+ ipil.sk

SOLIAN 100 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/02540


Písomná informácia pre používateľa


SOLIAN 100 mgtablety

SOLIAN 200 mg tablety

SOLIAN 400 mgfilmom obalené tablety

amisulprid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám.Nedávajte ho nikomu inému.Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Solian a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Solian

3. Ako užívať Solian

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Solian

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Solian a na čo sa používa


Solian je liek, ktorý ovplyvňuje činnosť nervových buniek, ktorá je sprostredkovaná dopamínom (antipsychotikum, psychofarmakum, neuroleptikum). Táto látka je dôležitá pre reguláciu nervovej činnosti, ktorá býva porušená pri rôznych duševných chorobách napr. pri schizofrénii. Solian pôsobí hlavne v tých častiach mozgu, ktoré majú bezprostredný vzťah ku vzniku duševných porúch. Táto vlastnosť Solianu je jeho prednosťou.

Solian sa používa pri liečbe akútnej a chronickej schizofrénie. Pôsobí veľmi dobre na tzv. pozitívne príznaky schizofrénie (klamlivé predstavy, halucinácie, poruchy myslenia, nepokoj, podozrievavosť), ale aj na tzv. negatívne príznaky (citová otupenosť, úzkosť, sociálne a citové stiahnutie, pocity viny, poruchy nálady, depresie).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Solian


Neužívajte Solian

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte nádorové ochorenie, ktoré vedie k poruche vylučovania hormónu prolaktínu (napr. hypofyzárny prolaktinóm a rakovina prsníka),

- ak máte nádorové ochorenie drene nadobličiek,

- ak dojčíte,

- deti do veku 12 rokov (obdobie začínajúcej puberty) nemajú užívať Solian a u dospievajúcich do 18 rokov sa jeho používanie neodporúča,

- ak užívate levodopu (liek na liečbu Parkinsonovej choroby).


Upozornenia a opatrenia

U starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou, ktorí sú liečení antipsychotikami (lieky, ktoré sa používajú na liečbu psychóz), je zvýšené riziko smrti.

V súvislosti s užívaním antipsychotík sa zaznamenali prípady venóznej trombembólie (stav charakterizovaný vznikom krvnej zrazeniny v určitom mieste krvného obehu a jeho následným vniknutím do pľúc), niekedy smrteľné. Preto je pri užívaní Solianu u pacientov s rizikovými faktormi pre trombembólie potrebná opatrnosť.

Po náhlom ukončení liečby vysokými dávkami liekov užívaných na liečbu ťažkých duševných ochorení (antipsychotík) sa zaznamenali abstinenčné príznaky, vrátane nevoľnosti, vracania a nespavosti. Môže dôjsť k opätovnému výskytu psychotických symptómov a pri amisulpride sa objavili mimovoľné pohybové poruchy, ako napríklad akatízia (chorobná neposednosť), dystónia (porucha napätia svalstva) a dyskinéza (rytmické mimovoľné pohyby). Odporúča sa preto postupné ukončenie liečby.

V súvislosti s užívaním antipsychotík, vrátane amisulpridu, sa zaznamenal pokles počtu bielych krviniek (leukopénia, neutropénia, agranulocytóza). Neobjasnené infekcie a horúčka môžu byť prejavom porúch v zložení krvi a vyžadujú si okamžité krvné vyšetrenie.

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


Iné lieky a Solian

Účinok amisulpridu a účinky iných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Solianu súčasne:

 • s inými liekmi pôsobiacimi na centrálny nervový systém (lieky proti bolesti, lieky užívané na ukľudnenie, na odstránenie strachu, na spanie),

 • s liekmi na liečbu alergie,

 • s liekmi na zníženie krvného tlaku,

 • s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (interval na zázname elektrokardiogramu).


Solian a alkohol

Alkohol môže zosilniť účinky Solianu na centrálny nervový systém. Počas užívania tohto lieku sa neodporúča požívať alkohol.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Liek sa neodporúča počas tehotenstva okrem prípadov, keď prínos preváži možné riziko.

Nasledujúce príznaky sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali amisulprid: trasenie, napätie svalov a/alebo svalová slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a kŕmením. Ak sa u vášho bábätka objaví niektorý z týchto príznakov, mali by ste kontaktovať svojho lekára.


Solian nesmú užívať ženy počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Solian môže spôsobiť ospanlivosť a tak nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť a koordináciu pohybov (riadenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach). Možnosť vykonávať tieto činnosti je potrebné konzultovať s lekárom.


3. Ako užívať Solian


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Pri stavoch s pozitívnymi príznakmi (napríklad klamlivé predstavy a presvedčenia, halucinácie) sa odporúča perorálna dávka (ústami) v intervale 400 - 800 mg/deň.

V individuálnych prípadoch môže lekár dávku zvýšiť na 1200 mg/deň. Vyššie dávky sa neodporúčajú.

Dávkovanie lekár upraví podľa vašej odpovede na liečbu a udržiavaciu liečbu nastavení na najnižšiu účinnú dávku.

Pri stavoch s negatívnymi príznakmi (napríklad citová otupenosť, nedostatok slovného prejavu, nedostatok motivácie) sa odporúčajú dávky v intervale 50 - 300 mg/deň.

Solian sa môže užívať raz denne perorálne, ak dávka neprekračuje 300 mg. Vyššiu dávku je potrebné rozdeliť na dve i viac samostatných dávok. Tablety sa prehĺtajú celé, nerozhryznuté.


Ak užijete viac Solianu, ako máte

Skúsenosti s predávkovaním amisulpridom sú obmedzené. Zistilo sa zosilnenie účinkov lieku, ktoré zahŕňa ospanlivosť a útlm, prípadné poruchy vedomia, zníženie krvného tlaku a nechcené pohyby. Smrteľné následky boli zaznamenané najmä v kombinácii s inými psychotropnými látkami (látky, ktoré majú vplyv na duševný stav).

V prípade akútneho predávkovania je potrebné brať do úvahy možnosť súčasného užitia aj iných látok. V takomto prípade je potrebné o situácii informovať aj ošetrujúceho lekára. Musí sa začať sledovanie pacienta s kontrolou životných funkcií.


4. Možné vedľajšie účinky


Vedľajšie účinky boli zoradené podľa frekvencie výskytu použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Údaje z klinických štúdií

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené v kontrolovaných klinických štúdiách. Je potrebné poznamenať, že v niektorých prípadoch môže byť ťažké odlíšiť nežiaduce účinky od príznakov existujúceho ochorenia.


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: môžu sa vyskytnúť príznaky parkinsonizmu: tras, stuhnutosť, znížená pohyblivosť, zvýšené slinenie, chorobná neposednosť, porucha normálnych pohybov. Tieto príznaky sú pri optimálnom dávkovaní zvyčajne mierne a ak sa vám podajú antiparkinsoniká (lieky používané na liečbu parkinsonizmu - tlmia pôsobenie acetylcholínu v mozgu a zvyšujú pôsobenie dopamínu) bez prerušenia podávania amisulpridu, čiastočne vratné. Výskyt týchto príznakov je závislý od vašej dávky a zostáva veľmi nízky, ak je vaša dávka 50 – 300 mg/deň a prevažujú u vás negatívne príznaky.

Časté: Pri krátkodobom užívaní sa môže objaviť náhla porucha normálnych pohybov (stŕpnutie šije, abnormálne pohyby niektorých očných svalov, intenzívne stiahnutie čeľustí). Ak sa vám podajú antiparkinsoniká, bez prerušenia podávania amisulpridu, je vratná. Ospanlivosť.

Menej časté: Bol zistený výskyt tzv. tardívnej dyskinézy charakterizovanej rytmickými, mimovoľnými pohybmi najmä jazyka a/alebo tváre, obyčajne pri dlhodobom podávaní. Ak sa vám podajú antiparkinsoniká, v tomto prípade budú neúčinné alebo môžu vyvolať zhoršenie príznakov.

Záchvaty (epileptické).


Psychické poruchy:

Časté: Nespavosť, úzkosť, nepokoj, porucha orgazmu (pohlavného vyvrcholenia).


Poruchy žalúdočno-črevného traktu:

Časté: Zápcha, pocit choroby, vracanie, sucho v ústach.


Poruchy endokrinného systému:

Časté: Amisulprid vyvoláva zvýšenie plazmatických hladín hormónu prolaktínu, vratné po vysadení lieku. Dôsledkom môže byť galaktorea (tvorba a vylučovanie mlieka mliečnou žľazou mimo obdobia dojčenia), vynechanie menštruácie, zväčšenie prsných žliaz u mužov, bolestivosť prsníkov a neschopnosť dosiahnuť erekciu potrebnú pre pohlavný styk.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Menej časté: Zvýšený obsah cukru (glukózy) v krvi.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti, poruchy ciev:

Časté: Nízky krvný tlak.

Menej časté: Spomalenie činnosti srdca.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Časté: Zvýšenie telesnej hmotnosti.

Menej časté: Zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, najmä transamináz.


Poruchy imunitního systému:

Menej časté: Alergické reakcie.


Údaje získané po uvedení lieku na trh

Prostredníctvom spontánnych hlásení boli zaznamenané ďalšie prípady nasledujúcich nežiaducich účinkov:


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Neznáma frekvencia:Pokles počtu bielych krviniek (leukopénia, neutropénia, agranulocytóza).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáma frekvencia: Poruchy normálneho zloženia krvných tukov (hypertriglyceridémia a hypercholesterolémia)


Psychické poruchy:

Neznáma frekvencia: Zmätenosť


Poruchy nervového systému:

Neznáma frekvencia: Neuroleptický malígny syndróm (zvýšená teplota, neobvyklá svalová stuhnutosť a poruchy vedomia súčasne so zvýšeným potením a zrýchlením srdcového rytmu), ktorý môže byť komplikáciou so smrteľnými následkami.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Neznáma frekvencia:Predĺženie QT intervalu (zmena EKG) a poruchy rytmu srdcových komôr, ako napríklad nepravidelný rytmus srdca známy ako torsades de pointes, ktoré môžu vyústiť do zastavenia srdca a náhlej smrti.


Poruchy ciev:

Neznáma frekvencia:Venózna trombembólia, vrátane pľúcnej embólie (vznik útvaru v krvnom riečišti, ktorý sa dostane do pľúcneho riečišťa a upchá ho), niekedy smrteľnej a hlboká žilová trombóza ( tvorba krvných zrazenín v žilách).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Neznáma frekvencia: Angioedém (náhly opuch podkožného tkaniva), žihľavka.


Stavy v tehotenstve, v šestonedelí a v novorodeneckom období

Neznáma frekvencia:Novorodenecký syndróm z vysadenia.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Solian


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Solian obsahuje


Liečivo:

Solian 100 mg tablety: amisulprid 100 mg v jednej tablete,

Solian 200 mg tablety: amisulprid 200 mg v jednej tablete,

Solian 400 mg filmom obalené tablety: amisulprid 400 mg v jednej filmom obalenej tablete.


Pomocné látky:

Solian100 mg, 200 mg tablety:

sodná soľ karboxymetylškrobu, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát.


Solian 400 mg filmom obalené tablety:

sodná soľ karboxymetylškrobu, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát, makrogolstearát, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Solian a obsah balenia

Solian 100 mg tablety: 30, 60, 90 alebo 150 tabliet.

Solian 200 mg tablety: 30, 60, 90 alebo 150 tabliet.

Solian 400 mg filmom obalené tablety: 30, 60, 90 alebo 150 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.


SOLIAN 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/02540


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


SOLIAN 100 mg

SOLIAN 200 mg

SOLIAN 400 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Solian 100 mg tablety

amisulprid 100 mg v jednej tablete


Solian 200 mg tablety

amisulprid 200 mg v jednej tablete


Solian 400 mg filmom obalené tablety

amisulprid 400 mg v jednej filmom obalenej tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Solian100 mg, Solian200 mg: tableta

Solian400 mg: filmom obalená tableta


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Amisulprid je indikovaný na liečbu akútnej a chronickej schizofrénie:

 • produktívne symptómy s bludmi, halucináciami, poruchami myslenia, hostilitou a paranojou,

 • primárne negatívne symptómy (deficitný syndróm) s plochou afektivitou, emotivitou a sociálnym zlyhávaním.


Amisulprid tiež upravuje sekundárne negatívne symptómy u produktívnych stavov, rovnako aj poruchy afektivity, ako je depresívna nálada.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


 • U produktívnych stavov sa odporúča perorálna dávka v rozmedzí 400 - 800 mg/deň. V individuálnych prípadoch je možné dávku zvýšiť na 1200 mg/deň. Dávky nad 1200 mg/deň neboli z hľadiska bezpečnosti dostatočne hodnotené, preto sa nemajú podávať. Na začiatku liečby sa nevyžaduje špecifická titrácia dávky. Dávky majú byť upravené podľa individuálnej odpovede pacienta. Udržiavacia liečba sa má nastaviť ako najnižšia účinná dávka.

 • U primárne negatívnych syndrómov (deficitný syndróm) sa odporúčajú dávky v rozmedzí 50 - 300 mg/deň. Dávky sa majú prispôsobiť individuálne.

 • Amisulprid sa môže podávať raz denne perorálnou cestou do dávky 400 mg, vyššie dávky sa majú rozdeliť do 2 dávok.

 • Starší pacienti: bezpečnosť amisulpridu sa hodnotila u obmedzeného počtu starších pacientov. Amisulprid sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou z dôvodu možného rizika hypotenzie a sedácie. Zníženie dávky môže byť tiež potrebné vzhľadom na renálnu insuficienciu.

 • Deti: účinnosť a bezpečnosť amisulpridu nebola potvrdená u dospievajúcich vo veku od 12 do 18 rokov. K dispozícii sú len obmedzené údaje o použití amisulpridu u dospievajúcich so schizofréniou. Preto sa použitie amisulpridu u dospievajúcich vo veku od 12 do 18 rokov neodporúča, u detí je amisulprid až do veku 12 rokov kontraindikovaný, pretože jeho bezpečnosť zatiaľ nebola potvrdená (pozri časť 4.3).

 • Renálna insuficiencia: amisulprid sa vylučuje obličkami. V prípade renálnej insuficiencie sa má dávka redukovať na 1/2 u pacientov s klírensom kreatinínu medzi 30-60 ml/min a na 1/3 u pacientov s klírensom kreatinínu medzi 10-30 ml/min. Keďže neexistujú skúsenosti u pacientov s ťažkým renálnym poškodením (klírens 10 ml/min) odporúča sa zvýšená opatrnosť u týchto pacientov (pozri časť 4.4).

 • Pečeňová insuficiencia: vzhľadom na pomalú metabolizáciu v pečeni sa nemusí dávka redukovať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súčasné prolaktín-dependentné nádorové ochorenie (napr. prolaktinóm hypofýzy či rakovina prsníka).

Feochromocytóm.

Deti do veku 12 rokov (obdobie začínajúcej puberty). Udospievajúcich do 18 rokov sa používanie amisulpridu neodporúča.

Laktácia.

Kombinácia s levodopou (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


 • Rovnako ako u ostatných neuroleptík, môže sa objaviť neuroleptický malígny syndróm, komplikácia s možnými smrteľnými následkami, ktorý je charakterizovaný hypertermiou, svalovou rigiditou, vegetatívnou nestabilitou, a zvýšenou hladinou CPK. V prípade hypertermie, najmä pri vysokých denných dávkach, sa má podávanie všetkých antipsychotík vrátane amisulpridu prerušiť.

 • Rovnako ako pri iných antidopaminergných látkach, je potrebná vyššia opatrnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorú môže amisulprid zhoršovať. Amisulprid sa má podávať len ak je neuroleptická liečba nevyhnutná.

 • Predĺženie QT intervalu

Pri predpisovaní amisulpridu pacientom so známym srdcovocievnym ochorením alebo ak majú v rodinnej anamnéze predĺženie QT intervalu, je nutná opatrnosť a je potrebné vyhnúť sa súčasnému užívaniu amisulpridu s neuroleptikami.

 • Mŕtvica:

V randomizovaných klinických štúdiách v porovnaní s placebom, vykonaných na populácii starších pacientov s demenciou a liečených niektorými atypickými antipsychotikami sa pozorovalo 3-násobné zvýšenie rizika cerebrovaskulárnych udalostí. Mechanizmus zvýšenia tohto rizika nie je známy. Nemožno vylúčiť zvýšenie rizika pri iných antipsychotikách alebo inej populácii pacientov. Amisulprid sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi mŕtvice.

 • Starší pacienti s demenciou:

U starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou, ktorí sú liečení antipsychotikami, je zvýšené riziko smrti. Analýzy sedemnástich placebom-kontrolovaných štúdií (modus trvania 10 týždňov), prevažne u pacientov užívajúcich atypické antipsychotiká, odhalili 1,6 až 1,7-násobne väčšie riziko smrti u pacientov liečených liekmi ako u pacientov užívajúcich placebo. Počas priebehu typickej 10-týždňovej kontrolovanej štúdie nastala smrť u približne 4,5 % liekmi liečených pacientov, kým v skupine s placebom nastala u 2,6 % pacientov.

Aj keď sa príčiny smrti, ku ktorým došlo počas klinických skúšaní s atypickými antipsychotikami líšili, najčastejšie boli buď kardiovaskulárneho (napr. zlyhanie srdca, náhla smrť) alebo infekčného charakteru (napr. pneumónia). Observačné štúdie naznačujú, že podobne ako atypické antipsychotiká, aj liečba s konvenčnými antipsychotikami môže zvyšovať úmrtnosť. Rozsah, v ktorom môžu byť zistenia zvýšenej mortality v observačných štúdiách pripísané antipsychotikám, a nie niektorým vlastnostiam pacientov, nie je jasný.

 • Venózna trombembólia:

V súvislosti s užívaním antipsychotík boli zaznamenané prípady venóznej trombembólie (VTE), niekedy smrteľné. Vzhľadom na to, že u pacientov liečených antipsychotikami sú často prítomné získané rizikové faktory VTE, je nutné identifikovať všetky možné rizikové faktory pred a počas liečby Solianom a majú sa vykonať všetky preventívne opatrenia. Pri užívaní Solianu u pacientov s rizikovými faktormi pre trombembóliu je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.8).

 • U pacientov liečených niektorými atypickými antipsychotikami, vrátane amisulpridu, bola hlásená hyperglykémia, preto sa má u pacientov s preukázanou diagnózou diabetes mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes, ktorí sa už začali liečiť amisulpridom, vhodne monitorovať glykémia.

 • Amisulprid môže znižovať prah epileptických záchvatov. Preto je potrebné dôsledné sledovanie pacientov s epilepsiou.

 • Amisulprid sa vylučuje obličkami. V prípade renálnej insuficiencie sa má znížiť dávka alebo zvážiť prerušenie liečby (pozri časť 4.2).

 • Zvláštnu pozornosť pri podaní amisulpridu, tak ako pri iných neuroleptikách, si vyžadujú starší pacienti vzhľadom na riziko hypotenzie a útlmu. Zníženie dávky môže byť tiež potrebné vzhľadom na renálnu insuficienciu.

 • Po náhlom ukončení podávania vysokých dávok antipsychotík sa zaznamenali abstinenčné príznaky, vrátane nevoľnosti, vracania a nespavosti. Môže dôjsť k opätovnému výskytu psychotických symptómov a pri amisulpride sa objavili mimovoľné pohybové poruchy (ako napríklad akatízia, dystónia a dyskinéza). Odporúča sa preto postupné ukončenie liečby.

 • V súvislosti s antipsychotikami, vrátane amisulpridu, sa zaznamenala leukopénia, neutropénia a agranulocytóza. Neobjasnené infekcie alebo horúčka môžu byť prejavom krvných dyskrázií (pozri časť 4.8) a vyžadujú okamžité hematologické vyšetrenie.

 • Laktóza:

Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie

 • Levodopa: vzájomný antagonizmus účinkov medzi levodopou a neuroleptikami. Amisulprid môže brániť účinok agonistov dopamínu, napr. bromokriptínu, ropirinolu.


Neodporúčané kombinácie

 • Amisulprid môže zvyšovať centrálne účinky alkoholu.


Kombinácie, ktoré treba zvážiť

 • Lieky tlmiace CNS vrátane narkotík, analgetík, sedatívnych H1 antihistaminík, barbiturátov, benzodiazepínov a ďalších anxiolytík, klonidínu a jeho derivátov.

 • Antihypertenzíva a ostatné lieky znižujúce krvný tlak.

 • Opatrnosť sa odporúča pri predpisovaní amisulpridu spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval napr. antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, disopyramid) a antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón, sotalol), niektoré antihistaminiká, niektoré iné antipsychotiká a niektoré antimalariká (napr. meflochín) (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Amisulprid nepreukázal reprodukčnú toxicitu na zvieratách. Bola pozorovaná znížená fertilita spojená s farmakologickým účinkom lieku (prostredníctvom prolaktínu). Neboli zistené žiadne teratogénne účinky amisulpridu.

K dispozícii sú limitované klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku amisulpridu. Preto bezpečnosť amisulpridu počas tehotenstva u človeka nebola potvrdená. Užívanie lieku počas gravidity sa neodporúča, iba ak prínos preváži možné riziko.

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík, vrátane amisulpridu, počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo príznakov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode (pozri časť 4.8). Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

Nie je známe, či sa amisulprid vylučuje do materského mlieka, preto je dojčenie kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amisulprid môže spôsobiť ospanlivosť, preto môže aj znižovať schopnosť vedenia vozidiel alebo obsluhy strojov, aj keď je užívaný v odporúčaných dávkach (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky boli zoradené podľa frekvencie výskytu použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Údaje z klinických štúdií

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené v kontrolovaných klinických štúdiách. Je potrebné poznamenať, že v niektorých prípadoch môže byť ťažké odlíšiť nežiaduce účinky od symptómov existujúceho ochorenia.


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: Môžu sa vyskytnúť extrapyramídové symptómy: tremor, rigidita, hypokinéza, hypersalivácia, akatízia, dyskinéza. Tieto symptómy sú pri optimálnom dávkovaní zvyčajne miernej intenzity a čiastočne reverzibilné pri podaní antiparkinsoník bez prerušenia podávania amisulpridu. Incidencia extrapyramídových symptómov je závislá od dávky a zostáva veľmi nízka pri liečbe pacientov s prevažne negatívnymi symptómami pri dávke 50 - 300 mg/deň.

Časté: Môže sa objaviť akútna dystónia (torticollis spastica, okulogyrická kríza, trizmus). Pri podaní antiparkinsoník, bez prerušenia podávania amisulpridu, je reverzibilná. Ospanlivosť.

Menej časté: Bol zistený výskyt tardívnej dyskinézy charakterizovanej rytmickými, mimovoľnými pohybmi najmä jazyka a/alebo tváre, obyčajne pri dlhodobom podávaní. Podávanie antiparkinsoník je neúčinné alebo môže vyvolať zhoršenie symptómov.

Záchvaty (epileptické).


Psychické poruchy:

Časté: Nespavosť, úzkosť, agitovanosť, porucha orgazmu


Poruchy gastrointestinálenho traktu:

Časté: Zápcha, nauzea, vracanie, sucho v ústach


Poruchy endokrinného systému:

Časté: Amisulprid vyvoláva zvýšenie plazmatických hladín prolaktínu, reverzibilné po vysadení lieku. Dôsledkom môže byť galaktorea, amenorea, gynekomastia, bolestivosť prsníkov a erektílna dysfunkcia.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Menej časté: Hyperglykémia (pozri časť 4.4)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti, poruchy ciev:

Časté: Hypotenzia

Menej časté: Bradykardia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Časté: Zvýšenie telesnej hmotnosti

Menej časté: Zvýšenie hepatálnych enzýmov, najmä transamináz


Poruchy imunitného systému:

Menej časté: Alergické reakcie


Postmarketingové údaje

Navyše, prostredníctvom spontánnych hlásení, boli veľmi zriedkavo zaznamenané prípady nasledujúcich nežiaducich účinkov:


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Neznáma frekvencia: Leukopénia, neutropénia a agranulocytóza (pozri časť 4.4)


Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáma frekvencia: Hypertriglyceridémia a hypercholesterolémia


Psychické poruchy:

Neznáma frekvencia: Zmätenosť


Poruchy nervového systému:

Neznáma frekvencia: Neuroleptický malígny syndróm (pozri časť 4.4), ktorý môže byť komplikáciou so smrteľnými následkami.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Neznáma frekvencia:Predĺženie QT intervalu a ventrikulárna arytmia, ako napríklad torsades de pointes, ventrikulárna tachykardia, ktorá môže vyústiť do ventrikulárnej fibrilácie alebo zastavenia srdca a náhlej smrti (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev:

Neznáma frekvencia:Venózna trombembólia, vrátane pľúcnej embólie, niekedy fatálnej a hlboká žilová trombóza (pozri časť 4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Neznáma frekvencia: Angioedém, urtikária


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáma frekvencia:Novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s predávkovaním amisulpridom sú obmedzené. Bolo zistené zvýšenie farmakologických účinkov lieku. Tieto zahŕňajú ospalosť, útlm, hypotenziu, extrapyramídové symptómy a kómu. Fatálne následky boli zaznamenané najmä v kombinácii s inými psychotropnými látkami.

V prípade akútneho predávkovania je potrebné uvažovať o súčasnom užití viacerých liekov. Vzhľadom na to, že amisulprid je veľmi málo dialyzovateľný, nie je hemodialýza pre elimináciu látky účelná. Neexistuje žiadne špecifické antidotum amisulpridu. Preto sa odporúča u pacienta sledovať životné funkcie, nepretržite monitorovať činnosť srdca (riziko predĺženého QT intervalu) a to až do úpravy stavu pacienta.

Ak sa vyskytnú závažné extrapyramídové symptómy, majú sa podať anticholínergné látky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotikum, psychofarmakum, neuroleptikum

ATC kód N05AL05.


Amisulprid sa selektívne viaže s vysokou afinitou na ľudské dopaminergné receptorové subtypy D2/D3,nemá afinitu k receptorovým subtypom D1, D4a D5.


Na rozdiel od klasických a atypických neuroleptík, amisulprid nemá žiadnu afinitu k serotonínovým, -adrenergným, H1histamínovým a cholinergným receptorom. Okrem toho sa amisulprid neviaže na -receptory.


U zvierat, vo vysokých dávkach blokuje postsynaptické D2receptory lokalizované v limbickom systéme hlavne striatálne. Na rozdiel od klasických neuroleptík nespôsobuje katalepsiu a nedochádza k vývoju hypersensitivity k D2dopamínovým receptorom pri opakovanom užívaní.

V nízkych dávkach blokuje prednostne presynaptické D2/D3receptory, čo vyvolá uvoľnenie dopamínu - dezinhibičný efekt.


Predpokladá sa, že tento atypický farmakologický profil vysvetľuje klinický účinok amisulpridu pri vyšších dávkach prostredníctvom blokády postsynaptických dopamínových receptorov a jeho účinok na negatívne symptómy pri nižších dávkach, prostredníctvom blokády presynaptických dopamínových receptorov a tiež jeho tendenciu nižšej produkcie extrapyramídovej symptomatológie, ktorá súvisí s jeho výraznejšou limbickou aktivitou.


V klinických štúdiách zahŕňajúcich schizofrenických pacientov s akútnou exacerbáciou, Solian výrazne znižoval sekundárne negatívne symptómy ako aj afektívne symptómy (ako depresívna nálada).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


U človeka sú dva absorpčné vrcholy amisulpridu: prvý 1 hodinu po dávke a druhý medzi 3. a 4. hodinou po podaní. Zodpovedajúce plazmatické koncentrácie sú 39 ± 3 a 54 ± 4 ng/ml po dávke 50 mg.


Distribučný objem je 5,8 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je nízka (16 %), liekové interakcie sú nepravdepodobné.


Absolútna biologická dostupnosť je 48 %. Amisulprid je málo metabolizovaný: detegované boli dva inaktívne metabolity predstavujúce približne 4 % dávky. U amisulpridu nedochádza k akumulácii a jeho farmakokinetika je po opakovanom podaní nezmenená. Polčas eliminácie amisulpridu je približne 12 hodín po perorálnom podaní.


Amisulprid sa vylučuje močom v nezmenenej forme. Po intravenóznom podaní sa 50 % látky vylúči močom, z toho 90 % počas 24 hodín. Renálny klírens je 20 l/hod alebo 330 ml/min.

Potrava neovplyvňuje kinetický profil amisulpridu.


Potrava bohatá na uhľohydráty (obsahujúca 68 % tekutín) výrazne znižuje AUCs, Tmaxa Cmaxamisulpridu, ale kinetický profil neovplyvňuje potrava bohatá na tuky. Avšak význam tejto skutočnosti v klinickej praxi nie je známy.


Pečeňová nedostatočnosť: vzhľadom k nízkej metabolizácii lieku v pečeni nie je potrebné redukovať dávku u pacientov s pečeňovou insuficienciou.


Obličková nedostatočnosť: Polčas eliminácie zostáva u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou nezmenený, ale systémový klírens je znížený faktorom 2,5 až 3. AUC amisulpridu pri strednom poškodení obličiek stúpa dvojnásobne, pri miernom poškodení desaťnásobne (pozri časť 4.2). Skúsenosti sú len obmedzené, nie sú k dispozícii údaje pri dávkach vyšších ako 50 mg.


Amisulprid je dialyzovateľný veľmi málo.


Obmedzené údaje u starších pacientov (> 65 rokov) ukázali 10-30 % nárast Cmax, T1/2 a AUC po podaní perorálnej dávky 50 mg. Nie sú k dispozícii údaje po opakovanom podaní.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Po celkovom zhodnotení ukončených štúdií bezpečnosti sa ukazuje, že amisulprid nemá všeobecné orgánovo špecifické, teratogénne, mutagénne či karcinogénne riziká. Zmeny pozorované u laboratórnych potkanov a psov pri dávkach ďalej uvedených nemajú zreteľnú toxikologickú významnosť buď v dôsledku farmakologického účinku, alebo za uvedených podmienok. V porovnaní s maximálnou odporúčanou dávkou u ľudí, maximálne tolerované dávky sú 2- až 7-krát vyššie u potkanov (200 mg/kg/deň) a u psov (120 mg/kg/deň) pokiaľ ide o AUC. Žiadny karcinogénny účinok, možný u ľudí, sa nevyskytol u myší (do dávky 120 mg/kg/deň) a u potkanov (do dávky 120mg/kg/deň), čo zodpovedá u potkanov 1,5 násobku a 4,5 násobku očakávaného AUC u ľudí.

Reproduktívne štúdie uskutočnené na potkanoch, králikoch a myšiach nedokázali žiadny teratogénny potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Solian100 mg, 200 mg tablety:sodná soľ karboxymetylškrobu, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát.


Solian 400 mg filmom obalené tablety:sodná soľ karboxymetylškrobu, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát, stearylmakrogol, oxid titaničitý (E 171).6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 30, 60, 90 alebo 150 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Solian 100 mg: 68/0200/00-S

Solian 200 mg: 68/0201/00-S

Solian 400 mg: 68/0202/00-S


 1. DÁTUM PrVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.6.2000

Dátum posledného predĺženia: 2.9.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014


8


SOLIAN 100 mg