+ ipil.sk

SMOFlipidPríbalový leták

Príloha č. 1 k Rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/10564


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


SMOFlipid

infúzna intravenózna emulzia

sójový olej, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, olivový olej, rybí olej


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je SMOFlipid a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete SMOFlipid

3. Ako používať SMOFlipid

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať SMOFlipid

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SMOFlipidA NA ČO SA POUŽÍVA


SMOFlipid obsahuje štyri rôzne lipidy (tuky); sójový olej, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, olivový olej a rybí olej, ktorý má vysoký obsah omega-3 mastných kyselín. Tekutina je zmesou tukov a vody, ktorá sa nazýva „lipidová emulzia“.

 • Dodáva energiu a mastné kyseliny Vášmu telu.

 • Do Vášho tela sa podáva kvapkovou infúziou alebo infúznou pumpou.


Zdravotnícky pracovník Vám podá SMOFlipid v prípade, že iné formy výživy nepostačujú alebo neúčinkujú.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE SMOFlipid


Nepoužívajte SMOFlipid, keď ste alergický (precitlivený) na:

 • sójový olej, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, olivový olej, rybí olej alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek SMOFlipidu (pozri časť 6: Ďalšie informácie).

 • akýkoľvek iný liek obsahujúci rybu, vajce, sóju alebo arašidy.


Nepoužívajte SMOFlipid:

 • keď máte príliš veľa tuku v krvi (tzv. „závažnú hyperlipémiu“).

 • keď máte závažné problémy s obličkami alebo pečeňou.

 • keď máte závažné problémy so zrážaním krvi (tzv. „poruchy koagulácie“).

 • keď ste v akútnom šoku.

 • keď máte tekutinu v pľúcach (tzv. „pľúcny edém“), príliš veľa telovej tekutiny (tzv. „hyperhydratácia“) alebo srdcové zlyhanie (z dôvodu príliš veľkého množstva telovej tekutiny).

 • keď máte nestabilný stav, napr. ste krátko po závažnom zranení, srdcovom záchvate, mozgovej príhode, máte krvnú zrazeninu (trombózu), metabolickú acidózu (metabolickú poruchu, ktorá spôsobuje vysoké hladiny kyseliny v krvi) alebo neliečenú cukrovku, otravu krvi alebo dehydratáciu.

Ak sa Vás týka ktorékoľvek z vyššie uvedeného, nepoužívajte SMOFlipid. Oznámte to ihneď zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý Vám ide aplikovať túto liečbu.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní SMOFlipidu

Pred podaním tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou:

 • ak máte problémy s vysokými hladinami lipidov v krvi, pretože Vaše telo nie je schopné správne využívať tuk (tzv. „porucha metabolizmu lipidov“).

Poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou, keď sa tento liek bude podávať novorodencovi, ktorý má:

 • príliš veľa látky nazývanej „bilirubín“ vo svojej krvi (hyperbilirubinémiu).

 • vysoký tlak v pľúcach (pľúcnu hypertenziu).

Ak Váš novorodenec dostáva SMOFlipid dlhodobo, lekár mu bude robiť vyšetrenia krvi, aby skontroloval jeho účinok.


Alergické reakcie

Ak sa u Vás objaví počas používania SMOFlipidu alergická reakcia, musíte okamžite prestať s jeho používaním. Ak sa u Vás počas infúzie objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ihneď to oznámte lekárovi alebo zdravotnej sestre:

 • horúčka (vysoká teplota)

 • chvenie

 • vyrážka

 • ťažkosti s dýchaním


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Týka sa to aj bylinných liekov.


Oznámte svojmu lekárovi hlavne, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali lieky používané na zastavenie zrážania krvi ako sú warfarín a heparín.

 • SMOFlipid prirodzene obsahuje vitamín K1, ktorý môže ovplyvniť warfarín. Avšak obsah vitamínu K1 v SMOFlipide je tak nízky, že sú také problémy nepravdepodobné.

 • Heparín podávaný v klinických dávkach môže spočiatku spôsobovať vyššie hladiny mastných kyselín v krvi ako dôsledok uvoľňovania mastných kyselín z tkanív do krvného obehu a následne je menej mastných kyselín odstránených z Vašej krvi (znížený klírens triglyceridov).


Tehotenstvo a dojčenie

 • Nie je známe, či je bezpečné používať SMOFlipid počas tehotenstva alebo dojčenia. Ak počas tehotenstva alebo dojčenia potrebujete dostávať výživu priamo do žily, Váš lekár Vám podá SMOFlipid len po dôkladnom zvážení.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Netýka sa, pretože liek sa podáva v nemocnici.


3. Ako používať SMOFlipid


SMOFlipid sa podáva do Vašej žily kvapkovou infúziou alebo infúznou pumpou. Váš lekár určí Vašu dávku v závislosti od Vašej telesnej hmotnosti a schopnosti využívať podané množstvo tuku.


Lekári a zdravotnícki pracovníci, prosím, pozrite si časť „Spôsob podávania“ na konci tejto písomnej informácie pre používateľov, kde sa dozviete viac podrobností o dávkovaní a podávaní.


Ak dostanete viac SMOFlipidu ako máte

V prípade, že Vám bola podaná príliš vysoká dávka SMOFlipidu, existuje riziko, že prijmete viac tuku, ako dokáže Vaše telo využiť. Tento stav sa nazýva „syndróm preťaženia tukom“. Ďalšie informácie sú uvedené v časti 4, Možné vedľajšie účinky.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj SMOFlipidmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Syndróm preťaženia tukom

Tento stav môže nastať, ak má Vaše telo problémy s využívaním tuku, pretože ste dostali príliš veľa SMOFlipidu. Môže tiež nastať v dôsledku náhlej zmeny Vášho stavu (ako sú problémy s obličkami alebo infekcia). Syndróm preťaženia tukom sa vyznačuje vysokými hladinami tuku v krvi (hyperlipidémia), horúčkou, väčším množstvom tuku v tkanivách, ako je obvyklé (infiltrácia tuku) a poruchami rôznych orgánov tela a kómou. Po skončení infúzie všetky príznaky zvyčajne vymiznú.


Časté(vyskytujúce sa u viac ako 1 zo 100 osôb)

 • mierne zvýšenie telesnej teploty


Menej časté(vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 100 osôb)

 • chvenie

 • strata chuti do jedla

 • nevoľnosť (nauzea)

 • vracanie


Zriedkavé(vyskytujúce sa menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • alergické reakcie (napr. vysoká teplota, opuch, pokles krvného tlaku, kožná vyrážka, sčervenanie, bolesť hlavy)

 • pocit tepla a chladu

 • bledosť

 • modrasté sfarbenie pokožky a slizníc (v dôsledku zníženého obsahu kyslíka v krvi)

 • bolesti krku, chrbta, kostí, hrudníka a krížov

 • vzostup alebo pokles krvného tlaku

 • dýchavičnosť


Veľmi zriedkavé(vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • predĺžená alebo kŕčovitá erekcia u mužov


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, čo najskôr svojmu lekárovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi.


5. Ako uchovávať SMOFlipid


 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


 • Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


 • Neuchovávajte v mrazničke.


 • Nepoužívajte SMOFlipid po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


 • Nepoužívajte SMOFlipid, ak spozorujete, že obal je poškodený. Používajte len v prípade, ak je roztok biely a homogénny. Len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý liek sa má zlikvidovať. Nepoužívajte roztok opakovane.


6. Ďalšie informácie


Čo SMOFlipid obsahuje


Liečivá sú:


Čistený sójový olej 60 mg/ml

Triglyceridy so stredne dlhým reťazcom 60 mg/ml

Čistený olivový olej 50 mg/ml

Rybí olej s vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín 30 mg/ml


Ďalšie zložky sú: glycerol, vaječný lecitín, all-rac-α-tokoferol (vitamín E), voda na injekciu, hydroxid sodný (na úpravu pH) a nátriumoleát.


Ako vyzerá SMOFlipid a obsah balenia


SMOFlipid je biela, homogénna emulzia a je dostupná v sklenených fľašiach alebo vakoch z plastickej hmoty.


Veľkosti balenia


Sklenená fľaša

Vak Excel

100 ml

100 ml

10x100 ml

10x100 ml

250 ml

250 ml

10x250 ml

10x250 ml

500 ml

500 ml

10x500 ml

12x500 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala, Švédsko


Výrobca:

Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Švédsko (plastové vaky)


a


Fresenius Kabi Austria GmbH, A-8055 Graz, Rakúsko (sklenené fľaše)


Ak potrebujete akékoľvek informácie o tomto lieku, kontaktujte, prosím, lokálneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Island, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Švédsko, Veľká Británia: SMOFlipid 200 mg/ml


Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Slovinsko, Španielsko: SMOFlipid 20%


Dánsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko: SMOFlipidTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2009.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Upozornenia a opatrenia


Koncentrácia triglyceridov v sére zvyčajne nemá počas infúzie prekročiť 3 mmol/l. Predávkovanie môže viesť k syndrómu preťaženia tukmi. Špeciálna opatrnosť je potrebná u pacientov s výrazným rizikom hyperlipidémie (napr. u pacientov s vysokým dávkovaním lipidov, so závažnou sepsou a u dojčiat s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou).


Podávanie mastných kyselín so stredným reťazcom môže vyvolať metabolickú acidózu. Toto riziko je vo veľkej miere eliminované súčasným podávaním mastných kyselín s dlhým reťazcom, ktoré sa nachádzajú v emulzii SMOFlipid. Súčasné podanie sacharidov znižuje riziko ešte viac. Preto sa odporúča súbežne podávať roztoky sacharidov alebo roztoky aminokyselín, ktoré obsahujú sacharidy. Je potrebné pravidelne kontrolovať laboratórne vyšetrenia, ktoré sa zvyčajne používajú pri intravenóznej výžive. Sú to: glykémia, hepatálne testy, acidobázický metabolizmus, bilancia tekutín, kompletný krvný obraz a elektrolyty.


Výskyt akýchkoľvek znakov alebo príznakov anafylaktickej reakcie (ako je horúčka, triaška, vyrážka alebo dyspnoé) môže viesť k prerušeniu podávania infúzie.


SMOFlipid sa má podávať opatrne novorodencom a predčasne narodeným novorodencom s hyperbilirubinémiou a prípadmi pulmonálnej hypertenzie. U novorodencov, predovšetkým predčasne narodených novorodencov na dlhodobej parenterálnej výžive, sa majú sledovať počty krvných doštičiek, testy pečeňovej funkcie a sérové triglyceridy.


Zvyčajne sa treba vyhýbať pridaniu iných liekov alebo liečiv k emulzii SMOFflipid, pokiaľ nie je známa ich kompatibilita.


Spôsob podávania


Intravenózna infúzia do periférnej alebo centrálnej žily.


Pokyny na používanie a zaobchádzanie


Používajte len v prípade, že je emulzia homogénna. Pre Excel vak: indikátor integrity (Oxalert) sa má skontrolovať pred odstránením vonkajšieho vrecka. Ak je indikátor čierny, kyslík prenikol cez vonkajšie vrecko a liek sa má zlikvidovať.Pred podaním emulziu vizuálne skontrolujte, či nedošlo k oddeleniu fáz. Ubezpečte sa, že finálna infúzna emulzia nevykazuje žiadne prejavy oddelenia fáz. Len na jednorazové použitie. Nepoužitá emulzia sa má zlikvidovať.


Aditíva: Na prípravu zmesí „All-In-One“ na celkovú parenterálnu výživu (TPN) je možné miešať emulziu SMOFlipid s aminokyselinami, glukózou a roztokmi elektrolytov za aseptických podmienok. Informácie o kompatibilite s rôznymi aditívami a dĺžke uchovávania rôznych zmesí sú dostupné na vyžiadanie u držiteľa rozhodnutia o registrácii. Aditíva sa majú pridávať asepticky. Akékoľvek zvyšky zmesi sa musia po infúzii zlikvidovať.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávanie po zmiešaní

Z mikrobiologického hľadiska je potrebné zmes použiť ihneď po pridaní aditív k emulzii SMOFlipid. Ak sa zmes nepoužije ihneď, za uchovávanie počas používania a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2-8°C, pokiaľ neboli aditíva pridané za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


SMOFlipid

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k Rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/10564


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


SMOFlipid


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


1000 ml infúznej intravenóznej emulzie obsahuje:

Čistený sójový olej 60 g

Triglyceridy so stredne dlhým reťazcom 60 g

Čistený olivový olej 50 g

Rybí olej obohatený o omega -3-kyseliny 30 g


Celková energia: 8,4 MJ/l (= 2000 kcal/l)

pH približne 8

Osmolalita: približne 380 mosmol/kg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Infúzna intravenózna emulzia.

Biela homogénna emulzia.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Zdroj energie, esenciálnych mastných kyselín a omega-3 mastných kyselín pre pacientov ako súčasť režimu parenterálnej výživy, keď perorálny príjem alebo enterálna výživa nie je možná, nedostatočná alebo kontraindikovaná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Schopnosť pacienta eliminovať podaný tuk, definuje dávku a rýchlosť podávania, pozri časť 4.4.


Dospelí:


Zvyčajná dávka je 1 – 2 g tuku/kg/deň, čo zodpovedá rýchlosti podávania 5 – 10 ml/kg/deň.

Odporúčaná rýchlosť infúzie je 0,125 g tuku/kg/hodinu, čo zodpovedá 0,63 ml emulzie SMOFlipid/kg/hodinu a dávkovanie nesmie prekročiť 0,15 g tuku/kg/hodinu, čo zodpovedá 0,75 ml SMOFlipidu/kg/hodinu.


Novorodenci a dojčatá


Počiatočná dávka má byť v rozmedzí 0,5 ‑ 1,0 g tuku/kg telesnej hmotnosti/deň s následným zvyšovaním o 0,5 ‑ 1,0 g tuku/kg telesnej hmotnosti/deň až 3,0 g tuku/kg telesnej hmotnosti/deň.


Odporúča sa neprekračovať dennú dávku 3 g tuku/kg telesnej hmotnosti/deň, čo zodpovedá 15 ml SMOFlipidu/kg telesnej hmotnosti/deň.


Rýchlosť infúzie nemá presiahnuť 0,125 g tuku/kg telesnej hmotnosti/hod.

U predčasne narodených novorodencov a novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou sa má SMOFlipid podávať infúziou nepretržite po dobu približne 24 hodín.


Deti


Odporúča sa neprekračovať dennú dávku 3 g tuku/kg telesnej hmotnosti/deň, čo zodpovedá 15 ml SMOFlipidu/kg telesnej hmotnosti/deň.


Denná dávka sa má zvyšovať postupne v priebehu prvého týždňa podávania.


Rýchlosť infúzie nemá presiahnuť 0,15 g tuku/kg telesnej hmotnosti/hod.


Spôsob podávania:

Intravenózne podanie do periférnej alebo centrálnej žily.


4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na rybie, vaječné, sójové bielkoviny, bielkoviny burských orechov (arašidov) alebo na ktorékoľvek liečivo alebo pomocnú látku.

- Ťažká forma hyperlipidémie.

- Ťažké insuficiencia pečene.

- Závažné poruchy zrážanlivosti krvi.

- Závažná renálna insuficiencia bez možnosti dialýzy alebo hemofiltrácie.

- Akútny šok.

- Všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: akútny pľúcny edém, hyperhydratácia, dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť.

- Nestabilizované klinické stavy (napr. ťažké poúrazové stavy, nekompenzovaný diabetes mellitus, akútny infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, embólia, metabolická acidóza, ťažká sepsa a hypotonická dehydratácia).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Schopnosť eliminovať tuk je individuálna a preto musí byť monitorovaná podľa zvyčajných klinických postupov. Vo všeobecnosti sa na hodnotenie schopnosti eliminácie používa kontrola hladiny triglyceridov. Špeciálna opatrnosť je potrebná u pacientov s výrazným rizikom hyperlipidémie (napr. u pacientov s vysokým dávkovaním lipidov, so závažnou sepsou a u dojčiat s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou). Koncentrácia triglyceridov v sére zvyčajne nesmie počas podávania infúzie prekročiť 3 mmol/l. Ak sérové alebo plazmatické koncentrácie triglyceridov presiahnu počas infúzie a po infúzii 3 mmol/l, je potrebné zvážiť zníženie dávkovania alebo ukončenie podávania lipidovej emulzie. Predávkovanie môže vyvolať syndróm preťaženia tukmi, pozri časť 4.8.


V súčasnosti existuje málo skúsenosti s podávaním emulzie SMOFlipid dlhšie ako 14 dní.


Tento liek obsahuje sójový olej, rybí olej a vaječné fosfolipidy, ktoré môžu v zriedkavých prípadoch spôsobovať alergické reakcie. Skrížená alergická reakcia sa pozorovala medzi sójovými bôbmi a burskými orechmi (arašidmi).


SMOFlipid je potrebné podávať opatrne pri zhoršenom metabolizme lipidov, ktorý sa môže vyskytnúť u pacientov so zlyhaním obličiek, diabetes mellitus, pankreatitídou, narušenou funkciou pečene, hypertyreoidizmom a sepsou.


Klinické údaje u pacientov s diabetes mellitus alebo obličkovým zlyhaním sú obmedzené.


Podávanie mastných kyselín so stredným reťazcom môže vyvolať metabolickú acidózu. Toto riziko je vo veľkej miere eliminované súčasným podávaním mastných kyselín s dlhým reťazcom, ktoré sa nachádzajú v emulzii SMOFlipid. Súčasné podanie cukrov znižuje riziko metabolickej acidózy. Preto sa odporúča simultánne podávať roztoky cukrov alebo roztoky aminokyselín, ktoré obsahujú cukry. Je potrebné pravidelne kontrolovať laboratórne vyšetrenia, ktoré sa zvyčajne používajú pri intravenóznej výžive. Sú to: glykémia, hepatálne testy, acidobázická rovnováha, bilancia tekutín, kompletný krvný obraz a sérové elektrolyty.


Pri výskyte akýchkoľvek znakov alebo príznakov anafylaktickej reakcie (ako horúčka, triaška, ekzantém alebo dyspnoe) sa musí podávanie roztoku okamžite prerušiť.


SMOFlipid sa má podávať opatrne novorodencom a predčasne narodeným novorodencom s hyperbilirubinémiou a prípadmi pulmonálnej hypertenzie. U novorodencov, predovšetkým predčasne narodených novorodencov na dlhodobej parenterálnej výžive sa majú sledovať počty krvných doštičiek, testy pečeňovej funkcie a sérové triglyceridy.


Vysoké hladiny lipidov v plazme môžu interferovať s niektorými laboratórnymi vyšetreniami krvi, napr. hemoglobínu.


Zvyčajne sa má vyhýbať pridaniu liekov alebo liečiv k emulzii SMOFflipid, pokiaľ nie je známa ich kompatibilita (pozri časť 6.2 a 6.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


Heparín podávaný v klinických dávkach vyvoláva prechodné zvýšenie uvoľňovania lipoproteínovej lipázy do obehu. Toto môže spočiatku vyvolať zvýšenú plazmatickú lipolýzu, s prechodným zníženým klírensu triglyceridov.


Sójový olej obsahuje prirodzený vitamín K1. Obsah v emulzii SMOFlipid je však tak malý, že sa nedá očakávať signifikantný vplyv na proces zrážania krvi u pacientov liečených kumarínovými derivátmi.


 1. Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o gravidných alebo dojčiacich ženách vystavených účinkom SMOFlipidu. Nie sú k dispozícii štúdie reprodukčnej toxicity u zvierat. Počas gravidity a laktácie môže byť potrebná parenterálna výživa. SMOFlipid sa môže podávať gravidným a dojčiacim ženám len po starostlivej úvahe.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú počas podávania tukových emulzií:


Časté

(≥1/100 až <1/10)

Menej časté

(≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé

(≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (≤1/10 000)

Poruchy dýchacej

sústavy, hrudníka a mediastínaDyspnoea


Gastrointestinálne poruchy


nechutenstvo, nauzea, vracanieCievne poruchyhypotenzia

hypertenzia


Celkové poruchy

a reakcie v mieste

podania

mierne zvýšenie telesnej teploty


triaška

reakcie z precitlivenosti (napr. anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie, kožná vyrážka, žihľavka, sčervenenie pokožky, bolesť hlavy), pocit chladu alebo tepla,

bledosť, cyanóza,

bolesť krku, chrbta, kostí, hrudníka a bedier


Poruchy reprodukčného

systému a prsníkov
priapizmus


Pri výskyte uvedených nežiaducich účinkov alebo ak je hodnota triglyceridov v sére pri podávaní SMOFlipidu vyššia ako 3 mmol/l, musí sa podávanie tukovej emulzie zastaviť alebo ak je podávanie nevyhnutné podať tukovú emulziu v redukovanej dávke.

SMOFlipid musí byť vždy súčasťou kompletnej parenterálnej výživy, vrátane aminokyselín a cukrov. Nauzea, vracanie a hyperglykémia sú symptómy, ktoré súvisia so stavom, na ktorý je parenterálna výživa indikovaná, no niekedy môžu súvisieť s parenterálnou výživou.


Aby sa predišlo škodlivým účinkom zvýšených hladín triglyceridov a glukózy v sére, je potrebné monitorovanie oboch parametrov.


Syndróm preťaženia tukom:


Narušená schopnosť eliminovať triglyceridy môže viesť k vzniku „Syndrómu preťaženia tukom“, ktorý môže byť spôsobený predávkovaním. Z týchto dôvodov musia byť sledované možné znaky metabolického preťaženia. Príčina môže byť genetická (individuálne rozdielny metabolizmus) alebo metabolizmus tuku môže byť ovplyvnený aktuálnym alebo predchádzajúcim ochorením. Syndróm sa tiež môže objaviť pri závažnej hypertriglyceridémii, dokonca aj pri odporúčanej rýchlosti infúzie no aj v súvislosti s náhlym zhoršením klinického stavu pacienta, napr. pri zhoršení funkcie obličiek alebo infekcii. Syndróm preťaženia tukom je charakterizovaný hyperlipémiou, horúčkou, tukovou infiltráciou, hepatomegáliou s alebo bez ikteru, splenomegáliou, anémiou, leukopéniou, trombocytopéniou, poruchami koagulácie, hemolýzou, retikulocytózou, patologickými funkčnými pečeňovými testami a bezvedomím.

Symptómy sú zvyčajne reverzibilné, ak sa podávanie infúzie s obsahom tuku preruší.

Ak sa vyskytnú symptómy preťaženia tukmi, infúzia SMOFlipidu sa musí prerušiť.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie, ktoré vedie k syndrómu preťaženia tukom, sa vyskytuje ako výsledok príliš rýchleho podávania tukovej emulzie alebo chronicky, pri odporúčaných rýchlostiach infúzie v súvislosti so zmenou klinického stavu pacienta, napr. poruche obličkových funkcií alebo infekcii.


Predávkovanie môže vyvolať nežiaduce účinky (pozri časť 4.8). V týchto prípadoch sa musí podávanie tukovej emulzie zastaviť alebo ak je podávanie nevyhnutné pokračovať so zníženým dávkovaním.


5 Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: roztoky na parenterálnu výživu, tukové emulzie

ATC kód: B05BA02


Tuková emulzia má veľkosť častíc a biologické vlastnosti podobné endogénnym chylomikrónom. Zložky emulzie SMOFlipid: sójový olej, triglyceridy so stredným reťazcom, olivový a rybí olej majú, okrem ich energetickej zložky, vlastné farmakodynamické vlastnosti.


Sójový olej má vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín. Najvyššiu koncentráciu má omega-6-mastná kyselina, kyselina linolová (približne 55 – 60%). Alfa-linolénová kyselina, omega-3 mastná kyselina tvoria asi 8 %. Táto časť tukovej emulzie SMOFlipid poskytuje potrebné množstvo esenciálnych mastných kyselín.


Mastné kysliny so stredným reťazcom sa rýchlo oxidujú a poskytujú organizmu okamžite dostupnú energiu.


Olivový olej poskytuje predovšetkým energiu vo forme mono-nenasýtených mastných kyselín, ktoré sú menej náchylné na peroxidáciu, než zodpovedajúce množstvo poly-nenasýtených mastných kyselín.


Pre rybí olej je typický vysoký obsah eikózapentaénovej kyseliny (EPA) a dokózahexaénovej kyseliny (DHA). DHA je dôležitou štrukturálnou zložkou bunkových membrán, kým EPA je prekurzorom eikózanoidov ako sú prostaglandíny, tromboxánya leukotriény.


Vitamín E chráni nenasýtené mastné kyseliny pred lipidovou peroxidáciou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Jednotlivé triglyceridy majú rôzny klírens, ale SMOFlipid ako zmes je eliminovaný rýchlejšie ako triglyceridy s dlhým reťazcom (LTC) s nízkou hladinou triglyceridov počas podávania tukovej emulzie. Zo všetkých zložiek má najpomalší klírens olivový olej (často krát nižší ako LTC) a najrýchlejší triglyceridy so stredne dlhým reťazcom. Rybí olej v zmesi s LCT má rovnaký klírens ako LCT samotné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách založených na sledovaní toxicity jednorazovej a opakovanej dávky a genotoxicity emulzie SMOFlipidu, sa nezistili žiadne iné vedľajšie účinky než tie, ktoré sa dali očakávať po podaní vysokých dávok tukov. Pri štúdii lokálnej tolerancie na králikoch, sa zistila ľahká a prechodná zápalová reakcia po intraarteriálnom, paravenóznom alebo podkožnom podaní Po intramuskulárnom podaní sa pozorovala stredne ťažká prechodná zápalová reakcia a u niektorých zvierat vznikla nekróza tkaniva.


Pri testovaní na morčatách (maximizačný test) rybí olej vyvolal stredne ťažký stupeň kožnej senzibilizácie. Pri štúdiách systémovej antigenicity sa nezistili dôkazy o anafylaktickom potenciály rybieho oleja.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Vaječné fosfolipidy

Glycerol

Nátriumoleát

Hydroxid sodný na úpravu pH

Tokoferolacetát alfa

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3. Čas použiteľnosti


2 roky.


Čas použiteľnosti po otvorení:

Chemická a fyzikálna stabilita počas používania je 24 hodín pri 25°C. Z mikrobiologického hľadiska musí byť emulzia použitá ihneď. Ak nie je použitá ihneď, za uchovávanie počas používania a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a nemalo by to byť dlhšie ako 24 hodín pri 2-8°C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25oC. Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávanie po zmiešaní:

Z mikrobiologického hľadiska je potrebné zmes použiť ihneď po pridaní aditív k emulzii SMOFlipid. Ak sa zmes nepoužije ihneď, za uchovávanie počas používania a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a nemalo by to byť dlhšie ako 24 hodín pri 2-8°C s výnimkou, že aditíva boli pridané na mieste s kontrolovanými a validovanými aseptickými podmienkami.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Sklenené fľaše(typ II, bezfarebné, gumený uzáver).


Excel vak. Excel vak pozostáva z vnútorného vaku (primárny obal) s vonkajším vreckom. Molekulové sito a integrátor integrity je vložený medzi vnútorný vak a vonkajšie vrecko.

- Vnútorný excel vak sa skladá z poly(propylén/etylén) kopolyméru, termoplastického elastoméru a kopolyesteru.

- Vonkajšie ochranné vrecko je zložené z polypropyléntereftalátu a polyolefínu alebo polyetyléntereftalátu, polyolefínu a etylén-vinylalkohol-kopolyméru (EVOH)

- Molekulové sito je polymérové vrecúško naplnené práškovým železom.

- Indikátor integrity je roztok citlivý na kyslík v polymérovom vrecúšku.

Vonkajšie vrecko, molekulové sito a indikátor je potrebné po otvorení vonkajšieho vrecka zlikvidovať. Ak indikátor integrity (OxalretTM) reagoval s voľným kyslíkom a zmenil farbu z bezfarebnej na čiernu je vonkajšie vrecko poškodené.


Veľkosť balenia:

Sklenená fľaša: 100 ml, 250 ml, 500 ml10x100ml, 10x250ml, 10x500ml

Excel vak:100 ml, 250 ml, 500 ml 10x100ml, 10x250ml, 12x500m


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Emulziu použite len v prípade, ak je homogénna.

Pre Excel vak: Indikátor integrity sa musí skontrolovať pred odstránením vonkajšieho vrecka. Ak je indikátor čierny, kyslík prenikol cez vonkajšie vrecko a liek sa musí zlikvidovať.Pred podaním emulziu vizuálne skontrolujte, či nedošlo k oddeleniu fáz. Ubezpečte sa, že emulzia pred podaním infúzie nevykazuje žiadne prejavy separácie fáz. Len na jednorazové použitie. Nepoužitá emulzia sa musí zlikvidovať.


6.7 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Emulziu použite len v prípade, ak je homogénna.

Pred podaním ju vizuálne skontrolujte, či nedošlo k oddeleniu fáz. Ubezpečte sa, že emulzia pred podaním infúzie nevykazuje žiadne prejavy separácie fáz.

Len na jednorazové použitie. Nepoužitá emulzia sa musí zlikvidovať.


Aditíva:

Na prípravu zmesí „All-In-One“ na celkovú parenterálnu výživu je možné miešať emulziu SMOFlipid s aminokyselinami, glukózou a roztokmi elektrolytov za aseptických podmienok.


Informácie o kompatibilite s rôznymi aditívami a dĺžke uchovávania rôznych zmesí sú dostupné na vyžiadanie u držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Aditíva je potrebné pridávať asepticky.

Akékoľvek zvyšky po infúzii sa musia zlikvidovať.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala, Švédsko


8. Registračné číslo


76/0070/05-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


31.03.2005


10. Dátum revízie textu


Október 2009


SMOFlipid