+ ipil.sk

SOLIMED 5 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa

SOLIMED 5 mg

SOLIMED 10 mg

filmom obalené tablety

solifenacíniumsukcinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Solimed a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Solimed

3. Ako užívať Solimed

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Solimed

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Solimed a na čo sa používa


Liečivo lieku Solimed patrí do skupiny anticholínergík. Tieto lieky sa používajú na zníženie aktivity príliš aktívneho (hyperaktívneho) močového mechúra. Výsledkom je, že dokážete vydržať dlhšie, pokým budete mať potrebu ísť na toaletu a váš močový mechúr bude schopný udržať väčšie množstvo moču.


Solimed sa používa na liečbu príznakov stavu nazývaného hyperaktívny močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú: silnú a náhlu nutkavú potrebu močiť bez predchádzajúceho varovného signálu, častú potrebu močiť alebo pomočenia sa, pretože ste nestihli dôjsť včas na toaletu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Solimed


Neužívajte Solimed:

- ak ste alergický na solifenacín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak nie ste schopný močiť alebo úplne vyprázdniť močový mechúr (retencia moču),

- ak máte závažné žalúdočné alebo črevné problémy (vrátane toxického megakolónu, komplikácie spojenej so zápalom hrubého čreva (ulceróznou kolitídou)),

- ak trpíte ochorením svalov nazývaným myasténia gravis, ktorá môže spôsobiť extrémne ochabnutie niektorých svalov,

- ak trpíte vysokým vnútroočným tlakom s postupnou stratou zraku (glaukóm),

- ak podstupujete dialýzu,

 • ak trpíte závažným ochorením pečene,

 • ak trpíte závažným ochorením obličiek alebo stredne závažným ochorením pečene a súbežne užívate lieky, ktoré môžu znížiť vylučovanie solifenacínu z tela (napr. ketokonazol). Váš lekár alebo lekárnik vás v takom prípade bude o tom informovať.


Ak sa vás týka alebo v minulosti sa vás týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Solimed.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Solimed, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

- ak máte ťažkosti s vyprázdnením močového mechúra (obštrukcia močového mechúra) alebo máte problémy s močením (napr. slabý prúd moču). Riziko hromadenia moču v mechúre (retencia moču) je oveľa väčšie.

- ak máte ťažkosti s priechodnosťou tráviaceho traktu (zápcha).

- ak sa u vás vyskytuje riziko zníženej aktivity tráviaceho traktu (pohyby žalúdka a čriev). Váš lekár vás bude o tom informovať.

- ak máte závažné ochorenie obličiek.

- ak máte stredne závažné ochorenie pečene.

- ak máte časť žalúdka vysunutú cez bránicu do hrudníka (hiátovú prietrž) alebo pálenie záhy.

- ak máte nervovú poruchu (autonómna neuropatia).


Deti a dospievajúci

Solimed nemajú užívať deti alebo dospievajúci mladší ako 18 rokov.


Ak sa vás týka alebo v minulosti sa vás týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Solimed.


Pred začiatkom liečby Solimedom vás lekár vyšetrí, aby zistil, či nie sú iné príčiny vášho častého močenia (napríklad srdcové zlyhávanie (neschopnosť srdca pumpovať krv v požadovanom množstve) alebo ochorenie obličiek). Ak máte infekciu močových ciest, váš lekár vám predpíše antibiotikum (liek proti určitým bakteriálnym infekciám).


Iné lieky a Solimed

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je mimoriadne dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak užívate:

 • iné anticholínergické lieky, pretože účinky a vedľajšie účinky oboch liekov sa môžu zosilniť.

 • cholínergiká, ktoré môžu znižovať účinok Solimedu.

 • liečivá, ako metoklopramid a cisaprid, ktoré urýchľujú pohyb potravy tráviacim traktom. Solimed môže znižovať ich účinok.

 • liečivá, ako ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol, verapamil a diltiazem znižujúce rýchlosť, ktorou sa solifenacín odstraňuje z tela.

 • liečivá rifampicín, fenytoín, karbamazepín, ktoré môžu urýchľovať odstraňovanie solifencínu z tela.

 • liečivá, ako sú bisfosfonáty, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť zápal pažeráka (ezofagitídu).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, neužívajte Solimed, pokiaľ to nie je výslovne nevyhnutné.

Keďže solifenacín môže prechádzať do materského mlieka, neužívajte Solimed, ak dojčíte.


Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Solimed môže spôsobovať rozmazané videnie a niekedy ospalosť alebo únavu. Ak sa u vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, neveďte vozidlá a ani neobsluhujte stroje.


Solimed obsahuje laktózu.Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Solimed


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je 5 mg jedenkrát denne, pokiaľ vám lekár nepredpíše dávku 10 mg jedenkrát denne.


Maximálny účinok Solimedu je možné stanoviť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jeho užívania.


Tableta sa má prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou. Môžete ju užívať podľa vlastného uváženia s jedlom alebo nezávisle od jedla. Tablety nedrvte.


Ak užijete viac Solimedu, ako máte

Ak ste užili príliš veľa Solimedu alebo ak náhodne užije Solimed dieťa, bezodkladne sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.


Príznakom predávkovania môže byť: bolesť hlavy, sucho v ústach, závrat,ospalosť a rozmazané videnie, vnímanie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú (halucinácie), výrazné podráždenie, záchvat (kŕče), problémy s dýchaním, zrýchlený pulz (tachykardia), hromadenie moču v močovom mechúre (retencia moču), rozšírenie zreníc (mydriáza).


Ak zabudnete užiť Solimed

Ak ste zabudli užiť tabletu vo zvyčajnom čase, užite ju hneď, ako si spomeniete, ale nie v prípade, ak je už čas na užitie ďalšej dávky. Nikdy neužívajte viac ako jednu dávku denne. V prípade pochybností sa vždy opýtajte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak prestaneteužívať Solimed

Ak prestanete užívať Solimed, príznaky hyperaktívneho močového mechúra sa môžu znova objaviť alebo zhoršiť. Vždy sa poraďte so svojím lekárom, ak uvažujete o ukončení liečby.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V prípade výskytu alergického záchvatu (anafylaktická reakcia) alebo závažnej kožnej reakcie (napr. pľuzgiere alebo olupovanie kože), musíte okamžite o tom povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Angioedém (alergická kožná reakcia, ktorej výsledkom je opuch tkaniva tesne pod povrchom kože) so zúžením dýchacích ciest (ťažkosti s dýchaním) bol hlásený u niektorých pacientov užívajúcich solifenacíniumsukcinát . Pri výskyte angioedému sa má užívanie Solimedu okamžite ukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.


Solimed môže spôsobovať ďalšie vedľajšie účinky, a to nasledovné:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • sucho v ústach.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • rozmazané videnie,

 • zápcha, nutkanie na vracanie, bolesť brucha, pálenie záhy (dyspepsia).


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • infekcia močových ciest, infekcia močového mechúra,

 • ospalosť,

 • porucha vnímania chuti (dysgeúzia),

 • suché (podráždené) oči,

 • suché nosové priechody,

 • refluxná choroba (mimovoľný návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka),

 • sucho v hrdle,

 • suchá koža,

 • ťažkosti s močením,

 • únava, hromadenie tekutiny v spodnej časti nôh (opuch).


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • hromadenie veľkého množstva stvrdnutej stolice v hrubom čreve (fekálne upchanie),

 • hromadenie moču v močovom mechúre v dôsledku sťaženého vyprázdňovania (retencia moču),

 • závrat, bolesť hlavy,

 • vracanie,

 • svrbenie, vyrážka.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • halucinácie, zmätenosť,

 • multiformný erytém,

 • angioedém,

 • alergická vyrážka.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • anafylaktická reakcia,

 • zníženie chuti do jedla, vysoká koncentrácia draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť neprimeraný rytmus tlkotu srdca,

 • delírium (chorobná zmätenosť),

 • zvýšenie tlaku v očiach,

 • zmeny v elektrickej aktivite srdca (EKG), nepravidelný srdcový rytmus, pocit búšenia srdca, zrýchlenie srdcového rytmu,

 • poruchy hlasu,

 • žltačka, žalúdočné ťažkosti

 • porucha funkcie pečene, výsledky testov pečeňových funkcií mimo normy,

 • exfoliatívna dermatitída (zápal kože s odlupovaním)

 • svalová slabosť,

 • porucha funkcie obličiek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Solimed


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Solimed obsahuje

 • Liečivo je solifenacíniumsukcinát.

 • Solimed 5 mg filmom obalené tablety: každá tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.

 • Solimed 10 mg filmom obalené tablety: každá tableta obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.

 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol, mastenec, žltý oxid železitý (E 172) (Solimed 5 mg) a červený oxid železitý (E 172) (Solimed 10 mg).


Ako vyzerá Solimed a obsah balenia

Solimed 5 mg sú svetložlté okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s priemerom 6 mm, na jednej strane označené S1.

Solimed 10 mg sú svetloružové okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s priemerom 8 mm, na jednej strane označené S2.


Solimed sa dodáva v blistroch a v HDPE fľaškách po 10, 30 alebo 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

CANDE s.r.o.,

E. Belluša 6752/4,

921 01 Piešťany,

Slovenská republika


Výrobca

Actavis ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Island


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 20014.

5

SOLIMED 5 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


SOLIMED 5 mg

SOLIMED 10 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Solimed 5 mg filmom obalené tablety: každá tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.


Pomocná látka so známym účinkom:monohydrát laktózy (49,23 mg).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


Solimed 10 mg filmom obalené tablety: každá tableta obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.


Pomocná látka so známym účinkom:monohydrát laktózy (98,46 mg).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Solimed 5 mg filmom obalené tablety sú svetložlté okrúhle bikonvexné tablety s priemerom 6 mm, označené 1S na jednej strane.


Solimed 10 mg filmom obalené tablety sú svetloružové okrúhle bikonvexné tablety s priemerom 8 mm, označené 2S na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba urgentnejinkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a urgencie, ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí, vrátane starších pacientov

Odporúčaná dávka je 5 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne. V prípade potreby sa môže dávka zvýšiť na 10 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne.


Maximálny účinok Solimedu je možné stanoviť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jeho užívania.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Solimedu u detí neboli doteraz stanovené. Solimed sa preto nemá používať u detí.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu > 30 ml/min) nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Silné inhibítory cytochrómu P450 3A4

Maximálna dávka Solimedu sa má obmedziť na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, akými sú ritonavir, nelfinavir, itrakonazol (pozri časť 4.5).


Spôsob podávania

Solimed je určený na perorálne užitie a liek sa má prehltnúť celý a zapiť tekutinou. Môže sa užívať s jedlom alebo nezávisle od jedla.


4.3 Kontraindikácie


Solifenacín je kontraindikovaný u pacientov s retenciou moču, so závažnými gastrointestinálnymi poruchami (vrátane toxického megakolónu), s myasténiou gravis alebo glaukómom s úzkym uhlom a u pacientov s rizikom výskytu týchto stavov.

 • Pacienti precitlivení na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Pacienti, ktorí sa podrobujú hemodialýze (pozri časť 5.2).

 • Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2).

 • Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene a pacienti, ktorí sú liečení silnými inhibítoromi CYP3A4, napr. ketokonazolom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby Solimedom sa majú zhodnotiť ďalšie príčiny častého močenia (zlyhávanie srdca alebo ochorenie obličiek). V prípade výskytu infekcie močovej sústavy sa má začať príslušná antibakteriálna liečba.


Solimed sa má podávať opatrne u pacientov:

 • s klinicky významnou obštrukciou vývodu z močového mechúra s možným rizikom retencie moču,

 • s gastrointestinálnou obštrukčnou poruchou,

 • s rizikom zníženej gastrointestinálnej motility,

 • so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min; pozri časti 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9; pozri časti 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • so súčasným užívaním silného inhibítora CYP3A4, napr. ketokonazol (pozri časti 4.2 a 4.5),

 • s hiátovou prietržou/gastroezofageálnym refluxom a/alebo u pacientov, ktorí súčasne užívajú lieky (napr. bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť ezofagitídu,

 • s autonómnou neuropatiou.


U pacientov s rizikovými faktormi, ako je syndróm dlhého intervalu QT a hypokaliémia v anamnéze, bolo pozorované predĺženie QT intervalu a torsade de pointes.


U pacientov s neurogénnou príčinou hyperaktivity detruzora sa bezpečnosť a účinnosť tohto lieku zatiaľ nestanovila.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Angioedém s obštrukciou dýchacích ciest bol hlásený u niektorých pacientov užívajúcich solifenacíniumsukcinát. Pri výskyte angioedému sa má užívanie solifenacíniumsukcinátu ukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.


Anafylaktické reakcie boli hlásené u niektorých pacientov liečených solifenacíniumsukcinátom. U pacientov, u ktorých sa vyskytnú anafylaktické reakcie, sa má ukončiť užívanie solifenacíniumsukcinátu a má sa začať s náležitou liečbou a/alebo sa majú prijať vhodné opatrenia.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakologické interakcie

Súčasná liečba inými liekmi s anticholínergickými vlastnosťami môže vyústiť do výraznejších terapeutických účinkov a nežiaducich účinkov. Medzi ukončením liečby Solimedom a začiatkom liečby iným anticholínergickým liekom má uplynúť približne jeden týždeň. Liečebný účinok solifenacínu sa môže znížiť pri súčasnom podávaní agonistov cholínergných receptorov.

Solifenacín môže znížiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, akými sú napríklad metoklopramid a cisaprid.


Farmakokinetické interakcie

Štúdie in vitro dokázali, že solifenacín pri terapeutických koncentráciách neinhibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 alebo 3A4 odvodené z mikrozómov ľudskej pečene. Preto je nepravdepodobné, že by solifenacín menil klírens liekov metabolizovaných pomocou týchto CYP enzýmov.


Účinok iných liekov na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu

Solifenacín sa metabolizuje pomocou CYP3A4. Súčasné podanie ketokonazolu (200 mg/denne), silného inhibítora CYP3A4, viedlo k dvojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu, zatiaľ čo podanie ketokonazolu v dávke 400 mg/deň viedlo k trojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu. Preto má byť maximálna dávka Solimedu obmedzená na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4 (napr. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) (pozri časť 4.2).

Súčasná liečba solifenacínom a silným inhibítorom CYP3A4 je kontraindikovaná u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene.


Vplyv enzýmovej indukcie na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu a jeho metabolitov nebol predmetom štúdie, rovnako ako ani vplyv substrátov s vyššou afinitou k CYP3A4 na expozíciu solifenacínu. Keďže solifenacín sa metabolizuje prostredníctvom CYP3A4, sú možné farmakokinetické interakcie s inými substrátmi CYP3A4 s vyššou afinitou k CYP3A4 (napr. verapamil, diltiazem) a induktormi CYP3A4 (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín).


Vplyv solifenacínu na farmakokinetické vlastnosti iných liekov

Perorálne kontraceptíva

Užívanie solifenacínunepreukázalo žiadnu farmakokinetickú interakciu solifenacínu s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami (etinylestradiol/levonorgestrel).

Warfarín

Užívanie solifenacínunezmenilo farmakokinetické vlastnosti R-warfarínu ani S‑warfarínu, ani ich účinok na protrombínový čas.

Digoxín

Užívanie solifenacínunevykázalo žiaden vplyv na farmakokinetické vlastnosti digoxínu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o ženách, ktoré otehotneli počas užívania solifenacínu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame škodlivé účinky na plodnosť, embryonálny/fetálny vývoj alebo pôrod (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Laktácia

Údaje o vylučovaní solifenacínu do ľudského mlieka nie sú k dispozícii. U myší sa solifenacín a/alebo jeho metabolity vylučovali do mlieka, čo spôsobilo od dávky závislé nedostatočné prospievanie novorodenej myši (pozri časť 5.3). Preto sa počas obdobia dojčenia nemá Solimed užívať.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže solifenacín, tak ako aj iné anticholínergiká, môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu (pozri časť 4.8.), môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Vzhľadom na farmakologické účinky solifenacínu môže Solimed spôsobiť anticholínergické nežiaduce účinky (obvykle) miernej alebo strednej závažnosti. Frekvencia anticholínergických nežiaducich účinkov je závislá od dávky.

Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia pri užívaní solifenacínubola sucho v ústach. K tejto reakcii došlo u 11 % pacientov, ktorí užívali dávku 5 mg jedenkrát denne, u 22 % pacientov, ktorí užívali dávku 10 mg jedenkrát denne a u 4 % pacientov, ktorí užívali placebo. Závažnosť sucha v ústach bola obvykle mierna a len občas viedla k prerušeniu liečby. Compliancelieku bola vo všeobecnosti veľmi vysoká (približne 99 %) a približne 90 % pacientov liečených solifenacínomukončilo celú štúdiu v trvaní 12 týždňov.


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až < 1/10

Menej časté

1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé

1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé

< 1/10 000,

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy
infekcia močových ciest,

cystitída
Poruchy imunitného systémuanafylaktické reakcie*

Poruchy metabolizmu a výživyznížená chuť do jedla*,

hyperkaliémia*

Psychické poruchy


halucinácie*

stavy zmätenosti*

delírium*

Poruchy nervového systému
somnolencia, porucha vnímania
chuti

závrat,*

bolesť hlavy*Poruchy okarozmazané videnie

suché očiglaukóm*

Poruchy srdca a srdcovej činnostitorsades de pointes*, predĺženie QT intervalu na elektro-kardiograme*

atriálna fibrilácia*,

palpitácia*,

tachykardia*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
sucho v nosedysfónia*

Poruchy gastrointestinál-neho traktu


sucho v ústach

zápcha,

nauzea,

dyspepsia,

bolesť brucha

gastro-ezofageálny reflux,

sucho v hrdle

obštrukcia hrubého čreva,

porucha vyprázdňo-vania hrubého čreva, vracanie*


ileus*,

tráviace ťažkosti*


Poruchy pečene a žlčových ciestporucha funkcie pečene*,

abnormálne výsledky testov pečeňových funkcií*

Poruchy kože a podkožného tkaniva
suchá pokožka

pruritus,*

vyrážka*,

multiformný erytém*,

urtikária*

angioedém*

exfoliatívna dermatitída *

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojeného tkanivasvalová slabosť*

Poruchy obličiek a močových ciest
problémy pri močení

retencia moču


porucha funkcie obličiek*

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
únava,

periférny edém
* hlásené po uvedení lieku na trh


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie solifenacíniumsukcinátom môže viesť k ťažkým anticholínergickým účinkom. Najvyššia dávka solifenacíniumsukcinátu náhodne podaná jednému pacientovi bola 280 mg počas 5 hodín a mala za následok zmeny duševného stavu, ktoré nevyžadovali hospitalizáciu.


Liečba

V prípade predávkovania solifenacíniumsukcinátom sa má pacient liečiť adsorpčným uhlím. Výplach žalúdka pomôže, ak sa vykoná do 1 hodiny, ale nemá sa vyvolávať vracanie.


Tak ako pri ostatných anticholínergikách, príznaky sa môžu liečiť nasledovne:

 • Závažné centrálne anticholínergické účinky, ako napr. halucinácie alebo výrazná excitácia: liečba fyzostigmínom alebo karbacholom.

 • Kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi.

 • Respiračná nedostatočnosť: liečba umelým dýchaním.

 • Tachykardia: liečba beta-blokátormi.

 • Retencia moču: liečba katetrizáciou.

 • Mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie pacienta do tmavej miestnosti.


Tak ako pri ostatných antimuskarinikách sa má v prípade predávkovania venovať zvláštna pozornosť pacientom so známym rizikom predĺženia QT intervalu (t.j. pri hypokaliémii, bradykardii a pri súčasnom užívaní liekov, u ktorých je známe, že predlžujú QT interval) a pacientom s už existujúcim ochorením srdca (t.j. s ischémiou myokardu, arytmiou, kongestívnym zlyhávaním srdca).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Urologiká, liečivá na časté močenie a inkontinenciu, ATC kód: G04BD08.


Mechanizmus účinku:

Solifenacín je kompetitívny špecifický antagonista cholínergných receptorov.

Močový mechúr je inervovaný parasympatickými cholínergnými nervami. Acetylcholín kontrahuje hladký sval detruzora prostredníctvom muskarínových receptorov, predovšetkým podtypom M3. Farmakologické štúdie in vitro a in vivo naznačujú, že solifenacín je kompetitívny inhibítor muskarínového receptora podtypu M3. Ukázalo sa, že solifenacín je navyše špecifickým antagonistom muskarínových receptorov - vykazuje nízku alebo žiadnu afinitu vo vzťahu k rôznym iným testovaným receptorom a testovaným iónovým kanálom.


Farmakodynamické účinky:

Liečba solifenacínomv dávkach 5 mg a 10 mg denne bola predmetom niekoľkých dvojito zaslepených, randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdií, ktorých sa zúčastnili muži a ženy s hyperaktívnym močovým mechúrom.

Podľa nižšie uvedenej tabuľky obe dávky 5 mg a 10 mg solifenacínuspôsobili štatisticky významné zlepšenia primárnych a sekundárnych ukazovateľov v porovnaní s placebom. Účinnosť lieku sa prejavila do jedného týždňa od začatia liečby a stabilizuje sa v priebehu 12 týždňov. Dlhodobá otvorená štúdia dokázala, že účinnosť pretrvávala najmenej počas 12 mesiacov. Po 12 týždňoch liečby u približne 50 % pacientov, ktorí pred liečbou trpeli inkontinenciou, došlo k vymiznutiu inkontinencie a navyše 35 % pacientov dosiahlo zníženie frekvencie močenia na menej než 8-krát za deň. Liečenie príznakov hyperaktívneho močového mechúra malo prínos i s ohľadom na hodnotenie kvality života, napríklad na celkové vnímanie zdravia, vnímanie inkontinencie, funkčné obmedzenia, fyzické obmedzenia, spoločenské obmedzenia, emócie, závažnosť symptómov, úroveň závažnosti a spánok/vitalitu.


Výsledky (súhrn údajov) štyroch kontrolovaných štúdií fázy 3 s dĺžkou trvania liečby 12 týždňovPlacebo

Solifenacín 5 mg jedenkrát denne

Solifenacín 10 mg jedenkrát denne

Tolterodín 2 mg

dvakrát denne

Počet močení/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

p-hodnota*

11,9

1,4

(12 %)
1 138

12,1

2,3

(19 %)
552
< 0,001

11,9

2,7

(23 %)
1 158
< 0,001

12,1

1,9

(16 %)
250
0,004

Počet epizód urgencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

6,3

2,0

(32 %)
1 124

5,9

2,9

(49 %)
548
< 0,001

6,2

3,4

(55 %)
1 151
< 0,001

5,4

2,1

(39 %)
250
0,031

Počet epizód inkontinencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

2,9

1,1

(38 %)
781

2,6

1,5

(58 %)
314
< 0,001

2,9

1,8

(62 %)
778
< 0,001

2,3

1,1

(48 %)
157
0,009

Počet epizód nočného močenia (noktúrie)/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

1,8

0,4

(22 %)
1 005

2,0

0,6

(30 %)
494
0,025

1,8

0,6

(33 %)
1 035
< 0,001

1,9

0,5

(26 %)
232
0,199

Objem vylúčeného moču/močenie

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zvýšenie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

166 ml

9 ml

(5 %)
1 135

146 ml

32 ml

(21 %)
552
< 0,001

163 ml

43 ml

(26 %)
1 156
< 0,001

147 ml

24 ml

(16 %)
250
< 0,001

Počet vložiek/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

3,0

0,8

(27 %)
238

2,8

1,3

(46 %)
236
< 0,001

2,7

1,3

(48 %)
242
< 0,001

2,7

1,0

(37 %)
250
0,010


Poznámka:V 4 pivotných štúdiách bol použitý solifenacín10 mg a placebo. V 2 zo 4 štúdií sa použil taktiež solifenacín5 mg a v jednej štúdii bol použitý tolterodín 2 mg dvakrát denne. V každej jednotlivej štúdii neboli hodnotené všetky parametre a liečené skupiny. Preto sa uvedený počet pacientov môže v závislosti od parametrov a od liečených skupín líšiť.

* p-hodnota znamená párové porovnanie s placebom


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po užití tabliet solifenacínudosiahne solifenacín maximálnu koncentráciu v plazme (Cmax) po 3 až 8 hodinách. tmaxnezávisí od dávky. Cmaxa plocha pod krivkou (AUC) rastie proporcionálne s dávkou v rozmedzí 5 až 40 mg. Absolútna biologická dostupnosť je približne 90 %. Príjem potravy neovplyvňuje Cmaxani AUC solifenacínu.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem solifenacínu po intravenóznom podaní dosahuje približnú hodnotu 600 l. Solifenacín sa značne (približne z 98 %) viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na α1‑kyslý glykoproteín.


Biotransformácia

Solifenacín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni, primárne prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4). Okrem toho existujú aj alternatívne cesty metabolizácie, ktoré môžu prispieť k metabolizmu solifenacínu. Systémový klírens solifenacínu je približne 9,5 l/h a terminálny polčas solifenacínu je 45 – 68 hodín. Po perorálnom užití bol okrem solifenacínu v plazme identifikovaný jeden farmakologicky aktívny (4R-hydroxysolifenacín) a tri inaktívne metabolity (N-glukuronid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifenacínu).


Eliminácia

Po jednorazovom podaní 10 mg [14C-označeného]-solifenacínu sa zistilo približne 70 % rádioaktivity v moči a 23 %v stolici počas 26 dní. V moči sa približne 11 % izotopom značenej látky vyskytovalo vo forme nezmenenej aktívnej látky; približne 18 % vo forme N-oxid –metabolitu, 9 % vo forme 4R-hydroxy-N-oxid - metabolitu a 8 % vo forme 4R-hydroxy - metabolitu (aktívny metabolit).


Linearita/nelinearita

Farmakokinetika je v rozsahu terapeutických dávok lineárna.


Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávkovaniav závislosti od veku pacientov. Štúdie u starších pacientov dokázali, že pôsobenie solifenacínu, vyjadrené vo forme AUC, po podaní solifenacíniumsukcinátu (5 mg a 10 mg jedenkrát denne) bolo podobné u zdravých starších jedincov (vo veku 65 až 80 rokov) a u zdravých mladých jedincov (vo veku do 55 rokov). Stredná hodnota rýchlosti absorpcie vyjadrená ako tmaxbola u starších jedincov mierne pomalšia a terminálny polčas bol u starších jedincov približne o 20 % dlhší. Tieto mierne odchýlky sa nepovažujú za klinicky významné.

U detí a dospievajúcich sa farmakokinetické vlastnosti solifenacínu nestanovili.


Pohlavie

Pohlavie nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.


Rasa

Rasa nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.


Porucha funkcie obličiek

AUC a Cmaxsolifenacínu nemali u pacientov s miernou a stredne závažnou poruchou funkcie obličiek významne odlišné hodnoty v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) bola expozícia solifenacínu významne vyššia než u kontrolnej skupiny, pričom došlo k nárastu Cmax o približne 30 %, AUC o viac než 100 % a t1/2o viac než 60 %. Štatisticky významný vzťah bol zistený medzi klírensom kreatinínu a klírensom solifenacínu.

Farmakokinetické vlastnosti u hemodialyzovaných pacientov neboli predmetom štúdie.


Porucha funkcie pečene

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) nebola hodnota Cmaxovplyvnená, avšak hodnota AUC sa zvýšila o 60 % a hodnota t1/2 sa zdvojnásobila. Farmakokinetické vlastnosti solifenacínu u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene neboli predmetom štúdie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, reprodukčnej toxicity, vývoja embrya a plodu, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdia pre- a postnatálneho vývoja u myší odhalila, že podávanie solifenacínu matke počas laktácie spôsobilo klinicky významné od dávky závislé zníženie miery prežitia po narodení, nižšiu hmotnosť mláďat a pomalší fyzický rozvoj mláďat. Bez predchádzajúcich klinických prejavov sa vyskytla zvýšená mortalita v závislosti od dávky u mláďat myší, ktorých liečba začala od 10. alebo 21. dňa po narodení dávkami, ktoré dosiahli farmakologický účinok a u obidvoch skupín bola vyššia mortalita v porovnaní s dospelými jedincami.

U mláďat myší, u ktorých začala liečba 10. deň po pôrode, bola expozícia v plazme vyššia než u dospelých myší, pri liečbe po 21. dni po pôrode bola systémová expozícia porovnateľná s expozíciou u dospelých myší. Klinický dopad zvýšenej mortality u mláďat myší nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Kukuričný škrob

Magnéziumstearát


Filmový obal:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol/PEG

Mastenec

Žltý oxid železitý (E 172) (Solimed 5 mg)

Červený oxid železitý ( E 172) (Solimed 10 mg)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v PVC/hliníkových blistroch alebo HPDE fľaškách s LDPE poistným patentným viečkom.

Veľkosti balenia:10, 30 alebo 100 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


CANDE s.r.o.,

E. Belluša 6752/4,

921 01 Piešťany,

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Solimed 5 mg: 73/0178/14-S

Solimed 10 mg: 73/0179/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

10SOLIMED 5 mg