príznaky. Blokáda leukotriénov zlepšuje alergickú rinitídu (sezónnu a celoročnú, známe aj ako exteriérové a interiérové nosové alergie).


Lekár Vám predpísal SINGULAIR na liečbu

- astmy vrátane predchádzania Vašim astmatickým príznakom cez deň a v noci. SINGULAIR tiež zabraňuje zúženiu dýchacích ciest vyvolanému telesnou námahou.

- alergickej rinitídy (sezónnej a celoročnej) vrátane denných a nočných príznakov zahŕňajúcich upchatie nosa, nádchu, svrbenie v nose a kýchanie; upchatý nos po prebudení, ťažkosti so zaspávaním a nočné budenie; slzenie, svrbenie, začervenanie a opuch očí.


Podľa príznakov a závažnosti Vašej astmy alebo astmy Vášho dieťaťa lekár určí, ako sa má SINGULAIR používať.


Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie.

Astma zahŕňa:

- ťažkosti s dýchaním z dôvodu zúžených dýchacích ciest. Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje a zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.

- citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho podnetov, ako je cigaretový dym, peľ alebo studený vzduch alebo telesná námaha.

- opuch (zápal) v sliznici dýchacích ciest.

Príznaky astmy zahŕňajú: kašeľ, sipot a ťažobu na hrudníku.


Čo je alergická rinitída?

Sezónna alergická rinitída (tiež známa ako senná nádcha) sa spúšťa vonkajšími alergénmi, ako sú pele stromov, tráv a burín, ktoré sa nachádzajú v ovzduší.

Celoročná alergická rinitída sa môže objavovať počas celého roka a spravidla ju spúšťajú vnútorné alergény, ako sú prachové roztoče, lupiny zvierat a/alebo spóry plesní.

Denné a nočné príznaky alergickej rinitídy môžu typicky zahŕňať upchatý nos, nádchu, svrbenie v nose, kýchanie, slzenie, opuch, začervenanie, svrbenie očí.


2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako užijeteSINGULAIR


Povedzte svojmu lekárovi o všetkých zdravotných problémoch alebo alergiách, ktoré Vy alebo Vaše dieťa máte alebo ste mali.


Neužívajte SINGULAIR, keď ste Vy alebo Vaše dieťa

- alergický (precitlivený) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku SINGULAIR (pozri 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku SINGULAIR

- Ak sa astma alebo dýchanie Vášho dieťaťa alebo Vaše zhoršia, ihneď to povedzte svojmu lekárovi.

- Ústami podávaný SINGULAIR nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak dôjde k záchvatu, riaďte sa pokynmi, ktoré Vám alebo Vášmu dieťaťu dal lekár. Vždy majte poruke inhalačný záchranný liek na astmatické záchvaty.

- Je dôležité, aby ste Vy alebo Vaše dieťa užívali všetky lieky na astmu, ktoré lekár predpísal. SINGULAIR sa nemá používať namiesto iných liekov na astmu, ktoré pre Vás alebo Vaše dieťa predpísal lekár.

- Každý pacient užívajúci antiastmatiká musí mať na pamäti, že ak sa u neho objaví kombinácia príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, tŕpnutie alebo znecitlivenie horných alebo dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, je potrebné obrátiť sa na svojho lekára.

- Vy alebo Vaše dieťa neužívajte kyselinu acetylsalicylovú (Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin) ani protizápalové lieky (známe tiež ako nesteroidové protizápalové lieky alebo NSA), ak zhoršujú Vašu astmu.


Používanie u detí

Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov sú k dispozícii SINGULAIR 5-mg žuvacie tablety.

Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov sú k dispozícii SINGULAIR 4-mg žuvacie tablety.

Pre deti vo veku 6 mesiacov až 5 rokov je k dispozícii SINGULAIR 4-mg granulát.


Užívanie iných liekov

Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok lieku SINGULAIR alebo SINGULAIR môže mať vplyv na účinok iných liekov.


Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Skôr ako začnete Vy alebo Vaše dieťa užívať SINGULAIR, povedzte svojmu lekárovi, ak Vy alebo Vaše dieťa užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie),

 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie),

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých ďalších infekcií).


Užívanie lieku SINGULAIR s jedlom a nápojmi

SINGULAIR sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Používanie v tehotenstve

Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa majú pred začiatkom užívania lieku SINGULAIR poradiť so svojím lekárom. Váš lekár určí, či môžete počas tohto obdobia SINGULAIR užívať.


Používanie pri dojčení

Nie je známe, či SINGULAIR prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, pred začatím užívania lieku SINGULAIR sa poraďte so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že SINGULAIR ovplyvní Vašu schopnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje. Individuálne reakcie na liečbu sa však môžu líšiť. Určité vedľajšie účinky (ako je závrat a ospalosť), ktoré boli v súvislosti s liekom SINGULAIR veľmi zriedkavo hlásené, môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku SINGULAIR

SINGULAIR 5 mg žuvacie tablety obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. Ak má Vaše dieťa fenylketonúriu (zriedkavú dedičnú poruchu metabolizmu), treba vziať do úvahy, že každá 5‑mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín (ekvivalent 0,842 mg fenylalanínu v jednej 5‑mg žuvacej tablete).


3. Ako užívať SINGULAIR


- Vy alebo Vaše dieťa máte užívať iba jednu tabletu lieku SINGULAIR raz denne, ako Vám predpísal lekár.

- Liek sa má užívať aj vtedy, keď Vy alebo Vaše dieťa nemáte žiadne príznaky alebo ak máte akútny astmatický záchvat.

- Vždy užívajte SINGULAIR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

- Liek sa má užívať ústami.


Pre deti vo veku6 až 14 rokov

Denne sa má užívať jedna 5 mg žuvacia tableta.


Pacienti s astmou majú užívať SINGULAIR raz denne večer.

Pacienti s alergickou rinitídou majú užívať SINGULAIR raz denne tak, ako im predpísal lekár.


Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate SINGULAIR, uistite sa, že neužívate žiaden iný liek, ktorý obsahuje rovnakú účinnú látku, montelukast.


Ak Vy alebo Vaše dieťa užijete viac lieku SINGULAIR, ako máte

Ihneď sa spojte so svojím lekárom a poraďte sa s ním.

Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce príznaky hlásené pri predávkovaní u dospelých a detí zahŕňali bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivitu.


Ak zabudnete užiť SINGULAIR alebo zabudnete SINGULAIR podať Vášmu dieťaťu

Snažte sa užívať SINGULAIR podľa predpisu. Keď však Vy alebo Vaše dieťa vynecháte dávku, jednoducho pokračujte podľa obvyklej schémy jedna tableta raz denne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete Vy alebo Vaše dieťa užívať SINGULAIR

SINGULAIR môže liečiť Vašu astmu alebo astmu Vášho dieťaťa len vtedy, ak Vy alebo Vaše dieťa pokračujete v jeho užívaní.

Je dôležité, aby sa naďalej pokračovalo v užívaní lieku SINGULAIR po celú dobu, na ktorú Vám ho lekár predpísal. To pomôže kontrolovať Vašu astmu alebo astmu Vášho dieťaťa.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj SINGULAIR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V klinických štúdiách s liekom SINGULAIR 5 mg žuvacie tablety, najčastejšie hlásené vedľajšie účinky (vyskytujúce sa najmenej u 1 zo 100 pacientov a menej ako u 1 z 10 liečených pacientov) považované za súvisiace s liekom SINGULAIR boli:

- bolesť hlavy.

Tieto účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa vo vyššej miere u pacientov liečených liekom SINGULAIR než u pacientov užívajúcich placebo (tableta neobsahujúca žiadne liečivo).


Častosť možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa nasledujúceho pravidla:

veľmi časté (postihujú aspoň 1 používateľa z 10),

časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100),

menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000),

zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000),

veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000).


Po uvedení lieku na trh boli dodatočne hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

- infekcia horných dýchacích ciest (veľmi časté),

- zvýšený sklon ku krvácaniu (zriedkavé),

- alergické reakcie vrátane opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní (menej časté),

- zmeny v správaní a nálade [poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, ťažkosti so zaspávaním, námesačnosť podráždenosť, pocity úzkosti, nepokoj, agitovanosť vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresiu, (menej časté), tras (zriedkavé), halucinácie, dezorientácia, samovražedné myšlienky a činy (veľmi zriedkavé)]

- závrat, ospalosť, mravenčenie/znecitlivenie, záchvat (menej časté),

- búšenie srdca (zriedkavé),

- krvácanie z nosa (menej časté),

- hnačka, nevoľnosť, vracanie (časté), sucho v ústach, tráviace ťažkosti (menej časté),

- hepatitída (zápal pečene) (veľmi zriedkavé,

- vyrážka (časté), podliatina, svrbenie, žihľavka (menej časté), citlivé červené opuchliny pod kožou, najčastejšie na predkolení (nodózny erytém), závažné kožné reakcie (multiformný erytém), ktoré sa môžu objaviť bez varovných príznakov (veľmi zriedkavé),

- bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče (menej časté),

- horúčka (časté), únava, pocit choroby, opuch (menej časté).


U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravenčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussov syndróm). Ak sa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď povedať svojmu lekára.


Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o vedľajších účinkoch, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Ak začnete Vy alebo Vaše dieťa pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať SINGULAIR


 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume vyznačenom šiestimi číslicami po EXP na blistri. Prvé dve číslice označujú mesiac, posledné štyri číslice označujú rok. Tento liek exspiruje na konci uvedeného mesiaca.

 • Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


Čo SINGULAIR obsahuje

 • Liečivo je montelukast. Každá žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu 5 mg montelukastu.


 • Ďalšie zložky sú:

manitol, mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylcelulóza (E463), červený oxid železitý (E172), sodná soľ kroskarmelózy, čerešňová príchuť, aspartám (E951) a magnéziumstearát.


Ako SINGULAIR vyzerá a obsah balenia

SINGULAIR 5 mg žuvacie tablety sú ružové tablety oválneho bikonvexného tvaru, ktoré majú na jednej strane vyryté SINGULAIR a na druhej strane MSD 275.


Blistre v baleniach po 28, 30, 56, 84, 90 alebo 98 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v auguste 2013.


5SINGULAIR 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.:2010/02365


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


SINGULAIR 5 mg, žuvacie tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu 5 mg montelukastu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Žuvacie tablety.


SINGULAIR 5 mg žuvacie tablety sú ružové tablety oválneho bikonvexného tvaru, ktoré majú na jednej strane vyryté SINGULAIR a na druhej strane MSD 275.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


 • Bronchiálna astma

 • Tlmenie denných a nočných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej rinitídy


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


SINGULAIR sa má užívať jedenkrát denne. Pri astme sa má dávka užívať večer. Pri alergickej rinitíde sa podanie individualizuje podľa potrieb pacienta.


Pacienti s astmou a alergickou rinitídou majú užívať len jednu tabletu denne večer.


Dávka pre detských pacientov vo veku 6 - 14 rokov s astmou a/alebo alergickou rinitídou je jedna 5-mg žuvacia tableta denne.


Pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších sú k dispozícii 10-mg filmom obalené tablety.

Pre pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov sú k dispozícii 4‑mg žuvacie tablety.

Pre pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov až 5 rokov je k dispozícii 4‑mg granulát.


Všeobecné odporúčania

Terapeutický účinok lieku SINGULAIR na ukazovatele kontroly astmy sa objaví v priebehu jedného dňa. SINGULAIR sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Pacientom treba povedať, aby pokračovali v užívaní lieku SINGULAIR, keď je ich astma kompenzovaná, ako aj v obdobiach jej zhoršenia.


U dospievajúcich a detských pacientov, u starších pacientov, u pacientov s renálnou insuficienciou alebo s miernym až stredným poškodením pečene alebo na základe pohlavia nie je potrebná úprava dávkovania.


Terapia liekom SINGULAIR vo vzťahu k inej liečbe astmy

SINGULAIR sa môže pridať k doterajšiemu liečebnému režimu pacienta.

Redukcia súčasne podávanej terapie:

Bronchodilatanciá: SINGULAIR sa môže pridať k liečebnému režimu pacientov, ktorí nie sú adekvátne kontrolovaní samotným bronchodilatanciom. Keď je klinická odpoveď zrejmá (zvyčajne po prvej dávke), pacientova bronchodilatačná terapia sa môže redukovať podľa tolerancie.

Inhalačné kortikosteroidy: Liečba liekom SINGULAIR poskytuje ďalší klinický prínos pacientom liečeným inhalačnými kortikosteroidmi. Zníženie dávky kortikosteroidov je možné podľa tolerancie. Dávka sa má znížiť postupne pod dohľadom lekára. U niektorých pacientov sa môžu inhalačné kortikosteroidy postupne úplne odstrániť. SINGULAIR nemá náhle nahradiť inhalačné kortikosteroidy.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku tohto lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Účinnosť perorálneho lieku SINGULAIR v liečbe akútnych astmatických záchvatov sa nestanovila. Preto sa perorálny SINGULAIR nemá použiť na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Pacientom treba poradiť, aby pri sebe mali vhodnú záchrannú liečbu.


Zatiaľ čo sa dávka súčasne podávaného inhalačného kortikosteroidu môže postupne pod dohľadom lekára znížiť, SINGULAIR nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Zníženie dávky systémového kortikosteroidu u pacientov užívajúcich antiastmatiká vrátane antagonistov leukotriénového receptora viedlo v zriedkavých prípadoch k jednému alebo viacerým z týchto prejavov: eozinofília, vaskulitický exantém, zhoršenie pľúcnych príznakov, kardiálne komplikácie a/alebo neuropatia niekedy diagnostikovaná ako Churgov-Straussovej syndróm, systémová eozinofilná vaskulitída. Aj keď nebola stanovená kauzálna súvislosť s antagonizmom leukotriénového receptora, odporúča sa pozorné klinické sledovanie v prípade, že sa uvažuje o znížení systémového kortikosteroidu u pacientov užívajúcich SINGULAIR.


SINGULAIR 5 mg obsahuje aspartám, zdroj fenylalanímu. Pacienti s fenylketonúriou majú vziať do úvahy, že každá 5-mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín v množstve ekvivalentnom 0,842 mg fenylalanínu v jednej dávke.


4.5 Liekové a iné interakcie


SINGULAIR sa môže podávať spolu s inými liekmi rutinne používanými na profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy a na liečbu alergickej rinitídy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky dôležité účinky na farmakokinetiku týchto liečiv: teofylínu, prednizónu, prednizolónu, perorálnych kontraceptív (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadínu, digoxínu a warfarínu.


Plocha pod krivkou plazmatických koncentrácií v čase (AUC) pre montelukast sa znížila asi o 40 % u ľudí, ktorým sa súčasne podával fenobarbital. Neodporúča sa žiadna úprava dávkovania lieku SINGULAIR.


In vitro štúdie preukázali, že montelukast je inhibítor CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a rosiglitazón (testovací substrát reprezentujúci liečivá primárne metabolizované CYP 2C8) však ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že montelukast bude meniť metabolizmus liečiv, ktoré sú metabolizované týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Používanie v gravidite

U gravidných žien sa SINGULAIR nesledoval. SINGULAIR sa má v gravidite použiť len vtedy, ak je to jednoznačne potrebné.

V rámci celosvetových skúseností po uvedení lieku na trh boli zriedkavo hlásené vrodené defekty končatín u potomkov žien, ktoré boli liečené liekom SINGULAIR počas gravidity. Väčšina týchto žien užívala počas gravidity aj iné lieky na liečbu astmy. Príčinná súvislosť medzi týmito prípadmi a liekom SINGULAIR nebola stanovená.

Používanie počas laktácie

Nie je známe, či sa SINGULAIR vylučuje do materského mlieka. Pretože sa do materského mlieka vylučuje veľa liečiv, pri podávaní lieku SINGULAIR dojčiacej matke sa má postupovať opatrne.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú údaje o tom, že by SINGULAIR ovplyvňoval schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


SINGULAIR sa všeobecne dobre znášal. Nežiaduce účinky, ktoré boli zvyčajne mierne, spravidla nevyžadovali prerušenie liečby. Celkový výskyt nežiaducich účinkov hlásených pri liečbe liekom SINGULAIR bol porovnateľný s placebom.


SINGULAIR sa hodnotil v klinických štúdiách u približne 2 600 dospelých a dospievajúcich pacientov s astmou vo veku 15 rokov a viac. V dvoch podobne usporiadaných 12-týždňových placebom kontrolovaných klinických štúdiách boli hlásené ako jediné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou liekom SINGULAIR u viac ako 1 % pacientov a vyskytujúce sa častejšie ako u pacientov s placebom bolesti brucha a hlavy. Výskyt týchto príhod sa v oboch liečebných skupinách signifikantne nelíšil. Pri predĺženej liečbe v klinických štúdiách trvajúcich až 2 roky sa profil nežiaducich účinkov nezmenil.


SINGULAIR sa hodnotil u približne 475 pediatrických pacientov s astmou vo veku 6 až 14 rokov. Bezpečnostný profil u pediatrických pacientov je vo všeobecnosti podobný bezpečnostnému profilu u dospelých a pri placebe.


V 8-týždňovej placebom kontrolovanej klinickej štúdii bol jediný hlásený nežiaduci účinok súvisiaci s liečbou liekom SINGULAIR u viac ako 1 % pacientov a vyskytujúci sa častejšie ako u pacientov s placebom bolesť hlavy. Incidencia bolesti hlavy sa v oboch liečebných skupinách signifikantne nelíšila. Pri predĺženej liečbe v klinických štúdiách v trvaní až do 6 mesiacov sa profil nežiaducich účinkov nezmenil.


V štúdiách hodnotiacich rýchlosť rastu bol bezpečnostný profil u týchto detských pacientov zhodný s vyššie popísaným bezpečnostným profilom lieku SINGULAIR.


Dospelí a dospievajúci vo veku 15 rokov a viac so sezónnou alergickou rinitídou

SINGULAIR sa hodnotil v klinických štúdiách liečby sezónnej alergickej rinitídy u 2 199 dospelých pacientov vo veku 15 rokov a viac. SINGULAIR podávaný jedenkrát denne ráno alebo večer bol vo všeobecnosti dobre tolerovaný a bezpečnostný profil bol podobný placebu. V placebom kontrolovaných klinických štúdiách neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky súvisiace s liečbou liekom SINGULAIR u ≥1 % pacientov a vyskytujúce sa častejšie ako u pacientov liečených placebom. V štvortýždňovej placebom kontrolovanej klinickej štúdii bol bezpečnostný profil zhodný s pozorovaným v 2-týždňových štúdiách. Incidencia somnolencie bola podobná ako pri placebe vo všetkých štúdiách.


Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov so sezónou alergickou rinitídou

SINGULAIR sa hodnotil u 280 pediatrických pacientov vo veku 2 až 14 rokov v 2-týždňovej placebom kontrolovanej klinickej štúdii na liečbu sezónnej alergickej rinitídy. SINGULAIR podávaný jedenkrát denne, večer, bol vo všeobecnosti dobre tolerovaný a bezpečnostný profil bol podobný placebu. V tejto štúdii neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky súvisiace s liečbou liekom SINGULAIR u ≥1 % pacientov a vyskytujúce sa častejšie ako u pacientov liečených placebom.


Dospelí a dospievajúci vo veku 15 rokov a viac s celoročnou alergickou rinitídou

SINGULAIR sa hodnotil u 3 235 dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku 15 rokov a viac s celoročnou alergickou rinitídou v dvoch 6-týždňových placebom kontrolovaných klinických štúdiách. SINGULAIR podávaný jedenkrát denne bol vo všeobecnosti dobre tolerovaný, s bezpečnostným profilom, ktorý bol zhodný s profilom u pacientov so sezónnou alergickou rinitídou a podobný profilu placeba. V týchto dvoch štúdiách neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky súvisiace s liečbou liekom SINGULAIR u ≥1 % pacientov a vyskytujúce sa častejšie ako u pacientov liečených placebom. Incidencia somnolencie bola podobná ako v placebovej skupine.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Nežiaduce reakcie hlásené pri užívaní lieku po jeho uvedení na trh sú v tabuľke nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov a špecifického názvu nežiaducej reakcie. Kategórie frekvencie boli odhadnuté na základe príslušných klinických štúdií.


Trieda orgánových systémov

Názov nežiaducej reakcie

Kategória frekvencie*

Infekcie a nákazy

infekcia horného dýchacieho traktu

veľmi časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

zvýšený sklon ku krvácaniu

zriedkavé

Poruchy imunitného systému

reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaxie

menej časté

hepatálna eozinofilná infiltrácia

veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, insomnia, somnambulizmus, podráždenosť, anxieta, nepokoj, agitovanosť zahŕňajúca agresívne správanie alebo hostilitu, depresia

Menej časté

tremor

zriedkavé

halucinácie, dezorientácia, suicidálne myšlienky a správanie (suicidalita)

veľmi zriedkavé

Poruchy nervového systému

závrat, ospalosť,

parestézia/hypestézia, záchvat

menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

menej časté

Churgov-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)

veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, nauzea, vracanie

časté

sucho v ústach, dyspepsia

menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

časté

hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene)

veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka

časté

podliatina, urtikária, pruritus

menej časté

angioedém

zriedkavé

nodózny erytém, multiformný erytém

veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov

menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pyrexia

časté

asténia/únava, celková nevoľnosť, edém

menej časté

* Kategória frekvencie: definovaná pre každú nežiaducu reakciu podľa výskytu hláseného v databáze klinických štúdií: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Táto nežiaduca reakcia, hlásená ako veľmi častá u pacientov dostávajúcich montelukast, bola tiež hlásená ako veľmi častá u pacientov dostávajúcich v klinických štúdiách placebo.


Táto nežiaduca reakcia, hlásená ako častá u pacientov dostávajúcich montelukast, bola tiež hlásená ako častá u pacientov dostávajúcich v klinických štúdiách placebo.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Po jednorazovom perorálnom podaní montelukastu sodného v dávkach až do 5 000 mg/kg myšiam a potkanom (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov) sa nezaznamenala žiadna mortalita. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky u dospelého človeka*.


Nie sú špecifické informácie o liečbe predávkovania liekom SINGULAIR. V dlhodobých štúdiách s astmou sa SINGULAIR podával dospelým pacientom v dávkach až do 200 mg denne počas 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách až do 900 mg denne počas približne 1 týždňa bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Počas skúseností po uvedení lieku na trh a v klinických štúdiách boli zaznamenané akútne predávkovania liekom SINGULAIR. Tieto zahŕňajú hlásenia u dospelých a detí s dávkou až do výšky 1 000 mg. Pozorované klinické a laboratórne zistenia boli zhodné s bezpečnostným profilom u dospelých a detských pacientov. Pri väčšine hlásení predávkovania neboli žiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli zhodné s bezpečnostným profilom lieku SINGULAIR a zahŕňali abdominálnu bolesť, somnolenciu, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Antiastmatikum na systémové použitie, antagonista leukotriénových receptorov

ATC kód: R03DC03


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Cysteinylleukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinylleukotriénové (CysLT) receptory. CysLT receptor typu 1 (CysLT1) sa nachádza v dýchacích cestách človeka (vrátane hladkých svalových buniek a makrofágov dýchacích ciest) a na ďalších prozápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých myeloidných kmeňových buniek). CysLT majú vzťah k patofyziológii astmy a alergickej rinitídy. Pri astme zahŕňajú leukotriénmi sprostredkované účinky celý rad účinkov na dýchacie cesty vrátane bronchokonstrikcie, sekrécie hlienu, ovplyvnenia cievnej permeability a mobilizácie eozinofilov. Pri alergickej rinitíde sa CysLT uvoľňujú z nazálnej sliznice po expozícií alergénu počas včasnej aj neskorej fázy reakcie a sú spojené s príznakmi alergickej rinitídy. Zistilo sa, že intranazálny imunologický test s CysLT zvyšuje rezistenciu nazálnej časti dýchacích ciest a príznaky nazálnej obštrukcie.


Montelukast je účinná, perorálne aktívna látka s protizápalovými vlastnosťami, ktorá signifikantne zlepšuje parametre astmatického zápalu. Podľa biochemických a farmakologických bioanalýz sa viaže s vysokou afinitou a selektivitou na CysLT1receptor (prednostne pred inými farmakologicky dôležitými receptormi dýchacích ciest, ako je prostanoidový, cholinergný alebo -adrenergný receptor). Montelukast silne inhibuje fyziologické účinky LTC4, LTD4a LTE4na CysLT1receptore bez akejkoľvek agonistickej aktivity.


U astmatikov vyvoláva montelukast účinnú inhibíciu cysteinylleukotriénových receptorov, ako ukázala jeho schopnosť inhibovať bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4. Aj také nízke dávky ako 5 mg spôsobujú výraznú blokádu bronchokonstrikcie indukovanej LTD4. Montelukast vyvoláva bronchodilatáciu v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní a tento účinok bol aditívny k bronchodilatácii spôsobenej -agonistom.


Klinické štúdie – astma


V klinických štúdiách bol SINGULAIR účinný u dospelých a pediatrických pacientov na profylaxiu a chronickú liečbu astmy vrátane prevencie denných a nočných symptómov, liečby astmatikov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú a prevencie bronchokonstrikcie vyvolanej telesnou námahou. SINGULAIR je účinný samotný alebo v kombinácii s inými látkami, ktoré sa používajú na udržiavaciu liečbu chronickej astmy. SINGULAIR a inhalačný kortikosteroid sa môžu použiť súčasne s aditívnym účinkom na kontrolu astmy alebo na zníženie dávky inhalačného kortikosteroidu pri udržiavaní klinicky stabilizovaného stavu.


Dospelí a dospievajúci vo veku 15 rokov a viac

V dvoch podobne usporiadaných 12-týždňových, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách u dospelých a dospievajúcich astmatických pacientov vo veku 15 rokov a starších SINGULAIR podávaný v dávke 10 mg raz denne večer významne zlepšil ukazovatele kontroly astmy hodnotením symptómov astmy, dôsledkov astmy, respiračnej funkcie a užívania -agonistu „podľa potreby”.


SINGULAIR pri porovnaní s placebom významne zlepšil pacientmi hlásené denné symptómy a nočné prebúdzanie sa. Špecifické dôsledky astmy vrátane astmatických záchvatov, použitia záchrannej dávky kortikosteroidov, prerušenia liečby v dôsledku zhoršenia astmy, exacerbácie astmy a dní bez klinických prejavov astmy sa tiež významne zlepšili pri porovnaní s placebom. Celkové hodnotenie astmy lekármi a pacientmi a hodnotenie kvality života špecifickej pre astmu (vo všetkých oblastiach vrátane normálnej dennej aktivity a astmatických symptómov) bolo významne lepšie ako pri placebe. SINGULAIR pri porovnaní s placebom významne zlepšil ranný úsilný výdychový objem za prvú sekundu (FEV1), rannú a popoludňajšiu vrcholovú výdychovú rýchlosť (PEF) a významne znížil užívanie -agonistu „podľa potreby”.


Účinok liečby sa dosiahol po prvej dávke a udržal sa po celý 24-hodinový dávkovací interval. Liečebný účinok zostal konštantný počas kontinuálneho podávania raz denne v rozšírených štúdiách v trvaní až do jedného roka. Vysadenie lieku SINGULAIR po 12 týždňoch liečby nemalo za následok náhle zhoršenie astmy.


Pri porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 µg 2-krát denne so spacerom) sa po lieku SINGULAIR zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas celého trvania 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný efekt. U vysokého percenta pacientov liečených liekom SINGULAIR sa však dosiahla podobná klinická odpoveď porovnateľná s inhalačným beklometazónom.


Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov

U pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov jedna 5-mg žuvacia tableta denne večer významne znížila exacerbácie astmy a zlepšila celkové hodnotenie rodičmi a hodnotenie kvality života špecifickej pre detskú astmu pri porovnaní s placebom. SINGULAIR tiež významne zlepšil hodnotu ranného FEV1a znížil celkové denné užívanie -agonistu „podľa potreby”. Liečebný účinok sa dosiahol po prvej dávke a zostal konštantný počas podávania raz denne až po dobu 6 mesiacov.


Rýchlosť rastu u pediatrických pacientov

Dve kontrolované klinické štúdie preukázali, že montelukast nemal vplyv na rýchlosť rastu predpubertálnych pediatrických pacientov s astmou. V štúdii detí vo veku 6 až 11 rokov bola rýchlosť rastu, meraná rastom dĺžky predkolenia, podobná u pacientov liečených 5 mg montelukastu jedenkrát denne počas 3 týždňov v porovnaní s placebom a signifikantne nižšia u pacientov liečených inhalačným budesonidom (200 μg dvakrát denne) počas 3 týždňov v porovnaní s placebom. V 56-týždňovej štúdii u detí vo veku 6 až 8 rokov bola lineárna rýchlosť rastu podobná u pacientov liečených 5 mg montelukastu jedenkrát denne a placebom (priemer metódou najmenších štvorcov (LS) pre montelukast: 5,67 cm/rok, pre placebo: 5,64 cm/rok) a signifikantne nižšia (priemer LS: 4,86 cm/rok) u pacientov liečených inhalačným beklometazónom (200 μg dvakrát denne) v porovnaní s placebom [rozdiel v priemeroch LS (95 % IS): -0,78 (-1,06, -0,49) cm/rok]. U týchto pacientov s miernou astmou preukázali montelukast aj beklometazón oproti placebu signifikantný prínos v použití záchrannej liečby.


Účinky u pacientov liečených súčasne inhalačnými kortikosteroidmi

Samostatné štúdie u dospelých preukázali schopnosť lieku SINGULAIR pôsobiť aditívne na klinický účinok inhalačných kortikosteroidov a možnosť zníženia ich dávky pri súčasnom podávaní. V placebom kontrolovanej štúdii sa u pacientov, ktorí brali inhalačný kortikosteroid v iniciálnych dávkach asi 1 600 µg denne znížilo užívanie steroidu v úvodnom placebovom období asi o 37 %. SINGULAIR umožnil ďalšie zníženie dávky inhalačného kortikosteroidu o 47 % v porovnaní s 30 % po placebe. V inej štúdii sa liekom SINGULAIR dosiahol aditívny klinický účinok v podobnej skupine pacientov, ktorí sa liečili inhalačným kortikosteroidom (beklometazón 400 µg denne), ale neboli adekvátne kontrolovaní. Úplné náhle vysadenie beklometazónu u pacientov, ktorí dostávali aj SINGULAIR aj beklometazón, spôsobilo u niektorých zhoršenie klinického stavu, z čoho vyplýva, že postupnej redukcii podľa tolerancie sa má dať prednosť pred náhlym vysadením. U pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, z ktorých takmer všetci dostávali súčasne inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy, SINGULAIR významne zlepšil ukazovatele kontroly astmy.


Účinky na námahovú bronchokonstrikciu

SINGULAIR v dávke 10 mg raz denne zabránil bronchokonstrikcii vyvolanej telesnou námahou u dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších. V 12-týždňovej štúdii SINGULAIR významne inhiboval rozsah a trvanie poklesu FEV1počas 60 minút po námahe, maximálny percentuálny pokles FEV1po námahe a čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ± 5 %. Ochranný účinok bol rovnomerný počas celého liečebného obdobia, čo znamená, že nevznikla tolerancia. V samostatnej skríženej štúdii sa ochranný účinok pozoroval po dvoch dávkach podaných raz denne. U detských pacientov vo veku 6 až 14 rokov, ktorí v podobne usporiadanej skríženej štúdii užívali 5-mg žuvacie tablety, sa dokázal podobný ochranný účinok, ktorý sa udržal po celý dávkovací interval (24 hodín).


Účinky na astmatický zápal

V klinických štúdiách inhiboval SINGULAIR včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie po provokácii antigénom. Pretože infiltrácia zápalovými bunkami (eozinofilmi) je dôležitý znak astmy, sledovali sa účinky lieku SINGULAIR na eozinofily v periférnej krvi a dýchacích cestách. V klinických štúdiách fázy IIb/III SINGULAIR pri porovnaní s placebom významne znížil počet eozinofilov v periférnej krvi asi o 15 % oproti východiskovej hodnote. U detských pacientov vo veku 6 až 14 rokov SINGULAIR pri porovnaní s placebom znížil eozinofily v periférnej krvi počas 8 týždňov liečby o 13 %. Pri porovnaní s placebom SINGULAIR tiež významne znížil počet eozinofilov z dýchacích ciest v spúte. V tejto štúdii sa po liečbe liekom SINGULAIR znížil počet eozinofilov v periférnej krvi a zlepšili sa klinické ukazovatele astmy.


Klinické štúdie – alergická rinitída


Účinnosť lieku SINGULAIR v liečbe sezónnej alergickej rinitídy sa sledovala v podobne usporiadaných randomizovaných, 2-týždňových, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách u 4 924 pacientov (1 751 pacientov dostávalo SINGULAIR). Pacienti boli vo veku 15 rokov a viac s anamnézou sezónnej alergickej rinitídy, pozitívnym kožným testom na najmenej jeden relevantný sezónny alergén a aktívnymi príznakmi sezónnej alergickej rinitídy na začiatku štúdie.


V kombinovanej analýze troch kľúčových štúdií SINGULAIR 10-mg tablety podávaný 1 189 pacientom jedenkrát denne večer viedol k štatisticky signifikantnému zlepšeniu primárneho cieľového ukazovateľa - skóre denných nazálnych príznakov a jeho jednotlivých zložiek (nazálnej kongescie, rinorey, svrbenia nosa a kýchania), skóre nočných príznakov a jeho jednotlivých zložiek (nazálnej kongescie po prebudení, ťažkostí so zaspávaním a nočného prebúdzania), kompozitné skóre príznakov (zložené zo skóre denných nazálnych príznakov a skóre nočných príznakov) a celkového hodnotenia alergickej rinitídy pacientmi a lekármi v porovnaní s placebom.


V oddelenej 4-týždňovej štúdii, v ktorej bol SINGULAIR podávaný jedenkrát denne ráno, bola účinnosť v prvých 2 týždňoch signifikantne rozdielna od placeba a zhodná s účinkom pozorovaným v štúdiách, v ktorých sa použilo večerné dávkovanie. Navyše, účinok počas celých 4 týždňov bol zhodný s 2-týždňovými výsledkami.


U pacientov so sezónnou alergickou rinitídou vo veku 15 rokov a viac, ktorí užívali SINGULAIR, sa počas dvojito zaslepenej liečby zaznamenal v porovnaní s placebom pokles počtu eozinofilov v periférnej krvi o 13 % (medián) .


Účinnosť lieku SINGULAIR na liečbu celoročnej alergickej rinitídy sa skúmala v dvoch podobne navrhnutých randomizovaných, 6-týždňových, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách zahŕňajúcich 3 235 pacientov (1 632 pacientov bolo liečených liekom SINGULAIR). Pacienti boli na začiatku štúdie vo veku 15 až 82 rokov a mali v anamnéze celoročnú alergickú rinitídu, pozitívne výsledky kožného testu na relevantné celoročné alergény (vrátane prachových roztočov, lupín zvierat a spór plesní) a aktívne príznaky celoročnej rinitídy.


V jednej štúdii SINGULAIR 10-mg tablety podávaný 1 000 pacientom jedenkrát denne viedol v porovnaní s placebom k štatisticky signifikantnému zlepšeniu primárneho cieľového ukazovateľa - skóre denných nazálnych príznakov a jeho jednotlivých zložiek (nazálnej kongescie, rinorey a kýchania). SINGULAIR v porovnaní s placebom taktiež preukázal pacientmi vnímané zlepšenie alergickej rinitídy hodnotené sekundárnymi cieľovými ukazovateľmi súhrnného skóre „Celkového hodnotenia alergickej rinitídy pacientmi“ a „Rinokonjuktivitída – kvalita života“ (priemer skóre pre 7 oblastí činnosti, spánok, príznaky nesúvisiace s nosom ani očami, praktické ťažkosti, nosné príznaky, očné príznaky a emócie).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Po podaní 10-mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná potrava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť ani Cmax.


Po podaní 5-mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne za 2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 %. Potrava nemá pri chronickom podávaní klinicky významný vplyv.


Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 5-mg žuvacie tablety a 10-mg filmom obalené tablety podávali bez ohľadu na dobu príjmu potravy.


Distribúcia

Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8 - 11 litrov. Štúdie u potkanov s izotopom značeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie izotopom značeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia

Montelukast sa extenzívne metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Štúdie in vitrona mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme montelukastu sa zúčastňuje cytochróm P450 3A4 a 2C9. Na základe ďalších in vitrovýsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 a 2D6.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní izotopom značeného montelukastu bolo 86 % izotopom značenej látky v priebehu 5 dní v stolici a menej ako 0,2 % v moči. Spolu s určením perorálnej biologickej dostupnosti to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


V niekoľkých štúdiách u zdravých mladých dospelých jedincov bol priemerný plazmatický polčas montelukastu v rozpätí od 2,7 do 5,5 hodín. Farmakokinetika montelukastu je takmer lineárna pre perorálne dávky do 50 mg. Nezistili sa rozdiely vo farmakokinetike medzi podávaním ráno alebo večer. Počas podávania 10 mg montelukastu raz denne dochádza len k malej kumulácii materského liečiva v plazme (14 %).


Charakteristika u pacientov

Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov, u pacientov s renálnou insuficienciou alebo miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou. U pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre > 9) klinické údaje nie sú.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú doplňujúce relevantné informácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol, mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylcelulóza (E463), červený oxid železitý (E172), sodná soľ kroskarmelózy, čerešňová aróma, aspartám (E951), magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Nie sú.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníkový blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 28, 30, 56, 84, 90 alebo 98 žuvacích tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck Sharp &Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0016/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27. apríl 1999

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23. február 2009/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2013

* Na základe dospelého pacienta s hmotnosťou 50 kg.

10SINGULAIR 5 mg