+ ipil.sk

Siofor 500Príbalový leták

Príloha č: 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/00720


Písomná informácia pre používateľa


Siofor 500

500 mg, filmom obalené tablety

metformíniumchlorid


Použitie pre deti nad 10 rokov a pre dospelých.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Siofor 500 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Siofor 500
3. Ako užívať Siofor 500
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Siofor 500

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Siofor 500 a na čo sa používa

Siofor 500 obsahuje liečivo metformín. Patrí do skupiny liekov nazývaných biguanidy a používa sa na liečbu cukrovky nezávislej od inzulínu (diabetes mellitus 2. typu) u dospelých a detí nad 10 rokov.


Siofor 500 je liek, ktorý sa používa na zníženie príliš vysokej hladiny glukózy v krvi u pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu); najmä u pacientov s nadváhou, u ktorých sa nepodarilo dosiahnuť potrebné zníženie hladiny glukózy v krvi samotnou diétou a cvičením.


Dospelí


Lekár vám môže predpísať Siofor 500 samostatne (monoterapia) alebo v kombinácii s inými perorálnymi liekmi na zníženie hladiny glukózy v krvi alebo v kombinácii s inzulínom.


Deti a mladiství


Deťom nad 10 rokov a mladistvým môže lekár predpísať Siofor 500 ako monoterapiu alebo v kombinácii s inzulínom.


Po neúspešných dietetických opatreniach u diabetických pacientov s nadváhou (diabetes mellitus 2. typu) bolo možné pri liečbe metformínom ako liečbe prvej voľby preukázať nižšie riziko komplikácií súvisiacich s cukrovkou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Siofor 500


Neužívajte Siofor 500

- ak ste alergický na metformínumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak máte prekyslenie krvi pri cukrovke (diabetická ketoacidóza) alebo extrémne vysokú hodnotu glukózy v krvi ako štádium diabetickej prekómy;

- ak máte zlyhanie obličiek alebo máte poškodenú funkciu obličiek;

- ak máte v súčasnosti (akútne) stavy, ktoré môžu viesť k poškodeniu funkcie obličiek, napríklad

strata tekutín spôsobená pretrvávajúcim vracaním alebo závažnou hnačkou,

závažné infekcie,

obehové zlyhanie (šok);

Problémy s obličkami vás môžu dostať do rizika laktátovej acidózy (pozri „Upozornenia

a opatrenia“ nižšie);

- ak máte absolvovať vyšetrenia s podávaním kontrastných látok obsahujúcich jód do krvného obehu. Siofor 500 sa musí prestať užívať pred, počas a 48 hodín po vyšetrení;

- ak máte akútne alebo chronické ochorenia, ktoré môžu viesť k nedostatku kyslíka v telesných tkanivách (tkanivová hypoxia), ako je

zlyhanie srdca alebo poruchy funkcie pľúc,

nedávny srdcový infarkt,

obehové zlyhanie (šok);

Nedostatočné zásobenie tkanív kyslíkom vás môže dostať do rizika laktátovej acidózy

(pozri „Upozornenia a opatrenia“ nižšie)

- ak máte poškodenú funkciu pečene alebo akútnu otravu alkoholom alebo trpíte alkoholizmom.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Siofor 500, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte bakteriálnu alebo vírusovú infekciu (napr. chrípku, infekciu dýchacích ciest, infekciu močových ciest);

- v situáciách, kedy môže dôjsť k poškodeniu funkcie obličiek (napr. na začiatku liečby určitými liekmi na liečbu vysokého krvného tlaku alebo reumatických ochorení).


Riziko nežiaducej akumulácie a teda aj riziko prekyslenia krvi kyselinou mliečnou

(laktátová acidóza) je podmienené najmä funkciou obličiek, preto je overenie normálnej funkcie obličiek podmienkou pre liečbu Sioforom 500.


Vyšetrenie funkcie vašich obličiek na základe stanovenia hladiny kreatinínu v sére sa preto musí opakovať v intervaloch minimálne jedenkrát ročne, ak je to možné aj častejšie. Ak je hladina vášho kreatinínu v sére na hornej hranici normy, kontrolné vyšetrenie má byť vykonané aspoň dva až štyrikrát ročne. Je nutné upozorniť, že najmä u starších ľudí samotná hodnota kreatinínu v sére nie je vždy spoľahlivá; pred začatím liečby preto môže byť potrebné stanoviť ďalší ukazovateľ funkcie obličiek, klírens kreatinínu.


Pri vyšetreniach s podávaním kontrastných látok obsahujúcich jód do krvného obehu existuje riziko akútneho zlyhania obličiek. Vaša liečba Sioforom 500 sa preto musí prerušiť pred alebo v čase vyšetrenia a môže sa znovu začať dva dni po vyšetrení a to len v prípade, ak nové vyšetrenie potvrdilo normálnu funkciu obličiek.


Ak máte naplánovanú operáciu s celkovou alebo spinálnou alebo peridurálnou anestéziou, liečba Sioforom 500 musí byť prerušená dva dni pred operáciou a môže taktiež pokračovať dva dni po zákroku, ak sa potvrdila normálna funkcia obličiek.

Váš lekár rozhodne, či v tomto čase potrebujete inú liečbu. Je dôležité, aby ste presne dodržali inštrukcie vášho lekára.


Deti a dospievajúci

Pred začatím liečby Sioforom 500 u detí a mladistvých musí lekár potvrdiť diagnózu diabetes 2. typu.


Počas ročných kontrolovaných klinických skúšok nebol pozorovaný žiadny vplyv metformínu na rast a dospievanie, v súčasnosti však neexistujú dlhodobé výsledky.


Nakoľko v klinických štúdiách bolo zaradených iba niekoľko detí vo veku medzi 10 a 12 rokmi, je pri liečbe detí tejto vekovej skupiny Sioforom 500 potrebná zvýšená opatrnosť.


Prosím všimnite si nasledujúcu informáciu o osobitnom riziku laktátovej acidózy.

Siofor 500 môže spôsobiť veľmi zriedkavú, ale závažnú komplikáciu nazývanú laktátová acidóza (prekyslenie krvi kyselinou mliečnou), hlavne pri narušenej funkcii obličiek. Riziko laktátovej acidózy je tiež zvýšené pri nekontrolovanom diabete, dlhšom hladovaní alebo príjme alkoholu. Príznakmi laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti so závažnou únavou a ťažkosti s dýchaním. Ak k tomu dôjde, môžete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, nakoľko laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Ihneď prestaňte užívať Siofor 500a ihneď informujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.


Samotný Siofor 500 nespôsobuje hypoglykémiu (príliš nízku hladinu glukózy v krvi). Avšak ak užívate Siofor 500 spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (ako sú sulfonylmočoviny, inzulín, meglitinidy), existuje riziko hypoglykémie. Ak sa u vás objavia príznaky hypoglykémie ako je slabosť, závraty, zvýšené potenie, rýchla srdcová činnosť, poruchy videnia alebo poruchy koncentrácie, zvyčajne pomáha jesť alebo piť niečo, čo obsahuje cukor.

Siofor 500 nemôže nahradiť prínosy zdravého životného štýlu. Nasledujte rady lekára, ktoré vám dal o dodržiavaní diéty a pravidelne cvičte.


Monitorovanie


Váš lekár vás bude pravidelne vyšetrovať aby kontroloval hladinu glukózy vo vašej krvi a podľa nej prispôsobí dávku Sioforu 500. Ubezpečte sa, že vaše návštevy lekára sú pravidelné. To je dôležité najmä pre deti a dospievajúcich alebo starších ľudí.


Váš lekár bude tiež kontrolovať najmenej raz ročne funkciu vašich obličiek. Ak ste starší človek alebo máte poruchu funkcie obličiek môžete potrebovať častejšiu kontrolu ich funkcie.


Iné lieky a Siofor 500

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi


Najmä oznámte vášmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:


Niektoré lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (ACE inhibítory) rovnako ako kontrastné látky s obsahom jódu pre RTG vyšetrenie alebo lieky s obsahom alkoholu.


Ranolazín (užívaný na liečbu angíny pektoris) alebo cimetidín (na liečbu problémov so žalúdkom).


Lieky s obsahom kortizónu (kortikosteroidy), niektoré lieky na liečbu bronchiálnej astmy (ß-sympatomimetiká), lieky na zvýšenie vylučovania moču (diuretiká).


Siofor 500 a jedlo, nápoje a alkohol

Pokračujte s diétou počas užívania Sioforu 500 a osobitne dbajte na rovnomerné rozloženie príjmu sacharidov počas dňa. Ak máte nadváhu, musíte pokračovať s redukčnou diétou pod dohľadom lekára.

Počas liečby Sioforom 500 sa vyvarujte pitia alkoholických nápojov a konzumácie potravín s obsahom alkoholu, nakoľko príjem väčšieho množstva alkoholu predstavuje riziko zníženia glukózy v krvi (hypoglykémie) a výskytu závažného vedľajšieho účinku Sioforu 500 (laktátovej acidózy), najmä ak máte problémy s pečeňou alebo ak ste podvýživený.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Diabetické pacientky, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa nesmú liečiť Sioforom 500. V takýchto prípadoch sa má hladina glukózy v krvi upraviť na normálne hodnoty inzulínom. Informujte o týchto skutočnostiach svojho lekára, aby mohol zmeniť liečbu na inzulínovú.


Dojčenie

Počas dojčenia sa užívanie tohto lieku neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liečba samotným Sioforom 500 nevedie k zníženiu glukózy v krvi (hypoglykémii), a preto nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Pri kombinovanej liečbe s inými liekmi znižujúcimi glukózu v krvi (napr. sulfonylmočovina, inzulín, meglitinidy) vaša schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje alebo pracovať bez pevnej opory nôh môže byť ovplyvnená možným znížením glukózy v krvi. Symptómy hypoglykémie zahŕňajú slabosť, závraty, zvýšené potenie, rýchlu činnosť srdca, poruchy videnia alebo koncentrácie. Ak ste začali pociťovať tieto príznaky, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje.

 1. Ako užívať Siofor 500


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.


Dávkovanie Sioforu 500 musí určiť lekár pre každého pacienta osobitne na základe hodnôt glukózy v krvi a musí byť sledované pravidelnými kontrolami lekárom.


Pre individuálnu úpravu požadovanej udržiavacej dávky sú k dispozícii filmom obalené tablety s obsahom účinnej látky 850 mg, ako aj rozdeliteľné filmom obalené tablety s obsahom účinnej látky 1000 mg metformíniumchloridu.

Odporúčaná dávka je:


Dospelí

Vek

Jednotlivá dávka

Celková denná dávka

Dospelí

1- 2 filmom obalené tablety
(ekvivalentné 500 mg - 1000 mg metformíniumchloridu)

Na začiatku liečby 2 ‑ 3 filmom obalené tablety
(ekvivalentné 1000 ‑ 1500 mg metformíniumchloridu);
maximálne 2 filmom obalené tablety trikrát denne (ekvivalentné 3000 mg metformíniumchloridu)


Použitie u detí a dospievajúcich


Deti nad 10 rokov a dospievajúci


Samostatne (monoterapia) alebo v kombinovanej liečbe s inzulínom


Vek

Jednotlivá dávka

Celková denná dávka

Deti nad 10 rokov a dospievajúci

1 - 2 filmom obalené tablety
(ekvivalentné 500 mg - 1000 mg metformíniumchloridu)

Na začiatku liečby jedna filmom obalená tableta (ekvivalentné 500 mg metformíniumchloridu);
dávku je možné zvýšiť maximálne na 4 filmom obalené tablety ako dve až tri dávky (ekvivalentné 2 000 mg metformíniumchloridu)


Ak už užívate inzulín, váš lekár vám povie, ako začať liečbu Sioforom 500.


Starší ľudia

V prípade poškodenej funkcie obličiek, ktorá je častá u starších ľudí, dávka Sioforu 500 sa musí stanoviť na základe funkcie obličiek.


Prehltnite celú filmom obalenú tabletu počas jedla alebo po jedle a zapite dostatočným množstvom tekutiny (najvhodnejšie pohárom pitnej vody [200 ml]).

Ak užívate dve alebo viac filmom obalených tabliet, musia sa užiť rovnomerne počas dňa, napr. jedna filmom obalená tableta po raňajkách a jedna po večeri.

Ak máte pocit, že účinok Sioforu 500 je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.


Ak užijete viac Sioforu 500, ako máte

Ak ste užili väčšie množstvo Sioforu 500 ako ste mali, môže u vás vzniknúť laktátová acidóza.Príznaky laktátovej acidózy sú: vracanie, bolesť brucha so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti so závažnou únavou a ťažkosti s dýchaním. Ak k tomu dôjde, môžete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, nakoľko laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Ihneď informujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Siofor 500

Ak ste zabudli užiť Siofor 500, užite predpísané množstvo Sioforu 500 v najbližšom predpísanom čase a usilujte sa v budúcnosti dodržiavať inštrukcie. Neužívajte dvojitú dávku aby ste nahradili dávku vynechanú.


Ak prestanete užívať Siofor 500

Ak ste prerušili liečbu Sioforom 500 bez toho, aby vám to odporučil lekár, musíte očakávať nekontrolované zvýšenie hladiny glukózy v krvi a výskyt neskorších komplikácií cukrovky akým je poškodenie očí, obličiek a ciev, v dlhodobom horizonte.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Významné vedľajšie účinky alebo príznaky, ktorým máte venovať pozornosť a opatrenia v prípade ich výskytu:

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí

 • Laktátová acidóza. Je veľmi zriedkavá, ale závažná komplikácia, najmä ak funkcia vašich obličiek je narušená. Príznakmi laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti so závažnou únavou a ťažkosti s dýchaním. Ak k tomu dôjde, môžete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, nakoľko laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Ihneď prestaňte užívať Siofor 500 a ihneď informujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.


Ďalšie možné vedľajšie účinky

- Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí

 • Poruchy trávenia, ako sú nevoľnosť, vracanie a hnačka, bolesti brucha, strata chuti do jedla. Tieto sa obvykle vyskytujú na začiatku liečby a vo väčšine prípadov spontánne vymiznú. Na prevenciu výskytu týchto ťažkostí sa odporúča užívanie Sioforu 500 počas jedla alebo po jedle v podobe dvoch alebo troch samostatných dávok. Ak tieto ťažkosti pretrvávajú dlhší čas, prestaňte užívať Siofor 500 a poraďte sa so svojím lekárom.


- Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí

 • Zmena chute.


- Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí

 • Kožné reakcie ako je erytém (začervenanie kože), svrbenie a žihľavka.

 • Znížené vstrebávanie vitamínu B12 so znížením sérových hladín bolo pozorované u pacientov dlhodobo liečených metformínom. Toto treba zvážiť ako možnú príčinu u pacientov s megaloblastickou anémiou (chudokrvnosťou).

 • Funkčný test pečene mimo rozsahu normálnych hodnôt alebo zápal pečene (hepatitída), ktoré sú vratné po vysadení Sioforu 500. Ak sa tieto vedľajšie účinky vyskytnú u vás, prestaňte užívať Siofor 500 a kontaktujte vášho lekára.


Deti a dospievajúci

Limitované údaje o deťoch a dospievajúcich ukázali, že vedľajšie účinky boli podobné povahou aj závažnosťou tým, ktoré boli hlásené u dospelých.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Siofor 500


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Siofor 500obsahuje

Liečivo je metformíniumchlorid.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, ekvivalentné 390 mg metformínu.

Ďalšie zložky sú: hypromelóza, povidón K25, magnéziumstearát (Ph. Eur.) (rastlinný), makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá Siofor 500 a obsah balenia

Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety v blistri z priesvitného a pevného PVC zatavenom hliníkovou fóliou.

Balenie s 30 filmom obalenými tabletami.

Balenie so 60 filmom obalenými tabletami.

Balenie so 120 filmom obalenými tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.

7Siofor 500

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č:2014/05102-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Siofor 500

500 mg, filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, ekvivalentné 390 mg metformínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4. 1 Terapeutické indikácie


Liečba diabetes mellitus 2. typu hlavne u obéznych pacientov, ak sa nedosiahne uspokojivá regulácia glykémie diétou a cvičením.


 • U dospelých môže byť Siofor použitý buď v monoterapii alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.


 • U detí od 10 rokov a u mladistvých môže byť Siofor použitý buď v monoterapii alebo v kombinácii s inzulínom.


Použitie metformíniumchloridu ako lieku prvej voľby u obéznych pacientov s diabetom 2. typu po zlyhaní diéty preukázalo zníženie výskytu diabetických komplikácií (pozri časť 5.1).


4. 2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí


Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami


Zvyčajná začiatočná dávka je jedna filmom obalená tableta 2- alebo 3-krát denne podaná počas jedla alebo po jedle.


Po 10 až 15 dňoch je potrebné dávku upraviť na základe meraní hladiny glukózy v krvi. Pomalé zvýšenie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť.


Maximálna odporúčaná dávka metformíniumhloridu je 3g denne rozdelená na 3 dávky.


Ak je určený prechod z iných perorálnych antidiabetík, ukončite liečbu iným liekom a začnite liečbu metformíniumchloridom v dávke popísanej vyššie.


Kombinácia s inzulínom


Metformíniumchlorid a inzulín môžu byť použité v kombinovanej terapii za účelom dosiahnutia lepšej regulácie glukózy v krvi. Metformíniumchlorid je podávaný vo zvyčajnej začiatočnej dávke jedna filmom obalená tableta 2 alebo 3-krát denne, zatiaľ čo dávka inzulínu je upravená na základe meraní hladín glukózy v krvi.


Starší ľudia


Z dôvodu možnej zníženej renálnej funkcie u starších ľudí je potrebné upraviť dávkovanie metformíniumchloridu na základe funkcie obličiek. Je potrebné pravidelné posúdenie funkcie obličiek (pozri časť 4.4.).


Pediatrická populácia


Monoterapia a kombinácia s inzulínom


- Siofor môžu užívať deti od 10 rokov a dospievajúci.

- Zvyčajná začiatočná dávka je jedna filmom obalená tableta jedenkrát denne počas jedla alebo po jedle.


Po 10 až 15 dňoch je potrebné dávku upraviť na základe meraní glukózy v krvi. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 2 g metformíniumchloridu denne, rozdelená do 2 alebo 3 jednotlivých dávok.

4. 3 Kontraindikácie


Precitlivelosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


- Diabetická ketoacidóza, diabetická prekóma.

- Renálne zlyhanie alebo renálna dysfunkcia (klírens kreatinínu < 60 ml/min).

- Akútne stavy s možnosťou zmeny renálnej funkcie ako sú:

 • dehydratácia,

 • závažná infekcia,

 • šok.

- Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok (pozri časť 4.4).

- Akútne alebo chronické ochorenie, ktoré môže spôsobiť tkanivovú hypoxiu ako sú:

 • kardiálne alebo respiračné zlyhanie,

 • nedávny infarkt myokardu,

 • šok.

- Hepatálna insuficiencia, akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus.


4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Laktátová acidóza


Laktátová acidóza je zriedkavá, ale závažná (vysoká mortalita v prípade neposkytnutia rýchlej liečby) metabolická komplikácia, ktorá môže nastať v dôsledku akumulácie metformínu. Hlásené prípady laktátovej acidózy upacientov užívajúcich metformín, sa vyskytli hlavne u diabetických pacientov so závažným zlyhaním obličiek. Výskyt laktátovej acidózy môže a má byť redukovaný vyhodnotením aj ďalších súvisiacich rizikových faktorov ako je nedostatočne kontrolovaný diabetes, ketóza, dlhodobé hladovanie, nadmerné požívanie alkoholu, insuficiencia pečene a akékoľvek stavy spojené s hypoxiou.


Diagnóza

Riziko laktázovej acidózy sa musí zvážiť v prípade nešpecifických príznakov ako sú svalové kŕče s tráviacimi poruchami ako bolesť brucha a závažná asténia.

Laktátová acidóza je charakteristická acidotickým dyspnoe, abdominálnou bolesťou a hypotermiou, po ktorých nasleduje kóma. Diagnostické laboratórne nálezy sú znížená hodnota pH krvi, hladiny laktátu v plazme nad 5 mmol/l a zvýšená aniónová medzera a zvýšený pomer laktát/pyruvát. Pri podozrení na metabolickú acidózu má byť metformín vysadený a pacient musí byť ihneď hospitalizovaný (pozri časť 4.9).


Lekári musia upozorniť pacientov na riziko a na príznaky laktátovej acidózy.


Funkcia obličiek


Pretože metformín sa vylučuje obličkami, je potrebné stanoviť klírens kreatinínu (hladina kreatinínu v sére môže byť odhadnutá použitím Cockcroft-Gault vzorca) pred začatím liečby a pravidelne počas liečby:

 • minimálne jedenkrát ročne u pacientov s normálnou funkciou obličiek,

 • minimálne dvakrát až štyrikrát ročne u pacientov s hladinami sérového kreatinínu na dolnej hranici normálu a u starších ľudí.


Znížená funkcia obličiek je u starších ľudí častá a asymptomatická. Zvláštna pozornosť je potrebná v situáciách, pri ktorých môže dôjsť k poškodeniu renálnej funkcie, napríklad na začiatku antihypertenzívnej terapie, diuretickej terapie alebo na začiatku terapie nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAID).


Podávanie jódových kontrastných látok

Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok pri rádiologických vyšetreniach môže viesť k zlyhaniu obličiek. Tomôževyvolaťakumuláciumetformínu, čo zvyšujerizikolaktátovejacidózy.Podávanie metformínu musí byť prerušené pred alebo v čase vyšetrenia a nemá byť znova obnovené skôr ako 48 hodín po vyšetrení a iba v prípade, ak bola opätovne vyšetrená renálna funkcia a nález bol v norme (pozri časť 4.5).


Chirurgia

Podávanie metformínu treba prerušiť 48 hodín pred plánovaným chirurgickým výkonom v celkovej, spinálnej alebo peridurálnej anestézii. V liečbe sa nemá pokračovať skôr ako 48 hodín po chirurgickom výkone alebo po obnovení orálnej výživy a to len v prípade, ak sú funkcie obličiek v norme.


Ďalšie opatrenia:

 • Všetci pacienti majú pokračovať v diéte s pravidelne rozdeleným denným príjmom sacharidov. Obézni pacienti majú pokračovať v nízko-energetickej diéte.

 • Majú byť vykonávané pravidelné zvyčajné laboratórne testy pre monitorovanie diabetu.

 • Samotný metformín nespôsobuje hypoglykémiu, ale je potrebná opatrnosť, ak sa používa v kombinácii s inzulínom alebo inými perorálnymi antidiabetikami (napr. sulfonylmočovinou alebo meglitinidmi).

Pediatrická populácia

Diagnóza diabetes mellitus 2. typu musí byť potvrdená pred začiatkom liečby metformínom.


Počas jednoročných kontrolovaných klinických skúšok nebol pozorovaný žiadny vplyv metformínu na rast a dospievanie, avšak nie sú dostupné žiadne dlhodobé údaje. Preto sa odporúča dôsledné sledovanie týchto účinkov metformínu u detí liečených metformínom, najmä dospievajúcich detí.


Deti vo veku medzi 10 a 12 rokov

Len 15 jedincov vo veku medzi 10 a 12 rokov bolo zahrnutých do kontrolovaných klinických štúdií s deťmi a dospievajúcimi. Hoci účinnosť a bezpečnosť metformínu u týchto detí sa nelíšila od účinnosti a bezpečnosti u starších detí a dospievajúcich, odporúča sa zvláštna opatrnosť pri predpisovaní metformínu deťom vo veku medzi 10 a 12 rokov.


4. 5 Liekové a iné interakcie


Súčasné užívanie, ktoré sa neodporúča


Alkohol

Akútna intoxikácia alkoholom je spojená so zvýšeným rizikom laktátovej acidózy, hlavne v prípade:

 • hladovania alebo malnutrície,

 • hepatálnej insuficiencie.


Je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholu alebo liekom s obsahom alkoholu.


Jódové kontrastné látky

Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok môže viesť k zlyhaniu obličiek, čo má za následok akumuláciu metformínu a zvýšené riziko laktátovej acidózy.

Podávanie metformínu má byť prerušené pred alebo v čase vyšetrenia a nemá byť obnovené skôr ako 48 hodín po vyšetrení a iba v prípade, ak bola opätovne vyšetrená funkcia obličiek a nález bol v norme (pozri časť 4.4).


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri užívaní


- Lieky s vlastnou hyperglykemickou aktivitou (napr. glukokortikoidy (systémové a lokálne podanie) a sympatomimetiká:

Môže sa požadovať častejšie sledovanie hladiny glukózy v krvi, hlavne na začiatku liečby. Ak je to potrebné, má byť upravené dávkovanie metformínu počas liečby iným liekom a po jej ukončení.

ACE-inhibítorymôžu znižovať hladiny glukózy v krvi. Ak je to potrebné, má byť upravené dávkovanie antidiabetického lieku počas liečby inými liekmi a po jej ukončení.


- Diuretiká, najmä kľučkové diuretiká, možu zvyšovať riziko laktátovej acidózy vzhľadom na ich potenciál znižovať funkciu obličiek.


-Liekyprepravované pomocouorganickýchkatiónovTransporter-2 (OCT2), napr.ranolazínalebocimetidín:
Plazmatická hladinametformínu(1000 mgdvakrátdenne) sa zvýšila1,4-a 1,8-násobne upacientov sdiabetesmellitus2.typu, keď bol podávanýsranolazínom500mga1000mgdvakrátdenne v uvedenom poradí.

Štúdiavykonaná u siedmychnormálnychzdravýchdobrovoľníkov ukázala, žecimetidín podávanývdávke400mgdvakrátdenne, zvýšil systémovúexpozíciumetformínu(AUC) o50% aCmaxo81%.
Pretoby sa malo zvážiť starostlivémonitorovanie glykémie, úpravadávkyvodporúčanomdávkovaníazmenyv liečbe diabetu, aksú podávanékatiónovélieky, ktorévylučovanérenálnoutubulárnousekréciou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nekontrolovanýdiabetespočasgravidity(gestačný alebotrvalý) je spojenýsozvýšenýmrizikomkongenitálnychabnormalítaperinatálnejmortality.
Obmedzenémnožstvoúdajov o užívanímetformínuugravidnýchžiennenaznačujezvýšené riziko vrodených chýb.

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky vzhľadom na graviditu, embryonálny alebo fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3.).Keď pacientka plánuje otehotnieť a počas gravidity sa odporúča, aby diabetes nebol liečený metformínom, ale inzulínom na udržanie hladín glukózy v krvi, čo najbližšie k normálu s cieľom znížiť riziko poškodenia plodu.


Laktácia

Metformín sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Nepreukázali sa žiadne účinky metformínu u dojčených detí/ novorodencov liečených matiek. Avšak, k dispozícii sú len obmedzené údaje a počas liečby metformínom sa dojčenie neodporúča. Pri rozhodnutí, či prerušiť dojčenie je treba vziať do úvahy prínos dojčenia a potenciálne riziko nežiaducich účinkov na dieťa.


Fertilita

Plodnosťsamcovalebosamícpotkanovnebolaovplyvnenámetformínom, keď sapodávalvdávkach600mg/kg/deň, čo je približnetrojnásobokmaximálnej odporúčanej dennejdávkyprečloveka nazákladeporovnania plochypovrchutela.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Monoterapia metformínom nespôsobuje hypoglykémiu, a preto Siofor nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak, pacienti majú byť upozornení na riziko hypoglykémie, ak sa metformín užíva v kombinácii s inými antidiabetikami (napr. deriváty sulfonylmočoviny, inzulín alebo meglitinidy).


4.8 Nežiaduce účinky


Pri liečbe metformínom sa môžu vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky:

Frekvencie výskytu sú definované nasledovne:


Veľmi časté: (≥ 1/10)

Časté: (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté: (≥ 1/1,000 až < 1/100)

Zriedkavé: (≥ 1/10,000 až <1 /1,000)

Veľmi zriedkavé: (< 1/10,000)

Neznáme: (nedajú sa stanoviť z dostupných údajov)


Poruchy metabolizmu a výživy


Veľmi zriedkavé:

- Laktátová acidóza (0,03 prípadov / 1 000 pacientorokov; pozri časť 4.4.).


- Bola pozorovaná znížená absorpcia vitamínu B12spolu s poklesom sérových hladín u pacientov dlhodobo liečených metformínom. Túto etiológiu sa odporúča zvážiť u pacientov s megaloblastickou anémiou.


Poruchy nervového systému


Časté: Zmena chuti.


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté: Gastrointestinálne poruchy ako je nauzea, vracanie, hnačka, abdominálna bolesť a strata chuti do jedla.

Tieto nežiaduce účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku terapie a vo väčšine prípadov spontánne vymiznú. Na zabránenie ich vzniku sa odporúča užívať metformín v 2 alebo 3 denných dávkach počas jedla alebo po jedle. Pomalé zvyšovanie dávky môže tiež zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť.


Poruchy pečene a žlčových ciest


Veľmi zriedkavé:Ojedinelé správy o abnormálnych výsledkov pečeňových testov alebo hepatitída, ktoré sa po ukončení liečby metformínom upravili.


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Veľmi zriedkavé: Kožné reakcie ako erytém, svrbenie, žihľavka.


Pediatrická populácia

V publikovaných a post marketingových údajoch a v kontrolovaných klinických štúdiách boli nežiaduce účinky u limitovanej pediatrickej populácie vo veku medzi 10. a 16. rokom liečenej počas jedného roka podobné v charaktere a závažnosti ako u dospelých pacientov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri dávkach do 85 g metformíniumchloridu sa hypoglykémia nepozorovala, aj keď laktátová acidóza sa za takýchto okolností vyskytla. Výrazné predávkovanie metformínom alebo súbežné riziká môžu viesť k laktátovej acidóze. Laktátová acidóza je medicínsky naliehavý stav a musí sa liečiť v nemocnici. Najúčinnejšou metódou odstránenia laktátu a metformínu je hemodialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Perorálne antidiabetikum


Farmakoterapeutická skupina: Lieky znižujúce hladinu glukózy v krvi, okrem inzulínov. Biguanidy.


ATC kód: A10BA02


Mechanizmus účinku


Metformín môže pôsobiť prostredníctvom 3 mechanizmov:

 1. Redukciou produkcie glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy;

 2. Zvýšením citlivosti na inzulín vo svaloch, zlepšením periférneho vychytávania a využitia glukózy;

 3. Oneskorením intestinálnej absorpcie glukózy.


Metformín stimuluje intracelulárnu syntézu glykogénu pôsobením na glykogén-syntetázu.


Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých doteraz známych typov membránových transportérov glukózy (GLUT) .


Farmakodynamické účinky


Metformín je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, znižujúci bazálnu aj postprandiálnu hladinu glukózy v plazme. Nestimuluje sekréciu inzulínu, a preto nevyvoláva hypoglykémiu.

U ľudí, nezávisle od jeho vplyvu na glykémiu, má metformín priaznivé účinky na lipidový metabolizmus. Toto bolo preukázané pri terapeutických dávkach v kontrolovaných, stredne-dlhých alebo dlhodobých klinických skúškach: metformín znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridov.

V klinických štúdiách bolo užívanie metformínu spojené so stabilnou hmotnosťou tela alebo s jej miernym znížením.


Klinická účinnosť a bezpečnosť:


Prospektívna randomizovaná štúdia (UKPDS) potvrdila dlhodobý priaznivý vplyv intenzívnej regulácie glukózy v krvi dospelých pacientov s diabetom 2. typu.


Analýza výsledkov u obéznych pacientov liečených metformíniumchloridom po zlyhaní samotnej diéty ukázala:

 • signifikantné zníženie absolútneho rizika akýchkoľvek komplikácií súvisiacich s diabetom v skupine liečenej metformíniumchloridom (29,8 prípadov/,1000 pacientorokov) oproti skupine liečenej diétou samotnou (43,3 prípadov/1,000 pacientorokov), p = 0,0023 a oproti skupinám s kombinovanou terapiou sulfonylmočovinou a inzulínom v monoterapii (40,1 prípadov/1,000 pacientorokov), p = 0,0034;

 • signifikantné zníženie absolútneho rizika mortality súvisiacej s diabetom: metformíniumchlorid 7,5 prípadov/1,000 pacientorokov, diéta samotná 12,7 prípadov/1,000 pacientorokov, p = 0,017;

 • signifikantné zníženie absolútneho rizika celkovej mortality; metformíniumchlorid 13,5 prípadov/1000 pacientorokov oproti diéte samotnej 20,6 prípadov/1,000 pacientorokov (p = 0,011) a oproti skupinám s kombinovanou terapiou sulfonylmočovinou a inzulínom v monoterapii 18,9 prípadov/1,000 pacientorokov (p = 0,021);

 • signifikantné zníženie absolútneho rizika infarktu myokardu: metformíniumchlorid 11 prípadov/1,000 pacientorokov, diéta samotná 18 prípadov/1,000 pacientorokov (p = 0,01).


Pre metformíniumchlorid použitý ako liek druhej voľby, v kombinácii so sulfonylmočovinou, nebol preukázaný prínos s ohľadom na klinický výsledok.


U diabetu 1. typu bola použitá kombinácia metformíniumchloridu a inzulínu u vybraných pacientov, ale klinický prínos tejto kombinácie nebol formálne potvrdený.


Pediatrická populácia

Kontrolované klinické skúšanie na limitovanom počte pediatrickej populácie vo veku 10 - 16 rokov liečených počas jedného roka, preukázali podobné glykemické výsledky, aké boli pozorované u dospelých.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po perorálnom podaní dávky metformíniumchloridu sa Tmaxdosiahne za 2,5 hodiny. Absolútna biologická dostupnosť 500 mg alebo 850 mg tablety metformíniumchloridu je približne 50 – 60 % u zdravých jedincov. Po perorálnom podaní dávky bola v stolici zistená 20 – 30 % neabsorbovaná frakcia.

Po perorálnom podaní je absorpcia metformínu saturovateľná a nekompletná. Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie metformínu nie je lineárna.

Pri odporúčaných dávkach metformíniumchloridu a schéme jeho dávkovania sa dosiahnu ustálené koncentrácie v plazme za 24 až 48 hodín a sú zvyčajne nižšie ako 1 µg/ml. V kontrolovaných klinických štúdiách maximálne plazmatické hladiny metformínu (Cmax) nepresahovali 4 µg/ml dokonca ani pri maximálnych dávkach.

Potrava znižuje rozsah a mierne spomaľuje absorpciu metformínu. Po perorálnom podaní dávky 850 mg metformíniumchloridu bola pozorovaná o 40 % nižšia maximálna koncentrácia v plazme, 25 % pokles AUC (plocha pod krivkou) a 35-minútové predĺženie času potrebného na dosiahnutie maximálnej koncentrácie v plazme. Klinická relevancia týchto zistení nie je známa.


Distribúcia


Väzba na proteíny v plazme je zanedbateľná. Metformíniumchlorid prechádza do erytrocytov. Maximálna hladina v krvi je nižšia ako maximálna hladina v plazme a maximum sa dosiahne približne v rovnakom čase. Erytrocyty s najväčšou pravdepodobnosťou predstavujú sekundárny kompartment distribúcie. Priemerný distribučný objem (Vd) sa pohyboval medzi 63 - 276 l.


Biotransformácia


Metformín sa v nezmenenej forme vylučuje močom. Žiadne metabolity sa u ľudí nezistili.


Eliminácia


Renálny klírens metformínu je > 400 ml/min., čo svedčí o vylučovaní metformínu glomerulárnou filtráciou a tubulárnou exkréciou. Po perorálnej dávke je zrejmý terminálny polčas eliminácie približne 6,5 hodiny.

Keď je renálna funkcia zhoršená, renálny klírens klesá priamo úmerne s klírensom kreatinínu, preto sa polčas eliminácie predĺži, čo vedie k zvýšeným hladinám metformínu v plazme.


Pediatrická populácia

Štúdia s jednorazovou dávkou:Po podaní jednej dávky 500 mg metformíniumchloridu preukazovali pediatrickí pacienti podobný farmakokinetický profil, aký bol pozorovaný u zdravých dospelých.

Štúdia s opakovanou dávkou:Údaje sú obmedzené na jednu štúdiu. Po opakovanom podaní dávky 500 mg metformíniumchloridu dvakrát denne počas 7 dní u pediatrickej populácie bola maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) a systémová expozícia (AUC0-t) znížená približne o 33 % a o 40 % v uvedenom poradí, v porovnaní s dospelými diabetikmi, ktorí dostávali opakované dávky 2 x 500 mg počas 14 dní. Keďže dávka bola individuálne titrovaná v závislosti na kontrole glykémie, údaje majú iba obmedzený klinický význam.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Hypromelóza

Povidón K 25

Magnéziumstearát (Ph. Eur) (rastlinný)


Obal tablety:

Hypromelóza

Makrogol 6000

Oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister z priehľadného, tvrdého PVC potiahnutý s hliníkovou fóliou.

Balenie s 30, 60, 120 filmom obalenými tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

18/0931/96-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 17.12.1996

Dátum posledného predĺženia: 15.1.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

9Siofor 500