+ ipil.sk

SIRDALUD 4 mgPríbalový leták


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, ev.č.2011/00464


Písomná informácia pre používateľOV


Sirdalud®2 mg

Sirdalud®4 mg

tablety

tizanidín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému ani ho nepoužívajte na liečbu iných ochorení.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Sirdalud a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Sirdalud

3. Ako užívaťSirdalud

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávaťSirdalud

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SIRDALUD A NA ČO SA POUŽÍVA


Čo je Sirdalud

Liečivo v Sirdalude je tizanidíniumchlorid, ktoré spôsobuje zníženie nadmerného svalového napätia.


Na čo sa Sirdalud používa

Účinná zložka Sirdaludu (tizanidín) je centrálne pôsobiace liečivo na uvoľnenie kostrového svalstva (myorelaxancium), ktoré účinkuje predovšetkým v mieche a vyvoláva zníženie nadmerného svalového napätia.


Sirdalud sa používa na liečbu bolestivých (mimovoľných) svalových sťahov (kŕčov)

 • spojených s ochoreniami chrbtice, napr. bolesťou v krížoch alebo meravosťou šije.

 • po chirurgických zákrokoch, napr. pri vysunutí medzistavcovej platničky alebo chronickom zápale bedrového kĺbu.


Ako Sirdalud pôsobí

Sirdalud sa používa na liečbu zvýšeného svalového napätia pri neurologických ochoreniach, napr. roztrúsenej skleróze, chronickej myelopatii (poškodenie miechy), degeneratívnych ochoreniach chrbtice, mozgových cievnych príhodách a mozgovej obrne.


2. SKÔR AKO UŽIJETE SIRDALUD

Neužívajte Sirdalud

 • keď máte závažné ťažkosti s pečeňou.

 • keď užívate lieky obsahujúce fluvoxamín (používajú sa na liečbu depresie).

 • keď užívate lieky obsahujúce ciprofloxacín (antibiotikum používané na liečbu infekcií).

 • keď ste alergický (precitlivený) na Sirdalud (tizanidín) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Sirdaludu uvedených na konci tejto písomnej informácie pre používateľov.

Ak si myslíte, že by ste mohli byť alergický, poraďte sa s lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníSirdaludu

 • Ak užívate alebo ste nedávno užívali iné lieky, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako užijete Sirdalud (pozri časť 2, Užívanie iných liekov).

 • Sirdalud môže vyvolať závažný pokles krvného tlaku, ktorý sa môže prejaviť napr. stratou vedomia a kolapsom krvného obehu.

 • Nemeňte a neprerušte Vašu liečbu bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom (pozri aj časť 3, Ak prestanete užívať Sirdalud).

 • Ak sa u Vás objavia akékoľvek prejavy poruchy funkcie pečene (napr. nevysvetliteľné nutkanie na vracanie, strata chuti do jedenia alebo únava), povedzte o tom svojmu lekárovi. Lekár Vám urobí krvné testy, prostredníctvom ktorých skontroluje funkciu Vašej pečene, a rozhodne, či máte pokračovať v liečbe Sirdaludom. Váš lekár bude sledovať funkciu Vašej pečene, ak denne užívate dávku 12 mg alebo vyššiu.

 • Ak máte ťažkosti s obličkami, Váš lekár možno rozhodne o znížení dávkovania Sirdaludu.

Ak sa Vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Sirdalud.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Sirdaludu

Sirdalud obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Starší ľudia

Ak Sirdalud užívajú starší pacienti, je potrebná opatrnosť.


Deti a dospievajúci

Podávanie Sirdaludu deťom sa neodporúča.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Sirdalud, ak ste tehotná. Ak otehotniete počas liečby Sirdaludom, povedzte o tom svojmu lekárovi. Porozpráva sa s Vami o prípadnom riziku užívania Sirdaludu v tehotenstve.


Neužívajte Sirdalud, ak dojčíte. Váš lekár sa s Vami porozpráva o prípadnom riziku užívania Sirdaludu v období dojčenia.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ak Sirdalud u Vás vyvoláva závraty alebo ak sa u Vás vyskytnú prejavy nízkeho tlaku krvi (napr. studený pot, pocit neistoty), vyhýbajte sa vedeniu vozidla alebo obsluhe strojov.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je zvlášť dôležité, aby ste upozornili svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Antihypertenzíva vrátane diuretík (používajú sa na liečbu vysokého tlaku krvi).

 • Uspávacie prostriedky alebo silné lieky proti bolesti, pretože Sirdalud môže zosilniť ich tlmivý účinok.

 • Antiarytmiká (používajú sa na liečbu nepravidelného tepu srdca) a ďalšie lieky, ktoré môžu mať neželaný vplyv na srdce, označovaný ako predĺženie QT intervalu.

 • Cimetidín (používa sa na liečbu vredov dvanástnika alebo žalúdka).

 • Fluorochinolóny a rifampicín (antibiotiká používané na liečbu infekcií).

 • Rofekoxib (používa sa na tlmenie bolesti a zápalu).

 • Hormonálne antikoncepčné prostriedky.

 • Tiklopidín (používa sa na zníženie rizika mŕtvice).

 • Ak ste silným fajčiarom (viac ako 10 cigariet denne).


Pretože alkohol môže zosilniť tlmivý účinok Sirdaludu, neodporúča sa piť alkoholické nápoje počas užívania Sirdaludu.


3. AKO UŽÍVAŤ SIRDALUD


Vždy užívajte Sirdalud presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.Neprekročte odporúčané dávkovanie.


Koľko Sirdaludu užívať

Zmiernenie bolestivých (mimovoľných) svalových sťahov (kŕčov)

Užívajte 2 až 4 mg 3-krát denne. V závažných prípadoch možno užiť v noci ďalšiu dávku 2 alebo 4 mg.


Zvýšené svalové napätie pri neurologických ochoreniach

Dávkovanie sa upraví podľa Vašich potrieb.


Začiatočná denná dávka nemá prekročiť 6 mg podaných v 3 čiastkových dávkach. Dávku možno postupne, v poltýždňových alebo týždňových intervaloch, zvyšovať o 2 až 4 mg.


Najlepšie liečebné výsledky sa zvyčajne dosiahnu dennou dávkou 12 až 24 mg, ktoré sa užijú v 3 alebo 4 čiastkových dávkach s rovnakým časovým odstupom. Denná dávka 36 mg sa nemá prekročiť.


Váš lekár Vám presne povie, koľko tabliet máte užívať. V závislosti od Vašej odpovede na liečbu lekár môže navrhnúť zvýšenie alebo zníženie dávky.


Kedy a ako užívať Sirdalud

Tablety Sirdalud sa užívajú 3-krát denne. V závažných prípadoch Vám lekár možno odporučí, aby ste v noci užili ďalšiu dávku.

Ak zabudnete užiť Sirdalud

Ak ste zabudli užiť Váš liek, užite ho hneď, keď si spomeniete. Neužite ho, ak si ďalšiu dávku máte vziať za menej ako 2 hodiny. V takom prípade užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak užijete viac Sirdaludu ako máte

Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet Sirdalud, ihneď sa spojte so svojím lekárom. Možno potrebujete lekárske ošetrenie.


Ak prestanete užívať Sirdalud

Nemeňte a neprerušte liečbu bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom. Váš lekár možno bude chcieť postupne znižovať Vašu dávku, kým liečbu úplne ukončí. Zabráni sa tým zhoršeniu Vášho ochorenia a zníži sa riziko príznakov náhleho vysadenia lieku, napr. vysokého tlaku krvi, bolesti hlavy, závratov a zrýchleného tepu srdca.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Sirdaludmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri nízkych dávkach, aké sa odporúčajú na liečbu bolestivých mimovoľných svalových sťahov, sú vedľajšie účinky zvyčajne slabé a trvajú krátko. Patrí k nim ospalosť, únava, závraty, suchosť v ústach, nutkanie na vracanie, žalúdočná nevoľnosť, prechodné zvýšenie sérových aminotransferáz a mierny pokles tlaku krvi.


Pri vyšších dávkach, aké sa odporúčajú na liečbu zvýšeného svalového napätia pri neurologických ochoreniach, sa vedľajšie účinky vyskytujú častejšie a sú výraznejšie, ale zriedka natoľko závažné, aby sa liečba musela ukončiť. Okrem už spomenutých vedľajších účinkov sa môže vyskytnúť svalová slabosť, poruchy spánku a halucinácie. Pozoroval sa aj nízky tlak krvi a spomalený tep srdca. Veľmi zriedka sa zaznamenal akútny zápal pečene a zlyhanie pečene. Ak sa u Vás vyskytne nevysvetliteľné nutkanie na vracanie, zníženie telesnej hmotnosti alebo silná únava, povedzte o tom svojmu lekárovi.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť vážne

 • Zápal pečene, zlyhanie pečene, nízky krvný tlak, halucinácie, stavy zmätenosti

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov, oznámteto ihneď svojmu lekárovi.

Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi časté

Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť viac ako 1 z 10 pacientov.

 • Ospanlivosť, únava, závraty, žalúdočná nevoľnosť, sucho v ústach, svalová slabosť

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný, oznámteto svojmu lekárovi.

Niektoré vedľajšie účinky sú časté

Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1až 10 zo 100 pacientov.

 • Pokles krvného tlaku, prechodné zvýšenie sérových aminotransferáz

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný, oznámteto svojmu lekárovi.

Niektoré vedľajšie účinky sú menej časté

Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1až 10 z 1000 pacientov.

 • Spomalený tep srdca

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný, oznámteto svojmu lekárovi.

Niektoré vedľajšie účinky sú zriedkavé

Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1až 10 z 10000 pacientov.

 • Nutkanie na vracanie

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný, oznámteto svojmu lekárovi.

Ďalšie hlásené vedľajšie účinky

 • Strata energie


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SIRDALUD


 • Nepoužívajte Sirdalud po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C.

 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Sirdalud obsahuje

 • Liečivo je tizanidini hydrochloridum (tizanidíniumchlorid).

Tablety Sirdalud 2 mg obsahujú 2,288 mg tizanidíniumchloridu, čo zodpovedá 2 mg tizanidínu.

Tablety Sirdalud 4 mg obsahujú 4,576 mg tizanidíniumchloridu, čo zodpovedá 4 mg tizanidínu.

 • Ďalšie zložky sú bezvodý koloidný oxid kremičitý, kyselina steárová, mikrokryštalická celulóza a bezvodá laktóza.


Ako vyzerá Sirdalud a obsah balenia

Sirdalud 2 mg sú okrúhle ploché biele tablety s deliacou ryhou a označením OZ na jednej

strane.

Sirdalud 4 mg sú okrúhle ploché biele tablety s deliacim krížom na jednej a označením RL na druhej strane.


Balenie obsahuje 30 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2011.

5


2010-PSB/GLC-0347-s

SIRDALUD 4 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2012/04196


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Sirdalud2 mg

Sirdalud4 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Tablety obsahujú tizanidini hydrochloridum 2,288 mg, čo zodpovedá tizanidinum 2 mg, alebo tizanidini hydrochloridum 4,576 mg, čo zodpovedá tizanidinum 4 mg.


Úplný zoznam pomocných látok,pozričasť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Sirdalud 2 mg: okrúhle ploché biele tablety s deliacou ryhou a označením OZ na jednej

strane

Sirdalud 4 mg: okrúhle ploché biele tablety s deliacim krížom na jednej a označením RL na

druhej strane


2 mg a 4 mg tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bolestivé svalové spazmy

pri statických alebo funkčných poruchách chrbtice (cervikálne a lumbálne syndrómy)

po chirurgických zákrokoch, napr. pri hernii medzistavcovej platničky alebo osteoartróze bedrového kĺbu


Spasticita pri neurologických poruchách

napr. pri sclerosis multiplex, chronickej myelopatii, degeneratívnych ochoreniach miechy, mozgových cievnych príhodách a mozgovej obrne


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Sirdalud má úzky terapeutický index a u pacientov vykazuje vysokú inter-individuálnu variabilitu plazmatických koncentrácií tizanidínu. Preto je dôležité prispôsobiť dávkovanie potrebám pacienta.

Nízka počiatočná dávka 2 mg 3-krát denne môže minimalizovať riziko nežiaducich účinkov. Dávka má byť zvyšovaná smerom nahor opatrne s ohľadom na individuálne potreby pacienta.


Zmiernenie bolestivých svalových spazmov

Zvyčajná dávka je 2 až 4 mg 3-krát denne. V závažných prípadoch možno užiť ďalšiu dávku 2 až 4 mg, pokiaľ možno večer, pre zníženie sedácie.


Spasticita pri neurologických poruchách

Začiatočná denná dávka nemá prekročiť 6 mg podaných v 3 čiastkových dávkach. Dávku možno postupne zvyšovať v pol­týždňových alebo týždňových intervaloch o 2 až 4 mg. Optimálna terapeutická odpoveď sa zvyčajne dosiahne dennou dávkou 12 až 24 mg podaných v 3 alebo 4 dávkach s rovnakým časovým odstupom. Denná dávka 36 mg sa nemá prekročiť.


Deti a dospievajúci

Skúsenosti u pacientov vo veku do 18 rokovsú obmedzené a použitie Sirdaludu sa vtejto populácii neodporúča.


Geriatrická populácia

Skúsenosti s použitím Sirdaludu u starších pacientov sú obmedzené. Preto sa odporúča začať liečbu najnižšou dávkou a dávka sa má zvyšovať len po malých množstvách v závislosti od znášanlivosti a účinnosti.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <25 ml/min) sa odporúča začať liečbu dávkou 2 mg 1-krát denne.Dávkovanie sa má zvyšovať len po malých množstvách v závislosti od znášanlivosti a účinnosti. Ak sa má zlepšiť účinnosť, odporúča sa najprv zvýšiť dávku podávanú 1-krát denne a až potom zvýšiť frekvenciu podávania (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Použitie Sirdaludu u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene je kontraindikované (pozri časť 4.3).

Zatiaľ čo sa Sirdalud vo veľkom rozsahu metabolizuje v pečeni, sú u tejto populácie k dispozícii len obmedzené údaje (pozri časť 5.2). Jeho použitie je spojené s reverzibilnými abnormalitami vo funkčných testoch pečene (pozri časti 4.4 a 4.8). Sirdalud sa má u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene užívať s obozretnosťou a liečba sa mázačaťnajnižšou dávkou. Následne sa má dávkovanie zvyšovať opatrne v závislosti od znášanlivosti.


Ukončenie liečby

Ak je potrebné ukončiť liečbu Sirdaludom, dávkovanie sa má znižovať postupne, najmä u pacientov, ktorí užívali vysoké dávky počas dlhšieho časového obdobia a to z dôvodu predchádzania alebo minimalizácie rizika vzniku rebound hypertenzie a tachykardie (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na tizanidín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Ťažké poškodenie funkcie pečene (pozri časť 5.2).


Súčasné použitie tizanidínu s účinnými inhibítormi CYP1A2, napr. fluvoxamínom alebo ciprofloxacínom, je kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Inhibítory CYP

Súčasné používanie Sirdaludu a stredne účinných inhibítorov CYP1A2 sa neodporúča (pozri časti 4.3 a 4.5).


Opatrnosť je potrebná pri podávaní Sirdaludu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (pozri časť 4.5).


Hypotenzia

Hypotenzia sa môže vyskytnúť počas liečby Sirdaludom (pozri časť 4.8) a tiež ako následok liekových interakcií s inhibítormi CYP1A2 a/alebo antihypertenzívami (pozri časť 4.5). Pozorovali sa aj závažné prejavy hypotenzie, napr. strata vedomia a obehový kolaps.


Abstinenčný syndróm

Rebound hypertenzia a tachykardia sa pozorovali po náhlom vysadení Sirdaludu , keď sa podával chronicky a/alebo vo vysokých denných dávkach a/alebo súčasne s antihypertenzívami. Vo zvlášť závažných prípadoch môže rebound hypertenzia viesť k cerebrovaskulárnej príhode. Ukončenie liečby Sirdaludom nemá byť náhle, ale skôr postupne vysadené (pozri časti 4.5 a 4.8).


Porucha funkcie pečene

Pretože sú správy o poruche funkcie pečene v súvislosti s tizanidínom, hoci zriedka pri denných dávkach do 12 mg, odporúča sa monitorovanie funkcie pečene raz za mesiac počas prvých 4 mesiacov u pacientov, ktorí dostávajú dávky 12 mg a viac, a u pacientov, u ktorých vzniknú klinické symptómy naznačujúce poruchu funkcie pečene, ako je nevysvetliteľná nauzea, anorexia alebo únava. Liečba Sirdaludom sa má ukončiť, ak sérové hladiny ALT alebo AST sú trvalo vyššie, ako je trojnásobok hornej hranice normálneho rozmedzia.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 25 ml/min) môže v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek dôjsť k zvýšeniu expozície tizanidínu až o 6-násobok. Preto sa odporúča začať liečbu dávkou 2 mg 1-krát denne (pozri časti 4.2 a 5.2).


Dôležité informácie o niektorých zložkách Sirdaludu

Tablety Sirdalud obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, závažného deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie liečiv, o ktorých je známe, že inhibujú aktivitu CYP1A2, môže zvýšiť plazmatické hladiny tizanidínu (pozri časť 5.2). Zvýšené hladiny tizanidínu v plazme môžu mať za následok symptómy predávkovania, ako napr. predĺženie QT(c) (pozri časť 4.9).


Súčasné podávanie liečiv, o ktorých je známe, že indukujú aktivitu CYP1A2, môže znížiť plazmatické hladiny tizanidínu (pozri časť 5.2). Znížené hladiny tizanidínu v plazme môžu znížiť terapeutický účinok Sirdaludu.


Pozorované interakcie, pri ktorých je súčasné podávanie kontraindikované

Súčasné použitie Sirdaludu s fluvoxamínom alebo ciprofloxacínom, ktoré sú obidva účinné inhibítory CYP450 1A2 u človeka, je kontraindikované. Pri súčasnom použití Sirdaludu s fluvoxamínom sa zvýšilo AUC tizanidínu 33-násobne a s ciprofloxacínom 10-násobne (pozri časť 4.3). Následkom môže byť klinicky významná a dlhotrvajúca hypotenzia spolu so somnolenciou, závratmi a znížením psychomotorickej výkonnosti (pozri časť 4.4).


Pozorované interakcie, pri ktorých sa neodporúča súčasné podávanie

Súčasné použitie Sirdaludu s inými inhibítormi CYP1A2, napr. niektorými antiarytmikami (amiodarón, mexiletín, propafenón), cimetidínom, niektorými fluorochinolónmi (enoxacín, pefloxacín, norfloxacín), rofekoxibom, perorálnymi antikoncepčnými prostriedkami a tiklopidínom, sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Súčasné používanie tizanidínu (vo vysokých dávkach) s inými liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT(c) (okrem iných napr. cisaprid, amitryptylín a azitromycín), sa neodporúča.


Pozorované interakcie, pri ktorých je potrebná opatrnosť

Antihypertenzíva

Súčasné užívanie Sirdaludu a antihypertenzív vrátane diuretík môže príležitostne vyvolať hypotenziu (pozri časť 4.4) a bradykardiu. U niektorých pacientov sa pozorovala rebound hypertenzia a tachykardia po náhlom vysadení Sirdaludu, keď sa podával súčasne s antihypertenzívami. Vo zvlášť závažných prípadoch by rebound hypertenzia mohla viesť k cerebrovaskulárnej príhode (pozri časti 4.4 a 4.8).


Rifampicín

Súčasné užívanie Sirdaludu spolu s rifampicínom má za následok 50 % zníženie koncentrácie tizanidínu. Pri liečbe rifampicínom tak môže byť terapeutický účinok Sirdaludu zmenšený, čo môže byť u niektorých pacientov klinicky významné. Dlhodobému súbežnému podávaniu je potrebné sa vyhnúť a v prípade , že sa o súbežnom podávaní uvažuje, môže byť potrebná opatrná úprava dávky (zvýšenie).


Fajčenie cigariet

Užívanie Sirdaludu u mužov fajčiarov (>10 cigariet denne) má za následok približne 30 % zníženie systémovej expozície tizanidínu. Dlhodobá liečba Sirdaludom u mužov, ktorí sú ťažkí fajčiari, môže vyžadovať vyššie dávky ako sú bežné dávky.


Alkohol

Počas liečby Sirdaludom je potrebné minimalizovať alebo sa úplne vyhnúť konzumácii alkoholu, nakoľko to môže zvýšiť nežiaduce účinky (napr. sedácia a hypotenzia). Sedatívny účinok alkoholu na CNS môže byť Sirdaludom zosilnený.


Predpokladané interakcie, pri ktorých je potrebná opatrnosť

Sedatíva, hypnotiká (napr. benzodiazepín či baklofen) a ďalšie lieky ako napr. antihistaminiká môžu tiež zosilniť sedatívny účinok tizanidínu.


Podávaniu Sirdaludu sa treba vyhnúť pri užívaní iných alfa-2 adrenergných agonistov (ako napr. klonidín) z dôvodu možného aditívneho hypotenzného účinku.


4.6 Fertilita, graviditaa laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách preukázali pri dávkach toxických pre matku zvýšenú pre- a perinatálnu mortalitu.

Pretože sa nevykonali kontrolované štúdie s gravidnými ženami, nemá sa podávať v gravidite, pokiaľ prínos liečby nie je jednoznačne väčší ako jej riziko.


Laktácia

U potkanov sa malé množstvá tizanidínu vylučujú do mlieka. Keďže u ľudí nie sú dostupné údaje, Sirdalud sa nemá podávať ženám, ktoré dojčia.


Fertilita

Zníženie plodnosti sa nepozorovalo u potkaních samcov pri dávke 10 mg/kg/deň a u potkaních samíc pri dávke 3 mg/kg/deň. Plodnosť bola znížená u potkaních samcov pri dávkach 30 mg/kg/deň a u potkaních samíc pri dávkach 10 mg/kg/deň. Pri týchto dávkach sa pozorovali účinky na materinské správanie a klinické príznaky zahŕňajúce výraznú sedáciu, stratu hmotnosti a ataxiu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti, u ktorých sa vyskytne ospalosť, závraty alebo iné príznaky alebo prejavy hypotenzie, nemajú nevykonávať činnosti vyžadujúce vysoký stupeň pozornosti, napr. viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie hlásené z klinických skúšaní (Tabuľka 1) sú uvedené podľa triedy orgánových systémov v súlade s MedDRA konvenciou. V rámci každej triedy orgánových systémov sú nežiaduce reakcie zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Pre frekvencie nežiaducich reakcií sa používa nasledovná konvencia (CIOMS III): veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Tabuľka 1

Psychické poruchy


Časté:

Nespavosť, poruchy spánku

Poruchy nervového systému


Veľmi časté:

Somnolencia, závraty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté:

Bradykardia

Poruchy ciev


Časté:

Hypotenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté:

Gastrointestinálne poruchy, suchosť v ústach


Časté:

Nauzea

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Veľmi časté:

Svalová slabosť

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Veľmi časté:

Únava

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Časté:

Pokles krvného tlaku, zvýšenie aminotransferáz

Pri nízkych dávkach, ako sú dávky odporúčané na zmiernenie bolestivých svalových spazmov, sa zaznamenali somnolencia, únava, závraty, suchosť v ústach, pokles krvného tlaku, nauzea, gastrointestinálne poruchy a zvýšenie aminotransferáz, zvyčajne ako mierne a prechodné nežiaduce reakcie.


Pri vyšších dávkach, ktoré sa odporúčajú na liečbu spasticity, sú nežiaduce reakcie hlásené pri nižších dávkach častejšie a výraznejšie, ale zriedka natoľko závažné, aby vyžadovali ukončenie liečby. Navyše sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce reakcie: hypotenzia, bradykardia, svalová slabosť, nespavosť, poruchy spánku, halucinácie, hepatitída.


Nežiaduce reakcie po uvedení lieku na trh (frekvencia neznáma)

Po registrácii Sirdaludu boli zaznamenané s jeho užívaním cez spontánne hlásenia a prípady z literatúry nasledujúce nežiaduce reakcie. Pretože tieto reakcie sú hlásené dobrovoľne z populácie nejasnej veľkosti a sú predmetom zavádzajúcich faktorov, nie je možné hodnoverne odhadnúť ich frekvenciu (ktorá je preto uvedená ako neznáma) alebo stanoviť kauzálnu súvislosť s expozíciou lieku. Nežiaduce reakcie sú uvedené podľa MedDRA konvencie tried orgánových systémov.


Psychické poruchy:

halucinácie, stav zmätenosti

Poruchy nervového systému:

vertigo

Poruchy ciev:

synkopa

Poruchy oka:

zahmlené videnie

Poruchy pečene a žlčových ciest:

hepatitída, zlyhanie pečene

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

asténia, abstinenčný syndróm


Abstinenčný syndróm

Rebound hypertenzia a tachykardia sa pozorovali po náhlom vysadení Sirdaludu. Vo zvlášť závažných prípadoch môže rebound hypertenzia viesť k cerebrovaskulárnej príhode (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.9 Predávkovanie


Podľa niekoľkých získaných správ o predávkovaní Sirdaludom bolo zotavenie bez komplikácií, a to aj u pacienta, ktorý požil 400 mg Sirdaludu.


Príznaky

Nauzea, vracanie, hypotenzia, predĺženie QT(c), závraty, somnolencia, zúženie zreníc, nepokoj, dýchacie ťažkosti, kóma.


Liečba

Odporúča sa odstrániť požitý liek opakovaným podávaním vysokých dávok aktívneho uhlia. Predpokladá sa, že nútená diuréza urýchľuje elimináciu Sirdaludu. Ďalšia liečba má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: myorelaxancium, ATC kód: M03BX02


Spôsob účinku

Tizanidín je centrálne pôsobiace relaxancium kostrového svalstva. Hlavné miesto jeho účinku je v mieche, kde sa dokázalo, že stimuláciou presynaptických alfa2-receptorov bráni uvoľňovaniu excitačných aminokyselín, ktoré stimulujú N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory. Polysynaptický prenos signálov na úrovni miechových interneurónov, ktorý je zodpovedný za nadmerný svalový tonus, sa tak utlmí a svalový tonus sa zníži. Popri myorelaxačných vlastnostiach má tizanidín aj slabý centrálny analgetický účinok.


Sirdalud je účinný proti akútnym bolestivým svalovým spazmom a proti chronickej spasticite miechového a mozgového pôvodu. Znižuje odpor proti pasívnym pohybom, zmierňuje spazmy a klonus a môže zlepšiť vôľou ovládanú svalovú silu.


Protispastická aktivita (meraná podľa Ashworthovejškály a pendulum testu) a nežiaduce reakcie (srdcový tep a krvný tlak) Sirdaludu sú spojené s plazmatickými koncentráciami tizanidínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Tizanidín sa absorbujerýchlo a takmer úplne, maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne približne za 1 hodinu po podaní. Priemerná absolútna biologická dostupnosť tablety je následkom rozsiahleho metabolizmu pri prvom prechode pečeňou asi 34 % (CV 38 %). Priemerná hodnota maximálnej plazmatickej koncentrácie (Cmax) tizanidínu je 12,3 ng/ml (CV 10 %) a 15,6 ng/ml (CV 13 %) po jednorazovom respektíve opakovanom podaní 4 mg dávky.


Súbežné podávanie jedla nemá žiadny podstatný vplyv na farmakokinetický profil tizanidínu (podávaný vo forme 4 mg tabliet). Pri podaní tablety spolu s jedlom s vysokým obsahom tuku síce dochádza k zvýšeniu hodnoty Cmaxo približne jednu tretinu, nepredpokladá sa však, že to môže mať klinický význam a absorpcia (AUC) nie je významne ovplyvnená.


Distribúcia

Priemerný rovnovážny distribučný objem (Vss) po i.v. podaní je 2,6 l/kg(CV 21 %).Väzba na plazmatické bielkoviny je asi 30 %.


Biotransformácia/metabolizmus

Zistilo sa, že liečivo sa rýchlo a vo veľkom rozsahu (približne 95 %) metabolizuje v pečeni. Tizanidín sa in vitrometabolizuje hlavne cytochrómom CYP450 1A2. Metabolity sa zdajú byť neaktívne.


Eliminácia

Tizanidín sa eliminuje zo systémového krvného obehu s priemerným konečným polčasom 2 až 4 hodiny. Vylučuje sa predovšetkým obličkami (približne 70 % dávky) vo forme metabolitov, podiel nezmeneného liečiva v moči je len asi 4,5 %.


Linearita

Tizanidín má lineárnu farmakokinetiku v rozsahu dávok 1 až 20 mg.


Osobité populácie

Zistilo sa, že maximálne priemerné plazmatické hladiny u pacientov s poškodením funkcieobličiek(klírens kreatinínu < 25 ml/min) boli dvojnásobné oproti zdravým dobrovoľníkom a konečný polčas sa predĺžil na približne 14 hodín, čo spôsobilo podstatné (v priemere asi 6-násobné) zvýšenie hodnôt AUC (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

V tejto populácii neboli vykonané žiadne špecifické štúdie. Keďže tizanidín sa vo veľkom rozsahu metabolizuje v pečeni prostredníctvom CYP1A2 enzýmu, poškodenie funkcie pečene môže mať za následok zvýšenú systémovú expozíciu. Sirdalud je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3).


Starší pacienti

Farmakokinetické údaje sú u tejto populácie obmedzené.

Pohlavie a rasa

Pohlavie nemá žiadny klinicky významný vplyv na farmakokinetiku tizanidínu.

Vplyv etnickej skupiny a rasy na farmakokinetiku tizanidínu nebol študovaný.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Akútna toxicita tizanidínu je nízka. Pozorované príznaky predávkovania súviseli s farmakologickým účinkom liečiva.


Chronická a subchronická toxicita

V štúdii toxicity trvajúcej 13 týždňov, v ktorej sa potkanom perorálne podávali priemerné denné dávky 1,7; 8 a 40 mg/kg, súviseli najvýznamnejšie nálezy so stimuláciou CNS (napr. motorická excitácia, agresivita, chvenie a kŕče) a vyskytovali sa hlavne pri najvyššej hladine dávok.


Zmeny EKG a účinky na CNS sa pozorovali pri denných dávkach 1 mg/kg a vyšších u psov v štúdii trvajúcej 13 týždňov pri hladinách dávok 0,3; 1 a 3 mg/kg/deň podávaných perorálne v kapsulách a v štúdii trvajúcej 52 týždňov s dávkami 0,15; 0,45 a 1,5 mg/kg/deň. Predstavujú vystupňované farmakologické účinky. Prechodné zvýšenia ALT zaznamenané pri denných dávkach 1 mg/kg a vyšších nesúviseli s histopatologickými nálezmi, ale naznačujú, že pečeň je potenciálny cieľový orgán.


Mutagenita

Dôkazy o mutagénnom potenciáli sa nenašliin vitro, in vivoa v cytogenetických testoch.


Karcinogenita

Prejavy karcinogénneho potenciálu sa nepozorovali u potkanov, ktoré dostávali v potrave dávky do 9 mg/kg/deň, a u myší do 16 mg/kg/deň.


Reprodukčná toxicita

Reprodukčné štúdie vykonané na potkanoch v dávke 3 mg/kg/deň a králikoch v dávke 30 mg/kg/deň nepreukázali žiadny dôkaz o teratogenicite. Dávky vo výške 10 a 30 mg/kg/deň predĺžili u potkaních samíc dĺžku gravidity. Prenatálna a postnatálna úmrtnosť mláďat bola zvýšená a vyskytli sa retardácie vo vývine. Pri týchto dávkach sa u samíc vyskytli príznaky svalovej relaxácie a sedácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Silica colloidalis anhydrica, acidum stearicum, cellulosum microcristallinum, lactosum anhydricum


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC - Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov


30 x 2 mg; 30 x 4 mg


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


63/0209/88-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


13.12.1988/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2012

9


2010-PSB/GLC-0347-s + blister material

SIRDALUD 4 mg