+ ipil.sk

Skopryl plus 20 mg/12,5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2011/08538-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Skopryl plus20 mg/12,5 mg

tablety


lizinopril/ hydrochlórotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Skopryl plus a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Skopryl plus

 3. Ako užívať Skopryl plus

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Skopryl plus

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Skopryl plus a na čo sa používa


Skopryl plus sú tablety obsahujúce zložky lizinopril a hydrochlórotiazid a používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku. Ak zostane vysoký krvný tlak neliečený, zvyšuje sa riziko srdcového ochorenia alebo cievnej mozgovej príhody.

Lizinopril patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (inhibítory ACE). Tieto spôsobujú rozšírenie krvných ciev, čo pomáha znižovať zvýšený krvný tlak.

Hydrochlórotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných diuretiká (tablety na odvodnenie).Tieto zvyšujú množstvo moču, ktorý vytvárate, a tým sa vaše telo zbaví nadbytočnej vody.

Skopryl plus znižuje váš krvný tlak a tým znižuje riziko srdcového ochorenia alebo cievnej mozgovej príhody.


2. Skôr ako užijete Skopryl plus


Neužívajte Skopryl plus,

 • ak ste alergický (precitlivený) na účinnú látky lizinopril alebo hydrochlórotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste v minulosti boli liečený liekom, ktorý sa volal inhibítor ACE a mali ste alergickú reakciu s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla s problémami prehĺtania alebo dýchania (stav nazývaný angioedém),

 • ak vám bol diagnostikovaný angioedém, ktorý ste zdedili od rodičov alebo angioedém neznámeho pôvodu,

 • ak ste alergickí na lieky odvodené od sulfónamidov, kam patria aj niektoré antibiotiká a antidiabetiká (ak si nie ste istí, opýtajte sa lekára),

 • ak máte problém sa vymočiť (anúria),

 • ak trpíte závažným poškodením funkcí pečene alebo obličiek,

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace ( je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu prípravku Skopryl plus na začiatku tehotenstva - pozri časť o tehotenstve).


Skopryl plus nie je určený na použitie u detí.


Buďte zvlášť opatrný pri užívanílieku Skopryl plus

Povedzte vášmu lekárovi,

 • ak máte alebo ste niekedy v minulosti mali alergii alebo astmu,

 • ak trpíte ochorením pečene, obličiek alebo srdca,

 • ak trpíte špecifickým ochorením srdca a pľúc, ktoré sa nazýva aortálna stenóza,

 • ak vám bolo povedané, že máte abnormálne hladiny nasledujúcich chemických látok prirodzene prítomných v tele: draslík, vápnik, močovina, kreatinín, kyselina močová, cholesterol alebo triglyceridy,

 • ak podstupujete dialýzu,

 • ak ste nedávno nadmerne vracali alebo mali hnačku,

 • ak máte cukrovku,

 • ak máte dnu (bolestivé opuchy kĺbov spôsobené hromadením kyseliny močovej),

 • ak máte systémový lupus erythematosus alebo SLE (chronické autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje ktorúkoľvek časť tela).


Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi. Skopryl plus sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, keďže užívanie v tomto období môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Informujte svojho lekára, ak ste na diéte s nízkym obsahom soli, ak používate doplnky výživy s obsahom draslíka, draslík šetriace lieky alebo náhrady soli s obsahom draslíka.

Ak máte podstúpiť liečbu, ktorá sa volá LDL aferéza, ktorou sa pomocou prístroja odstraňuje z krvného obehu cholesterol, informujte svojho lekára, ktorý vás lieči, že užívate Skopryl plus.

Majte, prosím, na pamäti, že užívanie tohto lieku môže ovplyvniť všetky testy, ktoré sa váš lekár rozhodne vykonať zo vzoriek krvi a moču. Upozornite, prosím, svojho lekára, že užívate Skopryl plus, ak bude chcieť vykonať takýto test.

Pred chirurgickým zákrokom alebo anestéziou (aj u zubára) by ste svojmu lekárovi alebo zubárovi mali povedať, že užívate Skopryl plus, keďže môže dôjsť k náhlemu poklesu krvného tlaku.

Ak máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu, čo je liečba, na zníženie vplyvu alergie na včelie alebo osie žihadlá, mali by ste informovať svojho lekára, ktorý vás lieči, že užívate Skopryl plus.


Iné lieky a Skopryl plus

Informujte, prosím, svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate alebo ste nedávno užívali, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Pre vášho lekára je dôležité vedieť najmä to, či užívate:

 • inzulín alebo lieky na zníženie cukru v krvi (lieky na liečbu cukrovky),

 • diuretiká (lieky na odvodnenie) a iné tablety na zníženie tlaku krvi,

 • lieky na duševné poruchy, ako je lítium, antipsychotiká alebo tricyklické antidepresíva,

 • tubokurarín (liek na uvoľnenie svalov používaný pri anestéze),

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID),

 • allopurinol používaný na liečbu dny,

 • lieky na liečbu rakoviny,

 • imunosupresíva ako napr. ciklosporín, ktoré sa používajú po transplantácii alebo na liečbu chorôb ako napr. reumatoidnej artritídy,

 • steroidy na liečbu rôznych ochorení vrátane reumatizmu, artritídy, alergických stavov, určitých kožných ochorení, astmy alebo krvných porúch,

 • srdcové glykozidy, ako je napr. digoxín, na liečbu ochorení srdca,

 • sotalol alebo prokaínamid, používaný na liečbu nepravidelného srdcového rytmu,

 • trimetoprim (liek používaný na liečbu infekcií),

 • lieky ako efedrín, noradrenalín alebo epinefrín (adrenalín) používané na liečbu hypertenzie, šoku, srdcového zlyhania, astmy alebo alergií,

 • cholestyramín, kolestipol alebo lovastatín, ktoré sa používajú na liečbu hyperlipidémie (vysoké hladiny cholesterolu v krvi),

 • ACTH používaný na zistenie, či vaše nadobličky pracujú správne,

 • tablety s obsahom draslíka, draslík šetriace diuretiká, ako napr. amilorid alebo náhrady solí s obsahom draslíka,

 • injekčné soli zlata (používané na liečbu reumatoídnej artritídy),

 • soli vápnika.


Skopryl plus a jedlo a nápoje

Tento liek môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Účinky liekov používaných na zníženie krvného tlaku sa môžu zvýšiť, ak sa užijú spolu s alkoholom a môžu spôsobiť závraty a pocity na odpadnutie.

Ak vás zaujíma, koľko alkoholu môžete vypiť pri liečbe liekom Skopryl plus, opýtajte sa svojho lekára.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi.

Váš lekár vám pravdepodobne odporučí ukončenie užívania lieku Skopryl plus pred otehotnením, alebo ihneď, keď budete vedieť, že ste tehotná a odporučí vám užívanie iného lieku namiesto lieku Skopryl plus. Skopryl plus sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, keďže môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo začínate dojčiť. Skopryl plus sa neodporúča pre dojčiace matky

a váš lekár vám odporučí inú liečbu, ak chcete dojčiť. Platí to najmä vtedy, ak sa jedná o dojčenie novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že by vaše tablety ovplyvnili vašu schopnosť bezpečne viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak kým neviete, ako na vás liek vplýva, nemali by ste vykonávať také činnosti, ktoré vyžadujú špeciálnu pozornosť. Ak sa cítite unavený alebo máte závraty, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, kým sa o tom neporadíte so svojím lekárom.


3. Ako užívaťSkopryl plus


Vždy užívajte Skopryl plus presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka je jedna tableta jedenkrát denne. V prípade potreby sa dávkovanie môže zvýšiť na dve tablety užívané jedenkrát denne.

Buďte zvlášť opatrný pri užití prvej dávky lieku Skopryl plus alebo pri zvýšení dávky. Informujte svojho lekára čo najskôr, ak pociťujete závraty alebo máte pocit na odpadnutie.

Ak už užívate diuretiká, váš lekár vám môže povedať, aby ste znížili dávku diuretika alebo vám dokonca povie, aby ste ho prestali užívať predtým, ako začnete užívať Skopryl plus.

Účinok lieku Skopryl plus trvá 24 hodín a preto potrebujete tablety užívať iba raz denne.

Skopryl plus sa môže užívať kedykoľvek počas dňa, pred jedlom, v priebehu jedla alebo po jedle. Vyberte si dobu dňa, ktorá vám vyhovuje, a tabletu užívajte každý deň v danú dobu. To vám pomôže si každý deň spomenúť, či ste tabletu v danom dni už užili.

Skopryl plus nie je určený na použitie u detí.

Pokračujte v užívaní týchto tabliet, až kým vám lekár nepovie, aby ste prestali.


Ak užijete viac lieku Skopryl plus, ako máte

Okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu, ak ste užili viac lieku Skopryl plus, ako ste mali. Najpravdepodobnejším príznakom predávkovania by bolo točenie hlavy a závrat v dôsledku poklesu krvného tlaku.


Ak zabudnete užiť Skopryl plus

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú tabletu. Užite tabletu nasledujúci deň v obvyklom čase.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Skopryl plus môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Skopryl plus obsahuje dve účinné látky: lizinopril a hydrochlórotiazid. Nasledovné nežiaduce účinky boli pozorované pri používaní týchto samostatných liekov. To znamená, že by sa mohli vyskytnúť aj pri používaní prípravku Skopryl plus.

Váš lekár vám môže z času na čas odoberať vzorky krvi, aby sledoval či Skopryl plus má nejaký účinok na vašu krv.


Možné vedľajšie účinky lizinoprilu


Závažné alergické reakcie (zriedkavé, postihujú až 1 pacienta z 1000)

Ak máte závažnú alergickú reakciu, prestaňte užívať Skopryl plus a ihneď navštívte vášho lekára:

Príznaky môžu zahŕňať náhly nástup niektorých nasledovných príznakov:

 • Opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla. To môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním.

 • Ťažký alebo náhly opuch rúk, nôh a členkov.

 • Sťažené dýchanie.

 • Silné svrbenie kože (s prejavom hrčiek).

Závažné problémy s pečeňou(veľmi zriedkavé, postihujú až 1 pacienta z 10 000)

Príznaky môžu zahŕňať:

 • Zožltnutie kože alebo očí, tmavý moč alebo strata chuti do jedla.

Ak sa to dostaví u vás, ihneď navštívte lekára.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať až 1 z 10 pacientov)

 • Bolesť hlavy.

 • Závraty alebo pocit na odpadnutie, najmä pri rýchlom postavení sa.

 • Mdloby.

 • Hnačka.

 • Nevoľnosť (vracanie).

 • Suchý kašeľ.

 • Problémy s obličkami (ukáže sa v krvných testoch).


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 pacientov)

 • Zmeny nálady, vrátane depresie.

 • Poruchy citlivosti ako je „mravčenie“.

 • Závrat.

 • Zmena vnímania chuti.

 • Problémy so spánkom.

 • Srdcový infarkt alebo cievna mozgová príhoda.

 • Nezvyčajný srdcový tep.

 • Zmena farby prstov na rukách alebo nohách.

 • Nádcha.

 • Napínanie na vracanie (nauzea).

 • Bolesť brucha a poruchy trávenia.

 • Zmeny krvných testov, ktoré ukazujú, ako funguje vaša pečeň.

 • Kožná vyrážka.

 • Svrbenie.

 • Neschopnosť dosiahnuť erekciu (impotencia).

 • Pocit slabosti.

 • Pocit únavy.

 • Zvýšená hladina niektorých látok v krvi (močovina, kreatinín alebo draslík).


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1000 pacientov)

 • Zmeny týkajúce sa niektorých buniek alebo iných častí krvi. Prejavy môžu zahŕňať únavu, bledú kožu.

 • Pocit zmätenosti.

 • Sucho v ústach

 • Kožná vyrážka s tmavočervenými vyvýšenými a svrbiacimi hrčkami (žihľavka).

 • Vypadávanie vlasov (alopécia).

 • Psoriáza (kožné ochorenie).

 • Zlyhanie obličiek.

 • Zväčšenie prsníkov u mužov.

 • Nízke hladiny sodíka v krvi, čo môže spôsobiť slabosť, únavu, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, kŕče.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 pacienta z 10 000)

 • Poruchy kostnej drene, zníženie počtu krvných buniek a/alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako únava, infekcia (ktorá môže byť závažná), horúčka, dýchavičnosť, ľahší vznik modrín alebo krvácania.

 • Opuchy lymfatických uzlín.

 • Zvýšená imunitná odpoveď (autoimunitné ochorenia).

 • Pokles hladiny cukru v krvi (hypoglykémia). Príznaky môžu zahŕňať pocit hladu alebo slabosť, potenie a búšenie srdca.

 • Náhly sipot, dýchavičnosť (bronchospazmus).

 • Zápal pľúc (ktorý môže spôsobiť, že máte pocit dýchavičnosti).

 • Zápal prínosových dutín (pocity bolesti a plnosti za lícami a očami).

 • Eozinofilná pneumónia. Ochorenie môže zahŕňať kombináciu nasledovných príznakov: zápal prínosových dutín, pocity ako pri chrípke, silnejúci pocit dýchavičnosti, bolesti v oblasti žalúdka alebo čriev, kožné vyrážky, pocit brnenia alebo necitlivosť rúk a nôh.

 • Zápal podžalúdkovej žľazy. To spôsobí stredne silné až silné bolesti v žalúdku.

 • Opuch črevnej sliznice, čo spôsobí náhle bolesti brucha, hnačky alebo vracanie.

 • Potenie.

 • Závažné kožné ochorenie alebo vyrážka. Príznaky, ktoré sa môžu objaviť náhle, zahŕňajú začervenenie kože, tvorbu pľuzgierov a olupovanie kože, a môžu zahŕňať aj tvorbu pľuzgierov v ústach a v nose.

 • Vylučovanie menšieho množstva vody (moču) ako zvyčajne alebo žiadne močenie.


Možné vedľajšie účinky hydrochlórotiazidu (frekvencia neznáma)


 • Zápal slinnej žľazy.

 • Zníženie počtu krvných buniek a/alebo krvných doštičiek v krvi. Môžete zaznamenať únavu, infekciu (ktorá môže byť závažná), horúčku, dýchavičnosť, ľahší vznik modrín alebo krvácania.

 • Strata chuti do jedla.

 • Zvýšenie hladiny cukru (glukózy) v krvi.

 • Cukor v moči.

 • Zvýšenie množstva kyseliny močovej v krvi.

 • Zmeny hladín niektorých látok v krvi (napr. zníženie hladiny sodíka a draslíka). Môžete zaznamenať svalovú slabosť, smäd, mravčenie, kŕče alebo nevoľnosť.

 • Zvýšenie hladiny tukov v krvi (vrátane cholesterolu) a kyseliny močovej.

 • Pocit nepokoja.

 • Depresia.

 • Problémy so spánkom.

 • Pocit brnenia, mravčenie.

 • Pocit na odpadnutie.

 • Zmeny videnia, pri ktorých môžete predmety vidieť ako by boli žlté.

 • Krátkodobé ťažkosti s videním.

 • Pocit točenia (vertigo).

 • Pocit na omdletie (najmä pri postavení sa).

 • Poškodenie ciev spôsobujúce červené alebo fialové škvrny na koži.

 • Dýchacie ťažkosti. Môžete mať dýchavičnosť kvôli zapáleným pľúcam alebo tekutine v pľúcach.

 • Podráždenie žalúdka.

 • Hnačka.

 • Zápcha.

 • Zápal podžalúdkovej žľazy. To spôsobí stredne silné až silné bolesti v žalúdku.

 • Zožltnutie kože alebo očného bielka (žltačka).

 • Kožné ochorenia, ktoré zahŕňajú vyrážky spôsobené precitlivenosťou na slnečné žiarenie, vyrážka, závažné kožné vyrážky s rýchlou tvorbu pľuzgierov alebo olupovaním kože, môžu zahŕňať aj tvorbu pľuzgierov v ústach. Zhoršenie existujúcich príznakov podobných lupus erythematosus, vznik neobvyklých kožných reakcií.

 • Alergické reakcie.

 • Svalové kŕče a svalová slabosť.

 • Problémy s obličkami, ktoré môžu byť závažné (ukážu krvné testy).

 • Horúčka.

 • Slabosť.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

.


5. Ako uchovávaťSkopryl plus


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli za skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Neužívajte tento liek, ak spozorujete, že balenie je poškodené.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Skopryl plus obsahuje

Liečivo v Skopryl plus 20 mg/12,5 mg, tablety je lizinopril (ako dihydrát) a hydrochlórotiazid.

Jedna tableta obsahuje 20 mg lizinoprilu (ako dihydrát) a 12,5 mg hydrochlórotiazidu.

Ďalšie zložky sú manitol, bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý, kukuričný škrob, predželatinovaný škrob, povidón, stearan horečnatý a pigment hnedý oxid železitý 75E 172(obsahuje čierny oxid železitý a červený oxid železitý).


Ako vyzerá Skopryl plus a obsah balenia

Skopryl plus 20 mg/12,5 mg, tablety sú bledé hnedo-fialové, okrúhle bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.


Skopryl plus 20 mg/12,5 mg, tablety sú dostupné v baleniach po 30 tabletách.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Alkaloid – INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana-Črnuče

Slovinsko.

Tel.: +386-1- 300 - 42 90

Fax: +386-1- 300 - 42 91

e-mail: info@alkaloid.si


Tento liek je schválený v členských štátoch EHS pod nasledujúcimi názvami:


Bulharsko Skopryl plus 20 mg/12.5 mg tablets

Česká Republika Skopryl plus H 20 mg/12.5 mg

Maďarsko Skopryl plus 20 mg/12.5 mg tabletta

Polsko Skopryl plus

Slovenská Republika Skopryl plus 20 mg/12,5 mg,

Slovinsko Skopryl HCT20 mg/12.5 mg tablete

Rumunsko Skopryl plus 20 mg/12.5 mg comprimate


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júni 2012.8


Skopryl plus 20 mg/12,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.:2011/08538-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Skopryl plus 20 mg/12,5 mg

Tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje20 mg lizinoprilu (vo forme 21,78 mg dihydrátu lizinoprilu) a 12,5 mg hydrochlórotiazidu


Pomocné látky so známym účinkom:


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tablety


Bledé hnedo-fialové okrúhle bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie

Zvládnutie miernej až stredne závažnej hypertenzie u pacientov, ktorí boli nastavení na jednotlivé zložky v rovnakom pomere.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania: perorálne


Dospelí


Zvyčajná dávka je jedna tableta, podávaná jedenkrát denne. Dávkovanie sa v prípade potreby môže zvýšiť na dve tablety podávané raz denne.

Dávkovanie pri renálnej insuficiencii:Tiazidy nemusia byť vhodnými diuretikami pri liečbe pacientov s renálnou insuficienciou a sú neúčinné u pacientov s klírensom kreatinínu30 ml/min a menej (stredne závažná až závažná renálna insuficiencia).


Skopryl plus sa u pacientov s renálnou insuficienciou nikdy nepoužíva k iniciačnej liečbe.


U pacientov s klírensom kreatinínu > 30 a < 80 ml/min sa môže Skopryl použiť iba po titrácii jednotlivých zložiek.


Pred diuretickou liečbou:

Po úvodnej dávke lieku Skopryl plussa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia; to je pravdepodobnejšie u pacientov, ktorí majú objemovú a/alebo minerálovú depléciu vďaka predchádzajúcej diuretickej liečbe. Ak je to možné, diuretická liečba sa má ukončiť 2-3 dni pred začatím liečby samotným lizinoprilom v dávke 2,5 mg.


Použitie u starších pacientov

Lizinopril bol rovnako účinný u starších (65 rokov a viac) a mladších hypertenzných pacientov. U starších hypertenzných pacientov bola monoterapia lizinoprilom pri znižovaní diastolického krvného tlaku rovnako účinná ako monoterapia hydrochlórotiazidom alebo atenololom. V klinických štúdiách vek neovplyvňoval znášanlivosť lizinoprilu.


Účinnosť a znášanlivosť lizinoprilu a hydrochlórotiazidu, podávaných súčasne, bola v klinických štúdiách u starších a mladších hypertenzných pacientov podobná.


Pediatrické použitie

Skopryl plus sa neodporúča na použitie u detí z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti.


 1. Kontraindikácie


 • precitlivenosť na lizinopril, ktorúkoľvek z pomocných látok alebo akýkoľvek iný inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE),

 • precitlivenosť na hydrochlórotiazid alebo iný derivát sulfónamidu,

 • angioedém v minulosti v súvislosti s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE,

 • dedičný alebo idiopatický angioedém,

 • druhý a tretí trimester tehotenstva (pozri časti 4.4 a 4.6),

 • ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min),

 • anúria,

 • ťažké ochorenie pečene.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Symptomatická hypotenzia

Symptomatická hypotenzia bola zriedkavo pozorovaná u nekomplikovaných hypertonikov, ale s väčšou pravdepodobnosťou nastáva vtedy, ak je pacient v objemovej deplécii, napr. pri diuretickej terapii, dietetickom obmedzení soli, pri dialýze, hnačke alebo vracaní, alebo u pacientov s ťažkou renín-dependentnou hypertenziou (pozri časť 4.5 a 4.8). U týchto pacientov sa majú v pravidelných intervaloch stanovovať elektrolyty v sére. U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie majú byť začiatok liečby a úprava dávkyprevádzané pod prísnym lekárskym dohľadom. Zvláštna opatrnosť je potrebná u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, pretože nadmerný pokles krvného tlaku bymohol viesť k infarktu myokardu alebo mozgovej cievnej príhode.


Ak dôjde k hypotenzii, treba uložiť pacienta do polohy na chrbát, a ak je to potrebné, má dostať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou pre ďalšie dávky. Po úprave krvného objemu a tlaku možno pokračovať v liečbe nižšími dávkami; alebo sa každá zložka môže vhodne použiť samotná.


Ako iné vazodilatanty, aj lizinopril sa má používať opatrne u pacientov s aortálnou stenózou a hypertrofickou kardiomyopatiou.


Poškodenie funkcie obličiek

Tiazidy nemusia byť vhodnými diuretikami pre pacientov s poškodením funkcie obličiek a sú neúčinné pri klírense kreatinínu v hodnotách 30 ml/min alebo nižších (zodpovedajúcich. stredne ťažkému alebo ťažkému poškodeniu funkcie obličiek) .


Lizinopril/hydrochlórotiazid sa nemá podávať pacientom s renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu menší alebo rovný 80 ml/min), ak titrácia jednotlivých liečiv nepreukáže potrebu užitia ich dávok, ktoré sú v kombinovanom prípravku.

U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnych tepien alebo stenózou tepny jednej funkčnej obličky, ktorí boli liečení inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín, bol pozorovaný vzostup sérovej urey a sérového kreatinínu. Tieto zmeny boli po prerušení terapie zvyčajne reverzibilné. Toto je pravdepodobné najmä u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, je zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie. U týchto pacientov by sa mala liečba začať pod prísnym lekárskym dohľadom, nízkymi a starostlivo titrovanými dávkami. Pretože liečba diuretikami zvyšuje vyššie uvedené riziko, musia sa počas prvých týždňov podávania kombinácie lizinopril/hydrochlórotiazidstarostlivo monitorovať renálne funkcie.

Pri súčasnom podávaní lizinoprilu s diuretikom sa u niektorých hypertenzných pacientov bez zjavného predošlého ochorenia obličiek rozvinuli zvyčajne mierne a prechodné zvýšenia močoviny v krvi a kreatinínu v sére. Ak sa toto vyskytne počas liečby lizinoprilom/hydrochlórotiazidom, kombináciu treba vysadiť. Je možné pokračovanie liečby nižšími dávkami; alebo môže byť každá z látok použitá vhodne sama.


Predchádzajúca liečba diuretikami

Liečba diuretikami má byť ukončená 2‑3 dni pred začatím liečby lizinoprilom/hydrochlórotiazidom. U pacientov, u ktorých nemôže byť liečba diuretikami ukončená, sa má liečba začať samotným lizinoprilom v dávke 5 mg.


Transplantácia obličky

Liek sa nemá používať, pretože s ním nie sú skúsenosti u pacientov, ktorým bola nedávno transplantovaná oblička.


Anafylaktoidné reakcie u hemodialyzovaných pacientov

Použitie liekov lizinoprilu/hydrochlórotiazidu nie je indikované u pacientov na dialýze pre zlyhanie funkcie obličiek.

U pacientov podstupujúcich určité hemodialyzačné postupy ( napr. pomocou vysoko prietokových membrán AN 69 alebo počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) pomocou dextránsulfátu) a súčasne liečených inhibítorom ACE bol hlásený výskyt anafylaktoidných reakcií. U týchto pacientov treba zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo inú triedu antihypertenzných agensov.


Anafylaktické reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL)

Život ohrozujúce anafylaktické reakcie sa zriedkavo objavili u pacientov liečených inhibítormi ACE počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) pomocou dextránsulfátu. Týmto príznakom je možné predísť dočasným prerušením liečby inhibítormi ACE pred každou aferézou.

Ochorenie pečene

U pacientov so zhoršenými pečeňovými funkciami alebo progresívnym ochorením pečene sa musia tiazidy podávať opatrne, pretože aj mierne zmeny rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu spôsobiť hepatálnu kómu (pozri časť 4.3).Inhibítory ACE boli zriedkavo spájané so syndrómom, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou alebo hepatitídou a progreduje do fulminantnej nekrózy a (niekedy) končí smrťou. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. U pacientov užívajúcich lizinopril/hydrochlórotiazid, u ktorých sa vyvinie žltačka alebo sa výraznezvýšia pečeňové enzýmy, sa musí liečba lizinoprilom/hydrochlórotiazidom ukončiť a zabezpečiť vhodný lekársky dohľad.


Chirurgia / anestézia

U pacientov, ktorí sa podrobujú väčšiemu chirurgickému zákroku, alebo počas anestézie látkami vyvolávajúcimi hypotenziu, môže lizinopril blokovať tvorbu angiotenzínu II po druhotnom kompenzačnom uvoľnení renínu. Ak dôjde k hypotenzii a predpokladá sa, že je spôsobená uvedeným mechanizmom, môže byť upravená zvýšením objemu.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba inhibítormi ACE a tiazidmi môže narušiť glukózovú toleranciu a preto môže byť potrebné upraviť dávkovanie antidiabetík vrátane inzulínu. U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom je potrebné počas prvého mesiaca liečby inhibítorom ACE starostlivo sledovať hladiny glykémie. Počas liečby tiazidmi sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus.


S liečbou tiazidovými diuretikami môže byť spojená zvýšená hladina cholesterolu a triglyceridov.


U niektorých pacientov môže užívanie tiazidových diuretík privodiť hyperurikémiu a/alebo dnu. Napriek tomu, lizinopril môže zvýšiť vylučovanie kyseliny močovej močom a tým zmierniť hyperurikemický účinok hydrochlórotiazidu.


Nerovnováha elektrolytov

Tak ako u všetkých pacientov liečených diuretikami, je potrebné pravidelne kontrolovať hladiny sérových elektrolytov.


Tiazidy vrátane hydrochlórotiazidu môžu spôsobiť poruchy rovnováhy tekutín a elektrolytov (hypokaliémia, hyponatriémia a hypochloremická alkalóza). Medzi varovné príznaky nerovnováhy tekutín alebo elektrolytov patrí sucho v ústach, smäd, slabosť, letargia, ospalosť, svalové bolesti alebo kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne ťažkosti, ako nauzea alebo vracanie. Dilučná hyponatriémia sa môže vyskytnúť u pacientov s edémami v horúcom počasí. Nedostatok chloridov je zvyčajne mierny a nevyžaduje terapiu. Tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka močom, čo môže viesť k hypomagneziémii.


Tiazidy môžu znižovať exkréciu vápnika močom a môžu vyvolať prechodné a mierne zvýšenie sérových hladín vápnika. Výrazná hyperkalciémia môže znamenať skrytý hyperparatyreoidizmus. Liečba tiazidmi sa má pred vykonaním testov na funkciu prištítnych teliesok prerušiť.


Precitlivenosť/angioedém

U pacientov liečených inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín, vrátane lizinoprilu, bol veľmi zriedkavo hlásený výskyt angioedému tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana. Môže k tomu dôjsť kedykoľvek počas liečby. V takých prípadoch sa musí liečba lizinoprilom okamžite prerušiť a musí sa nasadiť vhodná liečba a monitorovanie, aby sa zabezpečilo úplné vymiznutie príznakov pred prepustením pacienta. Aj v prípadoch, keď dôjde iba k opuchnutiu jazyka bez respiračnej tiesne, môže byť potrebné dlhšie sledovanie pacienta, keďže liečba antihistaminikami a kortikosteroidmi nemusí postačovať.


Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady úmrtia v súvislosti s angioedémom, spojeným s edémom hrtanu alebo jazyka. U pacientov s postihnutím jazyka, hlasiviek alebo hrtana pravdepodobne dochádza k blokáde dýchacích ciest, najmä u tých, ktorí majú v anamnéze chirurgický zákrok na dýchacích cestách. V takýchto prípadoch je potrebné urýchlene poskytnúť núdzovú liečbu. Tá môže zahŕňať podávanie adrenalínu a/alebo zabezpečenie priechodnosti pacientových dýchacích ciest. Pacient musí byť pod prísnym lekárskym dohľadom až do úplného a pretrvávajúceho ústupu príznakov.


Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti ako u ostatných pacientov.


Pacienti s anamnézou angioedému bez vzťahu k terapii inhibítormi ACE môžu byť vystavení zvýšenému riziku angioedému pri užívaní inhibítora ACE (pozri časť 4.3).


U pacientov užívajúcich tiazidy sa môžu objaviť hypersenzitívne reakcie s alebo bez anamnézy alergie alebo bronchiálnej astmy. Bola hlásená exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythemathosuspri užívaní tiazidov.


Desenzibilizácia

U pacientov, ktorí užívajú inhibítory ACE, sa počas desenzibilizačnej liečby (napr. jedom blanokrídleho hmyzu) vyskytli anafylaktoidné reakcie. U rovnakých pacientov tieto reakcie nenastali pri dočasnom prerušení terapie inhibítormi ACE pred každou desenzibilizáciou, ale tieto reakcie sa znovu objavili po znovuzavedení liečby.


Neutropénia / agranulocytóza

Neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia a anémia boli hlásené u pacientov užívajúcich inhibítory ACE. U pacientov s normálnymi renálnymi funkciami a bez iných komplikujúcich faktorov sa len zriedkavo rozvine neutropénia. Neutropénia a agranulocytóza sú po vysadení liečby inhibítorom ACE reverzibilné. Lizinopril by mali s mimoriadnou opatrnosťou užívať pacienti s kolagénovými vaskulárnymi ochoreniami, imunosupresívnou liečbou, liečbou alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo kombináciou týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak je už pred liečbou prítomná porucha funkcie obličiek. U niektorých z týchto pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niekoľkých prípadoch nereagovali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak lizinopril užívajú takíto pacienti, sú nutné pravidelné kontroly počtu bielych krviniek a pacientov treba poučiť, že majú hlásiť akýkoľvek príznak infekcie.


Rasa

Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov inej rasy.

Tak ako iné inhibítory ACE, môže byť lizinopril menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u černošských pacientov než u pacientov inej rasy, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu v černošskej hypertenznej populácii.


Kašeľ:Kašeľ bol hlásený pri užívaní inhibítorov ACE. Charakteristický je trvalý neproduktívny kašeľ, ktorý prestáva po prerušení liečby. Pri diferenciálnej diagnostike kašľa by sa mal brať do úvahy aj kašeľ vyvolaný inhibítormi ACE.


Lítium

Kombinácia lítia a inhibítorov ACE sa všeobecne neodporúča (pozri časť 4.5).


Antidopingový test

Hydrochlórotiazid obsiahnutý v tomto lieku môže spôsobiť pozitívny analytický výsledok antidopingového testu.


Gravidita

Inhibítory ACE sa nemajú začať užívať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie v liečbe inhibítormi ACE nevyhnutné, pacientky plánujúce gravidituby mali prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má zavedenýbezpečnostný profil pre užívanie počas gravidity. Ak je gravidita potvrdená, liečba inhibítormi ACE sa musí ihneď prerušiť a ak je to vhodné, treba začať s alternatívnou liečbou (pozri časť 4.3 a 4.6).

4.5 Liekové a iné interakcie


Lítium

Počas súčasného podávania lítia s inhibítormi ACE bolo hlásené reverzibilné zvýšenie hladiny

sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity. Diuretiká a inhibítory ACE znižujú renálny klírens lítia a tým zvyšujú riziko jeho toxicity. Podávanie lítia spolu s diuretikami alebo inhibítormi ACE sa preto neodporúča, a ak je takáto kombinácia nevyhnutná, treba starostlivo sledovať hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).


Doplnky draslíka, draslík šetriace diuretiká alebo náhrady solí obsahujúce draslík

Draslík znižujúci účinok tiazidových diuretík je zvyčajne zmiernený draslík chrániacim účinkom lizinoprilu. Užívanie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík alebo náhrad solí obsahujúcich draslík môže najmä u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo diabetom mellitus viesť k významnému zvýšeniu sérovej hladiny draslíka. Ak sa súčasné podávanie lizinoprilu/hydrochlórotiazidu a ktorejkoľvek z týchto látok považuje za potrebné, majú sa užívať opatrne s častým sledovaním sérových hladín draslíka (pozri časť 4.4).


Lieky navodzujúce torsades de pointes

Vzhľadom na riziko hypokaliémie sa má k súčasnému podávaniu hydrochlórotiazidu a liekov navodzujúcich torsades de pointes – ako sú napr. niektoré antiarytmiká, niektoré antipsychotiká a iné lieky známe ako lieky navodzujúce torsades de pointes, pristupovať veľmi opatrne.


Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká

Súčasné užívanie určitých anestetických prípravkov, tricyklických antidepresív a antipsychotík s inhibítormi ACE môže spôsobiť ďalší pokles krvného tlaku (pozri časť 4.4).


Nesteroidné protizápalové/antireumatické lieky (NSAID)

Chronické podávanie NSAID (selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová > 3 g/deň a neselektívne NSAID) môže znížiť antihypertenzný účinok ako inhibítorov ACE tak aj tiazidových diuretík. NSAID a inhibítory ACE vykazujú aditívny efekt v zvyšovaní hladiny sérového draslíka a môžu spôsobiť zhoršenie renálnych funkcií. Tento účinok je zvyčajne reverzibilný. Zriedkavo môže nastať akútne renálne zlyhanie, najmä u pacientov so zníženou funkciou obličiek, napríklad u starších alebo dehydratovaných pacientov.


Zlato

Nitritoidné reakcie (symptómy vazodilatácie vrátane začervenania, nevoľnosti, závratov a hypotenzie, ktoré môžu byť veľmi závažné) po injekčnom podaní zlata (napríklad aurotiomalátu sodného ) boli hlásené častejšie u pacientov liečených inhibítormi ACE.


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok inhibítorov ACE.


Iné antihypertenzíva

Súčasné užívanie týchto liekov môže zvýšiť hypotenzný účinok lizinoprilu/hydrochlórotiazidu. Súčasné užívanie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými vazodilatanciami môže ešte viac znížiť krvný tlak.


Antidiabetiká

Epidemiologické štúdie dokazujú, že súčasné podávanie inhibítorov ACE a antidiabetík (inzulínu, perorálnych antidiabetík) môže viesť k prehĺbeniu hypoglykemického účinku s rizikom vzniku hypoglykémie. Rozvoj tohto fenoménu sa zdá pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s renálnym poškodením.Amfotericín B (parenterálne), karbenoxolón, kortikosteroidy, kortikotropín (ACTH) alebo stimulačné laxatíva

Hydrochlórotiazid môže prehlbovať poruchy elektrolytovej rovnováhy, najmä hypokaliémiu.


Soli vápnika

Pri súčasnom podávaní s tiazidovými diuretikami sa znižuje vylučovanie vápnika s následným zvyšovaním sérovej hladiny vápnika.


Srdcové glykozidy

V spojitosti s tiazidmi navodenou hypokaliémiou sa zvyšuje riziko intoxikácie digitálisom.


Cholestyramín a kolestipol

Môžu predĺžiť alebo znížiť absorpciu hydrochlórotiazidu. Sulfónamidové diuretiká sa preto majú užívať najmenej 1 hodinu pred alebo 4-6 hodín po užití týchto liekov.


Nedepolarizujúce myorelaxanciá (napr. tubokurarín chlorid)

Hydrochlórotiazid môže zvyšovať účinky týchto liekov.

Trimetoprim

Súčasné podávanie inhibítorov ACE a tiazidov s trimetoprimom zvyšuje riziko hyperkaliémie.

Sotalol

Tiazidmi navodená hypokaliémia môže zvýšiť riziko sotalolom vyvolanej arytmie.


Allopurinol

Súčasné podávanie inhibítorov ACE a allopurinolu zvyšuje riziko poškodenia obličiek a môže viesť k zvýšeniu rizika leukopénie.


Cyklosporín
Súčasné podávanie inhibítorov ACE a cyklosporínu zvyšuje riziko poškodenia obličiek a hyperkaliémie.
Lovastatín

Súčasné podávanie inhibítorov ACE a lovastatínu zvyšuje riziko hyperkaliémie.

Cytostatiká, imunosupresíva, prokaínamid
Súčasné podávanie inhibítorov ACE môže viesť k zvýšeniu rizika leukopénie (pozri časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Užívanie inhibítorov ACE počas prvého trimestra gravidity sa neodporúča (pozri časť 4.4). Užívanie inhibítorov ACE je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).


Lizinopril

Epidemiologický dôkaz rizika teratogenicity po expozícii inhibítorom ACE počas prvého trimestra gravidity nebol výrazný; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť.

Ak nepretržitá liečba inhibítormi ACE nie je nevyhnutná, pacientky plánujúce graviditu majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. V prípade potvrdenej gravidity je potrebné liečbu inhibítormi ACE ihneď prerušiť a ak je to vhodné, treba začať alternatívnu liečbu.

Je známe, že expozícia inhibítorom ACE počas druhého a tretieho trimestra, vyvoláva u ľudí fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnióny, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3 „Predklinické údaje o bezpečnosti“).

Ak by sa od druhého trimestra gravidity vyskytla expozícia inhibítorom ACE, odporúča sa ultrazvuková kontrola renálnej funkcie a lebky. Dojčatá, ktorých matky užívali inhibítory ACE, majú byť pozorne sledované na možnú hypotenziu (pozri tiež časť 4.3 a 4.4).


Hydrochlórotiazid

S použitím hydrochlórotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra, existujú len obmedzené skúsenosti. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné.

Hydrochlórotiazid prechádza cez placentu. Na základe farmakologického mechanizmu účinku môže použitie hydrochlórotiazidu počas druhého a tretieho trimestra ohroziť fetoplacentárnu perfúziu a môže vyvolať fetálne a neonatálne účinky, ako sú žltačka, poruchy rovnováhy elektrolytov a trombocytopénia.

Hydrochlórotiazid sa nemá užívať pri tehotenskom edéme, tehotenskej hypertenzii alebo preeklampsii z dôvodu rizika deplécie objemu plazmy a placentárnej hypoperfúzie bez prínosu k priebehu ochorenia.

Hydrochlórotiazid sa nemá užívať pri liečbe esenciálnej hypertenzie u tehotných žien, iba vo výnimočných prípadoch, ak nie je možná iná liečba.


Laktácia


Skopryl plus sa počas laktácie neodporúča a uprednostňujú sa alternatívne liečby s lepšie etablovaným bezpečnostným profilom, najmä ak sa jedná o dojčenie novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa. Ak sa Skopryl plus užíva počas laktácie, je nevyhnutné aplikovať najnižšiu dávku.


Lizinopril

O užívaní lizinoprilu počas laktácie nie sú k dispozícii žiadne informácie.


Hydrochlórotiazid

Hydrochlórotiazid sa vylučuje do materského mlieka v malom množstve. Tiazidové diuretiká vo vysokých dávkach spôsobujúcich intenzivnú diurézu môžu znížiť tvorbu mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rovnako ako u iných antihypertenzív, lizinopril/hydrochlórotiazid môže mierne až stredne závažne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, a to najmä na začiatku liečby, pri zmene dávky alebo pri užití v kombinácii s alkoholom, pričom vznik týchto účinkov závisí od individuálnej citlivosti.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli sledované a hlásené počas liečby lizinoprilom a/alebo hydrochlórotiazidoms následnými frekvenciami: veľmi časté (10 %), časté (1 %/, < 10 %), menej časté (0,1 %/, < 1 %), zriedkavé (0,01 %/, < 0,1 %), veľmi zriedkavé (< 0,01 %), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sú: kašeľ, závraty, hypotenzia a bolesti hlavy, ktoré sa môžu vyskytnúť u 1-10 % liečených pacientov. V klinických štúdiách boli nežiaduce účinky väčšinou prechodné a mierne, vo väčšine prípadov nevyžadovali prerušenie liečby.

Lizinopril:


Poruchy krvi a lymfatického systému


Zriedkavé

Veľmi zriedkavé


pokles hemoglobínu, hematokritu


depresia kostnej drene, anémia, trombocytopénia, leukopénia, neutropénia, agranulocytóza (pozri časť 4.4), hemolytická anémia, lymfadenopatia, autoimunitné ochorenie

Poruchy metabolizmu a výživy


Veľmi zriedkavé

hypoglykémia


Psychické poruchy


Menej časté


Zriedkavé


zmeny nálady, depresívne symptómy


zmätenosť

Poruchy nervového systému


Časté

Menej časté


závraty, bolesť hlavy, synkopa


parestézia, vertigo, porucha chuti, poruchy spánku

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté


infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárne v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysoko rizikových pacientov (pozri časť 4.4), palpitácie, tachykardia

Poruchy ciev


Časté


Menej časté


ortostatické účinky (vrátane ortostatickej hypotenzie)


Raynaudov fenomén

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Časté

Menej časté


Veľmi zriedkavé


kašeľ (pozri časť 4.4)


nádcha


bronchospazmus, sinusitída, alergická alveolitída/eozinofilná pneumónia

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté

Menej časté


Zriedkavé


Veľmi zriedkavé


hnačka, vracanie


nauzea, bolesť brucha a poruchy trávenia


sucho v ústach


pankreatitída, intestinálny angioedém


Poruchy pečene a žlčových ciest


Menej časté


Veľmi zriedkavé

zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov a bilirubínu


hepatitída - buď hepatocelulárna alebo cholestatická, žltačka, zlyhanie pečene (pozri časť 4.4)*


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Menej časté


ZriedkavéVeľmi zriedkavé

vyrážka, svrbenie


precitlivenosť /angioneurotický edém: angioneurotický edém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana (pozri časť 4.4), žihľavka, alopécia, psoriáza


diaforéza, pemfigus, toxická epidermálna nekrolýza, Stevens-Johnsonov syndróm, erythema multiforme, kožný pseudolymfóm**


Poruchy obličiek a močových ciest


Časté


Zriedkavé


Veľmi zriedkavé

renálna dysfunkcia


urémia, akútne renálne zlyhanie


oligúria/anúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Menej časté


Zriedkavé

impotencia


gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Menej časté

únava, asténia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Menej časté


Zriedkavé

zvýšenie krvnej urey, sérového kreatinínu, hyperkaliémia


hyponatriémia


* Nežiaduci vývoj hepatitídy vedúci k zlyhaniu pečene bol u pacientov hlásený veľmi zriedkavo. Pacienti, liečení kombináciou lizinopril/hydrochlórotiazid, u ktorých sa rozvinie žltačka alebo výrazné zvýšenie pečeňových enzýmov, by mali prestať užívať kombináciu lizinopril/hydrochlórotiazid, a mali by zostať pod primeraným lekárskym dohľadom.


** Zaznamenal sa komplex príznakov, ktorý môže zahŕňať jeden alebo viacero z týchto príznakov: horúčka, vaskulitída, myalgia, artralgia/artritída, pozitívne antinukleárne protilátky (ANA), zvýšená sedimentácia červených krviniek (FW), eozinofília a leukocytóza, vyrážky, fotosenzitivita alebo iné kožné prejavy.


Hydrochlórotiazid (neznáme frekvencie):


Infekcie a nákazy

sialadenitída

Poruchy krvi a lymfatického systému

leukopénia, neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia, aplastická anémia, hemolytická anémia, supresia kostnej drene

Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia, hyperglykémia, glykozúria, hyperurikémia, nerovnováha elektrolytov (vrátane hyponatriémie a hypokaliémie), zvýšenie cholesterolu a triglyceridov, dna

Psychické poruchy

nepokoj, depresia, poruchy spánku

Poruchy nervového systému

strata chuti do jedla, parestézia, pocit na odpadnutie

Poruchy oka

xantopsia, prechodné rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

posturálna hypotenzia

Poruchy ciev

nekrotizujúca angiitída (vaskulitída, kožná vaskulitída)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

respiračná tieseň (vrátane pneumónie a pľúcneho edému).

Poruchy gastrointestinálneho traktu

podráždenie žalúdka, hnačka, zápcha, pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

žltačka (intrahepatálna cholestatická žltačka)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

fotosenzitívna reakcia, vyrážka, kožná reakcia podobná lupus erythematosus, reaktivácia kožného lupus erythematosus, žihľavka, anafylaktické reakcie, toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

svalové kŕče, svalová slabosť

Poruchy obličiek a močových ciest

renálna dysfunkcia, intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

horúčka, slabosť


4.9 Predávkovanie


Dostupné údaje o predávkovaní u ľudí sú obmedzené. Príznaky spájané s predávkovaním inhibítormi ACE môžu zahŕňať hypotenziu, obehový šok, poruchy rovnováhy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitácie, bradykardiu, závraty, úzkosť a kašeľ.


Odporúčaná liečba predávkovania je intravenózna infúzia fyziologického roztoku. Ak je prítomná hypotenzia, pacient sa má uložiť do protišokovej polohy. Možno tiež zvážiť infúznu liečbu angiotenzínom II a/alebo intravenóznymi katecholamínmi, ak je k dispozícii. Pokiaľ k predávkovaniu došlo iba nedávno, je potrebné prijať opatrenia k odstráneniu lizinoprilu (napríklad vyvolanie vracania, laváž žalúdka, podanie absorbentov a síranu sodného). Lizinopril možno odstrániť z cirkulácie hemodialýzou (pozri časť 4.4). Liečba kardiostimulátorom je indikovaná v prípadoch bradykardie, rezistentnej na liečbu. Je nevyhnutné časté monitorovanie vitálnych funkcií, sérové elektrolyty a koncentrácie kreatinínu.


Príznaky spojené s predávkovaním hydrochlórotiazidom zahŕňajú zvýšenú diurézu, poruchy vedomia (vrátane kómy), kŕče, parézu, srdcové arytmie a zlyhanie obličiek. Bradykardia a rozsiahle vágové reakcie by sa mali liečiť podaním atropínu. Ak bol podaný digitális, hypokaliémia môže zvýrazniť srdcové arytmie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém, inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín, kombinácie.

ATC kód: C09BA03.


Skopryl plus má antihypertenzný a diuretický účinok. Lizinopril a hydrochlórotiazid sa používajú samostatne aj súbežne na liečbu hypertenzie, pričom ich účinok je približne aditívny.


Lizinopril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE). Inhibícia tvorby angiotenzínu II vedie k vazodilatácii a poklesu krvného tlaku.


Hydrochlórotiazid má diuretický a antihypertenzný účinok. Jeho samostatné použitie vedie k zvýšeniu sekrécie renínu. Lizinopril samotný je síce antihypertenzívum, avšak aj u pacientov s nízkou renínovou hypertenziou vedie súbežné podanie s hydrochlórotiazidom k väčšiemu poklesu krvného tlaku. Lizinopril znižuje straty draslíka spôsobeného hydrochlórotiazidom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


V klinických štúdiách sa maximálna koncentrácia v sére po perorálnom podaní dosiahla približne za 6 až 8 hodín. Počas poklesu sérovej hladiny bola zaznamenaná prolongovaná terminálna fáza, ktorá však neviedla k akumulácii liečiva. Táto terminálna fáza pravdepodobne odráža saturovateľnosť väzby na ACE a nie je úmerná k podanej dávke. Lizinopril sa pravdepodobne neviaže na iné plazmatické bielkoviny.


Lizinopril nie je signifikantne metabolizovaný a vylučuje sa v nezmenenom stave predovšetkým močom. Na základe klinických štúdií, keď sa látka spätne získavala z moču, sa zistilo, že sa lizinopril vstrebáva z približne 25%. Vstrebávanie lizinoprilu nebolo ovplyvnené prítomnosťou potravy v gastrointestinálnom trakte.

Po opakovanom podaní vykazoval lizinopril účinný polčas akumulácie 12 hodín.


U pacientov s poškodením renálnych funkcií bola dispozícia lizinoprilu podobná ako u pacientov s normálnymi renálnymi funkciami, až kým rýchlosť glomerulárnej filtrácie neklesla na 30 ml/min alebo menej. Maximálne a najnižšie hladiny a čas potrebný na dosiahnutie maximálnej hladiny sa potom predĺžili a čas do vytvorenia rovnovážneho stavu sa niekedy predĺžil. Štúdie na zvieratách naznačujú, že lizinopril slabo prestupuje cez hematoencefalickú bariéru. Pri súbežnom podaní lizinoprilu s propranololom, digoxínom alebo hydrochlórotiazidom sa neobjavili žiadne významné farmakokinetické interakcie.


Pri 24-hodinovom sledovaní plazmatických hladín hydrochlórotiazidu sa pozorovalo kolísanie plazmatického polčasu v rozmedzí 5,6 a 14,8 hodiny. Hydrochlórotiazid sa nemetabolizuje, ale rýchlo sa vylučuje obličkami. Minimálne 61 % perorálnej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme v priebehu 24 hodín. Hydrochlórotiazid prestupuje cez placentárnu, ale nie cez hematoencefalickú bariéru.


Súbežné viacnásobné dávky lizinoprilu a hydrochlórotiazidu majú len malý alebo žiadny vplyv na biodostupnosť týchto liekov. Kombinovaná tableta je bioekvivalentná súbežnému podaniu samostatných základných jednotiek.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje založené na konvenčných štúdiách bezpečnostnej farmakológie, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity nepreukázali žiadne zvláštne riziko pre človeka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol, bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý, kukuričný škrob, predželatinovaný kukuričný škrob, povidón, stearan horečnatý a pigment hnedý oxid železitý 75E 172 (obsahuje čierny oxid železitý a červený oxid železitý).


6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

ALU/PVC blistre.

Skopryl plus 20 mg/12,5 mg,tablety sú dostupné v balení po 30 tabliet.


6.6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne


7. DrŽiteĽ rozhodnutia o registrÁcii

Alkaloid – INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana-Črnuče

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0320/12-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
14


Skopryl plus 20 mg/12,5 mg