+ ipil.sk

Sobycombi 5 mg/5 mg tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Sobycombi 5 mg/5 mg tablety

Sobycombi 5 mg/10 mg tablety

Sobycombi 10 mg/5 mg tablety

Sobycombi 10 mg/10 mg tablety


bisoprololiumfumarát, amlodipíniumbesilát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sobycombia na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sobycombi

3. Ako užívať Sobycombi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sobycombi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sobycombia na čo sa používa


Sobycombi obsahuje dve účinné látky – bisoprolol a amlodipín.


Sobycombije určený na liečbu vysokého krvného tlaku a/alebo ochorenia srdca (stabilnej ischemickej choroby srdca) u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní samostatnými liečivami bisoprololom a amlodipínom podávanými súčasne v rovnakých dávkach ako sú v kombinovanom prípravku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sobycombi


Neužívajte Sobycombi:

- ak ste alergický na bisoprolol, amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), alebo na ktoréhokoľvek iného blokátora vápnikového kanála. Môže sa to prejaviť svrbením, začervenaním kože alebo ťažkosťami pri dýchaní.

- v prípade závažnej astmy alebo chronického ochorenia pľúc.

- vprípade závažných problémov s prúdením krvi v končatinách (ako je Raynaudov syndróm), ktoré môžu spôsobiť tŕpnutie, blednutie alebo modranie prstov na rukách a nohách.

- vprípade neliečeného feochromocytómu, čo je zriedkavý nádor nadobličiek.

- pri metabolickej acidóze, čo je stav, pri ktorom sa v krvi nachádza veľa kyseliny.

- pri akútnom srdcovom zlyhaní.

- pri zhoršujúcom sa srdcovom zlyhávaní vyžadujúcom vnútrožilové podanie liekov zvyšujúcich silu kontrakcie (sťahu) srdca.

- pri pomalej frekvencii tepu srdca.

- pri nízkom krvnom tlaku.

- pri určitých srdcových ochoreniach spôsobujúcich veľmi pomalý tlkot srdca alebo nepravidelnú srdcovú činnosť.

- v prípade kardiogénneho šoku, čo je akútny závažný stav srdca spôsobujúci nízky tlak krvi a obehové zlyhanie (zlyhanie cirkulácie krvi).

- ak máte zúženú aortálnu srdcovú chlopňu (stenózu aorty) alebo kardiogénny šok (stav, pri ktorom srdce nie je schopné zabezpečiť telu dostatočný prívod krvi).

- pri srdcovom zlyhaní po prekonanom srdcovom infarkte.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Sobycombi, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte alebo ste mali niektorý z nasledujúcich stavov, informujte o tom vášho lekára:

- Cukrovka (diabetes).

- Prísna diéta.

- Určité srdcové ochorenia ako sú poruchy srdcového rytmu alebo závažná bolesť na hrudníku v pokoji (Prinzmetalova angína pektoris).

- Problémy s pečeňou alebo obličkami.

- Menej závažné problémy s prekrvením končatín.

- Menej závažná astma alebo chronické ochorenie pľúc.

- Šupinaté kožné vyrážky (psoriáza) v minulosti.

- Nádor drene nadobličiek (feochromocytóm).

- Poruchy štítnej žľazy.

- Nedávny srdcový infarkt.

- Srdcové zlyhanie.

- Závažné zvýšenie krvného tlaku (hypertenzná kríza).


Okrem toho, oznámte svojmu lekárovi, ak plánujete podstúpiť:

 • desenzibilizačnú liečbu (napríklad na prevenciu sennej nádchy), pretože Sobycombi môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu alergickej reakcie, alebo takáto reakcia môže mať vážnejší priebeh,

 • anestéziu (podanie narkózy) (napríklad pri operácii), pretože Sobycombi môže ovplyvniť reakciu vášho tela na túto situáciu.


Deti a dospievajúci

Sobycombi sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov, pretože prínosy a riziká tejto liečby neboli skúmané v tejto vekovej skupine pacientov.


Iné lieky a Sobycombi

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte nasledujúce lieky spolu so Sobycombi bez konzultácie so svojim lekárom:

 • niektoré lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku, angíny pektoris alebo nepravidelného srdcového rytmu (blokátory vápnikových kanálov ako sú verapamil a diltiazem).

 • niektoré lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku ako sú klonidín, metyldopa, moxonidín, rilmenidín. Neprestaňte však užívať tieto lieky bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom.


Pred začatím užívania nasledovných liekov v kombinácii so Sobycombi sa poraďte so svojím lekárom; Sobycombi môže ovplyvniť účinok alebo byť ovplyvnený účinkom iných liekov, alebo váš lekár bude možno musieť častejšie kontrolovať váš zdravotný stav:

 • niektoré lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo angíny pektoris (blokátory vápnikových kanálov dihydropyridínového typu ako je felodipín).

 • niektoré lieky používané na liečbu nepravidelného alebo abnormálneho srdcového rytmu (antiarytmiká I. triedy ako sú chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón).

 • niektoré lieky používané na liečbu nepravidelného alebo abnormálneho srdcového rytmu (antiarytmiká III. triedy ako je amiodarón).

 • lokálne používané betablokátory (ako timolol vo forme očných kvapiek určený na liečbu glaukómu).

 • niektoré lieky používané na liečbu napríklad Alzheimerovej choroby alebo glaukómu (zeleného glaukómu) (parasympatomimetiká ako je takrín alebo karbachol) alebo lieky používané na liečbu akútnych problémov so srdcom (sympatomimetiká ako je izoprenalín a dobutamín).

 • lieky na liečbu cukrovky, vrátane inzulínu.

 • anestetiká (používané napr. počas operácie na miestne alebo celkové znecitlivenie).

 • digoxín, používaný na liečbu srdcového zlyhania.

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) používané na liečbu artritídy (zápal kĺbov), bolesti alebo zápalu (napríklad ibuprofen alebo diklofenak).

 • akýkoľvek liek, ktorý môže znižovať tlak krvi ako želaný alebo neželaný účinok, ako sú antihypertenzíva (lieky na liečbu vysokého krvného tlaku), niektoré lieky na liečbu depresie (tricyklické antidepresíva ako imipramín alebo amitriptylín), niektoré lieky na liečbu epilepsie alebo používané počas narkózy (barbituráty ako je fenobarbital) alebo niektoré lieky na liečbu duševných porúch charakterizovaných stratou kontaktu s realitou (fenotiazíny ako je levomepromazín).

 • meflochín, ktorý sa používa na prevenciu alebo liečbu malárie.

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu depresie nazývané inhibítory monoaminooxidázy (okrem inhibítorov MAO typu B) ako je moklobemid.

 • ketokonazol, itrakonazol (liečivá na liečbu hubových infekcií).

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteáz používané na liečbu infekcie HIV).

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká).

 • ľubovník bodkovaný (hypericum perforatum).

 • verapamil, diltiazem (liečivá na liečbu srdcových ochorení).

 • simvastatín (liečivo na zníženie cholesterolu v krvi).


Sobycombi môže znížiť váš krvný tlak dokonca aj vtedy, ak už užívate iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku.


Tehotenstvo a dojčenie

Existuje riziko, že užívanie Sobycombi počas tehotenstva môže ublížiť vášmu dieťaťu. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Bezpečnosť použitia amlodipínu u ľudí počas tehotenstva nebola stanovená. Ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, musíte to oznámiť vášmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Sobycombi.


Dojčenie

Nie je známe, či bisoprolol alebo amlodipín prechádza do materského mlieka. Preto sa počas liečby liekom Sobycombi dojčenie neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Sobycombi môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje v závislosti od toho, ako dobre znášate liek. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, ak vám tablety vyvolávajú nutkanie na vracanie, závraty alebo únavu, alebo vám spôsobujú bolesť hlavy, ale okamžite kontaktujte svojho lekára.


 1. Ako užívať Sobycombi


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka Sobycombi je jedna tableta raz denne.


Tabletu užite ráno, zapite ju malým množstvom vody, s jedlom alebo bez jedla. Tabletu nedrvte ani nehryzte.


Je dôležité pokračovať v užívaní tabliet Sobycombi. Nečakajte, kým sa vám tablety minú pred návštevou svojho lekára.


Deliaca ryha (ak je prítomná) nie je určená na rozlomenie tablety.


Ak užijete viac Sobycombi, ako máte

Ak ste užili viac tabliet Sobycombi, ako ste mali, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Užitie väčšieho počtu tabliet môže spôsobiť zníženie vášho krvného tlaku na nízku alebo dokonca až na nebezpečne nízku úroveň. Môžete pociťovať závrat, točenie hlavy, mdloby alebo slabosť. Ak je pokles krvného tlaku dosť závažný, môže dôjsť ku šoku. Vaša koža môže byť chladná a vlhká a môžete stratiť vedomie. Príznaky predávkovania môžu tiež zahŕňať spomalenú frekvenciu srdca, závažné ťažkosti s dýchaním alebo tras (z dôvodu zníženej hladiny cukru v krvi). Ak užijete príliš veľa tabliet Sobycombi, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Sobycombi

Neznepokojujte sa. Ak zabudnete užiť tabletu, zabudnutú dávku úplne vynechajte. Užite vašu zvyčajnú dávku nasledujúce ráno. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Sobycombi

Nikdy neprestaňte užívať Sobycombi bez odporúčania vášho lekára. Vaše ochorenie sa môže vrátiť alebo výrazne zhoršiť, ak váš liek prestanete užívať skôr, ako vám to odporučí lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najvážnejšie vedľajšie účinky súvisia s funkciou srdca:

 • spomalenie frekvencie srdca (môže postihnúť viac ako 1 z 10 osôb)

 • zhoršenie srdcového zlyhania (môže postihnúť až 1 z 10 osôb)

 • pomalý alebo nepravidelný tlkot srdca (môže postihnúť až 1 zo 100 osôb)


Okamžite navštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.


 • Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní;

 • Opuch očných viečok, tváre alebo pier;

 • Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní;

 • Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, silné svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov‑Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie;

 • Srdcový záchvat, poruchy srdcového rytmu;

 • Zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle.


Ak budete pociťovať závrat alebo slabosť alebo budete mať dýchacie ťažkosti, kontaktujte, prosím, čo najskôr svojho lekára.


BISOPROLOL


Časté: postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100

 • závrat, bolesť hlavy,

 • pocit chladu a strata citlivosti v rukách a nohách,

 • žalúdočné alebo črevné ťažkosti ako je nevoľnosť, vracanie, hnačka alebo zápcha.


Menej časté: postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000

 • poruchy spánku,

 • depresia,

 • pomalý tlkot srdca,

 • nízky tlak krvi,

 • problémy s dýchaním u pacientov s astmou alebo chronickým ochorením pľúc,

 • svalová slabosť, svalové kŕče,

 • únava, pocit slabosti.


Zriedkavé: postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000

 • problémy so sluchom,

 • alergická nádcha,

 • zníženie tvorby sĺz,

 • zápal pečene, ktorý môže spôsobiť zožltnutie kože alebo očných bielok,

 • odchýlky niektorých výsledkov vyšetrenia hladín tukov v krvi alebo pečeňových funkcií od normálu,

 • alergii podobné reakcie ako svrbenie, sčervenanie, vyrážka,

 • porucha erekcie,

 • nočné mory, halucinácie,

 • mdloby.


Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000

 • podráždenie a začervenanie očí (konjunktivitída),

 • vypadávanie vlasov,

 • objavenie sa alebo zhoršenie šupinatej kožnej vyrážky (psoriáza); psoriáze podobné vyrážky.


AMLODIPÍN


Hlásené boli nasledujúce časté vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte vášho lekára.


Časté: postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100

 • bolesť hlavy, závrat, ospalosť (zvlášť na začiatku liečby),

 • začervenanie (nával tepla),

 • bolesti brucha, nutkanie na vracanie (nauzea),

 • opuch členkov (edém), únava.


Ostatné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené, sú zahrnuté v nasledujúcom zozname. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Menej časté: postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť,

 • palpitácie (uvedomovanie si vlastného tlkotu srdca),

 • tras, poruchy chuti, mdloby, slabosť,

 • znížená citlivosť alebo pocit pichania v končatinách, strata vnímania bolesti,

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach,

 • nízky tlak krvi,

 • kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída),

 • porucha činnosti čriev, hnačka, zápcha, tráviace ťažkosti, sucho v ústach, vracanie,

 • vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, zmeny sfarbenia pokožky,

 • ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení,

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov,

 • slabosť, bolesť, celková nevoľnosť,

 • bolesti kĺbov alebo svalov, svalové kŕče, bolesti chrbta,

 • nárast alebo pokles telesnej hmotnosti.


Zriedkavé: postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000

 • zmätenosť.


Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako1 užívateľa z 10 000

 • znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek),

 • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia),

 • ochorenie nervov, ktoré môže spôsobiť slabosť, pichanie alebo zníženú citlivosť na dotyk,

 • kašeľ, opuch ďasien,

 • nadúvanie brucha (gastritída),

 • poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov,

 • zvýšené napätie vo svaloch,

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou,

 • citlivosť na svetlo,

 • poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Sobycombi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sobycombi obsahuje

 • Liečivá sú bisoprololiumfumarát a amlodipíniumbesilát.

Sobycombi 5 mg/5 mg tablety

Každá tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu a 5 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).

Sobycombi 5 mg/10 mg tablety

Každá tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu a 10 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).

Sobycombi 10 mg/5 mg tablety

Každá tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu a 5 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).

Sobycombi 10 mg/10 mg tablety

Každá tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu a 10 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).


 • Ďalšie zložky (pomocné látky) sú mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ karboxymetylškrobu (typu A), koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát (E572)


Ako vyzerá Sobycombi a obsah balenia

5 mg/5 mg tablety:biele, okrúhle, obojstranne vypuklé tablety so skosenými hranami (priemer: 6,7–7,1 mm, hrúbka: 3,0–5,0 mm).

5 mg/10 mg tablety:biele, okrúhle, mierne obojstranne vypuklé tablety so skosenými hranami a s vyrazeným CS na jednej strane (priemer: 10,0–10,2 mm, hrúbka: 3,4–5,0 mm).

10 mg/5 mg tablety:biele, oválne, obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane (dĺžka: 13,0–13,3 mm, šírka: 8 mm, hrúbka: 3,4–5,0 mm). Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

10 mg/10 mg tablety:biele, okrúhle, mierne obojstranne vypuklé tablety so skosenými hranami a s deliacou ryhou na jednej strane (priemer: 10,0–10,2 mm, hrúbka: 3,4–5,0 mm). Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.


Sobycombi tablety sú dostupné v škatuľkách po 28, 30, 56, 60, 84 a 90 tabliet v blistroch.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobcovia:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko

Собикомби 5 mg/5 mg таблетки

Собикомби 5 mg/10 mg таблетки

Собикомби 10 mg/5 mg таблетки

Собикомби 10 mg/10 mg таблетки

Estónsko

Sobycombi

Maďarsko

Sobycombi 5 mg/5 mg tabletta

Sobycombi 5 mg/10 mg tabletta

Sobycombi 10 mg/5 mg tabletta

Sobycombi 10 mg/10 mg tabletta

Poľsko

Sobycombi

Rumunsko

Sobycombi 5 mg/5 mg comprimate

Sobycombi 5 mg/10 mg comprimate

Sobycombi 10 mg/5 mg comprimate

Sobycombi 10 mg/10 mg comprimate

Slovensko

Sobycombi 5 mg/5 mg tablety

Sobycombi 5 mg/10 mg tablety

Sobycombi 10 mg/5 mg tablety

Sobycombi 10 mg/10 mg tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.


8


Sobycombi 5 mg/5 mg tablety

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Sobycombi 5 mg/5 mg tablety

Sobycombi 5 mg/10 mg tablety

Sobycombi 10 mg/5 mg tablety

Sobycombi 10 mg/10 mg tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Sobycombi 5 mg/5 mg tablety

Každá tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu a 5 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).


Sobycombi 5 mg/10 mg tablety

Každá tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu a 10 mg amlodipínu (vo forme

amlodipíniumbesilátu).


Sobycombi 10 mg/5 mg tablety

Každá tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu a 5 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).


Sobycombi 10 mg/10 mg tablety

Každá tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu a 10 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


5 mg/5 mg tablety:Biele, okrúhle, obojstranne vypuklé tablety so skosenými hranami (priemer: 6,7–7,1 mm, hrúbka: 3,0–5,0 mm).

5 mg/10 mg tablety:Biele, okrúhle, mierne obojstranne vypuklé tablety so skosenými hranami a s vyrazeným CS na jednej strane (priemer: 10,0–10,2 mm, hrúbka: 3,4–5,0 mm).

10 mg/5 mg tablety:Biele, oválne, obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane (dĺžka: 13,0–13,3 mm, šírka: 8 mm, hrúbka: 3,4–5,0 mm). Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

10 mg/10 mg tablety:Biele, okrúhle, mierne obojstranne vypuklé tablety so skosenými hranami a s deliacou ryhou na jednej strane (priemer: 10,0–10,2 mm, hrúbka: 3,4–5,0 mm). Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikácie


Sobycombi je indikovaný ako substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní s bisoprololom a amlodipínom, podávanými súbežne v rovnakých dávkových hladinách, aké sú v kombinácii.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Sobycombi je jedna tableta denne.


Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia.


Pred zmenou liečby na Sobycombi majú byť pacienti kontrolovaní stabilnými dávkami jednotlivých zložiek užívanými v rovnakom čase. Dávka Sobycombi má byť stanovená podľa dávok jednotlivých zložiek kombinácie v čase zmeny.


Ak je z akéhokoľvek dôvodu požadovaná zmena dávkovania ktorejkoľvek účinnej látky nachádzajúcej sa vo fixnej kombinácii (napr. novo diagnostikované súvisiace ochorenie, zmena zdravotného stavu pacienta alebo z dôvodu liekových interakcií), majú sa na určenie dávkovania použiť opäť samostatné liečivá.


Náhle prerušenie liečby sa neodporúča, keďže môže viesť k akútnemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.


Starší pacienti


Nie je požadovaná úprava dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek


U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je úprava dávky potrebná.


Amlodipín sa nedá odstrániť dialýzou. Dialyzovaným pacientom sa amlodipín má podávať zvlášť opatrne (pozri časť 4.4).


Pri závažnej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) denná dávka bisoprololu nesmie prekročiť 10 mg.


Porucha funkcie pečene


Odporúčané dávkovanie nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Farmakokinetika amlodipínu nebola študovaná pri závažnej poruche funkcie pečene. Pri závažnej poruche funkcie pečene denná dávka bisoprololu nesmie prekročiť 10 mg.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Sobycombi sa u detí vo veku do 18 rokov doteraz nestanovovala.

Použitie Sobycombi sa neodporúča u pacientov vo veku do 18 rokov.


Spôsob podávania

Sobycombi tablety sa majú užívať ráno s jedlom alebo bez jedla. Majú sa prehltnúť a zapiť tekutinou a nesmú sa hrýzť.


4.3 Kontraindikácie


Súvisiace s bisoprololom:

 • akútne srdcové zlyhanie alebo počas epizód dekompenzácie srdcového zlyhania, ktoré vyžaduje i.v. inotropnú terapiu,

 • kardiogénny šok,

 • AV blok druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),

 • syndróm chorého sínusu („sick sinus“ syndróm),

 • sinoatriálna blokáda,

 • symptomatická bradykardia,

 • symptomatická hypotenzia,

 • závažná bronchiálna astma alebo závažná chronická obštrukčná choroba pľúc,

 • ťažké formy periférneho artériového okluzívneho ochorenia alebo ťažké formy Raynaudovho syndrómu,

 • neliečený feochromocytóm (pozri časť 4.4),

 • metabolická acidóza.


Súvisiace s amlodipínom:

 • závažná hypotenzia,

 • šok (vrátane kardiogénneho šoku),

 • obštrukcia výtoku z ľavej srdcovej komory (napr. pokročilý stupeň aortálnej stenózy),

 • hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu.


Súvisiace so Sobycombi:

- Precitlivenosť na bisoprolol, amlodipín, dihydropyridínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Predovšetkým u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba so Sobycombi, kvôli zložke bisoprololu, náhle prerušená, pokiaľ to nie je jasne indikované, pretože náhle prerušenie liečby môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu srdca.


Začatie a ukončovanie liečby so Sobycombi si vyžaduje, pokiaľ ide o bisoprolol, pravidelné monitorovanie.


Sobycombi sa musí užívať s opatrnosťou, vzhľadom na zložku bisoprololu, pri:

 • bronchospazme (bronchiálnej astme, obštrukčných chorobách dýchacích ciest).

 • diabete mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi; symptómy hypoglykémie môžu byť maskované.

 • prísnom hladovaní.

 • prebiehajúcej desenzibilizačnej liečbe. Podobne ako iné betablokátory, bisoprolol môže zvýšiť senzitivitu na alergény a taktiež závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemusí mať vždy očakávaný terapeutický prínos.

 • AV blokáde I. stupňa.

 • Prinzmetallovej angíne.

 • periférnej arteriálnej okluzívnej chorobe. K zhoršeniu symptómov môže dôjsť najmä na začiatku liečby.

 • celkovej anestézii.


Kombinácia bisoprololu s blokátormi kalciových kanálov typu verapamil alebo diltiazem, s antiarytmikami I. triedy a s centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami sa vo všeobecnosti neodporúča; ďalšie informácie nájdete v časti 4.5.


Pacienti podstupujúci celkovú anestéziu

U pacientov, ktorí sa chystajú podstúpiť operáciu pod celkovou anestéziou, betablokáda redukuje výskyt arytmií a myokardiálnych ischémií pri zavedení anestézie a intubácii a v pooperačnom období. V súčasnosti sa odporúča perioperatívne udržanie betablokády. Anestéziológ musí byť oboznámený o betablokáde z dôvodu možnej interakcie s inými liekmi, ktorá môže vyústiť do bradyarytmie, oslabenia reflexnej tachykardie a zníženia reakčnej schopnosti kompenzovať stratu krvi. Ak je potrebné liečbu betablokátorom pred operáciou prerušiť, táto liečba sa má postupne znižovať a ukončiť približne 48 hodín pred anestéziou.


Pacienti s bronchiálnou astmou alebo inými chronickými obštrukčnými pľúcnymi chorobami

Pri bronchiálnej astme alebo iných chronických obštrukčných pľúcnych chorobách, ktoré môžu spôsobovať symptómy, je potrebné súbežne podávať bronchodilatačnú liečbu. U pacientov s astmou sa môže príležitostne vyskytnúť zvýšenie odporu dýchacích ciest, preto môže byť nutné zvýšenie dávky β2-mimetík.


Pacienti so psoriázou

Pacientom so psoriázou alebo s anamnézou psoriázy je možné podať betablokátory (napr. bisoprolol) len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.


Pacienti s feochromocytómom

Pacientom s feochromocytómom sa bisoprolol môže podať až po blokáde alfa-receptorov.


Tyreotoxikóza

Počas liečby bisoprololom môžu byť maskované symptómy tyreotoxikózy.


Hypertenzná kríza

Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze nebola stanovená.


Pacienti so srdcovým zlyhaním

Pacienti so srdcovým zlyhaním majú byť liečení s opatrnosťou vzhľadom na zložku amlodipín. V dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (III. a IV. stupňa podľa NYHA) bol hlásený vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine liečenej amlodipínom ako v skupine s placebom. Blokátory kalciových kanálov vrátane amlodipínu majú byť užívané s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, pretože môžu zvyšovať riziko výskytu kardiovaskulárnej príhody v budúcnosti a mortalitu.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Biologický polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Podávanie amlodipínu sa má preto začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a pri začatí liečby ako aj pri zvyšovaní dávky treba postupovať s opatrnosťou. Pomalá titrácia dávky a starostlivé sledovanie môžu byť potrebné u pacientov s ťažkou

poruchou funkcie pečene.


Použitie pri renálnom zlyhávaní

U takýchto pacientov sa môžu používať normálne dávky amlodipínu. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie súvisiace s bisoprololom:


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


Blokátory kalciových kanálov typu verapamil a v menšom rozsahu typu diltiazem: negatívny vplyv na kontraktilitu a atrioventrikulárne vedenie. Intravenózne podávanie verapamilu u pacientov s liečbou beta-blokátormi môže viesť k ťažkej hypotenzii a atrioventrikulárnej blokáde.


Centrálne pôsobiace antihypertenzíva ako sú klonidín a iné (napr. metyldopa, moxonidín, rilmenidín): súbežným užívaním centrálne pôsobiacich antihypertenzív sa môže zhoršiť srdcové zlyhanie v dôsledku zníženia centrálneho sympatického tonusu (spomalenie frekvencie srdcovej činnosti a zníženie srdcového minútového objemu, vazodilatácia). Náhle ukončenie liečby, najmä ak predchádza ukončeniu liečby betablokátormi, môže spôsobiť zvýšenie rizika „spätnej hypertenzie“.


Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť


Blokátory kalciových kanálov dihydropyridínového typu, ako sú felodipín a amlodipín: súbežným podávaním môže dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie a nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršovania funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so zlyhaním srdca.


Antiarytmiká I. triedy (napr. chinidín, dizopyramid; lidokaín, fenytoín; flekainid, propafenón): môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu negatívneho inotropného účinku.


Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón): môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia.


Lokálne betablokátory (napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.


Parasympatomimetiká: súbežné užívanie môže viesť k predĺženiu času atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu rizika bradykardie.


Inzulín a perorálne antidiabetiká: zosilnenie účinku znižujúceho hladinu cukru v krvi. Blokáda β-adrenoreceptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.


Anestetiká: potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (ďalšie informácie o celkovej anestézii nájdete v časti 4.4).


Srdcové glykozidy: zníženie frekvencie srdca, predĺženie času atrioventrikulárneho vedenia.


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID): NSAID môžu znížiť hypotenzný účinok bisoprololu.


β-sympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín): kombinácia s bisoprololom môže vzájomne znížiť účinky oboch liekov.


Sympatomimetiká, ktoré aktivujú β- aj α-adrenoreceptory (napr. noradrenalín, adrenalín): kombináciou s bisoprololom môže dôjsť k prejavu účinkov týchto liekov na zúženie krvných ciev prostredníctvom α-adrenoreceptorov, vedúcich k zvýšeniu krvného tlaku. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych β-blokátorov.


Súbežné užívanie s antihypertenzívami, ako aj s inými liekmi, ktoré môžu znižovať krvný tlak (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny), môže zvýšiť riziko hypotenzie.


Kombinácie, ktoré sa majú zvážiť


Meflochín: zvýšené riziko bradykardie.


Inhibítory monoaminooxidázy (okrem MAO-B inhibítorov): zvýšený hypotenzný účinok betablokátorov, ale aj zvýšenie rizika hypertenznej krízy.


Interakcie súvisiace s amlodipínom:


Účinky iných liekov na amlodipín


Inhibítory CYP3A4: Súbežné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz, azolovými antimykotikami, makrolidmi, ako sú erytromycín alebo klaritromycín, verapamilom alebo diltiazemom) môže zapríčiniť signifikantné zvýšenie expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike sa môže prejaviť u starších pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické monitorovanie a úprava dávky.


Induktory CYP3A4: K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súbežné užívanie s induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, ľubovníkom bodkovaným) môže znížiť plazmatické koncentrácie amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi CYP3A4 používať s opatrnosťou.


Účinky amlodipínu na iné lieky


Účinky amlodipínu na zníženie tlaku krvi sa sčítavajú s účinkami iných antihypertenzív znižujúcich tlak krvi.


V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.


Simvastatín: Súbežné podávanie viacnásobných dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu viedlo k 77 % zvýšeniu expozície simvastatínu v porovnaní so samotným simvastatínom. Dávka simvastatínu sa má obmedziť na 20 mg denne u pacientov liečených amlodipínom.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Použitie Sobycombi počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak nie je bezpečnejšia alternatíva a ak samotné ochorenie predstavuje väčšie riziko pre matku a plod.


Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Betablokátory vo všeobecnosti znižujú placentárnu perfúziu, čo sa dáva do súvislosti s retardáciou rastu, intrauterinnou smrťou, potratom alebo predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba betablokátormi, preferujú sa β1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.


Bisoprolol sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Ak je liečba bisoprololom nevyhnutná, má sa monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. V prípade nežiaducich účinkov na graviditu alebo na plod je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec sa musí starostlivo monitorovať. Príznaky hypoglykémie a bradykardie sa zvyčajne vyskytujú počas prvých 3 dní.


Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3).

Použitie počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.


Laktácia

Dojčenie sa počas podávania Sobycombi neodporúča. Nie je známe, či sa bisoprolol alebo amlodipín vylučujú do materského mlieka.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanála boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii u potkanov boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Sobycombi môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


V štúdii u pacientov s koronárnou chorobou srdca bisoprolol nezhoršil schopnosť viesť vozidlá. Avšak, keďže sú prítomné individuálne rozdiely v reakciách na liečivo, môže sa vyskytnúť zhoršenie schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Toto je potrebné zvážiť najmä pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom požití alkoholu.


Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nutkaním na vracanie, ich schopnosť reagovať môže byť narušená. Odporúča sa opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


 • Veľmi časté (≥ 1/10),

 • Časté (≥ 1/100 až < 1/10),

 • Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),

 • Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000),

 • Veľmi zriedkavé (< 1/10 000),

 • Neznáme (nie je možné stanoviť z dostupných údajov).


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke


Trieda orgánových systémov

(MedDRA)

Nežiaduce účinky

Frekvencia výskytu


Bisoprolol

Amlodipín

Poruchy krvi a lymfatického systému

Leukocytopénia, trombocytopénia

-

veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie

-

veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Hyperglykémia

-

veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

Poruchy spánku (insomnia), depresia

menej časté

menej časté

Nočné mory, halucinácie

zriedkavé

-

Zmeny nálady (vrátane úzkosti)

-

menej časté

Zmätenosť

-

zriedkavé

Poruchy nervového systému

Závrat, bolesť hlavy

časté

časté

Synkopa

zriedkavé

menej časté

Somnolencia

-

časté

Tremor, dysgeúzia, hypestézia, parestézia

-

menej časté

Zvýšený svalový tonus,

periférna neuropatia

-

veľmi zriedkavé

Poruchy oka

Zníženie tvorby sĺz (zvážiť u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky)

zriedkavé

-

Konjunktivitída

veľmi zriedkavé

-

Poruchy videnia (vrátane diplopie)

-

menej časté

Poruchy ucha a labyrintu

Zhoršenie sluchu

zriedkavé

-

Tinnitus

-

menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Bradykardia

menej časté

-

Zhoršenie srdcového zlyhania

menej časté

-

Poruchy AV vedenia vzruchu

menej časté

-

Palpitácie

-

menej časté

Infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a fibrilácie predsiení)

-

veľmi zriedkavé

Poruchy ciev

Pocit chladu alebo necitlivosti v končatinách

časté

-

Začervenanie

-

časté

Hypotenzia

menej časté

menej časté

Vaskulitída

-

veľmi zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo obštrukčnou chorobou dýchacích ciest v anamnéze

menej časté

-

Alergická rinitída

zriedkavé

-

Dyspnoe, rinitída

-

menej časté

Kašeľ

-

veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Vracanie, porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy)

časté

menej časté

Abdominálna bolesť

-

časté

Nauzea

časté

časté

Dyspepsia, sucho v ústach

-

menej časté

Pankreatitída, gastritída, hyperplázia gingívy

-

veľmi zriedkavé

Poruchy pečene a žlčových ciest

Hepatitída

zriedkavé

veľmi zriedkavé

Žltačka, zvýšenie hepatálnych enzýmov (väčšinou v spojení s cholestázou)

-

veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Hypersenzitívne reakcie (svrbenie, nával tepla)

zriedkavé

-

Alopécia (betablokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu alebo indukovať psoriáze podobné vyrážky)

veľmi zriedkavé

menej časté

Purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, pruritus, exantém

-

menej časté

Angioedém, multiformný erytém, urtikária, exfoliatívna dermatitída, Stevensov‑Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita

-

veľmi zriedkavé

Vyrážka

zriedkavé

menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalová slabosť

menej časté

-

Opuch členkov

-

časté

Artralgia, myalgia, bolesti chrbta

-

menej časté

Svalové kŕče

menej časté

menej časté

Poruchy obličiek a močových ciest

Ťažkosti pri močení, nočné močenie, zvýšená frekvencia močenia

-

menej časté

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Erektilná dysfunkcia ( impotencia)

zriedkavé

menej časté

Gynekomastia

-

menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia

menej časté

menej časté

Únava

časté

časté

Edém

-

časté

Bolesť chrbta, bolesť, celková nevoľnosť

-

menej časté

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšené hladiny triglyceridov, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (ALT, AST)

zriedkavé

-

zvýšenie telesnej hmotnosti,

zníženie telesnej hmotnosti

-

menej časté


Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu počas liečby amlodipínom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

Pri predávkovaní (napr. denná dávka 15 mg namiesto 7,5 mg) bola hlásená AV blokáda tretieho stupňa, bradykardia a závraty. Najčastejšie príznaky, ktoré možno očakávať pri predávkovaní betablokátorom, sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna kardiálna insuficiencia a hypoglykémia. Dosiaľ bolo hlásených len niekoľko prípadov predávkovania bisoprololom (maximum: 2 000 mg) u pacientov trpiacich hypertenziou a/alebo koronárnou chorobou srdca s prejavom bradykardie a/alebo hypotenziou; všetci pacienti sa uzdravili. V senzitivite na jednu vysokú dávku bisoprololu sú veľké individuálne odchýlky a pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví.


Dostupné údaje naznačujú, že veľké predávkovanie amlodipínom môže viesť k excesívnej periférnej vazodilatácii a možnej reflexnej tachykardii. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne predĺžená systémová hypotenzia vrátane šoku s následnou smrťou.


Liečba

Ak dôjde k predávkovaniu, liečba Sobycombi sa má prerušiť a má sa poskytnúť podporná symptomatická liečba. Na základe farmakologických účinkov a odporúčaní pre iné betablokátory je potrebné v prípade klinických prejavov zvážiť nasledujúce všeobecné opatrenia.


Bradykardia: podať intravenózne atropín. Ak je odpoveď neadekvátna, opatrne možno podať izoprenalín alebo iný liek s pozitívnym chronotropným účinkom. Za určitých okolností môže byť potrebná transvenózna implantácia kardiostimulátora.


Hypotenzia: podať intravenózne tekutiny a vazopresory. Užitočné sa javí intravenózne podanie glukagónu. Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním amlodipínom vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podpornú starostlivosť vrátane častého monitorovania funkcie srdca a pľúc, zvýšenú polohu končatín, sledovanie objemu tekutín v obehu a diurézy. Vazokonstrikčné látky môžu pomôcť udržať cievny tonus a tlak krvi, ak ich podanie nie je kontraindikované. Kalciumglukonát aplikovaný intravenózne môže pomôcť zrušiť účinky blokády kalciových kanálov.


AV blokáda (druhého alebo tretieho stupňa): pacientov je potrebné starostlivo monitorovať, podať izoprenalín v infúzii alebo transvenózne zaviesť kardiostimulátor.


Akútne zhoršenie srdcového zlyhania: podať i.v. diuretiká, inotropné látky, vazodilatačné lieky.


Bronchospazmus: podať bronchodilatačnú liečbu ako napr. izoprenalín, β2-sympatikomimetiká a/alebo aminofylín.


Hypoglykémia: podať i.v. glukózu.


V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. Ukázalo sa, že požitie aktívneho uhlia zdravými dobrovoľníkmi do 2 hodín po podaní amlodipínu 10 mg znížilo rýchlosť absorpcie amlodipínu.

Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný. Keďže sa amlodipín extenzívne viaže na bielkoviny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola účinná.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Betablokátory; Selektívne betablokátory a iné antihypertenzíva,

ATC kód: C07FB07.


Bisoprolol


Bisoprolol je vysoko β1selektívny blokátor adrenoreceptorov, bez vnútornej sympatomimetickej a klinicky relevantnej membránu stabilizujúcej aktivity. Má len nízku afinitu k β2-receptorom hladkých svalov priedušiek a ciev, ako aj k β2-receptorom spojených s reguláciou metabolizmu. Preto u bisoprololu vo všeobecnosti neočakávame ovplyvnenie odporu dýchacích ciest a ovplyvnenie metabolických účinkov sprostredkovaných β2-receptormi. Jeho β1-selektivita siaha až za terapeutické rozmedzie dávok.


Pri akútnom podaní u pacientov s koronárnou chorobou srdca bez chronického srdcového zlyhania, bisoprolol znižuje frekvenciu srdca a vývrhový objem, a tým znižuje minútový objem srdca a spotrebu kyslíka. Pri chronickom podávaní sa úvodná zvýšená periférna rezistencia znižuje.


Amlodipín


Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov zo skupiny dihydropyridínov (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov ciev a srdcovej svaloviny.


Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný účinok na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu od symptómov angíny pektoris nie je úplne známy, ale amlodipín redukuje celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledovnými účinkami:


 1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a potrebu kyslíka.


 1. Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa aj dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka myokardu u pacientov so spazmom koronárnych artérií (Prinzmetalova alebo variantná angína).


U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého 24‑hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s angínou pektoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas schopnosti vykonávať fyzickú záťaž, časový interval do vzniku anginóznych ťažkostí a čas do objaveniasa 1‑milimetrovej depresie ST segmentu a znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania tabliet nitroglycerínu.


Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, cukrovkou a dnou.


Farmakodynamické účinky kombinovaného prípravku


Táto kombinácia umožňuje zvýšenie antihypertenznej účinnosti komplementárnym mechanizmom účinku dvoch aktívnych zložiek: vazoselektívny účinok blokátora kalciového kanála amlodipínu (zníženie periférnej rezistencie) a kardioselektívny účinok betablokátora bisoprololu (zníženie srdcového výdaja).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia, distribúcia


Bisoprolol

Bisoprolol sa po perorálnom podaní absorbuje a má biologickú dostupnosť približne 90 %.

Distribučný objem je 3,5 l/kg. Väzba bisoprololu na plazmatické bielkoviny je približne 30 %.


Amlodipín

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva, pričom maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6 – 12 hodín po užití dávky. Odhaduje sa, že absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64 – 80 %.

Distribučný objem je približne 21 l/kg. Výsledky štúdií in vitroukazujú, že približne 97,5 % cirkulujúceho amlodipínu je naviazané na plazmatické bielkoviny. Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená súčasným príjmom potravy.


Biotransformácia, eliminácia


Bisoprolol

Bisoprolol sa z organizmu vylučuje dvoma cestami. 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylučujú obličkami. Zvyšných 50 % sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Úplný klírens je približne 15 l/h. Polčas v plazme v trvaní 10-12 hodín poskytuje 24 hodinový účinok pri dávkovaní jedenkrát denne.


Amlodipín

Konečný eliminačný plazmatický polčas je asi 35 ‑ 50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu jedenkrát denne. Amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity, pričom približne 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Linearita/nelinearita


Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávislá od veku.


Pacienti s poruchou funkcie pečene a obličiek

Keďže eliminácia bisoprololu prebieha v obličkách a v pečeni v rovnakej miere, nie je potrebná úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličkovou nedostatočnosťou.


K dispozícii sú veľmi obmedzené klinické údaje týkajúce sa podávania amlodipínu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pacienti s pečeňovou nedostatočnosťou majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) približne o 40 ‑ 60 %.


Použitie u starších pacientov

Čas na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens amlodipínu má tendenciu sa znižovať, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) a predĺženiu eliminačného polčasu u starších pacientov. Zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie eliminačného polčasu u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním bolo v rozsahu, aký sa očakával vzhľadom na vek skúmanej skupiny pacientov.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Bisoprolol

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Ako iné betablokátory, bisoprolol bol pri vysokých dávkach toxický pre matku (znížený príjem jedla a znížená telesná hmotnosť) a embryo/plod (zvýšená incidencia rezorpcií, znížená pôrodná hmotnosť potomka, retardácia fyzického vývoja), ale nebol teratogénny.


Amlodipín

Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50‑krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.


Poškodenie fertility

Nebol zaznamenaný žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8‑násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatíd a Sertoliho podporných buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.


*Prerátané na pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza (E460)

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Magnéziumstearát (E572)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blister (OPA/Alu/PVC-Alu fólia): 28, 30, 56, 60, 84 a 90 tabliet v škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Krka d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Sobycombi 5 mg/5 mg tablety:58/0251/14-S

Sobycombi 5 mg/10 mg tablety:58/0252/14-S

Sobycombi 10 mg/5 mg tablety:58/0253/14-S

Sobycombi 10 mg/10 mg tablety:58/0254/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU14


Sobycombi 5 mg/5 mg tablety