+ ipil.sk

Sinoxal 5mg/mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.:2010/02205


Top of Form


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Sinoxal 5 mg/ml

infúzny koncentrát


oxaliplatina

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Sinoxal a na čo sa používa
2. Skôr ako Vám podajú Sinoxal
3. Ako Vám podajú Sinoxal
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Sinoxal
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE
Sinoxal A NA ČO SA POUŽÍVA

Sinoxal sa používa na liečbu metastatického (pokročilého) karcinómu hrubého čreva alebo konečníka, alebo ako doplnková liečba po chirurgickom odstránení nádoru hrubého čreva.
Používa sa v kombinácii s inými protirakovinovými liečivami, 5-fluóruracilom (5-FU) a kyselinou folínovou (FA).


2. SKÔR AKO VÁM PODAJÚ
Sinoxal

Sinoxal Vám nesmú podať v nasledovných prípadoch. Informujte svojho lekára

- ak ste alergický (precitlivený) na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Sinoxalu, monohydrát laktózy
- ak dojčíte,
- ak máte znížený počet krviniek (bielych krviniek a/alebo krvných doštičiek),
- ak máte pocit tŕpnutia a necitlivosti v prstoch na rukách a/alebo nohách a máte ťažkosti s vykonávaním jemných úkonov, ako napríklad zapínanie oblečenia,
- ak trpíte závažným poškodením funkcie obličiek.

Aj keď ste muž, prečítajte si prosím túto časť písomnej informácie, ktorá sa týka gravidity a dojčenia.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Sinoxalu a informujte Vášho lekára

- keď ste niekedy mali alergickú reakciu na platinu-obsahujúce lieky ako karboplatinu alebo cisplatinu
- keď trpíte stredne závažným poškodením funkcie obličiek,
- keď máte akékoľvek problémy s pečeňou
- keď ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Je veľmi dôležité, aby ste to prekonzultovala s Vašim lekárom predtým než zahájite liečbu
- keď je počet Vašich krviniek príliš nízky po predchádzajúcej liečbe oxaliplatinou. Lekár vykoná testy na zistenie dostatočného počtu krviniek pred liečbou.
- keď máte príznaky nervového poškodenia, ako sú slabosť, strnulosť, poruchy citu alebo chuti po predchádzajúcej liečbe oxaliplatinou. Tieto príznaky sú často vyvolané chladom. Ak pocítite takéto príznaky, kontaktujte lekára, predovšetkým ak sú vážne, a/alebo trvajú dlhšie ako 7 dní. Lekár vykoná neurologické vyšetrenie pred, a pravidelne počas liečby, predovšetkým v prípade, že užívate aj iné lieky, ktoré môžu spôsobovať poškodenie nervov. Príznaky poškodenie nervov môžu pretrvávať aj po ukončení liečby.
- keď súčasne dostávate 5- fluóruracil, pretože riziko hnačky, zvracania, bolesť v ústach a krvných abnormalít je zvýšené.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Sinoxal sa nesmie užívať počas tehotenstva. Preto je dôležité informovať svojho lekára, ak ste tehotná. Ak otehotniete počas liečby, ihneď o tom informujte svojho lekára.

Odporúča sa používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby a po ukončení liečby nasledujúce 4 mesiace (ženy) a 6 mesiacov (muži)

Oxaliplatina môže nepriaznivo vplývať na plodnosť a tento účinok môže byť nezvratný.

Počas liečby a 6 mesiacov po jej ukončení máte používať účinnú antikoncepciu bez ohľadu na to, či Sinoxal užíval/a partner alebo partnerka.


Z bezpečnostných dôvodov si majú dať muži, ktorí chcú splodiť dieťa, uchovať neexponované (t.j. nevystavené liečbe) spermie pred začatím liečby oxaliplatinou.

Dojčenie by malo byť prerušené pred začiatkom liečby Sinoxalom.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je známe, či liečba Sinoxalom ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa cítite ospalo a/alebo máte závraty po infúzii oxaliplatinu neveďte vozidlá, neobsluhujte potenciálne nebezpečné stroje alebo sa nevenujte iným aktivitám, ktoré môžu byť nebezpečné z dôvodu zníženej bdelosti.

Liečba Sinoxalom môže prechodne ovplyvniť videnie. Ak máte počas liečby liekom Sinoxal problémy s videním, neveďte vozidlo, neobsluhujte ťažké stroje ani sa nevenujte nebezpečným činnostiam.


3. AKO UŽÍVAŤ
Sinoxal


Spôsob podávania

Len pre dospelých.
Sinoxal Vám predpíše len špecialista v liečbe rakoviny.
Liek Vám bude podaný intravenóznou (vnútrožilovou) infúziou do žily počas 2 až 6 hodínpod dohľadom špecialistov.

Dávkovanie

Dávka Sinoxalu závisí od plochy povrchu Vášho tela (vypočítaná z Vašej výšky a hmotnosti). Taktiež závisí aj od výsledkov krvných testov a taktiež od vedľajších účinkov, ktoré ste mali po predchádzajúcich skúsenostiach s oxaliplatinou. Zvyčajná dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov, je 85 mg/m2plochy povrchu tela raz za dva týždne súbežne s kyselinou folínovou a pred infúziou 5- fluóruracilu. Trvanie liečby bude určené lekárom. Liečba bude trvať maximálne 6 mesiacov pri podávaní po kompletnej resekcii nádoru.

Ihla musí ostať v žile počas podávania lieku. Ak ihla vypadne alebo sa uvoľní, alebo roztok vteká do tkaniva mimo žily (môžete pociťovať nevoľnosť alebo bolesť) –
okamžite zavolajte lekára alebo zdravotnú sestru.

Ak Vám podajú viac Sinoxalu ako je potrebné

Keďže sa Vám liek podáva v nemocnici, je nepravdepodobné, že užijete nesprávnu dávku, avšak ak máte akékoľvek pochybnosti, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak Vám nebude podaný Sinoxal načas

Oxaliplatina sa musí podávať v pevne stanovených termínoch. Dbajte na dodržiavanie všetkých termínov. Ak zabudnete na jednu dávku, mali by ste to prekonzultovať s lekárom. Lekár rozhodne kedy dostanete ďalšiu dávku oxaliplatiny.

Ak prerušíte liečbu Sinoxalom

Prerušenie liečby oxaliplatinou môže spôsobiť pozastavenie účinku na rast nádoru. Neprerušujte liečbu oxaliplatinou pokiaľ sa neporadíte s lekárom.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa používania tohoto lieku, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Sinoxal môže spôsobovať vedľajšie účinky hoci sa neprejavia u každého. Ak pocítite akýkoľvek vedľajší účinok, je dôležité, aby ste to pred ďalšou liečbou oznámili svojmu lekárovi.

Ak spozorujete niektoré z nasledovných vedľajších účinkov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi:
- Neobvyklé modriny, krvácanie alebo známky infekcie, ako je bolesť v krku a vysoká teplota.
- Pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie.
- Stomatitída/mukozitída (zapálené pery alebo vredy v ústach).
- Nevysvetliteľné dýchacie príznaky, ako je neproduktívny kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo chrčanie.
- Príznaky alergickej reakcie ako opuchy rúk, nôh, členkov, tváre, perí, úst alebo krku (môžu zapríčiniť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním).

Veľmi časté nežiaduce účinky (u viac ako 1 z 10 pacientov):
- Poruchy nervov (periferálna senzorická neuropatia). Môžete pociťovať brnenie a/alebo necitlivosť v prstoch, na nohách, okolo úst alebo v hrdle, niekedy spojené aj s kŕčmi. Tieto vedľajšie účinky sa často objavujú pri vystavení sa chladu, napr. pri otvorení chladničky, či držaní studeného nápoja. Taktiež môžete mať ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako je zapínanie oblečenia. Hoci vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne ustúpia, je možné, že po skončení liečby budú pretrvávať príznaky periferálnej senzorickej neuropatie (slabosť alebo necitlivosť spôsobenú poškodením nervov).
- Niektorí ľudia pociťovali pri ohnutí krku náhle tŕpnutie, ktoré sa šírilo dolu rukami alebo trupom.
- Niekedy môže oxaliplatina spôsobovať nepríjemné pocity v hrdle, najmä pri prehĺtaní a môže dôjsť k pocitu skráteného dychu. Zvyčajne sa tieto pocity vyskytnú počas podávania infúzie a môžu byť vyvolané chladom. Hoci to môže byť nepríjemné, tento účinok netrvá dlho a pominie bez liečby. Pri výskyte týchto vedľajších účinkov sa Váš lekár môže rozhodnúť zmeniť Vašu liečbu.
- Známky infekcie, ako je bolesť hrdla a vysoká teplota.
- Zníženie počtu bielych krviniek, ktoré zvyšuje riziko infekcie.
- Zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín.
- Zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť bledosť kože a slabosť alebo dýchavičnosť. Váš lekár Vám bude pred začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom liečby robiť krvné testy, aby sa zistilo, či máte dostatočný počet krviniek.
- Alergické reakcie – vyrážky na koži, vrátane svrbivého začervenania, opuchy rúk, nôh, členkov, tváre, perí, úst alebo krku (ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním) a pocit nevoľnosti.
- Strata alebo pokles chuti do jedla.
- Vysoká hladina glukózy (cukru) v krvi, ktorá môže spôsobovať smäd, sucho v ústach alebo časté močenie.
- Nízka hladina draslíka v krvi môže spôsobiť poruchu srdcového rytmu.
- Nízka hladina sodíka v krvi môže spôsobovať únavu a zmätenosť, zášklby svalov, kŕče alebo kómu.
- Poruchy chuti.
- Bolesť hlavy.
- Krvácanie z nosa.
- Pocit skráteného dychu.
- Kašeľ.
- Nevoľnosť, vracanie – liek na zabránenie nevoľnosti Vám zvyčajne podá Váš lekár pred liečbou a môže sa v podávaní pokračovať aj po liečbe.
- Hnačka, ak trpíte pretrvávajúcou alebo závažnou hnačkou alebo vracaním, ihneď sa poraďte so svojím lekárom.
- Boľavé pery alebo vredy na ústach.
- Bolesť brucha, zápcha.
- Kožné poruchy.
- Vypadávanie vlasov.
- Bolesť chrbta.
- Únava, slabosť a bolesť.

- Reakcie v mieste alebo v blízkosti vpichu počas infúzie (lokálna bolesť, začervenanie, opuch kože, stvrdnutie pokožky, odumretie kožného tkaniva).

- Horúčka.
- Zmeny v krvných testoch vrátane tých, ktoré súvisia s poruchami funkcie pečene.
- Zvýšenie hmotnosti.
- Triaška.

Časté nežiaduce účinky (u viac ako 1 zo 100 pacientov, ale menej ako u 1 z 10 pacientov):
- Nachladnutie (rinitída).
- Zápal priedušiek.
- Dehydratácia.
- Depresia, nespavosť.
- Závrat.
- Opuch nervov, ktoré vedú do svalov.
- Stuhnutosť, citlivosť na ostré svetlo a bolesť hlavy (meningizmus).
- Zápal spojoviek, problémy so zrakom.
- Nadmerné krvácanie, krv v moči a v stolici.
- Krvná zrazenina, obyčajne v končatine, ktorá spôsobuje bolesť, opuch alebo zápal.
- Krvná zrazenina v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť na hrudníku a dýchavičnosť.
- Sčervenanie.
- Bolesť v hrudníku, čkanie.
- Tráviace ťažkosti a pálenie záhy.
- Odlupovanie kože, kožné vyrážky, zvýšené potenie a poruchy nechtov.
- Bolesť kĺbov a bolesť v kostiach.
- Bolesť pri močení alebo zmena frekvencie močenia.
- Zmena v krvných testoch, ktoré merajú obličkové funkcie.
- Pokles hmotnosti.
- Tlak na hrudi v dôsledku kŕčov svalov dýchacích ciest (bronchospazmus).
- Zníženie krvného tlaku.
- Šok (silný pokles krvného tlaku, bledosť, nepokoj, rýchly tep srdca, vlhká koža, znížené vedomie) spôsobený náhlou dilatáciou ciev v dôsledku ťažkej alergickej reakcie na niektoré látky (anafylaktický šok).
- Opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní (angioedém).
- Krvné abnormality (nedostatok určitého typu bielych krviniek) sprevádzané zvýšenou náchylnosť k infekciám (febrilná neutropénia / neutropénia spojené so sepsou).

Menej časté nežiaduce účinky (u viac ako 1 z 1000 pacientov, ale menej ako 1 z 100 pacientov):
- Problémy so sluchom.
- Upchatie alebo opuch čriev.
- Nervozita.
- Zvýšenie kyslosti krvi preukázané krvnými testmi.
- Kŕče v čeľustiach, svalové kŕče, mimovoľné svalové kontrakcie, svalové zášklby.
- Problémy s koordináciou, rovnováhou a chôdzou.
- Tlak v krku alebo na hrudi.
- Očné poruchy, ako poklesnuté horné viečko a dvojité videnie.
- Strata alebo poškodenie hlasu, drsnosť hlasu (chrapot).
- Abnormálne pocity na jazyku, ťažkosti s rozprávaním.
- Bolesť tváre a / alebo bolesť očí.


Zriedkavé nežiaduce účinky (u viac ako 1 z 10000, ale menej ako 1 z 1000 pacientov):
- Nezreteľná reč.
- Hluchota.
- Nevysvetliteľné príznaky respiračného systému, ako je neproduktívny kašeľ, dýchacie ťažkosti alebo praskanie (intersticiálna pľúcna choroba, pľúcna fibróza).
- Zápal hrubého čreva, ktorý môže spôsobiť bolesti brucha alebo hnačku (kolitída).
- Krvné abnormality (nedostatok krvných doštičiek), v dôsledku alergickej reakcie spojené s modrinami a abnormálnym krvácaním (immunoalergická trombocytopénia).
- Nedostatok červených krviniek v dôsledku príliš veľkej degradácie krvi (hemolytická anémia).
- Prechodné zníženie ostrosti videnia, poruchy zorného poľa, zápal očného nervu (optická neuritída).


Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (menej ako u 1 z 10 000 pacientov):
- Choroby pečene.
- Zápaly obličiek a zlyhanie obličiek.

Ak začnete pociťovať akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte, prosím, svojho lekára alebo lekárnika.


5. AKO UCHOVÁVAŤ
Sinoxal


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke ani v chladničke.
Uchovávajte injekčné liekovky vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte Sinoxal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
a injekčnej liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte Sinoxal ak si všimnete, že roztok nie je číry a bez častíc.

Po skončení infúzie, zvyšky Sinoxalu budú opatrne zlikvidované lekárom alebo zdravotnou sestrou.

Oxaliplatina nesmie prísť do kontaktu s očami alebo pokožkou. V prípade neúmyselného rozliatia, okamžite informujte lekára alebo zdravotnú sestru.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Sinoxal obsahuje

Liečivo je oxaliplatina.

Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.


Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy a voda na injekciu.

Ako Sinoxal vyzerá a obsah balenia
Sinoxal 5 mg/ml, infúzny koncentrát je číry, bezfarebný až slabo žltý roztok bez viditeľných častíc.

Veľkosť balenia:
1 x 10 ml injekčná liekovka obsahujúca 50 mg oxaliplatiny.
1 x 20 ml injekčná liekovka obsahujúca 100 mg oxaliplatiny.
1 x 40 ml injekčná liekovka obsahujúca 200 mg oxaliplatiny.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island


Výrobca
S.C. Sindan- Pharma S.R.L

11 Ion Mihalache Blvd

011171 Bukurešť

Rumunsko


Actavis Italy S.p.A.

Via Pasteur 10

20014 Nerviano (Milan)

Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Veľká Británia Oxaliplatin 5 mg/ml

Powder for solution for infusion

Rakúsko Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusion

Belgicko Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml concentraat voor oplossing

voor infusie

Bulharsko Oxaliplatin Actavis

Cyprus Oxaliplatin 5 mg/ml Concentrate for solution for

infusion

Česká republika Oxaliplatin Actavis 5mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Nemecko Oxaliplatin-Actavis 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung

einer Infusionslösung

ENR: 2182014

Dánsko Oxaliplatin Actavis

Španielsko Oxaliplatino Actavis 5 mg/ml concentrado para solución

para perfusión EFG

Estónsko Oxaliplatin Actavis

Fínsko Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti,

liuosta varten

Maďarsko Oxaliplatin Actavis 5mg/ml koncentrátum oldatos

infúzióhoz

Írsko Oxaliplatin Actavis 5mg/ml Concentrate for solution for

infusion

Island Oxaliplatin Actavis

Taliansko Oxaliplatino Actavis Italy

Litva Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml koncentratas infuziniam

tirpalui

Luxembursko Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml solution à diluer pour

perfusion

Lotyšsko Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Malta Oxaliplatin 5 mg/ml Concentrate for solution for infusion

Holandsko Oxaliplatine Actavis 5 mg/ml Concentraat voor oplossing voor infusie

Nórsko Oksaliplatin konsentrat til infusjonsvæske Actavis

Poľsko SINOXAL

Portugalsko Oxaliplatina Actavis

Rumunsko OXALIPLATIN ACTAVIS 5 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilã

Švédsko Oxaliplatin Actavis

Slovinsko Sinoxal koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovenská republika Sinoxal 5 mg/ml

Táto písomná informácia bola naposledy schválenáv 01/2012.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Sinoxal infúzny koncentrát
Pokyny na použitie

Antineoplastická látka


Inkompatibility
Tento liek sa nesmie zmiešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti „Riedenie pre intravenóznu infúziu“. Oxaliplatina sa môže podávať súčasne s kyselinou folínovou (FA) za použitia trojcestného kohútika (Y).

Nemiešajte s alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom, s liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny (pozri časť „Riedenie pre intravenóznu infúziu“).

Nerieďte oxaliplatinu na infúziu s roztokmi solí alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane vápnika, draslíka alebo chloridu sodného).

Nemiešajte s inými liečivami v rovnakom infúznom vaku alebo infúznej hadičke

Nepoužívajte injekčné materiály s obsahom hliníka.

Podmienky uchovávania

Liek v balení na predaj:
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke ani v chladničke.
Uchovávajte injekčné liekovky vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Príprava infúzie:
Po rozriedeni v 5% roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita počas používania preukázala počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C a 6 hodín pri 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


Pokyny na používanie, zaobchádzanie a likvidáciu lieku

Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách, je pri zaobchádzaní a príprave roztokov oxaliplatiny potrebná opatrnosť.

Pokyny na zaobchádzanie s liekom
Zdravotnícky personál musí pri zaobchádzaní s touto cytotoxickou látkou dodržiavať opatrenia na zabezpečenie ochrany používateľa a jeho okolia.

Príprava injekčných roztokov cytotoxických látok sa musí vykonať školeným odborným personálom so znalosťami o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a zvlášť ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi, v súlade s požiadavkami nemocnice. Vyžaduje sa priestor vyhradený na tento účel. Na tomto mieste sa zakazuje fajčiť, jesť alebo piť.

Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s cytostatikami: najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarami, sterilnými rukavicami na jednorazové použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými taškami na odpad.

Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.

Je potrebné upozorniť gravidné ženy, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.

S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v náležite označenej pevnej nádobe. Pozri časť „Likvidácia“, nižšie.

Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu s kožou, postihnuté miesto ihneď dôkladne opláchnite vodou.

Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu so sliznicami, postihnuté miesto ihneď dôkladne vypláchnite vodou.

Špeciálne opatrenia na podávanie
- NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál s obsahom hliníka.
- NEPODÁVAJTE Sinoxal nezriedený.
- Ako rozpúšťadlo používajte len infúzny 5% (50 mg/ml) roztok glukózy. Na infúziu NERIEĎTE s roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.
- NEMIEŠAJTE s inými liekmi v jednom infúznom vaku ani nepodávajte súčasne rovnakou infúziou.

- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny.

Pokyny na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo folinát disodný)
Oxaliplatin 85 mg/m2intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5% roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia, za použitia trojcestného kohútika umiestneného tesne pred miestom vpichu infúzie.

Tieto dva lieky sa nesmúkombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie obsahovať trometanol ako pomocnú látku a musí byť rozpustená iba za použitia izotonického 5% roztoku glukózy, nikdy nie alkalických roztokov alebo roztokov chloridu sodného alebo roztokov obsahujúcich chloridy.

Pokyny na podávanie s 5-fluóruracilom (5 FU)

Oxaliplatina musí byť vždy podaná pred fluóropyrimidínmi – napr. 5-fluóruracil (5 FU).

Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite a potom podávajte 5-fluóruracil (5 FU).

Ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou nájdete v súhrne charakteristických vlastností príslušných liekov.

Riedenie pre intravenóznu infúziu
Odoberte požadované množstvo rekonštituovaného roztoku z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) a zrieďte s 250 ml až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozsahu nie menej ako 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Rozsah koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatiny, je 0,2 mg/ ml až 0,7 mg/ml.

Podávajte intravenóznou infúziou.

Po rozriedeni v 5% roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita počas používania preukázala počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C a 6 hodín pri 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ.

Pred použitím vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek.

Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.

Na rekonštitúciu ani na riedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola testovaná na reprezentatívnych , na PVC báze založených, súpravách na podávanie.

Infúzia
Podanie oxaliplatiny nevyžaduje prehydratáciu.
Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podať ako 2 až 6 hodinová infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu.

Likvidácia
Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil na rekonštitúciu, riedenie a podanie lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


Sinoxal 5mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.:2010/02205


Top of Form

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Sinoxal 5 mg/ml

infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

10 ml injekčná liekovka: Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg oxaliplatiny.
20 ml injekčná liekovka: Každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg oxaliplatiny.
40 ml injekčná liekovka: Každá injekčná liekovka obsahuje 200 mg oxaliplatiny.

Obsahuje tiež 45 mg/ml monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát.

Číry, bezfarebný až slabo žltý roztok bez viditeľných častíc a s pH v rozmedzí 4,0 – 7,0.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Oxaliplatia je v kombinácii s 5-fluóruracilom (5-FU) a kyselinou folínovou (FA) indikovaná na:
- Adjuvantnú liečbu rakoviny hrubého čreva v štádiu III (štádium C podľa Duka) po kompletnej resekcii primárneho tumoru.
- Liečbu metastatickej kolorektálnej rakoviny.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie
Len pre dospelých.
Odporúčaná dávka oxaliplatiny pri adjuvantnej terapii je 85 mg/m2 podávaná intravenózne každé 2 týždne v 12 cykloch (6 mesiacov).

Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastatickej kolorektálnej rakoviny je 85 mg/m2 podávaná intravenózne opakovane každé 2 týždne.

Podávaná dávka oxaliplatiny sa má upraviť podľa tolerancie liečby (pozri časť 4.4).

Oxaliplatina sa musí vždy podávať pred fluoropyrimidínmi – napr. 5-fluóruracilom (5-FU).

Oxaliplatina sa podáva ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy, tak aby sa dosiahla koncentrácia 0,2 mg/ml ‑ 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi pre dávku oxaliplatiny 85 mg/m
2.

Oxaliplatin sa predovšetkým používala v kombinácii s režimami kontinuálnej infúzie 5-fluóruracilu. Pre dvojtýždňovú liečebnú schému sa používali režimy 5-fluóruracilu, ktoré kombinujú bolusové podanie a kontinuálnu infúziu.

Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poškodenou funkciou obličiek
Oxaliplatia sa neštudovala u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.3).
U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa liečba môže začať normálnou odporúčanou dávkou (pozri časť 4.4). U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Štúdia vo fáze I zahrňuje pacientov so niekoľkými stupňami poškodenia pečene, frekvencia a závažnosť hepatobiliárnych porúch pravdepodobne súvisí s progresiou ochorenia a zhoršenými vstupnými pečeňovými testmi. U pacientov s abnormálnymi pečeňovými testmi sa počas klinického vývoja lieku nevykonala žiadna špecifická úprava dávky.

Starší pacienti
Pri podávaní oxaliplatiny, či už v monoterapii alebo v kombinácii s 5‑fluóruracilom, pacientom starším ako 65 rokov sa nepozoroval žiadny nárast prejavov závažnej toxicity. U starších pacientov preto nie je potrebná žiadna špecifická úprava dávky.

Pediatrickí pacienti:
Neexistuje relevantná indikácia pre použitie oxaliplatiny u detí. Účinnosť monoterapie oxaliplatinou u pediatrickej populácie so solídnymi tumormi nebola preukázaná (pozri časť 5.1).


Spôsob podávania

Oxaliplatina sa podáva vo forme intravenóznej infúzie.

Podávanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.

Oxaliplatina zriedená v infúzii 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy na koncentráciu minimálne 0,2 mg/ml sa musí podávať cez centrálny žilový katéter alebo periférnu žilu počas 2 až 6 hodín. Infúzia oxaliplatiny sa musí podať vždy pred 5‑fluóruracilom.

V prípade, že dôjde k extravazácii, podávanie sa musí ihneď prerušiť.

Pokyny na použitie
Oxaliplatina sa musí pred použitím zriediť. Na riedenie infúzneho koncentrátu sa má použiť výlučne 5 % roztok glukózy. (Pozri časť 6.6).

4.3 Kontraindikácie

Oxaliplatina je kontraindikovaná u:
- pacientov s precitlivenosťou na oxaliplatinu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok v anamnéze
- dojčiacich žien
- pacientov s myelosupresiou pred začatím prvého cyklu liečby, o čom svedčí východisková hodnota neutrofilov < 2 x 10
9/l a/alebo počet trombocytov < 100 x 109/l
- pacientov s periférnou senzorickou neuropatiou s funkčným poškodením pred prvým cyklom liečby
- pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Oxaliplatina sa musí používať len na špecializovaných oddeleniach onkológie a musí sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.

Vzhľadom na obmedzené údaje o bezpečnosti liečby u pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek, pred podaním oxaliplatiny sa musí náležite zvážiť zhodnotenie pomeru prospechu/rizika pre pacienta.
V tomto prípade sa musia starostlivo monitorovať obličkové funkcie a dávka sa má upraviť v závislosti od toxicity.

Pacienti s anamnézou alergickej reakcie na zlúčeniny platiny sa majú sledovať kvôli možným alergickým symptómom. Pri výskyte reakcií podobných anafylaktickej reakcii na oxaliplatinu sa má infúzia okamžite prerušiť a začať adekvátna symptomatická liečba. Opakované použitie oxaliplatiny je kontraindikované.

V prípade extravazácie oxaliplatiny sa musí infúzia ihneď prerušiť a začať obvyklá lokálna symptomatická liečba.

Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, najmä pri súbežnom podávaní s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou. Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním lieku a potom pravidelne.

Ak sa u pacientov v priebehu niekoľkých hodín po 2 hodinovej infúzii oxaliplatiny objaví akútna laryngofaryngeálna dyzestézia (pozri časť 4.8), následná infúzia oxaliplatiny sa má predĺžiť na 6 hodín.

Ak sa vyskytnú neurologické symptómy (parestézia, dyzestézia), nasledujúca odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny sa má určiť v závislosti od trvania a závažnosti týchto symptómov:
- Ak symptómy trvajú dlhšie ako sedem dní a sú komplikované, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m
2(pri liečbe metastáz) alebo na 75 mg/m2(pri adjuvantnej liečbe).
- Ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva až do ďalšieho cyklu, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m
2(pri liečbe metastáz) alebo na 75 mg/m2(pri adjuvantnej liečbe).
- Ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva až do ďalšieho cyklu, liečba oxaliplatinou sa musí prerušiť.
- Ak sa tieto symptómy zmiernia po prerušení liečby oxaliplatinou, môže sa zvážiť obnovenie liečby oxaliplatinou.

Pacienti musia byť informovaní o možnosti trvalých symptómov periférnej senzorickej neuropatie po ukončení liečby. V prípade adjuvantnej liečby, môže až do troch rokov po ukončení liečby pretrvávať lokalizovaná, mierne závažná parestézia alebo parestézia narušujúca funkčné aktivity.

Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje ako nauzea a vracanie, si vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť 4.8).

Dehydratácia, paralytický ileus, črevná obštrukcia, hypokaliémia, metabolická acidóza a poškodenie funkcie obličiek môže byť spôsobené závažnou hnačkou/vracaním, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-fluóruracilu.

Ak sa objaví hematologická toxicita (neutrofily < 1,5 x 10
9/l alebo trombocyty < 50 x 109/l), ďalší cyklus liečby sa má podať až po úprave hematologických parametrov na akceptovateľnú úroveň. Pred začiatkom liečby a pred každým nasledujúcim cyklom sa má vykonať kompletný krvný obraz s diferenciálnym počtom bielych krviniek.

Pacientov je potrebné dostatočne informovať o riziku vzniku hnačky/vracania, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní oxaliplatiny a 5-fluóruracilu aby mohli okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára za účelom adekvátnej liečby. Ak sa objaví mukozitída/stomatitída s alebo bez neutropénie, ďalšia liečba sa má začať až po úprave mukozitídy/stomatitídy na stupeň 1 alebo nižší a/alebo kým počet neutrofilov je
1,5 x 109/l.

Pri liečbe oxaliplatinou v kombinácii s 5-fluóruracilom (s alebo bez kyseliny folínovej) sa má dávka 5-fluóruracilu upraviť obvyklým spôsobom podľa jeho toxických účinkov.

Ak sa objaví hnačka stupňa 4, neutropénia stupňa 3-4 (neutrofily < 1,0 x 10
9/l), trombocytopénia stupňa 3-4 (trombocyty < 50 x 109/l), dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (pri liečbe metastáz) alebo na 75 mg/m2(pri adjuvantnej liečbe), okrem toho je potrebné znížiť dávku 5-fluóruracilu.

V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov, ako je neproduktívny kašeľ, dyspnoe, chrôpky alebo röntgenologicky verifikované pľúcne infiltráty, liečba oxaliplatinou sa má prerušiť až pokým pľúcne vyšetrenie nevylúči intersticiálne pľúcne ochorenie alebo pľúcnu fibrózu (pozri časť 4.8).

V prípade abnormálnych výsledkov pečeňových testov alebo portálnej hypertenzie, ktorá nie je podmienená prítomnosťou pečeňových metastáz, sa majú zvážiť veľmi zriedkavé prípady liekom indukovaného cievneho poškodenia pečene.

Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.

V predklinických štúdiách s oxaliplatinou boli zistené genotoxické účinky. Preto sa mužským pacientom liečeným oxaliplatinou neodporúča splodiť dieťa počas liečby a 6 mesiacov po liečbe a pred liečbou sa odporúča konzervácia spermií, nakoľko oxaliplatina môže poškodzovať reprodukčnú schopnosť a tento účinok by mohol byť ireverzibilný.

Ženy by počas liečby oxaliplatinou nemali otehotnieť a majú používať účinný spôsob antikoncepcie (pozri časť 4.6).

4.5 Liekové a iné interakcie

U pacientov, ktorí dostali bezprostredne pred podaním 5-fluóruracilu jednorazovú dávku oxaliplatiny 85 mg/m
2, sa nezaznamenala žiadna zmena hladiny 5-fluóruracilu.

In vitro sa nepozorovalo žiadne signifikantné vytesnenie oxaliplatiny z väzby na plazmatické proteíny nasledovnými liečivami: erytromycín, salicyláty, granisetron, paklitaxel a nátriumvalproát.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy vo fertilnom veku / antikoncepcia

V predklinických štúdiách sa pozorovali genotoxické účinky oxaliplatiny. Z tohto dôvodu sa mužom liečeným oxaliplatinou neodporúča splodiť dieťa počas liečby oxaliplatinou a ešte 6 mesiacov po jej ukončení.
Ženy by počas liečby oxaliplatinou a 4 mesiace po jej ukončení nemali otehotnieť a majú používať účinný spôsob antikoncepcie.

Gravidita

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie o bezpečnosti používania lieku u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách bola pozorovaná reprodukčná toxicita (pozri časť 5.3). Vzhľadom k výsledkom štúdií na zvieratách a famakologickom účinku lieku sa podávanie oxaliplatiny neodporúča počas gravidity, hlavne v prvom trimestri. O podávaní oxaliplatiny sa má uvažovať až po starostlivom zvážení možného rizika na plod a iba so súhlasom pacientky.

Laktácia

Vylučovanie do materského mlieka sa neskúmalo. Počas liečby oxaliplatinou je dojčenie kontraindikované.

Fertilita

Oxaliplatina môže poškodzovať reprodukčnú schopnosť človeka (pozri časť 4.4).
Na základe farmakologického pôsobenia látky môže oxaliplatina spôsobiť neplodnosť. Pacienti mužského pohlavia by mali byť poučení o možnosti konzervácie spermií.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak liečba oxaliplatinou vedie k zvýšenému riziku vzniku závratu, nevoľnosti a vracania a iných neurologických príznakov ovplyvňujúcich chôdzu a rovnováhu, čo môže viesť k malému alebo miernemu vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Poruchy videnia, najmä prechodná strata videnia (reverzibilná po prerušení liečby) môžu ovplyvniť pacientovu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Pacienti majú byť preto upozornení na možný dopad týchto účinkov na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšími nežiaducimi účinkami oxaliplatiny v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) boli gastrointestinálne (hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia, trombocytopénia) a neurologické účinky (akútna a kumulatívna periférna senzorická neuropatia). Celkovo boli tieto účinky častejšie a závažnejšie pri oxaliplatine v kombinácii s 5-FU/FA ako pri samotnom 5-FU/FA.

Frekvencie výskytu, uvedené v nasledujúcej tabuľke, sú získané z klinických štúdií pri metastatickej a pri adjuvantnej liečbe (zahrnutých 416 a 1108 pacientov do liečebného ramena oxaliplatina + 5-FU/FA) a z postmarketingových skúseností.

Frekvencie výskytu v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté: (
>1/10), časté (>1/100, <1/10), menej časté (>1/1000, <1/100), zriedkavé (>1/10 000, <1/1000,), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Ďalšie podrobnosti sú uvedené pod tabuľkou.

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy*

- Infekcia

- Rinitída

- Infekcia horných dýchacích ciest

- - Febrilná neutropénia / Neutropenická sepsa

Poruchy krvi a lymfatického systému *

- Anémia

- Neutropénia

- Trombocytopénia

- Leukopénia

- Lymfopénia


- Autoimúnna trombocytopénia

- Hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému*

- Alergia/alergická reakcia +

Poruchy metabolizmu a výživy

- Anorexia

- Glykemické abnormality

- Hypokaliémia

- Hyponatriémia

- Dehydratácia

- Metabolická acidóza

Psychické poruchy

- Depresia

- Insomnia

- Nervozita

Poruchy nervového systému*

- Periférna senzorická neuropatia

- Zmyslové poruchy

- Poruchy chuti

- Bolesť hlavy

- Závraty

- Motorická neuritída

- Meningizmus

- Dyzartria

Poruchy oka

- Konjuktivitída

- Vizuálne poruchy

- Prechodný pokles ostrosti zraku

- Poruchy zorného poľa

- Optická neuritída

- Prechodná strata zraku, reverzibilná po prerušení liečby

Poruchy ucha a labyrintu

- Ototoxicita

- Hluchota

Poruchy ciev

- Epistaxa

- Hemorágia

- Sčervenanie

- Hlboká žilová trombóza - Pľúcna embólia

- Hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- Dyspnoe

- Kašeľ


- Čkanie


- Intersticiálna choroba pľúc (niekedy fatálna)

- Pľúcna fibróza**

Poruchy gastrointestinálneho traktu *

- Nauzea

- Hnačka

- Vracanie

- Stomatitída/ Mukozitída

- Bolesť brucha

- Zápcha

- Dyspepsia

- Gastroezofa-geálny reflux

- Rektálne krvácanie

- Gastrointestinálne krvácanie


- Ileus

- Črevná obštrukcia

- Kolitída, vrátane hnačky spôsobenej Clostridium difficile

Poruchy kože a podkožného tkaniva

- Poruchy kože

- Alopécia

- Odlupovanie kože (t.j. syndróm ruka-noha)

- Vyrážka s erytémom

- Vyrážka

- Zvýšenie potenia

- Poruchy nechtov

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- Bolesť chrbta

- Atralgia

- Bolesť v kostiach

Poruchy obličiek a močových ciest

- Hematúria

- Dyzúria

- Porucha močenia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

- Únava

- Horúčka++

- Asténia

- Bolesť

- Reakcia v mieste vpichu+++


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

- Zvýšenie hepatálnych enzýmov

- Zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

- Zvýšenie bilirubínu v krvi

- Zvýšenie laktát dehydrogenázy v krvi

- Zvýšenie hmotnosti (adjuvantná liečba)

- Zvýšenie kreatinínu v krvi

- Pokles hmotnosti

(liečba metastáz)

* Pozri príslušnú časť nižšie
** Pozri časť 4.4
+ Časté alergické reakcie, ako kožná vyrážka (najmä urtikária), konjunktivitída, rinitída.
Časté anafylaktické reakcie, vrátane bronchospazmu, pocitu bolesti v hrudi, angioedému, hypotenzie a anafylaktického šoku.
++ Veľmi často horúčka, triaška, buď z infekcie (s alebo bez febrilnej neutropénie), alebo izolovaná horúčka na podklade imunologických mechanizmov.
+++ Boli hlásené reakcie v mieste podania vrátane lokálnej bolesti, sčervenania, opuchnutia a trombózy. Extravazácia môže spôsobovať lokálnu bolesť a zápal, ktoré môžu byť závažné a viesť ku komplikáciám, vrátane nekrózy, najmä pri podaní oxaliplatiny do periférnej žily (pozri časť 4.4).

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé (<1/10 000):

Syndróm obštrukcie malých vetiev hepatálnych vén, tiež známy ako véno-okluzívna choroba pečene alebo patologické prejavy súvisiace s týmto pečeňovým ochorením, vrátane peliosis hepatis, nodulárnej regeneratívnej hyperplázie pečene, perisinusoidálnej fibrózy. Klinickým prejavom môže byť portálna hypertenzia a/alebo elevácia transamináz.

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé(<1/10 000):

Akútna tubulo-intersticiálna nefropatia vedúca k akútnemu renálnemu zlyhaniu.

Poruchy krvi a lymfaticjého systému
Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa

Oxaliplatina/5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Pri terapii metastáz

Pri adjuvantnej terapii

Celkovo

Stupeň 3

Stupeň 4

Celkovo

Stupeň 3

Stupeň 4

Anémia

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropénia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopénia

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febrilná neutropénia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Nežiaduce účinky s neznámou frekvenciou výskytu z postmarketingových skúseností
Hemolyticko-uremický syndróm

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Výskyt u pacientov (%) podľa stupňa

Oxaliplatina 85 mg/m2
a 5‑FU/FA každé 2 týždne

Liečba metastázujúceho ochorenia

Adjuvantná liečba

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Všetky stupne

3. stupeň

4. stupeň

Nauzea

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Diarea

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Vracanie

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitída/stomatitída

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Indikovaná je profylaxia a/alebo liečba účinnými antiemetikami.

Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-fluóruracilu, môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).

Poruchy nervového systému

Neurologická toxicita je toxicita limitujúca dávku pri oxaliplatine. Zahŕňa periférnu senzorickú neuropatiu charakterizovanú dyzestéziou a/alebo parestéziou končatín, ktoré sa vyskytujú spolu s kŕčmi alebo bez nich a často je vyvolaná chladom. Tieto príznaky sa vyskytujú až u 95 % liečených pacientov. Trvanie týchto príznakov, ktoré zvyčajne ustupujú v období medzi cyklami liečby, sa predlžuje so zvyšujúcim sa počtom cyklov liečby.

Nástup bolesti a/alebo funkčnej poruchy sú v závislosti od trvania príznakov dôvodmi pre úpravu dávky alebo dokonca aj pre prerušenie liečby (pozri časť 4.4).

Táto funkčná porucha zahŕňa problémy s jemnou motorikou a je možným dôsledkom poruchy senzorických funkcií. Riziko výskytu pretrvávajúcich príznakov pri kumulatívnej dávke 850 mg/m
2(10 cyklov) je približne 10 % a pri kumulatívnej dávke 1020 mg/m2(12 cyklov) je 20 %.Vo väčšine prípadov sa po prerušení liečby neurologické prejavy a príznaky zmiernia alebo úplne ustúpia. Po 6 mesiacoch po ukončení adjuvantnej liečby karcinómu hrubého čreva 87 % pacientov nemalo žiadne príznaky alebo malo len mierne príznaky. Po pozorovaní trvajúcom až 3 roky sa približne u 3 % pacientov vyskytli buď pretrvávajúce lokalizované parestézie stredne závažnej intenzity (2,3 %), alebo parestézie, ktoré môžu narúšať funkčné schopnosti (0,5 %).

Boli zaznamenané akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa objavovať v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa vyskytujú po vystavení organizmu chladu. Zvyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia a hypoestézia alebo akútny syndróm faryngolaryngeálnej dyzestézie. Tento akútny syndróm faryngolaryngeálnej dyzestézie sa vyskytuje u 1 % ‑ 2 % pacientov a je charakterizovaný subjektívnymi pocitmi dysfágie alebo dyspnoe/pocitom dusenia sa, a to bez akýchkoľvek objektívnych prejavov respiračnej tiesne (bez cyanózy alebo hypoxie) alebo laryngospazmu alebo bronchospazmu (bez stridoru alebo piskotu). Aj keď v takýchto prípadoch boli podávané antihistaminiká a bronchodilatanciá, tieto príznaky sú rýchlo reverzibilné dokonca aj bez liečby. Predĺženie doby podávania infúzie napomáha znižovať výskyt tohto syndrómu (pozri časť 4.4). Ďalšie ojedinele pozorované príznaky zahŕňajú spazmus čeľuste/spazmy svalov/mimovoľné svalové kontrakcie/zášklby svalov/myoklónia, poruchy koordinácie/poruchy chôdze/ataxiu/poruchy rovnováhy, pocit zovretia/tlaku/nepríjemného pocitu/bolesti v hrdle alebo na hrudi. Okrem toho sa môžu pridružiť poruchy funkcie hlavových nervov, alebo sa môžu vyskytovať aj vo forme jednotlivej udalosti ako sú ptóza, diplópia, afónia/dysfónia/zachrípnutie, niekedy popisované ako paralýza hlasiviek, abnormálne pocity na jazyku alebo dyzartria, niekedy popisované ako afázia, neuralgia trojklaného nervu/bolesť na tvári/bolesť očí, zníženie zrakovej ostrosti, poruchy zorného poľa.

Počas liečby oxaliplatinou boli hlásené ďalšie neurologické príznaky ako sú dyzartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermittov príznak. Boli hlásené jednotlivé prípady optickej neuritídy.

Nežiaduce účinky s neznámou frekvenciou výskytu z postmarketigových skúseností
Kŕče

Poruchy imunitného systému
Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa

Oxaliplatina/5-FU/FA

85 mg/m2 každé 2 týždne

Pri terapii metastáz

Pri adjuvantnej terapii

Celkovo

Stupeň 3

Stupeň 4

Celkovo

Stupeň 3

Stupeň 4

Alergické reakcie / Alergia

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

4.9 Predávkovanie

Nie je známe žiadne antidotum oxaliplatinu. V prípade predávkovania sa môže očakávať exacerbácia nežiaducich účinkov. Má sa začať sledovanie hematologických parametrov a symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antineoplastické látky, zlúčeniny platiny
ATC kód: L01XA 03

Oxaliplatina je antineoplastické liečivo patriace do novej skupiny platinových zlúčenín, v ktorých je platinový atóm viazaný v komplexe s 1,2-diaminocyklohexánom (DACH) a s oxalátovou skupinou.
Oxaliplatina tvorí jediný enantiomér, (SP-4-2)-[(1R,2R)-cyklohexán-1,2-diamín-kN, kN´][etánedioato(2-)-kO¹, kO²) platina.
Oxaliplatina má široké spektrum in vitro cytotoxickej a in vivo protinádorovej aktivity na rôzne nádorové modelové systémy, vrátane modelov ľudského kolorektálneho karcinómu. Oxaliplatina taktiež vykazuje in vitro aj in vivo aktivitu na rôznych modeloch rezistentných na cisplatinu.

In vitro aj in vivo sa pozorovalo synergické cytotoxické pôsobenie v kombinácii s 5-fluóruracilom.

Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, hoci nie je úplne objasnený, ukazujú, že hydratované deriváty, ktoré vznikajú biotransformáciou oxaliplatiny, reagujú s DNA a vytvárajú medzi- aj vnútro- reťazcové väzby, ktoré vedú k poškodeniu syntézy DNA ktorých výsledkom je cytotoxický a protinádorový účinok.

Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m
2každé 2 týždne) v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom sa zistila v 3 klinických štúdiách:

- Dvojramenná komparatívna štúdia fázy III EFC2962 v prvej línii randomizovala 420 pacientov na liečbu buď samotným 5-FU/FA (LV5FU2, N=210) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N = 210).
- Komparatívna trojramenná štúdia EFC4584 u predliečených pacientov randomizovala 821 pacientov rezistentných na kombináciu irinotekan (CPT-11) + 5-FU/FA na liečbu buď samotným 5-FU/FA (LV5FU2, N=275), oxaliplatinou v monoterapii (N=275) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N = 271).
- Napokon nekontrolovaná štúdia fázy II EFC2964 zahŕňala pacientov rezistentných na samotný 5-FU/FA, ktorí boli liečení kombináciou oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N = 57).

Dve randomizované klinické štúdie, EFC2962 v prvej línii a EFC4584 u predliečených pacientov, preukázali signifikantne vyšší podiel pacientov s odpoveďou na liečbu a predĺženie prežívania bez progresie (PFS)/času do progresie (TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5-FU/FA. V štúdii EFC4584 vykonanej na predliečených, rezistentných pacientoch sa nepozoroval štatisticky významný rozdiel v mediáne celkového prežívania (OS) medzi oxaliplatinou a 5-FU/FA.

Podiel pacientov s odpoveďou na liečbu u FOLFOX4 oproti LV5FU2

Podiel pacientov s odpoveďou na liečbu v % (95 % CI)

Nezávislá rádiologická analýza zaradených pacientov (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

monoterapia

Prvá línia

EFC2962

Hodnotenie odpovede každých 8 týždňov

22

(16-27)

49

(42-46)

NA*

P hodnota = 0,0001

Predliečení pacienti

EFC4584

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 6 týždňov

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)

P hodnota = 0,0001

Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)

Hodnotenie odpovede každých 12 týždňov

NA*

23

(13-36)

NA*

*NA: neaplikovateľné

Medián prežívania bez progresie (PFS) / Priemerný čas do progresie (TTP)
FOLFOX4 oproti LV5FU2

Medián PFS/TTP,

v mesiacoch (95% CI)

Nezávislá rádiologická analýza zaradených pacientov (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

monoterapia

Prvá línia

EFC2962 (PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

n.a.*

Log-rank P hodnota = 0,0003

Predliečení pacienti

EFC4584 (TTP)

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

(1,6-2,7)

Log-rank P hodnota < 0.0001

Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)

NA*

5,1

(3,1-5,7)

NA*

*NA.: neaplikovateľnéMedián celkového prežívania (OS) u FOLFOX4 oproti LV5FU2

Medián OS,

v mesiacoch (95% CI)

ITT analýza

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

monoterapia

Prvá línia

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

NA*

Log-rank P hodnota = 0,12

Predliečení pacienti

EFC4584

(rezistentní na CPT-11 + 5FU/FA)

8,8

(7,3-9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

Log-rank P hodnota = 0.09

Predliečení pacienti

EFC2964

(rezistentní na 5-FU/FA)

NA*

10,8

(9,3-12,8)

NA*

*NA.: neaplikovateľné

U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli na začiatku liečby symptomatickí, dosiahlo signifikantné zlepšenie príznakov súvisiacich s chorobou väčšie percento tých, ktorí boli liečení oxaliplatinou/ 5-FU/FA v porovnaní s tými, ktorí dostávali samotný 5-FU/FA (27,7% oproti 14,6%, p = 0,0033).

U dosiaľ neliečených pacientov (EFC2962) sa nepozoroval v žiadnom aspekte kvality života štatisticky významný rozdiel medzi oboma liečebnými skupinami. Avšak skóre kvality života bolo vo všeobecnosti lepšie v kontrolnom ramene v hodnotení parametrov celkového pocitu zdravia a bolesti a horšie v ramene s oxaliplatinou v hodnotení nauzey a vracania.

Pri adjuvantnej liečbe porovnávajúca štúdia MOSAIC fázy III (EFC3313) randomizovala 2246 pacientov (899 štádium II/Dukes B2 a 1347 štádium III/Dukes C) po kompletnej resekcii primárneho nádoru rakoviny hrubého čreva buď na liečbu samotným 5-FU/FA (LV5FU2, N = 1123, B2/C = 448/675) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4, N = 1123, B2/C = 451/672).

EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)* pre celkovú skupinu

Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3-ročného prežívania bez choroby

(95% CI)

73,3

(70,6-75,9)

78,7

(76,2-81,1)

Pomer rizika (95% CI)

0,76

(0,64-0,89)

Vrstvený log rank test

P = 0,0008

* medián sledovania je 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní najmenej 3 roky)

Liečba kombináciou oxaliplatinu a 5-FU/FA (FOLFOX4) sa v štúdii ukázala signifikantne výhodnejšia oproti liečbe samotným 5-FU/FA (LV5FU2) pri 3 ročnom prežívaní bez choroby.

EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza)* podľa stupňa choroby

Štádium pacienta

Štádium II

(Dukes B2)

Štádium III

(Dukes C)

Liečebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Percento 3-ročného prežívania bez choroby

(95% CI)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Pomer rizika (95% CI)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Log-rank test

P = 0,151

P = 0,002

* medián sledovania je 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní najmenej 3 roky)

Celkové prežívanie (ITT analýza):

Počas analýzy MOSAIC štúdie, kde primárnym koncovým ukazovateľom bolo 3-ročné prežívanie bez choroby, bolo vo FOLFOX4 ramene 85,1% pacientov stále živých oproti 83,8% pri LV5FU2 ramene. Toto sa premietlo do celkového zníženia mortality o 10% v prospech FOLFOX4, čo však nedosahuje štatistickú významnosť (pomer rizika = 0,90).

Hodnoty jednotlivo pre FOLFOX4 a LV5FU2 boli 92,2% oproti 92,4% v podskupine v štádiu II (Dukes B2) (pomer rizika = 1,01) a 80,4% oproti 78,1% v podskupine v štádiu III (Dukes C) (pomer rizika = 0,87).

Oxaliplatina v monoterapii bola študovaná v pediatrickej populácii v štúdiách fázy I (69 pacientov) a fázy II (90 pacientov).Celkovo bolo liečených 159 pediatrických pcientov so solídnymi tumormi (vo veku 7 mesiacov ‑ 22 rokov). V pediatrickej populácii nebola potvrdená účinnosť monoterapie oxaliplatinou. Obe štúdie boli ukončené pre nedostatočnú odpoveď tumoru na liečbu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika jednotlivých aktívnych zlúčenín sa nestanovila. Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny predstavujúcej zmes neviazaných aktívnych aj neaktívnych zlúčenín platiny po 2 hodinovej infúzii oxaliplatiny 130 mg/m
2každé 3 týždne od 1 do 5 cyklov a oxaliplatiny 85 mg/m2každé 2 týždne od 1 do 3 cyklov je nasledovná:

Súhrn farmakokinetických parametrov platiny stanovených v ultrafiltráte po viacnásobných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m2každé 2 týždne alebo 130 mg/m2každé 3 týždne

Dávka

Cmax

AUC0-48

AUC

t1/2 α

t1/2ß

t1/2 γ

Vss

CL

μ g/ml

μ g.h/ml

μ g.h/ml

hod

hod

hod

L

L/hod

85 mg/m2

Stredná hodnota

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

Stredná hodnota

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Stredné hodnoty AUC 0-48, a Cmaxurčené v cykle 3 (85 mg/m2) alebo cykle 5 (130 mg/m2).
Stredné hodnoty AUC, Vss, CL, a CL
R0-48určené v cykle 1.
C
end, Cmax, AUC, AUC 0-48, Vss a CL hodnoty určené nekompartmentálnou analýzou.
t1/2
α, t1/2ß, and t1/2γurčené kompartmentálnou analýzou (cykly 1-3 kombinované).

Na konci 2 hodinovej infúzie sa 15% podanej platiny nachádza v systémovej cirkulácii, zvyšných 85% sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo sa eliminuje močom. Dôsledkom ireverzibilnej väzby na erytrocyty a plazmu sú polčasy, ktoré sa blížili prirodzeným polčasom erytrocytov a sérového albumínu. Nepozorovala sa akumulácia v plazmatickom ultrafiltráte po dávke 85 mg/m
2každé 2 týždne alebo 130 mg/m2každé 3 týždne a rovnovážny stav sa v tomto matrixe dosiahol po cykle 1. Interindividuálna aj intraindividuálna variabilita je väčšinou nízka.

Biotransformácia in vitro sa považuje za výsledok neenzýmovej degradácie a neexistuje dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu prostredníctvom cytochrómu P-450.

Oxaliplatina v organizme pacientov podlieha rozsiahlej biotransformácii a v ultrafiltráte plazmy sa na konci 2 hodinovej infúzie nezistilo žiadne nezmenené liečivo. V neskoršom časovom období sa dajú v systémovej cirkulácii identifikovať viaceré produkty biotransformácie s cytotoxickou aktivitou, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH platinových zlúčenín, ako aj viacero inaktívnych konjugátov.

Platina sa prevažne vylučuje močom, s klírensom najmä v prvých 48 hodinách po podaní.

Do piateho dňa sa približne 54% celkovej dávky vylúči močom a < 3% stolicou.

Pri poškodení funkcie obličiek sa pozoroval výrazný pokles klírensu z 17,6 ± 2,18 l/hod na 9,95 ± 1,91 l/hod spolu so štatisticky výrazným poklesom distribučného objemu z 330 ± 40,9 na 241 ±36,1 l. Dopad závažného poškodenia funkcie obličiek na klírens platiny sa nehodnotil.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Cieľové orgány, vybrané na sledovanie v rámci predklinického skúšania (na myšiach, potkanoch, psoch a/alebo opiciach) s jednorazovou dávkou aj s viacnásobnými dávkami, zahŕňali kostnú dreň, gastrointestinálny trakt, obličky, semenníky, nervový systém a srdce. Toxicita cieľových orgánov, pozorovaná na zvieratách, je zhodná s tou, ktorá je spôsobovaná inými cytotoxickými liekmi obsahujúcimi platinu a liekmi poškodzujúcimi DNA, ktoré sa používajú v liečbe rakoviny u ľudí, s výnimkou účinkov na srdce. Účinky na srdce sa pozorovali iba u psov a zahŕňali elektrofyziologické poruchy s letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Kardiotoxicita je špecifická pre psov nielen preto, že sa pozorovala iba u psov, ale aj preto, že dávky podobné tým, ktoré zapríčiňujú letálnu kardiotoxicitu u psov (150 mg/m
2) boli u ľudí dobre tolerované. Predklinické štúdie na senzorických neurónoch u potkanov naznačili, že akútne neurosenzorické symptómy spojené s oxaliplatinou môžu vznikať na podklade interakcie s napäťovo riadenými sodíkovými kanálmi.

Oxaliplatina bola mutagénna i klastogénna na cicavčích testovaných systémoch a spôsobovala embryofetálnu toxicitu u potkanov. Oxaliplatina sa považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď sa karcinogénne štúdie nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy.
Voda na injekciu.

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie zmiešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6. Oxaliplatina sa môže podávať súčasne s kyselinou folínovou (FA) za použitia trojcestného kohútika (Y).

Nemiešajte s alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom, s liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny (pozri časť 6.6).

Nerieďte oxaliplatinu na infúziu s roztokmi solí alebo inými roztokmi obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane vápnika, draslíka alebo chloridu sodného).

Nemiešajte s inými liečivami v rovnakom infúznom vrecku alebo infúznej hadičke (pozri časť 6.6)

Nepoužívajte injekčné materiály s obsahom hliníka.

6.3 Čas použiteľnosti

V originálnom a neotvorenom balení:
24 mesiacov.

Príprava infúzie:
Po rozriedeni v 5% roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita počas používania preukázala počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C a 6 hodín pri 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

V originálnom a neotvorenom balení:
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Neuchovávajte v mrazničke ani v chladničke.
Uchovávajte injekčné liekovky vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky uchovávania rekonštituovaného alebo zriedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka zo skla typu I alebo s bromobutylovým gumovým uzáverom a kovovým viečkom (hliník), s polypropylénovým diskom. Liekovka je balená s alebo bez ochranného plastického prebalu.

Veľkosť balenia:
1 x 10 ml injekčná liekovka
1 x 20 ml injekčná liekovka
1 x 40 ml injekčná liekovka

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách sa pri zaobchádzaní i príprave roztokov oxaliplatiny vyžaduje opatrnosť.

Pokyny na zaobchádzanie s liekom
Zaobchádzanie s touto cytotoxickou látkou zdravotníckym personálom si vyžaduje dodržiavanie všetkých opatrení, ktoré zabezpečujú ochranu používateľa a jeho okolia.

Prípravu injekčných roztokov cytotoxických látok musí vykonať školený odborný pracovník so znalosťami o používaných liekoch, v podmienkach, ktoré zabezpečujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a obzvlášť ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi v súlade s predpismi nemocnice. Vyžaduje sa prípravný priestor vyhradený na tento účel. Na tomto mieste sa zakazuje fajčiť, jesť alebo piť.

Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie s cytostatikami, hlavne plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarami, sterilnými rukavicami na jednorazové použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými taškami na odpad.

Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.

Gravidné ženy musia byť upozornené, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytotoxickými látkami.

S akoukoľvek poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť v náležite označenej pevnej nádobe. Pozri nižšie časť „Likvidácia“.

Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu s kožou, postihnuté miesto ihneď dôkladne opláchnite vodou.

Ak sa infúzny koncentrát alebo infúzny roztok oxaliplatiny dostane do kontaktu so sliznicami, postihnuté miesto ihneď dôkladne vypláchnite vodou.


Špeciálne opatrenia na podávanie
- NEPOUŽÍVAJTE injekčný materiál obsahujúci hliník.

- NEPODÁVAJTE nezriedený.

- Ako rozpúšťadlo sa má používať len 5% (50 mg/ml) infúzny roztok glukózy. NEREKONŠTITUUJTE ani nerieďte roztokom chloridu sodného alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

- NEMIEŠAJTE s inými liekmi v jednom infúznom vaku ani nepodávajte súčasne v rovnakej infúzii.

- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-fluóruracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi trometamol ako pomocnú látku a trometamolové soli iných liečiv. Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvňujú stabilitu oxaliplatiny.

Pokyny na podávanie s kyselinou folínovou (FA) (ako folinát vápenatý alebo folinát disodný)
Oxaliplatina 85 mg/m
2intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej (FA) v 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za použitia trojcestného kohútika umiestneného tesne pred miestom vpichu infúzie.

Tieto dva lieky sa nesmúkombinovať v tom istom infúznom vaku. Kyselina folínová (FA) nesmie obsahovať trometanol ako pomocnú látku a musí byť rozpustená iba za použitia izotonického 5% roztoku glukózy. Nikdy nerozpúšťajte v alkalických roztokoch alebo v roztoku chloridu sodného alebo v roztokoch s obsahom chloridov.

Pokyny na podávanie s 5-fluóruracilom (5 FU)
Oxaliplatina musí byť vždy podaná pred fluóropyrimidínmi – t.j. 5-fluóruracil (5 FU).

Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite a potom podávajte 5-fluóruracil (5 FU)

Ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinom nájdete v súhrne charakteristických vlastností príslušných liekov.

Riedenie pre intravenóznu infúziu

Odoberte požadované množstvo rekonštituovaného roztoku z injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) a zrieďte s 250 ml až 500 ml 5% roztokom glukózy tak, aby koncentrácia oxaliplatiny bola v rozsahu nie menej ako 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Rozsah koncentrácie, pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická stabilita oxaliplatinu je 0,2 mg/ ml až 0,7 mg/ml.

Podávajte i.v. infúziou.

Po rozriedeni v 5% roztoku glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita počas používania preukázala počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C a 6 hodín pri 25°C.. Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravená infúzia použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použitia a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ.

Pred použitím vizuálne skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez čiastočiek.

Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý infúzny roztok sa má zlikvidovať.

Na rekonštitúciu ani na riedenie NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce chloridy.

Kompatibilita infúzneho roztoku oxaliplatiny bola testovaná na reprezentatívnych , na PVC báze založených, súpravách na podávanie.

Infúzia
Podanie oxaliplatiny nevyžaduje prehydratáciu.
Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podať ako 2 až 6 hodinová infúzia do periférnej žily alebo pomocou centrálneho žilového katétra. Keď sa oxaliplatin podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí podať pred podaním 5-fluóruracilu.

Likvidácia
Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil na rekonštitúciu, riedenie a podanie lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0018/12-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Sinoxal 5mg/ml