+ ipil.sk

SmofKabivenPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2011/08370


Písomná informácia pre používateľa


SmofKabiven

infúzna emulzia


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je SmofKabiven a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SmofKabiven

3. Ako používať SmofKabiven

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať SmofKabiven

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je SmofKabiven a na čo sa používa


SmofKabiven je infúzna emulzia, ktorá sa podáva do vašej krvi po kvapkách (intravenózna infúzia). Liek obsahuje aminokyseliny (zložky používané na stavbu bielkovín), glukózu (uhľohydráty), lipidy (tuk) a soli (elektrolyty) v plastovom vaku.


Zdravotnícky personál vám podá SmofKabiven v prípade, že iné formy výživy nie sú dosť dobré alebo neúčinkujú.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SmofKabiven


Nepoužívajte SmofKabiven

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)


- keď ste alergický na ryby alebo vajcia

- keď ste alergický na arašidy alebo sóju, nemali by ste používať tento liek. SmofKabiven obsahuje sójový olej.

- keď máte príliš veľa tuku v krvi (hyperlipidémiu)

- keď máte závažné ochorenie pečene

- keď máte problémy so zrážavosťou krvi (poruchy koagulácie)

- keď máte problémy s využívaním aminokyselín

- keď máte závažné ochorenie obličiek bez možnosti dialýzy

- keď máte akútny šok

- keď máte príliš vysokú hladinu krvného cukru (hyperglykémiu), ktorá nie je kontrolovaná

- keď máte vysoké (sérové) hladiny solí (elektrolytov), ktoré sú obsiahnuté v SmofKabivene

- keď máte tekutinu v pľúcach (akútny pľúcny edém)

- keď máte príliš veľa telovej tekutiny (hyperhydratáciu)

- keď máte zlyhanie srdca, ktoré sa nelieči

- keď máte poruchu systému zrážania krvi (hemofagocytárny syndróm)

- keď ste v nestabilizovanom stave, ako je stav po závažnej traume, nekontrolovaná cukrovka, akútny srdcový infarkt, mozgová príhoda, krvná zrazenina, metabolická acidóza (porucha, ktorá spôsobuje príliš veľa kyseliny v krvi), závažná infekcia (závažná sepsa), kóma, a keď nemáte dostatok telovej tekutiny (hypotonická dehydratácia).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete používať SmofKabiven, ak máte:

- problémy s obličkami

- diabetes mellitus (cukrovku)

- pankreatitídu (zápal pankreasu)

- problémy s pečeňou

- hypotyreoidizmus (toxickú strumu)

- sepsu (závažnú infekciu).


Ak sa u vás objaví počas infúzie horúčka, vyrážka, opuch, problémy s dýchaním, zimnica, potenie, nevoľnosť alebo vracanie, ihneď informujte zdravotnícky personál, pretože tieto príznaky môžu byť spôsobené alergickou reakciou alebo ste dostali príliš veľa lieku.


Váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať krv - testy pečeňových funkcií a ďalšie parametre.


Deti a dospievajúci

SmofKabiven nie je určený pre novonarodené deti alebo deti do 2 rokov. V súčasnosti neexistujú žiadne skúsenosti s podávaním SmofKabivenu u detí vo veku 2 až 11 rokov.


Iné lieky a SmofKabiven

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Údaje o podávaní SmofKabivenu počas tehotenstva alebo dojčenia nie sú dostupné. Preto sa SmofKabiven môže podávať tehotným alebo dojčiacim ženám, iba ak to lekár bude považovať za nevyhnutné. Podávanie SmofKabivenu sa môže zvážiť počas tehotenstva a dojčenia, ak vám to odporučí váš lekár.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa, pretože tento liek sa podáva v nemocnici.


3. Ako používať SmofKabiven


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára. Váš lekár vám predpíše dávku individuálne podľa vašej telesnej hmotnosti a telesných funkcií. SmofKabiven vám bude podávať zdravotnícky personál.


Ak použijete viac SmofKabivenu, ako máte

Je nepravdepodobné, že dostanete príliš veľa lieku, pretože SmofKabiven vám podáva zdravotnícky personál.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): mierne zvýšenie telesnej teploty.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): vysoké krvné (plazmatické) hladiny látok z pečene, strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, zimnica, závrat a bolesť hlavy.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): nízky alebo vysoký tlak krvi, problémy s dýchaním, rýchly pulz srdca (tachykardia). Hypersenzitívne reakcie (ktoré sa môžu vyznačovať príznakmi ako opuch, horúčka, pokles krvného tlaku, kožné vyrážky, pupence (vyvýšené červené oblasti), sčervenanie, bolesť hlavy), pocity tepla a chladu, bolesť v krku, chrbta, kostí a na hrudi, bledosť, bledomodré sfarbenie pier a kože (z dôvodu príliš nízkeho okysličenia krvi).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať SmofKabiven


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte vo vonkajšom vaku. Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku vaku a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo SmofKabiven obsahuje


Liečivá sú

g na 1 000 mlAlanín

7,1 g

Arginín

6,1 g

Glycín

5,6 g

Histidín

1,5 g

Izoleucín

2,5 g

Leucín

3,8 g

Lyzín (vo forme acetátu)

3,4 g

Metionín

2,2 g

Fenylalanín

2,6 g

Prolín

5,7 g

Serín

3,3 g

Taurín

0,5 g

Treonín

2,2 g

Tryptofán

1,0 g

Tyrozín

0,20 g

Valín

3,1 g

Chlorid vápenatý (vo forme dihydrátu)

0,28 g

Glycerofosforečnan sodný (vo forme hydrátu)

2,1 g

Síran horečnatý (vo forme heptahydrátu)

0,61 g

Chlorid draselný

2,3 g

Octan sodný (vo forme trihydrátu)

1,7 g

Síran zinočnatý (vo forme heptahydrátu)

0,0066 g

Glukóza (vo forme monohydrátu)

127 g

Čistený sójový olej

11,4 g

Triglyceridy so stredne dlhým reťazcom

11,4 g

Čistený olivový olej

9,5 g

Rybí olej obohatený o omega-3-mastné kyseliny

5,7 g


Ďalšie zložky sú: glycerol, purifikované vaječné fosfolipidy, all-rac-α-tokoferol, hydroxid sodný (na úpravu pH), nátriumoleát, kyselina octová (na úpravu pH), kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a voda na injekciu.


Ako vyzerá SmofKabiven a obsah balenia

Roztok glukózy a roztok aminokyselín sú číre, bezfarebné až svetložlté a neobsahujú žiadne častice. Lipidová emulzia je biela a homogénna.


Veľkosti balenia:

Vaky Excel:

1 x 493 ml, 6 x 493 ml

1 x 986 ml, 4 x 986 ml

1 x 1 477 ml, 4 x 1 477 ml

1 x 1 970 ml, 2 x 1 970 ml

1 x 2 463 ml, 2 x 2 463 ml


Vaky Biofin:

1 x 493 ml, 6 x 493 ml

1 x 986 ml, 4 x 986 ml

1 x 1 477 ml, 4 x 1 477 ml

1 x 1 970 ml, 4 x 1 970 ml

1 x 2 463 ml, 3 x 2 463 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Fresenius Kabi s.r.o, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobca pre vaky Excel:

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala, Švédsko


Výrobca pre vaky Biofin:

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala, Švédsko

Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz, Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.
<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Upozornenia a opatrenia pri používaní


Odporúča sa používať kontinuálnu a ľahko regulovateľnú infúziu, podľa možnosti aj použitím volumetrickej pumpy, aby sa predišlo rizikám spojeným s príliš rýchlym infúznym podaním.


Keďže každé použitie centrálnej žily predstavuje zvýšené riziko infekcie, najmä pri zavádzaní katétra musia byť dodržané prísne aseptické opatrenia, aby sa predišlo kontaminácii.


Je potrebné kontrolovať sérovú glukózu, elektrolyty a osmolaritu, rovnako ako aj rovnováhu tekutín, acidobázickú rovnováhu a pečeňové enzýmy.


Akýkoľvek znak alebo symptóm anafylaktickej reakcie (ako sú horúčka, triaška, vyrážka alebo dýchavičnosť) vyžaduje okamžité prerušenie infúzie.


SmofKabiven sa nemá podávať súbežne s krvou tou istou infúznou súpravou kvôli riziku vzniku pseudoaglutinácie.


Spôsob podávania

Intravenózne podanie, infúzia do centrálnej žily.


V prípade potreby celkovej parenterálnej výživy je potrebné pridať do SmofKabivenu stopové prvky, vitamíny a prípadne elektrolyty (pričom treba vziať do úvahy množstvo elektrolytov už prítomných v SmofKabivene) podľa potreby pacienta.


Rýchlosť infúzie

Maximálna rýchlosť infúzie pre glukózu je 0,25 g/kg telesnej hmotnosti/h, pre aminokyseliny 0,1 g/kg telesnej hmotnosti/h a pre tuky 0,15 g/kg telesnej hmotnosti/h.


Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 2,0 ml/kg telesnej hmotnosti/h (čo zodpovedá 0,25 g glukózy, 0,10 g aminokyselín a 0,08 g tukov/kg telesnej hmotnosti/h). Odporučená doba podávania infúzie je 14-24 hodín.


Opatrenia na likvidáciu

Nepoužívajte liek, ak je obal poškodený.


Použite len v prípade, že roztoky aminokyselín a glukózy sú číre a bezfarebné alebo svetložlté a lipidová emulzia je biela a homogénna. Obsahy troch oddelených komôr sa musia zmiešať pred použitím a pred každým pridaním aditív cez prídavný port.

Po oddelení rozpojovacích spojov sa vak má niekoľkokrát prevrátiť, aby vznikla homogénna zmes bez náznaku oddeľovania zložiek.


Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok, ktorý zostane po infúzii, sa musí znehodnotiť.


Kompatibilita

K SmofKabivenu sa môžu pridávať len lekárske alebo nutričné roztoky, pre ktoré bola stanovená kompatibilita. Kompatibilita pre rôzne aditíva a čas použiteľnosti pre rozličné zmesi sú dostupné na požiadanie.


Pridanie sa má uskutočniť za aseptických podmienok.


Čas použiteľnosti po zmiešaní

Chemická a fyzikálna stabilita po zmiešaní troch komôr bola stanovená na 36 hodín pri 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď. Ak sa ihneď nepoužije, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych podmienok by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2-8°C.


Čas použiteľnosti po zmiešaní s aditívami

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď po pridaní aditív. Ak sa ihneď nepoužije, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych podmienok by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2-8°C.

Návod na použitie :


SmofKabiven (vak Excel)


1. Vonkajší obal odstráňte tak, že vak držte zvislo a obal odtrhnite od zárezu pozdĺž horného okraja, potom jednoducho roztrhnutím otvorte dlhú stranu, odstráňte obal z plastickej hmoty a zahoďte ho spolu s absorbérom kyslíka.


2. Obsah vaku zmiešate tak, že dáte končeky prstov na hornú časť presne na spoj, ako je to znázornené na obrázku.3. Končekmi prstov a palcov uchopte bočné strany hornej komory a jemne otáčajte hánky k sebe, až kým sa spoj neoddelí.

Alternatívna technika (3): Položte vak na vodorovný povrch. Rolujte vak pomocou držadla, až kým sa spoje neotvoria. Dôkladne premiešajte prevracaním vaku.


4. Zvyšná časť spoju sa teraz môže opatrne oddeliť.

MoReUFJqP65I5wsLC8Mi4fPky2OHU1DRLSwuIoGJjL8NDBHYiRQ0GKQp/wG6YmJgSEREHBPhj93R2drKzc4CJaO9oo6Pr7VzuIerpsxjw6wDrkZx8DyKWv/5627/vISDghILCRmwGGDB6ZmZmKiqqa9euaWxs/PmzUkCQf4CcwLEsKioBcc6Zwwk+5zANhgbk5xfMns0x0gEcGhoa8vLyECXC54YNG0Bm8Onm7t5nORF9IEXhT0pKSnz8jdi4uL4OMTBBLCwsIBsIRaZP/7vjDuvO1dbWkJAQD7j//P2Pw8NeROSfDomSkpIbN65nZGRUV1cfOeLx+OmTE/7+EhISIJiPnz5zsLNT/XuEa1VVVcn3UrZZswZMKx4SKElKRsLK8vuSg2FgYPD39wdtHzhgq6un9+3r16WiokhOg0GKwpO6ujqIf7YpK2/D5OvC0htBNTT0bvQTDw11bwcAWBJMyr1/qKioKCwsVFVV678zLS0NYqGgoKA3b96sXr0mIT4e2y0O/h4JCSkT0796AjByKuPl4aGn//00YTBxVVXVAvzz8LteLFJSkjExlwUFBcBORkVdGE1VkxWkKDy5cuVKQX5+RnpG/x5kdg6Oly9f1NbWUlJQYh088Iuwk2TB0SIjI+/v9VVWVnJwcLCw/CuDX0JCAjc3N3iMEK7M+v8iOq2tbRU/fs7l5elvE6qrawoKi+cLCuD4Yhc0Cb7l6KfoJyUltba2rly5cu5ctGT9ECBF4QMYBzs7BwdHxwE5JxaLiIAe4uLiwP0rLi5mZWWF+37ZsrlEmFwrcOv3l8Tbt2/5+Pj777l27RroE1y+Ae95iktK6Ghp+txIIsxk26LiYn7+eTjKqaWXVm5unBZTHIZr1687OTmuWLECwsVRVjVZQYoaGdnZ2bGxcY8ePzIw0NuhucPQ0FAeA/bZD0o4derUli1b6GjpLly4sHTp0h8/KrDj0Onpp1VWVoHv16eWzs7O/o95UOnevXuvX78+QE4gnoaGRn6+f3lr+fmFzExM9DgbnOLikhlMM/DIt96f3k7IXbsCAk7cuXMbvN3RVDWJQYrClaKiImtrm5SU+3p6+hHh4XPmzOnu6Vm9erWTk9Phw4dlZeUkJCSWLhVdsGCBpZWVtZVVUXGRra0tFzf327fvNDU12dnZ6upqsDn+scCxLi4uYM2wfXfxN29yzuYcPEm2vLxiBiMDHd0/aZkhImpta+PDoSsCS3NLS2NTM9foDBR4egbwFNHTExYWMjIyDPh/DkDEAKa0onow/LbDCm764OAQc3Mzte3bHz16tHDhQux+EmJibW1tRUWl27dvh4eHXb4c09DQICoqevbsWdhwcXY2NTVVV1f3P+5PROQFIRPUc+/+ffXt27GHgybhMysrC5tpKCoyUkp6FRiu/jYKFNjQ2MQ3718Ry4+flczMIzA4lT8rIYKiHJ2BOn78+NPnz+/evWtgaLhpyyZs4xGDmdKKIsYwfBm44w8edM7IyIyIjNTW0hr8anXaNHpNTQ34q69vKCsrBc24uLgGBwetklrle9yvpqaGYzZHfPzNrVuV7O3tIQhR3ratTzOrVq0KDAyMiooqLy//8OHDkyfPrl+7BlGKmJiYkpLS9OnTq6pqqKmo+s8KaWpqAu9RaP7QA8MHA5qsb6gX4B9ufu5vyUjPAFOcmZn58ePHsPPn4XJGU9vkZkoranjAXEAshM3B8vLlM3Dnhi8P0po2TQAw3rMHNLNKepWVlWVMTAwv71xwk8Cds7KyggrBXwJvEHsIOH5eXl5w08fFxc2axZaaGv327dusrFeXL18OC4toamni4eJesXKFlKSkkJAQMzMzJSVlxY+fszk4cO+y+/HjJwUF1WiGtIKTucd4j5mZGehfR0dn/foNGzcq4F3bpAcpamggajI3N09MTAQNQBQ0osHd2NvX0cGxpaUlPj7+zp07eXm53t5HQUugnKUQbImKrlu3jgizUBotLZ2Jqem1q1d9/fwWLxaBPx2dXWDuwBpUVJTDJxjJjPR0aA8zM6vwAiFWlpkKCvL19bUsLCyMjIzDu6w93d1gJEe0fvZgHBwcqqurDx85XFRUDOb05s0ENOR8GJCihiAtLQ0exjNnznr69Okwi6wNQ2xsrI+P9+fPn7m5uSGaMjIy2rRpU1BQsImJ8bFjx7S0tD59+oTVw5Ytm2FPwImT0tIyeXn5YBhb29pACdQ0tPIKCuD7EWHGOrx9+w708eNHRVVV1enTpzMzH/Dw8jLNmMHExCQkJGxgoD/kEqA1tXXkFOTT/z1Lf0Q8fPgQ/NK7ycmMDIw6u3ThKuTkZPGubSqAFDWQiIhIPT1d0MCRIx64DO0ZzJs3b+BwEFXfNFh4qPv6+ioqKvb0dFtbW9fU1KqoqEZGRnBycoJmLl68uF2td+RED1EPGSkpRE2gNAjwunt62tvb8/IK2js6pCRX9r2P2r+/N4tYe3tHc3NTd3c3GRkZI+MQUxJ7enrKyspnzcJ/Wfi6urr9+/crKiptWL8enjKJiQmPHj1CiZCGBynqHyCeMTY2DgsLCw0NNTQ0xK8ScNLg2MDTp7f/v08Py6JFi8CH9PDwyHr9eg4nZ3p6mpzc+uDgIAil6OjoMzIyetcXJCbmnM0B8uvq6qquqW2oB++vgZyMTFCAf8DcDVwywDQ1NXV0djAw4G+gwBi+ePEiJzcXLKe7u7vM6tX4WewpBVLU37x9987czKytre3Fi5diYsvwq+TWrVtubm7nzp2DYGnwrwsXLrx8+XJhYWF5eTlYlX379u3YsePEiRO8vDwFBfkqKsqlpWVfv36bNWtWaVkZWB7QFTERkYAA/+B5iiB+aCoxMQkNDfWvuisrfvyYwcg40um9feTl5Tk5OTk7O8/l5QUDm5mZ+ddff+Fd29QBKaqX5ORkuLnBXAQGnmZjm4V3Pezs7ElJSSzDDu7mwtDS0rJgwYKIiIijR4+C7eLj42ttba2sqiIjIy8qKiYhJQW79OXrtxkzZgyQU21t3c/KyqbGRjJysp4eImzGJUpKSg52tv69FFA/GLgFwkL4XQhUa2ZmvlJS8sCBA6/fvLG1tYUNEbTsDQ5MdUXBw97BwcHPz8/T0xM2RlmbqKgojiUhQAIJwT0aExOzfPny48ePb92mzM7OBgYBfiou+V5cXAI2atq0fzJ4NTY1lX4va25ppqOjIyYmpaGmmT2bo7W1rbNriKnBlZVVoDS8O+USEhLu3k169OgxNQ2Ngb4+Fxf33r178atqqjGlFVVSUgKB0+PHj9PT08FAjeepwZ6QkpBihyBZWVndiI9/9+4tdpkZCgoKSgrK76WlpKQkhQVFLKwsDNOnV1b+LCv/wcLMxMvbm4QZbMiXL9+KikqYmZmoqaipqQfMIOypb2iczfGbee+/orKycteuXSYmJpKSK0+ePAnOHnizaDVeHJm6isrKyjIyMpo2bdrLly/nzRvVrCE86A1++oU/Avz8DfX1vVaotAw0Vl1Ts2CBEKiuqanp+/fSgoJCOlpa8APJwdPDzBBpaGjo7OqAX9va27EDl/jm8fZZpJ+VVSQkxHh3moMjCqIOCAjIzHxoaWmpr6+/EZOHEIELU1RRaWlp69atMzU1BXdrwLov40Pnv3NOLFq06M2bNzzcXHn5BdXVNbNns2MTFVFTUYGB+vEDNFINuuru6Z2FDpKrq6sHewU6xHYMNjc39wVRYL7KyyuY8UqTRIRJi3vq1CmIBqFCe3u7uXPnent7j34d4anDVFRUcnKyvLw83DegqIma101GStb/1AsWLkxMTIQbl2/eXNAPuHygJWzuLvDxIL6ipqGG0Iibaw72PRU4ZjU1tWCjGBgYQGD9EyY3Nja1t7Uz4ZX3q6WlRVtb297eYe3ata6urk+fPr19+87fSZ0QuDHlFAXOnoaGxqnAQHMzswlsBjEJMS0tbd+zX1xMHLZBJ6y9sEAolZubV11dy809B9vXx8jAQE9H19fvx87GxszE1NjYOLjmsrIy1pks+E2F8vI6ysjI6OLi/Ojx40OHDgUEnEBD+EbK1FIU3IIODg579uyZWDkBdHT0YuLi/+SioKEGa1NbW4t9dcvAMF1YWKi4uCT742dOTo4ZmCERIKfs7Ox3796rq2+HA0EzgxNQ9r4SbmzCb67u3bt3Dx8+9OXzF2iGtpYWmPE9e3aP7iqnIlNFUXV1dfDEPXcutKSk5L/wXkVEZJGnh2f/Pfz8/K9fv+H//7QLKipKPr651TU1ED6BH8jBzkZLR8fCwhIbF3v2bAi4rIPHwrd3dOTl5WFN3EjbA+ZRU1PrxImT/AL8urq61dXVERERo1lFbsoy+RUFUceFqCg3Nzc+Pv7g4ODy8vJz585t2rTJ3t4emxNvQqDE0H8PKOT58xcaGur9d4J1oqOjq6qsKisrJ+r1FUk9jniAnJYuXers7Gxubs6Aya7eu5p1TS2UoaGl4/hdstghMTQ0kpaWsrDYC+FcZGTkxYsXR7o0AQLLJFdUfn6+q4vrhYsXTp46aWpiih1Eo6qq6uvrt3nzZngY79+/v39G7wmEi4srKSlp8H4KcnI2tlnw19raWldX301H63Tw4NKloo6OjpcvXz52zHeRyCJw9rq7umexzZqJ19Des2fP3rwZD/attbXNxsZGSUlJS0tr1Bc0RZnMioqNjTUyMhITE8vNze2/5Ob06dMhYNDX13dzcwXL4O7ubmZmNuFzfubNmwfCaGlp+dXgbioM2G3s9JBDhw9v3KhgYmLq7HxwyNkcuPDq1SsILJPv3ePh4XFzd8/Jybl16xae14CYrIrq6enx8ztua7sf1AJWiGaoRSh4eLjBvUlJSTE2Nr527dqRI0cmNos3PT09NLutre1XioKfrK2ty8srQkPPMjExsbOznzlzRmzZMkNDw4cPM/39/WVlRzxzqaqqaufOnQcPHlwvJ5f98aO7m5uvr++v1mJD4MIkVFRjYyMICe6MmMuXNdTVhy8Md+GTJ0/gdgRXEB7Vpqamg9cgGx8oKCj4+fkrKyuxodFgwIo2NTffuHGdj5/P++hRIkzqGAMDg4ULFx44cEBOTu706dNgeEfUnQASZWZmdnFxgW2PI55gpsD6EeRypiyTTVHd3d3aO3d+eP/+69evfHx8uBzCysrq5eWlpqYGt2NAQAAEFRoaGhPy5ldwvmBhYdGvhkRBkzQ1NaMiI4/7+Rno6/f1CoqLi9+9e9fBwRF8V9gAw4XjGLxz587Hx8dnZWWBVsFDjomJvnXr9oB1FhEjZVIpqqurC4KKgvz8tLS0kaa/EhUVffL0KdyvVlY2586dO3TokJTUcItJjwWcs2c3NzcPU0BGWlpCQuLZs2cuLq6XLkX3yR7skr//cfBaTU1N4EIuXLiwYcOG4c/1IDPTyMgwIyMDnjvg+1laWu7evXvTJjR+b7RMKkUlJiZCjAGhNn7Z5GioqSGmkpaWhrhi1apVHh4eFhYWo08Ujjsghp8/fw5TAEIs8O5AUbGxl6FtK1eu6P/r1q1KgoIC4MjJy8uHhYXr6en+qp68vDxVFRVvb28QYWdHp2nvmj1EcNUEuo4pzeRRVEtLC9wT8Gwecv4s7ggJCV2/ft3Pz2///v2ZmZkhISHY7vVx8AMZMQxfpi/pbFRUZJ+i+tZxEhQUvHb9ur2dnb6+Xk7ONzc3t8F9mG1tbRB9rVy5EqIv+Bp4+nTclTiw6v+Rtwh/OpNEUZ2dneC3ZGdn09DQfMjOXiAsPMoK9+3bB9bA1NQM7lFubm7Yw8HBycc3j4FhOrhY8+fPFxAUnDd3LpxunMdl9w2VuHLlirGxSWdXZ+jZs6ampn0DQcDSnjx5EpxDLS2tv/76Ky4uDrvaYh/m5uagwOjoaKJeWUZZW1udCQpas2bNeF7FJGYyKApiD/DWbt++nZKSysU1x2bfPueDznjniuhj0aJFKSn3nz59Wl9f//nz5+LiYtDty5cvP378SEpK2tHRQUFOwTuXd9kysc2bN43bhEUuLi4tLe3o6IvV1dUQ9pSWlsJOOzv7AcV27NjBy8urpqYGzuHx4/59eZTOng2NiYnJysoCbzYlJUVHR8fJycnE2Hh8Gj8V+OMVVVdXZ2trC7dIamrq4sWLiXqTb+23t7cDz200eeqwgDnCPryxefOwtLa2EmEGwuXk5L579/bFixdQxshot6/vsXHoKCsvL+97vYaV09q1a+fMGcJhAzOVmpoGT5bpDAzH/fyIMKvp7NmzG/6hBAQE4BOMsIODw5EjR8a6zVOKP15R4L2EhoYmJiZi5QRIr1q1adMmKyur8PDwsTgj9oXPbAyrV/e+FAY/asWKFV1dXefPnxuLM2IBV83Dw+PUqdM/f1b03w/+3uBkSVj4+fkgFNy8eYud7YHcvFxVVVX4NwEFnjt33sjI0N7e3tPTc8gDEXjzxytq8+bN4Jht27YtLCx8505t7E4jQyORxSIvX76qrq6SlZUd65xY2B5t+IQgB8KSsTuRsLBwT0/XgJ3DD2kFvT14kPHi5Qtra2vQj7S0jIaGxp2kJIiv1NTUhjkQgR9/vKLmzJkTEhLCzMyya9fOxsYGExMT2Ek/jd7O3l5f38DYePdv38wQhOXLl586dWrv3r0bNqwXEsIzp9fwkJCQKCsrMzEz6+zaVVhY2Le/b/WdXwHeL3jCLS0teXl5c+fyysjI3EtORrksx4g/XlFEvdP1aPz9jy9cuMDAwABuGm9vb7j5pCQljffsGWVP+ogwNja+ceOGqalZenra2HUAykhLJyQkrF+/vqKi1/ejoKDg4eEZpnxTU5O2tjYTE1NNTc27d+/APYZHzIQPC57ETAZFYdHX14eAG0IaiBZOnzlDSdkb7Uz/xRi5sQCCGTc3N2lp6fT0jLVrx7AzGpvwebu6ekF+PieGX5Xs6enR1dWtrKy0sLD08fG+e/fub993IUbJ5FEUICkpiR1LrqSoCA4SC8tMZqZxzToiJSWloqLi7u4mIbF8yAHvhEJMTCw05OymzZvkFRSGGdUBgdODBw+Tkm5bWloaGhoiOY0Dk0pRALg3V65c8ff3t7GxmcnG1j+D1zgAzp6zs/PixYvT0tI3b940pueSlZMNDw8fRrcxMTEHDx589epVQ0PD48ePb95ECxOOB5NNUVisra1nzpyppaX17dvX0Sz3ggfgkm2Ql4e4bqwVRYR5jdvd3T3kT+AWwq9Xr14TFhZesGDB6dOn4Vkz1u1BEE1WRQFqamonTpzw9vZesmTJeI52BTPl5OgI0dTDhw/HIY/FkKMNX7x4oa2t7ePjo6KibGdnDwEeBJlj3RIElkmrKHJy8nPnzoHF2LVrV0RExHhO+wEhQTTl4uKSnp4+bift4+fPnxBPWlha2tra5uTk+vh4X4qJQVmNxo1JqygizIua6Oho8P0qKirCwsLGc7K3qanpunXrwPXasmXLuJ2UCDPLXVdXd/369W5ubi0tLTo6u7Zv366irDyebZjiTGZFEWEiDUpKSlVVVTk5ueDg4HHLiL927VozM3NFRcXr169v27ZtfE7a2tq6e/fu3Nxc8Pro6eicnV2ePHny/ft3/PLLIvBjkisKAAcsKioKfL9NmzZdvXoVvo7PeY8f92NmZlZWVgZ7BRZj+GXaCIKJqWl2dnZSUhK4uJcuxRw5cvjho0cTlTZjyjL5FQXs3LmTg4NDXV0djNVRr6O2B2zHYfogWAZs9jILi7337t0LCQkBwzV2pzt06NDtW7eSk3uThH348MHAQN/T00tKUnLszogYkimhKCKMG5aSkgLmwt7B/tPnzxCv47I49OhRVVVZulTUxsYGwqqDBw+CKzgWvfnh4eGurq4ZDx4sWbK4sbFx67ZtSkpKDg4DJ00hxoGpoigizChsiGr09PQiIyNycnKioiL7p8UcO8BoXL9x41J0tK6u7pkzZ8AFBf+TgPVDfGhiYhITc1lGWrqpqVlLS4uaiiYoKIiAp0DgzhRSFBFm4kNcXJyFhQU81MFoXL9+Ax7q43BeYiIiuNElJSX9/f03b95sYGDg5HSQh4d79DWHhYWDnHx8fDQ01Ds7O+3sDqSnp7969QoNOJooppaiiHqXmaGDkEZAQMDe3l5Wdt3hw4fLysspKSjgjh9+EPfo4ebmPnHiBOjKysoqOvpyRMT57du3j2aUenz8TYiX7OztbW1t4aubm9vp06fBue1L5YcYf6acoogwL3/t7Ozmz59vbm5uZmbm7OzS0NAAIdaNGzfG4U0oqAhEZW1traGhkZqa6ufn13+FQtyJv3lz27ate/bs8fTwIMKkNPLw8Lh8ORZsL6GbjBgBU1FRWDZskOfh4YWAHnywqqpqcMaam1vGZ2wBBwdHbGyslra2vp7ekydPjh07pqAwsqUEL12K0dLaoaysHBAQQEJCAuHZXnNziNDU1bePUZsRODIVFdXV3Z2Xk2N7wM7E1ERDXb2urk5VVaWwsKClteX9++/R0RdBXWOdUBacPSVFxQcPHlhaWm7cuBFEBQYTRz3fuXMHK6ewsDA4JDg4BCytr6/fzp07x7TNCFyYcoqqqqo66OxMT0f//ft3JUWlsrIyNVW12rpa2FglJSWyePG2rVvPnj3b3t4+pq+PsCxYsCApKcnFxQUCoafPngWdOfPbPv3o6Ghtbe1dO3cFhwRTU1N7eno6OTmBnPbtsxnr1iJwYWopqqur6+jRo/l5+SoqKoICAra2+99/+KClrWVoaGhjYwNCSkxMFBYWlpWV3W1ssnLlynFwAikoKKBJYBV37twlLi5+5coVMTGxXxUOCTlrbLwHbFHouVA4EKJBHx+fkJAQtKDGf4eppaiCgkI2Nna4Cy9evJibm/v69euDBw+C05WdnZ2WlsbExATel5+fHzhjP8vLx3O8NjiZqakpBw4cAFGdP39+yMkXly5dAjkdsLM7cvhwR0cHuIvBwcEXLlwAkzVu7UT8lqmlqMePHxUUFNTX12toaLCzc3h7HwU5BZ0Jevjosbe39434+NycHDBNX79+nTZt2pkzQUZGhuOW5ISXlzcuLg7MjoGBwc/KSvADSfp1rAcFBZuamoDg9+/fX1FRsWPHjucvXyYkJIzz2HbEb5laiiIjI4On+3F/f3p6+pMnT2hqamZlZRGTEMvJrauvb9hrbr5161Z45LOzs9vb25uZmT5//tzLy3PcBpuSkJCAZsDrU1dXB1WfDgwEO9nZ2QkqOnHiBHYY+/3793V0dMDle/bkyeDl4hETztRS1A4MbW1tLS0t2KUEaWlpHz16fPHihczMzMOHj4DfZWrau/SLpKSUlZVlVFQkmLVLl2LExX8Z2xCc7du3s7KyKikpkZORWVvbuLq5fi8pefPmzfz5893c3Nzd3berq/se8+XkxGnZNcQ4M7UUhYUSA3ZbUFBQUnLlrl27hIWFaWlp+gIYEZFF8fHxENLs27dv+XJxCK5sbPDvTOvp6RnR2IjVq1ffvXsX/M+QkBA2NjawV1++fBEVFS0uLg4LC9PT08O7JYixZioqagAmJiYQw3z8+DE0NLRPaUSYVKygIlDaoUOHQFe5ubkuLi7Dp0T+FXgMNXr//sOMGTO0tLVDgoOlpFbl5HzboaXl5uqK5jv9x0GK6mUDhl/9JCkp6ed33M3NNTU1NTg4eKwXtunq6vL09AT1Xr16NS0tXV5eYdOmjbKysuMzUh4xSpCi/uFXvhkdHZ2rq4us7Dp9fYM1a9bY2tp6eHgM7gNsbGwqKSkuKCjo7OwkwowepKGh4efnZ2FhwX2CY3V1tZPTwejo6LvJyXeTkh48yHj16hXKu/IHgRT1D8P7ZmCp4P4+efKkl5cX3OVBQUF9qWCKioqOHj0KkU9vPsoeomnTp7e2tjQ1NVVWVra1tS1cuFBbeyf8N/13+ZjKyssV5OU7Ojrev3t36nRgXNzVJ08eITn9WSBFjYBZs2aBP4ZZf81IatWqEwEBO3bsqK2tXbFiBRcX18WLF4WEhOjp6UlJSbu7u8HiVVVVQfSVmpYWERHh7X3U0MjI0MDgV4HQ/fspUO3q1TJubm5ngs5ERUampKRAteN8jYhRghQ1YuTk5LKyskxMTbW0tDIyMvYYG0OsVVJS0trayvD/hQuwbh4rBtCbg719bGxsYGBgSHCwv7+/srJy/zXUIHAKCekd7XrgwAEnRycHR4ezZ3tXvF+0aNHEXCFiFCBF4QMTE1P0xYsbFRT09PRCQ0PVt6szMTErKGwCsXl5eQxe0AmsFlgzdXWNmzfj1eF/GhpwFNadq6io0NXVS0m5n5qaumzZsnXr1lVV1bx//15QUHAirgwxWpCi8IScnFxXV3fJkiVHjhyJjYvF7rx9OxH+AgJOmJiYUFAM7LogJe1dUu3Lly+7dumAruLirjx8mKmjoyMnt76wsLCsrGzpUjEBAT6wZqhb788FKWpUiIiIREdH79279+3bt+CnQeBUXFxiZWWZmfnAy8tryNnpoBawVJs3b16+XBxiLV9fX7n16yPCw/2P++sb6Ds6OlJTU4//hSAIBVLUaKGgoJDGgP3a1NR0+9ZtC0sLAQGBX41khYiLjIyCj5/T3s4OAjAZaZlZs2YmJCaM54qMiDECKYrA0NLSblffvmLlCrA2ioqK1jY2h9zd+y8OkpWVtW3btuLiYi0trUOHDgsJzQ8PDxMXF5/ANiMICFLUmMDJyRkWFi4kJAS6KiosDAoKwmZp/vjxo7y8/Lx58/bt2yeEgYODY6IbiyAkSFFjBTk5mYODAxcXF9iiL9++Jd5MoKSi3LBhA0joypUrs2ejkeOTE6SosWXHjh1gkcDNk5Vdx8rKysTElJycjN9wW8QfAVLUmAMx0r1799TV1V++fPn27Vskp8kNUtR4ICwsnJqa+uPHDwicJrotiLEFKWqcmIlholuBGHOQohAIQoIUhUAQEqQoBIKQIEUhEIQEKQqBICRIUQgEIUGKQiAICVIUAkFIkKIQCEKCFIVAEBKkKASCkCBFIRCE5F+KIiUlnah2IBB/IoMl8y9FNTQ01NXVdXV1jWOTEIg/FRISkpqamgE7/1ZUd3c3fO7bt8/Hxwe7jUAghgcU1dzcDBsdHR19O/9WFCMjo4KCAhEmY/CENA6B+BPBpuPm4eHp2/O3oiQkJO7cuTMxjUIgJhGorw+BICRIUQgEIUGKQiAICVn/boqpADExMXrthhg7yKqqqia6DeMKUhRiTPkfDjDTxbUEhUgAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 4" align="bottom" width="271" height="180" border= "0">


5. Dolný spoj otvoríte takým istým spôsobom ako horný spoj. Spôsob otvárania je uvedený vyššie. Obsah dôkladne premiešate tak, že vak opatrne niekoľkokrát prevrátite z jednej strany na druhú.

MORuLlqa/FgIWm8upibL3Rz2xn64AEoapaeHjRDfn5+QkIi3t7eLCz/9ZE2NjbBvZAaCDZeXr7uZsLOzra4uBhcuGXLl8c9fz7wPH7w6/S/aDJtQn+KAgwNjdatWw9KkJD4L40bHl+Pam8fbE8RKytLe0d7S0srlRWFIo3X7uqsra2ro/GkxNLS0oaGs/+Oifn69eukSZO0tLSCggIxGExOTnbPGs/FxQn/f3kGcAiPHTs+adLE/Pz8IWTGpC/oUlHwo+Lxte/fv+upKPi9lZWVB7uwJw83NysLa309np/qswAF+PnLyiqam4jzDqi5XNVgAeU7Oq6MjY0JCgo+dOjgokWLXr9+jcNJe3qeu3jRZyCP8sBxeP2amO6XkZ7k9gVdKkpZWUlTc3xmZlb33Jvm5ubnz2OdnJwGqygwTewc7HX4UXjYCjUVjWZrIDQ1NBBofPAEOH4QOPn6Xt61yx0UtWvXLm1t7U+fPjk4OMCLqVOnkgf+9WwXWltbS0tLY2Ofl5eXJSYmQhh25MhRRh1v3hO6VBS0i1pa48PCHrq4OJPbyPDw8Hfv3t28eXMIp2JjZW1qam5ra6NgBqWBAPEGRHGlJWVQ83gwPCw0PBAb1LJv//7FDg5hYY9sbW1MTed+/vxp3779lpaLioqKnjwJLyop4sNg1NTUFBWJSQQ+fvz4/v37goJv5I8rKCjGxMTQ4OIJIwFdKgpFnLZtunmTM4TC4NBXVVW5ubnZ2toOpCvpZ7B8fHV1eAhoRESEKV7O/hERFqqurqmpqc3JycHhcFycv45DaIEFZmZjx46FCAoUBaxcueLt27fgxZ05cwac8LS0tJKSkhcv/nn1KgmPr1NUVtq+fbu6upqwsDDs8vDwQNHwYCvKQq+KUlVRqaurqaiogOZzi8sWaCmjo6OHdirioyGi30jtIbMoUtuvpKTw/XthTU1dfX0DCExQUGggj5tramvBtA7WxR0OcC1HR0dXV9fCwkIrK8v169fFREfz8vLGxydMmjSJPLHXwsICRZqC3tN/HjduXGtrG/iKRYWFozIhjcrQq6KEhUXY2dnfvXv/7Fn03Xt3b9y4MeRlP9nZ0eCA4evrOjslqD8HDsPDo6aqDHaqpLS0qLikvKJSSFBITEykry71xqamHz9+NDc1KyopUrmo1tbWoCiIiDZs2HDsGDELEisrq8fZM6ZzTcf1WHPk53CUi5urHo9vbGykuKIIhEZWVhaq5TkaCPSqKHFxMQMDgyNHDqenp+/cuXPlypVDPhXUXQyGp7YO39LSysk5Co+GQMaCgoL8/PyVxAkR5SAt8ASlJCV+9kJLS8t+FBai0ewqKsrUf4olKio6ceIksqKcnTenpCQHBwdXlJXNNjLavXs3OQtSt9mENgKPx0NAFRsb6+XlZWZmhqVcHohv377du3cP2tOUpGSw86pj1CTExQUEBEijOtSlpaVBY+QEY9Qf2k+vioJvCr67R48ezZ079wgpHc9wgNrZWV1TX18/KooiA7oSESa6fRUVlWCscvPyGxoaZGVlupc8+1EIvm0R1FolRQWqdaJkZGRAvATWiY2Eg4M9fNvFJSVQg318fMTExO/63YHCuJCQkpIyMTGF2pydnZWamgrlb29vB4fQ19cXmrzhT1gG45ySkuLv7//w4UN4O23aNCtba/hmamtqPn78VFRU2NHRwcbGDm48Owdaa7yWp+dZajrGZOhVUShSQjYUMU/lnuFXLyyWr6SsfFQ6J3oB+hEVFeHj44Xgqqy8nImZWY60Vm/B9x8Q+gsI8CvIy1NzvgMLC4ubm5uPz8X9+/YZmxjLyspWV1d/+vgRFCUkJOTldQ58P6jBLS0toL2wsDD4Sx4IZmtrx4PBnPE43dzcnJWd7ed3R1ZOVliImINAUlJy4Eu2wuUgckt9/fpBaGhkZCSKuLCA7qVLl01NTXA4XE8vvampqbOzEzQMV2RiYgZnnvpyQtG1oshtnpAQBQYccHJykvrQB5f7oddkbwoCNlNRUb4rpwucQDBb9Q0EspwUFRSo/CxYSUnp1atXzs7OJqYm27ZtX2S5CMqWn/+t+4DuaRcSEhI9E9BC5U5MTARFgR6Cg4Kg/NAQNJPG2oMUZ+nrqygri4iIqqiogDD4+bEsEA8xM4PBaW5uKS4uBmXm5GTDi9DQh7W11fCp8ePHe3tf0NIerztF95fhLue/PaWjmxKHjhXFyUnsE2NlocAtsLGx8vFhKsorwePqOQ6jf0bUQ4dKA6FUQwMhL7+gpaUZy4eVl5cflaEVUOMhXjp79qy7u3tCQjwbGzouLm7t2jX9hyhQfrKJ0NbWCQ0NAcMFdgy8Vgh+MjLS8/Pzjx079v8/wYpGE3XS2vrfih5Tp05zclqhrj7GyMhIXFyclhPddEPHiiKPECOvQz5smODnLy+vJPz/fHSjC3hTEF7X1dXBXzBZbKM3uRWqMvh+kyZNNjdfWF+PB0m0tLRycPymh43s2pWWlrITB9oTxSAiIqKlpUXeW15eDiYInDRoxaprqjvaiUOxwI5xcnGKi4nBazBlIGZazhrwS+hYURDGw9/OrkEMNu8HPl5e+OHx+HrwTGhkMDgx311LC/hCMtI4Wmie9fVnRUVFGRsbk9a9/31DJiYmpqKiWlZRDsf/PBpYhMTIlHQ0oWNFSUkRJ0SVlpVRZLQYqIiHm6u6ugaaTBxu0AuujQQlJaWNTY04KSnaGfWnq6t76tSp9evXnzt3DpzA/g8GG6ugqBARHl5fX0/j4+spCB0rSoy0tFluTs7MGTMockJRMdE6PB4kysXNJTjakw4am5rKKyq4OLmonE7wtzg5OUEctWvXrim6urN+tyYa+G/wt2U0xqOMFnSsKGgC+fn5B5utpR/A8ZOVkSn4/j03N7+pqUlURKQvXwuiZzhgRPuUSkvL2tvaJSRoLhyH8hw9ejQyMnLf3r3R0dGc/Y5FJH9FlPLM6QI6VhQazS4lKZWe/pWC54TYDNw/ENX3H4VVlVVgtYSFhHr1sEF4k56eyUeCgpfuSXNLS21tHRsaPeQ1NkcUJSUlb2/vFStW+Pv7g8nq50h6TxU2BOj4htFotqnTpsbHJ/xyudghg8HwqKmqFJeUlpeV5+cXVJRXSkiIdYcBXV1d33/8aG9vg42UuuLPNBIaW1taRESE0TRmoLqxsrKCgOrChQs2traYvh+kkp/2dq/j9CdAx4oCZs6c6evrm5GRqampQcHTglHCSUlCKAUxVVVVVXZOXlV1jbQ0joOdnUBorKysFhcTGdFxQNU1NSjanvEKZVu3bp2zs3NqSoqhoWFfh5HNe89HTAwPfSsKi8VC+5eXl0dZRZHh4uKUl5MVERb6/r2wqqq6qalZUUEOBNbVhRKkhDPW15ALMIMQpIFisViaXg7HwsLi4MGDfn53+lEUud0BD5aK5Rpl6FtRWlpa4uLinz59tLAwH6FL8PDwqKgo5eV/A1Hl5X3r6Ozg5eXhpMQDq245QWAG8Ub3o8y2Nmgl2lnZWGmtT6IXUlJSxsamT58+qa2t7WtcOXlcS2PjKGREHC3oW1HCwsITJkzw9w/YudONg4M9Ny8vPi6u/1h5CIDroiAvByEBnpSOQlhYiLLTqMrKy+tq66RwUnykQQbNzU2tre0YDAftDxdYvnxZQMC9qKgoOzu77o09ZxySn5VXVFSOTvlGA/pWFGBoYPjkyZPKSuICzG473czNR8RYgYRkZaS/pmd2dXby8VLYGZMQlwBPMiMzWwYnJSYm2tzS2tXZgUaz0b6itLW1ZWVl4xMSeiqqZ7HRpBzL0EaMQuFGCbpXlNFsYj6QhIQXcvJyjx6FXbt2dYQuxIZmI8bZLCxclE6SzszMhJOSZGVhyf9WAF4lyQAy0XK+sW7AXM+bN8/Pz+/Y0aO/HBVBF3dBWeheUQoKCnqzZj18+LC1tWXTps0UnCjai9aW1hZSjzbzyJgOcXExYtd8YREnO5qFlbmjfRDppkcRGxsbHx+f9+/f/7J/4o/qNydD94oCT91svhk5Y7O/v//IXai5uaWzo4N3JHOPSEiINzU1VVZVs7Awt7W10fh6bWQ0NDQ4OLifPH36S0VRZK4NfcEIN2xmNv/w4UN4PB5+3ZG7Sk1tLTMLy0gvviItjWsgNII5bO9opwtF8fHx2dhYvk5N/WVpG0mzY2hz5McIwQiKIs+yFhMXl5WTG7mrNDc3cxNTe49senQ2NjYZaVxWTk5nZxeFpn6NLKAisE4QSn39+nXMmDG99pIVJSDwpww8RzGGourq8IWFpTNnTh259QLBB4Mgijq5dbBYPh5u7vp6QkNDw+hO8B4g2trE9Q5zc3N/VlQLaRo89XPKjyL0rajOzs709PQrV65ADDyi3UqExsaW5hZhYSrldeHHYutIyzHRhaLU1FSVlZVfv36zYMGCXrvAfUX1yADxJ0Bnirp37156eoar61awFaGhodHRMQUF38XFiYNWKe4jgV1iZmYmC5U4w4eJCUutmX9c3FxMKCZ6mVYEXxFEsMHBQfv37+s1zoNs0v+oEej0cavl5eVJyclZmVmZGZkiosJ6evqSkuIQPm3evGnChAkfPnx49CiM4hctKSklNDWpKitBtQAHjJ0dTbXZ8hzs7Owc7Pj6+kHlZhpF5s83CwsLq66uFhUV7bm9qalJQkJCXEJitApGfehAUfX19evWra/D1z2Pjd3iskVJSXns2PwzZ85IkH4nPB7/9Wv6SFwXy89fXFL6o7BISlKinqgodqq1tXAtDA+mqrqmlU4UNWaMent7e3x8gq2tTc/tX79+nT17dj/TPRgPOlAUabHaDnd3d1DU23dvtbW1ubm5IaSJiopKTEyMjIxSU1MTEhIiEAiUbdF5MTwiIsLFxSXMTEzgUlI5JToazdbZ2dFQXz9y3S0UhJyXKjMzo+fGsrKyFy9enDp1apQKNTrQgaL4+fllZWUIDYSZM/VevUrc5roNonZo+cTExE1MjB88CJWWlgZR5ed/+9nrGCYy0jjwW4qKS8DxExSganhNTHNbWoavb6DsHY0QMjIyM/X04uPjoeHrnjkWGBgEreHChSM1LYA2oQNFAVXV1ZycHCtWLH/xIuHW7VvCwiK6urqurq4oUofEo0ePMjKIrWNmZhZl6x/E3LIy0plZ2W1t7egRfrbbC05OLjY21paW5s7OTuqvGDJY4IuaoKNz9uzZ4pIScTGxL1++BAUFgXXaunWrvPwIPiSkQehDUXv37ImOjnn7Ns3T85yFhfm3ggJpHK6wsLC5uWXVKqeWlpbFi5fcu3f327f8mTMpkxepG/AwRURECn8UNjU1U/bM/QNywvLxlVdUQgjHN+As4aOIvr7++fPnt23blpmRwcHBwcJCdL8dHBxGu1zUhj4UpUqivKJCRFg4NTU19u/YJ08el5WVg0PIzMzy7t3b169TQVFVVVUjcXVhIcGy0lJw/0bi5D/T2NjIxMQMNpmHh6e0rKy5uZkuFDVj+nQsFvsPMXA6bWNjHRISUlVVOW7cCI4Lo03oQ1FkQE5Q27Zs2bLV1dXJyWnv3j08PJiGhob09HTyU6OEhBcuLi4U95GIy7yg2ZsaQVPNVFgOp4HQ+O1bASnxJYYdzV5dVSMsJMzMTPMD/LBYeXlFYWFBcM5RxJWRI2xtbUZ6GCQNQk+KAsDBExMTt7aygtcLFiz4669TxcVFjx8/kpOT4+XlTU1NqaurA8NF2YuCRLFYvqKi4sqqKpyUJGVP/jMiwkJdnZ3fCr4LNPBD8NZAaGhqaqTlLC5kiBnZfnwXExNJS0vz8vIKC3uYlZU92oUaBehMUeAIEQgN9/z9rSwtW1pa6+vxHh4eIDNdXd39+/bdDwmprKykuKIAbi5O0lq9VAqlREVFII7Kyc0H09TVhWpqbqZlRXV0dEZEhG/fsaOkpDg2Nvbx48eysrJ//x0rIyM92kUbBehMUeB/HSLxLOoZBwd7ZFSU/L/jzceMHQuKevkyUUlJieLXFRAQwGDK29s7qDbDAq6o0IXK//YNRVyBs1aIJvOGEwiEhISE06dPx8fHOzmtUlVRBX8BfIerV68y5CoBA4HOFAVMmTIFlNPU2Nhr3OqcOcYHDx589+7typUrBn62qqqqpuYWXl4MFyfnL4dEtLa2wTF5ebk5uXngcMrKSFNtZVFBQYH29vaC7z8gfqO1PnT4Th48eHDt2rXU1NSpU6eGhoaCd+Dm5mZvb3/hwgWB0c4aP4rQn6IAHm5unp+8IPKCGnl5ef2bkV57OTg46/D1BQXfQTkcHByCAvw8PNzdq02+efNm+/YdCYkvUf/O7raxsXVxcZk6VZfCt9QH4P7V4etqaurq6xtoYYWOLhQqNSU1MjLC29u7urpaS0vn3j1/aWlpL69zISEhO3e6HTp0kEbWChot6FJRv0RUVBTMFPjx6ekZ6upqfR3WS2zc3FzycrJgCvD4+tLSMjAIcACYLHExsczMDGNj49raWnNzczU19aampg8f3gcHB8H/3bv37N+/j4KpofsB2vuqqmoCcWYH5RU1wIVPW1tbc3PzIiPBy46MiYmBLZaWVsuXL4eyPX36dPFiB15e3qCgIBsbm9+eiuFhHEVBiDV7tlF09LOY6Oh+FPVLwN8TEOCH/2AKSkpKa2prwWT99dcpkBNE2IaG/y0v+88//xw5cvT48WOFhT8uXrxIhQ4DfiwWrlJbhxcTE6W449e/nJqbmz98+JCQ8AK0FB8fB1tkZeXOeXlNnjSJi4sLPL3Dhw/DxpWOjnt271FQkKds2egUxlEUMGHCBPj79t3bIfcfYDA8GIxidXVNdU2NtrbOgwehsKXnATNmzAgLe7hz504fHx+4BIhqpOfJs7CwgItbWVVN8kupYRWzs3MyszIjIyKhecrJyYEtmpqau3fvXrBggaSkZG5uro/Pxbt376BI6wls3Lhx5kw92n9cRjUYSlGTJk9WUFB4+PDhsWPHpKSGvk4hGCsslm/ZsqVhYQ+gGkVFPRs/XrN7L0jI09OTmYXF+/z5jo4OeD3SmUmw/NjyisrauloxjpEaNVtWVpaZlRUVGfXl65fHjx6RN2ppaR0+fMRsgZmUpFRjIyE4+H5QUCDElmAz7e0Xb9niMmnSxBEqD/3CUIri4uScN2/++fNer1+/GY6iUKSnujic1N27d02MTWxtbV6+TCQv+0sGPEyP06e7OjsvXLjw6dOn48ePz507d9jF7xMMDw8bKytEemKUHocObm1ERASERrdu3UWhiL0vwsLCzs7Ourq6Y8aMlZGRhvDp9evXLs4uL14koIiD9wwuXbo8d95caRyOsiVhGBhKUcCiRYtAUffvh1BkbQEVFRX/gICZM2e4u7tduXKVheW/MAaNRp/zPCeFw7m7uc2bN2/x4iUuLs4TJ45Imw0C5sPy1dXhW1tbKbLKDh6PT0t7e+fOnSdPHldWVkIYuXSpg4qystGc2SzMLChU148fP86c8UhOTs7MzITj4Qa9L1yYM3u2nJwcXcyAHEUYTVE6OtpQrZ8//7ug4DtFntnr6k45deq0q+vWadOmOzqu7LmLhZXFbedOA339vXv33rt3F/7b2trKycmPHTcWLKSQoKCQkDCIkI+Pb/i1ELzQiopKAqFxOIpqaGj4/PkzeMVhYWFZWVnQXuzZu1ddTY2Tkwtfj09NSb108eKDBw/r6/FwMIgHPF4PDw8lJWUVFQqsHf6HwGiK4uHhWbdunZOTE3gyq1ZRZpGODRs2JCa+dHJyBMfPzMys114Q8NOnT8MePQrwDwgKCuq1FwQABxgZzVZSUpSRkdXW0eYaUmIgCOw4Odgrq6qHkKmrsbEpKelVUlLStWvXCgoKYAv4dTdu3FBXV4egKCQkJCAgoL6+Hrbr6c2CXaqqqtOmTxMXE6dORwiDwWiKQpGqhYCAANSY5cuXUcRFYWdHe3p6vklLgzY7PDz855AJrmJtZWW5aBE0/ElJyampKTU11S0trV1dXXV1da9fpyUmJpKPHDNmjJqampWV9fjxmmAiBl4GFhYWAUFBMFMDHDwBl87Ozs7JyQGRg/MGBQNtL1y40Nvbe/r06ezsHJGREWB4U1Nfg85XrVplYWEhKSkpKytLUyMz6BEGVJSCgjxU2StXfD98+EDuTx8+OBzujp/fvPnzoVKGhob+nJgORerMIM/j6jkMCgRQXl6ekZFZXV315cvX0NAQMijiQ1LLWbNmmZubCwkJDWScgTROCuKofmo8qAgCpE+fP8c9j0tIeBEbS3wUi8HwWllZgfMGQuLn5y8rK4Pw6fz587m5uSDpq9eugZYE/+BBQxSHARUFrFixHBR128+PUopCkZ5ExT1/DgIAUUEcAn8H8ikQgBgJFKnXZOfOHRUVFdHRMW/evL506RKIc/PmzZqamjo6OoICgp1dnTU1teCAdXV1dqcfBD+Wl5cXzCAY3s4uFE5Kqtvxg118fMTnvyUlxd++FTx6FPbp06f8/HxWVlaI6P766y99fX0NDQ12dnZw9v6O/fvqlWsxMdEokphPnTplYmIy0g/T/kAYU1FQQc3NLe4HB7u7uYEzQ8HTgpbmmZnZ2dg9CX9qZNTn+rN9AZVbSkrK0XEl/N+xY0dycsqtW7fevk0Dc0qpQoKcFi2yXLx4iYbGuMLCwgMHDnz9+vXZs2dg36ZMmXL8+HEwsD+nU0agFIypKIgZIIgKC3t4mogHGxvFbhNE9SAkBNp+Bwf7pORkBfmhD72RI2FvbwduIVT679+/g+/Hx8fHwsLKwcEOdglip+bm5vqGBhZmZoh8GhuJs4jBe+zo+N/SUrC3qqqqvLyirLS0vKIcrF9JSQkYN/Lgw16XO3fOC+IlbkovJ4fQC8ZUFAAujYaGppeXF8Tny5cvFxISBA+QlxIJG6ZOnXrr1m1QlLOzM4RFwx9qLUJimCcBmTWRAEWB0oqLi0kdEzk1NdVgnbKysz09z169eiUoKAgxUCMKwyoKKvqq1aucN2/Oyck+duxoVlaWuKTk+rVrV69ePfx1EMGwpKamnjvnefv27bVr11KkwMOEOPyPBPmttLQ0+Hjde9vb20FjEGKRIzqEkYOhFAVuDwgJ8+8yhKYmpmg0h7u7O9goiChCQkL27z8YQCRw+I8s9+7dGxoaAj6luYWFKM3PV4XgSprEaBeE8WEoRSUnJ79//37fvn3kt4qKCkZGBhBTgKKgMrm6ukJQvmnjJhNT4+exz+WGt3yboKDA9u3bXVxcEuLjkXlBCN3QvaLa2ts/vH9P7iUfN26ch8cZCG+6l12ysrJydHQsLi6RIuUwUlRUDAwKWmi+0MnJ6fHjxzzDyHBPXroK9Ucuh47QD3SvKKjQN2/eYmJi0tHRAUNUWlrq7x+wfv068l49PT34GxMTvXLl/4bkYbF8F318xo4d6+vru23btqFdtLGpaZe7++XLl0GZJiYmFLkRBMaA7hXFzMSkrq5269YtUBQzM7Odne2dO36rVjmRxx+Ji4vrTJiQmJjYrSgUaSjQ8RMnDh86bG1tPdjQIjc3Nzs7+9ixYy9fvty6devx48f/8LQKCL2ge0WhiKMZZt69e6+urg6cPUNDw8OHD+fm5qmqEkfNcXJympmZXfG9WlFR0TN30vp16zxOn7l9+3Z30NU/eXl5ERERr169CggIgLez58yBKy5e/Mcl9Ub4LYygKIiOvn//AaYDoilVVVUMBpOQkEBWFKCtpVVcXAi2paeisFisi4uzt7c32Jn+o6mSklIfnwtglOC1uqq6j4/P5MlTdHS0R/SOEOgXRlAUBwc76AciKBTpaam5ufmDB6Fr164h7wUBgMY+f/7S8/kMYGY2/8CB/XFxcT9P0OgGjJLT6tUZpIX6XF1dwQAi8+0Q+ocRFAXhk57ezOTk5Pnz56NIvRFHjx5taW1lJ03OExISVFFWCQ8Pd3Jy7JnORV19jJaWFmimL0VBbAbRFxqN9vX1XbJkKRfXH7TgOcKQYQRFAUrKyoEBgeTXgoKC3759y8nOJg+3Ab2N09D4+PFDZ2dnz55udnY0eIkPw8L27t3bK0kY+JBnzpw5f95LR0fn8uXLFBzAjsDwMIiiwBzV1taSX5NXJs/IyOgewDZp0sSYmJiamppeSYumTZt+9epV+CBZUQ0NBDBZERERXl7n4O2aNWsOHz5MF4t2ItAODKKocePGLV68mPwah8OxsrL2XEBNTU2tsPDHly9fwTns+SlysuXMzMz29o4rV3zDwsK+fv2KIqZitlm3bp2+vj4V7wCBQWAQRSmRIL8WFhJSVlZuaGjo3kt+ZJSXl9tLURISEuLi4s7OLl++fEYRTdmUS5cuGxjow8epWHYEhoJBFNUTNjY28OLa/839jyJZLWKi43/dQjIdHR1+fndKSkoqKio2b97s6Oiorq5OkdxdCH8yDKgowNR0Lsij+62IiIiysuqPH4Xkt3g8Pj09w8fnQmRk1L59+5YvX0FrObs/fPhw/fp1CPy6urrExMQ1NMCrHcfPzw/eLDQN5MmIo11GhF/DmIo6dOhgz7dQEWVkcBkZ6dHRMS9fvvT3v5ebmwvbXV1dybnwaYf6+oYjR4+cPnWqrwOEhIRxOCk5OTlFRSUhIQEWFlYQ2+TJkykymRJh+DCmon6GnG8sMjJSRUV1jrHxVN2pN2/eOHv2LNiBjRs36ujojHYBiSQmJrq773758gW8Bi/UyGg2FstXX19fUVGZmZnR3NxMznZEaGqqqqrOyYlsaWmFI/n4sDvddlguWjTaxUcg8qcoauvWrdbW1sLCwuANcpJyUJqYmOzZs/vKlSs3b96cN2+elJQUExNTZ2cnBsMrLy83bpyGiqqKyP9fRnHkAGH7+vru2rULRUyZZLl7967firytrY2YLYm0CgkykoN2+FMUNZZEzy1CQoJQiRcuXHj/fsitWzd//gjIb+dOt02bNo7o6HIQxqNHj/766683b96IioqCF+rktKpngvW+QFREm/wpiuqLuSSOHTvaax34uLi4PXv27NixPSkpycPDQ05OdiSu/vx5HFz6+fPn8NrFZcu2ba44ZM0LOudPVxQZCdIwi57Iy8vr6EzYvHnTgwehqampnp6e48aNU1RUHIj1GAj5+flXr149ceIEvJ49e7azszN5UCICvYMoqk/Gj9d8/PjxmTNnz5zxsLa2gi2zZunDi2XLlg1nOn1RUdH169dBorW1tePHj3dzc1+4cAHnkJYXQKBBEEX1Bz8//9GjR+wd7OPj4sBShYaGxsfH3Q++v2HjBkNDQy4uLjQaPfDU+8XFxXfu3Dl48CB4mBpjNc6e9bS2tubhGfGVfBGoCaKo3zNGXR3+b9y48dSpU5cvXwZJxCfEg6PIi8VieXkdHR2XLVvOzt7fYIsPHz+G3A85f94Lj8fr6xusXbvGxMSkO70MAiOBKGoQiIqKHjhwAMRw+/bt1OTUto62t2/fJicnh4Y+sLe3V1BUUFZS6pkdlkBoTElJhngpMJA402TRIsv169fp6ekh3XQMDKKoQTOZRFtbG6oLlf8tHwKhsLCHz55FoUiSc3Fx0dfXJxAIHz9+9PH2yc3PVVRUPnLkqIWFOZIe+U8AUdQQIdsZZWXloKDAtLS3b968TnjxIjQkZPfu3d3H2NjaXrtxTUtbmw8ZIvTHgChquKDRaF3dKfB/8+bNKSkphYWFYKC4eXi0xo+XH8bKHQh0CqIoSkJ2CEe7FAijCaIoBARKgigKAYGSIIpCQKAkiKIQEChJb0Uhi4cjIAyKXs/r/1MUeXzaxYsXBQQERuC6XSgUEysrMlYAgabp6Gjv7OzsmXv4t6SkpPR8+5+iWlpa4O/+/fspVTgEhD+Hrq4u8ov/FOXm5ubk5NStzu4jKMigpI+AQH2GXO27FyJjJY5PI6GpqUmZQiEg/JGQ1chaVVX1y90sLCyISUFAGCz/B5GpqD6IYc9fAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 5" align="bottom" width="271" height="175" border= "0">


6. Pred pridaním aditív otrite prídavný port dezinfekčným prostriedkom.

MoRQmJiY+OjRw6ysLOKFeLf3328RHBzRKaJrt64CgaBp9uFCiqoMBT4pRlMAtHTohx++2b5dLMZGZ0R17z5s6LC+fft4eHiQyeSKtKHGsxRKJNKEhAQItK5cuRIXF7dv3z74KiIiYtmyZR07diRGUjUdkKJMQ/SWKCworOmO8LRuXG+xUlNTDx06tH37dmJI8uDB0TM/m/lely7VGT5IKM3Fxblr1/fgl4SltlbE34t//uzZiRMn+/btCyZuyZKlkyZNrO+rsB4a0/99Q0KoAqLzGu2VKRIVFBSGtGxRzdxAxcXFhYVF3t5eFsklhNmlQ4d27/5WKEyDjwMGDPz00ym9evWqi7fGZDK6dO4Mv5MmTbp+/UZs7ObJkyfl5eUuXLjQfBW3apCiTMPhYB3VcnKyq9zSQEFhYXq6EMKM6ssp6UWyjQ0FFFXLWtaWnJycw4ePxMTMIeEz0s+aNRu01LJlS/OepXPnyHff7TDow0GLFi0aOHCg2Y9vnSBFmYZID5adnVOdjcFFhC2FGRl0OkPgya/OLrB9RqZIq9X7+TacgYJ6JiY+O3jw4LZtW+GRMWXKpwcPHvAUCLZu3VKJj0dMmQP6LyoqpNForq5uTlwn2+p5tmDuOkVE/P7H78+ePUOKatJARE7CooJSiC7wqaIo2Awv8A9/2U8kRNbrdCq1WiaVSqSyYqzbNVkg8IB7SG0q1R4Zv6GVSmVRsUQmkxVLpFDCdXJ0dGSr1RoiyXh9X1RRUdGqVasEXoKTJ0926PCuu7tbfn7eiRMnvv/++2HDhhGzXYF+MjMzHz58mJSUBBeSJc5KTk4Wi0VicbZKhaXmJLLWtGjZ0onDoVJtQ0NbhYWFubm5Gcb5loF4ZwXPmvq+OisBKco0xNxnQUFBGZliWCeDIv5Nog8LYpAHNhmHTqvT4bNg4HrIzs7OqmBwOLGXFkOHbW9joyfpS+TyhKdPoRzUiqU0coQfNp3BMG//HBAJNjkiGeshvn//fgeHN+9hly5devXq1SlTpmzcuBHcv9TUVCLvZxloVJqjk6OtrUteXk4GDuxVZpvAwMAePXr07t2ndetQX19fg+FNSnrOZrFBeGa9JusFKco0z549hyXf0xNsjlKpgLsf+9G/GTFlnBOcmMUMVkxapzfgWxPCJHoMgnXS4QeFdXmpIr+gkEql2Ns7uDhzXVyc69jzDeQKRkkikclLSvDTgSEkU6gUqC2dTrdj2slL5ckvX0Lgl5ub+/IlNgNVVFRU3759warABk5OWK8isM8cDhhSkBMYajK4f+D7QcSYk51TUoL15dPpdLKSEtBhdlZ2Tk7unj17wIKtX7/ekOtGLBa3bdfO29u7LtfSiECKMg2RZ6JVSMvAAD9w1fS424YbGN1rcelM9Usn/9tdvdwKYd5I2FjG194jfITjaDVawoeEs0CkolBgSwhaCgoLPPn82o2S0Gg0IpE4NzdPqVLRsclJbbEwSa/HJi3U6WxpNGG68MKf8HMhIeEJbN+hQ4cRI0Z0wKm8oa8W2TXBWGk0TehFOVKUaYjeEs2Cgogskw1zUj7PA3SVKRIXAgVFUqnM3d0dCmuUWVIqk6WkpIIxAS35+ni7uroQ036ScFsK9/e3e/dO/fRTEuanBcTEzJ08ZbK/nx/daP4r8+Lq4nrmzJk7d+6AXOvpFFYFUpRpwF+CSB3uBjMes8oRQXC7Q6gTGOAPNipTlAWuFJgaMFl8Tz4XT91aORqNNlOUmZ2Tq9No3dxcQYoQmxlvAGc/evQXkNOAAQNmzJgRGRnZACMFO7/X5du9354+/X9IUU0XcO7S0tJ8/f3ZbHMOT6h+XARxC9zrWVg7R46sBKKdVx5ubjyeRyXWEkQozMiUSKQMBsPTS1BR9vMDB76H5Vdff+1fh9lDakTr0FBY3rlz+20dYlgGpCgTQOT95MmTVq1alXnGNyTgqkEcxXF0TEsXgvsnEmcVFhX7+fqUFznmKGZm5uYVQIzk6uLs7e1ViQtHzIgjNdWgR8JbVoqLil+HPVioqCda/HVYo6aeSCPBZrMp+GyiLBabwajaVyTMYEBAQFOQEwkpyiSFBVgWfxqNZvGbwN7evkXz4KzsHLFIXCovTXrxwonD4Thx2CyWHp+FEbQBWlIqFSwWS+DJd6rKORwzZuzly5fHjBkzd+7ciIgIR0eOXF7y6tUroVCYnPzy5s2/U1NTiQl2CfR6rJ1Dq9UoFEotPmk3fEsEmf7+/m3atAkLaws16tSpY0WteVlirN/J0KFDzf7HsU6QokyQk5NLqvMknOYCVM3zcGezHPAWi6LcvPz8gkIaDbvXVSpscgMmk+Hj7Q2BU3VaUCZOnMC0Y27auHHChAlcrgsYtOJiSUrKS8MGLDYb/DQWrlj8rTRWiE33plbZkMlFEkm2OBsg4S/fiAFUBHv37p08eXL5M/5y7GjPnj27detW579E4wApygS5udXqfNSQgLEKahYIUs8UiUBIGrzNHZwuD3c3Lpdbo9bIUSNHjhg+/PHjx9gQjCtXL12MI+G+HJ/Px95TAfb2NBqd7ci2xWyUnpjlzdaWpsTfemPvsrE32lSpFHMdwY6BqmEDX1/f8ufKycn55ZdfDx062Lj649eFpnKdNUIsttKk+GCIII4SCjMKCovwjhrU6nfMJcjKyrp06dL16zdOnjwBMmjWrNnYsWODgoI6duzk6uYKaiFcPnO5uxcvXsrOFru4OJvlaI0CpCgTFBcXw9KOabFmiUpgMBjNmgVmZGSKs7JkJSUQ/AQGBlRTVOfPX5g2bSpESpMnT9mwfkPHjh2Dmgfb1GesCKYPli9eJIeHh9ffWawKpCgTQAhOwiMKS1ekQgQCTzAm6ZixKszOzuHxPKrc5eHDh3379undu/eNGzfAwWuASgJtwtrA8v79+yNGDG+YM1ocpKgK4fF5lq5CZYCKIIDJyBTl5OaBW1VlKJWbizW3rF27tsHkBBAGsKioxkOhGy9IUSYgWodpVp94hM/nSaTSoqLi3Nw8flX6J94LnT59unXr1lXKT4dDrONde8m1G8QVF4c1e7zXtWst9m2kIEWZgOhXzuVyLV2RKoC73N/f79GjJ6WK0io3hkhm/vz5X375JdzlI0eO9PPzo9HgoWErxyiVyWRisVgkykxLExYXF0qlUoUCGw0FviVsQ7OlObBYYAm5zs4+3j4+vj6hrVrx+Z5MJqOSl+DwYNrz7bcg4OHDhpnzsq0bpCgTKPGOBY0inyODTg/w961mlhWQk0AgOHbs19mzZxvK3d3dnZ2dORwOj8fjcp1btAi2oVAUpQqNFn6weBKb5FsuVyqUCoXy+bPn165effr0KQnL1+fl5OQEKh0zZozJM1669L+bf/996Icfmk7TOQkpyiSKUuyRTyY1jl4zoIdqbglGadasWdOnT8/OyZFKJCoVNmI3MTExU5RJuLh5+fm5Obk5OdngSSoUpfAt+HsUCvZWSqvTgiZBG/iDBm4bjRDn8JEjo0ePNtna/vjxIxLWr6+1GS/W+kGKMoEST9PHMms3WesBVOHJ50MQtm3bV999t+/Vq1dg4uCSPTx4vv5+njwen88PDQ21s7On0+lYvz6VEvxCnVanVqsKCgpL5XIvL+/SUjnEVoGBAaDPil5eEc6zBftGWgSkKBOUlmIhBJvtaOmK1CPLl69Ys2b10qXLPv54nIuLCwm3YNW/+6vTkRx0yGAwrD8cNS9IUSYgmrks3k22/lCr1adOne7WrRuIqnZHqPKPo9For1671qljJ2JC0aYDUpQJyK8HrVu6HvUG6IFOt83KysrOzq5oJFUdyc7OunTxYmzsFosk97QgSFEmoOBTJDHqbaC4xYFQasGCBcOHD4d4aciQIW3btePzeBBNgdfn6uoGVsXBwYHJZNZFDPHx92DZvHmw+WrdOECKMgHR2msy+9xbw7BhwxwdOYePHN69e3f5b318fAUCTx6P5+PrC0s3vD8ui8UKCAgQCASOjlVEmOBVbtu2FSKoFi2aRNZLY5CiTEA8m4lXnG8xvXv3gt/169aVlJSABgoKCouLi8APFAqFaWnpL18m37599/jx42X28vML8PPzgcdNWFhYr169w8PblU9W8fjx4ytXroAZ9PdvoLH31gNSlAk4HOwZrG0aU4ZW1M1Pr9eD0uRyuUqlSkpKuhsff+f27SdPnshkskuXLsEGv//++7p165o3bz5u3LiZMz9jsd7oav/+/bDs3r1Hw1yCVYEUZQIIISxdBctDJpMdcEh4ZuaoqCgS3iAO1gws2PXr17OyxNeuXbt8+fLixYtPnz69bdu2iIgIEt6X77vvvm/btm23bk2oO58BpCgTEF6fVlN2ytAmks2nEogXVq1bh8IvCXsVroqL++vgwYPgHEZGRq5du47NZm/ZEqtSKZYtW06j0SxdXwuAFGUCQlFEImVEJdDptP79+/fq1QvkFBMTs2TJYqJ81qxZH300yLJ1sxRIUSYgOp7KpLIy5U3cQFWEra3tnDlzsrKyN27cAB8XLFiwcuVKS1fKYiBFmYDId0dkJkFUE19fH1ju2bPnUzwFdJMFKcoEfE9PWGZlv8nfYjwTB8IkxDBNH1MZkZoUSFEmcHdzI/03IxIxC5vlatQIUKuxwVS//fZbn969LV0XS4IUZQIeD3tFUyaOQgaqchT4OGLHt7rDfnVAijKBszOXw+Hk5eVauiKNCcLrc3U152wmjRGkKBOAnAIDm0mlxTXdERvrqtU2qUHgBkrxgc+BzQItXREL0xT/76vE1tZWIPCsaEbdioCHdEpKilKlDmnZovq9tqVSGZ1Oa+wvQ0FOV65cgRU/1DJh6QpYKVwuN/HZMxBJNVOKFxdL0jOEkmKpl4BfTTmBNROJxBmZIi8B0HA59OoDoVB469YtP78AL6+mMt9uRSBFmYbJZD5/9iw/L9+jqnStKpUKVJGfn6/WaFxdnEEc1Tm+TCZLTUuTSUvodLqzS6MfN/7qVQoJewxxjCeib5ogRZmGaCt/+OgxjU4nkjaTsKxAFFsqlUKl2uKRkhRkIZXm5RdqNBqyDYnn4eHn61350F+wS+DmFQCFhTqdHnTbrFkAs5EPxIKLOnz4MKz07NXLSqYIsiBIUaYhppB69Oghj88nYm7S6+yqJBuyjQ3FBtZUKjXojkIhU2ywMiqVKhJVFHrpQT9gzWQlcmLYFb4HmUanFRYV5ebmESNHKBQb0Cs85qsc0ld9dDqdTFYC2tfp9aB8lVKJnRi/EPjRYX1/X+dRwxOJUYhvy0wvQHyFJxejEjkxDcqB7TMyMn755Sh81adPH3NVu/GCFGUCMD7PEhNhRaFUwN2jVCn1Osxk4ZNoknQkrR5PDUm8odJq8Te/Wi3cWJW/BSayHRvvBdFXITZvjdE2cItSKFwnjo+Pd93nqCcm54Unglaj1el1hI70pAor+W/1X8/GZrC3ZPKbBUSJ2Iw42CxS2CY0Gi05ORkeFvb29nyeVWeKbxiQokwgFomSXiTBSoC/v7+fr0qtgqc7POw1ag3cl8RsaPpKeqYT96wexGF8W76GjCsL//7fTfHP2BF1evAjZSWlefkF8lKFj3fV488rAm7xTJE4Ly8PjglnYLGwkU74PKAU/etz6XRaHfEIKK8x7AlCJmMVeiMybEWnxVJhkl4/XPTE9QQ3Dx45cvSRIz+LRKJmzZrVrsJvDUhRJoAoh5gB2svbm06HSKrhmrZBurl5+eBzykvkSS+Svb0Ebm5uNe2uAXYPTJNcXgo7Muh0d3c3V1dXcCnrqc7ABx/0A0WVyOX1d4rGAlKUCXLwWUMZDEat3Zhaj00EI8LzcHdx5gqFwpzc/NQ0YVFxsa+PTyXTvxsD9jNdKMzPz9djNobEcWT5+fk2wMsuP39/WKampNT3iawfpCgTSIqxcRze3t7VTylehjp2AoQIys/Pz87ePjNTXFhQVFqq8OTzXV1dKt8LojJhRkZJiZxoSODxPDzc3RomXR4xeP7x4ycNcC4rBynKBMQMYuAp2ZfL8tNggCo83N0d7O3T0oRSmexlSmqxRCLw5FeU8wzLYZSRCYEPnt2S7uvr7diAczRScN2KxeIGO6PVghRlghJZCQmf7cbW0j304NnfokVwRkZGdk5uXm6eRCLlg1Po/p/ISq1Wp6alY3Nd4x/xt8yedW8nrBGEJczLy9VqtU38lRRSlAk0xCtd6wBuVvA/WSx2RmYmSJ2Ye9cdmzQeM0ESiUQkzpLLsTdmdvZMPp/PdbJAnnGoDNSwuLhYp9MhRSHK8rpN2ZqGGDo5cewd7NPThQUFhTJZiVRWQqfZkrE3ZlibJJgsZ2cnEJ6ljKq9vQOH62RVfzFLgRRVIdY2xJBmaxsY4J/DzgVd6fEOEFghzZZGo3l68jnm62ZRCxwc7D3c3FFmDhJSlEmsTUvGuLm6MpnMV69SlEoVVNPJycnbS2Dx+S/A0/Py8nr06KFlq2ENIEWZgEq16lniWQ4OwcFBL14ky+WK3NxcLtcJghhLV4rk4uKs1ZbNGdoEQYoygXEKb+uEQacHBgY8f56kUCgzMjKbBwdZ3Eyx2WzCEW3iIEWZICAgwLButZmZmQxGgL9fUlKyRCLNzc1zd3ezbH3odLrFVW0NIEWZwN8fUxThw1innAhYLJYHz12YnlFQWOTm5mrxquqaxmwmlYMUZQIez8PLy6dRRAV8Hi8/v1AikZSUlJSfx6khodFobLZjE38ZRUKKMgncmu++2yE9Pc3SFakasEteAs/nL5K1WgvbBz7fMzAwEDl+SFGm8fbxfvYsEdwY679FnJw4oSEtmUwLD613dub64z3QmzhIUab5aNBH5/84L5VKzThAvf6wt7ezdBVILi4uFU2X2KRAijJNWNuwyMhICE4ahaKsgZCQEC630Sd1qjtIUaZxsLdfv34di8Wy2tZza4OLY+laWB6kqAqp9XBDRFMGKQqBMCdIUQiEOUGKQiDMCVIUAmFOkKIQCHOCFIVAmBOkKATCnCBFIRDmBCkKgTAnSFEIhDlBikIgzAlSFAJhTkwoislkNnw9EIjGSPmZhEwo6vjx4w8ePEAZdxGIyiGTyVevXi1T+B9FqdVqWK5du7bhKoVANH6Mk/z8R1HR0dFt2rRBA+wQiOoD3lyrVq0MH6nG3l0QjiVqhUC8JVDz8/MtXQdEZYDL0MDTqyHqwv8DQgejvZXrxsoAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 6" align="bottom" width="271" height="174" border= "0">


7. Podržte hrdlo prídavného portu. Ihlu vpichnite úplne a vstreknite aditíva so známou kompatibilitou cez stred injekčného miesta. Po každom pridaní zmes dôkladne premiešate tak, že vak niekoľkokrát prevrátite.


8. Použite nezavzdušnenú infúznu súpravu alebo zatvorte vzdušný ventil na zavzdušnenej súprave. Odstráňte kryt infúzneho portu tak, že odsuniete prstenec smerom hore. Podržte hrdlo infúzneho portu. Vpichnite hrot infúznej súpravy rovno do infúzneho portu. Otočte a zatlačte hrot infúznej súpravy rovno cez nákres. Hrot infúznej súpravy sa musí úplne zasunúť, aby bol bezpečne umiestnený..

Návod na použitie:


SmofKabiven (vak Biofin)


VAK


493 ml: 986 ml, 1477 ml, 1970 ml, 2463 ml:


 1. Zárezy na vonkajšom vaku

 2. Držadlo

 3. Otvor na zavesenie vaku

 4. Rozpojovacie spoje medzi komorami

 5. Slepý port (používa sa iba pri výrobe)

 6. Prídavný port

 7. Infúzny port

 8. Absorbér kyslíka


1. Odstránenie vonkajšieho obalu


MORIRIgJCGhhx4IARQBC4qiYO9dsffe9f//bXleJ4u19yn33NPePcc47z3vKfvsvfaa85nzmXPN9T4nJyc/+/8fdzyZZZZZZplllllOIz/3Pv//nzv+13/9165P5D3kf/7nf07e673e6z2ezzLLLOeXTOm/98hsHw5LjtWm3+Y2t7nj++z6JGaZZZZZVpEZSPdT2vsyBZzHfO/2FlTroB/zDZhlllmmZUr/Z9uwX+J+vPd7v3f3vf/+7/9+t/+3n2vfP1TZW1BtZfZOZ5nl/JIxnZ9twH6K++KR+xZp/5/XpB3HvnPIsveg2rtBs1LNMstxS6vns1O9/yLy/Ld/+7eTd7zjHSfvfOc7h3vmtY/5mI85ud3tbnfySZ/0SSfv8z7/Czmi0j/7sz87+f3f//3hc5/1WZ918nEf93HDe4cOsHsPqpFj82ZmmWWWWY5F2GdACSRf+tKXnrz97W8f/v++7/u+J/e5z31OPuETPuE9HCXA+6M/+qMn//7v/37yIR/yIScf//EfP7x+6HZ+b0E1N2DOrc4yy/kncaJjA0Q87YqA+neW3Ulyo3/913998hM/8RMnb3zjG09+9Vd/dXjtIz/yI08uuOCCk0/91E8dADb30N9/+Zd/OfnzP//zk3/9138dnh+L7B2oLqMkMxU0yyznh9Rilp6DPYPq/shv/dZvndx6660nv/Zrv3byH//xH8Nrn/iJn3jyaZ/2aScf/MEfPPxf9Frvo//LrR5LkRLZO1CN9ACzjVwp1KxUs8xyfBJdF8X8wz/8w7sZ49vc5jYnH/iBH3jyQR/0QedA95iM8iFJ7on79HM/93NDpIrOJe7RbW9725OP/uiPfo/vsdu+Iwfrfnoci+wdqLZgWqPSOTKdZZbzQ6Lrf/RHfzQY6n/8x38cilzYg/d7v/cbIqDP+IzPOPmUT/mUkw/4gA/Y8dmev+I+/ed//ucQnf7Mz/zMyZ/8yZ8s9T338a/+6q9O/u7v/m7Ipb7/+7//GZ/p9mTvQLUn8UZRCrh3f/HzboS/cxHTLLMcp/zO7/zOyQ033HDyt3/7t4PxFt0AV5WiKkYf8IAHnNzlLnc5msrRQxSR6Y/8yI+c/NiP/di7jT/7nKUzrXgdA+Gvexd6+Bhk70G1Rqi/8Au/cPLWt751AFXezZ3udKdBsZIAn2WWWY5LFL+85S1vGXRe0YvoFNX78z//84Mh/4u/+IuTj/qojzqaytFDkdhk9+IP//APh3v0G7/xG+fet3zGvULRc4Z64nUO0od/+IfPkeo2JTcP9/7617/+5Kqrrho8n8///M8/ueSSS4ab56aQeQ3rLLMcl9RCpa/5mq85ufLKK4do9brrrju55ZZbhqUbv/u7v3tyj3vc4z2+Oxc0rie9doP1//U5p+cnf/Inh2rffE4O9au/+quHfKpoNEVLrdTGD9twhrY1H/YWVGs5vZuCBvrlX/7lgYcnP/7jP37yyZ/8ycMaKKA6K84ssxyf0GtFLGwAVurrvu7rBkPNwfaeSCcNBXrfnWV5WaeDFYfmda973cnv/d7vDf//0A/90IGO/6qv+qrhnv3TP/3TaBGZ+8pp8v6qS6TWAchtNRPZW1Ct8s///M8DX/8rv/Irw/8/9mM/dlAs///N3/zNYQ1U6IOZ/pllluOSgKZo6PnPf/453RcRPfCBDxzSQLNsTwJE6luk5AQ4wJO4J/e9731PPudzPmeIYMeo36xTZdun+gUfouwtqNZcavIqIlWUAk/ol37pl4Z8yk//9E+ffO7nfu7w+lywNMssxydqJgjH+hd/8ReHyOZv/uZvBucaoH76p3/68H5oxDlCXU96u8v0nntIwXFyAOef/umfDu+LPG9/+9uffNmXfdnAHrpPLajGPntPpfBf/uVfDktvEhRN2fB2JcjY/V4mCp36/mnlIED1j//4j4eSbf//2q/92pP73//+w+svf/nLB0XzGlCtMivXLLMch4Q+BKKf93mfN/xfhJQOPl/8xV88GPKpPVfnvZkXSwWjRcAELEWo2gwGONlguW1/VWurg0EBV5DM8YAyUMU66A2MNq7n0DunFghX2VZuUS/pTdLBew2qhEdKgbSz0pT57ne/+8mXfMmXDNV/WXCMAv7Kr/zKYf3aHK3OMstxSYz2l37pl55827d926DfN99888nznve8k1e/+tUnn/3Znz3QjQxz2hnOsnkJRQsQVfxaiVErfr/gC75goH4/4iM+Ynj97//+74eI9cM+7MPe41juEcrYvdX3l+3O64cuewuqEa2v3DxeKVAFsmgH1C9BH/z6r//6sOOBheC1Z+hc/TfLLIcv0WMRzZd/+ZcPkapm7ApkpIEUMYp4gGrV+1Uir1nG20Dmef6KQjEE8toZV+B5xzvecQBWACkI0rBD1Oq+tQKg00Wptilsg6I2ulxUkVzfz2dWydduojPXXoJqHShR6E/91E8NSkN5lNJb+1Q7dwBVnpG1avF42uPMMssshykxjqhEzjPH+m1ve9uQFiJycqIjUo3irP+rydTSmSp/8Ad/cPLa1752CHiIjlZ3vetdB7YwuVFA6SEfPlWd7TfrPZuKVHttatv322OvKq1Tts4c2ktQJQZaCyuAqVyb4sipeB3ApguH9xUv4PflVSqoRuY8yiyzHKakixpRrPjd3/3dA6jaCQV79UVf9EXDmkiONqksVa/p/mwLlpMWYGvFr4JRBUqp+EXf3vve9363KmzRYQqaeo6O1J1763NAdyqa7L03dg9tPef3NARJ/wIRM2bT62M9hr3u82E7ThOx7iWouihJbvlS1b3aYKF97ne/+w07Hhhk3hH64dprrx0iWN1VHvrQhw43eM6rzDLLcQjHWc5Ufo4zLUKi25xstRWPecxjhigpsqh4ZbYL47KoWpYIYgQwGAMCEOWz3Qt7pkay9tT7PfYQIANo91eAlGi2BVDHAb4wwOc9HFdEXD8LL6yZVX8DA1JjIz2oyFUOmBMWII9kPsAT13HnO9/5HBiv63ztHajWQZdL9TBI97znPU8e8YhHDB2Usq5JjpXXpGjBgAJhDSG0MyNzHmWWWQ5TElEydE9+8pOH9YxeYzyJPJ2lNKqBpX3ayGKMwpxtwXLSGyeAxB6/+c1vHiJN4h6IUrUkbGUqp4mFdE/Z9grGrfiuJTtsuxQfVhKwfuZnfuY58AO4cAAGKIpS0GaZpc0YrGuWQgTc73jHO4ZcfL2+nCNQx3Q6FxH3aQKzrYLqosKBNikuT6I1mQIki7y1Jqw3yMABWoPLK8HfpyVWy6mfFmBngJ5llu1J9E2hC9BUJYqiSwEKY1z7xc5bv52dhMYV7alvqRW/d7jDHYaudlJz1X4LbAAVBhEoCnYijvXbv/3bQ1QJBJ/+9KcP95Md9zlUPnDDULD3uuj5XTl0cwC1K+gCyjUK9jmgic10LmhfqUOvwQa/CWjHxBzDfurcNbbEZxnZu0g1NwYtcK973WuoKAOulKv1eAx+PsODdWPQQjnOLLPMcriSbd4WNVufAfXsJMVB6Hc5bZFibCvgYXsFO+5R3fNWlzvg9LM/+7PDao1egwaA6vXnPOc5w3dt54eZyNZ+cuVAW5RqCSX7rvEPJwtAyq2jbdl8DKZjvOENbxgqjxVTec9xCMDMPHEcgA90a3MKGMJh4AS0leSryNZAdVGXDpK/Lt5Fo3eBqefVSz138u/aAoqXZHC8l16SY7+9rkx9fy7dn2WW7cu2GrGfb9Lbw1qEp9+ynCoR+d3tbncbcpB1HWq+yy5rygMAUb2tDWbPgZ7XRZwoXA/PRaQ/+IM/ePIDP/ADA2ADSYVRwBPo+euYQDCFTkBd/lTeHeC+6lWvGsBTVOw9rzs+utp5iXaBdW1eIfpFIcu9nkbOHFTXnfRuQA3tk/huK/uIga2Lh1dtP7UsEI518agNoXvHngF2llnWkxk4dyexW4BOzhIFm4pfTKI6F/nLXuEPQNPpCijWCHYssAJsgA+AKoKy4Tl6GKXrNb8beneRqAD2HXSygiXnAoQFaP7/kIc8ZIhgLQn6iq/4igGERdPAVPSafHG9nlVs+NYi1bEobqq1WL0ZY5/1mdzU9vOLfmNKxkq83Xwej9/irXnUzy675mqWWWaZZZ9kbBmNQh/tYFPxy+apZ0H9ju1jKxIVQa5iezXjv+272s2ieeVDPVQbK05SxZvlN4A+4nyS9/UAzh6+I6r1ebU2KpTV5qCVAa1GFYqsNBB50YteNEStjn9au33moLpub8W2z+PYMcZ470VUbEtxLAP06AbLd1AEbhLaWUKd15NcbqrGaoeQWWaZZZZDFHZMhPqmN73pXJQqX2oLPhW49XOkAvJpbB96VrGTYiUilyuiBLrsrkpeUaW6GvbX76N/vRbbDmDZbEAJRH2PE+B5xHOFTY7heXvOB9X8YRHIBkzbKLDXgmzq+FPSHr8KL8eCYZSDxDWPSRcnFXAoCNEqz0ruwA2xCF2lslL/HDcTbaaAZ5lllkOSRH5snV4BteJXAZKK3yyF6TXXqGm4HK9+dpE9TPMIQAe809cZQKoQ9lehUnKm7LTn9VxEs4AW8KKrXYslQXLArgHgchhUKMvZsveu6bS2eqv076L3xz4Tineq68ZYtLrM8QEkHh2Q8sbcCBEpzwg/LzmvLVq4dlGpm+rzSXLj6oEuOkEy3I3uFVfNMssss+yjtPYShYr2VXkLsIg8pXWcqnLZuMomVjt32v1R2VbFUXKh+gx7DiQFN4IZ62L9xRqipQU7+X32GYgC4tDFHnK0bLpjopcB8Ytf/OKTW2+9dbD7Pu/axtoqLitbK1RaFFb3ojkUK+9BOTfvwiCOldePHX8KzE0UAKr82sMNM/BAVNI6XT9QCln/CjBFpW6AGynB7RhAV0Tr+4961KOGne+da6LWGVhnmWWWQ5AAInumAtfaTcKWqfbVwSoVv70iJHJadk4EqXEDQGeLFR6lUpjdFVGyy86R/a321fIaHfj0N2DD04NYZCvi5ixoc2ljAPni0NqKXV1XUnnrys7XqdYKM6DmBvrr/4DMgLloF8tLAlS8EAOH20e/ogN6fHgrPBMg7Qa5MYBU+bYb4y96wGsRHDyawM3x8Jv++l3n4SbxoFAKJp+o1nZUztnNQwfz6BIlz+vpZpllln2W2tGOLVaFG9BBowJUgFWjud6ySLaRnUWxZrlj/Y3sUpONzL3PlhMFQy972cvORaVyq2nwo0AqxUwiVODqffjw9re/fdi5CICq6hUAOQ7wRSFbwgNXBD498b70Xc25riNbK1Ra9L4Lx2vfcMMNQ7XXIrFIWPWWwTLQEtrWtRrg9A5OlCncB5pAz41C7Up881IiGky4MY7pGG4IQHR8IOr/bnqvYb/2VsDWOi6l5zZPtwYK1WBDda3UAHStUp5llllm2TeJPWa7FCdlNzB2j21UQVsrflvaN98XtPzwD//wELCkiUckS2g8kidlE7F/AFwUCfwe9KAHDek0nwsFzNazxey4oEtBE9sb+8oRAKpsuFoXLCdwhxeL2EJOgyAqbW7XlZ1HqhF5TeDnJlTBnfNGgFQto07nC4MtXPc5FWluusExkEAUyBloXg2QlRf1ALbEDbWWKv0ib3/72w83yc0SEfNeRKVTXV1MNjfVb7/gBS84eeUrXzlMyuuvv36ghR/5yEcOpdwiXbJup45ZZplllm2ICBWoAiUCoGxAnmpcMlV0xDazfZg/AQv7GMYOcAJrNpqdFQw5lmDH99jJyy+//OTBD37wwEI6B7YbbatDk6U1yZNiH2GB44h8rZ1FF7PrjmOtLAzw/UUBHttvmRBQPU0tzN6AqgExgHaa4dXE8+AV8WBEmuHHQy0ASjdNOO+G+IxKrlSGuXEW+NbB4bGIPD38noEPrQu8/W4vGiW9tbMkFWmoCvQBkEYHp/k0Z8G5AFbg3aODj6lCeKxj1r7JspWIvQrGTeaPZpnlLGVRn/VIKn7ZUaCKyct30zg/PXx7gFNfSz0K26q+BGDl99hs0ajPZK2o6FL6LVSttaT5LYDJbqKAnRu7KXBipzGSgiRBD/vr/AVRqcHRGx6wwgPfB9ACJayjv9UGO0eRaiLndWXnoJobYZBUXhkAQDoVgvNOFBMp9ca/Jy9qMJNUdzweEhAFysmPikatS/IApNnceOy82ue9z7mRabulqsxvmhhAGpVtTZWoGbA6dzkJ15cCpjlqXV7GqgoXjWNb/T2P+yyz/J9EP7CBAhP5yaxsYKuwcOxaevwuEp8BbL4jBSaVFhFpAlbHFf2ieXsVt9FROg9ga1P+MQHkADP2WOTJ7rO9ta+8yHtqtclpZG9ANc3w04ljSgycKFWEKg+rMCjCezGIwJnngRZGLxhEN9lAZ0ebsd+ZMrhtU4maJ81z0SrqIuBtazqg+sIXvnCgL6688srhfZ5TItZeNXTv97YhY5HXoohs1Y5ZLchNfb4F0173lzyvLS3HllJ5bdklT73zbM9h7vk8yz7KmM6OrZYQnOi7q8tQRNSoX262WlvmmNG7nm4JQqT72Hs2ecpRXlUcMxR1jgtbFDflnMY2Kl/3N1vZm+YPAK6CXG9/RA8Ailp99atfPdCrqnlFpdaJpngJiKId0AZ5jEk1wL3zWiT1czmWmyY6NhlNROejwTMqWJ7Bd9AccsBAf8q47zqaWpbaPMvzbBuAKFgwfqkE5yhF4fP5Xkcr30E5UTLfq+/XpiLLFNf15swss+ybtA5f73n0i27IP3L8U78i+GBb2TLByFSP895rAdAqKNssUSSeJwLu6d8qrJLvpv7F8fy+63Md6x5zVdl5pBpZNuR2Q3hT+Pd0xhDi4+3lMoFqr6io7cTUvr6K1AjVhPH/etMSeXpNxIxmRl2gJST/rcGSdEcFX3zxxQNV3AP1XUU/Y7+3zHms44yMfa9GmXLoacjhoRiBVwpMgWSWWPnb5sWxGnLrDIb8ts9jLsJi1G2eVola17nuWWbZN8nc1UhBrjN7jtKhL/zCLxzScnSKrFo/0GOKUvGbCuBNglvbIrbV623Y1J2A6iqFLG25NoPIawpVDEjRvChXYDrFzfeOWwd9ioLtCWBMk2cGOq20WpEwv+CCC4ZcsahZdbCmEdddd92Q09UsIu0Ne+Xpu5DTROzrFu6MUbWU/JZbbhmaXqv048gk15LPG3tz4e53v/uwQN1zESxDgc7SNUW6gFecXY189qKLLho+n+rEZRt1zJTvLIcgU7a2nbci1DRFIGpC2C1LAuvx2udTVG9PgB49HCuWOq1Mpa62oas7p39X/Q6qN8lnYAaM2mrdVRPNU8Ca320no4hZtw8b7IpIAaMFx2NLbzgBaBS0o2t4yUteMiTrrcsFtA972MMGENjH5TZnAR69Me0dHw2FOr/22muHZVVEdJrlSeh/KQEPAKqAzfo4jpe5oeBCsVgK2OIhk1e84hUDWyACTjFFzgNttOz17osjNMssrUwFCnmPPij2pCu14hfDJpfq76JizVVEGkaNCdBuA5FjqKTfCaiu4uW3ERCj2OZJ1+HHex5Se4xeziyTUWk2z05uF7V7v/vdb4igGGOFVKLo7DAfAf6q6LwHLJ773OcOx7jpppuGRLqq4Lov7C6lNz69YqHeea6iFPWYaYBN6Yyv8aTs+nMCVGOE5tcmMnRUulqhd4GjvwyD9cuAF8hydDhiaebhHlkygIaXn/cdx/j6r//6geri9CxTxDTnVGc5JBmzcQIEPX7Ve8ThxK5papOK354uTM3/FJxWOjZCtzVvAKp+Z6pwaFOyTaDeKqj2vKRVv5vv19d7RSarFthMnVMvqZ9dbBho0af/oxeBguiHYZbjk7PLxMmCZXlW1b8mlrZaKphFTSZZ8qv7YqjrOFKOWowV+nUdp6ZSt5TamAFOy49E8IBR3tTveC7SB6hXXHHFoOxeN/bOxzo1HVyM4w/90A8NBWEoLIBLODKPecxjTu51r3sNQAusddR69rOfPXS/ch+uueaaAVgvu+yy4XfQ8r2cTE8O3bOe5XhlEeVL2DG0L+YtgnWzfjRLDled/3SMXqcdYRXUb9aWCjxiU3Oup2HGpjBgW+marYLqaS6mGrcxeredPMsM4jJ51B5AmxgMt9dFSM985jOHyaEQRhWdCYN+lI+4xz3uMeRT0buoFM+tZ/V9RTSARN5Pbg+wAmnH3eWerK2z4XqBnAIxCiE65zDkM+syBcaLQrv+9H3mmHBSWuHhAlIOSxWKaaydk0I1+dS3vOUtw7g6vvVwaWUZMdZoZK/JcaO+sA5+WwMS6+fkyXOuvWVPY+M1yyz7ImN2LHrNVlk+UzvWYcs4rlIobNYylfGt/nOMsUSYn7YXQGx4C7j13DZxvS0GbEs396b6d5+l3niAolgGEKBLskYWTcmwi0rlWAEQz8/nUI3AUrUyClLEZNL6K2ISZaloFWUpukJv7otxzmRUfZt9BxVoAVQbBqgOXLWvcT6LdjU+ml67dmKcAKBjGsf0b7Z4G1X+jGc8Y4goNfZGB1dRXV33t9UY5LWvfe0A1AqV/C7QlTpwbJSwz/pNEavrcx6uVYW563MuwHpZiuosS/VnmWVTEvsit2nOZyMRgEp3gCF7RtaZz4IFOssBzo42kbBcHORsKXdMclCgushLWqeSrP1u/U7N98k1oBN1cZIDNRGBSxo3i0hFPaIbVCXDz6gn+Q80HeM1r3nNMJFNXgArIuIpel2BDeoRUG3Ts2ql9WiJ63nDG94wgBSQE02LBLVeBD6aXFCgCq49zzZrSI3HjTfeOIyl8ZB/AXI2P0bXosGNY9pNyn/6fUuSVE5jBx7+8IcPTki7Bs09QL2LWHnJQFvlMBDXvQVLAJCxCVgDRWYpmgC+HB1FT/JMD3jAA87tkZvrquL6GAn308PzyjLMMsu+SI+Vk7JiywQBhDOraI/zWT+X7y9ra7NsJjpRJUAacD0r2VXR00GB6piMFRRNySKat76OFgGOKEqRledyBgDAwwRklNGJvDJGHuCq9kWByFmgT01glazypybvd37ndw4eoQIlr6fYZtcVcL3f5hC4JsqXYixjARDlMEXdHAT0NoknSnI9USBjYq9EgOp6AbSlLfLMiXwBHHEMFJXXORycD7sBqQbGGDz60Y8e7kGdA34HYIoy5VIdz/gCZoCsjyiK15Ia3jhnQJUjAAbIzkt067p48IxOzS3V8WEYOFXmgPudCuLagKKVXd/fWY5HxkBuKh2R6napHLaMHuXzag7udre7DU5yPU797jISHWiDA3YTu8ee0PGkus5CdqVjRwGqm5Q6CSTaGWE0L0BVVARgRVQMsghGbq7XsQnAAhiG1ncYWFEu+thxVKeiGdGoASITLbvn7JvITaJ0eJ7JdwI7FLeHyBMQoWVFiK4pHmq6mhA0OYCzmw9AFlFaTmQnH8URrSI4BkfFQ1SarfjkQS1LUuAE6IGiqDPetPH2XSB56aWXDpGpe4g9sObVuWoGEaeIgotgOUceAJWxcf9d2yJRfCZiB/yOI7Kdq4Nn2ZXUQsBIrdHIdmqWm6W7EQeTDnIMxyp+I4uYtFp8VAWoYp+8juVLfcQx6chRgOoyRSJTNG87QUw4ICKyEVWKyESb6EheHAAAqIx422yi/Z26bZxoCwgD11QPA9VKj7TNB/YlqgGocpqcgp5wPICUvKSIU9QKyBQR5fook0jTmAJUXqqxfOxjH/tuu1iQtitKxBhSfsCqeldBkmhS0ZclMXKq8ZIzdmnczRlSfCF/6t5effXVwzk/5CEPGQBRxAm0n/SkJw3FZeh4IIwOTiVxS4GlFVoAGHB/8zd/80App6FEW+R02grHWWYhPZvWMm/JW6YoKO+zPeZ3rfjFmtGTLFdbJgVVbVVd252lOa0A8LQtzNK19jiHLkcBqsvQvz16JJOmBVQAkRwngyp6ZIyBBWMLAGp02ssf9jp4oIWTYzAB4yEuKnnftvQmuHOt+9lSCBEd50O0SESuQE4E7i9KWEcWjoP3RH+iS7lY1/m4xz1uANS6g0VLmVZvOd43iurCCy8colfNN9DBT33qUwd6Gq1blyWlytC4A+KcD0fJPU7VMWfJ/bUfIydI5AmggS3AbvuX5t4aE4Dq2uR7PXdM1yR69rvt/NxlvnyW45GpFQr0VbEd3czOLZxcusCeSUXVil/BAVDFskztHV0Fjev7CSwwRn6Xs6xSv6Z86nm2yxPb9w9dNw4eVJe5Cb21WvWGZg/BbGrOOKIXTRCVcCYagGBgTc76vbEy8F4kosrXJgAmowks0iVTubd9kRTjBFyMg77FHAV0qtxMFEbO1ANtKm+DYqXcz3ve84biH9GrSP8bv/EbzwHqFNWU1+saWd60oiM0u0gUQAJWY/sN3/ANQ1QaEM74+r/Pc5DQwn7buXOi7CDknEXjgBUlLHL1WCS8/jSk0KhC60qFToB6llnOWqotw9oofFSfwd6Ym+Y8fcsSODqp6Yl6BkKvOZF0hq6IXoEi3fZ/LI0Hexh9AqbYKwAdUOV8AmSFhvRwrBDp2NMiBw+qZJXq38r1mxiMPQOIkpVfQAuaHKIgVC1qUHQqymmb5k+dS81peM0EFB2Jfq39QmM6ZnusdSqYNy3L/CYgMzYqnkWOL33pSwfPN8pHRPkU15IiAlCNC+fkiU984mhP0UWS6NM4igaxBs4HMKKERayXXHLJoNwo+7pvba6NQyPaZUxEmYqTeO+iaMCqwMmxl/Hagakdh1LVLHrnfOS+9liLWWbZhNRmNFYZYG1Uu9NF88785cDThbA3CRyyHJD+qHKnjwCZLrOJnF/MneeOjW2qkor36vRyVulDNhoZm/M1BdK+fuhy8KA6RYG0Obq6swxvzZpLIGeS8ehEqyaOCagaFZjqMWztaT1OPf5Yrrb+tglpoqMqgU4KnMZ20xmLfrcly1IwaB4FPsBVpS2HxJIbzkPEeAJTXqtxp7iuX/S/bJFC757mfma9KW/cwxgDSPcSsPotgJvvhV0IJYzKV9nLiweuGkB4uC4t2uLdB5TH8liOp6rYb7pejkWqnzNPqpN1DMZjlt1JnT9oV7UM9m0294AgoQ+KBs1jNgxAsnOp+I1wihUY0gUMnWp379Mtc3UsPwo8reH2fuwi/QasqSjuVQ/3AHWZZTuHIgcPqj0JRZE2WSZHEuKqPnlpohLRKTq23mBNGZ7whCcM+bXQs6QayCkJcPtt9ItojbFWHMPQ+75cZBZWk1rxu+wuKZuWsZZekXatmevLebsWD0opb0OxUKAKd6wxDWVcqdg2/13fW/Z8UwCEfvLbj3/84wfjwYHhLPltBiZeeO3gEoX3GuOAonYMzgEDxZkKMzF1P2oEbAys8RM1iKIXnX+ufZZZVpXMGwyY1QTSDqJUgn3h4GVv6SwVoy8qfs3vmsaRDsE4cXI5oCqA6UIKm7wOoCvrQ+fULpjzbGP0gM20HIdtTRvRKj6TFoY9fT8GSvioQLVGD7wnESKK101OVajXnva0pw1gJ9LyCDiITjQzkKurgDpl7PObNXcgGkW/mLwaFnhuQvLqGGpgK38HwE08iuE4DPHUhurbktaTNJa16re3WQAxxgqFeL2iPTvwALaIYwJbRoDyAjqABghrD9BlwLVX/GMZC4eIAbFZgfH/vu/7vgFYnVeaQWAIapOGgDqHwD1SAZmq4fobU0CYJTy8fpGzSLWOz1j17yyzrCqZS3RSUZwtJKWu6BCWTeU5hobdCz3rO3RRFCq9EZGGkrqgg+YwnbzyyiuH5/SETjouuyQlVlMptfd3awcBcRzfKlIzQJUesontNR0Di3MUoNozdjwhdKQcAa8tpeJuOkoSUKBFgJyIihG004yCpBSnVMpv6qbX/8uniUx18FEAoxMRsFE8I/qRX0SPommAj0nnMyawwpm6vnHq+jYtvWuKwqCXVPRGQSgDL7X24K30uuv1GUrfa0Pm2jEGFNU9EEkqDgrNPtY4YUzhqpJzktxDHjSQVG2cfKnCIY4McOXBG/OWbjIfajHaMgBfz4sREyG47hR6LJozs8yyipg72BBAiq5lZ4g0jOJB9q7OYZ9nD+kAe5h15pxAoGotfUAwxXm1mLO3R/Uy59ib4+hnOpFCwN73Dp3FOQpQ7YmJwMBaLiEqVBSkYQNgzaLjSkPw0B7xiEcMk4xMVaNGanQKdAAm2sPaRhQzEf0CDZNdBGUiUQIKIWLjsYlURakoGE0T9mUyJZIDjqL5ACTPVUTXUpzxTNHcKggBJ5E/5UG7J3LZnAgP1LuH/AuFR52innxuqiPRmATY3Xc5a8DKScl6PNXHPHsUr9c5WrpZ5TpqlXD9fytj4J7Px6DN0egsm5Q65xQAchY58AICS8Xk80Wddf7muapg9Q7JpdIxNDF9q6zcWGHeWE1BK23Th9aOBtDpSLqmHZscBaj2IjuGUq5AtCrHZumESQRQgQJaOJtei5bQg9m5pJ0IvUKZTJ5Ux6F5TXLrM32XYQ/NkS49IjEAY+I7H1V2QBTQiGpEsmPe2y4luciMSdbbttG7B/AFlMbBc0tNVNJqzOB76F9LlwBvdpJRKBZwtW5VNGmsWnBbxoutdC4nRbSqihftlQKMODwiZXMiNFStYuzJuhWLu75/sxyHZB5JL9EdNgczJjLVNUzE2XMI2SjBhXkvUiSoXE4lZzdSWbm2cGidCvaeruT8aiHf2HUeqhwFqFapS1pEUyp4GW7rGOW6shdnhMcmjyqSrLTvlNQKVICgj226BPmuaBdQAxBLLESvolXRMq/Q86wVQz2LloG97zjnfcq5LTvB8znLkeRsgJdrzZKkULvZLNw1y/uIUHnQaFrN7C1Ydy/cE2ORY68yHtUgAH+RKc8YxeyeyKczRkA3nvmyx19mPPbl3s1ymNJjQuqcSrMROVJ5U0vDLFNLDUBlXDxPj9+sSyV0CwjX6vbeb52Wih0D4mPWkaMDVRLPCmCKVjVdf9aznnUut5aSc1Ekoy+xn/67i3J58bREuirpgKnKXvQv0ERhyumZ4Ndff/2QwxCFAQy/J3KSjwQsPM3sDpHlG6sa+bOQVqnH+oj2zhFYWv8GXNHdIvMoLsnaNoKKF517n3Ewjqjz7EzDWGR9Xa0OnlLw6mnn/DhR2RYuje/dP5FqCjna3Pkss2xTFs29vGfectJFqqI9YIplUyBHevbL54FwuifRA6wcZ7PO/23JMQMqOTpQbatCTSDLY3QIkVPL5MqCZ00IKgWyzLHTjk/VnSpXExnNCaDRnKn+FBWpQBV9oaD9rigWHSPfiHYUMTH6cnx1mc2+iHF0LXWt2hQN5Fo4BtkLNa3Lwg7UPrj++qwm9KnQ1ryBJ65CW95VgRd2gUNSKw9XOf/0Pk3xRbZxq2B67Io+y+FIT7fMWzqoPkQ9Bt3ArEltKLwbW/uJ7lUYWCt+fZ7zn1zqPPc3K0cHqlXi/QFQYCavmcklCgKouo1kQraNzyMVBERioilNBhQayZuKxizlQHOGsgQq1j4qELjmmmuGpTxAXS7DcYA8QCXyv3KwvfOvv3/W0vs9gKQMvq6lBYQcgt7G3TzfLJNBN6F2ReUcjRy7FjEk8udph4I3Ttm8HFXrPvHG5bsXUcG9pTb13tbisnZJTf1eOw6zzHKWskyUymYAVIWOinysVgiTQyrt67XsIkWH0g2JzgJVBUqOsYt9f6fo4GPQuaMG1RhQ0ZLK3FSjiigvu+yygQasRndM6vISQIHyBRYmKvrl8ssvH9a2Zo1pwNwCatSy5xRBP06KYWIDqbTzA1xA12eAUXY32QdKxrigcuMAEMroHEPjVoXI4nEVtx7yxl7T51fEmbFMZ6Pa4cgx5VL9FbkaZ4VmPuMecoSM6TLVuWPXVb8ze+iz7KtUnQrQ0AFRJxvEeVeTIJVUP5/vEHqrniR2LzZJCiTr9vdRBw4dYI8WVGN45efs36kRgckFBL/pm75pyLW2Ht7YTczrvq+gBlAARZWjKlsroFajnXVgqEtLNxQtoXDkegGsalQ0jiUrPEpdUUSyaOlaXbstGfs9NG5t/qB6GlDWXshxJLwHVIGj8fJA6ToG+lvUiuau1cQkEWM2DKf0HAzr8OIQMSoPf/jDh+VPWZi+yBmaUtBF93uWWXYtmYsYMY63wkj2Qw2GiDPLUnrzXJMZjnp2kfI9a+NFt71G97uUY9K5owTVWrZtXaKuOiYkIEUl+puCoDHKtz0WEAWmCp4sB+HtiXZRvMmF9iIkwKM4SfQFWOJ5mvByGppEKJwCWvKvIjQFBCpT11mrua70yugXfb79btbFAUO5UP+3Z6mqaM6IfJANyTkhxqT9nVqsYQxsDaeICX0uYjX2CsJEve6hse2da7sMoCdzUdIs+yTtfKwpJ8JeKIw0/6VKVLJLZ+W7+WzsFXtiGQ2HNKkbzj12jqO/jI6cpbR1GceUdjlKUI3InzLmcgpAUM5OHsLkIm23m7EJJo8qqpTrA6gmNWBQlNTbaSZS83g8yrrYGRD7PdGrQiaAi04GHrxL9I6ob1sypVxt9e8UXZ7jqKbWTMNzTIHCrlT2itbdC0ahBcWaF1JQpMhMLpXzIceqgtv94LnzuuWja2VwXU9Xc7dkUdXwos/MMsu2pNVHDqnevihdRZGK++hFPtv+xexYh6+K3v/VQLCBnNU0O9kF9Rs95RC39Q27OqdNy1GBar1J6FXNFSx4VvzCwOs6kvWSy0SAjiefB/gYdJ6iyQmYGXvRFqn7qrbSK4BKgQ76RiMICpNGFAqbADjFoQS7arBfz7ddPpNr6p1XBSfjY1E68ETnAlYODkqXtyx6rw3uqyTqRasrUsp9MzZocp6471gaoMirF9UvU/wxyyz7IFPpCU4kGyFFhH1D/WaNdU8H2aM452mwQNc4oSmk3JUTmdamusgpgGzlGPTyqECVJPoT0Vj3yLOTowOEqNV8pjep2rWZRBRpPWn2BFXFqtBJ1XD7u+2EGKM38pxSyPFaOytXQmHkDVX4ycGihxPNnTUNPJZ/9BoAqznVRN9TjkQ+5/yNV/ZZzGbgrpFxcE/GlgPUNms8czkh3jlQRevnPVXXye+ukjvtfWamhWfZpJzWsaMDlphZ784+cDLVJWDLWrsQfVBUaFtLIBy94uCifukg2VVEGEeavWs32yDHoHtHA6pZx6XRgqjS+lEUiIhIlJqojyybLzSJUcioR5Ev71CuUD4vla+JQledpDHecobyI35HpZ78h/NWXYyqSd7krGUst8nT1cwhxQ4ku1ZkDMaOl4jc54Fi2qtRKJRwolBUcS/SrFE+BySNvxVJuSdaPSrsoqiKl5bZqm2WWbYlbd5wHeFkY2dU0nMqMTNYrHY5W35LMSD9UkMSR9hnVf0KCNI4f1eCVWI3AH/6AB+bHDyoVopEYl5DBrlPNK1oT1EL0Go3xF7Gg1S6bi0qKsVEQJ+gkJMP7X1n2XMOcFEU1XhytAqW0rgedaO1GAB3Ldsof+/lNZyLZUB1narcMDq2Vv+OSa4TaLpO3aZQP+hu98n1A1bOQwXWln7OWGEIKCYHSscq7SdRWgBa1Fs7Ks2yP7Jv1abbFHO1OqrmM4cdqCR15DP5v/c5oHSOTRMksEUccP16RapkbBlNdoGK+HyYr22wXlOS/a3Z0+oYHEOEGjkaUGX45etMQkYXSAFUQJgCoWW38SJAWjUuL5Hw8oBzLUw67USIoqFyeKCiN1V+RGSIcgY+GmaP5U96577OeY3R4D0BblnSUn+3dy557rOcEZE+Y2GZDachAAhY5b6ntn2LWJtnaQ1DI1rFSrg/iXjHzmkZOSbl3ifJRtY9NoL0xn3svV4nrF3ct6lUgdcBnI5GChBb9gdoquRlZ7zuM5xNkaaHlBB61Ptyj4orpYowPpXCbc9BISXqV20GAV7SI5zzXrOWei05702Ow6Z/6xDk4EE1N1Q0p4/sRRddNLxm70yRUaVpF0koFBMZhaKrj3wG+tK6S6Bat0Y6bf4tkwsQOHfAClQtQSEiZOcg99ju/Tk2Dps4ryoZkxZ0Fx2/Zwh5qBwEXjlPXd5bX9KcrzFOjrVGrNXD95xxQIH5vPysdpAK0rIUaZb9kdxLTi+HVxoFqHDMxvL4rdT7bt5wONU6OOa2roGs4qgFKJ0je9JGqoATBZoGMD7j/6lfqL9F/0WoWDLPa/Fi1Q9AnT1Tc1zpEevp6UVrP3rHWEfG7FJv3DxP8VSv5uQYgPYoQJWIThls4ARI67KZVcRNlUMUNYb25R22m5dvimLMsRTgKKYCEgFV3qYcJIWiHK0h2pYwZtXLNaZj2zaNSa4zvX5dC2fF2l8ROUMhV4qimnIgchzftT+uXX6uvfbagVFgPFBkY+tXZ9m+xEgCDPeII5UN3Jf5bo1GzRlLqUR0osBDkaq3cTLMcTofpz+7alnu4jXsGpsmKlUPohXq2HKYjDGHnC6JgEmW0cintnsf70pybcSc4EwsChgOTQ4eVEluRvrOVg9pmaitXdvIUNtVBrgpdNKwoLYDW9arGqum7X3PxJIv9FCkFE9TJTNFsWYzDbAX7S+6SW/P8RNZ1uO3VNIqEYf7lM2R5UKvuuqqoUiL0XX98cbH1hGnKtg94ezYJIF3zgHRjCMbvR+Lkh665F6gMXUQI8s0Nsln2r8B5brJw1lLrXb3fFGrTGIeihCBJ33JZ/3lFKojyFpT70uPcCzVf3iPbrALebjman+q1CrhFAA5hpUPt33X0j9S17Ju0k6MUfTte64tLRKxDZwj/99mo5uzlqMC1ZYqXGXi5HMS/JoUmKBeE1Wla9IyeZzeudTz6E2+GAzRtWgbDYwWRRGJmlUGey2gWo+zKcUYGyuGiwdcy995wIxCb/H2InGtDAjvHSjqXyq3atmSym0PxsjxW2BsfyNtIEXyonrHwS4wVNm4YIzummU7kjF3P6RkzJ3k2Nt7O+YEtc5jQG2bxU9JX4iyzC+R3xjARUSaQLKNxBKpApikk1yLsXFcujFWWd8W8lXq1/wHqvkdzJo8bG+f6Jaa3bROjB3PdaZoVJR6LEBa5ShANdJO8mUnSrxQN1nlnIpfXrUG8Aw2T696mmdx3hEUplwhUE/RAoClLJaNULZtNoQQoYouKG2EYeFFrxMNJtKM04HSsg0VdsA1A1dRbLazGrvWOAG8XNGqKFfOzvpVRUs9UJ1ld2LOoOvd24BqpBr2fXV8zFlgZ17VuoqzkkWAHTFO2WZSPjV6CvjpUOoxtq0HOf8UqFVxPsbRmMo7x9E+Fjl4UF2mQGdRxJr3LGlh1EWGvFLGXqTaWxO26FjLFAHkvKqBUV3Mo1fRKkqlMIqmLLFRwSdnWIFmU0Zo6hzb9WR1q7p1I8EKitafMgCiTZEqx0ZUjh0YA8ZE985FxMt4qJTmrYusvVYp/WXPa5bNSs2HMqQekak0zTIpk3r8s763m6ZLF/1W7/+9gkGSPVNVw0c44PKwImXS6+p22gKlsWMptGIzop8to8DBwkZhwZw7m1c7qx26nh48qE7lEscUbqxyzgLrbDVmQlqO01Ini276MnnURYBLIXj173znOwegN/lEqjqkWH5T161uYwK2St46AvUzq9BKOf/QwPLHolVbvimuEIHmGD3Dm//Lo3N+LCWQpxGxivjXjaZnORsZmwuLjPu6721S2nnXA75lz2Ud57N+j9Qcr9oPBX9ZRuN11fGYtrGoelNgWo8VXQOUmlageYFnW5TmdXYM61Y7tW3qvHYtBw+qp5EoM9oXYFnzqBMJute6SRPztOseI72oNKIKzkS0ftPf5DAr3awqWK4XeADVbckYgG4C0HMMuWR5a/fAdVofzLFQnKWauweM9beNh2jX/UIDK3qSS8p2fLPsXkIFTjEH68yp852FQJ/SGY6kVBHBBtAfdiys1jajbHbMeQFTOoilqJJ8MuBl71ZdSbDvcnSgugzt2ib5rZ0DqBrmmwBoVlFSu7VS/U7v99r3M5lb+tgkQutSAssDNK3w4GlmnVlb2WhRt9yqyDXdh9pzO62BWfb7vdzyulSS3zTmqiRVKqp0RnfbkQMtpIHHourAFD1ZPgBU0cAiXiA7y37IOozSqsfdpaxyHqtQ2Yuem+fsgsCA0IXkUtsUTQ9cNzH2PYc3ztMYYLJ/AFWK69iKlY4OVJfNqQaULM4WGaX5vojHJuFyl/luC1xTBqI9l/Z9dAfwBBwA1EPFMdoSBd3mL0VhWQyuYEjOUHN6tHQbwW0yr5rnlLVVjF7U3rvWZaL7jCcqSLQqQv+e7/mewfvWgpCBQIUbh7H+wL4vdwRUrfVTtAFYrfvtVRHPsl+yL8C4a1knb8x+aBAjMiRoVTtf9Zqg9FiCTYz9WK42KxtaycoM+dakso5Jjg5Ul5EKGCIbe67KSzDI9kjV1iuNp9epbm0nSdqVAU80jWhTtStgzbo9VI3lNFmrZsKZfKJoxTuiWsehQKpbk+tdJFOFXIu8VGCqe03Nexij7JxDWmo4ACw6bxVrymh4j0G48MILB0C0Vld+W+N8fYb1Ls0xek6O85CH1UVLwYZx5rwwLrz3GVR3L+c7VbspMX50im4mZRLRkUyhI10i+zjv2TbsU2/rtyrrFqjtep6dd6AaEACojPZznvOcIVIFZgw6L09ynYzRnL3X6uu+B4gAoe4mqonRuwppbHnWUrsAQy9bkZbfVvmqJF7OQdGOAh6ALPeqClgkppCqAtcmJdfjPJ1DomevASl5zojr1OXGZ1wr58EYi6ZrL94pqUogj/qoRz1quFbFF6qgORzGZGybuAhDojhD7hmgosZ8Z5ubvc8yy6altTn+T++kidSARLA90iBYtiyjmapF2KSMUde936OPdJVNwxTOOdUDlB7VIQ+hvZ1uPER0qtm7BD+pE3LZ3Gy+Z7IolgGAolEGXu4AxdsK8FRlDFRFn7y4HM/EU5gkAsuuE44BLBwTYADWKVCdKgxZJr/SrjOjuHWjYc4CxfZwXq7TOSn0ck3yosusq8378kByq6l85oXb1Dxg2yvSikerKIJRMaZoZOwDsJ8p4P2QNgc3R6yrS8aMw865picRqRLpK8wO2eZ87+VXx5g+9iB1JlP51FVs19i5rFP4dtp5eVSgOjYg7Toq1KvtlG6++eahUk23Io34RYw8vHD+Y9JGX6JeIIeqRT0CF9GpyDTt/QCmZSO8SPSpc9Bkwnd5nemokvMlzhcooTSBs2IlIsL2GtDd1PquscnfbkYO1FHmQB5ouQ7PXXdtEEHpgdwjH/nIc110ljkHv6V6UdMNBuPqq68egFt+VSRvqUy6zbQFGF4HvsbaPVD0ZK1xdvWYZZZ9llWcjbBWFVR1F9NcY5urA9aRgGWqhE9bqLSM7RtbjjQmpzmnowLVMUnOLVGkHKpqXzdVZANQFcMkAut9v6V3syWTaA09K/KV7xShAlITO+3yUKY8SJStiS+fIEJGrVq07eEzIrHaipCI3HzP8QOqfsN3VCi3n19Fpoqu4mXKR9ZKY8t9nv/85w/Xj7pB/fZEXlQFr3MfWxYzdU6+85CHPGTIGRlXBgQVDKhDP/dyqwBVlyYUsHGSs/b5TS2NmuX0Mkeo60nsEPtjXpvfmCHCuWbLPNolLNs+x/q8V8TE+cUeqRFh08Z6OK8bKFRd9xhLQWWJV/t7CSbWqakhRwWqY3RBBlVkJUIFqiIrZedXXHHFQFMCOtLbcqy9sSmEkdOQIwU0comhd3UMASa8RiBqojt+mmUTjeM16qccKM4XvOAFQwFSNhLODfV5x0EB296MiAJFYuhRVA8lWkSjLDNeVWl5wgAznYsiolHOwDLiHIGiSDGdXXqTtJ5DVQR01qWXXjoUZABVjpAIXbTf5pOjEMbLmMvDAn1jJM/qnswU8G6lp5szFfx/smhc8pytwd7Qi4gCQnM+Dfp3tUxlGf3K7jvsmDTN2OqCVVZZrPJ6VlIIqmoPaefhOZtq7XytYl5FjgpUe5IBY1zl5kRZABHIyfup9jUhSQx6u66UJ5XCF4CKivXc3zSaFyHJBQJQkRJAAITo27ajiN8AMiJNYCHSDUD7bqLPgIv/oz0dLx2WTArRoIKgqXWcU9W/GZ/ea67PeVHgum9lO8GsBQVionafc24mawqcXJ/3Xe9Y5W577HyON2uMUuGIahahx1Hp5WpTrIEGdn8wE84l203Nsp+SuTCDbJ+BqcIGKa6MXprbai/CCO27CAKk2diKbNLeSiLGdUT0nvQTG4Iil4pjzwQK0m3sdguq6e/MOWF3BEbsyXkNqu0EzGChaO2PeuONNw4ensEGqCLFujTFdwOoBl60xhs0ia0PRUPK0wELgw8ogBqwk5cVaWatZNserKUSnJtCI0As/woARKJA6kEPetB7AJDIVkFTJgOwQ3F6PVH2stLSMq7VMV2XSY6WQbU6LxM/joPvKKTymgePU7W0vCkFN1aob9GsSeyBovKZO9zhDgvvWc+YcCgsETDurtfDOKss7uWO3BeOjHtgKZI8t6pkIDvL7qQ1kO32hZsoEDkm6ekEoZ/WptKtLEmxciEO/a6ljS4rFZ33sgtPaiNC//ZANCspPNgWoOjzOZbXvCfKzJ6xbA57pkaGLTBWT3/60wc7no1RshtQjpPfdiy1LmyelFwCrlXkKEB1ivIFELw6S1MAqsGUu9SpB4D1NksGDgCFAWfMRamAwkBn0bI1pVrhZWN0xl/+NF1M6rmNeTqOI9cKkCmKqE7uFAhlu6gI8BatuuEmDMB3fj6L3jRZarQ6NSZVHEs0p3rXX96ch2g+NG/WqaJWKa6xMEZ+F6g7NwBnsvtd58ZT5CSIwJMLrmNSqZW2kKyePwGigNXYOK8UINUeyCS7XQBQFHFauNVt62bZjfTy9z0gnYG1n8aiuwCEk5hagYgggY7U7Sl3LTUt0xM0NXtCRwUIWVcbYUs46mwJ+yHaZHNiWxIAsVHAkoPB0UYrY7TYYaDtfePFhqUpBtsKbNG8sYlhvdiKpzzlKee6sjleotVlx/UoQDXSGmeAoUm+pTM2sDb5bKsmTwfMqrhpac4AYPwFcikEwLErZhKVomgBqZwsqqDd+9B5tFRsS8HmL+OPZrA7DjADroCgbtmU5SKiPTdZ7pZnRrGU1Zt0PKopuqS+Z4JxMOSYeX4mIOci60Bds6jV+FXhBLhuFLT35Hp5g8mXEsqg3SOnhEPDsxYp+rzf6QHpGN2V56ql5VJT1Wt8nAPFDCNQj+G15LGBet29Y5btivtnrnLEzFPP6Uw2O8hnjq1V3VlINtZgm5KHNMfpRnZ62TWg1hQa8GNL0dMcguyUw9ZgD7MOXnqHDY09YKvYQTYkqzGAJvtD59nAugTPXGJnUL3sVlJPANg4+S4bYqw4H4KTsRUBzpPdhxscGGm8bKp+XoFqS5X4P7AwOAqALAEx+BdccMHJlVdeOYBBOpJQdgbaTRQBoXhTAOBmAdHbvqvbke9ZxwoIe0Ba//bOq/28900aNw6w8pKAhrwhz62Carj+dAzi4Xmdkjn32g+4/nYktK6H3wHgCqyME49NpJ1F2bw5oMuDrEJReMPpW2ySO54xBKxeM37PfOYzB3bAOfqM1yuoLjNBq+OR6FMulePj/HmjgLPdADriHqHLjWXb+nGW7UnuDZ2K40iXsBycJAZXxFLn7gyw/SIdYygNlTXrhO3QjjMFSruWVPdikQQqOqJhmOhgdJRNAHRsHQB86UtfOiwTDNvmwTH3GkdfMMGZZ4sDqD4DnP1W/rIvKRgVcLBvbBVgNdcwjl7DMEbYJnNSIMG+sn9+y7mJlNmtVdNrRwGqkZrcNlAqfSky0STfEg2eCg8JEFnWIoI1gLwaAJEemqhhlCNqVtQItNC7rQEgizovLapicyMZGnSu85YDsE4TgNVdJpyD152vfKHX0RQemleEym6pVGLSaP1nE28KKAcDyE0yk/fWW28drt8xjUGPMjU5jZ1JRwESJYv6/b7/YwVcR8aR9HJmLcW1qEDFxHYPs4wglI8x6gkqyFj5Xq8P6izbE3OFU8jIvvjFLx6WWnGQzD9RA0exGq7efsHnq8TWcH5FqPS+NpExfvQiqwp2NV5Vf9lJTrB7LgWkALPayKSp2Fygx/GttotkzTsgdG2cB4DK3rDdXhMEBEQFBpxoeg+IfY5d44ioc/F9v5VAhiQqvemmm4bzv/jiiwd74tgJANZx8PYWVNcpXKhLZ3hIgMKNM+k0yXez5VZFOcnNxeuj+AafggNRXpGHfOEqedJ1rhG1LApG4TgfRUsmSm0HSEwiAMYoUS7CIxNVAkfgMUYBA0N0Bg+QIvIQjVMaTwDMlJRnc2Hi/FIkwKsTGQNQ3qM2go6RXXacu0g1W1AR300hQkt9ryLuHdqdxwlYKVtLT+c3CAXUoJ+zUumiWbYv5hMmA7NgDpsnHmg/8yiUnPuLCar1BDFs53tVsPnOIWa36JPIjJ2Sfmn3fN6V5PexD1hBAFXbELZpnXSP4zCkc1scKqDKcXbdmQPmUJbnsUeidowYeyNfmpUQnHuBg7nGrvvrtwB37QbH+QeqKdRE+TqudNUUy7hI9hZUV5WACRAVnfI+3BA32MNNUgEsWkuOzU3PsheASrmzJnQZeve0kmMxIiYEA4MqcVPlDZ1PbbFngohWgSfPDDB6XXQL1ORVTZ60RDRZ0DCuhQGT3zBOXgfKvserEymnkT8HwgQWDQNqkz3bSqFwRMWiDJ5fciI8Qt5jdtOp4pwcux3PVqbWlEUBk4vzOxwEkfXYmLpuFPDt3rXb0Ewp7kZy/zhF2BH3TvSSPYMBhQdARcthh+I8ZWOJ6ijuSyHONgXoCACMUyI4dkGxniAgsstxqWwTXbfEx2NdYX/YcTaLbQGCADGV/ylcYq/ND6/TdfbB7/vLtrH1wDTzBoMmMEhzGHaX8+1z2fEnzXswYeukjvYWVNfxSBl5dK4mAQFOHgijz8Oj0Ck84uXxbgAEQGWwE/a3HUnOUpFjdPw2bx0VAhCBl6jUudXPMTLOWU6KcTIBTDhJfRPLBEN7a+tn0vHcGDSfMVFNqtCmjmOCMm48NsortwoIU8puUtXF2T5jDP2uzwFmnmI7+bJelJGk+LX5Qo1C6ji0r9Wxd12p7iO80UqDLbM043yPdnYhtXCFs8opVCyYJWSoQcyR+2keYj/MG4aOweRo1nqBdSOIfb/3Y2vI6R5gMU7GKNdBT9GdWUaza0dj0+NrvrCJ7j3bxAkDjiJfgRF7zjZecsklw7gYI3b+nve85/C5RLwcb/9nq9h1dLGIFEYYO8sXBRXGU/DgWJhD9pEDs2gnnZ7sLaiuIlG4FEMA1gBBlnh4AFL9d9Ocwf95xGlAHUn17jYV0I1HfTE8HAJ5VRMkoBpxrcAX4LpO4AbkeF48fU6EvCawIwwW4dm6TgBoLBwH0HEijBvPz+TyORMYrdvSq5nozo8niFoF0hwB4vhek08xYXmBHinsWhQtLgJZ3mOicZM9jR3GGkvkHu7a4Mzyv4KR8WCwOLEYF44tB1LUIFIw7zwwEag9Osopowc+H+Ym82JZanhfwbRK7zroq9qPUJOEYymlxV7UKKweZ5fXW88nDvGq58MumSfSWwICdK5rdb8BKNsnYGC/sXQ+Z56kria/y175Xihk/+eosXkenBXHYccEBmwgOwZ8vT/WhnVKDhpUq3IZAGs4Tb6sr0w1q0EzAa2p9KCgvTxp/bvNSek3eVHp3elGon+BW6RSYIBFlMm7AnAmA0pDJOo4JiPqg5dHKU0Y129iosVNyiydMdE8TDTj5bd5dyhxQIiKTmTKICrgMjGxAgDT67xH0bDIQmFX8tHJy5IYv7FxXWa8fR9AA21OgGsGrHVJz1RR2CEY1mMV9y69Vj04SOaSR9ZpM47SEimAUzvgYW5iPOQPsyCfTnMKj4Uabp2/RKn0G6gak4iAQM6yFnftGkh7v93em2W2eAsAmx9sSlYXsNeCAYAnKCLsFWdM1GpesDnYNfbOX99jd9gxv81W+b7AyhiKeKXFfN93zCvFc4IJNjJO4KpysKBaATVLOa677rqBViIGCEUqjwNIb/uuvpjJMVbZtTKGHuMApPOPSAyYAa/Q0enD6//AhUHixcXLAsQM1JOf/ORhkokmU4AECNFrgEgUYNKJCHhk8XxDowB2+RoenjyOczEhgaQoOR4ymgTl7KGoKnuXmoiVQl9Ey9bPkV71MjFGrotDIV/OEDtn/+818YjMYLp7qfR8fY0AhzRSsTzEfcV+iFTNafPV3JXSoMecNyBrLtbuZXXe1LXiy1SX74PURg9EekOQkOIkAlzYNUxV9gnuVdbvgxh/tkeQwzlPzUVdVpfncboDqulvbgzYHtfP0WJzOFnuvWMqvGQz2XjOtddiD9kI308KrM4JEa6e72wHpsT8ii3D+gnS2FjfW1X2FlR7TQB6RteNomxPe9rThlCeWEqhpy/jL5rqtZrax8IVQARYRYmiVF6aycEjR+O60egwICi/KKfidYbH5FXkZFK49jYSJxwKoJsclu8ZH4bKhKSoel6apEBKLsPETKFSCk4otSg4IG+i99bJtd2dpmSZz/gt10+h5I2dvzwKx4mSzFTvfku9P5Wed18TFZiH5rZIQl7VXE2LSkbVg+Os8jPUcHpBty1HD2k+VIDJ/12jJUh0kNBJOkrv2Yl9ur6cR21Ony0bRdsChAqqhJMcahZDliUvHmnaABTZH/eW/WIPveYvyldQkHalwFTAZB45dtbVm2fmTZwvES975cFBY++wbX6jOippirOq7C2otlLXoBIDhfrDrd9www2DZ2tAhfaPf/zjh2KIOiC7jkaXFaDFqABVHjpK23UzKm68jdQtaQFkqus0tgio8mg9T5ekNipI423HoqjAlJKKMAG69/2+30GrMGa8zCgBbxGwpxlDK2NjvIrnvKgKmEPBcUABpVEGWvDBD37wuab5h3Cfz1dpIxTSrmF0H6VoPDhMIglRrDmJXWFUs2WiuWsOmxOA2LxMyqfdAuwQJGOCMUJPZukcca3W2huL0yz5OEup+suGPeMZzxiiQLbGfU1v9YAme+K5VBablrkgUg1DFjsOSNkmdt+xgS27FZrcbwNFRZvAll1wXM6JOWR+pPArTWwSMJgrjgmYRb8B63X2pt1LUI3C9SpBDTrjzlvVicN6VF4IahLYPOEJTxgopAqo+xiVjgnvCZXKQ8/kQGmYYAwGUDSxTBY5BBRFDJWJ6HvGpm64nnE0gXwuzfB5vKI+ryWP4PuptBMxU2SUsRwmsHYudTPySFuc0LIMU8/JMtRwPoOBQN085znPGahCeWKvpVChnsu+UGGz/J9M3Zt2XnDypCbMU7rAaWQgOZtYCvPRc84lh0tKhGOtpSjdyJrXNFLfde6xlToWtV+5NfZyqZFsJ6l4MX1y92X9bh3T2JtEienx+9jHPnZwhFNnwZawNdhFESx20T1OMRYgBpScehEvsMOusUeOwRb6HbZM5Mkm+pyxA6LmggcHBD5IYwlWzCGMnu/FlqU5ib9+R9rBeRtnQL+q7B2ojuXTCA8VYKT5PE/VgAnbH/GIRwzl0cL53LhDAtMoB0C16wuQQ51k2YicgeszSULtuuGoL5NVlEp48sAY4ALeKKpJKj/D+2WU0DEiURM3xUypBgZOPH/5SwDrHICqCe+8alVwik9aar6n7OsofgvEBJ2vUINRFXGbC6IYRjT7IPbGdp+M6fkovfRNe2/aqDLt6ELXhRrmXLIFDDMj6v4zkNgLD9XzgFWkG1Zln+jSSC+PSkelN1LBT1Dd5ny2POwB6q7mee/3PZL/BGBYB3nw0KtsiefsElB1P6Wm2BPXlu0jAWbqQAi7BfzSK9jcYO8FAP4v+AC8XsdWeF2+PnUkgDd0s/liLOEH4M/+0dltzN+W8VtG9gZU20qxhP/ZUoxR56VSFpSIATeYQBTVK4+Y5SeHBKaRSm8yBK6P9+TGy3syEDzVSrt6n3cHaEMBK1zi/TlG9mU1mVC+V1999fCeAiZ0DIfEJPV/uSzHStERUEZ98NpCgezaIOX3RR8cCUpK4bKkSJRiPtTPzrJ/sorRr7rse2kC4kEnACgnWxUnZ5Lx9P80ZOd0yc2yDaEf940OzngAVI60LSo5vLVpvugbs+T69+ncpyRsV9Z61gLG5FOzt2qafAQHvJaljhwJ+dMAcCjkumyG3Uz6JzvcEEwH1s7nzA1gHVbA+PqOiDQrGgiwd94eY/tUT8negKoT5ykAUMAAREVdvDUeqYcByRKQgI9t3NBDY7sOHJIEWE00nlu2VHPTeempWs7n3HATDvVpUpi8wFjkJu/gdR4h42KDdg6JY1kbyJvzeYAKoER/nqc62qSWw0hD6ki2d+udd5VFhnOVSuCe8CBRYUBVMYc8SBpNtM075gh1P6R3H+pr7Tyqc6A3H9xnERw9ATrSF+aBBhLmOpuBaTH/bfVovlQmY1/AKZGTFQzPfe5zB3oy6yMZeNSolJbiQBKKdd+WjLW/nxaBsSMBLZJI29/WxrTzgMMP/Ni63j1jB9OMP3MlbQ/NEbaRbWBT6+/EhmZf1WpX89rB9P6tg5a/wIAiUIhw6QAW713b0fFORVSikvQLDR26bx7oOhLvC+h5tMt/Ws9d3gJNCyxFq75v7NDBgDINMeScHPfCCy8cNmjn/VJcHqJjmPzeN/HjuGRD4IxpdvZBydRzyHnX/59WpvJtWYJkDqDF5VQ5EQBWZM/BmnOrhydTIFFzdrmnqfD0MI/Tmo5jhblQcwFYRX9yaZx0859x3hWwtvMxf6VfMHAVUL3HMcbCuaa60cA+S/SU7RIpijKxSbWRQgAvHdpqv/BWbxNotM7ylNRo1vfXWXO6LuO580g1k0q4nh3aeRNuiPAfWADPRFSWc/iLnqwDdwiTbRmpE7K+NhYdGgNGwrigj7KHIPooOSbKCgx5a/Iy2dScJIdRJzVJU32efXLUfjNl7LuUXDtnSs7GXEDtJMdGkXv7rM5yHNKrGk6EwZH04GjKldlAQ8rDA31ID9RfqEVIZLOrdFEAA6BaxSCiRm9GROGqfaV9amX7oTiIWctufNmiGqkaezadHcrywZ5swrZv2wbsBFR7k8INAKKKENAFktbyhwoTgIbnIhDGMr0dI8doOOs1tUtj2vHjeKC20pWGYnqeiF/VLyAFqPKlxs9nWmNSvUPvUQiUU3Z2ICZ/jVRbiq63pnhT0is0YTw1qnj+858/OBCMJ5DNutVDMUCznE7a+QZYL7vssgGYrr/++qH4x77J6grM/Uc/+tFDFFhpvk0XuE0V68V++V1gat/nFBsSjiwwVZyY1Nah2LlcY+hff9mgdulU0k0i1WPa83iroNqbZHmNJ6bxgCjUTUgbMtGIfGIvdD/EgqRlZWy9Z0/B5RyyJguo8ghRXcBF/lRVbIqPACWjMpXDqL8nYl7Ubqylstrnp5WAde0hmnPmUMiVKJmXf+fx2+YvjQAqEM9U8HFK64BGT9gM9RbsiMImuXeOl3QB23H55ZcPTvxYb9rTzJNlK3OdD3paQWCitawDx9DR2zaVse9S74EHQK2blEeSB2WvlmlheCiyc/o3Aw08VeihZcbkmEF0kVRgU8SFMuJsAFTGQ0SPCrW0QHQKOHm7wFYeWsRp4mZ/02UAMIUE7R6t8iB+3z3bVp5nLMfKE2YYRazWsfH2UcCMUa+r1CzHLzXq5BRmlyTPFQIpaLK+3dy99NJLh9x87QR0lk5XdYylLOR9rUltd1ziIHtkvf2hAGqVdMiSWkqzhiq1NWHruB+y47s1UF0UJUztZNB6aedjxAHI5J1FYyhOlAlKF0VE+VC0lpOgktKukedrSYHqOl5hKJY22ov06K9sMI0mS04E/SuvCrRa2rd33NPKGKCSbAnHeUgnFFWUQLY2gxg7ziyHLz3mq/7f+1ga3cgY8he+8IVDUZ9e4akcRQX7u8lCu6oX9eEc6LHIGbjXZvkRqTCs0iGBaatnnHpMEvujkLCCah0X0ktFHaq+bg1Ul6nGXDYS7RnyY5VcH5qIR2sPSrmh5IIYA6DKCxexiVYVfPG4rUMVuSrHT0cZsizIpJl/NjJPD1LKIVKtUexZUb+tVCo4IlrlUFivq3pchx0gm/1l871jnyvnq7SVonmt2gnzAHthCZ7Xn/e8552LWEMFSz2FeanN+NeVlvrNXEyE6rezNWMVOscpVEuSgsJDkHassjTF9QPWtjaEzUpBpuV9dUnLITkTreyc/q0yZfjO12gj1ytHahssXZFEiNboMgLZfcHn5E6BrIkqKgV8PHIgTEl7hT6R3tjHGCW3HUmryB41vA1pI5M0wdCmUpclFcqidf9nSNdZwD3L8UhNY4hYL7roouE1xW2VCtZKj1MacN6U4x6gICJU3ZL8Zi1MitBdxVVYKAzMlM4egmSFAmnp3yyDIqqD2SyM26Ff81ZBddHkXGXynm/gmnZc/gJIvW9VBgK8KD6aFogocmAsRKsmq+IlxkLESeoG7suMYyiyiLysRhyOUxdOb0PGgF+0rijFQ6RqSREnRGSienIG1uOVRUVGbfQKtABrqGCRoy5GahTkWOlPOu5s4txC+aJAX/KSlwyFUtmishWUrznMYT70ZWHVIQeoaj2qzXF9AVWRKptSVxocquy8+ndZ2XS5+zZkk2CjQQPPNb0oAWwKhSpYqHLU69J6PPlFE1VTBHQoUAWOMRat4WnH1HF9HljXjcDldjXloCjrbOJ7VqLQTctKBgtd/vKXv3ygxEX1KYaYgfX8lTq/OaYcLoIKtvzMblfm+cUXXzyAW02ZrCvRJcdH+QLxHuUboefmrL+98z4UCTPAoeWsqAkBqv5Wm3GMvQb2iv49BmmXvWyqHB4gAo1XvepVQ65Ur1NLR9pF4fpVWrOaoh3AZ80qkLH2d6orSau0UQwUc6V/KUa77myXkrFV3OHaNVh/9atfPXSnsZONnKvtwcihU0uzLCdjLEyoYMZcxGrzCoV31rKiZlHC1k6KZGsh3qpS0yIiYZQvQOXgRoBNCghTRAjMrbHtVa4fYl2AsQSicqptXpWknWA6Yx2D7BX9u6tjbUJaMKUkaFJ0rYm17vlGkXiuqF0AIUdqpxnUbnZ9iPC0LUuimCI231dgBFSBbN3MexkP2HuuoXZ4ogg9BdmV1OtA3dlbleOB/hUdMF4ie05JKjz3xSGYZTcSh1FaRBtAeXhpg+xfSn8sRcvWcasUUUafOJ6i0ltuuWUA1Qqo6h/kTTE+dDmgCkzpaKV+D9kRzLhlI4N2HDNebEoAdt9s+6oyR6obkjoRGHQKhPIROWoPKKJcx5DXSWatqYgVqNp0AFBqklEVn6HwmpxMNhkn1okpWgIwzkW0uWjy5nhtoRLPvvby3KfmChwYUanF9ECVY8OgKay64oorhjWJZF0qeB+ucZbFsshRJNEtqZEnPvGJw/+lDOiNyJUjqdgt31lUuFQBldOpWE5Bkop9hYYRjrCmLOoibHSBVYpghTiGGKW6/+u+z7cpvWA72Ch5U2tWa97U62m6L62Uvt2HLDOoLiGtIrUTyF9AozgI1SpCBKiAzFIPkSNgOq3HKQoFCqhfE9Tv+T8QrWKS8oIZh6xZ9Vn/T74mkWbv2qrR4WE69xoRUwC/X3t57lLaa0ChVcW1sJ6xZKjsVpLt4XrAegye8izLSeY/R0wdAqPOWbVPs+Vr9ERKgf6O6W5eq9SlHsOAVN9h1fpxbAmn2K4zCqJEqzfffPO5jbnNT78XW1GXwG17Tp7GeWzHSeRtSZ7VCOxGzRdz8o2D7xgnz3exomCTMoPqKSVepMIgCiInU71S3i761aRKPnNVYI1S8WJRmCYp2kjkaSK2oIquBaqMQUBVFyZg7DzrnqzLXB+Ayp6qBKiinutuGvsERoyRqkLKqwEG8Ed9uzcMmPM3jgxYVeBlItd9ucZZNiPRRXqK7uWARbcAazqW2V4uay4r4NT5oyiQ7tsVylyT248AXcVRCuk0oaCbnG+sVoQzmD2QI4eyJn8qemefXBfdqxsGEDZNAaax7bUyPESZQXUJGYvkqjDIFKoCKqGgolfr40ys00SraBSeHBoY9SsXw7OWF8q5OQ8T1OdUAkfkK5T0e2RR+VT0Xa812yalchgwK+qoHZp2qQy1WpmRYyD1A7bNl4IlVDUBsKhg5/6whz1siBiMU3ucdixmyvcwZJ37VNMmHDHbIjL+T3nKUwZdNl84lQqX0oe3fjdCz/WdNt9sO5dGKRHrqC+55JJhUwsATTimorcI8Mnyrxz/rMF0bMxO85u9Y7W6VN+rDVqOQWZQPaVk0qNseKIUBvUbAUCiRXm+1gtd5Tc8sjAcWL75zW8ePF3Km85HdTIDQWCry5BF5gDQufDAUcBZWN5u2lslAM2D5lHmfREqiiu01a6lNTzZa1UlMPotoEqMgb1lRa7y3qhg7QyzkUOM7BTVN4Pr/kvbvWeZz/scHbXdmtRN2hnaQSbRVqjZiPmU1qBAVTczEWuEzpqHceLUWBBUMyevRm6oYXp5VlWwpwXodb+fTch7Fb50zXvYtbn69zyVsUkFeKyH1BawgirFQQMpq2fo0yB7VUl+U1WiqJf37NgiT/lcXnabIwTAzgnFBFQVCYhuUcPJY/TWrFblicPg4dyTR1XZWDcd3hfJuYvqReSocoVdMbIZJ1S4h91tRA8KUrQ1rEatbVV3LJ70scqqBr+tH8gxpGrk3gFeOh/Jj5o7KGK6R+c4tPRdQZw8bM2d0hVzCWNiPaz5leVvxLE5exWApSs8KqV81g7cNhzENK0Rlbf0b36fXdkXJ/20MoPqGtKLWHikwC6eaBU0kqjIOlGgmG4tq9JUJJuSi0KV6wMMywEk/Ns1qKgkn/OeyBKo8qoBMeMwVhDQa7Qh8mUUQvlSAt52/c6uQGeMxhZZiEBF9NlWS2TK2Iko3BMFXBb/6xkMXO2zme3A0oN0jlAPQ+p9WlT9WyvWK7Cm7aV2n8CQ42h+oHS9x5mUZ1X0B0jNH9RvpXF9H5iq7r33ve89MEttpyDH8T2FO4ReA59U8p+FTB23F9lP0c+rHEvtAic3m8RXYTfVa7AlHsew1G0G1SVlKueYv9lkXYQob5eojndG+Xi28qHrVLdVI0BJKb3fEG3Z5cJvtoVQKFugklZgXgfA8rGiV5TWoqUlydOKxP2uPBCP0rXx1hkdihHatAfIuwIjFcuuX7QaUDUW97nPfQZKjlOCRkfbUXaRg2jDukXVoJyRRVWfc951/6XOwXYDiLG1kXRJ6oTuqluQKxWRckzNK/rs0YoCOHPH3tB3vetd3y3lE/3woD+AOP1w02TFY1vVr1NO8Gk2ymg/55qMGZvTRqrAVnQuHcO2HIPMoLqGtIY0SpnG7np3mkDxQgkgQxWhGFEhpzG+omGgqruSnI/evve///3fo1eo3wGEAFexVKgm0S0gzmRvG1234ngARpSNCkt3FEAlcq2NIfZJnBdAFbGnNRzFFXEDVp5xdvaREzMmz372s4dKadeGsvP9mus5Bk/6WGUZnTLX3VugwQnutSIM+NEnqRJUsPkuPy9ibUUUao6ZSyJTu0Kpr6hphHa9KWeUIxfmx2d79O+mZJ21rgkKxgIJDonx7C2tC7sVm8Q2erTXJkplW3yew3IMKZYZVJeUHsXYEyAGWOXqKqgy2Ay3bj/rtD+rETEFprQmrOhKxOq3as4m5+s1tDMK9G1ve9vwmmjVd5T1m9CLhFEA0M47OeHQvxQhx1iVJjoLqRGjc3VutXEFQ4aGYhBErShfRWSiEAUpolbGk+csD66CWPQRx6Heh7rUYY5Q91dqlApQX/va1w4RE7ZCYaF5Uml+UtkeBUZ0wMM8qcLpou8avABUqRmsTlvR2s4PDq75legsTVZq29HTsDyVwu1J27ClzmlAj5p2bu2yocx1+kP/6ZNrac+VfUCTy09Lf/mczxz6GtRlZAbVFaXNF7STkqHmsVKsugbNRFXAhDICiln3uQqw1og43ZWAKpCQJ+V5x/jns/I0OsboMBRQVdloizSGgFFY9JtZIO/a4nlSGgaqFlpMnfO2pP6WcXLODGOEoUDnod7SzcUD5euzWABGV+7Z2Ipw5cc4JpyQbE1FNrGLySxnJ70cKzAVbZr/9NE+qlifXjFaegSbH+hccwaLkXaDwBjVa90pHav1FDU67Qn9MQ9rlAdQq/6uK2NOnqiSvkrbSHNkuzXXxdH2mjktivZeaibaY6UmJF2QONbtNpDeN24ib7/peNGfKnFWsvfqMchxXMWWpTdho0CUAtihFHlotYCBt6bJuyiTAp6muAeAUmQRMOVEyzpuupUEDCm+Sl/vmdAUwAT3eeAqsp7Kq+Y4wFnUF6VHh1FOx9tXce085eSUiXvAgKTSsC6lwCKguH0H04Bat1WX595jWOXZ3DsGcKaFD0/ogOhUYZpWhOb+4x73uO5+w+0aVq0F6ZruXPSHbpsDHGhzhkRfpvQ69Qg1vxjnbp0cZqQFNb+BweL8ijw534ATC8Ph1+gigGeu92jcRPFVqnPP2U5v87YphuNzTlOExWa1TniuEeAbj5n+PQ9lapF0JhvaQxSI3pHLjJjYQNUyl16V8DKS3wCeKllRyuk17DfbLaOyJAbIK9qxpIbCmdyiZq8nWp0C1uznGiBJpLoIVHdB/7ZUeaW4GRo55bocKIZT5JqIw/InzfgVMrlOhlSPVmOsK46xV+iVta2V7uvRiDM9vH0Z001NGDhVz3zmM0+uu+66wVG88sorzxUR9nKsXqcnAFj1uIpg652BM3Axx9DA6brUSxdFd4AHna1z0JxrN8dov98ristvZf45V9GjOc4mAH86LyoHsMmFJiLN/1tA1XUtG3jUIsRKS9MX+uVRc9MB3Cw78n+OLODGqFUx9uwKsGcfj8E5nUF1g5LJRsFU/qGZAqpeB2Q8NxNexLPKBt+tB807vtOd7jREoShK9K4Sfh53Kz4v1+M35VKBBO/UuTiGyJqR6U3oVP/y8HmaFID4PCVNocWuZQzIeNHtDjscgXaNbe3GZDxsAM+wKFZCFWb5BOPgLypL0wiFLByTNue66FxnkN2+ZLmMSNXSKXPhqquuGrYHBJRo3ORDx4CV02rLxXQXe+Mb3zi0M5S3/47v+I5Bzyr4RFqQNf/yG+YohmQMVOv3emAdQJWu4PiZr2wCQANidRmL3wCWIutsruGv6/Y3aSn/F52nqLI3p0ONJyXSVlm7RrZGFKp6GqsGaKv4fXbF5zgaM6jO8h6SqjdrVikYEKo0DwqGx4aC4RkvC6ptwUA6HVECym3ConPrEpfqVfKEVR4zAMmF8mApneis59XnOUmVXqV/5Zfqgvd9kJ5Bk1N17lFo42UM6hKHOA85hojGWl5jZnyAKAOq0pqz5KGqWhUxZ0UxEwen9hPuLTGaZXdSnS3Actlllw0U5U033XRy7bXXDrqKhcg9HANWc0PxUiqJrVm1vRt6mJ61edF2DnDqUMeJDgETkKuFhlV6tHSOn+iXXRE1uxbpirzHQUzxlEjbHOVUeJ4lPHksAvV1xThZ+dDmUwlb6bfZrUTShy4zqG5YAkgmKKNrQqNgMlkoEsPstdCHU9IWHVDs5GSsUaVMBFCIQoE1BW1BlaEQxfrLI/Q6QEVR83BrR6YexR36N4ABVP0eo7QPMpWL4rwwJpwIIrp2za6hXYaU5zkGMFao5F6KTF/zmtcMDdPly1FqohyG7C53ucuQd/WXIZtaNtXmn2bZntRxNyce85jHDMbcXqpXX3318DrGBwD0gDXt9gCr6mFsD1AFrilqy57FYysGzD2MR9gSv8UW9EBnqro8e5SyAdITmvg7H6+hZC3tw7QoxBKJi7LNd3MzLJljuM6znIdZC0ym6lGOpTJ4BtUzEhNE9CLKYYCToDfB0DNycvJzU6DaKhPvVkSK4kEroyEDFD7HyKfBRD1uStkVJTkfuQtgCFRQ0R68ZKA5RgFnkXZts4hWqoVYba4nz3ch1YhxcDgNoey8V1ui9bzjjEMoYYVMcuEoYREJAyo/nt7C1gxzUiy5sERHlCu6rYUevWrUWbYvuQ/uDX14whOeMLwGWG+44YYB4BSlxTFq21UmYqVnHC3V/u49JxPAhYGqUqNLkSogT/U4gAOoVbcW6VIACDuFWn3uc587gDsn0DpZgG/+0flatb9oXCrLc9o5mnMUBIxFoK1OHINezKB6hoJionQmfcQkyjZsFDBtC9v8SMSEBIAAlCFHo6B3KBPhFQON7Ibjc4x6lRqteg8QJ8L0eVGzvCAaptd/M4VK3kcj1ddFzByGddbebkucO2AMqDKKafK9SKpBZfg4Sh4cImOJHmbMGFXj774aX5EMY7uvY3K+S11y5l5mLmtfqQGIdIeoExjViLUFNsV/6hI4sx70KktxxgRTQmcy/5wD3Uq9wiJplwcFUEWjomwbAuTc6/XWv/skcXTZOte0ib2ndykzqJ6B1DWrgJWBVRhUJ4noFVXjvXbni1C8KCWgp8IXMKvmS+NpQIrWsU4O5atSNRukU9ra8CDHZiiAJ3oyez2Kbh1X9IUyGpMYChFbzRPLqVpmcLt3bS68aH3etqT+PuNiPEQEKLfkwkQMtcgi0vPU22vioDDGDGrupXukYAyIt8sDxopMdj1O57PUqm/MkY3DgR32ga6kh28o0ppOIV6XQ83+xPTAvOqBQb3fdAb4ppOZ36JXPZ1tn+f/bIA0UtZUOxc74TzpSU8619Ci/vYqxZBT9RXLzNfeEpyeUxLh8GY/VePHDs2gOsu7Sc2DoF8AH5q05h9Flqhc1aO1QIGiiUg9AB+glPdE0RIK7DseDIFIl5eqE1CaS/ibrcxyPoSiiZ4UUUWcV46fvRx7FHBySagxzkIaW6Qcf5/BQXTtvCkvIAV4nJxaQDZFzea9Oi7GyXgaCw+OijFXGSpi8dpY9Wfv/7NsT+q9DrCaI1p9mh/XXHPNAFa5R/Sst16TZEkISU/snlRgAqrp6kUcG7AGCKfAJMdJZyhLvgCSwik5fbn/SDbtWMZJbM8x/58C90XnWKXHxKUamw1DW7NF9DK25lCBdQbVM5JMWvkVuTheZQVVeTgdjkSIJhVKGKWbdoIoRDk7AnRRjQqNUonKgKdZNw/PukpAJ2pC5wJflFKlfbKIXbTKm/VZE9j39CYGtsCn59lmb1W/KbcaUE1+iEHZ1x7ADJYxrFW5nJfTbDXVAqzIVWGISuA0Wk8hySz7LQFWTiVgMi/kVhWlZSkZnWl3LSLpUBSAWKbwEHBUW0BvstZzGUDFttDXN73pTcNx2AW0L9aE1MhwH8T1ZaOAyhCR2CQ6yo7Qy0X0+b7LDKpnJAFVxlx0iCYK5UpMLvkbDxMpPWdROTzZ9AIFYIDXA3AC6dqEgZiUjLmIlZIBZga+tuerQgm9n3Z9FouLmnnkKoezcXB7PVnGU5spoJ45BDzkLOXZtfTop/a1KS+9fb6Itq3fyUbyMQwzqO5W2uirfa0tPlKjAKC8pxpY4ZnUBmo2XdAiqbjH9IhQ6UZqC+pv1u/4nAK/7JpEfI9jTb9aMKznmL/pzIaR8hrAV7uReodlKNupaHJTOlzz1pxx15ft39KFiaRV4VyoNMtCCRDJq4oC5UFTBew90Z71cUAR/ZrNzeVZgZ6cHUAWVaY1Xk/Sb1iUKT8KqPWyRUnW6sWI41FCS0OAKgVXACWiBtxjCsfoZM/HSPqI7tMGwy1tBNzqDhnGg7dfHYeeQVlEh9XvZozzW3l9BtXdytiylvY9UoFVxIrJufHGGwcd9Vn7qwK/fA/bhH6lb+a/5XOKhVoQzHPHByoc0ZwLJ4zejlXn9uab5ThAFThx4Oht2iS2ur4IpHpze1PgWp3SLFEKRd4CP8nSnkMH1hlUz0jq5EgLMx4varYac5EpMenQuipLAR5wQ+e0xUMpBCIBCd+lXKJY4CjqpHiOUXMTmcii39DHcrsmOsqS1w0g05qsGqG6Pq9GwKlk3Ce6qZV0bUnOSi6VQTyLvsX1/hy6cTh06e2ussjRiY5In1x88cWD0/niF794AFYAqMWhuYQR0hf65ptvHp7TXeB223f10u4BODABqmlUT0SX9HDRXMn7WC2OM1Cle6rP7Y4jQm4LqfZJAphsSI/aNTapd2BrDrm5/uGe+R5KjyoUEQEdyjC2zRpP1boySqm9IY+3l59pjXWUyOd41xTa9/xe2hHW7jBRuOyzigbW3SnnmHWu6CTHqUUXNadaG9QzEABqrEBjV1LvA1BNyzXCGIkW6hrbKYp3GSO1TkHHLP8rm3ZCAp7mNOcSm8LhFEW2PZpbmrSeC6dWNS2xbEWelZ6F5Xn6058+6BkH9ZGPfOTALNG3evx6XWnaUp0550X/p0AkLJG/GK23vvWtA+UM5DnOHGpzex3Hdllq+LSyKFecZYGcerZymXW1+yozqK4hY0ag/T8PNnlTigDAemsjKQZqSfk+BauySFHqcplQxWhlv8WgRMnrufuOiFP0LFIGpl5HdwFVdLVJXYEyii0qruvpKALDUg3FvnnLnI7a4cj5Zb1qZKpSd5azk00CaqUbPVf4J5pU+KfAj44BoLw/5ghVJkgE+sQnPnHQJW0Av//7v39Iq4gW6RjH1Cbm+gYn3TJ2TcCCA1ojVbQtsK+gOpYT5QxqHMOeODcpIpFqXT7Tu7Z9kt7YcA44JuxN+oljw+bq3wOS0yhye5PbZg0UBshYEkPxKIEF2gEogMSg1xwko28Stdu2rSLOA6ianBoRKFpyHgC7PX/X7fcsy7GuMrlc3q+qYwVLbZFTImJRX22nRgHq8oB9kF7lcu3q4jrSDGKW7ci2DH2bI+TYWnqiKQdHUSP92nBlTM8qC5SIlc6mr65jc0pFqNaHcmZJlrH0rhuoAnqOaIQT3XZAq9dRl8VZXudaFCLSQZ2TWv0+RMn+0IKBrMM/ZDkvQfU0QkFaIE0zaOBi6QxqSPN1UZ8JA4jQpvKjDLz8ZVUsoAbcFDOlEGJZUM3n/A5KF3VrKYDcLU96jEqhlJpHyPOm0xCFB6qqggF8PY8YGBS2KLfSw2hU4LqvuUT3q/Y3zU41NRLft3M+RplaG7kJaaNEkaN8IzDiZL7gBS8YcpiKkGp/7KnzjWhbmKYhIl966jgqhTE7pFe5W6+RntDJupyGntUe4L3+t/KMHPSXvexlwzKaALpUkfNoz/XQ5nJljuZCpQOTdY1+b2lFBJ0DwNC7lsWgUEWKQJYAOQ0BNFpXTAC07MVYQdWSFF2TLD6Pkix7HakqTC9Svyc/IXdDEUWrwLpWpNbPA1YGJm0P5RqBPEoKgNZm2PlNTgJDkLWqADXLagB4r+J4W9KjzrITRsaAkTIudUus3vdn2Zy0xXJn+TsxzhxHPZjN4ac97WnD9n3PeMYzhvdUx3N0p7qAVd3CMNFhNC/ddWzMED1pv9M+z1/rUxURxjYQOkjns/yqPQcgjulSECVKZm8sn0M5011ySFXmPVqbZFnNMch5BaqLZEzhW2qGx5levB7oGKCaHWPkWXi2wIxHiWZNpxOFDpQEHRUBShZzK0JA51DgNkoki4wR8BB5ygOhnR3T+VH82giifh5d7POiUxG3QgHn5nVedLzInIeJD1QZA9frNXQNgyHy26cCg9xPYKpQKc0pnCcWoea2Ztm+9PRt0znW7H8KyMxRTNL1118/gCKAbHv79qQ2hxD5YqI4ngDPcenrGKgl8uTIcVxrqsQyOYCaGgW/o7gqG15wVLOBhg3RCSralnUXXnjhua5dvaKoQ5J27A7FQRiT8wpUV5lwLQ0DOER/JruJTrEULohMU/iDbgKiAFUHJFFjbUBPUnWrsKhu8M3AKxpSeFCLKVa9DlEnjxrNJJJkRKYaQQB+v8mLB6oi1axZBbbtbi4eIljGwDigURkJ18Jw1P6lu5CxcTPe9Z46117F8iEapUORXjHQWUnNiWJuACsd+97v/d6BClbNy9mkK4uANcfyGd+hn0CVjokcl+lVCyg5uNF5QCrS5GRXcVxRKR1kDxRIcQoxQ2zH5ZdfPtDOnNqc2yHJVJHnsejeeQWqY7JoCQVlpEA6Hsl9oncBFs+XAE8dj4CX5yY8kK1t++KVe81aVIBFcWLYebyq+hQJ1f6dvfPpnXuOT0nRQwoagJ78j7xPm0PK5xmJgLxzSAs0ylzzpCS0mopiDgRvP2vLGA3j1FYbb0taSryVZfdqnOnfs5cxw7rJsc+xakMH0Z35+qxnPWtwIp/61KcOn8kWjGPAWitqzXlL3ug4J7suy5q6Ds43BijUL6Dn0KY4kfh9bNWLXvSi4fPZb1V0CkjZF3Yja9cPMY/a08+aGjgG/ZtBtUi94ZQL/SIHCvwADRrGZCeUQfUdgBSdivaAUwuk7cT3sM4NJVzbFmbzckAoOswSkB41MjbpvCdS5AFbvO54zpsTQIGT76zH9JpCC7QzCpuRkGtUCYyuYozqPqQkW1XlWoFv1gPuq2S7t0iv4GyWs5Xa0WqbEVZ0BhiifAGrugZ74AZMAWtdjjMm3sc+mf+pKp/6LPF76eWdTRx8nx1IJ6R8nnOLBZLvpcOcV5+zJCi74ZCpqHrfQenQoutVZQbVk5N3qww1WVG8AAnoqaQFNgTtaWJTTvTuPe5xjwFM27WlbS60CiUGYjxO0Sz6KCKfKVcLzPzOMr1ja+I/1wII5UTlYXjGcr6iV69XrzDfl9uxkw7qycMYqJhU6JSt3qrxAKaUP7lmVZHtovZtS49arK+h0BiyOAgeaVVYc+b7bpAOWSoQ9MZ505XAkdQCuM+WvuiUBNxErK94xSuG6FN+koPc6lMr9Mt3OZ/0d+q3/eXIYbnUOGTpGt3BRgHLyuz4TUzXt3zLtwzf9Rk1EnUJ21hR0qEA1dj5x6E5Bv0770G13kgKILK75ZZbBmVD8abCVT5D1yMNGkSmaFNKRUGqLFPw4DuiWhElyjc0D1GVCswpGxBvPeepKDXvAUEGgoI6HlAVdSd/04IOz9u5oLQoPqDJkhzVkwCpGhvRsPNLpOrzjMy+rC/rjRHDJFp3TRwN9wJ9zxHIDjbHUn24b5I1ocabAwbAMCTtms5NyFTOLnlRYGUjbzpBz6VK6PPjHve4weGdAlZzBJMj3SHKXMR2KDyyKqAWJvoNtiSVw3XeOWaAlp5Vh2+qyvdQwGiMITqkCuZFct6CausVoTvRu5a2WGMKjAhQQdWiR0V/otTapo+sYxwolOP63QB3zkMeVAFFD1SXEdSx8xUNi7gdj7OAQsq11/xFNi+v16UaOEuD2vMQ8WW3HAJM0dZ1/V2kpaOWrVLcVDVjXVbDqZDLck3umb9ANb2ON/3bs/yfGEuFOqquFfJhd9oGDMuMd2/J1LJS13SLEoGoc7C5vDwmJ1EU2ysUDBBIc9Ap9QN0eKyGIOeFiZK/pUsRoNorHvR75mmtoD8msDlf5LwD1eolMay8TtGLal5eq6gujRQAqgIBi6zbxvZtwc+q4niKkizmrqCaBhL+Aq5l8371HIAq2ghQ8oJdn8gTvSy6bgHE51HAHAZRW0CHARG5imQZnDgPQAjQxosOqLqObeV0WqdokfHJpuK1HVw2WJ9lO2JeiwrdB2uys03aJrpx1Xzo1DzI+35b+oaoCZBfTdN8Fba9KBRAvu51rxucb2CKtcqexr3aCVE53WNTsjsV3bG+Nf2922tIMWB7zGOR88FJOG9AtTXCJjzPWd7R0hg5RJSOz8gvqpildHKb7TKR00yMKA1QEk2KnhQxVBGtymfK/wDBVajJUMy8YMCaDdApt3ytHHA84RqtukZGAk2lwtnrQFVZfwomUqwETB2jNQoMh3xTlq9UAxFZNhrpfXasOntZae9ZL4dzmkholmkR3XEigRg6/r73ve+5XUuWnd/1fozlZQNOiwSA0nXLyFTdsgEvf/nLB4eX/lfmRooGmNqxhsNrvao6BXqT36p1DYRDak061odgdrBFHlmG0zvPQwSdqrPbYHoW2Yj6mVaqfkfHe8dbV/+PGlTHllkALMtjUL0q8kL1omQAKerVxK8FSJvMtyW3IxJF0QLVNI4gomcK7hxSDLHqDfZZOURRNu8aoHqgsAFiW0zFsMmrejAejIjIU4EFwyMH7LV0PgGcaCzGKEuLUKmi3DbPXK97VbquAmk74TkLzomBSgPutkl+LUATlVYDmIKl3u/OsnlxL+TeObK5X3KLvar0VnpGry51wZaYCyJBsmxDB3MVQAL8a665ZnAib7rppuE4lrL4DIaHHlg/Sjes4a7L1KrzWM/PqoFbb7313DIajI/vqsk4pr7TPUDdhbQ2osdctNsBRv+nalWm3u/JUYMqyeQ1eHJ+AFVkqo+mKltUFPABJhpjy/fUMvezpCsoNArYYvQKqqI9rwHEtCJbR0Jhq152rQqgLB0YawQB5I0F7zvbwcnFAleRfS3oSrEVIxRQZXxQZDz80+yHWI1lVQLn5LdE0KJ5TAMgN0aMVbtLSBX3GTtQd9hhSD1SGVp/O89n2ZyYL1lKhm4N62Gei1yXjTCr+I55Kv1gPnBCOaNJnUzpb8AQhQsk2Qi70HC2zRdz23cto+N8cwg43I9//OMHR7OlhzNffQfr5fvSLhHnRN/TuOGYZBGDEEkapn4GY5D+3OZDtR3tGLcV5L33k6ZKgWXLUOqERdi5Wlndu6Z1bP/RgmodcCBA4V75ylcORQmJrgw6T1kfUMrCKFfAWQZQT2OATS6Ro9wnyjVekxsPVOViHvjABw6f6218PHVOzge4ARz5H4ZBFSLHwXVWTz5eu88xfCL0ACWQBGBA3/GyzMdfnnedlGgu0SPaugeqiwCrvtdWPQI/42FcGD3P3VdRgPN1DQ996EPPFVXFYNZiLHlj64vDTLhG1zcvq9mOAM9v/dZvHYALSHFuiXskWlzUgGHsNffR3Lb2lO7oi3vppZcOhUS9/GQbWfmL7bDjDDC86qqrhuIioOicHNOxzC/naTld2JheisPnOQ7maIQ+0C251DBFx8KIrJID7q3t5Sxn2VNAMdLaixZE8z3vW9bH4Tb+gBposg1J3/kM+6RwE7Ci7zk5pEasYwznsnJ0oBolyWCgUgGWAgm0U5o3UIwLLrjg3J6EtbPJlLfcUpinye9RWPnKdElJ9az3RGDAjANQQWqZiVtzO4AkVcAmHApYLjf0WxXnw3igpwCkicc7dw6iVSAK4HPuDEsFVZPaeAO7GhEuOx6Rqjh+V6QtN+UaRPHO3f3jMDg374l8RAAKYHK8en3O17nWykrKHIXuncsMrpuRjCenjc4xYIqCUKlSE5nb2AbGcFkqOIKqVTvg/gJCx/YZ0SfmpaYAejmzOJVsgDwvQAT45ppOaWhggEiP1ClkDo3ZCQ4gm1OX0XCesUa9bkiHKq2etOBaxzoNPzgtonfObKJJdoZdxnSxUZyROLu+Q0fZHumm1lnHULz+9a8fnH420zGAts9lIw0PtSuYO7/p+Bxzxw6ojl3fDKon/9fIwQ1xo+zsoLhADpVQMkpCuXVEOqu86SKpBUIUltIFkCImDEABFmOU7SJBh5k4PHkTzrpY18+R6BkvSs/RYBBM9qxZdS7O0WT1GuPHCNXzMqk9psZxLOKoQOr7wNTkF9EYA+AJxJ17HCGepijl2c9+9tAkHQuB+mO8W0WvzR7q787AefZSjSy2AzOU7ffUE2CQfMbccm+XpYJzXMcEWIwpgOVkaeyAxbjooouGattKOU5FVpbTqPg3353jne9852GT8l6xYiuOm80agHtSOrkuTsMU3XhsUp0Z94J9A5acnlR+GxuOuxoS9knRmBSdVQgVVNlAY+j+hCUwf9h3zAcwnhI2FmXPZnCW2LSkj1JY2ToD6zo+RwWqMcxuhhvzwhe+cFDYRKcG1CbFvE8RWYoaSK0Em5JetWjv9VVEDleuiSLX3CpQAYaKp1YF1Up7ikw1gwA6b37zmwflBkq9zzNQPu+cVAwbSxEiI4H6YhSynk50UNfp8dApxqpLJDL2uX+AUrEIw0jhKARKj4HzXEQsR0wxeJ/WHHKcKKbzRDO67jb/Ilpt8ysUrKUG5+rfs5FEhCh6wOp+6L/rnolYiTGXkkmObYoKrrrHOQaG5icAtdZc4RH254orrhh0f2pdbO1rjQURkYpmFBsBhAqqPWObuQs4RLqANUJP6Fu2YDyWJiO9StvqqFaH1jWLNjnLoviMg3HzvmDCX0waB7rSvRwVf1WOS5WF1geIbGaqq6cE7ctmsB/J67JV7K173Uuvrav7Bw+qLd1LQgGpvOPBoFhFpWl6X3eGWHaCt+vQNnnuJonlLAxLBVUFGLwpk8Y1rOpB+ZzJw7sTZaJIUcoeljUAnrZCDliaeChngG6y+ywjYWKm5y+DKArmUUacO2emdohaJCaz3/BdTo4HxaJA/nIALMh37+SCifO/4YYbhvOgZCJqxSYAWCTuWqN4GWPXxWDW801h1SbWSc6yWJL/cs85b+oF/J/zpLrW/DdfzZ80P1lUbERyTMCn0DD3nf4rSPT827/925dqQ5jCJTpjDmraYH6JlHIeyQkmB1yPRU98L5FT2BWpitMU7x2iVKDlqH/Xd33X4KBwZtuah9SNpCI/9zQV4+wgVgOI0tu8x4lZZi1/rf73+YA627Npx/ko7nJA1QCJVtCBN95446CcFOlRj3rUsEOF55FliyGW+e3TiEkFSJybnAHASNNtwtM2oYBH8qCr0BLZBzIeXtasKtYBPrW/cCY4Wtd7POx0gjGRnZscbdbYOe+aOxVB8jIpDiPUO9ce5eqc5EVcn4hCxOve8SDlxcIskCyHomgp6DJefo9BQxUzrBVUCaVlyCs7wWlp6epN5Mtn6UulA5PDVDjn/+43Z/gl/6+9e+uVL6vKBt4f4U1MvPFGvwDeGWOMKKbx0N00YmPw0PYBUDx8D+4wBqRRG6FPtNKooGlpE6NoYvDGRL8AXqqJF2+i3r/vb8HzZzCZ61B7V+1aVTVHsrL3rl21aq015xzPGM84zC9+cRp/hqT4eObRGh0cJc1owqhEUZtXr7zyysS8fOxjH5vmbwXWOTbCHE/P6woO/qbY/QSUdf6bh+Ynwy7NHhhyqGkJStcsS4mHxpqh7riLOA9WynMVkw0A+5nqBOC6JMkqrn3eOQt0lbF0rmPJxYNqHlI6B4mtyQK0SNEtvBzUYVsms0XumwV2yPkpGPFAlC8PLcJKNpmyE86h5891exasfxsEWPgy4CiY2oIw12MCAmFAH1AV6/B8XSNP3/NGtSU2ks+aoNn8uyqvak3G2negesVN0xTA/TIukllMKaVZv791vqKwfvM3f3O6BovKgvJdfmeEAH/gnH0yiZ9tw4rQTteQNHJp0lLBxu9Tn/rUFMsXJ2MgmR9AN00Y5gzKlkUyJwGr8WV4SVAUTvD6Bz/4we/q75t10mO92vO7JoabuSr0AFSTw2HeMfJqfI9hKLTT9t0esl08X8wBti45J9H7KHq92gOqW5yOjDGWikHPgQioHiPkc/GgmgfAgvFwxQ0pXVbRiy++OCUqxMs5NI39IT0VCx5FYsFXUAVQJs7jjz/eBdWtMV10roQlSRzOL/OS4un1FwaqkjscKLRk7QF32ZEmeGo7GQPp2kQCqilT6SkpVK9zAXYTG9i5DgAuNuo7ACl615FdgwjLUsKBuBtvm9fgexgNAJoC5dmLo1fL2CJ0rgqqrsOz2MtGALciLTPCcMIkMaT04NUu1Hi/9NJL01rmsaYfbz43Z/AGrBlg5kgMOsbYyy+/PAGeNoSALnH2lv7P66RueUjMFQqckVc/Z96LpZrTeR2QWrPCFmGEjg2ql5Kp3nad2nK91cixbivLFBFLv2sjDcyCo01evK9cNKhWN56SlpRk0fDAeKf2TmRNkj3XhSXzEZ0ECJK0QSxiip8XBlDS/P0QbzuKK6U7wATwCNzz4FMkXROGvM5b9dMzpURcA3oX+LPQvTcbljunyWks/E4ZAspIWsEBTtSec7oGQMgjFjsFrqhdChXdzHpMgwYevHMbWwtBHaEkEiAK2BkIrgX4o4O0iAuo5hm0uwr5DsbAXufFtUv1Es1LXilgNQ94q+hgY29MeZjpRBTPcE6qFyx0EMVsXX3605+eWCzrSqzTPG6VcnIIkndQAdb1MIDRzNVAYxyKC/NWIwxk83pui7gh69KyXKHj0yiC8X3XxC+6VMjpmNQv2S2otm54z8IJEKRRt58mOstW8felACoxQYATIGDh8s7yPyACVIAQy5fH1Uv/XoprpMk+qiMN+1FtFr7EjCienMd3+B9FBnwomKSiA2fnMbEpF6BGEQJesU5AZbKbsBQYr5EVzzumKCkq55Cc5Rw8XQrO674jO+NQeIDcdwB3C8r5KC8Kzvf4ToqYxSr+xiPnwfImWloP6HpvNUr8rJ7qyPg9vfTo1bym45e5ROFhnozlZz7zmWleUJ4MuiTKbWlD6DyYj+gAYP36669PRh/DW6ZvNofwf/NcOMJczd7Hyfx1DQA+Wx+mXtWcNE+t0XTr8VnGovPHwzqGDmrX/aXM1fuG0IwXQ4fxQg94vsaBLkPxR9rs/Sr5OzWzxp0xd+wEst2CajsALcDGevGweSusUJNe/SmLN4C65/T1VoGn6wqAQdMm2YFk0QKzXoF8/XtOaQE/5SaSuQCd70CDZaeNVoCd/4vBxnJPT+IkOQFOE9M1ATgAlaYRgBt1LVnE32ksAfAoyzT4p7j8D/C7LvFV8RMACPgpJ2Uz7sP3WUwWlu9yDa6fQeL5AGTf5f/tc/B8xecspii/eNbZimzIeSSJRuaA+RXgUhZnTkhgYqhhn5SYJV7eru+6BloqOM0AxFc1zseWCKuoCDD/zF8xUf9nPJqbvss8JP4PVNN9LB4stiXNVUj6aIvrx2A9VA/NreVLAdFW7nPd1jNjSFiAHmLEJJwDZNeSlOo1JAPdT0Z7b8/anm49RHYLqksSq4eFQpGiDLMJt9gMD4js1TtdElmCrl/6eAVVtKkFj86qZSGHCOXCE1AnxuuVcAGsAWcC//WZAct0m0riiM8BRBPbhARSnnuyINMv2HuAHq8AaPEgTV5Gg9fdi4Vi3AAi5YPa9X8gnHZlQJzCc8/p8wtwIxRtYrHmAdrXdzEIWnFO1+u7AqoB/5rJeYnz5hok3iTwY1j6adyFdXiPMvoBmLGTUbu1v6/3AEYAyms0B3iigFCowFpzLtSu180hc1pbQt8TT7UF1Xg4KF/13xgdwjCwhhmCUdh3YUBqpmqVtSbwe5Jco2fDQPb8ahezWlIT9oGecY8xcukIMXEGevREdFWaulTpzQXrnAFN0mvYzzR+OKZcDKhWyy0PgZXCq6HEKUTWKIBIo4S9K8feorC4eWYWft1nVUwSwAA3C/7QYmXvNYkk9Ej6oBDEVBklzh2LuiooCsj7a9epbF5OsWVfVUfiEkCOAkTXmsTinjwB5wFegB3g8XR9L4WE5jNmymdcm/tj9fuubITg3n2H83pGFBwPGjhbrH5SihQZRej8vedNGTqH73Vu7IZrdq3J5Nz7vLl2iaI1honZo4AlAam1tgYoZ/PFvK0VAD2JF2z+m4tptiIJjyEmI968DAXMKNNIAuuVTRoIxWxNei0JMgAAODNUY6gxQp3feSJroaz6ehpfEAaowz2Y/8eO/51aco/Yho9//ONT+KcybfmZ5g8plcn91/CMseM0SbgMKHIM9GpOTkf6B9dnTNcxzuip9C/PDkUJB9XrvW/y1+5Btd5gq+woXQkrJroJrD7x0urBqsVGsvsLbwxo1Pe5XyCILk2taGvx9c5fJ7Dz8z6BjzinSe6cSRCp15IEkpS4UBr+B+SAHnAzgXmnKYj3f/+The01vwNWCwD1DFwlLAFASsti8/0Uk45JFJ6fgBbQWUDOoRcrT4NC9d4AqmtiufIMGCMoN9dLGffAMZau63F+BwUNpEdCyemklwNQ/557r/GSIwH03njjjYm2NZ8YQ+aCDmni86TSwW1szUGZxrD0XopYfB59aM6YP4w6usQ5/azXZ55nw4jMFV6tDPRsQJFNMmTO94z7pftu46SYOPPcYX46r3ULIFq90YL23rxYYRnOj3GzRtOZDeBZg+h2esG6NT7GPeVuwJIhHqo+Bo17ZNjTi8r9GMf0CuPH754fA4eeYgj5XmPseTKgPcewfm1G+X1k96DaSm7Y4KSkwsO3CChgE3nPiUlzEpqKZIsog58WiwSFgp5iBddNjg+dBEBVVqKJzANEXYVua8WkFQf1vZQZ4alKDOPpMmi0hKtxjfRdJsDYpDfZgRnlw6rHMvBITeo06QeukqmAL0pOzFWSSbJ8XScjKjQbA0HtrYVmwSTeTObmQDxVi8pitvhca6Xah5xfaiZ6ui+l2Yj5Y+4aN9Sf5i4SmCjqpdaGdY2Zd85n7lG4zm+uMWjr5uT1M+kuBghC/fKUHDFcYxR+/7eat+de1qQm8lg/1hjPnCcdUDXH6z6vW8+9B0nnInpNE44wY8AR4GIg5HhY/2h3lQfpgOSz9Iixafdq9pyNPz3kPNYxUPXT53inQJiuMTbG1jl12PMc4/kfM/dm96DauuaZvGmJR1l7UB5QuujE/d+btdaT1pr2txgOsOCJtaCaTdUpkXbD3aXzV6FETG6B/9Ss2vaqV7Nq0gFVFl4FVYkjgNViB5BtgN+5LABGTvZp9TnfZ8xMdPcG1Hmbak+TZcxrcF5AnYxlC4TyYn1m/9T0AqYgQynVZ9l7FjyMxOIIkBcn5q3yUoacRrbQn73/BdTMQ/kA5pV1rv0gL1G7SmMogYkx1mtt2Pse84lhTnGbo8m8r4BadUhifeZPmuJT4jxdjE++yzxn5CW5acmjzN/1O6wB81FYCy1tfSRm6D557db+Um3mMSjMYwsjJABnfScERQAgXc5QAn7uL+xDdHkv54NwBOiH1M6TduwTMsyRXbri8bcYc+97vfcZziBuPFsEUbI8N4o/VkyP+rlvSveppV5bJkpNyCHuA6CagEA3GatL1mr7LBJbcn7PDdABNwDOeswWeHlulBkQq4CTOj5CiaBeGTnOxUr0GfGuNDZnTWYfU2Cuy5Vxcw60jbH0O6XmO30G0Kd9HfC0ACRpUSY8XooVONYYU665XSj1NUrRZ+PRuhfPkyJjmNU64EsxzC5BWiU3J73/BVitC/SnMUxmMEZDbJRhZ06pV27befbGsVW85lWdS1HQWV/i/4w/NKR1B2DNG0ZirZk111G/dNEWSrGuTaDiXoQ6UtNdJXHAug1ku7bn7vfcAlDpaGPoOdbNLdLpLD15q4HcGg9tklYFzK1ClyTnol3nx3h2FwmqmYCsONYmq4bibwdgb9baFsmgAiEUCGAFOolZAgGxCQuOYgl12jvP3LkJ+lgNXfppWswUlu+toJJG5WnKL8GHlW/ie+aoF94kIESlAlWfY/m79iQbAW2xWDFvn3UOoMhDpcAArp/uyT0qqwCe/vb9rs3RSq9Ty5Ki8d3O637S/hB1xOPwnYD1LiUQQ7bJXZWWOZSkE4acZhDmPu+NUShj3P+NKWA1xkuZwcY9TUqSvBKF3SvTsd7MXwYZYM3G6Lxl4rutA4yOtTVHQ+f+AwJptYnqNQd5qEJaVZzP3JeImfrwSwtxMQbQrwA1jFSyquu+xu1z27L935zxMgeWmUc5/7GNkIsC1dw4+hCoshItBoragAVUexTLpUhV/mKfvDQ0EKopAoAk61jAa9mAPQs9AX4LlVXt/OJUqCXPMvtZ1kUrOQO9BoDRstl9Q2yCouEp8C4lcjAAjA0KjHLzOlA1PmlHSNwjqxG4JyED2Ek4SymP76np9fU+1u5z7n8oJvQx75hS9F7XJ2Wft5zFfknzZu9y36zqVjnyCGWCmluMIkaacATgox/E5aITelSpsUfbUvBilQy85BT0rhVwMxAZ8DxVnwWqdc9U9DQmJixI7x4qmFrT5rx4ogQs31G9XmvFdUnQcT8YobBxe2HeDtnlKzR2OrhFou+cy9jVZg7tOfL+VtZe64Uf6v+O6YBdDKhmElHYSZAhJp3FkwUxt+PIJQrLF7gAvAqqDAoJO7Jn59oWzt17rDrPS2wBMEoCApYWNmqNRdzu34oaBsBJSmLpp3MRj9X/a29OwIlFYIWndRuFkdpDSo11TkkAVQfPNrvpxNp3rTVFPvewJnPxOq9nI3bPNZ4GIwCoAlvXcGgiyCWyIg8thz6b+kx789ucEwbh2aU3tLi/9/KErI8eg8UA9D5MF0mMz9zseYD+pm94wQwy321eK+VK7SNDVDgF6M4p+JqI5PO8UlSva2k32WaMajwBUK0Nxu5de9zuQZao8DRwYRh5pnPNHI65trbqy7vIxYBqxIPnDbEwExuc6wh0qRLlj/rkjWZz3wiABVSMi7TZqpTllgniPSxhCzaN9lHAsitZ4rzYuq0VsAU28eKyABw+bwzqhuUA1zXyHFy/z1I8rpU1yhBKCzefp/y8p5eBfF8vJ5JzuC/PlcEiJhc6irHib/Seaz4UUIecRuaer7mEsjd3jR0aF2AqE0PrMuwAk3FOwwBrRtMR7AyQ5PGaC6l3rXRg1lEaB5ib5j/qF5AzREnKdOii2pKwpXqJWKmQC6PYT9daBfMEuBkLDDyGr3Na/7VpwqllyUjk2HgWafqyhYo2Vta/2LQj4SySPs2EvqhbX16iXByomtwevIHh8fCeklxTZY/B+q2SCWriol2zz2rtHCI2AQAohfsYFZIHlBNQNsAOYFNMvqt2GOJR8px5kSljopSAp/e7hnodocUoCZ4vi9vvEpNYpig3QGphhm6uFF/9eUzJvGA4UFyeIY+BmFcUNCXc9ghek0uda3uWueSR/G19WBsAE7Pid8BmTjK8bQOJ1hdjTbY8I1D3LeBGgKE5XZN/6vcnoc53BXhRtsAwTQnoH2Ga2sWrglIa8Vs35prMZfOuJ66DAQtk0M0M3QD9QxpvS6DqmdC9wkGYrl64qJ7H/+gSRo/1777anaEYJjG6U596qWvqIkFV7IHSNrAU/TUX7bs3yh89KUM1AgDQlbV37yGTMAvAZy0OYJo2gDzG1gKN58yrTBtCgj6lZCi2XnwXbaU7zc/+7M9O5+AVUhIUkUXWy9J9CAmwo4F5DO7dtQFV18pYy323IN/GYC518V+K9AA1GcHmJMOSkWQ+GTtKWWaw8AJqlZeXcjFeprWT81LilVZtx5Lxan6ntIzyV9amvCvxT2sIuNTMeZLwhe/TalF4BZjXMrn6vYk7AnHr0Xf5u3p1DyVLoOq+6YckFzIoPMeljHn3wvBhnLQ7DGXjA2OUTOskQ84lfO1ZLg5UKT/WjsluMrMyUxNGroWKy+Q00SQoUPYVVN2/bEETm2eVFPVDKct0gAHeJjvl5Hl6vZ3MqC90G2UVUFXWpFYwyRtVZADb3AAFF4VTKWJyl30W7yt5tjwLFDRDIvWAjAT3AXBT99yLsfXON+ThxbwXi2fU8Qb9bj7TEemyA0iBVAxDRh4BttkMIvsDRzKeFLyEpNRCopXN+Rr3852M29Q91rns/ZKp3nrrrWkNr4k16HrToWnPwgjNGgqoLknNU6jvzW5XQDe1upyn2siFXMoauxhQzQPFt7P0WDKsJYlKtT61ff+lSiaee0RR8chN3NoOMHWeFng6LJHevc+l91vEgLs1THrvB7S8WNeTPV+NhSNWv/eE2qFsUG/ip3PX08avHkLyna6XskRPYz4ki3ge4l08VQZB3Rbq2FmCQw6X3nM3vxzAD1DyGnmtxo4xJys3GzpYJ9gWYClBz9xPM4f6HaF+hUW8lzfGqBS7TWiD8LDMIesz4FyvkxPAGE5C3JxcojMg1lwTKMncukhM1ftTZlc/Q/8YM68DVQZS3Y/5kgzXiwDV+jANSqw4k7xtBH8pD76V9tpzT4n/8aYsXLHVLECL3oJFx5qUc6n8c7Lk2bbxzVjyPAKgyrKsC8qiSaci8ayUwVRQqmDdGgAPBVaVyvVdvFEN+NF5AVVxOMDKw64JLO31DYDdh1DGwDP7nZqX2b0ENcwzFeJAPTL6KGsU7lw2bcZTyMV6i5fKe8pmEpF0G6teVZ0Pvi+hDuviWsQ9eqa81HigVWeRuj4YH9YaIPZMUzaT92PK6Dl/A106nhc8t1PPnuWiQNVAeOAWD0DlNV3KjjQ96RkBvbidxS/RAvWagvUIKjYZvISFB2jTbD6NqE3olnapgJnvJG37w1rSQnmw+l2PeBVF4/ooDq95P8/ZNaYBOSW3Ne79UIZRzQRGnzNa3E/6hkpoQQlTHJiQ1gC5xPl2rZJ6TvMwW8NlZxfeEWCtO8YQc9Q6MfaJt5I694UBJBeJ0zIkzQvrL8ZkQgi9RMHMD3qK0ZY6WusyvavnxBpTmoPpSVexNrHnFNLmCbRGY/RAMn/VqMv3yO4+S8K4sNbcBz3ebtfG+MYiGAuUvfHpMY+XYMheBKhGUJ8euMFNNuqxd20/l6wVL8tsBJz2FQyommBimzIRLVSKxWRU+/b7v//7kwKwOFFjFkFv8reTlQAWlFdqOi2iei1ipQCeJQ9U4xVQBo6MCYCXmGHMgOoSzXusspk16S1OBoEYqoQlYEpQ2pSgOebZz13fnhf3rQjDmpdDaQPUtCxMuAQI+rvuwmReAlWJarUXtPcB5pSEmf/Zcca5/Q+lS6wn8xpLVL21SADI510fkFTnzUtGK1ufvTnlvDxbn8MMmZ/Ok+by5zToontdl3WR3WZ6YNeud7rBGBkPOqG9D/dsLPwv5UpkLvt7r3JRiJQYIPFQa//I/H/PD7uV1hpcssIsLNYyGgXgVRGvUfzuPQCXwkgihfdavMDPZ+eozNAslIq4kbIDz1cbwrr7C2GZo8NQwJn8AJQSsvhD7bgWmY9bd4B5yLFrKToeC2B17xSXZybmJiZMeeQzl2ApX6P0nnstrQFsQNS8B6rmuL/NRWCI3Qqo+r98BJ+lxGsTfZ+XUCSzHhDyUlMqw3CsHX+cn7GaEEHvmpOlDJwxRhKaeL/AVb2sddt6oa41JTsaWKgZT3vPuXyHY0r7rOvfCQOFSs//59ZFfd3z5IlaW/RGMnwjxtBzYuxguFpmKCC997V3UaDKSkT/mtwWAqV+yV1GlqSdPMly5K2mljTimQADVrdFn9Z7JNZ6byL2ykIAoBq6L3/5y48SedKDN58x+VnRldINEFlsURLZaSZdZ9rv3INksTISPD89ZCW7eGaeI69C3GwuE3jIw8pczM5czDZi5p/56rAesi0YhW5cZe8yPDE41lQFxDQ2ML+xPMa+9okNrZzv5bVlc/t6fTV2H2BFBTuAtPkEYFHMsvjNs9DKPmN9C+1kHjL49MnWRnMvsrUEznvS4CFlQo5WB9DpxkR+Q9qdprHNEnDvTS4KVNECPB8DYsGkm1Bk7w+7J3O0b41j1H1WeU4SkyqoAi7xQFY1JZLsaGISe1a9TkU9MXF5tKxv32OxA5sKqizUlC6wuuOJZiutsAnZzWbPe5VGCaL3KFBGC/rctbsX+1lKRJEJfInz61qkF6aoAtzMS+PmJ/ABXuYvI9EOR4DMerJ2gLD38AB5TbzZlOfJUch+q0t0JnG+tu6yd91132M/5YM4xOx5xow6a9h6SXYxo1RGs8N6s73dCy+8ML13zcA7NQDNhZGWJMDKsKArePy1tt2YMOCTrETftwbLJchuQXWOyq0JM3WLoGuQmiCQzlEmH9oEtWvSUfwmXtqbeT+FIB6Ifk1XpEiyD+PRz/VGzusmvaxXWY4vv/zyZEmz9Nu9RikdZQZJiiJisXUrOsCu5KcmZuxlvHrzS0KL5AuxYt4M4y2F/qm1vcRi9GuSdszyt3luTjLgjI9Qidi/je2tDZ5PvE7gaUNyP71HD+jsKSxhjdLPetkSUqpZr21We5Ve4g3j1UYWDFdzDiUsb8K6qck8DGVlbBKDGALuN3RsT/YIQK6XcSBeTbfRC7VfeKo5vBZWMj3ATyFbQ2+Hym5BtSfZN+9SuPVDJfcEGLUzs8AoCTQUZS+7Fi1FYYRGISxlExClBch6LcC2Zs+l9yhqyvcDGFmwYo5JNiJpBMHKDqjWmHf+di/iukkUmbOwz0nt5Lvdn5pGsVQKjvAWJC8xYpIJfO7rHfJtCZgZFxm+5itDFI2YjF+AhFEBXChGBqIENOxE9j21ztCsvNuENdrcg7ls/UNzOSqVmW5CYYcAvesEqjo5oYBT4xoKeW2zhz0CKvGMMAHu1fNOwlck28P5P33GsE8yVCt3WX9zIHrs57VbUO09LJM8ad1+ouf2OoHuIyw4bdb0CCUUgBpKm3ujrIAscJXkkGYQnofkCoBa25qlHOQQcS4WpQkNTBy2YwuoeuaAmsXcNqUgdaJSADxpXuwSqD60tAkvxH24bx2sGArZog4DIBOYMcOb3cs9DPm2pDevMaOszXu0vTkKlHisDENN6tvyLmEM7A5A9j+xS/IQiY8VuBm01rWDMcqY87uaacaq8I5rTRb/0hzcq7GHTQCSxqhu8eZerD9jyNjhIMiQpjd6oHoKOdYz2y2o9sQgGAwTzMRq9+W7FgGMNcPXBHv11VcnGlZsz8LnSVIW4g7Ec0nz7UxWz4jlG++KbI19oMWyBRor33ehxkLvOg+qGMiw7ms/0zZrzzVSWik9aJM59sQ6UM48UgZLkiUYNJQypRZQrTT3kPNL9k2lhBmlxkjWrFjqa6+9NsXGMT3ZkSZiDM11IIbm5wmiWHtNB1pj6piVB+3nAYvYLiPaPbg3c88aqpTvXCnLHsV1YQp4oqllj+T+kwGMIhbrrjvW9OpoD3nuvc+cwnDaHaguufUmflKxxRnRlNdSp0rqxLKQxB3QQIS3J6aCFmFt8xRr5jNDIwAbAXpAtW7htvb9SYzK9miAVNxUbJG3SunUuBFPlefMCAidU5VP2o5ZRG2HlLssjGNKSwGlXIB3gAbmITAmACujARXHU0gm8CFb7Q05rcRTTceegJA5i87nhWYHIm0pxccz9+IhScaj6BlRkgK39LM9ZiiqgqV1Yo23uz/V9y3Rv3uck64pO9HQCb0t3ugd40bnpAdwPhtp49db73euVGjt/e33r8lFIRKlnW4pLB6L4JpAlRhI9ybTz8J68803J6/J6xQGRc/rQ6NU+qQnPFQgeMgzqhOJpwrAxXZkILoOqf01Y0/cymsAp42REAogeygC2D2PV+6dJS1eTPkyBhgrFIAEEs9E3CfGwfBW9yGUMQ+HAaRERWkUY0/CS9aJsjP1oTxWoFrHzzoxj3lIaFdzACPUsi61u1j79zEluQnVCJ2jfPcIoD1xL54pAyjZva3QLSh748GQreV4l7Ledqfhtk6QxFevTWI58wCff/75ySP/oz/6owm0koAE5FixJtyS1ZXeu1sts9byY62LL9rQWbISejkbjkd4n7xZXnEaQVR61wGYWJ1VGR074+5QWaOALGx0r3iyDGigih5M2Y0MbM93qZxiyMMJz9QcFBOXyft7v/d7E+MAVEMzZnNxCr3OYcIA9X6K3FxPHXZLq1pPNVHIGnQcm/7trdmlMpY9hlJacV287gBmLQuMAFx0PP2GJWp365m75/raXOZ1u97nkjfvq5d2B6qRuYezZrVdqrSDbuECtfe9733TTx2OgBtwYo23eyz2rDhKgVdV6d8tEybvMcEBpmxJtX5/8Rd/MZ2P8kK95z0MAK+j2NpzMHyAqsUx10z/kGu7r6xlAOYnmornAkDVDvK0ZVvzgiSEPfXUU99BhQ85j9S5ygNVFiMeCTjRwBgdhmHyAtReK7HBsDCMMvY8pDAQkp2Emlqxjni4KQOxBs0L89u57tOIZst6vOvn9yTZIxWr1aN/Q8XTXcZBspL3pV51jZKdew5LMedjxsane7jXpx9YPPDa3eQaPVVS44wWMY8JkFEWqWHbIhQKivzQ3WtyDb6fpyzFH/3Lgv+zP/uzCUQDqgToSwoRB6k9O3Mer0myugRJkX7uXX0qZiCJYwwHzSHE5ng7W1mAIaeTsDti3dr68VYlmQkVZd0whr74xS9Oihrjgokwb7NvsHG0TlDI1g0jkAdaDdI0Ukk2KpaCFywsM8Z/WaJPjFM6K9WezFlHoYg9Z5/JBiI9UD30u9fqXY+FJ7sD1aVgMk+h9t3cc3xuq8x5Z+3rMgEpeYrjj//4j6c6ylqPurVm7VArzGSWDYsGfeWVV6YsSiUHXovFnjIE7wmo1vFLr1UW51J6/ENY22uWbH1eFrssawYDSjFJV5K2GBi8E95q+7khDy+1x665aawSwze2ysPojpdeemkaS0l4mAgGYlW2yqaAMWXOS6ptAXmidcMIktr5Y8hWpmaObdmzBNisfzrMM6MrGC/ZvpNkw3LAa/yMRS9XY8t913NGYEgtxQzQM66O1dhld6i05Jrj4XkKHjYPjjVzKcHrOenF9WrMse5LasGjt1jYevNqzlAnXAsMPpfJUuWQxUuRoIB5q3/5l385gYp2apKWgA3gsVAkhQCZ9jvye3YPkYS1F+9uLbzgd/fEoNF1J4YML0jCmOdCOQ/ZhwRYey05xUgl3WmqYu6i8CWj8WLTgpPIPDVPzXEA3fba7emnYwHa3HmWQHTvYNpKQAyw8fDbkhn/B6j0u7U2B6pLz2ru2aDpGf5CAHFI6C7Mho3t073pvsC6O1BdElZNaDgPnkVzzVKTfRJnNQE+8IEPTBOAh6hcgEVN2niACQPE7kL/1vNJ4hBb1NrtK1/5ypQdCdBZ+dk2SzxKggHPzWJpxSROtt8lGEK5d0aJBYcGzjZ27g/IUsrizWkZt/d7ugXpKUTzk3HICBQLVzIjE/jP//zPJ7CtoApkrSvhCnO6lTHG95cAmTGxnsIo1DVHb3kfnd8mKy1JG9fONn5CZoxiDBMPmU7zXuwFBvD973//1C7SXLhvDfrFgGpNXc+Dj1zDRJ8LpPeC6IwJ9XcWPYtO5yXA2naYCqjWZ1VlS1A+7xE/VOZjcrL2WPxqaU1Ik9B3ARiWvYnbZsUCVRZn9l3Nudt73KMwFtDb8XI8Z0pZnE7/Y/G5Aap3k1PNgR7zg3Z8+umnp6Q7cXHeKsaBd2oeRyhcyjZ9hI/Ze/Yu97uUZPPQ13KM89FJWB6gxknKbjRVGDbyNlJGuSZ1jEIbCzkBUgawtSr5jNFvPafHAcBVWeH99CSji369alDNALnpeDoGhUV5a1I9VhSX8o5sJfXWW29NsaKWdq0xn5oxvZZt2FK0FI0YFBpYQpLMSpORQkrSEnpaAo//1ab+JFtw8fLSi3gtPf7cUjOB3ZeGECgkno6Fy7jwDBg33jOAdbucerzbuZW1QJnzSBihDCT5CTKBf+7nfu7R+1PzygDUgEXMby6z99AqhHOC4loZ2X1l63oGZvQXwHT0nl8qDBg1tWSpd976Ozo55X8MJnrHuegua5i+gh/poSwjXC8A9cuqKxjPQLW3lludOHePFwGqLj61jv6mxNRL3qpQ6MlmS5zVREHFaqfnOVEC2Qf1vso+E5qi0RBBX1y1m0psdBgKqPLYlDV4vRWUCzBW3tD2Xt2rVMXDcGHFiukDVcJrR7+jFdtdfIbsSzL/KVMMi7EDquayUAala4ytm7AuDHnZwuZrGu9be3Utef+pdlG5VgGogM7zdfQo+zSuURrVGugk+R4R4CxLXy05z1QJFeOIPhK6khch76MNhTGy6EssFK82oaulWHkF19617x5UCXrAw/dwuejZ9/CWpZbdsKSfeeaZCURZWSw02Y7igKm9qzWi9bM9mXvdYgAgvFXKSNs3+7uy7iwCVDRgBeS12QOR/CEW66dY7NbvPLfkObl3C1Mc1aJFD7pHtBKGgMFR95ydO88tS7XsW09jK3PSvt4+67mknvztJ0P03e9+96PyNGOIDuatmsPWkPWT/U0BrPmd1oFVmfNm2yz8h8rKXasYWHr9Ltd1yBzOM++9P/umSjyt9et1LAEiXQ9UOVSRticzih6bgNJnHKlBhhXCMh/84AenPs6+r5ewmc87jG+77zTc4fk66sbqwN4cyVxogXXXoJqHZ9JSxpSYm+cZ3SL9G6mWUmgtz4XSp9yfffbZadB/4Fs7yLSUcD3HVqlxKYk7FgUrHlCyCmXBmrjoFf8XK0mCgc+xANOkHjDl9UugS2tWIqvXgrV4WceobslbFK8FPHdPl1T+cCqpWZk1Q33r57a+Pvf/jKPDWvmVX/mVac9gDArqz7wFqhQrY9QYm+PJUA0tnFIy5xPSUH5Ty3d64DNXKnhXcMtn5wyV9p4PlTUqd8s5l4zz3o5V9f2cJmAIUGvte30PXcIYYhzxMpNUGM/UmqzJrPEsq1Fk7LW09D+fscaJtY2Votv8RBP7PteN1ZBJ7rvgUJsxvDtQ7Q0gr8DEdQAPNOctg2orGdC0WnO0/ztE5sp7kg7v/LxVk501H8/YpOY1m5yomDZrj0UJWH3WGF4aqJLsfMKYSOKVxhg8dlQTheu9aSgw5NtSAbQ+m16HsDUJe9A+47lnXreM9B5Ur6Ql8Tf5CJgX1KH4avqKuyaeUvYt5plQ9LXWWp5Hr/tSpAW1Y8z33g46p5T7fBcd4RAysf6TwMgYZZAw/LOLVp0fKdWLp1ivAcAZNzXzwlAMdsY8Yxc7l1K/SPWE63fIifjc5z43MU8a7MgA5uWaBw6lN/FOxXU5d7AIQwdshYPE51MmmO/ZHahWyYR0Y27QoLAkLIhYFEO+LW2m4pzHdF+RPYc+Y8mz4tCfJiWrkLEDXIxRNvrOdVBSAAgom5B3LfU5h2Quui+etkVMobonDIpnYTEzKOaaktw6yHpeyeQ0T61rr2Gh6g5HrfTmsWfMm5G1G6UcOs5Bqeb32q834nuEKhhDDD1KnsfDu3n88ccnr9RnXWNtbt+eK98Recj46lwYp/X+qqOSfajbjQCqEe3/iR33zp9zeDZzyTyAkEFCB8iUB36apgAmzxgQodbpC4Z5muing1UMppS3ADNzBZiJf9Ijks187hd+4RemXA8GUTov1ecTyTi5ftekp7ouW+YQQHbPavF5v+mvzuvVACYZwwBcUpPPuSbOhHVfKyx2B6o9igHnjTP3UNEyrJvEVC/B0zmmLMWXqrW09VykZ+33/hcr34Iw0VDBajdRKCYpwDGpld+021URC9HCktwkkxaVdgneaqXZXa+FpKQJNZWNzC1yFLiM7HirI476TckzEPP6gz/4g0evR1kC1CVPtZ2PNQOeN0NZAlZKFX1LN5iL+Z3SdLRj4bOUMaVOWWNczM00AjCO5nO9tj2MJ2Ay9wBXjxGpNHf73ABh7cVdaWPPNPXkdWu2Stt7D32MNeRp9vr3el9aOPqehO4i4tievWvh9bke+gCA0R3GMcaQwzl4k8bnr/7qr6bcGnFxG45IfJRstLY9Xkv5fuYzn5mAkXAQXMMnPvGJqcQGSyGEJlvYWk+/Z4f7ov+se8/JT2WEdfOF3YFqJBfoweOyWSUekMlOmbMMDk1nv0ZZu/85+uk+iQrJLLYIKCPjgy6RXcfgocAsDoqtUj4+z1Ph3RrP9AC9lDHM/bs/njlDL6DK6uat8sDde1uCcepyhj1L7hVlJ1u6J6kNXJsL1dDuCYWXjST8nk2vKd20+fR/rwtBUJpoP56Ug/IWL0MjmuMAwXfRQ3MMRJJVAIfkm2S01jkQg5cRgQ7tbXu2JvHaXI/rCqguPat2vbsPIJVEwjoPnZ8B4dq8p8ceeAa+t4Lkkni/9eB58vQAouccFiv0sLVEn6TWncEEuIE8g5UecT28WV6lMZLDUME03ne7tjIOPm+N2pxE4w/vZ0T5fkyFv3mdDC1Aa660Ancwbdg4xpixTuvc3YJqm8BggHlBHogbYqHcope6BoZ3SYRZel/vf/U1VhuaDHXGAzHxZQGjRY0Tj83BAmwbQVggFhaldQneaptcwntxb2jgFJX7HwtcnCdK/FDm4NqFB1K3XPN8rGXABgS37E2asaAXGDK8pWTgJjaLouONJB4XT9N3GTPdfBh8FDh9Yn5iGbKLDXrP366J8QfExNQYgb14JuBwDu/90z/902luu57a5CRzAagwRLeC0pKE7u5RsHPP0TX4XI1Ht+9Ne1Pef7zTdKXK9zo8W8+6Zj9HYtgAPs88fZYlML7xxhsTkPmdx+q9zg/w6JLU3icu6jvoEfrmp3/6p6e1l7GI9HRf/T8qmuH/6quvToBKgKN7ZOSbg7KFgTUdtmQUm3sAH5jSg21znd2BajthPXgLhOIyKLyhNDHfuzJ+CFnLyNuayFFlybutwGKxoIEthDRCEFNEn4h1sDhRNi1FxCpE+1hwlwCqkShGi5WCZtFSwigpC5+XIh7D2m3pqHacbikTOIaFNpc8A5L7ppBqLG3LPPBZiryWOwArxhrlS1f4CeQwCZgUf/MqxON4xZR5drAxls4DGCnMMA7RM/4X4OiBasYT+DKsgHLNb6jJfocmZM0J0OFpu4+2dnZOYrT4XGpyU/Ner9N9m7+1bLF6ewDRXGfQACQhoPos0KY8Ux4l48Qa96wTB2d8f/WrX510O8NGKROAsnYkjOU5ujdGmHlDV5g7FWxzzWu5I+aB3bWAKYOHOLfvdy7nxzyhklG9vXNnLD1Da16iojnLMUg2+EUkKhGLQiIMOsIgsXgy2YecRxLTQq+hbMSg0DcA1IKxoFAnLMEeZUYBAmEZgeIhZM/AOgeAyQTmraY5OKXg3igACqTe1y0BaU94Lr1+uscS3iRA9ZNiBqQUJ68QEPBWkoXqJ2O9J5gx3lQ8lowjab0SoJQMUfQyxVz72FYJJZy+3eTQOe/99J9zuC4eYxs/XMqAJj6XjNV6ncnuBzjuBWi4N88uu/Z4bn4yVFJORDg8knkc4qOeAxagt7mB9wBTLBdAQgs7T5o8eC1VDHYcolN4kvUZzD23GiM2Niha3ZWUvdFREc+Qg0ZXAVVruSYyVWkzhs0Nc+nJJ598RFXX69klqOahUFSysFgF2S2lDtRelfAp5Jwp9EvfLbZgI/XUrPIEWKq8VYvHAqmlNRZqNi7nsVp8c23B9ipRRJSThWlhJf5DiUvGYvzx4ts64cgtAuupY8movGQCt2LOiUOap2hj3hWPA4AmKYe3lHij1nVAlTL3OfoHcKBu68YQlDN9ZJzN95//+Z+fKMqaQJSf8V55irWJ/57ENfJGQ6+bz55TmtGjUBks1jUvH5WO1sdaMST9Dgyr49OCve/wvDxT4IzpCaMAbOkEWdlYr9Ta13PN6YkKflgJBq42lECVIRXhXSrr4yGje8MqteeuAG1+8J6V4MgLcL9KsoxlPrvbmCpJGU0oRZSJwQKqcc9HrOq8kknEI7UIXnvttSkmhTqjsCgNYGmBARxjaOz8TUmxcoEw9kGMZM8yl11JWNkWPwOBYmAdU7wWoPuqCuFWE5Uip0wsrAqwJxQu74shhFLkzaZZu/mJznRo80nn8Jp4shQ9JgKla6xdf+hOoMDzTm9gXmy2P1zyGuf6CJ9bAId5bP7SvRwa9+9ZOABtYssSeRiUdLLnCVwAKaOmlspFT1fAA9Zo47A7jBjeMa8R0NEn9Eotm1ybO/U58yI182AY8VSrUQ+0bQyC3mcMp9+Bc2ebzfacrhNb+oUvfGGaHwwtZTxYunqPkQcF1bmJVl/P/wwer8eEppgoLgM4+mzuQwIMFIn4qQlmMlss4hYsTFbshz/84Qk4vdci4amKnbB+xVXROwHVSwCbSuW6VoYCa9eiSyawRYiGrLTcJXnilya9espetnXaDDpq8xjhi3Tu4XUaR78DCfObAeiIxFByPu/JZgpkK2Cewino6dd6760AG6CJ0mVQuG8/GcfVIycA1Brn3FjvdDEDQoyzNsPId9a5nu/mKAkR8fZQsd5jHIAoz5GOx/CgpiPt7mRrCUmMAZ4v75RXHTGOQjVPPPHEVA5X98lts4b9nnE0D8R/NQih21wfQLXm0w+6lV15qgFVXg0rSSalQUcroAN+oNMzdsj5JBNRfAflhSJS58WaS7swlierMJQ9GoaCEuPgCRhnIEQ57R1Qq2QxUSjJdObh8H6SPbmUqT3ktNJL4GtrOuvvmBWH+B0DicHHszWHgag5C3SSCBXh3VSA3BOD1gIpR8VaC5iG1hXbBEYBUWuRR88LxzYJ59Ryl7pNHmmBpeckeWae66c+9akJ8ICWUB69YX9ogFqp+wrMcwZpvT/jQpfYBlNSUowgYxc27Vd/9VcnMKxJcS1I13PSVfTUZz/72SmOrHvSCy+8MD2LxFHPDqpz9FcbezDYHgwOH3efTDIWzKhN3Y9kHFmbialYoChg4GrytR1n0EQyAlm5aDR0EwuwJjXtaXzbRVfncCxa85LHjWpy722JQfvZ3nmH3F3mnuGc59b7f97DcE/iHeOehyYhxdy0/6o+sbwtCndPAErqPKv3nHaLjFhhCXM07f0cqF1epLkMON2zNWpN8kqzVRrQCyBV6YFqvQaAJw7JQ2WsELrhl3/5lydQBXq9toJz90ZqNi7A403aHQuzmXIl7/U9NhvhpabjUq6xV0oU4a3rrvTKK69MnrzsYKybPIm1nJ6Tg+qa8mjpCYDK2pD+bDBw927IZG8bFw85rxi7JF9I6rAYUS+sYItX7LTGwDPGaGGKy0Jn/Xuv8UUP7wlQt4r7YvSx9iUp9RoT3HLzh3PIkvfUe2+8IUZf9ilOM4fE95J0B5yA6tpcfQjDqTUM6nfxPDkmDnQuQ9d6q1nPQJR3zsi1Lq1jseOU3fSyd3s6uL2OrHXfBZzodAY3+lQpmvVvzbTNG9pz9p5dzs3zlozE0BFSSrkMYRTwSuEHL9W9LF1/pagZVLotictK1GJUffSjH50ch2R/L+HQ2WOq+d3NSBgApgLMvJjsYVnd7SH7kkqDirPwViUgpWuKhdOWIVi0JjoAYgWaxDy9PfZzXqJwayzPPVl0KC1ZpFsaGQw5rRwCZhkrYMo7AyoAVVwu89j/GImhKfdi4FcQcx/igJKBGHkSrIRjgAPhdVqnfgJUIMcYlrnsntt+3D3PfklyHQnhSe4Rj+QRo09/8Rd/cYppJm56CPPYNnPQcMa5gV/2QWUc0EG+CxiuleK05+TFMwCEHo23nYy0LOShbr3ek4Pq2sSunZM8JLQvq4pVKEsLPSBmR+qeoEPOL+04ABQGELYBqLIiWaQB1RqD5Q2wUvM+rAQjau8JPa1FXq1pSkrNG2WCAm4TlSJzCRdDjidzSUv5O+9pSyiIecnTESOnl3hb5uvc7jA9RftQXmq9JsacUAogBTTKhVx/AMc9CaUxYFGh2e0LJdrzSMnW3ZbaZCje8ec///nHvvzlL0/UuVgkGhag98ptlhyu1gMXMuL96l7FgM/9qTXlhFmDMpJr84qlchnCCBHrBdLOaS27XiwpI6u9pl48NnKWmGpPTAjUBKuQx8I6wLkLjLeTfyik80r7/KO0ULg8UBMT68ADlaBg4db3soZNVNYxQEVLWShAOa3R9gSsPSCtr+f+WcmMQLSUYy+ezC3KfSh2+oeCFv8TwuDxoSyToJNxTy/eU13H0jnz/Tm3NeR6eaUYII4JQemqI5dsRJdaY15LF6D2vHd1XKqH6vvtAAPYJTrR4zzUNuN2q+RalD+5R56kHs28b/fD0waCYsB+91r9njb7vj43DCnvlDMn7it0w5NOhrBENMZJ1nca5zva9quR3WT/urlsMutmWDasw/S2bGNSQ/Yh1eKzUFnAlA8KCoWPQmP51w0QvN/kZE36jEQJxhT61MTdG6i2MlcSxgK3sMWOWkt47RxDTifts57LAI4YR3QfGjHJLzzAdCHa+h2nmsPVKwQCmBExxSR3pkc6PSqmyDPVpKXtRNczDtt7WZvD9f/pryseaRs96x59inFM5cYcmPaeX14DXnQJD1w3I+PhfB/60IcetUIEqulSlXvp3U9NmmT4Sz7TYB+w0kU5H++X58qoYiD7H8D2f962v+eMqt2AqotD/9nOJ5lnFVCrDIV0XmmpHpJOLMA0sVG/p2ZVen5VNCgnC53iYgkCVQlOKZ7fk7TG3Fw2r7/TXIDFngU85uvDy6EUe9UxmBSKk6ImgAolaB7X3WfardN611DPfax5kLVnvfGuxC3FACVWWXvaBGo+r/aTkctbbPMa1vTqGh1bRagDfZqGCxIPMVHYRuUy2e1lq5FRnykG0/OXa+OQ6YvC5vm6TwY86rreX+6tZQkybq6XZ49CZgDI9DXWAJNekt2N8s++svFIGS6YuI985CNTL2LPtXdfZwfVXJAaMZOANcUirHG4IceVrRnZc9ICqgWlnATtg85l1ROWoDi5cW17vloIQJUB5TMsXIkF3rvlGvcq4kcUclqxDflu2TK258qQTpySJ4IyNUcpdcYhz4+Sb5N5Hkoq2DBAgVioUADAEbGNnZp+xurcHqNbv2vuu6sAJJ6jTTUAO0Madco7lX2bdb/1u+v38BLR2TxJNa7W0y/90i9N55ZgVWOma98RnWX8nBOY+unv7K7l2uWDAG7GPZD1uu+ly9yjTGPfA1ABa4+ROPuqzwV5QPUhjXjUvqQFUqUF6B4WHzC1sC0qwihiMUuSEFc1SdFpNSbJahRT5dWZtIDZhK6NIPZmUK0p+QCBBJDc45jH55NDQLn3XnFVwIB6FFeV4Z29nE91HUvnyHkAmbyF119/faJ+0Z5CJ4zSNrFma3btlk51PDahGnkSAIjxbO1b967Js3nuueemLdQAUpKftq6BWiqDveKFa74gPozOFhvWTCabcKyduzJq8aYZ+c4pCQ0wMpqMKx3FMfAZ8XPfU/drzcboH//4x6f7xQR45gysVledHVQjI2Z6WukVus95DHNZd95vcpqA6TojFuHvbOJsQaNlvIYu0dnEgrMQAa3zhTYDnixBizENztMIguLqbTq8Zw8211bjNnPXu+f7OLUsMST1Pb0s3VM/r0obmps6/YirmsM8G0wKpU8eqmVqvGeiBA3F+ulPf3paW+hPGa9a5zFc5+KK9bVce+9ZZs35md+BqfUrkTR15fIGAF82ZAdENhOw9gFR3Ut2TepzBF6ATy9xoOq7ARjvNFtF1mudk6q70OToe5nI4qQcAqyDnB3fZ1xR515jmGhlCEBrowsArLKBoSVenN2QAqo1S3pXoDrA9HSyBZiWYoZAU5zBhGedspBZkElnN+HRKCae2JMEAJahrF7xUqCJ6m0pUfQQy1MxfYAVMNc2fz2D4JKkZyxe4n2cQpbGdmvCzDElAO4npWpuSp40P4EJRQpIyEOBau4d8wMYAA5ABaBii2KX1tZWz7D3rK1v9wVklLf5LuADxLFR6E+vo2T9ZDjKgZEIhWoG6BJ5ak/lulfrnNRnCLB1RkJp0zHJXGY01H20t2BFvtd1S3BKwpnrdi5smvH0nahzYOpIsmSkNq3xvnSeMjfm9gDeDagOOZ9EifQSkCwqwGgCokfEFGT0EoDIkmfxpSE2SpeYjGkyn0YQFl8LqixtFAw6JgXrFmqSAC5dBnhetgAOMUIMCu+M0Rd5iLHNuoxHZSsza9HaQ1ECVPFFMpegE2nXNsABmNZz9p11COvwxAAIL8/ffs8+rLw4h+9lcDCiaw7MlpyN6ikzzIWJGAyoWaDN4+Wdai+41HWp96wIRo3RT1+JPRs/cXKsmO/nIDAQ6CueKUClh+r3VH3IqAL48j94y+55rrZ3gOqVyxb6tKWCLCBbMqG87BRkUgI7r5tsaklRJbqWqMsElqjdmsAhTiFeyqozgU1wn28nognq87Ecs1VTXUjV07sEkOo94xHe+E65K537UHOgZnOLD8oZAKoPLfGcszk2AxU4AAG9aFsgqJ/J7xVMeY/KcIAp1gkdinVqvw9IAm7giYHSSYqBkUx+z0UXNWu+nn8NVCug+h2Aug49dj1j+kHGMGOB11ib7M8BavIXImlfKBnJ/TEYXLfr9zu95hky3hkmub96vvosgK9Qlixr3jwQrjW37ZwcoHrl0i6wtay+tOoyKSkRC84CJICT5WgSosXQM442nd35ZHN7DzqIlc1SNKHbDcn93/sk9wBVVrP3Om8W1KXFH3tGQEtlXto9HVsOue/eczzW81sKhTgwKxSoA4jw3CK1NeApDKXE6qwJcTwxRoABUNVoAtS27LC9jwp4PiuT2bkk22Cgslc1I9iatQ4ZukDTevea34EQ+tVrPdq7At6SEV8NeOwVWpZ3ylN1P+jsZC9v6bPb3iNanMfroLsAomtHZwNw3y1ExSFQv2tca2lMC6h0Fg/1k5/85HSNnr0MZPH2uXEfoHpj0lIvBP1iMmZzYglIDhSKhZQuJSxHVntrQdbJFauRBQsYAaaJmQQHVq5YRE3qYUFaRKxwk18CBFoJVbPHLOAh1y91zgFT81GSCoMTEJ1aKu0LTHlcvCT1lMpmsgNUkopa4zgeaoDB2nbtwizZScnaBCxqL4VhAGY2cl+SuxgRFfiscWudJwmwsGIYL52XgF0P5NbOy9iJwSAzurIK2eCCPqK/eJpqXbMPbH2GkfwOSFHuaH8JUx/72MemMFevKVFkgOoNSBZcHXyTyGSWpctitNgsXMDnfWklaNEBUYcFjZ5ps1sroFZBqViwzg+0UbsAuhaD+y4ATWGhgSQrydRDzeR9VS7Jw1tKBLuE6z+2HJLY0/Ma8nv9eV+Z86paYw6oYmkYfNlarILZMa6n/X7n500CHsod4IkzYoqStLPUocj/EgsEYIDMukaFAi+xYsasc2Vs1jZZbzcN33IfdZs2AC+kpPbUendPwBTly1OtWcNLgFpZAoaHhg3oWbtkJZGM0C0SuiRSKfVJu8ma29ECY353HklOABoI/9Zv/db0zPKM5kIRA1SvXGoSUsTkZnmxWMUxgB5wtQCJyZ09bGUVooMAZFWKvcXV0p4ms/IY8VHfgVJWR9d6oDxX8VeL3ftkDsv6A8itbMliPreslSoNWZc1mvcYY9/GuXtzK6+bsxSzdRBQJdbEsbKAa+YxEYoBFtgjrzNwgWHb8m8upCPZSMarbGHZtLxb1GpaMLqn3rWvAVpvLLZkatM5qF6AirmS4KgUyDXZTSaf25K9HHEeFLK8D/qlBVTPi4eZ9re15Kh+T1sOx7ulG7EEvo8+ZPgHjHez9duQh5W5TF6TmzfIUvSTsN5Y4sBNVp+FZxJWi+6QRgYmaXrhyrCjGFh8Mnx5q85bkyIsKu9lVacRBAtUPGRQwJctUYLYCvHBJLuh3zAf5ill5nevmQ+p/1sDzVOX4gUwXJM4mi5LGh+kPlOcDsgeq8lHDc1I8NPPl8GLJUKRomxrH+2165az4JqtOQDDUM22a+SUzUlyH2kCY1cZrQFRtYBOXJjnmLamW66llrfQKcpv0L0YrnwngyEZynQaY6TmZ8w9t+pRY9XssoM2t+sN5mzrfs8DVK9MWiDVhsskZtFJyY9F5zVKzAJjsYozWHRJLur1Cm0lYDdn5QNOisjk9jvLm6KwsHmvoahcswQJoOpaXCtQlSCV2ta579+j7PW6ziV5HhSVLkDieeadQ/wOoJpvlBZPgjHmwJCYi/5vDjj87jBnYpgtPe+eEu15uUsJfZnfrlephxAJUKXYlaWY18cCp3yv9Ymuxdo4NyMXc1R3l1lbf94LUIBqWi+2SYU9OZQFWMryJdYx8JM8xFiStYzuBfSpBlgDqzomjG3P5uWXX57OKaNZHNZccU6ADQTpnsyvtXvOe5xLbFaDDXklHIunn3560ouufcs4D1C9ImknNyuaIlMvCkgBWjJ5WW4oDYeJaPIAtLav6SFUTE9SQM/S9t0mrJ8UZjUAnAethaZJ2rv3BZCrAul9733owGOUaeyVit6T8FLTOzXF8+Ybhea5UbBpju4wRylKmamMMIdsVOBLWfrbPFrqsbxEVfZoy7nkE+I7GXmuJwwPYJ1LXOrNibVyk5yTFyY8Q8n/wLe2VJTjkOSjLfPNe/NMq9x3TW+R+ozj2Xt2aQHonurGBFvPhxUwh1599dUJ9JxDjFnICsvGMJeQZG5UMF2rb42ImX/2s5+djABzTdtFzkZNzFyTAaoXLr14KTCSTo5uBabiMok1oEaAqHgG6zebhUeOTae5NrEIGXO8T9cjbtqLl37/t9rCsc7dA8XC0m63rMp1zimmQ14f8nAiMQ4VSHgbW8X4B0ApOh4XgBPfdPBS8jfA9bcjoLwU7ztkvgN656sKNp7zFpq6/Xsu5u7ZyGKVPMhg0K3Mepnr4DMnbcz1oUMoebay++VIGEdec5rsb3n2Vb8xtDFtYsToZA1nlLgw2rM/c7sBej1/zxCJYS/+zPlAtwNU88luNFovZh/drWzEANUdyVZvp0dPCaxrmqDGMw0beIWJq7DigKkFihrhmVqkc4XbxxIKh7fJA5Wg4Pp4zMp42q5JFCdrFs0mlsHLljyVSZ17z7W2z6T3+txr9fW57NLWWFmSAdjrcte5Za5QqA6SjNKMEW+XojanKVahhJSG8Cr9L9Sn94ZKTivMpSzWes3mAC/ykB1Xeq8txfT8TwyVl2onGtduvdaNtw+Vc+Uj5HsZ8vRPkrrmqgVaiW7SNIYhbus3gIdu5z3++q//+kT11pam9bvbMpkqddzpTkbMH/7hH06GjLnz4osvTg0ozB9yCL0/QPXMchfasH0vZSNTzcQAWhJCxHoIJZMMOBObpe9oU8pPsfASL5V8osAcvSwexQt1oGpqvDQxWPQNUEUX+okqSk/ROSA8ZZZo+x057xyNOOS04nlnj0siRpt5z1PhSToAqJ8A1ZySDBfA5fVSmLyouezdNqu9DUG071uSnrdc501+YpQYw+a+1zA3mJ5Dknn2IHXdtfR8u1FGb/3UMZG5DPBsvcZI1yDCwVBfClf14uJ5Pb9rDoFO/tznPjcBKp1kY3UU9V0AlQxQvSCpE411JZMXDcKjQ/H6nQBNW1YBURMvza4fAkjnxAR1DaxwRgDFQdFJTKnXgcKjSFDXLFL3Jhs5NN5cGUGV+wBpzViUhSyGo8E2einfPzKR7ybmo2402dAezZl4pIQ6FByK2M9atrJVeLTZ4KGVZO8CVOvDvDPX0kEIS+K1UMneIxZZ51ASqrbOqy3zsC15sz4oeUYxY1K5ieveu7QgWSVrdqvxGT1nfmDdtDD0TKzBZ5555lGSU849l6jV+66qQ+lPjJ7kOaEpoSbeqWdeKd9DjeYBqmeWpXhPXquvazUmOxaAajVmUrDQWeQUhIkncC9TEKCij1pL/KEBlVBaqGcxVbQWekuciCKrXiDwdP3iG2rEWI/S4nkZraw9u7w+l3wSGrEnlLxr9IzFnUMFeX923xjJSYeJOkkAAUgBp4Q0z9nzA7L+BooSWzAZvAj/B7ShXlGBXuOd+rl1HsebdbRiXFGUWB3z1Jph8DGmACzvN6ES11K/M3MoSTFL9O5cYlS9RsYk1olRp9GANRMv9VKMudZQ6Elv7da1yKDWb/d3f/d3J7aKB6mbkRhqckAOWX9tA390chr4M+CUKz3//POTM5KY+V0N6AGqO5c6YVBDirnFJil88UZxVB6oLF6xF16p+AtLu03wOQd1lAXGGwCi4iKMApl7Cr/TmDrvq40giNR5iwrQpnn3Uty0t5jnFt1a0T42IDvseJ4oIT+XMjcHwH63ZN7xDD0/zwpAAsXEvQKYDJaUgQEZc159NUXIczHnHTLbvS6ccN+2gdnWDE1s/lGqoZFds8xS4Qu/MwZq/99WeqBZf5IYeVH0ftaGLAAFmGNoGMmXsNl9e99zDkJkyftjUGkNKMPXMwF4ynDot+ynmphpe965vysDxWhxft2SMBMyfK1t3m8LqHdZzwNUzyxzNXP1b8CJLgWoaF7eKREPQlVkCyZZcG1rv3N7VfletBnFZOLGW6UQxYtC7WYSo17SztD7lC8AYp+vMdi5koU1C7n+nwKnpHlHPCMHyxWg8hp8L2XPqqVcJVG1ZQ2X4kGcW6oRYxzrJtBLYix4iMDMWnAANz8DiH4HwMDX/wAT+h4wbxFjPEc5m3/WGlbFPaQsjfg+4C6kwYPiVfa8sMzvFgjy0/1hZih618yIdNS61D1La9QeAkiZF+6bUSEDV0MH464t4wsvvDABauZL60EufVdd78aJ7gSoxpThjk6W4Vt3nanx+rvozQGqO5J2i6YoDYF6nUgsONY6xc6bY8FJQqpF1KQq+z14TrkO4MkA4KXqgILiTfemxCuTzSn1Xr9hIMdbtNjQcXM1iXPxnEh9toCUAgamlCFKMPtKirP4CdhRzg7AKrb79a9/fVqIrOW6WPfynPcuGd8lRdV7DbAEXLJfbxXK1zpJPaQ5kwYigNVroY0dQiiAd6sxxLBz9ARlrQTMucxP1DEATkmPdWk+Jz7b663ruTAw0Z0y43nE1rWwwyXKlufaUr50HX3AO9WkxvMTf9cXuD6HXiJS7/vq+jTm1rd2hgAVuCrHkZDEKYn3255ricpfkgGqZ5YeVYLOsrhYrgL1CpIpDcpA3BRtqu6LZ9oWv/fipa0SO5fXylt1zYwA9yReGcq6FV5pANizAKr6Btcawa3JCVUoUx6o8/L6ASilzOPgCXnGhBJHV/M8ZFVb8BY7RqAuwi3fOeTb0qsbnPs/WYvNEWPF+AFq1g6Pxzg6GKE8WYDrsI4ALRBjUNVesXeRgIE5lbaLqFushrkOZHmwrs3PtlMZcU0A1TmAroSZMDhk79Qv2ZLfMPcZz1ALQxm4Qj3CV7J7rXf0d2Qus3eJ7mVMMXqANV3q+dKfPFRGe8sEVE/7kHupMkD1zNJuiWRh8YriGbG2CSpUEF3igiSkZL+RtZqsKuekKt2rBaMWVVyYchOvRLvxvittxFoHYIwI7wGslGBtobilcDzCo0D5SHxKH2KKdU4S11OK5CcDwOLUpi5b393Vkh2yXebmdks3Jh4fqY3TiTG0vuLJ1thsKGWHecIr5c1sESDuvGlqETFnJWWZx0A2GcYSoKxl8zoZxta6XAPfiwmRjKMD2TVLxgxNL7PXfqXWJA+dh8qDTELSIfHNqk+xFdg9ugbbheWwUw1ArXRvDDBx9PSizvfeRQaonkFa65s1bRFT+LYu4hkBGlaViWChyQS02LIxMale6dZMu6XXTilZFKGugStQA5YOQIUmy/2Y3N7DYgem6V2MWnPknGv3UxMUZPrp6UmRrgkP1oYDjBjKkcXsGgAyY8C1zSVNDTmurM3VpezuCC/SkdrDCGUKZCl3h0z61FFbk9ZmKON4vryfNbF+2xitdZtGCJQ6gDXPMSbWPqXOaBNLzZ6m1zq/qpeKtQJg9on9tV/7tekZZK/TrRm4Vacmu5cu5QEbU88U3atNoufsNQYUlsBhXBlidK2xSYhn0L87lxZMDRhrmfI2AXimrFWTIjQQmhf/T6kDpB6gHnoN55Cq9ExaXrdJHWoXfVdT5ZMxbBGk5aIkA5RsQLXKmuHAo7CQtgBqRM2gsQHsdqrQzQU95VrQeuI+w1s9XO5DrS2VayyFPea+C+MQaraW6/Bsga05E8A1H8TfzcdD5lFEnoTPMs4kHfJUfWcatQiFaN6euPEl0L6HSK/hA4BTakUn8M7lUtTNw8lc2Cp/13IZ4Mg7feONNyZ9itWyG46EJ+vY80YDywBmyBhfr3nWdCvdorRG8lKSzkbzhx1Jj6LK6xJ11JoaeAdqkbBQWWwmGvoTzVtB5Bw1pscWFjrPm+fJWxU79nd2rsn9iXcwKHjuPEQ0GTocsCbxI6UJS8LjoMSivFqZA0berQXIK+WxWoiUKiqJwQNUL30sHlLqepjzLut7t4LuHEhvid9GIWNJHDXGJq4PZM2DZBsDV4YwwI2Xk5itJDdZvGsihu8A0hENTyh/Xhoa+xrnVS8HgmFhLWWXorUm+y2g1sQvBq+tIxm/DF8Aje5FJXsfsGUk07d0L+cFPU/XYjAY+JJCGfMAXq5HuxnBFhmgemKpVhRLlWXEWjWwBlmSA2GdWsRARBwvXYQi1wCmFSwZCw5Wu1inkiETue57mLaFLEzAmkxgVA4KrRoqlJlF4m/PnGeKfkPVWig+77kfIs4BxClM38ejQSs5xObExYYcLveZx8dmWpZCKP6mVGWC1/7TEcYaYEwCVFprppY1yVEAdO6egQlAleVK+QOZXNc1S+4v++rW1+fuvY5P1avWIpBU9uawbm1lieWTv0FvAFsVFNYuxg/NS98CdIe1zfC2nZz30M3W/ADVE0prZef3pfdVK0o8xmAZ3Lfffnuyai0+72EpPfXUUxP9g+blrbYlMtewyOqzAUgaVngmFBGvVbZkW17jOVA66GKLghHC8LAo/M/7gCfAdJ70GuY9qIdNMT3FhuZJIX1LRc0JQ4jiRCuJh6GM/M1bSZPwa6PpTiH1eWdse55lW7+5RXqlTXOe7lrW6CEiBMDTMa8cDDtzEdiaiwxnWebm3pxQ6GJ9QGBuN5RraSzSjm+Pzj00fup5M5jtXMN4ZqTI7vU8rU26Nga19wJSuhbzRN/QQxinJD8yjBj5dMcW1qEnA1Q3yqEp45WSNKBS5rOvKe+JAAvAIptXLRZatEqKkC99MfVELEVykoktUYFlCFBRNtk/NcKj9YwYJCY9ShbAAVW0sMUksQTQBYh5rajlFP+j1Zwne1Wih7YuGiAq1o2GZ9E6t+/yeVTdiKseJm0oJK8dImufa6nGNgRzqAA6NLCfDCxAma5QDOb0MuaxAlQK3PzjJbVzg3eWuS5ngJFYM12X7vnadEGyu7fOg1avykVhbEtmxGgJDWH9ACODOnkqwFReRPQtBqxtPkIn0bkMpPs85wGqR5bqnfKQDHyaNltgFhQAdRhkVCZFHbkWr3RJ3J/nxNtEc7Mks90V6jut2SJiLRYMzzCLBYVsMQLYlB2hzsTFUtjPk3BQXmK2QJXykwEsNpqa1DVJIwHKT0IFb5XypGQHqG6T0PLnFkozwAUUGUbZzs3vSVrxWjJ//W28Jdb5HQsCNJMNjH70mvXexu15QbxZ6z57vTIIKXdGdZ3rS3HEa5hf92EG6tzxrOVXAFTOivXumWL8hMxkU9MpqHfgKenI8+adel+vkxe9gFWgT4wRvXTIxuRVBqhulC30bwbewmWtGnQtt0wACthgAQ3BcxaVgPjSprrXZpVGanmNyWsxSFYCmJKBPJfUGeaZoGcsCB4pgBOb5tHyGv3k9TqP58kypRyBqOcsVuu7LCZKkneMIpZ4Elmigp2PNw2cLTTnCKjWDd6HLEsAq2V9ts7zAHNdf72Si5oIVf+XPsIpiQGIgDJ9htORyf/9z1wz9s7RgnF+93r+17ZEZAQqgWMAmtMy3FMiJzHGHIzOmIvtLmU7X6LchZloG+3bAg7dK7/C/6xLLFL6dGMRrFM0L31LBwBXuqHtyOZ6jDVA1XyCEwR8HW3v9K0yQPUeUumY2r8S5aAdFospyTHipQbZAFtodYPuujUSWYvbXqq09JVnZvcJXiRA5T2ieFFiQNXiYJCga/3fESD0PwvJouHF8vwpK4sG2FF0YlRYgOr1AlbepgL8WuC/5AlQomj7JJ8YY6zDfbvx3IpkzBlMmhzk75SztKVirQRw0kTBe/MaADQnKMbML/83/ih6Y1x3wuHlBFR5pgFR7zdvQuv2QgOuExBiRFxLGvD73f/MPT/NO3Pb635PVrH/mde1q9IcM3WtumAu5j2Xn1IBVTIjqtdhPRozY5HwDEbJ2pR/oRsTXStzH1PQE+dPbwBGPUCmR8Rk6ZRaN3+IDFDdKL0JUOukCIWLmtTB4wtf+ML0Gi6fF4WCkN3XemC3KllUlI5kDbSLQwaeHp0mN++QIpbElLpASljsGYB6DwoNMLcddJaE8gPIlPpWCpgytWB9r8VmQQ9Q3SZZL4zNl1566Tv+B2gkiyyBaoxOgGrcjF88VIDJ2zQ/vJZt2IwPJTuXJOQcDnRhaD4gyIP0uvP4X7yVxNO9l0GMys2WcD7n8L0B2yWpXvShuRq3IhVMUe0AVfMWRhkWkHhext1hDoWtYpTXLfNIfdaMMImi9AuvF6j6PnkX6lltNRl9cpckxAGq95AaJwKoBl3sFLAStIQeljohAdfK5feUx1z93rVYqr17osB4jiayBC6JSJ/4xCcmaz5eBDADauhfcWiWKCotlC6QWxPehwOlxzrliUhoWgNV5wakPGIHxc6jdq29Pq5D5oWSq8/MfDAOnuXa3DZfeCSUaxVKb07xAdb6fcAODRhwNLbo2HQvcn08H3PKvASwofetc+fyM0doWWBa/167jy3reS2L+VJlS4JZvXcGk7gpJ4XBXUM2xoNeoFs5LHSDkA9jqC2FyTnRx7xSehpdTCfIu7A5ie3fsIj37bk8QPUeEkA1UJKRNG1WXEwMEqsHtVkTkbIVWytt7GRLN5hLl9wzRWZBoMqBat0RxCRH44hPiY0C07R3q9KWydTnZmGikdHHqGRZmb5jzdP0nZKTeNIsYFQSRWwROydQv2W2YavkGTGcUjYSOjZ7pc4lMcXQZFjxWHgl1lCNrQI+560xVv/nUfI4gCngA5ReozT97jW/p9mCOUVJB4jvUqNIjllidW1rf+1+6v95kjxTdK91W2PWDHEMFf2QPaTDIkUyDplbjDLn022JYe271LKie7N3bWKu9xnDAap3lAqoBv3zn//81BWJtcuTevbZZyfr6ZJ2mjiHRAECMDHntIaj3AAoSsaisWAqrZZUfNLWNgZQKetsTMDYccTS5bEYm2QKU7ah7tB6PFILDaCjmSvLQIlvKYEY8k0J+GEaHFWAJLagtyUaqaCaPVPbLeTEzNKrtYJqMm7vI73xvRbmaA+SSoAqkgCBqPyKL37xixMLSKxPBjXwUxYDUAErTzNSdULNc2FIo3klODHenYtnqiUhHdN+/j4yQHWD9BJsCIWguPiVV16ZAJWVY5eFj370o1OsL/GYLRm99y1E37OsNcvwumdnclOQYia8V1m6PBCAVj2ZHkUeqR6q2rXf+Z3fmegesbd4L7xOho/3ibtZSGJmgFZsJp4PL8d310V/bXTcucU4b/X2Kc+e0qv067Gy55euaYz/cSTPONnVQgFCK2rWdUZiEAv/WIP0grIYhyQibBHDu932smX2GNYAWutClRgYKuuah/rcc89N4Nxez31lgOoG6SUTyBSUhq3mMX17JSO9+OKL00DVXeqr3KJSXosPVY8jiUdt+zKyViReFxQQZZ1aUNmBwkJKi0PZv87HUyW+i1fDU22/N9/dXu+Qw6RdC4c2ZJjboL49Z5VbTwjcq1QABKZpDcgATgjIOrResUV0ApZDDJyeqONc51U1vp2Dd8rxQffKBmeYYRFtXJBGM+057isDVDdKKKVQTJQ1D9VEQCOiej/84Q9P3lZiMXPx0yHfKdXz9OxqLGttsveUstibJARxbmwCahC1HINny5gMZXx6Gc/4dqXSs+LqaFnJSNa7ZKM0gWEAC78IBVVpcygqmDKUdUyT2cs7Rfd6n7VPD9iwxHlJwkjH1NMDVA+Q0EtoRWUfLCDUk2Sk3/iN33i0ewqZG6hrqzs7RHpeRF5vvdmewl1qN8cz5ZEmQxSgGh/xOlSvZAS7/mzJzqw/hwwZcjxpyxDTfAGwMn6xfZI8JSUKn9GvbfilnqOuZx6vHJeUNYrJyu7FUvF40b10Qd2rtq73Y+njAaobpD5wtC9lbfNbA8Yz1SGJFZR6t1vr37lVenV5bXy07YTTGiG9Z4fmQRlJRNJfWaJDtuFSFiF7Vw1b3fh47TrzfUOGDDme9Na56ojf/u3fngxjWb3+7nU+ag3duj6BqTp39DEWkXcqQYkhLSEJmKJ722THnCcea9ux6y4yQHWDhKow6Pbce+edd6baOvy8OJ3geQB1UL7Hl0oVRWQJqzkFptoWOlioAJZlK8XeApWUhElQ/kKGBzpkyPmlrsMkIbX/r2xfDO+qB/yfHrb2bapBL6ekUexV9r4eAUJz2fh9KeQwPNUHlAykUg+NmgXVWVK8U+0Hs6/mLXuhW6Rt/rCUpNKjeXmemAKeqJgpekeymJrRCMpIPAaQ8k7FTtISco1BqN87ZMiQ40vPC+w1u2lrziuY8kDVODOo6WOhntSxWv+SmrQpVInh97a/ek96yah3lQGqK1IfMItITSpviAf0oQ996FHd3VrSxaAUv1O2PIf6Hpl7Mvj0U5aEIHaK4k0f14h6Vl2s0D1rPWUPvZ4hQ4bcT3qVAIfENhnWSm1UXDCo5U9kK020sSQkYGpzckxiXf9b9fOgfx9Ast2TJs68VJYPD1U81e/tpCBtZ6Qh3y3tRG6tRXS7mtV/+Zd/eXToBcxKJSkCB54WmjZmxkpHnPRiJaNBw5Ah+5UekLbhnrQwpX9jXGdDDNnBMoaV49HLfo+0WcIPIQNUV8RgSEii0FlHBkgnDwOY3Q+2pGSv1WoO+e7sXrSulHh9OtWcek2iAbodQ8CoeeKJJ6bsPgyC9/NgZWazWnViGjJkyP5krjKigmky+v/t3/5t2lQDzctwxk7RA9a45CNUr5gslqqW4x1SsjXo3weSDAiuHmcvEYb3A1BZQ217vPr7HIUwAPXbMpcJXDtWyehjnRILSWKY5AOJSLoeye4lUua1I1Q7rOAboMr8M16V0tlC7QyqfsiQh5Ne/oROSDxSfQAAqU5L2Z0GM4XilTtBDwNX5ThV2hamDykDVBckA6L3pBRtvUfTEzZN8ge9e3yJx8oDlWzES82uMBYRy7TtesRKVTpjEYp5f+1rX5u2f9LqcG1fxMEeDBnynXKIYdlLNNr62RZMJYPStZhB5XHipunXbS1rUchgphcYzam6IHsJ8wxQnZHaQkuCEgrC35R33cbt1OnZtyQtRS4N/iMf+cjURN0OQBYXgHVYUPW9FpfX0EBqiKXYo4RRxY5e3LYnA2CHDDm9VJoXnWuNM5yBKJoX60T3Yqe0FGVM28kqnZZamndPMkB1RqJYKXK1qSwotAPqN9tXDTmdpBCbEYPulZRgsaF2Ub52q0jtacRiU0qDLpIZbB9GNWoB1ZyXHDOGMmTINUmbmXtIvkj9e+61+ruOZ5IMtRQEpBwYTJN6f2sc+8RQZjCH5q2fP0ci0poMUF0RoCrrDAVskAXG0+ZqyGkli4UhA1RlX/upa4qFZq/TyhhoiI8Wkg0IVO3HKEsQs2Dnma1x1BFTHXKLch+Pr9dStCfVQ6VXrU+1prL6s8WbNSyrn67Nvql1C7+1jTXOLQNUVwQtYfD/53/+Z/J4DHJaXe2Ndrg2CajySMVHQ+2yZmUFYwwsuLzXgmXN6h2a9HsNIsRixGHbXqFDhgz5brkPi9NLzGzLYzRwUWsuPGPTcElIciRk9ANUFK+1jvatcimhtgGqKxJPlSih4a1KfAmNuGeL6Rqk0sCa4tv/VGmT/RYVeANRuwRl4eqe9N73vvdR/08ZhFqXsXotUu/rJTTMFaWPcR1yK7JWuVBlrY93L6OXyOhH9b7xxhtT3gPvFKACUj16eaiM5XZz+d62gXPXcm4ZoNqRDJBSGoPOWyU8VRmplSIcchpp6Vg0L2/V4gOs4i5irLxQ5TQkAAxo1bAqxxEPRy8BVd1WKl28p4U4ZMjeZW7N9AC2BT2hGBm9OiBl4wti7VrTfsrsZSBHxFWrtKGZvergAaodyYRQfMxTVcrhNW2v2t0ThmI+vVQa2ALUSN/eixan8iaZgW2cW1wViGoIwWtFA3uvfRmXxmwkMA25dTm0hWiP4pXRS3fa21i4RvMGSYaoXsJBYfja6k1L0VpnWj3eLV7z3tbpANUFkdItO00DAQrdsbcBvFZpn3MWGWsWsPJCJS3JGJQhiDZCI+V96GKxVYkQwFeSk+YdxvB7vud7pvfspa5tyJA9S887DIj29KFNwjFEko+sP6BqVykAS+yVqokLulcIJxtekCWat/17r7p4gOqMmDx6zEpQMng4/lpo3L6X7HWQr0ECluhbyQzipl/5ylemdHwbEouX2pEmC1/c2996gaKLZQO/+eabU+2r14YMGXKYzG0OTgCm+nHJgbxRh7WZLkh6pFuzSmOwSMIxWa+kgumldz0boDojBo3FhcJIuYas35bmGPJwEmD9vu/7vseeeeaZCShZwqlHbXt/is9oZybRTNaw2CqvFg1sLPcclxkyZC/SA9H05eWBatoARLFGmjfov03kn/BK5ThgmNC9uiEpb4sc0p/3UmSA6owYaP0npX+bUDJ/e/Tvni2ma5NsXAAQeasOoPqf//mfE8UrJT89mb2XV2sR80y9T9KZjEMHuhgAX9uCHjLkGNLL3CXWFa+UoZo6U2svrJ6D6M39nve851HdOIaIkZtEQdID1K3Z93vWtwNUF0T2mR1qCAUsYamVPQ/utYpnLrFB7Sm6iafq0FHJYkbTZ1yMm0QIdXF2u9FtSTkO6inN+IcMOabcJbP8Pv1zjy09Nk7CH2/0X//1X6d4qZAKalc2b0S5oeRAGfnWoaRAXqochirXnsswQHVBTK5k+wLXNsV7yMNKq2B0Wnr66aenJCQLXvIS69iirlnaGnZY7GpWKQU0sOJyvUST3DQ81iG3Kj0QRe3ySNWVSggUasHw2Kji3//936f3WDvoXQYuTxQrJLyCLaoeKdm6xi4hEWlNBqguCBB1zFEhZNC/Dy+pR0UDS3wQq9GdBR0FWMVsErdJ0hKgBaTiPzZH4K1SBOKrI7Y65Jiy1kRhrh9ufX3r7jBz51+iTedoXYdSGH3OMUBAVLKRBCT5JeKoaF7CA01fXl3N/J1kTuutvZ5bWl8DVGfEBBNPZa35nQKXwTbA83zSi7egmJTYqEVFR9mgXLy0JkMQVO8HPvCBqcuS7eF0dVFwTiGwqnvAOhpEDDmW9ABzLn54SFyxAlbe13v/ElBLxsT0MEr9VAee5KP04yUMUCUwmB8eKroXmLZrjVw7xbskA1RnxETVSUkswe+SlFhiLVUylO75JOOisb5kCKCK3gWwkpbUv0XxiK2ip9DD4qv/8R//8dg777wzgSoa2bjekjU95PSyVTf0miecSniivM1k7vJKUbu6HQmjMDojytQwQbLtgWga3IuXyuytEnAfhugA1UXRphDlYZJQ0MNTPY8stSajjL7/+79/8joBKiWhewuLWlvDfN5nxYBQxaitL33pS1OXJQlLjlZJ5PuGDLmvzNG9LZAGlLZ4ee2a6H2mAp0mNjxSxqQYqYYMqF1rAbjKGXFIxpRYpATmh37oh6awibWkAxJGR65Cm7DZ85ZvWQaoLkidLBZAz5ock+n0skaFSdUX35HZ+9Zbb02dXHilDh5qFI+f73rXuya6WD2d/sG6LKG9UFtRFsNjHXIfWaNve3oE6Ak3AT6HXI4t3qv38DwlD6X7W+pKvY5pA6RKXfwf+yakpQwNuEYAp7XBI2VkonUBKYCt/Xgje99+7ZwyQHVBTFAHSSB/yL4kW76he3mmvFRKBFgquUFXsa5jIFEQwPaHf/iHpzIcSRg6M4kL2Xc15xwy5L4SQO2BI3CL5wgQHcBODJPniCVb2qowhqK5jcoVAwWc/o4D4O9s+F1Fn2yhLN6oXANrRMYuQFWW1sZIby3R6L4yQHVBap1qJvjalkdDjiv1uS7tkBGw5LG+/fbbU2xI6Yx0/zTrznvFiiQtpXewvVkVqaORowDHeA65i8yBKJBklAsn6ThkfjoYf36mHWq7Ycfad5Ge1xi9lJIxgr4VI0Xp8kJ1IGOMSjjC6HAgerX4c/ptrI++DFCdkTZRKc0f2gLtrenvQ+4mW0sLvI/F/ZM/+ZOP/fM///NUNmNXDDFUoFqNHwCsIYTtp4CqLEfUsUQM3uqWzMshQ3rSmy+o1m984xsTKyJJTjxT7J+X6mdE0h3qFeApS9lSF5/OYbxLeR+AMYwagFa1YP7LBwH26FzfA2ytg3Z3J1JjtHMG7Vgb8zJAdUZMGpQMYDUxTcQ01B9UyD6FwkgmsL1WdXuR0Qgo0V0BVsqF4uLVir9SdGhjFJjaVcbTGOMhW6Tnlarp1DSB/kC/itkDVPOxza5l9JmLtpUUx8SWAEGAuCXc5D0MfnM/wFnzQICn19fOMeR4MkB1RliJYh7EpAOqadbeWnFDzitViaC0KCoKDMugJlXZjNrVNntYTOnJJ5+cWq7xbvUw5elScGSM75Aqc6wUape+sFUk71NGrU25sR/Ku8RIk5/BuAOA5qSQg5AFhuV7v/d7HzFhS7HUVmrcdilMsvT59vct7NtdvuNW1tNNgupSJ5JYnuq5HERctRdPGBTIfiRjQWnxQMWqxEp5oEAWqJI6bmJJdrfROeZv/uZvplo94IpGyx6Pw4o/jexV0c5d1xzQMLzVeQohmD+8UrF6CUe81AgQBaBYFA1L1H7apMPBmzz1PR3aIvCYsrcxPrXcJKhW6SXCeM1iSUsuxc51I91bmySXIFEcvAGJGOpWszON+lWKTqZjBVVxK6UENjPXJJxi1O4wHWMII2sA62nlXAA7ZxQvNWNIyYt5JeEIrStGyjNlkEUSXkDpZqMH8dJe4wQy5tj1yE2C6lzQPQcPVTzE4hHbYF2yKNfOM+S8QjGFYpN0xDOQASyOBWCfeOKJR8ZRxhytT/lpFK7DkhgrkEUjp+ZvyPFlD2unrvmeoHWxVPSBGk+GGU9UGz+GGoZDopF5krimuccgE1pA7zLwhBNSLz3X8GHI9chNgmobO2hTxqW9i40oxrYYLJS2SfSQ/UjP45DwAVQlKklE0utXO8K0LqwZkjwINa7iX4wpWcHGnLfhPBI9hvI7nTwkwNa4+hKgisdrewlIs8UZmlcCkuRF+iHldhLhNA9xAFTUbrJsK8MVGXPpuuUmQXVNWKXoHVl84h0WRq9+a8j+JAArgxKIygIGljwLylHGZRJColABKABWs/eP//iPk3frvbzV559/fvI26vlJq5yHLEv7rO7z7NqORZG5crel+sokJDo0XwCiKXcxB8RFJbI5IihdMXrgCVDFSNG6DglHrbTU7pg31y03Capziyw/xVLFSyw0dVwUcVp1DQtzf1LHM9vC8S6VyKDgUHaMJMlLFB9l6DMU6v/+7/9OxhMlymtF+fFKHJSnYnmfGS0M9yVtLsSS1+m9xtWRBESGc8YdeDrQuihdP4n6z9Sn0wFioWLw5pWf5oU5otRurjHJmC+3JzcJqmtisUlcAaroPx5LpXGOaXUPOa7URCTequxeJQ42KNcMQpNwoEokJimjkWACRDWMCKVHUIDoY8CKIm4V92gSsV3uu1bmKNu18hNGFm8TeAZAtfTzU1MGRpVuRta8cE+SE4V7MBfoXOsfW0EXpBeu4xBqt3f9Y95cpwxQ7Yi4Ce+GZYsaRO+wWpcWy5D9CS9Dj1/JR2hdAOl3ilbWpgSm7NRBubai7jDbw1GuSwpwGFanlTXw5H2mn27inkCTYYTSBaj+xkAB1Wo8iX2mB644ut95phqBSDLSrYhHmjr1KmkROMZ9SGSA6rckiwKQsmwtxtA+FlUtrZhLwx+yLzFmlCEvg9dqTNWjovgkI/FM1sRnvG9JcbZNJYbMy5LHuqXpgCRCABoqlzGU7kXAE2CKf2IdqrHE85Qf4af1zEgWImAw80h5o14HpAn3pA9vb+zrtmqH3PfcvQ+5HrlJUO3Rt0l1T9o8S5ZCVpphAc7JWBj7k3ZMeB88Td6LAv3sL7kmlK22h+bAmpc65sFhMkelzwkwBZw8TV5nsnPTOQurgLoFojkiPFFxUPWi5gLwROUKA2hBClzFRXmi2TO0vVbS80rvMu6D/r1uuUlQXRJxNjQhK5gVy8vJ9m+tjEWxP6l1gDwW9al/+7d/+6jlZGJmcyJ+atwpXaCK+vU3WfJKhvexTdbqfrOvKAOIB4qyDYj6XWau3/2PV1qNI4lE6NrswiIT12t+ZyADU+EcRy9Lt8poxjDkrjJA9bFvK0LWMMqI9ctTTXLCIdsxDXlY6VGGkk7UFIqHvvnmm9/RxLwnFCxvRjbne9/73qne0O9p+LFG8w36d7tkX2JGq/XGwwSMkoWUtGTnFl4po0jCoI5F6F7Ck0Tj8iyBZf4GmjJy0bdiovkpe39LOVyvB+6pZRhg1yk3iRa9OI6FhE5S08gipmR5KRZn3flhbX/PIceXXm1oPJ52DHgwGj3o+6uEpvZf7UnaFKppTU/WVhFvAc0xF+alGq1p8ecAntYc0PTT/4AtoK1gGzE21qTaUHHPJBUxinifqFwUbo41Y/gu3ugY5yFrclWgehc6Nu8Xg1F2AVSJGAwlm05Ko+bstLKlqULdkaMKzxQVqHMS6l6JjB1CKOb2nISXo7RGrJRXqqWcsW6zOwcFeBzJOPI8//qv/3oaH4ZrpXOr8DqBJioXcCpjkWgGPIGo39G6oXLX4t1j3Q55SLkqUL2PsJR10lFqwSJ+/PHHJ+o30ir9YbE+nPSAlBcj7iZxRTNzgCp2KhGplYwdBUxh656E5tV0n/KuMoD0dAJU33777Snz2piq85RlCySTnaseWNhF/NPYWIvxRNfkHBTukCGtXBWoHtI6LjuaELTT17/+9SmpBf2EEvzxH//xR00CKNqREn98mSvob+n1tq0cz0ac1JhR0Ayh//7v/56o3zlB6aJ53//+909dlijytqHHUMSnFevNc1c7zOOUjetnPFEHkMUYANn8XEpuGuM2ZG9yFaDaA7m2P2gLgFmoEpL+4R/+4bHXXnttqm1Tr/YTP/ETUwmGuFrPcxlgenfZapC0ihRoSiDTwxeIaiUnFidbe0kocs3ybT5uXFG9SigiGd9hKJ1O8mw1V3jhhRemv3meAVHjsVS2RuYYhDFuQ/YmVwGqVXqNttv/5z0oRJ7O66+/PgEr+ok3QwHXXr9LDbmH3F3mDJ2IWCkWQUaorGxjhE34xje+sXpuShrV+653veuxp59+eqJ7UYokc6M28xhjejrJ87YpvGPLe+f+HjJk73IVoLrW4ahtvE2k6KMPP/nJT06xVB6NGNv73ve+KUkpXuro73tc6Rko7WsoXjFuLQQdxolnKobKY107Py9IIpL9U3mpPKS13s1jXE8razW+W8FzjYEaMuTccvGgunVhVS+IYpbU8sorr0xN1gEsQH3uueemeM/YO/V0UgGt9UyBpoQj8VIJRzpbZQeRNZHMIhaOtld2kYQXMbv63cPzOZ/0KNx2PLbkLowxHLJnuXhQbWWOyrMQFZcrKldu8Sd/8ieTh0q0onv22WcnilBCS0/5Dov4ONJ2p0LBZ/cQhf68UuMjXrom6hIlkym9yCbRWAadkCpg83zJUu/eIaeVpWe8FrJp3ztYoyF7losG1QBob3GlcwtRdI4+VIdqqy+xOT1+fU4mqOSJZ555Zqp9I8MSPq60Y+T5yrKWxascBmugYQNwxSLUgv/euVDz6heBqCxtP2WSJnO0AuoYy/3JWtb33N9rrw8Zsge5WFBdSi7RrYVHmlZnANWhdR1vSMavGrif+ZmfmRKTxN0CqKNO8fhSx0mTDdm76N1sCO1vzRvWhGf6Iz/yI1O8VLMGh2xtFG8L2iMJ6bpleKtD9ioXAapLipFX45Almg4t2f4JpShrVIMAwsPh0ejrSjn/1E/91FRiQUa87bjSeouYAeOReClA1VlnTcRKUbwyd8VJxb7FvVG+VdrxG8p2vzLGZsg1y8lBdUv7uSpLACo25uCFoAnRhWpLgaj6RYpar1fvyXehGZVXoAtRvT/2Yz82ddQBrvFO63UO+abcxRNox844oN7FR9G7YtjoXqUyS1uv6dkqWcyY6WyFSRAnVY4hi7dtJzgMotuTAcxD9ionB9W5kpQ5pT23WHihPB01ig6eqNfE5f7rv/5r8kbT65WoT9R4O7VxjmxAzPuJJ9VShUO2Z1S3BlP1TrEHYtgSj5TFAFM07xr4oXgZPgwgpTDZ1KAaQGTQ9EOGDNmj7IL+rS0DlbfYT5EnqsQCaPJIeaO651DOKN14OhQ6oFQ+YasuXVr07FVaofgfTYg+rF108p3Du7m71N1iKgCj37EHKN40axDbXhJeKUpefBSIouaxCUsU76hRHDJkyB7lwUB1zSPlefBugKb6RIoZiGpNxyut7wfAaEDbs9my6wd/8AcnrwaYAljeDgqRws/PKiP+tixzdYF1M4FaGiPxKxnWMnnV/qLjGUXo9574vN1iNGqwW4xypve85z3TGALZdg/MMWZDhgy5BDm7p5o4nGboyl2+9KUvTcksKF30LoVNKGBxNRmfvFAxUTSuBBYNudGDaS3Ykzmad3Ro+aYs3Xtb9lCNFJS77daMnZg2g0gMNePWE4YOY0h9MJreWCaLt72mubZ1tzpOQ4YM2bfsAlQJylc26DvvvDMBLCWr/hBwonSjeFG68Uh7Mmjd00ibhISS55nqgJTa32RZz4kYt/FjFMniTdy0TW4agDlkyJBLlbODagTdx1MRT+PJ+MkrpYi9jtJFGfKS2q48kTlAXaINWy/sVj2hufttS2PEstHxaF4GEEOIESQW3hOZ1+LZxlJNMCDFOIhz9zYFn+uGlWu8tXEZMmTIZcnZQTVAKD6aulEAi9YVb6uN0NvPRQnPle1sjcGNWF1f2mfBM/37v//7x/7u7/5uSkSShb1UGiM2asefd7/73VPcFLAaV7sBVTGOW+jnW6bnhwwZchnyYKDaKsQKZH7niTrQvL3P9jzQrUA55DCp3qnYKPBE89omTzavGOrS80XPy8Z2KI8RP0XjV2lLYgZYDhky5BrkQT3VOU+jZpW2768/t8hdvJqh0L8pFUzRuWhd5Uuo3q9+9avT70vZvDYjUA+M5nXYNUbyWKXrYyDdxesc4zRkyJC9y4N3VIoy7QHoXb3LHpDeRQEPevGborQJvStm+rWvfW2qEV5LQpLF+9RTTz32oz/6o1PNqRrTuoVeryTmVuPXQ4YMuV45e0x1yPklAKeMSTmM5KN/+qd/mqjeJTDlmaJ49eTVSlDstNL3IxN7yJAhtyYP1qaw/f3U33WOz1+quG+lLBo22Lidh6qT1ZzI5lXSpM5UIpKYqVaCNZt3C6De6vMeMmTI9crwVIdMInHI1nj69S4BqoxsWdpPP/30lNGL5uWxRoZ3OmTIkFuWAapDJpGkJGv3ySefnJpupHNSQBLo8kTRu+KmvFNdriJrZTFDhgwZcgsyQHXIJAAUnavbkUQlIFlBFT0MRHVEqpsTVM90AOqQIUNuXQaoDnlUM6r8xVH3o62Z1UpjKnDGO63vGzJkyJBblgGqQx5Jbwea3ntGzHTIkCFD+jJAdcgjaQGz3Xh8gOmQIUOGLAtQ/b//3zP5P6vvHDJkyJAhQ4Ysyf/9f77+AMRUHV0LAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" width="300" height="218" border="0">

 • Vonkajší obal odstráňte tak, že vak držte vodorovne a od zárezu, ktorý je tesne pri portoch odtrhnite obal pozdĺž horného okraja /A/.

 • Potom jednoducho roztrhnite dlhú stranu, stiahnite vonkajší obal a odstráňte ho spolu s absorbérom kyslíka (B).


2. Zmiešanie


mOR1ICEGLOzAVbJgjYnPksFPCGJsLBgi5UqA1HVgm8ZTUk2YIDuR3K+wRmoBJeHqNr7zBtHcq3nxwIzNv2sAogybUIZ1wPAxBuYxW2UXEN2dZKzNBc9QnqGCKN2lU+bQuk/jmrnP0V6AaC8JMsZCJYYU1ZsIz0kacc0T99xmQtrv4srqkkRZsS5uPRAVd7UYABMgFU9sXfspCaK8hjFpnALIXLtCeszS569jj/W7PCeQL4QB5PUP0LCaGwVUknwZGw+JJIxOZl5cU6mTGFaSTn5i6LLwDBSWa0yqG7aLxZ97xUJl6YUVeAzGjEtvzAC88WMIKKlaxd5Z9Iucr2Q9pMOT7cU5nTdi3dkswjCH+CwgegYyFr/L4IZVca/FxLiuWBQXnGuZIuttFbu6+gToYGLAw2FuMtDASeiAVU1GEXDVs31y3e3ntfcRoeQWknuQ4MIkv/3bv30AhbFseu/aPS+RItzA/ZYcc50WL3ZeOxu1nyPe6f2MA9ccc8DGCSVwLX73GR4Auzc3uxJsNMc359hk95nr9X/zxkAJP+SU0H1Q0n2Wdl1lrBlbBxqaqyRtCR3mMXDpeRPJ1M95jmYPopsCy9VFBxBYIdcV+7j66quHycCizoIZBRBzBILGHz6bAgNuZRqJpVog685Y74UWajzTtQsZcKG54cAQu4qLsylcUPeYixfqFZASLi6txBPAidSkHOZqYUueiYdim9/8zd986f3u1333vvOiylJcuzHCRu1Ow6Kx+PSrTI2ivgI2V/AYco7TPiQvDkmMNzLCSxSvB5qpQfaa9YcMWbeSUAuInqNE8Q0wiyYTLYHAnVYrCThOsuWxfn5PUpMJTMQA/W4RAB5KCmywNC5LjY9uisnmeaDF3fQZT3/604cYJOMgTqTx8qbMeqS69drbvexlLxsYWnYf5e/zGeKfMuwy2YyCe1K47juFMNZ9T+++dinplYBxSk7I/Eqq5bA9sWDsk9fAhcRGvTdezCLnI72wWzL1eh9I+mGcbaZeSEamnheZo1/mKrME0coMWleg/l6Zkzgo5kZMDADNKZBnqdy5hgqk4qS5FkoKyAHeox/96AGE6pG9uadejLRuFsCkZbopO+MAoLEnoMCK10TTGJDWcIeYcJgXdqvDUhWJIqxAK71XvOIVg1GSmHn4wx8+fG/vs9fVmrb3dp6SucCOcwgaAAWWAdGUdzEoxhRT5f5vey7VIttJ63W1Y817kKlHFMRDI8JPQJRupTfuruLs28osQbSV3sAFtMQNAQzlF7/DmCg+NpcjIU4y8FOAIK4r95177FpS4I45csu534kXTr2OLDaLR1iAa4NBKs/BIgHilL3w9R6w83QQF8jPTiLXLDmmplQ4ggFQC4tNi6Uqk6pJuV696pzcYXFPiqm8jdvuXsxBmCoDy9ClBdt57ahaZL1kzSAb5gETzc5CwgsSv7b2hc621aFdyixBdEwhW3bK/TTwztPBLCiLhImCaoO+C8tVd/iwqBQXM8Z2ADs3EhBOKXBvLbasuFie2BA3Gzu0sLj6dffQFKm9UtWxYqNYmDgyQHGgmAQWgwC8JccUrZ8kKXeRgCoEwoDaHIGJSswZv5wCIE7qnrmLkmey+ts2Z1lkumxKCqcELT1xEYWI9ciop0n4XGWWINoym15chfuZAnAMioiDcoGTRT6NYqwD8pal1v6Wwgh2S2GijkUASBZAiod717SO9bLC3FBsG0B7qMdc1yA5n9WOYX5X03rDDTcM/wemMqJ2ILnGxJIBDwOAvW5q1jEHFhqvwD1QOuxZIk1yTFiHgVWalSx9ms9w/XN+VFr3zeF+jkFqzN6GGMatgqg1iYmaQ8Y8/UYvsh1lT2YFolNAr27rVF6EQXEBAAsWypWrMcizVoh1u4Z8F8DkBmOMmKPaTFsSLZJ6YNtUSYMNIEDxxS2x0rb3YvuZPUNUC+mVUEWEQFQayIS6fsygPVxuk/u+6zho73uTsGB43Ee2pYqrxaUHoBJMQi4atEw9P2qR8xFzxiNCNiQ/eQj6L2TdKfeTvbc2U7I2N5kViEbGXN08b2BlkCVcsCoKI4mjOLc2l9jl9UWAmxgPwLv++usHlxIrVVOKEfXY6Lo6TzG7NNjArHwua10bRtfPG2O7Qh/VgmNgrkmc0Phxc3PWTT6zBca5xqRakWBiVLNDSczXfmzKio1i2VgPhmMsjS13f3Hrdy9Z5zLwSp70FaXf2RFnzQo3ISPmcI6Z+lmB6Losc5Rb8gh4PvWpTx0AlAJIfnBBswtlXa3iWPHv1KzyGLurnwfIKSrrSlklMsRFsaAc2TylzjPfgY0yENxPiSVsFFuccvRHTcDZVkeM0xOe8IRh+ydXShY+u6za7193/1OeP2/pfa8xNvYSe8ZfCASLSc8ATNRD3NRYUl6hmJbZj2WVL4p1H7ow4jw2O8t4W8RYyy9kFxO2ijzMyaXfKYiexL2uReAARLNh2y1lwblokkjioJSAbGo6vA4spyjKWPkVERgXn2VNZYUpM7an+F/5ldhmdsqs+/z2eeyWS++zfDYXVRILiK67t3yGmlDXIMaEjUm8qCZICVj97n1gYmPlYbl/98hgAU4gym3HTBMrt+XVa4wbpmoDQtZPZIoRnlNVwj5LxlFNN6/I3NRMPVZqzdtEYc3GGM6l3+ismGgkg1qZkYw3t/iZz3zm4IJZ9Hb1YKEUJn933tfUFmezmMCTq00hZeTFQonsNtYn9CAxBETb/eVTvpflZaUlegCC7+HyRMY+KwtMF3GMS6wJ88Rq0ypuX4BzqmSeuPTiaJROfJrrjsWYv+zdtm6sJeVd6bW6LyGLQ5LMmQeXXV2yOlE6FaFnDKKGOsB2TvW95w6iLTOa4grVYydYIW77i170otWTn/zkAbAMouSNrYgYWr5n3eLvsYd1TKJ9vl6TLG56jbKQGA1FxD7TvJgrie15L+DzXruZhB88z33uXXOPDVsw2FPcdwCauFFieckstyDPWgMKIO4agAUwT+JoH2Wqa22sJY4YtYRCUvN6xRVXDKDKKIudSkoycGMx623DPotsJ5WNcuntOhPLrnPhd3PFI4su1MMQL2o+zh1Es+iqtSFjAFbfY4CUOChjAlRAQAmLpiLf9E3fNABoOhv1EiHrrmfT+3p/R2S2MUH1a65NBlimN8KKin+KWWJCuiCpubztttuGALnjOrAjyaJWYdeBOrBMG76cmCjOadGFtbd/m11IDBAgJ4BFSGEMxPdN1hlH3orQhSoOICo2KgSUs7Nk7e3OkvwzTrL0GOy65N/iwp+PZLytc14XA8eDoPMRbJRLrwInoSyyLuS2C7lwd77nunM/sSeLHnhy470P+Mh86yhv5wk5r1KmSK7LDgrXhHmykkqrgJhJF/DmGnIRucoUN/E37rOQA9fEvQiQWwSelzCaWvfmHllgjBQwW1DGKeU5uX9xT9fFdQcOLDcG7G9cH5C3AMfa6h2CpG5XjSuPILFRhs+6AaJcd/Ngrsylml6/55C7RXYv0WNEiQfBsFUQRQrkBJRBSQbWc+ovUnbqztffA061pAbLAw4Ym9giFxTjykmBD3nIQ4YsfG2G0Zb39L6//e4pgFsZMdfd5GF0TiV0TTLaXEKlQRgN5fS7a60GIUcZK2LPllBHdSSm27bMWyfKc4Cz92PAQDJnJhk77qrnlUFhyYAD+GOdwAF7B6K7KAPbtYyxETFphpfiyfpaQ2kBKDatuYq5xdTF29JnNZ/R+55Na26R04uQE6BEWBCACOKg6XaANJn6i5yHnbjzkXWZbRlSLM9i9jNNMrwPcHLhZVjrPu4pDLQtSdr2ugETJic5BJg0SVCjqTxImz3g7prScq3ea0qzgB+XHpMFopIcPg8gUmJsdt1Y5TWAzEpbNGKwLLPfjZPyJUCKiVp0EnFEAsm1Kvj3Xa61hj8OEQTqPRl7yoaFUzwGmrEDpBRQgxLhDR4CMOVVtOVO6z5/kbOVeBHJ1PMUaqaewAdeBc8hycAqu56fnbnzrctOKHxO1gQKBsdPwk3F8jA8MUZucg4+m9pLc9Nzvb+riRnhBC3htJBj/QiFxCCxT9YyTT1yXT3m7f8UVzIMkKbTk/gbAM35TKQGyvP37ef7qV7W57Ti87ApJVDcf6AAKOrxxYcQC42sS/jEiAm1MMD6K2Qvdthozs/izmM9khopdzpUIzMnWVduKHwnCWveKoha+wiNDD4jSQcvck2fGYiONSCuAiAwJu6xmF0WtcWrjhGAWcCUH4Bib0CgNs89zUBtysbnHjA7QW1utxZ7su5AnVW89tprB4BKn9JN11W/k7KqKLBXnbHQaSj1borzud3r+ltKKIkRcdHFVHOGur8BnpitGKDAPIAX9uDOBuinJt8ORTL2xtX42vUizoZx+t24MCySgMbNemQsGcpNZ9Mf0zjuWmqmnvFTe80DzGYRIscgPKPsj2d4kaVpO2OiCr5ZDkyMFbGgDQx3WZyDABnF8xaxGF5crsjU2MdY1n/K30jKAHXgycUDoFzgRz7ykQOTBFCsX72myFj5VG2Zxzikl6dxwHJtyfS9WNDYPm7jBHjjxrsWRgaYMjIBU+zWw3e1bd4OhX1WmRquMW/Wlyw9ELUWsw3Xawzj0572tCGc5P/xMsa8ngU8z0bG8hgext/ciGkjEKpiIn4XZjOnQPQi5dQgGgsAGGzP4pqnIzpGiXWKdwJP7M7/xabE74iSmzS9sHAxz1q+cBL2ua0bFgYqYWQrYACUAHQ7otqE1rbbzqp1FaMEhH6ntLaximGK/WBIXMxsw8RaJYswJLuegK1FQ9Fd1ybpXecxuam5Vyxd2ETCUlzUWAt7MDS8Hwk3XhEj5afX4gGdxzVFjmUeTipIgjZ5QmsVRBEPxpBRlLhd1yXtvOVMQDT1iEqRgALaDRjF4RTKe80AAAAsDkhyRQGohY2yA9EkWEgG4zwXXA1BcJPFP5/97GcPII/NKbPQ4BnoJXG0DtQ3saIEzdUqytZjjqytuDDXxMOYiQN7j89QrSARlV1QDJPCcMZGnIhhYpDEXBWL5xrrz2OWgGj20zNSKixUfmD+1qA5wErNt8QfA0pxJQ2XHUwXL3YxwRPzJmmavAGCRmdgh7xJYqO7ljNx5zFPRbDPe97zBubkJrWqY9G95mb91IEFaLL6QIC1577mRL9IC1Tr4k+917Z1+bl2GjtjhJTIZHAhdIaS1U7nmLMIXkep3TcgBXzGiVsvJoexiw/HoDBQcf/F7a655prhpNEcgaGIX+kUVtqC6GnG55CkFt+nizoWowRMyMhcMO6ShZKb5gBTxfizmaH2VN12/HqVFovcVdq1GtJBFxALho2niIxFhN6QMhUWbf+DXcmJQbQuDIrOja/1XICznidNUkjrZsUZgWjvc6ckQE7DUCsDVYyu/hMLFWpQEmTPu5rBJHvIWXWNqaVPXBVlR5SVS2IMASLXHnB6n/ESPDdWQFRZRwVLRiuuKYaqgmFhT5dLxoJ3YbxVNUga2q1EOYEoRcV2MBqxUUk/7NTv9XOm7njbBLa9zzimMMs66eUWcmy3tV5BFMYIwXD3GcJU8Oxy/Z8JEwUIQFEyowVOgtmJYeSGMVUuvkVK+QEXQOHCtnVfm5JJ22zHqwX0QEqI4VnPetbAQIUgxDztLpKBz7EY59VyK/dl7ICjh2tStSCJVEFUKIGhskCMcSy0MVeuI8COTfvbHIy3ZI8vlxguY6a+N8eiYKTcdusuZ6GLP3P3sR4MBxut/Qm2lWUOpkm7KSbidwDJ4HHdhbhqyRPPjQ4IaSVvsRcgWheGeBMLzx1Fr1tBt7EASm4AkrRJwB8QcO/TdQeYAl4xw7p7pALqmPu/roSpZuBVB3DhbfkDoOJlemzKemN+U+U0YNX+rTECpgxLXjMGEl6K87nvSXR5r3Fy3cqYjC0mCyTG9n8v8lYRC+VpaKtovVJOXgcBqF7DbIRZrEkVI8Y0O8uqJ3OaeW9/n8pyD0k2hZvq69a2cAzQlCeIIB2SrjCI/kTXd7X+T8VEA15A1MLELnsgapEqxxEXVd8l5iSTL1mihIjyS0ilUxFgAKwpiiZhbesWYH5fV+LEgglQSyBhxRif7wGgYpS10LomaHqffxbuVzUM7i/HMFfhakrQYUauV6KLUgNY1te4MWASVGLOXlsA9K6S+RIO4RpioRinxIWKiMRGKaPYqDg1L8X700av1+hlW6lKfuzx0ikbYPKexK1z7lKEhwBX4A9dlnzdGxCNxEpwfdKEuLo+QAANF8+z28ANa2slC+7/ae1mQRMurIy9h78BEh7ikzXo3F5Db9AqA8XWgLz2Z2IrylsojBpQu5CEFHqfvSvp3ZMHVxNY+j+3neV1rdkehz1hThYRFoWZLkz0rhKFBIaULXvqxT+tNWVjMUwSeAy9nUwMeXogZC0hBNa4mLT/p6GL/6t7VjFh3iQlE6JKlYDnfF5dm2RO3drnJtlNKFxl0ws9pgfBGd4k/KgnPuxKTgWiUdRcMCqNkabDUUTskfsszugGxUBZdm6SLH6OAvYeTTXET+1S8ADOtn4BB4zWgubqt6y0xwqr25UjjCUUfBe2ho087nGPGwrgU9TfW8hjbtZZTNSU5IRrFVjHlhgbrNM4io+KkwqFYKmAlAGLS7MuzHFsbmOk1o2qEqF4vCCJReNrjQK4HHyYyg3AR4mx1ZwSACiVxon1p7wGgEqweo3RZ+xi/HPGk/UvZMTY+d3ay7ExZAHTO6WuY+OXo3fErhm/xEa9znuAEWLe2da7CyJxanc+P10wK+EGuEkVRLFO9Vwsv4J6zNTD4rHIsFduqIJ2GXJUXdzUT0xV/SngEA/0npyzMjWGZKFThFtuuWUAU+CDeWKglGUdgEbG4jSnlSlZXApKwSk+oDQWxsB9eA0TzXlCQiMWUoqP28/KdR8jeNb/AyyGSSKRYZKxN4apHjG2wjvCKDfffPNQvmc9MlphmtlpZjdemKjPBbQA0vPYErZKvAagAbLvAaYAgQdnDtM+cZHLpQ198E4RH3HQmmCSfKUfStjoNfJBzhtIz8Sdz0UCRFQbKIrPRVBtcVCMVHzJIqqlPrKiHlx2zTIAqnIT7mn2OitFMjhAFRBivJJQlW0mvlhdLn+fXUgAOsXqlMd3hdHu2vWd+n0ZI247AyRzbCyFRbBRr/kJADB3IOq1TefcHxuIRqrhB5Ri9Yysgw81bwZ+1gbjJFaqVlgCD8giA9aY9etvzQkgrmEmBhnLBIji10rWUvoHdAEw4AXO1rG4vPABo4gZW/uH0jD7LCRrtXq9xh9R8EAcUkdN4A59T4J2F3Jqdz6SG1TzyFKINdW6UQkkrpOkEfczBcwt8BEDgNVyt5WhGBR/axHrcg9UZaixSUAaRlYz+ekBSjHQfgONzWmpZxcSQMp7t12sZwlAUz/L/YnjcT0ZEi6lGB3BbiwYRgyIGidjWKVNiB2btMnA/GSAJOqEeGwYYWyBGobIWzKOQj5ADugRBspYA1Fg6fdqzJN8SkVJxht7Tb8I8XmkIN2IwqCe9KQnDWCamOni2l8udd6EA1Wu1CSTGmte773uda+BMKWhz3mu+TMptq8C0Lj0FiW6HWF9U4bAfanZ9jZ2l9csVDuGMAL0XFZdqQ/mILZp0fmu7ICKW25RSgiIc2GwrD/GcN111w0DXwHmogBlWyDOwuFqKnUClNzF3LP74xKKC2H8kiT5u/Yej5WFkjoeWcMYzeMf//iBNQojAUds0Joi4pZANOd5MWh5bCOpReWNSYD4TCV1CIcqAMkSiRJxPwRiqhxyfHssJJU99YhSBVFiHjF88W3kohqj8xijM+3ilHInLgkLW0FUvMLNieexxDn2tFeylOcAqRgUEOUieWAJElDAkfuapBSGa7Fzmbjtsu++iwDaNBHJbp99s/DGBIhaFDkXCJvBro0jw2DcMXb3zaVPcL1uWSSHqGwnkaw1rE/pDHb/lKc8ZagfxRqtGWElhitZ9Yynv2PEKtPsfTagrZ3ICIZrrXpgSwA1vRm4p9a5NW+t1jPEIr34/DFJkkx0QViPt2rNZyyQJsX3vM249OeZZDqTYvtI4neUNzcAOFOG4G9YDXE9SaZNPRurq2+hGzBufsqefI6kgKRRKxavxQhYnMkkm5eFuo8AagwkLIQv3Ac2ynjE0mJPlFE1A5aKjWL9UeCl5OmtMuZBWV9A01p9+tOfPngyxhG4AjTjyEBPBbC8htGKqXL5JTp8D/DEpMJkPc/9JMJQCIAQlu3HqZNe913HbBTpN69LiCtJJvOEiSJydCD9D85Lzq2fKIV2c/ali4eSlCF4TaYdKGxS7pqAIjKaGCVXiwXifomBAOuIhctVkl2lBIBmU6ZuzsmWem2YOCDFwFlfxiiVCu4TMwWgFhA3tW6jnev97VJ6Y1C7azmDCWgKHdmxdNNNN13arTQWP1+3ESMNswEmIMUuEQzKbQ2nNwNQZejNqTg+JiWEVTebVDl2r6JWBNF1p+gyehFAKkzCICmR7DUROquxO5OYaC9pQZkBmJrRgChRXwcA1IdiVBbYmDtE2uJ6i1ncFZBws3ICqO2kYbxez9EYtWxkagnTnAXTlFAClMZR8i67rIBA4qJiRcY9VnhhoXdKT4kCpMBMjF2CVOzeGEsGUUqAOKUxeLaHYkbWu6SmtYllSgwKuTD8wkzqn+33zqkOnvMaL8Mce816rtd9zHPZJgZ5szFKSsnMVUTIC7h6vdZOn7WcOROtZQiSHRYBgKut/TUZFtMU4xvr5D4mNUAMhNF5jyl/s8+ScQWUsvRcQuUcMsbpQmTMASwW5XmxYcz1ovos7pvU8JEYu4f4mnKkuitpHSuM1+QnpWbkgKnfASrFZuSU3vm/19QrIx2EzphD4RqxfyWDvb6m+2L0z1MyF4gFYxSDFzFvmKhxRqp6h9qdhZxJTHTswrIrRMBe6U2EcnNX0HAAUDvktK7nmJs91f2eCqBzdudJ3b2EfYv3GlPKKAupvlESjsJ5HZvxmt+xqqnHMh+DrFtPbfiIYdq2F0E+x5pOGV/KnYS4hJ6U3SmnUrInfIBQMHbYKBClH2L+Sp9SFbDu+o9F2pi0hzBJmsDnoMsII6bqAZkTRmyN0Vm49mdWbN+rGXVzFg3LW0GUVZdgYm1Z3hpz6n3emFTgXZe93MQc9kHqjg2WV7xTKRegVOqR/fKUURjDmHsoEcsZNMceR4v05r9dC9XjOckOr5TptQKUzRUXHVPSVBtbkjTlNWC75tbvPAoeW3rOtuVZ+Z5jlVqIz/iIIQuBpOTJ8zwJIUWGCYjm+bMcv3NLLKXcCUhmZ4EYXS7e/8XtWBDvGQO0qTd5WkDch8VY2WjKyLgwwBSbyVbaVC8wXHY3ea/X9sloXKRUL2iTEZ4q+ZsUf/Me7JbKMeF+AlHiJ8OIQaXhMOA1t8v89cX6ZmzoA/c9BCslj1i9eDMPrtcN7lTffdI/rIurx/zyM91v7ACRScdCiRip7JkFksB6tSxTpLpfY3+36bl9AE9Sr9NYpaG1WlyW1/hSNJIO+Ji+BSUmzVIvLv1bpTf/PbAcWxsnAdWaIA1DNYfmTcs94RegKtaNrZo/emH+eBtio5nfTd91LFLnjk7kLCbemLxLBco0QbK5oWbq2886iZxpnejY82i0xSIzGRB1AzKQnkPDT2ohznoxzdVNakMd2AqwFFMzjra7RckE0bF/9bMWD6aqVKYeBHjM0pvjsTjp2GtVtl0rmUPzZZ7syweWWJSkIcbJ6GmywZOg/Mqf0mG/XtuxS0gUEPWANRgnw1SrgpSOGWdhkvZMt9PKuWpVFosFYXEAShnKSLKV3M6cMb8sjs1iTNUXKt2Q1TWG2Gi2KUowCbJ7XQZfzI2yBkTnnkQ7BjEHwjLIhXniNeSsLAlZ85tjnNOIx/vqqbOL3CmVXKgjpxMVRG07t008oZHU557FOO4ERMVGc768rYoVSP2uaN4CUUjfy57tstB4ruDSczsBJbaixR9GrztVzkpP9/b0adV4Jbubjl0BtwkXnYdk/JEGcyhmjYVKImFRQDRHPCMfcgdieliU3xe5U9r6dOs/x73wwGpLTluhhb8U6MObs9KFc/fvovQWhkUQaxABomi2xdMD0V4mba5AtyvJmMrYipVxXbB5Lov4M+VUOma8ufu2xMUCn7Urs8j2Utc3RmTO5AuwJ+47j4JrKp9gZ196RZhPGwDSJWpK4f8hS2+TT6pXsHhjmfPciHIn22nvfve7X+ridhZAuhMQJZTXIpBxtFjyvEYPrDAlZ3m5K8sCWS8ZO+6gGkIB9RRnY/xAlOvu/6yyblbGXbLCPCwJpouRsZ15QFMsD8HAOmWZc1gigKU3N9xww5CpV1QuPHbsujG2e8vv1r9ewRLXjE82+miCJOFEFxgjib29AFHiItOdnTviJhTgR3TDEQ+i5Cxv67oe+4LpSQrCZSKzDVQZmUYWEhAkTbItJA/uvZhRr35xkd1Jm9DiUTB2+pnmGOeAqNdsSsGgkA1uvSw+d/9Y9WKszjevxfOlF4gZ41SBUiUEAM0pxKeVnaZrTTygtGC0w2MZCDYKAFhcC6Y2tV3krTIWB1a0LXNL+bj0wFTMB+PERo01tspwqSvFeoRNFja6e2nnLuVOKbBHIMTsGDz9ILjzXgMEKREEAOZ7Uwe0Q5Wx0F4vd2LdIw52iNnYEBErRdr09lCj3ms3uI3sFERdJBBV0sT1TIJJYawbTY/MbFMcc3/IMVvheu8YvoQd98T4AUqGSI0hUQbFPbRoKGHOslpkXsLw0QvZeExUPI+CA0tGj0ehf67XgACAGGvec+wSHcHmGRw5lwqiCvBTXglreGynIW07A9FKsyl8SnPCRom4qJ0bjmuo59Ys0g+AZ0wlkYRJgKQ4EPeFUrKwmCqQZbyMLSYjsK6oe5GLl8yh+TCHgNPJDeaJu6nhDJcTU+WCpuE45U+HsmMC0in16bX6wZghDpKrNVOvDzGDZVzpx2lk5yBKxOW4LuKiyg4iQBVD5dbXOq593GF0VlKZd6/UK88lAWG/tdBINjAQxfeqHxgpMTUgmxNTT+PGLHIyaWN6dccNxqkvJoPHpQeiCYN5DUPFoMx1Toc4z6Mv9lWiG/ID+ndIvAppEc/rsGWM6QKvjRE7aYhr5+58aLZ4BItaQZR7r6jYDaPYOaxr28YkhyhjYYyMCQU0pqwrJeP2KWmigMaS0imF8rwEBgs9dkTLIhcj5gm5YATFthk9jBMT5VEAUb1IvWYTBeaaRidLfPuukkw9QgFr2h2T2Kj4MzaaQx9PIjsHUZIjT5V16HtZz46uh0yFSR2zkrd1cK3k+RysprSDojnewhhjoYCUtU2XG7E11pmVXraC7l7GtpgmEWgetcqj4P7PQBJxUKEw23mRDfG+dO86VnKxTlLBYjdkdobVTD3DIyELQL2GtJ1Edq5BYU5ujFIrEK+n9YlbiOuJ2wVEI73C2mORdfdat9dyAQElyysziW2yxnZy+N1r2CjGKqwiNr0wmYuXKLydZhgmb0F4SywvIGq+gKqQDaJhLgFpOkMdo0zFAmNKN9SJ5ih3fytJx603juLRJ9GFC6MhUD/t3CqIKoz1nD6Y4kDcmF63pmNmpz0xHhi+cdPQVw9FyQns5Yq39akUQMdAgehLX/rSwfpiquva5K1bpNsas2MOx7Qy1kHIPJkza587DyiFaTyvEgNTjd4kSei1k8zfIcim+8qas87tYsq5S/F+JbaNM1cfaUM2pmw9r3IhIBqrK4PMsjoCOJkz5U4STmh3rMMCmtMkxfeA1GIRSAecSmSwUQYp5U7io7aECqmYg7ExjtGaqoQLoz29KEszh4CSct/vfve7VG3hpyQhV58xVBKoJ8KygaIvAUDr31rnjWGfGH7EeW88MzFn4RKyDeZcGIi6SKjP6lJii0L9VkTgXNzHAtGViPR2KCzyVqksXeadEoqr2fIpvpzGFYySo3jFolVC3HHHHUOJVFoRjsmUbbhJcvSubWGhd8qmJKEQDIXGnrj0GCdDyAjSGfpCL5RCqbYQF03JWsugFrlzXCXuhBDlDFRAZHwktMVGJfTsu09LyalVDxeeVRDvkTm22+ZNb3rTpefFSiVAgAF2tSjgZslikURSUM8wia3Z8eI5WV4JKBlgzWmdr+5Ia/FpRwXXk1GrOK2SpxAPIsasxqgtOOU4KU2r0lZY5Lne78cgbXgqUscieuG0Sp6DMAwQ5dKbS8aQN0FHGE0g2mves8id4ypspSrFeDFOjFAEGzWeXuf2R6aM4YWBaE2GcDFtd6sgKvibc5gouRjqYlnXS8Y08WZA+eQnP3nI5mIvYmtp+PvABz5wGGNM9JnPfOYAlJSWy+hcGr0Y1dLpa+B9TlHMNsUeiHrI9gNiYG3OlOcAVt9XqwBydMMil0sdU94Bt51LL2bHczCO6dCFUeVobAQkB90toa++WLvWNiZvnQt3VRA1ZjmXTCY/daNTxvJCQZRw1SU4uJsaLFDgiK1a4nriQB7LAtksdRcToMToJZpuvvnmAdC4iRaTxMWjHvWoYXFJQt16662DawiAAahYG/D0OgBcl7yIAEeBep8hy4wxyf6nnA3Imu+c304WtnS5ZP6MU3YwYZtcTbFS4wosJZQwVKVsAMEYp7vToiPrBd7wxoRJauNmRELVg/FkpKY2ib+QYvv2d7EKbJTFZXkjmpTYysgiA1GyLJL1UnfAUMCrr756sLiMEWbIEnueCKI/4QlPGBTT61waCuoh5qZ+zucAZDE5/29ZZOZDPBtb5U0wfpKDEoYAWIwJM1Zioom0dofHXlbVq//NWIbxY5dyBrw0Ci+0Za4IfWAI6YcMvhgfEF3krhKcybgy5siEpGvN1BOxUYbJ2Oac+k14cyF1oqTGhRSDKxJnbSuI2l3AncdQ3XR6jS4gulmyW4MLb1fYU5/61NXtt98+jOFjH/vYAVCBJSUFkqyzjQ7GlzsO+Ljk2X9v4fX6vFYQTRjAg1JzQWVBzZ94k98BrFZuAvjHOpebkmwZE3qRjHFOsQxDykm6jJ2wF7fee5dTXTeL8UnsUyjEuo/QFRhk3SIcdISsG8+dguhYEw2KKhPJ5aNctmPlfepGWQdWwwJaZJpEUY2nEhkM8dnPfvZwzrl6Uoknrna6BJ1FZydgfMXbjv0ljCAwNX/qUll9cVaKLpF1zHHuWk1Rpf2dTjCEQBTjFGaJV6bqAsN/xjOeMYRiHvCAB3RPhzh26Xm/QltpPchrqh6WJi/x3Dw2jefOmehYM5HE6QCljHJioxgOy2CxCPjGMiyyWbJgsJVrr712yLBLJOmSDtzETI1pL6N+FpKztbiZ3FCMlovvkThpgvfHpPQ9pR77P2+AXjBQ2rdhncrRsFHuPg+OgeKxCYcJjaUksCfHWA1RJWstVQ7wRjllTTIhcZpgC2cB0U1y4dn5KkpxxEYF0muCyVYtAV+Kjz2lieoi66XGRyniE5/4xEEpgRhGKunEJazncKdiwvvSPV3AnRueDH0yxB4Uttb9Yr6UHGBGPC8Rwtrn4Dw9HrEm33OMzGnT/WZMGRlrXthFQTjdMJbCLebBvCIYxlQsTzIqILrU5t5V6phgo9pucukriEqOSi7xoIx7+hOMzdmF14mS3Ji4m0WAvSi0z9kohDtj9walY23zd4tslgTUsT+Wlcut/lDcxwICbrWWDnPFciijv1OMLOnE7XnLW94yvA8Aeg+A5C1w0yk1V5Mx9FDrCJCBsc/JtlPuJ2+D8tez1I9RxjwzUovv7d6TM1CCI7YMAMyVeeCWZncTwsG4jY3poYBqGwo5iTdjjJT+SdhJ0Inlx61HHBTli50CWmt4diA6VmRMwQV83/zmNw+LJWJxiKkplJ3SifrY3ZZWqkI+6EEPGpIQmKj4j+NZSMYKGHpEES0sjEeMEyM1N4DZwvI+xg6IitdxN7lCwFNVhThdMp3Yqed4FYwiS48JM4zHlq2fsi4zZ5KBahuNo7GziYKhw/oZOs8zXnqNYlD+D0iTCDxESRVDL668joHn+fZoFsbduq2NmxklYylksi7WPAsmSiobTQ1XBVE1i4Ln9r26saWweJrU8UnBMSPkoe6Q9a3bbQnQ9N5qiPydRQdwASZA9T6v+elzAKyfgBkzet7znjf8/i3f8i1Dhtl7sVHuKE/DIhW+AaJT7+WYjGItd0IuKLPkEoZER4AoNqqyApAaUyBqTIHoIUrmn0fEEMumpxTMWNQE0SYilfWEbSq/Q9IqiCp9QgrEmhXf51C7tsZ5NiBKUu7kpiwMCyLuI1GK4KZQcHG3XslN5JiUbRsJ8FFMsdDEQ89KzKEwgQTWTTfdNJQ2mUshGtl4big3nruPCQNbANs24F7krVLLnYS6xEfFlQGIpKDnEwYTIgGyGKmk3aGKdcKYa1IkTgxAMcVtj5LO2ALIHOiICHDlI8JYxhXzl4jqff7sQJRyGxBue3YPxLoYOC4gV7T2Gh0r4u+9dmzSi7mdZ0MQn8lTkPlnAG+88cbBwmOfjJ/5BaDcJ3v3eRz3uMc97nLq4phhPKYwTXu/PAeMUyYeWFLwlDsBTaDKJaUzmBXmtI5ozFkSShoLR/BEhTLE9N/4xjcOcU3GxPO9NdRz+6tgs8r8ZOaNX8SGHwk7YSjj3/ucWYFoxEBQNJYBlQ574nYCUQBr50vidnE9F8W7XMaMSd3okNfyfO/3bSSLn3KLbVuA5kzdHQ9DOVXipTpMAQSF4klStWz02A1i7VNgjLjxkiBYWI7HJhRc3BRrAgKYKnZaexbMWQ/G5raNled9PCgeDs8mpV8MSS+TPiVxKV4PRBMSicAenpXnkACleu3nzw5EM0guVvzMomBp8pqkhhtlgXKk7OIGzkdqsF92Xq0dtx0bveqqqwa3KMeVYE56mibGB0TJHJX8IqU2lgEUyIXxlKlnjMS3gYqwCPLBncfwjXEM075IjbH7ydVOdUc1+qlB5uHInTDSwkRpY9cCJy+Wq847QsbEPn0H8DR+iJs4v5/GuVYG+b/SMnjDS/bduQ4yWxBlYSC/RYNS14CxRULxBNZTZ1hl0++HLj3GMRbu6L12VmKBYkcWuIQgxmDOeBCUw2uUXVwU0KbxcHsPc2ZQuxbVFcbNmGHwCsWRDeOmfE3yyXMy+Pe9730vY/dzH7+E8+i6ci5JI/fDGOT8o+qqMxyMiIQzg4Iten8AVAcy4OlzjIn1JwQi5ul3XpCdkoy90IDPBMgtAPs+3hQDBagRgbouZweipLJRbnvbiVrRPUt8r3vd62iLtbeV1p3vvT722qb39WLSREwOw+RWpokGa27RUgq7RTBVPU0Vi2NYXmvn85jd+UjGIye3qnwABMJdwiTAUkxQqMtGBq+lRV49fnyuUuccUxSyYCh4NgxHTTzmAeysLR4NkOPSi2kyJoltes5PNc7ImMoSzDJMEyPVkyA9B3x3b5wU4POAXROClz4eZFYg2ipOujthnRVElR6wItiLAWORak3cMbOXNp54Xp895b3piQAssQUgijkEKCk4QGAQMSdznUPZFrlcMvbcTYydcQKkYs7YUWpxsVL/Z7QovP+HOe1L+0Hg6F4YgmzKaBuG122xQJRxFgeWyLSu/K3ENLZuswixFsWOGRyf5ycQ9XpCUL4bU1XzrBqodniCQbbYGlMgGpkViFYxSKxPunhTtBSFExQdexEXEWCe+8LYpbQJovrcpr/Z5vOn/K3XLHIlJBiShAggDTsSsgEIDKXXZO291vMuljl+q9ALHhqXV60tJsXVxKaQCuze89iZygcgOmdpM97mn5eJ+VkT3HBeSvpmtOsAPnDj9c19ylOeMhgLsU/jIaTEo7X+vMf/JTbV3aqlxVhtZ04dNIEtwFfXM0w/olY9443953pmBaI9F5G1YIlQcjcQxcoN2Q4HRNu/P1aFO08Wvu3nZQ4puAWMHTGGQBRwJvnEBRU3jUuGTfUa4h6zO1+F8lrz8gVieIAG27/ibR20JJiQC2PJW8P2Ae/UTu3nJdvUc7s3rjoQ48VYIwhVzdZnPUgmMcY8HYBIJH/8jQoRrxkbbrjYp7GwvghWj6EGQH2eWKp6XGHDCqJEMorXBNQ9yKxAtCcWTGpGXXxE8FnMx01SSAPUYy+L4l2cZOwtXMCIIZkvYGoBSi5xiyg9dkDpGca4povcVTKmGKcxBRwIBl0IiGJmmJfXAJATLoFq1Y+TGtpt/m5TbWYVwMW11ngomXSutIy5sIR2gEC0dy3YptpxjDtVO47GSZhjrBNTxrLtDGe9cvsRNGzYusx3iY3K1GOigJbMHkTdpMXBmsjsotpuhKDswBXLUeqwrknAMckcjQbGqQBcbaMwjGJ8bAoDsPgpgQQipb/yyiuHRdzKHO9r11LLnegEY5TkCRff8+KEDJMNKVxPOmKMT2qYTtMgJltX6SxA9BMBAppAEmCKSXKrlTLSb14mELVWgKpYJ5eei58sff38xImNB1YOL6whhqR9b35mHKtRaNcXTNHdybXl/DfXD6gRunz+rEE0+4Y9LBbxMm3cQtkJZsMNdEOp36qyKN7FSuaQYjN2rLeFycJTcslDWWVsSRwqSo+Zpm70UJtobCM9j8pYcuONpRIfQANIxAKxMR6aOCH9AED1uIt240VA5Cw9NwCppChdviRrEB8P/5f88dP7gKpHgNbfJIPup3WhtFFoCGi2a8K9ib1j3ylfYkhSMlffn3vddL/WJy8Y5tRDNInvkGQiswXRllGyLhYFFlNBVOlC2MtyfMg8JeUo3DFzKGDPpRfzAqJRAMxUi77EwAKi+yIn3V21zkXuVVvkZ079dJqr2Cfmxs1UrZKt01xP4KoLGv3IDqax/EHvGpKoIf4eO8QUgZ55xSixR+Dn/2KJYZk2xwBGGW8lRgDR3wOlmigm6WPrkXO9vEe5E9Byf3Cgty5ct3AR4HR6bTq+ZUdX5qNl1fV+Ez7wnJ8B+3i+eb/P4jUZg2FM7nI1M5PaJECwmSK6MTdJWCwDzKURIPa++neLXLxkAaelW3bbJMvJg4gLKktvLiVM9rHcqVcZcVaf24IoRmaMsE9baBkfSTsgKk4IVMRCddXC8ulOzqcndCeMjz555PcACqDkYgcwfCf3W/mP9/ksYAMUvV9cEwtsRZxR1t1c+7/r9n/uOVD0u3Adr0SiSAmS332va2IMuNC8mXZ7cIy0vxEnxhzdL4YeEA0jJYAZqANz9+Kn6+a2ey3dyoC+8IBwQiTf6Z7DbmcLou1iZAENdNr517pR1k5CIjucFjY6L6lzKCyDgdruyc3EQMU/LXIK4DUgSwnMdc7/3geX3nWu29AwJptKxNa9D1hqvmEsPbi8Of3BuBpvLFU5FADC9oFSTmXl1QELWWeA4nexSSDpdeOe1oi5BsyssrMclZ34Z8R8KylStym5A+QAKZD0XA5A9OCNuGZ/A6j9BLISxmK9SSw7LyyNQEjbbMT9imXqHsa1l5DyGa4LMPJchZMw87BbWMJY1PaPfsag+Jnkk/d4MP6+i1c1WxDtCSaDomMxFURNPktlwGoLsCUzPx/JXPAWJJEUUVNsCpIkkrnDVM2lOZaIShONuc5llK4yHZJyoikdlKZkvNtQQb4PKMkiq8E1poDUmHGNsS2szfjJcN96660D4wci3G9sSqyS/vgZdta62QTouSeAkmL19NcEdlgjBuz/QBJA+r+f3p9+nMDI+3KSZjturfgbRkL4B9sGpvIfaXtXQc/vmKc1ZTwAJDYqZISNBzAZDQ+AmkJ84lqND0btXt0HI8AoCSMAWn9vjHhNCU3tDYhm4VA0N2BQ00zYz3T1xl5M8MJG5yM1gI9xUPKU56RulIGkWFxQyQMZUN4F5lQ7Ec1NAmwUj1IKRVB8xiCbBk7z2ev+viZfrHmALX5ojDG/nLQalqn1IKCseuEajTu32mfEzY77DUwAaPoauE/Pi1kCQ5/l+4Ca381Vji6ZKj0vIy66+1dZQK8xUYYXkfJ9vb9xDUDWOsI0GQ7XAkBrdyagz6BbdwDeNVtrADexXuNiHL0PmHpeLBSI5pgdMt/VWSSU3SSaaLVf2IvYS10QYkIUT0urZCIXmZ9QCtliCxuzwBaAjjnzGuZhS6PXrr766kvKPEejGKCjYCpFvuu7vmtQSkpunU4JRdQwQCvuuZ40kPIgrjbQFq8Uy8OQgCqjBCxqdzPP50BBAA9UZJ6BAzCRwAEigDEM0+/c7OzkqbWUPrcySL9n7/lJdG5TCZXPZHhTwmS9pBVmHae8171ZTwBPX4b0qQ34c8MZcTFi7zUGwLM2OUkSKiEG//eTgSf1/mcPor2OQxan7Wwoec3UG1w7X7j1tZxjkXlI5oL1xyxYdx4E9kZJzBklTmmOWJ7kE4WO6zi3+awM27UDOBUkGCHlzFlHbZZ96u46a1yM0jr34JZi6XHDPbjlXss+b+64B6aEbABDYwgogAbQ5LoaU8wNuAAQQOsBME97eGA9QeEsJCcB03HGSukUg1uP3M44uieAiy1aX9xyf5tdT6kCsA7DnqdKNSaz7uI0JrW7E7Yi7lFBVJxHOQerjJov5zDNSzIPcREtall4bhqXnqIDIwpgsWuuIVtPgdKl/aLmsoJBlLb+H/NTm4lhS8pIbAg9MejrmCaRlAGK3ERr2MO6ljDFNn0exunB+6oxS+MCJIAlkOSCAkVj6XoAOcCMywpYNsUhz0LyHUlC1YQbQyOskI5Jea2e4eW1Om5phelzGV2MmzFw/62ByrlT6blhHhzOKMae6p1W8vnt1vP2uZ7MFkTrDbSNNCwSi0b8Jm5MhNXGRnPmSv2sReYjwBLAiNlhF1x382mRU3xxLYwOwFr86Sh+UZJsdOuy1ngvsHKtSmJcu1IbSYmU2SSLnWJyYJIidNniuOWYpngeMAUkADoupbUPOIwTJiZL7POBo3Gz5jFPzDKueB5TJfrienOcdgWzZOIjnnM/teev72MUGACAGUD00z2rDsCcaxNv16vUyFgA0yQUifWSUit/x7hKqMVDqUk334Fxc9uNieeMVw9AWxa7bgfTmMwWRMfcneyAMThcepPE5Yug+a9+9auHMode8HmRi5ds1ZOlt7/Z/MnGY6bZZaL0SdjGa+Jg3P30RziPlm5j2X/PAQeMEBjELW63GEd5gb+YPLakjIuxf+ITnzi8R4zO5wAQSR8sHHACjuzkSd1iBCBiUoxIQDL1lOloD7zjkvd27U0V44qEpODc/WLDQCuAli2ZIS7pQi/MABzruGWnUt5bk3A+s/buDGhJlBkHBuayuOPbTvLMZzFUxjAnnlbvIJ+XJLTYu4qEep913uq1nWRNzRZENwmrIs7B4lcQNTk58RClT8fqhY1ejPRcogCOORTgF5bBSIGlRU9S7uQ5D8YxIFo/Z9sdQpve11Mqyitpma2E4rk5krgtsQFmQhOU/GlPe9rqOc95zrAmvY5lBkT9vx7PCwiT8QWQPh9gek7oIwwzx11vI9mnDpxSwhS3OaVOrs/PgCjxN0DUe5OcSajBZ2ZsgGitG22FDtbYZQrss4MqbNTPnAjb6q2fnmM0eC7GkZfCSAHSno6nHlXJnPtYJ6cpodtbEE3TATsyUPosVGKhyNKj89jMAqLzFXErDBTYUAoxRQma2kQjp1um3Ok8dgWt23IJADBGx/NSXutuXcIIa3zwgx88ME0GQrY8BeTACFAAWyACGLjl7s3nCkNltw4QSEvATQoOgLC07DoCckARa0wxPfDmEgNvYOieuM7ZjZRxSPKkFr/XuKXfk3xyba4191evk17ST/dT97C7ZwbB/VdGD5D9jfcDywB3/i6s++abb17dcMMNAzgywr6/J/lb31ETQrVi4izW0l6CaFz69BrNbobasEDMRIICiC5ycTKm/JlDMcOc/ImNMn7p1gNUuMcaPQRggWuUYGqGe8r19F7P/ykzQGOc1SlqlpJNHS1bSikeUNSODYPm2qcpCMDENlN/yEgkGVRd8uqWb7rmAGSKyLEuAC6LjW2muUeOxch2zjDOKhJ6AI4AcPeNGQYEARkDwovwHAaaygQMuZ6RBbjcUy03zPhUII7ktexear2OZNFVb0gYRe/VhLrmnM/Uk/Zea1hoyhivk70E0SoskfgnBYwY8GzpssCqG1hjJ0sd6W5k3XhTGIxTtYVYtgclASZcMSEb5U4URsmTrYtjLd1OMq/t39TdQBFrCShhbBic/2NzvYY3+T9GpeuYahHhJu9lBO5973sPIAQ4/dwmU+6zXYMHRgk4scmcH+R5AMrdFi+sQgcAIvB2LX4HcEDR/wN4KZonQMt15vidlHIlBhsg8r6cVLALYaDovA03L3/5y4f1wrCRCsoYr3v1nPVzxx13DOAvGZcdWG0s9SSy9yCKyks65FyVWCI/c5BXFG9drd4iu5fMAcUFOFgFJioBE7Yj+WR+ucTcN+4hl/esQzRt9hrrBFQy5XZWYcqy6MQ1Yj8Sm63UbD2WmWM8gFp23I2V2VRJGRDmiE0CRtcjkeqzxFTFXSV0IokZ+mmc/ASCOVvIOAPMACrgA4iJ755Welnubf6WrJvXADnWKS4NPJEnoSBGAKGqYwtAlce5XxU74r3u+2EPe9jqPve5zyUjeNq+DHsLorXXKBcEUFpktW4UY8j52yl1ICfdWbHI9rIu+VOTMTkzXQIHmHLzgWUOs8Pm0oCigujYnE5hpfmb9j1YnWqBV73qVcOec2yv7rEWKgJKQg0UNOGF3E+9T+Gmhz/84avrr79+SIK6F6y7l0VPXNP3A0nxSoCJgQPzdFaKWw5kSZrzCBcIgWQXUor9c3Z7SqUS59xUv7pJ2rn1OG3lRFty1L6Wz8ZGH/vYxw7joGeAsMm3fdu3DeAYVsxAWFfGhWGWkOLhGBvzx0CfxWaAvQVRksE2KBYntlJBlOUBogZ2LIO3uPbnL+tYSdxnoMl1l0TipmF65hWzwkSxKUYRmGJZcTHzGdvsAsrr9T3AC1hhmWKYQAuAJuvs2jwo7bOf/exLbmS2GLf3mp9ihVxNn0XZsSaGgUtJMF7lN0DAA2gC7XRT56rXxA9QTFckCSw/PSdWjGVhabXhxxQ5KRPbNK+k6twmYOx9Xs/wEvFX4REG4ZZbbhkMlD6i7lutboRxcc6SdaViR6WBTRyAFcC2nfJPInsNosSgWiysCusiDhphtQ0c5bBo290Ni5y/TFEiz5sbrA3L0wYPkOXIF6ApQWgeMVVeRz0zaKpr37IOAClmzk3nGnO7JbF4NEQSCHhjPZJfirvj5ouvveAFLxiATAIzmeR6iFruWSJJkokBkOH3/pQWcccpOND2MyEDkvPNfQdwwDKBQhh6akfXAUHvGPE69mPzMkV6rvtZZLs3XU/mnMFwzAxWjb0DR+uCh2C8hEGweWPN0BlPGGGMeRrIld9P25dhr0E0N84aWWAUTeyjWm4D6TkgqoC7ZvAWt343MqUuk1zxtrO0JAGAKBeMiy+2SDG414AUI6Us+fvePNbnWyZj/gGYzxFTw3yBM5bCZU4XJoxG+RUwpZSJOV511VUD+GGtYqWU2bWPrSd/B4CBKCaqucptt902JIHEPtMc2SMxYms5u5EAJ8BM382445v2uPeKyjfNy0lyBWObFNa9Xq9pXaH7mBHOdRqLdMMnSBRD5Xes3hzJ5GP1xhIrNe+AldHEaNP17aSMfK9BtIqFyr3i0lO2uGHcL4MKQD3ItgXai5yfVDZpMUsYyNBb/EIxgATL43qZP88DPHFFMa8xFtEDUEqC8fl7IC3xCAz9JAkpADDhhDSrqIIZe4+/efKTnzwcZwJkvQ8jHKsddW8y82KdgDfxTIINMRbAEhhnZ1J2R2Gj6yoSzrpedqr7fRbfddL35TqxSrFOIRHPGV9nz6esyjinOQujlQ0TEnSqPqwvc1M/c1s5GBAlFj8lROsDon4aaCwA5WehluL7eUmAxsJPZ3JsjWufffOAikvtOUAKxChD3V/dY2UYJ5ed0qRjlM/IkQ9Yp6wulgIchRT8H3BFKkPxHcBNLBRTtrVTuzV/Y+2NlTx5XmZeYowii3Vi05iun4DUPWLdY12F9qG7/64FkzeW4smYuflmJBlYY2s8U+mAjcIGwAkHeDXcfeGhbBQ4WhCNEhoYCzIt1mrhrYWbZhaydwsL7cu6cenFvqZ+5qa/yfdKkih34oKpsaQQnsPIgCamxh0DpJij5yt41iN5JWcois/hjWAstY6TggFsa0IYQawRm2wLwHsiTvqoRz1qAGcxXIxU/DT1hz1XGjBjuEAbu3afj3/84y8Vio9ly8+abW6STRUNc5EklY27eUsVgjUgRyLxJETC2IVUYaRpj+dvATBs4AmkwH/bsT4YECUGgAumO5CSFAMUSawEW0ih8MJG7yq9uFN97TT1f73f2/cJywA0zAxrAFAUArMAmkBPQodB5B7XfeRi4ZgFJUn/BBUaGEgSNgA5vSUTc8x5P1VqyVJvbAhA1GLNZwshMd7ipcB5rJDb9WKcjIO4HMPfFtz32rItcrnUhCRAtG4AIRC1NlQoGOvan8A4e78QDtA1T4wsYDVvvKDazKQX9uuRjL0H0ZYdUQjMwkBWEOXSaWRBydKxe2pZxSJ9WRfwX/f+sfd5Lqc2Mnbi2xinBQ5APW9uARB26TVAJNYFyDyS7cY6IxiHUAAWK+SjZAqTbIvMayPhsYQNhstAUzw/00hFtve5z33uoIQy8all9aig6HUxTwxJYsPeeoY/St9ud9xm7I9FAnIxPsZNPBkImh86bo6NDRyoGxL8He+BweO1Kj3j9cCHa6+9dlgftcP92PeTjP3eg2iVlDsZCEonDlp7jXLvDCqgTdOCsbKPRTZnXU/yGa1F730eNgH0xC8xUYvegk+BOdaBaYqbAjBsIkfFUACxVQDp/xitJJSkY5ph5OiMViojTM/P9P/03RIUEhfAWnw9DTy4i74buPsJKB/wgAdc2nJYG2lkN5HrosA33njjpRCUmCkgcE+7duH3WZAi3gpWb16494yYOWNgxUqthez+Mq6e97tqC+EhvV9zXAp8aI1fpEe89h5E2+yrBWtQlahw52qbPG6dgmfuYguim7KShyjbMslWekXQY3/bPr9ptwyw43abU3OYXTsSCIBMAkGCyOek8YwwDSBSSI1pAirglCL0qYXVwNL35FgOPwE6zyYd6DHRPKqhVp5FMX2XdUYh6/ZCAA4oldoowXGMCBabIy2+4zu+Y4iZ9uotx3ZnHZu0htjcMkTCOX43xup9eR7ioliptcLwZgxzbDKPx9/Dipx42n5Pvqv3PNl7EO2JQRQXtW++gqjie4vcc7KwF33kxFzkvO6/Vfae+w6k6rG92aUjlgXILHZzlg7pEZ5GPVyNIuRURrt4cpbQOlEXipH4bu5cen3mON2czQ5Eaz9KrjdgFtv0UzmS5zBWa06o4Tu/8zsHjwijvu9973vpiF8PTFOht/u1y8bn5ztyhLTPq2tzUyjkGKUmI8W2hUfMgbXxwhe+cDC6V1555bAejKn1ZJ6JOecxMFwMofXF4FlT28pBgWgWFjbKMrFALHztFG7wWCQuGEbQ6y14LLJux8kUySLetP84bdfSgs3DnAQkucUBEgs/HYhyeJrFLu5FGbjqaZGHaQBNix+QjnUScp0ppE+DYrFUjFa8zPf6TuvC/4k1lLPT44IDP99JSXNKZDLyFNn92X5oN5OwkUSm7/AZgLQqqM/IdtZ8trEABF6TuV8XClnkTqHj5sCcmtuciiBmrveoJKK5SX9Ua4XHYi6tQUbTHPBeGUXSjvE6r+tgQDQKncYk4iDcOgMq9lQP98JEJR4E9CnIscsUd35ModcJNzducVq3+b8YFPCKO5xel2mwQXIOeOJblCRNSdKezdwlBjomOecHSCZ+KX6aM37SKcn78t0+X+aeYgFL4J3EVk7H9J0evj8Nf12PEIR1pY5VFYGCbqwIa/VahOLm0DndoMRt7ay7/fbbL8X4anOTYww3TZHoOyNm3IVdjC0DJeQjaQRMAah1JgFl95i1ZU0abwbscY973ACqkXWG6uDc+XU3SxEsUOymgmhOmOTyU9LFpR+XKfE3bmkOEYtrniYaFrTXkkUHXhZ3BAhhkwyexAC3F1Cmw3tOsAQs2drXE25cPSXTA4AD0IQIADggrWf+mP/sEkrtYHYM+T3HcWxy8+LNpFO9h3u3ziSclGsxBIBXlYhYqGsEnsCbm4kJeZ7Rtx1VKOAsGmQcgzBkxp5xNu7JsjOA9dgVRlDCSMLSe4VezLPEknEXjzbuvZMLxmTvQTTSY1OUEJV/yUtecslNI5Rc7Aq4Upa0JTt2IF3nlqf9GmvOIGFwADMNPIAT0ArjxLLqCZmsPQaXNmTi0cY+gAPM/I75xaXqSb4/YYHEMwParsG1eEhGhV36bmDsu7jp1gYjG3fc93rONWxq+jz2XK0vdF0AHbj6aQ1SXgBtbLjujLiSLWVOtrjaTGC9UuZsJ3WNdWvsIn1hGIVOeByMcg4V5IkCUQYYqForQi5p4s69Z3wlnsw7gmWc01LvKEB0LINGDBA3jFsm3lWzqBQ9B11ZrMfMRqOgAYH8nvPQk1xJ0iUZcgsWWKR5Rs73SWkQSUNgCxtQYQTGO66xhZ0jMdY11MBescmAJbD2u7CM68h35nyhxGDdB9dNDMx1WA9cOmCZmGf6bI6VPpFe8X0dP1JZO5Yp6+4auZKuUaw0ZUzAU1wXO7IVFMgCUgX8QNfalDk2bjm0bdn2OS7GxrwbT0zSPJtT65M3wjAZV2uiNiiy3uCDsbYOuf8MmHDKVFzYexAdk1r+IONprzQ3injeQNplIktvsPL8vgLpSeJltVbTYjImYnk50AzDBAZxk/3Mkbk1WcdiU3bAyA3CJIGnnykiV+aDjWIE6zq755jefJ/ryDX5HZPwmuy966ihAd8h6eQ6AtiYb67JWkhTj3VjsolxttJL+FBq1wtAMU6KiukAb3u1XQdPyH1gS3ZfpZ40xkQ8FeBT8EXulN5aN7Z1SzdP09oDpLwSv1cSRawR8VGGDQDzELj41p+5qcnKdcnngwLRXgkN6yLupEwmIEq4hAYWuNpKiJXsM4i20otl9phM3mMRYetatHE1wzQjxtEYeTA6Ob8GOFF0LpP/J64JVNft+qld2gFygDOlRWGbroVbXgUAURAgmSST7+b6ujbXkDjYWEyxVzq0aTynSAyTsRGXw9qNxSMe8YjhdffoOt2v+2IIuPnYKWYqo09xJaEwU3XNmHRb8rTInWJMgKgKCGPNO+ExMUY8KEw0AOo56yKxcMko6w/z5+Z7H3AVKzUn2SK+TvYaRDexr+wewU4sRAub5c/fAZXU9WGk2e98kbGn0zDKFrQ8n10XPUCrQAvMZK4lQCw8z6dyATAJuAMmAJn+jRYhlpfjcj16RfTcbGMNNLFb4GyRmwuggmkK9GNubYzR9cfdxgzsj85BY+KLHp4HMgAz15DjicfG6yzBqN2w4afrSe9KDMf9UlD/z159ICtcwnCIybleTFvYwetcS9lmheCyzfV44bHvP3Tp7WPPT2sSIeKKW8+qcJ7//OcP4y4Gn6QfY2U8rS29ZJWV8WgCtEAVLiBfAJWsG9u9BtGpi4ZSWbAG2GKNK0qxWXuvKbpN7GkXMrbwT/L9Y7t/KCcrzEpTXG5sbbBQJWfPAEp/Y0we85jHXFJ4TM9CxPr89Bhjmmk7hknWTDm3Ku54doeEhVax0HMGO9AGlBTE9XPJ/czxF+uug5x3HHFs15cxZ5gpI0VWZoP9eJ6RytlH7sUYp89p1ia2nlNqjdfYUcAXbfR3LW2pVxuPTukZ4yW2KRaKbWKVSSJb34wTo8U7TQF+PidHYwux1B7EY4Z3r0F0G1FCgxkY1CzUNCNA/yk9V2DOLtO64vZa4pP+ihYS4KKoSr24iCnVqe5sFh9DwiXCfPyNWF7OV2+FkgNCFjyZet+d43xreRPQ8JlVAoQARFYaOGNvgDPuFuDO+UHrjuRtjcJFA0t16bEZYRInlRp/4+n33B8DkhMpMSEsiRGRlJIUybbVep77MYHmNpKaUWP6spe9bBjDNBpBBKIjXmeMrTW4wJMyrtarMJP3CSPxkKzrtsNXK3sNolN22mTRWYjZM28gq2UHNICUwmbAzhtIx3ZAtPc0VqeZxhhiuwFOky7Ohl2L9VbX0uIQuwy7aZMhfreoKDoXBwj7HACW3ThcJKAZYPTIuedcdKDNGMWV9pl+ppGxn74Dy5Q9NRfJ2uc8IWCav1nXYzPXPra3fFdSqxp630tJJTxsA2VI3CvWmbERQmHUzSOmJLNsXnPaJ+PnM1KG528quz5GQF23lZhYq8iR8VR7CxwlkY21sVMNIUYtbEIn5Eusd15q3VoMSP0Nr6w2/25lr0F0yk6bqlhYD5AI6ETEqQTwDdYuEkw9oKy/5z1jAMoIAC1KCSwBZ46L9jPuCQsLtPwucG4fcZhlb192dnlhT1xQ7pBFx8WXtQSSQJPSY0l+erSNG7DadEwCjoAj2XsMAAPNzp+45GPd3COb3PJ2/ncJqL3vzU/riVsvTsfoUFZjgLEDRkoc5m58jCVvSZKDAcFKc8BivqeWOx0jiPaknX/GXihF3N36Z5Sy9TPVG37aXmt87S5LWV4kSSn5lIDowWfnxxSnBp4V0Qo4VxA10DlygrKnXnDXbv1YbI/7QdHSGIN1TN9MIJouRlxk1w8EGYx0EHJmESOBWYrx9I6Pzhj5DGUfYkUYKbC0yJJJjliMOdc8iRDggPFboB6+2/PJ2G/aYrupvOgkWx8vyv2t18l1t+40G9Ej9ZprrhkMIcPDqBljnpDx1ZMUiFJg4y4MYH0CTcqsPIryt93zF7lT6K+1r9Khnp5qPI2f3Eia02RHHN2qZXuErvl7YZZ1W4v3HkTHXOGeGEQxJzEooNkW3wMO8TkAcJ4gus5NT7F4zoXBXIA+sGRZA2YWivvJIWZcZIyHUlI2v2N7BJD5Wwrp/inx2KJIcbraxBxf7HssNrFK4IldKgrnkgNND9dh3IAlq5393mP3GZlSajQFBHsJul0ZwV6xfRVjjYlSagkLAGmMzDGPAiPHkuyiMUeU2ZjzDMT1zIHnJEcwLE2qze3CQu+UOhbGTv9YySOMPiJ5mu2cxjM6kNaHbR2p12uJ09h47zWI9sod2v9HEnTGlsRGZezEphIbNahiIyxVyhrOWjbFcjAODDOuOqWicFhLthFGgD1ABJZc5yvetjc4rnL9fGEKAGt/MHZpayE3smUzGSMgSemVNQFSTFPXb6CZ/cestwUGzFNalLgd6ZUXbSotWudJ5Pl1r7WyK5BZ9z0ZU6xdYhO7UUSfagMhkvQUwHrChsyBdRpX0loVknEoHhKgRGfsCJJDlimeiPVo7Rq7CqIMkDE03tz7q6++etAbz1fGSgDx/2vv7nGrWIIoALOEtysCUhA/AQIREBCTECMiEsgJYAFIIBbGEnjfPB273Myfr/18597pkkYY+/72VJ8+daq6mvQHjGun+7MM55ccqP3iHM8AA0sOHBClhwi1XAYu5U634aBTDMXNo7nQw/wrTE9CAZjW8DknQwoNAWe2MApLAFs1gGtSprQIIHMS7+f7KaWhc05lvH1W2qikBhZsspMBvP+SdpkjNpbsNsLs9t5stV7S57KoCCMl+CQ5/D9HhNQJbHGXDDHeooroqCa0yIR/aFISTW/L1STHMGNhjmeemMdpPoTtG8t0FrOgqUAhi1VN31zj+yI292PqWO7YSYPoIRoZMzCYmTKI1Ch6HYMqpMcEFXQvDd6UjWmbGImbmaSM9wXi3k+IDqzongxoWQkBmfDDv5gHRukGV9AUEhLOOQEmm0y5yQaUvb4sY8aI9oONCg1N0ilt1PtaTHQI93xyAvY7V71w08k8dQ+X7u3WQLO1jAv2ef/+/WGC8wGT130HojnW5vHjx8Nj3GM+gkmJREx2z9dWj77NP9UxLi1q52ZL9zr+SwoBoli7krI2aZQtnqSSbB0278wL46rUz1yrbP8sw3m2FMbVnxNaCUdzzk1b6C25JIwWfuXs8aXM75Lul3ABaLqhmCCg8/tkuNNtCEsWSscBJIp8DpMMc0zvSk6RJBOHAJZCvpwdkybELiY8xFyBqJ0wpABMJmwmYX0cxuS02PgMgJSGLBwFonMh5FpAuw3gu42NCndlNblJcnH/3E9M1GTGNN+8eXNR3C3stNjR5SSl+AXf5UefP38eJAFAGqa0NgLYkyEfkqRIQI3qYuYcvzZ+5CkHDFrE6P0pyVsjl5w8iB5qtBA1eQa4ZuqBm2w2ppqzceZsjHUCsXTMBsq2laanZZppxEwEE8jnEWID9xw70baES92a8NzP0dH8XE80BIC1zZvLa/s+Jp9GtPRRqy4QnTKOpHkL0LdiS07lbHY2VWaz1bD62JZFHDACPZEHX1FNodTG79wfZU4WP0k6Egr/yOIp1Dfx6ff06nQr6mN9aVmw+L/xU643ZcbPwkV/NrbIRcZ6bfXD7kC0Ft8rggYOFUSFTnRDYCf5UnuNzrVpc3F+TDDsUEid84EYfUaYJjQPM7TqCau9VwU072f1zA4gIAk8MU6fL0kmbCZd4DEc3ws7sQpXEE15ESbpu8lcmoTef6yrkvfnTHQ8k1bNKGbkc3qvPmlvZnyC79HDHzx4MEQe/MaiKKyMnOT+8oH0KLDwPXny5N779++HxR4Ai6gOlZ7O0TLH+by5YH6JzLB/CxgyYYzNP2TJImW+1ATSdcZylyCavc3AgM6XLXYx4bW6PQ7LudsdPlmhwjjphQAup4sSrdNb02OSqEkvSSAKjABqMtxV26JtCs19BqE3CcBEquVPDEiaROleJPQnQ5ArfL+8bs2U+wwmLWlBOQ0nordxuDak9zwMmTbqsepMgapxY2ndlnKmWAfYZcsYm9j0bGNGE7WwWxT5gJpRi7pogM9IJvEXzIk/8QtA+uzZs4G15nW7XQKpcXn48OEQiZnXOUbEvDe3EQi+H/aZ5469HjvL7PxNjA7COel+CpxjWKVu4ykhigExmXNhNDYHPDGKZFCxiAy2G+W5LoAJ5ITCOYKilgOxnLnjAqDZ9+7/MXqaCSTk95oYJuDMlknfZ8yqU3gNoOk8H5dJ6HuGqbYOBCgBr3GSFW5LQThVZUF9b/e81cnNNyxAIg3jL6RM0tC4pxer6AFrFYVYhN1z59rzj58/fw4+kdNEO4j+ZxkHIJljk5EPBAOQZrzq4w+tVd41iDIAotyJk6bYFnvEAgErgMUWAGf0SLoph+bEMSzBa7lBGCLHzrEX2Fxd6Zj3ApxA2OV1heneN/KCZJIVM2f+pEN7wHnsxqYDe6x9DMAT/slA0jiF9LLBLuHMmA4EeAG3x/psWLHX8R0wo2yV7Tto1lvKxtxf99+iWQ+ycw+r/5CFyENJUmKtGKpsPd8Frr3n6FWLJJWWiWN/v43Ff7cgGo0zx+9ih9EuGeAEooBBaCVjDzzzPP8CEAwQgwDEABdAATwr4NhxF7QZzMOEoDXq3ynxlFo2rwuUsEyvKfllFaWXYisYitedA9ClPeQ+t6yl74fJyL6brFMF3N4XkJIIMGMs3XsJjywewADD7gx02er9sDAJNT98+DAk+oAiaSZmjCWbEj24D6IHC5ksMt/gl/zI4qq2sYPoVZvrqVH9fE3p1NTjdgmiVfNzCY2VkNBFqzaKqQG7tHxjwDY1lunoDjTTbGOqbVbYJh0L4zQRcrgbwwKBJrYJjMkBOfly7KTJqkXO7ehpd3HlX6K6kiXM13ZEzCbieh6XbDKGk/pU38FZQSQMY2IRwtxN4By70SfxvNVQk8Zs3FVAkFaMYcrOXNkMYgETAXgusOV3FlMLuEWQ37gH3f62GiG1oDoFnks7IKvtEkRbEy4BFCF6BVE/A9Domx4HTPL/NNkdMyUqnD6F6sAY4xSWpTYViwOcNC6gDMiin7bHWoyxzEOYX4DRBFTSQX/9+PHjvW/fvg3vid1g00ka1STc06dPLw6LM+nTgcnPPjsA6ExoneVeWiTVJ1pMgaFxBKLAk89YdCUH+YVoBfBaAN0TEhMf8zr9aOXj2W5AdIyt1XInYAYYOXPd3UDjFPraAka/EgpPHT1BuMbKgCTAFPrKagvBmGQS5xeeYRAy61gIgBK++3v6cNbPfRPRe6xBS743sLZ/WLmTCgVgCvT1WhRW1kYiNKXXr18PAEqH83ibAiwAGDVNz0TvzYOvZ8bIwiXqcb6VHUpqGxnQtJtNdEM6SWNhiz0/tHPJAi1x4jW6LdvamubrkJXdgOicLoKZATGdi6z+rhhGAEgA7dQpkf6ebkuYgwkhe5/uMMwEMDlSnoLtCcly0NrYay51Bxqzsd1UY2MQRooBv3379t6vX7+GWlCF+FjN8+fPB5CNppvuTQCTppuuURYOcoCkU6oGepu2ecs9yj3APCWVLEwqILBRZWgYqoVWRES/xvpFPxY6ujRphc9qDkNi2lszktuwQxb6do7tBkRjU4kXQCa8lemsIJruTsJeWmUMuHLmaJ1YJ/aJ1aUQHuhiCNnCGa0TYLd7nu8adGqoHo0NoNvdITw3eYWNMWEjVqTgnmGwTO0oYLXThq5sccjrs85G15mknhrRT58+DYsZrVTkwzBSlRz8y5VTBdTvvnjxYogIEjV0u3vbHYi2lkkulBZWW9Exq+xl9y+GiSX4u+QKnRRw+p1LhhRbkD0FxrRTjIFEgGEAT+FwWxvKbmMf+iHPaRNSwM8klvQCimQIlQcpzVJW47vSRLNRAKCqLrCgCCs9F3tKFUGf1OPWLuL+j41azIypBduiJFFk/I05xu8eiHDIQbLz+oqSXboOfbfWzrHdgOgcM0pYJWS3+mOLWFeeox5SmE749ztMjTPrnpSdRAx7S7jOuTl7moeMveexrR0TC4ZQnb759evXIWT0N4uCxSWZY5P6y5cvA3DWs6pMfuOEkebo4rGE2F5tzAerpMTvLEI0Z7uV3Avjq0mJ8jr+pMhedJPjV6q+3+04thsQjc1NaOwJa8Qgheopa/L4HCmSdnOMzkkC8Bz6oWRRDmBrs/ZbBZN8HgtBdklZTEzStBTDoH1nFQfGyAKiy1BrQk1Zfo8VngLfWne6xe9/DJta0MkptFDgSaMWDViAPU7oToOW5Ky76LawGO/ddgOia1dsYbgQXEY9IOo5stIu2fpk07PbCWAoVamF9fV9tir414RV2HjORbIwmMCSTOQLDNM+/tq8tjULj8QUFo+Vu+h1ynK2+P3v2uZ8sFZMOFCQLEQisqBJ/rnaBjV9TLdhuwHR2BQTSikPNqCzEaC0zbOyBsCiZRlwwNRydvrYAWy1Kcd1Cnfv2mrdKClDQoPO6RiKtFhTVoOBzwFoTFJNJlmijezx7t27IYNcm5WwVpPdk01ViuRv2R8vOnAPLGrVx9px7HZc2x2IttbWUQIUDqywnAPT/YTmQnVaFL1PONUmiZaYwZZZQ7635JI99BJIyrTmrE1m1P8bN7WyXgd7xa4w9z7h561WTNA/W6tdtvpYbsd2D6JjJoS1g0noDkw4NfBUvxetsxauj1lbn7l11pVeAFi4CwtPV/y1z2dqSckcMslqZJV85Qhn1lvmLVvbWnDLC3C3DqJ/TeQ4MG1QGApQ0uA15T513/qcHVIsfwyrn5PupsLAnno6aLUqSYxN7LQWJAsYH0kqEkB7vk23S5uSepZ2qG19Ud6T7RpEW0etDpxjHGqW/bpZ5lN0cN9XEkOZFimjnsWd7z1Vl2hHllrTdPXH6GXo29NIu13aocz8FH3rXG3XIDpnbenIqbDKm5q6REmgsY0BbAw8VTQAXuU3xsYOLyxU8k31gt1QU8/t1u3UbdcgurYZwdTv1topJQLSPcg1FYZH3lAClcPUXErC9CdVL0r6AKDkENJIL8npdq62axBt7f8CulMBUJYtnIBwDPSwVNUJynBsNJAwcg6QzQgK8OmoJADndusGZfOB79+Lwrudq3UQ7XbFgJ3trOpCmWSRvqfAkrYp+65qwe9ddtdIQv348WMoa1I7q0zq1atXA8jSWNeUfp3SQtOtW7UOot2uGKZJ4wSYCueF5QBU1h2rtJNGZyslUHYnAdCctaRfgGMsHj16NGT423Kwbt3O0TqIdrtiQNM+bS0Bv3//PoTqaj21/AOgCuk1nsZWbfMEkHRRWXmH36kRxVwDoEthfGeg3U7dOoh2u7CcO6XO8+XLl0NCCOPUy1LhvcQRUJS5x1RtjbW7iz4KPD2vss/OQLvtwTqIdruwVBEAT7qmblT20WtxF1AEokJ39Z9atwFPP7ev0wG0214MiP7+l338c+wP0q1bt24naL//AKAFb/V5kXgyAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek2" width="216" height="154" border="0">


mOridSxSmWPd7Zf3ACqPJ82iueewQGlllXV5lqpbbf01wL7FLW4x9BBW8B8Rt1XDDcg1WBF+nDWghuHYTy42YgFa7DXjL46qfjJt6JZFt53UzL0g/OWXXz6MuzinuJQ4qP9zcdQBew441aJimAydwn2fA76x1Jk73wHAgFdyEQvm6utze6c73Wn18Ic/fEiCOYfHPvaxg4EUw8WQa3efJSZ+/sTcM9aMOZ3jykuW1ooTeoeN0kMuuWoVjwDq1LbQyJRe1SZB7mLRlnHyqqwVgOp9jLbKrACV1N1T+hZy8WWNIy7OACpOx2R7t+lYFuO0ZK89NxtzpLzYogQSMFReBSj9pdQssXIRQOqRQn3fy5bgemwlJx4YreQiBbzhhhuGRitirI985COHkIOQAhagXwBwTwOWpYrj/EnWqzAfb0m3JzuYas+Jmsn3OlJld6UEqxyLEsBd6lOr1OQt5ksnhackqSLWidfkInhgtV/w7ACVOLm4gSzPa17zmmGhR1yQMgaMxoLPdxbZXKKcQJW114RGgxreAAZQAXRbYbUdw/xwz1h7x3vSk5409FgV+H/Qgx40gKp91BIMGloL5XiQxSCeT5FZF7/0EH+XpCbZLkrorRg9vdVlHx5IWLvZJK8JdmyTXB0TYKkaRSy1AiosEmoQkvRbfvNCUvbIv3rMUgPJYm1YqowbSxTxf4AKbLGosNSpkolF/k8yJnHT/R8ACqXEQk91kqou2NT45j0Zf8AJrCXBhHEYSyB+n/vcZ1BYi0LSUWxXyCfnV4+zyNkXtc3il6pP0hmtGvWsa0SA8VVHDUyf/exnD+VUABi7hR08KB4RfEi96lhxv1CVBGnCTTws7r1EVC855nWele+pnQ/wzw5QqyTjL1ZSAdUFK6vyun3kKRLPhS8u/7j0gv6JqfaAtBqq+lrv+dhvpQmFmJOAvhCOEhRhHa6+sIM6P1bfbjmv7VoLu8hhC+PL1bY1WmhPyA9xSqyy6mNiqYyxZBHDnESpxBKGyUvyXNiKoY57Ht33f/kCoUQhKMlUCVjeGlYKVIUTqvguJg2ThCiEth796EcP780WUOuWMAMMPCU50g3GRYhjKMkBqKTNCi6yuZzUbqW4ahQX+wSeyqYkF92BUtwLy7A9lYIqWQGoZJdY6tT8H5duLDo2Ldt4h63h5EJjfBiqhBBQtcZ7N4sU56QvPB6fgxWSpzACGCJdNgRhm0BSgiuhgBwrgOozmLDQFKYKWH0+txBKKAIZSPMmYIsVS7zadk1mD6hEJyrNC1xMANUguEADicWKqfS+u8ibyz7HJfFahlAigSImzioEIMZqTsXMhXKW5NTZkzHPA+CpDAFMap09uNXCQLZ7JleSYyTjzxBLDqkW4QUpBZSsxhyFBrHO9JgAhL1NA/6P1QoVqDgB1EIPHkBWglZ5oVi/c6ylnMTng0uzBVRSM3p23CiqNUgRoPrKV75y2M4o7sItSAyELKC6f6lzYH6wDQCqMQtjiI1SXIBqftUW8kS4/rURTluPuK4kZmwnzK66Ub+3zXfHtj/ucg4nLce1btoaz97xAFBK7LA865rrbj2rDAmj9H/6IEZZ2WWdX7qDzfosdivvAjMAqEdKAFvjXENfwBkwpmww5+27GGs2FNRjOD8hBp5XAH/2gEpcJCvERdRwumbcMB2ZPu+zLomlLompeUkWABfKXHH5xVHFVblqQJZiWlxYqjq/AGoLoFN7s3vs4zjmf9NEXO+a6/fmqovrtv1O7Toa29LZ+zyxYYQ7DkA1z8EeeSXADzAxpipDrG1G1nZPhnjs/k6qAXg+YvBirvAhTHMXEU4MyCvPdK6OqV2l8wSiWLC6bOeZWwORgwDUZPyVMIiJVEB18QbS4uQmutij3kd+keOTCiqJpeY+YdgopVVPKHYFaC0wC+nud7/7W+zCWifbtHU7SljovIWUNh3/um20ChCyZs21ZI81DKQkexwbiEpQYqEy9/TAc14MfZDIFCsFqO15+U3hPnkWx+D1+LzqkXViE4FeFM6PG+98sGMbC7j4Qg5iqWKlXH+/DzyFBoQahBj8ZtpaklkDaiR7bLEWGT/gySWIsByC2LJ6rNWSnJq3sO7myc4s7hyXSjJCrJy34XVzaqGNlbqQ9nWeicUhfkbJLcredtZdje0mReO9OxNMMb+5SHs+6/5PeuDpmgGQErkwPQCqisO85mZ45htwSkhieYBJ6KfuPMJK7arDUrFZrnw1snUsgR2W+sxnPnMAYh4Pz7Z2rMs5Y8Liqs6FngF65+r/gN85qDBi5J2bYwFQHhQwTd+A9rrJrAG1jYeZBAkok2PQIqyMulSFvRZqvruw1P3IWLwxda8y+0DVc4uNy8d9UgdrYWAvFh8DGeXdBMRSG2irqySm38jvRo7D7Z76fluW1hakzw1Ix6Q3h+3f9vMYH2bHTbZGsUVgBVxlyYV2VHnwSAAocAJaypkAZSs+L8bu1jt0gvG1vnt1544jVGDHH6OM2bbAm8/6P1CV2U/fCbpC/yRJ/S7wFDbAfuGOhKpHbqNeperXrAG1St1jKwGFpcoE5j11ZHYusGoGZgHU05WWeU2BiNgoiy9Ew+0HqhSaC+Wv7D9A5eZtAqgR33nGM54xLGLNyDc5z6NcYxWvhfmoh7TA6WGSHMd9LicpvbHusVFABECxOmMPQD3nOhuHdBxjGAFUHua5Zu174tjWdwA9/XsdS1ivPV+ADFABbrZQ82idAw8o15TqAC68cwCealSBp/MS4/ce3Rwbm3qst9DtyauaobhQbr+sv/oz7kVEosOCZP02uaHWIvsT7h1XSlmM/fx3vvOdhyQCpoqxSC5IXgDeKYlCW3y8Fple/Sxta20/Q05KH/yGTDIwvfrqq4dSGwvWQj2EENS6rZrOH0hp5cg9BqS51Y3nHkAUOLl2zFJcE8EBgu3dHVpxXJ4mYuRYvJYkhrzuN2XyNdgByu2cAkmAiP0CXqzSfdAQMICazzFuPkvHgKdzbRuc1ONuqy+zBNSe5a6viY2pTUsMLiIewpIJLE911V7k+KXN7K7LClt4GIQNG1xELqG4lbml5Fw885i2fr1j5PgWiUwwQOWyYacWcj47dp67XuMYOKbMBiCoVKCDEqlhO8d5Ltuc7za/kxKj/MUUufJYp4QSoBOjBqQA1LGRF0lGjUTERbFEhgRQ8UZ6txQHch5yIWKXjufY5h3T9R7goxNIkvf9rvex3rpzKuJ3xGSdg5CDsibnEkZbu5glgTY2NmM7BNdVMMwSUNddJAW10ChsBVRi0LNrYht3cZHjlXWLmFuFuUgecROxEfOJffhrQYSdcNsCnPXYWagWpPaAjoOdcv3aONtJX5ffwbBlqcUJr7vuuiGWC9j9f5OE1nGez7r3WjHOYp3+JsONoAA5//e6ByaZW4dLIvIyLvrfvfMMoTWXXgw9UWjvmIwoz8T6NfcYKBD3fXF0x3RsD+v9yU9+8jDHKnqAJM+lxkgTnzf+WKnadKEjjBfYkzEWvukuwU1KMWcJqOvExbCA3DrxN65HhBIIYrNUFVDnGq86j5LWgVksANECA6aYa7LzjGNicWPzhsnYx20BSXa5X1W2IpNd6kbHvpcFmdfrQowryZAr2cGuxfR113JecVM3afgy9dvbSJig5EsSQ+K82ZUE3PwFZh5e59Zjo4ATQ/W7WCYQdQ1AkyE0R0nctC0cI9it45tf42E+89ya9b7YJwDGKoEkYwoAjaNxS2MUICw8ZI+/zP9YKIirL3bt/fQCCKCexs0gDxJQCTovOWXAKqBSEosLwzGQ7U3gFtmvxLgl5pU9/NioBQ88AaJFZmFbgMnWt+6WBWKhyeoCAOxUDM0i3ZWdTgEw1gZ40t6wLRzPd4ED9xcD0wmJ4XCnAsAz5WZucm7ZuZMdQP4CpjwPEBpL7AxIAlPlZNaG19MABKN3TV6znlyPc7RmAKd5AHDmSAwUwHmMxRz9juM6B79tXZofoQJgiukSIAn4xFgRn3SIAs69bD8xphixKg76kkbnvbEE9PRACKjurDwOWTd3BwmoFhKrabK5d+JnqW8jXBOWzEIUp5vzDpXzKJkLC9j8ZLupWB1AtXjNnaRUXRB15xzBfrBAyQpuolKp7FjZpfVf9Wbq98IO6RTGKeFy73vf+83Kslp3EFhoWag/gd19PqtqYWr3Ts0e1weAzL28Alb+AkK6Dih9znMEwzjW7ZYB4tyBIYX0gNImC+MtzshIAExgyqAFXIGc865bgSOOm3Ip3mLinGKe2f3EGzE/6kjDQo2HuXZsj9q4pB0T4+nzyiK5/eLuyicV2fc28Th3ng7DU5PWpyEHCagREwxQuf4aFGfwWGADz0qxbBZgryaQLEC7P7EYuI8WnEUIGFK64nXlL/VGja0IEwjvABrd3bEWOrHptsmeTFUE+L/zAfR+K4DafoYAqTve8Y6Dm+qOBc4TeEma5SaH9ffopusHlN4LcDIoWF7YJffd9+l6aigxyQAIcMLcABQWaCy9BhwBpb/Ak0sNLD0XxwaY+e66cUrMmwcBOBlEz42L8/a7MYrODYgCVL/pt3rsPmM3tr03CSYxUgk/XqhKn54HSq8CztUIpLPUSa75gwXUDDprJ6ZSS6gMmlgqt18MzkQuMj+h7AAUq8RuLEqLBnMRrgEy5hEDSi/LSPpRAl1uo/BPOo6dVHgHQEgyKc9zvlhSb0EnpMHVt4UW6LzsZS+70IaOIQCMJN4TnY1bnoJz7A54eh1IeQDEMEog4+F3sE6/CbCNp+cAEnj5TQBWO7JtKn4/2zMDpACUG2++Epc1PxJT5oLhQGTMrXPt/e5USGasqgN7dmde69rcp6F0L94cxpvyLmMXID+JZGXk4AHVRAJVjIYypo0W4UZKWCijieLnu2Rhp/sVi94ixGIAY27BQvkBqgXAIGKF2SFDzJ9FpWWbeeVKtmVS68pb1kmPJYnx8XpkmjEk2fuElHoL1LkJQ6iNfc5znrN6ylOeMoAlgBr7DhBI4TlmJ3SAWSIFQNPrAEoyD7im/KeOaS2X2ibcla71uXU4xgmM0gqPIWDgGEKA5VwwdawRA02sNbHiei7t2G4KaHUeXLcxFxuVwbfdnMFKU6QIYwN8/TVPMMJ5mQtYkTDBSeDAQQNqSiUEoXWiEmCvN/QTT8IMKGXu+zL3AuvzIpk7LilA5V1YuGKFyR5zD82pxYyJJJsMlMQz7ZYDtBYZ8G3vye6xaXZ8KsOf/wM0bqZEE0PtHJyXhVsBsuomvdNRCxhhVc5XcXru8JoenZ4DYOPhgUk5bmKZiWOOxRqPIsaT4cI4s21UCMZcAFYeAtaLcWKIjBdgAlLG3Tw5T0y4J9vexbatM84xwvp5I8iS+DQSJZ7tnPJZ52KcnS9j5vYoxjJlWc77pO7wcbCAWsWksj6sUQVU7grmw+Vi0SnsumLdRU5XsB0sFYhwz7CilE9R/rxm0QMWrrAYmhi575r3WpNYZd289oAz3+uBVgwAbyhbIYWbJKlq7DbHyvFlp8VThQkYDqDg/wCiNj0GlmMZ9OMQY5d6U9UK2CYjxnWW4OPSi9umoYhrFeYAQObEOGN+5mts6+hJutMEMBo7+qBpyvXXXz+s8wc+8IEDUzam5iJ3TXY91j953vOed8EQ5FyPWw4WUKvlYrnTwUjrrtqJSvZfzMsiyG1mlxKqeQkF5+KrT7TICZahlMZiwJyAAQGuSmc0vxDD5Jn06iC3NZK9phfADjuzYFNP6XedJ2CUcJLBB/7YUO3FS6JnXFUZaXWRSrxUJmC62U20q4QJx1XPnnVjBXBSRpXuT4wTgAGmxjGgKj7Kfcc0eQtioIDH+Pu/a+udZzUa69bUttUWY9frPQbpsssuG4A9d9KlL8YzQA8DEndO1h/7ZojpTZJvx02oDhZQ24nkbsj4U3JlNBEuIyahEqAHqAs73b+IEVq0WF/K3xhJbhyvI7FVYruxRUGAUtq0bVO03YsrBpw8UpAOgAC6elIxO/8HVBicxcslvuGGGwZD7hqcc+v65/ewO/E+56/sRxxQWRXvKlLvNpHzyf9zbrlOYOj3k+lPgb5zSymVMcNAgabzzpbSJM2Mr1IkIOT8suce2FhPiZWOtenbFEyPS2oYRyiFMTU/QFXpJG9Bnw/hC+EYc2PusGuhCrjAIMIIJWyucdtwxDo5WECtMZYoiO2oFmUFVAokHuR1i4+lakuoFtmvZBeOhWLxYxdihkDWHAFULEtGWdwUY5UMAag9ZjklY0maxN8BENfcQvSaxUmHACbm5jy5k/4PFK+55pohRudca9+BNibrerx/m9vcZnXVVVcNfTsTk/W+awOQ/vpeOlcBR7qaLaHYJDEexgkrdX4pqvdZbFKICzN2bEwOU8NAPbILycM5YHDCK/V2zVXG3Ph9rZ+cCwPCWzAG5k2nMfFtIQxrPjXMvAzjKvbqNfMm9o19H/dOyoMFVFItZKyWsg2W1sAl408ZLUSLMIC6yHwkribXPfWNssYeQMhiEDsDcjL7nkv0jDVAiYyBJ7DC6AAmkMpWSA+vhYXSJ14P9iZOKiyBmSYGB5C4zrL+svjeq92lItFTIIeVYlXcVCCnRhXDzM6mMHHnmNIneux8ue+5rmzZTKY/++gxyoAmsASqSRrFBfb6Jh2W5lgNE7YMJOVHxNOND0YunMIo5O6nrpmRNEfGWZjAmAq9mGuGJs1bjmtb6kEDKmkXExaK3lNwFixiMaL7yl4o3ZyU5LxKgMbiBlIWAJYGVJMEUbAPXACHBIQMNLcO0IVRtUXdVdJB3gMgASYsWJYYEwVuQDTMDiBKbnDjAXbKt8KEq954/yEPeciwYFWTiOPLOKf3QA9UHRdL1RBdbB8oJAbcuteOhxw4t9xvCQj4jO9IGhmzlA+qHEhH+5xrNSrr+gdsm9Tbp8TDNC9p/izWzVOQtGKgzYlEGwPJcCJZ2cCQUjxjdpw7KQ8WUMdKWwwoN0oMpQIqt1HsRNyl3sxvkf1JjYnxHCwC4OSBIVJ8jS7MExapBAbDAki1OcbYgsD80sCaQRW/tKgsPO6xxQgw1SnXW1ykOB4T7m23jADA3OJcNySuv2NIQLXt5aq++gyDIEkitu/zfgfLxCaTZXettZlygIMYs7oddNvQx6HqfoDUuJg7hkQIxnPJPu4/j5QB4vZnU4jxQahiqMXq6YR5Tu/k4wgDHiygkjZORSghhsG6WzzZ4sdKWVgYQbbjLXJ8sol7OGYESW6CFgC0IFJ7SQAN8MFOAWpu6duCKRA171xBDww0IGphWYgWoIUFwDFAIEongPo6wXTpFBc9HZwcw7G4kppLW6Rqn3NuLXgBbDuJnBfWKeuc+OZRJIksMmd2eVRxnQxJyrmseSQJQDJOnqf4XzjAZ40L78YYG3uJQXkVn9dUhw7U21TvKgcLqDWY3CYCuEXipQa01qVyJblaXLW0U1tKqOYhGB3vAkBxx4EVkM2cYm/cf9LenkLssRamYyLA1GvYRzrIC/eYd2wmPQRa8fseaX6c/fWAmscjZJDwgf87T4vVc9/RUyKZcgbCdbULFXAz+sq/eFIpjk/pXzL/bSxzTKoxO8tA2gqDay27/ng0aZXoLyMpnFPLKM0btpqyN94QY5hbnxwVDw4WUEkPVIn4kmSGZEEFVPEUJVR2qqQYnCygenQZY57trpexsQY8kgnYBnCSzW53twVIU9pkoWB5Sqs8AHHuM4ZxZAcNRpKWgBhvjVNiMKk3TUNlAJ3bbqT9HIbbq7vMJgDHcX48ISU8Xr/VrW41hCy8Htfc9zBYLj+AVwL2zd/8zcN7QFbiRJd/4YRN9fI8gWgVOsNoCQfFA1GHbtzMuTlU8ZNyMgJggapyMThBhxjeGPCjykEDKmkXbtwBjESZy4te9KILn/WewcNcDTjmsrDU45Ue4GzCoLBFRo47nMJzpS2p7Yx4T0jAtmIxVc8BIUADomLkbUIpLf2qMK6AEiCnzjT1mxYZYHQ8YOgYCQvENceGJJ+SsAKAKdGzg4frL+kEJLmUFnDioa4Hi3rQgx40/J7PEZlo7JZuSq465jY3+Dtvu/7MgXmhBzyHdOq/9tprh2ofpMrcc//NN2F0sVdNwBlL+uT/PR3ZRQ4eUFtJkoPyYgeA1YLBQghmozOV9wDqIicvmyRMsl1QuCZ30gRqABXAAU4LR2Ip9x/imptD4R3fBV4B0vY30y0JgObmcjK9KUeiF8Bc2AGIAk2Ano70KT9KxycGoL37JsE8MWuuPL0Drhat7wDVAB52pS5SCAqYuwYsy/kp/3EuHov0xTpncMyRueBhMMh0B6iaVzjAtU9nL3MoiSi0IjRk3o074E2lxbl2+av0LLMFJgNr8AKoBhgTkJwymFMNfxfZXsY60ifOZR7qTeCS4DEv3DEuu8UB/LzODct2U3uxc08jrh4WIqHDaNa95QkH+D4GKHYOQCUlgJxjO8f07QwgW5AAHSBio9tmzgkQdLdNlQNCTk996lOHZJVdO7lXEnEddNA5WuRK/fymDkrp5QuAt9kFdp7YaYgTg8roiYcyuvTFtlnzbfOE980pQ8nQmuvEun0Wq82mkeNIVB88oE65PuJmFpuBM2ARFgsrALTZunjSjWfPsoxt5fQa5U2fTyAnPgkwxawwMg+Ahy36HFD1Pa8BHQvCfDkO0OPOy/RjJoDV3KZECUDn1sMe3DsgKiTg9ywcAAqELSRzn65W6U7PwG4CpGMF8GlunF1QmDRdE7uni+55hVFhpmqlfe6Wt7zlcH7eZySEC3IXguwga+9fVcd8jgX4pymYqoQkT8AYMlq8EOMGXM0DI2n+ZfZ1/aJrvAkGlk4ad15r6np3LSs7eEDtSRSMG4nes0oU2qKOyAKzarK9uzCRRf5HemCaW5cAErFOypu4JABN53kPzCFK7DkA4bYxdtlm6bX73//+w2fSsDgNmf1Gdjr5Tb9tgWC6tfExAMZQUmtaG2n0ZN2CGnMNW7ATs3ftFvvTnva0AeR9Vx2ka7nXve41ZP3FUYU0nLMYqvaAdDfJ001j0edRcq8vxlZ/WoaVMUoVB13IXQ94BT5P6Fja+gFZOGCP/1Hk4AF1nWJhqdp4cQcqoEpIcMlkYgWle/emOa+S3ghVKsC0CxowAjHs0DgDjdy6AzvEIj3S45NbnOYbYp6MWmKGANH+eIqftn3Ym89bNMI1Kf7PTeZy105A7TfEQANGwMlzgJoto+119eqZ1+lVr4qhfc85yjo7N+Bt4RqTxGcx5fRTxaLEWzFxwIC9Yqleb9sTjv3eeRXeBf2iKzFYqeZITDU3CIwwrrmfFsOMYNEFnksK/XfBg4MH1DGJolNeg8RiGeyUT1ik2A0AqHubz0NhdKQHBlGitH4DemKNbWzUOFJg1h8LpZDAjgtFmbnjlFYRfgCT0gdQgV7bmAKzMC/A3HEdz3ykU7z5w0b9bjrCc/cYRMzC71kgF/1v2znn4P30yOxdP6nXte28T33e9Xjfb3MpufbYaDYTCHNY7Ngyl1QoA9OWUElyzvZJGenjKOk5qyKpRDcYr/Q+pTf0RHip3qhPNl8YKSVtiNWznvWsYazhAD2DFQugdiRd0ykvZU0vywh2AwhYqtx3qq1tPWvxqV6ZWfuaB1f1yiuvHBTwkksuGdzxiKSPbDsGRYkZJVbeZzEqIRbME7gBznRzb0ugcixs1rxgb9xe7i5vwt59GW8LIoCcjmFYm3OyCCRzhAH8vsTC2JbRsa5Jxy11M4KWcq4FwANURhxzZeSFP1Jt4PwtcJ/1GTuteFAvfOELh+cSrGN102dNRzeVkB9uvvFTMscbUP7GMHHjeU4RumO3HcNL79QLW/88KwTBX2OfeujW4JN1Y3ymATVikcmacv0qoFJeyQFZ1lpEfmiyaf1hLWgfC7wnewrELGjBfsBllxKLD0CxKooowO814JlsO+U2zmOMClBT3NyrHbhgBf76TYrNq8AgzJvn2BoWF2brAUjXdQ4b63V50gCU3wT0GnUIX1jgCVFw6+mh83NNvCNM2jioYzUOrtn1+b/EGkDO1tRtdk6ddXGtXH4JSw/sHqvXlcz6ZtQRphhfQKrznLlQfVGT1Qy7XAvyBVAXhjohYlViU2pQI9xLVozCAtXaqSdylpQSIwKQae/Wu9baE8GYcLeVK2GZrL3yH4ucErP02VsPSNu96MDRb2INvpt7t3PP4r6nDR12aX6SOAIgqQtdd7fOMcaWa9qXYORiuIy5Mh0PzNrYWdQWuzFzvf5qrmJMGKZsFAC2GBeQHdvrf5Z0dFsJMUglBH1NzJRBM97ZzisEQ/+sd94QMsCTSdNtOipRbY3UGvVtxvfMA2oGO23ZWP3qBqQrjQVOkcdY6px3oWySQPHAkmxzZMkf+tCHXmjgnLhyTTYBOC4UBdTFhxIaA667gnRNJZSdiF9a6JX9Zm875cZigYcQgbBA7h0PMMUVAaiHsIy54a4DIkBC2acqMHZ14U9jHqN3xovBwT4Z71QpYPhJ0qkCYNwBJ7fU2ApPCQekI1bbv2CKhc5VT09C6rrEPnlVmKm4M8MlD2AsrXGxUdt69dLVjJpOmycVF6lThw10VblVdk9tU0J15gE1QjEBSXan1Iw/RRf3A6hV2n3oea3+fw6yKdhTGgApRomh6uVZb9tR46oADfsUv8PqWXybJOyPN04sP2ZZRSKJkoqDikWlHpT4PcfyvYBo2tV5jN0xk9RbgewyD/uas4yn8RIS0eEI+zFuwJP7LzRiEQNVrAmYMjjG0EK/wx3uMBie2hC6jX23v3eepE2USopiqMaXQU6c2hgLRXH/MVYEy3wID5iHAKoQAOKRnEAr63Tp3AAqsZglBsQBA6gGCJOiwBiZOMuhxlLHJJPP6l588cWrxz3ucasXv/jFQ4C+1uHmmnPLXgsfqHJZAbFMulhqZaMAAhCk7R7m5f/cKy6771JiCRfsS2xwzIU/1B6dY1JZqiSUhJ0Fj5WKO4sjY/jmILu3ZKV18+cVAFmuvhisEIxxAwSpujhLOnocQmcxeYYdaaqv0z/39IIBgJZe0lHgW/VOGEBsH8gKxWwr5wJQawmVxc3drFbJX4wKqAIZC2Asyz9HBtAr+m7PMzvBKJZFyQ2yxTFZ8ki7SFlzdbyJf3KdKBoGABywXW4WN4liAmGMDIAkEZjEy9iOqk2AoWXR28zDPucs52vMuJvf8A3fMACp+LSxpHvZ9UXvAKlmHumaJbliXNOhH9Nl2GrSZKwRzXkTwEnv6CSvM0In6WEaUkd4AEIxFVCzDTVhsCqtB9DzCM4NoCZ7LW5o3zRGwBJFJAOwK+5VdT9PO0O8q1SQac8NGxcjdn2UjRLJhlq4N7vZzYaF2rqRYVfAUDhEMgpwct2xTMbH8Rybiyqcoh4wPUfTX7K3PzrzMeWiThXMbyP7cINbgDOWxgHbB4Y8JCVnYsZCLrwFBikJO3MT8T0POgkksH+slqEbK3s7L9JeL0BlnDD+CqhJPovTG8eE9hg24557zxGAa2zpeCub6OO5AdRcPJZKqRWNV0AVY6HoEggpx5liTnNS3vY+SqmpS1clC5XyeDhn7iaGrmxEVySJktxbp71mxxbMB6paIQLWGBwuKJBghDAAIYXU81Y5bld+17E/7Tlrx5I7qpWfxJzNEOmYlObYuUEfwDSuWKx5wZjEAnkEjBgwFn/O1tn6O3PSy9OQytLpKmOusoIRSkE/L0AsXwE/4sTjUpWCVAmxRJAAvRaUugHUpWxqjRig7O/3oJi5RYrB5/ZLqrByXKp8p8pYcfVpSu8+6RadQDo3htVN13psVPbTYk6HJosVE9I3Ekiy6JSoBdQsTu6o5IhjAmHjw30VEwTOrTVvXdExmVr4hwwKY4zR/4VcMClgiOVb4Aw7liQJkntUce0BKyAAvoyeOVAnabOD/2uUXmOpbVjkrEvV1wAqI89bouuIRGWfxtojt0oRmyYIAiCWQ9Ezgk6P1Wmvk3MBqFXB48ZyTQGDOFaEteLWpkC9DmovThk5SQXOsXss1IMhYGkxUeVJFqnnQJSV5r4kngk4MUhuptAHxbITR5wu9zWqnY1qTapjUFQJPK49S46RYljt+Z60sdk1fnraIFN/L2OaGw9K0Jk7jP+xj33sYAx5Rw984AMHhsXQ86LMqQXvOxKqnvu8cA3jaB7NWWLk5xFUWzEmPCrkot6oM4I00WPjhmioPpGwUgF01A0+5wJQWzGQQBMwpFExSa9UiSmASvad0Oj1F5X95c5jjAAUMOY2DtwWLAeQpv1biuQjEh6Yj+MwIpg65qOHZ3u/9pyD4+rPSRl9V5xPgi9y1jL0xyE9hurBoHkAR/NmzB/84AcPDBTDUsoDSBmy/9fe3eTGjQNRAB4gF5irxfANsszKax8huyC7LHMAb3ywHGHwCfNmKgz1Y1uO200W0LDd3ZIlinz16pdA03MUUPE3xcdNgwj4Kd+y7rD61IDdNUhlqe7dfBcbEHTtASqx1pUFy0mFAxRcrUSbgLoj7aADGsDz8PDwH6DS8vyMJivGQHsd3W76zGBVy0aZLXye8Yum0igt7iwoC46pgkmm/DP17K7fsZQHQEwAJE04fKbTESWztnmhc1nMGLy0HpPV/5QxsHf/lxrIewtJShoLQoCQC8XYAk2+PuY9ZiWqbx54j780Lijfk7r25cuXpfLKHAYGM43q952PWVB1TznKKj0gEA5jx/1VN0V86RgOA6iRAKpongFnBmcfbwJU+R5NdIysdvRfA4SX5q32fKI0KPYISIEoIHRd2Chm6fr50QTYkiuaPZgsWkpClUi61QNQjNbLAhZ4A7zOIVVHPh6wtHjb7SAyZsCT3xSjFTX1vwOo15a7e4ZslfZ6RgmaeP6yJSx+LgH+bPOSOwALTQlr+hjwseqf+vj4uORbAoRYICM+g9a1QmEhCoJP1jUrIKXNCAfigHDUDJSzXFVDAGqbWpK/aSrmvQhr7ZeoXJLp/5QtUp7KzNZMMxNAoxDAh60AOUEL4GoC0LDA08QAoOnCFAbD7MdAsWwgiQU51qLlH9J0hBlpcgl6YLcmoa06+FOZ8fEft4BKsCHf4SIA7hz5pG6V3E7OkZnpWh6zecWi8PzSI9Vc9BOT4ps2PzFSz1RnJMDJlHUMUKUoWVh8257DJQRM30La2Ib5rHiCX9SYWlNIhPcQEWuldiM70101BKC2EoDA0rBQLKACKjMaIwRswKoFF/ISkGgZKcBLl3rMGCMVjcScaVtsJZkJfsesa2SdBna9jgXCzkVJYEA0M43MBPJyfLb9iFiMyVG1cH1ec1OrWNTcAspR01G/yqiLuidrY+D9sChKmwL07ESezckI0JU76bmbI54z6wAYUKyU49evX5cSSs/4PXdMe4n07tn4msO1aKVKr5z5DBkCUNfYI3aGcQEoKRS1ES1T2XtY3FoK1dH/28sKyC6cwJPfFtvL70xui43TXHSXrwcrTPBBBBhg+i6WYkGm9JM7AIPh38RCsVH3l87w9RpyTRjpx48fl8YpOkthPAJUVeNHaHhjgi3z42KqGBSfIHeB/0kJxac32uJupTf3UjThRaF7btLXgKLnljzfZGpQhITVxIrAYLkAsFXvUaaUIVdBz300gqxV4LXr7rVlCEAlrTaKrwVT44PE0JjZEb7L7KsOdJ9aldKCKN8sIOTXBH5ppOylfth3AaGoI9YC5Jh7FlSuHXDJK7WAvIAZ4Hcs0LfIdIBiSvrd+ZiOva5NqeBJBB87EmjyYka6b4zHcfXeMV6MiTkK1L9//74wJIufAri7u1uuwf89Uqp3zbLlBspYsBiY73zSwJErJ/saeT6sFIqXsjJ/HEPBmhvmKBBWaQWU+QyjyEYZ5z2WuQWirzFGwwDqmqZiVpnEAKQCqonM/DXZAWrOUTdh2/ORRiwETJK5xq8JUC0GYMW8BoAYqJ/Yn0BRWLFjMVBFB8DXT6YfNi1AgaXkeGaghQf0EliqstZQOgtb9BjrFPHHZm9vbxd/bc4VJWQ8pOsYI+4FrhGsiWLA6n2ednN1cY+yyCN75bNJSaP8MFVRe2PPKjH+nj1lBSw1taH4uADirlE9ZS44Z7U+Rhrntbzb3tj/iWyTYQC1JxVMAAdzKqVoUpUEC0xmoJU9kLakNbekvwgOxbcZtwI/GRbqfya9w0KJSGcC7gkuxRUgcm/hZPO5sGdssecr2nO2V7aNCetxgPHqFWlPc/mmnz59Wnx1deMyoK2Nn+tUzgfAMWvVP/zR7gfLOhrQG1WqL9/4KbBIw3Msn+vEczWOLChWQJQ65WrsWSlJ/xl9995LYOZDAmprtvMLYnn8f8Av5WomqIlrsjKJ67H5vTXtTXp9ATDJmHHA0eIAmtKOMGLnTADCMZLt+VUxWcDrOrBFAO/6ALrgEZ9oGGlbpZR7qj+PSMbB4rWtscATtoShJzBS9zQyLhgpwKc0+Gf5XbkjZCXEZ5sG1qMm/R9Z3PHlm3tAlflu7M0N484S8Lu5ZB555pQy0GXt8LkqCEhz9BGlFwjdsxpfS4YE1J4E7LDBtE4DrMx0pWn8gz3zrb7nOClXgAjb4PvCKKVuKCvEOpKknQCT71gctl7AQkT6mXIEg8VEgSeAEqhybLZgrvLcAFDNi0w3LqBqoQJzvl6+ZONDKfg+BYBxY0iuH9C7ZspDPmU2Q6wb+03pS9woWD5LgDKVQcHsV6sfP7Y5IOBoPrKkPAefKwGmYJP+NrJcgkIZHlADKMBKJRB2EEAlgALgAdo0p43vKyI4o1QQkGK0/rYQdBYCotiHSR8TGBO1aICo6D4zm/mcrZexPW4IP/lUMZS2Dd4ZEfS2EUpAFSN23QCd6a9u3DVgpVwPQDTbN3sBWAude0TOXzbww6ZT8TP6Yt+SWAiUZ9wumL7nz8du/hlfYGs+sgBYTNmiO+eY8vYyAfXfyQyw+CNN6mxJEQEiAEKwCJBEE/oeBqfSSOs/QCqybqJbGJotxKwXsOEG8AK+gg18tBin2mP/N9sFu462q32bMH+WNm5z+AKsFjXFgjlh2f6mCAShAKr3KQ3vuXeLPtVmAm7uL2lb7mWmUfWlZlDEjy3Ixxctjc2cy7MwV1hRLAIKL1ZO3RNsytvK8IBKMqH5KU1owRgAEeEnBKhYgUkt9YlpHvOLLxG7lLYiF1CQIEEiqU5AyPGaXvCNMqUxN24E0V2LI9sE9/auD8id1fhirXon508/VffoOiXyew8TxdKxecw6/SW933Y4x1J//PixjJ0AHKaV/MoJqr9L5iDXCtOfLz17cxnzm5ubZb54FpRZu23NlMuQCah//T8pMTEBo+zyGcEOmPLAAwsDohqEAF6LQBK8wIDcUcAR096iYC7rX+lYQMpck44ERJlr2aiujdC2JnKbpvXciOZasnM9P7cGZuT6+EVdv89dY7aH4aKgKNoFnfNgWWrNsXEBE35ZzD2BtAkEv0rYu7E3j+7v75d55z3zg2vFXGl3lyWTmV6ODAGoRxLyM5kFf5jfAjHyLIngFBb67du3BRCYs3xZGAO/K5bJRxoRsGGyicICFBOfGQ9YUv0EsNr/v2XSnwlAe52hLFqsiMsiqVt70p4LYxWg8qJYnBMgcGkElKf8KrFEKPZ2B97Ia5VMTjlHhgDUPWkrgfj9gKrAQBr3AlAmLreAiKstmJVrqhoiUlmkDQFQjA7LBSIYKfbKP+r3uAKek97Upmy95F7XzpPP4q/DzNcAtVdDXf/mEzReQNV5MC9AvbVl9MhSq/ja4hEyldDlyxCA2jOX83tPRFcBIB8WH2idyHysnz9/XpiWNCKSphXqsZnIAlrJD8Rega7I+V6q05aP9Ew2slVBkrzRNGWJC4SyqMe3194udm4PTFyJJKbOfBXES+BqxCYeR2VL2V5C8vqUdRkCUMmRGvx8ll0lWwAkovgAF5gCTqY9Pykg1R0cCAnCqK4Cuq1p3/ON9q5j7bP2Ws+QtbJc9+8eKBc+0zSPOQKE7p8y4WfmO2bGGrOM6QTTddlS+n9qTkx5ngwDqEckE1I6imgrcJSkno38CH+gpr6i8qpXBKf0K5XErhxThBYzy46UJG6D9yhcIJRCT7n0hDkv4Iadu2csXxpV9rWq+6JPmXJtMiygbgV/vCdaL99PzqXUn4h0IIwL25JHirWJXkvizx73VeIPa8+/JUfA96z0qZYNtedlqkuhiqm+JoA3/mVKBQBTPAAVO8Vyk+g/ZV+e83zfq9K+JhkOUPc6HwVkJK2Lcms+UQGV6SuZ3edYl9xTkX4sroLFWmXQJU36I12gpEbJOZVruiZycI0VE1+KD8bO7ypAR+TmKpGMsplVU1OuVYYD1CMCVKVH8ZVKX8FKa/Np7wFSIAJUa9T62sBCIEnZrTGhNKR/Sex3zwBSFRQ2KqKvG5axUlIrdYwAUjt6YqczEDXl2mUCakfCUrEt/VCZvRL9vc+vyrzHutLz89pAtEpayBkDwAlA5ZMy4/3kK1Y5xtcskV91lbGTz2t7XmBK6WTzwClTrlkmoK4I8JQ6pNwUcAIM74n+i3z3giutX/YaErDdq7ZyGh9LnRJgErSTY2t8vNxnSlONi16oOiEpYhDcw/aTkP6ex2LKlD2ZgLoiWfyYGHMVM/VedqQkWylQZ5SJvqXk+lWA6eTvb/tNycutWQ8RubbZukWWgyKGMPic772NwZQpT5UJqBuS5HXmak2DGsF0rf0NNMPmMwWaglSyHJTj8psKxAFOAAp8Ne+o7D0pYxNMp4wgE1APyMiBFMoDaPKHekmfYvoLQFEyCh1aqZU+E0injCQA9eeHDx/+3v3mlClTpkzZkp//AI5jv+PN5X79AAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" width="218" height="148" border="0">


 • Položte vak na vodorovný povrch.

 • Rolujte vak pevne zo strany od držadla k portom, najprv pravou rukou a potom aj ľavou rukou vyvíjajte konštantný tlak, pokiaľ sa spoje komôr nerozpoja. Vertikálne spoje sa otvoria tlakom tekutiny. Spoje možno tiež otvoriť predtým, ako sa odstráni vonkajší obal.

Upozornenie: Tekutiny sa miešajú ľahko, aj keď vodorovné spoje ostanú uzavreté.


493 ml, 986 ml, 1477 ml, 1970 ml, 2463 ml


mOR1C46qykcYmekTstUCcc8I62HFS6k+pSRw8YVKVaZcbG2ula+UVT0jU8lNCA30g2EVyeRumLdap8IvF7x92vRO8rARZGrdNHt1/7RHWXx2ysge7pKVYg4GJOSZQA2ztke+F3IItmpGolC27LI3SO9CG2iRjVXloC1ghwZLQaGLSlqmZTja30fWKiyttY/YxWSUkorW5crQeUf1cm63+ZO0mLTLiV+Wt+lOqXFYqySnmYM/NbQrVNeJ1FOLNEpFTD/AEg5m6aJ8tUocSFJPAwtLVaKNcdRTjSbcmTVSPw/LwgLQapOIOi8ALTvttGhgInTeMnBL44fq1UL57J1CpRokCpMVxEuj3D6wEpFEjADUT0aweNXVcoS2gUSkUHoqHERclVZVzEDi1/xAUk1B4jQULSFJOYMGUmVG5zZX4cjAUkgg5Eafyo+OoJJrFSt+nwhLffOKz46nV5fbmV4ADuwSvafXitXoyo0rwTapWC8qy6lze8DyIhDhBEo7vIzujFRiNDBFmrblTa4p4iOqp9Q+CpseyeI0BCd9XugJGlTp3skjmYV0hMYknZrxPPSZNKK2U1UuuUdW6PF48e+MhBddN5MK3lekL7qbSnAboVwSkfOHKgLSzQBXI8oKVgFJzBh2WYmqMt0VZUK4Hhp6PHGqz7oqYKlb6tJUo0SMSYoKiXR7hAQgUSMANC1oQVrAwSOMKv0zCUuGrmziYQqXbKAsV2t79/S3jC7pZz2bQ86QG0ZDieOiZmvxXcPIZaWlMtXpbZKinwrF4lW73DmIalkLdCjtKu1UoPGGkKdW6y7si3mlWgSEtjjRVOJ5QGxirNSuZ+6POck4ecMtck4+en/ANX/AOo602S1M1ogozWeULemF1dVtOrgzEwDRSgpts9wDL94sIPbLy8PGOsujtV5V4D7rKyv4ruPkM9QqUaASmf/AJQyhyjSGlVtHieXhFkW25T2vbP0gtT6SvDs3U96FTkzi2Dlz8PuyXSnbTkeWpbUgFVKVjGXTAQgUSMAIsuISpPJQrFlCQlPID/BX//EACoQAQABAwMCBQUBAQEAAAAAAAERACExQVFhIHEQgZHB8DChsdHhQPFg/9oACAEBAAE/IfpwD2LGtty1CyUXN/C/5rHihZH/ADNdDU2KxA+RcrTHFweMAyrVUrF1+Sg+YrDiPeoaU4V74tFRojs9zX/KPGJi4zS054qDmMfNqxPwLu6vhbAYHL2Kayui2A/Ju0AssDQ8MUbDbstAz6iO9y+edDg5oL+wfLVAAhNkHCxWwdQVvpho7XcXtFZianPd9YGwCvxv+K3ne8h4/dCZhGz4FAlYCiuBPCaHblflqFYcAx0GRNCU83us/qsYXI8p2auVkBQ+bWUNRtjI8Bh5sF+GhcMWsR8r/msLTln6aC58S8c0atkhmOOiay2bW7ferIGEH48uq1rScph71NhNIWlLvWkFLA5rWlS9kQXmVpx2BRCs3JJwcUkkOKdlLufdxotI+675V9xIkUBJ5w+1Dk/koRj71f8AIUgfYASviepJHQKTVdHT/n5Xo0l2T1O+1Qkgp0h93rhpJs7P9pPRwWrTypy4Wu7pzVOULGT6il8k8OVqPUrKnkpdlR7KRQudngACK8BE8cO8Aba+x51iQct3V9fG7jCPSCo740jedhqHtQAGoarZOuSkAbjV6symrignnhNafYv4P9jReXX4718v+Q2b23cPpqwtwxO/7qe59HLb1oD5KHC+N69RDHxx/atGmKlNYL9kqXZAn77rLEVwu6iJ5FH9eF+h8PIe1HUFoQu8Zo8sNySHvrRzxcTB2HNJaLSfyrQ9uRPSudgNR60KEmEc9OSGh4btPX+v8o/xYGh4TkwIWq07tDh3PD4kANB15DWLE6cXO58tTsnqad+oMj9Dt1adA+7TpQEyXEc9EQT2T5718nUJw1BbcLS5a533VaWmt9jHpW8lJD9UIkjI9MZiHt8uKv8Al1ld/t1DWze16VaBLT272vU7VtGaVNbz/A/2jGFuw+laqfsNPtX/AEX6rLOGDSltCV78U86CFp+BrJJ4ceQmigbediNocdGC3uNArdnFh6DgrBB1MDRkHwvRTE6LstAr8gPpaxR2T6SSQ4oGYB+IRp8xUdfdRWBXNKJE6mvmHsdXYVF2hOobaVbcadFy/deAMAqyOtBCa/2Zt8xSaxe1fLf6cF4Psl2rhnkz7HTjyWT16xtC4+l1IRMBmixNtm236Rqm1VTUHYFPz8vQFQlEj9A6ZpGlH5Qr1fMUc00DQ6Got3GgUOl1DjQOx14vcfx1hBtAJGmcwTZvNpQAWddjt14ElRjeeHzSrhcX197oDAKUwFPlq3qdzRHYw6x5tN36Pxi8f86sYSuM/wB8etGFtzPT0jsiYI1GV4VMX+Xz5unzFAkEuJr139+lt9AbaVbcaSBS0u70r5ZtqWgVnvMONE7HURdupwu1JNu2XmXzvSCjLcjv+edRkFFJjYgvGL1A8iJF6L8jbpUHVy7461AqwFFibbcW/SCIAXVpgUe2iNX7VYUoeEhF846XDdpo7bUwSGDOuDt71LHY3fv+Wku1y5Ust9p04OhyHDqGKZL7j14vl7tMdMulkmt2+9HHFid9ux4AyALq6VHKdpaz8071Zdw9YOgFg5VSSBl2bldpnFYqfGY1J3avLyHsoNeYdDP6osIomve2qxOCRUz2pyDbNu3WYyX9aJ6Gu/TpcMnqd9qjGIzpD7viFkODcqwCbXvu9D1qwQnjIcHRLuKqkXPPFB0INoBmU8NPDqfnSW8m7lnRQPzGBWvcNSctK0W6/njFQJmsrncydW/w+b/OmJJPiNKlWsT1XY+Y6JlBJwUJl7wavY8unOVYK4ITJOJynfxQCJI6NIkjg3Wr7FA5LA1PDYi1Sl+OCiWw96EAjI6nRa2r9XQe5JGhSNfFfN8xRriwNDozfgDANPL8xUX5g+kiAQhHWm+jZij7vnIYDSJI+AXjjUVOFrkmPYUENpRI+M4/3/z0Qp6x1OPNRsBimv8AGOhYFugu178USLkjy+m4b1wT2Jrb9FB5BfbTBbliW3m4w9t6BIISJr4YoBEk9wqKRmq4cHEX8BdmcN6wsnjHC0ZJAx948S2LCWPatIeNzs/vFamrW8Tt+/qB3ASRKLzIp0h0NKxPA1jLZ5lrw42CCrAJGnnY3Zc7PG0b+WFWflG7tXeGcceJ3iyNCgG+P3e78xQGSwNDwtWgyVaVnOwGerQgSJF31S0iFCVXcw8lSzamRary+HeVPe37vGAfB5lBTmlN5aespV0VFDnqHXSkpzUiwpL6jD4Tzz+VLHzFQor8Rp/kuHCp3LH3atNCfmXfu9DhxoyZwjWaA+BP/BwYqTETOQ7staHuOOjYc25fuf8AL2KJ3v8As6D7TiqyVsKSwQLTJn2qysClo6cGzPNBxAUK3F2fnNH9g1haDg/zEfTTnZ6AhzAtpn80PCQ3moDBgaFMWLJBQU8xCD/xX//aAAwDAQACAAMAAAAQ88488wc88888888884kws8Egk808888oc8k884wMsMIQo8c8Ac88sI4U0008s8888g08sI080kg8oE8808c8888cA88M888U88g888808UU88s8884U84s88swU8s888g884cc8400UQ88s88gcsE88c80800o8408g88888ok8wk8w4kc888888g8c8g888888888888YY0888888888888888888888//EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHD/2gAIAQMBAT8QYf/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHD/2gAIAQIBAT8QYf/EACkQAQABAwMDAwUBAQEAAAAAAAERACExQVFhIHGBEJGhMLHB0fBA8WD/2gAIAQEAAT8Q+mW3cZZIBaaToQ6lRDGYdTMJkthezlYcLyaDhP8AMJFUTASvsUsE1/CFFnNsk2pJrfHqncpMh0DsZXQ5ighlSGteHgOcUEL2SHUwpl4vpK0/e4QzYl6nSOxaWsRLLeXGX/k5/wAqf4zSaoGcXXaGaca6YZ4EWXIAyt5Syo/E4SJ7+RV9IAIunFD+jNQRyY3VXsrwTOxQEriwAQB6KxqTfrfS7YdRp8cNlIwBc0vN40WIJKIXLDtFr9hQGIZMDqID5pGewmBH2maAAGBQbCgPvpQbFroy21LvasZeEkb4B2vxF/rSyFaEDq6WXvYXaGSSVmVknfurt8DFFIIyw5D3fd9EZgSqwBUSibggXRZZ0dbKtLRUB/a69DFW4xH886UrLBlEWPJDymCoI9CdneWdIS4rFW89KHXbrC9/kLVbIlg+chPb0ukBRzX4sUccVyaKK/h8mhYJYR2dnhv9OxMBpSsx1yAaqbNazpqJZi63uur2OhcJ9yUY7j+m9b83ECYPEnuq9QMpd2MF7KqRxCkAHtMkIhHLuyYsIhK3Vg6Ez3zVxCflJAvvRi0wEO0r2p6sg+zCSCLMctAwCiESyU0WZBI5rvFtYaf0UBHksDlscVNiQYckmBxUKAGLh7NSYjd0PslGxI7xPdK/pvzQDkNisATd9cfhTgSvsVK0AGxDPg+4ydBRhzS7fe/bQl1VK4JsvEs7DGr1nHk5nEvgT4pzLkpsyk1QwnNGtoGctYgnSfOsWpbAMug5Rg++KandsAsLRH+jqsB6JFaVKjKqr8UxfMi4/Ffw34pN0yxG4hJ6z9KRQpRB3XtKhLJQDm7il8+sDSmLE+DznYF0rPstiPJMQYwsFsaK4vMQ/fTrLog+AQns1JYXrglHafEho0m3Z8gaPWy8jpREMa6WsCIZlA2U5Rkl9qWnbcPZrn22X6cUBSxJJTDYJw0pKboChKG7Mm9t6WfCEqISJkt9/RYp5KnKsybhjdahkyOAau65XVatgjgN8w33juLcjoQgPtOG+09lbHVdwicGpxMsTa6YWmCJwIbNm7LXw39A8RDr1JfMmyc7hVqlzvEQKl0SeaX+RhFFcDe7VjtWfBBJ3BPg721phRmejAnBbm83pvjueYCotVtJYRDZSE+aJpMjINxOlBAEbI61ImW1xEg5VOx1lQVQgwAQB49JAcmDpkdjg7jUAIJHOUHbLz2PW6iribyh/mhpOFrnGaG+ObCrTfR7rYZHhv1EqqbIgYNEW7blq0oaDHow+w1jFGIsDINxM9GepX3+JAd5vFpqFAJb6EfhtOxabYXgIHtJbxTnUmHZyGe0hSzd6Fm67u1InTAmLtL+VAzAkRkTplK8EuDUNmm7beBGQwqL3f5nbpQREkclMSVzh2cFnjs3rWLDzDebZ2kv1Zh/hHe+Hmp2U3FzvfLSwkm3dUAD3qPAmT44Yei5sfF5q8WA+aZ7GLokSVm6zpDNzJlD2gW1g3b76wICCNxNfTaZ4u4OR5KJKbPxfIliZXoYuTgGFYeX4JdKGllALHA2onfF5aAAACwGnU8FD4A74UZosdm/0Nnah5gJeGAyJi/ytgtszPD+njT6QMAohEslW6MAkMyweyYbkr0kKMXy6D5SLhiSJPReYBcR1OqXjjN9RcMh53KLgaO8ZXlZXlepnMwNl8FEA5hbDgwegX1QpA5E1KRaE585u2xw4O+gIkzNiHzxr9OQskOJXDvqRtEuamDJsuZbq0F50XmenOJSS7WeK3Dy6VgYaC+c4rZfBp1CiEqcBRhACJELLN3TjpM0kqkly+pOj4hvR6gPQbAyPz8qgumMDcT6CR24QH9ilAP3jdxtZ8clDF5FgDB0WfHAsKw8vwS6VZaPVngHTj4L360i7ZFr+zLxQAAEBg6mauDAdEbJRK8ivutl3dNcUNElmblldnrYS+JYZY5e929DLsyCEZX4NADoR79mAEqu0UywGGWlungDsbtDEMHQ3d1brqvWS28usRz9EBvE4xen46jHLeTsV4bhx2VC1HAvlODq820OkqFLkCrjSDzE3tQaTY7VnaEAwSrJZI+IlIHCOvW3BEtzb+C/P0Gd6BsvgKFTs3Ln9eOnC0BN37pfYl0osWFyywG3HwXv1XFst0kgzdBuWLDegTHY9ybF8XtpKrxRvkMv6c91KOvlkBJHVOXvQAosbW4CxeIzI9IXZJ2mMO9l6zLAlXAUaQAq01Pl+3SGF1CADKtID9YsOJu4DuYlosx2o5XdWVdV9FAQKgLlz+Hp06jF1ui65EaIuY0ThsCYJjQCy0fTeHgPCZTvvQFCDJEWK5pYAGnQTpfOd3gy1M6XPy+XrSrsog8wPu+1AAAAMB0kwJflRgg1X8NyhhIPYBeR7suvoF9VKAGVdCrQbMQOQ1ktGiJiisiFzKWT8biOvRI98vsBquALrR/zdiBQBZIgMwb0UU18KZBhXGgAjUCW5YlElRcRuR2sUnOZh+4yO1X0RIbQld9/YCr+qBgLiRmdKjvBHso53567o0S2XPYEtSOpksrVeXpC/wCx1K3mwO7oSj+S4uqZ0s6gxlfUgqKcIQns0aRlZAmU1VUO84FR+70J0DQJ782OhLjhr2qggFtl240iAmyTUhZhwOqegGmhke0M+RjSj4YhYD/sbcZXSlBIMbj9mjZ/hZGUnKcJkmdKwR9oZcuBxdqIlkj3E+QOqOECXdBTxDp1bDF4rHZlduUqQEICx7eKAxJtB9ePMrBL5ppYVt4WYO0gd/SNqYnh/t6ITCShiCAAXiTEvqZYUISJs1lceZmy1unZxmjn/XkTCehoYvdPmLPdJ5o+ocpJgGOz5vBlhSJIm50HfkG4y+xPnoxRVEAlXsUhPiL9jaU8clDTjBgAgDomdZEQDL2L2MzXYGCga7rld/pOfEPIGyJqUMs4Moa8gwZspcaABgIA4RMnon4Z0gaeuibzWFjdrGugkHUcUC4RLJ6iFuVvoxHwfd6GNhJdBSONVC8RvS6vKBpOoIHadehhcYLwEa7PJtkMSpTIW8XYW7q32j6UOQMVq8jBabNaZkxluABFJQSWaFLQMJ2ZvIg2M3YJM+JeQNxHU9LBotKFooZhFmzFPfPAM+Rq+xytTxyC9x9tOaGiDy5XVeX1kKVw5yx2MvBvFToFvUOHYuHM7Hq2bcZEBkRi4TNliKkFbEQ9VYU3Wc0tdcmy5Db31V3gt9Sfg43TC4OK9QiUXiHFerAlIBFWRIoaawoByI1YFQFhZllxOEnPrEbAqMiJe33ipc2LDlsDlq1tuRwdDwff1TjFGACVWmQxkIu3XOW8ZFR7Di2AgD0SfpawIg0lJ4mozlasVvYMrN2LzDFRVop91r4tt9UQ2E+oRBPuE6jUwkVRL2VaoqvPpedwvrKT6GVE97SiBeGgnCSwPrutBJPNRENDRkCGvYCJuzamQlEEQRCCEJIhfPo1UIr1bS8jyUV+BEQ/qYD8r/kjOTDb8GVKEkjb8idHNGgi4Rhd5zEzIRViHKYkLRaFgeMxRxKJQQrg2k8gaRRxsTA3xq50Ob6VOnemu9X3HYg1f8ttXNplF/NOhsJFYAJPxUJgK2ZyEtwKxYZDEkLOkyjmmYuYlHcb3pIQlvbZd72uvVwBb4G3E72Ly/5ncL5ZAgGl+gh3pKQEnaA+KJYSEgfNHtPwhYDgp4DCiUxIiUuhVGnMsBa6r5/8V//Z" name="Obrázok 1" align="bottom" width="215" height="200" border= "1">

 • Obsahy všetkých troch komôr zmiešajte tak, že vak niekoľkokrát prevráťte, aby sa komponenty dôkladne premiešali.


3. Dokončenie prípravy


Položte vak na vodorovný povrch. Tesne pred pridaním aditív odlomte ochranný uzáver (označený šípkou) na bielom porte pre aditíva /A/.

Upozornenie: Vnútorná časť prídavného portu je sterilná.

 • Pridržte prídavný port, cez stred injekčného miesta /B/ vsuňte ihlu a vstreknite aditíva (so známou kompatibilitou).

 • Po každom pridaní aditíva obsah dôkladne premiešajte tak, že vak niekoľkokrát (aspoň 3x) prevráťte. Použite injekčné striekačky s ihlami s veľkosťou 18 – 23 G a maximálnou dĺžkou 40 mm.


MorSPDwD1jmNeH/aEvdGMlZpyCeMslEK0I/AtRNOPq0AyovpnjUUUaXkaRebUdlPF9GiQN1Z7moY3FmC6+LkTzZh+vT23VR2mrNiFNvR1rwGExMnbksKRpcGIoiwUkvc61MEJDZDYjjSTyBpMyhs0j3rZeBPwfpV1ila+45bCvAYZYE9OTWvrONnk7FOUe6tMOpPra19AwiKJG+0cDyFpYkFlUWFMSwth1yoL7z1+NwmLHmmx/339DIz3k9BRc14DCCJfSnP5V9ax0p9WPZFX5kMeLm9aPAnYtvyrwKTTf046eNMAygjyncC3sqOUbnUGm51TIyOyasbaGpJ0gjGQaWXroYjE+FxLakt5vdyZZI5BN1RAXzd1KxkWGSQ2jgRcxPeatvkbWRuJoBPtZPJ7O2lb95cNf22PzPjXPWhDVAtpJJslsiLc14PDxwLxlNzUsU755I3323jfUzTMqCRFYE+7/FfVMJLL6zbK1tzxYccI1zGvrEs0/430rYw8Y7cvKYWduZZcyr6JowGNly3Kk+cL76l43W3vq43cixRYYSlvObclc9NIZsRa2duru5JbHSNRHlB1brrmwGjAW+beaAuT2nxjxncykVLFiJAhV+usuAgaX+Y2i0fpLoWnTTINNn/AO1g2KhjmK2t2fp03ZF2mAIIHYR88tRyHdmtm9K+l/gtYaInR8Qqn40kYJIVQNeiUCqkcjsZJb7Ta7hWa6R6rvNtm1rfny7UqDvasqTRseAbxWbmY78cvJK770F1bgagkjYmVGzWy9moqOYecOkkqSBGW4GxmzHqHwpedaSTXyHnCfBa/Z8w0viE0PV0Sx3DWoifOufjUzR5JNMjF0Jy9gqHDSzSQxaIBlyt314TnJT/ADJCa0w0X/oKytBH7Barxk4mH0G8sdx66zRtu3g7x3+KnRd+XkyX1Vj0hId0bhj3bj8DWVN1wgita44isUo3wTiQe3X8zQYbjr0OZT7Wc82opIxuRbUZEOaGOYSHhqMpPvq0iK69oq+DxDx+o20tczPi+Zm9HmhZu49dWxgBj/joNPaOqlkysobqaudjbmpxukX8+NNBOoWdNTbcw4jxJVtxrZw0ftF606Txt5LCxoZ8ZIQPRAHxp4Quy/lcTRgfy4GMZ5S8jBVHWafHH7NNiEfM1LEDYupFRRSR8yyxc2VsGzfGsrQzNhRuYjVf0rPE6uvZWSVbjq7Klha+IiZCoceWvfxoZJVJG8cmFb01ZD8/ujDzcSl/7hyyYmUtKVGZVY7K+yoBxF6Nt9NAcPIMYu2xyXub3velkXcwuKlbw0bMgcSQjyeN/hRRivOpvy7mHEcgkeFC43MRryYeX0Jlv3HT8/ukGK/gygnuO/lk/Caw/wCHkfEYcI+cDOjabuBqSB0KNE/kk7gdRUE2R3uGQhBc8fyr/qOCyiRSNofG4pY5oZI5Dp5N19/LOBvC392tK484X+54hfUJqB+KDktXNHfE7IffypO5tHIuRj27x+dQRYdXZllDXtaw66aX/t5ticcPWrI58JEcjcpU7jpUQPlJsH2afc5h6h+VYf8AAOXHQ+sJB7eXK6hlPURUYtaKTMF10F7aW76ZDuYWqDF+Zl5qfstoD0JIm8ic50PrdY+5uBvKmoUcWYLqOVZlXYeLKx7b9BgPLXaXvpGkUq9toHjTMqc5h5j4RANVPGubDlkvs380cOXITlIN1Yeaf+Cf/8QAKxABAAEDAgQGAwEBAQEAAAAAAREAITFBUWFxgaEQIDCRscFA0fDhYIDx/9oACAEBAAE/If8AzZH/ABEUuHoSZCdvSkmJJ28i5c0zoT6VuSEhkPuooAiT6TQ1UhI+fmKfSXHheSylv0tn69ql9mNyrPc9G7JKytyszOaKWuavi3wtXdlJOdn159BllMk+jF4BtFWpbm+NJjILaVGAK5OHA3qIay2YN2swEnKT/H0spLfUirRdq52e/d5+NBXSMeOCWpmWNIL7FNg9xH5itVDb/srSlxlT55o6FN2DUyL7tWfm79FRgdkqIQc6Wq1o7qdoIgyG8Zq+SYlJafTbPQnN/Q+bjZSKpCY2/TRwjMu4DWjvR+PRTPpbshN18TWchvqRUBrOinjmhsTWoB3gpN6Xa5wkEchz7VmO6rs1QcmNv3r7GsmeFSfM4enLJibBn3io9jBsHqGJkHkwo4MhI8KASgN2gSCsJThWtyTYVmciuxRnqZ+aMU2OPQK7K7XEfc1oa2PwU4wzJh50yrGcqz3ozbQDY9pTpQJBEVp4UC3wuN2NiPCRomDE0OHA1stDUaF8VZWG90uCrjxaHQKJpEwYVs5QJ1oscQ9SDhZh8u00oDa/ZF5riTdI9ion/Wn2CkRInG1nzpq57970K7xM9ivcWIfIWPlmjCIGsTptV0aYzmS19pTmonuIUzMont4LVsoR40ypBBXrvC3gFIDLC96hImLtyzdm1Cc596aXuKVT3ahJXb7orioWT0SPkVHCvYbURYxpULv7zhU1ihewbmjYa0JGY8l7ffnjbI4MYfNUoXVSGM6OfehQyywuy07SuhL5TNmK+wLbVOQyUWM0izWYEjQuNoXE0l1+NcKLmNbCHnD6rSa0u4fdaD2YD5pQhK10c9vRccAp6vqo0HAGYYnLwKMr9qT5mIKgisTlwZdKA+Y6q52lX3kHcFE9zzKzDuIEVwwnB9wFGHFm2HE7/wBtRoBQrCUY4zFdwydKmp1yva9S6Y+JUaUAcR3PRheaV5IOl+lK9QSKEquYMwZt5gGiVJqfgVSwELYnMZ2TsNSLjRXw/Zo60mTg+Qdtg3eCsknGVmlY1zFAhGR7qWo4SbkoKNfYpPvb0Ht4oSgyp2XfryakhzznaijcTr81fxRU/Vf/AG1T8CQCXFmtM23wAaNM0EzIhV1acifgp28QRAC6tF1vi03uR/ZowbcttkjGKKzMm26YoCGIAIPqgOrEkd1fWsN9w3ank1J72VwR/s6fh7I9mp/fiY5EmimsXoQAT4YLx8BTZm8kJwauEgHkcaUbcRQ+qNOZRL9qLhQAAzby816dr59/h2poP03x7xXdvl4y8uczTW46ze1NZhFTAvr7eWw4O83/AF+Hw3oJPHJDQgbwEB5ckvkIdzyooSyF5bf9QJ2w4Q04UhI+e1ndf0hnGjD5FIti5DeM+jisaTxoOuHJJFsuvOrcJgPTPaakp/THn5Sh7+lesS5QVMSI0X1rAbWIRpT15UgmkgXpO4t5RxelcRF5p6AxG6SsdVggKyP18mrZFs52fOiPCa4kHk4pqUFNRtytG5BLerXfIQ9rVr2OionxVy92g02ITL7FS5CtwNpf33UVZqAQqemI60uYlOio200qDU4Nn09lKTmn2HzzThCKJOCQJT9qh0L8g1HRUkpQNuKUyVySEhar+BBZE8qxFDQi0Hg8iV1auo2HbOBrWazr2GpWd+T+dRFLY4/dVlUxWMTRSuQcMeqI99Iz90EAjI+KZ52nV6y2Ir7b1nA6+3cabXrCfk0yRc4r2piP8R+YrI78DUNPvYCU9RTIyQIOUUxNkgE4F+bVhFZI4BpHhMOWJkuLCVG1J5XE+qH71buvere7xLTrSwrlmcbnE7HqxIWT8PZahyYS7FuWlak3+GMdaQKhEwkAW69qNYZV1JR2phm6fNNagv8AoGhkr7P2FRk2bE+9YIPASDUy5gdB+qlgUZzrk1Ju0xLHuMaA0lEj4BFU344288q394FjtLwJZLVKTKCHX4ocAFrZROG2lTRAI1H1MoyepUq3QZ/1u9LuRGP3u1cbzYBWONqXaYSVls9Eed8DLhZpklS4oRAKhpez+6FyHQzDQCQS5MEeW7pCcG4NMRNGICzkJRckKZJPDsVhXAj7X0ri6s2ZrBBUWNAr6adaNgaJWlFyN6EKMxs4e/mg3U2RIQOYelWESS+XR0qG9AuoGeUeXA6qqyAqPmqACQgl7uOZ3p2vmTItcNtM61n8a7FMVivxkasFtIUckxTbuZSz/CGlUpsND7DT0rnTmG8X+vCD0zBDafMQSQzm+QpHNCbiYmZgsydOVXfRvhCox8iB4eTPnqFl9qxRwvIqA1wRYRDeIPWtpfE1JLBw/bbnRpHrctDdqcGbVD+l8UIgCQIY0oWwfEcBoo5KEm89En6ihhT4paZm/wBqgAAAaHmy1uLZqEFEEv2TUCsUSrLZVbtKdni0GO3x4nVaVKg+3Gfzeo2QrtJUYqkKFixYBbXeohzvjzyCeSYo1uw5qMGaVhW46NEpqqARZ8i9FZcAMI8m/hbv+eHw/ibLi+728XPJy6A0wojt31VqabELPGo3MCyjAhopTySflNX6EpdRCZLaKXT1j9C+PBUGyDDr4c6ZbXP4iyssOl9PH+Nt4iSpIuWz/SlJoAi6oOcdKsPJ1DAt1UgO/NsRYHWvrTq/ajPA2jxbJCef+FBhgjr+Hr5acy/1Us5e848AZYSGkD3MiX34zbMjYH+KlcwLQLKG+F0pFDHBw2x9WiwHnNMPUh8SxxVSYmp7L/T8NCMp91Ak2vHbQ8djfv4tcyJQ1GeqTvRGBb34UQMoXWrh5A9z9jEcmhAIyOp44BdNn1T+GD0gB0pJ8cmni+FaXAJHkcmuDzDbpJTCBYI4qZXnERkGo6lToY058RrHjPiJnhwn/Cf/2gAMAwEAAgADAAAAEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPOPPPPPAFPPLNPPPLNPFPPPPLFPPNHKINJMPHPPPPPEJHLLKPNBLFMPPPPPHCHPPLHPPLMHJPPPPPLDPPPMNPIOPDDHPPPPPPPPPNLLDAPPFPPPPPPPPPPLHPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPNPPPPNMPPPPPHDPPPEPKHKCILPPPPPLNJFGBBIKDMPPPPPPPKM9PPEHPONHEOPPPPPBPPPPBPMMIGLHPPPPPPPPPLPDOOEHOPPPPPPPPPKNDPAGPDPPPPPPPPPLHPPPDPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPP//EABYRAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAABFggP/aAAgBAwEBPxCJCx//xAAWEQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAABYID/2gAIAQIBAT8QxIFH/8QAKRABAAEDAwMEAwEBAQEAAAAAAREAITFBUWFxgZEQIDChQLHB8NFggP/aAAgBAQABPxD/AObIUPqrbDlueTf4OMM3XjePiHZQksrnsdHqBpESSE5MbnxTaKUyrUzEJ6dajQCTdYv2oKQBNRJH38bKfs+/i4+j6l/ZNSOWNq+1R4IBJ/wo9/hDOTo2WFO6Y10oxlU4qHJVyzJqZoPuyN/27+8oMROzQgC4knw3yLNlmHLTKPWAyvEWpCkpEIHDghHvSsSN50TI0RIsuKegcKKVyxcSE61MzZh0Fbz5Pi+v79F+619lHAIDonvcwBUuckna3qoiAF1dKhhBKfsx+qXdBQpetDLEuIX1H9VrZtogc4TVg3qUHXF/aTS+bnOmboUpZzGHWOlC3nicT8J0kpJPhCGFdau63qOctM1yEgdeKijAVkldCLo7fHcl9ThG7wu/uUnGSHy1ECGqtdrWp3WMIXfF4q5lDs7dulQPj/jwWwKIiWbcIi/dQI3WMO7sNqtH9KhtFg8NQWs48xl4dKNmDoBG6OyY80X/ALke3h80mlsF192gxCkjtEQcvTql7MG3ci+xg7utW7qAG7hzIG8JrRDhlwCA8HyWdYNqgP1Q1J5sKJGk5XlIChLpKJE3Gll/fkbtyWRJkvQCSueyEDJ4p5RhKRz/AAUgGVjy7Xr9agl9x9uP5UmHuG/JSU7BMAKEXipapRDu8wUPg1Jq88DZFHK1woo7xowILWbsFCOHpsiQNiELcmLehCIyMjYdrMBs0+AWGTZME7GCZLTUwJXd6IOEKGttKGFAJQtYOr4BdKlEoWhEEm9m7yvmpOrgZhJPkvoG4ZSqrAx6XIQTgYi5pDQbL8mHhCDi9NcmGvN40N4JoYzEbyTis7PCYNsw8lAlzMfHiAjhmgSUiJS6oS+xBr0oyTSQoGJO6nqC5SBMpEiCTYHOkZ4A5RDylSNDXCX0VHuQgwt7IRpeikkoMrKFqxaFiNpB9ETRHrjVtEsp060m06UdKkQgpAcjDahohLCmoLJpMBikwwwnLzBbmgkxQQNcQj+q4GFSdYw8fDy0lJEJ4aeoczywSQhILNTZ+5c/9PZpAxzMUCJVAkt7xiKTDfyLGyDdSvT75pRwayV0LPu6dKDmH28KEQwp0NmlFg4oVkn0UfAzWg3faW9bAUm4vLG00ekpe1glvKBjmd6eghAGcJ/EoZo1VCw3C0t5HdIaYwwB/ZTbVleyP4ogaQWJsWl5olXG05WHB5qzY6S62DdcIPwsNYJ2ZHzY8LSJFmmCKkjsaUJAECaQQ+/dij1XatkYpsBKZCnM6GU3GiUcSF5xUDVOk3tbTCGDHumFYEtDSOstSSGfJzg72XgmhjJa+LwQhaOsGRTwdGyghE1KlDaQ5qOwWvZtabVYF4DCYwwARDEs+priXRNiYCamZ5Z+ALBmWuFbzJhQYSer9zEFLA/pAGowLNm9vdLbz0NzG1aYOGSeEoBupMimShAQYYETpD4q5rhIEj4fY+EUJviEa3TsNErQkiy010KlpBqlBVbKCb72Ztpe1TmBOJQVi5fa0lFz2k8cQdGjvvEOYhSP/HUS5pSBHjHkWPMNRABpMe7CHIhZ6wc0Ct6jvaQUnvQx0sFMiE6T+zeug/38AarkMASJHRMlWQXIi6cvfJps/uLcgSoaqtSFDzqK/pIO3qGF1CADKtG1hBd2BuNx6ZKXK664yKckZNc0HIvvm1YxHhmhzwtFBgTCm67ZIMC6BaHWN2rJM6W42Toiffsc8kAbyn9oCmYvM/hmGcK5IzlJXqE2jhrE8hFukTGKLMMcSMBxQu2ELvQXP9sUWrqkllQSy89r626FhoOo58tPO7CVvMJ8lHTC4RIwNAQI9pnrG1ij+vwww9MNBkeCDz6/62z7HvQhwz1pZWZJJ3i0tNeVSG6W5AJ1fbdFgXhI7fh1kojHmLjD6oIAjZHWrQny+gCx7XGqKlDxJh5PbYra1gQyySWYz/6iDMgEYJuo5B00okwBtRJH3oMsIEZPiv3M1qIT2HS9ckRcCC6Z3+Ek5sDFELoIzf8AtI1QuSFuAQbq+lC8rvOlzjkwpM9QHv7++i8fEXJSJy0bvNXEepPpa1KuCCdE3OJk80SkLYFyA5W1od/Qw2RcsSDxW4ozYCnZn4F7apKyYmPBQmrTPCW3W9HfIrwI/TVoFpM2JdkeffDGSDteuER9iAfycO7WlthlrtY3oa49OkZ/VCSZ57fZmr3XQccSStRWMukdgHxSAm2KjCa1RKuOwsj1AAjGTYmnTtCMybALmCkzmMFIUVjfVo1faEY6yW2mPjhqA6wib4/f3rV4ybHdp4TqVvtEU1qLlsE/vfyiNL+5MSAZE70/6lsBMEuXCkv1gMFdc1alI4GXC+oFmp3EFkeyTtpU6yGpyiJOjCc0Xs1xV/zvROYpWVd70oCbsW1UoZjAc6SNRvg1EGrurK8tTGZbuHksLtrfK6ZYU1DJ3AoywJEwnquRLmGJiCwxulYm2DHhPWSo0lYJ10SjrFRphM58sh9VdTyYQ7E/VK3Q6GaJyQB5DAyUQe1EAQUNIGPupRM6DAggGlfNX3dQEQUE4CZxS5Rg4nOmGEnaC3pcxNrTkzqJE1BtQEQIcJqQgbojFPnHSlrpV0FY/wCq0zK6WARJ0kjncGpvcIWZR2TE7zwPlvedmX9i7UgXC3OeYLrs0XWLmqbmdxSAPaxTIMFxTHbQIZwS2SChkuYYxuZ+kDQidchDs2R5KCTrLcHEEHE0dogkeYX7oAAALAaeiNBpE267CZBYFYkKCGmvLLC5IkArM0TDuAL+h8Ue4oGEbj6P/sJdIhpuWsbdqIlSyTlihmVuy4lmpVvB10E2xYoWRcocJBjw4ykZlmSFqdNTUFkiWAJeA+SIeUnQQn7pm3XIQgIBdheKO1swu7+HQIaMI2ills3UrLeDilicwmMTOMjy7+/R8WK+xMEttUoh8GuYmizMJFLCsfT7QhiddaaQJUgQWNWPaoZYhcCC5Ak4mCkjBSEQWLCOHIN2KEBBG4mvo3Cu37pq+6Yvt0Gfi1QxXJcsxM0AAAFgNKOXIMnOB2TCY0mom/KyQjcs8OhRnbw8CoeD7pi5i34tm+Qwh0ZhfIvsRIlYkwudSKfP0eWUXkkTx7WShp2Aloj5RhgWfUPeooUzjEiXTdQBXLA7thBt0mbIFGgxFGyZMx6wfSgAaNXkEmpBBy7Jh7GtQRD9QWB1NBqTAJ5rabrPi0/EIqkbKZE5bO/oeSY8AUkMRvYfcJdrCzbaJpcbOKEkRIYSLCqhZhmwNa6PirlpKSJHw+xWccTLj0hN9FKeQHRawEviauS/1I0EgHIWvho88EgEnUnGlyn8IXJeJXq9io8GsrDqDDfCXsRNM10x0sX1cJuMVG/Ri6ZILEkMZhJhtUXjBCR2nC9kq87WCSBm8KIjcfhMxKFVOqE7NDATgTOjNKLq0AQB09xVLq8gRjm9B4/d/kPZhKl5LWhkZSNVqYioSJN/SQHqsnpOD/rxlrAKnwhsbyjopoVfE79kgLxehYnusZgWJRRkQ1DHmFfU6FYhlIhyI0sHZ2eG9QKCFYfArhuUYXj82IcSTqFGrdvLrQjEL7h6KygTbwD/ABPEYOHDZEd69fWWtSKy4zRrNRESqGrePNAIFQxIQs1KvXUOkttQtr1LuSbgJ+6jsJsULrJVEVMtyaFKAudGNSWEbqzFvQ5SEJBkwm3pM2QPGJDJx+ILZfOii7zQZ9P9/fX0f7fRMntXQiEQs3BGs3poDOEnREBBKxYA4SJxImB7XzFCSYVLegJSIRVnG9YLJWTmI19drgvgRzIr6qpgJ+/wxXJQm4x+xSOJn/cZ+59APlwbjSoTuZIu7D1vn5aklGBVR7xS7GYJEhImuBcNaEKeLYYRpEyHDdKdcJxnB5S6az6h3IRwkNWbtSiiPp5/DwGqndokUguNwh/XrNWBl3PwD1tC0M64bNF5Dj2+oiCJm3FhfBWkiBH900CAeZYabqTWBoywpEkTc9VJy+nIBeWzvLr+GrokMqoCg87yals+uodqxE8pb2I7Mg6m3JQctAXeKoFrHRRThKS/9jJx+01qTcp7+IMmIvSLoW8QaerQlESxPKPsU1/8J//Z" name="Obrázok 7" align="bottom" width="215" height="215" border= "1">

 • Krátko pred vsunutím infúznej súpravy odlomte ochranný uzáver (označený šípkou) na modrom infúznom porte /A/.

Upozornenie: Membrána infúzneho portu je sterilná.

 • Použite infúznu súpravu bez ventilu alebo zatvorte ventil na súprave s ventilom.

 • Pridržte infúzny port.

 • Vsuňte hrot infúznej súpravy cez infúzny port. Hrot infúznej súpravy musí byť úplne zasunutý, aby bol bezpečne umiestnený.

Upozornenie: Vnútorná časť infúzneho portu je sterilná.


4. Zavesenie vaku


moRpcObBMKJI1N98RCEND2idJmNYAggmuzhFRh9HooFh3hPLGjyRoJR3u3QjCRIlkIskNvfphjK4tiGZB2w1hQAFTewg4hMaAAEOFijkdsKKY6Vu26K/vAFALh5LUnGIcTRWNDQcdYnWCwlKIp2IiROONTRkmsILaPsonYklYZAhmdX6YFCdlPKiEqsGIW8iARAlt5rGpdRK8hHXBVRRSRaIqKyDNuYACi68DF9iQxvRRg9lMAQ4LiF2v1GCZN2Z8xcVRHRfhe2Sdv2fwlcimCIxK0eXyNqljjhJwOuK8QdtLrs3rTshkxbA93owOgkCPHKx0GrBDMkVDhgJwAEIC7JpadNakbAw3I6HGUQ6JFsmCEp+zi8EGyCXmZmFyH7LTBFTIMVnkkDTZZHhjI5FOW4N+km7cIDURMypHMYMQks06iIyI3gSEN2zPJOQB3uCwA7sDqr0cALpkUBbuJn7YQswKZLM6soj1wIeK4ACiGb3kpGJWrDcs7HnFPESRAaAQbaBZ2ZPNlAp0Envpx42sG6k15B8u7IhQHRMUKE4odQ5DgWcyTk0ByoHINJ0T3rAizi0rpERw5nGlHwiKl2daSPMWuRKmnFkSY1KIIFE0b4vGcI4+wlTjnF2MgwEMMkzXhjN6knE7RwoPv4saCB5xKh6++VGqWlWNHTFDmAzJTQru+WKlI7V0dIWJiADjrlTuG5ASbu/HAlcOC7B58Y8sDMo2GlhMp30VKYuMmUVm7mZ9COCuGYnhH6i+HYg+bvejb1SY2eunkucOIhCL0V3dEq9Y4cBKhiNtM8YgFFmHaCniM2cYUggiBF2OAGMFvmaI1vIWEDlSkgFeMdsUx0eAKkStKXbMHbG4YAIHmLvwxq8l51kjUZKc4Nob0zf5xMuAURNcPBGJluLgKy+Voh16PR1kHV1koksC9iJ0dIBwNOAQACACg+diFMrU3ULHwyVPZXgdpgfFJ6OTdDCB6xROleLDbcBUXRBh54y4EJkncrMz3xFTM0FkoqiIw4pBiIBXUs3jtxUtyRhDAUyGajpjlfagADLKZsn74tQmWlejY9TtgbdMSfeD5zqYOmWNh9eTw0cB9BZsv6KTK1FkiOqyPJMIxoxijoRj5DKJjvf8XBloCIbHVs/nG0rWkPePzx79lH2ExRDhkQeCAeWTtIhCfreWOxX0f2Hx9E9vpHsPj6J7fSPYfH0T2+kew+Pont9I9h8fRPb5gbAAGYQeP4z/XbzWT+hn6z3tP0s4fdFMfiU/KZ62p+M0R/wWZtC6E3vgMgOoz/P2Hx9E9vnd56Ko5ph4PszTN6/kOBfBoP4ziV3I/zwzj90ufuvfOaE3YfkzmENzf7zh6Nowx979cfbLJVN/swbcPH++L34x/rGHGwFh+M1fmE98EYFeh+zGoa7BwRJGT6J7DHefiM2B8RjDIRMAzdj4D2cUIEdz9+HV48/OJbti2faMayPcaHo++PU+/37H0L2Hx9E9v5H1ARaDUvs+OLbJB5/QfYfH0T2/lsZb8zNpnh0G/efoPsPj6J7fzqvYdP/AE+g+w+Pont/O07P9Pl9BrZMzed37s7v3YiGwD+ZdRVhklfn/wDLv//Z" name="Obrázok 8" align="bottom" width="215" height="162" border= "1">

 • Vak zaveste na stojan cez otvor pod držadlom.
12SmofKabiven

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2011/08370


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


SmofKabiven

infúzna emulzia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


SmofKabiven sa skladá z trojkomorového vakového systému. Každý vak obsahuje nasledujúce čiastočné objemy v závislosti od piatich veľkostí balenia.493 ml

986 ml

1 477 ml

1 970 ml

2 463 ml

na 1 000 ml

Roztok aminokyselín a elektrolytov


250 ml


500 ml


750 ml


1 000 ml


1 250 ml


508 ml

Glukóza 42 %

149 ml

298 ml

446 ml

595 ml

744 ml

302 ml

Lipidová emulzia

94 ml

188 ml

281 ml

375 ml

469 ml

190 ml


To zodpovedá nasledujúcemu celkovému zloženiu:


Liečivo

493 ml

986 ml

1 477 ml

1 970 ml

2 463 ml

na 1 000 ml
Alanín

3,5 g

7,0 g

10,5 g

14,0 g

17,5 g

7,1 g

Arginín

3,0 g

6,0 g

9,0 g

12,0 g

15,0 g

6,1 g

Glycín

2,8 g

5,5 g

8,2 g

11,0 g

13,8 g

5,6 g

Histidín

0,8 g

1,5 g

2,2 g

3,0 g

3,7 g

1,5 g

Izoleucín

1,3 g

2,5 g

3,8 g

5,0 g

6,2 g

2,5 g

Leucín

1,9 g

3,7 g

5,6 g

7,4 g

9,4 g

3,8 g

Lyzín (vo forme acetátu)

1,7 g

3,3 g

5,0 g

6,6 g

8,4 g

3,4 g

Metionín

1,1 g

2,2 g

3,2 g

4,3 g

5,4 g

2,2 g

Fenylalanín

1,3 g

2,6 g

3,8 g

5,1 g

6,4 g

2,6 g

Prolín

2,8 g

5,6 g

8,4 g

11,2 g

14,0 g

5,7 g

Serín

1,6 g

3,2 g

4,9 g

6,5 g

8,1 g

3,3 g

Taurín

0,25 g

0,50 g

0,75 g

1,0 g

1,2 g

0,5 g

Treonín

1,1 g

2,2 g

3,3 g

4,4 g

5,4 g

2,2 g

Tryptofán

0,5 g

1,0 g

1,5 g

2,0 g

2,5 g

1,0 g

Tyrozín

0,10 g

0,20 g

0,30 g

0,40 g

0,49 g

0,20 g

Valín

1,6 g

3,1 g

4,6 g

6,2 g

7,6 g

3,1 g

Chlorid vápenatý (vo forme dihydrátu)

0,14 g

0,28 g

0,42 g

0,56 g

0,69 g

0,28 g

Glycerofosforečnan sodný (vo forme hydrátu)

1,1 g

2,1 g

3,1 g

4,2 g

5,2 g

2,1 g

Síran horečnatý (vo forme heptahydrátu)

0,30 g

0,60 g

0,90 g

1,2 g

1,5 g

0,61 g

Chlorid draselný

1,1 g

2,2 g

3,4 g

4,5 g

5,7 g

2,3 g

Octan sodný (vo forme trihydrátu)

0,9 g

1,7 g

2,6 g

3,4 g

4,2 g

1,7 g

Síran zinočnatý (vo forme heptahydrátu)

0,0033 g

0,0065 g

0,0097 g

0,013 g

0,016 g

0,0066 g

Glukóza (vo forme monohydrátu)

63 g

125 g

187 g

250 g

313 g

127 g

Čistený sójový olej

5,6 g

11,3 g

16,9 g

22,5 g

28,1 g

11,4 g

Triglyceridy so stredne dlhým reťazcom

5,6 g

11,3 g

16,9 g

22,5 g

28,1 g

11,4 g

Čistený olivový olej

4,7 g

9,4 g

14,1 g

18,8 g

23,4 g

9,5 g

Rybí olej obohatený o omega-3-kyseliny

2,8 g

5,6 g

8,4 g

11,3 g

14,0 g

5,7 g


čo zodpovedá


493 ml

986 ml

1 477 ml

1 970 ml

2 463 ml

na 1 000 ml

 • Aminokyseliny

25 g

50 g

75 g

100 g

125 g

51 g

 • Dusík

4 g

8 g

12 g

16 g

20 g

8 g

 • Elektrolyty- sodík

20 mmol

40 mmol

60 mmol

80 mmol

100 mmol

41 mmol

- draslík

15 mmol

30 mmol

45 mmol

60 mmol

74 mmol

30 mmol

- horčík

2,5 mmol

5,0 mmol

7,5 mmol

10 mmol

12 mmol

5,1 mmol

- vápnik

1,3 mmol

2,5 mmol

3,8 mmol

5,0 mmol

6,2 mmol

2,5 mmol

- fosforečnany1

6 mmol

12 mmol

19 mmol

25 mmol

31 mmol

13 mmol

- zinok

0,02 mmol

0,04 mmol

0,06 mmol

0,08 mmol

0,1 mmol

0,04 mmol

- sírany

2,5 mmol

5,0 mmol

7,5 mmol

10 mmol

13 mmol

5,1 mmol

- chloridy

18 mmol

35 mmol

52 mmol

70 mmol

89 mmol

36 mmol

- octany

52 mmol

104 mmol

157 mmol

209 mmol

261 mmol

106 mmol

 • Uhľohydráty- Glukóza (bezvodá)

63 g

125 g

187 g

250 g

313 g

127 g

 • Lipidy

19 g

38 g

56 g

75 g

94 g

38 g

 • Obsah energie- celkový (približne)

550 kcal

2,3 MJ

1 100 kcal 4,6 MJ

1 600 kcal 6,7 MJ

2 200 kcal 9,2 MJ

2 700 kcal 11,3 MJ


- nebielkovinový (približne)

450 kcal

1,9 MJ

900 kcal 3,8 MJ

1 300 kcal 5,4 MJ

1 800 kcal 7,5 MJ

2 200 kcal 9,2 MJ1 Príspevok z lipidovej emulzie aj z roztoku aminokyselín.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzna emulzia


Glukóza a roztok aminokyselín sú číre a bezfarebné až svetložlté a neobsahujú žiadne častice. Lipidová emulzia je biela a homogénna.


Osmolalita približne 1 800 mosmol/kg vody

Osmolarita približne 1 500 mosmol/l

pH (po zmiešaní) približne 5,6


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Parenterálna výživa dospelých pacientov, u ktorých je perorálna alebo enterálna výživa nemožná, nedostatočná alebo kontraindikovaná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Po zmiešaní troch komôr vznikne z lieku biela emulzia.


Podľa schopnosti pacienta eliminovať tuky a metabolizovať dusík a glukózu a nutričných požiadaviek sa určí dávkovanie a rýchlosť infúzie, pozri časť 4.4.


Dávka sa má určiť individuálne s ohľadom na klinický stav pacienta a jeho telesnú hmotnosť.

Potreba dusíka na udržanie telesnej proteínovej hmoty závisí od stavu pacienta (napr. stav výživy a stupeň katabolického stresu alebo anabolizmus).


Pri normálnom stave výživy alebo miernom katabolickom strese je potreba 0,10-0,15 g dusíka/kg telesnej hmotnosti/deň (0,6-0,9 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň). U pacientov so stredne závažným až závažným metabolickým stresom s malnutríciou alebo bez nej, potreba sa pohybuje v rozmedzí 0,15-0,25 g dusíka/kg telesnej hmotnosti/deň (0,9-1,6 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň). V niektorých mimoriadnych prípadoch (napr. popáleniny alebo výrazný anabolizmus) môže byť potreba dusíka ešte vyššia.


Dávkovanie

Rozsah dávkovania je 13 ml – 31 ml SmofKabivenu/kg telesnej hmotnosti/deň, čo zodpovedá 0,10-0,25 g dusíka/kg telesnej hmotnosti/deň (0,6-1,6 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň) a 14-35 kcal/kg telesnej hmotnosti/deň celkovej energie (12-27 kcal/kg telesnej hmotnosti/deň nebielkovinovej energie). To pokrýva potrebu väčšiny pacientov. U obéznych pacientov má dávka vychádzať z vypočítanej ideálnej hmotnosti.


Rýchlosť infúzie

Maximálna rýchlosť infúzie pre glukózu je 0,25 g/kg telesnej hmotnosti/h, pre aminokyseliny 0,1 g/kg telesnej hmotnosti/h a pre tuky 0,15 g/kg telesnej hmotnosti/h.


Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 2,0 ml/kg telesnej hmotnosti/h (čo zodpovedá 0,25 g glukózy, 0,10 g aminokyselín a 0,08 g tukov/kg telesnej hmotnosti/h). Odporučená doba podávania infúzie je 14-24 hodín.


Maximálna denná dávka

Maximálna denná dávka závisí od klinického stavu pacienta a môže sa meniť zo dňa na deň. Odporučená maximálna denná dávka je 35 ml/kg telesnej hmotnosti/deň.


Odporučená maximálna denná dávka 35 ml/kg telesnej hmotnosti/deň poskytuje 0,28 g dusíka/kg telesnej hmotnosti/deň (čo zodpovedá 1,8 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň), 4,5 g glukózy/kg telesnej hmotnosti/deň, 1,33 g tuku/kg telesnej hmotnosti/deň a celkovú energiu 39 kcal/kg telesnej hmotnosti/deň (čo zodpovedá 31 kcal/kg telesnej hmotnosti/deň nebielkovinovej energie).


Pediatrická populácia

SmofKabiven sa neodporúča používať u detí, pozri časť 4.4.


Spôsob podávania

Intravenózne podanie, infúzia do centrálnej žily.


Pre pacientov s vysokou, stredne zvýšenou alebo bazálnou nutričnou potrebou je určených päť veľkostí balenia SmofKabivenu. V prípade potreby celkovej parenterálnej výživy je potrebné pridať do SmofKabivenu stopové prvky, vitamíny a prípadne elektrolyty (pričom treba vziať do úvahy elektrolyty prítomné v SmofKabivene) podľa potreby pacienta.


Pokyny na prípravu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na rybie, vaječné, sójové alebo arašidové proteíny alebo na niektoré z liečiv alebo pomocných látok

 • závažná hyperlipidémia

 • závažná insuficiencia pečene

 • závažné poruchy zrážavosti krvi

 • vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín

 • závažná renálna insuficiencia bez možnosti hemofiltrácie alebo dialýzy

 • akútny šok

 • nekontrolovaná hyperglykémia

 • patologicky zvýšené sérové hladiny ktoréhokoľvek prítomného elektrolytu

 • všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: akútny edém pľúc, hyperhydratácia a dekompenzovaná insuficiencia srdca

 • hemofagocytárny syndróm

 • nestabilizované stavy (napr. závažné posttraumatické stavy, nekompenzovaný diabetes mellitus, akútny infarkt myokardu, mozgová príhoda, embólia, metabolická acidóza, závažná sepsa, hypotonická dehydratácia a hyperosmolárna kóma).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Schopnosť eliminovať tuky je individuálna a preto sa má monitorovať podľa bežného postupu lekára. Všeobecne sa to robí kontrolovaním hladín triglyceridov. Sérová koncentrácia triglyceridov nemá prekročiť 4 mmol/l počas podávania infúzie. Predávkovanie môže viesť k vzniku syndrómu preťaženia tukmi, pozri časť 4.8.


SmofKabiven sa má podávať opatrne v prípade poruchy metabolizmu tukov, ktorá sa môže vyskytovať u pacientov s renálnym zlyhaním, diabetes mellitus, pankreatitídou, poruchou funkcie pečene, hypotyreoidizmom a sepsou.


Tento liek obsahuje sójový olej, rybí olej a vaječné fosfolipidy, ktoré môžu zriedkavo vyvolať alergické reakcie. Skrížená alergická reakcia sa pozorovala v prípade sóje a arašidov.


Odporúča sa používať kontinuálnu a ľahko regulovateľnú infúziu, podľa možnosti aj použitím volumetrickej pumpy, aby sa predišlo rizikám spojeným s príliš rýchlym infúznym podaním.


Pred podaním infúzie sa musia upraviť poruchy elektrolytovej a vodnej rovnováhy (napr. abnormálne vysoké alebo nízke hladiny elektrolytov v sére).


SmofKabiven sa má podávať opatrne pacientom so sklonom k retencii elektrolytov. Zvláštna klinická pozornosť je potrebná na začiatku akejkoľvek intravenóznej infúzie. V prípade výskytu akýchkoľvek abnormálnych znakov, infúzia sa musí zastaviť.


Keďže každé použitie centrálnej žily predstavuje zvýšené riziko infekcie, pri zavádzaní katétra a manipulácii s ním musia byť dodržané prísne aseptické opatrenia, aby sa predišlo kontaminácii.


Je potrebné kontrolovať sérovú glukózu, elektrolyty a osmolaritu, rovnako ako aj rovnováhu tekutín, acidobázickú rovnováhu a pečeňové enzýmy.


Pri dlhodobom podávaní tukov sa má kontrolovať krvný obraz a zrážavosť krvi.


U pacientov s renálnou insuficienciou sa má starostlivo kontrolovať prísun fosfátov a draslíka, aby sa predišlo vzniku hyperfosfatémie a hyperkaliémie.


Množstvo jednotlivých elektrolytov, ktoré sa budú pridávať, závisí od klinického stavu pacienta a častého sledovania sérových hladín.


Parenterálna výživa sa má podávať opatrne pri laktátovej acidóze, nedostatočnom okysličovaní buniek a zvýšenej sérovej osmolarite.


Akýkoľvek znak alebo symptóm anafylaktickej reakcie (ako sú horúčka, triaška, vyrážka alebo dýchavičnosť) vyžaduje okamžité prerušenie infúzie.


Obsah tuku v SmofKabivene môže interferovať s niektorými laboratórnymi vyšetreniami (napr. bilirubínu, laktát dehydrogenázy, saturácie kyslíkom, hemoglobínu), ak je krv odobratá skôr, ako sú tuky dostatočne eliminované z krvného riečiska. U väčšiny pacientov sa tuk eliminuje po 5-6 hodinách po podaní tukov.


Intravenózna infúzia aminokyselín je sprevádzaná zvýšeným vylučovaním stopových prvkov v moči, najmä medi a zinku. Tento fakt je potrebné vziať do úvahy pri dávkovaní stopových prvkov, najmä pri dlhodobej intravenóznej výžive. Je potrebné vziať do úvahy množstvo zinku, ktoré sa podáva v SmofKabivene.


U pacientov s malnutríciou môže začiatok parenterálnej výživy vyvolať poruchu rovnováhy tekutín, ktorá môže viesť k edému pľúc a kongestívnemu srdcovému zlyhaniu, ako aj k zníženiu sérových koncentrácií draslíka, fosforu, horčíka a vitamínov rozpustných vo vode. Tieto zmeny sa môžu objaviť v priebehu 24 až 48 hodín, preto sa u tejto skupiny pacientov odporúča opatrne a pomaly začať podávať parenterálnu výživu spolu s prísnou kontrolou a primeranou úpravou tekutín, elektrolytov, minerálov a vitamínov.


SmofKabiven sa nemá podávať súbežne s krvou tou istou infúznou súpravou kvôli riziku vzniku pseudoaglutinácie.


U pacientov s hyperglykémiou môže byť potrebné podávanie exogénneho inzulínu.


Pediatrická populácia

Z dôvodu zloženia roztoku aminokyselín v SmofKabivene sa tento liek neodporúča podávať novorodencom alebo deťom do 2 rokov. V súčasnosti neexistujú klinické skúsenosti s podávaním SmofKabivenu u detí (vo veku 2 až 11 rokov).


4.5 Liekové a iné interakcie


Niektoré lieky, ako je inzulín, môžu interferovať s lipázovým systémom tela. Zdá sa však, že tento spôsob interakcie má obmedzený klinický význam.


Heparín podávaný v klinických dávkach spôsobuje prechodné uvoľnenie lipoproteínovej lipázy do krvného obehu. To môže viesť najprv k zvýšenej plazmatickej lipolýze a neskôr k prechodnému zníženiu klírensu triglyceridov.


Sójový olej má prirodzený obsah vitamínu K1. Koncentrácia v SmofKabivene je však taká nízka, že sa neočakáva významné ovplyvnenie procesu koagulácie u pacientov liečených kumarínovými derivátmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o gravidných alebo dojčiacich ženách vystavených účinku SmofKabivenu. Nie sú k dispozícii žiadne štúdie na reprodukčnú toxicitu u zvierat. Parenterálna výživa môže byť nevyhnutná počas gravidity a laktácie. SmofKabiven sa má podávať gravidným a dojčiacim ženám len po starostlivom zvážení.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinkyČasté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1 000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1 000

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnostiTachykardia

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaDyspnoe

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu


Strata chuti do jedla, nauzea, vracanie


Poruchy metabolizmu a výživy


Zvýšené plazmatické hladiny pečeňových enzýmov


Cievne poruchyHypotenzia, hypertenzia

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Mierne zvýšenie telesnej teploty

Zimnica, závrat, bolesť hlavy

Hypersenzitívne reakcie (napr. anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie, kožná vyrážka, urtikária, sčervenanie pokožky, bolesť hlavy), pocit tepla alebo chladu, bledosť, cyanóza, bolesť krku, chrbta, kostí, na hrudi a v podbrušku.


Pri výskyte týchto vedľajších účinkov sa má infúzia SmofKabivenu prerušiť alebo, ak je to nevyhnutné, pokračovať v infúzii so zníženým dávkovaním.


Syndróm preťaženia tukom

Narušená schopnosť eliminovať triglyceridy môže viesť k vzniku „Syndrómu preťaženia tukom“, ktorý môže byť spôsobený predávkovaním. Preto sa musia sledovať možné znaky metabolického preťaženia. Príčina môže byť genetická (individuálne rozdielny metabolizmus) alebo metabolizmus tukov môže byť ovplyvnený prebiehajúcim alebo predchádzajúcim ochorením. Tento syndróm sa môže objaviť tiež pri závažnej hypertriglyceridémii, dokonca aj pri odporúčanej rýchlosti infúzie a v súvislosti s náhlou zmenou klinického stavu pacienta, ako je porucha funkcie obličiek alebo infekcia. Syndróm preťaženia tukom sa vyznačuje hyperlipémiou, horúčkou, tukovou infiltráciou, hepatomegáliou s ikterom alebo bez neho, splenomegáliou, anémiou, leukopéniou, trombocytopéniou, poruchou koagulácie, hemolýzou a retikulocytózou, abnormálnymi funkčnými pečeňovými testmi a kómou. Symptómy sú zvyčajne reverzibilné, ak sa podávanie lipidovej emulzie preruší.


Nadmerná infúzia aminokyselín

Rovnako ako iné roztoky aminokyselín, aminokyseliny v SmofKabivene môžu spôsobiť nežiaduce účinky, ak sa prekročí odporúčaná rýchlosť infúzie. Tieto účinky sú nauzea, vracanie, triaška a potenie. Infúzia aminokyselín môže vyvolať tiež zvýšenie telesnej teploty. Pri poruche renálnej funkcie sa môžu objaviť zvýšené hladiny metabolitov obsahujúcich dusík (napr. kreatinín, močovina).


Nadmerná infúzia glukózy

Ak sa prekročí schopnosť pacienta vylučovať glukózu, môže dôjsť k vzniku hyperglykémie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pozri časť 4.8 „Syndróm preťaženia tukom“, „Nadmerná infúzia aminokyselín“ a „Nadmerná infúzia glukózy“.


Ak sa objavia príznaky predávkovania tukmi alebo aminokyselinami, infúzia sa má spomaliť alebo prerušiť. Špecifické antidotum predávkovania neexistuje. V prípade predávkovania je potrebné zahájiť všeobecné podporné opatrenia so špeciálnou kontrolou respiračného a kardiovaskulárneho systému. Možno bude nevyhnutná starostlivá biochemická kontrola a vhodná liečba špecifických abnormalít.


Ak sa objaví hyperglykémia, liečiť sa má buď podávaním vhodného inzulínu a/alebo úpravou rýchlosti infúzie v závislosti od klinického stavu.


Okrem toho, predávkovanie môže spôsobiť zavodnenie, poruchu rovnováhy elektrolytov a hyperosmolalitu.


V niektorých zriedkavých závažných prípadoch môže byť nevyhnutná hemodialýza, hemofiltrácia alebo hemo-diafiltrácia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA10


Lipidová emulzia

Lipidová emulzia v SmofKabivene sa skladá zo SMOFlipidu a veľkosť častíc a biologické vlastnosti má podobné s endogénnymi chylomikrónmi. Zložky SmofKabivenu; sójový olej, triglyceridy so stredným reťazcom, olivový a rybí olej majú, okrem ich energetickej zložky, vlastné farmakodynamické vlastnosti.


Sójový olej má vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín. Najvyššiu koncentráciu má omega-6-mastná kyselina, kyselina linolová (približne 55-60 %). Alfa-linolénová kyselina, omega-3-mastná kyselina tvorí asi 8 %. Táto časť SmofKabivenu poskytuje nevyhnutné množstvo esenciálnych mastných kyselín.


Mastné kyseliny so stredným reťazcom sa rýchlo oxidujú a poskytujú telu okamžite dostupnú energiu.


Olivový olej poskytuje predovšetkým energiu vo forme mono-nenasýtených mastných kyselín, ktoré sú menej náchylné na peroxidáciu ako zodpovedajúce množstvo poly-nenasýtených mastných kyselín.


Rybí olej sa vyznačuje vysokým obsahom eikozapentaénovej kyseliny (EPA) a dokozahexaénovej kyseliny (DHA). DHA je dôležitou štrukturálnou zložkou bunkových membrán, kým EPA je prekurzorom eikozanoidov, ako sú prostaglandíny, tromboxány a leukotriény.


Uskutočnili sa dve štúdie v rámci poskytovania domácej parenterálnej výživy u pacientov, ktorí boli na dlhodobej nutričnej parenterálnej podpore. Primárnym cieľom obidvoch štúdií bolo preukázanie bezpečnosti. Preukázanie účinnosti bolo sekundárnym cieľom jednej zo štúdií, ktorá sa uskutočnila na pediatrických pacientoch. Táto štúdia bola rozdelená do skupín podľa veku (1 mesiac až <2 roky a 2 – 11 rokov). Obidve štúdie preukázali, že SMOFlipid má rovnaký bezpečnostný profil ako porovnávaný liek (Intralipid 20 %). Účinnosť štúdie s pediatrickými pacientmi sa hodnotila podľa prírastku váhy, výšky, BMI (body mass index), prealbumínu a podľa hladiny proteínov viažucich sa na retinol a podľa profilu mastných kyselín. Nespozoroval sa žiadny rozdiel medzi skupinami na sledovaných parametroch okrem profilu mastných kyselín po 4 týždňoch podávania. Profil mastných kyselín u pacientov liečených SMOFlipidom vykazoval zvýšenie omega-3-mastných kyselín v lipoproteínoch plazmy a vo fosfolipidoch červených krviniek a z tohto dôvodu zodpovedal zloženiu podanej tukovej emulzie.


Aminokyseliny a elektrolyty

Aminokyseliny, zložky bielkoviny v bežnej strave, sa využívajú na tkanivovú proteosyntézu a ich nadbytok sa využíva vo veľkom počte metabolických ciest. Štúdie preukázali termogénny účinok infúzie aminokyselín.


Glukóza

Glukóza nemá farmakodynamické účinky, s výnimkou toho, že pomáha udržovať a obnovovať normálny výživový stav.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Lipidová emulzia

Jednotlivé triglyceridy v SMOFlipide majú rôznu rýchlosť klírensu, ale SMOFlipid ako zmes je eliminovaný rýchlejšie ako triglyceridy s dlhým reťazcom (LCT). Zo všetkých zložiek má najpomalší klírens olivový olej (o niečo nižší ako LCT) a najrýchlejší triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT). Rybí olej v zmesi s LCT má rovnakú rýchlosť klírensu ako samotné LCT.


Aminokyseliny a elektrolyty

Základné farmakokinetické vlastnosti aminokyselín a elektrolytov dodávaných infúziou sú v podstate rovnaké ako vlastnosti aminokyselín a elektrolytov dodaných v bežnej strave. Aminokyseliny dodané bielkovinami potravy však vstupujú najskôr do portálneho riečiska a až následne do systémovej cirkulácie, zatiaľ čo intravenózne podané aminokyseliny vstupujú priamo do systémového obehu.


Glukóza

Farmakokinetické vlastnosti glukózy podanej infúziou sú v podstate rovnaké ako vlastnosti glukózy prijatej bežnou stravou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické štúdie bezpečnosti SmofKabivenu sa neuskutočnili. Predklinické údaje v súvislosti so SMOFlipidom, rovnako ako aj s roztokmi aminokyselín a glukózy v rôznych koncentráciách a glycerofosorečnanom sodným však neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity.

Nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky, ani iné embryotoxické poškodenia u králikov v súvislosti s roztokmi aminokyselín a ich výskyt sa nepredpokladá ani v súvislosti s tukovými emulziami a glycerofosforečnanom sodným pri podávaní doporučených dávok v substitučnej terapii. Nepredpokladá sa, že by nutričné lieky (roztoky aminokyselín, tukové emulzie a glycerofosforečnan sodný) používané pri substitučnej liečbe vo fyziologických hladinách boli embryotoxické, teratogénne alebo by ovplyvňovali reprodukciu alebo fertilitu.


Pri testovaní na morčatách (maximalizačný test) vyvolala emulzia rybieho oleja stredne závažnú kožnú senzibilizáciu. Pri štúdiách systémovej antigenicity sa nezistili dôkazy o anafylaktickom potenciále rybieho oleja.


V štúdii lokálnej tolerancie na králikoch so SMOFlipidom sa zistil ľahký, prechodný zápal po intraarteriálnom, paravenóznom alebo podkožnom podaní. Po intramuskulárnom podaní sa pozoroval u niektorých zvierat stredne závažný prechodný zápal a nekróza tkaniva.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


glycerol

purifikované vaječné fosfolipidy

all-rac-α-tokoferol

hydroxid sodný (na úpravu pH)

nátriumoleát

ľadová kyselina octová (na úpravu pH)

kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


SmofKabiven sa môže miešať len s tými liekmi, pre ktoré bola stanovená kompatibilita.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku v originálnom obale

2 roky


Čas použiteľnosti po zmiešaní

Chemická a fyzikálna stabilita po zmiešaní troch komôr bola stanovená na 36 hodín pri 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď. Ak sa ihneď nepoužije, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá užívateľ a za normálnych podmienok by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2-8°C.


Čas použiteľnosti po zmiešaní s aditívami

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď po pridaní aditív. Ak sa ihneď nepoužije, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá užívateľ a za normálnych podmienok by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2-8°C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25C. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte vo vonkajšom vaku.


Čas použiteľnosti po zmiešaní: pozri časť 6.3.

Čas použiteľnosti po zmiešaní s aditívami: pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal pozostáva z viackomorového vnútorného vaku a vonkajšieho vaku. Vnútorný vak je rozdelený pretrhnuteľnými membránami do troch komôr. Absorbér kyslíka je uložený medzi vnútorným a vonkajším vakom. Vnútorný vak je vyrobený z viacvrstvového polymérového filmu Excel alebo Biofin. Excel film vnútorného vaku pozostáva z troch vrstiev. Vnútorná vrstva pozostáva z poly (propylén/etylén) kopolyméru a styrén/ etylén/butylén/styrén termoplastického elastoméru (SEBS). Stredná vrstva pozostáva zo SEBS a vonkajšia vrstva z kopolyester-éteru. Infúzny otvor je vybavený polyolefínovým krytom. Otvor pre aditíva je vybavený syntetickým polyizoprénovým uzáverom (bez latexu).


Biofin film vnútorného vaku pozostávaz poly(propyl-ko-etylénu), syntetickej gumy poly[styrén-blok-butylén-ko-etylén)] (SEBS) a syntetickej gumy poly(styrén-blok-izoprén) (SIS). Infúzny port a port pre aditíva sú vyrobené z polypropylénu a syntetickej gumy poly[styrén-blok-(butylén-ko-etylén)] (SEBS) a sú vybavené zátkami zo syntetického polyizoprénu (neobsahuje latex). Slepý port, používaný len počas výroby, je vyrobený z polypropylénu a je vybavený zátkou zo syntetického polyizoprénu (neobsahuje latex).


Veľkosti balenia:


Vaky Excel:

1 x 493 ml, 6 x 493 ml

1 x 986 ml, 4 x 986 ml

1 x 1 477 ml, 4 x 1 477 ml

1 x 1 970 ml, 2 x 1 970 ml

1 x 2 463 ml, 2 x 2 463 ml


Vaky Biofin:

1 x 493 ml, 6 x 493 ml

1 x 986 ml, 4 x 986 ml

1 x 1 477 ml, 4 x 1 477 ml

1 x 1 970 ml, 4 x 1 970 ml

1 x 2 463 ml, 3 x 2 463 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Návod na použitie

Nepoužívajte liek, ak je obal poškodený. Použite len v prípade, že roztoky aminokyselín a glukózy sú číre a bezfarebné alebo svetložlté a lipidová emulzia je biela a homogénna. Obsah troch oddelených komôr sa musí zmiešať pred použitím a pred pridaním iných látok cez otvor pre aditíva.


Po oddelení rozpojovacích spojov sa má vak niekoľkokrát prevrátiť, aby vznikla homogénna zmes bez náznaku oddeľovania zložiek.


Kompatibilita

K SmofKabivenu sa môžu pridávať len lekárske alebo nutričné roztoky, pre ktoré bola stanovená kompatibilita. Kompatibilita pre rôzne aditíva a čas použiteľnosti pre rozličné zmesi sú dostupné na požiadanie.


Pridanie sa má uskutočniť za aseptických podmienok.


Len na jednorazové použitie. Zmes, ktorá zostane po infúzii, sa musí znehodnotiť.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

76/0196/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23.5.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 201412SmofKabiven