+ ipil.sk

Siofor 1000Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/00710, 2014/02002

Písomná informácia pre používateľa

Siofor1000

1000 mg filmom obalené tablety

Pre deti od 10 rokov a dospelých

metformíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Siofor 1000 a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Siofor 1000

 3. Ako užívať Siofor 1000

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Siofor 1000

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Siofor 1000 a na čo sa používaČo je Siofor 1000 Siofor 1000 obsahuje metformín, liečivo na liečbu cukrovky a patrí do skupiny liekov nazývanej biguanidy.

Inzulín je hormón produkovaný pankreasom (podžalúdkovou žľazou), ktorý umožňuje vášmu telu prijímať glukózu (cukor) z krvi. Vaše telo využíva glukózu na tvorbu energie alebo ju ukladá na neskoršie použitie.

Ak máte cukrovku, váš pankreas nevytvára dostatok inzulínu alebo vaše telo nie je schopné správne využívať vytvorený inzulín. Toto vedie k vysokej hladine glukózy vo vašej krvi. Siofor 1000 pomáha znižovať hladinu glukózy v krvi na normálnu úroveň ako je len možné.

Ak ste dospelý pacient s nadváhou, užívanie Sioforu1000 dlhšiu dobu taktiež pomáha znižovať riziko komplikácií spojených s cukrovkou. Liečba Sioforom 1000 je spojená so stabilnou hmotnosťou tela alebo s jej miernym znížením.Na čo sa Siofor 1000 používa

Siofor 1000 sa používa na liečbu pacientov s cukrovkou typu 2 (taktiež nazývanou "cukrovka nezávislá od inzulínu"), kedy samotná diéta a fyzické cvičenie nie sú postačujúce na kontrolu hladiny glukózy v krvi. Používa sa predovšetkým u pacientov s nadváhou.

Dospelí môžu Siofor 1000 užívať samotný alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu cukrovky (s liekmi užívanými ústami alebo s inzulínom).

Deti vo veku 10 rokov a viac a mladiství môžu Siofor 1000 užívať samotný alebo v kombinácii s inzulínom.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Siofor 1000

Neužívajte Siofor1000:

- ak ste alergický (precitlivený) na metformíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších

zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak máte problémy s obličkami alebo s pečeňou

- ak máte nekontrolovanú cukrovku napr. so závažnou hyperglykémiou (vysoký obsah glukózy v krvi), nevoľnosť, vracanie, dehydratácia, rýchly úbytok telesnej hmotnosti alebo ketoacidózu (prekyslenie krvi). Ketoacidóza je stav, pri ktorom sa látky nazývané "ketolátky" hromadia v krvi a môžu viesť k diabetickej prekóme. Príznaky zahŕňajú bolesť žalúdka, rýchle a hlboké dýchanie, ospalosť alebo nezvyčajný ovocný zápach dychu

- ak ste stratili príliš veľa tekutín (dehydratácia organizmu) ako dôsledok dlhodobej alebo závažnej hnačky alebo keď ste vracali niekoľkokrát za sebou. Dehydratácia môže viesť k problémom s obličkami, ktoré vás môžu vystaviť riziku laktátovej acidózy (pozri "Upozornenia a opatrenia " nižšie)

- ak máte závažnú infekciu ako je infekcia postihujúca pľúca alebo bronchiálny systém (priedušky) alebo obličky. Závažné infekcie môžu viesť k problémom s obličkami, ktoré vás môžu vystaviť riziku laktátovej acidózy (pozri "Upozornenia a opatrenia" nižšie)

- ak ste liečený na srdcové zlyhanie alebo ste nedávno mali srdcový záchvat, máte závažné problémy s krvným obehom (napr. šok) alebo máte ťažkosti s dýchaním. Toto môže viesť k nedostatku kyslíka dodávaného do tkanív, čo vás môže vystaviť riziku laktátovej acidózy (pozri "Upozornenia a opatrenia" nižšie)

- ak pijete veľké množstvo alkoholu.

Ak sa vás niektoré z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Siofor 1000, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Musíte sa poradiť so svojím lekárom, ak:

- máte podstúpiť vyšetrenie ako je RTG alebo zobrazujúce vyšetrenie zahŕňajúce podanie injekcie kontrastných látok, ktoré obsahujú jód, do vášho krvného obehu

- máte podstúpiť väčšiu operáciu

Siofor 1000 musíte prestať užívať určitú dobu pred a po vyšetrení alebo operáciou. Váš lekár rozhodne, či potrebujete ďalšiu liečbu počas tejto doby. Je dôležité, aby ste sa presne riadili pokynmi vášho lekára.

Prosím všimnite si nasledujúcu dôležitú informáciu o riziku laktátovej acidózy

Siofor 1000 môže spôsobiť veľmi zriedkavú, ale závažnú komplikáciu nazývanú laktátová acidóza (prekyslenie krvi kyselinou mliečnou), hlavne pri narušenej funkcii obličiek. Riziko laktátovej acidózy je zvýšené pri nekontrolovanom diabete, dlhodobom hladovaní alebo príjme alkoholu. Príznakmi laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti so závažnou únavou a ťažkosti s dýchaním. Ak sa u vás tieto príznaky vyskytnú, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, pretože laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Ihneď prestaňte užívať Siofor 1000 a okamžite kontaktujte lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Samotný Siofor 1000 nespôsobuje hypoglykémiu (príliš nízku hladinu glukózy v krvi). Avšak ak užívate Siofor 1000 spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (ako sú sulfonylmočoviny, inzulín, meglitinidy), existuje riziko hypoglykémie. Ak sa u vás objavia príznaky hypoglykémie ako je slabosť, závraty, zvýšené potenie, rýchla srdcová činnosť, poruchy videnia alebo poruchy koncentrácie, zvyčajne pomáha jesť alebo piť niečo, čo obsahuje cukor.

Iné lieky a Siofor 1000

Ak vám má byť podaná injekcia kontrastných látok, ktoré obsahujú jód, do vášho krvného obehu, napríklad pri RTG vyšetrení alebo pri zobrazujúcom vyšetrení, Siofor 1000 musíte prestať užívať určitú dobu pred a po vyšetrení(pozri "Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Siofor 1000“ vyššie).

Povedzte svojmu lekárovi, ak súčasne so Sioforom 1000 užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Možno bude potrebné častejšie vyšetrenie hladiny glukózy v krvi alebo vám lekár môže upraviť dávkovanie Sioforu 1000: - diuretiká (používané na odstránenie vody z tela častejším močením)

- agonisty beta-2 adrenoreceptorov ako je salbutamol alebo terbutalín (používané na liečbu

astmy)

 • kortikosteroidy (používané na liečbu rôznych stavov ako sú závažné zápaly kože alebo

astma)

 • iné lieky na liečbu diabetu

 • ranolazín (používaný na liečbu angíny pektoris) alebo cimetidín (používaný na liečbu problémov so žalúdkom).


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Siofor 1000 a alkohol

Nepite alkohol, ak užívate tento liek. Alkohol môže zvýšiť riziko laktátovej acidózy, najmä ak máte problémy s pečeňou alebo ak trpíte podvýživou. Platí to aj pre lieky, ktoré obsahujú alkohol.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Počas tehotenstva sa má cukrovka liečiť inzulínom.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek, aby mohol zmeniť vašu liečbu.


Tento liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liečba Sioforom 1000 samotným nespôsobuje hypoglykémiu (veľmi nízku hladinu glukózy v krvi). To znamená, že neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Buďte však zvlášť opatrný, ak užívate Siofor 1000 spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (ako sú sulfonylmočoviny, inzulín, meglitinidy). Príznaky hypoglykémie zahŕňajú slabosť, závraty, zvýšené potenie, zrýchlenú srdcovú činnosť, poruchy videnia alebo poruchy koncentrácie. Ak začnete pociťovať tieto príznaky, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.3. Ako užívať Siofor 1000

Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Siofor 1000 nemôže nahradiť prínosy zdravého životného štýlu. Naďalej sa riaďte všetkými odporúčaniami týkajúcimi sa stravy, ktoré vám dal váš lekár a venujte sa pravidelnému fyzickému cvičeniu.

Odporúčaná dávka:

Dospelí zvyčajne začínajú s dávkou½ filmom obalenej tablety Sioforu 1000 (čo zodpovedá 500 mg metformíniumchloridu) 2 až 3-krát denne alebo 850 mg metformíniumchloridu 2 až 3-krát denne (toto dávkovanie nie je možné so Sioforom 1000).

Maximálna denná dávka je 1 filmom obalená tableta Sioforu 1000 trikrát denne.


Použitie u detí a dospievajúcich:

Deti vo veku 10 rokov a viac a dospievajúcizvyčajne začínajú s dávkou ½ filmom obalenej tablety Sioforu 1000 (čo zodpovedá 500 mg metformíniumchloridu) jedenkrát denne alebo 850 mg metformíniumchloridu jedenkrát denne (toto dávkovanie nie je možné so Sioforom 1000).

Maximálna denná dávka je 1 filmom obalená tableta Sioforu 1000 dvakrát denne.

Liečba detí vo veku od 10 do 12 rokov sa odporúča len po výslovnom odporúčaní vášho lekára, pretože u tejto vekovej skupiny sú obmedzené skúsenosti.


Ak užívate aj inzulín, váš lekár vám povie, ako začať liečbu so Sioforom 1000.


Kontrola

 • váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať obsah glukózy v krvi a upraví dávkovanie Sioforu 1000 podľa hladiny glukózy vo vašej krvi. Uistite sa, že chodíte na kontrolu k vášmu lekárovi pravidelne. Je to obzvlášť dôležité u detí a dospievajúcich alebo ak ste starší pacient.

 • váš lekár bude taktiež aspoň jedenkrát ročne kontrolovať funkciu vašich obličiek. Ak ste starší pacient alebo ak nemáte normálnu funkciu obličiek, môžu byť potrebné častejšie kontroly.


Ako rozdeliť filmom obalenú tabletu Sioforu 1000

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Vzhľadom k forme tablety je možné, aby sa filmom obalená tableta Sioforu1000 ľahko a presne rozdelila. Filmom obalené tablety sa môžu rozdeliť použitím oboch rúk alebo tak, že sa položia väčšou deliacou ryhou smerom dole na tvrdý a rovný povrch a zatlačí sa palcom (pozri obrázok).Ako užívať Siofor 1000

Tablety užívajte s jedlom alebo po jedle. Týmto predídete vedľajším účinkom, ktoré postihujú trávenie. Tablety nedrvte ani nežujte. Prehltnite celú filmom obalenú tabletu a zapite ju pohárom vody.

 • Ak užívate jednu dávku denne, užite ju ráno (pri raňajkách).

 • Ak užívate dve dávky denne, užite ich ráno (pri raňajkách) a večer (pri večeri).

 • Ak užívate tri dávky denne, užite ich ráno (pri raňajkách), na obed (pri obede) a večer (pri večeri).


Povedzte, prosím, vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, keď máte po určitom čase pocit, že účinok Sioforu1000 je príliš silný alebo príliš slabý.

Ak užijete viac Sioforu 1000, ako máte

Ak ste užili viac Sioforu 1000, ako ste mali, môže u vás dôjsť k laktátovej acidóze. Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti so závažnou únavou a ťažkosti s dýchaním. Ak sa u vás tieto príznaky vyskytnú, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, pretože laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Ihneď prestaňte užívať Siofor 1000 a okamžite kontaktujte lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Siofor 1000

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtate sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov)

 • Problémy s trávením ako je nevoľnosť (pocit na vracanie), vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Tieto vedľajšie účinky sa väčšinou vyskytujú na začiatku liečby Sioforom 1000. Pomáha, ak sa dávka Sioforu 1000 rozdelí na viac dávok počas dňa a ak sa tablety užívajú s jedlom alebo hneď po jedle. Ak príznaky pretrvávajú, prestaňte užívať Siofor 1000 a poraďte sa s lekárom.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov)

 • Zmeny chuti


Veľmizriedkavévedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 pacientov)
 • Laktátová acidóza. Toto je veľmi zriedkavá ale závažná komplikácia, najmä ak nemáte správnu funkciu obličiek Príznakmi laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabostiso závažnou únavou a ťažkosti s dýchaním.

Ak sa u vás tieto príznaky vyskytnú, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, pretože laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Ihneď prestaňte užívať Siofor 1000 a okamžite kontaktujte lekára alebo najbližšiu nemocnicu.kožné reakcie ako je začervenanie kože (erytém), svrbenie alebo svrbivá vyrážka (žihľavka).

 • nízka hladinu vitamínu B12 v krvi.

 • abnormálne výsledky testov funkcie pečene alebo hepatitída (zápal pečene; čo môže spôsobiť únavu, stratu chuti do jedla, úbytok na hmotnosti, s alebo bez zožltnutia kože alebo očných bielkov). Ak k tomu u vás dôjde, prestaňte užívať tento liek a povedzte to vášmu lekárovi.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Obmedzené údaje u detí a dospievajúcich preukázali, že vedľajšie účinky boli podobné v povahe a závažnosti tým, ktoré boli hlásené u dospelých.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Siofor 1000

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Ak je dieťa liečené Sioforom 1000, odporúča sa, aby rodičia a opatrovatelia dohliadali, ako tento liek užíva.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Siofor1000 obsahuje

Liečivo je metformíniumchlorid.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu (čo zodpovedá 780 mg metformínu).

Ďalšie zložky sú: hypromelóza, povidón K25, magnéziumstearát (Ph.Eur.) (rastlinný), makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171).

Ako vyzeráSiofor1000 a obsah balenia

Biele, podlhovasté tablety, klenuté na oboch stranách, s deliacou ryhou na jednej strane a s deliacim zárezom na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky (pozri časť 3 pre pokyny na rozdelenie).


Siofor 1000 je dostupný v balení s 10, 30, 60, 90 alebo 120 filmom obalenými tabletami.

Nemocničné balenie 600 (20 x 30) filmom obalených tabliet v balení.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Laboratori Guidotti S.p.A.

Via Livornese, 897

56122 La Vettola (Pisa)

Taliansko


Výrobca:

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín

Nemecko


Menarini – Von Heyden GmbH

Leipziger Str. 7-13

D-01097 Drážďany

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko Metformax 1000 mg filmomhulde tabletten

Nemecko Siofor 1000

Estónsko Metforal 1000 mg

Taliansko Metforalmille

Lotyšsko Metforal 1000

Litva Metforal 1000 mg plėvele dengtos tabletės

Luxembursko Metformax 1000 mg comprimés pelliculés

Poľsko Siofor 1000

Slovensko Siofor 1000

Slovinsko Siofor 1000 mg

Česká republika Siofor 1000

Maďarsko Meforal 1000 mgTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.6


Siofor 1000

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/00710, 2014/02002SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍLIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Siofor 1000

1000 mg filmom obalené tablety.

2. KVALITATívne A kvANTITATíVnE zloženie

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá

780 mg metformínu.


Úplný zoznampomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Biele, bikonvexné, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s deliacim zárezom na druhej strane.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.

4. KLINICKÉ IÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba diabetes mellitus typu 2, hlavne u obéznych pacientov, keď sa predpísanou diétou a cvičením samotným nedosiahne adekvátna kontrola glykémie.

 • U dospelých sa Siofor 1000 môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.

 • U detí vo veku od 10 rokov a u dospievajúcich sa môže Siofor 1000 používať v monoterapii alebo v kombinácii s inzulínom.


Zistilo sa, že použitie metformíniumchloridu ako lieku prvej voľby u dospelých obéznych pacientov s diabetom typu 2 po zlyhaní diéty znižuje výskyt diabetických komplikácií (pozri časť 5.1).

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí

Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami

Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu 2 alebo 3 krát denne počas jedla alebo po jedle.

Po 10 až 15 dňoch má byť dávka upravená podľa hodnôt glukózy v krvi. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu.

U pacientov liečených vysokou dávkou metformíniumchloridu (2 až 3 g/ deň) je možné nahradiť dve filmom obalené tablety s 500 mg metformíniumchloridu jednou filmom obalenou tabletou Siofor 1000.

Maximálna odporúčaná dávka metformíniumchloridu je 3 g denne rozdelená na 3 dávky.

Keď sa uvažuje o zmene z iného perorálneho antidiabetika: ukončite liečbu iným liekom a začnite s podávaním metformíniumchloridu v uvedených dávkach.

Kombinácia s inzulínom

Metformíniumchlorid a inzulín sa môžu používať v kombinovanej terapii, aby sa dosiahla lepšia kontrola glukózy v krvi. Metformíniumchlorid sa podáva vo zvyčajných začiatočných dávkach 500 mg alebo 850 mg 2 alebo3 krát denne, kým dávka inzulínu sa upraví na základe hodnôt glukózy v krvi.

Starší ľudia

Vzhľadom na možnosť zníženia renálnej funkcie u starších ľudí sa má dávkovanie metformíniumchloridu upraviť podľa renálnej funkcie. Potrebná je pravidelná kontrola funkcie obličiek (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Monoterapia a kombinácia s inzulínom

 • Siofor 1000 sa môže používať u detí vo veku od 10 rokov a u dospievajúcich.

 • Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu jedenkrát denne, užívaná počas jedla alebo po jedle.


Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť podľa hodnôt glukózy v krvi. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu. Maximálna odporučená dávka metformíniumchloridu sú 2 g denne rozdelená do dvoch alebo troch dávok.

Spôsob podávania

Forma deliteľnej tablety umožňuje, že filmom obalené tablety sa môžu rozdeliť tak, ako iné tablety, dvomi rukami alebo tlakom palca na tabletu položenú väčšou deliacou ryhou smerom dolu na tvrdý, hladký povrch.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Diabetická ketoacidóza, diabetická prekóma.

- Zlyhanie obličiek alebo dysfunkcia obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min).

- Akútne stavy s možnou zmenou renálnej funkcie ako je:

dehydratácia, závažná infekcia, šok.

- Akútne alebo chronické ochorenie, ktoré môže spôsobiť tkanivovú hypoxiu ako je:

srdcové alebo respiračné zlyhanie, nedávny infarkt myokardu, šok.

- Hepatálna insuficiencia, akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je zriedkavá, ale závažná (vysoká mortalita, ak sa promptne nelieči) metabolická komplikácia, ktorá môže vzniknúť v dôsledku akumulácie metformínu. Hlásené prípady laktátovej acidózy u pacientov liečených metformínom sa vyskytli predovšetkým u diabetických pacientov so signifikantným renálnym zlyhaním. Výskyt laktátovej acidózy môže byť a má byť znížený zhodnotením aj iných pridružených rizikových faktorov ako je zle kontrolovaný diabetes, ketóza, dlhodobé hladovanie, nadmerné požívanie alkoholu, hepatálna insuficiencia a akýkoľvek stav spojený s hypoxiou.

Diagnóza

Riziko vzniku laktátovej acidózy sa musí zvážiť aj pri nešpecifických symptómoch ako sú svalové kŕče s tráviacimi poruchami ako bolesť žalúdka a závažná asténia.


Laktátovú acidózu charakterizuje acidotické dyspnoe, abdominálna bolesť a hypotermia, po ktorej nasleduje kóma. Laboratórne diagnostické nálezy sú: znížené pH krvi, hladina laktátu v plazme nad 5 mmol/l a zvýšený deficit aniónov a zvýšený pomer laktát/pyruvát. Pri podozrení na metabolickú acidózu sa musí prerušiť podávanie metformínu a pacient má byť bezodkladne hospitalizovaný (pozri časť 4.9).


Lekár musí informovať pacientov o riziku a príznakoch laktátovej acidózy.

Funkcia obličiek

Keďže sa metformín vylučuje obličkami, klírens kreatinínu (môže byť odhadnutý na základe hladín kreatinínu v sére použitím Cockcroftovho-Gaultovho vzorca) sa musí stanoviť pred začatím liečby a potom pravidelne:

- najmenej raz ročne u pacientov s normálnou funkciou obličiek,

- najmenej dva až štyrikrát ročne u pacientov s hladinou klírens kreatinínu na spodnej hranici normálu a u starších pacientov.

Zníženie funkcie obličiek u starších pacientov je časté a asymptomatické. Osobitná opatrnosť je potrebná v situáciách, kde môže dôjsť k zhoršeniu renálnej funkcie, napríklad na začiatku antihypertenzívnej terapie alebo diuretickej terapie a na začiatku terapie nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAID).


Podávanie kontrastných látok obsahujúcich jód

Pri rádiologických vyšetreniach môže intravaskulárne podanie kontrastných látok obsahujúcich jód viesť k renálnemu zlyhaniu. To môže vyvolať akumuláciu metformínu a zvýšenie rizika laktátovej acidózy. Podávanie metformínu sa musí prerušiť 48 hodín pred alebo v čase vyšetrenia a s opätovným podávaním sa nemá začať skôr ako 48 hodín po vyšetrení, a to iba vtedy, ak sa vyšetrením overila normálna funkcia obličiek. (pozri časť 4.5)

Chirurgia

Podávanie metformínu sa musí prerušiť 48 hodín pred plánovaným chirurgickým zákrokom v celkovej, spinálnej alebo peridurálnej anestézii. Terapia sa nemá začať skôr ako 48 hodín po zákroku alebo po obnovení perorálnej výživy, a to iba vtedy, ak sa vyšetrením potvrdila normálna funkcia obličiek.

Iné opatrenia

 • Všetci pacienti majú pokračovať v ich diéte s pravidelne rozdeleným denným príjmom uhľohydrátov. Pacienti s nadváhou majú pokračovať v ich nízkoenergetickej diéte.

 • Pravidelne sa majú vykonávať zvyčajné laboratórne vyšetrenia na monitorovanie diabetu.

 • Samotný metformín nespôsobuje hypoglykémiu, ale opatrnosť sa odporúča pri používaní v kombinácii s inzulínom alebo inými perorálnymi antidiabetikami (napr. sulfonylmočovina alebo meglitinidy).

Pediatrická populácia

Diagnóza diabetu mellitus typu 2 má byť potvrdená pred začatím liečby metformínom.

Počas jednoročných kontrolovaných klinických štúdií sa nezaznamenal žiadny účinok metformínu na rast a dospievanie, avšak nie sú k dispozícii žiadne údaje z dlhodobých pozorovaní. Preto sa odporúča pozorné sledovanie účinku metformínu na tieto parametre u detí, najmä u detí v predpubertálnom veku.

Deti vo veku medzi 10. a 12. rokom

Do kontrolovaných klinických štúdií u detí a dospievajúcich bolo zaradených iba 15 subjektov vo veku od 10 - 12 rokov. Aj keď sa účinnosť a bezpečnosť metformíniu u týchto detí nelíšila od účinnosti a bezpečnosti u starších detí a dospievajúcich, pri predpisovaní lieku deťom vo veku od 10 - 12 rokov sa odporúča zvýšená opatrnosť.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné užívanie, ktoré sa neodporúča

- Alkohol

Zvýšené riziko laktátovej acidózy je spojené s akútnou intoxikáciou alkoholom, hlavne v prípade:

 • pôstu alebo podvýživy,

 • hepatálnej insuficiencie.


Pacient sa má vyhýbať požívaniu alkoholu a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.

- Kontrastné látky s obsahom jódu

Intravaskulárne podanie kontrastných látok s obsahom jódu môže viesť k renálnemu zlyhaniu s následnou akumuláciou metformínu a zvýšením rizika laktátovej acidózy. Podávanie metformínu sa musí prerušiť 48 hodín pred alebo v čase vyšetrenia, a nesmie sa obnoviť do 48 hodín po vyšetrení, a to iba vtedy, keď sa vyšetrením overila normálna funkcia obličiek (pozri časť 4.4).

Kombinácie, ktoré vyžadujú opatrnosť pri užívaní

- Lieky, ktoré majú vlastnú hyperglykemickú aktivitu ako glukokortikoidy (systémové a lokálne podanie)a sympatomimetiká:

Môže byť potrebné častejšie monitorovanie hladiny glukózy v krvi, hlavne na začiatku terapie. Ak je to potrebné, treba upraviť dávkovanie metformínu počas terapie inými liekmi a po jej ukončení.


-Diuretiká, hlavne kľučkové diuretiká,môžu zvýšiť riziko laktátovej acidózy v dôsledku ich potenciálu na znižovanie funkcie obličiek.


- Lieky transportované organickými katiónovými transportérmi-2 (OKT 2), t.j. ranolazín alebo cimetidín:

Metformín v plazme (pri dávke 1000 mg dvakrát denne) sa zvyšuje 1,4 a 1,8 krát u pacientov s diabetom mellitus typu 2, ktorí užívajú súčasne ranolazín 500 mg a 1000 mg dvakrát denne v uvedenom poradí..

Štúdia so siedmimi zdravými dobrovoľníkmi ukázala, že cimetidín v dávke 400 mg dvakrát denne zvýšil systémovú expozíciu metformínu (AUC) o 50 % a Cmax o 81 %.

Preto sa v prípade, ak sú súčasne podávané kationové lieky, ktoré sú eliminované v obličkách tubulárnou sekréciou, odporúča dôsledné monitorovanie kontroly glykémie, úprava dávky v rámci odporúčaného dávkovania a uváženie zmeny v liečbe diabetu.4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Počas gravidity je nekontrolovaný diabetes (tehotenský alebo trvalý) spojený so zvýšeným rizikom vrodených abnormalít a perinatálnej úmrtnosti.

Obmedzené množstvo údajov o užívaní metformínu u tehotných žien nenaznačuje zvýšené riziko vrodených abnormalít. Štúdie na zvieratách nenaznačujú škodlivé účinky na graviditu, vývoj embrya alebo plodu, pôrod alebo postnatálny vývoj.

V období, keď pacientka plánuje otehotnieť a počas gravidity, sa diabetes neodporúča liečiť metformínom, ale na udržiavanie hladiny glukózy v krvi, ktorá je čo najbližšia normálnej hladine, sa má použiť inzulín, aby sa znížilo riziko malformácií plodu.

Laktácia

Metformín sa vylučuje do materského mlieka. U dojčených novorodencov/dojčiat matiek liečených metformínom neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky. Avšak, pretože sú dostupné iba obmedzené údaje, počas liečby metformínom sa dojčenie neodporúča. Treba rozhodnúť, či sa preruší laktácia, pričom treba vziať do úvahy prínos dojčenia a možné riziko nežiaducich účinkov pre dieťa.

Fertilita

Podávanie metformínu potkanom v dávkach vyšších ako 600 mg/kg/deň, ktoré sú približne trikrát vyššie ako je maximálna odporúčaná denná dávka pre ľudí na základe plochy povrchu tela, nemalo žiaden vplyv na fertilitu.

.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť a obsluhovať stroje

Monoterapia metformínom nespôsobuje hypoglykémiu, a preto nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Avšak, pacienti majú byť upozornení na riziko vzniku hypoglykémie, keď sa metformín užíva v kombinácii s inými antidiabetikami (sulfonylmočoviny, inzulín alebo meglitinidy).

4.8 Nežiaduce účinky

Pri liečbe metformínom sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky. Častosť výskytu je definovaná nasledovne: veľmi časté: ≥ 1/10; časté: ≥ 1/100 < 1/10; menej časté: ≥ 1/1 000 < 1/100; zriedkavé: ≥ 1/10 000 < 1/1 000; veľmi zriedkavé: < 1/10 000; neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov).

Poruchy metabolizmu a výživy:

Veľmi zriedkavé:

- Laktátová acidóza (pozri časť 4.4)

- Zníženie absorpcie vitamínu B12so znížením hladiny v sére počas dlhodobého užívania metformínu. Odporúča sa zvážiť túto etiológiu u pacientov s megaloblastickou anémiou.


Poruchy nervového systému:

Časté:

- Poruchy chuti.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté:

- Gastrointestinálne poruchy ako nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku terapie a vo väčšine prípadov spontánne vymiznú. Na prevenciu týchto nežiaducich účinkov sa odporúča, aby sa metformín užíval 2 alebo 3-krát denne počas jedla alebo po jedle. Pomalé zvyšovanie dávky môže tiež zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu.

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé:

- Ojedinelé hlásenia abnormálnych výsledkov testov pečeňových funkcií alebo hepatitída, ktorá sa vyliečila po vysadení metformínu.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi zriedkavé:

- Kožné reakcie ako erytém, pruritus, urtikária.


Pediatrická populácia

V publikovaných údajoch, v údajoch získaných po uvedení lieku na trh a v kontrolovaných klinických štúdiách u limitovaného počtu pediatrických súborov vo veku 10 – 16 rokov liečených počas 1 roka, boli hlásené nežiaduce účinky podobného typu a závažnosti ako tie, ktoré boli hlásené u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.4.9 Predávkovanie

Hypoglykémia sa nepozorovala pri dávkach do 85 g metformíniumchloridu, hoci za týchto podmienok sa vyskytla laktátová acidóza. Vysoké predávkovanie metformínom alebo sprievodné riziká môžu viesť k laktátovej acidóze. Laktátová acidóza je medicínsky naliehavý stav a musí sa liečiť v nemocnici. Najúčinnejším spôsobom odstránenia laktátu a metformínu je hemodialýza.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lieky znižujúce glukózu v krvi okrem inzulínu, biguanidy
ATC kód: A10BA02

Mechanizmus účinku


Metformín môže účinkovať 3 mechanizmami:


(1) redukcia tvorby hepatálnej glukózy inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy;

(2) zvyšovanie citlivosti k inzulínu vo svaloch, zlepšovanie vychytávania a utilizácie glukózy na periférii;

(3) spomalenie intestinálnej absorpcie glukózy.

Metformín stimuluje intracelulárnu syntézu glykogénu účinkom na glykogénsyntázu. Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých typov prenášačov glukózy cez membrány (GLUT), ktoré sú v súčasnosti známe.

Farmakodynamický účinok

Metformín je biguanid s antihyperglykemickým účinkom, znižuje bazálnu aj postprandiálnu hladinu glukózy v plazme. Nestimuluje sekréciu inzulínu, preto nevzniká hypoglykémia. U ľudí má metformín, nezávisle od jeho pôsobenia na glykémiu, priaznivý účinok na metabolizmus lipidov. Ukázalo sa to v terapeutických dávkach, v stredne dlhých a dlhodobých kontrolovaných klinických štúdiách: metformín znižuje celkový cholesterol, LDL cholesterol a hladinu triglyceridov.

V klinických štúdiách bolo užívanie metformínu spojené so stabilnou hmotnosťou tela alebo s jej miernym znížením.

Klinická účinnosť a bezpečnosť:

V prospektívnej randomizovanej štúdii (UKPDS) sa zistil dlhodobý priaznivý vplyv intenzívnej regulácie glukózy v krvi u dospelých pacientov s diabetom typu 2.

Analýza výsledkov u obéznych pacientov liečených metformíniumchloridom po zlyhaní samotnej diéty ukázala:

- signifikantné zníženie absolútneho rizika akýchkoľvek komplikácií spojených s diabetom v metformíniumchloridovej skupine (29,8 prípadov/ 1000 pacientorokov) verzus diéta samotná (43,3 prípadov/ 1000 pacientorokov), p = 0,0023, verzus skupiny v kombinácii so sulfonylmočovinou a monoterapiou inzulínom (40,1 prípadov/ 1000 pacientorokov), p = 0,0034;

- signifikantná redukcia absolútneho rizika mortality spojenej s diabetom: metformíniumchlorid 7,5 prípadov/ 1000 pacientorokov, diéta samotná 12,7 prípadov/ 1000 pacientorokov, p = 0,017;

- signifikantná redukcia absolútneho rizika celkovej mortality: metformíniumchlorid 13,5 prípadov/ 1000 pacientorokov verzus diéta samotná 20,6 prípadov/ 1000 pacientorokov (p = 0,011) verzus skupiny v kombinácii so sulfonylmočovinou a monoterapiou inzulínom 18,9 prípadov/ 1000 pacientorokov, (p = 0,021);

- signifikantná redukcia absolútneho rizika infarktu myokardu: metformíniumchlorid 11 prípadov/ 1000 pacientorokov, diéta samotná 18 prípadov/ 1000 pacientorokov (p = 0.01).

Pre metformíniumchlorid použitý v druhej terapeutickej línii v kombinácii so sulfonylmočovinou sa nedokázala klinicky významná výhoda.

U diabetu typu 1 sa u vybraných pacientov použila kombinácia metformíniumchloridu a inzulínu, ale klinický prospech tejto kombinácie sa formálne nedokázal.


Pediatrická populácia

Kontrolované klinické štúdie na limitovanej detskej populácii vo veku 10 - 16 rokov liečenej 1 rok preukázali podobnú zmenu v kontrole glykémie ako u dospelých pacientov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnej dávke metformíniumchloridu je Tmax 2,5 hodiny. Absolútna biologická dostupnosť tabliet s 500 mg a 850 mg metformíniumchloridu je približne 50 - 60 % u zdravých subjektov. Po perorálnej dávke neabsorbovaná frakcia zachytená v stolici bola 20 - 30 %.

Po perorálnom podaní je absorpcia metformínu saturovateľná a neúplná. Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie metformínu je nelineárna.

Pri odporúčaných dávkach metformíniumchloridu a dávkovacej schéme sa dosiahne rovnovážna koncentrácia v plazme v rozmedzí 24 až 48 hodín a je všeobecne nižšia ako 1 µg/ml. V kontrolovaných klinických štúdiách maximálna koncentrácia metformínu v plazme (Cmax) neprekračovala 4 µg/ml, dokonca ani pri maximálnych dávkach.

Potrava znižuje rozsah a mierne spomaľuje absorpciu metformínu. Po podaní dávky 850 mg metformíniumchloridu sa pozoroval o 40 % nižší vrchol plazmatickej koncentrácie, o 25% nižšia AUC (plocha pod krivkou) a o 35 minút sa predĺžil čas na dosiahnutie najvyššej koncentrácie v plazme. Klinický význam týchto znížení nie je známy.

Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná. Metformín preniká do erytrocytov. Najvyššia koncentrácia v celej krvi je nižšia ako v plazme a dosiahne sa približne v rovnakom čase. Erytrocyty sú pravdepodobne sekundárnou oblasťou distribúcie. Priemerný distribučný objem (Vd) sa pohybuje medzi 63 - 276 l.

Biotransformácia

Metformín sa vylučuje nezmenený močom. U ľudí sa nezistili žiadne metabolity.

Eliminácia

Renálny klírens metformínu je > 400 ml/min, čo indikuje, že metformín sa eliminuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Po aplikácii perorálnej dávky je evidentný terminálny eliminačný polčas približne 6,5 hodiny.

Pri funkčnom poškodení obličiek sa znižuje renálny klírens proporčne ku kreatinínu a tak sa eliminačný polčas predlžuje, čo vedie k zvýšeniu hladín metformínu v plazme.

Pediatrická populácia

Štúdia s jednorazovou dávkou: Zistilo sa, že famakokinetický profil u detských pacientov po podaní jednorazovej dávky 500 mg metformíniumchloridu je podobný profilu, ktorý sa pozoroval u dospelých.

Štúdia s viacnásobnou dávkou: Údaje sú obmedzené na jednu štúdiu. Po opakovanom podávaní 500 mg metformíniumchloridu dvakrát denne počas 7 dní sa detským pacientom maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) znížila približne o 33 % a systémová expozícia

(AUC0-t) o približne 40% v porovnaní s dospelými pacientmi s diabetom, ktorí dostávali opakované dávky 500 mg dvakrát denne počas 14 dní. Keďže dávka sa individuálne titruje na základe glykemickej kontroly, táto skutočnosť má obmedzený klinický význam.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií bezpečnosti, farmakológie, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

Hypromelóza

Povidón K 25
Magnéziumstearát (Ph. Eur.) (rastlinný)

Obal tablety:

Hypromelóza

Makrogol 6000
Oxid titaničitý (E 171)


6.2 InkompatibilityNeaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/hliníkový blister.

Balenie s 10, 30, 60, 90 alebo 120 filmom obalenými tabletami.
Nemocničné balenie so 600 (20 x 30) filmom obalenými tabletami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Laboratori Guidotti S.p.A.

Via Livornese, 897

56122 La Vettola (Pisa)

Taliansko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

18/0145/05-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 24.06.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15.5.2013

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2014

9


Siofor 1000