+ ipil.sk

Solutio acidi borici 3%Príbalový leták

PRÍLOHA Č.2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2106/5184

PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2107/7962Vysvetlenie k písomnej informácii pre používateľov lieku Solutio acidi borici 3%

Liek Solutio acidi borici 3% nemásamostatnú písomnú informáciu pre používateľov.

Text na etikete na vonkajšom obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom o lieku č. 140/1998 Zb. v znení neskorších predpisov.Solutio acidi borici 3%

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00284


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Solutio acidi borici 3%

dermálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


100 g dermálneho roztoku obsahuje 3,0 g kyseliny boritej.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálny roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Používa sa ako prostriedok na šetrnú povrchovú dezinfekciu kože, má aj slabé protizápalové účinky.

Liek je určený na klinické účely (balenie 500 g, 1000 g).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


1-3 krát denne aplikovať na postihnuté miesta.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na zložky lieku, deti do 10 rokov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nedoporučuje sa aplikovať na veľké plochy zapálenej alebo poranenej kože a na sliznice.


4.5 Liekové a iné interakcie


V alkalickom prostredí stráca účinnosť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Liek je možné používať v období gravidity v rámci uvedených indikácií.


Laktácia

Liek je možné používať v období laktácie v rámci uvedených indikácií.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek je určený na externé použitie, nemá vplyv na zmeny pozornosti a koncentrácie, neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Ojedinele pálenie a podráždenie v mieste aplikácie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri aplikácii na väčšiu plochu zapálenej alebo poranenej kože je riziko vstrebania a celkovej toxicity, (nauzea, vomitus, konvulzie). V takých prípadoch je potrebné prerušiť liečbu, kožu umyť mydlom pod tečúcou teplou vodou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupinadermatologikum - antiseptikum, dezinficiens (lokálne)

ATC kód: D08AD - lieky s kyselinou boritou


Liek je 3%-ný vodný roztok kyseliny boritej.

Kyselina boritá mierne spomaľuje množenie baktérií a plesní, pôsobí slabo protizápalovo. Vyznačuje sa dobrou lokálnou znášanlivosťou, nízkou senzibilizačnou schopnosťou, ale pomerne vysokou resorpčnou toxicitou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Resorpcia intaktnou kožou je minimálna, pri aplikácii na zapálenú alebo poranenú kožu alebo na sliznicu dochádza k významnej resorpcii a môže dosiahnuť toxickú plazmatickú hladinu. Kumuluje sa v pečeni. Príbližne 50% absorbovaného množstva sa vylučuje močom v priebehu 12 hodín, zbytok sa vylúči pravdepodobne v priebehu 3-7 dní.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku je overená dlhodobým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Čistená voda.


6.2 Inkompatibility


Lieky obsahujúce oxid zinočnatý.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


V dobre uzatvorených obaloch, pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dohľadu dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Plastová fľaša (HDPE) biela s plastovým uzáverom (PP/PE), označená etiketou.

Veľkosť balenia: 100 g, 500 g, 1000 g.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na vonkajšie použitie. Liek je vo forme určenej na priame použitie, podľa indikácií.

Pri viacnásobnom používaní chráňte liek pred možnou kontamináciou riadnym a okamžitým uzatváraním obalu a používaním sanitovaných pomôcok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 2 32 181 111

e-mail: info@vulm.sk


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0728/95-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21. november 1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20. január 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2014

3/3


Solutio acidi borici 3%