+ ipil.sk

Solifenacin PMCS 10 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Solifenacin PMCS 5 mg

Solifenacin PMCS 10 mg

filmom obalené tablety

solifenacíniumsukcinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Solifenacin PMCSa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Solifenacin PMCS

3. Ako užívať Solifenacin PMCS

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Solifenacin PMCS

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Solifenacin PMCSa na čo sa používa


Liečivo Solifenacinu PMCS patrí do skupiny anticholinergík. Tieto lieky sa používajú na zníženie aktivity príliš aktívneho (hyperaktívneho) močového mechúra. Výsledkom je, že dokážete vydržať dlhšie, pokým budete mať potrebu ísť na toaletu a váš močový mechúr bude schopný udržať väčšie množstvo moču.


Solifenacin PMCS sa používa na liečbu príznakov stavu nazývaného hyperaktívny močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú: silnú a náhlu nutkavú potrebu močiť bez predchádzajúceho varovného signálu, častú potrebu močiť alebo únik moču v prípade, že ste nestihli dôjsť včas na toaletu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Solifenacin PMCS


Neužívajte Solifenacin PMCS

 • ak ste alergický na liečivo alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak nie ste schopný močiť alebo úplne vyprázdniť močový mechúr (retencia moču),

- ak máte závažné žalúdočné alebo črevné problémy (vrátane toxického megakolónu, komplikácie spojenej so zápalom hrubého čreva (ulcerózna kolitída)),

- ak trpíte ochorením svalov nazývaným myasténia gravis, ktorá môže spôsobiť extrémne ochabnutie niektorých svalov,

- ak trpíte vysokým vnútroočným tlakom s postupnou stratou zraku (zelený zákal),

- ak podstupujete dialýzu,

 • ak trpíte závažným ochorením pečene,

 • ak trpíte závažným ochorením obličiek alebo stredne závažným ochorením pečene a súbežne užívate lieky, ktoré môžu znížiť vylučovanie solifenacínu z tela (napr. ketokonazol). Váš lekár alebo lekárnik vás bude o tom informovať.


Ak sa vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Solifenacin PMCS.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Solifenacin PMCS, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

- ak máte ťažkosti s vyprázdnením močového mechúra (obštrukcia močového mechúra) alebo máte problémy s močením (napr. slabý prúd moču). Je u vás značne zvýšené riziko hromadenia moču v mechúre (retencia moču).

- ak máte ťažkosti s priechodnosťou tráviaceho traktu (zápcha).

- ak sa u vás vyskytuje riziko zníženej aktivity tráviaceho traktu (pohyby žalúdka a čriev). Váš lekár vás bude o tom informovať.

- ak máte závažné ochorenie obličiek.

- ak máte stredne závažné ochorenie pečene.

- ak máte časť žalúdka vysunutú cez bránicu do hrudníka (hiátová prietrž) alebo pálenie záhy.

- ak máte nervovú poruchu (autonómna neuropatia).


Ak sa vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Solifenacin PMCS.


Pred začiatkom liečby Solifenacinom PMCS vás lekár vyšetrí, aby zistil, či nie sú iné príčiny vášho častého močenia (napríklad srdcové zlyhávanie (neschopnosť srdca pumpovať krv v požadovanom množstve) alebo ochorenie obličiek). Ak máte infekciu močových ciest, váš lekár vám predpíše antibiotikum (liek proti určitým bakteriálnym infekciám).


Deti a dospievajúci

Solifenacin PMCS nemajú užívať deti alebo dospievajúci do 18 rokov.


Iné lieky a Solifenacin PMCS

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Je mimoriadne dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak užívate:

 • iné anticholínergické lieky, pretože účinky a vedľajšie účinky oboch liekov sa môžu zosilniť,

 • cholínergiká, ktoré môžu znižovať účinok solifenacínu,

 • liečivá, ako metoklopramid a cisaprid, ktoré urýchľujú pohyb potravy tráviacim traktom. Solifenacín môže znižovať ich účinok,

 • liečivá, ako ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol, verapamil a diltiazem znižujúce rýchlosť, ktorou sa solifenacín odstraňuje z tela,

 • liečivá rifampicín, fenytoín a karbamazepín, ktoré môžu urýchľovať odstraňovanie solifenacínu z tela,

 • liečivá, ako sú bisfosfonáty, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť zápal pažeráka (ezofagitída).


Solifenacin PMCSa jedlo a nápoje

Solifenacin PMCS môžete užívať podľa vášho uváženia s jedlom alebo nezávisle od jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak ste tehotná, nemáte užívať Solifenacin PMCS, pokiaľ to nie je výslovne nevyhnutné.


Keďže solifenacín môže prechádzať do materského mlieka, neužívajte Solifenacin PMCS, ak dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Solifenacín môže spôsobovať rozmazané videnie a niekedy ospalosť alebo únavu. Ak sa u vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, neveďte vozidlá a ani neobsluhujte stroje.


Solifenacin PMCSobsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Solifenacin PMCS


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je 5 mg jedenkrát denne, pokiaľ vám lekár nepredpíše dávku 10 mg jedenkrát denne.


Tableta sa má prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou. Môžete ju užívať podľa vlastného uváženia – s jedlom alebo nezávisle od jedla. Tablety nedrvte.


Ak užijete viac Solifenacinu PMCS, ako máte

Ak ste užili príliš veľa Solifenacinu PMCS alebo ak náhodne užije Solifenacin PMCS dieťa, okamžite vyhľadajte lekára alebo lekárnika.


Príznakom predávkovania môže byť: bolesť hlavy, suchosť v ústach, závrat,ospalosť a rozmazané videnie, vnímanie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú (halucinácie), výrazné podráždenie, záchvat (kŕče), problémy s dýchaním, zrýchlený pulz (tachykardia), hromadenie moču v močovom mechúre (retencia moču), rozšírenie zreníc (mydriáza).


Ak zabudnete užiť Solifenacin PMCS

Ak ste zabudli užiť tabletu vo zvyčajnom čase, užite ju hneď, ako si spomeniete, ale nie v prípade, ak je už čas na užitie ďalšej dávky. Nikdy neužívajte viac ako jednu dávku denne. V prípade pochybností sa vždy opýtajte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak prestaneteužívať Solifenacin PMCS

Ak prestanete užívať Solifenacin PMCS, príznaky hyperaktívneho močového mechúra sa môžu znova objaviť alebo zhoršiť. Vždy sa poraďte so svojím lekárom, ak uvažujete o ukončení liečby.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V prípade výskytu alergického záchvatu alebo závažnej kožnej reakcie (napr. pľuzgiere alebo olupovanie kože), o tom musíte okamžite povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Angioedém (alergická kožná reakcia, ktorej výsledkom je opuch tkaniva tesne pod povrchom kože) so zúžením dýchacích ciest (ťažkosti s dýchaním) bol hlásený u niektorých pacientov užívajúcich solifenacín. Pri výskyte angioedému sa má užívanie Solifenacinu PMCS okamžite ukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.


Solifenacin PMCS môže spôsobovať ďalšie nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté(môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 pacientov):

 • suchosť v ústach.


Časté(môžu sa vyskytnúť u najviac 1 z 10 pacientov):

 • rozmazané videnie,

 • zápcha, nutkanie na vracanie, poruchy trávenia s príznakmi ako pocit plnosti žalúdka, bolesť brucha, grganie, nevoľnosť a pálenie záhy (dyspepsia), nepríjemný pocit v bruchu.


Menej časté(môžu sa vyskytnúť u najviac 1 zo 100 pacientov):

 • infekcia močových ciest, infekcia močového mechúra,

 • ospalosť,

 • porucha vnímania chuti (dysgeúzia),

 • suché (podráždené) oči,

 • suché nosné dutiny,

 • refluxná choroba (mimovoľný návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka),

 • sucho v hrdle,

 • suchá koža,

 • ťažkosti s močením,

 • únava

 • hromadenie tekutiny v spodnej časti nôh (opuch).


Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u najviac 1 z 1000 pacientov):

 • hromadenie veľkého množstva stvrdnutej stolice v hrubom čreve (fekálne upchanie),

 • hromadenie moču v močovom mechúre v dôsledku sťaženého vyprázdňovania (retencia moču),

 • závrat, bolesť hlavy,

 • vracanie,

 • svrbenie, vyrážka.


Veľmi zriedkavé(môžu sa vyskytnúť u najviac 1 z 10 000 pacientov):

 • halucinácie, zmätenosť,

 • alergická vyrážka.


Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • zníženie chuti do jedla, vysoká koncentrácia draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť neprimeraný rytmus srdca,

 • zvýšenie tlaku v očiach,

 • zmeny v elektrickej aktivite srdca (EKG), nepravidelný srdcový rytmus (Torsade de Pointes),

 • poruchy hlasu,

 • porucha funkcie pečene,

 • svalová slabosť,

 • porucha funkcie obličiek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Solifenacin PMCS


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po „EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Solifenacin PMCSobsahuje


 • Liečivo je solifenacíniumsukcinát.

Solifenacin PMCS 5 mg: každá tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.

Solifenacin PMCS 10 mg: každá tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec, magnéziumstearát (E470b).

Obal tablety:

Solifenacin PMCS 5 mg: Opadry žltá (hypromelóza 6cP (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)).

Solifenacin PMCS 10 mg: Opadry biela (hypromelóza 6cP (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400), Opadry hnedá (hypromelóza 5cP (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)).


Ako vyzerá Solifenacin PMCSa obsah balenia


Solifenacin PMCS 5 mg: žlté okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s priemerom 6 mm.

Solifenacin PMCS 10 mg: ružové okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s priemerom 7 mm.


Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4, Česká republika


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Portugalsko: Solifenacin PMCS 5 mg/10 mg comprimido revestido por película

Rakúsko: Solifenacin PMCS 5 mg/10 mg Filmtablette

Česká republika: Solifenacin PMCS 5 mg/10 mg

Estónsko: Solifenacin PMCS 5 mg/10 mg

Litva: Solifenacin PMCS plėvele dengta tabletė

Lotyšsko: Solifenacin PMCS 5 mg/10 mg apvalkotās tabletes

Poľsko: Solifenacin PMCS

Slovenská republika: Solifenacin PMCS 5 mg/10 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2014.


6

Solifenacin PMCS 10 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Solifenacin PMCS 5 mg

Solifenacin PMCS 10 mg

filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Solifenacin PMCS 5 mg: každá tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.

Pomocná látka so známym účinkom: 55,25 mg monohydrátu laktózy.


Solifenacin PMCS 10 mg: každá tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.

Pomocná látka so známym účinkom: 110,5 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Solifenacin PMCS 5 mg: žlté okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom 6 mm.

Solifenacin PMCS 10 mg: ružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom 7 mm.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 1. Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba urgentnejinkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a urgencie, ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí, vrátane starších pacientov

Odporúčaná dávka je 5 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 10 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť solifenacínu u detí neboli doteraz stanovené. Preto sa Solifenacin PMCS nemá používať u detí.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu >30 ml/min) nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤30 ml/min) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Silné inhibítory cytochrómu P450 3A4

Maximálna dávka Solifenacinu PMCS sa má obmedziť na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, akými sú ritonavir, nelfinavir, itrakonazol (pozri časť 4.5).


Spôsob podávania

Solifenacin PMCS je určený na perorálne užitie a liek sa má prehltnúť celý a zapiť tekutinou. Môže sa užívať s jedlom alebo nezávisle od jedla.


 1. Kontraindikácie


Solifenacín je kontraindikovaný u pacientov:

 • s retenciou moču, so závažnými gastrointestinálnymi poruchami (vrátane toxického megakolónu), myasténiou gravis alebo glaukómom s úzkym uhlom a u pacientov s rizikom výskytu týchto stavov.

 • s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • podrobujúcich sa hemodialýze (pozri časť 5.2).

 • so závažnou poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2).

 • so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene a ktorí sú liečení silnými inhibítoromi CYP3A4, napr. ketokonazolom (pozri časť 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby solifenacínom sa majú zhodnotiť ďalšie príčiny častého močenia (zlyhávanie srdca alebo ochorenie obličiek). V prípade výskytu infekcie močovej sústavy sa má začať príslušná antibakteriálna liečba.


Solifenacín sa má podávať opatrne u pacientov s (so):

 • klinicky významnou obštrukciou vývodu z močového mechúra s možným rizikom retencie moču,

 • gastrointestinálnou obštrukčnou poruchou,

 • rizikom zníženej gastrointestinálnej motility,

 • závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤30 ml/min; pozri časti 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9; pozri časti 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • súčasným užívaním silného inhibítora CYP3A4, napr. ketokonazolu (pozri časti 4.2 a 4.5),

 • hiátovou prietržou/gastroezofageálnym refluxom a/alebo u pacientov, ktorí súčasne užívajú lieky (napr. bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť ezofagitídu,

 • autonómnou neuropatiou.


U pacientov s rizikovými faktormi, ako je syndróm dlhého intervalu QT v anamnéze a hypokaliémia, bolo pozorované predĺženie QT intervalu a torsade de pointes.


U pacientov s neurogénnou príčinou hyperaktivity detruzora sa bezpečnosť a účinnosť tohto lieku zatiaľ nestanovila.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo s glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Angioedém s obštrukciou dýchacích ciest bol hlásený u niektorých pacientov užívajúcich solifenacín. Pri výskyte angioedému sa má používanie solifenacínu ukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.


Anafylaktické reakcie boli hlásené u niektorých pacientov liečených solifenacíniumsukcinátom. U pacientov, u ktorých sa vyskytnú anafylaktické reakcie, sa má ukončiť užívanie solifenacínsukcinátu a má sa začať s náležitou liečbou a/alebo sa majú prijať vhodné opatrenia.


Maximálny účinok solifenacínu je možné stanoviť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jeho užívania.


 1. Liekové a iné interakcie


Farmakologické interakcie

Súčasná liečba inými liekmi s anticholínergickými vlastnosťami môže vyústiť do výraznejších terapeutických účinkov a nežiaducich účinkov. Medzi ukončením liečby solifenacínom a začiatkom liečby iným anticholínergickým liekom má uplynúť približne jeden týždeň. Liečebný účinok solifenacínu sa môže znížiť pri súčasnom podávaní agonistov cholínergných receptorov.


Solifenacín môže znížiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, akými sú napríklad metoklopramid a cisaprid.


Farmakokinetické interakcie

Štúdie in vitro dokázali, že solifenacín pri terapeutických koncentráciách neinhibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 alebo 3A4 odvodené z mikrozómov ľudskej pečene. Preto je nepravdepodobné, že by solifenacín menil klírens liekov metabolizovaných pomocou týchto CYP enzýmov.


Účinok iných liekov na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu

Solifenacín sa metabolizuje pomocou CYP3A4. Súčasné podanie silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu (200 mg/denne) viedlo k dvojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu, zatiaľ čo podanie ketokonazolu v dávke 400 mg/deň viedlo k trojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu. Preto má byť maximálna dávka solifenacínu obmedzená na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4 (napr. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) (pozri časť 4.2). Súčasná liečba solifenacínom a silným inhibítorom CYP3A4 je kontraindikovaná u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene.


Účinky enzýmovej indukcie na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu a jeho metabolitov neboli predmetom štúdie, rovnako ako ani účinok substrátov s vyššou afinitou k CYP3A4 na expozíciu solifenacínu. Keďže solifenacín sa metabolizuje prostredníctvom CYP3A4, farmakokinetické interakcie s inými substrátmi s vyššou afinitou k CYP3A4 (napr. verapamil, diltiazem) a induktormi CYP3A4 (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín)sú možné.


Účinok solifenacínu na farmakokinetické vlastnosti iných liekov


Perorálne kontraceptíva

Užívanie solifenacínu nepreukázalo žiadnu farmakokinetickú interakciu solifenacínu s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami (etinylestradiol/levonorgestrel).


Warfarín

Užívanie solifenacínu nezmenilo farmakokinetické vlastnosti R-warfarínu alebo S‑warfarínu alebo ich účinok na protrombínový čas.


Digoxín

Užívanie solifenacínu nevykázalo žiaden vplyv na farmakokinetické vlastnosti digoxínu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o ženách, ktoré otehotneli počas užívania solifenacínu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame škodlivé účinky na plodnosť, embryonálny/fetálny vývoj alebo pôrod (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Laktácia

Údaje o vylučovaní solifenacínu do materského mlieka u ľudí nie sú k dispozícii. U myší sa solifenacín a/alebo jeho metabolity vylučovali do mlieka, čo spôsobilo od dávky závislé nedostatočné prospievanie novorodenej myši (pozri časť 5.3). Preto sa počas obdobia dojčenia neodporúča užívať Solifenacin PMCS.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže solifenacín, tak ako aj iné anticholínergiká, môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu (pozri časť 4.8), môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky

Vzhľadom na farmakologické účinky solifenacínu môže Solifenacin PMCS spôsobiť anticholínergické nežiaduce účinky (obvykle) miernej alebo strednej závažnosti. Frekvencia anticholínergických nežiaducich účinkov je závislá od dávky.


Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia pri užívaní solifenacínu bola suchosť v ústach. K tejto reakcii došlo u 11 % pacientov, ktorí užívali dávku 5 mg jedenkrát denne, u 22 % pacientov, ktorí užívali dávku 10 mg jedenkrát denne a u 4 % pacientov, ktorí užívali placebo. Závažnosť suchosti v ústach bola obvykle mierna a len občas viedla k prerušeniu liečby. Compliancelieku bola obvykle veľmi vysoká (približne 99 %) a približne 90 % pacientov liečených solifenacínom ukončilo celú štúdiu v trvaní 12 týždňov.


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až < 1/10

Menej časté

1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé

1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé

< 1/10 000,

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazyinfekcia močových ciest,

cystitída
Poruchy imunitného systému


anafylaktická reakcia*

Poruchy metabolizmu a výživy


znížená chuť do jedla*,

hyperkaliémia*

Psychické poruchy


halucinácie*,

stavy zmätenosti*

delírium*

Poruchy nervového systému
somnolencia, poruchy
chuti

závrat,*

bolesť hlavy*Poruchy okarozmazané videnie

suché očiglaukóm*

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


torsades de pointes*, predĺženie QT intervalu na elektro-kardiograme*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
suchosť v nosedysfónia*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

suchosť v ústach

zápcha,

nauzea,

dyspepsia,

bolesť brucha

gastro-ezofageálny reflux,

suchosť v hrdle

obštrukcia hrubého čreva,

porucha vyprázdňovania hrubého čreva, vracanie*


ileus*,

žalúdočné ťažkosti*


Poruchy pečene a žlčových ciest


porucha funkcie pečene*,

abnormálne výsledky testov pečeňových funkcií*;

Poruchy kože a podkožného tkaniva
suchá pokožka

pruritus,*

vyrážka*

multiformný erytém*,

urtikária*,

angioedém*

exfoliatívna dermatitída *

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojeného tkaniva


svalová slabosť*

Poruchy obličiek a močových ciest
problémy pri močení

retencia moču


zhoršenie funkcie obličiek*

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Únava,

periférny edém
* hlásené po uvedení na trh


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie

Symptómy

Predávkovanie solifenacíniumsukcinátom môže viesť k ťažkým anticholínergickým účinkom. Najvyššia dávka solifenacíniumsukcinátu náhodne podaná jednému pacientovi bola 280 mg počas 5 hodín a mala za následok zmeny duševného stavu, ktoré nevyžadovali hospitalizáciu.


Liečba

V prípade predávkovania solifenacíniumsukcinátom sa má pacient liečiť adsorpčným uhlím. Výplach žalúdka pomôže, ak sa vykoná do 1 hodiny, ale nemá sa vyvolávať vracanie.


Tak ako pri ostatných anticholínergikách, príznaky sa môžu liečiť nasledovne:

 • závažné centrálne anticholínergické účinky, ako napr. halucinácie alebo výrazná excitácia: liečba fyzostigmínom alebo karbacholom.

 • kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi.

 • respiračná nedostatočnosť: liečba umelým dýchaním.

 • tachykardia: liečba betablokátormi.

 • retencia moču: liečba katetrizáciou.

 • mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie pacienta do tmavej miestnosti.


Tak ako pri ostatných antimuskarinikách sa má v prípade predávkovania venovať zvláštna pozornosť pacientom so známym rizikom predĺženia QT - intervalu (t.j. pri hypokaliémii, bradykardii a súčasnom užívaní liekov, u ktorých je známe, že predlžujú QT-interval) a pacientom s existujúcim ochorením srdca (t.j. s ischémiou myokardu, arytmiou, kongestívnym zlyhávaním srdca).


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Urologiká, liečivá na časté močenie, ATC kód: G04BD08.


Mechanizmus účinku

Solifenacín je kompetitívny špecifický antagonista cholínergných receptorov.


Močový mechúr je inervovaný parasympatickými cholinergnými nervami. Acetylcholín kontrahuje hladký sval detruzora prostredníctvom muskarínových receptorov, predovšetkým podtypom M3. Farmakologické štúdie in vitro a in vivo naznačujú, že solifenacín je kompetitívny inhibítor muskarínového receptora podtypu M3. Ukázalo sa, že solifenacín je naviac špecifickým antagonistom muskarínových receptorov - vykazuje nízku alebo žiadnu afinitu vo vzťahu k rôznym iným testovaným receptorom a testovaným iónovým kanálom.


Farmakodynamické účinky

Liečba solifenacínom v dávkach 5 mg a 10 mg denne bola predmetom niekoľkých dvojito zaslepených, randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdií, ktorých sa zúčastnili muži a ženy s hyperaktívnym močovým mechúrom.


Podľa nižšie uvedenej tabuľky obe dávky 5 mg a 10 mg solifenacínu spôsobili štatisticky významné zlepšenia primárnych a sekundárnych ukazovateľov v porovnaní s placebom. Účinnosť lieku sa prejavila do jedného týždňa od začatia liečby a stabilizuje sa v priebehu 12 týždňov. Dlhodobá otvorená štúdia dokázala, že účinnosť pretrvávala najmenej počas 12 mesiacov. Po 12 týždňoch liečby u približne 50 % pacientov, ktorí pred liečbou trpeli inkontinenciou, došlo k vymiznutiu inkontinencie a naviac 35 % pacientov dosiahlo zníženie frekvencie močenia na menej než 8-krát za deň. Liečenie príznakov hyperaktívneho močového mechúra malo prínos i s ohľadom na hodnotenie kvality života, napríklad na celkové vnímanie zdravia, vnímanie inkontinencie, funkčné obmedzenia, fyzické obmedzenia, spoločenské obmedzenia, emócie, závažnosť symptómov, úroveň závažnosti a spánok/vitalitu.


Výsledky (súhrn údajov) štyroch kontrolovaných štúdií fázy 3 s dĺžkou trvania liečby 12 týždňovPlacebo

Solifenacín 5 mg jedenkrát denne

Solifenacín 10 mg jedenkrát denne

Tolterodín 2 mg

dvakrát denne

Počet močení/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

p-hodnota*

11,9

1,4

(12 %)
1 138

12,1

2,3

(19 %)
552
< 0,001

11,9

2,7

(23 %)
1 158
< 0,001

12,1

1,9

(16 %)
250
0,004

Počet epizód urgencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

6,3

2,0

(32 %)
1 124

5,9

2,9

(49 %)
548
< 0,001

6,2

3,4

(55 %)
1 151
< 0,001

5,4

2,1

(39 %)
250
0,031

Počet epizód inkontinencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

2,9

1,1

(38 %)
781

2,6

1,5

(58 %)
314
< 0,001

2,9

1,8

(62 %)
778
< 0,001

2,3

1,1

(48 %)
157
0,009

Počet epizód nočného močenia (noktúrie)/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

1,8

0,4

(22 %)
1 005

2,0

0,6

(30 %)
494
0,025

1,8

0,6

(33 %)
1 035
< 0,001

1,9

0,5

(26 %)
232
0,199

Objem vylúčeného moču/močenie

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zvýšenie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

166 ml

9 ml

(5 %)
1 135

146 ml

32 ml

(21 %)
552
< 0,001

163 ml

43 ml

(26 %)
1 156
< 0,001

147 ml

24 ml

(16 %)
250
< 0,001

Počet vložiek/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

3,0

0,8

(27 %)
238

2,8

1,3

(46 %)
236
< 0,001

2,7

1,3

(48 %)
242
< 0,001

2,7

1,0

(37 %)
250
0,010


Poznámka: V 4 hlavných skúšaniach bol použitý solifenacín 10 mg a placebo. V 2 zo 4 skúšaní sa použil taktiež solifenacín 5 mg a v jednom skúšaní bol použitý tolterodín 2 mg dvakrát denne. V každom jednotlivom skúšaní neboli hodnotené všetky parametre a liečené skupiny. Preto sa uvedený počet pacientov môže v závislosti od parametrov a od liečených skupín líšiť.

* P-hodnota znamená párové porovnanie s placebom


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po užití tabliet solifenacínu sa maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) solifenacínu po 3 až 8 hodinách. Tmaxnezávisí od dávky. Cmaxa plocha pod krivkou (AUC) rastie proporcionálne s dávkou v rozmedzí 5 až 40 mg. Absolútna biologická dostupnosť je približne 90 %. Príjem potravy neovplyvňuje Cmaxani AUC solifenacínu.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem solifenacínu po intravenóznom podaní dosahuje približnú hodnotu 600 l. Solifenacín sa značne (približne z 98 %) viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na α1‑kyslý glykoproteín.


Metabolizmus

Solifenacín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni, primárne prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4). Okrem toho existujú aj alternatívne cesty metabolizácie, ktoré môžu prispieť k metabolizmu solifenacínu. Systémový klírens solifenacínu je približne 9,5 l/h a terminálny polčas solifenacínu je 45 – 68 hodín. Po perorálnom užití bol okrem solifenacínu v plazme identifikovaný jeden farmakologicky aktívny (4R-hydroxysolifenacín) a tri inaktívne metabolity (N-glukuronid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifenacínu).


Eliminácia

Po jednorazovom podaní 10 mg [14C-označeného]-solifenacínu sa zistil v priebehu 26 dní 70 %-ný výskyt izotopom značenej látky v moči a 23 %- ný výskyt izotopom značenej látky v stolici. V moči sa približne 11 % izotopom značenej látky vyskytovalo vo forme nezmenenej aktívnej látky; približne 18 % vo forme metabolitu N-oxid, 9 % vo forme metabolitu 4R-hydroxy-N-oxid a 8 % vo forme 4R-hydroxy metabolitu (aktívny metabolit).


Proporcionalita dávky

Farmakokinetika je v rozsahu terapeutických dávok lineárna.


Charakteristiky u pacientov


Vek

Nie je potrebná úprava dávkovaniav závislosti od veku pacientov. Štúdie u starších pacientov dokázali, že pôsobenie solifenacínu, vyjadrené vo forme AUC, po podaní solifenacíniumsukcinátu (5 mg a 10 mg jedenkrát denne) bolo podobné u zdravých starších jedincov (vo veku 65 až 80 rokov) a u zdravých mladých jedincov (vo veku do 55 rokov). Priemerná hodnota rýchlosti absorpcie vyjadrená ako tmaxbola u starších jedincov mierne pomalšia a terminálny polčas bol u starších jedincov približne o 20 % dlhší. Tieto mierne odchýlky sa nepovažujú za klinicky významné.

U detí a dospievajúcich sa farmakokinetické vlastnosti solifenacínu nestanovili.


Pohlavie

Pohlavie nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.


Rasa

Rasa nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.


Porucha funkcie obličiek

AUC a Cmaxsolifenacínu nemali u pacientov s miernou a stredne závažnou poruchou funkcie obličiek významne odlišné hodnoty v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤30 ml/min) bola expozícia solifenacínu významne vyššia než u kontrolnej skupiny, pričom došlo k nárastu Cmax o približne 30 %, AUC o viac než 100 % a t1/2o viac než 60 %. Štatisticky významný vzťah bol zistený medzi klírensom kreatinínu a klírensom solifenacínu.

Farmakokinetické vlastnosti u hemodialyzovaných pacientov neboli predmetom štúdie.


Porucha funkcie pečene

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) nebola hodnota Cmaxovplyvnená, avšak hodnota AUC sa zvýšila o 60 % a hodnota t1/2 sa zdvojnásobila. Farmakokinetické vlastnosti solifenacínu u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene neboli predmetom štúdie.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých farmakologickýh štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, reprodukčnej toxicity, vývoja embrya a plodu, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdia prenatálneho a postnatálneho vývoja u myší odhalila, že podávanie solifenacínu matke počas laktácie spôsobilo klinicky významné od dávky závislé zníženie miery prežitia po narodení, nižšiu hmotnosť mláďat a pomalší fyzický rozvoj mláďat v klinicky relevantných hladinách.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Mastenec

Magnéziumstearát (E470b)


Obal tablety

Solifenacin PMCS 5 mg

Opadry žltá OY 32823 (komerčný produkt obsahujúci nasledujúce zložky):

Hypromelóza 6cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


Solifenacin PMCS 10 mg

Opadry biela 03B28796 (komerčný produkt obsahujúci nasledujúce zložky):

Hypromelóza 6cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Opadry hnedá 02F23883 (komerčný produkt obsahujúci nasledujúce zložky):

Hypromelóza 5cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 6000

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti

Solifenacin PMCS 5 mg: 2 roky

Solifenacin PMCS 10 mg: 3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


OPA/AL/PVC/Al blister, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Solifenacin PMCS 5 mg: 73/0115/14-S

Solifenacin PMCS 10 mg: 73/0116/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
11

Solifenacin PMCS 10 mg