+ ipil.sk

SmofKabiven PeripheralPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2011/08369

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/06403


Písomná informácia pre používateľa


SmofKabiven Peripheral

infúzna emulzia


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je SmofKabiven Peripheral a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SmofKabiven Peripheral

3. Ako používať SmofKabiven Peripheral

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať SmofKabiven Peripheral

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je SmofKabiven Peripheral a na čo sa používa


SmofKabiven Peripheral je infúzna emulzia, ktorá sa podáva do vašej krvi po kvapkách (intravenózna infúzia). Liek obsahuje aminokyseliny (zložky používané na stavbu bielkovín), glukózu (uhľohydráty), lipidy (tuk) a soli (elektrolyty) v plastovom vaku.


Zdravotnícky personál vám podá SmofKabiven Peripheral v prípade, že iné formy výživy nie sú dosť dobré alebo neúčinkujú.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SmofKabiven Peripheral


Nepoužívajte SmofKabiven Peripheral

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)


- keď ste alergický na ryby alebo vajcia

- keď ste alergický na arašidy alebo sóju, nemáte používať tento liek. SmofKabiven Peripheral obsahuje sójový olej.

- keď máte príliš veľa tuku v krvi (hyperlipidémiu)

- keď máte závažné ochorenie pečene

- keď máte problémy so zrážavosťou krvi (poruchy koagulácie)

- keď máte problémy s využívaním aminokyselín

- keď máte závažné ochorenie obličiek bez možnosti dialýzy

- keď máte akútny šok

- keď máte príliš vysokú hladinu cukru v krvi (hyperglykémiu), ktorá nie je kontrolovaná

- keď máte vysoké (sérové) hladiny solí (elektrolytov), ktoré sú obsiahnuté v SmofKabiven Peripherale

- keď máte tekutinu v pľúcach (akútny pľúcny edém)

- keď máte príliš veľa telovej tekutiny (hyperhydratáciu)

- keď máte zlyhanie srdca, ktoré sa nelieči

- keď máte poruchu systému zrážania krvi (hemofagocytárny syndróm)

- keď ste v nestabilizovanom stave, ako je stav po závažnej traume, nekontrolovaná cukrovka, akútny srdcový infarkt, mozgová príhoda, krvná zrazenina, metabolická acidóza (porucha, ktorá spôsobuje príliš veľa kyseliny v krvi), závažná infekcia (závažná sepsa), kóma, a keď nemáte dostatok telovej tekutiny (hypotonická dehydratácia).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete používať SmofKabiven Peripheral, ak máte:

- problémy s obličkami

- diabetes mellitus (cukrovku)

- pankreatitídu (zápal pankreasu)

- problémy s pečeňou

- hypotyreoidizmus (toxickú strumu)

- sepsu (závažnú infekciu).


Ak sa u vás objaví počas infúzie horúčka, vyrážka, opuch, problémy s dýchaním, zimnica, potenie, nevoľnosť alebo vracanie, ihneď informujte zdravotnícky personál, pretože tieto príznaky môžu byť spôsobené alergickou reakciou alebo ste dostali príliš veľa lieku.


Váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať krv - testy pečeňových funkcií a ďalšie parametre.


Deti a dospievajúci

SmofKabiven Peripheral nie je určený pre novonarodené deti alebo deti do 2 rokov. V súčasnosti neexistujú žiadne skúsenosti s podávaním SmofKabiven Peripheralu u detí vo veku 2 až 11 rokov.


Iné lieky a SmofKabiven Peripheral

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Údaje o podávaní SmofKabiven Peripheralu počas tehotenstva alebo dojčenia nie sú dostupné. SmofKabiven Peripheral sa môže preto podávať tehotným alebo dojčiacim ženám, iba ak to lekár bude považovať za nevyhnutné. Podávanie SmofKabiven Peripheralu sa môže zvážiť počas tehotenstva a dojčenia, ak vám to odporučí váš lekár.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa, pretože tento liek sa podáva v nemocnici.


3. Ako používať SmofKabiven peripheral


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára. Váš lekár vám predpíše dávku individuálne podľa vašej telesnej hmotnosti a telesných funkcií. SmofKabiven Peripheral vám bude podávať zdravotnícky personál.


Ak použijete viac SmofKabiven Peripheralu, ako máte

Je nepravdepodobné, že dostanete príliš veľa lieku, pretože SmofKabiven Peripheral vám podáva zdravotnícky personál.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): mierne zvýšenie telesnej teploty, zápal povrchových periférnych žíl v mieste vpichu infúzie.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): vysoké krvné (plazmatické) hladiny látok z pečene, strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, zimnica, závrat a bolesť hlavy.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): nízky alebo vysoký tlak krvi, problémy s dýchaním, rýchly pulz srdca (tachykardia). Hypersenzitívne reakcie (ktoré sa môžu vyznačovať príznakmi ako opuch, horúčka, pokles krvného tlaku, kožné vyrážky, pupence /vyvýšené červené oblasti/, sčervenanie, bolesť hlavy), pocity tepla a chladu, bolesť v krku, chrbta, kostí a na hrudi, bledosť, bledomodré sfarbenie pier a kože (z dôvodu príliš nízkeho okysličenia krvi).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať SmofKabiven Peripheral


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte vo vonkajšom vaku. Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku vaku a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo SmofKabiven Peripheral obsahuje


Liečivá sú

g na 1 000 ml

Glukóza (vo forme monohydrátu)

71

Alanín

4,4

Arginín

3,8

Glycín

3,5

Histidín

0,93

Izoleucín

1,6

Leucín

2,3

Lyzín (vo forme acetátu)

2,1

Metionín

1,3

Fenylalanín

1,6

Prolín

3,5

Serín

2,1

Taurín

0,32

Treonín

1,4

Tryptofán

0,63

Tyrozín

0,12

Valín

2,0

Chlorid vápenatý (vo forme dihydrátu)

0,18

Glycerofosforečnan sodný (vo forme hydrátu)

1,3

Síran horečnatý (vo forme heptahydrátu)

0,38

Chlorid draselný

1,4

Octan sodný (vo forme trihydrátu)

1,1

Síran zinočnatý (vo forme heptahydrátu)

0,004

Čistený sójový olej

8,5

Triglyceridy so stredne dlhým reťazcom

8,5

Čistený olivový olej

7,0

Rybí olej obohatený o omega-3-mastné kyseliny

4,2


Ďalšie zložky sú: glycerol, purifikované vaječné fosfolipidy, all-rac-α-tokoferol, hydroxid sodný (na úpravu pH), nátriumoleát, kyselina octová (na úpravu pH) a voda na injekciu.


Ako vyzerá SmofKabiven Peripheral a obsah balenia

Roztok glukózy a roztok aminokyselín sú číre, bezfarebné až svetložlté a neobsahujú žiadne častice. Lipidová emulzia je biela a homogénna.


Veľkosti balenia:

Vaky Excel:

1 x 1206 ml, 4 x 1206 ml,

1 x 1448 ml, 4 x 1448 ml,

1 x 1 904 ml, 3 x 1 904 ml


Vaky Biofin:

1 x 1206 ml, 4 x 1206 ml,

1 x 1448 ml, 4 x 1448 ml,

1 x 1 904 ml, 4 x 1 904 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Fresenius Kabi s.r.o, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobca pre vaky Excel:

Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Švédsko


Výrobca pre vaky Biofin:

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala, Švédsko

Fresenius Kabi Austria GmbH, 8055 Graz, RakúskoTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.


<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Upozornenia a opatrenia pri používaní


Odporúča sa používať kontinuálnu a ľahko regulovateľnú infúziu, podľa možnosti aj použitím volumetrickej pumpy, aby sa predišlo rizikám spojeným s príliš rýchlym infúznym podaním.


Keďže každé použitie periférnej žily predstavuje zvýšené riziko infekcie, najmä pri zavádzaní katétra musia byť dodržané prísne aseptické opatrenia, aby sa predišlo kontaminácii.


Je potrebné kontrolovať sérovú glukózu, elektrolyty a osmolaritu, rovnako ako aj rovnováhu tekutín, acidobázickú rovnováhu a pečeňové enzýmy.


Akýkoľvek znak alebo symptóm anafylaktickej reakcie (ako sú horúčka, triaška, vyrážka alebo dýchavičnosť) vyžaduje okamžité prerušenie infúzie.


SmofKabiven Peripheral sa nemá podávať súbežne s krvou tou istou infúznou súpravou kvôli riziku vzniku pseudoaglutinácie.


Ak sa na infúziu použijú periférne žily, môže sa vyskytnúť tromboflebitída (zápal periférnych žíl). Odporúča sa denne kontrolovať miesto zavedenia katétra na príznaky tromboflebitídy.


Spôsob podávania

Intravenózne podanie, infúzia do periférnej alebo centrálnej žily.


V prípade potreby celkovej parenterálnej výživy je potrebné pridať do SmofKabiven Peripheralu stopové prvky, vitamíny a prípadne elektrolyty (pričom treba vziať do úvahy množstvo elektrolytov už prítomných v SmofKabiven Peripherale) podľa potreby pacienta.


Rýchlosť infúzie

Maximálna rýchlosť infúzie pre glukózu je 0,25 g/kg telesnej hmotnosti/h, pre aminokyseliny 0,1 g/kg telesnej hmotnosti/h a pre tuky 0,15 g/kg telesnej hmotnosti/h.


Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 3,0 ml/kg telesnej hmotnosti/h (čo zodpovedá 0,21 g glukózy, 0,10 g aminokyselín a 0,08 g tukov/kg telesnej hmotnosti/h). Odporučená doba podávania infúzie je 14-24 hodín.


Opatrenia na likvidáciu

Nepoužívajte liek, ak je obal poškodený.


Použite len v prípade, že roztoky aminokyselín a glukózy sú číre a bezfarebné alebo svetložlté a lipidová emulzia je biela a homogénna. Obsahy troch oddelených komôr sa musia zmiešať pred použitím a pred každým pridaním aditív cez prídavný port.

Po oddelení rozpojovacích spojov sa vak má niekoľkokrát prevrátiť, aby vznikla homogénna zmes bez náznaku oddeľovania zložiek.


Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok, ktorý zostane po infúzii, sa musí znehodnotiť.


Kompatibilita

K SmofKabiven Peripheralu sa môžu pridávať len lekárske alebo nutričné roztoky, pre ktoré bola stanovená kompatibilita. Kompatibilita pre rôzne aditíva a čas použiteľnosti pre rozličné prímesi sú dostupné na požiadanie.


Pridanie sa má uskutočniť za aseptických podmienok.


Čas použiteľnosti po zmiešaní

Chemická a fyzikálna stabilita po zmiešaní troch komôr bola stanovená na 36 hodín pri 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď. Ak sa ihneď nepoužije, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych podmienok by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2-8°C.


Čas použiteľnosti po zmiešaní s aditívami

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď po pridaní aditív. Ak sa ihneď nepoužije, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych podmienok by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2-8°C.

Návod na použitie


SmofKabiven Peripheral (vak Excel)


1. Držte vak v zvislej polohe a odstráňte vonkajší obal tak, že roztrhnite vrúbkovanie pozdĺž horného okraja, čím jednoducho otvoríte dlhú stranu. Odstráňte plastový obal spolu s absorbérom kyslíka.


2. Obsah vaku zmiešajte tak, že dáte končeky prstov na hornú časť presne na spoj, ako je to znázornené na obrázku.3. Končekmi prstov a palcov uchopte zo strany hornú komoru a zľahka rolujte hánkami, až kým sa spoj neoddelí.

Alternatívna technika (3): Položte vak na vodorovný povrch. Rolujte vak, až kým sa spoje neoddelia. Dôkladne premiešajte prevracaním vaku.


4. Nerozpojené časti spoja zľahka od seba oddeľte.

MoReUFJqP65I5wsLC8Mi4fPky2OHU1DRLSwuIoGJjL8NDBHYiRQ0GKQp/wG6YmJgSEREHBPhj93R2drKzc4CJaO9oo6Pr7VzuIerpsxjw6wDrkZx8DyKWv/5627/vISDghILCRmwGGDB6ZmZmKiqqa9euaWxs/PmzUkCQf4CcwLEsKioBcc6Zwwk+5zANhgbk5xfMns0x0gEcGhoa8vLyECXC54YNG0Bm8Onm7t5nORF9IEXhT0pKSnz8jdi4uL4OMTBBLCwsIBsIRaZP/7vjDuvO1dbWkJAQD7j//P2Pw8NeROSfDomSkpIbN65nZGRUV1cfOeLx+OmTE/7+EhISIJiPnz5zsLNT/XuEa1VVVcn3UrZZswZMKx4SKElKRsLK8vuSg2FgYPD39wdtHzhgq6un9+3r16WiokhOg0GKwpO6ujqIf7YpK2/D5OvC0htBNTT0bvQTDw11bwcAWBJMyr1/qKioKCwsVFVV678zLS0NYqGgoKA3b96sXr0mIT4e2y0O/h4JCSkT0796AjByKuPl4aGn//00YTBxVVXVAvzz8LteLFJSkjExlwUFBcBORkVdGE1VkxWkKDy5cuVKQX5+RnpG/x5kdg6Oly9f1NbWUlJQYh088Iuwk2TB0SIjI+/v9VVWVnJwcLCw/CuDX0JCAjc3N3iMEK7M+v8iOq2tbRU/fs7l5elvE6qrawoKi+cLCuD4Yhc0Cb7l6KfoJyUltba2rly5cu5ctGT9ECBF4QMYBzs7BwdHxwE5JxaLiIAe4uLiwP0rLi5mZWWF+37ZsrlEmFwrcOv3l8Tbt2/5+Pj777l27RroE1y+Ae95iktK6Ghp+txIIsxk26LiYn7+eTjKqaWXVm5unBZTHIZr1687OTmuWLECwsVRVjVZQYoaGdnZ2bGxcY8ePzIw0NuhucPQ0FAeA/bZD0o4derUli1b6GjpLly4sHTp0h8/KrDj0Onpp1VWVoHv16eWzs7O/o95UOnevXuvX78+QE4gnoaGRn6+f3lr+fmFzExM9DgbnOLikhlMM/DIt96f3k7IXbsCAk7cuXMbvN3RVDWJQYrClaKiImtrm5SU+3p6+hHh4XPmzOnu6Vm9erWTk9Phw4dlZeUkJCSWLhVdsGCBpZWVtZVVUXGRra0tFzf327fvNDU12dnZ6upqsDn+scCxLi4uYM2wfXfxN29yzuYcPEm2vLxiBiMDHd0/aZkhImpta+PDoSsCS3NLS2NTM9foDBR4egbwFNHTExYWMjIyDPh/DkDEAKa0onow/LbDCm764OAQc3Mzte3bHz16tHDhQux+EmJibW1tRUWl27dvh4eHXb4c09DQICoqevbsWdhwcXY2NTVVV1f3P+5PROQFIRPUc+/+ffXt27GHgybhMysrC5tpKCoyUkp6FRiu/jYKFNjQ2MQ3718Ry4+flczMIzA4lT8rIYKiHJ2BOn78+NPnz+/evWtgaLhpyyZs4xGDmdKKIsYwfBm44w8edM7IyIyIjNTW0hr8anXaNHpNTQ34q69vKCsrBc24uLgGBwetklrle9yvpqaGYzZHfPzNrVuV7O3tIQhR3ratTzOrVq0KDAyMiooqLy//8OHDkyfPrl+7BlGKmJiYkpLS9OnTq6pqqKmo+s8KaWpqAu9RaP7QA8MHA5qsb6gX4B9ufu5vyUjPAFOcmZn58ePHsPPn4XJGU9vkZkoranjAXEAshM3B8vLlM3Dnhi8P0po2TQAw3rMHNLNKepWVlWVMTAwv71xwk8Cds7KyggrBXwJvEHsIOH5eXl5w08fFxc2axZaaGv327dusrFeXL18OC4toamni4eJesXKFlKSkkJAQMzMzJSVlxY+fszk4cO+y+/HjJwUF1WiGtIKTucd4j5mZGehfR0dn/foNGzcq4F3bpAcpamggajI3N09MTAQNQBQ0osHd2NvX0cGxpaUlPj7+zp07eXm53t5HQUugnKUQbImKrlu3jgizUBotLZ2Jqem1q1d9/fwWLxaBPx2dXWDuwBpUVJTDJxjJjPR0aA8zM6vwAiFWlpkKCvL19bUsLCyMjIzDu6w93d1gJEe0fvZgHBwcqqurDx85XFRUDOb05s0ENOR8GJCihiAtLQ0exjNnznr69Okwi6wNQ2xsrI+P9+fPn7m5uSGaMjIy2rRpU1BQsImJ8bFjx7S0tD59+oTVw5Ytm2FPwImT0tIyeXn5YBhb29pACdQ0tPIKCuD7EWHGOrx9+w708eNHRVVV1enTpzMzH/Dw8jLNmMHExCQkJGxgoD/kEqA1tXXkFOTT/z1Lf0Q8fPgQ/NK7ycmMDIw6u3ThKuTkZPGubSqAFDWQiIhIPT1d0MCRIx64DO0ZzJs3b+BwEFXfNFh4qPv6+ioqKvb0dFtbW9fU1KqoqEZGRnBycoJmLl68uF2td+RED1EPGSkpRE2gNAjwunt62tvb8/IK2js6pCRX9r2P2r+/N4tYe3tHc3NTd3c3GRkZI+MQUxJ7enrKyspnzcJ/Wfi6urr9+/crKiptWL8enjKJiQmPHj1CiZCGBynqHyCeMTY2DgsLCw0NNTQ0xK8ScNLg2MDTp7f/v08Py6JFi8CH9PDwyHr9eg4nZ3p6mpzc+uDgIAil6OjoMzIyetcXJCbmnM0B8uvq6qquqW2oB++vgZyMTFCAf8DcDVwywDQ1NXV0djAw4G+gwBi+ePEiJzcXLKe7u7vM6tX4WewpBVLU37x9987czKytre3Fi5diYsvwq+TWrVtubm7nzp2DYGnwrwsXLrx8+XJhYWF5eTlYlX379u3YsePEiRO8vDwFBfkqKsqlpWVfv36bNWtWaVkZWB7QFTERkYAA/+B5iiB+aCoxMQkNDfWvuisrfvyYwcg40um9feTl5Tk5OTk7O8/l5QUDm5mZ+ddff+Fd29QBKaqX5ORkuLnBXAQGnmZjm4V3Pezs7ElJSSzDDu7mwtDS0rJgwYKIiIijR4+C7eLj42ttba2sqiIjIy8qKiYhJQW79OXrtxkzZgyQU21t3c/KyqbGRjJysp4eImzGJUpKSg52tv69FFA/GLgFwkL4XQhUa2ZmvlJS8sCBA6/fvLG1tYUNEbTsDQ5MdUXBw97BwcHPz8/T0xM2RlmbqKgojiUhQAIJwT0aExOzfPny48ePb92mzM7OBgYBfiou+V5cXAI2atq0fzJ4NTY1lX4va25ppqOjIyYmpaGmmT2bo7W1rbNriKnBlZVVoDS8O+USEhLu3k169OgxNQ2Ngb4+Fxf33r178atqqjGlFVVSUgKB0+PHj9PT08FAjeepwZ6QkpBihyBZWVndiI9/9+4tdpkZCgoKSgrK76WlpKQkhQVFLKwsDNOnV1b+LCv/wcLMxMvbm4QZbMiXL9+KikqYmZmoqaipqQfMIOypb2iczfGbee+/orKycteuXSYmJpKSK0+ePAnOHnizaDVeHJm6isrKyjIyMpo2bdrLly/nzRvVrCE86A1++oU/Avz8DfX1vVaotAw0Vl1Ts2CBEKiuqanp+/fSgoJCOlpa8APJwdPDzBBpaGjo7OqAX9va27EDl/jm8fZZpJ+VVSQkxHh3moMjCqIOCAjIzHxoaWmpr6+/EZOHEIELU1RRaWlp69atMzU1BXdrwLov40Pnv3NOLFq06M2bNzzcXHn5BdXVNbNns2MTFVFTUYGB+vEDNFINuuru6Z2FDpKrq6sHewU6xHYMNjc39wVRYL7KyyuY8UqTRIRJi3vq1CmIBqFCe3u7uXPnent7j34d4anDVFRUcnKyvLw83DegqIma101GStb/1AsWLkxMTIQbl2/eXNAPuHygJWzuLvDxIL6ipqGG0Iibaw72PRU4ZjU1tWCjGBgYQGD9EyY3Nja1t7Uz4ZX3q6WlRVtb297eYe3ata6urk+fPr19+87fSZ0QuDHlFAXOnoaGxqnAQHMzswlsBjEJMS0tbd+zX1xMHLZBJ6y9sEAolZubV11dy809B9vXx8jAQE9H19fvx87GxszE1NjYOLjmsrIy1pks+E2F8vI6ysjI6OLi/Ojx40OHDgUEnEBD+EbK1FIU3IIODg579uyZWDkBdHT0YuLi/+SioKEGa1NbW4t9dcvAMF1YWKi4uCT742dOTo4ZmCERIKfs7Ox3796rq2+HA0EzgxNQ9r4SbmzCb67u3bt3Dx8+9OXzF2iGtpYWmPE9e3aP7iqnIlNFUXV1dfDEPXcutKSk5L/wXkVEZJGnh2f/Pfz8/K9fv+H//7QLKipKPr651TU1ED6BH8jBzkZLR8fCwhIbF3v2bAi4rIPHwrd3dOTl5WFN3EjbA+ZRU1PrxImT/AL8urq61dXVERERo1lFbsoy+RUFUceFqCg3Nzc+Pv7g4ODy8vJz585t2rTJ3t4emxNvQqDE0H8PKOT58xcaGur9d4J1oqOjq6qsKisrJ+r1FUk9jniAnJYuXers7Gxubs6Aya7eu5p1TS2UoaGl4/hdstghMTQ0kpaWsrDYC+FcZGTkxYsXR7o0AQLLJFdUfn6+q4vrhYsXTp46aWpiih1Eo6qq6uvrt3nzZngY79+/v39G7wmEi4srKSlp8H4KcnI2tlnw19raWldX301H63Tw4NKloo6OjpcvXz52zHeRyCJw9rq7umexzZqJ19Des2fP3rwZD/attbXNxsZGSUlJS0tr1Bc0RZnMioqNjTUyMhITE8vNze2/5Ob06dMhYNDX13dzcwXL4O7ubmZmNuFzfubNmwfCaGlp+dXgbioM2G3s9JBDhw9v3KhgYmLq7HxwyNkcuPDq1SsILJPv3ePh4XFzd8/Jybl16xae14CYrIrq6enx8ztua7sf1AJWiGaoRSh4eLjBvUlJSTE2Nr527dqRI0cmNos3PT09NLutre1XioKfrK2ty8srQkPPMjExsbOznzlzRmzZMkNDw4cPM/39/WVlRzxzqaqqaufOnQcPHlwvJ5f98aO7m5uvr++v1mJD4MIkVFRjYyMICe6MmMuXNdTVhy8Md+GTJ0/gdgRXEB7Vpqamg9cgGx8oKCj4+fkrKyuxodFgwIo2NTffuHGdj5/P++hRIkzqGAMDg4ULFx44cEBOTu706dNgeEfUnQASZWZmdnFxgW2PI55gpsD6EeRypiyTTVHd3d3aO3d+eP/+69evfHx8uBzCysrq5eWlpqYGt2NAQAAEFRoaGhPy5ldwvmBhYdGvhkRBkzQ1NaMiI4/7+Rno6/f1CoqLi9+9e9fBwRF8V9gAw4XjGLxz587Hx8dnZWWBVsFDjomJvnXr9oB1FhEjZVIpqqurC4KKgvz8tLS0kaa/EhUVffL0KdyvVlY2586dO3TokJTUcItJjwWcs2c3NzcPU0BGWlpCQuLZs2cuLq6XLkX3yR7skr//cfBaTU1N4EIuXLiwYcOG4c/1IDPTyMgwIyMDnjvg+1laWu7evXvTJjR+b7RMKkUlJiZCjAGhNn7Z5GioqSGmkpaWhrhi1apVHh4eFhYWo08Ujjsghp8/fw5TAEIs8O5AUbGxl6FtK1eu6P/r1q1KgoIC4MjJy8uHhYXr6en+qp68vDxVFRVvb28QYWdHp2nvmj1EcNUEuo4pzeRRVEtLC9wT8Gwecv4s7ggJCV2/ft3Pz2///v2ZmZkhISHY7vVx8AMZMQxfpi/pbFRUZJ+i+tZxEhQUvHb9ur2dnb6+Xk7ONzc3t8F9mG1tbRB9rVy5EqIv+Bp4+nTclTiw6v+Rtwh/OpNEUZ2dneC3ZGdn09DQfMjOXiAsPMoK9+3bB9bA1NQM7lFubm7Yw8HBycc3j4FhOrhY8+fPFxAUnDd3LpxunMdl9w2VuHLlirGxSWdXZ+jZs6ampn0DQcDSnjx5EpxDLS2tv/76Ky4uDrvaYh/m5uagwOjoaKJeWUZZW1udCQpas2bNeF7FJGYyKApiD/DWbt++nZKSysU1x2bfPueDznjniuhj0aJFKSn3nz59Wl9f//nz5+LiYtDty5cvP378SEpK2tHRQUFOwTuXd9kysc2bN43bhEUuLi4tLe3o6IvV1dUQ9pSWlsJOOzv7AcV27NjBy8urpqYGzuHx4/59eZTOng2NiYnJysoCbzYlJUVHR8fJycnE2Hh8Gj8V+OMVVVdXZ2trC7dIamrq4sWLiXqTb+23t7cDz200eeqwgDnCPryxefOwtLa2EmEGwuXk5L579/bFixdQxshot6/vsXHoKCsvL+97vYaV09q1a+fMGcJhAzOVmpoGT5bpDAzH/fyIMKvp7NmzG/6hBAQE4BOMsIODw5EjR8a6zVOKP15R4L2EhoYmJiZi5QRIr1q1adMmKyur8PDwsTgj9oXPbAyrV/e+FAY/asWKFV1dXefPnxuLM2IBV83Dw+PUqdM/f1b03w/+3uBkSVj4+fkgFNy8eYud7YHcvFxVVVX4NwEFnjt33sjI0N7e3tPTc8gDEXjzxytq8+bN4Jht27YtLCx8505t7E4jQyORxSIvX76qrq6SlZUd65xY2B5t+IQgB8KSsTuRsLBwT0/XgJ3DD2kFvT14kPHi5Qtra2vQj7S0jIaGxp2kJIiv1NTUhjkQgR9/vKLmzJkTEhLCzMyya9fOxsYGExMT2Ek/jd7O3l5f38DYePdv38wQhOXLl586dWrv3r0bNqwXEsIzp9fwkJCQKCsrMzEz6+zaVVhY2Le/b/WdXwHeL3jCLS0teXl5c+fyysjI3EtORrksx4g/XlFEvdP1aPz9jy9cuMDAwABuGm9vb7j5pCQljffsGWVP+ogwNja+ceOGqalZenra2HUAykhLJyQkrF+/vqKi1/ejoKDg4eEZpnxTU5O2tjYTE1NNTc27d+/APYZHzIQPC57ETAZFYdHX14eAG0IaiBZOnzlDSdkb7Uz/xRi5sQCCGTc3N2lp6fT0jLVrx7AzGpvwebu6ekF+PieGX5Xs6enR1dWtrKy0sLD08fG+e/fub993IUbJ5FEUICkpiR1LrqSoCA4SC8tMZqZxzToiJSWloqLi7u4mIbF8yAHvhEJMTCw05OymzZvkFRSGGdUBgdODBw+Tkm5bWloaGhoiOY0Dk0pRALg3V65c8ff3t7GxmcnG1j+D1zgAzp6zs/PixYvT0tI3b940pueSlZMNDw8fRrcxMTEHDx589epVQ0PD48ePb95ECxOOB5NNUVisra1nzpyppaX17dvX0Sz3ggfgkm2Ql4e4bqwVRYR5jdvd3T3kT+AWwq9Xr14TFhZesGDB6dOn4Vkz1u1BEE1WRQFqamonTpzw9vZesmTJeI52BTPl5OgI0dTDhw/HIY/FkKMNX7x4oa2t7ePjo6KibGdnDwEeBJlj3RIElkmrKHJy8nPnzoHF2LVrV0RExHhO+wEhQTTl4uKSnp4+bift4+fPnxBPWlha2tra5uTk+vh4X4qJQVmNxo1JqygizIua6Oho8P0qKirCwsLGc7K3qanpunXrwPXasmXLuJ2UCDPLXVdXd/369W5ubi0tLTo6u7Zv366irDyebZjiTGZFEWEiDUpKSlVVVTk5ueDg4HHLiL927VozM3NFRcXr169v27ZtfE7a2tq6e/fu3Nxc8Pro6eicnV2ePHny/ft3/PLLIvBjkisKAAcsKioKfL9NmzZdvXoVvo7PeY8f92NmZlZWVgZ7BRZj+GXaCIKJqWl2dnZSUhK4uJcuxRw5cvjho0cTlTZjyjL5FQXs3LmTg4NDXV0djNVRr6O2B2zHYfogWAZs9jILi7337t0LCQkBwzV2pzt06NDtW7eSk3uThH348MHAQN/T00tKUnLszogYkimhKCKMG5aSkgLmwt7B/tPnzxCv47I49OhRVVVZulTUxsYGwqqDBw+CKzgWvfnh4eGurq4ZDx4sWbK4sbFx67ZtSkpKDg4DJ00hxoGpoigizChsiGr09PQiIyNycnKioiL7p8UcO8BoXL9x41J0tK6u7pkzZ8AFBf+TgPVDfGhiYhITc1lGWrqpqVlLS4uaiiYoKIiAp0DgzhRSFBFm4kNcXJyFhQU81MFoXL9+Ax7q43BeYiIiuNElJSX9/f03b95sYGDg5HSQh4d79DWHhYWDnHx8fDQ01Ds7O+3sDqSnp7969QoNOJooppaiiHqXmaGDkEZAQMDe3l5Wdt3hw4fLysspKSjgjh9+EPfo4ebmPnHiBOjKysoqOvpyRMT57du3j2aUenz8TYiX7OztbW1t4aubm9vp06fBue1L5YcYf6acoogwL3/t7Ozmz59vbm5uZmbm7OzS0NAAIdaNGzfG4U0oqAhEZW1traGhkZqa6ufn13+FQtyJv3lz27ate/bs8fTwIMKkNPLw8Lh8ORZsL6GbjBgBU1FRWDZskOfh4YWAHnywqqpqcMaam1vGZ2wBBwdHbGyslra2vp7ekydPjh07pqAwsqUEL12K0dLaoaysHBAQQEJCAuHZXnNziNDU1bePUZsRODIVFdXV3Z2Xk2N7wM7E1ERDXb2urk5VVaWwsKClteX9++/R0RdBXWOdUBacPSVFxQcPHlhaWm7cuBFEBQYTRz3fuXMHK6ewsDA4JDg4BCytr6/fzp07x7TNCFyYcoqqqqo66OxMT0f//ft3JUWlsrIyNVW12rpa2FglJSWyePG2rVvPnj3b3t4+pq+PsCxYsCApKcnFxQUCoafPngWdOfPbPv3o6Ghtbe1dO3cFhwRTU1N7eno6OTmBnPbtsxnr1iJwYWopqqur6+jRo/l5+SoqKoICAra2+99/+KClrWVoaGhjYwNCSkxMFBYWlpWV3W1ssnLlynFwAikoKKBJYBV37twlLi5+5coVMTGxXxUOCTlrbLwHbFHouVA4EKJBHx+fkJAQtKDGf4eppaiCgkI2Nna4Cy9evJibm/v69euDBw+C05WdnZ2WlsbExATel5+fHzhjP8vLx3O8NjiZqakpBw4cAFGdP39+yMkXly5dAjkdsLM7cvhwR0cHuIvBwcEXLlwAkzVu7UT8lqmlqMePHxUUFNTX12toaLCzc3h7HwU5BZ0Jevjosbe39434+NycHDBNX79+nTZt2pkzQUZGhuOW5ISXlzcuLg7MjoGBwc/KSvADSfp1rAcFBZuamoDg9+/fX1FRsWPHjucvXyYkJIzz2HbEb5laiiIjI4On+3F/f3p6+pMnT2hqamZlZRGTEMvJrauvb9hrbr5161Z45LOzs9vb25uZmT5//tzLy3PcBpuSkJCAZsDrU1dXB1WfDgwEO9nZ2QkqOnHiBHYY+/3793V0dMDle/bkyeDl4hETztRS1A4MbW1tLS0t2KUEaWlpHz16fPHihczMzMOHj4DfZWrau/SLpKSUlZVlVFQkmLVLl2LExX8Z2xCc7du3s7KyKikpkZORWVvbuLq5fi8pefPmzfz5893c3Nzd3berq/se8+XkxGnZNcQ4M7UUhYUSA3ZbUFBQUnLlrl27hIWFaWlp+gIYEZFF8fHxENLs27dv+XJxCK5sbPDvTOvp6RnR2IjVq1ffvXsX/M+QkBA2NjawV1++fBEVFS0uLg4LC9PT08O7JYixZioqagAmJiYQw3z8+DE0NLRPaUSYVKygIlDaoUOHQFe5ubkuLi7Dp0T+FXgMNXr//sOMGTO0tLVDgoOlpFbl5HzboaXl5uqK5jv9x0GK6mUDhl/9JCkp6ed33M3NNTU1NTg4eKwXtunq6vL09AT1Xr16NS0tXV5eYdOmjbKysuMzUh4xSpCi/uFXvhkdHZ2rq4us7Dp9fYM1a9bY2tp6eHgM7gNsbGwqKSkuKCjo7OwkwowepKGh4efnZ2FhwX2CY3V1tZPTwejo6LvJyXeTkh48yHj16hXKu/IHgRT1D8P7ZmCp4P4+efKkl5cX3OVBQUF9qWCKioqOHj0KkU9vPsoeomnTp7e2tjQ1NVVWVra1tS1cuFBbeyf8N/13+ZjKyssV5OU7Ojrev3t36nRgXNzVJ08eITn9WSBFjYBZs2aBP4ZZf81IatWqEwEBO3bsqK2tXbFiBRcX18WLF4WEhOjp6UlJSbu7u8HiVVVVQfSVmpYWERHh7X3U0MjI0MDgV4HQ/fspUO3q1TJubm5ngs5ERUampKRAteN8jYhRghQ1YuTk5LKyskxMTbW0tDIyMvYYG0OsVVJS0trayvD/hQuwbh4rBtCbg719bGxsYGBgSHCwv7+/srJy/zXUIHAKCekd7XrgwAEnRycHR4ezZ3tXvF+0aNHEXCFiFCBF4QMTE1P0xYsbFRT09PRCQ0PVt6szMTErKGwCsXl5eQxe0AmsFlgzdXWNmzfj1eF/GhpwFNadq6io0NXVS0m5n5qaumzZsnXr1lVV1bx//15QUHAirgwxWpCi8IScnFxXV3fJkiVHjhyJjYvF7rx9OxH+AgJOmJiYUFAM7LogJe1dUu3Lly+7dumAruLirjx8mKmjoyMnt76wsLCsrGzpUjEBAT6wZqhb788FKWpUiIiIREdH79279+3bt+CnQeBUXFxiZWWZmfnAy8tryNnpoBawVJs3b16+XBxiLV9fX7n16yPCw/2P++sb6Ds6OlJTU4//hSAIBVLUaKGgoJDGgP3a1NR0+9ZtC0sLAQGBX41khYiLjIyCj5/T3s4OAjAZaZlZs2YmJCaM54qMiDECKYrA0NLSblffvmLlCrA2ioqK1jY2h9zd+y8OkpWVtW3btuLiYi0trUOHDgsJzQ8PDxMXF5/ANiMICFLUmMDJyRkWFi4kJAS6KiosDAoKwmZp/vjxo7y8/Lx58/bt2yeEgYODY6IbiyAkSFFjBTk5mYODAxcXF9iiL9++Jd5MoKSi3LBhA0joypUrs2ejkeOTE6SosWXHjh1gkcDNk5Vdx8rKysTElJycjN9wW8QfAVLUmAMx0r1799TV1V++fPn27Vskp8kNUtR4ICwsnJqa+uPHDwicJrotiLEFKWqcmIlholuBGHOQohAIQoIUhUAQEqQoBIKQIEUhEIQEKQqBICRIUQgEIUGKQiAICVIUAkFIkKIQCEKCFIVAEBKkKASCkCBFIRCE5F+KIiUlnah2IBB/IoMl8y9FNTQ01NXVdXV1jWOTEIg/FRISkpqamgE7/1ZUd3c3fO7bt8/Hxwe7jUAghgcU1dzcDBsdHR19O/9WFCMjo4KCAhEmY/CENA6B+BPBpuPm4eHp2/O3oiQkJO7cuTMxjUIgJhGorw+BICRIUQgEIUGKQiAICVn/boqpADExMXrthhg7yKqqqia6DeMKUhRiTPkfDjDTxbUEhUgAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 4" align="bottom" width="271" height="180" border= "0">


5. Dolný spoj otvoríte takým istým spôsobom ako horný spoj. Spôsob otvárania je uvedený vyššie. Obsah dôkladne premiešajte tak, že vak opatrne niekoľkokrát prevrátite z jednej strany na druhú.

MORuLlqa/FgIWm8upibL3Rz2xn64AEoapaeHjRDfn5+QkIi3t7eLCz/9ZE2NjbBvZAaCDZeXr7uZsLOzra4uBhcuGXLl8c9fz7wPH7w6/S/aDJtQn+KAgwNjdatWw9KkJD4L40bHl+Pam8fbE8RKytLe0d7S0srlRWFIo3X7uqsra2ro/GkxNLS0oaGs/+Oifn69eukSZO0tLSCggIxGExOTnbPGs/FxQn/f3kGcAiPHTs+adLE/Pz8IWTGpC/oUlHwo+Lxte/fv+upKPi9lZWVB7uwJw83NysLa309np/qswAF+PnLyiqam4jzDqi5XNVgAeU7Oq6MjY0JCgo+dOjgokWLXr9+jcNJe3qeu3jRZyCP8sBxeP2amO6XkZ7k9gVdKkpZWUlTc3xmZlb33Jvm5ubnz2OdnJwGqygwTewc7HX4UXjYCjUVjWZrIDQ1NBBofPAEOH4QOPn6Xt61yx0UtWvXLm1t7U+fPjk4OMCLqVOnkgf+9WwXWltbS0tLY2Ofl5eXJSYmQhh25MhRRh1v3hO6VBS0i1pa48PCHrq4OJPbyPDw8Hfv3t28eXMIp2JjZW1qam5ra6NgBqWBAPEGRHGlJWVQ83gwPCw0PBAb1LJv//7FDg5hYY9sbW1MTed+/vxp3779lpaLioqKnjwJLyop4sNg1NTUFBWJSQQ+fvz4/v37goJv5I8rKCjGxMTQ4OIJIwFdKgpFnLZtunmTM4TC4NBXVVW5ubnZ2toOpCvpZ7B8fHV1eAhoRESEKV7O/hERFqqurqmpqc3JycHhcFycv45DaIEFZmZjx46FCAoUBaxcueLt27fgxZ05cwac8LS0tJKSkhcv/nn1KgmPr1NUVtq+fbu6upqwsDDs8vDwQNHwYCvKQq+KUlVRqaurqaiogOZzi8sWaCmjo6OHdirioyGi30jtIbMoUtuvpKTw/XthTU1dfX0DCExQUGggj5tramvBtA7WxR0OcC1HR0dXV9fCwkIrK8v169fFREfz8vLGxydMmjSJPLHXwsICRZqC3tN/HjduXGtrG/iKRYWFozIhjcrQq6KEhUXY2dnfvXv/7Fn03Xt3b9y4MeRlP9nZ0eCA4evrOjslqD8HDsPDo6aqDHaqpLS0qLikvKJSSFBITEykry71xqamHz9+NDc1KyopUrmo1tbWoCiIiDZs2HDsGDELEisrq8fZM6ZzTcf1WHPk53CUi5urHo9vbGykuKIIhEZWVhaq5TkaCPSqKHFxMQMDgyNHDqenp+/cuXPlypVDPhXUXQyGp7YO39LSysk5Co+GQMaCgoL8/PyVxAkR5SAt8ASlJCV+9kJLS8t+FBai0ewqKsrUf4olKio6ceIksqKcnTenpCQHBwdXlJXNNjLavXs3OQtSt9mENgKPx0NAFRsb6+XlZWZmhqVcHohv377du3cP2tOUpGSw86pj1CTExQUEBEijOtSlpaVBY+QEY9Qf2k+vioJvCr67R48ezZ079wgpHc9wgNrZWV1TX18/KooiA7oSESa6fRUVlWCscvPyGxoaZGVlupc8+1EIvm0R1FolRQWqdaJkZGRAvATWiY2Eg4M9fNvFJSVQg318fMTExO/63YHCuJCQkpIyMTGF2pydnZWamgrlb29vB4fQ19cXmrzhT1gG45ySkuLv7//w4UN4O23aNCtba/hmamtqPn78VFRU2NHRwcbGDm48Owdaa7yWp+dZajrGZOhVUShSQjYUMU/lnuFXLyyWr6SsfFQ6J3oB+hEVFeHj44Xgqqy8nImZWY60Vm/B9x8Q+gsI8CvIy1NzvgMLC4ubm5uPz8X9+/YZmxjLyspWV1d/+vgRFCUkJOTldQ58P6jBLS0toL2wsDD4Sx4IZmtrx4PBnPE43dzcnJWd7ed3R1ZOVliImINAUlJy4Eu2wuUgckt9/fpBaGhkZCSKuLCA7qVLl01NTXA4XE8vvampqbOzEzQMV2RiYgZnnvpyQtG1oshtnpAQBQYccHJykvrQB5f7oddkbwoCNlNRUb4rpwucQDBb9Q0EspwUFRSo/CxYSUnp1atXzs7OJqYm27ZtX2S5CMqWn/+t+4DuaRcSEhI9E9BC5U5MTARFgR6Cg4Kg/NAQNJPG2oMUZ+nrqygri4iIqqiogDD4+bEsEA8xM4PBaW5uKS4uBmXm5GTDi9DQh7W11fCp8ePHe3tf0NIerztF95fhLue/PaWjmxKHjhXFyUnsE2NlocAtsLGx8vFhKsorwePqOQ6jf0bUQ4dKA6FUQwMhL7+gpaUZy4eVl5cflaEVUOMhXjp79qy7u3tCQjwbGzouLm7t2jX9hyhQfrKJ0NbWCQ0NAcMFdgy8Vgh+MjLS8/Pzjx079v8/wYpGE3XS2vrfih5Tp05zclqhrj7GyMhIXFyclhPddEPHiiKPECOvQz5smODnLy+vJPz/fHSjC3hTEF7X1dXBXzBZbKM3uRWqMvh+kyZNNjdfWF+PB0m0tLRycPymh43s2pWWlrITB9oTxSAiIqKlpUXeW15eDiYInDRoxaprqjvaiUOxwI5xcnGKi4nBazBlIGZazhrwS+hYURDGw9/OrkEMNu8HPl5e+OHx+HrwTGhkMDgx311LC/hCMtI4Wmie9fVnRUVFGRsbk9a9/31DJiYmpqKiWlZRDsf/PBpYhMTIlHQ0oWNFSUkRJ0SVlpVRZLQYqIiHm6u6ugaaTBxu0AuujQQlJaWNTY04KSnaGfWnq6t76tSp9evXnzt3DpzA/g8GG6ugqBARHl5fX0/j4+spCB0rSoy0tFluTs7MGTMockJRMdE6PB4kysXNJTjakw4am5rKKyq4OLmonE7wtzg5OUEctWvXrim6urN+tyYa+G/wt2U0xqOMFnSsKGgC+fn5B5utpR/A8ZOVkSn4/j03N7+pqUlURKQvXwuiZzhgRPuUSkvL2tvaJSRoLhyH8hw9ejQyMnLf3r3R0dGc/Y5FJH9FlPLM6QI6VhQazS4lKZWe/pWC54TYDNw/ENX3H4VVlVVgtYSFhHr1sEF4k56eyUeCgpfuSXNLS21tHRsaPeQ1NkcUJSUlb2/vFStW+Pv7g8nq50h6TxU2BOj4htFotqnTpsbHJ/xyudghg8HwqKmqFJeUlpeV5+cXVJRXSkiIdYcBXV1d33/8aG9vg42UuuLPNBIaW1taRESE0TRmoLqxsrKCgOrChQs2traYvh+kkp/2dq/j9CdAx4oCZs6c6evrm5GRqampQcHTglHCSUlCKAUxVVVVVXZOXlV1jbQ0joOdnUBorKysFhcTGdFxQNU1NSjanvEKZVu3bp2zs3NqSoqhoWFfh5HNe89HTAwPfSsKi8VC+5eXl0dZRZHh4uKUl5MVERb6/r2wqqq6qalZUUEOBNbVhRKkhDPW15ALMIMQpIFisViaXg7HwsLi4MGDfn53+lEUud0BD5aK5Rpl6FtRWlpa4uLinz59tLAwH6FL8PDwqKgo5eV/A1Hl5X3r6Ozg5eXhpMQDq245QWAG8Ub3o8y2Nmgl2lnZWGmtT6IXUlJSxsamT58+qa2t7WtcOXlcS2PjKGREHC3oW1HCwsITJkzw9w/YudONg4M9Ny8vPi6u/1h5CIDroiAvByEBnpSOQlhYiLLTqMrKy+tq66RwUnykQQbNzU2tre0YDAftDxdYvnxZQMC9qKgoOzu77o09ZxySn5VXVFSOTvlGA/pWFGBoYPjkyZPKSuICzG473czNR8RYgYRkZaS/pmd2dXby8VLYGZMQlwBPMiMzWwYnJSYm2tzS2tXZgUaz0b6itLW1ZWVl4xMSeiqqZ7HRpBzL0EaMQuFGCbpXlNFsYj6QhIQXcvJyjx6FXbt2dYQuxIZmI8bZLCxclE6SzszMhJOSZGVhyf9WAF4lyQAy0XK+sW7AXM+bN8/Pz+/Y0aO/HBVBF3dBWeheUQoKCnqzZj18+LC1tWXTps0UnCjai9aW1hZSjzbzyJgOcXExYtd8YREnO5qFlbmjfRDppkcRGxsbHx+f9+/f/7J/4o/qNydD94oCT91svhk5Y7O/v//IXai5uaWzo4N3JHOPSEiINzU1VVZVs7Awt7W10fh6bWQ0NDQ4OLifPH36S0VRZK4NfcEIN2xmNv/w4UN4PB5+3ZG7Sk1tLTMLy0gvviItjWsgNII5bO9opwtF8fHx2dhYvk5N/WVpG0mzY2hz5McIwQiKIs+yFhMXl5WTG7mrNDc3cxNTe49senQ2NjYZaVxWTk5nZxeFpn6NLKAisE4QSn39+nXMmDG99pIVJSDwpww8RzGGourq8IWFpTNnTh259QLBB4Mgijq5dbBYPh5u7vp6QkNDw+hO8B4g2trE9Q5zc3N/VlQLaRo89XPKjyL0rajOzs709PQrV65ADDyi3UqExsaW5hZhYSrldeHHYutIyzHRhaLU1FSVlZVfv36zYMGCXrvAfUX1yADxJ0Bnirp37156eoar61awFaGhodHRMQUF38XFiYNWKe4jgV1iZmYmC5U4w4eJCUutmX9c3FxMKCZ6mVYEXxFEsMHBQfv37+s1zoNs0v+oEej0cavl5eVJyclZmVmZGZkiosJ6evqSkuIQPm3evGnChAkfPnx49CiM4hctKSklNDWpKitBtQAHjJ0dTbXZ8hzs7Owc7Pj6+kHlZhpF5s83CwsLq66uFhUV7bm9qalJQkJCXEJitApGfehAUfX19evWra/D1z2Pjd3iskVJSXns2PwzZ85IkH4nPB7/9Wv6SFwXy89fXFL6o7BISlKinqgodqq1tXAtDA+mqrqmlU4UNWaMent7e3x8gq2tTc/tX79+nT17dj/TPRgPOlAUabHaDnd3d1DU23dvtbW1ubm5IaSJiopKTEyMjIxSU1MTEhIiEAiUbdF5MTwiIsLFxSXMTEzgUlI5JToazdbZ2dFQXz9y3S0UhJyXKjMzo+fGsrKyFy9enDp1apQKNTrQgaL4+fllZWUIDYSZM/VevUrc5roNonZo+cTExE1MjB88CJWWlgZR5ed/+9nrGCYy0jjwW4qKS8DxExSganhNTHNbWoavb6DsHY0QMjIyM/X04uPjoeHrnjkWGBgEreHChSM1LYA2oQNFAVXV1ZycHCtWLH/xIuHW7VvCwiK6urqurq4oUofEo0ePMjKIrWNmZhZl6x/E3LIy0plZ2W1t7egRfrbbC05OLjY21paW5s7OTuqvGDJY4IuaoKNz9uzZ4pIScTGxL1++BAUFgXXaunWrvPwIPiSkQehDUXv37ImOjnn7Ns3T85yFhfm3ggJpHK6wsLC5uWXVKqeWlpbFi5fcu3f327f8mTMpkxepG/AwRURECn8UNjU1U/bM/QNywvLxlVdUQgjHN+As4aOIvr7++fPnt23blpmRwcHBwcJCdL8dHBxGu1zUhj4UpUqivKJCRFg4NTU19u/YJ08el5WVg0PIzMzy7t3b169TQVFVVVUjcXVhIcGy0lJw/0bi5D/T2NjIxMQMNpmHh6e0rKy5uZkuFDVj+nQsFvsPMXA6bWNjHRISUlVVOW7cCI4Lo03oQ1FkQE5Q27Zs2bLV1dXJyWnv3j08PJiGhob09HTyU6OEhBcuLi4U95GIy7yg2ZsaQVPNVFgOp4HQ+O1bASnxJYYdzV5dVSMsJMzMTPMD/LBYeXlFYWFBcM5RxJWRI2xtbUZ6GCQNQk+KAsDBExMTt7aygtcLFiz4669TxcVFjx8/kpOT4+XlTU1NqaurA8NF2YuCRLFYvqKi4sqqKpyUJGVP/jMiwkJdnZ3fCr4LNPBD8NZAaGhqaqTlLC5kiBnZfnwXExNJS0vz8vIKC3uYlZU92oUaBehMUeAIEQgN9/z9rSwtW1pa6+vxHh4eIDNdXd39+/bdDwmprKykuKIAbi5O0lq9VAqlREVFII7Kyc0H09TVhWpqbqZlRXV0dEZEhG/fsaOkpDg2Nvbx48eysrJ//x0rIyM92kUbBehMUeB/HSLxLOoZBwd7ZFSU/L/jzceMHQuKevkyUUlJieLXFRAQwGDK29s7qDbDAq6o0IXK//YNRVyBs1aIJvOGEwiEhISE06dPx8fHOzmtUlVRBX8BfIerV68y5CoBA4HOFAVMmTIFlNPU2Nhr3OqcOcYHDx589+7typUrBn62qqqqpuYWXl4MFyfnL4dEtLa2wTF5ebk5uXngcMrKSFNtZVFBQYH29vaC7z8gfqO1PnT4Th48eHDt2rXU1NSpU6eGhoaCd+Dm5mZvb3/hwgWB0c4aP4rQn6IAHm5unp+8IPKCGnl5ef2bkV57OTg46/D1BQXfQTkcHByCAvw8PNzdq02+efNm+/YdCYkvUf/O7raxsXVxcZk6VZfCt9QH4P7V4etqaurq6xtoYYWOLhQqNSU1MjLC29u7urpaS0vn3j1/aWlpL69zISEhO3e6HTp0kEbWChot6FJRv0RUVBTMFPjx6ekZ6upqfR3WS2zc3FzycrJgCvD4+tLSMjAIcACYLHExsczMDGNj49raWnNzczU19aampg8f3gcHB8H/3bv37N+/j4KpofsB2vuqqmoCcWYH5RU1wIVPW1tbc3PzIiPBy46MiYmBLZaWVsuXL4eyPX36dPFiB15e3qCgIBsbm9+eiuFhHEVBiDV7tlF09LOY6Oh+FPVLwN8TEOCH/2AKSkpKa2prwWT99dcpkBNE2IaG/y0v+88//xw5cvT48WOFhT8uXrxIhQ4DfiwWrlJbhxcTE6W449e/nJqbmz98+JCQ8AK0FB8fB1tkZeXOeXlNnjSJi4sLPL3Dhw/DxpWOjnt271FQkKds2egUxlEUMGHCBPj79t3bIfcfYDA8GIxidXVNdU2NtrbOgwehsKXnATNmzAgLe7hz504fHx+4BIhqpOfJs7CwgItbWVVN8kupYRWzs3MyszIjIyKhecrJyYEtmpqau3fvXrBggaSkZG5uro/Pxbt376BI6wls3Lhx5kw92n9cRjUYSlGTJk9WUFB4+PDhsWPHpKSGvk4hGCsslm/ZsqVhYQ+gGkVFPRs/XrN7L0jI09OTmYXF+/z5jo4OeD3SmUmw/NjyisrauloxjpEaNVtWVpaZlRUVGfXl65fHjx6RN2ppaR0+fMRsgZmUpFRjIyE4+H5QUCDElmAz7e0Xb9niMmnSxBEqD/3CUIri4uScN2/++fNer1+/GY6iUKSnujic1N27d02MTWxtbV6+TCQv+0sGPEyP06e7OjsvXLjw6dOn48ePz507d9jF7xMMDw8bKytEemKUHocObm1ERASERrdu3UWhiL0vwsLCzs7Ourq6Y8aMlZGRhvDp9evXLs4uL14koIiD9wwuXbo8d95caRyOsiVhGBhKUcCiRYtAUffvh1BkbQEVFRX/gICZM2e4u7tduXKVheW/MAaNRp/zPCeFw7m7uc2bN2/x4iUuLs4TJ45Imw0C5sPy1dXhW1tbKbLKDh6PT0t7e+fOnSdPHldWVkIYuXSpg4qystGc2SzMLChU148fP86c8UhOTs7MzITj4Qa9L1yYM3u2nJwcXcyAHEUYTVE6OtpQrZ8//7ug4DtFntnr6k45deq0q+vWadOmOzqu7LmLhZXFbedOA339vXv33rt3F/7b2trKycmPHTcWLKSQoKCQkDCIkI+Pb/i1ELzQiopKAqFxOIpqaGj4/PkzeMVhYWFZWVnQXuzZu1ddTY2Tkwtfj09NSb108eKDBw/r6/FwMIgHPF4PDw8lJWUVFQqsHf6HwGiK4uHhWbdunZOTE3gyq1ZRZpGODRs2JCa+dHJyBMfPzMys114Q8NOnT8MePQrwDwgKCuq1FwQABxgZzVZSUpSRkdXW0eYaUmIgCOw4Odgrq6qHkKmrsbEpKelVUlLStWvXCgoKYAv4dTdu3FBXV4egKCQkJCAgoL6+Hrbr6c2CXaqqqtOmTxMXE6dORwiDwWiKQpGqhYCAANSY5cuXUcRFYWdHe3p6vklLgzY7PDz855AJrmJtZWW5aBE0/ElJyampKTU11S0trV1dXXV1da9fpyUmJpKPHDNmjJqampWV9fjxmmAiBl4GFhYWAUFBMFMDHDwBl87Ozs7JyQGRg/MGBQNtL1y40Nvbe/r06ezsHJGREWB4U1Nfg85XrVplYWEhKSkpKytLUyMz6BEGVJSCgjxU2StXfD98+EDuTx8+OBzujp/fvPnzoVKGhob+nJgORerMIM/j6jkMCgRQXl6ekZFZXV315cvX0NAQMijiQ1LLWbNmmZubCwkJDWScgTROCuKofmo8qAgCpE+fP8c9j0tIeBEbS3wUi8HwWllZgfMGQuLn5y8rK4Pw6fz587m5uSDpq9eugZYE/+BBQxSHARUFrFixHBR128+PUopCkZ5ExT1/DgIAUUEcAn8H8ikQgBgJFKnXZOfOHRUVFdHRMW/evL506RKIc/PmzZqamjo6OoICgp1dnTU1teCAdXV1dqcfBD+Wl5cXzCAY3s4uFE5Kqtvxg118fMTnvyUlxd++FTx6FPbp06f8/HxWVlaI6P766y99fX0NDQ12dnZw9v6O/fvqlWsxMdEokphPnTplYmIy0g/T/kAYU1FQQc3NLe4HB7u7uYEzQ8HTgpbmmZnZ2dg9CX9qZNTn+rN9AZVbSkrK0XEl/N+xY0dycsqtW7fevk0Dc0qpQoKcFi2yXLx4iYbGuMLCwgMHDnz9+vXZs2dg36ZMmXL8+HEwsD+nU0agFIypKIgZIIgKC3t4mogHGxvFbhNE9SAkBNp+Bwf7pORkBfmhD72RI2FvbwduIVT679+/g+/Hx8fHwsLKwcEOdglip+bm5vqGBhZmZoh8GhuJs4jBe+zo+N/SUrC3qqqqvLyirLS0vKIcrF9JSQkYN/Lgw16XO3fOC+IlbkovJ4fQC8ZUFAAujYaGppeXF8Tny5cvFxISBA+QlxIJG6ZOnXrr1m1QlLOzM4RFwx9qLUJimCcBmTWRAEWB0oqLi0kdEzk1NdVgnbKysz09z169eiUoKAgxUCMKwyoKKvqq1aucN2/Oyck+duxoVlaWuKTk+rVrV69ePfx1EMGwpKamnjvnefv27bVr11KkwMOEOPyPBPmttLQ0+Hjde9vb20FjEGKRIzqEkYOhFAVuDwgJ8+8yhKYmpmg0h7u7O9goiChCQkL27z8YQCRw+I8s9+7dGxoaAj6luYWFKM3PV4XgSprEaBeE8WEoRSUnJ79//37fvn3kt4qKCkZGBhBTgKKgMrm6ukJQvmnjJhNT4+exz+WGt3yboKDA9u3bXVxcEuLjkXlBCN3QvaLa2ts/vH9P7iUfN26ch8cZCG+6l12ysrJydHQsLi6RIuUwUlRUDAwKWmi+0MnJ6fHjxzzDyHBPXroK9Ucuh47QD3SvKKjQN2/eYmJi0tHRAUNUWlrq7x+wfv068l49PT34GxMTvXLl/4bkYbF8F318xo4d6+vru23btqFdtLGpaZe7++XLl0GZJiYmFLkRBMaA7hXFzMSkrq5269YtUBQzM7Odne2dO36rVjmRxx+Ji4vrTJiQmJjYrSgUaSjQ8RMnDh86bG1tPdjQIjc3Nzs7+9ixYy9fvty6devx48f/8LQKCL2ge0WhiKMZZt69e6+urg6cPUNDw8OHD+fm5qmqEkfNcXJympmZXfG9WlFR0TN30vp16zxOn7l9+3Z30NU/eXl5ERERr169CggIgLez58yBKy5e/Mcl9Ub4LYygKIiOvn//AaYDoilVVVUMBpOQkEBWFKCtpVVcXAi2paeisFisi4uzt7c32Jn+o6mSklIfnwtglOC1uqq6j4/P5MlTdHS0R/SOEOgXRlAUBwc76AciKBTpaam5ufmDB6Fr164h7wUBgMY+f/7S8/kMYGY2/8CB/XFxcT9P0OgGjJLT6tUZpIX6XF1dwQAi8+0Q+ocRFAXhk57ezOTk5Pnz56NIvRFHjx5taW1lJ03OExISVFFWCQ8Pd3Jy7JnORV19jJaWFmimL0VBbAbRFxqN9vX1XbJkKRfXH7TgOcKQYQRFAUrKyoEBgeTXgoKC3759y8nOJg+3Ab2N09D4+PFDZ2dnz55udnY0eIkPw8L27t3bK0kY+JBnzpw5f95LR0fn8uXLFBzAjsDwMIiiwBzV1taSX5NXJs/IyOgewDZp0sSYmJiamppeSYumTZt+9epV+CBZUQ0NBDBZERERXl7n4O2aNWsOHz5MF4t2ItAODKKocePGLV68mPwah8OxsrL2XEBNTU2tsPDHly9fwTns+SlysuXMzMz29o4rV3zDwsK+fv2KIqZitlm3bp2+vj4V7wCBQWAQRSmRIL8WFhJSVlZuaGjo3kt+ZJSXl9tLURISEuLi4s7OLl++fEYRTdmUS5cuGxjow8epWHYEhoJBFNUTNjY28OLa/839jyJZLWKi43/dQjIdHR1+fndKSkoqKio2b97s6Oiorq5OkdxdCH8yDKgowNR0Lsij+62IiIiysuqPH4Xkt3g8Pj09w8fnQmRk1L59+5YvX0FrObs/fPhw/fp1CPy6urrExMQ1NMCrHcfPzw/eLDQN5MmIo11GhF/DmIo6dOhgz7dQEWVkcBkZ6dHRMS9fvvT3v5ebmwvbXV1dybnwaYf6+oYjR4+cPnWqrwOEhIRxOCk5OTlFRSUhIQEWFlYQ2+TJkykymRJh+DCmon6GnG8sMjJSRUV1jrHxVN2pN2/eOHv2LNiBjRs36ujojHYBiSQmJrq773758gW8Bi/UyGg2FstXX19fUVGZmZnR3NxMznZEaGqqqqrOyYlsaWmFI/n4sDvddlguWjTaxUcg8qcoauvWrdbW1sLCwuANcpJyUJqYmOzZs/vKlSs3b96cN2+elJQUExNTZ2cnBsMrLy83bpyGiqqKyP9fRnHkAGH7+vru2rULRUyZZLl7967firytrY2YLYm0CgkykoN2+FMUNZZEzy1CQoJQiRcuXHj/fsitWzd//gjIb+dOt02bNo7o6HIQxqNHj/766683b96IioqCF+rktKpngvW+QFREm/wpiuqLuSSOHTvaax34uLi4PXv27NixPSkpycPDQ05OdiSu/vx5HFz6+fPn8NrFZcu2ba44ZM0LOudPVxQZCdIwi57Iy8vr6EzYvHnTgwehqampnp6e48aNU1RUHIj1GAj5+flXr149ceIEvJ49e7azszN5UCICvYMoqk/Gj9d8/PjxmTNnz5zxsLa2gi2zZunDi2XLlg1nOn1RUdH169dBorW1tePHj3dzc1+4cAHnkJYXQKBBEEX1Bz8//9GjR+wd7OPj4sBShYaGxsfH3Q++v2HjBkNDQy4uLjQaPfDU+8XFxXfu3Dl48CB4mBpjNc6e9bS2tubhGfGVfBGoCaKo3zNGXR3+b9y48dSpU5cvXwZJxCfEg6PIi8VieXkdHR2XLVvOzt7fYIsPHz+G3A85f94Lj8fr6xusXbvGxMSkO70MAiOBKGoQiIqKHjhwAMRw+/bt1OTUto62t2/fJicnh4Y+sLe3V1BUUFZS6pkdlkBoTElJhngpMJA402TRIsv169fp6ekh3XQMDKKoQTOZRFtbG6oLlf8tHwKhsLCHz55FoUiSc3Fx0dfXJxAIHz9+9PH2yc3PVVRUPnLkqIWFOZIe+U8AUdQQIdsZZWXloKDAtLS3b968TnjxIjQkZPfu3d3H2NjaXrtxTUtbmw8ZIvTHgChquKDRaF3dKfB/8+bNKSkphYWFYKC4eXi0xo+XH8bKHQh0CqIoSkJ2CEe7FAijCaIoBARKgigKAYGSIIpCQKAkiKIQEChJb0Uhi4cjIAyKXs/r/1MUeXzaxYsXBQQERuC6XSgUEysrMlYAgabp6Gjv7OzsmXv4t6SkpPR8+5+iWlpa4O/+/fspVTgEhD+Hrq4u8ov/FOXm5ubk5NStzu4jKMigpI+AQH2GXO27FyJjJY5PI6GpqUmZQiEg/JGQ1chaVVX1y90sLCyISUFAGCz/B5GpqD6IYc9fAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 5" align="bottom" width="271" height="175" border= "0">


6. Pred pridaním aditív vydezinfikujte prídavný port.

MoRQmJiY+OjRw6ysLOKFeLf3328RHBzRKaJrt64CgaBp9uFCiqoMBT4pRlMAtHTohx++2b5dLMZGZ0R17z5s6LC+fft4eHiQyeSKtKHGsxRKJNKEhAQItK5cuRIXF7dv3z74KiIiYtmyZR07diRGUjUdkKJMQ/SWKCworOmO8LRuXG+xUlNTDx06tH37dmJI8uDB0TM/m/lely7VGT5IKM3Fxblr1/fgl4SltlbE34t//uzZiRMn+/btCyZuyZKlkyZNrO+rsB4a0/99Q0KoAqLzGu2VKRIVFBSGtGxRzdxAxcXFhYVF3t5eFsklhNmlQ4d27/5WKEyDjwMGDPz00ym9evWqi7fGZDK6dO4Mv5MmTbp+/UZs7ObJkyfl5eUuXLjQfBW3apCiTMPhYB3VcnKyq9zSQEFhYXq6EMKM6ssp6UWyjQ0FFFXLWtaWnJycw4ePxMTMIeEz0s+aNRu01LJlS/OepXPnyHff7TDow0GLFi0aOHCg2Y9vnSBFmYZID5adnVOdjcFFhC2FGRl0OkPgya/OLrB9RqZIq9X7+TacgYJ6JiY+O3jw4LZtW+GRMWXKpwcPHvAUCLZu3VKJj0dMmQP6LyoqpNForq5uTlwn2+p5tmDuOkVE/P7H78+ePUOKatJARE7CooJSiC7wqaIo2Awv8A9/2U8kRNbrdCq1WiaVSqSyYqzbNVkg8IB7SG0q1R4Zv6GVSmVRsUQmkxVLpFDCdXJ0dGSr1RoiyXh9X1RRUdGqVasEXoKTJ0926PCuu7tbfn7eiRMnvv/++2HDhhGzXYF+MjMzHz58mJSUBBeSJc5KTk4Wi0VicbZKhaXmJLLWtGjZ0onDoVJtQ0NbhYWFubm5Gcb5loF4ZwXPmvq+OisBKco0xNxnQUFBGZliWCeDIv5Nog8LYpAHNhmHTqvT4bNg4HrIzs7OqmBwOLGXFkOHbW9joyfpS+TyhKdPoRzUiqU0coQfNp3BMG//HBAJNjkiGeshvn//fgeHN+9hly5devXq1SlTpmzcuBHcv9TUVCLvZxloVJqjk6OtrUteXk4GDuxVZpvAwMAePXr07t2ndetQX19fg+FNSnrOZrFBeGa9JusFKco0z549hyXf0xNsjlKpgLsf+9G/GTFlnBOcmMUMVkxapzfgWxPCJHoMgnXS4QeFdXmpIr+gkEql2Ns7uDhzXVyc69jzDeQKRkkikclLSvDTgSEkU6gUqC2dTrdj2slL5ckvX0Lgl5ub+/IlNgNVVFRU3759warABk5OWK8isM8cDhhSkBMYajK4f+D7QcSYk51TUoL15dPpdLKSEtBhdlZ2Tk7unj17wIKtX7/ekOtGLBa3bdfO29u7LtfSiECKMg2RZ6JVSMvAAD9w1fS424YbGN1rcelM9Usn/9tdvdwKYd5I2FjG194jfITjaDVawoeEs0CkolBgSwhaCgoLPPn82o2S0Gg0IpE4NzdPqVLRsclJbbEwSa/HJi3U6WxpNGG68MKf8HMhIeEJbN+hQ4cRI0Z0wKm8oa8W2TXBWGk0TehFOVKUaYjeEs2Cgogskw1zUj7PA3SVKRIXAgVFUqnM3d0dCmuUWVIqk6WkpIIxAS35+ni7uroQ036ScFsK9/e3e/dO/fRTEuanBcTEzJ08ZbK/nx/daP4r8+Lq4nrmzJk7d+6AXOvpFFYFUpRpwF+CSB3uBjMes8oRQXC7Q6gTGOAPNipTlAWuFJgaMFl8Tz4XT91aORqNNlOUmZ2Tq9No3dxcQYoQmxlvAGc/evQXkNOAAQNmzJgRGRnZACMFO7/X5du9354+/X9IUU0XcO7S0tJ8/f3ZbHMOT6h+XARxC9zrWVg7R46sBKKdVx5ubjyeRyXWEkQozMiUSKQMBsPTS1BR9vMDB76H5Vdff+1fh9lDakTr0FBY3rlz+20dYlgGpCgTQOT95MmTVq1alXnGNyTgqkEcxXF0TEsXgvsnEmcVFhX7+fqUFznmKGZm5uYVQIzk6uLs7e1ViQtHzIgjNdWgR8JbVoqLil+HPVioqCda/HVYo6aeSCPBZrMp+GyiLBabwajaVyTMYEBAQFOQEwkpyiSFBVgWfxqNZvGbwN7evkXz4KzsHLFIXCovTXrxwonD4Thx2CyWHp+FEbQBWlIqFSwWS+DJd6rKORwzZuzly5fHjBkzd+7ciIgIR0eOXF7y6tUroVCYnPzy5s2/U1NTiQl2CfR6rJ1Dq9UoFEotPmk3fEsEmf7+/m3atAkLaws16tSpY0WteVlirN/J0KFDzf7HsU6QokyQk5NLqvMknOYCVM3zcGezHPAWi6LcvPz8gkIaDbvXVSpscgMmk+Hj7Q2BU3VaUCZOnMC0Y27auHHChAlcrgsYtOJiSUrKS8MGLDYb/DQWrlj8rTRWiE33plbZkMlFEkm2OBsg4S/fiAFUBHv37p08eXL5M/5y7GjPnj27detW579E4wApygS5udXqfNSQgLEKahYIUs8UiUBIGrzNHZwuD3c3Lpdbo9bIUSNHjhg+/PHjx9gQjCtXL12MI+G+HJ/Px95TAfb2NBqd7ci2xWyUnpjlzdaWpsTfemPvsrE32lSpFHMdwY6BqmEDX1/f8ufKycn55ZdfDx062Lj649eFpnKdNUIsttKk+GCIII4SCjMKCovwjhrU6nfMJcjKyrp06dL16zdOnjwBMmjWrNnYsWODgoI6duzk6uYKaiFcPnO5uxcvXsrOFru4OJvlaI0CpCgTFBcXw9KOabFmiUpgMBjNmgVmZGSKs7JkJSUQ/AQGBlRTVOfPX5g2bSpESpMnT9mwfkPHjh2Dmgfb1GesCKYPli9eJIeHh9ffWawKpCgTQAhOwiMKS1ekQgQCTzAm6ZixKszOzuHxPKrc5eHDh3379undu/eNGzfAwWuASgJtwtrA8v79+yNGDG+YM1ocpKgK4fF5lq5CZYCKIIDJyBTl5OaBW1VlKJWbizW3rF27tsHkBBAGsKioxkOhGy9IUSYgWodpVp94hM/nSaTSoqLi3Nw8flX6J94LnT59unXr1lXKT4dDrONde8m1G8QVF4c1e7zXtWst9m2kIEWZgOhXzuVyLV2RKoC73N/f79GjJ6WK0io3hkhm/vz5X375JdzlI0eO9PPzo9HgoWErxyiVyWRisVgkykxLExYXF0qlUoUCGw0FviVsQ7OlObBYYAm5zs4+3j4+vj6hrVrx+Z5MJqOSl+DwYNrz7bcg4OHDhpnzsq0bpCgTKPGOBY0inyODTg/w961mlhWQk0AgOHbs19mzZxvK3d3dnZ2dORwOj8fjcp1btAi2oVAUpQqNFn6weBKb5FsuVyqUCoXy+bPn165effr0KQnL1+fl5OQEKh0zZozJM1669L+bf/996Icfmk7TOQkpyiSKUuyRTyY1jl4zoIdqbglGadasWdOnT8/OyZFKJCoVNmI3MTExU5RJuLh5+fm5Obk5OdngSSoUpfAt+HsUCvZWSqvTgiZBG/iDBm4bjRDn8JEjo0ePNtna/vjxIxLWr6+1GS/W+kGKMoEST9PHMms3WesBVOHJ50MQtm3bV999t+/Vq1dg4uCSPTx4vv5+njwen88PDQ21s7On0+lYvz6VEvxCnVanVqsKCgpL5XIvL+/SUjnEVoGBAaDPil5eEc6zBftGWgSkKBOUlmIhBJvtaOmK1CPLl69Ys2b10qXLPv54nIuLCwm3YNW/+6vTkRx0yGAwrD8cNS9IUSYgmrks3k22/lCr1adOne7WrRuIqnZHqPKPo9For1671qljJ2JC0aYDUpQJyK8HrVu6HvUG6IFOt83KysrOzq5oJFUdyc7OunTxYmzsFosk97QgSFEmoOBTJDHqbaC4xYFQasGCBcOHD4d4aciQIW3btePzeBBNgdfn6uoGVsXBwYHJZNZFDPHx92DZvHmw+WrdOECKMgHR2msy+9xbw7BhwxwdOYePHN69e3f5b318fAUCTx6P5+PrC0s3vD8ui8UKCAgQCASOjlVEmOBVbtu2FSKoFi2aRNZLY5CiTEA8m4lXnG8xvXv3gt/169aVlJSABgoKCouLi8APFAqFaWnpL18m37599/jx42X28vML8PPzgcdNWFhYr169w8PblU9W8fjx4ytXroAZ9PdvoLH31gNSlAk4HOwZrG0aU4ZW1M1Pr9eD0uRyuUqlSkpKuhsff+f27SdPnshkskuXLsEGv//++7p165o3bz5u3LiZMz9jsd7oav/+/bDs3r1Hw1yCVYEUZQIIISxdBctDJpMdcEh4ZuaoqCgS3iAO1gws2PXr17OyxNeuXbt8+fLixYtPnz69bdu2iIgIEt6X77vvvm/btm23bk2oO58BpCgTEF6fVlN2ytAmks2nEogXVq1bh8IvCXsVroqL++vgwYPgHEZGRq5du47NZm/ZEqtSKZYtW06j0SxdXwuAFGUCQlFEImVEJdDptP79+/fq1QvkFBMTs2TJYqJ81qxZH300yLJ1sxRIUSYgOp7KpLIy5U3cQFWEra3tnDlzsrKyN27cAB8XLFiwcuVKS1fKYiBFmYDId0dkJkFUE19fH1ju2bPnUzwFdJMFKcoEfE9PWGZlv8nfYjwTB8IkxDBNH1MZkZoUSFEmcHdzI/03IxIxC5vlatQIUKuxwVS//fZbn969LV0XS4IUZQIeD3tFUyaOQgaqchT4OGLHt7rDfnVAijKBszOXw+Hk5eVauiKNCcLrc3U152wmjRGkKBOAnAIDm0mlxTXdERvrqtU2qUHgBkrxgc+BzQItXREL0xT/76vE1tZWIPCsaEbdioCHdEpKilKlDmnZovq9tqVSGZ1Oa+wvQ0FOV65cgRU/1DJh6QpYKVwuN/HZMxBJNVOKFxdL0jOEkmKpl4BfTTmBNROJxBmZIi8B0HA59OoDoVB469YtP78AL6+mMt9uRSBFmYbJZD5/9iw/L9+jqnStKpUKVJGfn6/WaFxdnEEc1Tm+TCZLTUuTSUvodLqzS6MfN/7qVQoJewxxjCeib5ogRZmGaCt/+OgxjU4nkjaTsKxAFFsqlUKl2uKRkhRkIZXm5RdqNBqyDYnn4eHn61350F+wS+DmFQCFhTqdHnTbrFkAs5EPxIKLOnz4MKz07NXLSqYIsiBIUaYhppB69Oghj88nYm7S6+yqJBuyjQ3FBtZUKjXojkIhU2ywMiqVKhJVFHrpQT9gzWQlcmLYFb4HmUanFRYV5ebmESNHKBQb0Cs85qsc0ld9dDqdTFYC2tfp9aB8lVKJnRi/EPjRYX1/X+dRwxOJUYhvy0wvQHyFJxejEjkxDcqB7TMyMn755Sh81adPH3NVu/GCFGUCMD7PEhNhRaFUwN2jVCn1Osxk4ZNoknQkrR5PDUm8odJq8Te/Wi3cWJW/BSayHRvvBdFXITZvjdE2cItSKFwnjo+Pd93nqCcm54Unglaj1el1hI70pAor+W/1X8/GZrC3ZPKbBUSJ2Iw42CxS2CY0Gi05ORkeFvb29nyeVWeKbxiQokwgFomSXiTBSoC/v7+fr0qtgqc7POw1ag3cl8RsaPpKeqYT96wexGF8W76GjCsL//7fTfHP2BF1evAjZSWlefkF8lKFj3fV488rAm7xTJE4Ly8PjglnYLGwkU74PKAU/etz6XRaHfEIKK8x7AlCJmMVeiMybEWnxVJhkl4/XPTE9QQ3Dx45cvSRIz+LRKJmzZrVrsJvDUhRJoAoh5gB2svbm06HSKrhmrZBurl5+eBzykvkSS+Svb0Ebm5uNe2uAXYPTJNcXgo7Muh0d3c3V1dXcCnrqc7ABx/0A0WVyOX1d4rGAlKUCXLwWUMZDEat3Zhaj00EI8LzcHdx5gqFwpzc/NQ0YVFxsa+PTyXTvxsD9jNdKMzPz9djNobEcWT5+fk2wMsuP39/WKampNT3iawfpCgTSIqxcRze3t7VTylehjp2AoQIys/Pz87ePjNTXFhQVFqq8OTzXV1dKt8LojJhRkZJiZxoSODxPDzc3RomXR4xeP7x4ycNcC4rBynKBMQMYuAp2ZfL8tNggCo83N0d7O3T0oRSmexlSmqxRCLw5FeU8wzLYZSRCYEPnt2S7uvr7diAczRScN2KxeIGO6PVghRlghJZCQmf7cbW0j304NnfokVwRkZGdk5uXm6eRCLlg1Po/p/ISq1Wp6alY3Nd4x/xt8yedW8nrBGEJczLy9VqtU38lRRSlAk0xCtd6wBuVvA/WSx2RmYmSJ2Ye9cdmzQeM0ESiUQkzpLLsTdmdvZMPp/PdbJAnnGoDNSwuLhYp9MhRSHK8rpN2ZqGGDo5cewd7NPThQUFhTJZiVRWQqfZkrE3ZlibJJgsZ2cnEJ6ljKq9vQOH62RVfzFLgRRVIdY2xJBmaxsY4J/DzgVd6fEOEFghzZZGo3l68jnm62ZRCxwc7D3c3FFmDhJSlEmsTUvGuLm6MpnMV69SlEoVVNPJycnbS2Dx+S/A0/Py8nr06KFlq2ENIEWZgEq16lniWQ4OwcFBL14ky+WK3NxcLtcJghhLV4rk4uKs1ZbNGdoEQYoygXEKb+uEQacHBgY8f56kUCgzMjKbBwdZ3Eyx2WzCEW3iIEWZICAgwLButZmZmQxGgL9fUlKyRCLNzc1zd3ezbH3odLrFVW0NIEWZwN8fUxThw1innAhYLJYHz12YnlFQWOTm5mrxquqaxmwmlYMUZQIez8PLy6dRRAV8Hi8/v1AikZSUlJSfx6khodFobLZjE38ZRUKKMgncmu++2yE9Pc3SFakasEteAs/nL5K1WgvbBz7fMzAwEDl+SFGm8fbxfvYsEdwY679FnJw4oSEtmUwLD613dub64z3QmzhIUab5aNBH5/84L5VKzThAvf6wt7ezdBVILi4uFU2X2KRAijJNWNuwyMhICE4ahaKsgZCQEC630Sd1qjtIUaZxsLdfv34di8Wy2tZza4OLY+laWB6kqAqp9XBDRFMGKQqBMCdIUQiEOUGKQiDMCVIUAmFOkKIQCHOCFIVAmBOkKATCnCBFIRDmBCkKgTAnSFEIhDlBikIgzAlSFAJhTkwoislkNnw9EIjGSPmZhEwo6vjx4w8ePEAZdxGIyiGTyVevXi1T+B9FqdVqWK5du7bhKoVANH6Mk/z8R1HR0dFt2rRBA+wQiOoD3lyrVq0MH6nG3l0QjiVqhUC8JVDz8/MtXQdEZYDL0MDTqyHqwv8DQgejvZXrxsoAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 6" align="bottom" width="271" height="174" border= "0">


7. Podržte hrdlo prídavného portu. Vpichnite celú ihlu a vstreknite aditíva so známou kompatibilitou stredom prídavného portu. Po každom pridaní aditíva zmes dôkladne premiešajte niekoľkonásobným prevracaním vaku.


8. Použite infúznu súpravu bez ventilu alebo zatvorte ventil na súprave s ventilom. Kryt portu odstráňte potiahnutím krúžku smerom hore. Podržte hrdlo infúzneho portu, vpichnite hrot infúznej súpravy priamo do infúzneho portu a otáčaním ho zatlačte. Hrot infúznej súpravy sa musí úplne zasunúť, aby bol bezpečne umiestnený.Návod na použitie


SmofKabiven Peripheral(Vak – Biofin)


VAK 1. Zárezy na vonkajšom vaku

 2. Držadlo

 3. Otvor na zavesenie vaku

 4. Rozpojovacie spoje medzi komorami

 5. Slepý port (používa sa iba pri výrobe)

 6. Prídavný port

 7. Infúzny port

 8. Absorbér kyslíka


1. Odstránenie vonkajšieho obalu


MORIRIgJCGhhx4IARQBC4qiYO9dsffe9f//bXleJ4u19yn33NPePcc47z3vKfvsvfaa85nzmXPN9T4nJyc/+/8fdzyZZZZZZplllllOIz/3Pv//nzv+13/9165P5D3kf/7nf07e673e6z2ezzLLLOeXTOm/98hsHw5LjtWm3+Y2t7nj++z6JGaZZZZZVpEZSPdT2vsyBZzHfO/2FlTroB/zDZhlllmmZUr/Z9uwX+J+vPd7v3f3vf/+7/9+t/+3n2vfP1TZW1BtZfZOZ5nl/JIxnZ9twH6K++KR+xZp/5/XpB3HvnPIsveg2rtBs1LNMstxS6vns1O9/yLy/Ld/+7eTd7zjHSfvfOc7h3vmtY/5mI85ud3tbnfySZ/0SSfv8z7/Czmi0j/7sz87+f3f//3hc5/1WZ918nEf93HDe4cOsHsPqpFj82ZmmWWWWY5F2GdACSRf+tKXnrz97W8f/v++7/u+J/e5z31OPuETPuE9HCXA+6M/+qMn//7v/37yIR/yIScf//EfP7x+6HZ+b0E1N2DOrc4yy/kncaJjA0Q87YqA+neW3Ulyo3/913998hM/8RMnb3zjG09+9Vd/dXjtIz/yI08uuOCCk0/91E8dADb30N9/+Zd/OfnzP//zk3/9138dnh+L7B2oLqMkMxU0yyznh9Rilp6DPYPq/shv/dZvndx6660nv/Zrv3byH//xH8Nrn/iJn3jyaZ/2aScf/MEfPPxf9Frvo//LrR5LkRLZO1CN9ACzjVwp1KxUs8xyfBJdF8X8wz/8w7sZ49vc5jYnH/iBH3jyQR/0QedA95iM8iFJ7on79HM/93NDpIrOJe7RbW9725OP/uiPfo/vsdu+Iwfrfnoci+wdqLZgWqPSOTKdZZbzQ6Lrf/RHfzQY6n/8x38cilzYg/d7v/cbIqDP+IzPOPmUT/mUkw/4gA/Y8dmev+I+/ed//ucQnf7Mz/zMyZ/8yZ8s9T338a/+6q9O/u7v/m7Ipb7/+7//GZ/p9mTvQLUn8UZRCrh3f/HzboS/cxHTLLMcp/zO7/zOyQ033HDyt3/7t4PxFt0AV5WiKkYf8IAHnNzlLnc5msrRQxSR6Y/8yI+c/NiP/di7jT/7nKUzrXgdA+Gvexd6+Bhk70G1Rqi/8Au/cPLWt751AFXezZ3udKdBsZIAn2WWWY5LFL+85S1vGXRe0YvoFNX78z//84Mh/4u/+IuTj/qojzqaytFDkdhk9+IP//APh3v0G7/xG+fet3zGvULRc4Z64nUO0od/+IfPkeo2JTcP9/7617/+5Kqrrho8n8///M8/ueSSS4ab56aQeQ3rLLMcl9RCpa/5mq85ufLKK4do9brrrju55ZZbhqUbv/u7v3tyj3vc4z2+Oxc0rie9doP1//U5p+cnf/Inh2rffE4O9au/+quHfKpoNEVLrdTGD9twhrY1H/YWVGs5vZuCBvrlX/7lgYcnP/7jP37yyZ/8ycMaKKA6K84ssxyf0GtFLGwAVurrvu7rBkPNwfaeSCcNBXrfnWV5WaeDFYfmda973cnv/d7vDf//0A/90IGO/6qv+qrhnv3TP/3TaBGZ+8pp8v6qS6TWAchtNRPZW1Ct8s///M8DX/8rv/Irw/8/9mM/dlAs///N3/zNYQ1U6IOZ/pllluOSgKZo6PnPf/453RcRPfCBDxzSQLNsTwJE6luk5AQ4wJO4J/e9731PPudzPmeIYMeo36xTZdun+gUfouwtqNZcavIqIlWUAk/ol37pl4Z8yk//9E+ffO7nfu7w+lywNMssxydqJgjH+hd/8ReHyOZv/uZvBucaoH76p3/68H5oxDlCXU96u8v0nntIwXFyAOef/umfDu+LPG9/+9uffNmXfdnAHrpPLajGPntPpfBf/uVfDktvEhRN2fB2JcjY/V4mCp36/mnlIED1j//4j4eSbf//2q/92pP73//+w+svf/nLB0XzGlCtMivXLLMch4Q+BKKf93mfN/xfhJQOPl/8xV88GPKpPVfnvZkXSwWjRcAELEWo2gwGONlguW1/VWurg0EBV5DM8YAyUMU66A2MNq7n0DunFghX2VZuUS/pTdLBew2qhEdKgbSz0pT57ne/+8mXfMmXDNV/WXCMAv7Kr/zKYf3aHK3OMstxSYz2l37pl55827d926DfN99888nznve8k1e/+tUnn/3Znz3QjQxz2hnOsnkJRQsQVfxaiVErfr/gC75goH4/4iM+Ynj97//+74eI9cM+7MPe41juEcrYvdX3l+3O64cuewuqEa2v3DxeKVAFsmgH1C9BH/z6r//6sOOBheC1Z+hc/TfLLIcv0WMRzZd/+ZcPkapm7ApkpIEUMYp4gGrV+1Uir1nG20Dmef6KQjEE8toZV+B5xzvecQBWACkI0rBD1Oq+tQKg00Wptilsg6I2ulxUkVzfz2dWydduojPXXoJqHShR6E/91E8NSkN5lNJb+1Q7dwBVnpG1avF42uPMMssshykxjqhEzjPH+m1ve9uQFiJycqIjUo3irP+rydTSmSp/8Ad/cPLa1752CHiIjlZ3vetdB7YwuVFA6SEfPlWd7TfrPZuKVHttatv322OvKq1Tts4c2ktQJQZaCyuAqVyb4sipeB3ApguH9xUv4PflVSqoRuY8yiyzHKakixpRrPjd3/3dA6jaCQV79UVf9EXDmkiONqksVa/p/mwLlpMWYGvFr4JRBUqp+EXf3vve9363KmzRYQqaeo6O1J1763NAdyqa7L03dg9tPef3NARJ/wIRM2bT62M9hr3u82E7ThOx7iWouihJbvlS1b3aYKF97ne/+w07Hhhk3hH64dprrx0iWN1VHvrQhw43eM6rzDLLcQjHWc5Ufo4zLUKi25xstRWPecxjhigpsqh4ZbYL47KoWpYIYgQwGAMCEOWz3Qt7pkay9tT7PfYQIANo91eAlGi2BVDHAb4wwOc9HFdEXD8LL6yZVX8DA1JjIz2oyFUOmBMWII9kPsAT13HnO9/5HBiv63ztHajWQZdL9TBI97znPU8e8YhHDB2Usq5JjpXXpGjBgAJhDSG0MyNzHmWWWQ5TElEydE9+8pOH9YxeYzyJPJ2lNKqBpX3ayGKMwpxtwXLSGyeAxB6/+c1vHiJN4h6IUrUkbGUqp4mFdE/Z9grGrfiuJTtsuxQfVhKwfuZnfuY58AO4cAAGKIpS0GaZpc0YrGuWQgTc73jHO4ZcfL2+nCNQx3Q6FxH3aQKzrYLqosKBNikuT6I1mQIki7y1Jqw3yMABWoPLK8HfpyVWy6mfFmBngJ5llu1J9E2hC9BUJYqiSwEKY1z7xc5bv52dhMYV7alvqRW/d7jDHYaudlJz1X4LbAAVBhEoCnYijvXbv/3bQ1QJBJ/+9KcP95Md9zlUPnDDULD3uuj5XTl0cwC1K+gCyjUK9jmgic10LmhfqUOvwQa/CWjHxBzDfurcNbbEZxnZu0g1NwYtcK973WuoKAOulKv1eAx+PsODdWPQQjnOLLPMcriSbd4WNVufAfXsJMVB6Hc5bZFibCvgYXsFO+5R3fNWlzvg9LM/+7PDao1egwaA6vXnPOc5w3dt54eZyNZ+cuVAW5RqCSX7rvEPJwtAyq2jbdl8DKZjvOENbxgqjxVTec9xCMDMPHEcgA90a3MKGMJh4AS0leSryNZAdVGXDpK/Lt5Fo3eBqefVSz138u/aAoqXZHC8l16SY7+9rkx9fy7dn2WW7cu2GrGfb9Lbw1qEp9+ynCoR+d3tbncbcpB1HWq+yy5rygMAUb2tDWbPgZ7XRZwoXA/PRaQ/+IM/ePIDP/ADA2ADSYVRwBPo+euYQDCFTkBd/lTeHeC+6lWvGsBTVOw9rzs+utp5iXaBdW1eIfpFIcu9nkbOHFTXnfRuQA3tk/huK/uIga2Lh1dtP7UsEI518agNoXvHngF2llnWkxk4dyexW4BOzhIFm4pfTKI6F/nLXuEPQNPpCijWCHYssAJsgA+AKoKy4Tl6GKXrNb8beneRqAD2HXSygiXnAoQFaP7/kIc8ZIhgLQn6iq/4igGERdPAVPSafHG9nlVs+NYi1bEobqq1WL0ZY5/1mdzU9vOLfmNKxkq83Xwej9/irXnUzy675mqWWWaZZZ9kbBmNQh/tYFPxy+apZ0H9ju1jKxIVQa5iezXjv+272s2ieeVDPVQbK05SxZvlN4A+4nyS9/UAzh6+I6r1ebU2KpTV5qCVAa1GFYqsNBB50YteNEStjn9au33moLpub8W2z+PYMcZ470VUbEtxLAP06AbLd1AEbhLaWUKd15NcbqrGaoeQWWaZZZZDFHZMhPqmN73pXJQqX2oLPhW49XOkAvJpbB96VrGTYiUilyuiBLrsrkpeUaW6GvbX76N/vRbbDmDZbEAJRH2PE+B5xHOFTY7heXvOB9X8YRHIBkzbKLDXgmzq+FPSHr8KL8eCYZSDxDWPSRcnFXAoCNEqz0ruwA2xCF2lslL/HDcTbaaAZ5lllkOSRH5snV4BteJXAZKK3yyF6TXXqGm4HK9+dpE9TPMIQAe809cZQKoQ9lehUnKm7LTn9VxEs4AW8KKrXYslQXLArgHgchhUKMvZsveu6bS2eqv076L3xz4Tineq68ZYtLrM8QEkHh2Q8sbcCBEpzwg/LzmvLVq4dlGpm+rzSXLj6oEuOkEy3I3uFVfNMssss+yjtPYShYr2VXkLsIg8pXWcqnLZuMomVjt32v1R2VbFUXKh+gx7DiQFN4IZ62L9xRqipQU7+X32GYgC4tDFHnK0bLpjopcB8Ytf/OKTW2+9dbD7Pu/axtoqLitbK1RaFFb3ojkUK+9BOTfvwiCOldePHX8KzE0UAKr82sMNM/BAVNI6XT9QCln/CjBFpW6AGynB7RhAV0Tr+4961KOGne+da6LWGVhnmWWWQ5AAInumAtfaTcKWqfbVwSoVv70iJHJadk4EqXEDQGeLFR6lUpjdFVGyy86R/a321fIaHfj0N2DD04NYZCvi5ixoc2ljAPni0NqKXV1XUnnrys7XqdYKM6DmBvrr/4DMgLloF8tLAlS8EAOH20e/ogN6fHgrPBMg7Qa5MYBU+bYb4y96wGsRHDyawM3x8Jv++l3n4SbxoFAKJp+o1nZUztnNQwfz6BIlz+vpZpllln2W2tGOLVaFG9BBowJUgFWjud6ySLaRnUWxZrlj/Y3sUpONzL3PlhMFQy972cvORaVyq2nwo0AqxUwiVODqffjw9re/fdi5CICq6hUAOQ7wRSFbwgNXBD498b70Xc25riNbK1Ra9L4Lx2vfcMMNQ7XXIrFIWPWWwTLQEtrWtRrg9A5OlCncB5pAz41C7Up881IiGky4MY7pGG4IQHR8IOr/bnqvYb/2VsDWOi6l5zZPtwYK1WBDda3UAHStUp5llllm2TeJPWa7FCdlNzB2j21UQVsrflvaN98XtPzwD//wELCkiUckS2g8kidlE7F/AFwUCfwe9KAHDek0nwsFzNazxey4oEtBE9sb+8oRAKpsuFoXLCdwhxeL2EJOgyAqbW7XlZ1HqhF5TeDnJlTBnfNGgFQto07nC4MtXPc5FWluusExkEAUyBloXg2QlRf1ALbEDbWWKv0ib3/72w83yc0SEfNeRKVTXV1MNjfVb7/gBS84eeUrXzlMyuuvv36ghR/5yEcOpdwiXbJup45ZZplllm2ICBWoAiUCoGxAnmpcMlV0xDazfZg/AQv7GMYOcAJrNpqdFQw5lmDH99jJyy+//OTBD37wwEI6B7YbbatDk6U1yZNiH2GB44h8rZ1FF7PrjmOtLAzw/UUBHttvmRBQPU0tzN6AqgExgHaa4dXE8+AV8WBEmuHHQy0ASjdNOO+G+IxKrlSGuXEW+NbB4bGIPD38noEPrQu8/W4vGiW9tbMkFWmoCvQBkEYHp/k0Z8G5AFbg3aODj6lCeKxj1r7JspWIvQrGTeaPZpnlLGVRn/VIKn7ZUaCKyct30zg/PXx7gFNfSz0K26q+BGDl99hs0ajPZK2o6FL6LVSttaT5LYDJbqKAnRu7KXBipzGSgiRBD/vr/AVRqcHRGx6wwgPfB9ACJayjv9UGO0eRaiLndWXnoJobYZBUXhkAQDoVgvNOFBMp9ca/Jy9qMJNUdzweEhAFysmPikatS/IApNnceOy82ue9z7mRabulqsxvmhhAGpVtTZWoGbA6dzkJ15cCpjlqXV7GqgoXjWNb/T2P+yyz/J9EP7CBAhP5yaxsYKuwcOxaevwuEp8BbL4jBSaVFhFpAlbHFf2ieXsVt9FROg9ga1P+MQHkADP2WOTJ7rO9ta+8yHtqtclpZG9ANc3w04ljSgycKFWEKg+rMCjCezGIwJnngRZGLxhEN9lAZ0ebsd+ZMrhtU4maJ81z0SrqIuBtazqg+sIXvnCgL6688srhfZ5TItZeNXTv97YhY5HXoohs1Y5ZLchNfb4F0173lzyvLS3HllJ5bdklT73zbM9h7vk8yz7KmM6OrZYQnOi7q8tQRNSoX262WlvmmNG7nm4JQqT72Hs2ecpRXlUcMxR1jgtbFDflnMY2Kl/3N1vZm+YPAK6CXG9/RA8Ailp99atfPdCrqnlFpdaJpngJiKId0AZ5jEk1wL3zWiT1czmWmyY6NhlNROejwTMqWJ7Bd9AccsBAf8q47zqaWpbaPMvzbBuAKFgwfqkE5yhF4fP5Xkcr30E5UTLfq+/XpiLLFNf15swss+ybtA5f73n0i27IP3L8U78i+GBb2TLByFSP895rAdAqKNssUSSeJwLu6d8qrJLvpv7F8fy+63Md6x5zVdl5pBpZNuR2Q3hT+Pd0xhDi4+3lMoFqr6io7cTUvr6K1AjVhPH/etMSeXpNxIxmRl2gJST/rcGSdEcFX3zxxQNV3AP1XUU/Y7+3zHms44yMfa9GmXLoacjhoRiBVwpMgWSWWPnb5sWxGnLrDIb8ts9jLsJi1G2eVola17nuWWbZN8nc1UhBrjN7jtKhL/zCLxzScnSKrFo/0GOKUvGbCuBNglvbIrbV623Y1J2A6iqFLG25NoPIawpVDEjRvChXYDrFzfeOWwd9ioLtCWBMk2cGOq20WpEwv+CCC4ZcsahZdbCmEdddd92Q09UsIu0Ne+Xpu5DTROzrFu6MUbWU/JZbbhmaXqv048gk15LPG3tz4e53v/uwQN1zESxDgc7SNUW6gFecXY189qKLLho+n+rEZRt1zJTvLIcgU7a2nbci1DRFIGpC2C1LAuvx2udTVG9PgB49HCuWOq1Mpa62oas7p39X/Q6qN8lnYAaM2mrdVRPNU8Ca320no4hZtw8b7IpIAaMFx2NLbzgBaBS0o2t4yUteMiTrrcsFtA972MMGENjH5TZnAR69Me0dHw2FOr/22muHZVVEdJrlSeh/KQEPAKqAzfo4jpe5oeBCsVgK2OIhk1e84hUDWyACTjFFzgNttOz17osjNMssrUwFCnmPPij2pCu14hfDJpfq76JizVVEGkaNCdBuA5FjqKTfCaiu4uW3ERCj2OZJ1+HHex5Se4xeziyTUWk2z05uF7V7v/vdb4igGGOFVKLo7DAfAf6q6LwHLJ773OcOx7jpppuGRLqq4Lov7C6lNz69YqHeea6iFPWYaYBN6Yyv8aTs+nMCVGOE5tcmMnRUulqhd4GjvwyD9cuAF8hydDhiaebhHlkygIaXn/cdx/j6r//6geri9CxTxDTnVGc5JBmzcQIEPX7Ve8ThxK5papOK354uTM3/FJxWOjZCtzVvAKp+Z6pwaFOyTaDeKqj2vKRVv5vv19d7RSarFthMnVMvqZ9dbBho0af/oxeBguiHYZbjk7PLxMmCZXlW1b8mlrZaKphFTSZZ8qv7YqjrOFKOWowV+nUdp6ZSt5TamAFOy49E8IBR3tTveC7SB6hXXHHFoOxeN/bOxzo1HVyM4w/90A8NBWEoLIBLODKPecxjTu51r3sNQAusddR69rOfPXS/ch+uueaaAVgvu+yy4XfQ8r2cTE8O3bOe5XhlEeVL2DG0L+YtgnWzfjRLDled/3SMXqcdYRXUb9aWCjxiU3Oup2HGpjBgW+marYLqaS6mGrcxeredPMsM4jJ51B5AmxgMt9dFSM985jOHyaEQRhWdCYN+lI+4xz3uMeRT0buoFM+tZ/V9RTSARN5Pbg+wAmnH3eWerK2z4XqBnAIxCiE65zDkM+syBcaLQrv+9H3mmHBSWuHhAlIOSxWKaaydk0I1+dS3vOUtw7g6vvVwaWUZMdZoZK/JcaO+sA5+WwMS6+fkyXOuvWVPY+M1yyz7ImN2LHrNVlk+UzvWYcs4rlIobNYylfGt/nOMsUSYn7YXQGx4C7j13DZxvS0GbEs396b6d5+l3niAolgGEKBLskYWTcmwi0rlWAEQz8/nUI3AUrUyClLEZNL6K2ISZaloFWUpukJv7otxzmRUfZt9BxVoAVQbBqgOXLWvcT6LdjU+ml67dmKcAKBjGsf0b7Z4G1X+jGc8Y4goNfZGB1dRXV33t9UY5LWvfe0A1AqV/C7QlTpwbJSwz/pNEavrcx6uVYW563MuwHpZiuosS/VnmWVTEvsit2nOZyMRgEp3gCF7RtaZz4IFOssBzo42kbBcHORsKXdMclCgushLWqeSrP1u/U7N98k1oBN1cZIDNRGBSxo3i0hFPaIbVCXDz6gn+Q80HeM1r3nNMJFNXgArIuIpel2BDeoRUG3Ts2ql9WiJ63nDG94wgBSQE02LBLVeBD6aXFCgCq49zzZrSI3HjTfeOIyl8ZB/AXI2P0bXosGNY9pNyn/6fUuSVE5jBx7+8IcPTki7Bs09QL2LWHnJQFvlMBDXvQVLAJCxCVgDRWYpmgC+HB1FT/JMD3jAA87tkZvrquL6GAn308PzyjLMMsu+SI+Vk7JiywQBhDOraI/zWT+X7y9ra7NsJjpRJUAacD0r2VXR00GB6piMFRRNySKat76OFgGOKEqRledyBgDAwwRklNGJvDJGHuCq9kWByFmgT01glazypybvd37ndw4eoQIlr6fYZtcVcL3f5hC4JsqXYixjARDlMEXdHAT0NoknSnI9USBjYq9EgOp6AbSlLfLMiXwBHHEMFJXXORycD7sBqQbGGDz60Y8e7kGdA34HYIoy5VIdz/gCZoCsjyiK15Ia3jhnQJUjAAbIzkt067p48IxOzS3V8WEYOFXmgPudCuLagKKVXd/fWY5HxkBuKh2R6napHLaMHuXzag7udre7DU5yPU797jISHWiDA3YTu8ee0PGkus5CdqVjRwGqm5Q6CSTaGWE0L0BVVARgRVQMsghGbq7XsQnAAhiG1ncYWFEu+thxVKeiGdGoASITLbvn7JvITaJ0eJ7JdwI7FLeHyBMQoWVFiK4pHmq6mhA0OYCzmw9AFlFaTmQnH8URrSI4BkfFQ1SarfjkQS1LUuAE6IGiqDPetPH2XSB56aWXDpGpe4g9sObVuWoGEaeIgotgOUceAJWxcf9d2yJRfCZiB/yOI7Kdq4Nn2ZXUQsBIrdHIdmqWm6W7EQeTDnIMxyp+I4uYtFp8VAWoYp+8juVLfcQx6chRgOoyRSJTNG87QUw4ICKyEVWKyESb6EheHAAAqIx422yi/Z26bZxoCwgD11QPA9VKj7TNB/YlqgGocpqcgp5wPICUvKSIU9QKyBQR5fook0jTmAJUXqqxfOxjH/tuu1iQtitKxBhSfsCqeldBkmhS0ZclMXKq8ZIzdmnczRlSfCF/6t5effXVwzk/5CEPGQBRxAm0n/SkJw3FZeh4IIwOTiVxS4GlFVoAGHB/8zd/80App6FEW+R02grHWWYhPZvWMm/JW6YoKO+zPeZ3rfjFmtGTLFdbJgVVbVVd252lOa0A8LQtzNK19jiHLkcBqsvQvz16JJOmBVQAkRwngyp6ZIyBBWMLAGp02ssf9jp4oIWTYzAB4yEuKnnftvQmuHOt+9lSCBEd50O0SESuQE4E7i9KWEcWjoP3RH+iS7lY1/m4xz1uANS6g0VLmVZvOd43iurCCy8colfNN9DBT33qUwd6Gq1blyWlytC4A+KcD0fJPU7VMWfJ/bUfIydI5AmggS3AbvuX5t4aE4Dq2uR7PXdM1yR69rvt/NxlvnyW45GpFQr0VbEd3czOLZxcusCeSUXVil/BAVDFskztHV0Fjev7CSwwRn6Xs6xSv6Z86nm2yxPb9w9dNw4eVJe5Cb21WvWGZg/BbGrOOKIXTRCVcCYagGBgTc76vbEy8F4kosrXJgAmowks0iVTubd9kRTjBFyMg77FHAV0qtxMFEbO1ANtKm+DYqXcz3ve84biH9GrSP8bv/EbzwHqFNWU1+saWd60oiM0u0gUQAJWY/sN3/ANQ1QaEM74+r/Pc5DQwn7buXOi7CDknEXjgBUlLHL1WCS8/jSk0KhC60qFToB6llnOWqotw9oofFSfwd6Ym+Y8fcsSODqp6Yl6BkKvOZF0hq6IXoEi3fZ/LI0Hexh9AqbYKwAdUOV8AmSFhvRwrBDp2NMiBw+qZJXq38r1mxiMPQOIkpVfQAuaHKIgVC1qUHQqymmb5k+dS81peM0EFB2Jfq39QmM6ZnusdSqYNy3L/CYgMzYqnkWOL33pSwfPN8pHRPkU15IiAlCNC+fkiU984mhP0UWS6NM4igaxBs4HMKKERayXXHLJoNwo+7pvba6NQyPaZUxEmYqTeO+iaMCqwMmxl/Hagakdh1LVLHrnfOS+9liLWWbZhNRmNFYZYG1Uu9NF88785cDThbA3CRyyHJD+qHKnjwCZLrOJnF/MneeOjW2qkor36vRyVulDNhoZm/M1BdK+fuhy8KA6RYG0Obq6swxvzZpLIGeS8ehEqyaOCagaFZjqMWztaT1OPf5Yrrb+tglpoqMqgU4KnMZ20xmLfrcly1IwaB4FPsBVpS2HxJIbzkPEeAJTXqtxp7iuX/S/bJFC757mfma9KW/cwxgDSPcSsPotgJvvhV0IJYzKV9nLiweuGkB4uC4t2uLdB5TH8liOp6rYb7pejkWqnzNPqpN1DMZjlt1JnT9oV7UM9m0294AgoQ+KBs1jNgxAsnOp+I1wihUY0gUMnWp379Mtc3UsPwo8reH2fuwi/QasqSjuVQ/3AHWZZTuHIgcPqj0JRZE2WSZHEuKqPnlpohLRKTq23mBNGZ7whCcM+bXQs6QayCkJcPtt9ItojbFWHMPQ+75cZBZWk1rxu+wuKZuWsZZekXatmevLebsWD0opb0OxUKAKd6wxDWVcqdg2/13fW/Z8UwCEfvLbj3/84wfjwYHhLPltBiZeeO3gEoX3GuOAonYMzgEDxZkKMzF1P2oEbAys8RM1iKIXnX+ufZZZVpXMGwyY1QTSDqJUgn3h4GVv6SwVoy8qfs3vmsaRDsE4cXI5oCqA6UIKm7wOoCvrQ+fULpjzbGP0gM20HIdtTRvRKj6TFoY9fT8GSvioQLVGD7wnESKK101OVajXnva0pw1gJ9LyCDiITjQzkKurgDpl7PObNXcgGkW/mLwaFnhuQvLqGGpgK38HwE08iuE4DPHUhurbktaTNJa16re3WQAxxgqFeL2iPTvwALaIYwJbRoDyAjqABghrD9BlwLVX/GMZC4eIAbFZgfH/vu/7vgFYnVeaQWAIapOGgDqHwD1SAZmq4fobU0CYJTy8fpGzSLWOz1j17yyzrCqZS3RSUZwtJKWu6BCWTeU5hobdCz3rO3RRFCq9EZGGkrqgg+YwnbzyyiuH5/SETjouuyQlVlMptfd3awcBcRzfKlIzQJUesontNR0Di3MUoNozdjwhdKQcAa8tpeJuOkoSUKBFgJyIihG004yCpBSnVMpv6qbX/8uniUx18FEAoxMRsFE8I/qRX0SPommAj0nnMyawwpm6vnHq+jYtvWuKwqCXVPRGQSgDL7X24K30uuv1GUrfa0Pm2jEGFNU9EEkqDgrNPtY4YUzhqpJzktxDHjSQVG2cfKnCIY4McOXBG/OWbjIfajHaMgBfz4sREyG47hR6LJozs8yyipg72BBAiq5lZ4g0jOJB9q7OYZ9nD+kAe5h15pxAoGotfUAwxXm1mLO3R/Uy59ib4+hnOpFCwN73Dp3FOQpQ7YmJwMBaLiEqVBSkYQNgzaLjSkPw0B7xiEcMk4xMVaNGanQKdAAm2sPaRhQzEf0CDZNdBGUiUQIKIWLjsYlURakoGE0T9mUyJZIDjqL5ACTPVUTXUpzxTNHcKggBJ5E/5UG7J3LZnAgP1LuH/AuFR52innxuqiPRmATY3Xc5a8DKScl6PNXHPHsUr9c5WrpZ5TpqlXD9fytj4J7Px6DN0egsm5Q65xQAchY58AICS8Xk80Wddf7muapg9Q7JpdIxNDF9q6zcWGHeWE1BK23Th9aOBtDpSLqmHZscBaj2IjuGUq5AtCrHZumESQRQgQJaOJtei5bQg9m5pJ0IvUKZTJ5Ux6F5TXLrM32XYQ/NkS49IjEAY+I7H1V2QBTQiGpEsmPe2y4luciMSdbbttG7B/AFlMbBc0tNVNJqzOB76F9LlwBvdpJRKBZwtW5VNGmsWnBbxoutdC4nRbSqihftlQKMODwiZXMiNFStYuzJuhWLu75/sxyHZB5JL9EdNgczJjLVNUzE2XMI2SjBhXkvUiSoXE4lZzdSWbm2cGidCvaeruT8aiHf2HUeqhwFqFapS1pEUyp4GW7rGOW6shdnhMcmjyqSrLTvlNQKVICgj226BPmuaBdQAxBLLESvolXRMq/Q86wVQz2LloG97zjnfcq5LTvB8znLkeRsgJdrzZKkULvZLNw1y/uIUHnQaFrN7C1Ydy/cE2ORY68yHtUgAH+RKc8YxeyeyKczRkA3nvmyx19mPPbl3s1ymNJjQuqcSrMROVJ5U0vDLFNLDUBlXDxPj9+sSyV0CwjX6vbeb52Wih0D4mPWkaMDVRLPCmCKVjVdf9aznnUut5aSc1Ekoy+xn/67i3J58bREuirpgKnKXvQv0ERhyumZ4Ndff/2QwxCFAQy/J3KSjwQsPM3sDpHlG6sa+bOQVqnH+oj2zhFYWv8GXNHdIvMoLsnaNoKKF517n3Ewjqjz7EzDWGR9Xa0OnlLw6mnn/DhR2RYuje/dP5FqCjna3Pkss2xTFs29vGfectJFqqI9YIplUyBHevbL54FwuifRA6wcZ7PO/23JMQMqOTpQbatCTSDLY3QIkVPL5MqCZ00IKgWyzLHTjk/VnSpXExnNCaDRnKn+FBWpQBV9oaD9rigWHSPfiHYUMTH6cnx1mc2+iHF0LXWt2hQN5Fo4BtkLNa3Lwg7UPrj++qwm9KnQ1ryBJ65CW95VgRd2gUNSKw9XOf/0Pk3xRbZxq2B67Io+y+FIT7fMWzqoPkQ9Bt3ArEltKLwbW/uJ7lUYWCt+fZ7zn1zqPPc3K0cHqlXi/QFQYCavmcklCgKouo1kQraNzyMVBERioilNBhQayZuKxizlQHOGsgQq1j4qELjmmmuGpTxAXS7DcYA8QCXyv3KwvfOvv3/W0vs9gKQMvq6lBYQcgt7G3TzfLJNBN6F2ReUcjRy7FjEk8udph4I3Ttm8HFXrPvHG5bsXUcG9pTb13tbisnZJTf1eOw6zzHKWskyUymYAVIWOinysVgiTQyrt67XsIkWH0g2JzgJVBUqOsYt9f6fo4GPQuaMG1RhQ0ZLK3FSjiigvu+yygQasRndM6vISQIHyBRYmKvrl8ssvH9a2Zo1pwNwCatSy5xRBP06KYWIDqbTzA1xA12eAUXY32QdKxrigcuMAEMroHEPjVoXI4nEVtx7yxl7T51fEmbFMZ6Pa4cgx5VL9FbkaZ4VmPuMecoSM6TLVuWPXVb8ze+iz7KtUnQrQ0AFRJxvEeVeTIJVUP5/vEHqrniR2LzZJCiTr9vdRBw4dYI8WVGN45efs36kRgckFBL/pm75pyLW2Ht7YTczrvq+gBlAARZWjKlsroFajnXVgqEtLNxQtoXDkegGsalQ0jiUrPEpdUUSyaOlaXbstGfs9NG5t/qB6GlDWXshxJLwHVIGj8fJA6ToG+lvUiuau1cQkEWM2DKf0HAzr8OIQMSoPf/jDh+VPWZi+yBmaUtBF93uWWXYtmYsYMY63wkj2Qw2GiDPLUnrzXJMZjnp2kfI9a+NFt71G97uUY9K5owTVWrZtXaKuOiYkIEUl+puCoDHKtz0WEAWmCp4sB+HtiXZRvMmF9iIkwKM4SfQFWOJ5mvByGppEKJwCWvKvIjQFBCpT11mrua70yugXfb79btbFAUO5UP+3Z6mqaM6IfJANyTkhxqT9nVqsYQxsDaeICX0uYjX2CsJEve6hse2da7sMoCdzUdIs+yTtfKwpJ8JeKIw0/6VKVLJLZ+W7+WzsFXtiGQ2HNKkbzj12jqO/jI6cpbR1GceUdjlKUI3InzLmcgpAUM5OHsLkIm23m7EJJo8qqpTrA6gmNWBQlNTbaSZS83g8yrrYGRD7PdGrQiaAi04GHrxL9I6ob1sypVxt9e8UXZ7jqKbWTMNzTIHCrlT2itbdC0ahBcWaF1JQpMhMLpXzIceqgtv94LnzuuWja2VwXU9Xc7dkUdXwos/MMsu2pNVHDqnevihdRZGK++hFPtv+xexYh6+K3v/VQLCBnNU0O9kF9Rs95RC39Q27OqdNy1GBar1J6FXNFSx4VvzCwOs6kvWSy0SAjiefB/gYdJ6iyQmYGXvRFqn7qrbSK4BKgQ76RiMICpNGFAqbADjFoQS7arBfz7ddPpNr6p1XBSfjY1E68ETnAlYODkqXtyx6rw3uqyTqRasrUsp9MzZocp6471gaoMirF9UvU/wxyyz7IFPpCU4kGyFFhH1D/WaNdU8H2aM452mwQNc4oSmk3JUTmdamusgpgGzlGPTyqECVJPoT0Vj3yLOTowOEqNV8pjep2rWZRBRpPWn2BFXFqtBJ1XD7u+2EGKM38pxSyPFaOytXQmHkDVX4ycGihxPNnTUNPJZ/9BoAqznVRN9TjkQ+5/yNV/ZZzGbgrpFxcE/GlgPUNms8czkh3jlQRevnPVXXye+ukjvtfWamhWfZpJzWsaMDlphZ784+cDLVJWDLWrsQfVBUaFtLIBy94uCifukg2VVEGEeavWs32yDHoHtHA6pZx6XRgqjS+lEUiIhIlJqojyybLzSJUcioR5Ev71CuUD4vla+JQledpDHecobyI35HpZ78h/NWXYyqSd7krGUst8nT1cwhxQ4ku1ZkDMaOl4jc54Fi2qtRKJRwolBUcS/SrFE+BySNvxVJuSdaPSrsoqiKl5bZqm2WWbYlbd5wHeFkY2dU0nMqMTNYrHY5W35LMSD9UkMSR9hnVf0KCNI4f1eCVWI3AH/6AB+bHDyoVopEYl5DBrlPNK1oT1EL0Go3xF7Gg1S6bi0qKsVEQJ+gkJMP7X1n2XMOcFEU1XhytAqW0rgedaO1GAB3Ldsof+/lNZyLZUB1narcMDq2Vv+OSa4TaLpO3aZQP+hu98n1A1bOQwXWln7OWGEIKCYHSscq7SdRWgBa1Fs7Ks2yP7Jv1abbFHO1OqrmM4cdqCR15DP5v/c5oHSOTRMksEUccP16RapkbBlNdoGK+HyYr22wXlOS/a3Z0+oYHEOEGjkaUGX45etMQkYXSAFUQJgCoWW38SJAWjUuL5Hw8oBzLUw67USIoqFyeKCiN1V+RGSIcgY+GmaP5U96577OeY3R4D0BblnSUn+3dy557rOcEZE+Y2GZDachAAhY5b6ntn2LWJtnaQ1DI1rFSrg/iXjHzmkZOSbl3ifJRtY9NoL0xn3svV4nrF3ct6lUgdcBnI5GChBb9gdoquRlZ7zuM5xNkaaHlBB61Ptyj4orpYowPpXCbc9BISXqV20GAV7SI5zzXrOWei05702Ow6Z/6xDk4EE1N1Q0p4/sRRddNLxm70yRUaVpF0koFBMZhaKrj3wG+tK6S6Bat0Y6bf4tkwsQOHfAClQtQSEiZOcg99ju/Tk2Dps4ryoZkxZ0Fx2/Zwh5qBwEXjlPXd5bX9KcrzFOjrVGrNXD95xxQIH5vPysdpAK0rIUaZb9kdxLTi+HVxoFqHDMxvL4rdT7bt5wONU6OOa2roGs4qgFKJ0je9JGqoATBZoGMD7j/6lfqL9F/0WoWDLPa/Fi1Q9AnT1Tc1zpEevp6UVrP3rHWEfG7FJv3DxP8VSv5uQYgPYoQJWIThls4ARI67KZVcRNlUMUNYb25R22m5dvimLMsRTgKKYCEgFV3qYcJIWiHK0h2pYwZtXLNaZj2zaNSa4zvX5dC2fF2l8ROUMhV4qimnIgchzftT+uXX6uvfbagVFgPFBkY+tXZ9m+xEgCDPeII5UN3Jf5bo1GzRlLqUR0osBDkaq3cTLMcTofpz+7alnu4jXsGpsmKlUPohXq2HKYjDGHnC6JgEmW0cintnsf70pybcSc4EwsChgOTQ4eVEluRvrOVg9pmaitXdvIUNtVBrgpdNKwoLYDW9arGqum7X3PxJIv9FCkFE9TJTNFsWYzDbAX7S+6SW/P8RNZ1uO3VNIqEYf7lM2R5UKvuuqqoUiL0XX98cbH1hGnKtg94ezYJIF3zgHRjCMbvR+Lkh665F6gMXUQI8s0Nsln2r8B5brJw1lLrXb3fFGrTGIeihCBJ33JZ/3lFKojyFpT70uPcCzVf3iPbrALebjman+q1CrhFAA5hpUPt33X0j9S17Ju0k6MUfTte64tLRKxDZwj/99mo5uzlqMC1ZYqXGXi5HMS/JoUmKBeE1Wla9IyeZzeudTz6E2+GAzRtWgbDYwWRRGJmlUGey2gWo+zKcUYGyuGiwdcy995wIxCb/H2InGtDAjvHSjqXyq3atmSym0PxsjxW2BsfyNtIEXyonrHwS4wVNm4YIzummU7kjF3P6RkzJ3k2Nt7O+YEtc5jQG2bxU9JX4iyzC+R3xjARUSaQLKNxBKpApikk1yLsXFcujFWWd8W8lXq1/wHqvkdzJo8bG+f6Jaa3bROjB3PdaZoVJR6LEBa5ShANdJO8mUnSrxQN1nlnIpfXrUG8Aw2T696mmdx3hEUplwhUE/RAoClLJaNULZtNoQQoYouKG2EYeFFrxMNJtKM04HSsg0VdsA1A1dRbLazGrvWOAG8XNGqKFfOzvpVRUs9UJ1ld2LOoOvd24BqpBr2fXV8zFlgZ17VuoqzkkWAHTFO2WZSPjV6CvjpUOoxtq0HOf8UqFVxPsbRmMo7x9E+Fjl4UF2mQGdRxJr3LGlh1EWGvFLGXqTaWxO26FjLFAHkvKqBUV3Mo1fRKkqlMIqmLLFRwSdnWIFmU0Zo6hzb9WR1q7p1I8EKitafMgCiTZEqx0ZUjh0YA8ZE985FxMt4qJTmrYusvVYp/WXPa5bNSs2HMqQekak0zTIpk3r8s763m6ZLF/1W7/+9gkGSPVNVw0c44PKwImXS6+p22gKlsWMptGIzop8to8DBwkZhwZw7m1c7qx26nh48qE7lEscUbqxyzgLrbDVmQlqO01Ini276MnnURYBLIXj173znOwegN/lEqjqkWH5T161uYwK2St46AvUzq9BKOf/QwPLHolVbvimuEIHmGD3Dm//Lo3N+LCWQpxGxivjXjaZnORsZmwuLjPu6721S2nnXA75lz2Ud57N+j9Qcr9oPBX9ZRuN11fGYtrGoelNgWo8VXQOUmlageYFnW5TmdXYM61Y7tW3qvHYtBw+qp5EoM9oXYFnzqBMJute6SRPztOseI72oNKIKzkS0ftPf5DAr3awqWK4XeADVbckYgG4C0HMMuWR5a/fAdVofzLFQnKWauweM9beNh2jX/UIDK3qSS8p2fLPsXkIFTjEH68yp852FQJ/SGY6kVBHBBtAfdiys1jajbHbMeQFTOoilqJJ8MuBl71ZdSbDvcnSgugzt2ib5rZ0DqBrmmwBoVlFSu7VS/U7v99r3M5lb+tgkQutSAssDNK3w4GlmnVlb2WhRt9yqyDXdh9pzO62BWfb7vdzyulSS3zTmqiRVKqp0RnfbkQMtpIHHourAFD1ZPgBU0cAiXiA7y37IOozSqsfdpaxyHqtQ2Yuem+fsgsCA0IXkUtsUTQ9cNzH2PYc3ztMYYLJ/AFWK69iKlY4OVJfNqQaULM4WGaX5vojHJuFyl/luC1xTBqI9l/Z9dAfwBBwA1EPFMdoSBd3mL0VhWQyuYEjOUHN6tHQbwW0yr5rnlLVVjF7U3rvWZaL7jCcqSLQqQv+e7/mewfvWgpCBQIUbh7H+wL4vdwRUrfVTtAFYrfvtVRHPsl+yL8C4a1knb8x+aBAjMiRoVTtf9Zqg9FiCTYz9WK42KxtaycoM+dakso5Jjg5Ul5EKGCIbe67KSzDI9kjV1iuNp9epbm0nSdqVAU80jWhTtStgzbo9VI3lNFmrZsKZfKJoxTuiWsehQKpbk+tdJFOFXIu8VGCqe03Nexij7JxDWmo4ACw6bxVrymh4j0G48MILB0C0Vld+W+N8fYb1Ls0xek6O85CH1UVLwYZx5rwwLrz3GVR3L+c7VbspMX50im4mZRLRkUyhI10i+zjv2TbsU2/rtyrrFqjtep6dd6AaEACojPZznvOcIVIFZgw6L09ynYzRnL3X6uu+B4gAoe4mqonRuwppbHnWUrsAQy9bkZbfVvmqJF7OQdGOAh6ALPeqClgkppCqAtcmJdfjPJ1DomevASl5zojr1OXGZ1wr58EYi6ZrL94pqUogj/qoRz1quFbFF6qgORzGZGybuAhDojhD7hmgosZ8Z5ubvc8yy6altTn+T++kidSARLA90iBYtiyjmapF2KSMUde936OPdJVNwxTOOdUDlB7VIQ+hvZ1uPER0qtm7BD+pE3LZ3Gy+Z7IolgGAolEGXu4AxdsK8FRlDFRFn7y4HM/EU5gkAsuuE44BLBwTYADWKVCdKgxZJr/SrjOjuHWjYc4CxfZwXq7TOSn0ck3yosusq8378kByq6l85oXb1Dxg2yvSikerKIJRMaZoZOwDsJ8p4P2QNgc3R6yrS8aMw865picRqRLpK8wO2eZ87+VXx5g+9iB1JlP51FVs19i5rFP4dtp5eVSgOjYg7Toq1KvtlG6++eahUk23Io34RYw8vHD+Y9JGX6JeIIeqRT0CF9GpyDTt/QCmZSO8SPSpc9Bkwnd5nemokvMlzhcooTSBs2IlIsL2GtDd1PquscnfbkYO1FHmQB5ouQ7PXXdtEEHpgdwjH/nIc110ljkHv6V6UdMNBuPqq68egFt+VSRvqUy6zbQFGF4HvsbaPVD0ZK1xdvWYZZZ9llWcjbBWFVR1F9NcY5urA9aRgGWqhE9bqLSM7RtbjjQmpzmnowLVMUnOLVGkHKpqXzdVZANQFcMkAut9v6V3syWTaA09K/KV7xShAlITO+3yUKY8SJStiS+fIEJGrVq07eEzIrHaipCI3HzP8QOqfsN3VCi3n19Fpoqu4mXKR9ZKY8t9nv/85w/Xj7pB/fZEXlQFr3MfWxYzdU6+85CHPGTIGRlXBgQVDKhDP/dyqwBVlyYUsHGSs/b5TS2NmuX0Mkeo60nsEPtjXpvfmCHCuWbLPNolLNs+x/q8V8TE+cUeqRFh08Z6OK8bKFRd9xhLQWWJV/t7CSbWqakhRwWqY3RBBlVkJUIFqiIrZedXXHHFQFMCOtLbcqy9sSmEkdOQIwU0comhd3UMASa8RiBqojt+mmUTjeM16qccKM4XvOAFQwFSNhLODfV5x0EB296MiAJFYuhRVA8lWkSjLDNeVWl5wgAznYsiolHOwDLiHIGiSDGdXXqTtJ5DVQR01qWXXjoUZABVjpAIXbTf5pOjEMbLmMvDAn1jJM/qnswU8G6lp5szFfx/smhc8pytwd7Qi4gCQnM+Dfp3tUxlGf3K7jvsmDTN2OqCVVZZrPJ6VlIIqmoPaefhOZtq7XytYl5FjgpUe5IBY1zl5kRZABHIyfup9jUhSQx6u66UJ5XCF4CKivXc3zSaFyHJBQJQkRJAAITo27ajiN8AMiJNYCHSDUD7bqLPgIv/oz0dLx2WTArRoIKgqXWcU9W/GZ/ea67PeVHgum9lO8GsBQVionafc24mawqcXJ/3Xe9Y5W577HyON2uMUuGIahahx1Hp5WpTrIEGdn8wE84l203Nsp+SuTCDbJ+BqcIGKa6MXprbai/CCO27CAKk2diKbNLeSiLGdUT0nvQTG4Iil4pjzwQK0m3sdguq6e/MOWF3BEbsyXkNqu0EzGChaO2PeuONNw4ensEGqCLFujTFdwOoBl60xhs0ia0PRUPK0wELgw8ogBqwk5cVaWatZNserKUSnJtCI0As/woARKJA6kEPetB7AJDIVkFTJgOwQ3F6PVH2stLSMq7VMV2XSY6WQbU6LxM/joPvKKTymgePU7W0vCkFN1aob9GsSeyBovKZO9zhDgvvWc+YcCgsETDurtfDOKss7uWO3BeOjHtgKZI8t6pkIDvL7qQ1kO32hZsoEDkm6ekEoZ/WptKtLEmxciEO/a6ljS4rFZ33sgtPaiNC//ZANCspPNgWoOjzOZbXvCfKzJ6xbA57pkaGLTBWT3/60wc7no1RshtQjpPfdiy1LmyelFwCrlXkKEB1ivIFELw6S1MAqsGUu9SpB4D1NksGDgCFAWfMRamAwkBn0bI1pVrhZWN0xl/+NF1M6rmNeTqOI9cKkCmKqE7uFAhlu6gI8BatuuEmDMB3fj6L3jRZarQ6NSZVHEs0p3rXX96ch2g+NG/WqaJWKa6xMEZ+F6g7NwBnsvtd58ZT5CSIwJMLrmNSqZW2kKyePwGigNXYOK8UINUeyCS7XQBQFHFauNVt62bZjfTy9z0gnYG1n8aiuwCEk5hagYgggY7U7Sl3LTUt0xM0NXtCRwUIWVcbYUs46mwJ+yHaZHNiWxIAsVHAkoPB0UYrY7TYYaDtfePFhqUpBtsKbNG8sYlhvdiKpzzlKee6sjleotVlx/UoQDXSGmeAoUm+pTM2sDb5bKsmTwfMqrhpac4AYPwFcikEwLErZhKVomgBqZwsqqDd+9B5tFRsS8HmL+OPZrA7DjADroCgbtmU5SKiPTdZ7pZnRrGU1Zt0PKopuqS+Z4JxMOSYeX4mIOci60Bds6jV+FXhBLhuFLT35Hp5g8mXEsqg3SOnhEPDsxYp+rzf6QHpGN2V56ql5VJT1Wt8nAPFDCNQj+G15LGBet29Y5btivtnrnLEzFPP6Uw2O8hnjq1V3VlINtZgm5KHNMfpRnZ62TWg1hQa8GNL0dMcguyUw9ZgD7MOXnqHDY09YKvYQTYkqzGAJvtD59nAugTPXGJnUL3sVlJPANg4+S4bYqw4H4KTsRUBzpPdhxscGGm8bKp+XoFqS5X4P7AwOAqALAEx+BdccMHJlVdeOYBBOpJQdgbaTRQBoXhTAOBmAdHbvqvbke9ZxwoIe0Ba//bOq/28900aNw6w8pKAhrwhz62Carj+dAzi4Xmdkjn32g+4/nYktK6H3wHgCqyME49NpJ1F2bw5oMuDrEJReMPpW2ySO54xBKxeM37PfOYzB3bAOfqM1yuoLjNBq+OR6FMulePj/HmjgLPdADriHqHLjWXb+nGW7UnuDZ2K40iXsBycJAZXxFLn7gyw/SIdYygNlTXrhO3QjjMFSruWVPdikQQqOqJhmOhgdJRNAHRsHQB86UtfOiwTDNvmwTH3GkdfMMGZZ4sDqD4DnP1W/rIvKRgVcLBvbBVgNdcwjl7DMEbYJnNSIMG+sn9+y7mJlNmtVdNrRwGqkZrcNlAqfSky0STfEg2eCg8JEFnWIoI1gLwaAJEemqhhlCNqVtQItNC7rQEgizovLapicyMZGnSu85YDsE4TgNVdJpyD152vfKHX0RQemleEym6pVGLSaP1nE28KKAcDyE0yk/fWW28drt8xjUGPMjU5jZ1JRwESJYv6/b7/YwVcR8aR9HJmLcW1qEDFxHYPs4wglI8x6gkqyFj5Xq8P6izbE3OFU8jIvvjFLx6WWnGQzD9RA0exGq7efsHnq8TWcH5FqPS+NpExfvQiqwp2NV5Vf9lJTrB7LgWkALPayKSp2Fygx/GttotkzTsgdG2cB4DK3rDdXhMEBEQFBpxoeg+IfY5d44ioc/F9v5VAhiQqvemmm4bzv/jiiwd74tgJANZx8PYWVNcpXKhLZ3hIgMKNM+k0yXez5VZFOcnNxeuj+AafggNRXpGHfOEqedJ1rhG1LApG4TgfRUsmSm0HSEwiAMYoUS7CIxNVAkfgMUYBA0N0Bg+QIvIQjVMaTwDMlJRnc2Hi/FIkwKsTGQNQ3qM2go6RXXacu0g1W1AR300hQkt9ryLuHdqdxwlYKVtLT+c3CAXUoJ+zUumiWbYv5hMmA7NgDpsnHmg/8yiUnPuLCar1BDFs53tVsPnOIWa36JPIjJ2Sfmn3fN6V5PexD1hBAFXbELZpnXSP4zCkc1scKqDKcXbdmQPmUJbnsUeidowYeyNfmpUQnHuBg7nGrvvrtwB37QbH+QeqKdRE+TqudNUUy7hI9hZUV5WACRAVnfI+3BA32MNNUgEsWkuOzU3PsheASrmzJnQZeve0kmMxIiYEA4MqcVPlDZ1PbbFngohWgSfPDDB6XXQL1ORVTZ60RDRZ0DCuhQGT3zBOXgfKvserEymnkT8HwgQWDQNqkz3bSqFwRMWiDJ5fciI8Qt5jdtOp4pwcux3PVqbWlEUBk4vzOxwEkfXYmLpuFPDt3rXb0Ewp7kZy/zhF2BH3TvSSPYMBhQdARcthh+I8ZWOJ6ijuSyHONgXoCACMUyI4dkGxniAgsstxqWwTXbfEx2NdYX/YcTaLbQGCADGV/ylcYq/ND6/TdfbB7/vLtrH1wDTzBoMmMEhzGHaX8+1z2fEnzXswYeukjvYWVNfxSBl5dK4mAQFOHgijz8Oj0Ck84uXxbgAEQGWwE/a3HUnOUpFjdPw2bx0VAhCBl6jUudXPMTLOWU6KcTIBTDhJfRPLBEN7a+tn0vHcGDSfMVFNqtCmjmOCMm48NsortwoIU8puUtXF2T5jDP2uzwFmnmI7+bJelJGk+LX5Qo1C6ji0r9Wxd12p7iO80UqDLbM043yPdnYhtXCFs8opVCyYJWSoQcyR+2keYj/MG4aOweRo1nqBdSOIfb/3Y2vI6R5gMU7GKNdBT9GdWUaza0dj0+NrvrCJ7j3bxAkDjiJfgRF7zjZecsklw7gYI3b+nve85/C5RLwcb/9nq9h1dLGIFEYYO8sXBRXGU/DgWJhD9pEDs2gnnZ7sLaiuIlG4FEMA1gBBlnh4AFL9d9Ocwf95xGlAHUn17jYV0I1HfTE8HAJ5VRMkoBpxrcAX4LpO4AbkeF48fU6EvCawIwwW4dm6TgBoLBwH0HEijBvPz+TyORMYrdvSq5nozo8niFoF0hwB4vhek08xYXmBHinsWhQtLgJZ3mOicZM9jR3GGkvkHu7a4Mzyv4KR8WCwOLEYF44tB1LUIFIw7zwwEag9Osopowc+H+Ym82JZanhfwbRK7zroq9qPUJOEYymlxV7UKKweZ5fXW88nDvGq58MumSfSWwICdK5rdb8BKNsnYGC/sXQ+Z56kria/y175Xihk/+eosXkenBXHYccEBmwgOwZ8vT/WhnVKDhpUq3IZAGs4Tb6sr0w1q0EzAa2p9KCgvTxp/bvNSek3eVHp3elGon+BW6RSYIBFlMm7AnAmA0pDJOo4JiPqg5dHKU0Y129iosVNyiydMdE8TDTj5bd5dyhxQIiKTmTKICrgMjGxAgDT67xH0bDIQmFX8tHJy5IYv7FxXWa8fR9AA21OgGsGrHVJz1RR2CEY1mMV9y69Vj04SOaSR9ZpM47SEimAUzvgYW5iPOQPsyCfTnMKj4Uabp2/RKn0G6gak4iAQM6yFnftGkh7v93em2W2eAsAmx9sSlYXsNeCAYAnKCLsFWdM1GpesDnYNfbOX99jd9gxv81W+b7AyhiKeKXFfN93zCvFc4IJNjJO4KpysKBaATVLOa677rqBViIGCEUqjwNIb/uuvpjJMVbZtTKGHuMApPOPSAyYAa/Q0enD6//AhUHixcXLAsQM1JOf/ORhkokmU4AECNFrgEgUYNKJCHhk8XxDowB2+RoenjyOczEhgaQoOR4ymgTl7KGoKnuXmoiVQl9Ey9bPkV71MjFGrotDIV/OEDtn/+818YjMYLp7qfR8fY0AhzRSsTzEfcV+iFTNafPV3JXSoMecNyBrLtbuZXXe1LXiy1SX74PURg9EekOQkOIkAlzYNUxV9gnuVdbvgxh/tkeQwzlPzUVdVpfncboDqulvbgzYHtfP0WJzOFnuvWMqvGQz2XjOtddiD9kI308KrM4JEa6e72wHpsT8ii3D+gnS2FjfW1X2FlR7TQB6RteNomxPe9rThlCeWEqhpy/jL5rqtZrax8IVQARYRYmiVF6aycEjR+O60egwICi/KKfidYbH5FXkZFK49jYSJxwKoJsclu8ZH4bKhKSoel6apEBKLsPETKFSCk4otSg4IG+i99bJtd2dpmSZz/gt10+h5I2dvzwKx4mSzFTvfku9P5Wed18TFZiH5rZIQl7VXE2LSkbVg+Os8jPUcHpBty1HD2k+VIDJ/12jJUh0kNBJOkrv2Yl9ur6cR21Ony0bRdsChAqqhJMcahZDliUvHmnaABTZH/eW/WIPveYvyldQkHalwFTAZB45dtbVm2fmTZwvES975cFBY++wbX6jOippirOq7C2otlLXoBIDhfrDrd9www2DZ2tAhfaPf/zjh2KIOiC7jkaXFaDFqABVHjpK23UzKm68jdQtaQFkqus0tgio8mg9T5ekNipI423HoqjAlJKKMAG69/2+30GrMGa8zCgBbxGwpxlDK2NjvIrnvKgKmEPBcUABpVEGWvDBD37wuab5h3Cfz1dpIxTSrmF0H6VoPDhMIglRrDmJXWFUs2WiuWsOmxOA2LxMyqfdAuwQJGOCMUJPZukcca3W2huL0yz5OEup+suGPeMZzxiiQLbGfU1v9YAme+K5VBablrkgUg1DFjsOSNkmdt+xgS27FZrcbwNFRZvAll1wXM6JOWR+pPArTWwSMJgrjgmYRb8B63X2pt1LUI3C9SpBDTrjzlvVicN6VF4IahLYPOEJTxgopAqo+xiVjgnvCZXKQ8/kQGmYYAwGUDSxTBY5BBRFDJWJ6HvGpm64nnE0gXwuzfB5vKI+ryWP4PuptBMxU2SUsRwmsHYudTPySFuc0LIMU8/JMtRwPoOBQN085znPGahCeWKvpVChnsu+UGGz/J9M3Zt2XnDypCbMU7rAaWQgOZtYCvPRc84lh0tKhGOtpSjdyJrXNFLfde6xlToWtV+5NfZyqZFsJ6l4MX1y92X9bh3T2JtEienx+9jHPnZwhFNnwZawNdhFESx20T1OMRYgBpScehEvsMOusUeOwRb6HbZM5Mkm+pyxA6LmggcHBD5IYwlWzCGMnu/FlqU5ib9+R9rBeRtnQL+q7B2ojuXTCA8VYKT5PE/VgAnbH/GIRwzl0cL53LhDAtMoB0C16wuQQ51k2YicgeszSULtuuGoL5NVlEp48sAY4ALeKKpJKj/D+2WU0DEiURM3xUypBgZOPH/5SwDrHICqCe+8alVwik9aar6n7OsofgvEBJ2vUINRFXGbC6IYRjT7IPbGdp+M6fkovfRNe2/aqDLt6ELXhRrmXLIFDDMj6v4zkNgLD9XzgFWkG1Zln+jSSC+PSkelN1LBT1Dd5ny2POwB6q7mee/3PZL/BGBYB3nw0KtsiefsElB1P6Wm2BPXlu0jAWbqQAi7BfzSK9jcYO8FAP4v+AC8XsdWeF2+PnUkgDd0s/liLOEH4M/+0dltzN+W8VtG9gZU20qxhP/ZUoxR56VSFpSIATeYQBTVK4+Y5SeHBKaRSm8yBK6P9+TGy3syEDzVSrt6n3cHaEMBK1zi/TlG9mU1mVC+V1999fCeAiZ0DIfEJPV/uSzHStERUEZ98NpCgezaIOX3RR8cCUpK4bKkSJRiPtTPzrJ/sorRr7rse2kC4kEnACgnWxUnZ5Lx9P80ZOd0yc2yDaEf940OzngAVI60LSo5vLVpvugbs+T69+ncpyRsV9Z61gLG5FOzt2qafAQHvJaljhwJ+dMAcCjkumyG3Uz6JzvcEEwH1s7nzA1gHVbA+PqOiDQrGgiwd94eY/tUT8negKoT5ykAUMAAREVdvDUeqYcByRKQgI9t3NBDY7sOHJIEWE00nlu2VHPTeempWs7n3HATDvVpUpi8wFjkJu/gdR4h42KDdg6JY1kbyJvzeYAKoER/nqc62qSWw0hD6ki2d+udd5VFhnOVSuCe8CBRYUBVMYc8SBpNtM075gh1P6R3H+pr7Tyqc6A3H9xnERw9ATrSF+aBBhLmOpuBaTH/bfVovlQmY1/AKZGTFQzPfe5zB3oy6yMZeNSolJbiQBKKdd+WjLW/nxaBsSMBLZJI29/WxrTzgMMP/Ni63j1jB9OMP3MlbQ/NEbaRbWBT6+/EhmZf1WpX89rB9P6tg5a/wIAiUIhw6QAW713b0fFORVSikvQLDR26bx7oOhLvC+h5tMt/Ws9d3gJNCyxFq75v7NDBgDINMeScHPfCCy8cNmjn/VJcHqJjmPzeN/HjuGRD4IxpdvZBydRzyHnX/59WpvJtWYJkDqDF5VQ5EQBWZM/BmnOrhydTIFFzdrmnqfD0MI/Tmo5jhblQcwFYRX9yaZx0859x3hWwtvMxf6VfMHAVUL3HMcbCuaa60cA+S/SU7RIpijKxSbWRQgAvHdpqv/BWbxNotM7ylNRo1vfXWXO6LuO580g1k0q4nh3aeRNuiPAfWADPRFSWc/iLnqwDdwiTbRmpE7K+NhYdGgNGwrigj7KHIPooOSbKCgx5a/Iy2dScJIdRJzVJU32efXLUfjNl7LuUXDtnSs7GXEDtJMdGkXv7rM5yHNKrGk6EwZH04GjKldlAQ8rDA31ID9RfqEVIZLOrdFEAA6BaxSCiRm9GROGqfaV9amX7oTiIWctufNmiGqkaezadHcrywZ5swrZv2wbsBFR7k8INAKKKENAFktbyhwoTgIbnIhDGMr0dI8doOOs1tUtj2vHjeKC20pWGYnqeiF/VLyAFqPKlxs9nWmNSvUPvUQiUU3Z2ICZ/jVRbiq63pnhT0is0YTw1qnj+858/OBCMJ5DNutVDMUCznE7a+QZYL7vssgGYrr/++qH4x77J6grM/Uc/+tFDFFhpvk0XuE0V68V++V1gat/nFBsSjiwwVZyY1Nah2LlcY+hff9mgdulU0k0i1WPa83iroNqbZHmNJ6bxgCjUTUgbMtGIfGIvdD/EgqRlZWy9Z0/B5RyyJguo8ghRXcBF/lRVbIqPACWjMpXDqL8nYl7Ubqylstrnp5WAde0hmnPmUMiVKJmXf+fx2+YvjQAqEM9U8HFK64BGT9gM9RbsiMImuXeOl3QB23H55ZcPTvxYb9rTzJNlK3OdD3paQWCitawDx9DR2zaVse9S74EHQK2blEeSB2WvlmlheCiyc/o3Aw08VeihZcbkmEF0kVRgU8SFMuJsAFTGQ0SPCrW0QHQKOHm7wFYeWsRp4mZ/02UAMIUE7R6t8iB+3z3bVp5nLMfKE2YYRazWsfH2UcCMUa+r1CzHLzXq5BRmlyTPFQIpaLK+3dy99NJLh9x87QR0lk5XdYylLOR9rUltd1ziIHtkvf2hAGqVdMiSWkqzhiq1NWHruB+y47s1UF0UJUztZNB6aedjxAHI5J1FYyhOlAlKF0VE+VC0lpOgktKukedrSYHqOl5hKJY22ov06K9sMI0mS04E/SuvCrRa2rd33NPKGKCSbAnHeUgnFFWUQLY2gxg7ziyHLz3mq/7f+1ga3cgY8he+8IVDUZ9e4akcRQX7u8lCu6oX9eEc6LHIGbjXZvkRqTCs0iGBaatnnHpMEvujkLCCah0X0ktFHaq+bg1Ul6nGXDYS7RnyY5VcH5qIR2sPSrmh5IIYA6DKCxexiVYVfPG4rUMVuSrHT0cZsizIpJl/NjJPD1LKIVKtUexZUb+tVCo4IlrlUFivq3pchx0gm/1l871jnyvnq7SVonmt2gnzAHthCZ7Xn/e8552LWEMFSz2FeanN+NeVlvrNXEyE6rezNWMVOscpVEuSgsJDkHassjTF9QPWtjaEzUpBpuV9dUnLITkTreyc/q0yZfjO12gj1ytHahssXZFEiNboMgLZfcHn5E6BrIkqKgV8PHIgTEl7hT6R3tjHGCW3HUmryB41vA1pI5M0wdCmUpclFcqidf9nSNdZwD3L8UhNY4hYL7roouE1xW2VCtZKj1MacN6U4x6gICJU3ZL8Zi1MitBdxVVYKAzMlM4egmSFAmnp3yyDIqqD2SyM26Ff81ZBddHkXGXynm/gmnZc/gJIvW9VBgK8KD6aFogocmAsRKsmq+IlxkLESeoG7suMYyiyiLysRhyOUxdOb0PGgF+0rijFQ6RqSREnRGSienIG1uOVRUVGbfQKtABrqGCRoy5GahTkWOlPOu5s4txC+aJAX/KSlwyFUtmishWUrznMYT70ZWHVIQeoaj2qzXF9AVWRKptSVxocquy8+ndZ2XS5+zZkk2CjQQPPNb0oAWwKhSpYqHLU69J6PPlFE1VTBHQoUAWOMRat4WnH1HF9HljXjcDldjXloCjrbOJ7VqLQTctKBgtd/vKXv3ygxEX1KYaYgfX8lTq/OaYcLoIKtvzMblfm+cUXXzyAW02ZrCvRJcdH+QLxHuUboefmrL+98z4UCTPAoeWsqAkBqv5Wm3GMvQb2iv49BmmXvWyqHB4gAo1XvepVQ65Ur1NLR9pF4fpVWrOaoh3AZ80qkLH2d6orSau0UQwUc6V/KUa77myXkrFV3OHaNVh/9atfPXSnsZONnKvtwcihU0uzLCdjLEyoYMZcxGrzCoV31rKiZlHC1k6KZGsh3qpS0yIiYZQvQOXgRoBNCghTRAjMrbHtVa4fYl2AsQSicqptXpWknWA6Yx2D7BX9u6tjbUJaMKUkaFJ0rYm17vlGkXiuqF0AIUdqpxnUbnZ9iPC0LUuimCI231dgBFSBbN3MexkP2HuuoXZ4ogg9BdmV1OtA3dlbleOB/hUdMF4ie05JKjz3xSGYZTcSh1FaRBtAeXhpg+xfSn8sRcvWcasUUUafOJ6i0ltuuWUA1Qqo6h/kTTE+dDmgCkzpaKV+D9kRzLhlI4N2HDNebEoAdt9s+6oyR6obkjoRGHQKhPIROWoPKKJcx5DXSWatqYgVqNp0AFBqklEVn6HwmpxMNhkn1okpWgIwzkW0uWjy5nhtoRLPvvby3KfmChwYUanF9ECVY8OgKay64oorhjWJZF0qeB+ucZbFsshRJNEtqZEnPvGJw/+lDOiNyJUjqdgt31lUuFQBldOpWE5Bkop9hYYRjrCmLOoibHSBVYpghTiGGKW6/+u+z7cpvWA72Ch5U2tWa97U62m6L62Uvt2HLDOoLiGtIrUTyF9AozgI1SpCBKiAzFIPkSNgOq3HKQoFCqhfE9Tv+T8QrWKS8oIZh6xZ9Vn/T74mkWbv2qrR4WE69xoRUwC/X3t57lLaa0ChVcW1sJ6xZKjsVpLt4XrAegye8izLSeY/R0wdAqPOWbVPs+Vr9ERKgf6O6W5eq9SlHsOAVN9h1fpxbAmn2K4zCqJEqzfffPO5jbnNT78XW1GXwG17Tp7GeWzHSeRtSZ7VCOxGzRdz8o2D7xgnz3exomCTMoPqKSVepMIgCiInU71S3i761aRKPnNVYI1S8WJRmCYp2kjkaSK2oIquBaqMQUBVFyZg7DzrnqzLXB+Ayp6qBKiinutuGvsERoyRqkLKqwEG8Ed9uzcMmPM3jgxYVeBlItd9ucZZNiPRRXqK7uWARbcAazqW2V4uay4r4NT5oyiQ7tsVylyT248AXcVRCuk0oaCbnG+sVoQzmD2QI4eyJn8qemefXBfdqxsGEDZNAaax7bUyPESZQXUJGYvkqjDIFKoCKqGgolfr40ys00SraBSeHBoY9SsXw7OWF8q5OQ8T1OdUAkfkK5T0e2RR+VT0Xa812yalchgwK+qoHZp2qQy1WpmRYyD1A7bNl4IlVDUBsKhg5/6whz1siBiMU3ucdixmyvcwZJ37VNMmHDHbIjL+T3nKUwZdNl84lQqX0oe3fjdCz/WdNt9sO5dGKRHrqC+55JJhUwsATTimorcI8Mnyrxz/rMF0bMxO85u9Y7W6VN+rDVqOQWZQPaVk0qNseKIUBvUbAUCiRXm+1gtd5Tc8sjAcWL75zW8ePF3Km85HdTIDQWCry5BF5gDQufDAUcBZWN5u2lslAM2D5lHmfREqiiu01a6lNTzZa1UlMPotoEqMgb1lRa7y3qhg7QyzkUOM7BTVN4Pr/kvbvWeZz/scHbXdmtRN2hnaQSbRVqjZiPmU1qBAVTczEWuEzpqHceLUWBBUMyevRm6oYXp5VlWwpwXodb+fTch7Fb50zXvYtbn69zyVsUkFeKyH1BawgirFQQMpq2fo0yB7VUl+U1WiqJf37NgiT/lcXnabIwTAzgnFBFQVCYhuUcPJY/TWrFblicPg4dyTR1XZWDcd3hfJuYvqReSocoVdMbIZJ1S4h91tRA8KUrQ1rEatbVV3LJ70scqqBr+tH8gxpGrk3gFeOh/Jj5o7KGK6R+c4tPRdQZw8bM2d0hVzCWNiPaz5leVvxLE5exWApSs8KqV81g7cNhzENK0Rlbf0b36fXdkXJ/20MoPqGtKLWHikwC6eaBU0kqjIOlGgmG4tq9JUJJuSi0KV6wMMywEk/Ns1qKgkn/OeyBKo8qoBMeMwVhDQa7Qh8mUUQvlSAt52/c6uQGeMxhZZiEBF9NlWS2TK2Iko3BMFXBb/6xkMXO2zme3A0oN0jlAPQ+p9WlT9WyvWK7Cm7aV2n8CQ42h+oHS9x5mUZ1X0B0jNH9RvpXF9H5iq7r33ve89MEttpyDH8T2FO4ReA59U8p+FTB23F9lP0c+rHEvtAic3m8RXYTfVa7AlHsew1G0G1SVlKueYv9lkXYQob5eojndG+Xi28qHrVLdVI0BJKb3fEG3Z5cJvtoVQKFugklZgXgfA8rGiV5TWoqUlydOKxP2uPBCP0rXx1hkdihHatAfIuwIjFcuuX7QaUDUW97nPfQZKjlOCRkfbUXaRg2jDukXVoJyRRVWfc951/6XOwXYDiLG1kXRJ6oTuqluQKxWRckzNK/rs0YoCOHPH3tB3vetd3y3lE/3woD+AOP1w02TFY1vVr1NO8Gk2ymg/55qMGZvTRqrAVnQuHcO2HIPMoLqGtIY0SpnG7np3mkDxQgkgQxWhGFEhpzG+omGgqruSnI/evve///3fo1eo3wGEAFexVKgm0S0gzmRvG1234ngARpSNCkt3FEAlcq2NIfZJnBdAFbGnNRzFFXEDVp5xdvaREzMmz372s4dKadeGsvP9mus5Bk/6WGUZnTLX3VugwQnutSIM+NEnqRJUsPkuPy9ibUUUao6ZSyJTu0Kpr6hphHa9KWeUIxfmx2d79O+mZJ21rgkKxgIJDonx7C2tC7sVm8Q2erTXJkplW3yew3IMKZYZVJeUHsXYEyAGWOXqKqgy2Ay3bj/rtD+rETEFprQmrOhKxOq3as4m5+s1tDMK9G1ve9vwmmjVd5T1m9CLhFEA0M47OeHQvxQhx1iVJjoLqRGjc3VutXEFQ4aGYhBErShfRWSiEAUpolbGk+csD66CWPQRx6Heh7rUYY5Q91dqlApQX/va1w4RE7ZCYaF5Uml+UtkeBUZ0wMM8qcLpou8avABUqRmsTlvR2s4PDq75legsTVZq29HTsDyVwu1J27ClzmlAj5p2bu2yocx1+kP/6ZNrac+VfUCTy09Lf/mczxz6GtRlZAbVFaXNF7STkqHmsVKsugbNRFXAhDICiln3uQqw1og43ZWAKpCQJ+V5x/jns/I0OsboMBRQVdloizSGgFFY9JtZIO/a4nlSGgaqFlpMnfO2pP6WcXLODGOEoUDnod7SzcUD5euzWABGV+7Z2Ipw5cc4JpyQbE1FNrGLySxnJ70cKzAVbZr/9NE+qlifXjFaegSbH+hccwaLkXaDwBjVa90pHav1FDU67Qn9MQ9rlAdQq/6uK2NOnqiSvkrbSHNkuzXXxdH2mjktivZeaibaY6UmJF2QONbtNpDeN24ib7/peNGfKnFWsvfqMchxXMWWpTdho0CUAtihFHlotYCBt6bJuyiTAp6muAeAUmQRMOVEyzpuupUEDCm+Sl/vmdAUwAT3eeAqsp7Kq+Y4wFnUF6VHh1FOx9tXce085eSUiXvAgKTSsC6lwCKguH0H04Bat1WX595jWOXZ3DsGcKaFD0/ogOhUYZpWhOb+4x73uO5+w+0aVq0F6ZruXPSHbpsDHGhzhkRfpvQ69Qg1vxjnbp0cZqQFNb+BweL8ijw534ATC8Ph1+gigGeu92jcRPFVqnPP2U5v87YphuNzTlOExWa1TniuEeAbj5n+PQ9lapF0JhvaQxSI3pHLjJjYQNUyl16V8DKS3wCeKllRyuk17DfbLaOyJAbIK9qxpIbCmdyiZq8nWp0C1uznGiBJpLoIVHdB/7ZUeaW4GRo55bocKIZT5JqIw/InzfgVMrlOhlSPVmOsK46xV+iVta2V7uvRiDM9vH0Z001NGDhVz3zmM0+uu+66wVG88sorzxUR9nKsXqcnAFj1uIpg652BM3Axx9DA6brUSxdFd4AHna1z0JxrN8dov98ristvZf45V9GjOc4mAH86LyoHsMmFJiLN/1tA1XUtG3jUIsRKS9MX+uVRc9MB3Cw78n+OLODGqFUx9uwKsGcfj8E5nUF1g5LJRsFU/qGZAqpeB2Q8NxNexLPKBt+tB807vtOd7jREoShK9K4Sfh53Kz4v1+M35VKBBO/UuTiGyJqR6U3oVP/y8HmaFID4PCVNocWuZQzIeNHtDjscgXaNbe3GZDxsAM+wKFZCFWb5BOPgLypL0wiFLByTNue66FxnkN2+ZLmMSNXSKXPhqquuGrYHBJRo3ORDx4CV02rLxXQXe+Mb3zi0M5S3/47v+I5Bzyr4RFqQNf/yG+YohmQMVOv3emAdQJWu4PiZr2wCQANidRmL3wCWIutsruGv6/Y3aSn/F52nqLI3p0ONJyXSVlm7RrZGFKp6GqsGaKv4fXbF5zgaM6jO8h6SqjdrVikYEKo0DwqGx4aC4RkvC6ptwUA6HVECym3ConPrEpfqVfKEVR4zAMmF8mApneis59XnOUmVXqV/5Zfqgvd9kJ5Bk1N17lFo42UM6hKHOA85hojGWl5jZnyAKAOq0pqz5KGqWhUxZ0UxEwen9hPuLTGaZXdSnS3Actlllw0U5U033XRy7bXXDrqKhcg9HANWc0PxUiqJrVm1vRt6mJ61edF2DnDqUMeJDgETkKuFhlV6tHSOn+iXXRE1uxbpirzHQUzxlEjbHOVUeJ4lPHksAvV1xThZ+dDmUwlb6bfZrUTShy4zqG5YAkgmKKNrQqNgMlkoEsPstdCHU9IWHVDs5GSsUaVMBFCIQoE1BW1BlaEQxfrLI/Q6QEVR83BrR6YexR36N4ABVP0eo7QPMpWL4rwwJpwIIrp2za6hXYaU5zkGMFao5F6KTF/zmtcMDdPly1FqohyG7C53ucuQd/WXIZtaNtXmn2bZntRxNyce85jHDMbcXqpXX3318DrGBwD0gDXt9gCr6mFsD1AFrilqy57FYysGzD2MR9gSv8UW9EBnqro8e5SyAdITmvg7H6+hZC3tw7QoxBKJi7LNd3MzLJljuM6znIdZC0ym6lGOpTJ4BtUzEhNE9CLKYYCToDfB0DNycvJzU6DaKhPvVkSK4kEroyEDFD7HyKfBRD1uStkVJTkfuQtgCFRQ0R68ZKA5RgFnkXZts4hWqoVYba4nz3ch1YhxcDgNoey8V1ui9bzjjEMoYYVMcuEoYREJAyo/nt7C1gxzUiy5sERHlCu6rYUevWrUWbYvuQ/uDX14whOeMLwGWG+44YYB4BSlxTFq21UmYqVnHC3V/u49JxPAhYGqUqNLkSogT/U4gAOoVbcW6VIACDuFWn3uc587gDsn0DpZgG/+0flatb9oXCrLc9o5mnMUBIxFoK1OHINezKB6hoJionQmfcQkyjZsFDBtC9v8SMSEBIAAlCFHo6B3KBPhFQON7Ibjc4x6lRqteg8QJ8L0eVGzvCAaptd/M4VK3kcj1ddFzByGddbebkucO2AMqDKKafK9SKpBZfg4Sh4cImOJHmbMGFXj774aX5EMY7uvY3K+S11y5l5mLmtfqQGIdIeoExjViLUFNsV/6hI4sx70KktxxgRTQmcy/5wD3Uq9wiJplwcFUEWjomwbAuTc6/XWv/skcXTZOte0ib2ndykzqJ6B1DWrgJWBVRhUJ4noFVXjvXbni1C8KCWgp8IXMKvmS+NpQIrWsU4O5atSNRukU9ra8CDHZiiAJ3oyez2Kbh1X9IUyGpMYChFbzRPLqVpmcLt3bS68aH3etqT+PuNiPEQEKLfkwkQMtcgi0vPU22vioDDGDGrupXukYAyIt8sDxopMdj1O57PUqm/MkY3DgR32ga6kh28o0ppOIV6XQ83+xPTAvOqBQb3fdAb4ppOZ36JXPZ1tn+f/bIA0UtZUOxc74TzpSU8619Ci/vYqxZBT9RXLzNfeEpyeUxLh8GY/VePHDs2gOsu7Sc2DoF8AH5q05h9Flqhc1aO1QIGiiUg9AB+glPdE0RIK7DseDIFIl5eqE1CaS/ibrcxyPoSiiZ4UUUWcV46fvRx7FHBySagxzkIaW6Qcf5/BQXTtvCkvIAV4nJxaQDZFzea9Oi7GyXgaCw+OijFXGSpi8dpY9Wfv/7NsT+q9DrCaI1p9mh/XXHPNAFa5R/Sst16TZEkISU/snlRgAqrp6kUcG7AGCKfAJMdJZyhLvgCSwik5fbn/SDbtWMZJbM8x/58C90XnWKXHxKUamw1DW7NF9DK25lCBdQbVM5JMWvkVuTheZQVVeTgdjkSIJhVKGKWbdoIoRDk7AnRRjQqNUonKgKdZNw/PukpAJ2pC5wJflFKlfbKIXbTKm/VZE9j39CYGtsCn59lmb1W/KbcaUE1+iEHZ1x7ADJYxrFW5nJfTbDXVAqzIVWGISuA0Wk8hySz7LQFWTiVgMi/kVhWlZSkZnWl3LSLpUBSAWKbwEHBUW0BvstZzGUDFttDXN73pTcNx2AW0L9aE1MhwH8T1ZaOAyhCR2CQ6yo7Qy0X0+b7LDKpnJAFVxlx0iCYK5UpMLvkbDxMpPWdROTzZ9AIFYIDXA3AC6dqEgZiUjLmIlZIBZga+tuerQgm9n3Z9FouLmnnkKoezcXB7PVnGU5spoJ45BDzkLOXZtfTop/a1KS+9fb6Itq3fyUbyMQwzqO5W2uirfa0tPlKjAKC8pxpY4ZnUBmo2XdAiqbjH9IhQ6UZqC+pv1u/4nAK/7JpEfI9jTb9aMKznmL/pzIaR8hrAV7uReodlKNupaHJTOlzz1pxx15ft39KFiaRV4VyoNMtCCRDJq4oC5UFTBew90Z71cUAR/ZrNzeVZgZ6cHUAWVaY1Xk/Sb1iUKT8KqPWyRUnW6sWI41FCS0OAKgVXACWiBtxjCsfoZM/HSPqI7tMGwy1tBNzqDhnGg7dfHYeeQVlEh9XvZozzW3l9BtXdytiylvY9UoFVxIrJufHGGwcd9Vn7qwK/fA/bhH6lb+a/5XOKhVoQzHPHByoc0ZwLJ4zejlXn9uab5ThAFThx4Oht2iS2ur4IpHpze1PgWp3SLFEKRd4CP8nSnkMH1hlUz0jq5EgLMx4varYac5EpMenQuipLAR5wQ+e0xUMpBCIBCd+lXKJY4CjqpHiOUXMTmcii39DHcrsmOsqS1w0g05qsGqG6Pq9GwKlk3Ce6qZV0bUnOSi6VQTyLvsX1/hy6cTh06e2ussjRiY5In1x88cWD0/niF794AFYAqMWhuYQR0hf65ptvHp7TXeB223f10u4BODABqmlUT0SX9HDRXMn7WC2OM1Cle6rP7Y4jQm4LqfZJAphsSI/aNTapd2BrDrm5/uGe+R5KjyoUEQEdyjC2zRpP1boySqm9IY+3l59pjXWUyOd41xTa9/xe2hHW7jBRuOyzigbW3SnnmHWu6CTHqUUXNadaG9QzEABqrEBjV1LvA1BNyzXCGIkW6hrbKYp3GSO1TkHHLP8rm3ZCAp7mNOcSm8LhFEW2PZpbmrSeC6dWNS2xbEWelZ6F5Xn6058+6BkH9ZGPfOTALNG3evx6XWnaUp0550X/p0AkLJG/GK23vvWtA+UM5DnOHGpzex3Hdllq+LSyKFecZYGcerZymXW1+yozqK4hY0ag/T8PNnlTigDAemsjKQZqSfk+BauySFHqcplQxWhlv8WgRMnrufuOiFP0LFIGpl5HdwFVdLVJXYEyii0qruvpKALDUg3FvnnLnI7a4cj5Zb1qZKpSd5azk00CaqUbPVf4J5pU+KfAj44BoLw/5ghVJkgE+sQnPnHQJW0Av//7v39Iq4gW6RjH1Cbm+gYn3TJ2TcCCA1ojVbQtsK+gOpYT5QxqHMOeODcpIpFqXT7Tu7Z9kt7YcA44JuxN+oljw+bq3wOS0yhye5PbZg0UBshYEkPxKIEF2gEogMSg1xwko28Stdu2rSLOA6ianBoRKFpyHgC7PX/X7fcsy7GuMrlc3q+qYwVLbZFTImJRX22nRgHq8oB9kF7lcu3q4jrSDGKW7ci2DH2bI+TYWnqiKQdHUSP92nBlTM8qC5SIlc6mr65jc0pFqNaHcmZJlrH0rhuoAnqOaIQT3XZAq9dRl8VZXudaFCLSQZ2TWv0+RMn+0IKBrMM/ZDkvQfU0QkFaIE0zaOBi6QxqSPN1UZ8JA4jQpvKjDLz8ZVUsoAbcFDOlEGJZUM3n/A5KF3VrKYDcLU96jEqhlJpHyPOm0xCFB6qqggF8PY8YGBS2KLfSw2hU4LqvuUT3q/Y3zU41NRLft3M+RplaG7kJaaNEkaN8IzDiZL7gBS8YcpiKkGp/7KnzjWhbmKYhIl966jgqhTE7pFe5W6+RntDJupyGntUe4L3+t/KMHPSXvexlwzKaALpUkfNoz/XQ5nJljuZCpQOTdY1+b2lFBJ0DwNC7lsWgUEWKQJYAOQ0BNFpXTAC07MVYQdWSFF2TLD6Pkix7HakqTC9Svyc/IXdDEUWrwLpWpNbPA1YGJm0P5RqBPEoKgNZm2PlNTgJDkLWqADXLagB4r+J4W9KjzrITRsaAkTIudUus3vdn2Zy0xXJn+TsxzhxHPZjN4ac97WnD9n3PeMYzhvdUx3N0p7qAVd3CMNFhNC/ddWzMED1pv9M+z1/rUxURxjYQOkjns/yqPQcgjulSECVKZm8sn0M5011ySFXmPVqbZFnNMch5BaqLZEzhW2qGx5levB7oGKCaHWPkWXi2wIxHiWZNpxOFDpQEHRUBShZzK0JA51DgNkoki4wR8BB5ygOhnR3T+VH82giifh5d7POiUxG3QgHn5nVedLzInIeJD1QZA9frNXQNgyHy26cCg9xPYKpQKc0pnCcWoea2Ztm+9PRt0znW7H8KyMxRTNL1118/gCKAbHv79qQ2hxD5YqI4ngDPcenrGKgl8uTIcVxrqsQyOYCaGgW/o7gqG15wVLOBhg3RCSralnUXXnjhua5dvaKoQ5J27A7FQRiT8wpUV5lwLQ0DOER/JruJTrEULohMU/iDbgKiAFUHJFFjbUBPUnWrsKhu8M3AKxpSeFCLKVa9DlEnjxrNJJJkRKYaQQB+v8mLB6oi1axZBbbtbi4eIljGwDigURkJ18Jw1P6lu5CxcTPe9Z46117F8iEapUORXjHQWUnNiWJuACsd+97v/d6BClbNy9mkK4uANcfyGd+hn0CVjokcl+lVCyg5uNF5QCrS5GRXcVxRKR1kDxRIcQoxQ2zH5ZdfPtDOnNqc2yHJVJHnsejeeQWqY7JoCQVlpEA6Hsl9oncBFs+XAE8dj4CX5yY8kK1t++KVe81aVIBFcWLYebyq+hQJ1f6dvfPpnXuOT0nRQwoagJ78j7xPm0PK5xmJgLxzSAs0ylzzpCS0mopiDgRvP2vLGA3j1FYbb0taSryVZfdqnOnfs5cxw7rJsc+xakMH0Z35+qxnPWtwIp/61KcOn8kWjGPAWitqzXlL3ug4J7suy5q6Ds43BijUL6Dn0KY4kfh9bNWLXvSi4fPZb1V0CkjZF3Yja9cPMY/a08+aGjgG/ZtBtUi94ZQL/SIHCvwADRrGZCeUQfUdgBSdivaAUwuk7cT3sM4NJVzbFmbzckAoOswSkB41MjbpvCdS5AFbvO54zpsTQIGT76zH9JpCC7QzCpuRkGtUCYyuYozqPqQkW1XlWoFv1gPuq2S7t0iv4GyWs5Xa0WqbEVZ0BhiifAGrugZ74AZMAWtdjjMm3sc+mf+pKp/6LPF76eWdTRx8nx1IJ6R8nnOLBZLvpcOcV5+zJCi74ZCpqHrfQenQoutVZQbVk5N3qww1WVG8AAnoqaQFNgTtaWJTTvTuPe5xjwFM27WlbS60CiUGYjxO0Sz6KCKfKVcLzPzOMr1ja+I/1wII5UTlYXjGcr6iV69XrzDfl9uxkw7qycMYqJhU6JSt3qrxAKaUP7lmVZHtovZtS49arK+h0BiyOAgeaVVYc+b7bpAOWSoQ9MZ505XAkdQCuM+WvuiUBNxErK94xSuG6FN+koPc6lMr9Mt3OZ/0d+q3/eXIYbnUOGTpGt3BRgHLyuz4TUzXt3zLtwzf9Rk1EnUJ21hR0qEA1dj5x6E5Bv0770G13kgKILK75ZZbBmVD8abCVT5D1yMNGkSmaFNKRUGqLFPw4DuiWhElyjc0D1GVCswpGxBvPeepKDXvAUEGgoI6HlAVdSd/04IOz9u5oLQoPqDJkhzVkwCpGhvRsPNLpOrzjMy+rC/rjRHDJFp3TRwN9wJ9zxHIDjbHUn24b5I1ocabAwbAMCTtms5NyFTOLnlRYGUjbzpBz6VK6PPjHve4weGdAlZzBJMj3SHKXMR2KDyyKqAWJvoNtiSVw3XeOWaAlp5Vh2+qyvdQwGiMITqkCuZFct6CausVoTvRu5a2WGMKjAhQQdWiR0V/otTapo+sYxwolOP63QB3zkMeVAFFD1SXEdSx8xUNi7gdj7OAQsq11/xFNi+v16UaOEuD2vMQ8WW3HAJM0dZ1/V2kpaOWrVLcVDVjXVbDqZDLck3umb9ANb2ON/3bs/yfGEuFOqquFfJhd9oGDMuMd2/J1LJS13SLEoGoc7C5vDwmJ1EU2ysUDBBIc9Ap9QN0eKyGIOeFiZK/pUsRoNorHvR75mmtoD8msDlf5LwD1eolMay8TtGLal5eq6gujRQAqgIBi6zbxvZtwc+q4niKkizmrqCaBhL+Aq5l8371HIAq2ghQ8oJdn8gTvSy6bgHE51HAHAZRW0CHARG5imQZnDgPQAjQxosOqLqObeV0WqdokfHJpuK1HVw2WJ9lO2JeiwrdB2uys03aJrpx1Xzo1DzI+35b+oaoCZBfTdN8Fba9KBRAvu51rxucb2CKtcqexr3aCVE53WNTsjsV3bG+Nf2922tIMWB7zGOR88FJOG9AtTXCJjzPWd7R0hg5RJSOz8gvqpildHKb7TKR00yMKA1QEk2KnhQxVBGtymfK/wDBVajJUMy8YMCaDdApt3ytHHA84RqtukZGAk2lwtnrQFVZfwomUqwETB2jNQoMh3xTlq9UAxFZNhrpfXasOntZae9ZL4dzmkholmkR3XEigRg6/r73ve+5XUuWnd/1fozlZQNOiwSA0nXLyFTdsgEvf/nLB4eX/lfmRooGmNqxhsNrvao6BXqT36p1DYRDak061odgdrBFHlmG0zvPQwSdqrPbYHoW2Yj6mVaqfkfHe8dbV/+PGlTHllkALMtjUL0q8kL1omQAKerVxK8FSJvMtyW3IxJF0QLVNI4gomcK7hxSDLHqDfZZOURRNu8aoHqgsAFiW0zFsMmrejAejIjIU4EFwyMH7LV0PgGcaCzGKEuLUKmi3DbPXK97VbquAmk74TkLzomBSgPutkl+LUATlVYDmIKl3u/OsnlxL+TeObK5X3KLvar0VnpGry51wZaYCyJBsmxDB3MVQAL8a665ZnAib7rppuE4lrL4DIaHHlg/Sjes4a7L1KrzWM/PqoFbb7313DIajI/vqsk4pr7TPUDdhbQ2osdctNsBRv+nalWm3u/JUYMqyeQ1eHJ+AFVkqo+mKltUFPABJhpjy/fUMvezpCsoNArYYvQKqqI9rwHEtCJbR0Jhq152rQqgLB0YawQB5I0F7zvbwcnFAleRfS3oSrEVIxRQZXxQZDz80+yHWI1lVQLn5LdE0KJ5TAMgN0aMVbtLSBX3GTtQd9hhSD1SGVp/O89n2ZyYL1lKhm4N62Gei1yXjTCr+I55Kv1gPnBCOaNJnUzpb8AQhQsk2Qi70HC2zRdz23cto+N8cwg43I9//OMHR7OlhzNffQfr5fvSLhHnRN/TuOGYZBGDEEkapn4GY5D+3OZDtR3tGLcV5L33k6ZKgWXLUOqERdi5Wlndu6Z1bP/RgmodcCBA4V75ylcORQmJrgw6T1kfUMrCKFfAWQZQT2OATS6Ro9wnyjVekxsPVOViHvjABw6f6218PHVOzge4ARz5H4ZBFSLHwXVWTz5eu88xfCL0ACWQBGBA3/GyzMdfnnedlGgu0SPaugeqiwCrvtdWPQI/42FcGD3P3VdRgPN1DQ996EPPFVXFYNZiLHlj64vDTLhG1zcvq9mOAM9v/dZvHYALSHFuiXskWlzUgGHsNffR3Lb2lO7oi3vppZcOhUS9/GQbWfmL7bDjDDC86qqrhuIioOicHNOxzC/naTld2JheisPnOQ7maIQ+0C251DBFx8KIrJID7q3t5Sxn2VNAMdLaixZE8z3vW9bH4Tb+gBposg1J3/kM+6RwE7Ci7zk5pEasYwznsnJ0oBolyWCgUgGWAgm0U5o3UIwLLrjg3J6EtbPJlLfcUpinye9RWPnKdElJ9az3RGDAjANQQWqZiVtzO4AkVcAmHApYLjf0WxXnw3igpwCkicc7dw6iVSAK4HPuDEsFVZPaeAO7GhEuOx6Rqjh+V6QtN+UaRPHO3f3jMDg374l8RAAKYHK8en3O17nWykrKHIXuncsMrpuRjCenjc4xYIqCUKlSE5nb2AbGcFkqOIKqVTvg/gJCx/YZ0SfmpaYAejmzOJVsgDwvQAT45ppOaWhggEiP1ClkDo3ZCQ4gm1OX0XCesUa9bkiHKq2etOBaxzoNPzgtonfObKJJdoZdxnSxUZyROLu+Q0fZHumm1lnHULz+9a8fnH420zGAts9lIw0PtSuYO7/p+Bxzxw6ojl3fDKon/9fIwQ1xo+zsoLhADpVQMkpCuXVEOqu86SKpBUIUltIFkCImDEABFmOU7SJBh5k4PHkTzrpY18+R6BkvSs/RYBBM9qxZdS7O0WT1GuPHCNXzMqk9psZxLOKoQOr7wNTkF9EYA+AJxJ17HCGepijl2c9+9tAkHQuB+mO8W0WvzR7q787AefZSjSy2AzOU7ffUE2CQfMbccm+XpYJzXMcEWIwpgOVkaeyAxbjooouGattKOU5FVpbTqPg3353jne9852GT8l6xYiuOm80agHtSOrkuTsMU3XhsUp0Z94J9A5acnlR+GxuOuxoS9knRmBSdVQgVVNlAY+j+hCUwf9h3zAcwnhI2FmXPZnCW2LSkj1JY2ToD6zo+RwWqMcxuhhvzwhe+cFDYRKcG1CbFvE8RWYoaSK0Em5JetWjv9VVEDleuiSLX3CpQAYaKp1YF1Up7ikw1gwA6b37zmwflBkq9zzNQPu+cVAwbSxEiI4H6YhSynk50UNfp8dApxqpLJDL2uX+AUrEIw0jhKARKj4HzXEQsR0wxeJ/WHHKcKKbzRDO67jb/Ilpt8ysUrKUG5+rfs5FEhCh6wOp+6L/rnolYiTGXkkmObYoKrrrHOQaG5icAtdZc4RH254orrhh0f2pdbO1rjQURkYpmFBsBhAqqPWObuQs4RLqANUJP6Fu2YDyWJiO9StvqqFaH1jWLNjnLoviMg3HzvmDCX0waB7rSvRwVf1WOS5WF1geIbGaqq6cE7ctmsB/J67JV7K173Uuvrav7Bw+qLd1LQgGpvOPBoFhFpWl6X3eGWHaCt+vQNnnuJonlLAxLBVUFGLwpk8Y1rOpB+ZzJw7sTZaJIUcoeljUAnrZCDliaeChngG6y+ywjYWKm5y+DKArmUUacO2emdohaJCaz3/BdTo4HxaJA/nIALMh37+SCifO/4YYbhvOgZCJqxSYAWCTuWqN4GWPXxWDW801h1SbWSc6yWJL/cs85b+oF/J/zpLrW/DdfzZ80P1lUbERyTMCn0DD3nf4rSPT827/925dqQ5jCJTpjDmraYH6JlHIeyQkmB1yPRU98L5FT2BWpitMU7x2iVKDlqH/Xd33X4KBwZtuah9SNpCI/9zQV4+wgVgOI0tu8x4lZZi1/rf73+YA627Npx/ko7nJA1QCJVtCBN95446CcFOlRj3rUsEOF55FliyGW+e3TiEkFSJybnAHASNNtwtM2oYBH8qCr0BLZBzIeXtasKtYBPrW/cCY4Wtd7POx0gjGRnZscbdbYOe+aOxVB8jIpDiPUO9ce5eqc5EVcn4hCxOve8SDlxcIskCyHomgp6DJefo9BQxUzrBVUCaVlyCs7wWlp6epN5Mtn6UulA5PDVDjn/+43Z/gl/6+9e+uVL6vKBt4f4U1MvPFGvwDeGWOMKKbx0N00YmPw0PYBUDx8D+4wBqRRG6FPtNKooGlpE6NoYvDGRL8AXqqJF2+i3r/vb8HzZzCZ61B7V+1aVTVHsrL3rl21aq015xzPGM84zC9+cRp/hqT4eObRGh0cJc1owqhEUZtXr7zyysS8fOxjH5vmbwXWOTbCHE/P6woO/qbY/QSUdf6bh+Ynwy7NHhhyqGkJStcsS4mHxpqh7riLOA9WynMVkw0A+5nqBOC6JMkqrn3eOQt0lbF0rmPJxYNqHlI6B4mtyQK0SNEtvBzUYVsms0XumwV2yPkpGPFAlC8PLcJKNpmyE86h5891exasfxsEWPgy4CiY2oIw12MCAmFAH1AV6/B8XSNP3/NGtSU2ks+aoNn8uyqvak3G2negesVN0xTA/TIukllMKaVZv791vqKwfvM3f3O6BovKgvJdfmeEAH/gnH0yiZ9tw4rQTteQNHJp0lLBxu9Tn/rUFMsXJ2MgmR9AN00Y5gzKlkUyJwGr8WV4SVAUTvD6Bz/4we/q75t10mO92vO7JoabuSr0AFSTw2HeMfJqfI9hKLTT9t0esl08X8wBti45J9H7KHq92gOqW5yOjDGWikHPgQioHiPkc/GgmgfAgvFwxQ0pXVbRiy++OCUqxMs5NI39IT0VCx5FYsFXUAVQJs7jjz/eBdWtMV10roQlSRzOL/OS4un1FwaqkjscKLRk7QF32ZEmeGo7GQPp2kQCqilT6SkpVK9zAXYTG9i5DgAuNuo7ACl615FdgwjLUsKBuBtvm9fgexgNAJoC5dmLo1fL2CJ0rgqqrsOz2MtGALciLTPCcMIkMaT04NUu1Hi/9NJL01rmsaYfbz43Z/AGrBlg5kgMOsbYyy+/PAGeNoSALnH2lv7P66RueUjMFQqckVc/Z96LpZrTeR2QWrPCFmGEjg2ql5Kp3nad2nK91cixbivLFBFLv2sjDcyCo01evK9cNKhWN56SlpRk0fDAeKf2TmRNkj3XhSXzEZ0ECJK0QSxiip8XBlDS/P0QbzuKK6U7wATwCNzz4FMkXROGvM5b9dMzpURcA3oX+LPQvTcbljunyWks/E4ZAspIWsEBTtSec7oGQMgjFjsFrqhdChXdzHpMgwYevHMbWwtBHaEkEiAK2BkIrgX4o4O0iAuo5hm0uwr5DsbAXufFtUv1Es1LXilgNQ94q+hgY29MeZjpRBTPcE6qFyx0EMVsXX3605+eWCzrSqzTPG6VcnIIkndQAdb1MIDRzNVAYxyKC/NWIwxk83pui7gh69KyXKHj0yiC8X3XxC+6VMjpmNQv2S2otm54z8IJEKRRt58mOstW8felACoxQYATIGDh8s7yPyACVIAQy5fH1Uv/XoprpMk+qiMN+1FtFr7EjCienMd3+B9FBnwomKSiA2fnMbEpF6BGEQJesU5AZbKbsBQYr5EVzzumKCkq55Cc5Rw8XQrO674jO+NQeIDcdwB3C8r5KC8Kzvf4ToqYxSr+xiPnwfImWloP6HpvNUr8rJ7qyPg9vfTo1bym45e5ROFhnozlZz7zmWleUJ4MuiTKbWlD6DyYj+gAYP36669PRh/DW6ZvNofwf/NcOMJczd7Hyfx1DQA+Wx+mXtWcNE+t0XTr8VnGovPHwzqGDmrX/aXM1fuG0IwXQ4fxQg94vsaBLkPxR9rs/Sr5OzWzxp0xd+wEst2CajsALcDGevGweSusUJNe/SmLN4C65/T1VoGn6wqAQdMm2YFk0QKzXoF8/XtOaQE/5SaSuQCd70CDZaeNVoCd/4vBxnJPT+IkOQFOE9M1ATgAlaYRgBt1LVnE32ksAfAoyzT4p7j8D/C7LvFV8RMACPgpJ2Uz7sP3WUwWlu9yDa6fQeL5AGTf5f/tc/B8xecspii/eNbZimzIeSSJRuaA+RXgUhZnTkhgYqhhn5SYJV7eru+6BloqOM0AxFc1zseWCKuoCDD/zF8xUf9nPJqbvss8JP4PVNN9LB4stiXNVUj6aIvrx2A9VA/NreVLAdFW7nPd1jNjSFiAHmLEJJwDZNeSlOo1JAPdT0Z7b8/anm49RHYLqksSq4eFQpGiDLMJt9gMD4js1TtdElmCrl/6eAVVtKkFj86qZSGHCOXCE1AnxuuVcAGsAWcC//WZAct0m0riiM8BRBPbhARSnnuyINMv2HuAHq8AaPEgTV5Gg9fdi4Vi3AAi5YPa9X8gnHZlQJzCc8/p8wtwIxRtYrHmAdrXdzEIWnFO1+u7AqoB/5rJeYnz5hok3iTwY1j6adyFdXiPMvoBmLGTUbu1v6/3AEYAyms0B3iigFCowFpzLtSu180hc1pbQt8TT7UF1Xg4KF/13xgdwjCwhhmCUdh3YUBqpmqVtSbwe5Jco2fDQPb8ahezWlIT9oGecY8xcukIMXEGevREdFWaulTpzQXrnAFN0mvYzzR+OKZcDKhWyy0PgZXCq6HEKUTWKIBIo4S9K8feorC4eWYWft1nVUwSwAA3C/7QYmXvNYkk9Ej6oBDEVBklzh2LuiooCsj7a9epbF5OsWVfVUfiEkCOAkTXmsTinjwB5wFegB3g8XR9L4WE5jNmymdcm/tj9fuubITg3n2H83pGFBwPGjhbrH5SihQZRej8vedNGTqH73Vu7IZrdq3J5Nz7vLl2iaI1honZo4AlAam1tgYoZ/PFvK0VAD2JF2z+m4tptiIJjyEmI968DAXMKNNIAuuVTRoIxWxNei0JMgAAODNUY6gxQp3feSJroaz6ehpfEAaowz2Y/8eO/51aco/Yho9//ONT+KcybfmZ5g8plcn91/CMseM0SbgMKHIM9GpOTkf6B9dnTNcxzuip9C/PDkUJB9XrvW/y1+5Btd5gq+woXQkrJroJrD7x0urBqsVGsvsLbwxo1Pe5XyCILk2taGvx9c5fJ7Dz8z6BjzinSe6cSRCp15IEkpS4UBr+B+SAHnAzgXmnKYj3f/+The01vwNWCwD1DFwlLAFASsti8/0Uk45JFJ6fgBbQWUDOoRcrT4NC9d4AqmtiufIMGCMoN9dLGffAMZau63F+BwUNpEdCyemklwNQ/557r/GSIwH03njjjYm2NZ8YQ+aCDmni86TSwW1szUGZxrD0XopYfB59aM6YP4w6usQ5/azXZ55nw4jMFV6tDPRsQJFNMmTO94z7pftu46SYOPPcYX46r3ULIFq90YL23rxYYRnOj3GzRtOZDeBZg+h2esG6NT7GPeVuwJIhHqo+Bo17ZNjTi8r9GMf0CuPH754fA4eeYgj5XmPseTKgPcewfm1G+X1k96DaSm7Y4KSkwsO3CChgE3nPiUlzEpqKZIsog58WiwSFgp5iBddNjg+dBEBVVqKJzANEXYVua8WkFQf1vZQZ4alKDOPpMmi0hKtxjfRdJsDYpDfZgRnlw6rHMvBITeo06QeukqmAL0pOzFWSSbJ8XScjKjQbA0HtrYVmwSTeTObmQDxVi8pitvhca6Xah5xfaiZ6ui+l2Yj5Y+4aN9Sf5i4SmCjqpdaGdY2Zd85n7lG4zm+uMWjr5uT1M+kuBghC/fKUHDFcYxR+/7eat+de1qQm8lg/1hjPnCcdUDXH6z6vW8+9B0nnInpNE44wY8AR4GIg5HhY/2h3lQfpgOSz9Iixafdq9pyNPz3kPNYxUPXT53inQJiuMTbG1jl12PMc4/kfM/dm96DauuaZvGmJR1l7UB5QuujE/d+btdaT1pr2txgOsOCJtaCaTdUpkXbD3aXzV6FETG6B/9Ss2vaqV7Nq0gFVFl4FVYkjgNViB5BtgN+5LABGTvZp9TnfZ8xMdPcG1Hmbak+TZcxrcF5AnYxlC4TyYn1m/9T0AqYgQynVZ9l7FjyMxOIIkBcn5q3yUoacRrbQn73/BdTMQ/kA5pV1rv0gL1G7SmMogYkx1mtt2Pse84lhTnGbo8m8r4BadUhifeZPmuJT4jxdjE++yzxn5CW5acmjzN/1O6wB81FYCy1tfSRm6D557db+Um3mMSjMYwsjJABnfScERQAgXc5QAn7uL+xDdHkv54NwBOiH1M6TduwTMsyRXbri8bcYc+97vfcZziBuPFsEUbI8N4o/VkyP+rlvSveppV5bJkpNyCHuA6CagEA3GatL1mr7LBJbcn7PDdABNwDOeswWeHlulBkQq4CTOj5CiaBeGTnOxUr0GfGuNDZnTWYfU2Cuy5Vxcw60jbH0O6XmO30G0Kd9HfC0ACRpUSY8XooVONYYU665XSj1NUrRZ+PRuhfPkyJjmNU64EsxzC5BWiU3J73/BVitC/SnMUxmMEZDbJRhZ06pV27befbGsVW85lWdS1HQWV/i/4w/NKR1B2DNG0ZirZk111G/dNEWSrGuTaDiXoQ6UtNdJXHAug1ku7bn7vfcAlDpaGPoOdbNLdLpLD15q4HcGg9tklYFzK1ClyTnol3nx3h2FwmqmYCsONYmq4bibwdgb9baFsmgAiEUCGAFOolZAgGxCQuOYgl12jvP3LkJ+lgNXfppWswUlu+toJJG5WnKL8GHlW/ie+aoF94kIESlAlWfY/m79iQbAW2xWDFvn3UOoMhDpcAArp/uyT0qqwCe/vb9rs3RSq9Ty5Ki8d3O637S/hB1xOPwnYD1LiUQQ7bJXZWWOZSkE4acZhDmPu+NUShj3P+NKWA1xkuZwcY9TUqSvBKF3SvTsd7MXwYZYM3G6Lxl4rutA4yOtTVHQ+f+AwJptYnqNQd5qEJaVZzP3JeImfrwSwtxMQbQrwA1jFSyquu+xu1z27L935zxMgeWmUc5/7GNkIsC1dw4+hCoshItBoragAVUexTLpUhV/mKfvDQ0EKopAoAk61jAa9mAPQs9AX4LlVXt/OJUqCXPMvtZ1kUrOQO9BoDRstl9Q2yCouEp8C4lcjAAjA0KjHLzOlA1PmlHSNwjqxG4JyED2Ek4SymP76np9fU+1u5z7n8oJvQx75hS9F7XJ2Wft5zFfknzZu9y36zqVjnyCGWCmluMIkaacATgox/E5aITelSpsUfbUvBilQy85BT0rhVwMxAZ8DxVnwWqdc9U9DQmJixI7x4qmFrT5rx4ogQs31G9XmvFdUnQcT8YobBxe2HeDtnlKzR2OrhFou+cy9jVZg7tOfL+VtZe64Uf6v+O6YBdDKhmElHYSZAhJp3FkwUxt+PIJQrLF7gAvAqqDAoJO7Jn59oWzt17rDrPS2wBMEoCApYWNmqNRdzu34oaBsBJSmLpp3MRj9X/a29OwIlFYIWndRuFkdpDSo11TkkAVQfPNrvpxNp3rTVFPvewJnPxOq9nI3bPNZ4GIwCoAlvXcGgiyCWyIg8thz6b+kx789ucEwbh2aU3tLi/9/KErI8eg8UA9D5MF0mMz9zseYD+pm94wQwy321eK+VK7SNDVDgF6M4p+JqI5PO8UlSva2k32WaMajwBUK0Nxu5de9zuQZao8DRwYRh5pnPNHI65trbqy7vIxYBqxIPnDbEwExuc6wh0qRLlj/rkjWZz3wiABVSMi7TZqpTllgniPSxhCzaN9lHAsitZ4rzYuq0VsAU28eKyABw+bwzqhuUA1zXyHFy/z1I8rpU1yhBKCzefp/y8p5eBfF8vJ5JzuC/PlcEiJhc6irHib/Seaz4UUIecRuaer7mEsjd3jR0aF2AqE0PrMuwAk3FOwwBrRtMR7AyQ5PGaC6l3rXRg1lEaB5ib5j/qF5AzREnKdOii2pKwpXqJWKmQC6PYT9daBfMEuBkLDDyGr3Na/7VpwqllyUjk2HgWafqyhYo2Vta/2LQj4SySPs2EvqhbX16iXByomtwevIHh8fCeklxTZY/B+q2SCWriol2zz2rtHCI2AQAohfsYFZIHlBNQNsAOYFNMvqt2GOJR8px5kSljopSAp/e7hnodocUoCZ4vi9vvEpNYpig3QGphhm6uFF/9eUzJvGA4UFyeIY+BmFcUNCXc9ghek0uda3uWueSR/G19WBsAE7Pid8BmTjK8bQOJ1hdjTbY8I1D3LeBGgKE5XZN/6vcnoc53BXhRtsAwTQnoH2Ga2sWrglIa8Vs35prMZfOuJ66DAQtk0M0M3QD9QxpvS6DqmdC9wkGYrl64qJ7H/+gSRo/1777anaEYJjG6U596qWvqIkFV7IHSNrAU/TUX7bs3yh89KUM1AgDQlbV37yGTMAvAZy0OYJo2gDzG1gKN58yrTBtCgj6lZCi2XnwXbaU7zc/+7M9O5+AVUhIUkUXWy9J9CAmwo4F5DO7dtQFV18pYy323IN/GYC518V+K9AA1GcHmJMOSkWQ+GTtKWWaw8AJqlZeXcjFeprWT81LilVZtx5Lxan6ntIzyV9amvCvxT2sIuNTMeZLwhe/TalF4BZjXMrn6vYk7AnHr0Xf5u3p1DyVLoOq+6YckFzIoPMeljHn3wvBhnLQ7DGXjA2OUTOskQ84lfO1ZLg5UKT/WjsluMrMyUxNGroWKy+Q00SQoUPYVVN2/bEETm2eVFPVDKct0gAHeJjvl5Hl6vZ3MqC90G2UVUFXWpFYwyRtVZADb3AAFF4VTKWJyl30W7yt5tjwLFDRDIvWAjAT3AXBT99yLsfXON+ThxbwXi2fU8Qb9bj7TEemyA0iBVAxDRh4BttkMIvsDRzKeFLyEpNRCopXN+Rr3852M29Q91rns/ZKp3nrrrWkNr4k16HrToWnPwgjNGgqoLknNU6jvzW5XQDe1upyn2siFXMoauxhQzQPFt7P0WDKsJYlKtT61ff+lSiaee0RR8chN3NoOMHWeFng6LJHevc+l91vEgLs1THrvB7S8WNeTPV+NhSNWv/eE2qFsUG/ip3PX08avHkLyna6XskRPYz4ki3ge4l08VQZB3Rbq2FmCQw6X3nM3vxzAD1DyGnmtxo4xJys3GzpYJ9gWYClBz9xPM4f6HaF+hUW8lzfGqBS7TWiD8LDMIesz4FyvkxPAGE5C3JxcojMg1lwTKMncukhM1ftTZlc/Q/8YM68DVQZS3Y/5kgzXiwDV+jANSqw4k7xtBH8pD76V9tpzT4n/8aYsXLHVLECL3oJFx5qUc6n8c7Lk2bbxzVjyPAKgyrKsC8qiSaci8ayUwVRQqmDdGgAPBVaVyvVdvFEN+NF5AVVxOMDKw64JLO31DYDdh1DGwDP7nZqX2b0ENcwzFeJAPTL6KGsU7lw2bcZTyMV6i5fKe8pmEpF0G6teVZ0Pvi+hDuviWsQ9eqa81HigVWeRuj4YH9YaIPZMUzaT92PK6Dl/A106nhc8t1PPnuWiQNVAeOAWD0DlNV3KjjQ96RkBvbidxS/RAvWagvUIKjYZvISFB2jTbD6NqE3olnapgJnvJG37w1rSQnmw+l2PeBVF4/ooDq95P8/ZNaYBOSW3Ne79UIZRzQRGnzNa3E/6hkpoQQlTHJiQ1gC5xPl2rZJ6TvMwW8NlZxfeEWCtO8YQc9Q6MfaJt5I694UBJBeJ0zIkzQvrL8ZkQgi9RMHMD3qK0ZY6WusyvavnxBpTmoPpSVexNrHnFNLmCbRGY/RAMn/VqMv3yO4+S8K4sNbcBz3ebtfG+MYiGAuUvfHpMY+XYMheBKhGUJ8euMFNNuqxd20/l6wVL8tsBJz2FQyommBimzIRLVSKxWRU+/b7v//7kwKwOFFjFkFv8reTlQAWlFdqOi2iei1ipQCeJQ9U4xVQBo6MCYCXmGHMgOoSzXusspk16S1OBoEYqoQlYEpQ2pSgOebZz13fnhf3rQjDmpdDaQPUtCxMuAQI+rvuwmReAlWJarUXtPcB5pSEmf/Zcca5/Q+lS6wn8xpLVL21SADI510fkFTnzUtGK1ufvTnlvDxbn8MMmZ/Ok+by5zToontdl3WR3WZ6YNeud7rBGBkPOqG9D/dsLPwv5UpkLvt7r3JRiJQYIPFQa//I/H/PD7uV1hpcssIsLNYyGgXgVRGvUfzuPQCXwkgihfdavMDPZ+eozNAslIq4kbIDz1cbwrr7C2GZo8NQwJn8AJQSsvhD7bgWmY9bd4B5yLFrKToeC2B17xSXZybmJiZMeeQzl2ApX6P0nnstrQFsQNS8B6rmuL/NRWCI3Qqo+r98BJ+lxGsTfZ+XUCSzHhDyUlMqw3CsHX+cn7GaEEHvmpOlDJwxRhKaeL/AVb2sddt6oa41JTsaWKgZT3vPuXyHY0r7rOvfCQOFSs//59ZFfd3z5IlaW/RGMnwjxtBzYuxguFpmKCC997V3UaDKSkT/mtwWAqV+yV1GlqSdPMly5K2mljTimQADVrdFn9Z7JNZ6byL2ykIAoBq6L3/5y48SedKDN58x+VnRldINEFlsURLZaSZdZ9rv3INksTISPD89ZCW7eGaeI69C3GwuE3jIw8pczM5czDZi5p/56rAesi0YhW5cZe8yPDE41lQFxDQ2ML+xPMa+9okNrZzv5bVlc/t6fTV2H2BFBTuAtPkEYFHMsvjNs9DKPmN9C+1kHjL49MnWRnMvsrUEznvS4CFlQo5WB9DpxkR+Q9qdprHNEnDvTS4KVNECPB8DYsGkm1Bk7w+7J3O0b41j1H1WeU4SkyqoAi7xQFY1JZLsaGISe1a9TkU9MXF5tKxv32OxA5sKqizUlC6wuuOJZiutsAnZzWbPe5VGCaL3KFBGC/rctbsX+1lKRJEJfInz61qkF6aoAtzMS+PmJ/ABXuYvI9EOR4DMerJ2gLD38AB5TbzZlOfJUch+q0t0JnG+tu6yd91132M/5YM4xOx5xow6a9h6SXYxo1RGs8N6s73dCy+8ML13zcA7NQDNhZGWJMDKsKArePy1tt2YMOCTrETftwbLJchuQXWOyq0JM3WLoGuQmiCQzlEmH9oEtWvSUfwmXtqbeT+FIB6Ifk1XpEiyD+PRz/VGzusmvaxXWY4vv/zyZEmz9Nu9RikdZQZJiiJisXUrOsCu5KcmZuxlvHrzS0KL5AuxYt4M4y2F/qm1vcRi9GuSdszyt3luTjLgjI9Qidi/je2tDZ5PvE7gaUNyP71HD+jsKSxhjdLPetkSUqpZr21We5Ve4g3j1UYWDFdzDiUsb8K6qck8DGVlbBKDGALuN3RsT/YIQK6XcSBeTbfRC7VfeKo5vBZWMj3ATyFbQ2+Hym5BtSfZN+9SuPVDJfcEGLUzs8AoCTQUZS+7Fi1FYYRGISxlExClBch6LcC2Zs+l9yhqyvcDGFmwYo5JNiJpBMHKDqjWmHf+di/iukkUmbOwz0nt5Lvdn5pGsVQKjvAWJC8xYpIJfO7rHfJtCZgZFxm+5itDFI2YjF+AhFEBXChGBqIENOxE9j21ztCsvNuENdrcg7ls/UNzOSqVmW5CYYcAvesEqjo5oYBT4xoKeW2zhz0CKvGMMAHu1fNOwlck28P5P33GsE8yVCt3WX9zIHrs57VbUO09LJM8ad1+ouf2OoHuIyw4bdb0CCUUgBpKm3ujrIAscJXkkGYQnofkCoBa25qlHOQQcS4WpQkNTBy2YwuoeuaAmsXcNqUgdaJSADxpXuwSqD60tAkvxH24bx2sGArZog4DIBOYMcOb3cs9DPm2pDevMaOszXu0vTkKlHisDENN6tvyLmEM7A5A9j+xS/IQiY8VuBm01rWDMcqY87uaacaq8I5rTRb/0hzcq7GHTQCSxqhu8eZerD9jyNjhIMiQpjd6oHoKOdYz2y2o9sQgGAwTzMRq9+W7FgGMNcPXBHv11VcnGlZsz8LnSVIW4g7Ec0nz7UxWz4jlG++KbI19oMWyBRor33ehxkLvOg+qGMiw7ms/0zZrzzVSWik9aJM59sQ6UM48UgZLkiUYNJQypRZQrTT3kPNL9k2lhBmlxkjWrFjqa6+9NsXGMT3ZkSZiDM11IIbm5wmiWHtNB1pj6piVB+3nAYvYLiPaPbg3c88aqpTvXCnLHsV1YQp4oqllj+T+kwGMIhbrrjvW9OpoD3nuvc+cwnDaHaguufUmflKxxRnRlNdSp0rqxLKQxB3QQIS3J6aCFmFt8xRr5jNDIwAbAXpAtW7htvb9SYzK9miAVNxUbJG3SunUuBFPlefMCAidU5VP2o5ZRG2HlLssjGNKSwGlXIB3gAbmITAmACujARXHU0gm8CFb7Q05rcRTTceegJA5i87nhWYHIm0pxccz9+IhScaj6BlRkgK39LM9ZiiqgqV1Yo23uz/V9y3Rv3uck64pO9HQCb0t3ugd40bnpAdwPhtp49db73euVGjt/e33r8lFIRKlnW4pLB6L4JpAlRhI9ybTz8J68803J6/J6xQGRc/rQ6NU+qQnPFQgeMgzqhOJpwrAxXZkILoOqf01Y0/cymsAp42REAogeygC2D2PV+6dJS1eTPkyBhgrFIAEEs9E3CfGwfBW9yGUMQ+HAaRERWkUY0/CS9aJsjP1oTxWoFrHzzoxj3lIaFdzACPUsi61u1j79zEluQnVCJ2jfPcIoD1xL54pAyjZva3QLSh748GQreV4l7Ledqfhtk6QxFevTWI58wCff/75ySP/oz/6owm0koAE5FixJtyS1ZXeu1sts9byY62LL9rQWbISejkbjkd4n7xZXnEaQVR61wGYWJ1VGR074+5QWaOALGx0r3iyDGigih5M2Y0MbM93qZxiyMMJz9QcFBOXyft7v/d7E+MAVEMzZnNxCr3OYcIA9X6K3FxPHXZLq1pPNVHIGnQcm/7trdmlMpY9hlJacV287gBmLQuMAFx0PP2GJWp365m75/raXOZ1u97nkjfvq5d2B6qRuYezZrVdqrSDbuECtfe9733TTx2OgBtwYo23eyz2rDhKgVdV6d8tEybvMcEBpmxJtX5/8Rd/MZ2P8kK95z0MAK+j2NpzMHyAqsUx10z/kGu7r6xlAOYnmornAkDVDvK0ZVvzgiSEPfXUU99BhQ85j9S5ygNVFiMeCTjRwBgdhmHyAtReK7HBsDCMMvY8pDAQkp2Emlqxjni4KQOxBs0L89u57tOIZst6vOvn9yTZIxWr1aN/Q8XTXcZBspL3pV51jZKdew5LMedjxsane7jXpx9YPPDa3eQaPVVS44wWMY8JkFEWqWHbIhQKivzQ3WtyDb6fpyzFH/3Lgv+zP/uzCUQDqgToSwoRB6k9O3Mer0myugRJkX7uXX0qZiCJYwwHzSHE5ng7W1mAIaeTsDti3dr68VYlmQkVZd0whr74xS9Oihrjgokwb7NvsHG0TlDI1g0jkAdaDdI0Ukk2KpaCFywsM8Z/WaJPjFM6K9WezFlHoYg9Z5/JBiI9UD30u9fqXY+FJ7sD1aVgMk+h9t3cc3xuq8x5Z+3rMgEpeYrjj//4j6c6ylqPurVm7VArzGSWDYsGfeWVV6YsSiUHXovFnjIE7wmo1vFLr1UW51J6/ENY22uWbH1eFrssawYDSjFJV5K2GBi8E95q+7khDy+1x665aawSwze2ysPojpdeemkaS0l4mAgGYlW2yqaAMWXOS6ptAXmidcMIktr5Y8hWpmaObdmzBNisfzrMM6MrGC/ZvpNkw3LAa/yMRS9XY8t913NGYEgtxQzQM66O1dhld6i05Jrj4XkKHjYPjjVzKcHrOenF9WrMse5LasGjt1jYevNqzlAnXAsMPpfJUuWQxUuRoIB5q3/5l385gYp2apKWgA3gsVAkhQCZ9jvye3YPkYS1F+9uLbzgd/fEoNF1J4YML0jCmOdCOQ/ZhwRYey05xUgl3WmqYu6i8CWj8WLTgpPIPDVPzXEA3fba7emnYwHa3HmWQHTvYNpKQAyw8fDbkhn/B6j0u7U2B6pLz2ru2aDpGf5CAHFI6C7Mho3t073pvsC6O1BdElZNaDgPnkVzzVKTfRJnNQE+8IEPTBOAh6hcgEVN2niACQPE7kL/1vNJ4hBb1NrtK1/5ypQdCdBZ+dk2SzxKggHPzWJpxSROtt8lGEK5d0aJBYcGzjZ27g/IUsrizWkZt/d7ugXpKUTzk3HICBQLVzIjE/jP//zPJ7CtoApkrSvhCnO6lTHG95cAmTGxnsIo1DVHb3kfnd8mKy1JG9fONn5CZoxiDBMPmU7zXuwFBvD973//1C7SXLhvDfrFgGpNXc+Dj1zDRJ8LpPeC6IwJ9XcWPYtO5yXA2naYCqjWZ1VlS1A+7xE/VOZjcrL2WPxqaU1Ik9B3ARiWvYnbZsUCVRZn9l3Nudt73KMwFtDb8XI8Z0pZnE7/Y/G5Aap3k1PNgR7zg3Z8+umnp6Q7cXHeKsaBd2oeRyhcyjZ9hI/Ze/Yu97uUZPPQ13KM89FJWB6gxknKbjRVGDbyNlJGuSZ1jEIbCzkBUgawtSr5jNFvPafHAcBVWeH99CSji369alDNALnpeDoGhUV5a1I9VhSX8o5sJfXWW29NsaKWdq0xn5oxvZZt2FK0FI0YFBpYQpLMSpORQkrSEnpaAo//1ab+JFtw8fLSi3gtPf7cUjOB3ZeGECgkno6Fy7jwDBg33jOAdbucerzbuZW1QJnzSBihDCT5CTKBf+7nfu7R+1PzygDUgEXMby6z99AqhHOC4loZ2X1l63oGZvQXwHT0nl8qDBg1tWSpd976Ozo55X8MJnrHuegua5i+gh/poSwjXC8A9cuqKxjPQLW3lludOHePFwGqLj61jv6mxNRL3qpQ6MlmS5zVREHFaqfnOVEC2Qf1vso+E5qi0RBBX1y1m0psdBgKqPLYlDV4vRWUCzBW3tD2Xt2rVMXDcGHFiukDVcJrR7+jFdtdfIbsSzL/KVMMi7EDquayUAala4ytm7AuDHnZwuZrGu9be3Utef+pdlG5VgGogM7zdfQo+zSuURrVGugk+R4R4CxLXy05z1QJFeOIPhK6khch76MNhTGy6EssFK82oaulWHkF19617x5UCXrAw/dwuejZ9/CWpZbdsKSfeeaZCURZWSw02Y7igKm9qzWi9bM9mXvdYgAgvFXKSNs3+7uy7iwCVDRgBeS12QOR/CEW66dY7NbvPLfkObl3C1Mc1aJFD7pHtBKGgMFR95ydO88tS7XsW09jK3PSvt4+67mknvztJ0P03e9+96PyNGOIDuatmsPWkPWT/U0BrPmd1oFVmfNm2yz8h8rKXasYWHr9Ltd1yBzOM++9P/umSjyt9et1LAEiXQ9UOVSRticzih6bgNJnHKlBhhXCMh/84AenPs6+r5ewmc87jG+77zTc4fk66sbqwN4cyVxogXXXoJqHZ9JSxpSYm+cZ3SL9G6mWUmgtz4XSp9yfffbZadB/4Fs7yLSUcD3HVqlxKYk7FgUrHlCyCmXBmrjoFf8XK0mCgc+xANOkHjDl9UugS2tWIqvXgrV4WceobslbFK8FPHdPl1T+cCqpWZk1Q33r57a+Pvf/jKPDWvmVX/mVac9gDArqz7wFqhQrY9QYm+PJUA0tnFIy5xPSUH5Ty3d64DNXKnhXcMtn5wyV9p4PlTUqd8s5l4zz3o5V9f2cJmAIUGvte30PXcIYYhzxMpNUGM/UmqzJrPEsq1Fk7LW09D+fscaJtY2Votv8RBP7PteN1ZBJ7rvgUJsxvDtQ7Q0gr8DEdQAPNOctg2orGdC0WnO0/ztE5sp7kg7v/LxVk501H8/YpOY1m5yomDZrj0UJWH3WGF4aqJLsfMKYSOKVxhg8dlQTheu9aSgw5NtSAbQ+m16HsDUJe9A+47lnXreM9B5Ur6Ql8Tf5CJgX1KH4avqKuyaeUvYt5plQ9LXWWp5Hr/tSpAW1Y8z33g46p5T7fBcd4RAysf6TwMgYZZAw/LOLVp0fKdWLp1ivAcAZNzXzwlAMdsY8Yxc7l1K/SPWE63fIifjc5z43MU8a7MgA5uWaBw6lN/FOxXU5d7AIQwdshYPE51MmmO/ZHahWyYR0Y27QoLAkLIhYFEO+LW2m4pzHdF+RPYc+Y8mz4tCfJiWrkLEDXIxRNvrOdVBSAAgom5B3LfU5h2Quui+etkVMobonDIpnYTEzKOaaktw6yHpeyeQ0T61rr2Gh6g5HrfTmsWfMm5G1G6UcOs5Bqeb32q834nuEKhhDDD1KnsfDu3n88ccnr9RnXWNtbt+eK98Recj46lwYp/X+qqOSfajbjQCqEe3/iR33zp9zeDZzyTyAkEFCB8iUB36apgAmzxgQodbpC4Z5muing1UMppS3ADNzBZiJf9Ijks187hd+4RemXA8GUTov1ecTyTi5ftekp7ouW+YQQHbPavF5v+mvzuvVACYZwwBcUpPPuSbOhHVfKyx2B6o9igHnjTP3UNEyrJvEVC/B0zmmLMWXqrW09VykZ+33/hcr34Iw0VDBajdRKCYpwDGpld+021URC9HCktwkkxaVdgneaqXZXa+FpKQJNZWNzC1yFLiM7HirI476TckzEPP6gz/4g0evR1kC1CVPtZ2PNQOeN0NZAlZKFX1LN5iL+Z3SdLRj4bOUMaVOWWNczM00AjCO5nO9tj2MJ2Ay9wBXjxGpNHf73ABh7cVdaWPPNPXkdWu2Stt7D32MNeRp9vr3el9aOPqehO4i4tievWvh9bke+gCA0R3GMcaQwzl4k8bnr/7qr6bcGnFxG45IfJRstLY9Xkv5fuYzn5mAkXAQXMMnPvGJqcQGSyGEJlvYWk+/Z4f7ov+se8/JT2WEdfOF3YFqJBfoweOyWSUekMlOmbMMDk1nv0ZZu/85+uk+iQrJLLYIKCPjgy6RXcfgocAsDoqtUj4+z1Ph3RrP9AC9lDHM/bs/njlDL6DK6uat8sDde1uCcepyhj1L7hVlJ1u6J6kNXJsL1dDuCYWXjST8nk2vKd20+fR/rwtBUJpoP56Ug/IWL0MjmuMAwXfRQ3MMRJJVAIfkm2S01jkQg5cRgQ7tbXu2JvHaXI/rCqguPat2vbsPIJVEwjoPnZ8B4dq8p8ceeAa+t4Lkkni/9eB58vQAouccFiv0sLVEn6TWncEEuIE8g5UecT28WV6lMZLDUME03ne7tjIOPm+N2pxE4w/vZ0T5fkyFv3mdDC1Aa660Ancwbdg4xpixTuvc3YJqm8BggHlBHogbYqHcope6BoZ3SYRZel/vf/U1VhuaDHXGAzHxZQGjRY0Tj83BAmwbQVggFhaldQneaptcwntxb2jgFJX7HwtcnCdK/FDm4NqFB1K3XPN8rGXABgS37E2asaAXGDK8pWTgJjaLouONJB4XT9N3GTPdfBh8FDh9Yn5iGbKLDXrP366J8QfExNQYgb14JuBwDu/90z/902luu57a5CRzAagwRLeC0pKE7u5RsHPP0TX4XI1Ht+9Ne1Pef7zTdKXK9zo8W8+6Zj9HYtgAPs88fZYlML7xxhsTkPmdx+q9zg/w6JLU3icu6jvoEfrmp3/6p6e1l7GI9HRf/T8qmuH/6quvToBKgKN7ZOSbg7KFgTUdtmQUm3sAH5jSg21znd2BajthPXgLhOIyKLyhNDHfuzJ+CFnLyNuayFFlybutwGKxoIEthDRCEFNEn4h1sDhRNi1FxCpE+1hwlwCqkShGi5WCZtFSwigpC5+XIh7D2m3pqHacbikTOIaFNpc8A5L7ppBqLG3LPPBZiryWOwArxhrlS1f4CeQwCZgUf/MqxON4xZR5drAxls4DGCnMMA7RM/4X4OiBasYT+DKsgHLNb6jJfocmZM0J0OFpu4+2dnZOYrT4XGpyU/Ner9N9m7+1bLF6ewDRXGfQACQhoPos0KY8Ux4l48Qa96wTB2d8f/WrX510O8NGKROAsnYkjOU5ujdGmHlDV5g7FWxzzWu5I+aB3bWAKYOHOLfvdy7nxzyhklG9vXNnLD1Da16iojnLMUg2+EUkKhGLQiIMOsIgsXgy2YecRxLTQq+hbMSg0DcA1IKxoFAnLMEeZUYBAmEZgeIhZM/AOgeAyQTmraY5OKXg3igACqTe1y0BaU94Lr1+uscS3iRA9ZNiBqQUJ68QEPBWkoXqJ2O9J5gx3lQ8lowjab0SoJQMUfQyxVz72FYJJZy+3eTQOe/99J9zuC4eYxs/XMqAJj6XjNV6ncnuBzjuBWi4N88uu/Z4bn4yVFJORDg8knkc4qOeAxagt7mB9wBTLBdAQgs7T5o8eC1VDHYcolN4kvUZzD23GiM2Niha3ZWUvdFREc+Qg0ZXAVVruSYyVWkzhs0Nc+nJJ598RFXX69klqOahUFSysFgF2S2lDtRelfAp5Jwp9EvfLbZgI/XUrPIEWKq8VYvHAqmlNRZqNi7nsVp8c23B9ipRRJSThWlhJf5DiUvGYvzx4ts64cgtAuupY8movGQCt2LOiUOap2hj3hWPA4AmKYe3lHij1nVAlTL3OfoHcKBu68YQlDN9ZJzN95//+Z+fKMqaQJSf8V55irWJ/57ENfJGQ6+bz55TmtGjUBks1jUvH5WO1sdaMST9Dgyr49OCve/wvDxT4IzpCaMAbOkEWdlYr9Ta13PN6YkKflgJBq42lECVIRXhXSrr4yGje8MqteeuAG1+8J6V4MgLcL9KsoxlPrvbmCpJGU0oRZSJwQKqcc9HrOq8kknEI7UIXnvttSkmhTqjsCgNYGmBARxjaOz8TUmxcoEw9kGMZM8yl11JWNkWPwOBYmAdU7wWoPuqCuFWE5Uip0wsrAqwJxQu74shhFLkzaZZu/mJznRo80nn8Jp4shQ9JgKla6xdf+hOoMDzTm9gXmy2P1zyGuf6CJ9bAId5bP7SvRwa9+9ZOABtYssSeRiUdLLnCVwAKaOmlspFT1fAA9Zo47A7jBjeMa8R0NEn9Eotm1ybO/U58yI182AY8VSrUQ+0bQyC3mcMp9+Bc2ebzfacrhNb+oUvfGGaHwwtZTxYunqPkQcF1bmJVl/P/wwer8eEppgoLgM4+mzuQwIMFIn4qQlmMlss4hYsTFbshz/84Qk4vdci4amKnbB+xVXROwHVSwCbSuW6VoYCa9eiSyawRYiGrLTcJXnilya9espetnXaDDpq8xjhi3Tu4XUaR78DCfObAeiIxFByPu/JZgpkK2Cewino6dd6760AG6CJ0mVQuG8/GcfVIycA1Brn3FjvdDEDQoyzNsPId9a5nu/mKAkR8fZQsd5jHIAoz5GOx/CgpiPt7mRrCUmMAZ4v75RXHTGOQjVPPPHEVA5X98lts4b9nnE0D8R/NQih21wfQLXm0w+6lV15qgFVXg0rSSalQUcroAN+oNMzdsj5JBNRfAflhSJS58WaS7swlierMJQ9GoaCEuPgCRhnIEQ57R1Qq2QxUSjJdObh8H6SPbmUqT3ktNJL4GtrOuvvmBWH+B0DicHHszWHgag5C3SSCBXh3VSA3BOD1gIpR8VaC5iG1hXbBEYBUWuRR88LxzYJ59Ryl7pNHmmBpeckeWae66c+9akJ8ICWUB69YX9ogFqp+wrMcwZpvT/jQpfYBlNSUowgYxc27Vd/9VcnMKxJcS1I13PSVfTUZz/72SmOrHvSCy+8MD2LxFHPDqpz9FcbezDYHgwOH3efTDIWzKhN3Y9kHFmbialYoChg4GrytR1n0EQyAlm5aDR0EwuwJjXtaXzbRVfncCxa85LHjWpy722JQfvZ3nmH3F3mnuGc59b7f97DcE/iHeOehyYhxdy0/6o+sbwtCndPAErqPKv3nHaLjFhhCXM07f0cqF1epLkMON2zNWpN8kqzVRrQCyBV6YFqvQaAJw7JQ2WsELrhl3/5lydQBXq9toJz90ZqNi7A403aHQuzmXIl7/U9NhvhpabjUq6xV0oU4a3rrvTKK69MnrzsYKybPIm1nJ6Tg+qa8mjpCYDK2pD+bDBw927IZG8bFw85rxi7JF9I6rAYUS+sYItX7LTGwDPGaGGKy0Jn/Xuv8UUP7wlQt4r7YvSx9iUp9RoT3HLzh3PIkvfUe2+8IUZf9ilOM4fE95J0B5yA6tpcfQjDqTUM6nfxPDkmDnQuQ9d6q1nPQJR3zsi1Lq1jseOU3fSyd3s6uL2OrHXfBZzodAY3+lQpmvVvzbTNG9pz9p5dzs3zlozE0BFSSrkMYRTwSuEHL9W9LF1/pagZVLotictK1GJUffSjH50ch2R/L+HQ2WOq+d3NSBgApgLMvJjsYVnd7SH7kkqDirPwViUgpWuKhdOWIVi0JjoAYgWaxDy9PfZzXqJwayzPPVl0KC1ZpFsaGQw5rRwCZhkrYMo7AyoAVVwu89j/GImhKfdi4FcQcx/igJKBGHkSrIRjgAPhdVqnfgJUIMcYlrnsntt+3D3PfklyHQnhSe4Rj+QRo09/8Rd/cYppJm56CPPYNnPQcMa5gV/2QWUc0EG+CxiuleK05+TFMwCEHo23nYy0LOShbr3ek4Pq2sSunZM8JLQvq4pVKEsLPSBmR+qeoEPOL+04ABQGELYBqLIiWaQB1RqD5Q2wUvM+rAQjau8JPa1FXq1pSkrNG2WCAm4TlSJzCRdDjidzSUv5O+9pSyiIecnTESOnl3hb5uvc7jA9RftQXmq9JsacUAogBTTKhVx/AMc9CaUxYFGh2e0LJdrzSMnW3ZbaZCje8ec///nHvvzlL0/UuVgkGhag98ptlhyu1gMXMuL96l7FgM/9qTXlhFmDMpJr84qlchnCCBHrBdLOaS27XiwpI6u9pl48NnKWmGpPTAjUBKuQx8I6wLkLjLeTfyik80r7/KO0ULg8UBMT68ADlaBg4db3soZNVNYxQEVLWShAOa3R9gSsPSCtr+f+WcmMQLSUYy+ezC3KfSh2+oeCFv8TwuDxoSyToJNxTy/eU13H0jnz/Tm3NeR6eaUYII4JQemqI5dsRJdaY15LF6D2vHd1XKqH6vvtAAPYJTrR4zzUNuN2q+RalD+5R56kHs28b/fD0waCYsB+91r9njb7vj43DCnvlDMn7it0w5NOhrBENMZJ1nca5zva9quR3WT/urlsMutmWDasw/S2bGNSQ/Yh1eKzUFnAlA8KCoWPQmP51w0QvN/kZE36jEQJxhT61MTdG6i2MlcSxgK3sMWOWkt47RxDTifts57LAI4YR3QfGjHJLzzAdCHa+h2nmsPVKwQCmBExxSR3pkc6PSqmyDPVpKXtRNczDtt7WZvD9f/pryseaRs96x59inFM5cYcmPaeX14DXnQJD1w3I+PhfB/60IcetUIEqulSlXvp3U9NmmT4Sz7TYB+w0kU5H++X58qoYiD7H8D2f962v+eMqt2AqotD/9nOJ5lnFVCrDIV0XmmpHpJOLMA0sVG/p2ZVen5VNCgnC53iYgkCVQlOKZ7fk7TG3Fw2r7/TXIDFngU85uvDy6EUe9UxmBSKk6ImgAolaB7X3WfardN611DPfax5kLVnvfGuxC3FACVWWXvaBGo+r/aTkctbbPMa1vTqGh1bRagDfZqGCxIPMVHYRuUy2e1lq5FRnykG0/OXa+OQ6YvC5vm6TwY86rreX+6tZQkybq6XZ49CZgDI9DXWAJNekt2N8s++svFIGS6YuI985CNTL2LPtXdfZwfVXJAaMZOANcUirHG4IceVrRnZc9ICqgWlnATtg85l1ROWoDi5cW17vloIQJUB5TMsXIkF3rvlGvcq4kcUclqxDflu2TK258qQTpySJ4IyNUcpdcYhz4+Sb5N5Hkoq2DBAgVioUADAEbGNnZp+xurcHqNbv2vuu6sAJJ6jTTUAO0Madco7lX2bdb/1u+v38BLR2TxJNa7W0y/90i9N55ZgVWOma98RnWX8nBOY+unv7K7l2uWDAG7GPZD1uu+ly9yjTGPfA1ABa4+ROPuqzwV5QPUhjXjUvqQFUqUF6B4WHzC1sC0qwihiMUuSEFc1SdFpNSbJahRT5dWZtIDZhK6NIPZmUK0p+QCBBJDc45jH55NDQLn3XnFVwIB6FFeV4Z29nE91HUvnyHkAmbyF119/faJ+0Z5CJ4zSNrFma3btlk51PDahGnkSAIjxbO1b967Js3nuueemLdQAUpKftq6BWiqDveKFa74gPozOFhvWTCabcKyduzJq8aYZ+c4pCQ0wMpqMKx3FMfAZ8XPfU/drzcboH//4x6f7xQR45gysVledHVQjI2Z6WukVus95DHNZd95vcpqA6TojFuHvbOJsQaNlvIYu0dnEgrMQAa3zhTYDnixBizENztMIguLqbTq8Zw8211bjNnPXu+f7OLUsMST1Pb0s3VM/r0obmps6/YirmsM8G0wKpU8eqmVqvGeiBA3F+ulPf3paW+hPGa9a5zFc5+KK9bVce+9ZZs35md+BqfUrkTR15fIGAF82ZAdENhOw9gFR3Ut2TepzBF6ATy9xoOq7ARjvNFtF1mudk6q70OToe5nI4qQcAqyDnB3fZ1xR515jmGhlCEBrowsArLKBoSVenN2QAqo1S3pXoDrA9HSyBZiWYoZAU5zBhGedspBZkElnN+HRKCae2JMEAJahrF7xUqCJ6m0pUfQQy1MxfYAVMNc2fz2D4JKkZyxe4n2cQpbGdmvCzDElAO4npWpuSp40P4EJRQpIyEOBau4d8wMYAA5ABaBii2KX1tZWz7D3rK1v9wVklLf5LuADxLFR6E+vo2T9ZDjKgZEIhWoG6BJ5ak/lulfrnNRnCLB1RkJp0zHJXGY01H20t2BFvtd1S3BKwpnrdi5smvH0nahzYOpIsmSkNq3xvnSeMjfm9gDeDagOOZ9EifQSkCwqwGgCokfEFGT0EoDIkmfxpSE2SpeYjGkyn0YQFl8LqixtFAw6JgXrFmqSAC5dBnhetgAOMUIMCu+M0Rd5iLHNuoxHZSsza9HaQ1ECVPFFMpegE2nXNsABmNZz9p11COvwxAAIL8/ffs8+rLw4h+9lcDCiaw7MlpyN6ikzzIWJGAyoWaDN4+Wdai+41HWp96wIRo3RT1+JPRs/cXKsmO/nIDAQ6CueKUClh+r3VH3IqAL48j94y+55rrZ3gOqVyxb6tKWCLCBbMqG87BRkUgI7r5tsaklRJbqWqMsElqjdmsAhTiFeyqozgU1wn28nognq87Ecs1VTXUjV07sEkOo94xHe+E65K537UHOgZnOLD8oZAKoPLfGcszk2AxU4AAG9aFsgqJ/J7xVMeY/KcIAp1gkdinVqvw9IAm7giYHSSYqBkUx+z0UXNWu+nn8NVCug+h2Aug49dj1j+kHGMGOB11ib7M8BavIXImlfKBnJ/TEYXLfr9zu95hky3hkmub96vvosgK9Qlixr3jwQrjW37ZwcoHrl0i6wtay+tOoyKSkRC84CJICT5WgSosXQM442nd35ZHN7DzqIlc1SNKHbDcn93/sk9wBVVrP3Om8W1KXFH3tGQEtlXto9HVsOue/eczzW81sKhTgwKxSoA4jw3CK1NeApDKXE6qwJcTwxRoABUNVoAtS27LC9jwp4PiuT2bkk22Cgslc1I9iatQ4ZukDTevea34EQ+tVrPdq7At6SEV8NeOwVWpZ3ylN1P+jsZC9v6bPb3iNanMfroLsAomtHZwNw3y1ExSFQv2tca2lMC6h0Fg/1k5/85HSNnr0MZPH2uXEfoHpj0lIvBP1iMmZzYglIDhSKhZQuJSxHVntrQdbJFauRBQsYAaaJmQQHVq5YRE3qYUFaRKxwk18CBFoJVbPHLOAh1y91zgFT81GSCoMTEJ1aKu0LTHlcvCT1lMpmsgNUkopa4zgeaoDB2nbtwizZScnaBCxqL4VhAGY2cl+SuxgRFfiscWudJwmwsGIYL52XgF0P5NbOy9iJwSAzurIK2eCCPqK/eJpqXbMPbH2GkfwOSFHuaH8JUx/72MemMFevKVFkgOoNSBZcHXyTyGSWpctitNgsXMDnfWklaNEBUYcFjZ5ps1sroFZBqViwzg+0UbsAuhaD+y4ATWGhgSQrydRDzeR9VS7Jw1tKBLuE6z+2HJLY0/Ma8nv9eV+Z86paYw6oYmkYfNlarILZMa6n/X7n500CHsod4IkzYoqStLPUocj/EgsEYIDMukaFAi+xYsasc2Vs1jZZbzcN33IfdZs2AC+kpPbUendPwBTly1OtWcNLgFpZAoaHhg3oWbtkJZGM0C0SuiRSKfVJu8ma29ECY353HklOABoI/9Zv/db0zPKM5kIRA1SvXGoSUsTkZnmxWMUxgB5wtQCJyZ09bGUVooMAZFWKvcXV0p4ms/IY8VHfgVJWR9d6oDxX8VeL3ftkDsv6A8itbMliPreslSoNWZc1mvcYY9/GuXtzK6+bsxSzdRBQJdbEsbKAa+YxEYoBFtgjrzNwgWHb8m8upCPZSMarbGHZtLxb1GpaMLqn3rWvAVpvLLZkatM5qF6AirmS4KgUyDXZTSaf25K9HHEeFLK8D/qlBVTPi4eZ9re15Kh+T1sOx7ulG7EEvo8+ZPgHjHez9duQh5W5TF6TmzfIUvSTsN5Y4sBNVp+FZxJWi+6QRgYmaXrhyrCjGFh8Mnx5q85bkyIsKu9lVacRBAtUPGRQwJctUYLYCvHBJLuh3zAf5ill5nevmQ+p/1sDzVOX4gUwXJM4mi5LGh+kPlOcDsgeq8lHDc1I8NPPl8GLJUKRomxrH+2165az4JqtOQDDUM22a+SUzUlyH2kCY1cZrQFRtYBOXJjnmLamW66llrfQKcpv0L0YrnwngyEZynQaY6TmZ8w9t+pRY9XssoM2t+sN5mzrfs8DVK9MWiDVhsskZtFJyY9F5zVKzAJjsYozWHRJLur1Cm0lYDdn5QNOisjk9jvLm6KwsHmvoahcswQJoOpaXCtQlSCV2ta579+j7PW6ziV5HhSVLkDieeadQ/wOoJpvlBZPgjHmwJCYi/5vDjj87jBnYpgtPe+eEu15uUsJfZnfrlephxAJUKXYlaWY18cCp3yv9Ymuxdo4NyMXc1R3l1lbf94LUIBqWi+2SYU9OZQFWMryJdYx8JM8xFiStYzuBfSpBlgDqzomjG3P5uWXX57OKaNZHNZccU6ADQTpnsyvtXvOe5xLbFaDDXklHIunn3560ouufcs4D1C9ImknNyuaIlMvCkgBWjJ5WW4oDYeJaPIAtLav6SFUTE9SQM/S9t0mrJ8UZjUAnAethaZJ2rv3BZCrAul9733owGOUaeyVit6T8FLTOzXF8+Ybhea5UbBpju4wRylKmamMMIdsVOBLWfrbPFrqsbxEVfZoy7nkE+I7GXmuJwwPYJ1LXOrNibVyk5yTFyY8Q8n/wLe2VJTjkOSjLfPNe/NMq9x3TW+R+ozj2Xt2aQHonurGBFvPhxUwh1599dUJ9JxDjFnICsvGMJeQZG5UMF2rb42ImX/2s5+djABzTdtFzkZNzFyTAaoXLr14KTCSTo5uBabiMok1oEaAqHgG6zebhUeOTae5NrEIGXO8T9cjbtqLl37/t9rCsc7dA8XC0m63rMp1zimmQ14f8nAiMQ4VSHgbW8X4B0ApOh4XgBPfdPBS8jfA9bcjoLwU7ztkvgN656sKNp7zFpq6/Xsu5u7ZyGKVPMhg0K3Mepnr4DMnbcz1oUMoebay++VIGEdec5rsb3n2Vb8xtDFtYsToZA1nlLgw2rM/c7sBej1/zxCJYS/+zPlAtwNU88luNFovZh/drWzEANUdyVZvp0dPCaxrmqDGMw0beIWJq7DigKkFihrhmVqkc4XbxxIKh7fJA5Wg4Pp4zMp42q5JFCdrFs0mlsHLljyVSZ17z7W2z6T3+txr9fW57NLWWFmSAdjrcte5Za5QqA6SjNKMEW+XojanKVahhJSG8Cr9L9Sn94ZKTivMpSzWes3mAC/ykB1Xeq8txfT8TwyVl2onGtduvdaNtw+Vc+Uj5HsZ8vRPkrrmqgVaiW7SNIYhbus3gIdu5z3++q//+kT11pam9bvbMpkqddzpTkbMH/7hH06GjLnz4osvTg0ozB9yCL0/QPXMchfasH0vZSNTzcQAWhJCxHoIJZMMOBObpe9oU8pPsfASL5V8osAcvSwexQt1oGpqvDQxWPQNUEUX+okqSk/ROSA8ZZZo+x057xyNOOS04nlnj0siRpt5z1PhSToAqJ8A1ZySDBfA5fVSmLyouezdNqu9DUG071uSnrdc501+YpQYw+a+1zA3mJ5Dknn2IHXdtfR8u1FGb/3UMZG5DPBsvcZI1yDCwVBfClf14uJ5Pb9rDoFO/tznPjcBKp1kY3UU9V0AlQxQvSCpE411JZMXDcKjQ/H6nQBNW1YBURMvza4fAkjnxAR1DaxwRgDFQdFJTKnXgcKjSFDXLFL3Jhs5NN5cGUGV+wBpzViUhSyGo8E2einfPzKR7ybmo2402dAezZl4pIQ6FByK2M9atrJVeLTZ4KGVZO8CVOvDvDPX0kEIS+K1UMneIxZZ51ASqrbOqy3zsC15sz4oeUYxY1K5ieveu7QgWSVrdqvxGT1nfmDdtDD0TKzBZ5555lGSU849l6jV+66qQ+lPjJ7kOaEpoSbeqWdeKd9DjeYBqmeWpXhPXquvazUmOxaAajVmUrDQWeQUhIkncC9TEKCij1pL/KEBlVBaqGcxVbQWekuciCKrXiDwdP3iG2rEWI/S4nkZraw9u7w+l3wSGrEnlLxr9IzFnUMFeX923xjJSYeJOkkAAUgBp4Q0z9nzA7L+BooSWzAZvAj/B7ShXlGBXuOd+rl1HsebdbRiXFGUWB3z1Jph8DGmACzvN6ES11K/M3MoSTFL9O5cYlS9RsYk1olRp9GANRMv9VKMudZQ6Elv7da1yKDWb/d3f/d3J7aKB6mbkRhqckAOWX9tA390chr4M+CUKz3//POTM5KY+V0N6AGqO5c6YVBDirnFJil88UZxVB6oLF6xF16p+AtLu03wOQd1lAXGGwCi4iKMApl7Cr/TmDrvq40giNR5iwrQpnn3Uty0t5jnFt1a0T42IDvseJ4oIT+XMjcHwH63ZN7xDD0/zwpAAsXEvQKYDJaUgQEZc159NUXIczHnHTLbvS6ccN+2gdnWDE1s/lGqoZFds8xS4Qu/MwZq/99WeqBZf5IYeVH0ftaGLAAFmGNoGMmXsNl9e99zDkJkyftjUGkNKMPXMwF4ynDot+ynmphpe965vysDxWhxft2SMBMyfK1t3m8LqHdZzwNUzyxzNXP1b8CJLgWoaF7eKREPQlVkCyZZcG1rv3N7VfletBnFZOLGW6UQxYtC7WYSo17SztD7lC8AYp+vMdi5koU1C7n+nwKnpHlHPCMHyxWg8hp8L2XPqqVcJVG1ZQ2X4kGcW6oRYxzrJtBLYix4iMDMWnAANz8DiH4HwMDX/wAT+h4wbxFjPEc5m3/WGlbFPaQsjfg+4C6kwYPiVfa8sMzvFgjy0/1hZih618yIdNS61D1La9QeAkiZF+6bUSEDV0MH464t4wsvvDABauZL60EufVdd78aJ7gSoxpThjk6W4Vt3nanx+rvozQGqO5J2i6YoDYF6nUgsONY6xc6bY8FJQqpF1KQq+z14TrkO4MkA4KXqgILiTfemxCuTzSn1Xr9hIMdbtNjQcXM1iXPxnEh9toCUAgamlCFKMPtKirP4CdhRzg7AKrb79a9/fVqIrOW6WPfynPcuGd8lRdV7DbAEXLJfbxXK1zpJPaQ5kwYigNVroY0dQiiAd6sxxLBz9ARlrQTMucxP1DEATkmPdWk+Jz7b663ruTAw0Z0y43nE1rWwwyXKlufaUr50HX3AO9WkxvMTf9cXuD6HXiJS7/vq+jTm1rd2hgAVuCrHkZDEKYn3255ricpfkgGqZ5YeVYLOsrhYrgL1CpIpDcpA3BRtqu6LZ9oWv/fipa0SO5fXylt1zYwA9yReGcq6FV5pANizAKr6Btcawa3JCVUoUx6o8/L6ASilzOPgCXnGhBJHV/M8ZFVb8BY7RqAuwi3fOeTb0qsbnPs/WYvNEWPF+AFq1g6Pxzg6GKE8WYDrsI4ALRBjUNVesXeRgIE5lbaLqFushrkOZHmwrs3PtlMZcU0A1TmAroSZMDhk79Qv2ZLfMPcZz1ALQxm4Qj3CV7J7rXf0d2Qus3eJ7mVMMXqANV3q+dKfPFRGe8sEVE/7kHupMkD1zNJuiWRh8YriGbG2CSpUEF3igiSkZL+RtZqsKuekKt2rBaMWVVyYchOvRLvxvittxFoHYIwI7wGslGBtobilcDzCo0D5SHxKH2KKdU4S11OK5CcDwOLUpi5b393Vkh2yXebmdks3Jh4fqY3TiTG0vuLJ1thsKGWHecIr5c1sESDuvGlqETFnJWWZx0A2GcYSoKxl8zoZxta6XAPfiwmRjKMD2TVLxgxNL7PXfqXWJA+dh8qDTELSIfHNqk+xFdg9ugbbheWwUw1ArXRvDDBx9PSizvfeRQaonkFa65s1bRFT+LYu4hkBGlaViWChyQS02LIxMale6dZMu6XXTilZFKGugStQA5YOQIUmy/2Y3N7DYgem6V2MWnPknGv3UxMUZPrp6UmRrgkP1oYDjBjKkcXsGgAyY8C1zSVNDTmurM3VpezuCC/SkdrDCGUKZCl3h0z61FFbk9ZmKON4vryfNbF+2xitdZtGCJQ6gDXPMSbWPqXOaBNLzZ6m1zq/qpeKtQJg9on9tV/7tekZZK/TrRm4Vacmu5cu5QEbU88U3atNoufsNQYUlsBhXBlidK2xSYhn0L87lxZMDRhrmfI2AXimrFWTIjQQmhf/T6kDpB6gHnoN55Cq9ExaXrdJHWoXfVdT5ZMxbBGk5aIkA5RsQLXKmuHAo7CQtgBqRM2gsQHsdqrQzQU95VrQeuI+w1s9XO5DrS2VayyFPea+C+MQaraW6/Bsga05E8A1H8TfzcdD5lFEnoTPMs4kHfJUfWcatQiFaN6euPEl0L6HSK/hA4BTakUn8M7lUtTNw8lc2Cp/13IZ4Mg7feONNyZ9itWyG46EJ+vY80YDywBmyBhfr3nWdCvdorRG8lKSzkbzhx1Jj6LK6xJ11JoaeAdqkbBQWWwmGvoTzVtB5Bw1pscWFjrPm+fJWxU79nd2rsn9iXcwKHjuPEQ0GTocsCbxI6UJS8LjoMSivFqZA0berQXIK+WxWoiUKiqJwQNUL30sHlLqepjzLut7t4LuHEhvid9GIWNJHDXGJq4PZM2DZBsDV4YwwI2Xk5itJDdZvGsihu8A0hENTyh/Xhoa+xrnVS8HgmFhLWWXorUm+y2g1sQvBq+tIxm/DF8Aje5FJXsfsGUk07d0L+cFPU/XYjAY+JJCGfMAXq5HuxnBFhmgemKpVhRLlWXEWjWwBlmSA2GdWsRARBwvXYQi1wCmFSwZCw5Wu1inkiETue57mLaFLEzAmkxgVA4KrRoqlJlF4m/PnGeKfkPVWig+77kfIs4BxClM38ejQSs5xObExYYcLveZx8dmWpZCKP6mVGWC1/7TEcYaYEwCVFprppY1yVEAdO6egQlAleVK+QOZXNc1S+4v++rW1+fuvY5P1avWIpBU9uawbm1lieWTv0FvAFsVFNYuxg/NS98CdIe1zfC2nZz30M3W/ADVE0prZef3pfdVK0o8xmAZ3Lfffnuyai0+72EpPfXUUxP9g+blrbYlMtewyOqzAUgaVngmFBGvVbZkW17jOVA66GKLghHC8LAo/M/7gCfAdJ70GuY9qIdNMT3FhuZJIX1LRc0JQ4jiRCuJh6GM/M1bSZPwa6PpTiH1eWdse55lW7+5RXqlTXOe7lrW6CEiBMDTMa8cDDtzEdiaiwxnWebm3pxQ6GJ9QGBuN5RraSzSjm+Pzj00fup5M5jtXMN4ZqTI7vU8rU26Nga19wJSuhbzRN/QQxinJD8yjBj5dMcW1qEnA1Q3yqEp45WSNKBS5rOvKe+JAAvAIptXLRZatEqKkC99MfVELEVykoktUYFlCFBRNtk/NcKj9YwYJCY9ShbAAVW0sMUksQTQBYh5rajlFP+j1Zwne1Wih7YuGiAq1o2GZ9E6t+/yeVTdiKseJm0oJK8dImufa6nGNgRzqAA6NLCfDCxAma5QDOb0MuaxAlQK3PzjJbVzg3eWuS5ngJFYM12X7vnadEGyu7fOg1avykVhbEtmxGgJDWH9ACODOnkqwFReRPQtBqxtPkIn0bkMpPs85wGqR5bqnfKQDHyaNltgFhQAdRhkVCZFHbkWr3RJ3J/nxNtEc7Mks90V6jut2SJiLRYMzzCLBYVsMQLYlB2hzsTFUtjPk3BQXmK2QJXykwEsNpqa1DVJIwHKT0IFb5XypGQHqG6T0PLnFkozwAUUGUbZzs3vSVrxWjJ//W28Jdb5HQsCNJMNjH70mvXexu15QbxZ6z57vTIIKXdGdZ3rS3HEa5hf92EG6tzxrOVXAFTOivXumWL8hMxkU9MpqHfgKenI8+adel+vkxe9gFWgT4wRvXTIxuRVBqhulC30bwbewmWtGnQtt0wACthgAQ3BcxaVgPjSprrXZpVGanmNyWsxSFYCmJKBPJfUGeaZoGcsCB4pgBOb5tHyGv3k9TqP58kypRyBqOcsVuu7LCZKkneMIpZ4Elmigp2PNw2cLTTnCKjWDd6HLEsAq2V9ts7zAHNdf72Si5oIVf+XPsIpiQGIgDJ9htORyf/9z1wz9s7RgnF+93r+17ZEZAQqgWMAmtMy3FMiJzHGHIzOmIvtLmU7X6LchZloG+3bAg7dK7/C/6xLLFL6dGMRrFM0L31LBwBXuqHtyOZ6jDVA1XyCEwR8HW3v9K0yQPUeUumY2r8S5aAdFospyTHipQbZAFtodYPuujUSWYvbXqq09JVnZvcJXiRA5T2ieFFiQNXiYJCga/3fESD0PwvJouHF8vwpK4sG2FF0YlRYgOr1AlbepgL8WuC/5AlQomj7JJ8YY6zDfbvx3IpkzBlMmhzk75SztKVirQRw0kTBe/MaADQnKMbML/83/ih6Y1x3wuHlBFR5pgFR7zdvQuv2QgOuExBiRFxLGvD73f/MPT/NO3Pb635PVrH/mde1q9IcM3WtumAu5j2Xn1IBVTIjqtdhPRozY5HwDEbJ2pR/oRsTXStzH1PQE+dPbwBGPUCmR8Rk6ZRaN3+IDFDdKL0JUOukCIWLmtTB4wtf+ML0Gi6fF4WCkN3XemC3KllUlI5kDbSLQwaeHp0mN++QIpbElLpASljsGYB6DwoNMLcddJaE8gPIlPpWCpgytWB9r8VmQQ9Q3SZZL4zNl1566Tv+B2gkiyyBaoxOgGrcjF88VIDJ2zQ/vJZt2IwPJTuXJOQcDnRhaD4gyIP0uvP4X7yVxNO9l0GMys2WcD7n8L0B2yWpXvShuRq3IhVMUe0AVfMWRhkWkHhext1hDoWtYpTXLfNIfdaMMImi9AuvF6j6PnkX6lltNRl9cpckxAGq95AaJwKoBl3sFLAStIQeljohAdfK5feUx1z93rVYqr17osB4jiayBC6JSJ/4xCcmaz5eBDADauhfcWiWKCotlC6QWxPehwOlxzrliUhoWgNV5wakPGIHxc6jdq29Pq5D5oWSq8/MfDAOnuXa3DZfeCSUaxVKb07xAdb6fcAODRhwNLbo2HQvcn08H3PKvASwofetc+fyM0doWWBa/167jy3reS2L+VJlS4JZvXcGk7gpJ4XBXUM2xoNeoFs5LHSDkA9jqC2FyTnRx7xSehpdTCfIu7A5ie3fsIj37bk8QPUeEkA1UJKRNG1WXEwMEqsHtVkTkbIVWytt7GRLN5hLl9wzRWZBoMqBat0RxCRH44hPiY0C07R3q9KWydTnZmGikdHHqGRZmb5jzdP0nZKTeNIsYFQSRWwROydQv2W2YavkGTGcUjYSOjZ7pc4lMcXQZFjxWHgl1lCNrQI+560xVv/nUfI4gCngA5ReozT97jW/p9mCOUVJB4jvUqNIjllidW1rf+1+6v95kjxTdK91W2PWDHEMFf2QPaTDIkUyDplbjDLn022JYe271LKie7N3bWKu9xnDAap3lAqoBv3zn//81BWJtcuTevbZZyfr6ZJ2mjiHRAECMDHntIaj3AAoSsaisWAqrZZUfNLWNgZQKetsTMDYccTS5bEYm2QKU7ah7tB6PFILDaCjmSvLQIlvKYEY8k0J+GEaHFWAJLagtyUaqaCaPVPbLeTEzNKrtYJqMm7vI73xvRbmaA+SSoAqkgCBqPyKL37xixMLSKxPBjXwUxYDUAErTzNSdULNc2FIo3klODHenYtnqiUhHdN+/j4yQHWD9BJsCIWguPiVV16ZAJWVY5eFj370o1OsL/GYLRm99y1E37OsNcvwumdnclOQYia8V1m6PBCAVj2ZHkUeqR6q2rXf+Z3fmegesbd4L7xOho/3ibtZSGJmgFZsJp4PL8d310V/bXTcucU4b/X2Kc+e0qv067Gy55euaYz/cSTPONnVQgFCK2rWdUZiEAv/WIP0grIYhyQibBHDu932smX2GNYAWutClRgYKuuah/rcc89N4Nxez31lgOoG6SUTyBSUhq3mMX17JSO9+OKL00DVXeqr3KJSXosPVY8jiUdt+zKyViReFxQQZZ1aUNmBwkJKi0PZv87HUyW+i1fDU22/N9/dXu+Qw6RdC4c2ZJjboL49Z5VbTwjcq1QABKZpDcgATgjIOrResUV0ApZDDJyeqONc51U1vp2Dd8rxQffKBmeYYRFtXJBGM+057isDVDdKKKVQTJQ1D9VEQCOiej/84Q9P3lZiMXPx0yHfKdXz9OxqLGttsveUstibJARxbmwCahC1HINny5gMZXx6Gc/4dqXSs+LqaFnJSNa7ZKM0gWEAC78IBVVpcygqmDKUdUyT2cs7Rfd6n7VPD9iwxHlJwkjH1NMDVA+Q0EtoRWUfLCDUk2Sk3/iN33i0ewqZG6hrqzs7RHpeRF5vvdmewl1qN8cz5ZEmQxSgGh/xOlSvZAS7/mzJzqw/hwwZcjxpyxDTfAGwMn6xfZI8JSUKn9GvbfilnqOuZx6vHJeUNYrJyu7FUvF40b10Qd2rtq73Y+njAaobpD5wtC9lbfNbA8Yz1SGJFZR6t1vr37lVenV5bXy07YTTGiG9Z4fmQRlJRNJfWaJDtuFSFiF7Vw1b3fh47TrzfUOGDDme9Na56ojf/u3fngxjWb3+7nU+ag3duj6BqTp39DEWkXcqQYkhLSEJmKJ722THnCcea9ux6y4yQHWDhKow6Pbce+edd6baOvy8OJ3geQB1UL7Hl0oVRWQJqzkFptoWOlioAJZlK8XeApWUhElQ/kKGBzpkyPmlrsMkIbX/r2xfDO+qB/yfHrb2bapBL6ekUexV9r4eAUJz2fh9KeQwPNUHlAykUg+NmgXVWVK8U+0Hs6/mLXuhW6Rt/rCUpNKjeXmemAKeqJgpekeymJrRCMpIPAaQ8k7FTtISco1BqN87ZMiQ40vPC+w1u2lrziuY8kDVODOo6WOhntSxWv+SmrQpVInh97a/ek96yah3lQGqK1IfMItITSpviAf0oQ996FHd3VrSxaAUv1O2PIf6Hpl7Mvj0U5aEIHaK4k0f14h6Vl2s0D1rPWUPvZ4hQ4bcT3qVAIfENhnWSm1UXDCo5U9kK020sSQkYGpzckxiXf9b9fOgfx9Ast2TJs68VJYPD1U81e/tpCBtZ6Qh3y3tRG6tRXS7mtV/+Zd/eXToBcxKJSkCB54WmjZmxkpHnPRiJaNBw5Ah+5UekLbhnrQwpX9jXGdDDNnBMoaV49HLfo+0WcIPIQNUV8RgSEii0FlHBkgnDwOY3Q+2pGSv1WoO+e7sXrSulHh9OtWcek2iAbodQ8CoeeKJJ6bsPgyC9/NgZWazWnViGjJkyP5krjKigmky+v/t3/5t2lQDzctwxk7RA9a45CNUr5gslqqW4x1SsjXo3weSDAiuHmcvEYb3A1BZQ217vPr7HIUwAPXbMpcJXDtWyehjnRILSWKY5AOJSLoeye4lUua1I1Q7rOAboMr8M16V0tlC7QyqfsiQh5Ne/oROSDxSfQAAqU5L2Z0GM4XilTtBDwNX5ThV2hamDykDVBckA6L3pBRtvUfTEzZN8ge9e3yJx8oDlWzES82uMBYRy7TtesRKVTpjEYp5f+1rX5u2f9LqcG1fxMEeDBnynXKIYdlLNNr62RZMJYPStZhB5XHipunXbS1rUchgphcYzam6IHsJ8wxQnZHaQkuCEgrC35R33cbt1OnZtyQtRS4N/iMf+cjURN0OQBYXgHVYUPW9FpfX0EBqiKXYo4RRxY5e3LYnA2CHDDm9VJoXnWuNM5yBKJoX60T3Yqe0FGVM28kqnZZamndPMkB1RqJYKXK1qSwotAPqN9tXDTmdpBCbEYPulZRgsaF2Ub52q0jtacRiU0qDLpIZbB9GNWoB1ZyXHDOGMmTINUmbmXtIvkj9e+61+ruOZ5IMtRQEpBwYTJN6f2sc+8RQZjCH5q2fP0ci0poMUF0RoCrrDAVskAXG0+ZqyGkli4UhA1RlX/upa4qFZq/TyhhoiI8Wkg0IVO3HKEsQs2Dnma1x1BFTHXKLch+Pr9dStCfVQ6VXrU+1prL6s8WbNSyrn67Nvql1C7+1jTXOLQNUVwQtYfD/53/+Z/J4DHJaXe2Ndrg2CajySMVHQ+2yZmUFYwwsuLzXgmXN6h2a9HsNIsRixGHbXqFDhgz5brkPi9NLzGzLYzRwUWsuPGPTcElIciRk9ANUFK+1jvatcimhtgGqKxJPlSih4a1KfAmNuGeL6Rqk0sCa4tv/VGmT/RYVeANRuwRl4eqe9N73vvdR/08ZhFqXsXotUu/rJTTMFaWPcR1yK7JWuVBlrY93L6OXyOhH9b7xxhtT3gPvFKACUj16eaiM5XZz+d62gXPXcm4ZoNqRDJBSGoPOWyU8VRmplSIcchpp6Vg0L2/V4gOs4i5irLxQ5TQkAAxo1bAqxxEPRy8BVd1WKl28p4U4ZMjeZW7N9AC2BT2hGBm9OiBl4wti7VrTfsrsZSBHxFWrtKGZvergAaodyYRQfMxTVcrhNW2v2t0ThmI+vVQa2ALUSN/eixan8iaZgW2cW1wViGoIwWtFA3uvfRmXxmwkMA25dTm0hWiP4pXRS3fa21i4RvMGSYaoXsJBYfja6k1L0VpnWj3eLV7z3tbpANUFkdItO00DAQrdsbcBvFZpn3MWGWsWsPJCJS3JGJQhiDZCI+V96GKxVYkQwFeSk+YdxvB7vud7pvfspa5tyJA9S887DIj29KFNwjFEko+sP6BqVykAS+yVqokLulcIJxtekCWat/17r7p4gOqMmDx6zEpQMng4/lpo3L6X7HWQr0ECluhbyQzipl/5ylemdHwbEouX2pEmC1/c2996gaKLZQO/+eabU+2r14YMGXKYzG0OTgCm+nHJgbxRh7WZLkh6pFuzSmOwSMIxWa+kgumldz0boDojBo3FhcJIuYas35bmGPJwEmD9vu/7vseeeeaZCShZwqlHbXt/is9oZybRTNaw2CqvFg1sLPcclxkyZC/SA9H05eWBatoARLFGmjfov03kn/BK5ThgmNC9uiEpb4sc0p/3UmSA6owYaP0npX+bUDJ/e/Tvni2ma5NsXAAQeasOoPqf//mfE8UrJT89mb2XV2sR80y9T9KZjEMHuhgAX9uCHjLkGNLL3CXWFa+UoZo6U2svrJ6D6M39nve851HdOIaIkZtEQdID1K3Z93vWtwNUF0T2mR1qCAUsYamVPQ/utYpnLrFB7Sm6iafq0FHJYkbTZ1yMm0QIdXF2u9FtSTkO6inN+IcMOabcJbP8Pv1zjy09Nk7CH2/0X//1X6d4qZAKalc2b0S5oeRAGfnWoaRAXqochirXnsswQHVBTK5k+wLXNsV7yMNKq2B0Wnr66aenJCQLXvIS69iirlnaGnZY7GpWKQU0sOJyvUST3DQ81iG3Kj0QRe3ySNWVSggUasHw2Kji3//936f3WDvoXQYuTxQrJLyCLaoeKdm6xi4hEWlNBqguCBB1zFEhZNC/Dy+pR0UDS3wQq9GdBR0FWMVsErdJ0hKgBaTiPzZH4K1SBOKrI7Y65Jiy1kRhrh9ufX3r7jBz51+iTedoXYdSGH3OMUBAVLKRBCT5JeKoaF7CA01fXl3N/J1kTuutvZ5bWl8DVGfEBBNPZa35nQKXwTbA83zSi7egmJTYqEVFR9mgXLy0JkMQVO8HPvCBqcuS7eF0dVFwTiGwqnvAOhpEDDmW9ABzLn54SFyxAlbe13v/ElBLxsT0MEr9VAee5KP04yUMUCUwmB8eKroXmLZrjVw7xbskA1RnxETVSUkswe+SlFhiLVUylO75JOOisb5kCKCK3gWwkpbUv0XxiK2ip9DD4qv/8R//8dg777wzgSoa2bjekjU95PSyVTf0miecSniivM1k7vJKUbu6HQmjMDojytQwQbLtgWga3IuXyuytEnAfhugA1UXRphDlYZJQ0MNTPY8stSajjL7/+79/8joBKiWhewuLWlvDfN5nxYBQxaitL33pS1OXJQlLjlZJ5PuGDLmvzNG9LZAGlLZ4ee2a6H2mAp0mNjxSxqQYqYYMqF1rAbjKGXFIxpRYpATmh37oh6awibWkAxJGR65Cm7DZ85ZvWQaoLkidLBZAz5ock+n0skaFSdUX35HZ+9Zbb02dXHilDh5qFI+f73rXuya6WD2d/sG6LKG9UFtRFsNjHXIfWaNve3oE6Ak3AT6HXI4t3qv38DwlD6X7W+pKvY5pA6RKXfwf+yakpQwNuEYAp7XBI2VkonUBKYCt/Xgje99+7ZwyQHVBTFAHSSB/yL4kW76he3mmvFRKBFgquUFXsa5jIFEQwPaHf/iHpzIcSRg6M4kL2Xc15xwy5L4SQO2BI3CL5wgQHcBODJPniCVb2qowhqK5jcoVAwWc/o4D4O9s+F1Fn2yhLN6oXANrRMYuQFWW1sZIby3R6L4yQHVBap1qJvjalkdDjiv1uS7tkBGw5LG+/fbbU2xI6Yx0/zTrznvFiiQtpXewvVkVqaORowDHeA65i8yBKJBklAsn6ThkfjoYf36mHWq7Ycfad5Ge1xi9lJIxgr4VI0Xp8kJ1IGOMSjjC6HAgerX4c/ptrI++DFCdkTZRKc0f2gLtrenvQ+4mW0sLvI/F/ZM/+ZOP/fM///NUNmNXDDFUoFqNHwCsIYTtp4CqLEfUsUQM3uqWzMshQ3rSmy+o1m984xsTKyJJTjxT7J+X6mdE0h3qFeApS9lSF5/OYbxLeR+AMYwagFa1YP7LBwH26FzfA2ytg3Z3J1JjtHMG7Vgb8zJAdUZMGpQMYDUxTcQ01B9UyD6FwkgmsL1WdXuR0Qgo0V0BVsqF4uLVir9SdGhjFJjaVcbTGOMhW6Tnlarp1DSB/kC/itkDVPOxza5l9JmLtpUUx8SWAEGAuCXc5D0MfnM/wFnzQICn19fOMeR4MkB1RliJYh7EpAOqadbeWnFDzitViaC0KCoKDMugJlXZjNrVNntYTOnJJ5+cWq7xbvUw5elScGSM75Aqc6wUape+sFUk71NGrU25sR/Ku8RIk5/BuAOA5qSQg5AFhuV7v/d7HzFhS7HUVmrcdilMsvT59vct7NtdvuNW1tNNgupSJ5JYnuq5HERctRdPGBTIfiRjQWnxQMWqxEp5oEAWqJI6bmJJdrfROeZv/uZvplo94IpGyx6Pw4o/jexV0c5d1xzQMLzVeQohmD+8UrF6CUe81AgQBaBYFA1L1H7apMPBmzz1PR3aIvCYsrcxPrXcJKhW6SXCeM1iSUsuxc51I91bmySXIFEcvAGJGOpWszON+lWKTqZjBVVxK6UENjPXJJxi1O4wHWMII2sA62nlXAA7ZxQvNWNIyYt5JeEIrStGyjNlkEUSXkDpZqMH8dJe4wQy5tj1yE2C6lzQPQcPVTzE4hHbYF2yKNfOM+S8QjGFYpN0xDOQASyOBWCfeOKJR8ZRxhytT/lpFK7DkhgrkEUjp+ZvyPFlD2unrvmeoHWxVPSBGk+GGU9UGz+GGoZDopF5krimuccgE1pA7zLwhBNSLz3X8GHI9chNgmobO2hTxqW9i40oxrYYLJS2SfSQ/UjP45DwAVQlKklE0utXO8K0LqwZkjwINa7iX4wpWcHGnLfhPBI9hvI7nTwkwNa4+hKgisdrewlIs8UZmlcCkuRF+iHldhLhNA9xAFTUbrJsK8MVGXPpuuUmQXVNWKXoHVl84h0WRq9+a8j+JAArgxKIygIGljwLylHGZRJColABKABWs/eP//iPk3frvbzV559/fvI26vlJq5yHLEv7rO7z7NqORZG5crel+sokJDo0XwCiKXcxB8RFJbI5IihdMXrgCVDFSNG6DglHrbTU7pg31y03Capziyw/xVLFSyw0dVwUcVp1DQtzf1LHM9vC8S6VyKDgUHaMJMlLFB9l6DMU6v/+7/9OxhMlymtF+fFKHJSnYnmfGS0M9yVtLsSS1+m9xtWRBESGc8YdeDrQuihdP4n6z9Sn0wFioWLw5pWf5oU5otRurjHJmC+3JzcJqmtisUlcAaroPx5LpXGOaXUPOa7URCTequxeJQ42KNcMQpNwoEokJimjkWACRDWMCKVHUIDoY8CKIm4V92gSsV3uu1bmKNu18hNGFm8TeAZAtfTzU1MGRpVuRta8cE+SE4V7MBfoXOsfW0EXpBeu4xBqt3f9Y95cpwxQ7Yi4Ce+GZYsaRO+wWpcWy5D9CS9Dj1/JR2hdAOl3ilbWpgSm7NRBubai7jDbw1GuSwpwGFanlTXw5H2mn27inkCTYYTSBaj+xkAB1Wo8iX2mB644ut95phqBSDLSrYhHmjr1KmkROMZ9SGSA6rckiwKQsmwtxtA+FlUtrZhLwx+yLzFmlCEvg9dqTNWjovgkI/FM1sRnvG9JcbZNJYbMy5LHuqXpgCRCABoqlzGU7kXAE2CKf2IdqrHE85Qf4af1zEgWImAw80h5o14HpAn3pA9vb+zrtmqH3PfcvQ+5HrlJUO3Rt0l1T9o8S5ZCVpphAc7JWBj7k3ZMeB88Td6LAv3sL7kmlK22h+bAmpc65sFhMkelzwkwBZw8TV5nsnPTOQurgLoFojkiPFFxUPWi5gLwROUKA2hBClzFRXmi2TO0vVbS80rvMu6D/r1uuUlQXRJxNjQhK5gVy8vJ9m+tjEWxP6l1gDwW9al/+7d/+6jlZGJmcyJ+atwpXaCK+vU3WfJKhvexTdbqfrOvKAOIB4qyDYj6XWau3/2PV1qNI4lE6NrswiIT12t+ZyADU+EcRy9Lt8poxjDkrjJA9bFvK0LWMMqI9ctTTXLCIdsxDXlY6VGGkk7UFIqHvvnmm9/RxLwnFCxvRjbne9/73qne0O9p+LFG8w36d7tkX2JGq/XGwwSMkoWUtGTnFl4po0jCoI5F6F7Ck0Tj8iyBZf4GmjJy0bdiovkpe39LOVyvB+6pZRhg1yk3iRa9OI6FhE5S08gipmR5KRZn3flhbX/PIceXXm1oPJ52DHgwGj3o+6uEpvZf7UnaFKppTU/WVhFvAc0xF+alGq1p8ecAntYc0PTT/4AtoK1gGzE21qTaUHHPJBUxinifqFwUbo41Y/gu3ugY5yFrclWgehc6Nu8Xg1F2AVSJGAwlm05Ko+bstLKlqULdkaMKzxQVqHMS6l6JjB1CKOb2nISXo7RGrJRXqqWcsW6zOwcFeBzJOPI8//qv/3oaH4ZrpXOr8DqBJioXcCpjkWgGPIGo39G6oXLX4t1j3Q55SLkqUL2PsJR10lFqwSJ+/PHHJ+o30ir9YbE+nPSAlBcj7iZxRTNzgCp2KhGplYwdBUxh656E5tV0n/KuMoD0dAJU33777Snz2piq85RlCySTnaseWNhF/NPYWIvxRNfkHBTukCGtXBWoHtI6LjuaELTT17/+9SmpBf2EEvzxH//xR00CKNqREn98mSvob+n1tq0cz0ac1JhR0Ayh//7v/56o3zlB6aJ53//+909dlijytqHHUMSnFevNc1c7zOOUjetnPFEHkMUYANn8XEpuGuM2ZG9yFaDaA7m2P2gLgFmoEpL+4R/+4bHXXnttqm1Tr/YTP/ETUwmGuFrPcxlgenfZapC0ihRoSiDTwxeIaiUnFidbe0kocs3ybT5uXFG9SigiGd9hKJ1O8mw1V3jhhRemv3meAVHjsVS2RuYYhDFuQ/YmVwGqVXqNttv/5z0oRJ7O66+/PgEr+ok3QwHXXr9LDbmH3F3mDJ2IWCkWQUaorGxjhE34xje+sXpuShrV+653veuxp59+eqJ7UYokc6M28xhjejrJ87YpvGPLe+f+HjJk73IVoLrW4ahtvE2k6KMPP/nJT06xVB6NGNv73ve+KUkpXuro73tc6Rko7WsoXjFuLQQdxolnKobKY107Py9IIpL9U3mpPKS13s1jXE8razW+W8FzjYEaMuTccvGgunVhVS+IYpbU8sorr0xN1gEsQH3uueemeM/YO/V0UgGt9UyBpoQj8VIJRzpbZQeRNZHMIhaOtld2kYQXMbv63cPzOZ/0KNx2PLbkLowxHLJnuXhQbWWOyrMQFZcrKldu8Sd/8ieTh0q0onv22WcnilBCS0/5Dov4ONJ2p0LBZ/cQhf68UuMjXrom6hIlkym9yCbRWAadkCpg83zJUu/eIaeVpWe8FrJp3ztYoyF7losG1QBob3GlcwtRdI4+VIdqqy+xOT1+fU4mqOSJZ555Zqp9I8MSPq60Y+T5yrKWxascBmugYQNwxSLUgv/euVDz6heBqCxtP2WSJnO0AuoYy/3JWtb33N9rrw8Zsge5WFBdSi7RrYVHmlZnANWhdR1vSMavGrif+ZmfmRKTxN0CqKNO8fhSx0mTDdm76N1sCO1vzRvWhGf6Iz/yI1O8VLMGh2xtFG8L2iMJ6bpleKtD9ioXAapLipFX45Almg4t2f4JpShrVIMAwsPh0ejrSjn/1E/91FRiQUa87bjSeouYAeOReClA1VlnTcRKUbwyd8VJxb7FvVG+VdrxG8p2vzLGZsg1y8lBdUv7uSpLACo25uCFoAnRhWpLgaj6RYpar1fvyXehGZVXoAtRvT/2Yz82ddQBrvFO63UO+abcxRNox844oN7FR9G7YtjoXqUyS1uv6dkqWcyY6WyFSRAnVY4hi7dtJzgMotuTAcxD9ionB9W5kpQ5pT23WHihPB01ig6eqNfE5f7rv/5r8kbT65WoT9R4O7VxjmxAzPuJJ9VShUO2Z1S3BlP1TrEHYtgSj5TFAFM07xr4oXgZPgwgpTDZ1KAaQGTQ9EOGDNmj7IL+rS0DlbfYT5EnqsQCaPJIeaO651DOKN14OhQ6oFQ+YasuXVr07FVaofgfTYg+rF108p3Du7m71N1iKgCj37EHKN40axDbXhJeKUpefBSIouaxCUsU76hRHDJkyB7lwUB1zSPlefBugKb6RIoZiGpNxyut7wfAaEDbs9my6wd/8AcnrwaYAljeDgqRws/PKiP+tixzdYF1M4FaGiPxKxnWMnnV/qLjGUXo9574vN1iNGqwW4xypve85z3TGALZdg/MMWZDhgy5BDm7p5o4nGboyl2+9KUvTcksKF30LoVNKGBxNRmfvFAxUTSuBBYNudGDaS3Ykzmad3Ro+aYs3Xtb9lCNFJS77daMnZg2g0gMNePWE4YOY0h9MJreWCaLt72mubZ1tzpOQ4YM2bfsAlQJylc26DvvvDMBLCWr/hBwonSjeFG68Uh7Mmjd00ibhISS55nqgJTa32RZz4kYt/FjFMniTdy0TW4agDlkyJBLlbODagTdx1MRT+PJ+MkrpYi9jtJFGfKS2q48kTlAXaINWy/sVj2hufttS2PEstHxaF4GEEOIESQW3hOZ1+LZxlJNMCDFOIhz9zYFn+uGlWu8tXEZMmTIZcnZQTVAKD6aulEAi9YVb6uN0NvPRQnPle1sjcGNWF1f2mfBM/37v//7x/7u7/5uSkSShb1UGiM2asefd7/73VPcFLAaV7sBVTGOW+jnW6bnhwwZchnyYKDaKsQKZH7niTrQvL3P9jzQrUA55DCp3qnYKPBE89omTzavGOrS80XPy8Z2KI8RP0XjV2lLYgZYDhky5BrkQT3VOU+jZpW2768/t8hdvJqh0L8pFUzRuWhd5Uuo3q9+9avT70vZvDYjUA+M5nXYNUbyWKXrYyDdxesc4zRkyJC9y4N3VIoy7QHoXb3LHpDeRQEPevGborQJvStm+rWvfW2qEV5LQpLF+9RTTz32oz/6o1PNqRrTuoVeryTmVuPXQ4YMuV45e0x1yPklAKeMSTmM5KN/+qd/mqjeJTDlmaJ49eTVSlDstNL3IxN7yJAhtyYP1qaw/f3U33WOz1+quG+lLBo22Lidh6qT1ZzI5lXSpM5UIpKYqVaCNZt3C6De6vMeMmTI9crwVIdMInHI1nj69S4BqoxsWdpPP/30lNGL5uWxRoZ3OmTIkFuWAapDJpGkJGv3ySefnJpupHNSQBLo8kTRu+KmvFNdriJrZTFDhgwZcgsyQHXIJAAUnavbkUQlIFlBFT0MRHVEqpsTVM90AOqQIUNuXQaoDnlUM6r8xVH3o62Z1UpjKnDGO63vGzJkyJBblgGqQx5Jbwea3ntGzHTIkCFD+jJAdcgjaQGz3Xh8gOmQIUOGLAtQ/b//3zP5P6vvHDJkyJAhQ4Ysyf/9f77+AMRUHV0LAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" width="300" height="218" border="0">

 • Vonkajší obal odstráňte tak, že vak držte vodorovne a od zárezu, ktorý je tesne pri portoch odtrhnite obal pozdĺž horného okraja /A/.

 • Potom jednoducho roztrhnite dlhú stranu, stiahnite vonkajší obal a odstráňte ho spolu s absorbérom kyslíka (B).


2. Zmiešanie


mOR1ICEGLOzAVbJgjYnPksFPCGJsLBgi5UqA1HVgm8ZTUk2YIDuR3K+wRmoBJeHqNr7zBtHcq3nxwIzNv2sAogybUIZ1wPAxBuYxW2UXEN2dZKzNBc9QnqGCKN2lU+bQuk/jmrnP0V6AaC8JMsZCJYYU1ZsIz0kacc0T99xmQtrv4srqkkRZsS5uPRAVd7UYABMgFU9sXfspCaK8hjFpnALIXLtCeszS569jj/W7PCeQL4QB5PUP0LCaGwVUknwZGw+JJIxOZl5cU6mTGFaSTn5i6LLwDBSWa0yqG7aLxZ97xUJl6YUVeAzGjEtvzAC88WMIKKlaxd5Z9Iucr2Q9pMOT7cU5nTdi3dkswjCH+CwgegYyFr/L4IZVca/FxLiuWBQXnGuZIuttFbu6+gToYGLAw2FuMtDASeiAVU1GEXDVs31y3e3ntfcRoeQWknuQ4MIkv/3bv30AhbFseu/aPS+RItzA/ZYcc50WL3ZeOxu1nyPe6f2MA9ccc8DGCSVwLX73GR4Auzc3uxJsNMc359hk95nr9X/zxkAJP+SU0H1Q0n2Wdl1lrBlbBxqaqyRtCR3mMXDpeRPJ1M95jmYPopsCy9VFBxBYIdcV+7j66quHycCizoIZBRBzBILGHz6bAgNuZRqJpVog685Y74UWajzTtQsZcKG54cAQu4qLsylcUPeYixfqFZASLi6txBPAidSkHOZqYUueiYdim9/8zd986f3u1333vvOiylJcuzHCRu1Ow6Kx+PSrTI2ivgI2V/AYco7TPiQvDkmMNzLCSxSvB5qpQfaa9YcMWbeSUAuInqNE8Q0wiyYTLYHAnVYrCThOsuWxfn5PUpMJTMQA/W4RAB5KCmywNC5LjY9uisnmeaDF3fQZT3/604cYJOMgTqTx8qbMeqS69drbvexlLxsYWnYf5e/zGeKfMuwy2YyCe1K47juFMNZ9T+++dinplYBxSk7I/Eqq5bA9sWDsk9fAhcRGvTdezCLnI72wWzL1eh9I+mGcbaZeSEamnheZo1/mKrME0coMWleg/l6Zkzgo5kZMDADNKZBnqdy5hgqk4qS5FkoKyAHeox/96AGE6pG9uadejLRuFsCkZbopO+MAoLEnoMCK10TTGJDWcIeYcJgXdqvDUhWJIqxAK71XvOIVg1GSmHn4wx8+fG/vs9fVmrb3dp6SucCOcwgaAAWWAdGUdzEoxhRT5f5vey7VIttJ63W1Y817kKlHFMRDI8JPQJRupTfuruLs28osQbSV3sAFtMQNAQzlF7/DmCg+NpcjIU4y8FOAIK4r95177FpS4I45csu534kXTr2OLDaLR1iAa4NBKs/BIgHilL3w9R6w83QQF8jPTiLXLDmmplQ4ggFQC4tNi6Uqk6pJuV696pzcYXFPiqm8jdvuXsxBmCoDy9ClBdt57ahaZL1kzSAb5gETzc5CwgsSv7b2hc621aFdyixBdEwhW3bK/TTwztPBLCiLhImCaoO+C8tVd/iwqBQXM8Z2ADs3EhBOKXBvLbasuFie2BA3Gzu0sLj6dffQFKm9UtWxYqNYmDgyQHGgmAQWgwC8JccUrZ8kKXeRgCoEwoDaHIGJSswZv5wCIE7qnrmLkmey+ts2Z1lkumxKCqcELT1xEYWI9ciop0n4XGWWINoym15chfuZAnAMioiDcoGTRT6NYqwD8pal1v6Wwgh2S2GijkUASBZAiod717SO9bLC3FBsG0B7qMdc1yA5n9WOYX5X03rDDTcM/wemMqJ2ILnGxJIBDwOAvW5q1jEHFhqvwD1QOuxZIk1yTFiHgVWalSx9ms9w/XN+VFr3zeF+jkFqzN6GGMatgqg1iYmaQ8Y8/UYvsh1lT2YFolNAr27rVF6EQXEBAAsWypWrMcizVoh1u4Z8F8DkBmOMmKPaTFsSLZJ6YNtUSYMNIEDxxS2x0rb3YvuZPUNUC+mVUEWEQFQayIS6fsygPVxuk/u+6zho73uTsGB43Ee2pYqrxaUHoBJMQi4atEw9P2qR8xFzxiNCNiQ/eQj6L2TdKfeTvbc2U7I2N5kViEbGXN08b2BlkCVcsCoKI4mjOLc2l9jl9UWAmxgPwLv++usHlxIrVVOKEfXY6Lo6TzG7NNjArHwua10bRtfPG2O7Qh/VgmNgrkmc0Phxc3PWTT6zBca5xqRakWBiVLNDSczXfmzKio1i2VgPhmMsjS13f3Hrdy9Z5zLwSp70FaXf2RFnzQo3ISPmcI6Z+lmB6Losc5Rb8gh4PvWpTx0AlAJIfnBBswtlXa3iWPHv1KzyGLurnwfIKSrrSlklMsRFsaAc2TylzjPfgY0yENxPiSVsFFuccvRHTcDZVkeM0xOe8IRh+ydXShY+u6za7193/1OeP2/pfa8xNvYSe8ZfCASLSc8ATNRD3NRYUl6hmJbZj2WVL4p1H7ow4jw2O8t4W8RYyy9kFxO2ijzMyaXfKYiexL2uReAARLNh2y1lwblokkjioJSAbGo6vA4spyjKWPkVERgXn2VNZYUpM7an+F/5ldhmdsqs+/z2eeyWS++zfDYXVRILiK67t3yGmlDXIMaEjUm8qCZICVj97n1gYmPlYbl/98hgAU4gym3HTBMrt+XVa4wbpmoDQtZPZIoRnlNVwj5LxlFNN6/I3NRMPVZqzdtEYc3GGM6l3+ismGgkg1qZkYw3t/iZz3zm4IJZ9Hb1YKEUJn933tfUFmezmMCTq00hZeTFQonsNtYn9CAxBETb/eVTvpflZaUlegCC7+HyRMY+KwtMF3GMS6wJ88Rq0ypuX4BzqmSeuPTiaJROfJrrjsWYv+zdtm6sJeVd6bW6LyGLQ5LMmQeXXV2yOlE6FaFnDKKGOsB2TvW95w6iLTOa4grVYydYIW77i170otWTn/zkAbAMouSNrYgYWr5n3eLvsYd1TKJ9vl6TLG56jbKQGA1FxD7TvJgrie15L+DzXruZhB88z33uXXOPDVsw2FPcdwCauFFieckstyDPWgMKIO4agAUwT+JoH2Wqa22sJY4YtYRCUvN6xRVXDKDKKIudSkoycGMx623DPotsJ5WNcuntOhPLrnPhd3PFI4su1MMQL2o+zh1Es+iqtSFjAFbfY4CUOChjAlRAQAmLpiLf9E3fNABoOhv1EiHrrmfT+3p/R2S2MUH1a65NBlimN8KKin+KWWJCuiCpubztttuGALnjOrAjyaJWYdeBOrBMG76cmCjOadGFtbd/m11IDBAgJ4BFSGEMxPdN1hlH3orQhSoOICo2KgSUs7Nk7e3OkvwzTrL0GOy65N/iwp+PZLytc14XA8eDoPMRbJRLrwInoSyyLuS2C7lwd77nunM/sSeLHnhy470P+Mh86yhv5wk5r1KmSK7LDgrXhHmykkqrgJhJF/DmGnIRucoUN/E37rOQA9fEvQiQWwSelzCaWvfmHllgjBQwW1DGKeU5uX9xT9fFdQcOLDcG7G9cH5C3AMfa6h2CpG5XjSuPILFRhs+6AaJcd/Ngrsylml6/55C7RXYv0WNEiQfBsFUQRQrkBJRBSQbWc+ovUnbqztffA061pAbLAw4Ym9giFxTjykmBD3nIQ4YsfG2G0Zb39L6//e4pgFsZMdfd5GF0TiV0TTLaXEKlQRgN5fS7a60GIUcZK2LPllBHdSSm27bMWyfKc4Cz92PAQDJnJhk77qrnlUFhyYAD+GOdwAF7B6K7KAPbtYyxETFphpfiyfpaQ2kBKDatuYq5xdTF29JnNZ/R+55Na26R04uQE6BEWBCACOKg6XaANJn6i5yHnbjzkXWZbRlSLM9i9jNNMrwPcHLhZVjrPu4pDLQtSdr2ugETJic5BJg0SVCjqTxImz3g7prScq3ea0qzgB+XHpMFopIcPg8gUmJsdt1Y5TWAzEpbNGKwLLPfjZPyJUCKiVp0EnFEAsm1Kvj3Xa61hj8OEQTqPRl7yoaFUzwGmrEDpBRQgxLhDR4CMOVVtOVO6z5/kbOVeBHJ1PMUaqaewAdeBc8hycAqu56fnbnzrctOKHxO1gQKBsdPwk3F8jA8MUZucg4+m9pLc9Nzvb+riRnhBC3htJBj/QiFxCCxT9YyTT1yXT3m7f8UVzIMkKbTk/gbAM35TKQGyvP37ef7qV7W57Ti87ApJVDcf6AAKOrxxYcQC42sS/jEiAm1MMD6K2Qvdthozs/izmM9khopdzpUIzMnWVduKHwnCWveKoha+wiNDD4jSQcvck2fGYiONSCuAiAwJu6xmF0WtcWrjhGAWcCUH4Bib0CgNs89zUBtysbnHjA7QW1utxZ7su5AnVW89tprB4BKn9JN11W/k7KqKLBXnbHQaSj1borzud3r+ltKKIkRcdHFVHOGur8BnpitGKDAPIAX9uDOBuinJt8ORTL2xtX42vUizoZx+t24MCySgMbNemQsGcpNZ9Mf0zjuWmqmnvFTe80DzGYRIscgPKPsj2d4kaVpO2OiCr5ZDkyMFbGgDQx3WZyDABnF8xaxGF5crsjU2MdY1n/K30jKAHXgycUDoFzgRz7ykQOTBFCsX72myFj5VG2Zxzikl6dxwHJtyfS9WNDYPm7jBHjjxrsWRgaYMjIBU+zWw3e1bd4OhX1WmRquMW/Wlyw9ELUWsw3Xawzj0572tCGc5P/xMsa8ngU8z0bG8hgext/ciGkjEKpiIn4XZjOnQPQi5dQgGgsAGGzP4pqnIzpGiXWKdwJP7M7/xabE74iSmzS9sHAxz1q+cBL2ua0bFgYqYWQrYACUAHQ7otqE1rbbzqp1FaMEhH6ntLaximGK/WBIXMxsw8RaJYswJLuegK1FQ9Fd1ybpXecxuam5Vyxd2ETCUlzUWAt7MDS8Hwk3XhEj5afX4gGdxzVFjmUeTipIgjZ5QmsVRBEPxpBRlLhd1yXtvOVMQDT1iEqRgALaDRjF4RTKe80AAAAsDkhyRQGohY2yA9EkWEgG4zwXXA1BcJPFP5/97GcPII/NKbPQ4BnoJXG0DtQ3saIEzdUqytZjjqytuDDXxMOYiQN7j89QrSARlV1QDJPCcMZGnIhhYpDEXBWL5xrrz2OWgGj20zNSKixUfmD+1qA5wErNt8QfA0pxJQ2XHUwXL3YxwRPzJmmavAGCRmdgh7xJYqO7ljNx5zFPRbDPe97zBubkJrWqY9G95mb91IEFaLL6QIC1577mRL9IC1Tr4k+917Z1+bl2GjtjhJTIZHAhdIaS1U7nmLMIXkep3TcgBXzGiVsvJoexiw/HoDBQcf/F7a655prhpNEcgaGIX+kUVtqC6GnG55CkFt+nizoWowRMyMhcMO6ShZKb5gBTxfizmaH2VN12/HqVFovcVdq1GtJBFxALho2niIxFhN6QMhUWbf+DXcmJQbQuDIrOja/1XICznidNUkjrZsUZgWjvc6ckQE7DUCsDVYyu/hMLFWpQEmTPu5rBJHvIWXWNqaVPXBVlR5SVS2IMASLXHnB6n/ESPDdWQFRZRwVLRiuuKYaqgmFhT5dLxoJ3YbxVNUga2q1EOYEoRcV2MBqxUUk/7NTv9XOm7njbBLa9zzimMMs66eUWcmy3tV5BFMYIwXD3GcJU8Oxy/Z8JEwUIQFEyowVOgtmJYeSGMVUuvkVK+QEXQOHCtnVfm5JJ22zHqwX0QEqI4VnPetbAQIUgxDztLpKBz7EY59VyK/dl7ICjh2tStSCJVEFUKIGhskCMcSy0MVeuI8COTfvbHIy3ZI8vlxguY6a+N8eiYKTcdusuZ6GLP3P3sR4MBxut/Qm2lWUOpkm7KSbidwDJ4HHdhbhqyRPPjQ4IaSVvsRcgWheGeBMLzx1Fr1tBt7EASm4AkrRJwB8QcO/TdQeYAl4xw7p7pALqmPu/roSpZuBVB3DhbfkDoOJlemzKemN+U+U0YNX+rTECpgxLXjMGEl6K87nvSXR5r3Fy3cqYjC0mCyTG9n8v8lYRC+VpaKtovVJOXgcBqF7DbIRZrEkVI8Y0O8uqJ3OaeW9/n8pyD0k2hZvq69a2cAzQlCeIIB2SrjCI/kTXd7X+T8VEA15A1MLELnsgapEqxxEXVd8l5iSTL1mihIjyS0ilUxFgAKwpiiZhbesWYH5fV+LEgglQSyBhxRif7wGgYpS10LomaHqffxbuVzUM7i/HMFfhakrQYUauV6KLUgNY1te4MWASVGLOXlsA9K6S+RIO4RpioRinxIWKiMRGKaPYqDg1L8X700av1+hlW6lKfuzx0ikbYPKexK1z7lKEhwBX4A9dlnzdGxCNxEpwfdKEuLo+QAANF8+z28ANa2slC+7/ae1mQRMurIy9h78BEh7ikzXo3F5Db9AqA8XWgLz2Z2IrylsojBpQu5CEFHqfvSvp3ZMHVxNY+j+3neV1rdkehz1hThYRFoWZLkz0rhKFBIaULXvqxT+tNWVjMUwSeAy9nUwMeXogZC0hBNa4mLT/p6GL/6t7VjFh3iQlE6JKlYDnfF5dm2RO3drnJtlNKFxl0ws9pgfBGd4k/KgnPuxKTgWiUdRcMCqNkabDUUTskfsszugGxUBZdm6SLH6OAvYeTTXET+1S8ADOtn4BB4zWgubqt6y0xwqr25UjjCUUfBe2ho087nGPGwrgU9TfW8hjbtZZTNSU5IRrFVjHlhgbrNM4io+KkwqFYKmAlAGLS7MuzHFsbmOk1o2qEqF4vCCJReNrjQK4HHyYyg3AR4mx1ZwSACiVxon1p7wGgEqweo3RZ+xi/HPGk/UvZMTY+d3ay7ExZAHTO6WuY+OXo3fErhm/xEa9znuAEWLe2da7CyJxanc+P10wK+EGuEkVRLFO9Vwsv4J6zNTD4rHIsFduqIJ2GXJUXdzUT0xV/SngEA/0npyzMjWGZKFThFtuuWUAU+CDeWKglGUdgEbG4jSnlSlZXApKwSk+oDQWxsB9eA0TzXlCQiMWUoqP28/KdR8jeNb/AyyGSSKRYZKxN4apHjG2wjvCKDfffPNQvmc9MlphmtlpZjdemKjPBbQA0vPYErZKvAagAbLvAaYAgQdnDtM+cZHLpQ198E4RH3HQmmCSfKUfStjoNfJBzhtIz8Sdz0UCRFQbKIrPRVBtcVCMVHzJIqqlPrKiHlx2zTIAqnIT7mn2OitFMjhAFRBivJJQlW0mvlhdLn+fXUgAOsXqlMd3hdHu2vWd+n0ZI247AyRzbCyFRbBRr/kJADB3IOq1TefcHxuIRqrhB5Ri9Yysgw81bwZ+1gbjJFaqVlgCD8giA9aY9etvzQkgrmEmBhnLBIji10rWUvoHdAEw4AXO1rG4vPABo4gZW/uH0jD7LCRrtXq9xh9R8EAcUkdN4A59T4J2F3Jqdz6SG1TzyFKINdW6UQkkrpOkEfczBcwt8BEDgNVyt5WhGBR/axHrcg9UZaixSUAaRlYz+ekBSjHQfgONzWmpZxcSQMp7t12sZwlAUz/L/YnjcT0ZEi6lGB3BbiwYRgyIGidjWKVNiB2btMnA/GSAJOqEeGwYYWyBGobIWzKOQj5ADugRBspYA1Fg6fdqzJN8SkVJxht7Tb8I8XmkIN2IwqCe9KQnDWCamOni2l8udd6EA1Wu1CSTGmte773uda+BMKWhz3mu+TMptq8C0Lj0FiW6HWF9U4bAfanZ9jZ2l9csVDuGMAL0XFZdqQ/mILZp0fmu7ICKW25RSgiIc2GwrD/GcN111w0DXwHmogBlWyDOwuFqKnUClNzF3LP74xKKC2H8kiT5u/Yej5WFkjoeWcMYzeMf//iBNQojAUds0Joi4pZANOd5MWh5bCOpReWNSYD4TCV1CIcqAMkSiRJxPwRiqhxyfHssJJU99YhSBVFiHjF88W3kohqj8xijM+3ilHInLgkLW0FUvMLNieexxDn2tFeylOcAqRgUEOUieWAJElDAkfuapBSGa7Fzmbjtsu++iwDaNBHJbp99s/DGBIhaFDkXCJvBro0jw2DcMXb3zaVPcL1uWSSHqGwnkaw1rE/pDHb/lKc8ZagfxRqtGWElhitZ9Yynv2PEKtPsfTagrZ3ICIZrrXpgSwA1vRm4p9a5NW+t1jPEIr34/DFJkkx0QViPt2rNZyyQJsX3vM249OeZZDqTYvtI4neUNzcAOFOG4G9YDXE9SaZNPRurq2+hGzBufsqefI6kgKRRKxavxQhYnMkkm5eFuo8AagwkLIQv3Ac2ynjE0mJPlFE1A5aKjWL9UeCl5OmtMuZBWV9A01p9+tOfPngyxhG4AjTjyEBPBbC8htGKqXL5JTp8D/DEpMJkPc/9JMJQCIAQlu3HqZNe913HbBTpN69LiCtJJvOEiSJydCD9D85Lzq2fKIV2c/ali4eSlCF4TaYdKGxS7pqAIjKaGCVXiwXifomBAOuIhctVkl2lBIBmU6ZuzsmWem2YOCDFwFlfxiiVCu4TMwWgFhA3tW6jnev97VJ6Y1C7azmDCWgKHdmxdNNNN13arTQWP1+3ESMNswEmIMUuEQzKbQ2nNwNQZejNqTg+JiWEVTebVDl2r6JWBNF1p+gyehFAKkzCICmR7DUROquxO5OYaC9pQZkBmJrRgChRXwcA1IdiVBbYmDtE2uJ6i1ncFZBws3ICqO2kYbxez9EYtWxkagnTnAXTlFAClMZR8i67rIBA4qJiRcY9VnhhoXdKT4kCpMBMjF2CVOzeGEsGUUqAOKUxeLaHYkbWu6SmtYllSgwKuTD8wkzqn+33zqkOnvMaL8Mce816rtd9zHPZJgZ5szFKSsnMVUTIC7h6vdZOn7WcOROtZQiSHRYBgKut/TUZFtMU4xvr5D4mNUAMhNF5jyl/s8+ScQWUsvRcQuUcMsbpQmTMASwW5XmxYcz1ovos7pvU8JEYu4f4mnKkuitpHSuM1+QnpWbkgKnfASrFZuSU3vm/19QrIx2EzphD4RqxfyWDvb6m+2L0z1MyF4gFYxSDFzFvmKhxRqp6h9qdhZxJTHTswrIrRMBe6U2EcnNX0HAAUDvktK7nmJs91f2eCqBzdudJ3b2EfYv3GlPKKAupvlESjsJ5HZvxmt+xqqnHMh+DrFtPbfiIYdq2F0E+x5pOGV/KnYS4hJ6U3SmnUrInfIBQMHbYKBClH2L+Sp9SFbDu+o9F2pi0hzBJmsDnoMsII6bqAZkTRmyN0Vm49mdWbN+rGXVzFg3LW0GUVZdgYm1Z3hpz6n3emFTgXZe93MQc9kHqjg2WV7xTKRegVOqR/fKUURjDmHsoEcsZNMceR4v05r9dC9XjOckOr5TptQKUzRUXHVPSVBtbkjTlNWC75tbvPAoeW3rOtuVZ+Z5jlVqIz/iIIQuBpOTJ8zwJIUWGCYjm+bMcv3NLLKXcCUhmZ4EYXS7e/8XtWBDvGQO0qTd5WkDch8VY2WjKyLgwwBSbyVbaVC8wXHY3ea/X9sloXKRUL2iTEZ4q+ZsUf/Me7JbKMeF+AlHiJ8OIQaXhMOA1t8v89cX6ZmzoA/c9BCslj1i9eDMPrtcN7lTffdI/rIurx/zyM91v7ACRScdCiRip7JkFksB6tSxTpLpfY3+36bl9AE9Sr9NYpaG1WlyW1/hSNJIO+Ji+BSUmzVIvLv1bpTf/PbAcWxsnAdWaIA1DNYfmTcs94RegKtaNrZo/emH+eBtio5nfTd91LFLnjk7kLCbemLxLBco0QbK5oWbq2886iZxpnejY82i0xSIzGRB1AzKQnkPDT2ohznoxzdVNakMd2AqwFFMzjra7RckE0bF/9bMWD6aqVKYeBHjM0pvjsTjp2GtVtl0rmUPzZZ7syweWWJSkIcbJ6GmywZOg/Mqf0mG/XtuxS0gUEPWANRgnw1SrgpSOGWdhkvZMt9PKuWpVFosFYXEAShnKSLKV3M6cMb8sjs1iTNUXKt2Q1TWG2Gi2KUowCbJ7XQZfzI2yBkTnnkQ7BjEHwjLIhXniNeSsLAlZ85tjnNOIx/vqqbOL3CmVXKgjpxMVRG07t008oZHU557FOO4ERMVGc768rYoVSP2uaN4CUUjfy57tstB4ruDSczsBJbaixR9GrztVzkpP9/b0adV4Jbubjl0BtwkXnYdk/JEGcyhmjYVKImFRQDRHPCMfcgdieliU3xe5U9r6dOs/x73wwGpLTluhhb8U6MObs9KFc/fvovQWhkUQaxABomi2xdMD0V4mba5AtyvJmMrYipVxXbB5Lov4M+VUOma8ufu2xMUCn7Urs8j2Utc3RmTO5AuwJ+47j4JrKp9gZ196RZhPGwDSJWpK4f8hS2+TT6pXsHhjmfPciHIn22nvfve7X+ridhZAuhMQJZTXIpBxtFjyvEYPrDAlZ3m5K8sCWS8ZO+6gGkIB9RRnY/xAlOvu/6yyblbGXbLCPCwJpouRsZ15QFMsD8HAOmWZc1gigKU3N9xww5CpV1QuPHbsujG2e8vv1r9ewRLXjE82+miCJOFEFxgjib29AFHiItOdnTviJhTgR3TDEQ+i5Cxv67oe+4LpSQrCZSKzDVQZmUYWEhAkTbItJA/uvZhRr35xkd1Jm9DiUTB2+pnmGOeAqNdsSsGgkA1uvSw+d/9Y9WKszjevxfOlF4gZ41SBUiUEAM0pxKeVnaZrTTygtGC0w2MZCDYKAFhcC6Y2tV3krTIWB1a0LXNL+bj0wFTMB+PERo01tspwqSvFeoRNFja6e2nnLuVOKbBHIMTsGDz9ILjzXgMEKREEAOZ7Uwe0Q5Wx0F4vd2LdIw52iNnYEBErRdr09lCj3ms3uI3sFERdJBBV0sT1TIJJYawbTY/MbFMcc3/IMVvheu8YvoQd98T4AUqGSI0hUQbFPbRoKGHOslpkXsLw0QvZeExUPI+CA0tGj0ehf67XgACAGGvec+wSHcHmGRw5lwqiCvBTXglreGynIW07A9FKsyl8SnPCRom4qJ0bjmuo59Ys0g+AZ0wlkYRJgKQ4EPeFUrKwmCqQZbyMLSYjsK6oe5GLl8yh+TCHgNPJDeaJu6nhDJcTU+WCpuE45U+HsmMC0in16bX6wZghDpKrNVOvDzGDZVzpx2lk5yBKxOW4LuKiyg4iQBVD5dbXOq593GF0VlKZd6/UK88lAWG/tdBINjAQxfeqHxgpMTUgmxNTT+PGLHIyaWN6dccNxqkvJoPHpQeiCYN5DUPFoMx1Toc4z6Mv9lWiG/ID+ndIvAppEc/rsGWM6QKvjRE7aYhr5+58aLZ4BItaQZR7r6jYDaPYOaxr28YkhyhjYYyMCQU0pqwrJeP2KWmigMaS0imF8rwEBgs9dkTLIhcj5gm5YATFthk9jBMT5VEAUb1IvWYTBeaaRidLfPuukkw9QgFr2h2T2Kj4MzaaQx9PIjsHUZIjT5V16HtZz46uh0yFSR2zkrd1cK3k+RysprSDojnewhhjoYCUtU2XG7E11pmVXraC7l7GtpgmEWgetcqj4P7PQBJxUKEw23mRDfG+dO86VnKxTlLBYjdkdobVTD3DIyELQL2GtJ1Edq5BYU5ujFIrEK+n9YlbiOuJ2wVEI73C2mORdfdat9dyAQElyysziW2yxnZy+N1r2CjGKqwiNr0wmYuXKLydZhgmb0F4SywvIGq+gKqQDaJhLgFpOkMdo0zFAmNKN9SJ5ih3fytJx603juLRJ9GFC6MhUD/t3CqIKoz1nD6Y4kDcmF63pmNmpz0xHhi+cdPQVw9FyQns5Yq39akUQMdAgehLX/rSwfpiquva5K1bpNsas2MOx7Qy1kHIPJkza587DyiFaTyvEgNTjd4kSei1k8zfIcim+8qas87tYsq5S/F+JbaNM1cfaUM2pmw9r3IhIBqrK4PMsjoCOJkz5U4STmh3rMMCmtMkxfeA1GIRSAecSmSwUQYp5U7io7aECqmYg7ExjtGaqoQLoz29KEszh4CSct/vfve7VG3hpyQhV58xVBKoJ8KygaIvAUDr31rnjWGfGH7EeW88MzFn4RKyDeZcGIi6SKjP6lJii0L9VkTgXNzHAtGViPR2KCzyVqksXeadEoqr2fIpvpzGFYySo3jFolVC3HHHHUOJVFoRjsmUbbhJcvSubWGhd8qmJKEQDIXGnrj0GCdDyAjSGfpCL5RCqbYQF03JWsugFrlzXCXuhBDlDFRAZHwktMVGJfTsu09LyalVDxeeVRDvkTm22+ZNb3rTpefFSiVAgAF2tSjgZslikURSUM8wia3Z8eI5WV4JKBlgzWmdr+5Ia/FpRwXXk1GrOK2SpxAPIsasxqgtOOU4KU2r0lZY5Lne78cgbXgqUscieuG0Sp6DMAwQ5dKbS8aQN0FHGE0g2mves8id4ypspSrFeDFOjFAEGzWeXuf2R6aM4YWBaE2GcDFtd6sgKvibc5gouRjqYlnXS8Y08WZA+eQnP3nI5mIvYmtp+PvABz5wGGNM9JnPfOYAlJSWy+hcGr0Y1dLpa+B9TlHMNsUeiHrI9gNiYG3OlOcAVt9XqwBydMMil0sdU94Bt51LL2bHczCO6dCFUeVobAQkB90toa++WLvWNiZvnQt3VRA1ZjmXTCY/daNTxvJCQZRw1SU4uJsaLFDgiK1a4nriQB7LAtksdRcToMToJZpuvvnmAdC4iRaTxMWjHvWoYXFJQt16662DawiAAahYG/D0OgBcl7yIAEeBep8hy4wxyf6nnA3Imu+c304WtnS5ZP6MU3YwYZtcTbFS4wosJZQwVKVsAMEYp7vToiPrBd7wxoRJauNmRELVg/FkpKY2ib+QYvv2d7EKbJTFZXkjmpTYysgiA1GyLJL1UnfAUMCrr756sLiMEWbIEnueCKI/4QlPGBTT61waCuoh5qZ+zucAZDE5/29ZZOZDPBtb5U0wfpKDEoYAWIwJM1Zioom0dofHXlbVq//NWIbxY5dyBrw0Ci+0Za4IfWAI6YcMvhgfEF3krhKcybgy5siEpGvN1BOxUYbJ2Oac+k14cyF1oqTGhRSDKxJnbSuI2l3AncdQ3XR6jS4gulmyW4MLb1fYU5/61NXtt98+jOFjH/vYAVCBJSUFkqyzjQ7GlzsO+Ljk2X9v4fX6vFYQTRjAg1JzQWVBzZ94k98BrFZuAvjHOpebkmwZE3qRjHFOsQxDykm6jJ2wF7fee5dTXTeL8UnsUyjEuo/QFRhk3SIcdISsG8+dguhYEw2KKhPJ5aNctmPlfepGWQdWwwJaZJpEUY2nEhkM8dnPfvZwzrl6Uoknrna6BJ1FZydgfMXbjv0ljCAwNX/qUll9cVaKLpF1zHHuWk1Rpf2dTjCEQBTjFGaJV6bqAsN/xjOeMYRiHvCAB3RPhzh26Xm/QltpPchrqh6WJi/x3Dw2jefOmehYM5HE6QCljHJioxgOy2CxCPjGMiyyWbJgsJVrr712yLBLJOmSDtzETI1pL6N+FpKztbiZ3FCMlovvkThpgvfHpPQ9pR77P2+AXjBQ2rdhncrRsFHuPg+OgeKxCYcJjaUksCfHWA1RJWstVQ7wRjllTTIhcZpgC2cB0U1y4dn5KkpxxEYF0muCyVYtAV+Kjz2lieoi66XGRyniE5/4xEEpgRhGKunEJazncKdiwvvSPV3AnRueDH0yxB4Uttb9Yr6UHGBGPC8Rwtrn4Dw9HrEm33OMzGnT/WZMGRlrXthFQTjdMJbCLebBvCIYxlQsTzIqILrU5t5V6phgo9pucukriEqOSi7xoIx7+hOMzdmF14mS3Ji4m0WAvSi0z9kohDtj9walY23zd4tslgTUsT+Wlcut/lDcxwICbrWWDnPFciijv1OMLOnE7XnLW94yvA8Aeg+A5C1w0yk1V5Mx9FDrCJCBsc/JtlPuJ2+D8tez1I9RxjwzUovv7d6TM1CCI7YMAMyVeeCWZncTwsG4jY3poYBqGwo5iTdjjJT+SdhJ0Inlx61HHBTli50CWmt4diA6VmRMwQV83/zmNw+LJWJxiKkplJ3SifrY3ZZWqkI+6EEPGpIQmKj4j+NZSMYKGHpEES0sjEeMEyM1N4DZwvI+xg6IitdxN7lCwFNVhThdMp3Yqed4FYwiS48JM4zHlq2fsi4zZ5KBahuNo7GziYKhw/oZOs8zXnqNYlD+D0iTCDxESRVDL668joHn+fZoFsbduq2NmxklYylksi7WPAsmSiobTQ1XBVE1i4Ln9r26saWweJrU8UnBMSPkoe6Q9a3bbQnQ9N5qiPydRQdwASZA9T6v+elzAKyfgBkzet7znjf8/i3f8i1Dhtl7sVHuKE/DIhW+AaJT7+WYjGItd0IuKLPkEoZER4AoNqqyApAaUyBqTIHoIUrmn0fEEMumpxTMWNQE0SYilfWEbSq/Q9IqiCp9QgrEmhXf51C7tsZ5NiBKUu7kpiwMCyLuI1GK4KZQcHG3XslN5JiUbRsJ8FFMsdDEQ89KzKEwgQTWTTfdNJQ2mUshGtl4big3nruPCQNbANs24F7krVLLnYS6xEfFlQGIpKDnEwYTIgGyGKmk3aGKdcKYa1IkTgxAMcVtj5LO2ALIHOiICHDlI8JYxhXzl4jqff7sQJRyGxBue3YPxLoYOC4gV7T2Gh0r4u+9dmzSi7mdZ0MQn8lTkPlnAG+88cbBwmOfjJ/5BaDcJ3v3eRz3uMc97nLq4phhPKYwTXu/PAeMUyYeWFLwlDsBTaDKJaUzmBXmtI5ozFkSShoLR/BEhTLE9N/4xjcOcU3GxPO9NdRz+6tgs8r8ZOaNX8SGHwk7YSjj3/ucWYFoxEBQNJYBlQ574nYCUQBr50vidnE9F8W7XMaMSd3okNfyfO/3bSSLn3KLbVuA5kzdHQ9DOVXipTpMAQSF4klStWz02A1i7VNgjLjxkiBYWI7HJhRc3BRrAgKYKnZaexbMWQ/G5raNled9PCgeDs8mpV8MSS+TPiVxKV4PRBMSicAenpXnkACleu3nzw5EM0guVvzMomBp8pqkhhtlgXKk7OIGzkdqsF92Xq0dtx0bveqqqwa3KMeVYE56mibGB0TJHJX8IqU2lgEUyIXxlKlnjMS3gYqwCPLBncfwjXEM075IjbH7ydVOdUc1+qlB5uHInTDSwkRpY9cCJy+Wq847QsbEPn0H8DR+iJs4v5/GuVYG+b/SMnjDS/bduQ4yWxBlYSC/RYNS14CxRULxBNZTZ1hl0++HLj3GMRbu6L12VmKBYkcWuIQgxmDOeBCUw2uUXVwU0KbxcHsPc2ZQuxbVFcbNmGHwCsWRDeOmfE3yyXMy+Pe9730vY/dzH7+E8+i6ci5JI/fDGOT8o+qqMxyMiIQzg4Iten8AVAcy4OlzjIn1JwQi5ul3XpCdkoy90IDPBMgtAPs+3hQDBagRgbouZweipLJRbnvbiVrRPUt8r3vd62iLtbeV1p3vvT722qb39WLSREwOw+RWpokGa27RUgq7RTBVPU0Vi2NYXmvn85jd+UjGIye3qnwABMJdwiTAUkxQqMtGBq+lRV49fnyuUuccUxSyYCh4NgxHTTzmAeysLR4NkOPSi2kyJoltes5PNc7ImMoSzDJMEyPVkyA9B3x3b5wU4POAXROClz4eZFYg2ipOujthnRVElR6wItiLAWORak3cMbOXNp54Xp895b3piQAssQUgijkEKCk4QGAQMSdznUPZFrlcMvbcTYydcQKkYs7YUWpxsVL/Z7QovP+HOe1L+0Hg6F4YgmzKaBuG122xQJRxFgeWyLSu/K3ENLZuswixFsWOGRyf5ycQ9XpCUL4bU1XzrBqodniCQbbYGlMgGpkViFYxSKxPunhTtBSFExQdexEXEWCe+8LYpbQJovrcpr/Z5vOn/K3XLHIlJBiShAggDTsSsgEIDKXXZO291vMuljl+q9ALHhqXV60tJsXVxKaQCuze89iZygcgOmdpM97mn5eJ+VkT3HBeSvpmtOsAPnDj9c19ylOeMhgLsU/jIaTEo7X+vMf/JTbV3aqlxVhtZ04dNIEtwFfXM0w/olY9443953pmBaI9F5G1YIlQcjcQxcoN2Q4HRNu/P1aFO08Wvu3nZQ4puAWMHTGGQBRwJvnEBRU3jUuGTfUa4h6zO1+F8lrz8gVieIAG27/ibR20JJiQC2PJW8P2Ae/UTu3nJdvUc7s3rjoQ48VYIwhVzdZnPUgmMcY8HYBIJH/8jQoRrxkbbrjYp7GwvghWj6EGQH2eWKp6XGHDCqJEMorXBNQ9yKxAtCcWTGpGXXxE8FnMx01SSAPUYy+L4l2cZOwtXMCIIZkvYGoBSi5xiyg9dkDpGca4povcVTKmGKcxBRwIBl0IiGJmmJfXAJATLoFq1Y+TGtpt/m5TbWYVwMW11ngomXSutIy5sIR2gEC0dy3YptpxjDtVO47GSZhjrBNTxrLtDGe9cvsRNGzYusx3iY3K1GOigJbMHkTdpMXBmsjsotpuhKDswBXLUeqwrknAMckcjQbGqQBcbaMwjGJ8bAoDsPgpgQQipb/yyiuHRdzKHO9r11LLnegEY5TkCRff8+KEDJMNKVxPOmKMT2qYTtMgJltX6SxA9BMBAppAEmCKSXKrlTLSb14mELVWgKpYJ5eei58sff38xImNB1YOL6whhqR9b35mHKtRaNcXTNHdybXl/DfXD6gRunz+rEE0+4Y9LBbxMm3cQtkJZsMNdEOp36qyKN7FSuaQYjN2rLeFycJTcslDWWVsSRwqSo+Zpm70UJtobCM9j8pYcuONpRIfQANIxAKxMR6aOCH9AED1uIt240VA5Cw9NwCppChdviRrEB8P/5f88dP7gKpHgNbfJIPup3WhtFFoCGi2a8K9ib1j3ylfYkhSMlffn3vddL/WJy8Y5tRDNInvkGQiswXRllGyLhYFFlNBVOlC2MtyfMg8JeUo3DFzKGDPpRfzAqJRAMxUi77EwAKi+yIn3V21zkXuVVvkZ079dJqr2Cfmxs1UrZKt01xP4KoLGv3IDqax/EHvGpKoIf4eO8QUgZ55xSixR+Dn/2KJYZk2xwBGGW8lRgDR3wOlmigm6WPrkXO9vEe5E9Byf3Cgty5ct3AR4HR6bTq+ZUdX5qNl1fV+Ez7wnJ8B+3i+eb/P4jUZg2FM7nI1M5PaJECwmSK6MTdJWCwDzKURIPa++neLXLxkAaelW3bbJMvJg4gLKktvLiVM9rHcqVcZcVaf24IoRmaMsE9baBkfSTsgKk4IVMRCddXC8ulOzqcndCeMjz555PcACqDkYgcwfCf3W/mP9/ksYAMUvV9cEwtsRZxR1t1c+7/r9n/uOVD0u3Adr0SiSAmS332va2IMuNC8mXZ7cIy0vxEnxhzdL4YeEA0jJYAZqANz9+Kn6+a2ey3dyoC+8IBwQiTf6Z7DbmcLou1iZAENdNr517pR1k5CIjucFjY6L6lzKCyDgdruyc3EQMU/LXIK4DUgSwnMdc7/3geX3nWu29AwJptKxNa9D1hqvmEsPbi8Of3BuBpvLFU5FADC9oFSTmXl1QELWWeA4nexSSDpdeOe1oi5BsyssrMclZ34Z8R8KylStym5A+QAKZD0XA5A9OCNuGZ/A6j9BLISxmK9SSw7LyyNQEjbbMT9imXqHsa1l5DyGa4LMPJchZMw87BbWMJY1PaPfsag+Jnkk/d4MP6+i1c1WxDtCSaDomMxFURNPktlwGoLsCUzPx/JXPAWJJEUUVNsCpIkkrnDVM2lOZaIShONuc5llK4yHZJyoikdlKZkvNtQQb4PKMkiq8E1poDUmHGNsS2szfjJcN96660D4wci3G9sSqyS/vgZdta62QTouSeAkmL19NcEdlgjBuz/QBJA+r+f3p9+nMDI+3KSZjturfgbRkL4B9sGpvIfaXtXQc/vmKc1ZTwAJDYqZISNBzAZDQ+AmkJ84lqND0btXt0HI8AoCSMAWn9vjHhNCU3tDYhm4VA0N2BQ00zYz3T1xl5M8MJG5yM1gI9xUPKU56RulIGkWFxQyQMZUN4F5lQ7Ec1NAmwUj1IKRVB8xiCbBk7z2ev+viZfrHmALX5ojDG/nLQalqn1IKCseuEajTu32mfEzY77DUwAaPoauE/Pi1kCQ5/l+4Ca381Vji6ZKj0vIy66+1dZQK8xUYYXkfJ9vb9xDUDWOsI0GQ7XAkBrdyagz6BbdwDeNVtrADexXuNiHL0PmHpeLBSI5pgdMt/VWSSU3SSaaLVf2IvYS10QYkIUT0urZCIXmZ9QCtliCxuzwBaAjjnzGuZhS6PXrr766kvKPEejGKCjYCpFvuu7vmtQSkpunU4JRdQwQCvuuZ40kPIgrjbQFq8Uy8OQgCqjBCxqdzPP50BBAA9UZJ6BAzCRwAEigDEM0+/c7OzkqbWUPrcySL9n7/lJdG5TCZXPZHhTwmS9pBVmHae8171ZTwBPX4b0qQ34c8MZcTFi7zUGwLM2OUkSKiEG//eTgSf1/mcPor2OQxan7Wwoec3UG1w7X7j1tZxjkXlI5oL1xyxYdx4E9kZJzBklTmmOWJ7kE4WO6zi3+awM27UDOBUkGCHlzFlHbZZ96u46a1yM0jr34JZi6XHDPbjlXss+b+64B6aEbABDYwgogAbQ5LoaU8wNuAAQQOsBME97eGA9QeEsJCcB03HGSukUg1uP3M44uieAiy1aX9xyf5tdT6kCsA7DnqdKNSaz7uI0JrW7E7Yi7lFBVJxHOQerjJov5zDNSzIPcREtall4bhqXnqIDIwpgsWuuIVtPgdKl/aLmsoJBlLb+H/NTm4lhS8pIbAg9MejrmCaRlAGK3ERr2MO6ljDFNn0exunB+6oxS+MCJIAlkOSCAkVj6XoAOcCMywpYNsUhz0LyHUlC1YQbQyOskI5Jea2e4eW1Om5phelzGV2MmzFw/62ByrlT6blhHhzOKMae6p1W8vnt1vP2uZ7MFkTrDbSNNCwSi0b8Jm5MhNXGRnPmSv2sReYjwBLAiNlhF1x382mRU3xxLYwOwFr86Sh+UZJsdOuy1ngvsHKtSmJcu1IbSYmU2SSLnWJyYJIidNniuOWYpngeMAUkADoupbUPOIwTJiZL7POBo3Gz5jFPzDKueB5TJfrienOcdgWzZOIjnnM/teev72MUGACAGUD00z2rDsCcaxNv16vUyFgA0yQUifWSUit/x7hKqMVDqUk334Fxc9uNieeMVw9AWxa7bgfTmMwWRMfcneyAMThcepPE5Yug+a9+9auHMode8HmRi5ds1ZOlt7/Z/MnGY6bZZaL0SdjGa+Jg3P30RziPlm5j2X/PAQeMEBjELW63GEd5gb+YPLakjIuxf+ITnzi8R4zO5wAQSR8sHHACjuzkSd1iBCBiUoxIQDL1lOloD7zjkvd27U0V44qEpODc/WLDQCuAli2ZIS7pQi/MABzruGWnUt5bk3A+s/buDGhJlBkHBuayuOPbTvLMZzFUxjAnnlbvIJ+XJLTYu4qEep913uq1nWRNzRZENwmrIs7B4lcQNTk58RClT8fqhY1ejPRcogCOORTgF5bBSIGlRU9S7uQ5D8YxIFo/Z9sdQpve11Mqyitpma2E4rk5krgtsQFmQhOU/GlPe9rqOc95zrAmvY5lBkT9vx7PCwiT8QWQPh9gek7oIwwzx11vI9mnDpxSwhS3OaVOrs/PgCjxN0DUe5OcSajBZ2ZsgGitG22FDtbYZQrss4MqbNTPnAjb6q2fnmM0eC7GkZfCSAHSno6nHlXJnPtYJ6cpodtbEE3TATsyUPosVGKhyNKj89jMAqLzFXErDBTYUAoxRQma2kQjp1um3Ok8dgWt23IJADBGx/NSXutuXcIIa3zwgx88ME0GQrY8BeTACFAAWyACGLjl7s3nCkNltw4QSEvATQoOgLC07DoCckARa0wxPfDmEgNvYOieuM7ZjZRxSPKkFr/XuKXfk3xyba4191evk17ST/dT97C7ZwbB/VdGD5D9jfcDywB3/i6s++abb17dcMMNAzgywr6/J/lb31ETQrVi4izW0l6CaFz69BrNbobasEDMRIICiC5ycTKm/JlDMcOc/ImNMn7p1gNUuMcaPQRggWuUYGqGe8r19F7P/ykzQGOc1SlqlpJNHS1bSikeUNSODYPm2qcpCMDENlN/yEgkGVRd8uqWb7rmAGSKyLEuAC6LjW2muUeOxch2zjDOKhJ6AI4AcPeNGQYEARkDwovwHAaaygQMuZ6RBbjcUy03zPhUII7ktexear2OZNFVb0gYRe/VhLrmnM/Uk/Zea1hoyhivk70E0SoskfgnBYwY8GzpssCqG1hjJ0sd6W5k3XhTGIxTtYVYtgclASZcMSEb5U4URsmTrYtjLd1OMq/t39TdQBFrCShhbBic/2NzvYY3+T9GpeuYahHhJu9lBO5973sPIAQ4/dwmU+6zXYMHRgk4scmcH+R5AMrdFi+sQgcAIvB2LX4HcEDR/wN4KZonQMt15vidlHIlBhsg8r6cVLALYaDovA03L3/5y4f1wrCRCsoYr3v1nPVzxx13DOAvGZcdWG0s9SSy9yCKyks65FyVWCI/c5BXFG9drd4iu5fMAcUFOFgFJioBE7Yj+WR+ucTcN+4hl/esQzRt9hrrBFQy5XZWYcqy6MQ1Yj8Sm63UbD2WmWM8gFp23I2V2VRJGRDmiE0CRtcjkeqzxFTFXSV0IokZ+mmc/ASCOVvIOAPMACrgA4iJ755Welnubf6WrJvXADnWKS4NPJEnoSBGAKGqYwtAlce5XxU74r3u+2EPe9jqPve5zyUjeNq+DHsLorXXKBcEUFpktW4UY8j52yl1ICfdWbHI9rIu+VOTMTkzXQIHmHLzgWUOs8Pm0oCigujYnE5hpfmb9j1YnWqBV73qVcOec2yv7rEWKgJKQg0UNOGF3E+9T+Gmhz/84avrr79+SIK6F6y7l0VPXNP3A0nxSoCJgQPzdFaKWw5kSZrzCBcIgWQXUor9c3Z7SqUS59xUv7pJ2rn1OG3lRFty1L6Wz8ZGH/vYxw7joGeAsMm3fdu3DeAYVsxAWFfGhWGWkOLhGBvzx0CfxWaAvQVRksE2KBYntlJBlOUBogZ2LIO3uPbnL+tYSdxnoMl1l0TipmF65hWzwkSxKUYRmGJZcTHzGdvsAsrr9T3AC1hhmWKYQAuAJuvs2jwo7bOf/exLbmS2GLf3mp9ihVxNn0XZsSaGgUtJMF7lN0DAA2gC7XRT56rXxA9QTFckCSw/PSdWjGVhabXhxxQ5KRPbNK+k6twmYOx9Xs/wEvFX4REG4ZZbbhkMlD6i7lutboRxcc6SdaViR6WBTRyAFcC2nfJPInsNosSgWiysCusiDhphtQ0c5bBo290Ni5y/TFEiz5sbrA3L0wYPkOXIF6ApQWgeMVVeRz0zaKpr37IOAClmzk3nGnO7JbF4NEQSCHhjPZJfirvj5ouvveAFLxiATAIzmeR6iFruWSJJkokBkOH3/pQWcccpOND2MyEDkvPNfQdwwDKBQhh6akfXAUHvGPE69mPzMkV6rvtZZLs3XU/mnMFwzAxWjb0DR+uCh2C8hEGweWPN0BlPGGGMeRrIld9P25dhr0E0N84aWWAUTeyjWm4D6TkgqoC7ZvAWt343MqUuk1zxtrO0JAGAKBeMiy+2SDG414AUI6Us+fvePNbnWyZj/gGYzxFTw3yBM5bCZU4XJoxG+RUwpZSJOV511VUD+GGtYqWU2bWPrSd/B4CBKCaqucptt902JIHEPtMc2SMxYms5u5EAJ8BM382445v2uPeKyjfNy0lyBWObFNa9Xq9pXaH7mBHOdRqLdMMnSBRD5Xes3hzJ5GP1xhIrNe+AldHEaNP17aSMfK9BtIqFyr3i0lO2uGHcL4MKQD3ItgXai5yfVDZpMUsYyNBb/EIxgATL43qZP88DPHFFMa8xFtEDUEqC8fl7IC3xCAz9JAkpADDhhDSrqIIZe4+/efKTnzwcZwJkvQ8jHKsddW8y82KdgDfxTIINMRbAEhhnZ1J2R2Gj6yoSzrpedqr7fRbfddL35TqxSrFOIRHPGV9nz6esyjinOQujlQ0TEnSqPqwvc1M/c1s5GBAlFj8lROsDon4aaCwA5WehluL7eUmAxsJPZ3JsjWufffOAikvtOUAKxChD3V/dY2UYJ5ed0qRjlM/IkQ9Yp6wulgIchRT8H3BFKkPxHcBNLBRTtrVTuzV/Y+2NlTx5XmZeYowii3Vi05iun4DUPWLdY12F9qG7/64FkzeW4smYuflmJBlYY2s8U+mAjcIGwAkHeDXcfeGhbBQ4WhCNEhoYCzIt1mrhrYWbZhaydwsL7cu6cenFvqZ+5qa/yfdKkih34oKpsaQQnsPIgCamxh0DpJij5yt41iN5JWcois/hjWAstY6TggFsa0IYQawRm2wLwHsiTvqoRz1qAGcxXIxU/DT1hz1XGjBjuEAbu3afj3/84y8Vio9ly8+abW6STRUNc5EklY27eUsVgjUgRyLxJETC2IVUYaRpj+dvATBs4AmkwH/bsT4YECUGgAumO5CSFAMUSawEW0ih8MJG7yq9uFN97TT1f73f2/cJywA0zAxrAFAUArMAmkBPQodB5B7XfeRi4ZgFJUn/BBUaGEgSNgA5vSUTc8x5P1VqyVJvbAhA1GLNZwshMd7ipcB5rJDb9WKcjIO4HMPfFtz32rItcrnUhCRAtG4AIRC1NlQoGOvan8A4e78QDtA1T4wsYDVvvKDazKQX9uuRjL0H0ZYdUQjMwkBWEOXSaWRBydKxe2pZxSJ9WRfwX/f+sfd5Lqc2Mnbi2xinBQ5APW9uARB26TVAJNYFyDyS7cY6IxiHUAAWK+SjZAqTbIvMayPhsYQNhstAUzw/00hFtve5z33uoIQy8all9aig6HUxTwxJYsPeeoY/St9ud9xm7I9FAnIxPsZNPBkImh86bo6NDRyoGxL8He+BweO1Kj3j9cCHa6+9dlgftcP92PeTjP3eg2iVlDsZCEonDlp7jXLvDCqgTdOCsbKPRTZnXU/yGa1F730eNgH0xC8xUYvegk+BOdaBaYqbAjBsIkfFUACxVQDp/xitJJSkY5ph5OiMViojTM/P9P/03RIUEhfAWnw9DTy4i74buPsJKB/wgAdc2nJYG2lkN5HrosA33njjpRCUmCkgcE+7duH3WZAi3gpWb16494yYOWNgxUqthez+Mq6e97tqC+EhvV9zXAp8aI1fpEe89h5E2+yrBWtQlahw52qbPG6dgmfuYguim7KShyjbMslWekXQY3/bPr9ptwyw43abU3OYXTsSCIBMAkGCyOek8YwwDSBSSI1pAirglCL0qYXVwNL35FgOPwE6zyYd6DHRPKqhVp5FMX2XdUYh6/ZCAA4oldoowXGMCBabIy2+4zu+Y4iZ9uotx3ZnHZu0htjcMkTCOX43xup9eR7ioliptcLwZgxzbDKPx9/Dipx42n5Pvqv3PNl7EO2JQRQXtW++gqjie4vcc7KwF33kxFzkvO6/Vfae+w6k6rG92aUjlgXILHZzlg7pEZ5GPVyNIuRURrt4cpbQOlEXipH4bu5cen3mON2czQ5Eaz9KrjdgFtv0UzmS5zBWa06o4Tu/8zsHjwijvu9973vpiF8PTFOht/u1y8bn5ztyhLTPq2tzUyjkGKUmI8W2hUfMgbXxwhe+cDC6V1555bAejKn1ZJ6JOecxMFwMofXF4FlT28pBgWgWFjbKMrFALHztFG7wWCQuGEbQ6y14LLJux8kUySLetP84bdfSgs3DnAQkucUBEgs/HYhyeJrFLu5FGbjqaZGHaQBNix+QjnUScp0ppE+DYrFUjFa8zPf6TuvC/4k1lLPT44IDP99JSXNKZDLyFNn92X5oN5OwkUSm7/AZgLQqqM/IdtZ8trEABF6TuV8XClnkTqHj5sCcmtuciiBmrveoJKK5SX9Ua4XHYi6tQUbTHPBeGUXSjvE6r+tgQDQKncYk4iDcOgMq9lQP98JEJR4E9CnIscsUd35ModcJNzducVq3+b8YFPCKO5xel2mwQXIOeOJblCRNSdKezdwlBjomOecHSCZ+KX6aM37SKcn78t0+X+aeYgFL4J3EVk7H9J0evj8Nf12PEIR1pY5VFYGCbqwIa/VahOLm0DndoMRt7ay7/fbbL8X4anOTYww3TZHoOyNm3IVdjC0DJeQjaQRMAah1JgFl95i1ZU0abwbscY973ACqkXWG6uDc+XU3SxEsUOymgmhOmOTyU9LFpR+XKfE3bmkOEYtrniYaFrTXkkUHXhZ3BAhhkwyexAC3F1Cmw3tOsAQs2drXE25cPSXTA4AD0IQIADggrWf+mP/sEkrtYHYM+T3HcWxy8+LNpFO9h3u3ziSclGsxBIBXlYhYqGsEnsCbm4kJeZ7Rtx1VKOAsGmQcgzBkxp5xNu7JsjOA9dgVRlDCSMLSe4VezLPEknEXjzbuvZMLxmTvQTTSY1OUEJV/yUtecslNI5Rc7Aq4Upa0JTt2IF3nlqf9GmvOIGFwADMNPIAT0ArjxLLqCZmsPQaXNmTi0cY+gAPM/I75xaXqSb4/YYHEMwParsG1eEhGhV36bmDsu7jp1gYjG3fc93rONWxq+jz2XK0vdF0AHbj6aQ1SXgBtbLjujLiSLWVOtrjaTGC9UuZsJ3WNdWvsIn1hGIVOeByMcg4V5IkCUQYYqForQi5p4s69Z3wlnsw7gmWc01LvKEB0LINGDBA3jFsm3lWzqBQ9B11ZrMfMRqOgAYH8nvPQk1xJ0iUZcgsWWKR5Rs73SWkQSUNgCxtQYQTGO66xhZ0jMdY11MBescmAJbD2u7CM68h35nyhxGDdB9dNDMx1WA9cOmCZmGf6bI6VPpFe8X0dP1JZO5Yp6+4auZKuUaw0ZUzAU1wXO7IVFMgCUgX8QNfalDk2bjm0bdn2OS7GxrwbT0zSPJtT65M3wjAZV2uiNiiy3uCDsbYOuf8MmHDKVFzYexAdk1r+IONprzQ3injeQNplIktvsPL8vgLpSeJltVbTYjImYnk50AzDBAZxk/3Mkbk1WcdiU3bAyA3CJIGnnykiV+aDjWIE6zq755jefJ/ryDX5HZPwmuy966ihAd8h6eQ6AtiYb67JWkhTj3VjsolxttJL+FBq1wtAMU6KiukAb3u1XQdPyH1gS3ZfpZ40xkQ8FeBT8EXulN5aN7Z1SzdP09oDpLwSv1cSRawR8VGGDQDzELj41p+5qcnKdcnngwLRXgkN6yLupEwmIEq4hAYWuNpKiJXsM4i20otl9phM3mMRYetatHE1wzQjxtEYeTA6Ob8GOFF0LpP/J64JVNft+qld2gFygDOlRWGbroVbXgUAURAgmSST7+b6ujbXkDjYWEyxVzq0aTynSAyTsRGXw9qNxSMe8YjhdffoOt2v+2IIuPnYKWYqo09xJaEwU3XNmHRb8rTInWJMgKgKCGPNO+ExMUY8KEw0AOo56yKxcMko6w/z5+Z7H3AVKzUn2SK+TvYaRDexr+wewU4sRAub5c/fAZXU9WGk2e98kbGn0zDKFrQ8n10XPUCrQAvMZK4lQCw8z6dyATAJuAMmAJn+jRYhlpfjcj16RfTcbGMNNLFb4GyRmwuggmkK9GNubYzR9cfdxgzsj85BY+KLHp4HMgAz15DjicfG6yzBqN2w4afrSe9KDMf9UlD/z159ICtcwnCIybleTFvYwetcS9lmheCyzfV44bHvP3Tp7WPPT2sSIeKKW8+qcJ7//OcP4y4Gn6QfY2U8rS29ZJWV8WgCtEAVLiBfAJWsG9u9BtGpi4ZSWbAG2GKNK0qxWXuvKbpN7GkXMrbwT/L9Y7t/KCcrzEpTXG5sbbBQJWfPAEp/Y0we85jHXFJ4TM9CxPr89Bhjmmk7hknWTDm3Ku54doeEhVax0HMGO9AGlBTE9XPJ/czxF+uug5x3HHFs15cxZ5gpI0VWZoP9eJ6RytlH7sUYp89p1ia2nlNqjdfYUcAXbfR3LW2pVxuPTukZ4yW2KRaKbWKVSSJb34wTo8U7TQF+PidHYwux1B7EY4Z3r0F0G1FCgxkY1CzUNCNA/yk9V2DOLtO64vZa4pP+ihYS4KKoSr24iCnVqe5sFh9DwiXCfPyNWF7OV2+FkgNCFjyZet+d43xreRPQ8JlVAoQARFYaOGNvgDPuFuDO+UHrjuRtjcJFA0t16bEZYRInlRp/4+n33B8DkhMpMSEsiRGRlJIUybbVep77MYHmNpKaUWP6spe9bBjDNBpBBKIjXmeMrTW4wJMyrtarMJP3CSPxkKzrtsNXK3sNolN22mTRWYjZM28gq2UHNICUwmbAzhtIx3ZAtPc0VqeZxhhiuwFOky7Ohl2L9VbX0uIQuwy7aZMhfreoKDoXBwj7HACW3ThcJKAZYPTIuedcdKDNGMWV9pl+ppGxn74Dy5Q9NRfJ2uc8IWCav1nXYzPXPra3fFdSqxp630tJJTxsA2VI3CvWmbERQmHUzSOmJLNsXnPaJ+PnM1KG528quz5GQF23lZhYq8iR8VR7CxwlkY21sVMNIUYtbEIn5Eusd15q3VoMSP0Nr6w2/25lr0F0yk6bqlhYD5AI6ETEqQTwDdYuEkw9oKy/5z1jAMoIAC1KCSwBZ46L9jPuCQsLtPwucG4fcZhlb192dnlhT1xQ7pBFx8WXtQSSQJPSY0l+erSNG7DadEwCjoAj2XsMAAPNzp+45GPd3COb3PJ2/ncJqL3vzU/riVsvTsfoUFZjgLEDRkoc5m58jCVvSZKDAcFKc8BivqeWOx0jiPaknX/GXihF3N36Z5Sy9TPVG37aXmt87S5LWV4kSSn5lIDowWfnxxSnBp4V0Qo4VxA10DlygrKnXnDXbv1YbI/7QdHSGIN1TN9MIJouRlxk1w8EGYx0EHJmESOBWYrx9I6Pzhj5DGUfYkUYKbC0yJJJjliMOdc8iRDggPFboB6+2/PJ2G/aYrupvOgkWx8vyv2t18l1t+40G9Ej9ZprrhkMIcPDqBljnpDx1ZMUiFJg4y4MYH0CTcqsPIryt93zF7lT6K+1r9Khnp5qPI2f3Eia02RHHN2qZXuErvl7YZZ1W4v3HkTHXOGeGEQxJzEooNkW3wMO8TkAcJ4gus5NT7F4zoXBXIA+sGRZA2YWivvJIWZcZIyHUlI2v2N7BJD5Wwrp/inx2KJIcbraxBxf7HssNrFK4IldKgrnkgNND9dh3IAlq5393mP3GZlSajQFBHsJul0ZwV6xfRVjjYlSagkLAGmMzDGPAiPHkuyiMUeU2ZjzDMT1zIHnJEcwLE2qze3CQu+UOhbGTv9YySOMPiJ5mu2cxjM6kNaHbR2p12uJ09h47zWI9sod2v9HEnTGlsRGZezEphIbNahiIyxVyhrOWjbFcjAODDOuOqWicFhLthFGgD1ABJZc5yvetjc4rnL9fGEKAGt/MHZpayE3smUzGSMgSemVNQFSTFPXb6CZ/cestwUGzFNalLgd6ZUXbSotWudJ5Pl1r7WyK5BZ9z0ZU6xdYhO7UUSfagMhkvQUwHrChsyBdRpX0loVknEoHhKgRGfsCJJDlimeiPVo7Rq7CqIMkDE03tz7q6++etAbz1fGSgDx/2vv7nGrWIIoALOEtysCUhA/AQIREBCTECMiEsgJYAFIIBbGEnjfPB273Myfr/18597pkkYY+/72VJ8+daq6mvQHjGun+7MM55ccqP3iHM8AA0sOHBClhwi1XAYu5U634aBTDMXNo7nQw/wrTE9CAZjW8DknQwoNAWe2MApLAFs1gGtSprQIIHMS7+f7KaWhc05lvH1W2qikBhZsspMBvP+SdpkjNpbsNsLs9t5stV7S57KoCCMl+CQ5/D9HhNQJbHGXDDHeooroqCa0yIR/aFISTW/L1STHMGNhjmeemMdpPoTtG8t0FrOgqUAhi1VN31zj+yI292PqWO7YSYPoIRoZMzCYmTKI1Ch6HYMqpMcEFXQvDd6UjWmbGImbmaSM9wXi3k+IDqzongxoWQkBmfDDv5gHRukGV9AUEhLOOQEmm0y5yQaUvb4sY8aI9oONCg1N0ilt1PtaTHQI93xyAvY7V71w08k8dQ+X7u3WQLO1jAv2ef/+/WGC8wGT130HojnW5vHjx8Nj3GM+gkmJREx2z9dWj77NP9UxLi1q52ZL9zr+SwoBoli7krI2aZQtnqSSbB0278wL46rUz1yrbP8sw3m2FMbVnxNaCUdzzk1b6C25JIwWfuXs8aXM75Lul3ABaLqhmCCg8/tkuNNtCEsWSscBJIp8DpMMc0zvSk6RJBOHAJZCvpwdkybELiY8xFyBqJ0wpABMJmwmYX0cxuS02PgMgJSGLBwFonMh5FpAuw3gu42NCndlNblJcnH/3E9M1GTGNN+8eXNR3C3stNjR5SSl+AXf5UefP38eJAFAGqa0NgLYkyEfkqRIQI3qYuYcvzZ+5CkHDFrE6P0pyVsjl5w8iB5qtBA1eQa4ZuqBm2w2ppqzceZsjHUCsXTMBsq2laanZZppxEwEE8jnEWID9xw70baES92a8NzP0dH8XE80BIC1zZvLa/s+Jp9GtPRRqy4QnTKOpHkL0LdiS07lbHY2VWaz1bD62JZFHDACPZEHX1FNodTG79wfZU4WP0k6Egr/yOIp1Dfx6ff06nQr6mN9aVmw+L/xU643ZcbPwkV/NrbIRcZ6bfXD7kC0Ft8rggYOFUSFTnRDYCf5UnuNzrVpc3F+TDDsUEid84EYfUaYJjQPM7TqCau9VwU072f1zA4gIAk8MU6fL0kmbCZd4DEc3ws7sQpXEE15ESbpu8lcmoTef6yrkvfnTHQ8k1bNKGbkc3qvPmlvZnyC79HDHzx4MEQe/MaiKKyMnOT+8oH0KLDwPXny5N779++HxR4Ai6gOlZ7O0TLH+by5YH6JzLB/CxgyYYzNP2TJImW+1ATSdcZylyCavc3AgM6XLXYx4bW6PQ7LudsdPlmhwjjphQAup4sSrdNb02OSqEkvSSAKjABqMtxV26JtCs19BqE3CcBEquVPDEiaROleJPQnQ5ArfL+8bs2U+wwmLWlBOQ0nordxuDak9zwMmTbqsepMgapxY2ndlnKmWAfYZcsYm9j0bGNGE7WwWxT5gJpRi7pogM9IJvEXzIk/8QtA+uzZs4G15nW7XQKpcXn48OEQiZnXOUbEvDe3EQi+H/aZ5469HjvL7PxNjA7COel+CpxjWKVu4ykhigExmXNhNDYHPDGKZFCxiAy2G+W5LoAJ5ITCOYKilgOxnLnjAqDZ9+7/MXqaCSTk95oYJuDMlknfZ8yqU3gNoOk8H5dJ6HuGqbYOBCgBr3GSFW5LQThVZUF9b/e81cnNNyxAIg3jL6RM0tC4pxer6AFrFYVYhN1z59rzj58/fw4+kdNEO4j+ZxkHIJljk5EPBAOQZrzq4w+tVd41iDIAotyJk6bYFnvEAgErgMUWAGf0SLoph+bEMSzBa7lBGCLHzrEX2Fxd6Zj3ApxA2OV1heneN/KCZJIVM2f+pEN7wHnsxqYDe6x9DMAT/slA0jiF9LLBLuHMmA4EeAG3x/psWLHX8R0wo2yV7Tto1lvKxtxf99+iWQ+ycw+r/5CFyENJUmKtGKpsPd8Frr3n6FWLJJWWiWN/v43Ff7cgGo0zx+9ih9EuGeAEooBBaCVjDzzzPP8CEAwQgwDEABdAATwr4NhxF7QZzMOEoDXq3ynxlFo2rwuUsEyvKfllFaWXYisYitedA9ClPeQ+t6yl74fJyL6brFMF3N4XkJIIMGMs3XsJjywewADD7gx02er9sDAJNT98+DAk+oAiaSZmjCWbEj24D6IHC5ksMt/gl/zI4qq2sYPoVZvrqVH9fE3p1NTjdgmiVfNzCY2VkNBFqzaKqQG7tHxjwDY1lunoDjTTbGOqbVbYJh0L4zQRcrgbwwKBJrYJjMkBOfly7KTJqkXO7ehpd3HlX6K6kiXM13ZEzCbieh6XbDKGk/pU38FZQSQMY2IRwtxN4By70SfxvNVQk8Zs3FVAkFaMYcrOXNkMYgETAXgusOV3FlMLuEWQ37gH3f62GiG1oDoFnks7IKvtEkRbEy4BFCF6BVE/A9Domx4HTPL/NNkdMyUqnD6F6sAY4xSWpTYViwOcNC6gDMiin7bHWoyxzEOYX4DRBFTSQX/9+PHjvW/fvg3vid1g00ka1STc06dPLw6LM+nTgcnPPjsA6ExoneVeWiTVJ1pMgaFxBKLAk89YdCUH+YVoBfBaAN0TEhMf8zr9aOXj2W5AdIyt1XInYAYYOXPd3UDjFPraAka/EgpPHT1BuMbKgCTAFPrKagvBmGQS5xeeYRAy61gIgBK++3v6cNbPfRPRe6xBS743sLZ/WLmTCgVgCvT1WhRW1kYiNKXXr18PAEqH83ibAiwAGDVNz0TvzYOvZ8bIwiXqcb6VHUpqGxnQtJtNdEM6SWNhiz0/tHPJAi1x4jW6LdvamubrkJXdgOicLoKZATGdi6z+rhhGAEgA7dQpkf6ebkuYgwkhe5/uMMwEMDlSnoLtCcly0NrYay51Bxqzsd1UY2MQRooBv3379t6vX7+GWlCF+FjN8+fPB5CNppvuTQCTppuuURYOcoCkU6oGepu2ecs9yj3APCWVLEwqILBRZWgYqoVWRES/xvpFPxY6ujRphc9qDkNi2lszktuwQxb6do7tBkRjU4kXQCa8lemsIJruTsJeWmUMuHLmaJ1YJ/aJ1aUQHuhiCNnCGa0TYLd7nu8adGqoHo0NoNvdITw3eYWNMWEjVqTgnmGwTO0oYLXThq5sccjrs85G15mknhrRT58+DYsZrVTkwzBSlRz8y5VTBdTvvnjxYogIEjV0u3vbHYi2lkkulBZWW9Exq+xl9y+GiSX4u+QKnRRw+p1LhhRbkD0FxrRTjIFEgGEAT+FwWxvKbmMf+iHPaRNSwM8klvQCimQIlQcpzVJW47vSRLNRAKCqLrCgCCs9F3tKFUGf1OPWLuL+j41azIypBduiJFFk/I05xu8eiHDIQbLz+oqSXboOfbfWzrHdgOgcM0pYJWS3+mOLWFeeox5SmE749ztMjTPrnpSdRAx7S7jOuTl7moeMveexrR0TC4ZQnb759evXIWT0N4uCxSWZY5P6y5cvA3DWs6pMfuOEkebo4rGE2F5tzAerpMTvLEI0Z7uV3Avjq0mJ8jr+pMhedJPjV6q+3+04thsQjc1NaOwJa8Qgheopa/L4HCmSdnOMzkkC8Bz6oWRRDmBrs/ZbBZN8HgtBdklZTEzStBTDoH1nFQfGyAKiy1BrQk1Zfo8VngLfWne6xe9/DJta0MkptFDgSaMWDViAPU7oToOW5Ky76LawGO/ddgOia1dsYbgQXEY9IOo5stIu2fpk07PbCWAoVamF9fV9tir414RV2HjORbIwmMCSTOQLDNM+/tq8tjULj8QUFo+Vu+h1ynK2+P3v2uZ8sFZMOFCQLEQisqBJ/rnaBjV9TLdhuwHR2BQTSikPNqCzEaC0zbOyBsCiZRlwwNRydvrYAWy1Kcd1Cnfv2mrdKClDQoPO6RiKtFhTVoOBzwFoTFJNJlmijezx7t27IYNcm5WwVpPdk01ViuRv2R8vOnAPLGrVx9px7HZc2x2IttbWUQIUDqywnAPT/YTmQnVaFL1PONUmiZaYwZZZQ7635JI99BJIyrTmrE1m1P8bN7WyXgd7xa4w9z7h561WTNA/W6tdtvpYbsd2D6JjJoS1g0noDkw4NfBUvxetsxauj1lbn7l11pVeAFi4CwtPV/y1z2dqSckcMslqZJV85Qhn1lvmLVvbWnDLC3C3DqJ/TeQ4MG1QGApQ0uA15T513/qcHVIsfwyrn5PupsLAnno6aLUqSYxN7LQWJAsYH0kqEkB7vk23S5uSepZ2qG19Ud6T7RpEW0etDpxjHGqW/bpZ5lN0cN9XEkOZFimjnsWd7z1Vl2hHllrTdPXH6GXo29NIu13aocz8FH3rXG3XIDpnbenIqbDKm5q6REmgsY0BbAw8VTQAXuU3xsYOLyxU8k31gt1QU8/t1u3UbdcgurYZwdTv1topJQLSPcg1FYZH3lAClcPUXErC9CdVL0r6AKDkENJIL8npdq62axBt7f8CulMBUJYtnIBwDPSwVNUJynBsNJAwcg6QzQgK8OmoJADndusGZfOB79+Lwrudq3UQ7XbFgJ3trOpCmWSRvqfAkrYp+65qwe9ddtdIQv348WMoa1I7q0zq1atXA8jSWNeUfp3SQtOtW7UOot2uGKZJ4wSYCueF5QBU1h2rtJNGZyslUHYnAdCctaRfgGMsHj16NGT423Kwbt3O0TqIdrtiQNM+bS0Bv3//PoTqaj21/AOgCuk1nsZWbfMEkHRRWXmH36kRxVwDoEthfGeg3U7dOoh2u7CcO6XO8+XLl0NCCOPUy1LhvcQRUJS5x1RtjbW7iz4KPD2vss/OQLvtwTqIdruwVBEAT7qmblT20WtxF1AEokJ39Z9atwFPP7ev0wG0214MiP7+l338c+wP0q1bt24naL//AKAFb/V5kXgyAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek2" width="216" height="154" border="0">


mOridSxSmWPd7Zf3ACqPJ82iueewQGlllXV5lqpbbf01wL7FLW4x9BBW8B8Rt1XDDcg1WBF+nDWghuHYTy42YgFa7DXjL46qfjJt6JZFt53UzL0g/OWXXz6MuzinuJQ4qP9zcdQBew441aJimAydwn2fA76x1Jk73wHAgFdyEQvm6utze6c73Wn18Ic/fEiCOYfHPvaxg4EUw8WQa3efJSZ+/sTcM9aMOZ3jykuW1ooTeoeN0kMuuWoVjwDq1LbQyJRe1SZB7mLRlnHyqqwVgOp9jLbKrACV1N1T+hZy8WWNIy7OACpOx2R7t+lYFuO0ZK89NxtzpLzYogQSMFReBSj9pdQssXIRQOqRQn3fy5bgemwlJx4YreQiBbzhhhuGRitirI985COHkIOQAhagXwBwTwOWpYrj/EnWqzAfb0m3JzuYas+Jmsn3OlJld6UEqxyLEsBd6lOr1OQt5ksnhackqSLWidfkInhgtV/w7ACVOLm4gSzPa17zmmGhR1yQMgaMxoLPdxbZXKKcQJW114RGgxreAAZQAXRbYbUdw/xwz1h7x3vSk5409FgV+H/Qgx40gKp91BIMGloL5XiQxSCeT5FZF7/0EH+XpCbZLkrorRg9vdVlHx5IWLvZJK8JdmyTXB0TYKkaRSy1AiosEmoQkvRbfvNCUvbIv3rMUgPJYm1YqowbSxTxf4AKbLGosNSpkolF/k8yJnHT/R8ACqXEQk91kqou2NT45j0Zf8AJrCXBhHEYSyB+n/vcZ1BYi0LSUWxXyCfnV4+zyNkXtc3il6pP0hmtGvWsa0SA8VVHDUyf/exnD+VUABi7hR08KB4RfEi96lhxv1CVBGnCTTws7r1EVC855nWele+pnQ/wzw5QqyTjL1ZSAdUFK6vyun3kKRLPhS8u/7j0gv6JqfaAtBqq+lrv+dhvpQmFmJOAvhCOEhRhHa6+sIM6P1bfbjmv7VoLu8hhC+PL1bY1WmhPyA9xSqyy6mNiqYyxZBHDnESpxBKGyUvyXNiKoY57Ht33f/kCoUQhKMlUCVjeGlYKVIUTqvguJg2ThCiEth796EcP780WUOuWMAMMPCU50g3GRYhjKMkBqKTNCi6yuZzUbqW4ahQX+wSeyqYkF92BUtwLy7A9lYIqWQGoZJdY6tT8H5duLDo2Ldt4h63h5EJjfBiqhBBQtcZ7N4sU56QvPB6fgxWSpzACGCJdNgRhm0BSgiuhgBwrgOozmLDQFKYKWH0+txBKKAIZSPMmYIsVS7zadk1mD6hEJyrNC1xMANUguEADicWKqfS+u8ibyz7HJfFahlAigSImzioEIMZqTsXMhXKW5NTZkzHPA+CpDAFMap09uNXCQLZ7JleSYyTjzxBLDqkW4QUpBZSsxhyFBrHO9JgAhL1NA/6P1QoVqDgB1EIPHkBWglZ5oVi/c6ylnMTng0uzBVRSM3p23CiqNUgRoPrKV75y2M4o7sItSAyELKC6f6lzYH6wDQCqMQtjiI1SXIBqftUW8kS4/rURTluPuK4kZmwnzK66Ub+3zXfHtj/ucg4nLce1btoaz97xAFBK7LA865rrbj2rDAmj9H/6IEZZ2WWdX7qDzfosdivvAjMAqEdKAFvjXENfwBkwpmww5+27GGs2FNRjOD8hBp5XAH/2gEpcJCvERdRwumbcMB2ZPu+zLomlLompeUkWABfKXHH5xVHFVblqQJZiWlxYqjq/AGoLoFN7s3vs4zjmf9NEXO+a6/fmqovrtv1O7Toa29LZ+zyxYYQ7DkA1z8EeeSXADzAxpipDrG1G1nZPhnjs/k6qAXg+YvBirvAhTHMXEU4MyCvPdK6OqV2l8wSiWLC6bOeZWwORgwDUZPyVMIiJVEB18QbS4uQmutij3kd+keOTCiqJpeY+YdgopVVPKHYFaC0wC+nud7/7W+zCWifbtHU7SljovIWUNh3/um20ChCyZs21ZI81DKQkexwbiEpQYqEy9/TAc14MfZDIFCsFqO15+U3hPnkWx+D1+LzqkXViE4FeFM6PG+98sGMbC7j4Qg5iqWKlXH+/DzyFBoQahBj8ZtpaklkDaiR7bLEWGT/gySWIsByC2LJ6rNWSnJq3sO7myc4s7hyXSjJCrJy34XVzaqGNlbqQ9nWeicUhfkbJLcredtZdje0mReO9OxNMMb+5SHs+6/5PeuDpmgGQErkwPQCqisO85mZ45htwSkhieYBJ6KfuPMJK7arDUrFZrnw1snUsgR2W+sxnPnMAYh4Pz7Z2rMs5Y8Liqs6FngF65+r/gN85qDBi5J2bYwFQHhQwTd+A9rrJrAG1jYeZBAkok2PQIqyMulSFvRZqvruw1P3IWLwxda8y+0DVc4uNy8d9UgdrYWAvFh8DGeXdBMRSG2irqySm38jvRo7D7Z76fluW1hakzw1Ix6Q3h+3f9vMYH2bHTbZGsUVgBVxlyYV2VHnwSAAocAJaypkAZSs+L8bu1jt0gvG1vnt1544jVGDHH6OM2bbAm8/6P1CV2U/fCbpC/yRJ/S7wFDbAfuGOhKpHbqNeperXrAG1St1jKwGFpcoE5j11ZHYusGoGZgHU05WWeU2BiNgoiy9Ew+0HqhSaC+Wv7D9A5eZtAqgR33nGM54xLGLNyDc5z6NcYxWvhfmoh7TA6WGSHMd9LicpvbHusVFABECxOmMPQD3nOhuHdBxjGAFUHua5Zu174tjWdwA9/XsdS1ivPV+ADFABbrZQ82idAw8o15TqAC68cwCealSBp/MS4/ce3Rwbm3qst9DtyauaobhQbr+sv/oz7kVEosOCZP02uaHWIvsT7h1XSlmM/fx3vvOdhyQCpoqxSC5IXgDeKYlCW3y8Fple/Sxta20/Q05KH/yGTDIwvfrqq4dSGwvWQj2EENS6rZrOH0hp5cg9BqS51Y3nHkAUOLl2zFJcE8EBgu3dHVpxXJ4mYuRYvJYkhrzuN2XyNdgByu2cAkmAiP0CXqzSfdAQMICazzFuPkvHgKdzbRuc1ONuqy+zBNSe5a6viY2pTUsMLiIewpIJLE911V7k+KXN7K7LClt4GIQNG1xELqG4lbml5Fw885i2fr1j5PgWiUwwQOWyYacWcj47dp67XuMYOKbMBiCoVKCDEqlhO8d5Ltuc7za/kxKj/MUUufJYp4QSoBOjBqQA1LGRF0lGjUTERbFEhgRQ8UZ6txQHch5yIWKXjufY5h3T9R7goxNIkvf9rvex3rpzKuJ3xGSdg5CDsibnEkZbu5glgTY2NmM7BNdVMMwSUNddJAW10ChsBVRi0LNrYht3cZHjlXWLmFuFuUgecROxEfOJffhrQYSdcNsCnPXYWagWpPaAjoOdcv3aONtJX5ffwbBlqcUJr7vuuiGWC9j9f5OE1nGez7r3WjHOYp3+JsONoAA5//e6ByaZW4dLIvIyLvrfvfMMoTWXXgw9UWjvmIwoz8T6NfcYKBD3fXF0x3RsD+v9yU9+8jDHKnqAJM+lxkgTnzf+WKnadKEjjBfYkzEWvukuwU1KMWcJqOvExbCA3DrxN65HhBIIYrNUFVDnGq86j5LWgVksANECA6aYa7LzjGNicWPzhsnYx20BSXa5X1W2IpNd6kbHvpcFmdfrQowryZAr2cGuxfR113JecVM3afgy9dvbSJig5EsSQ+K82ZUE3PwFZh5e59Zjo4ATQ/W7WCYQdQ1AkyE0R0nctC0cI9it45tf42E+89ya9b7YJwDGKoEkYwoAjaNxS2MUICw8ZI+/zP9YKIirL3bt/fQCCKCexs0gDxJQCTovOWXAKqBSEosLwzGQ7U3gFtmvxLgl5pU9/NioBQ88AaJFZmFbgMnWt+6WBWKhyeoCAOxUDM0i3ZWdTgEw1gZ40t6wLRzPd4ED9xcD0wmJ4XCnAsAz5WZucm7ZuZMdQP4CpjwPEBpL7AxIAlPlZNaG19MABKN3TV6znlyPc7RmAKd5AHDmSAwUwHmMxRz9juM6B79tXZofoQJgiukSIAn4xFgRn3SIAs69bD8xphixKg76kkbnvbEE9PRACKjurDwOWTd3BwmoFhKrabK5d+JnqW8jXBOWzEIUp5vzDpXzKJkLC9j8ZLupWB1AtXjNnaRUXRB15xzBfrBAyQpuolKp7FjZpfVf9Wbq98IO6RTGKeFy73vf+83Kslp3EFhoWag/gd19PqtqYWr3Ts0e1weAzL28Alb+AkK6Dih9znMEwzjW7ZYB4tyBIYX0gNImC+MtzshIAExgyqAFXIGc865bgSOOm3Ip3mLinGKe2f3EGzE/6kjDQo2HuXZsj9q4pB0T4+nzyiK5/eLuyicV2fc28Th3ng7DU5PWpyEHCagREwxQuf4aFGfwWGADz0qxbBZgryaQLEC7P7EYuI8WnEUIGFK64nXlL/VGja0IEwjvABrd3bEWOrHptsmeTFUE+L/zAfR+K4DafoYAqTve8Y6Dm+qOBc4TeEma5SaH9ffopusHlN4LcDIoWF7YJffd9+l6aigxyQAIcMLcABQWaCy9BhwBpb/Ak0sNLD0XxwaY+e66cUrMmwcBOBlEz42L8/a7MYrODYgCVL/pt3rsPmM3tr03CSYxUgk/XqhKn54HSq8CztUIpLPUSa75gwXUDDprJ6ZSS6gMmlgqt18MzkQuMj+h7AAUq8RuLEqLBnMRrgEy5hEDSi/LSPpRAl1uo/BPOo6dVHgHQEgyKc9zvlhSb0EnpMHVt4UW6LzsZS+70IaOIQCMJN4TnY1bnoJz7A54eh1IeQDEMEog4+F3sE6/CbCNp+cAEnj5TQBWO7JtKn4/2zMDpACUG2++Epc1PxJT5oLhQGTMrXPt/e5USGasqgN7dmde69rcp6F0L94cxpvyLmMXID+JZGXk4AHVRAJVjIYypo0W4UZKWCijieLnu2Rhp/sVi94ixGIAY27BQvkBqgXAIGKF2SFDzJ9FpWWbeeVKtmVS68pb1kmPJYnx8XpkmjEk2fuElHoL1LkJQ6iNfc5znrN6ylOeMoAlgBr7DhBI4TlmJ3SAWSIFQNPrAEoyD7im/KeOaS2X2ibcla71uXU4xgmM0gqPIWDgGEKA5VwwdawRA02sNbHiei7t2G4KaHUeXLcxFxuVwbfdnMFKU6QIYwN8/TVPMMJ5mQtYkTDBSeDAQQNqSiUEoXWiEmCvN/QTT8IMKGXu+zL3AuvzIpk7LilA5V1YuGKFyR5zD82pxYyJJJsMlMQz7ZYDtBYZ8G3vye6xaXZ8KsOf/wM0bqZEE0PtHJyXhVsBsuomvdNRCxhhVc5XcXru8JoenZ4DYOPhgUk5bmKZiWOOxRqPIsaT4cI4s21UCMZcAFYeAtaLcWKIjBdgAlLG3Tw5T0y4J9vexbatM84xwvp5I8iS+DQSJZ7tnPJZ52KcnS9j5vYoxjJlWc77pO7wcbCAWsWksj6sUQVU7grmw+Vi0SnsumLdRU5XsB0sFYhwz7CilE9R/rxm0QMWrrAYmhi575r3WpNYZd289oAz3+uBVgwAbyhbIYWbJKlq7DbHyvFlp8VThQkYDqDg/wCiNj0GlmMZ9OMQY5d6U9UK2CYjxnWW4OPSi9umoYhrFeYAQObEOGN+5mts6+hJutMEMBo7+qBpyvXXXz+s8wc+8IEDUzam5iJ3TXY91j953vOed8EQ5FyPWw4WUKvlYrnTwUjrrtqJSvZfzMsiyG1mlxKqeQkF5+KrT7TICZahlMZiwJyAAQGuSmc0vxDD5Jn06iC3NZK9phfADjuzYFNP6XedJ2CUcJLBB/7YUO3FS6JnXFUZaXWRSrxUJmC62U20q4QJx1XPnnVjBXBSRpXuT4wTgAGmxjGgKj7Kfcc0eQtioIDH+Pu/a+udZzUa69bUttUWY9frPQbpsssuG4A9d9KlL8YzQA8DEndO1h/7ZojpTZJvx02oDhZQ24nkbsj4U3JlNBEuIyahEqAHqAs73b+IEVq0WF/K3xhJbhyvI7FVYruxRUGAUtq0bVO03YsrBpw8UpAOgAC6elIxO/8HVBicxcslvuGGGwZD7hqcc+v65/ewO/E+56/sRxxQWRXvKlLvNpHzyf9zbrlOYOj3k+lPgb5zSymVMcNAgabzzpbSJM2Mr1IkIOT8suce2FhPiZWOtenbFEyPS2oYRyiFMTU/QFXpJG9Bnw/hC+EYc2PusGuhCrjAIMIIJWyucdtwxDo5WECtMZYoiO2oFmUFVAokHuR1i4+lakuoFtmvZBeOhWLxYxdihkDWHAFULEtGWdwUY5UMAag9ZjklY0maxN8BENfcQvSaxUmHACbm5jy5k/4PFK+55pohRudca9+BNibrerx/m9vcZnXVVVcNfTsTk/W+awOQ/vpeOlcBR7qaLaHYJDEexgkrdX4pqvdZbFKICzN2bEwOU8NAPbILycM5YHDCK/V2zVXG3Ph9rZ+cCwPCWzAG5k2nMfFtIQxrPjXMvAzjKvbqNfMm9o19H/dOyoMFVFItZKyWsg2W1sAl408ZLUSLMIC6yHwkribXPfWNssYeQMhiEDsDcjL7nkv0jDVAiYyBJ7DC6AAmkMpWSA+vhYXSJ14P9iZOKiyBmSYGB5C4zrL+svjeq92lItFTIIeVYlXcVCCnRhXDzM6mMHHnmNIneux8ue+5rmzZTKY/++gxyoAmsASqSRrFBfb6Jh2W5lgNE7YMJOVHxNOND0YunMIo5O6nrpmRNEfGWZjAmAq9mGuGJs1bjmtb6kEDKmkXExaK3lNwFixiMaL7yl4o3ZyU5LxKgMbiBlIWAJYGVJMEUbAPXACHBIQMNLcO0IVRtUXdVdJB3gMgASYsWJYYEwVuQDTMDiBKbnDjAXbKt8KEq954/yEPeciwYFWTiOPLOKf3QA9UHRdL1RBdbB8oJAbcuteOhxw4t9xvCQj4jO9IGhmzlA+qHEhH+5xrNSrr+gdsm9Tbp8TDNC9p/izWzVOQtGKgzYlEGwPJcCJZ2cCQUjxjdpw7KQ8WUMdKWwwoN0oMpQIqt1HsRNyl3sxvkf1JjYnxHCwC4OSBIVJ8jS7MExapBAbDAki1OcbYgsD80sCaQRW/tKgsPO6xxQgw1SnXW1ykOB4T7m23jADA3OJcNySuv2NIQLXt5aq++gyDIEkitu/zfgfLxCaTZXettZlygIMYs7oddNvQx6HqfoDUuJg7hkQIxnPJPu4/j5QB4vZnU4jxQahiqMXq6YR5Tu/k4wgDHiygkjZORSghhsG6WzzZ4sdKWVgYQbbjLXJ8sol7OGYESW6CFgC0IFJ7SQAN8MFOAWpu6duCKRA171xBDww0IGphWYgWoIUFwDFAIEongPo6wXTpFBc9HZwcw7G4kppLW6Rqn3NuLXgBbDuJnBfWKeuc+OZRJIksMmd2eVRxnQxJyrmseSQJQDJOnqf4XzjAZ40L78YYG3uJQXkVn9dUhw7U21TvKgcLqDWY3CYCuEXipQa01qVyJblaXLW0U1tKqOYhGB3vAkBxx4EVkM2cYm/cf9LenkLssRamYyLA1GvYRzrIC/eYd2wmPQRa8fseaX6c/fWAmscjZJDwgf87T4vVc9/RUyKZcgbCdbULFXAz+sq/eFIpjk/pXzL/bSxzTKoxO8tA2gqDay27/ng0aZXoLyMpnFPLKM0btpqyN94QY5hbnxwVDw4WUEkPVIn4kmSGZEEFVPEUJVR2qqQYnCygenQZY57trpexsQY8kgnYBnCSzW53twVIU9pkoWB5Sqs8AHHuM4ZxZAcNRpKWgBhvjVNiMKk3TUNlAJ3bbqT9HIbbq7vMJgDHcX48ISU8Xr/VrW41hCy8Htfc9zBYLj+AVwL2zd/8zcN7QFbiRJd/4YRN9fI8gWgVOsNoCQfFA1GHbtzMuTlU8ZNyMgJggapyMThBhxjeGPCjykEDKmkXbtwBjESZy4te9KILn/WewcNcDTjmsrDU45Ue4GzCoLBFRo47nMJzpS2p7Yx4T0jAtmIxVc8BIUADomLkbUIpLf2qMK6AEiCnzjT1mxYZYHQ8YOgYCQvENceGJJ+SsAKAKdGzg4frL+kEJLmUFnDioa4Hi3rQgx40/J7PEZlo7JZuSq465jY3+Dtvu/7MgXmhBzyHdOq/9tprh2ofpMrcc//NN2F0sVdNwBlL+uT/PR3ZRQ4eUFtJkoPyYgeA1YLBQghmozOV9wDqIicvmyRMsl1QuCZ30gRqABXAAU4LR2Ip9x/imptD4R3fBV4B0vY30y0JgObmcjK9KUeiF8Bc2AGIAk2Ano70KT9KxycGoL37JsE8MWuuPL0Drhat7wDVAB52pS5SCAqYuwYsy/kp/3EuHov0xTpncMyRueBhMMh0B6iaVzjAtU9nL3MoiSi0IjRk3o074E2lxbl2+av0LLMFJgNr8AKoBhgTkJwymFMNfxfZXsY60ifOZR7qTeCS4DEv3DEuu8UB/LzODct2U3uxc08jrh4WIqHDaNa95QkH+D4GKHYOQCUlgJxjO8f07QwgW5AAHSBio9tmzgkQdLdNlQNCTk996lOHZJVdO7lXEnEddNA5WuRK/fymDkrp5QuAt9kFdp7YaYgTg8roiYcyuvTFtlnzbfOE980pQ8nQmuvEun0Wq82mkeNIVB88oE65PuJmFpuBM2ARFgsrALTZunjSjWfPsoxt5fQa5U2fTyAnPgkwxawwMg+Ahy36HFD1Pa8BHQvCfDkO0OPOy/RjJoDV3KZECUDn1sMe3DsgKiTg9ywcAAqELSRzn65W6U7PwG4CpGMF8GlunF1QmDRdE7uni+55hVFhpmqlfe6Wt7zlcH7eZySEC3IXguwga+9fVcd8jgX4pymYqoQkT8AYMlq8EOMGXM0DI2n+ZfZ1/aJrvAkGlk4ad15r6np3LSs7eEDtSRSMG4nes0oU2qKOyAKzarK9uzCRRf5HemCaW5cAErFOypu4JABN53kPzCFK7DkA4bYxdtlm6bX73//+w2fSsDgNmf1Gdjr5Tb9tgWC6tfExAMZQUmtaG2n0ZN2CGnMNW7ATs3ftFvvTnva0AeR9Vx2ka7nXve41ZP3FUYU0nLMYqvaAdDfJ001j0edRcq8vxlZ/WoaVMUoVB13IXQ94BT5P6Fja+gFZOGCP/1Hk4AF1nWJhqdp4cQcqoEpIcMlkYgWle/emOa+S3ghVKsC0CxowAjHs0DgDjdy6AzvEIj3S45NbnOYbYp6MWmKGANH+eIqftn3Ym89bNMI1Kf7PTeZy105A7TfEQANGwMlzgJoto+119eqZ1+lVr4qhfc85yjo7N+Bt4RqTxGcx5fRTxaLEWzFxwIC9Yqleb9sTjv3eeRXeBf2iKzFYqeZITDU3CIwwrrmfFsOMYNEFnksK/XfBg4MH1DGJolNeg8RiGeyUT1ik2A0AqHubz0NhdKQHBlGitH4DemKNbWzUOFJg1h8LpZDAjgtFmbnjlFYRfgCT0gdQgV7bmAKzMC/A3HEdz3ykU7z5w0b9bjrCc/cYRMzC71kgF/1v2znn4P30yOxdP6nXte28T33e9Xjfb3MpufbYaDYTCHNY7Ngyl1QoA9OWUElyzvZJGenjKOk5qyKpRDcYr/Q+pTf0RHip3qhPNl8YKSVtiNWznvWsYazhAD2DFQugdiRd0ykvZU0vywh2AwhYqtx3qq1tPWvxqV6ZWfuaB1f1yiuvHBTwkksuGdzxiKSPbDsGRYkZJVbeZzEqIRbME7gBznRzb0ugcixs1rxgb9xe7i5vwt59GW8LIoCcjmFYm3OyCCRzhAH8vsTC2JbRsa5Jxy11M4KWcq4FwANURhxzZeSFP1Jt4PwtcJ/1GTuteFAvfOELh+cSrGN102dNRzeVkB9uvvFTMscbUP7GMHHjeU4RumO3HcNL79QLW/88KwTBX2OfeujW4JN1Y3ymATVikcmacv0qoFJeyQFZ1lpEfmiyaf1hLWgfC7wnewrELGjBfsBllxKLD0CxKooowO814JlsO+U2zmOMClBT3NyrHbhgBf76TYrNq8AgzJvn2BoWF2brAUjXdQ4b63V50gCU3wT0GnUIX1jgCVFw6+mh83NNvCNM2jioYzUOrtn1+b/EGkDO1tRtdk6ddXGtXH4JSw/sHqvXlcz6ZtQRphhfQKrznLlQfVGT1Qy7XAvyBVAXhjohYlViU2pQI9xLVozCAtXaqSdylpQSIwKQae/Wu9baE8GYcLeVK2GZrL3yH4ucErP02VsPSNu96MDRb2INvpt7t3PP4r6nDR12aX6SOAIgqQtdd7fOMcaWa9qXYORiuIy5Mh0PzNrYWdQWuzFzvf5qrmJMGKZsFAC2GBeQHdvrf5Z0dFsJMUglBH1NzJRBM97ZzisEQ/+sd94QMsCTSdNtOipRbY3UGvVtxvfMA2oGO23ZWP3qBqQrjQVOkcdY6px3oWySQPHAkmxzZMkf+tCHXmjgnLhyTTYBOC4UBdTFhxIaA667gnRNJZSdiF9a6JX9Zm875cZigYcQgbBA7h0PMMUVAaiHsIy54a4DIkBC2acqMHZ14U9jHqN3xovBwT4Z71QpYPhJ0qkCYNwBJ7fU2ApPCQekI1bbv2CKhc5VT09C6rrEPnlVmKm4M8MlD2AsrXGxUdt69dLVjJpOmycVF6lThw10VblVdk9tU0J15gE1QjEBSXan1Iw/RRf3A6hV2n3oea3+fw6yKdhTGgApRomh6uVZb9tR46oADfsUv8PqWXybJOyPN04sP2ZZRSKJkoqDikWlHpT4PcfyvYBo2tV5jN0xk9RbgewyD/uas4yn8RIS0eEI+zFuwJP7LzRiEQNVrAmYMjjG0EK/wx3uMBie2hC6jX23v3eepE2USopiqMaXQU6c2hgLRXH/MVYEy3wID5iHAKoQAOKRnEAr63Tp3AAqsZglBsQBA6gGCJOiwBiZOMuhxlLHJJPP6l588cWrxz3ucasXv/jFQ4C+1uHmmnPLXgsfqHJZAbFMulhqZaMAAhCk7R7m5f/cKy6771JiCRfsS2xwzIU/1B6dY1JZqiSUhJ0Fj5WKO4sjY/jmILu3ZKV18+cVAFmuvhisEIxxAwSpujhLOnocQmcxeYYdaaqv0z/39IIBgJZe0lHgW/VOGEBsH8gKxWwr5wJQawmVxc3drFbJX4wKqAIZC2Asyz9HBtAr+m7PMzvBKJZFyQ2yxTFZ8ki7SFlzdbyJf3KdKBoGABywXW4WN4liAmGMDIAkEZjEy9iOqk2AoWXR28zDPucs52vMuJvf8A3fMACp+LSxpHvZ9UXvAKlmHumaJbliXNOhH9Nl2GrSZKwRzXkTwEnv6CSvM0In6WEaUkd4AEIxFVCzDTVhsCqtB9DzCM4NoCZ7LW5o3zRGwBJFJAOwK+5VdT9PO0O8q1SQac8NGxcjdn2UjRLJhlq4N7vZzYaF2rqRYVfAUDhEMgpwct2xTMbH8Rybiyqcoh4wPUfTX7K3PzrzMeWiThXMbyP7cINbgDOWxgHbB4Y8JCVnYsZCLrwFBikJO3MT8T0POgkksH+slqEbK3s7L9JeL0BlnDD+CqhJPovTG8eE9hg24557zxGAa2zpeCub6OO5AdRcPJZKqRWNV0AVY6HoEggpx5liTnNS3vY+SqmpS1clC5XyeDhn7iaGrmxEVySJktxbp71mxxbMB6paIQLWGBwuKJBghDAAIYXU81Y5bld+17E/7Tlrx5I7qpWfxJzNEOmYlObYuUEfwDSuWKx5wZjEAnkEjBgwFn/O1tn6O3PSy9OQytLpKmOusoIRSkE/L0AsXwE/4sTjUpWCVAmxRJAAvRaUugHUpWxqjRig7O/3oJi5RYrB5/ZLqrByXKp8p8pYcfVpSu8+6RadQDo3htVN13psVPbTYk6HJosVE9I3Ekiy6JSoBdQsTu6o5IhjAmHjw30VEwTOrTVvXdExmVr4hwwKY4zR/4VcMClgiOVb4Aw7liQJkntUce0BKyAAvoyeOVAnabOD/2uUXmOpbVjkrEvV1wAqI89bouuIRGWfxtojt0oRmyYIAiCWQ9Ezgk6P1Wmvk3MBqFXB48ZyTQGDOFaEteLWpkC9DmovThk5SQXOsXss1IMhYGkxUeVJFqnnQJSV5r4kngk4MUhuptAHxbITR5wu9zWqnY1qTapjUFQJPK49S46RYljt+Z60sdk1fnraIFN/L2OaGw9K0Jk7jP+xj33sYAx5Rw984AMHhsXQ86LMqQXvOxKqnvu8cA3jaB7NWWLk5xFUWzEmPCrkot6oM4I00WPjhmioPpGwUgF01A0+5wJQWzGQQBMwpFExSa9UiSmASvad0Oj1F5X95c5jjAAUMOY2DtwWLAeQpv1biuQjEh6Yj+MwIpg65qOHZ3u/9pyD4+rPSRl9V5xPgi9y1jL0xyE9hurBoHkAR/NmzB/84AcPDBTDUsoDSBmy/9fe3eTGjQNRAB4gF5irxfANsszKax8huyC7LHMAb3ywHGHwCfNmKgz1Y1uO200W0LDd3ZIlinz16pdA03MUUPE3xcdNgwj4Kd+y7rD61IDdNUhlqe7dfBcbEHTtASqx1pUFy0mFAxRcrUSbgLoj7aADGsDz8PDwH6DS8vyMJivGQHsd3W76zGBVy0aZLXye8Yum0igt7iwoC46pgkmm/DP17K7fsZQHQEwAJE04fKbTESWztnmhc1nMGLy0HpPV/5QxsHf/lxrIewtJShoLQoCQC8XYAk2+PuY9ZiWqbx54j780Lijfk7r25cuXpfLKHAYGM43q952PWVB1TznKKj0gEA5jx/1VN0V86RgOA6iRAKpongFnBmcfbwJU+R5NdIysdvRfA4SX5q32fKI0KPYISIEoIHRd2Chm6fr50QTYkiuaPZgsWkpClUi61QNQjNbLAhZ4A7zOIVVHPh6wtHjb7SAyZsCT3xSjFTX1vwOo15a7e4ZslfZ6RgmaeP6yJSx+LgH+bPOSOwALTQlr+hjwseqf+vj4uORbAoRYICM+g9a1QmEhCoJP1jUrIKXNCAfigHDUDJSzXFVDAGqbWpK/aSrmvQhr7ZeoXJLp/5QtUp7KzNZMMxNAoxDAh60AOUEL4GoC0LDA08QAoOnCFAbD7MdAsWwgiQU51qLlH9J0hBlpcgl6YLcmoa06+FOZ8fEft4BKsCHf4SIA7hz5pG6V3E7OkZnpWh6zecWi8PzSI9Vc9BOT4ps2PzFSz1RnJMDJlHUMUKUoWVh8257DJQRM30La2Ib5rHiCX9SYWlNIhPcQEWuldiM70101BKC2EoDA0rBQLKACKjMaIwRswKoFF/ISkGgZKcBLl3rMGCMVjcScaVtsJZkJfsesa2SdBna9jgXCzkVJYEA0M43MBPJyfLb9iFiMyVG1cH1ec1OrWNTcAspR01G/yqiLuidrY+D9sChKmwL07ESezckI0JU76bmbI54z6wAYUKyU49evX5cSSs/4PXdMe4n07tn4msO1aKVKr5z5DBkCUNfYI3aGcQEoKRS1ES1T2XtY3FoK1dH/28sKyC6cwJPfFtvL70xui43TXHSXrwcrTPBBBBhg+i6WYkGm9JM7AIPh38RCsVH3l87w9RpyTRjpx48fl8YpOkthPAJUVeNHaHhjgi3z42KqGBSfIHeB/0kJxac32uJupTf3UjThRaF7btLXgKLnljzfZGpQhITVxIrAYLkAsFXvUaaUIVdBz300gqxV4LXr7rVlCEAlrTaKrwVT44PE0JjZEb7L7KsOdJ9aldKCKN8sIOTXBH5ppOylfth3AaGoI9YC5Jh7FlSuHXDJK7WAvIAZ4Hcs0LfIdIBiSvrd+ZiOva5NqeBJBB87EmjyYka6b4zHcfXeMV6MiTkK1L9//74wJIufAri7u1uuwf89Uqp3zbLlBspYsBiY73zSwJErJ/saeT6sFIqXsjJ/HEPBmhvmKBBWaQWU+QyjyEYZ5z2WuQWirzFGwwDqmqZiVpnEAKQCqonM/DXZAWrOUTdh2/ORRiwETJK5xq8JUC0GYMW8BoAYqJ/Yn0BRWLFjMVBFB8DXT6YfNi1AgaXkeGaghQf0EliqstZQOgtb9BjrFPHHZm9vbxd/bc4VJWQ8pOsYI+4FrhGsiWLA6n2ednN1cY+yyCN75bNJSaP8MFVRe2PPKjH+nj1lBSw1taH4uADirlE9ZS44Z7U+Rhrntbzb3tj/iWyTYQC1JxVMAAdzKqVoUpUEC0xmoJU9kLakNbekvwgOxbcZtwI/GRbqfya9w0KJSGcC7gkuxRUgcm/hZPO5sGdssecr2nO2V7aNCetxgPHqFWlPc/mmnz59Wnx1deMyoK2Nn+tUzgfAMWvVP/zR7gfLOhrQG1WqL9/4KbBIw3Msn+vEczWOLChWQJQ65WrsWSlJ/xl9995LYOZDAmprtvMLYnn8f8Av5WomqIlrsjKJ67H5vTXtTXp9ATDJmHHA0eIAmtKOMGLnTADCMZLt+VUxWcDrOrBFAO/6ALrgEZ9oGGlbpZR7qj+PSMbB4rWtscATtoShJzBS9zQyLhgpwKc0+Gf5XbkjZCXEZ5sG1qMm/R9Z3PHlm3tAlflu7M0N484S8Lu5ZB555pQy0GXt8LkqCEhz9BGlFwjdsxpfS4YE1J4E7LDBtE4DrMx0pWn8gz3zrb7nOClXgAjb4PvCKKVuKCvEOpKknQCT71gctl7AQkT6mXIEg8VEgSeAEqhybLZgrvLcAFDNi0w3LqBqoQJzvl6+ZONDKfg+BYBxY0iuH9C7ZspDPmU2Q6wb+03pS9woWD5LgDKVQcHsV6sfP7Y5IOBoPrKkPAefKwGmYJP+NrJcgkIZHlADKMBKJRB2EEAlgALgAdo0p43vKyI4o1QQkGK0/rYQdBYCotiHSR8TGBO1aICo6D4zm/mcrZexPW4IP/lUMZS2Dd4ZEfS2EUpAFSN23QCd6a9u3DVgpVwPQDTbN3sBWAude0TOXzbww6ZT8TP6Yt+SWAiUZ9wumL7nz8du/hlfYGs+sgBYTNmiO+eY8vYyAfXfyQyw+CNN6mxJEQEiAEKwCJBEE/oeBqfSSOs/QCqybqJbGJotxKwXsOEG8AK+gg18tBin2mP/N9sFu462q32bMH+WNm5z+AKsFjXFgjlh2f6mCAShAKr3KQ3vuXeLPtVmAm7uL2lb7mWmUfWlZlDEjy3Ixxctjc2cy7MwV1hRLAIKL1ZO3RNsytvK8IBKMqH5KU1owRgAEeEnBKhYgUkt9YlpHvOLLxG7lLYiF1CQIEEiqU5AyPGaXvCNMqUxN24E0V2LI9sE9/auD8id1fhirXon508/VffoOiXyew8TxdKxecw6/SW933Y4x1J//PixjJ0AHKaV/MoJqr9L5iDXCtOfLz17cxnzm5ubZb54FpRZu23NlMuQCah//T8pMTEBo+zyGcEOmPLAAwsDohqEAF6LQBK8wIDcUcAR096iYC7rX+lYQMpck44ERJlr2aiujdC2JnKbpvXciOZasnM9P7cGZuT6+EVdv89dY7aH4aKgKNoFnfNgWWrNsXEBE35ZzD2BtAkEv0rYu7E3j+7v75d55z3zg2vFXGl3lyWTmV6ODAGoRxLyM5kFf5jfAjHyLIngFBb67du3BRCYs3xZGAO/K5bJRxoRsGGyicICFBOfGQ9YUv0EsNr/v2XSnwlAe52hLFqsiMsiqVt70p4LYxWg8qJYnBMgcGkElKf8KrFEKPZ2B97Ia5VMTjlHhgDUPWkrgfj9gKrAQBr3AlAmLreAiKstmJVrqhoiUlmkDQFQjA7LBSIYKfbKP+r3uAKek97Upmy95F7XzpPP4q/DzNcAtVdDXf/mEzReQNV5MC9AvbVl9MhSq/ja4hEyldDlyxCA2jOX83tPRFcBIB8WH2idyHysnz9/XpiWNCKSphXqsZnIAlrJD8Rega7I+V6q05aP9Ew2slVBkrzRNGWJC4SyqMe3194udm4PTFyJJKbOfBXES+BqxCYeR2VL2V5C8vqUdRkCUMmRGvx8ll0lWwAkovgAF5gCTqY9Pykg1R0cCAnCqK4Cuq1p3/ON9q5j7bP2Ws+QtbJc9+8eKBc+0zSPOQKE7p8y4WfmO2bGGrOM6QTTddlS+n9qTkx5ngwDqEckE1I6imgrcJSkno38CH+gpr6i8qpXBKf0K5XErhxThBYzy46UJG6D9yhcIJRCT7n0hDkv4Iadu2csXxpV9rWq+6JPmXJtMiygbgV/vCdaL99PzqXUn4h0IIwL25JHirWJXkvizx73VeIPa8+/JUfA96z0qZYNtedlqkuhiqm+JoA3/mVKBQBTPAAVO8Vyk+g/ZV+e83zfq9K+JhkOUPc6HwVkJK2Lcms+UQGV6SuZ3edYl9xTkX4sroLFWmXQJU36I12gpEbJOZVruiZycI0VE1+KD8bO7ypAR+TmKpGMsplVU1OuVYYD1CMCVKVH8ZVKX8FKa/Np7wFSIAJUa9T62sBCIEnZrTGhNKR/Sex3zwBSFRQ2KqKvG5axUlIrdYwAUjt6YqczEDXl2mUCakfCUrEt/VCZvRL9vc+vyrzHutLz89pAtEpayBkDwAlA5ZMy4/3kK1Y5xtcskV91lbGTz2t7XmBK6WTzwClTrlkmoK4I8JQ6pNwUcAIM74n+i3z3giutX/YaErDdq7ZyGh9LnRJgErSTY2t8vNxnSlONi16oOiEpYhDcw/aTkP6ex2LKlD2ZgLoiWfyYGHMVM/VedqQkWylQZ5SJvqXk+lWA6eTvb/tNycutWQ8RubbZukWWgyKGMPic772NwZQpT5UJqBuS5HXmak2DGsF0rf0NNMPmMwWaglSyHJTj8psKxAFOAAp8Ne+o7D0pYxNMp4wgE1APyMiBFMoDaPKHekmfYvoLQFEyCh1aqZU+E0injCQA9eeHDx/+3v3mlClTpkzZkp//AI5jv+PN5X79AAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" width="218" height="148" border="0">


 • Položte vak na vodorovný povrch.

 • Rolujte vak pevne zo strany od držadla k portom, najprv pravou rukou a potom aj ľavou rukou vyvíjajte konštantný tlak, pokiaľ sa spoje komôr nerozpoja. Vertikálne spoje sa otvoria tlakom tekutiny. Spoje možno tiež otvoriť predtým, ako sa odstráni vonkajší obal.

Upozornenie: Tekutiny sa miešajú ľahko, aj keď vodorovné spoje ostanú uzavreté.


mOR1C46qykcYmekTstUCcc8I62HFS6k+pSRw8YVKVaZcbG2ula+UVT0jU8lNCA30g2EVyeRumLdap8IvF7x92vRO8rARZGrdNHt1/7RHWXx2ysge7pKVYg4GJOSZQA2ztke+F3IItmpGolC27LI3SO9CG2iRjVXloC1ghwZLQaGLSlqmZTja30fWKiyttY/YxWSUkorW5crQeUf1cm63+ZO0mLTLiV+Wt+lOqXFYqySnmYM/NbQrVNeJ1FOLNEpFTD/AEg5m6aJ8tUocSFJPAwtLVaKNcdRTjSbcmTVSPw/LwgLQapOIOi8ALTvttGhgInTeMnBL44fq1UL57J1CpRokCpMVxEuj3D6wEpFEjADUT0aweNXVcoS2gUSkUHoqHERclVZVzEDi1/xAUk1B4jQULSFJOYMGUmVG5zZX4cjAUkgg5Eafyo+OoJJrFSt+nwhLffOKz46nV5fbmV4ADuwSvafXitXoyo0rwTapWC8qy6lze8DyIhDhBEo7vIzujFRiNDBFmrblTa4p4iOqp9Q+CpseyeI0BCd9XugJGlTp3skjmYV0hMYknZrxPPSZNKK2U1UuuUdW6PF48e+MhBddN5MK3lekL7qbSnAboVwSkfOHKgLSzQBXI8oKVgFJzBh2WYmqMt0VZUK4Hhp6PHGqz7oqYKlb6tJUo0SMSYoKiXR7hAQgUSMANC1oQVrAwSOMKv0zCUuGrmziYQqXbKAsV2t79/S3jC7pZz2bQ86QG0ZDieOiZmvxXcPIZaWlMtXpbZKinwrF4lW73DmIalkLdCjtKu1UoPGGkKdW6y7si3mlWgSEtjjRVOJ5QGxirNSuZ+6POck4ecMtck4+en/ANX/AOo602S1M1ogozWeULemF1dVtOrgzEwDRSgpts9wDL94sIPbLy8PGOsujtV5V4D7rKyv4ruPkM9QqUaASmf/AJQyhyjSGlVtHieXhFkW25T2vbP0gtT6SvDs3U96FTkzi2Dlz8PuyXSnbTkeWpbUgFVKVjGXTAQgUSMAIsuISpPJQrFlCQlPID/BX//EACoQAQABAwMCBQUBAQEAAAAAAAERACExQVFhIHEQgZHB8DChsdHhQPFg/9oACAEBAAE/IfpwD2LGtty1CyUXN/C/5rHihZH/ADNdDU2KxA+RcrTHFweMAyrVUrF1+Sg+YrDiPeoaU4V74tFRojs9zX/KPGJi4zS054qDmMfNqxPwLu6vhbAYHL2Kayui2A/Ju0AssDQ8MUbDbstAz6iO9y+edDg5oL+wfLVAAhNkHCxWwdQVvpho7XcXtFZianPd9YGwCvxv+K3ne8h4/dCZhGz4FAlYCiuBPCaHblflqFYcAx0GRNCU83us/qsYXI8p2auVkBQ+bWUNRtjI8Bh5sF+GhcMWsR8r/msLTln6aC58S8c0atkhmOOiay2bW7ferIGEH48uq1rScph71NhNIWlLvWkFLA5rWlS9kQXmVpx2BRCs3JJwcUkkOKdlLufdxotI+675V9xIkUBJ5w+1Dk/koRj71f8AIUgfYASviepJHQKTVdHT/n5Xo0l2T1O+1Qkgp0h93rhpJs7P9pPRwWrTypy4Wu7pzVOULGT6il8k8OVqPUrKnkpdlR7KRQudngACK8BE8cO8Aba+x51iQct3V9fG7jCPSCo740jedhqHtQAGoarZOuSkAbjV6symrignnhNafYv4P9jReXX4718v+Q2b23cPpqwtwxO/7qe59HLb1oD5KHC+N69RDHxx/atGmKlNYL9kqXZAn77rLEVwu6iJ5FH9eF+h8PIe1HUFoQu8Zo8sNySHvrRzxcTB2HNJaLSfyrQ9uRPSudgNR60KEmEc9OSGh4btPX+v8o/xYGh4TkwIWq07tDh3PD4kANB15DWLE6cXO58tTsnqad+oMj9Dt1adA+7TpQEyXEc9EQT2T5718nUJw1BbcLS5a533VaWmt9jHpW8lJD9UIkjI9MZiHt8uKv8Al1ld/t1DWze16VaBLT272vU7VtGaVNbz/A/2jGFuw+laqfsNPtX/AEX6rLOGDSltCV78U86CFp+BrJJ4ceQmigbediNocdGC3uNArdnFh6DgrBB1MDRkHwvRTE6LstAr8gPpaxR2T6SSQ4oGYB+IRp8xUdfdRWBXNKJE6mvmHsdXYVF2hOobaVbcadFy/deAMAqyOtBCa/2Zt8xSaxe1fLf6cF4Psl2rhnkz7HTjyWT16xtC4+l1IRMBmixNtm236Rqm1VTUHYFPz8vQFQlEj9A6ZpGlH5Qr1fMUc00DQ6Got3GgUOl1DjQOx14vcfx1hBtAJGmcwTZvNpQAWddjt14ElRjeeHzSrhcX197oDAKUwFPlq3qdzRHYw6x5tN36Pxi8f86sYSuM/wB8etGFtzPT0jsiYI1GV4VMX+Xz5unzFAkEuJr139+lt9AbaVbcaSBS0u70r5ZtqWgVnvMONE7HURdupwu1JNu2XmXzvSCjLcjv+edRkFFJjYgvGL1A8iJF6L8jbpUHVy7461AqwFFibbcW/SCIAXVpgUe2iNX7VYUoeEhF846XDdpo7bUwSGDOuDt71LHY3fv+Wku1y5Ust9p04OhyHDqGKZL7j14vl7tMdMulkmt2+9HHFid9ux4AyALq6VHKdpaz8071Zdw9YOgFg5VSSBl2bldpnFYqfGY1J3avLyHsoNeYdDP6osIomve2qxOCRUz2pyDbNu3WYyX9aJ6Gu/TpcMnqd9qjGIzpD7viFkODcqwCbXvu9D1qwQnjIcHRLuKqkXPPFB0INoBmU8NPDqfnSW8m7lnRQPzGBWvcNSctK0W6/njFQJmsrncydW/w+b/OmJJPiNKlWsT1XY+Y6JlBJwUJl7wavY8unOVYK4ITJOJynfxQCJI6NIkjg3Wr7FA5LA1PDYi1Sl+OCiWw96EAjI6nRa2r9XQe5JGhSNfFfN8xRriwNDozfgDANPL8xUX5g+kiAQhHWm+jZij7vnIYDSJI+AXjjUVOFrkmPYUENpRI+M4/3/z0Qp6x1OPNRsBimv8AGOhYFugu178USLkjy+m4b1wT2Jrb9FB5BfbTBbliW3m4w9t6BIISJr4YoBEk9wqKRmq4cHEX8BdmcN6wsnjHC0ZJAx948S2LCWPatIeNzs/vFamrW8Tt+/qB3ASRKLzIp0h0NKxPA1jLZ5lrw42CCrAJGnnY3Zc7PG0b+WFWflG7tXeGcceJ3iyNCgG+P3e78xQGSwNDwtWgyVaVnOwGerQgSJF31S0iFCVXcw8lSzamRary+HeVPe37vGAfB5lBTmlN5aespV0VFDnqHXSkpzUiwpL6jD4Tzz+VLHzFQor8Rp/kuHCp3LH3atNCfmXfu9DhxoyZwjWaA+BP/BwYqTETOQ7staHuOOjYc25fuf8AL2KJ3v8As6D7TiqyVsKSwQLTJn2qysClo6cGzPNBxAUK3F2fnNH9g1haDg/zEfTTnZ6AhzAtpn80PCQ3moDBgaFMWLJBQU8xCD/xX//aAAwDAQACAAMAAAAQ88488wc88888888884kws8Egk808888oc8k884wMsMIQo8c8Ac88sI4U0008s8888g08sI080kg8oE8808c8888cA88M888U88g888808UU88s8884U84s88swU8s888g884cc8400UQ88s88gcsE88c80800o8408g88888ok8wk8w4kc888888g8c8g888888888888YY0888888888888888888888//EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHD/2gAIAQMBAT8QYf/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHD/2gAIAQIBAT8QYf/EACkQAQABAwMDAwUBAQEAAAAAAAERACExQVFhIHGBEJGhMLHB0fBA8WD/2gAIAQEAAT8Q+mW3cZZIBaaToQ6lRDGYdTMJkthezlYcLyaDhP8AMJFUTASvsUsE1/CFFnNsk2pJrfHqncpMh0DsZXQ5ighlSGteHgOcUEL2SHUwpl4vpK0/e4QzYl6nSOxaWsRLLeXGX/k5/wAqf4zSaoGcXXaGaca6YZ4EWXIAyt5Syo/E4SJ7+RV9IAIunFD+jNQRyY3VXsrwTOxQEriwAQB6KxqTfrfS7YdRp8cNlIwBc0vN40WIJKIXLDtFr9hQGIZMDqID5pGewmBH2maAAGBQbCgPvpQbFroy21LvasZeEkb4B2vxF/rSyFaEDq6WXvYXaGSSVmVknfurt8DFFIIyw5D3fd9EZgSqwBUSibggXRZZ0dbKtLRUB/a69DFW4xH886UrLBlEWPJDymCoI9CdneWdIS4rFW89KHXbrC9/kLVbIlg+chPb0ukBRzX4sUccVyaKK/h8mhYJYR2dnhv9OxMBpSsx1yAaqbNazpqJZi63uur2OhcJ9yUY7j+m9b83ECYPEnuq9QMpd2MF7KqRxCkAHtMkIhHLuyYsIhK3Vg6Ez3zVxCflJAvvRi0wEO0r2p6sg+zCSCLMctAwCiESyU0WZBI5rvFtYaf0UBHksDlscVNiQYckmBxUKAGLh7NSYjd0PslGxI7xPdK/pvzQDkNisATd9cfhTgSvsVK0AGxDPg+4ydBRhzS7fe/bQl1VK4JsvEs7DGr1nHk5nEvgT4pzLkpsyk1QwnNGtoGctYgnSfOsWpbAMug5Rg++KandsAsLRH+jqsB6JFaVKjKqr8UxfMi4/Ffw34pN0yxG4hJ6z9KRQpRB3XtKhLJQDm7il8+sDSmLE+DznYF0rPstiPJMQYwsFsaK4vMQ/fTrLog+AQns1JYXrglHafEho0m3Z8gaPWy8jpREMa6WsCIZlA2U5Rkl9qWnbcPZrn22X6cUBSxJJTDYJw0pKboChKG7Mm9t6WfCEqISJkt9/RYp5KnKsybhjdahkyOAau65XVatgjgN8w33juLcjoQgPtOG+09lbHVdwicGpxMsTa6YWmCJwIbNm7LXw39A8RDr1JfMmyc7hVqlzvEQKl0SeaX+RhFFcDe7VjtWfBBJ3BPg721phRmejAnBbm83pvjueYCotVtJYRDZSE+aJpMjINxOlBAEbI61ImW1xEg5VOx1lQVQgwAQB49JAcmDpkdjg7jUAIJHOUHbLz2PW6iribyh/mhpOFrnGaG+ObCrTfR7rYZHhv1EqqbIgYNEW7blq0oaDHow+w1jFGIsDINxM9GepX3+JAd5vFpqFAJb6EfhtOxabYXgIHtJbxTnUmHZyGe0hSzd6Fm67u1InTAmLtL+VAzAkRkTplK8EuDUNmm7beBGQwqL3f5nbpQREkclMSVzh2cFnjs3rWLDzDebZ2kv1Zh/hHe+Hmp2U3FzvfLSwkm3dUAD3qPAmT44Yei5sfF5q8WA+aZ7GLokSVm6zpDNzJlD2gW1g3b76wICCNxNfTaZ4u4OR5KJKbPxfIliZXoYuTgGFYeX4JdKGllALHA2onfF5aAAACwGnU8FD4A74UZosdm/0Nnah5gJeGAyJi/ytgtszPD+njT6QMAohEslW6MAkMyweyYbkr0kKMXy6D5SLhiSJPReYBcR1OqXjjN9RcMh53KLgaO8ZXlZXlepnMwNl8FEA5hbDgwegX1QpA5E1KRaE585u2xw4O+gIkzNiHzxr9OQskOJXDvqRtEuamDJsuZbq0F50XmenOJSS7WeK3Dy6VgYaC+c4rZfBp1CiEqcBRhACJELLN3TjpM0kqkly+pOj4hvR6gPQbAyPz8qgumMDcT6CR24QH9ilAP3jdxtZ8clDF5FgDB0WfHAsKw8vwS6VZaPVngHTj4L360i7ZFr+zLxQAAEBg6mauDAdEbJRK8ivutl3dNcUNElmblldnrYS+JYZY5e929DLsyCEZX4NADoR79mAEqu0UywGGWlungDsbtDEMHQ3d1brqvWS28usRz9EBvE4xen46jHLeTsV4bhx2VC1HAvlODq820OkqFLkCrjSDzE3tQaTY7VnaEAwSrJZI+IlIHCOvW3BEtzb+C/P0Gd6BsvgKFTs3Ln9eOnC0BN37pfYl0osWFyywG3HwXv1XFst0kgzdBuWLDegTHY9ybF8XtpKrxRvkMv6c91KOvlkBJHVOXvQAosbW4CxeIzI9IXZJ2mMO9l6zLAlXAUaQAq01Pl+3SGF1CADKtID9YsOJu4DuYlosx2o5XdWVdV9FAQKgLlz+Hp06jF1ui65EaIuY0ThsCYJjQCy0fTeHgPCZTvvQFCDJEWK5pYAGnQTpfOd3gy1M6XPy+XrSrsog8wPu+1AAAAMB0kwJflRgg1X8NyhhIPYBeR7suvoF9VKAGVdCrQbMQOQ1ktGiJiisiFzKWT8biOvRI98vsBquALrR/zdiBQBZIgMwb0UU18KZBhXGgAjUCW5YlElRcRuR2sUnOZh+4yO1X0RIbQld9/YCr+qBgLiRmdKjvBHso53567o0S2XPYEtSOpksrVeXpC/wCx1K3mwO7oSj+S4uqZ0s6gxlfUgqKcIQns0aRlZAmU1VUO84FR+70J0DQJ782OhLjhr2qggFtl240iAmyTUhZhwOqegGmhke0M+RjSj4YhYD/sbcZXSlBIMbj9mjZ/hZGUnKcJkmdKwR9oZcuBxdqIlkj3E+QOqOECXdBTxDp1bDF4rHZlduUqQEICx7eKAxJtB9ePMrBL5ppYVt4WYO0gd/SNqYnh/t6ITCShiCAAXiTEvqZYUISJs1lceZmy1unZxmjn/XkTCehoYvdPmLPdJ5o+ocpJgGOz5vBlhSJIm50HfkG4y+xPnoxRVEAlXsUhPiL9jaU8clDTjBgAgDomdZEQDL2L2MzXYGCga7rld/pOfEPIGyJqUMs4Moa8gwZspcaABgIA4RMnon4Z0gaeuibzWFjdrGugkHUcUC4RLJ6iFuVvoxHwfd6GNhJdBSONVC8RvS6vKBpOoIHadehhcYLwEa7PJtkMSpTIW8XYW7q32j6UOQMVq8jBabNaZkxluABFJQSWaFLQMJ2ZvIg2M3YJM+JeQNxHU9LBotKFooZhFmzFPfPAM+Rq+xytTxyC9x9tOaGiDy5XVeX1kKVw5yx2MvBvFToFvUOHYuHM7Hq2bcZEBkRi4TNliKkFbEQ9VYU3Wc0tdcmy5Db31V3gt9Sfg43TC4OK9QiUXiHFerAlIBFWRIoaawoByI1YFQFhZllxOEnPrEbAqMiJe33ipc2LDlsDlq1tuRwdDwff1TjFGACVWmQxkIu3XOW8ZFR7Di2AgD0SfpawIg0lJ4mozlasVvYMrN2LzDFRVop91r4tt9UQ2E+oRBPuE6jUwkVRL2VaoqvPpedwvrKT6GVE97SiBeGgnCSwPrutBJPNRENDRkCGvYCJuzamQlEEQRCCEJIhfPo1UIr1bS8jyUV+BEQ/qYD8r/kjOTDb8GVKEkjb8idHNGgi4Rhd5zEzIRViHKYkLRaFgeMxRxKJQQrg2k8gaRRxsTA3xq50Ob6VOnemu9X3HYg1f8ttXNplF/NOhsJFYAJPxUJgK2ZyEtwKxYZDEkLOkyjmmYuYlHcb3pIQlvbZd72uvVwBb4G3E72Ly/5ncL5ZAgGl+gh3pKQEnaA+KJYSEgfNHtPwhYDgp4DCiUxIiUuhVGnMsBa6r5/8V//Z" name="Obrázok 1" align="bottom" width="215" height="200" border= "1">

 • Obsahy všetkých troch komôr zmiešajte tak, že vak niekoľkokrát prevráťte, aby sa komponenty dôkladne premiešali.


3. Dokončenie prípravy


mORfvGiRAqH7uXPn5LyG9C1btJBBQwZL165dpUP7DtJZgbN9h/bStGkzadS4kYFr/Xr17WdEC6mcO9vWuXMndZCay+ZNm2Xc2LH2+RHebP+tq+CH50sa4cCBg5ZuaNbMAcBLly6qJ31STihokoLg3j2oni+eNOF8oe7vlcIr6pwVysVL+Yop181L5n9X1XnroJFqt27dLF0R/J2xaj5AdQ709evXZY+eYFx7wgGslq52W3VV6ZHeU1o094FqpJ12I/JHuCiTk5Nl6LChsjs7W7KzsiyEIXzhu7N2ZwcA1eO6/UjmRAu19bg3Us8m72a+XfyFuojWqVsnelNFLKdi7pSHGfUYuH8mBaSjx4/LqVOnFWgOy0H1Og8ePCSnT5+Wc+q48POYAutN9dQ6dOggvTVqGzRokLRr3046tGuvXmeKtFZnJqlpE2nUsLE0oYAU0Yrd7z+X/W3TJsWcpHn63Yd1e0YMH67BYIJEu7eJKgcOHqSe8wH513/9V/OCC3UBoLDMgwXhki4G53UxoEB2S7cB0CZ3m5qaqotDS/V02yqAtjfwpJDGwtKgfgMZ0K+/NGjQIPKxjiELCflPnTopi5d+a1XAmTNm6ErYVFZnrpYlS5ZIHz3Z48aNL/0Jd0i8b9iwkeViANbr6hVB4yAU2LFjh+zYtkOmT5mmN3Y19ZSqkJF/I+zPV08DML12/Zr7C6tbg8Ud37TulCGq7WfUQzutntkJvX+OKoAS7gKapwDOY8dkrzorGN5ep06dpadGf20U2Aip27Vvb95ncrNk9f6aSuPGkcCzHFxut+0NMjzaTurt1tN7bj/epG43DJtoxjUyYMAA2bNnj7zz9tvmQWONGjaUVPUwKVSlqqc7VKPOFupZk4JoaaydloYjTXR/+BnwREXOnjtrUWljxYK6eNl2TqLvXlW3EEDdt3efLF++XOJ19Xn11Z9K23Zt5OChQ7Jx4wbZsmWLDBs23HI0ZuGtcZEsQrsjha6uXbpYHggvOM7XN0wlk5DhuF6AnfTvVoH0f5fnrVa64ZngkeJxXL16TaOUa7bA1a5dJ8gBiyv/+a7qVqGFwZ0sX6ieJ14Z4Hny+DFzQADPYwCpen05OTly+PBhe23nzp2lrQJmuoLn6JEjpWOnjhrtpUs79UBbtmhuBSToau522xdIuN9DpWlO7jlTCkMAYH5evoLYOQ3HT8v3K1eaV2lFL93msgDVQLhjJwM+aFjTp0/XfWini0AH6dS5kwJlY32+sQErgEqaILI50ZET8QY9Z/Qtl/2KISsBVBLehNtU23v16iXN9WTXU3ec6iEXx65duywN0FND/7hgr7GsPJSrOQeUPFDPjHQDTk4ySWoAm5O/N2efpLRr65yYGD7AVduc8wCY1ldvBRoVjyuXr0hiUqIkJCRK1PMcy1Zqf9z378qVy3JZjwf5QHKbJ0+etDwh98Ru9da2b90qJ0+dUjBpYhzqJPXCeqgHOkw9tXYKNt3S0iz3SfGFqnvjiGF7GNBHcx5KdUwF7MaNIt3eyxp+X5b8/Aty3vKaR63gdVi95v05+2WX3ufkarm/cvfnWCFsyKDBEQ8V2wahPzW1qzTT/euoi8TPXntNRuoCUbZFWsCKq6WDVAKo6zdulB9WrTJQg8r05ZdfSkKtRA0HzlgyeufOXZKZmSldunQuG+Si5VCD3geJfPDgIbJl6zZZsmhRCU2LC3arPjd06DDnu/zhWTU68FXJEhITLId15UqhFBXdsAoti10CabUYzme5WgQvjnQT3vm1a9fsOAA4ABA5zyNHj0lu7n7ZtGGD5QfxwgDO+nrM8ED79+9vtKIePXpYsbWDhu8d27eTRk3K4mu6gI3rte5+/Ok8opDI+SLlcFY9ZmMKKNjn7t8v2dnZsldBn7Ca1Fqjxo1t4ezTp4+lGQjBV6qnun3LVnn4oYfd6ZFB9y9eLPt45tx583QLC69I/foNwt8Quh8Rd92laacaXGcGqBzwzMzVxgPlgOdfzJfM1avtBVxouPu7s3fLsqVLZcrkSRq2dBI7yVQQ3RL1bko2weZ7HeE8q16Xzp18Txfbdx3RC4JtmTNnjp30uGpwoKuywboAHOrUuSRXdDHlBjVeIPdXuZgbVdUibXOxcSDhfFKIJXzP9RHmCdl37tgu27dtN3DleqRgyrVK9NSrd29J655m1COKLfCp27VNkfoNG5kzkJAQH5GuFLFwFLy9EY4z7Z9sLyBK8ZA87cHDR6xJhtwsXucxBX5aOdlmzikf1aZNa2nbrr30U9CHc0rY3rVrF6NBnj510nK87PeBgwckrVs337YXRwS5DI1eD9sCkysXBg4MAlQXXYAyvWyXf8e4GaCuWbNGL6BtdiKefOopedwHZBwOVu0vv/pS3n7rHdmvB3GVAm0TVmi4a+E80fIcmJIcli+P0rKlXpjd7DPz9cLGAHhIzaQg2nKxBp80zyrZAtV+6FMsXjdv3ZQiPe91atcCbWPkgo+8jbAji28Xyy0FpQsX8uTosaMWBhO2w4sk50lIDyf0to9DCbmeKnVGRoaBSEcFIvieKW3aSOOkJpb3hOuZGLWzLIJqlKvQSej7aCu9ffuWecpQrA4dOmzgSZphz+5sSz+QervpI8ZTcaewm6YeJNvctUtXBU+oVh0luUUL217u72B+Kp1xffv1kz1796k3u9uYBvX8uc9g7zHod4pZdGBt3bpFJowba3nUUvsWDsYxuyBX3AxQV2kof1hXO8ALKlOfvnRCBA7A2DHjZOOGzbJs2RL5/LPPrVWsLDJwRAs7sPF6crvrRTBi5Ej54fvvLZdL6EHaAU7qkAtDXMIKzyrbAFI0FPDC6GzBU62jN1dt4zhGock5b478t0h/r1Rz//yzZ84oeB6T4yeOy4HcA8YgYaEuvHzZOJ80kwBMN3UBb6+eZt/+/SRNF3crtOjvUJYATwCEKnfdOnWjbENZi31c2D9Lb/PF/DwL2WEEwPeEo0qBFjqS8Tl1eykk5cMDVbDvbd5yd+msYN9JgbN9u7bSVJ9v2KChNGhQ36r4Th48whbpeaFeckCBOitrl/X21wsvJoWdu/bq7bZITpbvV6yQ/ftzpW/ffhKfEIFyVQ1zpGWZHe0HZ8+SUSOcCj5JdFZpgM5/znvrQf+f//I/5Cc/ed5ybSTYK5PiQMjURy8OclRcLIRYXETr1q6RUQq0JatgDTxB99Ko4NarW0fBptAKGwCJA6hh6Z3ygGV5K9PRrFz8V+d3esNp0aTivm/fPiPNU2CFhJ6nf+Pf/K1IwbOjgiV5RKrTeHKd9feWrVtJsoIRxSU6+OpUBDzL9MBKb/O1a1cV7I+X0Kn26zYTxrOtpCDgqfI7OgvkZHuq1znYn59VwMf5SdawvWnTJKMiRaZZuWyvbxtwXLpo+F+snjDFtcsK1s2aNpMScAzZLyeSof8eZg5ePOkCUhB1g1kK1TSUL68ZoPbu1Tvs6VAKAwexd5++9ggYHRh3m19zTlKzZslWGYU+RU6L72NF3r59u+Ts2ytDBg82kPU4qT+WOeeBAiDMjouXCuxGvlHS2x/hmN9JV1F5QDIiLSg030hecd++HFm9apWGoFvN+8TjJDVF2yPGdUXBqF/fvrYwIxbSJqWteXMUaiCsRwbPKB5XFHAPNwpGp3V7zp09ZzlaBE4AUrYVjir5SJ7H6Brq0qWLpRlIL7TT7WzLdrduY8wbquxRwTNSXSP837Yb8bagNG2SJLt27JRDGqV26NQ5aF9KV+LPnT9nraR47G1126BYuh6rGmq+o1FchtfhvsJVFtmb3A4rZYp6vuSLik2rs1iuqqd08NBhu/DoGqmJK969NFgXddVDpbDiL9gAWtCqyu15RFpg3bzb0i8Kem3Z1xaAv3nLFvngww+tog1JHvCZOmWKAWWKenEQ6MkNwo1spc+RZ4yw4dG/LGS7Ixde8zVsx8vEMz565Kh5xTADSDvQorkvZ58cOnjIjmk3BXqu+dGjRtm2UTzq2LmTRmztpGWrluoJtoyS7granvIWf1wM73b4sGG2IL3xl7+YZzxm9GgF7xZOjcSnweo/NywEp8+clfSMdFusateqHfl41cD7tXSCxYXe5GqVFn77vdRmMlzD+xMnT1o7HvmdBL3oEHA4cOigdV5UWo7Bs4hGlFCvbl0pvHrN8tjoOTS07pYoOTIsnPwfycKLMWHXD4pLpJvirKEjircl5N+JnhpI/Qb1rWXz+eefl87q3aW0aaUeXUqUHvfwcLb0ZwdtoOt2QpYnLVVw+bJDmCeloGAD1ero0WPmGGxTsIej2kC9ObzN5gqaPdK6y+gRI6VLt1Rrr+7YsYPjiaa0k9p1o2xveS3aPoXsQwAkR48bKwVXrsjcud/I66+/brTFRx9+WFJ0cUqw/GjAAFBys/BzayJglmUBQK1o+Bb0t1KTEe/AmmjYMXzYUNmwbp1x6LgI/b39FBOGDx0q8VES7J7drTk3GHk1cqfXi24axxHqECkY13PrA1FT/ff/7mruz8MgccQzrkrBxXw5efyEnFEPqWlSkvTqlWEeWzQWCdsK1YdrBZrXxIkTjVwffR/dPyta1R0vnZwhrbkFlwpMHQqGgD3UC92zZ7ds2bTZhJ+bN082niq1BsL3wYMHW0tpj57pRrOC3N9WnYOkpmWoKwWLmpRV/Csrjx2RF+78O6VNirzyyisyfPgwBdQ/yfwFC2wxevrpp0vpB+DtN9R9gzdOiqWn7leZ21SDvFV3hKrgwaiMyYgW9nfuYlQVbtB438oI/3WrXqwXHnnU6B9x5QwHPbszI1cNGOTlX1QP9aqBaqkCZPB51p8BsI187gGlohs3TTAErU/aNEnnHDrs41Hqoklkkli7llWSf/HLX6jH+YJEy5ubalmHjiYksl3fv3v3brt+SryqcA83xNyfh6rEyBCoe1TVz549Y4IgcDWt4WTLZtmze4/tM54aRTs8ZXKd1AK6dU+zIi40K5gCtJ02atLYqu3x8dGpUhGtnI5NuV4T5d6GbvXsc8/KXzT0X7t2jcyYPt0HqIHXsM/sE4VrKGfoEbDfTkt6eXLf1dvKdvkqcjDumATueEeo7HRL62b5o2sachqw6med0rApS2+WYXpyo0qVeXaX5uOkQmavlShX9Hc4jiZeE6zhEJVD6YTDt01A+JZ5oQARPEpocNyEu7OyLFyGLM85Brz4nmbq3VFhJ0+XtXOX6bOWEsgp8bCc/5CO6JLaVfbtz5HcA7nSu3evgPJ7mUBfbNsJTezmjSJHFUpBHZ4qurxrMh0hZlvci53X+sn+MF0y9Lvw0Ki8w/ds07qN1Pcp5pOHjsZRLfZ5oBGjumhOyt2m20q93x/+x0n3tDTLRa/JXGMNNtQu4CSf18gh/+IlEzSBC8ux+Pzzzy2CnDp1qjz80EO+an85O6WqqbkD6t2csLs4iLVq1ZYBAwdK/82bZe2atUZaRg0p7+JF2ZeTI3379vEA9R4YQEfHHGFukc9TgxAeH58Y9fzSinjw4EHjflK13qWgSDh8ueCyFbiMR5mXZ3lHQnNYI3Qd4cnR0ty5c2e5pOf6f//v31ilns/qrn93pOUk4k3aMz1DstVrpE0UHYjAKA33baXf/eSJkwacFI327NlrWhXwVklBAJrQxpCiS9TrD5H1Xr37mJgP29peAbRFyxYmCFK/fl2HrxupOBPB8yx3VHcHhaYy71/X5wOMGyr/c+fOk8+++FyWLl8m+/XeO3vmrJ1Dmh9Mt7WgwH7Pzsq2SKa/iV6ni7h1UNYgKzvkv8cGZYRcE4Bqba/qoSDe8MMPP8ikiRPKHNfg2d0bgEpoh6L/Nb1pKE7RORdsUIEATirYeJ9o2gKi3Gh4n3n5eQZaENFbaBjeb8AAGTN2rOXg4FFSZGzaNFmaJDWRRg0aWJ7Wb2PGjZWsXVmml4k6U4kaU4R8IqBMVLNOr5np06ZJWpA4OYLZFDoRQAY8SSEh8oOqWX5+vg2MhGJFUQnvmBAWoG/foZ0R5vFEm7dsYaLOjRs1NNnJxMRIgd0dXJM/xr1W3s8MizbIic6bO9c8TzzSJYsWy23dJ3ixRIxYLd++02U1bfp06ygjLbR1xw7j8gLIrrnbGmJVqMrjC/vbtpNOnTqVzJ7h4oWCsic727pGuCGd7g8PVCvfnAuf3GSSj+CNOA7FlstXcsxro/0R3uThw4csRDZB4VOnrH0TA4DQ+xyqj3YpcChTLGykwERfOQWnaJ1vt27fsu6dnJz9snHjRuMgl5K3CwtV27RqLV3Uc/zy8y/ke114uWZQhWI7UcNnH0y2ToETrxcQJYVBzjAtrbuMHTvOwvZOnTvZtgLObGfTZk3106P05ceqBbMxfKBKCgLFtwUL5ltqppceG5ojOFYUKYkeoKSd1XO+d98+S9MQwUxQJ4eFiZxr97RuDqD6780aBKR+q0KA6hieUQ9fPzI3KWE/alecvCz1Lgi94Bi6Wk1ZEd32s8KVVfe/Xb5coGFznnoo58ybo/3xgnoohOKE08i/7d3nCCVzk/GAsvTAzJlWrGiLULI+8GDQ+yxTKDmEehVvlCk+k9wqlfPz587r+Q6q3LuEylT7uyswtm7TRuZ+841krlpluVCKVCzKEPiJeuiQQgCZllL4nyhD0XHUXP/OayLnPGMYPKNZkMdPNFh0o8j+jYL/6DFj5MMPPjCvnvNBowGpkGuMyNHjzeK6YsUKR7lKj+HatWut1mGMD89DrVqGhzph0iQ5pzfTyRPHrfJ8zWZ6Z9kJjgionrlY5IuZghHexdmz56yN8KSGxSgWEcoDSITxRAXkEQFL5NtQBxs1coQBEsWgLl26GgEdLmXDRo0jfFMZgBTSveNEKR3at5O9CohQk6AfJZq0nAsI+6xTl84yZOhQ+frvfzc9CPQhBg0caBQmgJOWapsG2qZ1FDHlagqc4Rah6l9LFxTYCU2bNZPGTRrbuYD4n2aTVFNk6ZIlckC9VmQAi8mtK6jS5ovGa/fuPSQvL9+uIUad1NQIskoCKgpUdGHQtUOFmdwWgLpj2zbLp6I/WWJukmHVvcIYsVARmTBP7zhFoUsFl+WiepynNCSm9/2ATdncZdV3QuLGegOxYJHTZDBcr/QMaaMeCELjDHODiE5usUHQKIvSVhEieumQmpsYz2fduvVykBn0+QysayUlBY+w90HJys+/qNFNXav6Iy/5zLPPyuBBA303d1nm5i27VNar7TVVbG2oeOmkPGg7ZhoBYT1qVEQbVPxp8qjtKwrTdEPzBRxxevv79O1r7bUU+EqOebU9XpGtigGqT4ChfgPpql6FXwsVXiGAmqveEpxFVkaniBFXmh+JxeqJjHTThuxX9H3zz3Y3SberhXJJgYbCEaNsUDLC6+SBWAg3B8eRlAo3BTqZXbumSj+9iQDO9u15tLM2xPhyfHd0II3yXgXJ60U3HK6qT+Ca3B3nHQ/ozJmzPkANPQZUmY/4pklkrl0jq374wfKmpCbgT8bp9owaVa9kQmeZ2xmNnhSr11R5DHqigiO5YxZawHKAXgP+kdQwM3YqcBLN+Aty3Je8Z8f27RadDBs+zARqyF3XZKtigIo5oNpWb+Q+elLxogr05vLPnEIIF84hFKr4uNC2uJi/6CN1xbiAGcBJftDhUd6yBQdwOaPhO1VZaEc7diAus0+uqFdqXMo4Rz+T7yDXiRcICZ1OHua7A56E7eQkExMTfAT5ihLRowPnbf1uthfuJzxTv0DI0ePH5ASz4nUftm7ZYsUjABNO6uRJE6VXRq+gzy+2Yth3K1bKxx9/pDf1DvsL24t3zecvXLBQ1q5ZI089/bR1/JAHjL7dbrsS49dTeSzIK4/ztfI2auhEKdQz0EoeOGiQ9FYPlMIwi3NxfLy91n9PcpRYxMm33y6+df/2pQpYFQRUxzix6D1yc+08f94AAS+JG+zggYMGBPGJCQGvLoqqTkxZMKi6gNPVwivW7ggv96guNvt9M4HIX+HZMZIYfU8AtuBygVy6eMk4n/31piAXScGoixWTOvl4lA49qnY0fm9EXmH5jzEVZHKzdB7R6852402ePnXG0hHwXYuuF9msdkSVyeE1a9jMxEY437zGP/iNYtMnn3wi33z9jfXOI4AyZuwYGT5suKWKGNn88aefyXfLl8ubf3lTEhQAXnzpJV9bas3M7UW0oPOKx8k9d8E3FnrwkMFWaKIVHOBsZwybBJMVNOFxcUAYj5aFnYWcLrgSi/WI8Q6sygJq/XoNZNDAAbLyu+9ky8aN1oHCydu0cZPl82bOnOFUZYNaIEsspk9gaHhZrABJgQhVpc2bN1mRiGId4dclX185g9ji1asEMFsqaMD7JI/YoQMdPJ2soEChgZG/CA9HF+x2AZtSHUfFEglML19yxikf19CPnOyxo0eM4A8n9er1a5auoUIMTxWyOMY8+vSMDKu+d7Be9xTpkpqqi+dReeutNw00yc/hReO5/u1v78tbb75lCvwz9Dp45tlnpH+/AZYDZPJAb/W8W2kYSni6ZPFimT9/nknNPfroYyY7d8dWzQGC49Wnd19Zuuxb2aD3HLKHqErNnzffrjvyqw0bNbTUwPnzFyzaAYTROCDUh/Bvo3P8Fj5OpQZY1QNU30XLSogaDyfRH0QAqKyC0KnwbqgsOmFpOaXMfkyLKEBR3u0KPE+ou2fvHguhtm11RnQAJPD/IM5D8xkyZIj0H9DfmYHeuo1NsIQDiFAIvfhJSU1srEz9iCOKXZSjSm1b5G2FIQDIwRE+efKUep1HDDxPnzxtHg7nCRk7PFP69rGuXTobKwDwZF47HiMeM1qfNkSuUSNp0rixT91KJDW1i+zalWUULrxxjSflb++9J++//75NF3j0mafl+ReelwH9+0vwHCeuCaZ4/vLnr8kVPV6LFy+Rb775xubKZ1jq4A691OoKCiXiRvEKol2l4dpM2aKL91D1UKEwZq7OlBt6TeKZEtHc1vD+ZlGR3FSvlAWMQYBclxQ9ycnv1WuXlA40NvRbJa7mRARVD1DNHA+INlP4qIQh0GdoewMwGOtLq2GHjijf+KrN93IVvNvvKgHXAAggyrF3X47szs4uUdjao6Fttj7wLAcNHiyPPfZYSScZDwSHqco7ZOqoXxj2vWWDesl2qYcMQNI5c/Fivml6ci5OnDhu+U+8ZQoZtHECrBgphXYQ5dU7hvfZEi3S1q1tccQLRcCEDqlk9Zrj4xNKfaffaOAgGvnqyy/lo48+NoHouXPnWlrg2WeelV/+8pfmlYfso28/qEAPHTrUUgHrN2zQxSlHNm/aYswFaD+e+awkveTcc+RNaazguiN/SlcZdCqiCjioLHatNOKJj/M3gcRbqsmmISjozps/X3ZlZ0lGeoY88cQTDqBK2Oy5amxVFFADBqDiWcCPLLp1zTiphJLbtm6VYUOHBADVb/fLiygr5RAuROHzZOngycnZZ57ouvUb9CJebYIcLZq3kLS0NJN/o+reV70wiOldSoor4VbRCzZsG33bB1jR006h6JhuB/lOOqFoS6TjKGfvPqNaYR18BH7GcECpauKbTW+cTwVPgBPh5ORmTSUxohBx5PwsqQl4rxSZ8DDhlJLqmDFtujynYb47mGKEnfFyS48v20D3lk0KPXVCLl665ANUL5caYkHngDlReJsffvSR0adS07oZWHK06tara0LkN3y/8y68Uv/cLahrrWzwZqoklTlGu/pZ1QJUF8+Pm4E8IK1xhBGsoKf05qbV7YEHZqrX0t55YaRQ+8ewsjqSoupXOs8T1u/ds1vD0aXyxd+/sHEvDRsy572LDBs23Ph/hPW91ENj1pH7B7k9Hem73ag/xXKpoMDCc2shVe8TehVFH6hIUGIAIgjxUNi4cfwan1SBUxnX0bVLSdqB3GdCxD73sO2OKEYd2EZL+6Q6I0EWLV5skz1hJsyZ87h67EPK2H/n39zkPOBQkiNEBcqzIAu5JhyIpACFKFGiep9IDgKiFAkpXh47fkwO5mZL0TWnt5+wn+Pat19f+fnPX5MpU6a6fEnNWbiqFqC6ABA3LqMiyAsS6hNiQPbn5s/dnyv9+w8IKFDdK+c06rgYid5g4AvzyT0uW/6d5QMpLA3T8LRX714yadJkGTNmjOUUI3y5+7aEMx1cDgYqS1evXpMrhVfknHqgsAXg9m7bvk3Wr1snJ44dl3rkX5FJZGCjAiZh+4BBg4x2RDGirYIreqX1KlTcCWYtuBQRXYwFB1Wqg7n7S1oaEZN+6cUXZeSokZGPR3DVWv+Np8yCcOH8eSuYUI0OvLWM81jdrMz25Dgr9O3csV2+/mauzetiEUtMSDSAJXI5c+q0cZz9s6TibtyQG0WOIhn3JzxxR4MjQVIoYjWM1gBS/axqAWqIBSrJ0DX6aci7bu06BYRCWxGhBh08dFBvtpPWLue85T54qM4TLq+J/hGERuQ/8QAmT5ki//RP/2QFADig4WMnQtTbQ54PuyHCuo7w6o0orwAKKJGjpQ+f+UHbtmw177OOT+eUT+nQsaNJsAHuRAVoY7br0N6G2HHM0UeOi5LzLO2JuIM7+WKADU5qsf4sNm7qbSP20zZKmgERls26nd8tW2YFOdIdDz70oEybPs232Lh4PS4jP+C6kuPz03vig49tCEWtBljUHnsnBXL92nXLaw/W6GiKXpeE70wZuK6L8RdffGG5bCr6XA88/OR/HIQ//OEP9imojRFVPf3UUzJr1ixjmPi++N7t632yqgWoEYo97TTsx2tDmGN/zj7jTMJbpHgDpaYEUO9p66nb5/sXgaBtKMWPdd6LaAhcWlSNyD9RrCkRcS75LP9XReCAujwPOCGWjBwd5P5Nm7eYahM92A6t5ZYVGPAyoFb1gtxP4U+3BW+UvmyiAfRPa5Vb4zOyV+w3APRywSVLKQDuVxTMCwouy7lzZxXYr1rn1pHDh+S0ekC0PvJ6vB6YAsgHIhz90EMPSavWbSJ+R/jx4FicOOnkf8m9I5zM+I6gF1QP7nJFLOI+O9csQwwJ3yHy45XG63PQ4LiGaE9mwaMwzOJUX49lp86dpHOXztKkMddNwxJnANnExUsWWzT02muvyb0LH++vVS1AdcnxcSKSmydLes+eRqth0iW5PLwOPNaxo8fImNFj/R/wI563yB986WK+HLHizUkDIbq4miY1Lf22EoB1qqOo9KTpfhWZt33IqERG/4k4TyjyNsDZ3L1nr7Vq5mjYZS2Y587J+bw8q8DiCZKThS1AYaujCSV3MIm6Ro0alhp1EbA76IgSRzvg2LHjpkNKQZGcLF1bsAUAShoQuOmuXb0uN27dsBCf1kW4jV01tG/RornPw76uQN9RRo8ebR589G0K3bZrCsSbFQiYiJqhnjf5d0dkxf+ye5h3ryoWvs9h7bXxCXFSN8FpoNizZ4988/XXsnz5chsfjSc6aMhgGzvPwotG6oW887pQXzYPlSkL5OQBYtJyCFNzH5w5fcb40TWhEFi1ANXVio0+wyrYtm0bm8hpz+qFkHchz/I8dMbAZ4xzEdq4eyt9o9HtwzwkQGu/bywwXhcrOTnfn/70pxouTfbpeIZdREE3LhclAEdYu3HDBhPzSEyML/FiA68vvQ2AJd1SO3ftNAA9wshi9cTYDlgCpEQGDhwoY9WzpwLfDWWo1FTz8JIaN46SA41S7IpwfC9cOG90qvP68/jxE8afZT4UNxmUK/KXJj6toSCE+1TdHiZq4p3DO23cuJF5PHjqkPcpcn333Xfy+p9et7TEGF00x40b59PBDd8mdyAEmHP25xohHQBHKJtOLWQI69UNGiVdU4A02MrRBIP6GBS13Xoue/XubQsv1yHHD1YKuXhC+7P6OpgTLI5wUSn+xamXeluP/w1dNNFVIE/fLLlZ1JEw1cViAFAdQ+CC3n40USEYcxnUqVtHTp05bTdOSgqdMZFC1DCLeCO6X1xn9DsADOYMcTEBDpDVc21MR656Y0Xm9RGyHzyQK9t3bJf+/ftJBwWHaEaI1F9Dq8ULFsj2rVttVEhSCW8v1AAjlJf2+0j+AAUh/e7d2QamdTWkRfGHCvyDs2eb0El6eoa0Rx1fQ936Ddy6o4olYtdTOID6jtelSxftWJw5e1oOHDhohPtTGlZD8sf7JL+GMDGFCRoQevTsIT0z0mXChIkmuIICP/J53GCI4FBBZtwKHjv/Rp+Bm5mUReGVQl1Iu8r48eNtUSif+bfzkqxYudLOE8cGjQDU6Ptr9BBZvs8zvxFhEDWRbqmt3iXOC5Q1rnkaTWjnzeiVYbqpRBc7djIkcY9NJmast3/+FiI3xzVK6aeA6wHqvbYoVUjypvDj1q9bbzcxuRrGMVBV3LZtq4wYPswB1Gi5sFIFCLcc5G27mS/k5ZuXhSAEvEsuri2bN1sbKOpMDBOE4jRyxAibIoD+JoIlq1dnWkGF7YoIqL7tIISCa8picdQ3HC7JN2qE4htgcFTBki4kGA2QrSH8c0HToUIITMvlrAdmGfeT32k3Rf2nSVJTty92rey6sgN8v3Ms4KQe1n0idcAx4XiQYti1c6cdJ/KtdEBR1aUJA68YCUbSCrQvtmndSr3OlsYJLcsYTfLWW2/JZ59/bqRwyOHDhg0L3IzB6ZAIITvRS27uflm6dKns0fPAuWFBoVFi/foNxult7NdurWkhfzkN54AWZq55hhX6BYrwPvH2GRXzDz/7mUydMtWipbnz58umzZtk964s09vgHHB90/RBJ9WEsWM1KorW8lw9rGoBahTjps1QTweuo82K1xsEUMVrpL8//6n8oBA7gkUIn/195af15JuaVc5+C5s36ufSRgcHE6DiIqI4Rl94z/R06+JhaBtggbFSQ3r+8xtvyKZNmzVMHW9Ve3dzPENyl/Sen1IPb9ny5SZKcbPohq74O83T3azbQAhNSAxAUaCD6A8HlJ9QifDeGrnqk0agWIU/F3ZcAFC7EXTfszUi2JWVZbQqAJXvgdBPd9aI4SNtDn1bm1bb3YbY0RUFcDYrL+2rxOJsWgCV5C///nfjxo5WT3vmjBm+/Fu09wY+A8NTXrt2nYl6QKl77PHHbeF6/Y9/lLXr18mwEcNl1MhRUhNyendqcE7hgHP9knahbkH3GR1uUKGoE/TRxROOb5ye84kTJsioUaPki88+dXQWfG2pOAo04VAQbZZc9oIa61a1ADUiR67YZvug5A43ko4Z2lCLi52QlRzdgdwDNiojtLffHVxNaFlDQirMhw8dlqzsLBODALy4GQFQvoOhbDOnT5cedGsNHCB99QJiDnwkcWVu3p7du+vFWNtCIyhdNB44IyGCvMMwbwhVH+b4fPrJJ/LO228bmJCjwkOg1W/EyJEGoCjSo6YEOJBnjGyROLCRyf4U+ZiOkJWVLavUI1m9apV5FoTidD9Bo4IJ0EXBe5CPlwqdhlRL+T2PSAwMp9GBQYx/efNNayyYoUD60ksv2feVvNdtH1w8S7Q7l337rZ1ndANIg6R1S7Wuu8w1mbJh/XoZNmRIoHvL805LGemXtpbnbmr3GSE8vF6iqalTp9noaIqamH9sEekBwPaWjwrHdQ8Y46xwj/L6knuhmlrVAtTgm60UUd0x8qjkbQhDAAFWUABou3p0jGpwgCb0PTZb3ldFRl+VivM69VS2bN5iM4uYDMDnAIj9BwwwDl6vXhnGw2SkLmE4f4+PL2tgW5y0U2+NvOE5QF5DY+hQRj+Kkoqgv7y1LgY0K1BMQdCZ1j3SCXjCeMZtfOpJTqdPlGp8NF6lizfKcaHIRpMBM4TojnJoU7Wt0AcgTVDvgykJVNvxUCkORd4O/3dF4M6GcCEdQCffunr1KvnLX940vU3OwcMPPySjR48qPTY84jwt59xARF+n3jRz5VFGIoKgaMk1AJeZlMnWLVst19vObvD4KO2vNdc47hQP4fyi3O+n9OG4wNaYMnmy5VEDVmxpMQp/fq1UzC8OT6qMaxlOc3WODKoWoLp5qGE3ULt2KeqtpVoIyqpZV088Ih3r1euw3J2C0e3brKg3TViZfM4OBVA8UEIP1I9YPU0vtKDABDfGjhtn3ku6AiFcTHq9OfF16hCuu4Fo0MUQtn30nw8eMlSWf7fc2klRQjJAjbBAYIBlp44dbNTL6LFj5YXnnzdAtVHOdWqXrm6Hb0P4MXM/uCV/M67qzRty+tQpWbhokXz99deyf1+OVeQB0ZGjR8tABTXkE5lWCsCWAraKbodrR5cjeM25e//9D8xDJcz8yQsvyAMPzPLdfGHfEcw19v9esl+3LXeNh1u3fj1deEfLL3/xC6Ozbdq0ScZoSEpaght/V3a2pRIC3yHuYF0jzRmJgo5Cq9YtfZGgQ/Vj8ftuxQpzYuCXTpw0URffOnYv5h7ItRDfL5wCqOIEQKGCgUJU2KJF3WhfHPNWtQDVzcIu7vbtOkiPbmnmMcLfBHQ4Udu2bJEt+oDfyIgPKEW79Scq8JcKLhmFh+oxNyzz4QHQ7pZ/7CLN1TvE84qslRkGoK60E+cnAEi/+eLFiyVTva6HZs02IecQjmxwv7k4I16oxtOlBO2qdetWLq2n5ejdLwdzIf9ivqzScB7x5T2795hyFJ1J9Go/9dTTMufxOTYGmkWF6nvUY1HmMXH5exCYMmVz44aNltv8Zu5c6ajH4OWXX5ZZs2eb9GDE74sAeHSFLVu+TKOPtdaBxv/g2DZq3M0iBoop/jCUMdWoURmgRlnsarJRCOQ+yejdW44rUAKmXKt0n63TRZAFGDGdRx551F5v950uaP5utGJfJxwUPtpSiRKqu1VdQI1wUxKKduzcyTxR8p2ctFq+1re33nzTvCnUkZwpnietSDJSPRNycuRf0QVIaUdRxcmTulpwCBjBUw7a0JDfrl8vsqonnT+oze/R8AjupePh+UKdkM9wQl/GkPTp09cEU3bu2Bno/qrAxFCXP5b8C3L7ypUrTaR6d1a2Vb8ZbNevfz9rex06dLCG2gPNYw87GIHjEOn73MjikQA2KOVAxPD73/9elixZYgvJk089JU8++YSlSUq+uyzWhh+ci67rgrpZVq9erWCZK0MGDzbApLBIIYXcMwU2zsUJvS5W/bBKZs6YLs2aNivHcay5ZiLTutCf0EjPRrr72k1JFWVp5PfOO3+1XHT3tG5WN6BwSaQlviiQrjccFf+MuOpuVQ9QI964Ab4kIfLgoUMMRAn3ASuAlVAPjVDCZfrRO/roTF1Tu5UIGkf40tBfw3u8y6BbXci7YEUlCPbMN2I74JUmK5jzPPKDkUNmx5gPn9GzpyxbusTeP3PmTKuq3lm+ydk+QIZwOjMz0+QB0QWF0gV4oR+AgDB5RUSXQ4/NXeS3iqMBcODfmzZtMDDFU8Ybf/mVl+WZZ541senyb0MAnA/ozczNvVX3EwB4+plnzNuGxoZS1RX1kOBREp1wfdBIAZeX8SkB7YTqmde7G2POWHuN6hy9hcC8KGfuWKLlpP/93/5N2qS0sVZwgJb7EhDl2kIPd/CgQTJ85EjfpIjqfYyrHqBGsqAbE3AcPnyEceQg+XNyOeFwDR+YNUtD16ekeXJzoxjFlSoklcPjCv9ely4h+JLZe/ZIbk6O5eMId7Zu3WKkdwohSM7x3XhN5HbL4mDWqVNP0nSVhx7GSm/zzdv65puXKxwN/J1uFYjWFGYgs6/KXG1/p7A0Y/p0+zlk2DCTBgwRC4l2sZfnONlHuHBaw2zTpo3yhz/8URYuXChtU9rKs88+I08pALb3SzGWqWMQ+jenq2eegvN3Vk3GgzphotfHrBWSHDSh/q3bt6SVLnKMlVmjniytunSqJblydj3DWrVsbQtQXHychfik14KLs6Td6Jai8w0+Ns0kXOtQ+ZCgJA9fk45v1QPUqDeu46XSYZSR3tNCCHr7uVkQ/SA3hgp8v759w9pQXUA02veEV8N9r6XrA6V6OkK2b9sm369aJZvU06EKCrG9r4bsD85+0KZEEjp/ryE2OT26q1BBL2u/WrdpLen6Onqft+nKDzm+RKAk6gIQeI4iHHO4Pv3sM2vfRMhiwvgJJg04atQYGTlyRBjlqpI9hrApBLQectxgZFC4yM/LN+L+vHnzrAGBxe+55543mb072R76yOfNn2f7m5d3XhrpogrFK0+B9f/+39/KxUsX5eEHH7LGjx/0fLVu08raJBsnJVnjBLnVmnTDl9+ca5LIauiwofIP//APcvzYcXNcghkeSEI2bZZstCkcADQY4Ck3bx5O66venqnfqh6glmlOBZJwnhnyG5tuKtG45EahiyjLN4IhLnxIWJm5OCz0dazItJ4yeZPw5ocfVhnFh++Epzdo0GATWUYUGpoPfMcEX1fP7Vs35fvvv7fmg4JyKMVTHW3ZoqV6WRdsWmmJdqdbZTtsu2kVpJL99y/+biEuFXxyxjMfmGkqTf3VWyitml8eilXQ734rA9RplIA1kJW1S3Jssukp+yYWHjq/CM/pgkLa7Zlnni4NptHysUGLHfvMEL7PPv3MGhFgaDAG+2c/f009pZ7y//79PyQ5uZkpVdHFBfGcaIbcMdQ0GhdI0aS0Sbm74X3V1pzzwOy2//E//r+7+oyaYjEIqI4hxwbBHJCDO8mNRkvo4cNH9Lmdxh+t5x9QF8J9lNKAEBbOkwfKz7tgN3/m2rWyYOECyd6VZZdGg7r1jFo0UEOZ0WPGmufZs2cPyw/FhX2uzVXq3En27Ntr+SUI+r4vlNCCi/M+PFPGZtfVmxvKir/Lyk9bKZW+8G031VMKTr//z98bB5OulvETxstPfvITmThxonn0oVbeizy8mOT2vsBriBD27M6WhYuXGNAhm0dzAtxchr/R8+8f6Pb8Cy/IT1580cLEkm1yW/hceaxxRvsyutXf3rdIgHzd7AcfNHk+CpctklvI66//0XRWyf1RIKGjzRbHgwcld3+OUXyIaDp26iADBwyUO8tXV1O7W9ZDDeX2xi6gKthAeCdfCQhBMgZkoW2sXbNWJimQ1Auf+BmhQILhDUIK5ybbuHmzLF640MCaUJW0Ajcp2qHTpk2zLpvOnTspcDWynGfoZwVI/sxbgmFAeLtkyWLzoOA+JvrHhIRV+wmPYS6k2SymViW5qrhgDzXsIgVsEYx+++137Cfe3nPPPSfPPv2UDVNLDBlJUgGw0O8hnPOPCg6wFEL30X/s6O3/5JPP9PGxjYqGavPkk09acwKiKLSz/u29v9nrUdnq26e3hondpeKjhp3XoGvwzl//avtcz1d15tiNHT3ahGo4lzZHSj1XZOho5oDpgBoXHT3sF8pW6NLevHkrymDsGmoh0UE5rhs3Zke0SKOaWswCKqriXRSgCOWsLU5veqq1VP3p4T6LBmPLcA3G0icU0EA1iRt0xXffWU4UObJzNjLjpnqgvWXSlMkyQkN6OKvJzVsYNSvU3C+45GbJlr+kFfLjjz6Wbdu2mxf1wAMPBFXVi8Wfr6KNE/oUIAm4UvmPT3AD38C+QGT/8ssvbdQvHuyrr7ysnt9LPn1Tl+2LpIXp8tkMDYRPi74lrYaDBg706YkGXk///dKl38pnn31mxHxyx//4T/8kU/T1FAXr+bisX331tTUQAMwzNdQfPnx4aJ7bLb0QYbsoQi1ftlwyV622NMK06dOlln4u3XNEKYT5NFUgVo2YNqLItRV00UKoV7+e5fgefvhha/lt2rSZHqvGxlmtGLBXcyvrOJTFPQ5/roYc0xgFVAeA8HRoN4X6cvr0qRJgzc/LM4DsoIDriIaEc1pvy6HDR2SzeqIbFECp0BOeAsRoOA4ZOkQefPghA5C0tO5G04pKtHfLbZqOa4LxXv/bf/tvJqqyQL3ed999zzyqx5943KegFAB8xkZYGmPnTqNOUXhzADWu9Pf5vmvZsmXy4Ycf2kiVF196ybzCAJiGAX34dka8yJ3j20nDcR7kZMkF04L6+ONzJK1bdw2jb0imRgJff/2VrFJgi1dwfPmlF2W2gmVG7z4lOUnOybdLlproCeyFYcOHycMPzpbuPXoGvquCngw57E8+/thCecai0AiwO3u3FePefvttA2160YcMGSrjdJvZB2bE45XOnz/fqtX0m5Mfv1hwWerp69ElSGqaVCptU2Mt/FyUB0A9i1VA9ZmeVLp6Bg4eLMu/XWq5OULzyxrS7VNwHKXek1+FCWm93NwDpuAEcZ6bGzk3PDxaVamCv/TyyzKg/wBJ65mm4WAnF95qwJssH+2q2FSiUlO72YMhd//rf/5vWbN2rfFomegZbM74if6ybt16+e675Qro/Q3IEVtp4JebCwqz0fjctHGjDU97UD3fxx57zDcipFgixrDlvhGKrXtrzpw50q1bqgLRAtMXJXTuqaE64fRW9biJCKBhzVZQGzNmtHl8fnM0SVcYP3S5gh3Sfq+88opNDuA8hYBpmeZsN1062/V7N27aKP369jMAHzNqtDRp2Eh+9atfWWcO0UW+fje96C1bt5LLlwpk5YoV1v5ItEBqgHNv41D0ePCTJoBnnn5auun1FHwMaryV9/x4nr1ZbAOqWpcunfXG6iOZP3xvHERCTDxU1JL69esrqeqB0H2UnZWtYLBTNm/ZInv27JVaiQkmm/fss88aETyjVy8b7QDohVpY5Tn4Ob+5Fk7CXxsnvTJ6ybhxY000BVAPB9TatWpLP92mphqCrt2wVZZ+v1VatGgj9RR7enRrJ106d3QYBOQ3i64bDxaQQImKXC2edOi2Rtmuct0AxSYMM278BD1Wfa34g6e6GjWq1Zmm+PWkgtDPXvuZDB40OOSd9G/z2v/37/8ua9SThXHAJANAvxTBu9yeT7EjLXjqlBXa0rqnGUcS9S+KUixSpCfoNf/4k09k6ZIl5o2i6crHotJFBADbgpx7sf7v3NlzpvOAXCN9/m07tJf64bn3cln5F6qYsahpIc/cLOYBFTkxPChye0XXb5jcHQUKeKLvvP2ONGjYQME1Uw4ePGAVZ8CTii4CK7RdDhk8RFJS2oZ+qFuFsiymQDksqUmSUXfgse7Yvk0enD3LR7EKFHv4WNTsIaR/9fU8qVu/icTduiITxgyUV19+UffPqfw7KlFnzQskj4zAdEg3VqXdAI6ri6f8yKOP2igSquv0eKM8hC1csNCGADJiBQYEY4fJp77xpz+ZohdtoK/9/OcyY+YMH5gGWQW202hXR4/aqBloc/B9/T3/zpyxQpm7aLG897f3rOmjiR7v1K6p8sDMmcaagHuKkAfRCs0PgD65+Dp168m3S5dI5rq10n/wIOmVnlGOrXHfbs4LeXk8eF4COOON29RYmxgbLc1SBa2858cDXLMYBtSAF4Yyfo+ePTXUu+BU5fXGo7CDIhVA0K5tivTplWHdQVCX6Dtu0yYl8meWozunwlurIH3zVrEk1k2SC/mXJXt3tlWfUdbPs7lL5+TMmbPqcR6X3Xv3yc3rV2THhqW2H+xTnbgrMn3aFPWyGlqemH3EE+fGZdRvIxPcjg/dxrL676NvcNBrAsca4ejpM2bI8OHDZNv27fK9AicjqdeuXWvePTSounXqysL582WtAi+0rV/98z/LxEmTgqa63hl43L512wqG7DMLZ5vWbUo+k+NEey3trIjkAPycayhtLZq3sMaPc75W5SuXC+xzrlwptJQRHWo/aIQDO2S8vi8EUEOOYegxKyy8Iuf1mqOlFWnIU6dOyPkLjpYtkoi8hwIZ0wEAVhZ/WB40pCAtSDSFWlpiYjhTpNTJqDxPMdrneGH7XVsMA2rACHWffe5ZadeurRG1ASgq8fTQk19NU88Jwr3NB3cdNPdjewdx6vTekCNHj8uylRvk+MnzUnTtkrz/wYdWhd6yaZMcOnw4qKfcMbwptg3BFUJdxvhCi2Jkr7PVznZTnKEFkFxw6Nfexc3hmh4IAGtS02Y2kYAHSkRLly+Xzz/7TIF0gfFiEch46MGH5MmnnpQx48b6gK+MRgK3bQ66yW0UtR4vFhgWFQpIfmoZegqE7qdPnzE5RlIRLDBoKZD75VgS8jPhgNwqXWh+25+7X7YjSr10qfGNC2delvoNG9p+hm8PyvMXL+bbYEYaF9Zv2Chb1RumQw0vFJCEbWE5YmQS9bzc9PFgmRmG1sQg9YIpyjHrCyGYNgqyNBqwSKDNS6QBLbBWCaOi9HYEHaAoJ9HF3I5vpL95VmGLXUANusmhvdCjPm7MGBtZXHjtqqmDU5CqVSsx6MIMfn8EAeQfZTtF4hNq6VcWybqV38ixQ7vlWkEz+ezTT63aTIcXFWiAkW4p+uv9gMGbuTkRnED4g4IOgApAISRCRR+PjfZOetUrfduxKB5vQcElG5FCvhLApyhEL/cjjz5iYic0PkQeAxNkkWhTQc/TRkpxiSaJ4cOG60La2gAMAF+3Zo0sWrjApiQwrubAgVxJatLUcrvP63ZcvX7NcteN9Zpo2LCBgTPH3M+zRY0Kyhyv2ZuTYyM+nBDdL1B+TfZq5ED7Kvl5ogvGVAOi8JRZQJgO2rFTJ+MmM10Cr5nhhQw2pHOMRpHrRdeN0pWlwI1xznkd5xjKWc+MDNOBoC2Xoiigy8RRZAZZcBMTE+waiYv3L753kbsNr+J7dtcWu4AaRtInbGrcJEnSm0SQ5MPCB7yVPP8jhjpBLa3x+s8bGsrfNsL8LdPnxL+CCRBJjQpQBTRo32Ssx4wZ0003ANAlb8xNBijjBRX7W1UrY38itZ76PHxykGvXrZWvv/lG1mauMV1Vij3wVZm6OmLkCFO1Cs4PR/2u0J0O2wbnd9p/qc6TNyZvTpHvauFVefe99+Rv775r+VXyo3iRAOfMmTNsG8xbVA+WOV9oMTCWBlDas2e3sT3wHFmQCN3R0f3q669NIyAttVvJ9FR0EWiZJc1SoJ/PZxIBwQ5IswGJ3Y3hUFsX8ICHquf75g3r1nI81Ety9uw5azagsEZ6Z9++faZLi9TkOQXfvfo7tDp/3pWfOAYdO3eW9J49LUcN0CJLaakeOLTlGp8eLe3jhfqVZbELqFiIULPfItzAEQEiWjhVucY34qnGmQeqnmd8dM8NMPXP5qGiTv5v//5cGTFipHk2dCSRS4UuxmRUZ3hhw8oHU2dj7Aei0HhXX331lSxftsxGWbON8Gwfm/OYeY6IeAc6tMrwfMpS9/edTwpwGzdtMk8dL50xM1CnFi9eIn//4gsDnfETJtiIG8ZYIyCN5q1DzxIDyzXqxUKbaqjhPJ1UZ8+dtfHILEaMmoa2duTQIfnsk0+M0dA0KcmOLyIqCIMkJMZbIWzihInSv19f80YZVtiocSMrxJXHoN9yDKF/FepiUKDnsEA92HzdjjMKqCdPn7a0xdHjx2SXjWvZIrf0eNAiuzI52baddBY8X/7dzFpnO0m37mmmsEaag5wtkQveLA0LCIWTt41PjO3bPRYsto+w641YHJmUfB9ANHT7nBAvWFcy6st9YIqZR6o3hMmn6XN4SmiJMt8H0jqK6DeDP/duvFTX9znPFSoAQD0jX3r4yGErUM2YOs0midJkUatk9no5gNT/XZEaDoL24fDhQzZpAE+SEH3hwkUKrudk9+69NvvrtZ+/Jv37D5AVK1bIn/70JxM/hmMMR5Ztv5h/UU6dOGHjsAEhlJHwphlNDiCyvXiJhxjamJVlo8lPnjxl3w3YdujY0ZoxbKJBWg+XiCLa/vpJwc6+QI/jwSSHEK6z7i/eNcMFL5oozxk5o54sPOMzupiSPkC4nOe3bttmPzG8cJgeLCos1A3qO4Br0ozFYk0fcG2Rt6SOwGupN5CP76geLy3U5dsPz8qy2AZUrLzVT7cc0T3m2OEt4b3hQZHDi/MBe/i3+0G0OGib/d4qgIK3dvzYMclW0IDETocVQFvsT2ncqUUrUPjArbZNdk2TZ555xto4qd736dU7SFe1nH3fkf4dlsrx25EjR2XXzp22/wzyo9jEGO2fv/aaTJs+zbqiADkKVoTnvAZAhSZHLpTptlbQUs9w4MCB8sorL6u3OdjAxW/IDdLWeli/69DBA7LdJxaem7vfPEm6sWASNGzQyPKcge2+7b4wlPo96Py4pTVoMlCvkwdASwHNb4zx4RwXXCowNS9qBcfVi0WZjEaFCz7GBwVMaGXsq38CMKI0tDJjPAcTA0ClIEaHWL9+/W2iLqmLQKeYB6x3YrEHqNGqwcEWThavApSQ+g3qG1+UtliGBSLmUp7sFxbvA1RubISTCQsZ/YLeKR4MRY+883nSupWP3F+Z+xrUKACPdPiwYdb1VE+/u0Svtaw213J4oSWvCcvXXiGloaE8YIqXPnzECGtkGD9+vHFcGwfpFlDMQWEe8GU44zh9Dd4gil9wRAFCAHjW7AeDN9b+C/BCp+PBxAfGJTMqhgVwv/6kww2N1UXqHZOfHTNunE2sDTBHgra/vNS7qAAW8GwJ43mInzI93PnhF4XBo2UxoXhG9IKnm+ArXJ06fcpAFblDADgvP98E0mm9/vzzL6S1eriTJk+WYXpeObZwjAMeuAesFbHYA9Rwi9RrHOl1ZT33IxrFJbwDZlkRXtaWgOcZ3ClaItcX54xYphJNfpQcn43lZcyE3jQ3fBVi/k3BhLA4rUf3khvprik1pf7mAx5fAfCOvsNvwVJ9ZUQKBw8fNlCDLYC26U9/9g8yY/qM0mpi4lDoaB9l6N/6tevkxCOPSJeuXc375Fji/RmFqyQNFMz2CN6XOMs7snjwwGAxIESzaOFC+Zf/9b9kgoI1nXao/je03HWQcpbb/lTkegupD7gdY+ezAD687GBPO5rl5V2wxfj0mdPmwdN4gZbF8uXL5YvPP7cF6IUXfyLjx433pSPCj4tn0Sz2ADXSRRkDVUq8u75MRG3RwgbUUc0tAU9xeJYQ0G8DsL7nSRPQnIASej19P+/BI4H3CJ0H9X08X/RGYQsAvgm1nVCv0qzUsS3HZ0cDk7KAJuT3YmuvzT1w0FgEk6ZMkZEjRwaBaSgIwnxIh3qUmmrMg/05OTJgwEAZrKD39VdfG1d104aN8pB6qE0RvPGDYCkr3b5LioEmgBHqxX304YeyZPESo0899/zzRtuD9mQV91LgfAfm0khQAtYu4F9eg4nAA4X9sWPGyvVnr1qDBuPE0bBFT5cIiEGOcx57TLr37OmjvXmgWh6LPUCNYQMcMzLSrW2SGx8AheoEgCb4ik60UPI6bhGeo4jQM72nebUA6ZUrl23A3O49uy3cGz1mjMyePcs6fuhrr13LJzqCVZM+bHicFKAY0Y3+bdOkZqEvCNtPeKgDBwywVAgCLoAw2rkI4EBTOnjokGneoqvgNE9EsOAip/MFtihOnTpFhgwaJJ98+qkpfTEGG27s43Pm2FA6Wlkrw7PDq4ZlQKRCescExl3PZUW+J/T9dTTqGaoeeHqvDEujfPTBB6Zg9v777xsN7Re/+IUxGzxPtXzmAeo9Myeox8uaOGmiHDh0ULZs2mwE7YRE+snrlAw569Spk9649YxfCs8Ses++vfvM2wJEKQDBaeR+J3/YLa27jaAOfI9UiZxxZZl57reLjQIU7zYrLGw/EZgG2GgCYCwMANHBpid0sWMLFelzDW8Zk9LOPxjQjVbn6pnHmRfarHlzeemll2wQ3UcffyQ/fP+DFaxs4CASijanKgyEyr3AOX9HHY28LV1+zEmrV6KDcDfA5lYE1OuyYSOTZ4QxgdjOn994Q5YsXWqLdAqMAFMxi5OaqsRfXvMA9Z5bnF24qF/Rvoi3Q6GKCi0PiN+Mfc67cN5AhLAeoRTyfohdd++eZiIfcEEzV6+y3GqIVROvNNjQBoB7SbGFCjciKCUTBFw63qBuwUYAiGkL/T//et5ynBRq4LFSwNmooT/C2MgO2kRafxhdZndYIBVATpv0Q4eOzgiVd//6rvz2t/9mix+51QED/WNVfO8rCeODM+YS9r2BBWOnhuJzv/5aXn31lSBP+kdI5fhAEnFuRLhRBEOL4JtvvrHFghHRL/7kJ862VaPr6scwD1Dvg90oumH5TvKlVFoBVoAxLy9fTpw8YeDJ2JCUtu2M3sIUT0S0KbiQM83XEBiu4tq1awKD/PxW3iJdzFic9bkzTgYO5tlz5w0YSyaVxgVeh+3cuUMWLlosixctkuPHj0vrlBT1TDsb9xRQbdS4oQLVTuO0/vH3f5DGjRvJI488ElCCigsDu4jHMACsjL9++umnjYL01jvvyN+//NJyq6+++qpMnzFdz6c/BRC6rSG/h+VFoUSdOnNGOnfpYrq0CcGk/MpcNEsYHIH9QZnrkYcfNsWu1ZlrrCFiyuTJ0ta8+aCFp1pcX5VrHqDeM4sznigeKDxJ1KZMRV5BFRm55ObJ5n22VRCl8wWvhxEqSPn5xVD8RjtjIvk0Hy8VfmJ1smCWAwZJnQfPs/BQeAuY49FBxp8/b66sX7/BRMRpRX788cdl0pRJktq1mwFnrdp1rHsIVSl4mVs3b5E3//KmVf6nTZse+LyywtqQRpFi89xYBCdPmSJt27ezKayff/6Z/OY3v7H2VnK46Aqc16iDyMNv0OYoELVV0IcTGgy0OftzjCI3fMRw02zwffHdHdhIFlYE5Nj17Jkuo0aNtkYHhhoy1rx5i5YRW6Q9c8wD1Htlxc6qDigQYiJrR785mp1JSU1M17O5elGhXSshHyD+G45WwhYtW1gRC68NYe2Q78Gqkffg5FCdRoiAaEyo0Za7QD1TJBv79Oktzz73vDz6yMOBHGmQjR071uZM/e4/f2cTBSh2JSgoUuCrWy/cm/RZpNZl5xffzzhJVyD653/+Z+ndK0P+omD95tvvmCIVc+qhKh09clhu3HAWBJSlAEsKbRTSGLfDIEhmi104nyc3bxTZsEb/XK5S21EZXmKEz0KQhXQIjQ1r9ZjOnzdf+vTqpd5yx9D3eRZiHqDeM3PaSOH2lR6tUvq10Yx8GjlFwAXv1mk5Dc/Lxa65AWZc2M9wg5/6/HPPWWss4TuLVuuQ4xw4pjAmEJ0+c/aMebtMFCgqumFplMlTpwYNYYxwHiI1ivg8Wz7/0cfmSMeOnWwy68IFC0zchk4kJkPgEaNQxfTVs7oQoGCFSAvvm6yhdUZ6unqGh0wcvUGD+r7Juj+iuXQR0rDRt29f3d4Mo1Rlrl5tuWGaHhI9GlVE8wD1XllIUcPt3/7fyzZrBLjtNAMUB3FWQ78nhs3Fyy7Z19Iv5oUmUvLAjBmyVz2qv773nryrQNamZUvzOmuZQErocWnStKm89OJLcuvmLXnzrbdsZPgf/vS63Lx9S2bMmOkbMhiU13Tjykbq/vJtE4R/QJIee1gFpHieePJJmTZtqsnxXb121YqTOTk5ViTbnZ1tj7WZmXL85EkDfbqjEhNrhX6v27/vxiKwGej9h8UA/xYhnu07dxr1rJW/4u+BainzAPW+mFu4eGeGNxfnForGMrBWeNsdAGAg38OPPSqnz561ESz//h+/s1wpIX79IK/TYU9clxPHT5i32LVrV1m3dq2sU0+V0P+6equzHlAws9x1lCJMpPbnkgJTnFGQfv6zn0kd9TI//ewz+bd/+zfjE89U8KfQhq4Aj0cffdQYCOSCmTjwwQcfWL6yVWufl32f6ErQtUaMGC5zv5lrE4JHjx7lA1TP3MwD1Bi0Ei0NccaChFT6qxu4iq9I5VPeirwnxRbqMyMMrioe5sqVK+XXv/61KU71zEi3nDOfdeniReuiQvCZNl4+GxYAJPqtW7daMej8ubPy2Jw5kmKjcuLKl01xTQHEm5Yp29E1NVX++td3bXAhHUnPP/+8jBwxwgj7dCOZzql61ek9etgUAc5tyCeWN2daiee9a5eu0jujl3z80cfy7bffmobBYD3GnrmbB6gxaPAsbdSG3jDMMTpz5nSI1J9ZLNNawgABSboSzYOoyvLFBppMNm3ZsoUMGDhAQWCZFVZQyY+Lj7PPQpEJUWkaJKZOmyaPPvKItEtpI4eOHJG//e19G4UC6F64kC9PPvWE9OjeQ+4oxA3yVBtq6P7EE09a08EXX34p36/83nrpZ2pYP2XKZOmVkSGJtWo7+g26QHbs0FFqqVdbQpe65+fS2W6+v0OnjkbZyz1wwES+L1w4bykWL+wvbR6gxpT5xEkUCBixkVgrUQH1tJw6ebL0S8shOlJlLYzGQ8MDBSNTwqciHzZ7K8TUKwRUmWrwrIam06dOM5raJ59+Itu3bZd8DasR+E5Xj/WZp58xQKOxAus/cJCF4bAu5mmI+9abf5F9+/bKwwq4s/R1dUuq7S4gEvVYO3+DWjV6zFgTa2Fk+edffCFvvPGGLF600ChKI0c7o8CPHj1mQNa5cxdf/jfwHSULZ0WFgO7C0I4dNGSw0fMQ8EZHAuGY8k0KqFnmAWqMGjnBYt9cJBoFSi7uWAXRKIbaPipJcEhbtWghjWyAns/c9tcXahP2n7p5Q06ePGHTSXnlcAWuCRPGm1TdoIGMoQ5wfAHi0fp3GAJdu6bKxx9/bELa9LSfP3tWHn74EV9OM7xrqgwLVrbS7YJr/Myzz1oVfc2aTFm1arV8PXeuLF6y2FIPMA7q1K6jj9rGM27WtJkEyP/lGXNzt/3+oda6FbneQaZMRY4XXdieJppSu+w31zDzADVGDXBpk9JW6tfLksuXC+TcubNOC2W0ynSM2rEjR2U/I02Sm1moGaA1hVlQbzqe3L6cfabe/9EHH1qK5LFHH1Vv81EbgV0vgreJ9weX9B//8R8VVLvI22+/LRs3bLRCEmLeNAuk+TzaktbXcI8xEtgFtbeiGoYCFg90V1HBys7aJSdOnDBPkD7+d999V73BozJ58hQrXKE6FheuvRr48JJ/MVeLXPDu3XuMZTBw4IByy/u5GeNUGMPOAkXqBEbEI488fMefV53NA9QYNS5uihwoT3Gzo+CPdxMfHyUcjkGjPRdxacZsM+MJUAkJ+UvR0ZzfyU8i8MFkWWZBMb7kl7/4pXWhBV7vZn4aVjNrJ6XV943X/2Rc0dcVnOkaeuqJJ2TEqFEOtSqi/F+QubIDAs0ASOnxwOihp0khc80akwdctmy5ZGaukcE2y2qC9Orbx/KrbmkPNA6YbLAmM1M++uQTE9OZNXuWpHZLVUD1K1NXxFN1jgWeO8I9NBxQTKOgdyEvvxx86ppnHqDGqJFba9WqpalNXb12XS5fKXTGUAcDakyH/04O2FGYzzNJQ3iceFpx4SAWJFaN5N3OnbvMu/tUwZSUyAs/eUFefvkVa+f1vaGMkNn57ISERGtJTU5uLm3eeVtWrvxePlWgYtDfa6+9Jg8+9GBQcSbwvooJSd+WYEGUFi1a2oPWz4dmz5YV+p1z586VBQsWyNJvv5XBQ4bIuNGjpXef3pKkoJ9omhC3bXQLQwvXrl0re9UzRQbyqaeelFmzZkuXzl2ibECZGyhOUa2Rfmcfa+2F3oVWAYuOp5Uaah6gxqgRslK0gGbDBc5kzr5FfUPzWjEJpAGjm4jZUQzLQ7yZQYCQ5EuZL8xH2nCTgsobf3rDlJLwZl96+WVTfvJ7gCGgV+aC44AJYXmP7mnyxd+/NP1TyPe//e1vTVaR2Vp0D9G1dkfmKkbtbA+983PmzJEpkybJqtWrZe78ebJj23bZtH69tGzd2hYIeLTXdEE9ol4jxUn2edaDD8qD+uin3myCTWMtdvmOMixswYETy/gYBGCIiKj499XPLxGp8czMA9QYNQSHGS3MDbVXvYW9e/fIhHFjnVEcsW6+m/na1auyV8NW5tgTeqO4Vbd+PZc3xElh4RVZvvw7+fOf/ywrvvtOF5vO8qiC0XPPPSupXVP9HxwKon5QDQEPd3Bt1LiJpQAAdL6DEc9/+MMf5eDBQ9byilRf5c1hCqQDMLq6mC4LqZ7hfDvUA8/es1suXsz36RskWFdW97Tu0l9BrktqV19Twl1YWI8/EQKcVCKEDRs3SHZ2lkyaOMEHqEHND8HvrYHmAWqMGv385LSa6c125MgR2bF9h1wpLJQW93vDKsN8NySAQT6QeVKjRo40DqfNgwq80P57o6jIKuWv//F1WbdurY1AeeGFF+TRxx71CSNjYcAZPNMq6LPc7ObNG5Y3PKJgtlsXLwbhQWsquHRJvvjiCzl08KC8/OqrMnXKZBsNHVKsCv6uClsAWMmZIlrNA5rXlMsFUnTjRmBUjobeLKZ1g4VUKiMU9203qYVeGel2Dr76+mtZ9cMPJj7TwS+W4n9tqQWqZpkHqDFpDheRixneJKHxiWPHjB/YyYouFaT1VCkL3IhnTp+x8JqUBiLHqEjVdsnZLVm6WH73u9+bEj9ARxvnT1580WbRO1aW5xR4Hm9/89atNoaZJgAoU/v27DX6Eg8q/QUFlyyUBtjocV+t4Tijvc+dPSOP6He31FDd8qIu4td3ZsH764zyTo4qo+d7faUBW6A5gQGIeKl55y/I/pxcDfv7h+oeRPq+GgKyHqDGsHEhQ1AnP8i8efJaCFk0jCgBGDuGdugmBci8vDyjKfXr3z8QxoYBFbzOtNRUm94JwJ0+fUpOHD8eRG9ysRL1fMegK82fP0+WLvlWPWJHi5SXUOy5fPmKNGnSSHqkp8vw4cMlrVs36a7HvFlysrEraMtEO+C3/+e3BrikBqwQZMWm2xUHk2ihs5vn+2OG2mGfTVMC/Nl9e/eat37q1CnLrZbrM2qAeYAa48YMdVotN6xfL+s3bJAhQ4ZIzx497/dm3bUd1MVh0eJFxslkZjz7VdqK7f/9+w+Q//7rX5u3/t5778kHH3wohYVX5XkN+4cMGWytuiWvNwsAD4LV69evs9D9q6++MgHw3r17y5jRo43vSl6UibNt1CtDOb9d27YG4H4u7PWi6/p7ijRv2UK++fLv8rv/9x82HPC1137uK4SVg1YVzcLBuCy1qeDX3y3AugAhM6cGDRxoTIeV338vY8aMiQyo1U0FrRzmAWqMG55QN/XO0NxcuWKlTFXwiXVABeR27dwlWzZtst8HDx4UVFiSUq2pACRjTn7+i59bKuRPb/xZvcaPLAx/5dVXFBzHWPEuGEgJ3+GUMt4Drmrmqkzp0LmjvPTSizJlyhQbPc17EJ+O7PEXW0fT+PETjL6WnNxMPv3kU/now48st/nTn/7U5oC5V/KjWEXB58cEqzCeb5s2rXWfepkgz+aNG2XXrl0Gqk7Yfx+2r4qZB6ixaEFeCNVvvAZaKE8cPSo5e/dJ4ZXLUr+BH0BiKdxy9mnz5k2yaNEiKbpeJAPU+x4wYICG+419rwnbn6CWTlTxX37lZWnUuJG89+57snrVKsuF5uzLkaEKys1btrJCzulTJ/U7ttg0VHRI+dbJUyfLzAdmyvTp000HoLRFbwRgSB+TQxvocf/gb+/LB+9/aKAKX5VJtnd8Lu4XuEaYAgsHGLpWmnrfBQUF1ooKJ7V//36l+cE10DxAjUULUjHCMvr0lomTJsnyb5dZQYX5PyOGj7ivm3inRhstYLpo8WIrsNHp07msHF3Q8aAjiPHOLCh/+M//NJ3TTRs22NhnPCsKXDl795qiU5KCNPSqMWPHyjNPPy199TgmuvanBxV5Sr4v/O9xlrN95pmnLe87b+5cfcwzkGVqKSOs4yrqqUayiuRM7zS/6s/NuqQPmETAED/G76Ddik5qRnpPqVO3XunPqGHmAWosWthNgvLUqJGjNATbJMvV6+rVK0M9pgGmCh87FmehPvQneuevXb9mAhzjx42TFs19ZLCIIsvBfey3TZ0K4Zg6detaJw9NEPy+d89e66Sqr6E8YI103+RJE6V7t276XHBYHwH0ovbrO6CK1N9//ed/kquFV+Tzz7+wBgNGhpBKgEd711FDWTOlouVcK2oRFg40I8bpIrRkyWJZsGChrFyxQmbOmO6bNxXESfUA1bOYsLC8FuIVAzXkSmmbIlu3bbMwduOmTTJ40GAf2TzKDXyvyNiRvifoxjtx4rh8/PFHsnnLZpk4YaJxSQGhEs8uGEhKfVaxhvKnZfXqTJk3f54V6Qj3SYeMnTBBBukCQ7suDREAAjQsBiSGdl6Vh5weF/TD/TVduqbKr//7r60YhvI+ilXI3c15fI4tfiGgWlHgKQssf8zz6JvySmjfvkN7GamLOG2+UMs26PXW1BpNOJ5xpQ9NDQFYD1Bj2ewiFQOcjp07yQOzZlub5o4dO2XBwoXSVUPlNn7F+QpreFayRfKqfPQlqvnr1q3XEHKraRKMHTvGJsO6LghhZHyUtn74YZXMnzfPlJD2aEiPytLjc+bIQxqadu/e3frOExKciamldDyDPd+QYxG6cIVtRNTdhVb1i1/+Qor1ZfM19H/zzTdtPhSdW7Vtn4LI/7EANmHXCkUoJBARS9m8ebN1qfXt01dSU10KeLGwf5VkHqDGorkAYcOGjeXBWQ9I1q6d8uc3/iKrFWBmTpvuA1R7sUQGJrl3F32p73B+37lzp3mnF/PzZYJ6lCNHjQq0cpYB/EfUQ1q8ZIksXrzYwPJhBdEHH5wtQ4cOk/btS4+R9n1ohG2KnFIgXQA74JZNmRXr3y8qKtLFoEAuX7lisnkQ/lHIYoFAQg+Fe15z+NAhmaeA3659W5mgC4VRuWIJY8KOPe2u/fr2Nv7vl19+aR1tcx55RAHVz8YIut5qCJhiHqBWC3M6p9BHHa5eA+M1zpw+LVv0hob47ygiub3t/nsODMw7cfK4fPvtUqMwNU9uJg88MNMaFCJaGMAm6/4xMhqgu3mzSAYM6C8PP/SQJJTin0azwHFgvPPuvXvU2z9pgiP5eRcZ7SeX8i9KvgIqrah8IrOrim4441RoBOD7AdRigFcBNWvXLlO7Qj7v3LnzsvL7lZLcvJn93rULwBNUFa+qffDh2xX0e6PGSdZwQa4778IF2aSeakafPtKyRbVogL4j8wA1Fi3KTcfY39FjRsuC+QvMa4NyNEq9vYh2X3OocQaAAOmKFSutIj5+wkRdFIbbvwMviyv9OUHWsWNHmTp1qlWc6Vhi36lEM1DOKcxFKgSF7jPdUrvUU6ZqTZcWzQUIWxdeLSx5DTQ1f94VWhReagMNf+Gh1q5dSxeIq7aJFMKmTJ0i/fv1t5lM5Ha/+eorU71nwUMSMKlJkpTkG2OqmyiQAkFGEI970cKFsvy776SfXm+TJ03yvayKLhI/onmAWs2MEBfvbsH8+RaGEXYiP1fHrfc7uG3xPhlCI1u3bDWCeEZ6usyZ87h0LuGBRtm2MOoY+wyRHi9x2bffmr4BBSi6rBx1fvebGhrVqZMnJDsrWzLXrrWw/JACKd0/zFKaPmO65Qvj9fuSmjaVtvocPxMUSG8V37ax040bN7I2VEj+t9Q7BWiRUWzfrq2eD0eDlRlSlwsKrAHj66++NgrXkCFDw/anClr4doUVRCmEDtSIYKku3htt6kCWMTMSE2smtNTMva4uFhKyOxc4/e6AS4+e6UaQZ+InHUE9enSXkkIIVlntieW1UkUp53dmReXm5FhuEgV4dEddwT/4c0IUjZz9phV0/Jgxcu7MGROlhnD+u//8vZxXwEQFClI/AFtUdF3D8ysaxl8wFSvAHM9qi4arACd6og899JCMHjvWGT+t4WyLSghhe/boIUOHDJHFixZZKiZr5y77fEe/NtYaMKTk+Cc1aWqzueDzIs6DjCRjW4gQaiLR3wPUWLZSwhgOuLRTL5UKOcIdWVm7ZMfOHTYfyW7e++UJuYR/jizeEcm/dFFat24tGb17SyN/R1S0CnipFACviZdGSUnyxBNPWH/9G3/+i4LWDvmXf9lralCzZs+WphqWI15Crm/j+g1y5MhhKxjBUWU0CqHrjOnTpU/vXiaTh5cVd9fHyzkncFGHDB0qU6ZMlbXr1sq27dtleO4IXehitE046LiwEBIJIEiTnb1bNm3abOezbjDRvwrk6++FeYAayxbhIkXFn+LUksWLbTZR6uIlMm7MWGnZyj+xM4x4fS8udpdKOipOubm5cjH/oinyd+3a1YSMS15fnu0K89AbNGpk/FU8pA8/+sjAlONAXjQxIcFSAfBTrxUWSr36DaT/wIEyRcGA4wWo0uJaWn2/jMJRpO0Mez1zmRi2B892tZ6X4SNjGFDNfDxoXcj69e0ry1JSbAwLx5ywPwRQawCYYh6gxrK5XqTFkhCfIGndu0ufPn3UG9tiAshZ2dl24ZeE05XVTXMXxrjkixcvmZeIUhThdgiYVXi7nBuctlOKVBm9eqm3tMkG7B04cMA8UXKmhPu16tSWAQMHWFvouHHjXdIM4aFqMFk9iscctB3hL6OhgLEhADtqTTu37ZAHZswwnVHXhS4mrNgWwX79+kqHjh1t7hWaspD9k8On8NYA8wC1OlmQR5SU1ERGjR5t+brTZ87IuvXrJD093Tepsmpc5NevX9VtOy1XCi8b8b5Vyxau0zwjmiv4OPuF0DTV/3bt2spQDbWhMfF69FK/+upL9V4/Nk1Pqu4IRZceZBeZj1q2xYX9dIx969Yt1QbtnTx1SnIP5NrMrN69+wSKODEFpo6RFuH8sV8wNs7o9bZl21bp3KWTNGkSNCKlBpgHqNXU6GFHt7KHeqrv6EX+7dJvZeL4Cfdn9G+E9AK9+2fPnDXtUtT1oSNVCFCjgo8PWBMSLZ3QLugvhPWMQf7i88/lP//jd9ZZNXbcWOncqbM0bdpMGjdppADRVD3JRInXryi8et0Er2/evKXbfNVSFAwERMKObUDZnwo/LcD1dT+Ki29bpZ9IoUGD+lYoZL943Lh1S7p07WI5xn05+yQzM9PI8M7olNg1IosB/fubNu+3S5da1xrXX58+NWuInweo1cXCvDUqrG1TUoyHinLTgdxc2a5hJvOWHG3Q+2/kMuF6EvYnKRgxH6vCVmaIHOwZOa/DI/3lf/kv1l8/95tv5LNPPjGFK9SiyD/zPKLSdDPx0VcU8FHuR/qPwYGkDQrpjFJAdYbkxUv9evXMS3MAtdgeifp+KFV8XmJCvIF7vu7rnt3ZRqGC2bAmc4088MADsQuovqiI640cOKLan332mWxYv8EKVN2794jO2qhm5gFqtTQnh5dgleUhMnnyZJsE+t2KFaZGTw/2PQ3DIuRrC68UGqULYG3ePNn0TCvUj1lhDq3fa02Q3r16ya9+9SujLmVmrrYhfAAlLaJ79uw2r5mcK+9gjhXeM7lCUgkMCmQBIEwvpofq1m1jFuTl58kpBV7TC9D33bx10z7H1K+MrhYn9fS9LGhoDQCoB3T/9+3LMdlBpyAXi6Gxc72xcJC3J7V0+tQpo6IhDt7VxMFrRtjvAWosmlu1OYISU7t27Q00ILsv18fokSNlsIZlCVWEeF182+fhEOqHVOzLYVHVp6J+Ky+29Ac0q0ceeVgOKZAeO37cZs4DdPTi0ySAp0ljQKuWrcz7BEQbNmxg7a6o+fN3XndJPc78/Hy5dr3I0gRA6tWrhXIhL88+i/QAr0WNCU+WIhmaqXi+CF3j3fGIOeAJO+YAKloK7/71r7JCF3AKfyiGVSiVE8NWNe4qzypmbq2YpYj6Ae3KwUMGGyWIAhU3MoPV6AIyjmWlTeasuPH9devXs3wv/0ZUJL6iN94d078CXVbwc7t1S9NHt5Jw3T+e2f+ZfvZBgJfqzrAoDtue8M+Ki0+wP+/fn2v97x9++KH88P33Mn78OCuixXqHEZ16Y0aNshwqKaa1a9bKuLHjjMVRaQLbVdhi++x5VhpcXQClY4eO8uyzz1q436JlC6vCtmrV0lGnvy9VZQfMaNecNn2aAvxpC3mpwDdq0kTK7aW5Tf2skJp98GLiPBx5vwrvkM/iQhsBonwWhSi0Bi7kXbDXIa5y4cJ5admy6rAwymUlx9v/RJyk9eguTz71lKT//+y9d1iVd7o2+lCkSG9SBKUIKlZU7F2jiTUaNTHF9GRmMjN79nV2+fa5rvN95/tj77mufWZ/e2Yy6aaamBiTTGKiib3H2EEsqCgdpBcFEQXOcz/vuyprLUAXuMDfPUOkrLXefv+eej8jR0prKqpMwsLD9K6wvg1FqH0JdkqIEJ984vE1tGzZMvkZYh6aC9aDD207omuTdsV//Zd/lY4p7JNvf9+u7VNHBNqRxWrxt54lMBAvyrlgFbfyfvp4e+vizL2ESA1o1+TQKq26zz33rFRxSMLOz6/n77f7BEWoDwCQXQ4IDJIvE3r45rZBbMj+ti/j6uJ+OWpLdemazjZRwjLp1Zp+36vB5xz3W3CwdcVGLz+uTkIR6gMBV72ZXXW/egp99fj76nF1DEWoCgoKCk6CIlQFBQUFJ0ERqoKCgoKToAhVQUFBwUlQhKqgoKDgJChCVVBQUHASFKEqKCgoOAmKUBUUFBScBEWoCgoKCk6CIlQFBQUFJ0ERqoKCgoKToAhVQUFBwUlQhKqgoKDgJChCVVBQUHASFKEqKCgoOAmKUBUUFBScBEWoCgoKCk6CIlQFBQUFJ0ERqoKCgoKToAhVQUFBwUlQhKqgoKDgJChCVVBQUHASFKEqKCgoOAmKUBUUFBScBEWoCgoKCk6CIlQFBQUFJ0ERqoKCgoKToAhVQUFBwUlQhKqgoKDgJChCVVBQUHASFKEqKCgoOAmKUBUUFBScBEWoCgoKCk6CIlQFBQUFJ0ERqoKCgoKToAhVQUFBwUlQhKqgoKDgJChCVVBQUHASFKEqKCgoOAmKUBUUFBScBEWoCgoKCk6CIlQFBQUFJ0ERqoKCgoKToAhVQUFBwUnoPYTa1kbk5na/90JBQaGzwDMLPEDPresRqvVFeAAvisIDAFe6r7trX1zh2HoYrkWo1laoskq7F670UCvcH5jfAx09b+Z/V8+mTbgWoVpDkeu9wxFpqvN5/+Aq5958PzpLph299gGGaxCqo4deWVH3BnsWhVqgXAM9fR1sPU+deca6uo8P6P3mGoQKuLnb+T0uQluP7kqfgrVLZ/je4nyr83vfIPe3OfG0dh/x2CPOdouuE7Zv3MaDdW+5BqHyyb916xZVVFbQ7du3ydPTk++rVn7m3SkkKJj8AwLoQbsw3Qc3auUH505zMz8/reTO59izXz++BH3fenA1tPF1aGlpkS/A08ODPPirW2E0UGwQp9U90Nx8i2pra+nmzZv8J3d5udwn/PZWvnda7rTQ7Tu35Xde/bzI3cNdPrG1tU2OIyIigry9vbXtPSD3l2sQKl+Gquoq+nzj55SXn0++Pt58oe5QPybW+fPm0+zZs8jHt7/+WkWsXYIN66OFybS+rpYa+UHBDR8UHEw+Pj6kPWDq/PYUYDQ08TWora1jcrpDwcFBFBQSavir8zdovBe063yn5Q41NTXJVzPfEw0NDbIvtbU1VF1VRZX8VVxSQrU1tUL++GrV//X28qLgkGAKD4+Qn2uqq6mx8SZ/ait/1m3q7+tLy5cvo/T0dOrHZPug3FcuQqhEt/iinjt3lnbv2sUX+BZbUHfIy8eLVzpPSk5JpqSkJHKKK/KgwspCuMNW0fUbDUyqTeIRePED4u7ezdaRghncxDsAGd1gIrvZ2EiefA0CgzTPrCuf4xg2iIzvhcrKKjp8+BDlFxRQfX09VVVVU3FRIV3IzqbCvHwmTqLgoEDy7d9fPBgQKO4RLLze3iDTUF4AgikqKoquX6+nvXt2U2ZGJpNqo3ibWKRjYmIoNTWVX+dFD8pibSLU+5z8CQoKognpE+lS9kXK5ovq7qHtRwFf8ILCQkpMTFRuqZPgwQTqyw8GiBSWya1bzeymtXZMqH0tQXi3x3M3CZZ222qTOLYXewhw9fFXXAu42d7iLRjQue0gfINr2MJfbcyGnp56+KDddrV/r+Tk0P/+f/835eXliWuOewEEj9fFDBxIYeFhNGZsGsXFxcqzOWDAAIocEEnR0VEUFhoq+437xZ23UZCfRxcvXqTLly/TjRs3yJ0/A1u5c+c2f93p2nnq5TARqqP6sh54kPz8/GhoSgqFRwygNiZUrIi4WDl8kUCws2bO1MM/D048ximwce3w4MDV79fPU9y8pltN8jB2iL523u/2eDrzPuvzbuc9ID3f/r50i8kU5HOryUCo5q9v0/+vudsIFeDj4bLDHa+pqaGa2lqqraujOrY2m9nbG5KUSGljx1J//wDTZ5gBHgpcfVicU6dNo/SJEykqMpIi+WtARDhbykH6PdJP9hFfIF03G8ljEG5MzEDy9/en8rJysWhxvCUlpVRWXi5hgQcF7V3++1Sv6OXlzTdBEoWGBMtK7evrKzfP5UuX6OL5C3SzoZH8kJzqaw91d6Pd+dISEv14wern2U8efCQC7/AXXLo+7Zrda2G6PcPC8FkWVRTWn21+Xk1/8/TwJP/+fuzy39RIjt3lQP3vt2/fYg+tUOKaDXz/V1SWU1Fhkbjohfz74uIi7doxEWuexi0hZoTPZrIB0u9lL0obl6bHMC0RFhZK02bMoNzcXH7tDFqz5nG5/iDQrsLLqx+FhIQwOWvPLBZsN9n/23S7+XaXP683QyfUu4jDOBVt4s4j5hLLLoZ/gL/8jIvTzBel9No1ys/Pp6HDh+tZ0D76wPcgYP17eWtxsdaWVnmgYZF4eJo9UH3Nxe+ozrmjtmd758HWe7UfrF/Y7q1VVVVUUlpKRUyOpWzR1bK1iWRhTXUVVVdXC5ni52Ymy/rr9WKRwrKEVXqT/wVShg6lQYMGUTQ/PwFsdPz888+UmZlJuezOjxg5wopQtQU1NDSMRo4cSefPnaP6unrxELuCcrY8kf0H0ReXFAm5Yx8NYTk8uyD6ltaWLn1ub4cQasud27K6gbwMJ6SFH7IAJjbtYvSM1eLt403DR4yg4amplHPpslwQPOR17MpcyrlM8YkJ1L9/1y68gm3gOvvwucUXrjseUlhIFoTaF+HIyjT/3mBl4nuH1mwHZMuoq6tl17eCrl+/Tjf461pZGVuahVTBpISypGomx1p+TXWllllHhv36jRvy3kGDBrP1FyxxzuHDhlNAYCAFsGsdHh5Gwexq+/TvT5FR0UyQoeTH3/vwM/Tpp5/Rvv376XJOjmzTz8+/3T7BaBk4cKCQYA6/rqHhRrvX3bzZKMZMTXWN7FcJk2YFHwfIHEks/L2hsVGOAVn+kpISIVk8t/gX1u81fv+DBCHUiooK2rt3L50+nSH3x+3bdySmhguJVWzSpMkUFxdHPUGqyUOSKSU5RQgV+4C4TUVlJV1k13/KlKmKUO8WNkjB28tbFqyb/FDB2tEWMLMX9BXL1BGsQwDmxGqsn3R8HlpaQCBNWtkRE2NlRSWVMWnWMdHUszEAUoIVCuKBcVDIZAqyARB3RNwyOipKkkHJycnU368/u+RhFBM9kCKjo4RAQ0JDKJx/58f3P2KuIcHB7GXYLtKZMnUKnTp1ijJOn5bwQBQTrsUxMnDd45B8YiLOuXKF9u7bRwnxCfz661RaWsKcUE7FRcVsfRbz99rxFBTkMUGWy/tB3uER4UL0AQGBsu8jmCv82dJFrNfdzV2s5gFhD078FJArgtVn69ZttGnTlzR48CCKjY2TRMUVPtGIjbz22mu0du1ayfRp6C5idePtD6a42FghU6l34wtfyivf6VOnafWqVfyayG7a9oOHfl79xO1HYTlib4h5aejDcVSbMVQ3O2696XucG1hxqLVEvBILUCUbIuXlZUKgSArBfS+9Vkp5uXmUfTGbqtjiBCRTHhgkJUhwyUePGkXTp00T0gRhovRo4MBYsTr9fPk1gQEUHR1NHRF5+2ukvR5JILjwSOiWMZkPYZJ2t1gY2sjD3UP2C+VPP/9yhNa/977EQkGcZ7OyxGqGBTyAyT4QVjHv96SJU6RWNpg5ITw8nPc7kqJ4/wP52JDcCg4KltdJDJU3Be8HuRBTI0HfhzGGitgkSiKWLF1KTz/9NN3gm+fdd96lI0eO0Ale7aZMm2JGqN2HSF7xBrE1jNgeblzsF27Uq0zu+DchwVA+1UcfeGfDpour3eBw7xHS8eAHQEgV5VNsbdmzfHo/7It7tLZqx4+yJdRBN7I729jQSNfZwoNlqRW5F0sWu57daLjrGRkZEtuHlQnygTsOYvHq149GjRgp3lXMwBgaNXq0PDtBTDjIoA8YEEFRkVHkZ8zAO+F4zDCIiRKGSfaFC3SJ3flxE8azRemvv9wUwgAxJiTG0/4D++n4saMUygQfFBRIo3l/EUIAEccnJAgvhIeFC4nC4PI1Ntl0Fm30oDyv8uS46S1lWFlgtSAO49nPU6zTQF5xonmVwgrbvdBXMd6HOL5ouJBYYeGGglRBrqhzQ3zVX2I9ilQ7Bbtuu3a+DcXayC4jnnabz7O3rwc5PL+9pnTN9j5KZrwFGWgt1odEEFxwuObllRVUWlxCV65epYvnz1NVdbVWzM5f6NxD0T3uR3wPdzmSyRGlfkOHDaWUlBQmTCZOtuIi+V8kWVF+ZLDY3JzVJ09amAGLIDw5HA++v4NWUP6+qrpSqjbwfakeahBCNZ4WbR9QNjd27FhKTDwolQEvvPiiVAVES+lUBN8HvlJrqr28M/ttXsXQRg/iM6oTqpuspuhy2LN7D506eYpu3Lgurgxuknlz5lBSYmKP7RTcDGQnEeRGgB6lHLg5cvPypcPD30aQXaGr0B8qXkDRJojElJTdsJUmdZDOVB6yRrfoatr+DGmXRME7E1DDjRtUVFRMV9kl1zLTJRJnzGXyxOukQwn99fx6FKWjVx0hp3AmFxDPwNhYcWlBpIMGxYknFaoXuaMMDZYpqidg8Tuj6wzF+qb9bxUrGseADDtaQuGW19TUspt+TSoCkDDK0YvrkYzCc1NUUCgx0IExse0+H/sYHTOQQoJDeHG5RbNnzqDhI0eSm0Py7AxBtln9++DAwrcz1CPipgHBwr0pKy+jwqJCcXNCjX3G3QsUCiOgjW4erYPHXSxVuPwNevZT0BVxXAUraBYEunTgkbjfcNfrGG/ZP4/OKKOypavZDdcRhIguu3wmlKKiIrp06SJlnDotZISk661bTRIHhXUKxCfEs2s+hhLi46VLKCYqWuKYcIG9vH2k4gXWPFqhQVRyzrpEmp2NI7YJMSIWi2QsDIhr/D28s4L8fAlDYN8RlpA6T2kGaBKRkmb+HbLuksxFwwAvlOfZyobFPXbM2HZbgqUdFzuQBg6MkeaZCn6+hlvsZlvHpWQKFhBChToMXAbEgqZOn07PPfus9Ol+v2ULvfX2W/TJhk8li7do0eJu3h3taiLUED94sLhaIFLcGHjYcUNVVVWaXt6pshYFm5BzRkIQPpI4IM3t54dUrLWu6mV2FvYaR8yvY0cF9JZvFkvuen0dFTFxoJXyHJPIpYsXJSFjyKyXl5VJ1w5IEtnoxMQksTLjBw/i38VI7znuO39/P1nIkUDy6HQs2ZYl5rgGFVYkYrKwLPGFGtO8q3my39hfeIuoGkCff0MDe4uV1VKuBCCplTgkSbL/iMtKpl2+1wwRWMuVlRW0ffsOOnz4sJDxQn6+3T2sQzlukgwbGBNDvxw9ShcuZEu818Jw6lDqT8EcxjsGDxFuIJRKDeRVCxcH5RsgW5R5wDrsKaAkA0F7WAQgelgEiHVlZWRIGMAC7UpdFGzC3gOAcE+/fhJPA4lKP/kts/bHtlbj6zr8rK5u22o/jKRqvT3rzzL+Xa+ZZtf82LFj9MknG+gqu+8gVbjEyEgPTRlKI0eOougFC8RFT0hIoBh23eG2h0Ddid3dDnbe3g7b+d4EWJLI/qMsEcXzUHGSUqTiYqlFRe1mnZ70QgUB3PM69gR9+L6PGxwn1TYj4kdQRHiExGpROoVEEhYAdDrhuQDxo1QJJXA+vj4WVjMWx5MnTkg8GAtKVIxeOWB2DvGM4XmH8QLNDJC2kVAVaXYZQqhY4WEBFhUW0E/bfpQyJTxcx44ekzq2ZcuW0YgRI3tol9qkXxgZRR9dJAL7AmKFSwL3DQXFFplGddE7DxvuNUpqfH18qenmLXGHUeTfz1x9ypHVeDfbtf69eclSmyYaYhNuZp9j9j7cLzduNNC+ffuokO+PObNm0yuvvEJxbK3BYkOfOUqSIviesr3/7T/TcqO2gTwDCBHWJmL9uEfrmDgRIrvO/yKOWckeFWKYUsBfXUX5uexl1VTL+2OZyFBrGsrkmJKSTAuZ9GFthvF+hoVp1QCI36LmNDgwSJJEnUObCKQg74FnCAtMUWkpE2qM1TFrxwbrPDDQX0gdPNApqGfOJoRQkclPn5guDxJEYtEZAYt1yJAhNG/ePFq1ehUT6oge3bEQvskGsdt/IfuC3KjuenYVBdKwUuGyqfKpLsDBAwBXEG7uDbZSEWKB6+/XoqtPOUPbwZEXYZ351j8bCRh4RSAib28fIcT+bI1ZfhasZ74vPD2kIH5sWpoU0k+ZMoX+9V//1Uq1yRz29sW+bB4k6mBcIKaJkqlrfB/ms0WHOlRUAsDybL7dLPFPuNgALEdk+v3YHYdLHh0VLRYzwmkgTrRZw+UGgUZGRlA0e2XePh2RZieseDkUdxo8OJ6GDR9GJ0+eksYdhNFgqGh1t/qntbZSTZWmZRroHyCNA5bnQz1fXYEQKuJKqD1dufIxfojcjGKycCNQX+dr7PPtuZOLuOnoMWPo3LlzIjXmpltSiDeh+Bium5ub0u/sMqwTQqRle33ZXYQL2cRWFUSP26lP3YvLb/H+9u/DQ32drT0kPkGIICVYmognwnXHYv7IokU0fNhQMicDQxwYgJUHIkWWu6qmSpKpaNvUX2i9M3Z3E3W4Er9svKm1VKLlkvchLx8ykgWywJ/LOiv3IAreUZGCEFV/3e1GUmtYSopk/pOGJFHK0BQJK4TpxfCoR4Wl3LlaXzulR47CIWZ/Q8hj7donqLT0Gn22YYNUITz11JMW6k94znF86MlHFQO6sCSxJTkVP2onmamSUg4hVxUXf8CADjqQunPWjQ3AYoIGKlZyKE4ZRkNUlFfStWtlndPvVOgU8NCgfAq1x8ga32y6JSMuLOBQScnhp7f7jaGIvoFJtKKsnPIKCqTv/Nz5c5SVkSk1odi66IRCIKe5mdInpfNvhpn2xWo/0P4IjwqJJSmNuppLUWwoeBm1KNrj9u1mrevpZpOEkWCpIY6I/UEpVVbWGbqYfVEIFp1HiFeClECKWNCHDR9OY8aMllhnBP+uP5MRQicgz+DQEDPlJvO6TEew0hOwdfocLWYWCSMSy37unLlSEfDn//4LffD++xTFz/kjSxbLa+CR5hfksaVdIMYK4qcHDxyU2lUkqBcveoSPK9JyvxSROoTZMmnvgt+f0iTcjCjpgIWM8RCeelF1IV/83LxcCQN4WisjqYt9F9DLp/p56fJt2jyvmw0Nel2lJ5l62jsLy9ciRg+iRjihprKSLuVcEUHi48eP09FffpFsNlpgsRm8BlUHUHpH5w6SKogBljBJGu9RG11fIDzIPyKpijE6cLvR026AVgjfKp+P2CbESfJ18XIoLp09c4a9nxrpQ/fQibxFF0eOZ6sT3UbDhg2XxBZcZ3QigWBxvvB6rQDe0Tmy3ueOTqFVNr0rlqHZaxDOmT17jlQQvP631+mLTZsotzBfmgDg+Z0/myUWLPDRhx/KuUc8GPXnOM6ZsKbddYU3ZZ12CCu/o4ML3YMnEhUHSWwFoGMDKki+vG3csLAcLrAlc6O+nrwjzOYgqTq5u4PZQgRChVWDxQo1mv0hltKha+rY+qqrqaaz5y9IKVNmZgYTV5YkctCRBUFkJEHQFTdq1EgmrGGUkpys6eKGhVM1v/fP//1n+vHHH+n40WO0bMkS8rXZJaeVecXHD5YM+N59B+jkyRO0YsWjbLoG0oULFyRRlJ+XT2eYOKGuBNUn1NzeuX1HK026cUNirsPF6hwjySz02KO0Cp8pFqqvj5wjaPd24sR24jWdgE2NgU69Ua4jjvWnn36irT/8IJUyOC8XL2bLbKhGPm6cfywIWGjg9U2eMkUWlWtMsmf5mg0dPkxivxahFjk8ZcDYgus1bbfpfb9u7hQQFCwajxCRMAh34CaB6EQxuyWhvHpaKIgrMu06zM6ViFnwVz2TCzQ4A5tvC8Fa1y7a+BDjdy3sRheyNXmRLcTjx47RqZMnJZ4JXU+4kiCyRHbNJ6RPoPFpaZQyJFmy8SgHgigIEqSG+k+UCY0bP170PeGV5LLlCdK1F+rpz2SL159gq/bgwUP0h3/4g+w1JOTQk49az/LyCqqvraUIJkt0PyG7DqtzUNwgkbODVQwrFwkwdEnZJ08XStbYue/R3ABrff+BA1RYXEwJiYlUipItPh8gUZRGQksVRHuZPQatRdaNJk+ezAtMg4gj4SvaoFZlDvWM2YRrEaqNVS+ZXQ9ICGayZQGrBm4oSmSuXM0VS6a/6uu/O1ica+3ciYXq442UNjXfapb6ThNsP0ClpaipLJeH9NLFS3QJHTeVlfIzEopoj4T7PmrUKFrx6KMybBEWKRpFBsZEk78DgRAoIuEax8bGSlE+LKbB7H772ZFw9PBwZwtzmOg9bGer7Even9vs6oMwR7AFnDZunCiZgTix/cgoiH6ESnIp0KFWhVlZlZwKFyIT62fG7OcWfcwJQhb4QgkVhmCCZEWWk61RVCsUFhRIiA1W6kEm37SxY2gCL0xHjx4VgZXp06brH66es47gWoQKWN20sF6wsmadPSsuCQbMwdqB6w8RXo1Q1UV2BhCThkXaT58J5O1rss5uXNdKhqpra+TfvNxcERyWMiJpkayUuCWqMFDuhhrIZ597jkbxg5s6coSmKG/L0nEAWIgTJ6ZLLG/Lli108vgJmjN7lgNC9ZDYJpJGqBKBtbpkyRK9D3+gJkPHBO5rt56zC/dRL3B58bzA4kRJGUrL0IqLc4QFbsrUqbKoIH4MzwHnBrFzLITnz1/g526w/B0zrtBxFhmF5JQT6pH7OFyLUG3UK0byw4FYllbTremjQgwCCY1FixdRZGSU9sJecIO7BOxMwTR8C7KBC1heUUE5V3Jk4BvKmFBrie4edP3IQwfrk3+H1yNh6KFPzASZ4Uu0PvlfPKhQoocuBFxQg86ttittZrvVJp/jr7dQ9tPHFvv59WfXP1T61TPRKVdcShHhA8iWxYzwD+QdY6I14sb7Efe8Xn9dZjHB0oVIs9nJ6FzDgY2qApeBdcLKah9htSN8gWsK/Vb8NUXKurxkjLQhow9AFBqLVc7VKxR74byEV3B9UcIWERnBf1dVNR3BtQjVBini4YSF4q5rduKhQ8F31pkz/HAVi7q/jL9VVmrnYKd4Ha4hkjMX2WXfvXu3xM5QvoQMO+KPsF5QZdEGyTgiuQ4Q0UG9YqtIx90RUsSDCzfyyOHDkiVv6UJbMC597MBYkW/EgwwiADGDwPv7+VJOzhXauHGjeCcY5ojxH3DVUVqHhRYED/cV8UCUAO3Zs4cyTp2SCgNvfbrno8uW0dx5c/WF2M1eJKNzO+uKMHuGcI2woJXxYoaFDAtcNnsfuKZoiYXliZpjQ+zUoOFws7FBrjkmCSBphRphY97RVY/bReBahGqjHAbupzZFIFYuvvT2842CGwQPfHp6utQgtuvqUBarjvbnoKVVG1eMYu7ammqRscNAN2g2oIwJouKG7K8BeDhBcrBmvGUmu7tcG21SqlYzqrWrmh5OwNAgYD68zR7wWtSFSub99nWqr62j/Nw8+VtoaLiQ/ubNm2nDJx8xgbey1RQpVlT6hAlSXI84O8RAQAaIEaITaejQYaLEhIkPR/m4sjLPiFX26q9elXE6pjByz6hgdQusLWkduDaIGR8+dEiaJjCmHecHDROpfH4gII3ysZLSEv26aF9I+uHa4ppW1eqiLDZafhXaw7UIFbDhgqFAe+KkyeJ2QuQBtXUgVjwYSHoIoVq/94G96LZriVFIj7E2OH9YiHKZqLKysphoTok+AggTDR44h4iXYcS0qBO1aWOBUTaEeDZ0atEb38/TQ7RAYUHi7wF+/pIh9/P3N26zq/sNMZGya2WSjdcspZtUVFIiFR7ooEKbJ74/e/Ysu/+ZVMHHUlleTieOHRNhEBTxw6paunQpPbLoERqXliajjYErV3Lo3Xffo2+++Ya2b99OyUNTaP68ebomhH3hGJvfuyqsDBIQI2LKEGaBIMv8ufNEdAhliDhvqKGFGPadljuifax5GVotMM4zvA14g1GRA0ydXaod1SFcj1BtrLZwWwaxlQohZElM6Qr+UBaCeznY0GLYG256p8NBGyWfKyST0IX0yy9H6fDPP9OVnMtincJqa7rZJFJxOL/j2dIfO2YMk2Ycu90DJYmklQxpcUaQq+iA8jVApQW2iuvgadENdG8AaWO8seGB1dTo78jPUD2Th5zd0ePHT9DnX3xBe3btEt0BTMOdNWsWzZg+XSzTEP6MwAB/i/Kq1NQR9Nvf/EZaRn9hK/z06dM0edLEuxjn0buAuHL6xIkUdPkyXW9oEL0DLKCowIAaFZJ1CK2gSQENFh58zvHvhfPnpSMRregjUodLVxnOJ3523MDwYMP1CNUCmtuPJEVC/GCRE8RDhfIPuKTHjh2nubzqYirrgwNHhfRtVMwPy9W8fFlsUAOaz9ZobV29CCtDqBiLDkqX0saPl9beZP7CzwOioigwKFAWLW8ZfXqXD809tyi7GbeNB9jb20SKkLv7YetW2rljB2WydY065EWLFtHyR5dTSspQKYGyrFFts/jcIezyYroo7h2ED0DSDwLSmEShvbpt21ZKSkyS0jNY+WipLS0pFQ9DVKZ44RzA3gnadyEEA2KFzsf5Cxfob2+8KeVmkydNksVWw4Nx/roClyJUCYrjGwuXvU0IdOjQodrsI34QoNaDG0BEK5gwcOH9RMDlPtXJdctID2u4tfseMWXMQSpid+7ypYt0NuusWB+Il6F9ENlZJHSgNp+WNo7mPzSfJkwYL3FFyMIFBQZQKD88toU6OjiP9rLjnelYc1h602b2r5ZAw8N9YP9+2vTllxIPRGzwofnzaDGT6Vg+rhgLWTqrfdflAHFvIdSBKgUk0yBZhxK8vg1t4cV0U3SgffP1NzK1AIQ5kYkRHgBUtDDyBOcEr4bEIBZfeDGGODpCOSg3C+LX+HVaQvDBhGvfUUZycpPYGNw2iFXc0Xus8RfI+SGZglIQd30mkPbH++SW2Oq77soYCQd6oLjZcbxooczLy5V/ocYENxYxMlinGDzXz0tL2sFFhwLTwocX0pw5c0TObTC79Pas27uGreJyR7BRHtce2jlAidzmzV/R22+/Ldn9mezaP/HE4zRv3nxJVJpt1HLbxm1o+1VXW00ffvQRHWJChnpVOlvoAfc8ddQF0InFHGETkKY/EyLuFei3eupJJyw0IuDOhgryEqjxLikukUTw448/TjNmzmBCHiRKWVh8Jc6uLFO7cClCtRmb0W8SWCXj2bo6ezaLzmSekT9h9SzTkyyJiQmWbYI9mY10tJ0OicO2hQfroKammsorKqmwII9yr+SKxQlBD8z/wYwkqCQhfhyfMFgU3KG0D8k5LCyR7KpNSk+nxUuW0MyZM3UdTONOtd/Hu5bjszrOzvaeOyQB7eeiokL68IMP6f0P3qfWllZ67bXXaOWqVZSePkG6qPQPaL8Pxu81TweJlW++/oo2b9okXUJpkqzykTn0fQLWx21VY3zy5Enau2+fGCXomMJrEDtHXeoVfTw77hlDRUbTzUYJ+6CzLGnIEKnjxRht1ARrhKpgDy5FqI5KV0CoCSKWMkBWUg99uiSs05ycyzRr9izyMrzH8Fk9jY7cYMtfyn+hggTyhMAvQheopQSRYN47vpBQOnH8uJQ2IauOJgeQ4+JFiyk2Lo6GDEmmpqZGsbwK2GJFwgjx0UceeUS+IGln2j8740zuFdYWZ0dk6pDAtd8XFOTTe++tp3feeUeSJv/0L/9Czz/7LAUEBho+xP6+mH0WiOPbb7+l99a/L79BvBik+t13W0TLNEmEyjs8QteFrfIuK0AuEW7/pMmT5f7BDClYpLt27aL3168XDVmEQLRQSJCE11AdgFI6hJQME1RRDz5l8iTpotKgLFVruBahOuhWQVlPQnyCrLJITEl3jocnFRXmi8V2s6GR+iNj2xMuvw1CkDq+Nn0UsbYDVvthTTja72/zjX3gwAE6evyEFFpnnsmUOkFYZBAMQQYexe7j0sbRsNRUCW0kM0kOGzZUitMzMzPpb6+/TocOHpI48nK2SNesWU3Tpk3ThU3Mtm2r59vwEN6rRd/Z91pbUDbeh+v53nvv0Reff84EEE0vvvgCrV692kSm5okvO6Vy+PWNG/VCph9//LG0xo4ZO1Ysriw+Zzu2b6fU1OEUxfeTSU+glxKE3fpZ7Z8ZM2bKFxZv5B3Q/IBQEepL0Sbsxc8Syt0wJQOLNQSJIFIjtcpQ4fL2khZjiNRA5e2pZ54xS1z20nPWTXAtQrWGBRm5SfIBX556MsHNnS2Q6ut8gxRKBhvBc7eeqJOz4aJKuMLq1yg1QSYZrqW9/XJjS/vwocP0xptviUAxCBSxTmRSx7OliREWibyQoLwlWE+kGNxdEM+7771Lf//736Wj7LHVq+ipJ58SC8M4HsYeUZoX2lssBJ0+CVY/dzK0YbUvsJ7gceDviI2fzcqiv/3tb/QNHxOme77229/SokWP8LEbhunZ8GJsbKu5uUlKxdAIAAsf9wa2A9GPYCYLJLiu5uaKR+BIoKWvAN1sCJV9vukLOn7suCSmIFU4d+5cIUd4SRipjfbizIzTIt9Xfq1MSqswFkkTy7lDg2JjaQov1hChcUapXF+DaxOqFUASWFGhlI6R0ndwsZkIoK8J1xgqRn5+emF5t8ZQbSd1QJ7S7XOrSYQooI6E4vQZM2ZosSvDFFED2fHPmPk+mPcb7jwKrREnXLxksTzkor+JiaQ2JOSQrPnoo49o29ZtYsmuWLmSLbkX2S2LN+6PtqsOYpWGqoouk6kmDadNytXElS09A/vnXYSb2VKCPBxk/a6VllFFVYUkTRAj3vbDD3Q6I0MSR8+sWydhCwsy7STgpkIHFQMnpW6ZCeMi/ww9AFRBIFyETilTHW0fgsU1167t5ZzLtGv3brFA165dK+GlK1eviNVZxdY7jBRopIJ4UT0C+cZmGdjnJoYLFjucx3JdSQyyh50fs/3goNedkfiEeHnY0MePVRWxHahO5Vy9SpOYWP0Mcn5O5VLHHwbrGIR+JeeKKC6hHx6EV1VVLZlVLAQREeHavllZqvgb2idHjRlN+Xl5mnYBW6SO0NjYIGVEu3bulPPw4ksv0q8w5XOwg9iWreqDu1pw3OS8o9sIyY7h7DYvX7qUfEUByj7hIXkoI555Icw4fZouXcxml7NWCvOxMOI8GEYqjxs3ThaHhQsXisVu19Ju9zuTR5N1Jou+Y3cfqvSJEKzmRQeL3Ddffy29/YPhAaSl8XUZcBfnoJfA7Nxg8upPP/4oPfwYoY3GGHQZgkwhNJ2UnEwL588Xce38gnz66aftcu5EMtPLS8gU1wgDCtGqqjXY3Mdjc1H0OkJFcTGSU556Pz/+hWgxhDMwwhfq6oKOLNROx1qtH+JWykPhPJPfJcm2X6Ki4iIRLsbNiRo+KDWhtxyZZCRFYClNnTqVEhP9bW4B44Kh2XmFyRiJALRYWs/4wo1cXIphcXl06sRJ2rF9h1hfS5ctY4vjScdkajwU56wynp4eskCcO3uWjh0/RglsFU9IT5eHDu2jR478IgIr+byvsGKwVZAlamNxblDihdE2yCLDMkeROUgW5PkQk+gLLzxPU6dM1aacyiF1LgFlANppP/30U9FnRQfY6jVrRNRl/fr1dIq3g/jyS7wAofqhn6c+4qWP96j7+fuJateZrCy5byEWg7IpHDNaUVGC9vzzz0sSs5jvZySloPaP64L7F5l+PG9Xr1yRGW/thjgqCHoRoWouckR4hIxGwVAxQ9cUOmiQaCgvvybWnuktnaz/tGvpaChlCxSD3y5mXxBxDbimqAdFdhTBfR8fL74RU2jY8FRxUeOYHKEleYbdy81ffSWki9ejM8kWZJGIj6cf2c06xWQwceJEtqJaRBUIPeh5bNkVFBQyGZWLVYGRxYVs6aG7CX3reL3pHFkdl63jvSe0CUmOGzeelvC2v9j0BX351WYaEBnBC12SzIp65+236bstWyTZMTAu1qgOj2QHWh/jBw+i1JGjyIctn51MvLB0MU55ybKl9Cy7+dAv1YRZOrn/Ztfv8uVL9NnGz2nHjh0iOSelVitXShz1s40bddK/RYcOHqTiwkKRgBzJ+9LXERYaRqP5vMKDgiAK4qaIxyPJi1jqYj4PEPOGgYK600eXR8jCV1tdQ8eOHTOK2sDTKCkplnBA+2kOCr2IUDXgRogZGEOB/IBWsMWD+A66p2CtobQIsT0Z3gfX2lAm5EDVXGBVSI9ECQgUD+eF8xfEnYe7evrkKbESkRxChnjO3Lm6AnwMW4hQRR9MMWwhG2o+4VZu37lDRoFgjs90toxsAaEAlPOgTz6DSRgZblhwOWwNQHcUnVCY6w7XFdZ4FVt5sfzZs2fPls4nb2+r+ls5pu61trBNiDdDbGXz5i9l+mdLaxt9xQsISrhQ67nm8TWUPCRZkhqw2NGdhVbG4KBgETvZ8MkntG3rVomprntuHT3xxFoaNnSo4UA6vzN8/RDjO3fuLG349DP6nskcFhSEW9BB9vFHH9H58+clqx3Bv4MX8flnn0kiDgQyaFA8W8cBXdtmLwMqQDAhwU/Xw4D7jiQdXH8syMuXLzfGk931+DImYyBJVVdbJyVVoiKG7iq2VqFv6x8QqPr6rdDrCBUIY8IaMXKkWGso60AcFRcWKyrillh1BQ47lSxvhOZmtLKWSg0osuenT2eI1BkeRCSGYF2mjUujxTGLJYuO7UP5HEIi9jLk4ewWjxo9WlxPZK+RKMGNaQIIX3svREkQj0TGHyU9qAuEOwxr7WG9nhTSeT/88IOQ+wR+CF548QVRY7eLbr7ZsXDMnDlL5P4Qc9u/bz8dP35SwhWvsEv9xBNPWJK9DpDcu++8S1/r1QnPrHuZVq9aJSpWGjpraWs/YwE8ffoUvcWW8a6duyT0gqw+dED/+tfXJdQA8Q9YyTG8AELoBR4Oki+Iq5byIhkYOJT6srXlzy4/hLdxHkCkIE3ErlFCtXfvHinDQ2kVPD5A9GT597Bo8TsDcYJ00VBSxos6RGlUYsoSvfJsaEQzRhRz6mpqJWOLVTdPb8U0EqoB1pln/ebQ5MkqpWXz0qXL9DMTA6wrEBYsRBRBz2ErELWLaOHESo7WTR+HCkUmssb7H3pogSRI4L5j7vyECRPIEzehsche+wfEMnZsmljEuOlBomlMpsnJQ6T2FC/EGBAIWsB1njhpoowXMSpCyaZ7Kg5oIB03Sh2RSqtWr6a//OUvdOrECZo4eTKtYnKcN29eOzJFyyNcb3Q+Hdh/gIayq/ncc8/J/PcgtlotP9vseBw0RsAyRRz3ow8/ol07dso1hbVvmDyAxTaEF6d+GEDIv8NI6/ra65L8QowWSUMfH8M57IvWlnZccM/jYuMkwYSQh0xI4HPTnxcXXIsadu1ffbVKQiAQ7UaXHrRxkSg1XEetQqNFhMiRG4A3qAjVEr3ybPRn9wXF7v78L9xFr34+krmFaw5yhA6mBuvi+1bpSIIAMUREEKDHREi45DVsxcDlxmo8ZtQomjZjBs2cNZNShw2TmBLEk227NyZysd4mVnIkPTBNtKz0Gl25clVqKz37e7YjCVhPmMOEhx4WHtz5mTOmG29YJAhAqFhEZrIlsXTJUktr10A+PaxlgEQSFp19e/eKh4Bppo+vXkUDLfrstaTaxs8/p/fefVdmUEFbADOnoEnaz1i6ZGUddtBNhVAPyn7efucdtup/5IVVmyKA0jrEpbE/0vTBi5Ab3x/Sw66PWUH8HZ4FStM0q6wvkqkBGqlGs8sfFh5mFAUHYKmCMHFf/ed//qfU5SLRiURUUUGhnDMRTuH7Cl8IHSDchtPV0qISU9boZYSq3RgQtYALjosLIvXnB7KFH5Bsds8hoGGAVjTeKitpTVW1lOz8/MsRcU2hUmUQhEBcCG2cU6dNpfnz59NotvzC2WLUMqF2lJjMhFvMced2s6z2KONCBxRihOh88uObElnxhxcukPiU9THhd0gKBLF1gDIsBP/d9VACrDCIQUOOD5YB9CknjBunxYoNMJBpj8W0TNuJjo6ip595mmp534oLi2QfB8aZXgkr573166VjCa728kcfpReef16z1o2KT22dXBS039XV19FOdu/fZTf/BJ8XX29fsbjgqSALjTpl7WPb5DrCsodFumLFSpoydYpM9MQChc/AvbTqscds1vv2JWCxHs/nHGEsNMMgy28eroKR8dfXX6ejbGCARFGZ4asbGUjmQd5xknggq2k6PyuyEN2zXGPfQi8jVECbe4OYIywNo/IU3xiIUcIiQVYSQJvdBf75ArvaJUXFcoNACg6rMKwixDensxUIAhU9zYgImcluQVSySeubpr0bWldXK/GmU6cz2PXcwQ/1ZWq82Sh1f3ioIYR97myWdKOEhYWTdZE/jgkZ8UHxgyjj+0yxmlc8ulxcNfS1Hzt2VAbVwZWePnMmeRtl1By4+z1krbq5e9DUqdMo+0I2bdz4OX284VN6+eWXJe6L2V94SNECGhoSSqvWrKZ1zzwjsd92s8Ds1ccaj8OgQFUmyvsog0KpGbQLUJvcwKR5q/kWu/ghlDp8uCQML/HfUTOLUircKyhYx36NGjVSCOHjjz6mrT9spYnp6ZQ0BPHovhtHhbeDGmfEqqFU1srnH7UUuPfwPKCoH/FnjJrGIoTcwdRp0yW8NiR5CA3nZ2RwQryIgNv1Kh5w9EJC1QAyHT1mjFhuorDENwUeEMRA4R7D8gR5oocbJUvIZuKhm8FkhEwyyquSkhJlLpFogrpbVym32SEk0/cIN5zJOisEfvLECbp6JUcSW1DwAWliGByy3bCAIYx8reyajMNGSZUoxVsRByxuSBTu3bNX6v0w4gUPACyHjIxM6WTBDC2UubSDg/ZS58JNWmoRvmhrbROZN4Rg8IA99thKKdTftGmTuIeIZSLBhrAKWoZRrL+aCTXGUCvc2YfRzBNAzBs1pm++8YZYwjNnz6YXXnhBmgHgrcAr8eFFCK2VUEfCdNwL2ReknhKEmpNzSeos0b0GdX9YYqhUqKisooTEJKNX0BeBFugpEyeRG18b1Oc2sjsPGJSm8C8qWOABBocESfszGh9CQ0MkJGUYJ6NBEakt9FpCxWo7lEkR6uNV7PKhbQNuCdrikP1HYTLaPSdNniRFy8jGQyUHg9siwsMl8N4e1jE8w38siQl1pRihkZV1RhJO59iFQjgByY/J7BI9/fTTUkaUlJzCRBIt83ogu4c443m24pDc0kZvWFpD/fp5SRIKdayVlRXSGghChUUGwhah7ZSU9km37oa5K+6m6RZU8P5t+fY7tgibRW8V41NQS4ruJriU+/bto8/ZWoWrjV78x594giZPmUzhYQYZwc4+kKZzjwUG7bYbNmyQMALqKpctX05Lly6xmxyBvGEsW2SS1WZCPXXylIResL8g2bzCAprDi+yAiPA+XgLUJnoSUXw/PrJoEU2dPl0qWwyTTrE4ogQRExswStrbx8fu5yjYRy8mVA8hFmT8pWtDv874HaT8lixZKomJYHbhIflnq3zH8c1hSaQIHyBwf/7cWTp16jQdY8sHrXlQQEKi6VF+sBFCgBU8kr98zJTNMfAOhF5eUSXlPchqm0qETNsQDUq2aEeOTKUTJ04yUV/k1w2i7OzLEjqAZR0bO9DsWJx8c9trhLACQiJQvIJgy85du+n99e/LwoHi8YbGBilFQlLDlx/KdeueEQsS58ZsQx1v2woI5YBMv2TrF91kSPahHGrf3j1UxkSLQY6wiKELi8UKnUGo1IiMipJkH6z/Oj3cs3PnTtEA/fbv31JIULAkH3EsRkGZPgtDxt+bn4mITr5eoSvoxYTqLtJrYTLUTSvpgGsNiwkxNJCqr4/VuAZbeqAW5TKWDzNEdVGnB4sGriNcV5Q1oaYPpVRPP/0MW0mjaczoMTSeXU7Jflp8rvaZCOwns2UZFBQgHV1ImIwZM1b+2sr7VMdkiblPtbXVVFxYzCQdRkNGTKXiqjb6bNN3dPzngzJ7PjklWepTexxmsc2Ghht08eIlOs/nBAXfIM3DBw/StfJyGZGBhgOUgD3MlirU3pGAMg5R7HICQ3vtWfYE3njzTfrqq68ltLByxQrR9Cxlyz0vN1/KfmB9RutqZGixxHgXLKQoXUNrKxJW3l5eYoEdPXqMfv75iAx+/NWvXpXF1yR12NehSLI70UsJVXdfdAsVDxOyxXhokL1HTBNJqCSjuLKjwnDL32HmEHrpEQfNZHcemfpffv5ZSk0QU1qw4CGxtjBJciq7sNAktbV/1hZXQkI8E8x0GXmMGC/Eo1Hrh6RJXm6exPVQqwpLODQ8lqITRlNuYRmV5BynvMunmSBCaDC7/6Yxzd0MO0r6iElDWg+qUBj3HDUgUtpJEbPE+UZd6qDYOEpITKBoPjduHmbK+o7I1E7RPtp933rrbfryyy+lAgITCF595WWJNaOTrIBddiRYLl66JC261XxO63LrRG4OCSpIzhnUkwwCH4ivw0pDedWUKWronILz0PsI1Yyo4G5HRUcJyUAVxzAfBwko1CAmJiXqOqQmuTxrNMto4kZxH0F0Bw4doj27d1HO5RzpdUadpcwgYgJFbShio4jNtqsE6KCGEnJ8qSPTqLnVm85lX6GM//X/SFa8tPSa1EQa5mHhUyBpl33ulIQycEyNjc0UHuEjll+3jj22J/Vn9jNKj6DTGh4WRv4B/lLqNShukIRX7jruZh1acNOSJBjz8n/+z3/TViZvbBeyhn/4/e9FGQlAw4PW9KAB5XG47jinDXrxORap/fv2iV6AprtKWsKS/5aVkUW5vJhNTJ90F3qwCgrt0fsI1YqoUoamyARHdOkgAQJiAkFVVVcLsZpcOb1NseWOCI/gNcieY0TumTNnaPfOnWI1Guoi0VY5Jm0sLVz4ME2cMEHKtEBmHu00y8zKlmzsnwG377C76xlG/cOHUcYv26kg+5hGHG2m96BSAV9tbS1MDqaQAUgVFjJigt5mRdndBrs1rW3S9rtk8SLRfsWMdpwvNztDBTtl8dkRpkFm/oP170u8E9fxqaeeol//+tdGMrW1QGKRk0GEbHniY7HI/rBtmyTIZHHiL3ShYZHEvdLQeEPEXCA6o3kafT2GqtDd6H2EakVcEeEDZNbNGZQV6XJ+KNhHqRTKpiIiTFYT3GokN86dvyBtdbnsMqJ2UVrpamtFqHnylCk0a+ZMShszRkg0OCTURkLLjt6oYf9skCoUqZobSun0oe8pL+cSebh5sAXsQZ5mZCTZVl1nwPRx2rbwo+ay3s1JuwvYKbB35/1172eL1LtIRLbmIOnnIjf3Km3+cjN98cUXdItd92eeeZpefuUVqeqw3JatbWphHHwsBspFslWPcARIGYms2XPmSPMGQisbP/tM4sH5BYVi/cvC0Mdl/BS6F72PUK1udhTiQ8Gon1c/4+hktMtBBg/qTyhChgWKetX8vFx27aslw4tCe7h5sHAxmhhlNBg3EhsbJwkgoxanEV2pmWwP6A20tdyk+qoiam66ToHBIfLoi+Vk3ESbRelOm5kr3GZ4bU8MH7TuobcgGTsZekdqXo5eb9VxhuuyYcOn9OGHH8q1XLVmDb348ksiRGOCg32xagWOT4iXWlmDIAhCBEuXLqbcq7nSxQZ1LyQdx49Lk0SnIlOFe0HvI1QrBAb4iysshKW7xoiJ/nLkiCSoQFCIoyGzjr+joB/td9AfxSiVpCFJUj8JS6ZTlqg1OmnRQMLOky27fv18pLMI7qfhfcYaA91CtVUPqXGOW8/USlpvo6Ntdub1tkqyhLRNL6mvr6MvN2+WGVnVVZU0/6GHaMWK5TRyxEh7G3a8XwwsoBgwB0AIJSEhgQICgmT4X0JiohBq5unTdGvNaupvmPag3H6Fu0SvJ1R06SAhgpgYeskRG0VmF8X9d27fkdIYqL+jV1tm2CclSlIpIjyMwsNt1eK1dYvbh1IrlHghJNGmq53bszbNf+9mRqJuffJB19z8Gw03aP/+A/TVV5slrunl6SEL4cZPP6M9O3dL6VloeLg0afjos7ZQQga1LS1q0CbxZwBhAjQBYIbUL0eP0kn2ViCIjL8HB2ulbSDX0aNHi9D0latXpapjeOoIk7aAcv0V7gK9l1ClptFdEhFDhw0VgVx0FKElFQ9FZHQUDUlKZotksKg3oeDfUovU+EHtf9WVB6mTr0U7XxxbwiBHVBZob3XrGRfeFdDBeULnGdz8yxcvSQMDSrCQVEK8e/+Bg6LPiRgy2iDRUYZCfWgvoA4WrjxK5nx9vOWcVlfXCCnDK4lgzwO1qfA+IM6N2Cl0QDEaedSoUSKMglK5s7wdWK8QTVZQuFv0XkIVaAkcWC3/49/+hzxMeOjw8NgfDdzTBKbtI4gfXU54uPP18IMBBgvUFrkaZNPEcO4rNqoxEaUdNyQXf9y6jQ6ytYja4udfeEHk/RAzrmTXHwtl2bUyIUP03UO2D0kmeCU3Gxrk/OA1hYWFci6R5Ud31MwZM2hMWppUbEDjYftPP0lpHCpAsMCOGJEq3goSlefPn6M5s2bqhOrWmWiCgkI79F5CNUuSgEBtF9iT8TXaP3ZaK7vdtdPIY0DUAJo5e5ZMjSzIL5DefHc99muAwWqVmkmEBvjv5m5/n4F+PDdvNoqM3rYff6SgwECZK7WMvwYbx2G3R1tri7SQopMN5VsI8xw8cIDWv79eRtc8+uij9Lvf/U5U+wHo31aWl4uKEkgZAisgVNwzmMKwfccOkUYE0UYZhVsMG7Nxj6hwgIId9F5CNcAuKba1f10HpU3dDSRDpk6ZIgkzNA5gIQB5WmfvYWUjZojQBSwxWGS9PjTQ7jppCwf6/nfv2SOCKg/Nn08rlj/qkEzlne4eFBYeIV8GIEaddTaLrpV8K9UBBjIF0ACC0jrU8GLUN6o+ED/HnqBNFRYtFrijvxwVjQWEjTR5Ojv3iSJTBTvofYRqd7Z8B4Rj/hDYqbHsVrS1CoFCfg/CyhmnM6QaQUZRMHGaW6oBgQHiiiLpkp+bJzqv+of0Xk/URvE+dAHOnMkSqxFzuhYvXUKjRltPILXd4WYNGdSIDik+p6jvtfgEdNAxmUJRCVn9f//3f6fX//q6WP14H4Rn0J76pz/9iQ4dPixjp+fPmyuxWpXxV+gKeh+hWhNgV4jR/LU9aWWYWZfo3Hp44cPSv4+Be7CE0P8OyT4vXTEeWgJooYT1Vl9XL0kUfcd77+NtcZ00kqyoKKe9+/bJsU6ZPFkWm/attR1fp8s5l+izzz6TyQjjx0+gkaP0Miu2/E8xgW7duk3aiTGAEaGUWkzxDAyioKBACh8QQclDU+hW0y26wFbyl5u+lJE1M6ZP0wnVbP+VZarQAXofoVqjK278vZDx3cLGfo1LG0crVjwmM09hfdZUV0uWG11IhlpaVCaMGjVarChooYIIIJ7s1ltdf2sLlY/j8qUcOnb0qMRDIff3lz//hVJShlB0dIzI7kE1zDDLCwI4CINERQ6QMAjK4pDNz+b3HTp8SBSnEJPG9FTM3KrgRen773+g73nRwvRahFEWLlhIo8eMlhrkwfGDydvHl885SYdUY0MDbfvpJ/rg/felhAolWyNSUyW80M71V+SqYAe9j1Bttix28ubuaTffAm4ybRJScnj48ZBXVVdJuyt6y9EeieYCjPpFyyvU41Hyg6w0RLMhqNza2ouHolm1lxaXlohgSWVFhViEkDFEd9uOHdslBIKJBzgnMiKc/4dj9/bxpjBdXQw1x+h4M2jSol0YlQEYMAf8xOT4zrvviZU/d+5ckfzDhAcoS7XvgtNwnUn1Z74uSGJh8i1GpfhYS0CaH48iVQUr9D5CtYe7ubl7uOuohS1MzJ7KL8hjK9STpk2dKq2uUMXCkECI/qLExxwoUDe2p6J0qlc/xKZ9h5YC5kKBHJcsWUILH1lInh5eMj8LFjuUoiDFh7gnWkIhaIOWYmg0YHAilK7QnDFtymRR7sdMK0wzQDtxXl4uXci+yIRbIWGE1157TUaeWKLNguQxEXdQbCzFsGV8lEm4oLCQrvP2bBKq+WLe0+gKkXeV9O/jXLK+gt5HqNbJpbt9b4+jjXzYfcX4E7iSsKosp59avhbkAzk66QDSE1Z46O/bg3yvMOvXR1spLEEMzpvAhLdu3Tqaw1akORDeKC8v14/fQ9x8iN0gRAKrFVY9YqADsABZzQMLCQmlQbxAYRIqlPvRWWWC2fkzI0a4/ei4i09IoJ27dtHp0xm0cMECJu0IstmOqghGwQZ6H6H2VujEiIaDDpsOdEsBZHJLL2LHe0EkvX2I3K1bTfTTjp109Nhx6VKav+AhEaixBkgU/fZ3AwyUGz5sGAUEBNLJY8foTEYGpU9I1/5os0pEW8CgTpUydKiEYTL5PUiWJSe337cecfftWYa2LMh7tSodvV4tHF2CItSegkV5VwelXvpr4eqXlZdJNhwJGdRO+vraiem5PExdUVu3bKEjbKFCSm/G9BkSFzWhrd17HMO2hB/GHY8aO5r+/s03dP78BWq8cZ36YyFzc7fzHg2YSzVaH+CXk3OFpkyZomvqupHtETrdgK4QoqNkmflwRVufZ60qZutvjvZRkW07KELtaciNaP69/RseFiqU59FiGRHhLyN+TaU8ruv6Q/zFzcaDijbSXXv20IXsbApgd33c+HE0adJEfaChpXWu/9DJDVq58QyEBCB+cuTnn6mILc2c3FwZnmg5Lrw9IWBYH2KxUKBCYupaWZlpJlZPoSOi6sh6tSZV899ZlA468HYsPvse9S4eIChC7W446tAykKm9m9NIFJqSP9x9915wI7cnU+370ydP0Weffka5ebm0csVKGbcdHByiv6aTVlkn24f9/PwpJTlZKicKC/NlYi0mtZrGd9sGWlJT9Flkl3NyqKSk1ESo96vTzm4zi419sXW/md1Hd7ffXVzgHmAoQu1udMblsv6d4bVubsYuqlZpUcVMJNe8qY2TBQxkalUmdeHCedry/ffS+om4JIbtoc5Wf7f5BzkmLls/t7W1ex9qecewhRoxIIKO/nBUankXPPSQReMAOtXKKyqourqKvYCb8rv+fv2pvLJSStzQ33/50iVpOjDuj619uB+w564bk39tpu/t7C8EZRBOQncZJA+R9KutqZFzh+GXCC9hPDhmhnmIrKEe9nCF43dRKELtaXRkkZqREUQ/LrJ7XFJSTLEDB0pZlbuHC18ya6vRkNWvrqbvvttCm778kryhwv/YYzR92rTOCb50tmHDwu1Hi667kCmqKqA0BTk/iE0jm3+K3flzZ7Po0sVLQqioHLgJQnVrk5BKbW2tSPqBVOH2NzY26BUZZtn+HrFSbVik5sfcife2tNyR48OYchwThGGuXrkqdc34GbKIjTcbqfnWbSbWBiFVLOIIL6E+GJoIGMo4d95cGp82ju8/sym2Cu3gwk9nH4G1xWWODh6K1pZWKsjL54egWnQ/4Y66apbfzfoYdcu0iR/WLzdtElcf+qaPPPwwLV68mAbwsRhfbxEdsBES6YxlaMuq5e/Hpo2lCRPSxdJ84403xNLCaHC48+FshUVFR1MYk0Z0VJTx3GLxwhic8+fOU1FhARUUFMrolHs793dBvm0t1MSWI47+Nv8L4rupC+V4uHuIDgFqddGajOPCvyBIWJmwONEsgZ/xVVVVIxZpefk1SdIhNo8GB5SXYZ4WhNqDQ4KlpO/2nTvSNFFXX0e/bN0qLdJHjhyhhWzhz1+wgD2MZLJZSqagCLXH0REpmBECLCSMTgFgGXgY1ORd9Ua2Ir6bTTdp9+7d9MnHH4vm6GNsmb766itmZVJt1KH4yd0U0evnENZo3MA4GjIkSUZJv/nmm6Kdiw6o59atkxrYQYMHy0js8PAwOddo/wVRHTp0WARU8gsK6GruVRGfthiR0ynrtP1rbt9u1muKebG51aQlHfkLJHbj+g2xjlEmB4u5urqSLcbrQowgSPwNFqRhGCWGS5YUF4sEIkq+mm42yUyuwqIii22iigJi3JBHxIy15cuWSn1tVEyMdI6hOw+NEmjdhasPAfTy8grZ3onjx2gnytyYUI/z9ydOnqTnnn+eJk2aJKEBl70X7xMUoXY3utqIYFYAX1lZyQ9Lk9bDzjd9+xHW9xG2rEazfUe4Au21b7/9NuXm5tK0GdPo0RXLRcfAQsWpMy3EXUlUWe0PBL3jYuO0dlYmi8efeJyefuppscTIgcWJ+CvGpSCZdfnSZWltNRKqTXe//T4i5o15Vgh51NfVCknB6sOh32lpEZUrKG1VlJdLFxi64qAjUF9Xx95JC/kFaJUdnnqYB3XIIE7RzGVSxf2ACglfvZvLjy1OqHaNHTtWG+Xiht/5iW7BYF4QIgdE0sCBMRTPJBpmc/yPCfG6hOLcObNp9uw59M03X4tm7cbPP6cKvi//8Q9/kO4zT4PMoYJAEaqLAoRUxg8aLBjodWLMi2YRuAisk0FmJAMhF8jgfbD+fV1jNIaeefppWrRokV4iRfZJ8G73pR00y9eXSQaDGDFb7MaNBpqYPpFGjLQ39M+E6JhoCbHs3rNbVKhwHfwMQ/zs7C/ilXfutIiF18CkmMXv27N3j7TZImYJK9MQNjCI4GCxxO/gfeBTUZWALxAuJjxgX0GiIFW0JWOfPD09+P64IxYlXhsaEkJu7hrJomYWr4ELb34e7haYNDF16lRKYFJGGGTDJxtEz/c9/nwfH29KnzhJI+82K52JBzRxpQjVlWBGSnCXYbEgAwvBY3y5XPzUwhrUY6a3bkntJ9zrH7ZsoSHJyfTKK6/QkiVLKTAwSH9xB5n8rqATZVQxA5mYRowUIkA8FNqnJmK3lbV2E2t0QvoEOvTzYRFYqWTrEgpghv2H242vlpZWambXvfTaNXldMV+zkqJiEcGBaDasT4RuZAIDkVaxgffyzwlJSTLXCvq3hqYNhARAtKiXhQUKsoJFinHpAyIG6FMeNLEYvAZWKdz0wKAgIVpPQzbe7FjMTpauWmYmaG6WP5TSPN6mu3t7Tyg6ZiD95le/pjY+3tf/9jcZVyOLARM93H+5/j3V+ODCUITqSjC7ERHHqxCX/6YkDfAwu7uSy28Bbb8xBnrHzp307tvv0M9MqiDTp9gyXfHYSrGaNJhlyeWtnXD57aEzNZgMVEfAFUYZVGFhgXSfGacC2HHd4V4PHTacEhOT6Dpbm3kF+ZTIBNjArvmV3FzRGSguKRb1/+zzF6QEC3HQW83N0i4MixbXEEpZ/bz6CUkaxtsYyAwxSnRkIXaLMIhoNghRust+temkbRAh16YImO1mm5YMRNx3EFuQyMbHDY6jfmxVQnRG2x4ZQwTI4peVlfO+NljcS9gGpsiiJjg8Ipwgb5iYkCgC56Zr5kYBTNovvvSi7Nvrr78u476hSYGBiSNHpJJFF9oD2kmlCNWVIDehZumBSEtLSqTkZcSIERQdHcUPiiteLu2hQT3jV199Tevfe09KlOCqvvjii/Too8stLDvT27oYW7a5aQc1qmbfw1WOZ8KBtiqSTLAmTWNWbG8bVhrO+aBBcbRrRzZb3G/Rpi82CaHW1NbR9RvX6QZ/wYuAYDXcYYRlcNxIfEVFRYoFBzKUmWD8P6hXIXuOpJOk45jIQHwyQwzuOpMq4rYYcQ1rU6xQ3A9uOL+V8qVFHLQmD3xOGR9LzuXLfM6z2Wo8IB1iIF6odLVpkx0lOYfv8fqGGw0iumM6TRrJQ6WrP+8vMv/+TJBYPObNny8x1IGxccbXR/C1XPvkWkmIQdR7w4YNchz//M//RLFxg8iyBlbHA0SurviEKpBmvWRmZspwOcTJBsbEuJ7Lr5PRmaws+mrzZvrs009Fu3XmrFn08ssviw5psIWVQ93/cJktSi1MVvmFhVR/vZ6txVui4I/yqf3794tVFRUZJdKAICHECkGQhYVFIhGImOeZM5miiAUS3LF9u1igsBSHDx8uwi6wuqOimHSZcKJjoiiMSTVMd78DAvzJk0m51exw4fqjgUBIVMbZuGmkpwNxUl9fH3Hrjdalfpph8SL8Iz/qBI3ju9HAJF1dQ6XFxaKTUFNXy79vMd0r+ge0ttyRWCzuI19fPwQt9D9riUSEGlCXiut34uQJ+u677+josWMihbh27VqpjDCQJRajl156SQgahLp50yYh5H/8wz/Q4PgEMi1SD16yShGqK8GMaKrY3c+9elUeIoxWDhUBEVep/dP2E9Yz1PI/3/g5bfn2W3Ej1z75JD311JOiT2oqM7LaZ1suvtO6kLT3o+byW3ZJQQo4h7XV1WKZokTpc7asjh87LmToyfscxFZhaEiouPGYmlpUXCTjVKABgPKiKVOnSr3mQLY8QaKwQKOZmEJ4sZD4ZWBgp/YMI24CAjr3WlvvhSyhY7SJZ6O5++6mU9mmafEi7GBXMJu0qgRUJORcuSLnBzHgoKBgy4VcXxDj4+Pp+eeek+QpFlLUGiPOj3biYUOHmlV8PDjWKaAI1QUBibvC/AIp1JY6wYEDxYJyDZhKurZu3Urr16+nE0xaiJc+wWS6fPlyESHR0Epk7VLfTV1pl3ZP2145E+o7774ro2UG8zlEHemYsWPFvQXpYBLCmTMZ/P0tEbQ2WH8eIIvEBJlNhQYEuPFpaeOkUiDOzPVtDxvH1EndgXbv6UqZmOXB25jJZfMDbPzOTcIcSI7ha/KkyWKxenv1Y4s72Oxlpm0OT00VUm1my/ubr7+m9z/4gPLz82nN6tU0/6H5ZroJrmAE9AwUoboUtJsVllQOW6ceMsBvBMUN7mG1I5swNRtcvXqFvtvyPW1kyySHXej0iRPplVdflfEjQQZrzZjxtfoYe4ThRCsGmWwUwCO2B6tpCe/XqlWrxBpFORKOARMB6mprRMkL01Lh4uN7uPTjJ4znheFRGpaSItfANjpBEh3pEFh8XBfEYezqP9j5e6dgroegvR9xYePfrF+rvwZSh6jiwI97du+hr5lYL/E9AUt3+fJlFBziSp5V90MRak+gi+4sym9QdgOkDh8uLqZT9uGuHjTtPUiQVLNVumfPXvp0I7vMx4/T7eZbTFZL6YUXX6JZs2aZabU62Fa3un/aZzc3N0mBPIgVnVCTJ0+m2bx/7WGqGcI0BBTUg2gxvC8ycgDZWA3sb7qrYQxHClKOXtvRYtSZbdmDeYxA+wXZP2bTa2D5//E//oO+3LyZNvAim5V5hv7jj38UCxfhH5RcPSikqgi1u2Grl9/BjQ2X9ExmprRKwkIYNWokxQ2MubftG7ZpQzfUMfSaWHaRMUDviy++oO3btwvpBAcF0arVz9Mzz6yjlJRks9pFG2VRPQ43yXRjEairraUb1+vtvs74nZs7BQWHyJcJbZ1fiOxajXYIrrPnxbxx4m4Xxbu+Bp0hQM1aRVjg2XXrpI13/fr3RYDmz3/+szSnvPLyyxIS0vQebBxHR0LYvQiKULsbtm4UmzeO9rri4iLKuZxD9devy00YH59A/bwMLY93IZ1mr4De4cNp+v1VtvR+2LqVtnz3HWVkZEhB/LTp0+mptWtp3rw57NKFmX2mWWH3fXkotIcbWXJk4T37eYpANPrdYU0bz6NdojA/P62dPA6D5eXIvTfbnr3z3hXRaHvoSA6y26AdP87vokWLZVrvu++8a9RxKCu7Rr997bcSGjLJO1rdK32ATAFFqPcDdoit+XYzZZ45I3WcyCrPnDlT2jZtvs9Z+9DuRja5fXggNm78XHry83NzaXx6Olukz9CcObOF6E2tsDYWjJ54MOxsB9ZmWHgYJacMpby8fMrOvsgWUwZNnJguf7PvftohWovt2DquzpCucedsbMvN7CU2/m7tWXREvs5s6+00tG2iNGvKlKlSAYH6382bN9OP236kmuoa+vVvfkMLFjykJVitR9HcqxXuIlCE2hOwvlna3fDaDQTZtR++/56OHjtKaWPT6OGHHzZ1GFnL3N3tPph/3+6B0138hhv0/Q8/0McffyI1m6glffVXv6JVa1ZTWlqaCG7oO2V/Wz0Bm4uCZi2hu2zp0qWSbNqzZ4/0yj/9zNM0e+Ys8vPXe/K1N1t+pt0OrvbHdKvpJhWXlFBlVbWEatC6ibpSlBmhzjUwIECsZWS7UTBvtfOd/NkGwXQ6Fno/oB1/6oiR9Pt/+AcaEDmArdRPaB/fRyItWF1Nj61aRd4+NuZ09WIiNUARqosAhdXIjmadyaKGhia+IVNpzJjRVrWc3XTDmVkF5eVl9NVXX4l+6VW2SpHQWbZsGa1cuZJi48zKhhz1bbuAlQHdAIyBRvnZW2+9Sd98840k+7b/+CNbqpNo2ozplGBRhK7DToIH3UWoUZV+/aIi+RdKUSiEh2pUqz5HyzD228+vv1QYQAkKZAprLUistjCpJ0XNrr+/n9S/3r6j6ZhCfg/vQ+0nNFrRbeVmd+6TiyR4bFrL2r0KUZ/nnnuewkLD6KNPPqHjR4/S23w86FjDYqfpKZjFVdt9Tu+DItSegi132Oz7uvp6Op2RKfWQY8eOkWmbUBHSXueksRPW27VQ1neTUqPt23fQ3954kwry89k9W0Avv/IyzWKrzmRhdSLT3dNoFzdsFZcS1j3k+kLDQmnfvn2yYH3w4Uf0w9ZttGTxYqlMiE9MFEFpWOGGjwE5ooQKWqTo+y9mIkWHFYYLFoJIS0slgw2SBCkHSquoJmKCz4BgCtpMG26Ua8XyTJawlFEEHx0dLZ1U2Ab+jeDPEGWxsjLphkLZGbRLIXgdxwsYpPdiYyECHSFNBGH8endj2MIa9zEh2G4R1UgV1+Cpp56S0dzo/z927Bi98eabon3wCF8DrTTLcC+6yCJxD1CEet+h3YQgMCjJw+JZuWKFzJG3pfpzz2hHepqrhQcc7j1aCct5H9LT02ndunU0f94806RVc2J39LDebyvDbPtomcQX4tH7D+ynb7/9jk4eOy7JEiTbUEeJRgQ82Ia3odyqpqZWBvSdPXuGr02BpknLJIcKB4g4g+hQLoY5VUFMjN7eXppKFH8IBFJgcSIhduFCtigzodqgsLBQWopBpOh+Q9srfg+LFqSO94PIG65fp9Ns/W79YSu/vobikxJp6NAUESyBWAssPxAVrF1s2x/jsbUDtzr+HiAo67CLBTRShYTiqlWPSQMAKkYyMzLo//uv/6Lyikpa+9RaGoiyqvt9zzgJilB7GhYupebOwd3PPJ1Bhw8dEvGNlKFDCWIebsZ+7G5IRhm/19xUiEBv/eEHSUCNZZL5zW9+Q/PMybQzLYQ9nZSyvyPyX5ATCBBhDLj+t5tvGyXqUAGAB/zYL79QxqlTQnJu+sKCd0M6D6VX+Jo+YwZNmzZN1JwgTfjOO+/I35MSE6QDCwSKKgJ0j7W2tkmY5g5v61rpNbHIoIeKa4lFauSokfTQgoU0etQo6duHVYr9jYuLlbhrJZMMWmBLy64xGV8QLQGEF/Kv5lP2+WwRosb24uPj5fMwmgWC0bH8/vCIAUJevj7eootqP0RkHT5yAvHaTZYZtuUmzRUIg8BCPXnyJHtCb4jIzG9/+xovaIa6395tpSpC7WnYIJsrV65SZtYZeXgnpE+k1NTUTpT43OW2Aavt17AVJHOD+MFHE8GSpUtp9uzZFBAQcHfbv29kqm33en2duPfI7EPgGQLREGSGWheIcGzaGKmXbLzZRGezstjajKfH16yhQHb7Ib0H8vOTuGeYEGZkZJS49PiC6MlF/uxDbHWiJreiskraLeGyn+Vr2HyrmWL4HBby79AthFDJQLY+5/LihJlMw9jS9PWzr20Ldx9fw1OHS6gFsdtatpaLi4tl0cO2z7CFd+XqVfpx2zb6+zffSO8+LOzUkSNp2LBhQraJvCAjZBASGiqWrwdvT1PX1xNsGKvCxAxBFm20jpNI1SY0UkUFwJKlS+T4/vqXv9A22f+/ixj2E48/LspebtbZ/14GRag9BQdxrYzMDHYLD8nD9/DDC2lkJxTl72r7NjL6wCV2S/FgwiJC8gn7gPig/fe6Nn76aTv96U9/kuGGzWw5oiZ10uTJQjQpyckE9Xm4njv37KW8vDyJW0KVPoXJyHCdYK1CQs867AK3H9cHVufXX31N+/bukxgoAOsWCkxw7UG+k6dMEW2D9AnjpVvIX6oLHMFkOYJYPD3d5XOiorUROOhIwn7fYKv7MFvKX3z5JR1mYjfoEPzCvzvNlp8QJx8HRKlH83uwQEdHRctI6PjBg2WhzDyTJVYivBHM1rIrZOM0aMeG8zl58iTe3j+TN1vSX23+ij5Yv14WH0x10O59K0vVOpzgwveiItSeQrubQLemrtezxZFJWWwpDecHeuKECe3FmLtl+xryC/Jp+86dVFRUJCOXVz62Um5qY1eLg/e6KpA0Onb8uEjVvfbaa7SGrU9M9CwuLqE8thw/3/QlnTpxQobZQc8UCZ8CJkEZM2M+iM8IU/IO2fdUvk5Y/GA1Dhs+XEhz+PBhMtgPYjE36uvpSSaHJ596kpISkyyH+znsvrJ/ntEaC9cfYi9o+zVYqbCq1/K2Hlm4QCxRHF9ubp5MdcUsrB+2fC91oBJrZUsQlQUg6WvXyoSIH2Kr2Z8XFMzQ6n5o5xGkOm7ceCmrgvoVpB8/+uADOS/PP/+8WNkWpGqv5M8FoQi1p2F2M8BVQ1cU+s5DQkLESkpMStTdQRtk6rQbyfQZiCFu3LhRkigvvvACLZj/kFkSqncSKsgNyTQ0SGByAOKot9hSRbYehIPFA/HLMWPGinQfxFLOnT9H48ePYws0Wv8U20kWFKUjRBDBJJx1NouShwyhx1auoPrrN4RgEROdyNYw4oWpw1Mt3muEncXVHNBmxbgWlK7lXL4kIYw8Jsp8vVwLoYgVvF1Ug0AZy6D3MPV2Mx9vvVSNVFdVSpcYyr1y2RI/e+4snThxksorKgiq/MuWL6PFixdJRUHPVghootsY2PiP//iPskht/Owzev/99yWHAKEdtFzbdf9d+H5UhHo/oBNjU9NNcd1QjoNM9IyZMyk0LKzd65y6XUD/TJQCQewEiRDEbiEMHWwo1epNcSxztSUG6kz/5//6nyKSvJldSmTz0bkzbvx4aUx4fM1qTVk/Lo5OHD8hyvOYN4VSKhOh2ge6sFCfi/n2ly9fllEgB9k6hdISxKefXfes/Kvtm6163fbXtLKqgooKi2Vkdfb581Jmda28Qqo/sOBizPPwYcNp2rTpNJrJZsSoUTLJYUCE5fRSLIYI1+ArKTGRKF37/YH9+ynnSo6EJ+bwdX6eF885c+eaCe/0wPW2sjJBqrBGX/3VqxIu+fDDD+nTTzZIJQS6qnCOjZN+3fRwiAtbp4Ai1J6G3Ezatyi/OXjggCRN8DCPGT3KTLHJznvvfQfkvzfZktqyZQtt37FDYmurmWRG8kNqhIvfuI6AmtIZM2aK0hQmkH66YQPFRMfQQwsW0BNPPCH6qAaEBIeI1Xb40EGJp+IBt1uupp+TAH9/cVmP/PyLqNvDvc5jSzKOPxduPlpzxc1v56aaElGNjQ28vQJRxAcpQzPhytUr8llFhUUUERHO1m+yxD/hlg/l/RoxIlW2IWVGljvWfj9lu9r20Et/iI8vMyOTLdtEeumVl9mCXt2+ddiwrz2CNuM5GTwIDQDPyegXXCvcl/Aafv/734uRoaF3zKtShNrjcJP/I5t8JuusCB3DKkQ9ZFJSEq/IZhlXZ980epkUxh3jwUXdK9zfZUuX0pTJkyTOpqEXWaeAncJ+PKiPrVwpdaRHjx4VKxTlSTcbx4mbiWw+CvRRDwoLCW41JniGhSEhZ7+EB50+UKVHFQDccCS7EEdFdQSaBXxsyRgaya2Mss6cYSI+Kft0LiuLaurqxNKEtZg+YYLsM3Rwk5OTKXZgrFQJtIcN8W7LkyL/RVhpy/ff06efbRSFsN/89jV6+OFHbJNpd8NmF5pmeWIhe4GtZixW777zDm1jrwL1wJj+i8XRaGhYNKS4HhSh3idgiuaBgwfpen29FJ3PnT9P728mxyuwE2Jc0P3cu3+fJDlgAaGkZ7BRxNrG57uwRdAOVg/bxPRJMpZDCPPiRfq//+3fxNqbMCFdBKdl3Mfx49TU2EgXL16SsScaoVp9nrHXvE0sWMS6oeKPkp8h/O8//9P/xW64IbFjfQ7dpGMKI0U+/fQzae2FBYbiftQcgzzTxqXRGH4/rGe/gAByDAdtyGYi0dgmSBtKYfV19VJEv+iRh/VxOmb7ed9j5drxxERH05rVq+T+/Pqbb+inn36SAYhoyYWuhTFh6MK3oiLU7oYdMoKLeIBJrbq2RmJhQ5KGWPZtd4uyvVbED9LYya4+XM1lbFlNnDTRdqjhvj9odwGrLiHf/r702GOPsQU+WaoZMPsKx11RVs5GozaC2ZcfVJx5JLFgcY4ZPUb/CEfH70bp6ROlMqK+7rpkzUeMMv3NvDIAHgEK/N9+6x36/vstYnE++eSTQhJD2CsJCQ2RZJebze100Rozy4Kj6+7jjz6k/fv2Sxvx2ieekLKvdp/rEtdXI1WUl7322m8oJCyU9/1junD+Ar373nviRcx/aIFeMeG6DQCKULsbNpIRGBR3ia0hZJ39/Pwlo4kebw3dZQ2ayrROnjhFV3KuSMfQ2LFjaeyYsZahBpv73nsBosKAvaeYxObNnUMlxSXSoQNEsDXa2NREP/74oySxsi+cp2XLlmqLm3WW2Ypg0X4KtxzdU5nsuo8aM0ZUrvQXyX9BprCA/+u//ou2bt1Gk5iA/42tZHRfofTKKSRqebSyf6hXPXb0OGVmnqFBgwfRw488wgu3g8y5S0Aj1VC+Ji+9+BL58/n5y1//Sif5/P3n9etSq4rFsb+fQS3M9Y5DEWpPwOpBzL50kU5lZIi7iJjbUHb7empENEp7Tp8+JdletJYik+rp2ZdvA5OlCOsGI5DxhbpO/AUWKlzjmppq2rVrF125kiujpKFHa182T3vwkUUfztcOwitoikA81kSoJDOtDuw/QP/95z/T3j17aMbMGfS73/2e5s6ba9bSa76PzkNRUSHt5m2iRGrRokdozpw5VvWwrgrt3EL2cCWTZ0trG735xht08tQpEVSBVOLzzz9HwTJZoQuaBT3kbfXlJ8l1YHUR0ba4i91PZKMnTZks1lM374DxOyREdu/ZLTPmZ82cKT3lDwbMlbW0TiTDWUFMFEkRdEyhtOgiL3iofBAhZHNlLqvriH75ISnJkuBBtcYisQK1ia/mU2FRxQEJxFd//Su2UCfpZNodLcXaogzr9PChw7xP+6U0bMHChZI4szwPrgxtHyHBiKYM1Gi/9eZbvHDtlVi4l7cXrVi+nGIGGp4bN1N5mvxonaTsudCVItSegF4eAqsI1k/G6QzJrmNE9Dh2uYNlTG833ehmRFBVVUVnz56jq1dzKSkpUfrFe2Xd6T3B1nG6SS88ysagSIXrM336tE6N7kZbKxoCdu3cJfWiIFL09qMmFcpdEGBBUuyFF1+gUaNH85a6/6FGjHgvW80o8AeZIqxjrOfsVWiTNtnlvBihDtfLqx/t2b2bXv8LwgAnaDZb3dNnTBcVLmN4xl4FgA2SFVvYySSrCLUHgcwu+vbR642MJvrL8UBqN3v3Ehrc2suXL0lWOywsVPq34fo+MLA1LcFssYE7PGnKJOlvx9TO+tp68o3qrz2o7fRoTd8jK49ayXO8UO3du1e6sjCxFgr1KIX6/e9/R6tXrzFZiI6Eue/luIxlUrdlPzDkEffYvHlzKSoyyvFnuCr0Y4N4y0PzHxLBGgi+QGbyo48/lpAGOr0eYc9g0qTJWrjFlnRhD1asKELtCbgZEkLX6eiRI+JSjhkzRm4EuDU9sW3UI544cUJ6waMjo2nu3HmW86oecMBtH5YyVASfS0qKpUMJVisSd2RDNR81kiBPuNdoDgAhowzuFBMyyp4eZstwzeOPC6EZr7GBmJ1eR6nFHWFzYX4WYrrYr1lzZtO4ceP02Gkv9ECMehJuYkmiSwx6sDi+Xbt2MrEeoI8++ljai5csWUKzZ82mISkpFBcba8Mib59w7Q5aVYTaI9B0NjE648jPR8TtX7Z0mbQQ9lSiAILJKN3Jzs6mpYsX0/i0NH7QA/W/9sKHraswFtjr/1pZKoijDoobJBYQQiLZly6JdqmvPj8L3gVaItF1VFpcTGXlFSLC0gQx6epqWSyRhAoODWWraTG99NJLusiHAVZdPs6K6xktba3z7quvvxYvCLXNjzOhh4SEdPwZLg9T/BvVMGvXrmVynUrbtv0ouYhz587RG2+8SV9//Y20T8+aMUMqZwawZQ7FLS8vQ6kV6efL0ktoM1MYu1coQu12aBcJ40Wgz1lZVSVuIuKXkZE2agK7YfuYpoosdGlJqfS0D+NtD4w1dN88AGRqgPX0UNMf8AuJJ6NYf/+BgzIyOz19AruRkWKt4vxBs/ZMZqaUu0FIGtKAqM6ASwrlfVROoMUVyb74hHirz7faptPcTq1MqqHxBu3cuYu++eorIfbZbJ2OHj1ab6PtK9fY1NAwaNBg+tWrr4gn8OP2n0QbFqWAO7Zvl3OAUjFU0EyePEVGCkHAOjAwQCsPNHocziNSAxSh9hBQrgSXu7HxpigEjWULsfuh3ShQeUeLK4bJDU9NlW1DNu2BQydiaUhMoYztOFvzaHa4w6793t27xb2HKAo0SREzrWALFbFSJEowdA9E29LaIlZpMrudPt4+hg2134+7kO/rCNAj+GLTJlG7WvfMOnr00RVmmgTWi0dvhlm1BhNjfEICvfD8CzKK5tz58/KMbf9pOxUVFop49Zbvtogc5uSpU+Q1kCkMCQ2TEE97Ir33c6MI1dmwM8P99MkTUjh+h60YdNeMTB3Rjdu1BFr5si9mS60lWjFFM8CzN2Z9nQg75yqRH1DMmDp29BdRP4K0XT27801NTfTY7DkisXjx8iWJs5aWlPDf6sXTwO8XLFwgmghh4YZaVPtNAc7snwSJbPhkg7TWTuH9QImWZf9/bydRW7CsL05KGiJJ1pns7q9ZvZouXrgo7dWoLYZ3Ae3bPbv38HmJEWEbxLbHinxjsNln2qlr7UJ4RhGqs2HjpJeUltDZc+dl+NqwkSNpNLsgpgt5Dze7OYk6EN5FKc8hdmNRqvXYyscoMT5BRl8otAcSUUjWwX2H7ujt5mbRWMBZxcwvxKFBrhCsxmsiB0TKMMMFCx6iIUOSrRo0zLp5zInUzoN5s7GBqqqr9ZHU7hZv0y6tNlW1ufm2TFVFtUg2kwVEblCd0ML7iprX//jjH8mX9xmJM8QH8XmYiYXYY6St1lMDepNmgxEmYkWDCgr+8QVPAVbpc8+uoyx+9hAKQDIL0ogZGZm0a8cOGpKcTNOmTxddh2HDhspML8NnWXy2tWdj+J2N86Wequ6AxYrWJq2JPx85QtH8oM6dO0e0T50Chze/9jfE+TCLCH3dvr79JbYUZhxv0hctl7uFdi4QCkmfOEH0QhGmQRE59GJRcnb7zm2JSyJGGsXXcidbP0g0JvH1xLA821Zn+99BBxcWE1pgscjl5uVSVXkl1dXV0vWGGxID1eTqbOfQRIXp5k0qwzC/0lJxX9EcgnHWGMEC0Ru8Rntfmyg2YYhfm/47iw+0Fn/pjfoNAvN72U1qiGGl42vsuHGi5fDkk2tFr+FM5hlehA7SkaNH6SAvkhACT0iIp9QRqRJzHTVyhD7TrYMSLBvnSBGqs2Ex6x5ybeW0n12P/7+9q/uK6rriewYGQT5UYBAhgMSCAlHrJ2hMWyNGRW2bVZ+Mq48a1jKr7Vv72va/SB98qXmwjVmp2qhZK82yGtREUFFbFZAslZkRQRGGoRGm57fvnZk7d869c+dLhLk/13h17uece84+e++z9293dXVRW2srtb+bhrhAWacPfafbh2D++/fusVkEcmUM/rAWNWcHTyYRZB9qZ2cn5/uD4g+r+qfPnOF3uXffPtq1axcfiUy34598wpoPyqjA9B9+8oR8T7z0oH+AJ7BmMThRz2lcCEqUJOnru8+aJSI9sB3yDDETFLKuli2rVMtZK1EhIWiFagjgAdiwbj0t3V1BDeJ5sfrtcuXSDA5S124cqoCEkAWz1RKQl5uFbL3GtHim0M42asSDFrDGoLHi8957AS4R8/Nf9HK125u9vXTl22/pzD/P8DtUCLxXMz0j6nGhIoMrL09/Q8NHsQVqJqAGWk9O+unixX9Td3cPLSpZxMH0IKiIhErF47RM4r66QfFImK337vfx4MKCSn04BdGGFEGlzAkWMkK1vVDYbjIwRX/5+GO6evUK+8ChIWKi+n7wAfWJ7aiYuMCDCiEJ/yoC/cHVACavuppaXhC8JgYwNFIIN2iU8M+iSF5NbY0QiFVUVV2l8LSKdxWcUd4j8w1o5j9+veIvXLustFR8llCOhYyuyO/TJRYY8hXMJ2j9rflh4bp//372r3Z1fcPvCwTf4MxFBYY3hGYLApuNapWHxlUrOVEjL0ZzDZJ2DNsCNRmY+Zo032PwgH0cpTLeVhcLlmhTPaPfhXWY0frp9mGAYzV6Rph79UIwuLUlM/Sqz7wcTAkiHEzO/+G/c5w5PJhAznH+3HlaIAYVBOR3QrO5fec2l3nuFmaku9zNNarQ1sihX7Agj7xDHqYKRMVTLHZ1dHRwEcTGlY0cPgfhGikZni5on9+EQSxGs5uj79/MVRH1u6LdAlBsmG1NfMCH23PzBv3rq6/o2nfd9PDRQ/aZnzhxgoVv+8525quFW6BGTJDQZpXU5Og2tgVqMjAlX1D2YcHi5s1eunr5CptcG8RMt2H9eg1TuuQ6iSLOIID/DGz1WKjAQguC1iOs/Ca/J5uhKVWC7LIRoXmi0F339evkF4MOiz/Xe3p4P0p2oD2xMIVa85tbWznFFBSJ0GBB5AwtF+FX1cIkR+xkcTiZIm0PLP8NQLzXKvMHztXJ1YKCwwiPmehJM3/hQmprbeOPz+fj5AiUCr8sxi/ikD/929/p+F+Ps2WBBT740deuXcNuHviuwa0L2AI1VRgINZSFPnXqlDAVA5w5075zp2YwBU3PtQzDc9X407Ex8no8nOWDom0wLcOEH/r89LmsoaQTQphiMvSJdoMQBU8qzEBkSaEdYWEgrZF9mGKSbNuyhRobG2hlYyMLT2dOrkINKNrTKdoTqasw4Q3rVBn541IRbEbnyN6x/j7zvQ/EaLPRghUAJ0D7jnYhNH/KWXBI8jj35Zd05fJl7henhNX52clP2U1z9OhRDtMqEP0BsAVqqpCQZqBe1NfCdPjs5Ek29cBFuU6YFebnphcY1I89Q7wSjA6CgPXSstLIAVnhO0sUShsgZvfPf/wTT4rQSpEYAQFZsbSCUxtRanuVMNndQoAWFRWzaZ9jOQzNYrhSJkxxM1fRfIG+vczaNvrEKKIZLNzCJVApLIudYvyAyGjY56VeYe2dO3+ew7AQ4YEaYZhobYGaLuj4MrE6e+c/d5hAGi8FCxhIYVwYjnELvhKzCubqkMfLpMcwR1G3KONELPMErtxcys1zsVYKYQrOA9R++vWhQ7RDWBqK31O/8gtYtDz0+82ONfUJzjJeR/dAKoqCga8VFgksE3zqV6xg186hgwfp7r379Oby5VGxx7ZATQb6gHrNFsH7MPXB0A5qvl++/74ao8gnRp+TiWdStyCQRllkxFKCOBlF+Iq4dASFlornx4KEVVjRXNRVQqSSNje30O3eWxy/C2aw3/32N9QuNNOQJhI5XncPIJ4/MhFhq8erjBWNt2g13/sMI/odc3xrVTV/Nm7aTNMvf1DXRZTjbIGaNjjY9wZzsetSF4crbX17K23duoXNwrT5TS0CC2G9wmTt7+/nCIOa6mpNuNYcjTdMFXHb3sG5+yBoRi7/gGg78C589NFRXp1XwpOC1t6hPqbTTAha8W0axR6nIpzNoI9rtqGLcVWiBEg3pmyBmgxiOqnyf6R4ogb63bv/pdVvvcW+U3lN9Qw9k2YAvXg+Rv19fWy2YiUaOcxsmugzZCTnzkvIfjOgI2juvXGDjh07RpcuXuQV3SNHjtCvDhyI9ZFa1djMFohk+/XPaaRZywSdbF+qi1uvo1k/W4hqD5L2AVugpglIS7x1q5fOfvEFebxe+vDDTtq7d18s36mRhmK0L2EoflzkoY+/eMGLYljdLwmHS4XiX7NwgMTR7p6PjPCqPmKHF4v2OtLZSbt279YIU817iqe5JWIe6xc2TQVzAn3FynPGOzcb+4kR9G0pmXBsgZoylIaEvxK53T7fMKd3tm1p45pRCl6R2aTGTyJX/OGjRzTh97P/tqmpKcJgLvOJZePAifJ9O2hqKkBnxfvDCi7aY+PmzUz3pmRLSd5fqqa2pAqA5gIqQUrkGhyGxaFXFgSzNhwoFZPf1lAVmLWBraGmCZpGRmdHwPe5s+d4EOzp6KA1a9dYv06aO+uLF+OcpTU+McHB/FVV1RGBGrqffpU5G4WqGsSP94cQGNArXrhwgSngPvjgINXVhSZEVUDFDCyD9rLYjvC5owYUtmCQCkz6aeTpCI2MjrIP3Jnj5P6E55sWAhaLilWVlVRYVMj3ALsSog1ynU525yDm1eUKZe+k+C7jxqW+mmiVWYVsrMSBLVCTRdjvFmR2n65L39BdlM1oaaEd27dT/fJ69UCdc18/66erM2oE4qgYkAjdQpWApRUVHIcao6Fqz5N9nw1QtUS/f4J6rt9gK6OoaCFt3LSR3nnnJ0xuojnYsI0Q8wuNEp+gzixUgvoVwajsJ94ODj5gSseBgX4uuXJP9B2f1yt5xtBGqasUuh7eJ2IkkVQASj4I23J3Oeego6YSQnxyhXCFVut0Ks+e0hvWZJDFaw/1hFTu9nognnvO9qGmH8jvRsnei5cu0RuiI0M7bW5uii0SlilTWyIQh4efUPe1bno6PMwxk5ViwIX4NROKgcwSjI9P0IAQppiANm1q5fLEJXFSRGeEZglf+YPB75mKDxURwE2KNud3L5r1B6F1wmWApIqCwoX0UEy8A0J4IlkAzPqoAgArArGuuPeE2CJdde26H/MW5wMQoi5XHnm9Q3S9u4cJrxcIzRQTOAhXCgryOZwH3yGDC6mu+fn5TNPY0NBAtXV1tGhRCWuvDrWYn1Wgu4AKMD9/AbNmIQQPi5wlshTmKGj71RwWrrJMshBLjWTs2AI1aSiNiTjPf3z+ObOmw+fWsWcPuSuWqsfE8b2lQ5hJzE/PkIfp40BC7BbaKRiMws+T7QJUMgEFpqZYuMHMBq3e6VOnuW5UcUkx5bmUAH60ZXBmmukQBx8MchUEFOZ79nxMmOgjTNuHmNWXWs5RgRxxnyox0UKYoe4UCKQBlERuUSNBfrRiBWuWxcVFQvAKTbO8jBczI9qug7VMCOKnw085xtg/MS4mzqc8GXi8Hk7gwPPg+VDZFvcBbV1l5VJaIoRzvrieM+z2SaC58Ec8B2ItkbMOQY1/41kXLymlZVXLeNIuKyunIny3eDFXjsXHEVOCZQ4K1kQiN8gWqElCaVAs/vh8T9hPeeDAAc7/bREmP3xbs9V5QMoxFZjiQnyrXWtoVVOT+jw2YqEE8hcI7QuJD83Nzey+gbsEQgomf54QhOAYRbtCsIyNPRemuY+FL8ZVcXEJ1dfX07Zt26iutkZolmVh6wSugOdC4IJsA1EgEJLQfDHBITYZwq6mtpYq3BUatnjrmJ5+yb5XaLcoxYIUSGi+jx8+pqGhx/RsdJRZsVAYElowkFBBOofiasDv94vr4ncEpgLhSalQCNBSIVThXkAWHjTjoqJC/vciMRlhMkdxvGVMhVjB2YKKpTQHBatF2CMtRaB66OHDh9mv5XaXKwsGIWRqocc0yDtI6zasoz+4f89sSI0NjdJLZC0k7wNa1bvbf8as7Qg1wzFI3Y0Z9w6l3HROjrIIBGZ9CBGY1vBTQ1OTkaCMC2EHzRUTW2FYqMgQNHYJxfjunBzOVVCQy88Q4m5lbFY2ELCKFv2MApMBRZgmIk8dyo8GN6t/0s+++f9NKZVeOddO/H64A6anZxRNFn5kLKC9nBbbGQqVbMkm2AI1KSidG+UyUBgsdt9szMDKPZklvrmFP/p9NmQIMmlwff2b/EnH9aLhEBObzB9r4Z0YSSNtWJQJoBHjUx4ueTPbmK2x8epgC9SUEPFxJRyrmApkGkxU4LdDt7VhDu17tHKc/liDzCQ9Z4IVyDRS/fdm2VcOg+eKeWYrCPWhVI7Nrv5nC9S0ICgZSJT5BSCzGMGorQ1GXBdMIqs1M/JryRYdE8n9l8V/moXZSSdVo2ubP4L0PIf233HCiFIovzxfYAvUdOF1CUXKwk6cNDLZVonEGlthmDLbl4nfES+8Ll7QezYmipAtUNMHGfHGbCALO7FlyBbxTGIKo2AWPyxL09RfO4H0RcP7h44102Zlz5xMn9DeR3aPeNfM0n4IgfrM4XAunu0HsWHDho05jmf/Bz6Phqhu5rBMAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek4" width="218" height="212" border="0">

Položte vak na vodorovný povrch. Tesne pred pridaním aditív odlomte ochranný uzáver (označený šípkou) na bielom porte pre aditíva /A/.

Upozornenie: Vnútorná časť prídavného portu je sterilná.

 • Pridržte prídavný port, cez stred injekčného miesta /B/ vsuňte ihlu a vstreknite aditíva (so známou kompatibilitou).

 • Po každom pridaní aditíva obsah dôkladne premiešajte tak, že vak niekoľkokrát (aspoň 3x) prevráťte. Použite injekčné striekačky s ihlami s veľkosťou 18 – 23 G a maximálnou dĺžkou 40 mm.


MoR1Ciq/YyaQI90yNBh3hf5v0fIGxb8MxbvyZOnbC7RmjWrrW+61GbeX7HCl19hKsDIu5KzJa+FlxTnl0Z4dI2edjyparsm8aZFwDXmHsLGOHTkiEyZPNm6isaMGS1X9B7ExcdZ4YXQnVZaP0ANeB7Y7GjG4F7BnGiTmGhCKyHbT73WihYwXOv9B/bL5StXzPNEFcwLpjBSln75pXz66afSOy9XFix4xuh/eKyE/0899ZTxq9Gm3bRli0yYMM4aQWot2hx7QyxcnjiwKBhLMG/B1vyAWs/NQD6OnRZOKkPuCIPody82Nfwqzw4cHvg8b1T7L5L3yO/t2bPbqCdFxWcs78fXLfV24EvylRFufpXHyAXiDSCRdnrcWAXYHo06/YfNqDwDqsUHD0l5eZlpFAB2t2/fkaPHj8suvfbGttDbNWrEcPly2XJjVjC/CeoawOBnIRYe+UE6hOBZAiJt27WVYcOGBf2dn7US74iuQNpLuWZsGFD9MK7RksWL5fdvvik3FHRpb2UChI1C0fNnE4PNYjO70lKtSFcVaZPB7gfY6rueLY4j/WCs+QE10AIq1yafhuCH7rT0S8cnxFtyniovRP9u3ZLCvZHf/1G0QGEfUvnXGzboLv6NzUFCpalfYX8ZO2asLX5aUlGS79u3MOJhMvoY0eVlJ084eVfXzABUlP4RskGNP6VDiulxsvndViAcrsCHN4qQSJv40Zb3Axi76PUsu3LVFLachR7uE+Jq0zHkvr//g++bJqhjAYT6Vmh49RT0YDDgpX6jzyktpmg8fKyhPs/xj3/0I6OYeVkssA76FhZaOoBhlh0VXGG6MKHBKWZF6rCLyUFH9zePAM+1+QG1npvBA8bIDXbeuzV3pY3EWx6t1NO+WVcECuXJVFszAAl6xvsu1h2eDhOKWnigAwcOMiI/4y0Ax/360G7atMm6YiZPmhzmiLwtlilWMIOmAjkdxfzEqFWwHkbzND60dQRdyHGieZCoi7lMgbX0wkXzokaOHGH37NPPPpMlXy41T2ro0CG26Kn6s0mSF02yYX8StqUXI+/Ne9bOpIoExK3GK6qxAhNOAw0sf/jDH60Ax7NMzviHP/iB/OjHP5a09M61r0CfF37zvv37LHLj+sLHvqDg679GwvBzG+M5RpM3Dfw7N+R/QBb2hjqLlFY6cpYdUtrL3duOij+VXkSG+weMn+A1qPNArdm/n9zoGmvfs8FlqMnre42fMME4j9BRAGq8KtglTPFcpAudMD7isdphOgUzyPlFNuTuknX6PNrmuV8KqJnduppeK5MF4EoePHLYqG+OAHalhe0Iw6SmdrK/qVJPKjcv33KvzL3KTvakUCIsPP9ZSXGt3Tn1WJxHysBpVkHPdlxurjFIhg8bKoMGDpQuXnqYbTbxxn3u3TNHI6+vrduPNcEwyMOHj9i19GOehOLnNhrcIrwu0nsGdSA+PNYyANX3AofYvQjxmM3Tv98AU0unosmYD/KgCG3cunVbSksvGSmfwtWhQwdtp0ZBHi4fVeaRI0eZlBwg2q//AOP34d34Gj3lhFpIyyFcQg4ryOP0gKkVRy6VmrQgaYnQrIBH07iug4cMMdCkW4yNCi1PG5Wt/2YOEhvQ44/PVK8r3q4loMooE7QO8Kr8ctIRPKg6CcAQCzNQhDzMe7Q0A0wJ1Ymevv/GG6bID+UsiAcb53ynINpBIya8ezR16b7r16+/yUxeuXzF941Dd2416trE6jo+XMXclgGoURh5NgQf4C9WeSTLlixaYjm4W7pwEYy4rIBKcYm/sdcoaDIrnbbHsWPHWdU0z6tTWWt1eTceWDxheJS8B73ajvmCqvO3jLg+cuSYiaUQsgbOFnqUjQF/fTXkJN/nZUOQU6XpgUW/fccOG4L3+MyZdi8ZeEgEAbeXLjjEkcOZd8YVVgemD5d5+dZo3sKESO8cAKS1TkcdqCW2a2vNLbT7rlu3zrz/L7/80jr4GHEzSh0KR8MiAnCFaPONfKD3bHPEoYGdgHIbYvBl5WUWiXB/cDagOpK2IPVDAY11RrMH59UrJ0c62YDFh8NrbXmAGmaXZGRx7969rQBR5RmdC3iSH2WBIQrBTKQO7dvLzBkzTEYNIeapU6bIkMGDTdjY32oC/h0nScntrVp85OhRo6bU3L0jw0aM9Cl62AHaf6+b6n+FeQa0otZ1RLXehyFWxlQBhK+ht9G3P3BAf9uAoEuxEXK/2NzIW5uoB+HtLWbH15gnS4rAzJte8XkmWKhEKJhXEzWsNQVN6AEZ14WQH4/dZ8as95dBf4+qGjPD1qxdK19+8aVFWPzVju3bHY9XnY5xGp0Ft6OG8Fg9xhBIPGWAEZYBx0JEBngyWZf6BGuAn/N5/A1sjoqKcr2nTqs4KTEEwE+fOm3SgskAapdMydD13DGlo+lbjBkzxrxw0m/OPW29XmvLA9Qwlq67GBViOmLYCQkd2cW9LakUiODc0cNPC2hOzxzzlJKS2gXoiIYWPPEabXzkRJctXSr79u2VH/3oRzJ//tNB6QEaDWiJLULftPRS5IMPrG62ssXdUGNzwVsCPGnBHTJ4kHmgAOmUqdNqF7ZXIQlvlsWIEhW0Kug+w9Xr5z0AZ18RcfRt8cKgZiGZV690X2uwCEWamkiVcc9ECJsbdemyafpu2bzZWDGvv/66RQFwexd76FYIlDt5/sCQ/57cpcHl7j2jbZF+ASyPnzhuvGzuDesOWcqrl6+Yihj3gGvv7WDEWI84OkQaPXU9cu9Yn4wKgi9Lbh3hIN6LFm8KxOtXr5buep/pCJs+fZpRwVjHzn0NAawtPHXTCgDVuYDtdQFNnjzJRvpyA71Eev5tHqrePBYyO1z7kLOUIgOpt5pM8v+//PjH0k8fxiUaMm385hsTmhg/fkLd6/Xv2F0BcbwlHlrmVDk0lnqq/C30QYideQcaZhp1xzwlXfRPzZ0rPXJ62r0ilwrYIucHSZ/rd+jgAVPwIjfOF9fyJ3ofkDisfWe99miRUvFmYqvTFfQQ5K4DawgNfB0NKl+oA7B6zRqLxn6oTgBdU2he4P0hrv7l0i+NvRJYOIVlUVR02hnTrpEBEV9x0Rm5WnZFKq9VWkditekwpEp6RmdJ1nvHyBXGraR3TpM0/Tng54wi72QUORNE18jNAVxdn23i7e8Rx6F1+Pr1G+blohW85buttsYA/a/Xrzfhl1mzZlmqg3vsOVGJ5J37WTMzCFoBoDoGGRyqiC9dJLIF7GpREo0poJBaePGlF+VGdZV8+MGHsmvX7jpAtRyWw48lr0sLKgr8CF3XqVt5HgCfxeGfgX34jQ1umnr723fslK3qeZJHRdCDoiKtw4hNIwxeeb3S2iiZYspEz3nz51vTBH/fwcZD++fWyNfhCXH9CSdb7QYVZmNn80HRinxnTZQhL1qt0NAg9gOmkyfXUf5gsJh8pUZpDPqDGcN1J7eKXgDNMojTUCQkldYmIU7atU2yFmIKwVCySHkhQgRbwKsnwP2FfuiMTm8TQdktvNE9N0qBc+KkSbJj2zZ7TkhZfKcgO2XyFJsyi8dqUUorSQO0GkANyvvEWqwiQIEKdSEYBH/9y3/aqObqW9X6oHnHrjh/01l3bCazsovv2n1ACvuJtE1sIxmdUz1kag+o4kU9AqTmUAYFbf36ddavjzwiXhCeJo0RfOWrBwqHkkU5Y+ZMmTZ1aoBoM+YZJ+IZjcMCo5sN3dWauw9XYYp01pVLVxxwY9OIMIXXa/HxCeaNEl4fPnzIANQ7imXbtu9kxcqVdr2+2fiN7NANDmUq5mIdOXhYo4Ye+pVj+VdYFjzPBX0KrGkCESBSaOlROzEBFjhO3c+cn5E3pTg587HpskeflRUrVspXK1bIki++kIO6+UJvpA7CePRk4ybXA6zNvMG2IkD1tXooMtH+LBR9xPMzHuZCDfWzunWVi6UXrEpJiO/7Gnb/4cOHW9V61YZdsvNIuaQm3ZO5j4+Vnr1y/P42tHDKw2t4kQcPHTQtT/JslRXX5Lb+DMCcPHWKpKkH1EMXbaYu4kMKArt27bKiIkPmWPzt2ydbbtzy33bLasx76927l4Wf6KsirnLn7p3mPtXorD4Kl+fZYzw0XjweY0r7FAuTQ76HjxFRvf76a/L223+Wf/z//tGYFSNGjbQ6w6EDB20TA2SXLVtqjSjeolI7/RkSiy+//LI5Dx08YTpMChOnjos2ndIYZ8E/ZkMneNjQYdK/X3+ZpQD72eefy0oF1v/47W9NKxctWnKssGkcQW1vk0CEUej2xg923bVOQA0VwkdUl/J5TTgOnvfvfYj7dPmwU1/UkB5uKjSsOB+6CmOeoQLBdz1xNV7OnroinapPyMCCDAXiTEmk8l/bHFLj+YiHGFh9HmJym3Sbde3SVbJ79DBJvg8/+sjy4E/Nni0HDh2SkwqI23fuNPm9A+qd0KoKCNBGifrUgAH9ZZwu+NppnSK1nF+up7fa3yosXJdQwHPJOcHD5TsRUKdafdhwucEa89weU0+OllXynmtXrzIHgI410lILn19oqSm619j8KV4x/JJNb4tH2LtLZniFr6AOq4aec8i39J6PP7BSBxmhYX5W9yyb8Lryq6+se/F//+//bVoPpOKYw1ZbaA63QTXTOmudgBrqIjbmhgeG4T4P+40b1bLrwBnpkN5bkm7eMdV5r5bnXQ3LLl2+Yo0EgCkiK3uOXZSqu3HSQcqlMC/DBvDVVVQfkXDfJ20C6FEQoaHCyYGJtf9+/fUG2aUgygTaNrooqPySM8zs2s262EirMKGBQgU516R2STJ23FiJj6vjnno3p1ZV4Q/1rNWac92YdoA3SacfegiM9GmTUN8SdV7rzPA6afTCF156SVL1WuKVYhXqkSLITZ6/TMG6oE9fmTB+vCTr7z/55BNTcqMQ5IBqAHjWV+RpQH0i8t/4FI31XrN25s3Ptrw6FDtojOSJUdaa//TTMnvObPNma2lfeKotQCawdQJqY6yBXSAUS7Zs3W7D+K6UnpXVuuvjXSa2STDxlNJLpVaMOldyXnbv2iklZ4qsaTCpQ4p8++0mq1bWVVRrHm7PNIRxvl4tTtqEv163zoRpGB5HuE/6ZPDQITJw0GDjo9o4aP1bKsK3bt+x8TJLly41ZTA81VQjfzvm6+23KlDFIkRWcD7PnC0xXi55zbqR1OGNDYYC08cffyxvvfW2jVsfrx6cVdn1mjJGZfPmLXLy5Ina11AMgpc9ZtQoozDdAIxPnfIA6gNyAMKJpQR4rVC/8vLybIbX5/pM0Eb+hz/8wSiNC599TsboOiMP66Qnmt9xaZ2AGk3IH43+Yqib6vnbmnu35fKFI7Jn+1q5pA/dwX1JsmTxFz5/5v+6DhqaQRFhjPTevXvk5PETMhFmgH2GBBSrH1JxiBCeAS3A77//vnXtMDbmlZdfVs91rOT06GECKICI0eD0IpWXV1hujxEe48eNt+rz2ZKzFgXUAWpc7eZEWIxn1pgK8wO3+nL7atCJCPe5HkzWzQwMw/1e57z28uVSBZpF8vv/+J1N2AV86PRDtQtxGnif5PrpGITORJhPjnrJokXWpg2YwjNFiIWIwnl/n9xpXPjjDfuzSD9v0N84C4dNE+bCMN0I1imgfvjhh7Jm9WrZs2evvPLKKzJv3lOSm5tn6aLaY24ma52AGnUYEcXf+/5NANDFCWr+d2xuUZwufBawl/ca58kTxls3SIKlA3CWbimgMvYa7p9Jp1keNb6u4hnt8bRG8zsv59+M06YVcpx6Ek8/Pd+qyAhCny4qMsCkaAXPET4jOcB0/Q4romPHFOP/wp0kH+gVweFdU1IcnjFdUxfOX/BUoVtRaiXM/UfYnNZbnjc6h6CP1VoYB4FuQabGttXwfbp6nFDVeNbo42dCcJp6b0/Oni1PPPGECaaQY92xa5esXbtWVq9aZRsSTkDXjC4yedIkI+T7c3u9+d0YXlvf0Lw+p8fHG+moz4adR98+8pmG/x9//In86Y9/tDZxNmpU42y9NSPFqnUCaiRrKFhFAN64uDZGSUE2jYaBelsdPXbvzj3Tpbx+vdJzgxtxXA+JEXKStxs7dqxNh/3ss89Nd7Zb127SScNS2lHh/rKIub4pCqTkVcmZkh5g0Rcr+HqNlABgA7UKgj/XucbaHFspwd8HSAi/6cFH6Bxh6UxfQA3znOLVUsiZraCJ+A/jUpjEi5bq8JEj5blnn5VJCpR4rt5x03m6UTHcL6NLhhw/esw+E4CiTtB/4AAZPGSoDNWvvLzeHklK+1DvAd/3efp9jyrfWZcC4Fz79x8gP/xhZ+lX2E+WLV9uRauD+/bJ088ukOeeW2jpAb/PDXz/JowQHz5AvV+7z4tNRq9NYhu5rCByXj3V9PSM4BDkYQ35Qxh5QEYwY5cuXTZvtEuXTGf+kYb9tKQiiBwqX0jXWqX+nlZHxidD86E6DdAQDluvu4artEomJnoA9QEvoEZbTR1IeI2C1P79+0xQOi83N2BcdWhLT0+z3Cdto/3U+++SkWEc0/P6Xr/4b78wSpS3OOX19kgBTJky2QYnIrK+e+dO46tSL4B98dVXq6Qgv8BGs1MU4qtQvUKbtNDYeLrWEw2vb1u/1V0zmgyeW7hQBg4aJIsWfS4fvP+B/Pa3/2Hddy+//IoxBIy3GpjWa2I+uAuoEa3Gvhp0C+IdNSSUdSha8eo4ad7KY3Ma3sLBQ4ftQX985gx5ev78Wk8ftsS7771nnNJXX3lZ8nQR+xp8SsjmqFadv3BeevfOtRQLbYzkA0mpoF5FKqY2f9bazPM8oMh05sxZExLprWBKW23dOYV/AhkNlJHe2XLUx48dt7+k5x4vf/y4sQFg6v0eZx49/fV8TZowXs6dWyB7NXTetm277NqxwxoEdu7cYZsYBdYpkyfJEAWv7hoZdPRMIWZDM+EV/c6GZ6kxfXcEVK7fuG7eJJxhgA0QN6pTbSTRSCqWzzlgpIJycn5mEzbe/dtfZe2aNZYGev75hTJj+nTJQgYyLsC7bsI16AKqrwXmUOPqCiANextvFVrqNvR6c0UPp+FJIh9HLnTeU3P90iYUR/DK1n/9tQHl9773hgJEXZcUixmeb8W1SilWsAFQuaBQg2iHpOCFghHTEpK9Cv+haHQt8XoHHBNCJPsPHrCKNbKR8DAjmwMqGZ27WKcZaQLyr2l6XeiuYlOvDdeDvEL/Kml8mwTTWejaLUsmTZwkV9URYAPcvHWLrFu7Tr7ZsEHWrHa81sdnzbK2YGT72AjZzPhO/pe2YJ599BmOHjsqWfp+A9TLZXwREpewCzJqpwPHhXZ2o14fdeeQktJR5s2bJ4V9+sgHH34oy5cvl1/+8t/kyNFj8oJ6sYBuG28zgLfI5ob8D8B8EuVUFtFpdMZrNOatPA9NYIX/YbYQHgeKUHiTO7fv8JtMSv6zuPiM9OzVU+bMnWsAsGjxYnl2wbM2NhzDw6HlcMOGjRb2UzTBOnbqaEr/Bw9WGmWI9+3kGx63hk0r4Fpt3bpVvtm40TxLJCTrUiC+/MzATdkpkKKslq5ASpGP/GidqlOphsQSZjP3fV/+EW8eMV94k71695J+GurPnDlTDqjnunv3bv3aY0Ugjo28N171bU9zRXZOtqSlphuo3tENjn5/2Bfb1eNF/AZq3MRJE23s+vix4yS+ttupJiC/Gu9/fJEvoue7MzJm8NChdh2gWr2vwPruu+/ac/P6a6/J1GlTPWs5DJDHyB5tQI0QciQnJ1nICZ8PqomvwtV9WUtf6I21oNyUs5N0TneGGaJqhEc5dOgwAwGmz9Ih1TWzm8yZM8eGLjI8cYsCC0UUPDXCVegwS5Z8Yc0TXstIzzAPlfZMJjKgpRDyOOpr92x2c44FKTwA6+DBQzJ92jT1AAfac2cWCKQhjGtFMemyeoloAUBJu1ZZaYP9Ro8dY4MSIwKU3aqA3yuwoWXL18gRI0xnYd+evTZSiFbQbd99Z2E/UoyALuT75PbJzuwrz6wvJAGLTxfp6/bI7r17ZdGixaZ3+/S8+fKkbqIDFbDrAC4C7bE+q9UMiDf+7ksvv2x5ewCV54kOMTYbJuQ642CajhHyaANqKPPcREjphBAd1buiv9rb7ROt4eHSmvpIEfpDnCueA8Ioye2TjOJDtw7eJPnPU6dOy5jRY6RXr97GPaVhYvmy5ZYDfHbBAnv48/NyYa/bIEQ8UUJ7Ci+Ek4xbPnH8hIF1vm/+tTVcc08EA0Nhz949cvTIUQPRwn79rALvr+ErYTYF5zvt0UPVO1u5cqVUXL0qgzUkp+sMMKHVl00srGcW9lrVeX/kW7mHfE2YOEE2bvxGPv/sM9mxc6dtmDAIRo0a5T+7ymMTxo2Xhc89p3+7Sz795GPbHH/3+9/LkePH5bnnnpURw0c4xHw1mAm0wrLmpkydIlEDn5/XHWcbMfQqJAVpePjyC/3M3/3OCqCvvPKydO3adKD6aAOq9yENsRvyQMPbY6dLSIyOLuVrt25VW2vqtWsV0lbBuS2SbNG08rVWC7ngnQec8I+uMRYMeVMAFQ/qtHov0IOo1Jt25t17ptYPcKLryQKlowrBYgpTp0+fMsoMDQGoJBHeIaZC6sCZUZ/gnyNrKBe5GYz8Iz3qVObJTZI/pQffsUjPivNzoqey8nLz0vft3SdjR42WZ55dYLxfuKYo9g8ZMvQ+Nnb/nBX37sknn7Sw+mMFyMWfL5Zf/tu/qTd8QF568UU9h8FBGrXkL0ePHiX9+vbRsH+yvu4j+fabjXLwwH5ZsOBZeX7hQtM7hlL31p/+JI89Nl2maIjufxhRrBsfHQ6M65mpm29ubq6888478u7f3rWUxquvvuKMLGqCtfhoAyoWqsNKnH7iTqmpVuHcq2FlsXpI8RGG8fm2Q8Z7Wv4++OADOayexzR9OPqr52E5nJa5rpvUOndOt2ry9crrBiAYnMuTJ47L1i2brUo8aeJEm1TLxITR6u0MsHBQbDMjjAOM8VxhDQCccFEJM0+r13tKgRZpwC4ZjqfTUsGz1jz96nindDVBwuc8EDiZOnmyRyZSgjeoAM/0xs3rsn3bDlm6bKmsXb3GvHiEonkGJ0wYb0D97abNCk7TrKDUeK/MX3fAlNgKC+UH3/++ZKt3/NHHn8jHH31s+cpXX/07eXzGDGnnLRLWsgripJNuFHiOfdRR+WLJEvl80SL59a9/LXv37pV+uj5WrFhhYi5z5syVoIXSoGaeuk2gq27mKFWRhvjd734vn336qQEtnntTtC27gBrBEO9A3mzrli32sCSGAVO8BAQt7qqHRQ6LyifCvVSpe/XOtZ7q+NbWc94YC9P+m6reAER8qvlQg4ZrmJet3uf33nhdvtm0SYG0WFasXGFC3hMmTJDBQwZZgcNriBsfO3bCWlPhnAKo5PZYhLRPFqmnS8umA6hNlx+LnTnXiU2A8BlRkz4KUKgosXlE7kxyXosX//mnn8lf//o3o+fhzdNEUqnefoWGtshKDhs+TDZt3iRLFi+Wn/7kpyY6E3R9GpxbrksFEHU8//zz5q1+pKH1GgX1M8X/bPluOKKOrm2c32tgfLBZdvYUjxA9Ia+6d88eK2C+9tpr9gzUflYkoZaIHmbdZ1JkgwVw7OgR+eDDj2S7eu2DBw8yxoH/396/uYAaaAE3COI0VWpa9ABOdlq8Ue/cdBLz5KuysrPtb+k5p2edvFCBhjijNAQjbGW0b8tf6E1jVOQplJzVcB7P/a6ntTJXvaZJk6fIZl1Q0Gyg/+RreOblTjIuA/oOnTzkv8hJx8c794fxGLSmwn+kQELxg9lUrcLinAF8FKLwyhjrAgHf2kajSFNQ+Fm5YrkR2Sm4vPG978nkqVONN0p/+2H1eqmmA3Z8xp/++CfLOy/U/49qTE9U5rweytJkvYc5OT31HudYn/2vf/Mbu28vvPC8qY0FD7B0iPnPqudI08Cbb75pM9wWvvCCMQEa7DnW22UVZ3xYWlM3b9lqrarnzp3zAdTYmQuoIXdohsfdteF7jD++Wl5mNwSqCFNVGb0B1498DMUqhCwK+xVauNK7V2/J1e/stniocV5vI6J6+UNqnnNlhhQiyEl6vRjXQX7ZK2iCFzPq1m37PWwAFv71yhvq6Zw13c5vvv3WxKfhMSIu7W2fhLrjpFHamooVc6ima8jspGR86Dg+x/HALOLnOj9jjtPSL5bKfg136dlHeJsNIho7r2Dw7rvvWQrkBz/4gfzs7//eNnXmOX2r14sq/IIFC2TmjJmyW73+X/3qV/Lb3/zWZj498eSTPsr3Pj31odgEoY4/yCt0AIs85U9+8hO7j2+//bZ8oh4rdKk33nhDpk2fbtMZ6sL4OmDFW31i1iyjjHXLzDTnxf9yRdhgGnhf4TiTMoIZwkyzwYOHNOj10ZgLqGFuClXooxq67NIdHtCc+fhMC6kATXh+VGTxuniAvNNVAVBU5xMbUcR6KM0nH00RKUMB88qVqyZR11fDPYwNhxbI9u2TrF1389YTcuDAfgvLjh45YnPc586dYwAB4MTVyrTFmZDHgIEDLeRl9DfUGIpctdZcm1cUn8uE16VLv7QCG7OTUNgP4ogGv7H9t6TkrOkbjBs31vr30z1jznvq5sTzx6yoK5evWJfZQg29EZf5RENrikfMqpo7Z445B/Z+oTb6SMcf8nd1XuD8+fPtOChYrVmzVv75n//ZvORXX3nFOMW+5+G1RI+WQ1SFs/vYJFPTOtnwSFghJWdLfE9KYhU9uoAa0mos7Oid29v4qOhT8qDyM/rOkzzTVZnjExdx5k8IUvajYH5VducaMOxt8ODBsmHDBvOYRo0cadcVmbnz50vkwrkLlvtL0s2LnBcdVsOHDZe+hX2sgk9I6Xnz2o+BPUAhhzTCuvXrZTTz3X0B9UF5qFELMjvX4+jRY3YdoJGNGTtGFjzztCffGIkrWkfmp92WQh5hs6/EHzlNPMWdO3ZZrppNnxEq2bqZ4dnjBRLmdkrtZB1R1toa6KFGpQAV8gDt/PB+GQkNO2bgwEHy/nvvyR//+EcTFUf4GjDv3Nl/RhXOi69weERr1L10jo3pBznZPawrD7YJqZO6dERszAVUrwU8PHiZ5IRyegQOjAt6Yd3rsUcJOKMy53rAcJij4WZ5ebl5/jdvVtlmBbUMYnuyPtg5uvDz+/Q1TxShD777K3z5L7hU3dwmTpxgI4ghnMMYmD/vKSuCPTALBQIRngU6mCjArV69xjzIxx6bYVXnxATPUMf6PkvfEvYJQtJsQFDOvIaHR/4e3QPymFxPxqhwHMycQlPiqoLx4kWLpUwjBTrUDFDifDzVRpxT3d/UEewBdgpM3btnyXvvvmec2F/9+79bcRfa1aDBg6SDZ9w7KTQ8Z9pZKe46LIcwx3Af6wuwh7PLswgb4vLlS5JNr38MzQXUsOalXtTle/x/F2ANDpMeYgtxvvB6mQ/VUb2jffsPWFEGzVMq9mih5vbuZYTrtmE9huBrDr8RVaYBGkrCxEBjldB/5KhRnmmhzRAZ+PJx/X9hP0fTYM2q1XL4yBEjvDM2u96mEb/RHvEmnNJTPfGiomLZvXO3htg9DRiPHj1i406gqRUX0QhxXUanjpFhQ4Za1x/5f2Y04THCTyVCYPBd584ZUtvy6eXxes+loefuHLCIR2pv7tynbFTJqjWrDcj/9u7fLJ0zb/48mT51mjUF0FVFHpnCY0XFNUuhNYWhluW09N6zHCqpIhdQY2n1CmjUhPl3Iz7nUQNVP6txsE0BkCIEnFSKfk7eLN6mbAZ1Bvm+NuzP40xvAe7qju07paTknClb4fG1x/sJpNhgsb4PHtaH+LYmB1F7HLBycpmfWYspjAaqzkPUU2sTiQHiC86e92XWFJ1E77z9Z/nr3/5qpHg2pK/QQb18xShLTDHFO0xokyhXNbw9owCCEM0333wjFWVlxnv9X//rf1mzBNV/IrHagl4o2lY0pHrfv6sVZImTfI00XrcUwEB57733Zf3atfLv/+ff5bstW43dwOciwwet686d294PrDuGmNw753mh/sEGVnn9un/Lcozs0QbUCJ1SIa0hPLhwYP2ogavfYqgxLyEpKYq8s/e19Vy7tm0Tjc/I2G4mA0ChmvPkEw6g+loTXvOgYorfvXfAFLHxtevWGrG8qLhI3nj9dSu21Su+E6LyTiV8vobrTIVYumyZ/NM//qN5eVT9Bw0ZYnqziJasW/+1bNv6nVHL+qoX37VrpnVQ4eF+pyE4jIDf/Po3plI1b958Ga+/I53g+SCJiq8aqivN7+98cqsTJkp292yZoV7xipWr5NtN39pxDNZjHjV6tEwcP166Z3UPfw1iYOSPhw4bbiE/6adY26MNqLGwRw0g79sCPJ/A8Djcgg37Xg5lB/YF7an79+2zCZ+ZXYP7ypvUQgKK8zM8UwYOfvjhBwZetENCXkfD07GG5CxrLJ3ROy/f+KdQ9nZs2yYXLpZKjgIlrbgff/SRJCYmaEjvzN1iuimfS0qAkJfCFF49jRFwg1G837N7r0xVj3nW7Cdk1IiR6vV2qD3+6HK79XBBa2qswQWdAr4GDBps+qqr166R/QcP2r07W1xswwKHDB1ixcXwm00DosWA6wirIi8/z7qzKGbG2lxAbQgYhlo04SqT4d73UQPfaM831LUM/FmY96JqDA+YPBzVW7qn0OGMGEo3mdV5a1XVVVJcVCyfL/pc3tdQF8I9Iec4wLSwsJ73CXzbYO4nuUm+Liw4L1s0fN68ZbOsWLbcREvIS8P/pCeeQtXpU6edeVW3bhuokneGJUFBEFHmL79cKp989qns3rdXpk+dKmPHjpFcBW2YBMb9DUfpirQGgqyuHoHS1AAF9FkaTVCk+2rFV/LF0i9tCN+IEcNtZA6sEIRzuL8JCU56qG5qQOPuK+cCBxrvnrQHzSOx7GJ0AbWhFopW0tAcz8Pq1TbkOoQTMAnbvx7wugDr06evjBo5ygjzsAjG0Yra5QGORfYpWtIJBh3sGw1pFy9eYo0H5DGh3tEFNnTYMNMbjfx29V1DB1SpitN2S0Fux46dpsDVt6DACk60gAKITAx9fOZMy6lCs0pSQKEJgA2H/G9/3Yz4m+UrVtgML2htdLJNVo8Vr3XYsKEmJpLo5a7Wfn6UFmadUNlH/JnC1OwnZ8uGjRtMGWrD+g2y6dtvbdTNFAV3aHNQFan+Dxw00O5r1Msn4A9hU2RohJDSsaPcqLxuHn1Kp04Sq+fEBdSGWigCdKOroQ+Z3Y+3H+17hPk9eUEKXgcPHjCxZjQ6HUB9sGatsAqgXioXuTqU6gENfg6XubuCXFpaPfOioui2qlYPePGiJfLOX96x7qnMbl3lhZdfksK+heaRfqoeJ628CJKQY62dauD7Tvr+KR07ma4poTDe6dcbN1qHGloB69etk/ETxsuMxx6T0aNH+7Rr+gBQfZte0DrxZ86YkLh6q1CaJk2YqPfwoOVXN+pxfPTBh7L0yy/l7p27BoQ/+9nPZPac2Sav6f9e9VzLOC99L9Ghk6nXi+JZWUW5B1BjYy6gutbKzfHU0L7s16+vFRoQ2yCcA8ia1upA4/y5Etny3XdWBKILaqeG3QAFo7NRYAJMCa3xUukkoh239vjDRSz1bC5oILz19lvWm45+7Oy5s03eMFM3kn1798qKFcvl7r27urFkeNIfns8LcR5U2hGh4WughtqA23vvvSsXSy+ZMPTWzVtswxo9ZrRtVt5xNH7vGXXo7zXfv48z0O80cKB1v9E5NmPGDDmw/4DxaqtuVpluAK3JcQ31kn0aFkgZdNPrQ1MOtClyyFDK4iM26ERvLqC69lAY3hfzpyjSnCkulmNHj9pUgKBqfxNYeXmZrFq9Wn7929/Inl0OL3TWrFkmxjxLvUM8RqaZUiAi5M7K7u7hyUawesCUz2QwH6E+1KOf//xnlm/0moX3ChxnS86ZvGFBfp8I7+YPbKQJyKEiWHPtWqW001D//PkLxmHlC5B77fXXTdS6TjvBpzGg0d1MdceQl5tnX08+8aSU6bk6AwDjbPQ42sL3Y+ge0DDCtbtw/qKlaFxAdc21AMvp2cuq18sVaI4eP276qsxub+o8Kt1KperJtZF4U4yCzD537lyrZhNSX1AP69jRY46gi3p5dSBfT845iNvpcFrRUUV4hJEkKJmhc0DKw9c6KPAMGjLYgPDkyQBAjWI0DB40LcDIJX7/e29Y2+bHn34qy/TafvTRRyal+NP/+lPTpHXUoTzXOATNq0EWIBJN80awKlSNNCqH6x2j3amjdZDFHY+TyuuV0bW8RmkuoLr2EJizUFC6R7y4XbIzbgWJNgdQm/JzxRb8gmeeMX2CblndrKe+k09eDkpQ6aVS61Six71utLPnXe7dc7is9TUieP5tKv1lZUZMRwOgR4/uEhfnr9ULGA4fMVzef/990xp9fObjQe9T++8QXOyUlA72ngjU8Hl5ujn89Cc/kelTpsh//O536pGvsp///B9+LsOHD3M8PF/sbGydwDfP6tMUEUtjA6D5g0kPl/S+cB6xMhdQXXtoDBADQKnkkrPcu3uPTJ823fPbpvNSCR8BHL5CGWLQN27cNOGX7h5ZRzMPiMX5eaBxQeBW+zs7DSffSVGGHnioWTerqoM+02aiFfa1EdvMq2IuWkiBac97BhoatuQZSy9elGseAjzXd8y4cdZpBIsADikv/fu//3vLecbXKoHdhwU1xERo9IjWAjxx3gH1MzSO2WwQmglRr2uUuYDq2kNjbRPbWksn/dk7d+0yPVVmxHfJ9Cr5N5XV+Lx/jc/idQDG6VGvcEY0K1AF5QDr43IG/A5vMC8v1wYTbt68Sd7601vWk8+EWPQR+HM+i+sB1YjGAnrXC/oUBHmy4Yy0BAMSoWWtXbfe2obRU8Ujphvr//m//y8ruq1atco8vv/+P/6HUaBqAft+20XDURJj0Yaq14ACF2pTTHu4rvcntVM9rIsozQVU1x4Sc0Ato0uGjBw9Svbt32cV3EOHD8uEzuk+Ve6m/PxQP64xRa0rly9bcQeFLIfPKaGpRYH/DvqZc56kFRi/TVpj1VdfyRENzQv69DGvEo8rUQGQFtUL5y8YKO7bv9+4r/W2unrOg+tF9xm6qYuWLJY9+/bYNIpCjQCGDBosI4YPlR/+4AdSfeuWFeQoZP38H/7h/sc0BwJn4O8ak+8M4dmmp6XbVI3ysjLT6M3uETiupXHmAqprD5XhWcGX/Hr9euuYAlCh+jQ9oHosYPGyPPGEbmp4iWo9Uwn8JQkDXhMqrA3jnc2d/f+3d+VvUV1p+mOTRRCRfUdwR0HAXaMGjWvcF4x5kmiPZu/5H2aSnv6hp2c6z5PE7taJmox2xJ4oatziFgExiXtcQBQVUBAwrKLINuf9blVxay+wqsDyvP1UGqmqc0/d4r73W99vHkUIAtOOkDn94ynholezDqpyDDdhGdezFCVKuWDFWifUrj1op8uWlZXRk+Yngnzq6cK58/SteHrKtCmcfJvz2mwquX2Lvtmxg7UCPvjgQ0W8+nndf3M13nZw+YGoqEgeMIgRMtU1NdTe3maXvxFJqBIvPlQXC4gE0wDCQkNZKOWycP2zVq8iH28fy2vYCwYXPOKjcL2xL5T+gJi0gwYtdosZJqj0Xqd8Xl9hgU6aPJmSkhK5GB8dWZ5enrRy1Upu3ayrraOq6ir6Qbjlly9eZGuVxydbEz7R9r37+HBLb4g4l6heSIhP4Jjj6dxcys8/Q1evXhNu/nCOHWPtXbuyKSomhlYsW973mlcM9oMmAcSzcxubeNID4twIAzwvJKFKuBAUCT10wmCsyuPmZhbAQAwR8b/egRvrjcK9RCF5lbCGMFPLPkrxymQJrI8aVxxr1qxMeu+997kwH6irq+Wyrj3f7aFb4lyA/IwsZDNA6VRsbJzYbyuXgE2eNJnGC+sfJH7ixHE6eeIkXbx0mTzFHqC6f1mQbfau3TQkaQjPAHNTW6l9pt1aCZlALhLKWtDlra6uZg9CEqqEBGBwoYI8MZY5LjaWY2Q3Cgu56F0hMWeLpSglTHg8FO4lyK29w8rAxm66ubBCMe0UuqgzZszUkSkAixQjpfNgUV67RhkZ6dwNZcv6WA9kfeyHY1RUWMSECgFwrDdy5HCaOm0anT59mvJO57KFV1dfT3l5ubRtWyRn/jEQz9E1wM8DxNtDwkL4OwGx2gOSUCVcEkieoIWxvLyciopu0qSJk1iNqtfhACsN1ikIISw0TFHfNwCsS4g7ox21vKxcQ6jWiQ6CJKHBIVwpgcGAnSoRbW9vX5owfgKNTk6mzFczue/++PHjdPHCBTp65AhXA2RlrWFvgY/Fh7NDht6OQMspEm+oRX3c1NT1xHNY05JQJVwSGI0C4enrwiq7IR5IziiE6nyLCUSk7caxK5Vok0c+PjwEEfJ8iKNCazUwsKsMCM0EOB8F+fk80wnDDEm3G/PnAtUIaGGF/kDVwyomHag0aQFyxbgSqEFBnQqKVidPnqQ9e/fS/37zDZM8xkiDuHSkauWz2B0WFOHQBoy5VmgXxiRUNqjV++zBDUASqoRLAmIpcbExXJiOMcaIo0LiTwu2tvBDH7GWngdw66G2f2D/Afrqq6+4gwrSe1DCR9gDNZbQGMUE0tuCUOvFzcVq3aWGiJC5R8ssOrMw1K6LULuIGMSKCgY8ggYFUbUgp+1bt9KWzZu5CeGtt97ShCEsELgjvwczZO0nbgZoUnhU84jHbttjT5JQJVwMStIBYilwdaGpWSVI9U7JHXZRzQ8BfAGhysZPmjCRfve79fTdd3to/4EDrHyFuVJpY1Np+IiRXFkQFDyINQ6QqEtPS9csom5KUEP5PTQBYoRb3Pykmaesqg5OXe2h2jXcmHwRXsAN7UxBAW0TxIqE1cqVK1WF/6aO5SBYqF3t7+fLyUIvby9qqK9njQRbGx/MQRKqhGtBZY1AcR46n4jrYbTGo98ecUE8LmoXMEw10OgYCCLbuGEDz4yC+v6ZvDzWY8XgPmiNItwBkWu47kgw6Qi1U/MfUzoCpPS9Dx02lG7dukXnz1/gFlZ0ZAULImJRFCasDh1PoqFAW2sbHx/Pbbb//Of/ca3n6wsWUKqwlINYrNqTushVu4aDvhQzLj8ShRERyqgc6C3Aslcy/T3v9pKEKuEaMPHHj1pDdA8hGVNaWsplSwqh6r+P3X93+4twOA+aUiCvfsK1T+eKhkULF9CVa9dZrLmoqIjnRqFbC6QBJX8IYbOmgKkCfNU5xHgQJJigMfvFF1+wVYcY7LJly4XFP568UIKlWgPlSKgBRvwV+qmZs2axRZyfm0t54jF33lyWNsRrQLqIY6IDy80eOgCWoEeKyvlCk0OUpuIBymSYGKtXOiVdfomXEkadRvjBjVXZEUNEjA/qUzXVj4zf4+Zm30RRrwGlWIrQCtxYPIYJQqsRliEy+4gh3xTEmp2dzdJ/mLyKpJ2Ri2sQb0SNKaxbCDxDjwDrHjp4iArOFFBWVhatXLWqK+mkeW9oWKggyhD6rbaWrVtMd0Xn2qlTPwpiP0vnz51nCxWasGNSUmjR4sU0fvw4+4irmILJGKpSsYAZXyDWR2KvjXohjZ5BEqqEywItmLGxMdTR0c6W2oP75apn3ci4A8kx6Ojo4AcuYAyJMxo7bRfod1Hh336+fuKGEscPAJoCjcJChcV66dJlHsuC4XcWVxUkN1BYkJhYmpSURB+8/z5duXyZ/vHtt7Rp0yYuOVq6fDlPR4DKFwBVKhDlnj3fUbE41tLFS7jYH9UH5345xx4DdBZqHtVwKABhBLOhXAfDf0CAMt9L/C08fvL4udeThCrx4sNMjAwxPvRrB4gL/GbxLVbyR82mboqnCR1QRwANBXjg2LCClK4mR6OLWLWAxT5j+nSOh2Lu1jzhfgcEeOm/zcS5QKIJySlYqGNTU2n+3Lk0MjmZKwq+27OXKiof0u//9feUMiaFXw/tgPSMDJ4ogJEw1Q8fUmh4OI0dm8aPJ4+b6H5FBT0Qj/6C9EHs7o78DiysjTjqsGHD+IZbVVn13IeShCrhGjDh0rHbHxxMI0aOYtX6h1VVXPoTHh5h5j09gA2JCxAS4rlNTU0cekBnTrCJAnzHQE2sbmxlomAf0oZIUCktuebKmZRzCDcfN6a7d+5QjbByY+PjaeHChRwH3f7113S2oIAL+DHvCdKJuGENEceBZQzZwOuFhTRNNdfKt78/l7AlJCTwkXmMsxuZ2YMDoLqJQpErJDiEJyqgRtfi6234riWhSrgeVBcM1KcglvKzsM4gdVdefp/CwsLt53bbYOn6+flyGdezlhaqq63lMiLnQyFHJJigGVty+zaP246JjVVaci3sH5Z+bFwsDbgWKG4I93iMi6+PL02eMoWL95HQ+fbbXUy8G/5lAye7oqNjaNSokayCdenyJUpLS6UBAwaS2rf39FRbx05stlB9TiTG0ASBqaqoRW0Xn8dDOy67U9UibKMnIwlVwrVgUHPo4+NNUdFRHE9FkgSZfiWB46FvcTjQ9cc8pqDAAVwcDwv1WctThxzHFoA8U1JT6NKVKyzCjZlQioapAQyssTDxGlj7cNPRMQVCBdFOmjSJ1q9bR5988glt27qNrVJYrzgO4qjHT5zkCoOF8+drCJUX1/+enF3DpjdW2psFyP0D+nMFxJOnT8jfy8vKAuYhCVXC9aC6QGEthYeFsWuHCwYPu3OnlcX8xLFhFbe3tVHpvXumu3KcCNSlohX1woULrKnKhGrlM8AtRiwapVctKgsbY1VAlijF+tvf/047duyg0aOTaXBiEhPqMHEs1MRev36D4gcP1iSuDFzoXkS/fl4UHSluuOI7QpIMamD+WmUya6LfJiAJVcK1YCDU3E9YGyBUZLzvlt7jVlRk3JWhcvqvtT+63NuQsFCKS4inzvYOevCgwkDQ2LnEgt5+xDxzT59mizklNVUTAlHFWw3OBxJasDrh3nNWnqF8Pn9BtMuWL+cQwsWLF+nI0aP0xhtvCNIeTBPHjWNCzTuTTyljU1lTVRez7a3uCtVxUcUAkW78fSDGjimxiYL4e1pyIAlVwjWhuWhAnFBgQgwTxf3Xrl0VZNZBnub+8u2hiGRiDSTCYBliYB7c5saGBhoYNKjnx+jZxrApDkGg6B7K+ii6r62tZcI0RyJtrc9Yng/WKcqgmsXPXUt2cGE/MuWLFy+im8XFHE/FsMRXMzO5Mypp6BCuW82cMVNDqNr39oL6lF7NsrL3/v792fqueFhJ9fV1z1XBJQlVwjWhulhBFl7CtQMpQB/V3d3gcjEcMdLd45gZUaIGMv2ILxYX32Jd1IaGRucSqmo2PQRLUKqUPHo0W5W40SiEqqCxsYHHnty9V8qu/P3yMi6NKiws5NdhAoHB4hxPnT59hrhhXaMtm7dQ9u7dNFSQ7KhRySyduH3bNtZjfWXmDFZ4siiU4mQgLIREG9qToU42d84cwbM9i7FLQpVwYWgEPvr7cbcPrNTWtjaq/a2WwsItaKM6wGJCsXuYJvkDsZYGtf5mLwAZ+fS0NMrJyaGfzp7ljiGUOD0QD9SpNor9YdjfvXt3qbKikooEmeIzLF26lN+rg0Gr75JFi+nqr1dZeBqx1I0b36VXXplG339/gPLz82n6zOk0YfxEo/c6DSbiougGS05OpkOHDtGVy1e4VhjtsD0hfUmoEq4JgzhZQuJgrpOsr6+nMmFxoT3SqH+8pxe4YceVKSGOAQEUIdz+zo4OKim5zR1GToXRVIMADkEgSbdv/36OHxYWFdLNwiKul42IjOSx0/HCRY+JieVpqlHR0ax5OnCgKek/5eYF93511mph0VbS3r17WXkKx0lNHUtHjhyi0z/mCiLPUJor+ggQFoqPi+MbBcahQJR8wIBAJa7czbBE3/lUEhL2goF75iZcfJRNISONhFR7e7v9jmXqQjMhxAE3F8XxHeLYF86d42y/U6F3Tjq5XAgW5AhBdgcPHuQbzRBBhmnp6Ux26P2/VVzMAtJVVQ9pyuQptGHjBhoxYqSmftTUrKhOrvvNzMzketWtW7fS119/TR9//DELomDAH0qoXpvzGndV6SfCegGavbt7uHNtblxMDFc+wPVH4wHX53bzJisJVcL1YOIiQNwQDzcWEHG2spQSt4RVDD3W+sYmltKDtaqoXDmBWEzEAUNDw+i9994V7u0Ays3Np9u3S1jHFI0H0JL9+MMPeVLrp59+SgHihpSSkmp6Xd3HVNaH4PXKFSuoSFi8Z8+epTNnCmjRokU8iXVvTg4dPXqURo4YYXqktaW4pb2rMXSELvYcFETxCfFU8NNZDnlMnTq1a5BiN44rCVXixYcNblmnuYSTuq3QwTG9gUEDKUEQFbL8v9XWcfJnQOBA6290EGAhjhs/gSX0RguLEfsKCPCnfTn7eG/QPEUiCmVSVl103flVCCouPp7mz5tHV69d59bU1atXsXQf5k4dE4T62uzZwkIeI9b1sG2znZ36/2/v70qsN1yQfFDQIBZwWSJuAEE8crt7kIQq8XLB8eJSZoG+eagycR99VRWLGjuVUI1CEfxLYZkNpnXrBuue8RCvO3j4MP3pP/9EdXX1nKDy8u5HT588IR9fX5sPh0kB6OlHmys+74QJE2nevPl04MB+yhGkHRkRQeGsR2pjHNvBzQAY7IihfVDDevDgAY/cJmuzsAwgCVXixYfhRWjG2uS8kfif3jWpfZ0TWNbXz5cvWCSEkPyAdB00SXte9WgPGFddzpk7jy5cvMQZ/w8+/EC47T9x4gb7jY2NNb2MifMXHDyIYqKj6drVq6zBOkZYwQsgfH31V54kMH3aVA2hmgl5GCaFHOxFICmFKQMYdAh1Mihm+fr6dWsNSagSrgcTF53e5FFTF6UTXH4IcaC0CDOgKioesBWkHs3s8H2YWpvPifr3bhw/TUlJoYb6Oo6pZowbR7du3eauqqioSFWHl+X9Igbp19+PE3E1NY9YHCY9bSxLCP71r5vo4JEjlASrkEnaCqk69PvRxFEHDqThw4dx5cNPP/9Mr746kzDupTsxbkmoEq4Jg1gbiKujQyEvDw93YxJzAkCoISFK19b169c4+aEQqhP2YG19FWEhgTZ2bArdKLzOItHPWtu5KaKiMs762qpEj4+PL8dnW1pbWZQGQ/5gBc7KfFVYvQV06uQpGpM8mta++aZtZVQO7qzCHkYnJ/PNBNn+M/lneGSOdzcGO0pClXgp4N3Pmwmtta2VmpufcOmUnqXlBJcfwiBwgaFHWlVVTeWlZbwP1hVwxj7MlXiZINvExCQaMXwkF7vX1v6mDN2LizV+rYW4JogIIQII0yDE0dCojFBBV9Lq1avpD5/+gbJ3Z7PMH5JjFq1UwKE3HWVtDHZ8Y+1a+uMf/4N27cqmxKQkVtSy1UqVhCrhejCqQ3Vndw6jPODOVVVXcWmQr6/mz98pWSrFaoOyE9pQYSE3NTVSc1MTBaIF1RlD6sy5zSZ+B+KbLIgEVmV+Xi7dvFlMd+/cZT3X4NAw0iMYC+cPrarxCQlcywrNABIeNOKSmTNn0skTJ2nfgf2CuHZx7DI0LJwsEpcjvycNWaNeecaM6XT8+DHat+8A7cvJoTGjk6m/ehqqBUhClXA9GFx4GK+BkiWUBEGijS3UDo14sBNip2ogfooe+ui8PGqob6CKh1U8AtopiSlzSR49V7pTs09fVqHy9+9P169eZaLpJ/Z+6cqvPBvKz8/PSsmZcgMBoUZERFDBmXxOcmWkZ/CzIYI83xSu/t179+iEINb0jHG0ZMkS/XVNwYFlU1qgTTkraw0V3iikY4JYx02YQK8vXGC6btYAklAlXAtmLkZ093h4evDTUJvqrQYdkPuQoUMpMjKSauvq6Z4glMTEwTZdrA6B2o02OHcg/6Fir6PHjGEVe8yUQjvpkKRELrXS3QQskBssXQix/HDkCJXcLqGnT5/yusB4QVRr1qyhzz//nHbu3MlC4NOmTmOhFc2G7PxhbYFyI8BNY3VWFm3ZsoV2Z2dzRxnaaK1ZqZJQJV4KKJNHtVl+1RNOLkp114YfxOPRo0f0oOI+hx+cRqiG4iCm1LKUf+AF5O7hya2kINPDRw5zxxQk+iJ0yRrLpIcSsdSUFBZWuXzlCusoDB0ylJ/D+2e/Npu1DbKzd9POHTspLDSMpQVt2r8DAdLH5AHUpB48dJBycvZSeFgoBYeEWnyfJFQJ14INF5ybm0GxthPdfsRzQS5woe+WlND98vtstflzjK4XYEJ9Se1Ww1qEKtWpEyeosb6Bi/F//uUXShycSEnaGlrWFTV1/jrZMxgxYjgndzCsD11IGCmtrbKIjoqmFcuXC6K9Tz+ePs3uNkZVQ4jFKS25uq0ahxIQ14UGwZmzBazKlZaaSrPnzmN1KnP7koQq4bqwhSidHEOFhRoWGsLKVyglKioqYkLtU1CJnYDUoBeaMX4cld6/zy2pkPsbP26chlDJONNvcD6DBw2iuXPn0pdffklHheufkZHBgtRajEoeTevfeYfHfG/fvp28vLzo3Y0bWfFKR6rdmDza48+sq3cl0t5xp06bRmvXrqXtW7fR9wcP0WDxmSGebY7sJaFKuB4M5fQ0gFVkVNTvVJdfISiMWka2v7aujspKy6ittc2Je7ARBsQ1JmWMIP+bLG7S2vqMSsW+IUEYwi6wZYvf29uHZf/Onz9Hp079KFz7HdyBpR3njfrPiRMn0kcffUSf/Nu/M6lCSCZr1SoaFBxCtlYUPDcMW3M7lQTV4kWL6dcrv9Kx48d5jItCqKYhCVXCNWFKqcjW1zoYKOyPioriOCpik6jRhHvpZjhJoA8hJDiUR1C3tLRwogmaocXFxRpCBYxbWLVAmAP1qKtWruLEFAgV52Ddunc0rafEKlwLFsynhxWVPOwvLy+f5szK1BCqk6GabsCdY0mJtCYri8rKSsVNpMbiWyWhSrgezLQrqttPextRMdGcQW8R7v7tOyWUIixAbx8Ij/SN/em7/cRuOISi09PT6fHjJrpReIMrFSB4wln5Ts1rjTwDDdGK36FA/u2336b//stf6H+++orcxfveEf/WTjLw8upHry9eRB5enlyz6qPuo+8tRRtox4p9zZw5g+rq64TlbGHSA0lClXAFGGaqtRe1ijy5Y11DqEakaiIZ42iECisPFh/k8dDTD0UnhVCdmIjpJtDHP336dDp8+DCPhY4U1mVlRQVFi89h1JhgorYVsdhFgjARR/7ss89o8+bN/Lr169dTSGio7hhr177Bff/9/f2pV86FkWBOJxf2r1ixgqyJYktClXjxYSlTrfkZJNra2solSh3aon7t65yoOKWFf0AABQYGUnNzM2f6G7nP3XJJTq9AdX5QnTBqxHD6x86dio6p+DUG74WEhnCcVI9EzZxLTABAOVJHZwf9+c//RV9u2sTfxzpBquHhSqcUOql0Kk+dHV1r9jJ8fLTShZJQJV5miIsRXVKpY1Opvr6BBUrce/kCDRMWGRIxLS3PKHhQcJ8JRVgCNAdAenD9AwcG8ugQWNgTJ05QCNUaNOVVsDyXLFnKDRbbtm2lE6dOsqrVvPnzlJuKLtPeR6Ddjw0ejCRUCdeEupdf/BwXG8NjOdra2sXFG9XrQ+JCgkO4lAgq8T7e/dha7ZMwiKVifv2yZcuo8mElj3FB4X5XZxNZtyQ1Fi+SUsvFOnDxL1y8yBZri7Z8TO1W9wHLVAcb9iIJVcL1YDA4DoSK8pcQTcbYTTNfSl8H1Gmb4/96enlSQkI8xcXFsnXqYaFYvE9AY51BdSo9PU3TeQZ33E38TjO0z9q51IVjOjjmiqGJiMkqak7K2rpz4OTKCz0YHrsb+5CEKuF6MHEBuLl5cC9/F3qfvDAsENqsXej9PZmFSoAasoceRqOgurF3VUkS1tKpfqnX6U3L9DmOLQlV4iVBXySrvrgna7Dnnl/Ez28ZINQ6cafsvdGLEhISEq6Buv8Hf/y1+RtAfcAAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek5" width="218" height="218" border="0">

 • Krátko pred vsunutím infúznej súpravy odlomte ochranný uzáver (označený šípkou) na modrom infúznom porte /A/.

Upozornenie: Membrána infúzneho portu je sterilná.

 • Použite infúznu súpravu bez ventilu alebo zatvorte ventil na súprave s ventilom.

 • Pridržte infúzny port.

 • Vsuňte hrot infúznej súpravy cez infúzny port. Hrot infúznej súpravy musí byť úplne zasunutý, aby bol bezpečne umiestnený.

Upozornenie: Vnútorná časť infúzneho portu je sterilná.


4. Zavesenie vaku

MORcgk+PjdaGbIPFhjJdrgcAzGH32HiXXounYygS0M7u1WvDdUQp0NfjKqFKSsMtXZDVPfzrX8u9P71XPYlnpJuGMHreUyZPlZtuvlEuv+IKueKKyxOypyLgmQTN4ZAzjWCLgHqiWJ4puC88APbf/vC/mUzmn77zHUuAPPPbZ6x6BTb60Rs/6udQicXeDvgG1K4ayE3BpAFGeXnG2A3aVkDXEjj+ZqmcVJVvnUZp6YUXXmBurOv8X9qv/BR3msw1jzNOe/uOnQoSDSZuR0JFZRIxOlgv858AXHO79X3ss1Vdd/SqITsetmvjjpVFhjHQ/HR1deWfB8xh2Od+4APWR5NxK7996imZPnOmXHbpJSYTIr4Ymogg27JZUTSIFhdLZnuUprJtNKGAJe+DIZJRJ36KrrUWORVTVXXh2texVxlzq43Whl3y+38qmH7/+983NQZwf7Uy5bvuusv2xTVkXxRZENeFSSJTIkzAAlFt7fNylvQ6adZMy873ZnvF8n+5KvssYf68xkai6DHhUVRYotBVksGqJ+SHNebk2eeek5/86EfyhF6PbVu2uhZ/um/aEcLiYc5hLHbM1g+PRUA9kaxfZjVnGfkwQuUb3/g7WbZsmbVG+8u/+Avr+PP5z3/BYny4oTChWj/8j9ghAAw4MOMdZkTM8cCB/X7ap9sXv8OScA0BpMuVyWzcuEme0xvVst+WpS/ciC5W2W37Iwvd65uymG7U60NLSkryWtYgw7IpA5aBT7ukUkK7GZhw6IaUZ8aJ5wATJEJzzzlH1q1dK6+99pq8/uqrsuC885ziKOWy9blc2oFyzk82CO8nfuw1n7BMxq6Qbee1fQp8nd1dNqWA65yz92ZM2QD4oyxYunSZ/OQnP5bHHn3MOvjTef+SCy6QDytwhZgzjJGs+j69xi4x5gssFEgd4/eNnX3F1yj7rNxxu7HP+b51zlWfPsPYp2lQmY7LXC5KifXzwot44IH75aGHHpaXXnzJChbYx2WXXWbdsz780Y/m9aqFev7IOIfDIqCeKDYgjmWA4lnPTTfdZPpMuhs98fgTlsT553/6Z/13s3z8dz4uU9RVnDptilcCOKMa6aBli5EcZY3tcM/W+dgm7jAVT50dXTJteqObBtrdYyWG1NOTEMslQDG0Vwvi+RCHDXOjgoUxLSEJkx/N7N9/2ONHvCTutVbD39EhV3zkIxaWoMUgTHj33j0yeeIk1wavr9cSQjY+Rhy4A2zWko+qK70esDtcchYalzDzGtmUm4Nl7F7BlAYotKejjy1NXcjoL3phkX0eyNPoLHXnnXdZEpCeDGh78QJYxNDJVle5MmGAc/eePTJO39M4bboxZTpxWRFGxgExLNX0oFOmmpY3mGsCM67f9aBDGXFupkAwvRZpXGVFmcyaPVs+dfvt8uEbPmxyKH/1in6vor01i4B6otlhQON0m0hdGM1Ba7i7Ga+iDOvee+6R1atW6830Kb3B7+j3eurQkR5RUZTtcw01pk6e6qeKOqso32GZ6U5fKYRSYPac2dY9iPHYLyiIkOChuimdzFQnWq0FC0Ba7Lkk60z+W4yNJt8DKAJChBXoJcqxT/FxW8Cy+VCzTFSArPL1+Ow49DqwslC9BqmcC4HAjGlwYmNXWpstDpsxuVc2fzyEJEgEPvroo7Jt23YbkQJwl/ma/BkzT5LPfOYzNnwRz4Ax04Q7OEZ2QoxzIhMYUAZYNZbzFNCsIq0iQ49cjGY2YZ5Up4242SO7du+yyrfDO0S5X1hEcO8f0WMjCcjxcAw36CLzUf1h4kCS5UZWenwsAuqJYkUApWDuhmfy5h/90R9ZI+J//qd/spjiq68uMRkVTPSuu+40wTzWF7Spzid2jUHSyQxvyro4NflKJNeIutS0qojOkRYRx33qt0/ldaUlfhuh8XQuwX5co+nQFrvQgT35e3hPKGsNMVTX+MOBJ65/mFxqJZiNjXLhRRfkO7WX+abVpTYLapS56qEptwtlOGUCSggXP+22RsYwVYoEiKW6ln3V9rqSnFicEh3u62+8Id/4xv8nCxculIpSpwxAETBnzily3nnnybXXXmtufjgGd+xpP8rEVWoB2qGzPvFrgJSwAbpS12u21EC30H3fhQHcpIG+xGfkrhkx7fvvv1/uu+8+eW3JEjtX9nHFlVeZRvnaD3zA93CV4t2bovRpWC0C6oluSaaRc3OFvvSlL1lG+Dvq9lOPvWH9evnmN79psqaPf/wTctppp1nFFRlrkh29vjQRV7bebr5CgQDdo9h+iQ15y+VjmWSwb7zxRis2YPIp01vJXFvMNOMSXQPdfXeMkgfLEM90hMkBaaiv5zxgniTT2C7lqpcoaDbYJNEyZdj1BvgAEvHTwOjarNzWucQoFOjOBVsPbfmsi5Wy0XI/1wm9LAsBmlVbB8pKLSlFEiw0RSLzjvyLRefMM8+y7cP+6GOLLArWzvVA5UCc1Fr8ietij1A/baDqrufAhi+5cO5cr0zGxW37sgqohddwvCxshDasu5WPtz762GPy79/7njz//PN2jpmStJyi4P7JT35KbvzojVZFl7/oR7LIVIfNIqCeiJZ3rYvcCDnX9/OGGz4s0xunyff/4z/kZ8peANC77/6hCfRxSW+44XoF3Ua7QTN9GYuvEs+jaihd4pp3kB2vUHBhPEVfaYmVqQJuNpaZJJKyRHpfWkmr7peeqatWrrYMNK4uUiPmOqV9NU8YpEZZK+BZ40eBJEehTJ8+3RqT0In/JAWrXzz4gEnDYGILzj/f+q72GyCXMGRTi19ZbL830KtUQRn2bKqEMtdYhGbWbR0dpiutrqq0bD5Z/DDvPjTMtoy7H68MU4V1nn7a6fL5z3/ORjwTbz311FPzDZBp8Ex/BLL9ab/4cB7EpCsqqvTPPuv6xIjoXgsnpF2XreZmA1AYM8cAE0eHyvGFuUvWk0E/U7dopGTV6lXy85/9XH7xi19Y8g0mPHrMWLnxpo/KzTfdJJe97/L8RNh+YFpM/hRtWC0C6oluA2+SvLQqJWedc441UZk1a5b827/9m2zeuNGGAVJOiib1zjvuMLfdzRaaYnFFmjH3epF9rQIe443L7GZ3rfHoYISLbO3gdF9sB7d6ytSp1sbv5amvWNUThwJbzPoac46IJA0AwWOhkzvsC7cY4APMzj77bEt6oU2dTncnBSH0k08++ZQC67/Z3KHbb789L3IPhjj+3773XXniiScMlC+66CIrHUW+5WYUlXqG3WfJODL0ADmLBoCLW2zD7Hr7LDxCLBOgAlSRdNHuDwkVIQ/AlHJZ4pu12T7T6QKspTaO5lA+Y09NPT0KrHm1ZOxaA6gw15AoA0zHj2+wRSnlG29b8orJAL4ii2tG0QC/P/Trh+W7+lnCSq1MVReks/Sa/c7v3CY33fwx07M6i278O2ERUE9EOxK7SCUSD2q4vUirZs6cIf/yz/8iLyxaZCGAf/jWt2T50qXyxS99yRpgwPommSyoz8o1MdcZ3jUsAUBJeqGXJJaZ9SyZ5s6jfNPrlGeso6xNX5nFA8X6sXZamSRJI7SQdPXnOJmLhWi9s7PP4oyh3ydVU4wyrj+439oUfu2rX7O2eDRq+Zu//hsbYX3JJZfKTN0XSaTVq1fL4+r+0juWER+MjfnwDTfYcZb6Hqyhl2pVZcY1VdHnGKFCiAHWTLyV88b1hmXuU9DrtIqtMotB8zjMOi2uIUpTc5MBH+GNMWMbDIT37t3nx6q415R3llkxg6uHdz1nZ86Ybs1ZQpY/MHXxPQumTHFz6LkuPMZnUK+gvHHTBvnGj/9OHnr417Jm1WqLyqAouPOuO5WV3iznnjtP8hm/aO+YRUAd8eZa211//Q3CjJ8f/ujHJn5nGCAZ6w3KWpkS8ImPf9zip8iCwpiU0CEqvx11wwGnkNXmmTIFjPzAuZRYf1Re0xWkRzkqmWpNKmSV++mUMbX9Nrq4VQL4wF5tvLH+BUvraOvQY9ssVbv3GnB+9vOfldT3RV5Z/IoC8mr5za9/Y1pMWB4SJsa20Hfgqquukttuu00mTJpkmlRjePqakhJ3jNbXxTSpQZ/qehu4PrEKqJSUkozS8yLE4Rpp91o/UtokBiNcsKG9QwHUzaHas2u3uuoH3cz7VMa6aOHOI5uaOXOGa/2nBsDW1BQSTsnPCeMaT0i0YoTN/0o/p3/9l3+RRS8uMklXhe6bJNgd6mF85CMfSTQwSXYqiy79O2ERUN8T5kIAp59xpqkA5syZI9/65jdNAL709dflG//7f8uSVxbLXZ/+jCV+8u8ZEKul1JHenTye8dl8mCrt8kjKGMgqKOEO24RPceBVUVLhE1RuO7ipAFK3F7gbO8u3FsyZ+0vBQc2hJsvo00Hpttt+R845+xz57VNPysIXFlmm/dXXXrN3AMY0RTnjjDPk6muuVnf/AskxuK+Mzv+9lqGHhTptqRgzDc1PYICELTp8C0D+JtZr7QW9agF23tfXf2SLi6uWWpwUlkxrPiqZpkxtzL+mtb5ZNm7YaLKo6uoayS9QAxuLHKbYcH+vWLHCJHC//vWvjdVzfWHJd336Lrn1llvlrLPO8m9JZO+PdXRItGG1CKjvGXM3L2WLlEPOOnmW/OjuH6oL+bDs3LVLfqTMdcXKVcZ6brv1VqdHtRsT9z9lTYqt05KC27ixDfl7dq8yTZqTkC2n8TNd9mlc7caTuAbJoT3fRCZwKmDRM2D/gf0Fvam4UcYws5BwAlRHj3KNQTCYG2B/sYLlsuUrZe3aNcYAiVeOViBDo0nTmDAnC3ZJfJZqMurzuw8cNHDneHC3a+tcz1jkUbjrXAObW4+UqttJmHg/sdqy8lILA7A/FgJOni7+xFDrKsrz4Y8w3ymAIv1RTe8a+g4Ukyf1Az33O+GIX/3qV/K9735XXn75ZfubRjfnKyu9Uz87pFk1Nb5b1YAmKYPuJ9rbYhFQ33PmbvZLL7lU5syeI6edcbpl0Tcrk3r91desbJTBgB+75Ra57tr3+16mbrppGHkytqEwwpfEC5M0yUQTX91/8KCVSk5Vt940qepOM85j/4ED1sAEENutAIxSoL7exRZxyWnrx7/TGqcZewSU9zP62kuvbGyLvmdaY6Mxs8DOcnpcHV2d+X6kWCrtRmMDjsR3aWOINMwqsWiFqGBvHfQBTRsE2JBv74d7X15WYcBpc7JSYrX/B9Wd37Bxg73Pesgaoy21xcW6Tul5mVZU9xOaOAP22eQ4g4Ft74qAKUPx/uu/fiCPPPKorNfrisH+P/3Zz8jHPnaLnKks3J14gpUWS0xGlvqOWATU96QVElZf+uKXTA70ox/9UG/iR2QvY1buuUdeWbJEli1bKjff/DGbakmSyUoxB7i+ZMpx/60SyY/8qFMWnCxzBWzI+Fun/IzTpzaqS1/drydoyhq7wGbbO7pNngV7DHOLYKqUwiKfmjlzpp0Bk0Fxp+3Y/BRWto0Gt0bfa/FPBUmYZGh352r4qZaSvC6VaaTWYSvrklKZTKkec1rClFS2P2niJMmlJO/6A84kk6osNpoyJsy8r1WrV+c1sTQ/AaQbxvkFaNAeom5RQZz//e99X5bote/RYyYWvWDBAotx014vxGGPGiuNIPqOWQTU97Ll3HTOq6++Wk455RQ5//zzja2uUtefhM63//Hb8tyzz9k0VPoFjBk9xspVR9W35l1zXOE+E/OHhsQOVJMWutr3ef1lhu7xiWMgU1Tuh/MBgm78SEYmMP66tiZxuFljsoArVU1NTc0WmuC4AOKeHuYz7VaWvVumK2C7hs+uu33oiRqGBtJ8BPbKML2DB5ts1DPHxUSptE0wrTQplI1BscRexo0b8WAGEBealuQM+KcxW4puWeLOn33C6OtNqzoARA303FVg6gELGtNmN27caI9RyPAZWOnNt8jpp58WrkD/9x/NtY/A+rZbBNT3vLkQAO35qLBC0/jg/Q/Iz37+cxPKU7fO5ExawV188cVy6mmnylZlhgyIIylFMgemad2RkEJVVJoOtcxkU2W2eaRE6DvRguImk4zCPbb5TKHLkpWH9uaPB8vKAGDW95o2k7hst0saEZutrkmAbq5P9u3dZ3FRXoNki3gj5ZjWwUrE+o02t7Qa46PsE10tmXK2Z+0BAWs9PmKibJ9zJBmX9d2y7Hj7eq2zE41n6AOA1pTWfFRyJXsRpPLJuASb9OeMyuFnP79f7rv3XvMIaNRNrJRxLp++6y754Ic+lC8uKCqHioD5rrMIqO9lG6BZJeZHk5UzzzhTzltwvvz4Rz+WhQqktKT74d13y6JFi2T+ufPlqquvsmw6gNKtgAVYBbbGfCcaRDMBwMUp3cwoXlNXW2uJKkCDqiIqqlIZ15UKgOU1paXlylZdlv2AAnOFbx2Im87okN7QtMRiptn+MUoRY8qB6boQQMYAr8KPKLHx0Qq0xESpmgqsGclVqZ+cyqRWqsaIC9NkuqO9w1QLTDhw5ynSqY/RsIQEG/Kt/DVkTldiUZB+s518u0B15xlB8tBDv5Jnn35WNm/ZbI8zR+qzn/+c6Uqpwkp+NtFODIuAGi1hTtIDuNx2620y95y5Jpb/z3//d2sMskld0+3btlsSasWK5XLlVVfJlZdf4SuB3Pthg+hdkSLZI74zEmzQhQlSFj89qGDZ0elF8DmkT2PUPR5nDBDGCdPbs3uPdffH7QaQYJ249zYHKed6DOzctdNYJfX9ADixWgNdG0dNUkj6SZ5czwDxoOybzNhYGPdcj38vsWGmoQLCJMQA5Anjx9lwPTNlrl293dKmTDfL4EJfrluYwZS4rImqLiRQv3jwQXnRzwSzTle6wFx66aXGSmlmUpVv+pwdsKFo73aLgBqtYPmkiYtrolflZ+45Z8ujjz0uDzzwgFUpMbTvjaWvy+OPPy5z586zMRrXXnONTeTEymk+kgeFfjuwH5jtpCmTLUOfwy1mtxnvGucci4TpMgEA95tjcdlz54IDlIz+CKC7detWCUzOSjknjDOQotIJjxsdKkyWhBjJJEphAUrCB7Byawyjrj8DAUNnK/SlgK6Nck7l8s1cnDLKMVCAr6Wp2TFhAHWQzD329NNPy8MPP2QltJT/ltBGsLTE1Aq33HKrXHfddRbHdpcpjGn2m4jZ+hPGIqBGK9ywSRlOwk294MKLZO68c60K6emnfyv33/+ArFi+QoFhpSxfttw6+P9CwfbCiy6UCy++WOadc45rmFLYQf99+Xhiypo92w4HvC5rFUWUdBY/Xgf4AKpVZXV2mSzKtb8rt+5QJLBQF5B9P2TNWpqsoUtoWwh4Wlmqbq69osM0ttTrl3hhP0A+2su8CCO0tbZZOaoBupWNZq0cFlDMlHp2GvoDeutQkGb8CM2eaUa9XFk9YQbOffpJJ8mtt9wiH/jAdXLu/PMGtE6UwueQ/Dfau94ioEY7ivTG3eC46wjrKXm88sorFVifsVHJK5Yvly2bNsmGdeusyfGcXz1kTZ4vuGCBAfGZp5/en60GxtWPdR1elXXU2GEua/FR5FlJiVaw7l43d6qyqtKSYfnKLV9uWuZHkxBiYBorIQo0qFQ9kc23TlgKutYhq7rGnqNPADFTi7MCjHqIUxqnuEYx+ZMTSy49/uQTNvr61VdflY0bNpiEigKAk2fPlo997Ga5Uln9ufPn9x+ON3Bhi3bCWQTUaEMzz1gB1osuuljOPfdcc/UXL35ZFi160aau7ti2zfqX4kLTIeqUU0+1zkxoKQ1czzjdGn8cXmopQwORgaBbbGa8/e3YXqhQIh6abBHoXlqYWQVTHU1HLer+c67hNbOc3DZyVmhA/BR2CxMO+0L4P2pUYfLpBgVOBgQSCqHF3tq162y8ClrYOerOf+zmm+WKK6+Q+cpIiw7HG1g+Gu2Eswio0YZmhzHWCrnowgvt54brb7Dm1YsXv2JJrNdff012795t4nzAlfghgGLgqsz1vPPOl9mzT1aXnZjrAHA9Uq/XQY+p+N+WcPIuvpsCUAAvADM52yokrjLe9S5In9xzAGB1MSbc1SVPPPmkASldrxD20ybRig30fSfpopIE0oqKQs+CIZ9XtBPGIqBGe5MWACFllUv8EGOl+9FqZWeoAmCty5YuMzeZGCXuNPFWukfRt3P6jOky79z5cvZZZ5pMKO3lUIVdDBjZ0e+5IQJvXv+eG/D24oBW9HEfJgiGtnXZshXy4ouLZNELC2X1mjWyds1aCyvkbDx3pcw/7zwrhsCtnzf3HEvE9b9u0UaiRUCN9hatAKyAxty5c+3nAx/8oLrAG2U9Y51ff0Oef/45WaogC3Nlbr31C1U3m8bJDNhraBgrZ5x5poUSaBDNpFBJFRmhUixEcMQJBpJ335OCe+fyh5Dl4c+nrQQ14xtB95lSYMWq1fLCwoUKoi/YIrFu/XrZuX27sVFipDTMJltPcm7evHML3aD6XadoI9kioEYbJksCRsoE8fMUWPm5VkFmw4aP2dBAqq6WLltm7fcoGKDZNaWXJH+YD0WXfrL3dNmfpsBK5Ra9BCaOHy8TJ02SorrMIomsMBAwjDU5/C2pvNtvLfr4NwGgNGehAxWSrNdILG3cZN34OX4qyNDesl3kWefOP1euufoaG7E9TxcEGnH3uy4xJvqesQio0YbPkmOkw9/KMpmrFJgrregAqs0bNsgqZXyr166xTvwrli23sSP8kBQi+cP7YK90W6LKir8B2ZNnn2xVRfRBpQiBogFq5pNgS4yXnqh9Pm4aklA2ibQEuVZa2ttb5QBlqM0tut/9Vpm1bv06A0/+ppJr3/79VszQ2tKS3w6FB7DpSy+9xECUoYdMPu0/6yo2e34vWgTUaMNjSbe7nwvenx0COjMUFPm5/MorZe++vbJj+w7Zpmx1nYIsEwSWvvG6xV6peqIT/6rly004Twy2RkEVBkhjE4DNJgiUlZq0KYwOoTfqtBnTTXRfALSclb0Sy2VCq4n3GRttI5w7beopfVNx5WnAkh1QXcU8LeKihCRQK5w8e47uZ7pvfJK8DkeI+0Yb8RYBNdrwWADSgYzsiPrSlI0V4QemBys9sG+/1dFv2bxZf7bIjt27ZJMCIJMFCBm0K8gSJnBVnn2+mCgtqYzbPqoCGC09WwkjhL0G156hfPsVVEPm344oWwBBa76i25g4ZYqBJ8MHpytLRpUAC2V8S02iGcvh5xTtvWwRUKMNnx1zb87+Mikqkmhbxw8JHQCTrk+04NvNzKb9+2wc9uZt26x3KmOq9x1wj61fu87q/mHAtNCjo1RA02TSyZWb+qSTsl6SYiTBmKc1edIkA+Ixo0fJ1ClT9TjGW1Ns2PA46vj7JckSdfbJRSQy0ve0RUCNNvw2VEnTUaqj6NxE6Sg/M6yjk7O2tlZrVk3X/PaONnPbDx04ZIMBmZiK/rWppdmVeSYMVlpRUW7DAKnDZ/d1dbUGpuhDaeFHCIFeqPRnJSRgI1z0X/q+1tTWJY4xuvXRDrcIqNGG34YKMEd9XTFXOmX9V5Pd/osZvUaJiWat8ilszQ0XBDSpjrKGJ37uPa0AQ/NpJovSHyBYtpg2NVq0IhYBNdoJZkcDNwefME4bQUKsdMArGLAHq40WbbgtAmq0EWYuTcWEgD7PPqNDHu3tsgio0aJFizZMFgE1WrRo0YbJIqBGixYt2jBZBNRo0aJFGyaLgBotWrRow2QRUKNFixZtmCwCarRo0aINk0VAjRYtWrRhsgio0aJFizZMFgE1WrRo0YbJIqBGixYt2jBZBNRo0aJFGyaLgBotWrRow2QRUKNFixZtmCwCarRo0aINk0VAjRYtWrRhsgio0aJFizZMFgE1WrRo0YbJIqBGixYt2jBZBNRo0aJFGyaLgBotWrRow2QRUKNFixZtmCwCarRo0aINk0VAjRYtWrRhsgio0aJFizZMFgE1WrRo0YbJIqBGixYt2jBZBNRo0aJFGyaLgBotWrRow2QRUKNFixZtmCwCarRo0aINk0VAjRYtWrRhsgio0aJFizZMFgE1WrRo0YbJIqBGixYt2jBZBNRo0aJFGyYbYYCaGsJrcsf9KKJFi/betBEFqLlcVn8cYKZSKR7gFwezqYFgOxj45vxzbxF4/b4P+/1Y33ss7z/a6471OKJFi3ZMNkIA1YHEypUrZceO7YYbtbW1UprJiGTSUl1VLRn9t7ysXCorKwxsa+vqpbS0JAG6qQTG5hwgJ7Z9uOUSzxUB3yRwJcB9aKcz4PUD3zfYto62/Qim0aIdVxshgIrlpL29XZqbW4yltra1ObhLpxRTM+J+VdhMp/XxnGRKSu2xEgXdqqoqSevj5eVlUlFeYb/X1dVKSWmplOjvVTU1CsiZ/J4K4JsEXvfMoJYaIusNYHkkEC7GfCP7jBbtHbcRAqiOLZYqAJaXl0s2m81DF+Da19dngNPr/3ZPdOY5ZlNzswEjP4ApBoCmfLgg7cG0rKxUqior7V38Wwbg6k81gKvAXaH7rlBwTqXSAwiqA1Me728DARBQTBd/+mhhgKGw4Ai60aIdVxshgIrl5LTTTpVTTpkjfb290traKn0KrG2tbdLV3W3Y1KKP9epzWQWWNv88IMPfgB5AnAdffV0BfP2/+pqDqUPKdB1gBvBNB/DlMX2OV8N6y8vK9DlCDlUG0IB9RUUlpNkeK6+ocOGGBMiFeO9hzHcgEB4GjENgqxFMo0U7rjaCABUGWZ7/HdaIGVv1gJj8Pfzb3dkp7fqT0+eampod4OrvhAz4t6enR9o72vX3nL0n+f6+sD0F4fxz/KvPt+n784BLmMGz3Yz+noMJ+/ADr6/RY4Vd81NZ4WK8BrgKwLyptq7OmDDv75ds8wB5WLy3H3AOSLJFlhot2nGzkQGoASRy2QRYuH/T6ULsMxEGzVt5eYXU1juwGT9hQj/wdZsugGhzU5MH3Jyx3b7ePunp7ZaOjk57fWdXl3QCzgPANfxtAM3fWXs0H5Zo7+jIM9O0j5+mE+GHwIDTSm2rq6ulJFNi4QUAF+ZbU1MtmZISD8xlPgSbBNtErPewsMNhF3NIlzxatGiH28gA1KLZ8GMBhqGB77jxngErMIKJQGIScLMeKLPKWAFc/u1SkDXAVbDvUOAEdHkdIYdewgviAJcjyAYQ1p8eWK97Mg/MvKa11SXbDGwTcd98/FdfW1lVaYoGYr6Vle736uoqi/lWVVdbQs5dqlQR8I1a3mjR3qyNDEB9y3aM4KvAezSeV6kuu20ZMMzm+oOvxW3d63q6u6S9vcM0tG3t7QbA7IMYcHd3tzLgHmO9vb0F8LV/swXWm4/3euA1xpsEW+nPctl+jQKrS+I5ZUNZWZkBcVVFhVSYzCyTWKeOEF5409cxvKUQn35LNlzbGWD5EMvxsjcbgjlO5xvtrVkE1GO2od5cBQBKFWG7wXDba2pr82AIQBJtzWYdQzUgdtEHBVZluAaWaWluapbunm5lub3GgAFiYr2WVEMY5sGW2DBv7/Vx3jzoKngn2W0qEdflMQAVdousDHZLKKGSpJo+VqXAS3ItlU7lASeVCFX4E5fDQTdcu6Q6IflL7s0DxZsElqPtLlyzY97oUOVsg+/4yNuIcrl3pUVAPW52lJuw342Q8sUFOQWyEntvukjMAfCtr6+33xvGNTj8STBfx4azxm4B0JaWFmXAPfnYLkwWFsy/wUKizphugkFjhC1CeCEfz/XgC/CSKIPRWjKt0v1LjJcQQwXM1/S9A5hu2HFgvTl/rVKF63Ds1/gIGt+cT8ulioPn4fK2ELpJfjxDPKakhjj595sBvcEOsti+Iqi+aywC6jtl/W665BMhG589/GbJBZ1qrl+8d6CZHEtt3Lhx/m0+7JBz+tzenh7pUGDtVrBFjUC8ln9huT29vRbrDUCbTKiZskHfn+3LGpBbTFdBO6/XTQCvFVDog4QTOJ6y0hKTklFkEQCuxoNvzkvXqpQJw3yT4JgMN4S/C9fC7TeoJZLXNcSGXYij/yVPbickH/m7ULY84ILmCgnEI4JX8vM6UqXbUGwozHYggEd7xy0C6jttx6IdTSWZ2NHc0KAS8O9P4C/yMsCN7eV8EUSS4QKV3V2dBqyAbFt7h2l7YbeEFAgXdFqsV/JhBQNF/ZvXSQKACUcEuVfKhxeCpRNgyTEkAZn3l5Z4EFa2nvNhBf4m3utALucSbv9/e+f+1LaVBeDrZwIYbCC0EJKdKY+0u+n+//9Dpz9mp9MJ2TQ7SQMJL5MABmO8Oke60rX8xjcBW9/XMrElW5JF8vno3HOP5uc0ry1bKkrdb6WiJW3y5SDHG0f7iRXj82ljZhk0zEWDdMnpTo6vEB3X0CqJWKLOsn6/22Fy7vcaRPpgQagPhX5RzaB/UP3WhytSf/bYnwgkElEakZbN7d46tbfJjwki3CvTCOR6EUhTBsKazbCETGp3JcUgEyrs+6107fHK4xtbyRB/rM58ZcMYTV8kUWcqRxttK+9EqDknJ2wja5lg8TiIkt3GOZKekCoIu99isaSlaG564lFUmibbuA6+QErlaL1zzuMI2STv64yi88Ol2ZOorsP9EkWkDx6E+pAYJM70suGjKSNsrz04StLt50141WwLtxJUukE0mJ7wEP8EzxtBdHvZuAyEdK2RrdXlzU1TI+Bm8yaWn0bEMqvNFWIkXfs87igWl6rddtcMO+dG3ieCl+g6XJ7T/62ENfJNRc5pOVtErjLlWNIIkmeVWXCS0lBZR8cgopZzogN2wXMtW0ulMZJz63xBOL8fV9Idgu4ZHVPC9pBAqA+VYSmAYVFKj3+oPQcwhl6KdsSQfXaV73s45WrZLFWX4nSC+2VgUw3Jbtvxpb1YT0rKzs8vwsvxYFk4pfhcB9WscKTq4bLRiI4jp1HyebCsHeeATYfwc9HgVyjhXPwd4c6ii4/FGbyTDV0F+5GBPruv8Fi7+zbobLg+EbO7vUIxrKQoBdGx/dxyHBIpS9pCctVS1lZZrGgN8UJl0ckN5ztTOkN+R/B9QKgPFZ+XdcMEOvG+h+dzw/KxYdW7nZSiiQgde3LkGC3oShvIapGx9nPQyRXXmgu2g1TNm1Y8o82iA3LNpj4WUYX1v1eJGGW7KsVIxLIvneDRGRHH/SDs8TiNepKzkcT78oWRS51vK2C73K0llvSFtKZcCn4WA9HWajVNRcjnCjuipa5AonNEmuD7gFDhOzBp1JQoyDahGfqOQHwiZJFRsVjUWto4UJcINRrUsgNRNk8cFq9FEfTtbRxZyuW+9M89v2jo60VxUgcs0r51Pp7OhgtkLXKzfSBardveZyXK8ep+44g3HChsRfsWObecGmLZ/lkQJX+MInQ5poWFilmpVc3KyopZXX2ikW84McMOpA04UcjWKwgVpoBRKxssOZWcvYy3spIorh2J1M4YsxQ6pBINOEXVBZIv1fxpIK7K4pJzKO2uI0pHpB3RdLggHhCUKFrkmI+qDWwKxKYx4unKQaTcuGpoHlpyyq0oSpcUiJbABetPTk7M27/eaW3wchC1bm5umh/WVoPn5ai2uc/5Q6ZeQagws8Tj41EawJhErl3F+8ZNNefi1IIGhiaJJDs2bvJdwd84aY2i5FClfC1Vu2pzzZ0DfdLU7MZ8qddN/eyLdkOTfK78qWJttbRMTKJiSV8cfPqkudiNjQ3z/NmmWapWB4sVvIBQITPYASq9ZM/nuqLHpNrJCthWLeX6XDX3iD7dDQ06kPg1ycCYW8rWazOSuni0Vjara2txvfBN89ocHh4GP0fmNJCtrRW2lQ3/ffvWvP/wwTzdWDfbW1umIgNb+XByCJf7/kGokAm6K8gGR2mucNs9Lu2dDQ2uvEhLq1fpWsfyIdGjLauKos1CYc5sPntmNp5uav8Hmbn2cX/fHHw+NBfSYCeqCZZ0wOdg2YvdXfP8H8/jbmXgF4QKmaTXvH13mY1kR9jQZOvTrxsq4HiF+2b9AhBJ1pZXTLVWMzs7N+b46Mj89S4UqaQDJEXwnz/+MFfXV2ZneyecQdbRQxgmBaFCJrHRp53rbyUq9KjxH7Sh8YQ0bLJFev1I206nLvLaHezH9Q1tonOwf2D+fL1n6vW6aVw2zN7eG93tzs5OWGqFVL2BUCHT9G2IEuFOSuv7gkn4JiKzByy1qSXzdPOZDkq9evXK7B8caB+GvTdvdNe7uy+66mDDTZBfvQsIFWBmScQqg1H//vVXfbZ/8Elnfb179z9TXaoGkey66crdItM7gVABZp5wRF+mrr58+VLrWQ+Pj7Xf7ZsgUq3Vqv37DRCpjgVCBcgCUQXB4uKS+ecvv5jffv9dG9Ecn57qwNXPL35OzVqls9VdQKgAGaO2smy2fvrJ/Pn6tbYl/PD3R7Px47pZqlWTF/WrOoCBIFSALKE9Dspai/rp82dzFFz6y90a3v/9wfyrVjM2PWDbGiLT8UCoAFnBiTbl3l8yJfX45ETvriszreQuDeVHcvucdkfTbBgdhAqQFeLL+FutVZV7jkkrwLOzM+0J8P79B7O1vU1UOgEIFSBLOFHq3Ny82dxYN2f1ujZUOTo+CoS6dc8HON0gVIAsEXe1MtrqT/qn5gt72hZQml2ff/2q5VUdzVMYmBoZhAqQNRw5zlcWtDG1dKySe37t7x+Y7Z3Fezy46QahAmSFHu0FH5fLZu3Jqgr1+rqpDa9jiE7HBqECZAFXjE6rQOnoLx3+5WlL2v8Fl/zt4M94lB+pjgVCBcgCaZk6knw8P693X704v9T+qTLqX60tJ12okOnIIFSALJCeSupI8lG5pHdRFaE2r6/N6Wk9FCqzpcYGoQJkgQFClHtNVSqV4NGBNqK+uLwc+b3QCUIFyDjFYsksqlCNlk9JTSrcDYQKkGnaeuuUhYVQqC2tRz2/52OaXhAqAJhiqaj3mJJbUktjFBFrYYxbYkMIQgUAzaPOz8/rjfzkFtQX51/N4lKV+02NCUIFAHVmIbj077qRNTIdC4QKAOGN+nKhTHPhgnAFJVNjgVABQJGWfrFMdZoqMh0XhAoAYXOp23Z4uR91ozLdCQAYAkIFAHUnwejkIFQAiNqfJtGo+5g86uggVADQTlNyW2lBBqhKxVKyEpmODEIFAHPTaplGNIe/VCqZufkFQ/50fBAqACTNp2EiECoAcFnvCYQKAOAJhAoA4AmECjOLnUYpo9btb5EjpJwIUiBUmFms6iaVaU7/67VidmSacz4Lw1N3B6HCTBM3+5hoG+3ZlkzwhXPTbOpDOVeFQuF+j2eKQagws0hkKsGp6LBPjDnqhpKyoh73tp/uS39Jh7TMWf2LfmlI937piwp3A6HCTCJ+K5XLJt9qhc8n2JaIpmijtl7inFqZhsjnk+78ItNS8DlLRKh3BqHCDNI2xVLJVAJB+JJdmGOczQt/+Wy1WtW82N0xhXzBLC8v3/chTS0IFWYSkUSu6Pmv91Rf2vejredqZfWJ/rjLk4ez+Lm/DQgVZo9eeU5f25xZBnw+ZDoyCBVmj28hAKQCI4BQAQA8gVABADyBUAEAPIFQAQA8gVABADyBUAEAPIFQAQA8gVABADyBUAEAPIFQAQA8gVABADyBUAEAPIFQAQA8gVABADyBUAEAPIFQAQA8gVABADyBUAEAPIFQAQA8gVABADyBUAEAPIFQAQA8gVABADyBUAEAPIFQAQA8gVABADyBUAEAPIFQAQA8gVABADyBUAEAPIFQAQA8gVABADwhQj3N5fK1+z4QAIAp5/T/XMOHa0PBPlIAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek6" width="218" height="165" border="0">

 • Vak zaveste na stojan cez otvor pod držadlom.
12SmofKabiven Peripheral

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2011/08369

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2011/04617

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/06403


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


SmofKabiven Peripheral

infúzna emulzia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


SmofKabiven Peripheral sa skladá z trojkomorového vakového systému. Každý vak obsahuje nasledujúce čiastočné objemy v závislosti od troch veľkostí balenia.1206 ml

1448 ml

1904 ml

na 1000 ml


Glukóza 13%656 ml


788 ml


1036 ml


544 ml

Roztok aminokyselín a elektrolytov
380 ml


456 ml


600 ml


315 ml

Lipidová emulzia

170 ml

204 ml

268 ml

141 ml


To zodpovedá nasledujúcemu celkovému zloženiu:


Liečivo

1206 ml

1448 ml

1904 ml

na 1000 ml


Glukóza (vo forme monohydrátu)

85 g

103 g

135 g

71 g

Alanín

5,3 g

6.4 g

8,4 g

4,4 g

Arginín

4,6 g

5.5 g

7,2 g

3,8 g

Glycín

4,2 g

5.1 g

6,6 g

3,5 g

Histidín

1,1 g

1.3 g

1,8 g

0,93 g

Izoleucín

1,9 g

2.3 g

3,0 g

1,6 g

Leucín

2,8 g

3.3 g

4,4 g

2,3 g

Lyzín (vo forme acetátu)

2,5 g

3.0 g

4,0 g

2,1 g

Metionín

1,6 g

1.9 g

2,6 g

1,3 g

Fenylalanín

1,9 g

2.3 g

3,1 g

1,6 g

Prolín

4,2 g

5.1 g

6,7 g

3,5 g

Serín

2,5 g

3.0 g

3,9 g

2,1 g

Taurín

0,38 g

0.46 g

0,60 g

0,32 g

Treonín

1,7 g

2.0 g

2,6 g

1,4 g

Tryptofán

0,76 g

0.91 g

1,2 g

0,63 g

Tyrozín

0,15 g

0.17 g

0,24 g

0,12 g

Valín

2,4 g

2.9 g

3,7 g

2,0 g

Chlorid vápenatý (vo forme dihydrátu)

0,21 g

0,26 g

0,34 g

0,18 g

Glycerofosforečnan sodný (vo forme hydrátu)

1,6 g

1.9 g

2,5 g

1,3 g

Síran horečnatý (vo forme heptahydrátu)

0,46 g

0.55 g

0,72 g

0,38 g

Chlorid draselný

1,7 g

2.0 g

2,7 g

1,4 g

Octan sodný (vo forme trihydrátu)

1,3 g

1.6 g

2,0 g

1,1 g

Síran zinočnatý (vo forme heptahydrátu)

0,005 g

0.006 g

0,008 g

0,004 g

Čistený sójový olej

10,2 g

12.3 g

16,1 g

8,5 g

Triglyceridy so stredne dlhým reťazcom

10,2 g

12.3 g

16,1 g

8,5 g

Čistený olivový olej

8,5 g

10.1 g

13,4 g

7,0 g

Rybí olej obohatený o omega-3-kyseliny

5,1 g

6.1 g

8,0 g

4,2 g


čo zodpovedá1206 ml

1448 ml


1904 ml

na 1000 ml

 • Uhľohydráty


- Glukóza (bezvodá)

85 g

103 g


135 g

71 g

 • Aminokyseliny

38 g

46 g


60 g

32 g

 • Dusík

6,2 g

7.4 g


9,8 g

5,1 g

 • Lipidy

34 g

41 g


54 g

28 g

 • Obsah energie


- celkový (približne)

800 kcal

3,3 MJ

1000 kcal

4.0 MJ


1300 kcal 5,4 MJ

700 kcal

2,9 MJ

- nebielkovinový (približne)

700 kcal

2,9 MJ

800 kcal

3.5 MJ


1100 kcal 4,6 MJ

600 kcal

2,5 MJ

 • Elektrolyty


- sodík

30 mmol

36 mmol


48 mmol

25 mmol

- draslík

23 mmol

28 mmol


36 mmol

19 mmol

- horčík

3,8 mmol

4.6 mmol


6,0 mmol

3,2 mmol

- vápnik

1,9 mmol

2.3 mmol


3,0 mmol

1,6 mmol

- fosforečnany1

9,9 mmol

11.9 mmol


15,6 mmol

8,2 mmol

- zinok

0,03 mmol

0.03 mmol


0,05 mmol

0,02 mmol

- sírany

3,8 mmol

4.6 mmol


6,1 mmol

3,2 mmol

- chloridy

27 mmol

32 mmol


42 mmol

22 mmol

- octany

79 mmol

96 mmol


125 mmol

66 mmol
1 Príspevok z lipidovej emulzie aj z roztoku aminokyselín.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzna emulzia


Glukóza a roztok aminokyselín sú číre a bezfarebné až svetložlté a neobsahujú žiadne častice. Lipidová emulzia je biela a homogénna.

Osmolalita približne 950 mosmol/kg vody

Osmolarita približne 850 mosmol/l

pH (po zmiešaní) približne 5,6


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Parenterálna výživa dospelých pacientov, u ktorých je perorálna alebo enterálna výživa nemožná, nedostatočná alebo kontraindikovaná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Po zmiešaní troch komôr vznikne z lieku biela emulzia.


Podľa schopnosti pacienta eliminovať tuky a metabolizovať dusík a glukózu a nutričných požiadaviek sa určí dávkovanie a rýchlosť infúzie, pozri časť 4.4.


Dávka sa má určiť individuálne s ohľadom na klinický stav pacienta a jeho telesnú hmotnosť.

Potreba dusíka na udržanie telesnej proteínovej hmoty závisí od stavu pacienta (napr. stav výživy a stupeň katabolického stresu alebo anabolizmus).


Pri normálnom stave výživy alebo miernom katabolickom strese je potreba 0,10-0,15 g dusíka/kg telesnej hmotnosti/deň (0,6-0,9 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň). U pacientov so stredne závažným až závažným metabolickým stresom s malnutríciou alebo bez nej sa potreba pohybuje v rozmedzí 0,15-0,25 g dusíka/kg telesnej hmotnosti/deň (0,9-1,6 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň). V niektorých mimoriadnych prípadoch (napr. popáleniny alebo výrazný anabolizmus) môže byť potreba dusíka ešte vyššia.


Dávkovanie

Rozsah dávkovania je 20 ml – 40 ml SmofKabiven Peripheralu/kg telesnej hmotnosti/deň, čo zodpovedá 0,10-0,20 g dusíka/kg telesnej hmotnosti/deň (0,6-1,3 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň) a 14-28 kcal/kg telesnej hmotnosti/deň celkovej energie (11-22 kcal/kg telesnej hmotnosti/deň nebielkovinovej energie). To pokrýva potrebu väčšiny pacientov. U obéznych pacientov má dávka vychádzať z vypočítanej ideálnej hmotnosti.


Rýchlosť infúzie

Maximálna rýchlosť infúzie pre glukózu je 0,25 g/kg telesnej hmotnosti/h, pre aminokyseliny 0,1 g/kg telesnej hmotnosti/h a pre tuky 0,15 g/kg telesnej hmotnosti/h.


Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 3,0 ml/kg telesnej hmotnosti/h (čo zodpovedá 0,21 g glukózy, 0,10 g aminokyselín a 0,08 g tukov/kg telesnej hmotnosti/h). Odporučená doba podávania infúzie je 14-24 hodín.


Maximálna denná dávka

Maximálna denná dávka závisí od klinického stavu pacienta a môže sa meniť zo dňa na deň. Odporučená maximálna denná dávka je 40 ml/kg telesnej hmotnosti/deň.


Odporučená maximálna denná dávka 40 ml/kg telesnej hmotnosti/deň poskytuje 0,20 g dusíka/kg telesnej hmotnosti/deň (čo zodpovedá 1,3 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň), 2,8 g glukózy/kg telesnej hmotnosti/deň, 1,1 g tuku/kg telesnej hmotnosti/deň a celkovú energiu 28 kcal/kg telesnej hmotnosti/deň (čo zodpovedá 22 kcal/kg telesnej hmotnosti/deň nebielkovinovej energie).


Pediatrická populácia

SmofKabiven sa neodporúča používať u detí, pozri časť 4.4.


Spôsob podávania

Intravenózne podanie, infúzia do periférnej alebo centrálnej žily.


Pre pacientov so stredne zvýšenou alebo bazálnou nutričnou potrebou sú určené dve veľkosti balenia SmofKabiven Peripheralu. V prípade potreby celkovej parenterálnej výživy je potrebné pridať do SmofKabiven Peripheralu stopové prvky, vitamíny a prípadne elektrolyty (pričom treba vziať do úvahy elektrolyty prítomné v SmofKabiven Peripherale) podľa potreby pacienta.


Pokyny na prípravu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na rybie, vaječné, sójové alebo arašidové proteíny alebo na ktorékoľvek z liečiv alebo pomocných látok

 • závažná hyperlipidémia

 • závažná insuficiencia pečene

 • závažné poruchy zrážavosti krvi

 • vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín

 • závažná renálna insuficiencia bez možnosti hemofiltrácie alebo dialýzy

 • akútny šok

 • nekontrolovaná hyperglykémia

 • patologicky zvýšené sérové hladiny ktoréhokoľvek prítomného elektrolytu

 • všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: akútny edém pľúc, hyperhydratácia a dekompenzovaná insuficiencia srdca

 • hemofagocytárny syndróm

 • nestabilizované stavy (napr. závažné posttraumatické stavy, nekompenzovaný diabetes mellitus, akútny infarkt myokardu, mozgová príhoda, embólia, metabolická acidóza, závažná sepsa, hypotonická dehydratácia a hyperosmolárna kóma).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Schopnosť eliminovať tuky je individuálna a preto sa má monitorovať podľa bežného postupu lekára. Všeobecne sa to robí kontrolovaním hladín triglyceridov. Sérová koncentrácia triglyceridov nemá prekročiť 4 mmol/l počas podávania infúzie. Predávkovanie môže viesť k vzniku syndrómu preťaženia tukmi, pozri časť 4.8.


SmofKabiven Peripheral sa má podávať opatrne v prípade poruchy metabolizmu tukov, ktorá sa môže vyskytovať u pacientov s renálnym zlyhaním, diabetes mellitus, pankreatitídou, poruchou funkcie pečene, hypotyreoidizmom a sepsou.


Tento liek obsahuje sójový olej, rybí olej a vaječné fosfolipidy, ktoré môžu zriedkavo vyvolať alergické reakcie. Skrížená alergická reakcia sa pozorovala v prípade sóje a arašidov.


Odporúča sa používať kontinuálnu a ľahko regulovateľnú infúziu, podľa možnosti aj použitím volumetrickej pumpy, aby sa predišlo rizikám spojeným s príliš rýchlym infúznym podaním.


Pred podaním infúzie sa musia upraviť poruchy elektrolytovej a vodnej rovnováhy (napr. abnormálne vysoké alebo nízke hladiny elektrolytov v sére).


SmofKabiven Peripheral sa má podávať opatrne pacientom so sklonom k retencii elektrolytov. Zvláštna klinická pozornosť je potrebná na začiatku akejkoľvek intravenóznej infúzie. V prípade výskytu akýchkoľvek abnormálnych znakov, infúzia sa musí zastaviť.


Keďže každé použitie periférnej žily predstavuje zvýšené riziko infekcie, pri zavádzaní katétra a manipulácii s ním musia byť dodržané prísne aseptické opatrenia, aby sa predišlo kontaminácii.


Je potrebné kontrolovať sérovú glukózu, elektrolyty a osmolaritu, rovnako ako aj rovnováhu tekutín, acidobázickú rovnováhu a pečeňové enzýmy.


Pri dlhodobom podávaní tukov sa má kontrolovať krvný obraz a zrážavosť krvi.


U pacientov s renálnou insuficienciou sa má starostlivo kontrolovať prísun fosfátov a draslíka, aby sa predišlo vzniku hyperfosfatémie a hyperkaliémie.


Množstvo jednotlivých elektrolytov, ktoré sa budú pridávať, závisí od klinického stavu pacienta a častého sledovania sérových hladín.


Parenterálna výživa sa má podávať opatrne pri laktátovej acidóze, nedostatočnom okysličovaní buniek a zvýšenej sérovej osmolarite.


Akýkoľvek znak alebo symptóm anafylaktickej reakcie (ako sú horúčka, triaška, vyrážka alebo dýchavičnosť) vyžaduje okamžité prerušenie infúzie.


Obsah tuku v SmofKabiven Peripherale môže interferovať s niektorými laboratórnymi vyšetreniami (napr. bilirubínu, laktát dehydrogenázy, saturácie kyslíkom, hemoglobínu), ak je krv odobratá skôr, ako sú tuky dostatočne eliminované z krvného riečišťa. U väčšiny pacientov sa tuk eliminuje po 5-6 hodinách po podaní tukov.


Intravenózna infúzia aminokyselín je sprevádzaná zvýšeným vylučovaním stopových prvkov v moči, najmä medi a zinku. Tento fakt je potrebné vziať do úvahy pri dávkovaní stopových prvkov, najmä pri dlhodobej intravenóznej výžive. Je potrebné vziať do úvahy množstvo zinku, ktoré sa podáva v SmofKabiven Peripherale.


U pacientov s malnutríciou môže začiatok parenterálnej výživy vyvolať poruchu rovnováhy tekutín, ktorá môže viesť k edému pľúc a kongestívnemu srdcovému zlyhaniu, ako aj k zníženiu sérových koncentrácií draslíka, fosforu, horčíka a vitamínov rozpustných vo vode. Tieto zmeny sa môžu objaviť v priebehu 24 až 48 hodín, preto sa u tejto skupiny pacientov odporúča opatrne a pomaly začať podávať parenterálnu výživu spolu s prísnou kontrolou a primeranou úpravou tekutín, elektrolytov, minerálov a vitamínov.


SmofKabiven Peripheral sa nemá podávať súbežne s krvou tou istou infúznou súpravou kvôli riziku vzniku pseudoaglutinácie.


U pacientov s hyperglykémiou môže byť potrebné podávanie exogénneho inzulínu.


Ak sa na infúziu použijú periférne žily, môže sa vyskytnúť tromboflebitída. Odporúča sa denne kontrolovať miesto zavedenia katétra na príznaky tromboflebitídy.


Pediatrická populácia

Z dôvodu zloženia roztoku aminokyselín v SmofKabiven Peripherale sa tento liek neodporúča podávať novorodencom alebo deťom do 2 rokov. V súčasnosti neexistujú klinické skúsenosti s podávaním SmofKabiven Peripheralu u detí (vo veku 2 až 11 rokov).


4.5 Liekové a iné interakcie


Niektoré lieky, ako je inzulín, môžu interferovať s lipázovým systémom tela. Zdá sa však, že tento spôsob interakcie má obmedzený klinický význam.


Heparín podávaný v klinických dávkach spôsobuje prechodné uvoľnenie lipoproteínovej lipázy do krvného obehu. To môže viesť najprv k zvýšenej plazmatickej lipolýze a neskôr k prechodnému zníženiu klírensu triglyceridov.


Sójový olej má prirodzený obsah vitamínu K1. Koncentrácia v SmofKabiven Peripherale je však taká nízka, že sa neočakáva významné ovplyvnenie procesu koagulácie u pacientov liečených kumarínovými derivátmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o gravidných alebo dojčiacich ženách vystavených účinku SmofKabiven Peripheralu. Nie sú k dispozícii žiadne štúdie na reprodukčnú toxicitu u zvierat. Parenterálna výživa môže byť nevyhnutná počas gravidity a laktácie. SmofKabiven Peripheral sa má podávať gravidným a dojčiacim ženám len po starostlivom zvážení.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinkyČasté

>1/100, <1/10

Menej časté

>1/1 000, <1/100

Zriedkavé

>1/10 000, <1/1 000

Poruchy srdca a srdcovej činnostiTachykardia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaDyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Strata chuti do jedla, nauzea, vracanie


Poruchy metabolizmu a výživy


Zvýšené plazmatické hladiny pečeňových enzýmov


Poruchy ciev

Tromboflebitída


Hypotenzia, hypertenzia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Mierne zvýšenie telesnej teploty

Zimnica, závrat, bolesť hlavy

Hypersenzitívne reakcie (napr. anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie, kožná vyrážka, urtikária, sčervenanie pokožky, bolesť hlavy), pocit tepla alebo chladu, bledosť, cyanóza, bolesť krku, chrbta, kostí, na hrudi a bedier


Pri výskyte týchto vedľajších účinkov sa má infúzia SmofKabiven Peripheralu prerušiť alebo, ak je to nevyhnutné, pokračovať v infúzii so zníženým dávkovaním.


Syndróm preťaženia tukom

Narušená schopnosť eliminovať triglyceridy môže viesť k vzniku „Syndrómu preťaženia tukom“, ktorý môže byť spôsobený predávkovaním. Preto sa musia sledovať možné znaky metabolického preťaženia. Príčina môže byť genetická (individuálne rozdielny metabolizmus) alebo metabolizmus tukov môže byť ovplyvnený prebiehajúcim alebo predchádzajúcim ochorením. Tento syndróm sa môže objaviť tiež pri závažnej hypertriglyceridémii, dokonca aj pri odporúčanej rýchlosti infúzie a v súvislosti s náhlou zmenou klinického stavu pacienta, ako je porucha funkcie obličiek alebo infekcia. Syndróm preťaženia tukom sa vyznačuje hyperlipémiou, horúčkou, tukovou infiltráciou, hepatomegáliou s ikterom alebo bez neho, splenomegáliou, anémiou, leukopéniou, trombocytopéniou, poruchou koagulácie, hemolýzou a retikulocytózou, abnormálnymi funkčnými pečeňovými testmi a kómou. Symptómy sú zvyčajne reverzibilné, ak sa podávanie lipidovej emulzie preruší.


Nadmerná infúzia aminokyselín

Rovnako ako iné roztoky aminokyselín, aminokyseliny v SmofKabiven Peripherale môžu spôsobiť nežiaduce účinky, ak sa prekročí odporúčaná rýchlosť infúzie. Tieto účinky sú nauzea, vracanie, triaška a potenie. Infúzia aminokyselín môže vyvolať tiež zvýšenie telesnej teploty. Pri poruche renálnej funkcie sa môžu objaviť zvýšené hladiny metabolitov obsahujúcich dusík (napr. kreatinín, močovina).


Nadmerná infúzia glukózy

Ak sa prekročí schopnosť pacienta vylučovať glukózu, môže dôjsť k vzniku hyperglykémie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pozri časť 4.8 „Syndróm preťaženia tukom“, „Nadmerná infúzia aminokyselín“ a „Nadmerná infúzia glukózy“.


Ak sa objavia príznaky predávkovania tukmi alebo aminokyselinami, infúzia sa má spomaliť alebo prerušiť. Špecifické antidotum predávkovania neexistuje. V prípade predávkovania je potrebné zahájiť všeobecné podporné opatrenia so špeciálnou kontrolou respiračného a kardiovaskulárneho systému. Možno bude nevyhnutná starostlivá biochemická kontrola a vhodná liečba špecifických abnormalít.


Ak sa objaví hyperglykémia, liečiť sa má buď podávaním vhodného inzulínu a/alebo úpravou rýchlosti infúzie v závislosti od klinického stavu.


Okrem toho, predávkovanie môže spôsobiť zavodnenie, poruchu rovnováhy elektrolytov a hyperosmolalitu.


V niektorých zriedkavých závažných prípadoch môže byť nevyhnutná hemodialýza, hemofiltrácia alebo hemo-diafiltrácia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA10


Lipidová emulzia

Lipidová emulzia v SmofKabiven Peripherale sa skladá zo SMOFlipidu a veľkosť častíc a biologické vlastnosti má podobné s endogénnymi chylomikrónmi. Zložky SMOFlipidu; sójový olej, triglyceridy so stredným reťazcom, olivový a rybí olej majú, okrem ich energetickej zložky, vlastné farmakodynamické vlastnosti.


Sójový olej má vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín. Najvyššiu koncentráciu má omega-6-mastná kyselina, kyselina linolová (približne 55-60 %). Alfa-linolénová kyselina, omega-3-mastná kyselina tvorí asi 8 %. Táto časť SmofKabiven Peripheralu poskytuje nevyhnutné množstvo esenciálnych mastných kyselín.


Mastné kyseliny so stredným reťazcom sa rýchlo oxidujú a poskytujú telu okamžite dostupnú energiu.


Olivový olej poskytuje predovšetkým energiu vo forme mono-nenasýtených mastných kyselín, ktoré sú menej náchylné na peroxidáciu ako zodpovedajúce množstvo poly-nenasýtených mastných kyselín.


Rybí olej sa vyznačuje vysokým obsahom eikozapentaénovej kyseliny (EPA) a dokozahexaénovej kyseliny (DHA). DHA je dôležitou štrukturálnou zložkou bunkových membrán, kým EPA je prekurzorom eikozanoidov, ako sú prostaglandíny, tromboxány a leukotriény.


Aminokyseliny a elektrolyty

Aminokyseliny, zložky bielkoviny v bežnej strave, sa využívajú na tkanivovú proteosyntézu a ich nadbytok sa využíva vo veľkom počte metabolických ciest. Štúdie preukázali termogénny účinok infúzie aminokyselín.


Glukóza

Glukóza nemá farmakodynamické účinky, s výnimkou toho, že pomáha udržovať a obnovovať normálny výživový stav.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Lipidová emulzia

Jednotlivé triglyceridy v SMOFlipide majú rôznu rýchlosť klírensu, ale SMOFlipid ako zmes je eliminovaný rýchlejšie ako triglyceridy s dlhým reťazcom (LCT). Zo všetkých zložiek má najpomalší klírens olivový olej (o niečo nižší ako LCT) a najrýchlejší triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT). Rybí olej v zmesi s LCT má rovnakú rýchlosť klírensu ako samotné LCT.


Aminokyseliny a elektrolyty

Základné farmakokinetické vlastnosti aminokyselín a elektrolytov dodávaných infúziou sú v podstate rovnaké ako vlastnosti aminokyselín a elektrolytov dodaných v bežnej strave. Aminokyseliny dodané bielkovinami potravy však vstupujú najskôr do portálneho riečiska a až následne do systémovej cirkulácie, zatiaľ čo intravenózne podané aminokyseliny vstupujú priamo do systémovej cirkulácie.


Glukóza

Farmakokinetické vlastnosti glukózy podanej infúziou sú v podstate rovnaké ako vlastnosti glukózy prijatej bežnou stravou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické štúdie bezpečnosti SmofKabiven Peripheralu sa neuskutočnili. Predklinické údaje v súvislosti so SMOFlipidom, rovnako ako aj s roztokmi aminokyselín a glukózy v rôznych koncentráciách a glycerofosforečnanom sodným však neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity.

Nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky, ani iné embryotoxické poškodenia u králikov v súvislosti s roztokmi aminokyselín a ich výskyt sa nepredpokladá ani v súvislosti s tukovými emulziami a glycerofosforečnanom sodným pri podávaní doporučených dávok v substitučnej terapii. Nepredpokladá sa, že nutričné lieky (roztoky aminokyselín, tukové emulzie a glycerofosforečnan sodný) používané pri substitučnej liečbe vo fyziologických hladinách budú embryotoxické, teratogénne alebo mať vplyv na reprodukciu alebo fertilitu.


Pri testovaní na morčatách (maximalizačný test) vyvolala emulzia rybieho oleja stredne závažnú kožnú senzibilizáciu. Pri štúdiách systémovej antigenicity sa nezistili dôkazy o anafylaktickom potenciále rybieho oleja.


V štúdii lokálnej tolerancie na králikoch so SMOFlipidom sa zistil ľahký, prechodný zápal po intraarteriálnom, paravenóznom alebo podkožnom podaní. Po intramuskulárnom podaní sa pozoroval u niektorých zvierat stredne závažný prechodný zápal a nekróza tkaniva.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


glycerol

purifikované vaječné fosfolipidy

all-rac-α-tokoferol

hydroxid sodný (na úpravu pH)

nátriumoleát

ľadová kyselina octová (na úpravu pH)

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


SmofKabiven Peripheral sa môže miešať len s tými liekmi, pre ktoré bola stanovená kompatibilita.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku v originálnom obale

2 roky


Čas použiteľnosti po zmiešaní

Chemická a fyzikálna stabilita po zmiešaní troch komôr bola stanovená na 36 hodín pri 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď. Ak sa ihneď nepoužije, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá užívateľ a za normálnych podmienok by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2-8°C.


Čas použiteľnosti po zmiešaní s aditívami

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď po pridaní aditív. Ak sa ihneď nepoužije, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá užívateľ a za normálnych podmienok by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2-8°C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte vo vonkajšom vaku.


Čas použiteľnosti po zmiešaní: pozri časť 6.3.

Čas použiteľnosti po zmiešaní s aditívami: pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal pozostáva z viackomorového vnútorného vaku a vonkajšieho vaku. Vnútorný vak je rozdelený pretrhnuteľnými membránami do troch komôr. Absorbér kyslíka je uložený medzi vnútorným a vonkajším vakom. Vnútorný vak je vyrobený z viacvrstvového polymérového filmu Excel alebo Biofine. Excel film vnútorného vaku pozostáva z troch vrstiev.


Excel film vnútorného vaku pozostáva z troch vrstiev. Vnútorná vrstva pozostáva z poly(propylén/etylén) kopolyméru a styrén/etylén/butylén/styrén termoplastického elastoméru (SEBS). Stredná vrstva pozostáva zo SEBS a vonkajšia vrstva z kopolyester-éteru. Infúzny otvor je vybavený polyolefínovým krytom. Otvor pre aditíva je vybavený syntetickým polyizoprénovým uzáverom (bez latexu).


Biofine film vnútorného vaku pozostávaz poly(propylén-ko-etylénu), syntetickej gumy poly[styrén-blok-butylén-ko-etylén)] (SEBS) a syntetickej gumy poly(styrén-blok-izoprén) (SIS). Infúzny port a port pre aditíva sú vyrobené z polypropylénu a syntetickej gumy poly[styrén-blok-(butylén-ko-etylén)] (SEBS) a sú vybavené zátkami zo syntetického polyizoprénu (neobsahuje latex). Slepý port, používaný len počas výroby, je vyrobený z polypropylénu a je vybavený zátkou zo syntetického polyizoprénu (neobsahuje latex).


Veľkosti balenia:

Vaky Excel:

1 x 1206 ml, 4 x 1206 ml,

1 x 1448 ml, 4 x 1448 ml,

1 x 1 904 ml, 3 x 1 904 ml


Vaky Biofin :

1 x 1206 ml, 4 x 1206 ml,

1 x 1448 ml, 4 x 1448 ml,

1 x 1 904 ml, 4 x 1 904 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Návod na použitie

Nepoužívajte liek, ak je obal poškodený. Použite len v prípade, že roztoky aminokyselín a glukózy sú číre a bezfarebné alebo svetložlté a lipidová emulzia je biela a homogénna. Obsah troch oddelených komôr sa musí zmiešať pred použitím a pred pridaním iných látok cez otvor pre aditíva.


Po oddelení rozpojovacích spojov sa má vak niekoľkokrát prevrátiť, aby vznikla homogénna zmes bez náznaku oddeľovania zložiek.


Kompatibilita

K SmofKabiven Peripheralu sa môžu pridávať len lekárske alebo nutričné roztoky, pre ktoré bola stanovená kompatibilita. Kompatibilita pre rôzne aditíva a čas použiteľnosti pre rozličné prímesy sú dostupné na požiadanie.


Pridanie sa má uskutočniť za aseptických podmienok.


Len na jednorazové použitie. Zmes, ktorá zostane po infúzii, sa musí znehodnotiť.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o, Želetavská 1525/1, Praha4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


76/0677/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23.12.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


11SmofKabiven Peripheral