+ ipil.sk

Somatuline Autogel 60 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2014/03711-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Somatuline Autogel 60 mg

Somatuline Autogel 90 mg

Somatuline Autogel 120 mg

lanreotid

injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Somatuline Autogel a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Somatuline Autogel

3. Ako používať Somatuline Autogel

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Somatuline Autogel

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Somatuline Autogel a na čo sa používa


Čo je Somatuline Autogel


Názov vášho lieku je Somatuline Autogel.

Je to dlhodobo pôsobiaca forma lanreotidu.


Lanreotid – liečivo – patrí do skupiny liekov nazývaných „hormóny zastavujúce rast“. Je podobný látke (hormónu) nazývanej „somatostatín“.

Lanreotid znižuje hladiny hormónov v tele ako je rastový hormón (GH) a rastový faktor-I podobný inzulínu (IGF-I) a zabraňuje uvoľneniu niektorých hormónov v tráviacom trakte a črevnému vylučovaniu. Okrem toho, má vplyv na niektoré pokročilé typy nádorov (tzv. neuroendokrinné nádory) čreva a pankreasu zastavením alebo oddialením ich rastu.


Na čo sa používa Somatuline Autogel:

 • na dlhodobú liečbu nadmerného rastu (akromegálie - ochorenia, pri ktorom vaše telo tvorí príliš veľa rastového hormónu),

 • na zmiernenie príznakov spojených s nadmerným rastom (akromegáliou) – ako je pocit únavy, bolesti hlavy, potenie, bolesť kĺbov a necitlivosť nôh a rúk

 • na zmiernenie príznakov, ako sú návaly horúčavy a hnačka, ktoré sa niekedy vyskytujú u pacientov s neuroendokrinnými nádormi (NETs)

 • na liečbu a kontrolu rastu niektorých pokročilých nádorov čreva a pankreasu, nazývaných gastroenteropankreatické neuroendokrinné nádory alebo GEP-NETs. Používa sa, keď nie je možné odstrániť nádory chirurgicky.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Somatuline Autogel


Nepoužívajte Somatuline Autogel

- keď ste alergický (precitlivený) na lanreotid, somatostatín a liečivá z tej istej skupiny (analógy somatostatínu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používaťSomatuline Autogel, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ste diabetik, pretože lanreotid môže ovplyvňovať vašu hladinu cukru v krvi. Váš lekár vám môže kontrolovať hladinu cukru v krvi a možno zmení vašu liečbu cukrovky počas liečby liekom Somatuline Autogel.


 • ak máte žlčové kamene, pretože lanreotid môže vyvolať tvorbu žlčových kameňov. Preto vás bude možno potrebné pravidelne sledovať.


 • ak máte akékoľvek problémy so štítnou žľazou, pretože lanreotid môže mierne znížiť funkciu vašej štítnej žľazy.


 • ak máte srdcové poruchy, pretože počas liečby lanreotidom sa môže vyskytnúť sínusová bradykardia (pomalší srdcový pulz). Na začiatku liečby lanreotidom u pacientov s bradykardiou je potrebná zvláštna opatrnosť.


Ak sa vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, predtým, ako začnete používať.


Deti

Neodporúča sa používať liek Somatuline Autogel u detí.


Iné lieky a Somatuline Autogel

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok iných liekov. Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Špeciálna opatrnosť je potrebná v prípade súčasného podávania s:

 • cyklosporínom (liek, ktorý znižuje imunitnú reakciu napr. po transplantácii alebo v prípade autoimunitného ochorenia).

 • bromokryptínom (látka, ktorá pripomína svojím pôsobením dopamín, používaná v liečbe nádorov podmozgovej žľazy a Parkinsonovej choroby alebo na zabránenie vylučovania materského mlieka po pôrode).

 • liekmi, ktoré vyvolávajú bradykardiu (lieky spomaľujúce srdcový pulz napr. beta-blokátory).


Váš lekár môže zvážiť úpravu dávky týchto súčasne podávaných liekov.


Tehotenstvo a dojčenie

Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo dojčíte, oznámte to ihneď svojmu lekárovi. Ak sa vás to týka, môžete dostávať lanreotid len, ak je to jednoznačne nevyhnutné.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by liečba liekom Somatuline Autogel narušila schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje, avšak v súvislosti s liekom Somatuline Autogel sa môžu objaviť možné vedľajšie účinky, ako je závrat. Ak sa u vás objavia, buďte pri vedení vozidiel a obsluhe strojov opatrní.


3. Ako používaťSomatuline Autogel


Vždy užívajteSomatuline Autogel presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Aká je zvyčajná dávka?


Liečba akromegálie a zmiernenie príznakov akromegálie


Odporúčaná dávka je jedna injekcia každých 28 dní. Váš lekár vám môže prispôsobiť dávku vašej injekcie pomocou jednej z troch dostupných síl lieku Somatuline Autogel (60, 90 alebo 120 mg).


Ak ste dobre kontrolovaný vašou liečbou, lekár vám môže odporučiť zmenu frekvencie injekcií lieku Somatuline Autogel 120 mg na jednu injekciu každých 42 alebo 56 dní.


Váš lekár tiež rozhodne, ako dlho sa máte liečiť.


Zmiernenie príznakov (ako návaly horúčavy a hnačka) spojené s neuroendokrinnými nádormi v tráviacom trakte

Odporúčaná dávka je jedna injekcia každých 28 dní. Váš lekár môže prispôsobiť dávku vašej injekcie pomocou jednej z troch dostupných síl lieku Somatuline Autogel (60, 90 a 120 mg).


Ak ste dobre kontrolovaný vašou liečbou, lekár vám môže odporučiť zmenu frekvencie injekcií lieku Somatuline Autogel 120 mg na jednu injekciu každých 42 alebo 56 dní.


Váš lekár tiež rozhodne, ako dlho sa máte liečiť.


Liečba pokročilých nádorov čreva a pankreasu, nazývaných gastroenteropankreatické neuroendokrinné nádory alebo GEP-NETs. Používa sa, ak nie je možné odstrániť nádor chirurgicky.

Odporúčaná dávka je 120 mg každých 28 dní. Váš lekár rozhodne, ako dlho sa máte liečiť s liekom Somatuline Autogel pri kontrole rastu nádoru.

Spôsob podávania

Somatuline Autogel má byť podaný hlbokou subkutánnou (podkožnou) injekciou.


Ak injekciu podáva zdravotnícky pracovník alebo niekto iný, kto bol vyškolený (člen rodiny alebo priateľ), injekcia bude podaná v hornej, vonkajšej časti sedacieho svalu (pozri obr. 5a).


Ak si po príslušnom vyškolení injekciu podávate sami, injekcia sa má podať do vrchnej vonkajšej strany stehna (pozri obr. 5b).

Podávať si injekciu sami alebo inou zaškolenou osobou je možné, iba ak ste liečený na akromegálie alebo kvôli kontrole symptómov (návaly horúčavy a hnačka) spojených s NETs.


O tom, či si injekciu podáte sami alebo vám ju podá iná vyškolená osoba, rozhodne váš lekár.


Pokyny na použitie:

Nasledujúce pokyny vysvetľujú, ako injekčne podať Somatuline Autogel.


pred začiatkom aplikácie injekcie SI, PROSÍM, dôkladne prečítaJTE všetky POKYNY.


Somatuline Autogel je dodávaný v naplnenej injekčnej striekačke pripravenej na použitie vybavenej s automatickým bezpečnostným systémom, ktorý sa po podaní lieku automaticky zablokuje a tak zabráni poraneniu ihlou po jej použití.


MoRXlXItj4iv7E65aGY7iag5v5b7Ssmk62p5T+0+aTA0DJDvO3bsAMk9/PDDu3fvvvzyy8FwMOa6urpg7lDWT3YeawBO752MAOpatmzZxRdfjLKjmCCtoaEhMD1sO9wPooU2Mksn84Ug+87OTtw/cuQIV9xMdpmqQkmrNEiX0fXg1Iyo6m1Ap6VbZcg0i7yGMJ4zGHKhELnnf/HFF3fu3Ak7pq+vDzw3e/bsIFqUDxEPW0cOKfVHxkQL1hvvtGrsq8kyt5f4NPDkrESoh+zOiiBLY/y86QzI8ClXvuCV3t5eFDOI9iq0t7fTDSbNNW4w18tbaPLOnDkTlXPq1KlXXnkFRDh//nxaw07SesTPyYafMb9mRKbL5g2nHkoux3D++pWDSgO1TyHP1JNrM2WDi7Zg4nP3J4+nR4tqzCZL4zmDIRfQOYcizI1w4YUXrly5UowViH4YecPDw9x5zYUkQlFcx8GQXNBBlyWyGFI2ngfFYlouZM5JT2Zo6awn+SQ2CJGenh4wzdKlSzs6OrKVepn/k7Po5JxVLpzhkeK05HAHRdbsJfYcLL+FCxdu374d5u/Ro0dpF8omvCCeRNQLSgPFlIV4z4NTTKkf7qyX7RzaKYy+9tlRM6tE5ez35wXX76AU559/Pqiu4jZjEOCTQe954YUXdu3aNTY2tmTJknXr1p1zzjkLFiwIypzJq4CtjecMhrygA5FZs2ahc4I89Igc1dXR0VFOWemVIEGxzSHuSITkguLljol2nr+SxQmpV1Q6/r3KnVDhTJtQtV7Ggvs8lIA8LZFrBgUx4ALiDDbfkSNHeDqdZCZQq2ycUjh8FnjMJND1qe84RZZ4RFfw7zv1w2uUbixCZ2fnvHnz+Lq/3V4yqRURpzKdytcUnvZdtAbj5Nb5daLKMJGdMjp3sg1fp/b8a/05uBZJ4meloSUcPnx469atGzduHB8fh8K0f/9+zvKierkbJ20jSk1gPGcwlIDwCmwaCPHjx49PxH6w5CnPY+Pk1msx9KYCoT1SCFnkDAURHyI3tUTLOYfhSKIw2opAO0zC6FFNv5hizYgxSibgTdkCz9EnLeAkcm5OX7RoURBRppw27pB9UMyOwhNpnCGPaHECUvOsTHnLkZg+YegItWUpkR84cOCJJ56A/QFjFObptBgshdY5wnjprGwO8dPSaoce6dW/PucV1P5In8s1l6QxokTi2LjSPnVjC5Ig6YYKUmPy+ThcMVHs+ofglwLJ7dy5E0oPAlweob+/f/fu3QMDA9ALERt+OYSg8+/nqmIiNJ4zGHIhjOa6IOzo68sRTOiiEIiQ75QgwnZhvNCf9BDGE2ZkO9539iE0rDiJ92WZJRVzrrEsxIYaMyzidULtQCeEXKGqIwaZjBGTLowHG32iFTGaKHm1qKVMlLRYk1oK+zH4n0wCOxzJ2VbY60E0HE3n1EhRzt6Tffpi54k7mzDJonKIKjFAUMzxzotOhU8Ub/x34gmK6dO3cR0GzeA5nYcwtumF+RKbQaickhMcqG+LXH6jJlGxCxcuRK3CpKO7VL6iT/GtOYznDIYSEL2V81XiuEQ/RReFPUcppmVTUDzkGBTLax1Dw+ATjNwPIp4rqHEqGK+jo6OBMtQ42abVfCmFFr7cRK8luOa2UFlyDvy8+cF0opIHTSdBsU2QZh8kJkrSWr9+/fLly8fGxujPWmpGS3xJaCI+dd1nDikvL4SPnfy3KTgtJPSQXV1OVYTFqoPD7j41BkmM6yenWVM/5SCkuBrHL66p+cGyR31CHeRQNqq3vb0dN4NozEOcsia2z5JfMButz3POZ5jEnBimNEQjplfJtmJXy2Hx1u9JRwaZ8UADsBcMNc4Uoix9fX29vb1h5MwsVPYchBQC44IEj18KMseSkxE5uZmonmdLK4cbElkwKJbIgVqb44R3aiAtUefdQuy/DeK4IwIXEHFW1aExTSd6tlVzeZBEVD7VJZJcNkqWS7NyqFwK6GlXXXxHVPpUNxGf5SSD9jKmHSpKJrcV4pU+bGBIjhPYPOkQd+hYYHBwEGHQrljbiWWpHq3Gc37fSOstZWHSCbImpagV8tRGBRkut5LrWiciyMJ4oouLJLkPGmaNnkvQgWuSepXaq/+u5G0i2v+wd+/eLVu2DAwM4Bo0Binzxje+EXKHAcLY8Rh5jvOR3PGNkEG0HqdQvCqSBs1EfDxQEI9/+rlKE6lBMR84BXGYI4MCpaSO/5fEt3RC8q1FlCOGzs5OTWlpr/tPM76dk6hfD4XidR/+i/kbRli8QJcXJCfnA2Xb1owHjeHkyZP06aqj8idEtUIg5M2xfbw7NDQ0a9asmTNnIjbYc7jD050ySldlz2o1nvMbh35U8o4DreVNItU1FckFk10bQf0rRMRNUNwG9EBQWsYmXSXKBiUOBNbRo0fBc+MRpk2bNjY2xgB65CooXsgQpEv2QjwP5EhGJ2l/sCtbqGn+8+8HXoVLBvT9NJ7T0TrxSEi9Hicjn4Gnmvh6hv9iIneWtFPLIrnE1ANF6tmZ9D+xeDrlTceEDVQ9FOL1lrJKiNdhtFarEDsfp/rI4zVylqsC1J7ncqqi+TXWcnVb5/OkvRiqpbF5otVqe1n5qRglu9aEt/fWD5mTEioIXBn8d9P6SWKw7DCBJ0EqyKpDclpyiZadKKlr2CTq2rrCaFiSG+O4TI6LLPg0kQw057UVe9QMikWz5oxsmyZDfPvqQqJcTsytfBpH4CZCR5uYhJ7q0y0qMYdpxXHgNHW/oTq58guo48kuXcn7+a0CgV6hGmRWS6F4qrKgToOSa8eJeZ1QF3suT44r0Epqm4EgPnyZuqoY19KZ01zzNUxhL5lQmlVRViQVB65VVE7IbNrOGbnuXZXBl9Rc1yfOHvNUfvOASvSJEydGRkZgxh04cACNnAcmsFAckNThWXbq71w+ysB85Fh4VNXLVRwDVc+JwjeNPBIV2cQYMmyajHdDb79BDYcQfELNWWO16p4li5OYUCFefMsJS5aivb2dA/hSqDQjtRBvP+ASFbY6tMbh4WE6HBAbsR6oPc81jAbKgnQq2ThSiNaSjY+PyxFisoiAB47QdWFzFsfQeKA3iq8TLsqY7BwlIINpOC+ye/fuHTt2oM2D5GbNmoWbnGt0NtgJz9HXJamO+8eDiNVk1wTB3XW+JZc9FKaz7Sy4d6gu8aZOK402nKc5+U+2CoTFQ5oZ+lMe3csvSOKLOVW6aqhXlyhPeLIUms3Y2FhbfFQvfmEMdHR0aNO5oLbeh9GaFHpX4C9Iju7x6HAAfw8fPgw5jKdoZk7R/DGDiqVxeTznW+s1hNSFTPjr5Arx6LA85UoervwJ1aYN+fVXhQVq/Q/APkwtg+7VGZXsyKEsg0SYPXs2voqzPyZMn6fxUW69OQpmwZtvcEY2EtWoUG15KRQvHNDxZGvEaRlLtMPShmISc5gmp5zvnphc4h0fvmBNbMN+jwriJhfGM/BHjhx59tln9+zZs3jx4qbluQxVnY0BDX5wcBCyacWKFWjzoD2urJGv47QKGfMQe44V6M/GJfaF0JsdSLMVMigwzbwL0kVhWtvIw3Msu/N9E1t7HpQsfmIG0pp9NRK4GqqQmTmx42VE1/n0hWhZiuSfklbOU0Tz4yPac4gNlgbaITeeZuehGurJy3MZClFQ/KkSP5JsnWlTXmGkL3EdKkoLqqeLWGgNuMN3ZasKt2WgXvCUjIjAuCMdUjPcqxHEdJPssX+KSi5S7NChQ1zhSkUD92FQIy08hdq7bNmynp4eZ+OUvwfFh+515fYNXeeOpuz0UqlSP3VHUfAVSa28+zznx5lBPE6Akvd1uiUptiQ5JZZCP5Vr6fC67IEqMm+yY/P7ok3CGNqyZQsuoPQ0Lc8F6ZKRZ8DyeJ2ZM2euXbv24MGDsO1QoiDqPjoGqUMRcLIARzc56b96b5yjlmVwWGLO/fznKanfsCuGE61DD5rdS0J34fz9JbsvVEx1To/Ow7hB3BhoirGR0FQgz1HMsi/wdYfzwsgxAnlONlzKnJzYLRJ5WgGr/KZ5eS6M7XfaodBtt27dCmLg6cmOuHfIIFSTXonZdbpHQSEoVq9QX7CUOUcSxj6WguIekijxJSo+lYOYcY2yHDhwgPt8GQaGHaIFsUHL4NpiqPAcwwyVhSR7UDK+Qf5Om/16SfUiQ1nLqBYJkMEQZWU4+8XEUshH0X+dnAeliialcNL1xZ8juRJ7O6OiiGecbPNoeHv37kV7cDSepoVTG2G8yBs8Dao7evQolUVq1g5p8RXZMiUNnj1OqpFKqlbhc+bH+axpRFVSr9Ih/W9aDf9pvaesF/On7lRI/jKWTK4CZOiXMormhOTwm7Qr5y19R8aBZWOljN6JQVJN5rNRtj2HDMHQeeWVVzZs2LBz505wQ0dHB0f5tLQSVpfpXBEfmhhYcZwGnx4D5hTJTNqZ+KGQHY70ni6Si1qDsE4YryiTbUC+aJN3N2/evHHjxoULFzIGnicCy/KCCy5YsWJFIXL6PnfuXBST+ohYgaHnNyij9jRzExm90c9n6E3U+1H5jJtHRuSXI2kv+vD5xnklWyyGxYNdFecwDQ6nZrCvfgs8h2b5+9//vru7O62ATYVEItHadCGadKGg0SvyHb9N4jiKDV77fAnjTcFOhaTJdE2fTuA89ZnYvH1lKK1n5USGXlVWbitItMoYsnNeTeokJH/LHe9T/vtvieakb3KWtxCNosmQeLPwXBDTCQoGS2779u29vb3gBvR58lwYHzElcChN35QIC7EnVnGRTs4Td7FBbDk5EI92ErNenOqkm/Hh8QiUBsMUxVm2bBk3Eh08eBDfYMGCBeA5XONjID/ZJyNnoyYCOmeJyk23ToVKfJq/CBUUNj+cyLMlmoDHZXGaVp8y02xINGuC4v4oF8JkTrDEv7zW8jSMFXndW5386ITk3TblH1IHSyxOWoCw2PSX6zSJWZYkLRSb9VxoU4F+4/NimDJiUUG0ToadR4mVkxhDyQwUoiENJ1gh3v3GhbtpUTlllGEwWWChnZ7r3PoaTMXIy3Oy7x0F27Fjx549e6644or169fTd60fvlCFsd9gcNwShN3T00M7kmZ1Z2fn7Nmz9+/fPz4+fvz4cT4SQ6SZS9cMpobfmbPh5LmCVwIlm2plAhbUFBTXiYnga4ZK9pEzVxlDC/4AlCZI4apQDWZoV9SFlEkgTXL6WoL5DcCJqmIkZkwjrSqk1JymlVMXykq3YibLjrZkolLeRAZygiVGIoKOmpCshNCgPVdQU7P6qY5BqzjiL3RCoeQ6lGqQwHOJFMW5aGSRZ8LiLxiur68vbcFhk9OAzh6Xt+haplt6Kh1gO35mFLwB+xkrhrQwWQieMTTkqNJp/Twx/sRgYTFE/LUVe4L3X5QuJMuOwnjMWXYu68DSM2UjjmMQ6A/kyOjQc3uhgwWKJv1iaiMmz0j1ZKFkrrS4L6ipBPmrF+hKnBKAIilQ8xFhvJtQaxiJ9ezbW3lUxioZQkeeKIWzjT8WWZ+8o82O/BlIU7wqVsgyqs7v16E366E5OE8SvvtpXkx4Jw2l8boWDqxGjpazVsNopJAjZ07GnC9YWb9Ltuf86JittvigDXouF5KbKD5NSncMP/K0R8L2FRSjJJxmoQso2oSsK5MRZDzt6Oig3oGCt7e31yNv1aOgHA1wjwT3S/iCrBCvHSioYRldOdk85/QQh1G0gi+j0JrenI/L/CCfXGQ7EZ94wkFph+d0X+KIBw0sJwO6Q2pO8nuO5i2dREYN6Feak+ey4ZNckDLI74hFXuglKqHyW6g5zxECjkZVAcIU7cT/WL6BmNaktVmpX9Q8LaSuW7WjRVVcKCczFZBcnmw4n9Xh1JKJSp/VIt1J11m1lK3fBIrtCtHcXqC2KrJTlzyjqrLmlMBzifzpCAUnMb/iMrSwtEfVtxsnV2niOzGhUCHwCj61IEMB+qs5HbgQe1/VG6FKtjBe+PJRN19ByUgkHslSwdv84CDMnCBxOFiQSEvSjTM+tG4GBc/aa1pkEzZ1CL1SWpfLUTedhqQ7iJZuOjlHuyKqpLo8MYTF8zqJH0v4T3/ZND6Q4jh3dCUkvtJIVKlG5ERaEmmNwYejOelGkif/2U26JLLm55ycSXN3TtxoEiaoOBuijYqo1ZLRadNB1TVeJ+hOTmNUb7T3eS6IRbwMO2Q3OL96HekQFp+hpQVo9qcJYzusEC84yrlqX9OkCK+J4kPOCt4xaX7S+TvbVAebAazn0dHRI0eOjIyMyEKACe/8T19dcGJL0wwCJcj0RfX5d8g4LfU8/Cr5TIxN62ppepITVTXQXFWBeMlDdRVnMlttDdLrMCMqR6/ytaiaI4vndFY4iRVGp5NAE+zo6NDDSn7DKqSbVg4KxZaT/82cjhek1Gmi7pYWWAfQ86Jc58rDkHhz+vTpPJpETlRK6/CTKChDNd6CbCPz7e3tuuB+leo8J/Zz/y1fFPrZkItE6eAwkETFvfnyYsZBbg5bF9QwLJ2g+9mTrpWYYQ6TcpUvN6IklkhqYCLzvIJJR2JnkXaOAqKF792799ChQ7iDVj00NMQRY+11iZiI3eziLTr9EuUpSLHmeT0RuyKa8I44cJIoyVtp4XO+4jS2RKQJE6266QlI5y2/wsuF82J+Da/iVHSeqyTpkizoZIC6rOxD0CNPoeeDRue2Sulaxv45tnKZvpI8pTU+vykEKTXrk2I2I/pJVFMLpG1cjI+P8whKcdwXRCIY4KklJSlzEiEZ0IvfKkMiQUpr9n8dNUXrK23KgYAWhTqhMD7tTFIUC9spoP7cbcqZUEHt8dK9zqFDP8Iw3gwjkxDZ1SInTDb5/FyietEWrYzn5lQw3P79+zn5xL7cVuzGQmqMnoPE4NbsJd9d+7oMoiVC4iBKB8vOZ0lZmSYT5KkvWxyey/nJJJi0Qz247bR8X6nyU8+TaGK50uonLc6y5GFOhstmMt3r8yfKipXuKZ706+djKC/PidrLpSgnTpxICznhnbxA+C1e14vWlYLYuU5aQ0kkRadlOIybEcnMmTO5cHRwcBAFRNGOHj3KSdEgbuITsZ/DxCI3g8hzKrDKqHLGn1ixfodMlDLyV0so+eJpeeAF5bI/eO53yEQLz4kwLN7vn9FjxRNYxsiqz/2NbB5p7bwQ+1JYunTp29/+djRyEN7IyAgMO6h3YDI6AwoUKfIvlVrSYeDt7+byAdiCIqRkVZd8C19Y6+9bst2GyvRPLF12e3N+HTp0iDAobpaBajmk87S6zci8c1ESiVSdcb/kiyVTccSsH08G1eURO4n2ibQxGTYPU4ZJatJ9cvEcO7bs4MYdntMIrVAc3wVqfisoNvxFKDjEFhQrSo7GlKeEzrtBesPSk1VyQUE5Z86cJUuWDAwM7N69O4zmq0B4KClXulOeiu8VyWG2mNM5zOilk4hs7SEPEu0kv0FnPM2QAo7i7INtMqdOWhKOvPM/Fv9yZDtQx29OLaAUvb29cuzc0NBQV1cXejGK09PTE3jHZpIawYh0MM/JC83xYWzAySZix+ZjsIzPlN8OyFA0nVTSdNxC8VJw0Wm01HLezUhOR1Uy/yUzHxQ3P7njF1DLUl+pKku10hWSESCIPnFaf89JdXItg/+yHVmMvDx5rgzJ++cCr6Y4FCauuVDsbdu2cR57InKLLB4jJffgBg6S0C3yhHLi2aZ8espHcsZqA6+9+rniRE4hHttNq6kw9oSpqVSobtGiRfh97LHHNm7cyP4MDRfdnjyHYCgCc8VtH3qPsO4kOp86ad3+csplRyFIU6Yqg9M09UIMXx1JRCHe9MYpsULxwhYtBHXk4rYtLU75OtoVUEbZw3jMwBmu1HGWrA3qYdJ6aZQkKgFhNDlN24XbK9Ny5eSwLNFTJTLS4iP6ceU1LhYsWMCeyPlR8RYrLYGj+giDXo/i02GCxOZMXMnwb1vxXsk0dSfPJ5OOk4csS/aynMzkV6PzihSzZMayEyr3FZ/kqk8xLRUdG31RphU2m+raYg9zE/FBB5zu1St+9aBlovz3eb0s5B23FBZB5hYvXowLNHeeHsD94wwgk0PIEMqAviEmoOgOiXtQtDKYkY3E8gvPUdMUC1KkJI8HnFAbPBmevjSp3qIgMOl4HBeXooDI8bSvr49rOgrRQjVuH3R4TjJTFpllFNCpn5I8l/3hfSmTCC2wQjV850Qu1KLX6U2oQzocvmQrF80mcfWjLmDBQ0a5/Gk5v2mlVUJQXL2FTN2WDO2MZqdlzEmohjpK9dCqBtdbySNfYUdINP7Ozk5c87QwHqHi8LcoCk53zuY5/cXlUVpd5eeSkp0lT4RpAsoBG0xGr6/g62e/4ndJpzKraW/y1fy2LScSsP2LfGgr3laY8flkRK2g9jUJa9R7wrvE/rnAKzxa+YUXXrh27Vo0a8j9Q4cOjY2NTaiT4bh8K4i3ykMBxJ1CvGQ8VG7gObLPCQ9Rq6UignhcUWhM8kNMxH40HAaVWRYunuRbzjIH2pq0TUHYCIaCCE3i79GjR3/1q19t2rTp8ssvX7lypbiEbvN2Oku5Ak9GS4pa9OtmpHuIFKHkJw+T5iT0dZtyaSE5yciPvpkm6wvFIzyEfDKdAR2Dw3kTmWea+DHrGPwuJM1A3/T3CUjSkvm24j0PhfgwjZzT4IWUtS1auOvrsIFWXVr8un1mhNGVxpDoHbNnzw6jtUJ0QcC/QSy8wmgAih1EWqbUbVo+0+oqo5Z8Ue40jLAU5aTFpm869ZPRVQNvUDStsGUhD1/6OUzs5v6LFYND1qOjo7LsvBAPD3CZkoTUM216SksP+cjakyDu6brrOT2XqLL7lHEuDxNDhtDQeZPmJywh6rlkHR6CLlWDp+gGE7FbgTA+0Zul5ULnMFYJRWjKqjadAV1lvKbHa6cFSBVzmLGgDtCRYPxLxzMcnwTtLV26lDGgCHRvNjQ0tHHjRnCenFfA6TrdwTT5Oa2toEwiR+JLeKeSHZLz26iWzvrT+B8rKO6cGZ9VX2eLGKdQiW+ltcUMCZsYuVNjiaXw+cMhuaBYEDg8JyTHMRlnGEqk3kTkDAjmfn9//8jICH3NZBfEQa3ETWOgWWratGmw51gz0Gg5LiJVKuP51AIdBtKlDj0lKbFHZLSQtGAlu5UTif6+OhuJfSpUWzD9dQZOk87TwkuiXJ5zXqwTz7EGeFShJMfVSc4YvvNpRGhT2GoKkOW+oiRVn880FPFcomKV0QpRvDlz5gjtFZRXC31nQu2/1k2k4G3H0R1MZsJCZQLS2AK4LiZUM8l6WNKfBpenrHEyGcGhZxQkiCQgAoCbEQBJoGO/+OKL27dvP++883p7e3EzjCYpZQWEritf4Dp17QhQP5imSaca9ScIk/RW591ANXQtUJz4pfb8SIIkpDGoUxsZkeTseH4Y/45PhH4l6Gw7SUuYCbXfiysq+YjthIHRTtAY9u3bh/vLly+XvXqJlRN4nShIkU0Ng9M4M4I5K98gg2DSnRGdV0UPbdKRpf9qhgu8xSyJzb4QKxxBemNzMpad+bSnGZGn9UEnTo5UQRCz4ycWJE9y1cDJalrq/itpfTD7XT+qUE0MFdT4GZoHeK5NHbOlK1MaBs0J2h5BPNvHv3id80TZ61Cq7D6uPZdTt5IAvrPdOkHMXsqjjBUN2RD5JTzH9RRUK8ijJD/cgZ2O8FDhFy1a1NXVxZ3y/K4T6nhln7fSSC6NigIlpp0I9etBep9MFPFaewiSeM7JWzbJBcU8p0vh5CRI72YZfSyNRPWdsHhkzKlAmSYMPFmgZbETQE/yCc8F8WgBw3DQBvosrPxC8ZB4K4ErJyfUkcgyocCmzoo6o/gUnlCdSxfEimZGGw7Sm0ciGJV87uzGk52i/zStq0rTkvGnPFmtN4Tv60SoGWiLt5axg4iuI4cXOsJB7sj8lEzicgCc3NHR0cFpYMdFQ22R6v2hrt+1pHYmwZz8FNRcnV+5OmRaPEE0powYZHWJGH9tatNxIbYjYclNRAtK9Qyf7t5B0uhZzkLlQZ5m7Tz1X3EyVpNOIq25rLdyhq+glhK/gshT4bnEmBNFsC4gLgYHB3/xi1+88MIL3HOSvWBK5yR/26gf/Dpx7vCv9o4tQuq1+ABxEW0TxVvFRbvXyckKZ91znVwltlv/fqA+SuJTJ2RiPHnI0oHOuZ6bKPmik+08yGgeOsN+A/bbWFovqBJhNEcLLT+It2kF0TgHR9d0cqI1hrH73CB2x8MFlniFnjeC6Pgz3HQcbGXIrspQRwrV0CSk5ZH/eSiSJHDi8jwdoUNvvsDyXy+r4riK2mCYPn36nDlzeM5q4joUBw3TGquELoiYtiVDJt5xOrIeAs1QL0ryn3MzO9EgSQhkX8sdPyfN8BHTVASn4Gn8XSuSC9QyYxk40bNLklxBTUjJcgpOM+mRTHmx4sG5/Mi7fy4NabqDTy26CTqfJKP9FZL2h+oXS7aADP6TwMK+idahfhp6c2NlaYgVIFsvS3xarsaaFnll2XCCVWzTZL+SqPElvuJUS56EEtvbsWPHOEeV2OocNIl8TEw9o7dmZDWteWi1VXdVbeolRp6hs+sPmvE19dNQTdVn3ClpNum/UqJseVI/OPaAvvY/Yp5mWatcSX5kdaH+EBz39s0MLUWF2woxdBI1L4jLc435fokoxAsjjx49+uCDD8KSffe73514MELOWnBkTeLrGfIoUXpKz2mY8KogrfwfsVaRa4GSocRUgApez5DIFchx0XImFJr2PHGNCroJCyW+voL42F6ONZ0RHwpYiLfT+AoB77Qp76O+PZco+OROBjFn13maNpwROJE2JFGuWQujTfQ8T9EvcknkDJ9Tc3KGTzO0vcQwOdNKjCeI3ADNmDGDnnGC4ul/gX5F/somObyI3+nTp584cQLtChfz5s1DJXOXV55cVYaEdSglP4wuQ7a2mOd+4FXK1q1b//Zv/xblv/TSS7knvYJI/MDZX9fp7WWpfhUYK5UhfxE0cuoHFYhFnUSi2lsNKoihskRLvsX+OaEO450SPJcHiS2Zm6LwiyLDih0ZGQmjSXGZnpmIj4GWxTgiUgv5RqLyWEUVWE4+Z5eEb4yG8cAaNxeh1BTuMlWZv5nVVuOU/cFBXNUTnk9tTU7aVKqgZnRI2aClCamgFmTpPal6HzOTZmtBWxobG8NbiOTIkSOjo6OrV69euXIl7T/tskCn7ue8gm6ePD9XUiBquVY9JB4U/tFHH/2v//qv7du3Hzp06Fvf+taSJUtQNeeff/7b3vY29rHsXNU2P3V9pWFosAFaww/RPGAH5k67xOkrPhoaGtq7dy/kI2cj5F0nsK6fPHWV8/Np1dNJvRAv4Orq6oIGCVGVGGdB7RUjje3bt2/Tpk24iRcXLVrEF6mVA7I21WljWlNMSyit7FpY66WwQXovE/Hq8KujrQqZaVbQZCDbS+jv4ujRo4cPH8b92bNnO8KnLBJ1spoRXrKHemaKhXg1BxoVPU9JKdI4TO47lewYW4FqKr5ar00xvWBCx1CI3KNotS9UbpUIGG3j4+NhND83HGFuBLyFul2zZg1aYxgtanXsubQarkyOlfaHkpZYbamO2LNnz9e+9rUnn3wS16C3O+64g8rCn//5n7/5zW/Ghy/Z3POnlVM1yBOsmUmOqF8OE+unHsnVxEysLBKxUTJ4rhC5hTt48ODvf/97sB3PL3SS85Vu/29anjUS869llsz2y7U4Llm6dCkYi3TlR1VQi43JcxBGr7zyCko9f/78hQsX8kXZ2CO8KHlgWo7sE9EsCekdIA40sU0Uu5fL6Pjie6wtdq3piO/Qc4fPmpezlvhxmXOQHD7iQAT8xdeEgSurCjWXlAtN/85956/Obf7k8oTUPKcbjK8ihLEdr+fh9JdlBXLbgCg3WpkYGRlBp6AvDpgxkOqXXHLJnDlzqEygVqFDIGbYhW3qbKy0flpx9698vWVYO7VdijdjxgwYs3JTRkVQIzw3pIaJBuUweq1SbD00rH5qklA1kciLhSQvrGSRnp6edevWHT9+HDpZBvdnWDMZ6frxaLHrqOSOzj4RO9KDiOFx84lpcU+02BCQcQsWLFi7di3u40X6etWnqGgmK8RztJB6sIQg3UAVdLAXpMjfDN7SMfNmW5I/vDSBKDWsJXLGVpBCPK0Yxs4oYD/NnDkT7E4nvdpNfDXtMPEb6ftIDgbQL37xiw0bNiDDPCkMBtB73vOe888/n0zsRxUUt8+y8iOV7DetUHkiFEwoV/tBbNWJrHaIil6lYMBs374dnAeqe/rpp6E9dHd3o6dAc2Kt+ucb11aqVLWvoGJ2TYsHJJe4jh+NDJVFlyU1T7SGIV+faFj91CShCiLRfZv6LPfG6jBt0SEG6LcghiBz8QXhjyZVAy3utT0UeN6Z22I3nonpTsQu0FhMCNlzzjkH4j6IHIBB1+Qsi7NHXgtKvAvRdujQof7+flAdLCGYj1pnFUZJm8NrU45GufLFsSd8CViI16nLMRey618+k/YAoLOtTcBpETg3CXru7e0999xzobv4Flit2nxiM0Dr+sEPfvDLX/5S7qBd/cVf/MXFF19ck0QbAG2Zgac3btxIl5D4e/jw4cHBwbe97W0w7BYvXpw2KFhbqdKg/XMlgZL/5Cc/+dnPfrZz507/6RNPPHHTTTe9973vvfrqqxvmgcVg0KBxIMsTxFWKIE0pTkRtu7GOreQaEE2KvpQJ44HHQrTuAJIIqjfD0MqhtBLXstogIMbGxmDPgSRWrlwJjuS8i2+VOm9J3vRKzjblzD4xvLxVUAtiA2XPTSiHf4lWuE6OR6uL6UaSlkTroc8lxkmnkfoOPgdyUvPU6wddadAYli9fjovzzjtvJAI+BBSIpUuXooZz9pcq0UQ89y//8i+/+93vEp9uj4CPfdVVVxnPGRoPClkKRE6t+zynkTaeVhJlvegwVuKLJcM4Y1ATsZNP8pnMS+EOCIxHXJHthOccXzM8omTt2rVQ2BvvZiHNPig3ErmoSYRO5P44swaYQHtMDqJhPZjIiZlsztEmrdbgujcCRzgn4mMK9Ba6oM4FaRzP+c3F6WAiOPTQhO6fjmSpefszGNJAtRRSG9YJ5DgkvgzEOVaCbpM55xj8YbHEqSw926QfJU7MJFohfn8JixeU8YARDvodOHCAw7NyugifDg0N4T69vIqwlj2FEhsCTIovodoObtd8oihIyaF8gp/97GcPPPDAo48+qp+izv/xH/9x48aN11577apVq4LmJrmgeGWmXq6ZaKU0oBQN9fvlEJsOAHqX/RNpHR7dJu11g6HegOAGyaGjyvE0vO+wi6N+ZSy+8OdmEnXBQEnbgufgw4lKh88pPnSEciIx7hw5cgSGhTizJqXBjMN99Na+vj7HIeFEfOpkITqpJ23stNxZrgrU2WwOKDfCBgxX6jp55JFH/vVf/1WCMbdQrR577LEdO3ZcccUV5Lk6ZazmaJJMNojnRGOVJhjGK6DYH2bPnl1yQJLHoko89XaJZjAQwi4Q+pA4PBlYr5XIeDf/FF3iQJZzJy2tKqWJNl/kmrvC9dqNQvF5DtKFxVGvdEm9+MXhlXK5rYKiZb9SZV3VYxgzyJcrPXLQJPwxVdDo+TmnBcv11q1bx8fHs98dHBx85ZVXVqxYERQfwWowNABoq9xkTVnP8b1XI6TNgeWx2CSAbwXqt2RGJ3t2J1QbdQtqZaOfRCJk4JF7yFg0KqCkdkTFM/kYv5xJJi6y+Lo+36MyNPOsRF3zprdLixHPv45T/ykKv1M0AA3lucTefuTIkbvvvvvHP/7x5s2bs1//+c9/fujQoY985CPXXntt0/YBQ+uBjQ0i5k1vetPcuXN/+tOf7ty5E5oZRDkPpRPLRhp2IV7QIZaffhTEtMEjopiKcINYSGfEkAl8LSNCtbeJ0SLkjAhcPMIxD56EKWMh2cUUD2cwW7ds2YKirV69euHChdxLN2vWLFRCX1/fsQjcQD1z5kw8AvkNDQ3RTwoCyzLLoLjXB/mkWzP37rB4RrMmEepd8Nxu6KcYRO2B24iD5tYDElHueHVt0Wh7zplpCKITjB566KEnnnhCP/Xfwi9IDlSHjgeqa2yuDa93kEV6enq6u7t37NhBr4+4GBsb4ynzQTzlzh2vMsQndybiE6bEVeCZEcQNhHAe3w2VKwpaS777K2FBySGIh84YxYY7OwKkJzeHIUzidmkkhCR27969Z88e0iR4CzroqlWrYMVy0Q3PD+NxxHTujEegNFzAut23bx8dniEVcGFnZ2djPk3jUXOq48dCJe/atQufIC0YqvfFF1/EF+HZpDVJ+nWCRvCcv/xE89ns2bO1B09nwMe/w12rfswGQ/0gzQzyBVbdggULoHWB7aBfgyHElqLvDB6arM2ywFuqLtGKrUZKC+Pli2S+IN7gzNWM/vbzQG0MJyANuUVJIhcn1HIdek6wQE64DzEKOXvppZdCm1yyZAn62tIIQbQr7uDBg/glWyM8mAysT54DKW7btg2/INTzzjsPr/T29qbV4ZRAmvWZ3yotFz/60Y/uuuuu559/Xu44qRw4cODLX/7yhg0bPvWpT+ED1TwDdYWW+Q4jNKBhNNSe002EggDdBpYcuqUEKFnmvXv3oingM6NHTa2eY2gNLFu2bM6cOS+99NLAwABkPbiNLAV1DW2SPEcrzZeJYnvpmTDynDMISXuuELuEF3MwVBsMCmpzNK/pdQJUR4eBuHMyAh2d8H4h3vRWiN2U8AI2GeyJwcFBXKNcMF6RATAZjDYGRuTosCgvSgqCx30Ew6OxCKci4BVQIEjOH38zZGPz5s2/+tWveO2wQhApWPiOUCbwHf/qr/5KHk0hGehTXeLoXT3QCJ5L+xKgt7//+7+///779+zZIzf9kjsm4I9//ONNmzZ94hOf+Mu//Mu6ZdlgyAIE/Zo1a5YvX87BRqElxxOgM0TvQHNVkLRORCgtQxxIAAk8oY7Hk6eaDiU/XD5KjRNmHGTo/PnzQWBgcZZFRlylFLBZ582bR//9dJE1PDwM1RMiGPQPMxcvzp07N/tokSkBZzLVuV8r6Pj1SK98PudOEA1o+bN09bMyawttxjUyz41eh6K/HLrZU0899fLLLweRtpLdn+X10dHRZ555Bn2y7tk1GFKA5toC80/oTbDDQGbgRbpdRhfr6+uDDQc+42SerJJg30RgFJyjtRz55HjmWWedtWLFClI+eC57r4VBQCmPOoQY3LJlSx4TB6rJo48+CnMZCgf0jIZks/YIG3tY2CSsQ5HrNnW2XoYrccL5/KLRBFPNeDcYmgTiWvf06dO7du169tln0R/Xr18/JwKoTiYUBNpA5IuQ0UeOHIElt3LlSryOOHl+Vmt0ybRS1NYWefDBB2+77TbwXLbhzoudO3d+4QtfANV96UtfEt8oU7G2W3ZfgY+K9b4XXnjhN7/5zfnnny/exA2GyYWWfTnlYHaweg/sFOINcLLsZdGiRevWrYOhgOuzIujlKrKyhkOsMCwGBwfBc7Nnz4YNByuQ5kX2aG3LoIalo5Ih0WawXRg5Gh0YGHjqqadKbjg2CCaT53p7e/8jwiTmwWCoFSqYxckOVleeKES7uenJjOfMXXjhhZdeeumb3/xmPIUkBaXJPjyG53JNzttx7+DLL7+M13mQmF5W2uQMV1kmnWV0NcwAh4hlTVDiK86y887OzgqMhBp+nSnxoQXNcl6BwWBoMML4GG7IrPb29q6urr6+PvyeOnVKXHnp8LKGhcflQC7DmJsZQR+w0vyyr+Yb4MqCs+YwiHygCM/lBNQLW9GaH8Zz1aLlx2cMLQxZ/MWNBzJdl21V8JeGHa5fffVVeWWqqPkV5LBWhfLj+X8i1DDC6kM2MqoGwHiuWkyt720waMhGukCtBQNv0Ykl5+f0EnAe8I2/PDATJsjZZ59NL181GdAzGOoB4zmD4XUK8YoifjV588SJE/R70t7eLqtUuJOdVAcW3L9//8DAQBBt5+ru7uZmeRvbMDQnjOcMhtcvHCOM7vDBc8PDw9OmTQOHidch0BtMNzw6fPgw9yGA2JZFoMtmYzhD08J4rlqYDmuY6uB+uNMRguj0apDZ3Llz6Uv22LFjsOR4/iqu+/v7jx8/jjCLFi1av379ggULrP0bmhzGc9XCOrlhioIewmCogd5GRkZ27969YcOGwcHBrVu37ty5c968eaC6IHYq/eqrr4LbTp06BQtvzpw5a9asWbFiRW9vL5drTpXlJ4bXJ6YAz+3YsWPVqlW33XbbZz/7Wfy98cYbH3744US/X48//vgf/dEfPfbYY295y1sank2DYSohjE8zgK2GX9DY6Ojo888/D3MNxhyuQXhgPh4kG8YnqYLk5s+fv3z58ssuuwyWnBPhZJXFYMhG2Tz3jne84+c//7n83b59+8qVK8855xxc8M4NN9zw7W9/u2YZTEqd3m4c3H///R/+8IfrlK7B0HqQHd+wydauXcuhS9w5ceIELkBpZ5111smTJzmYCVLE9dlnn93T07Ns2bLu7m6JxxjO0OQom+ceeughx8ACYF2RgUo6IU0D4nzggQckQg3wqESL1GnP+cH+9E//dPHixbDnKsuAwfB6Aw8lCCLCW79+/bp16/RT7ijgqUBgMvweP348iA68pv8O6ZUtwHPQ1K+++ur6KehVgiL3vvvug5SblAxAvG+LMCmpV4/ajFvefvvtmo0qAEiuJjkxGAz5oZ2YJB5RrZ1LzZgxg97C+Dexv0/6siw9thSku9HSaAaedtx6aXA6puE5ainUgOdgYC1fvrwaVQjayuc+9zkYiNVnxmAw1AT+0hLHg2Wax+HJojrOXOhxJogm5KSkGYQMgx0bksdkIOfXXHPNQw89lPj0LW95C5g7cbKmAqBOKpDVaXmrX4q1RbU8h/Zx6623JjYjmLr4veWWWxxlhA2Rlri+/7kIfqNMs9lFcfM7m9aAnOTqOn1oMLQM0rgq2131ZNlG6PIOyQHo6VDBcX/x4sXNvDZt165d1RBJWbjzzjsbLAAbn6KPynmuv78/Q1ciCUFJAQui8d19990PP/wwmAY0w4a4cuVK3EckrAJE5bRRIs1mR3gugcGFry+IBpSWnMFgaCVcd911+PUFyAc+8AFoz3jazHNLyGRjEoKobExCk5hiIirnOS4Gga706KOP+uThrExh+wPToM195jOfAevgL8kvO5VEmx13xIYDlcJW818ksZWbnMFgmHKABKBW7T9C34f0wFOEoRyA5IWFwafOUJCM+uhRRKrgQTTgRF389ttvxzWfinYum5o2bNjAp2IDcEAVebjjjjuYNPc+yYgUEiUNy2r2jGlFrfrj9X379jFdWBR6JbxEossrJZIUnbIjz5DnDK8NDw7OSZ3o0Tg9QkZrnpHgphSQKTLDkjQDZwzY+qh4m2blPHf99dejFlB+VAqKnZhXp+UhPFoAPjaqAF8LtcCWVy5yDlXXKjmDwdDMgKzPeEppizDo/pBXsmLunAgi7h+OgEckEpDT5ZdfTlHzyCOPXHXVVZBm/f39uA+pIhSCa1hjTz75JDc1wXCEYMRTPMId8JyQ4tVXXw0qgixCHmhfijEgecBTpJi9dgYEKVQhm6kQ8y233IKohKhkMQ7i5F8UnJnJmOhBbIgBrzDk0qVLUQQZnJPAyD8jIeEtX76cXED+JrMiEmTSSVGvlsdN0mcDUO38HBf6o1TZx+AKxMa69957OdRQVzQ4OYPB0LSAgNZ7n0BIYpYFEe1RWedM3q5duyDiZU3NZyME0dpy0bOvvPJKmj6yqUkWK/ARaABvgS3AH/fccw9jBmWK4UViQ5yM/IEHHshejkdeEQ6TdBEnImfRcBNJU78PIi6EyZWt4suwmdigyM/dd9+NPOMv+VgCo4wIrI0qhER4BIMti6jqNzdU8exvDdZbolT4qPiQMmeWEZg2FqgRldKAqbIGJ2cwGBqPhQsXBtFcSXYYZ/OSUBeRIbjAIv5bMsZIS5FPwTrZmXSAF0FCkFGMM3tuBYYajLZEc+KKK67Qf/WUDbgKb6XFmQEYoImZQT0nLstAeK4lROrNJmxrs38OZaaxDI2gpNstfgNfbenv7w/qsAg1LTmDwdAa8CfhNOhBSe7Dqqty7SXH8SDorrvuuup9MIGNIDlh0oGrsudWwDpIF/xackJLpmwQOWip5mtNIe19noPcRnKoarJdSZunkajc75cujJ7qhBF9zTXXiGHuj2fyGzhLjKDU3BnBCSwD0Fzwwi8dxOstZQCBc8UchUAG9AxqYnIGg6GVcOutt0JEyGCdAPyBX9g0QWz0QD6IkIF4KXfLAQSgzOrh9epzLiYdxGa24YUycpQyjzFAeQjix1uVZQzvwkTz76P4ENSck+MdUi9/ZamI/y0mEZX4/fJvfjtCzhigT+GLOlSfFsOfRkiLymfQnMnVFuas3WCYXEBK7Nq1i5quSBLq3/fddx+ZjCs49NySv+ywJHR4aN68IF9WnHmadHkMLwRAcaj6Z4tc6vewN3yJTSeLUP19qQiilTWieFd7ltFh8Ih2Du9wtAz5FwKGyAUR+inippjdUEFoDunVQHXCJJxXAGOf6lVLJmcwGCYFnDkDh8nYkr92UZY4yl9ZIo+3Hn74YcgKrjzUchwXjzzyCAmDAciUlO96BIuDSf39/cyDXhnOVR54nSERg0zx0KTTxKDhjGlde+21zK3eLeAMYhHMib7D3YT0Tpyo+l9//fWiBMjAo3YOh/pEnpFz2dsge5Rh/F155ZUMLDedFLm8hdWCO1zD2YA98o3jOWleKFsDfBM0Mjmz5AyGJkHJVd+OVPUd85Zc1q8DJI4hBenGVtroFHc1pL3ivJXTkzC42RkILemFeOnSpX4A/45TCQSL7GTVT1Gbbmm1V3M0jueoGoDJG+PhpsHJGQwGQ2W4/fbbYQzVdm6Fc4fN7O2skWgcz5U1hzeFkpt0B+0Gg2EqQh+ZmTgTVgG0t5THHnusJnG2AKbAeeIGg8HQepClKyCkWhlzsktPVt/kgTMF2DzrJGsF47lqYcacwWCoAImzXFWisnNAs5e1twCM5wwGg8HQysjLc3qLWPZ2sZwhJ3HPWWLSleXHds4ZDAZDkyMvz2m3JiVdNmefxJgzkroi8XzIyvJjJGcwGAzNjDLGLfOwV/5gJZ/WD3kOSq4yKoPBYDA0CWx+zmAwGAytDOM5g8FgMLQyjOcMBoPB0MownjMYDAZDK8N4zmAwGAytDOM5g8FgMLQyjOcMBoPB0MownjMYDAZDK8N4zvB6xI4dO+64444777xzEp3yNACDg4N/9md/9vOf//y+++5rbUe9BkMGjOcMdYE+BysRl1122Rve8IYrr7yywfIXGfvWt771H//xH41MtLYge3372992DnO5+eab3/nOd+rTWDZv3gySw8U999yTv56fe+65iy66CBfd3d2//vWvL7zwwtrl3WCYBBjPGeoCnjkCs+nGG2+kqAX+8Ic/UGhCkn7ta1+7M8I3v/nN7373uw0Tprfeeit4ojFp1Qk9PT3XXXcdFAVQHdkLJfrEJz4xZ84c58ixdevWXXPNNah/hM8f/w9+8IPASM7QQjCeM9QRMDhuueUW4TkRmri4//77L7nkks997nNPP/30W9/6VvzW6qjJbDz00EP4hSmJFBuQXJ0AeoOJ9uEPf/jHP/7xF77whY997GPbt29/+eWXnWBgRJY3EfgEu3bt+uxnP+vch7FrJGdoJRjPGSYNkLB33303BPTQ0BDMvgyJXHOAABqWVp1w2223QYH4jwj4e9ddd5VbKDDlVVdd5dyEqY0vIpa3wdACMJ4zTCauv/56mHS4gMjesWNHY0y61gB46KabbvrqV7+K61WrVn384x8v6/XHH38cde7z3A9+8IP77rvPSM7QSjCeM0wmrrjiCrnet2+f8VxZ+EqECl6E0fa+970vLc7qMmUwNB2M5wyG1xdAcm9961uHhoYmOyMGQ4NgPGeYTOzZs0euOzs7ecHNbffff/9PfvKTdevWffGLX7zzzjtXrVr1n//5nzKeNjg4+L3vfe+HP/whl5Pg6dVXX/2Zz3wm0SJEVPfccw+Xw1x22WX/8A//UFYmkdYDDzzwjW984/rrr//sZz+rdyZ86EMf+uu//mtnlaOUAjlEsO3btzNd5PCjH/2o5NDfeiGb+W6//XYO5xK33XabrBZ5xzveIet60oAUJRWU/ZZbbmHO/Zg/FwEX11xzjcyPpm0ulILz/oMPPvilL30J9d/d3f35z39ecsjFtKwf1nZi/RgMDYPxnGEyAfrhBYgKHAZJeu+990LCSgCIdTIZZDckMmUxLRLIVvzt6enBW5/61KfwFmS6s0qQW82efPJJSN5///d/R2CEed/73jdnzpw82SNXIWaxfvD6hz/8YQnAZSD+LmwGAws+/PDDoBzEw7k0RCWbAbj1InGjITgDjPiJT3wicZ/fXXfd5c/GCf/hKVKkHvD1r3/dsds+G0ES1QwapG8u1IoCceONN8pnQhL4NMPDw1/5ylcQEo8kUXw7JGSrWgyTC+M5w6QBMlFEJwkPdKUD4O+nP/3pt7/97TTpuAmMJAfeElkPwgDhrV69GuIVj15++WVZeQiqQBKPPfaYmBTgmMWLF2fvYRfArAFFidR+5JFHwB+MjRTIZSCgNMQpSZDkYCHhgndAPLwGheDRrFmz3vWud0nmYfT4mxxQBFiKPuVceumlPsndfPPNrEkwK5/CAEVu85RRw6l/AiX95je/qfkSTAYbjlYjqBF6A56iKt785jcj5Pe//32UDhXFr4bw3/nOd8Du5WbGYKgVjOcMjQNk4rp16yDBITohiDliBokJIUiSeOqppwJlmlx99dU0fb4dgZHwLUfWI87LL78cb0HgImY+BbWAJ2644QZn3CyNWnwwURnrg+ymBRlE1AXzBclRlMMMYioIAxrAxSc/+UknNjABeesjH/mIJuOy9gP460QefPBB0i0K9c///M+8+fEIePTud787f+Ssf2dzIUqK+yhXb28v71x77bVSpbhADTMDP/3pT6V+8IvawydAFeFz58+DwVBzGM8ZGgeQAYwAkaH+lBVx1VVXkefe+c53OjFAYvJRGIZpqQwPD/Pilltuwe+VV17phymLWmRR6Ac/+EHnxb/7u7+jKAeB0WIDy9L0eeMb3+jEg2LC3kJITcZVAhUC1gwideG73/2ukz0YjhXEmVg5uEnXKkHEbfoRPhN5DlXtvEvlY6o7oDFMdRjPGRoHGcerGE8++WRQvGgiDbAduQBk8eLFVSaaAYh1UDWtNKQIAgDZyCM//Fvf+lYG/tGPflQTngNxklZhPE36HNiuXbsS709p1zOGFoDxnGEqgZKUbJeNDRs21D87/xeXXHKJnkXLlunr16+vYdI333wzk7vhhhvsOAKDIQ3Gc4apB1gwzz333KSbL9kYHBysq3cxPS1nqzwMhgwYzxmmErq6unjxta99LXEUlHvd9JDgxo0bG7N/i6msWrWK46WbN2/OSPfSSy+tJi3QvEzLTekzhgyGBsB4zjCV8KY3vYkXEO5//Md/7A/Wfe9731u6dGmgFo984xvfqMlMWBq47AVGFf9effXVXIH5s5/9LIPn/CU2+QEu/9jHPsZpue9///vmLM1gyIbxnGEq4cILLxSDSU6l4QCm7FUYGBgIIuuKIYEbb7xRj+yBJ7Zt28brBx98ULayVQaaU5/+9Kf59zOf+Qx5Dr9/8zd/4wxdctbwmmuuSaRAPdSJ63vvvZfXsoKU+OIXv8hpuZtuuqnKzBsMrwcYzxmaDo5Yd3DPPffILm85lUZw2223CVX80z/9E3ePgXKOHDlCRgQdfuhDH5LwH/nIRy6//PJPfvKTeQjjkUcecU5r+853vgMeRYRiWcK6Qh5At7C3QEgOv959993d3d0IoCO59NJLuV4f4em6jC61YLQxwFe/+tVnnnlm9uzZ90cgj4IsE30u33777f6Rcv39/Wkl+uhHP4oKhypAfzH6qXOCRNryn5GRkcT7LHLaI4OhYTCeM9QREJS33nqr/L355pt9E8fB448/Lg6lYP34dg/u3Hfffdq5lOCGG27QIh7UhZB006UZ8a677vrRj35Eo3DOnDl/8id/4u91SwTYCHxGvqRjLfAZ+EZ2ZxPIA5iDXr6CyMIDWzz33HPgLdCtf34pmIauxXjAehCf5T06OiphEAPiQSTchI4AoCU/hyDIr3/961IJYhGCHT/+8Y9LuqhDxIAUUSLu/kZF8bsgCeGzO+64Q3ia2wTlWngd9QBK5vUPf/jDD3zgA9q1pqw+hUJQ19FjgyEDxnOGuiDRbeNXIwTKYbEDx0kxvQz7u+UgZGGEQQo//PDDpCuEue666/zpOnr5Ep+Nl1122Ze//GXwH3hu1apV4OCyluPfdNNNXV1d73//+yVR37MlAUvrne98J2hGzC8k/cEPfhCU5tM8iAGshpKK7y7UEl1q0UWykMcb3vAGkg1+xTtJIpz6R/iLLrpI1yRSBO+Ch6ROAq/+ybuPPfaY8yk/HAEf0fEKjdhQq/SZ6Wzk/38jpH13g6GuMJ4z1AV0UlzuW/mPFIfcz7mY/i0RnMWZlZ1dDpKjH+T86ebMJCwtP0t4HfafvkO/XDlTz65/pOjHllYtaVFl1IZRmqF5YDxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwloA89NxgMUw7GcwZDFnjKKK+ddfMGg2FKwHjOYEiFs86e6+bznApkMBiaB8ZzBkMqjM8MhhaA8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZxhEkDnh46r3+oDI6QOJi4WcTMtEn3fuc6ZvcpQVg2kxSCvl8xtWjFrmMPqS2Qw1AnGc4aGogIhm190arkfKLGeyH9+5GnX9UBafnykPS0rt4lEnv1iuTVgDGdoWhjPGVoQYsA51waD4XUI4zlDQ5FT66/eOMgwd5rN8sjOTw1z20iD1WBoHhjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQwGg6GVYTxnMBgMhlaG8ZzBYDAYWhnGcwaDwWBoZRjPGQyGOqJQKGQ8DcOwYTkxvG5hPGcwGOoLUp0mPNIbfnHTqM5QbxjPGQxTAGl8UCVPZL9eQxKamJh47bXX8Ivrtra2M888E781idlgKAnjOYNhasBnHbGT6kF12eON+UGjLYipDtdnRJD7BkO9YTxnMEw+SnJV4lPeLETQAcgfecgvI0y53JlRhLYIsOFOnz6NMCA5ScKoztAAGM8ZDJOMlpH1iVQHM+5UhJMnTwrPTYsA5hPOMxjqB+M5g2Eykd/20q/o8P67dVrZobPqZ5vGmeSN1zDjwHDPPffcli1bhoeHcQ3amz59end397Jly84//3xc+CUyGGoL4zmDYdJQAcnJi01IDM44JK/BbTt27Hj66afx9+yzzwbPgfx27do1Nja2cuVK8pzBUFcYzxkMk4Y02yjPWznhR554Jy1OHThPbv37r7322smTJ6dNm3bxxRevW7fuzDPPPHjw4IYNG44ePQoKrKBEBkO5MJ4zGAy1NxDDCIgWPAcDrrOzc82aNZdccgkegeeee+658fFxbjMwGOoN4zmDodEoOcFW8Ximjzyzd87UWlo+M3IrN/U1LsBkuNPe3j5r1iywHTjvjDPOePXVV20LnaGRMJ4zGBqKnJveGjyUl7Fvoax3nWsAZMbVlbgDhsOd06dPB9Fmg2ozbTDkg/GcwdBQZGx64wLFoIXmq1Ccs88+G78tUyLDVITxnMHQFKD1I39h+hw7dgy/4isriLlQRjUF8khfCOSvBNYLI2UiTUKSlhiSA48MMBHDz7zclyFQzsydOnVqeHh4YGCAyyzPOOMM7hlnbC2zcdDQ5DCeMxgmAdnLHXFndHS0v78fJPFaBOcpf0Eb3GqN119TIIVoUmQSbQp6Ri0opkDGCeDR6dOnmTqXTYK3QL3CfEJUeCqUjGu8hb8Ij/yfOHECJt2iRYvOioAA+EVIjl4aDA2A8ZzBMMnglNX4+DiIAQyE3yNHjgxFwH2wQuJUFmmGdhJXfGiGC5LOBxArCr96k4CwYBAvHtFWF3lOhlXBgsJzEr+El1yBEcmU06ZNo1tLHTiI6FD4mynWvmYNhgjGcwbD5AOsAOvt0KFDMH1gA23atAlm0IIFC+bOndvd3d3R0UGjTb+iRylJPGKx8UKbaHyFJCes49OhxCyDikJg+KVBJnf0kKnQJEBbEDFwXSX4++mnnx4cHNQDnsKFuKZh5wzbGgw1hPGcwTD5gNwHsYESQEIjIyN79+6FVdfZ2dnT0yME40yqBeoEAGEaGXIU2tP8wfDOwKbOAy8YgLTEGTVetLe30ymlUJrEzKR5zdxyZBIXKNTMmTPBc36p+bq8aDDUCdbCGodC7TZFNU9yDS5Uq4KzYjDmQAz4nT59uqy9lMFDn+dkbYjM8MlIoFhyMhUna0PkFX/Fio5TryvhI068MWPOnCLuiAkoVHo6wvHjx5l5v8jZY5VVNi1rmQaB8VzjkLYbt64pNiAJWzVXPU6dOnXw4MEdO3acGWHdunUdHR29vb2zZ8/u6uoC7YldpaEXmzjjlsJzznJKGZNMJDknTBCvveQFOFiMRSe8Ji1ZVxlGRxMIWzvGH+zXLVu2jI6O4mLOnDmrV6/mHjuNahpw4ruN7H2G5oHxXL2QqE6WpDr9VpUKaSuxaWsDRs/Q0FB/f//GjRth+qxateo973nPmjVrhD+khh2C8aPSAfzAzhrLbDi2Y2K0gdrG4CfN1SWgMecVbqo7duzYCy+88OKLLx4+fPjcc8+dP3++w3O1teSgScCyBO8iaaHhyuI3TDkYz9ULFRs6aaLK0JKA/AW9bdq06ciRIxD0J0+ehCCGGccl+IITERBYj0w6ZpkzJ6dNOhHr/rydJlF9R8fsX4u6BssM2U5sqLKA03nKIU0YqWB0PDp69OjIyMjAwEBnZ2cQTe9VufaSNTM+Pg4Teffu3a+++iqIjUtYFyxYAAVi7ty5s2bNqiYJw9SC8Vwd4Wu+/s2MV4zkpiLKtcIh4p944ok//OEPEL5Lly7lIJ7zOm5ym8Hw8DCkdqA2d8tcmgxaclOdXiqi7+jhRIf8NIJiPpO5ukDNF5LnZs6ciQyD6nz7r1Ds61KKw5WWePEtb3nLjBkzUChYWuAk5Ad/cR+Exz0Jfg/KWbEwFvfu3QsF4tlnnwXhQXXA3wMHDlx44YWoCvrbzPmBDC0A47nGwaayXifIkMVaUoMqBgcHt2/fDhEP+6a3t3fJkiUgANAGbB3nLdyHvAbVgSQgtdmWfMMrQ7Vyml/aaGRiDM4dme3DL7JNz17kTh1ej7s6meRilvYIeJ32HH5RRhR/+fLl3HWHekCAQrRdnTFwLQzgzDKKnYq/UAVgxr3wwguIDXyGCJkc6BP2HGJO249ommWrwniuocjZkaqcmTNMIrJJTv+FyN61a9fmzZtPnjzZ19e3ePHiZcuW0dBJXJFBwByB9A/j3dxgF4lczDtNA7yj9xL4O8p1DE6K+lrojRYhr8866ywYT2AjyYlTWCFjJ2ZkAAXnTjuSE1j8pZdemj17Nsw7lBF3urq68DeIvKAFMd9rtyyFeMkMzVNUDoqG1xHPk08+iSp917veBSbGHXAefkF7PT09VBQyPo2hxWA8VzNofdB0w6mIen81X7YePnwYxlxHRwdsDgh0mhq+FIb4hsTHL8Lgkeyl84cZeUEa47ua3nQYWVEpSpX+G3g85z/iXw4zltwDl0EkyAlqYPXq1SdOnABljo2Nbdu2jY/AdniEJGbMmKHnDsn3OmbJKjdmrFy5Ehecjevu7gY1HjhwYO/evXiLq0b9vFmHbWEYz9USBeUPaVKoznpslWjkV+NaCYj1efPmLVy4EAI9UHabDkaeAxqTsXJB+swYli8o5ymBt6gYPAcmA8/h4ujRo/39/TDs6DYM9TM6OgqDTNx4gsN4yg/u6AlFsVNxH6QIy/jCCy8EAcNQpnGMeGgFyjiqJm/rMq0N47maQU9COBMSfkheOCagPPWHespCMwzC+OWaKqh3hrUpBtlN84JjblxqSAnuvFLXLFUJp8UmslpaeOkvKPXx48fB+iAncB49qqBmwFLgrfb2dk6qnRnD98lSiL19cr5QqpRPszcSGNu1Noznag8ZWskjMSvTK6dKt5xyJNcAaIXm7AhBNFcnY3HOqFoFX9kxmCqLJE/kDhLbvDMumhYnPaeMjIx0d3dffPHFs2bNgvkFkmP9lJtDyR7HbwvxktHA2uTrEsZztYd0M+nbaVJG3/fXgGXIpuZnOGKq5HNSEBYjSHes7KDk4Kp+2shhWCc5PYOYp1DavPPHb/PDL76OKk9nNLQYjOdqCb8/ywAmD+ji8uhQbdSVuQ1xj5Qdf+IkR1CsvPtwxIfotmmDS3oCw89DWvyBEiuJ0ZaFsuROzYVUlRI2seD6G9EhJF1B+vK9ZELNv9DJaRJ5ID2Cx9dxLo0b6bhBMCzlTsgZDg1iJ2SJ6278Fw2tCuO5GiOxK6KPDQ4OPvPMM/39/dwV1NPTI0vICtGBmbKITndRXmi9WFzRB2rKIU0+6m4fqmM2Jf5Q7TX2JwjlWrvY0InK6oNETTxRlGgm0HTr6OCJSKtwnaWgmPuddzX9OFJPUChex5j2uk5OXnGcJuuZKqe6EFKOReU2ALqk4kqKtMLqdDUaSXsZHyLxrzQt/xP7tRTEH1RvY+cRr/pYH72gVEculc9H3CDPA/NkH0JitqfKRIChMhjP1R3oQiMjI3v27NmyZctLL72EO52dnQsXLpw1a5b0dlmDIMLX73LOuWKOEPepwslD6Dn5JWVOKARK4mtxn5aojt+hST+Mvsnw2suGLwS11yg/Nj8tHY+uE0cCFtSEqJZ6YbH7fL9i00SkU1dO5DrncoFH3By9f//+gYEBOoEMojXxYazK+IVNQzVGcwOQZj+FsY7l3AniQ+90ZWoPLEHkEdQ5Y91PIogPWOB8p/iRmZTqItEy24m92+lBcjOMZm2dpTeGcmE8V3s4jRjte8eOHWA4SLHVq1d3dHR0dXV1d3fT0UMYW2bSt9ma5Rxn3ej18EtQ3Deyx3N0YAmpJYXecaxfYU6cPVhpJXXS0gJOp65f91lEB9A+LxLTSpRZ2fUTJg0RO5xXUGA+9WZkJ1rnLUdw+5waxkrG8PDwo48+ChN/3bp1sO/RTsqiN0FlbzUAhWLLWFdaoqqhofUGeurST512mPY6rMBjx47JkUZa53ByUqc6lHPS6RMAas3g4CA+tD5NkD2RLIjw3EERxBIA+tD8+fMXLVq0YMECpxIM+WE8V3egse7evRutHDbc3LlzufUVVDdt2jTKRL1CWsYV6dUi8Ab62BkkZuntJXt+Gk2K6NfCqFA8IMm3xLMG1WSdN71o20lISzRH3DuTlPp1yZtElcZziRQldaK3S0uiWs7qYuo8OGO58qU0z/l1pbUTLeJ1VOJnEjYcXXto9yUZX3BqweF1p2iJJXV0C/niPAyogjxIuw1jT2NB8YB5vcHRaXzfPXv2PP300+C5ILLa6T6GGQtiu5M9i52Cf0l7R48ehdFPJ9S+TzhDHhjP1Ri+REZ7RTM9cuTIJZdcAs19dHQUAXp7e2fMmKF7tR+P/qvJQNNA4JkUGTlJjLmQpOf6r+jU6UVJeqmmZ7njkJwToVaiM4S7lpVODvVfzTo+cepH+kU/BrnvVG/Bm0Dys+3QvH9T7lCQQdjBnoPM2rhxI7QfyC/caXKqS2tR2XAs4CC2jx2/ZYTWaWpiYwnPBfFAvfg8yxl/BV9ENxhoM1u3bgXJ/eY3v0EG/s//+T+rVq2aNWsWNwhKy5SqoA0K4II+1Z5//vlnnnmms7Pz3HPPffvb375s2TKdsaa15psKxnN1B9or2jradHd3d19f39jYGFR4tGDfh+FUARRMlIjnXwdRT9MHeqWxpr7p2I5+MIcpxTZyKMSPR1IXWeOLgwwBoSN0Xtf85+ckMQm51i8y2FkR0B6g8UDq8STV7GqfdITRSCC+/quvvopPX4jmnHhUEKQwvZaIReK8q6lOrvUkXJCiIlQDrZ8FxV8qP5VWkBP9Cmps+/bt0GZ27dq1aNGihQsXrl69Gjqu8FwhWobGGTi8iJ41HoHbB6EWU0veuXMnahu6svCcIT+M52oMR9ihsaKl0m8TDTi0Wuho8+bNmzlzpvPulFDQUCIUYc+ePSgOrJAg0sGllwYpM23OnZKWnH4l0WBN4zlBmv3nyL6gmFML3hk0jiD2c5JYQCf/sn9AbkK0jYyM9Pf3Hz58WEawmx8guf/93/9FA4ANyoEK5B+G6UUXXfTe974X7QGyWBqDY477Y8hae0hs/I7WUm5utYbBOzSbGqlSnD59ev/+/UNDQ6gxGGTnnHMO2E6mDCWYlLS9vR3tAeKC9i7eAjVecMEFP/zhD0cjgAh54J+jkzWsRFMRxnP1BWQZRAOU356eHk4jo92fisCVYFqG8hqS4mQEhAnVIkB97oljXiQmXdawTNoudaEQGYThESrIHlR4lihxACpIoZ+0DCfelxiyI/GfBp5lpp864s95mmhQ8pFewJJIaWl2jG/NsMaEAGT+r8mPusZ3371796FDh6Dl0AZFk9i7dy/EMdo5/h4/fryjo4MnphIyYVmI/XJRyjsrKgM1c+bsK6gJGCFaLzKMrHZ3d3OFs5+KYwImtjSHnh3GksDge5hxBw8eRKeG1Q7zHekGnssbDdKwPmUX9YmqfuqppxAVqheZhzBxjuE1ZMN4ro5AQ+ccMvgA7ZsDlbTquCVIj1ZJ90BThgJ44MCBI0eOoBNy2hlPceEMdWqK0lZIBtI6bTbPyV8Uh8deo8fOjYD8c02KDpZoAOVE4pBgYq5Cbx7OR5qBlZjbxKeBR5aaz3xVI9FUdewVXHNIat++fZC8kIaowzBaWBjGR940J9hUQGMrVqxYunQpsvrSSy/99re/hRCHycITz9EqZs6cKRTOjWskdVaCtuck2iCqFlq9+hjYQo7544zcyi/9iMKABlugnqmloU/p/TzOjg7JlWNx8lrcPjCw3xSpvoyNjaHXTI/AscrKCoIKx+tIFAY0Mi8817QqUVPBeK6OKERLNo4dOwZ7rquri+et4JebXnUn0UBTxivoG4ODg1TlwviwLrziL23PP3yRaAb5sj5IEtZMdHh4GDw3b948FEc6m+OBULY6JZKQwxDOdRqxBZ4qnWaEaZko5lFGnQRJYrcxABnI96WJQ4ZrZnuOZIxsg8yWLFmCaxAbyAMtARf89NypJuGlLfEp1xn6AwChWlvLR+XuI0zLsP5FW0W75cAgah5/uS9NVEZnD6Xk3ImW/dfpwk6DJ20jufnz56NHQ9/Nb4T5qhhYGdXeFrnRqUB9fJ3DeK6+4MQMVxJz04zouTJh44j4MHZjj1coTfAXsmN8fBxUx56Z1tZFrPh85hOPb6b4f5079DsMAQ3zFGKiUHwaC+U1qB16vayVT8xeoLblya8T0rnW81sOq+mq4/YjhuQZLqhJ2ZPkAIlyGYX4uXd4seCtugyK6T+x9hJN0oI3qsnVSdIYgng4y9nj0VScR6ctqFUYcPQ6jb88FU92fzpUwWYvC+X1SsuweI6qULyHpLZ2LRsketN5552HbtXb2yvtJKOGEx/pDhUUN5LA63qsgT179vz61792PN04Jn5aT+QdTmTw9AbbMF4ujOfqC3YGrqdiw5XRmESiKsQ7t9jheZgW+glaOcdJOHwfqll9Qst6Qg+zBGrPtU4rSOpmidEGSr63RSee6I1oOgw1esD3WKEjnCiGz4iSIhMSV0+a5JwFe5Qp9PMUxBoDxVliAXlfYhZVIJtaEmnMiTbxxTR7OnGvoZNQkyCM19aKEY/alnU0Jasl5y5PicQhkoohXxa645w5c+bNmweeribCcgFm5dFCTkF8UkyjXtEPmtncb1oYz9UdWnil0ZvACcANpDJQqVVICVZQExi8L+MwgWfM+TznXyfmyumQGTuQRKn3tV2dT0frL2nP6eRCD0Ex/+nrwJMaIkqcV3yt3M+Gk6VCsUXrh9Q3E0nUeVcqLSOqSYS0Ir14MlGhCTxlxYkn8D5E4lO5U31VhNF4A/f5dHZ2OqTiJ+q3gbSv43clp+0hRe64SCtRqHTftPaTqPdkvGIQGM/VBQU1YxTEdMV2TC8YYbzowHkxjNab9PT04GL27NkIMzw8zCkNXOBd3KQzhUTZ6vdbvytmdM4MkIo4ly7jgb4goHbPNXU+qeukNe86an6iCJhIcjnmV6DexndGDEcFdvjSyWHioJAE40Qp11Y46XIsjpZudiQ6dc64ODebVmz5GcOH5mZKWtITkUNqHUC7UdUaUkYxS7bG/NCsk6FlZveOjDBaPcr4aoVo3UpiJIIw/ZCQIHZdLY5w0xIyJMJ4rvbQajvlrPjZK0Tj7ADnORJNgZkzZ4LJ+vr6jh8/figCYwPPIQY6xgxTZoCcPOgAjtXiZNh5xQfts/HxcS6dEJLzIWeHZleRzptO2tH0/Vd8etb5dwqePcijX5FxoexsQ18ZGxvD13RUe06pguNZOUHSVg0HsoZ+QrnEdEZimxCidvAvxPfIyAhbBYqP+pHVFoV4diqIPS8TwoVpxdSKWlCLJUKOluMYW4nBEl/UjwreAIMfTDdarj7LpvC0JArx6DpVTH+xjCEbxnN1gfQi0BL4adOmTYODg+ecc053BEiEWbNmpXllDWMP5dxRQHdQuAkjDxew50CETkMXYa0FRKL1k9grEinEucMUT506BfZFj33llVdmzJjBfQ4F5eBYktN6rs6DRKuzJOSkOTtbQXZiSyxCGE+IppHHROwvlEWg/tHmufrUySE8gvmLYmQBPQ/WydgGJxUFvuQaWlJshiLSVHAyifKiIGilaK5oEnRS7ISfiN2iCs+J930xiVgnedbH5ofQg9iRtLn9dY/ZDJeIPJ9Jh/H3hpf1es4UDYkwnqslfBMKZtmJEyeeeOKJAwcO7N+/n1uLuJkm8RW5yfuzIvgJyWKWQMlZeVoT5dcx7yidIcXAc+Bs8hwnOaieO2LLITk/Yw71OoTqG5eO7uy8PqHcNCdq1hmF9ZXxsHinl74fxCOizuuUpFwrFHqboHVOZL8jFCDYhXIuGqOdEo5RyB+8BlWD59CqofTAqqNXRh1YaEZ2HZDnxIzWSpIss5LXM4jfN/r9AIV4T56slHF2PuSJsGRCJaMiwVezglT3yrLI0hAYz9UWYfEIexhNtsECA9sdPHjw8ccf37p1K2QBqItDPY5QdhAUH5ejA2ueC5Ikr8hZRzv2GUL/avijRvgFsS1YsAA5h4Dmhp4gtud82RR6BxGkVZoOkEiQGXDCZ0u9xGsnA2mvCPSKWc2LurD668gyIqFkgp5xaESKftCm3GFPItKMac7GIc/Q2zjwjgt66CDPIf/OuCVNVQ7PisnL5ipjmHw6kc/XgSAsZR5Jvwjj6fChoSFoaf39/Rz8D4oHM+jxgOa4ZIOHmzOGtviQHdIzd1YESr3TWho/MTSAlStXooro1bbcCtd545K0ksfwGnwYz9UYfhMEN6ChHzly5MUXX3z66aeXLl26aNGigYEB7rPWm3hkB5J4hNLKrDxq87zfUrgIpbXFcEbPfCrVnOfkXDqexMa/3F0bePNwzuuMUKwTXw/Vo4JBDpmlX9SxOS9mR6ITlV8nJ04p/FeIidgLvoRs8xzzy2ikzu2E2kfPDRj+F5lcZNQhuQoGHOiNRcAFTPww2oLN/QaOasVK4BIVzXOU3aQiPtXVlTOriUqSgLPgbMlkZdjQhw8fBlUX4pOHA8XHoKJCtEmUvYk54Vh9W+SZiJ+YlCN+zOXj6r7GYo6Pj0PNxeuFaAGa79LWqfa0r1+I98+xRLYOpVwYz9UdaJerV6/G75w5c/bt20ffSGQmoZlAjQXhrzOuwg4AZRmtfHR0FN1GP9U0FqRYKjoqX2Q71yVFrfTqNJ+WiZkpqXrrC83BgcfEQp9C+Q4r6yI40ic7Az51yYu6aGG8d0JvdhYhGMZngjvKhJMQGU5WhBZybC+TzNSVDjOYBsJ91qxZFP2HDh2C8EWDhMaGm44TEx0DPwGJZCL2ihJEplIYLVShQ6y0sw5KIpHkmFsOreOa52HNmDFjwYIFYCxQDrVMXWTac/JFgrhX0tOsHI4qRRAjlXfkbEg2D/yFdosq2rlzJ3o9giFdMQH9Os8oIGI7duwY1IsgkifGc+XCeK7uQKOcP39+X1/f8uXLd+/evXnzZjR6/IWiJ3PjIuP0RaDE60TkKE+WJuudxZQg2gWR3nztWFT6kZ+cP3Ckwzg5DNJtqWyudR4l8pnPc3qxvgyF6Zt8RSZ4JN3sVf7CjhnM6hSTSZ8Zo015jaIop/XgLLUQw13sbFCF+H6UcTyK/pJs1wCqS7w/bdo0NGauOqE9iotly5bhZsnJJ2ECkgSZniYgwGapDxPIWcY0kgsinhNeIUt1RuD5OLTPSsafDZ5MxLFN7Xsd6eLO4ODgrl27XnzxRRiR/O66P2bkX3cxvAWSY2vhIpq6fvqWhPFcXeB3UTRQnqUJzZfOy2Wxov/r9IH29vaRkZF/+7d/+/3vf//+97//bW97G3dxacXZoca0qKT/OMF0GIfnsgMHxazmvOjAqZO07uq8q9PVRRYe8mk1jwGXnWhYPGKZmFu/OHRYIxFSdtM1jOwbY01SeMEkol9sDq9RYkIg4k4ibWj1ot5Ul4iOjo7169dD5rL1MsOFaBmwY6loPSOISY7ExiWpQbSGhQNxAKuItp1vW/soeJOjicEcA53u9GZEqKYeBOJ/h7omF1UGUX+fiI6cxKNnnnnmwIEDSBffmscwod50QbTGdiICbUSqsOPj43gLdYXYOKiTURuGRBjP1R4iH52Wh/4wJ0IFcUIJhVb4k5/85JprroE2WpuMNiu0uRnEhKGX8gdqlemE8jhVSLKGEwcDfbVApyjZkNjEvJNgskpe871M0cnAF3mOW8uDmAtJh2ALCL7h4eF58+ZRVpIJxG9ZBiaL6iCj0875LCT5Ow7U+lI9xkDrVtZeyqGjstE+OxtpSokfpuB53nHse79RpSXn6Fj6Xcbpj0mC23p7e1E06KncaDg0NASu0kd8BLGJz+8+OjrKw4M4iou3wJGwC/EKokrbjBQY1WXCeK7GSNO4q2+FFCLZU9mtgVBtmXDMqUQjUjOW89dnLx1AB/MJsqAWozumQyHemOUQrXZ8w7FQLqqUM1yEIPGXart2560J1cmtb+I4YZpExqVlQ+47pQtiCvSt84wS+ZSTx9r26dAhOR2hD7/JlcxnECs6cgI76dDJhvBcEGnDZE2yPufsOUfIneaJqTTJ129aGM/VEmn9xBGsgdolxgDSb50YNE3yxIO9e/fSKYkTeXYGBGkDer46rMVHSfPCR9orJYWIphypMeeOfssnJ6eMDjc4AfRbPkHqVf4FNepIGaQNPkZIHbygjlHlKnCYQbLGUhZc4GtCaxkbG6OA80tXZVXXCWn51NOZaW8V1H5t3R0CxXZ6wjU7JxkBCvG2uSAaQtR/g/TWno3s3p0WYRgtfuns7OT6ERAebTWHKdsiNwW4eezYMVr/rBCOY9MHNCJxdjKUzLOBMJ6rJdLU7ZJKrvPXVzwhKLu7u9H6v/Wtb23fvv3jH//4G97whiCluZfsAPlV5hpGmD+AT66OTExM2g+QhzkSZV+GQPSz5Lwo83Aysqo9nsgrILnR0VF6hoTWEqqFfKG37CW7CGnGX82R/ZW1oqAJT4pG0zaMnCnTuKEQp6c0yHc8hUCnI4Uqs4okBgcHuXCDPAd9ohCfbCeZTFSJstWjcusWJLdixQropsgAyrtz506u/AyKmxln3LnhISieR8dbYLj169cvXryYx5FXkI3XOYznGo2cDZTBjkZAK0enHRkZwZ19+/bde++911xzDXmussj9wDXpNtVEWPPMND96e3uhshw6dAhKjOa5NuVBrQmRrRslmkphvGqf6y+4+SyMt1dys5r4N0cYtHa6ENPJaVpKVBDlFwCXIBLEGcb7GsE0DreVW+rKPgoKsmbNGvA68kP7nuyuI6QSgNweP36c2/LIxxPRbnR0/56enrVr186dOzcwS64iGM/VF9l6oo+weGLvf/7nf+655x56UnjppZcYBtpuV1eXTsKJ00/ICZM/P4klqsCCNPgoxAtPpErFOtR2Rs4htcqsjbKQOGSXNibh5IpmHPfPcR2K+PXgLx2HwugBRQ0NDdEIk1krGQqWzW16eLMtPhAxiA9HRGzHYtBElu0cGQ04m8nyjGr4VAoLFRS1bNkylC6ISP2M4gNmtYpDLcdfOAPm0/7/Ejt4nhy+bmE819TYunXrL3/5S+cm2v3GjRvPP//8vr6+tG2nPmqiBjoDU82JZu7zuupkJbqsTeCyFP/QpZKYrMJmpKuLQNnNs984fsvJZmEdxkNPKxy+4x36hg68HZNtxV5+SIey9xxsygOKcTE8PEy3DEgRVNGmjm2qZ8X8/0Cu6L29VhFWbFm+nmE8Vxck6tcVdK3Ozk7/Jrru7bff/tvf/vbzn//8ZZdd5gfIaW9VYMkFSVpkBVFViWwmm1yGyzamE/MmG8i4QiFU/tK0YVdQK5iaDXoQQk/LBbEpRv8g5DnuOZs2bRqXh5CouG0OAfBo4cKF+ItHs2fP5j4ccJWzkEdvuA5jBzT4C1twz549IMjVq1fjN1SrKLVV5+c/qLrlVDwomhOJUqWZtbrmgfFc7VGltsUmC8X25ZdflrFK/RTy4sCBA7/4xS+uv/76ahIyNAxpFjA3GBBcfY47PInJeR0BIMEHBgbCyANcfqXe4Z4gXenRi330eKMTlaxBFSsq+xwiISSOWxZid6ygdu4sFEc/+/fv37t3L3S7vr4+HmVH/gPb9fb2IhW8vm/fvsOHDweK75lJqY3BwcGDBw9yP3gYObSkPScrGBFz2ur8SYEztZHGYWbDVQPjudqjJrrVf//3f99xxx1btmxx7ktznzVrllh7jRlIbJ5puWbWXsuqJdpwwxG6urpAYM4CTgJy+fjx49B7NmzYgAuOv/lcGHgyMSx2Dl5y1I6pyyvaT0cYraFgJPSnxZFAADn3F0mKhae3h3Oolk5PEB7FP3bsGKgLDAdyOnToELgcEY6Pj8tODKRy0UUXXXLJJUgFgbdv3/673/1uxowZnK8Koz0bNBZpGqI+jx49yu3VNBzJgqBVZHLu3Lm4w6mynN+o3giTzl+UR0GOtaCNzO0UhfFck+KVV1559tlneZ2ovENL/c1vfgNVd/ny5RleEgxNizA6OxeSd3R0FLIeRgzH6BI1dy5G4ME3HI5zAmTznIY88lMRctJvBcWbPSZiz8V8Be0Q9APWQVOkh08eqi6NlraaOP+UA8dxH5YZuI2LDFF2NOOFCxeCw3BNj5dcZnw4AiJEQqBDrsYE7clyRESoHWXNmzePk3yyN59Z5UKPqr5ZfRAWb+s01BzGc5OJjLF1+g/0g0mnHRgYuPXWWx977LGvfOUrF198cSOya6gpYButXr0akvfXv/71jh07Vq5ciTsUzf7kEyT7+vXrodNwsWK5aWm3W4k86gyXyUyYDiw2GY8qpQtj8BCsMZhK/197VxvjVXG97/JBa1VwwVpdcbNlaRNiW2zRLaVAIgnL7r9NU+NiQU2ziQRhMSQoArtqWgMiiNjGtItsINmkFrHQlFBrRdLdtBAKSyUlSkwDWEKApikvIhDrh8r/yX3gdJy59/7m/t5fzvNhc/d3586cO3fmPHNmzpwBu3DvPAibtl1d6GNJngOT0Q+FPMdnYaHC9kL68ePH4/XBWDJ3Ssecv//974cOHcKDR44cOXnyJL0ob7311gkTJqA2yHMgRdD/p58N3EohwY48K4BR1nBRX19PXiw3XkkQRq233KE8V16Q7scjPMw4eJY7A3oy+jxsvvPnz5dGVkXOAD3ALoHSx0fkyhxjHLuOEvgl9+jDQnWRdy2fF/p6cPKQBoeE9OS6GiN3ABSeIYaRzNr0Ysb0MoOCom2DI2HLgufAPY2Nje60xNmzZ9ERUNC5c+cuXrzI+VuUAvMRtMqNaDCI43xzUJPcokALUs79UbaoNSjPlRLWnLupgBLC1ZsX0Cn+WwsU5QbZOi2LZ9bmsIzwtEs+/ewBae7anrVu96kBsZNkjxcdZyTyi5yFZIZJI8RJxHR6JLjORxMQxMkT6lkQNwZcDg8XpYE77Ophh5evbjrELVmQc+mf0vKsR+5QZIhROTjCTBnEr34pqgOqIssI7GAnT57cv3//n/70Jx8PK+4T4nW5TcUoklEXbiODNXPnnXfCoDl9+vTQ0BD0cn19PdR6Q0MDj8DOmIlPWRJQ3523NP81TTozpqhwlcxbkmwoLSyqa6+9lutzeBYXkht/keBb4lnKI7YhDxLjTZGDeTa38OXIkSO/8pWvcKqTwvOU19GjR6PZ01K0QnkJKwdhLJLbbruNx3Az3gp+gcBiOPp0MUUVQHmu9LBU1eDg4LJly8B2Cc5XiioAfSiamppAEocPH/7LX/6yd+9eUMgdd9zBE+lAgZxwyxcKMWUnscoiD5enOcWNBDTOuFvg0qVL+AWvf/31148bNw68JQvSdcZp7LfffjuDXYlrDO1IiSoSXJ3DtyJpMT0oDbxoMl+dcS7Pp1dPFa4z9tjlt3IUZQLluXKBWGMYeILkgqsbbC2XBOupM2fO/PKXv4Qp0NLSIuNoRQXhc5/7HAyaIHQs4socbI5//vOfdGJk6EvLVVJgrahdjtqQHumJLjOHVmARSSNmn2vtSVnBZ+ch5UGG5OepQ3Tr//DDD0lLNARRKLfEjRgxAq//xS9+UQwsUo5M23IHgvnKNPtMRHrWUB7zdHL3KXOqtk6DjFQ1lOfKBaIpuDPp448/Doze6Cod4l//+tfPfvazoaGh3t5e8pzOXlYcQGa33Xbb5MmTv/GNb0DvY+zyzjvvHD16lPNyXMSKZCNz9cs8xc1abAs+G7BNlgDNIJPm1jrJzfTPNHOTiCSXjROIRBgwNA8LBc/BogKfgbAlyhcdbWCofelLX2ImnNKMfEFPZPFswqBBUX1Qnisj/OMf//jjH//4u9/9TtwszSUHF3Lr3//+t4xzhRe131YQQG+33HILXS5vuOGGTz755NZbb2UziLO6Ll+NDHnZOMnFNK1cnpPfLWsvGSbPWa1x2NVjFE3nDvETwQVDmjHil5kJzawEe8sf2s4VGaE8V0bYt29fd3f36dOnzR8TNJHcuvHGG7lLSaCdv4LA7ygLVKNGjfr2t78dNxdnPmJNviUsMpmkKNFJ6EgiWVmzkcKvlgUpNpzpLUlXRj7OyUbeunTpEsxTDOBOnDgRGBRrNddCQ5ffahzKc2WECxcuWCTniffff//5559vbGy8ePHi+PHjH3jgAV2rqyBY+reg6rjOOLCbkR5NnrOSufOfLujGaeZgborgapw5t8lZU7E+PcXOYn7CeiTj4zoFUsVQnisj8EBFnseYqst98sknmzdv5nVbW1t7e7vyXFUiR7vEfTzH0w+sKU1rVhNkdiEE1+TIcPxLhxRZHfQpJZmHImvmsrMvMPlxRbVCea6UsLouTLGf/OQn586dswIYmt7SbiZ1obM1g1Pg4utf/7p5JKOibOEq7owmRY4GR97tlWRvDrzOf/7zH/LcNddcw3BfjDDJNTzTvyYOyY3fLDfO4zQ588h1R0WVQXmuxDB75rgQpZVHURy4WjVOz+bdhssRcRlG/g6eY7wubvTmXCgDOgMgP0+D0kd+l+p8XiRVEYoKhfJcKVFnhEQK8q2MtN+WM/z92vNow+WlpaWSk4HN5BhViToG/mOgr4xR61Kt4fmk95/MVFQNlOdKjAJ1Nu3DigQUbRjEeJg8r67OOH0G5MezxfNVkD/JBToKrD0ozykUtYKSKPe6cKs75y1l21wRVgpzSaaoMijPKRSKQoExUD4OcfHiRfxlUGbzwCmFotBQnlMoFAWBTFGePHnyzJkz58+fZ9DLL3zhC7fccgt+z+O8pUKRAOU5hUJRKFx33XU33HADTLpLly7Bhqu7ClmxK7WAipqA8pxCoSgIQGMw3fAXVNfY2AhLjkHChg8fPnbs2FGjRuX31CGFIg7KcwqFolAAw11zzTWf//znGxoaeDL4f//732uvvRb8h1u5B3FWKHygPJcfdHV1vf3220eOHCm1ILHACLq1tbW3t7dwRWzevHn27Nm7du2aPHlyEA7nV69evWTJEjdl+VeXIl+A0cbzTgPjuHAe0xOoi7+iKFCeswEVvG7dOvlXtHYC2traduzY0dzcXGDRMssQJ22RVckHH3yQUBvlUF2K4oCrcXIUgwUNtaUoDpTn/gdq5xkzZkj3g4EyZcqU+fPnJ5tBb731Fg2UoogZAUgO5kg+wQf2XF7KQp2MHj06kk1nhZAS48i15NWlKA4yBo3MeJyQQpEXKM/9DyQ5aGH5BVobOh1U19TUFDn/ViYYGho6evRoccrq7+9/+umni1OWQqFQ5A7luSuAhYG/rgaH4QL+W7p0aUdHx5gxY0ohWma0tLQURzYYczAclecUPog7K8f6US05RaGhPHcFnEaLnI5rbW1dt24dbCZyCb0teMtdDxs7dixNK5mxaWtrC0IGhV1Ie3H37t245l3TgqTjxqRJk3hX5ks5ofraa6/hmkXTv8NcSkShEO+FF14AJUcKZkI0C/KEzcpy8S+fFTAT830JiscSzd+Z0vpdXjZy+lcEdoujbHGvoChz6GykonygPHcFCfN+TU1N+Hv8+PEg1Mt9fX3sw6AZaHBTraNX819c4C7UOmkPZLZixQpwCZ4FaeEpU6fjLwwy+mUgwcDAAPLnrQcffDC4yitgSjAubpEbYF8if8iGa+RGGUB+yKG/vz/ZdwaUg5yRBsJQE6HQadOmQU7kM3XqVBQNmmEmIBtk2NnZiQuSViSJmowlcF/HehACNzY2xhWX6aMpKgPWcaylFkdRc1CeSweSCq+htWFOnTp1ihwDPhMbDoQBCsHFkSNH6F7IW1DroApcNDQ0BOF8I9MjBzpuiOs/b504cQLqHjmDBefOncs1Qhh8+MtySWwgURqFyBzMmkxySID0TCPlUjZZg+QiHJkGL4K3yMg6wljmj+7ruA+S2NIWpyhzmE4oaU+GUyjyC+W5KwCRgE6gZOMWuqDESVECUIXpTpbgKA/ac58SA4iWIkHbMU6AyN9BWmAXyIacN23aBEsoLofAsDit32HMmf9ylhVGGPhm69atoNiEPBOQ8DqFKE5RVrAW4Qp01KJCkRHKc1dgLcKZGBgYCEKLBCYULvbs2ZNxR10yuK62evVqGmq5ZBWE9hB4giYdsk3YAoG7zSEy7lvCC4KbaWPBXiz0HoAiF6coCTJuM1AoCgTluStYvHgxaEBmzwSwk3bs2AFOGhMiCKcuJ02aRKqD/Qf7I9WWA5hxKIgdnnObuYMmXVtbG91J4kBPEKibsWPHZoxFQhsLeWIEUARnziIXpygJ1IxTlATKc1cA3bpr1y6oWpMD6D0BehAmwzVYSrwlg0QHlkgcO3YsCBkOJcJ8lIJyWZGiSQc+9gnrRSMyI9XRxmKMFevWiRMnQP9cO8xaZv/iFAqFIhcoz/0PXDmDSWGOOq3VLHFx5L90dJS9BFz9kqlId32COXD+MAhZk5vzoOLpwYHrgYGBzs5O/js7BHPAxZ///GcpHVxrRo+ESdff3x9pCUkULpQrUSUhpykeyzX3yAehjYXE5iQtdxNCEmtDfWDES0MCjgYiXwevABnM6hKZ3eIUCoUidyjP2bDUtwvTL5GwDKOMixA+qxQJplLkNCn4I84DhU6VaQUIwpVI1yUkzgrsDWH+a971sfwii1MoFIocoTxXDdi9ezeMpPyeRQArENZY0RwHilycQqGoHSjPVTDMYwEYLSUvkPnMZK+WCi1OoVDUGpTnKhiysgWGyKNLCLcSmt43BUWRi1MoFLUG5bnKRiEm+op8/KmetqpQKAoK5TmFQqFQVDOU5xQKhUJRzVCeUygUCkU1o5p5zvMELDNZ3g/NisvQ/d2n6ISI726E3KzfxVOS5DR6/JhCoSgTVDPPeaJSwssmC8m7w4YNK5Y4ymEKhaIyUM0856+IrbOyzFs52iVxD/pbcmLDJctQF8L6RU5CcYuLzND/ZTOmURZUKBRlgmrmuSxQudo5UvJKMVUVCoWicCgjnivtio5/uXlfz8toqPlI4v94QvrkxT/LKMzFHEyFEjYMzyOws1ttTStJZIaFOKQ7uYXn+GoF/Zrl0wLLpNEW7gz3ylqALyOeUyjKEIXTFLlDjXWFBTYJNlptHoIS8FzcQKActAkXtLjWFTeqLZBnpr+EliRpn8oigefH8jEHs5CkQK/paQ1Lk/CU0MfwyoI73dVWq6A8Nkg3/7j2b6aPRFxdZVyTdu+mfSRVhZgd372bPHUhXzOubxZNV+Rxqinj4+Wgrv2h9lytoLLaZfmj+HaeO0Kvym8aZ4WkMlCKYMpknMYvISprUrEIKAbPWZVezrVvDuiSTYryX0dM9VRBXyeVcZaLJKky9ywo7af3sYmzfseETPL+BfPS/v1nCPJ7KwtzOdUjkZWTxcvmF3nUseWspbNAkey5Kqs1hUKhUFQKisFzSnIKhUKhKBV0fU6hUCgU1QzlOYVCoVBUM5TnFAqFQlHNKIG/pUKhUCgURYPacwqFQqGoZhTJ31Ij0CgUCoWiJND9cwqFQqGoZui8pUKhUCiqGcpzCoVCoahmKM9VMJ566qmVK1fOnz+/t7e3VDIcPHjw/vvvP3v27ODg4Pjx4+X3Dz744MUXX1y3bt2uXbsmT57sk9Xu3btXrFiBi7feeqtQ4pYlsqgrRRbQeq5ZlJjn2traduzYEXe3vr6+paVl2rRpHR0dY8aMKaZgpcKZM2ceeugh8Jb1vqC09vZ2q3OC5PAX/TYVz40cOfLcuXO4eO2112bNmpVWvI0bNx44cGDz5s38BZ/v6NGjvCDPga5+/vOfv/766/7ZIre1a9f+9a9/xfWMGTNSiVTRyKKuFFkA9bxp0yb0lFILkj34CosXL64RTZhfFInn4s6t4Mgdam727Nn8BdbJ8uXLR40aBZW6c+fOrq4uKNClS5euXr16yZIlxZG2hMCLd3Z23n333aAukhDqYcGCBSAndwTa09NDe84//zfffDNrkqPpBtnIrwRoqa+vD/ac8BNsMsjsny1G2SA5SlVrSFtXiuzAeYKKBrr/oUOHmpuba0QT5hcF5zmfHQVQuP39/TTsmpqaoOuDUOPj9+nTp3/5y1+GEgTVnT9//rnnniu0wCUHawPEv23btu7u7jlz5sBgOnz4sJvyuRCRmYA8MERwJwDfeOONICuS41jEfRA23JEjR8xfWGiypW4C49P9+/dD3d98882pRKoCpK0rRXYon3pGr3zwwQezmzV99NFHJ06ceO+99x47dqyESxWViCLFQ8l6XwHYDl+U1h7MCHfuriqBIRs65Osh8O8rr7xC7vfH1q1bI38HXSG3tCQHKxCfAFL5Pzht2rRUOiXtC1YT0taVIjuUvJ4xmEMHBM9lnQOGlYODg3fddReuler8UXCec0+RTwvoVpnV3LRpUy3wHFoz5yRx3dzcjHFcqsfRnVatWtXS0mL9DrpCZabNDabhww8/DDF0tkShyAUbN27MfX4eygEjzqVLlzY1NWmX9ERlnD83Y8YMDsSgc/MhUQUgYU4yGSC5tra2yO70fyHSZtjV1YXcdPCoUOQCWHIgp7xkBXrr6+tDbpMmTaqFcX/u0H0FVQWSHB0X8wJ0Toww6uvr0051KhQKgelqlxf88Ic/XLly5YoVK2ptE052qAyeE0+Hm266ybqFBrRt2zauY0Edt7a2/uAHP/BXyiCGrVu3rlmzZu7cuRglmX7eaEmPPfZY5HAJZuXGjRuRjC71d999N8p95JFHxOUX+UyZMsV8RPxxXnjhBXNYZ3pP+ayTo0SzFHPD2Ztvvvnwww+LJYesxJKW0rkxYNWqVdu3b/cZCT799NNBOHUcl8Azw4MHDz7//PNSsd3d3eZmu2SwiC1btgh/w77v7OzM+JXdrxB8tsKtb+HjM8UGs2HDBgrT3NyMT5/gWYAXX79+/dtvv82mAskXLlyYbFVnrCtppRAYifEK+NbI+Ve/+hWXOblRTAplv3AbMysWlgEbP/595pln0KHQhNCkn332WUtOZosE/Nae35QO8cyWNXDfffd1dHS4K7LmewVhe/7xj3+Meob8y5Ytk69mlgs5f/rTn+Zi07idDhKyQ8XVMyrKHUqajcfMk37IZhHSJi3PSVSRuOPFfTJBe3s7eA6JIaSadBlR4n0FPsCHZHcFwGHyO20X3Ort7eV2Lvzt6upCu0RzkT4fB3LVunXrhBisMRfdQFwPQyZDx4YeAeUgH66lcR8bE6Pl4ZUj9SxaNhhxwYIFkbumXnnlFXf9TLoN7pLkIAMYSFQnk0ErnT17Nrg6USzdVd6XSsp/hQB9m0VMnTrVvSu7bjPm41Ys1MS+fft8fE9QCjo8xMC70y0TuhiFokKOHz+evD6Br3D69Gl8ZZIZOMkqlN/iW9/6FopYvnx5RmFQIffeey/yoW4lTyBzyIM24M4zk0chObfKsD1A8oSt/cl1ZapCVg7k4QfFjxAGb8ThDn4hGyEN2iobs+yPdhs/X03+RaHf/e53Jb27/8yVE93h8OHD1jdFf8RTUOi8hXwWLVo0b948jCx/85vfCC9a7yUP8tp0t2YfN+VElf7tb3/zHzZZQB+55557kA8+yve+9z1Se3I941vPmTMHb8G7bp9FnozhEDmocnepU5WhXXHjLFVKnP4hJIcacVnIEeUexxktAB2D11Dc8sllgs5sNLg7bty4u+66C20Rd6EWE3KGjkZ7kg4zMDCAPJkbtQDdQNCZR48eLUWwe0MS2SiNdslrNErcGj58uIyC8RTGm+7QDx0eIzWX5yZMmOCSHDoM+xu0Fe9CJa1duzZz3SW+rw9+/etf8wI1EJdhxkzQD5GMmoi7Hbi1fOfOnT5mNzo8EqPC+e70v6WlAiMy4zo80iPNsWPHqDQjmRVjZ5/VRzJBEGox2fqCzEeMGAGVx9ZiUp2QnHxTtAdSDoSJNAGT64rf3fyCSDA4OIgLFDQ0NMQRD216aFjmj/aJEqFDcQ3rhD+ieb/zzjuS1YEDB2AuyyhNNLKkt/b5UU52Fu7vRBHIDZau2YCF5OQzIT1qDwMLvBQqE12Dat19L3wUTl2AGr///e/jLmr4O9/5DlK++uqr6GIy4kF6WMxZrx/jZVGQqUYy1vMDDzyAD4RhFj/6HXfc4WaLx/E5fPxEhOQslfLhhx/i61v6xwR1C1Lq2nlGlN28JVQS2hlHZzJxEYQkBxNNkqGj4nd8aasF4EGMy9D6cRctOKGdsXFIl0ZrE/2FdgaFhZbKXiS9HWnQ4nGxcOFCKze0ePIWtIw5qk3lLu8aBKgB9iW86S9+8Qt5xyw2nPF9Ocz0fASqkBcYPeSSoZiVqFhumcD1u+++68NzkVbv2LFjoZv8ORukgk+JR9xJHlDIE0884ZMJ2glKBO9a3xSaHdYJMjf3vUB3I73rKwvlzjfas2dPpPJKqCv57txRGoTtkD1FnsILutUiE91QnbxgS5NvB+Gl8QehmYsxBPKRIRrzp91jyYmnuru7+VLouVIoJGH3gcVsCoP0YE2ob+TPLZ7uBkpzEIAL9GjK+cYbb5iDDE7kIJ/s3NPIlBgzWSHrfOoZePzxx2kQv/zyy9YEL57FLZhiPmJQlW3YsMH6XXZBiP6xwHqAAKIwFXEoO55DC0OrxaCJLQzDOgyB3SU39EP8bW1tdXOAZmEH8xnvT5o0iRczZ8609Nfy5cvZi9CHOdTCcJVSYUBq5YO+yqG6O6rNGnToD8JKQDewxMtuwxmMD//EMm+TUFbGDK3dQtIhhUSTwTnh++67zydxHKAmQDnQ5q7KwMjdZyUfqoS1AZPCvfvkk09yFkvyh7EbRLVPNIzf/va3aN7S8Ez41BW+RUtLC4Vx1/k4hYA3jczfAtd4gqjGzyJkvYBAMvJcnJwm36AqgnB85jYe9GXOPaII0dFIJm7V1jcSOadOnRopZxYxZWhF4SJu/jy5nplg2bJlXLSzxk/QAP6uW319ffjLLXGRkNGJBSHC999/X3kuGWXHc+hLGclJgldFKll8cjSycyFyWaRFO4ae4kCV+ciYK7JjyFAdiiwvPAfi5Gti3Fqz7djaX0G3oyx2+9KGwAeCxjQdeWCj+IwYZAp3+PDh7t2JEyfyQoZEsBKCMLiPm7jQDnLmdL14zRS0RBcol30hrm6lZ0lYVB8cP3488ve0DsaHDh1atGgRwwzlEqAApioNX8vvEfa9ZzQ+jAw4mMjlJOq4alEIyo7nfPDee+8lJ5CBWI745je/ac6bJXenO++8M/cSBU899RSLQ4dRn37xm4B+/NGPfsSli1Q5TJ8+naMfWFqyngGbo7u72+fxZOvT1dRUXseOHUslZB4hXo5oPOC5BHOhEICFkZzA6llFhrjLvvTSS7mEEow06eg3Z83WxuHUqVO80LnHgqIieU5w/vz5kpSL4WpB41SZy3K6yMw1VFi3dFvALy+//HLaTBguFUwJ1U/vRw6l0yqXjz76yD8xrbpIYBxToGCt4hgiXo6FKMVfmBKWHodnn32WC//oZV/72tdyGUd2dHRYPjsYXsyYMSPtqQJ79+5VniscKpLnGhsbeZFxjSfSgSILsAVzjScIh6sJ06ETJkzIpSyM7GRZTk9soc8eSE680bLG4sWL6ThA/3sYdp4eKIHhyvHee+8l7H7DuIQXbCqRni+E5/JkWogfcuQGlaKhoaGBFxlnFL/61a8WXhwbw4cPR8/Cx0JjmD17NrRE1hyDhkHHN06Jjxgxwt8DBbjxxht5sWbNmsg9hUE4zkteyhF9qIhDkXju0qVL119/fb5yk8iNXIKOG7FiVJXjYJb2oiiv1tZWerj84Q9/SOC59vb2rEvE68yZM4fLcq+++mppz5oyw62VRBLYtazwxx57LPfc8Ap8o76+vkceeQTGlr+tPHXqVEqyZcuWBKUzc+ZMXtAZBBednZ2up8P69esLVJ8vvfQSqaWEJBeEVS2DQnzEuJEBRnKuS1dxAAklILLscMguK46fgtD5iM4B/gaiOBOgrp555hm3QWKcFDf7feDAAV5EbvtRmCgSzw0bNiyPuckYKgi9cl29Q+3MWB65gOaUjPqlQePv448/bimvPXv2BCE3RFKgyce43rRpE6+tqVe0deqpnp6eLGJR5hfi0HXq1KmS8JwsxFqzhVnPhoF16EYIowc2ov+D0FzcmI+v45po+CUItbasysj+SDwCVb5ixQrqPowYdu7c2d3dvX379uxeIRliJlrtrRBlJYOOP0E4yey25IGBAfxdtmxZCadVwTEwvLjDAY3B3FmRCqKOALB7qvMgg7BpiVbZv3+/hKGRAzgx3o18kH6YaHW6TzwjisRz1113XX4zFKf/VatWgVrMaQcMloPQfSPV50fHs/gS+UBJoQPI6IxbmriPyhp8oVHCSkCbQwIzkwkTJpAqkJ5nAXNTIIw2Jli5ciV000033bQ5BFs83ihy8SZyBsM6/k0wNDQErTpixAgU7e5KPnHiRMY6gRhcezh06FDGyrQyzNoFw3wd8adFjd1+++34yqg9c3GOBIOiPUfQJl2lnRPu7+9ndJtFixZZOpE+9GgP8qNsCQ9CqpsdQtLjllmfaesqgbckMN6CBQu44RK6cu3atbSu0CTogTlx4kRUJj5rqnLFgPCBHCoJ0B1GbnGTBkxey1kD4kVmlbAmmorCXfkh1bvvvos+iPbw0EMPWa6w/pnLCNjHA4WzQQwqxtViiVLEMDRmYvTBuPEuFUvk3iqFhbJYn2OwYF6DLXyCcEOhDA4O3n///QysICES0IfnzZuXEFcpDhAAjZ4x+iSeExqZ7M4mQDOwwBjlKwjbN6gL/Ra8dfbsWWvDaRB6HnNNiMO9IBx/IdmFCxckDXJAPsiEm9CRwNwRL4CKN3cEynoVasDSI7KTj1EwhPLxXlu2bGEa6L7p06cnD2DxLoy5AIEj58HiMkQfFvFguY4bN04KAlVLhZuGEUcn1ut0dHTgi3DDMqeYUDmwhGA60+oF8UDCVJ76c+fO5ZdNa6FCVAz/8Y1QNMzBDRs2MGrJiy++GBmfCS0n0i/U3PIfpK8rVJQsermWpdiRcnghisMFxObO+ptvvhntAV8T3072G+AjoqFKuchWxJahFdqnuNVYsabivimaMciDQT3Qa7j+xLBk/Gpm8zMj0pntGXJilCNyIhP5cEgmVYFqSZ6qhWCR8mNAyUC1pgbIWM8WZEo8oV3JqHFlCOqB4LOqzHoEtRSpCgJjS35epvSrHiXmOTeIKj42R80Zj4dHc9y3bx+3B3EQxOCnbvg4H/T09MB6kNaGRhkXWQ4do729nU7bpC40x5kzZ5qaQsBlAHoeB1ejjDOaEaPTSr+955572M+pjJKlteKo0VyQLThUo4z2xBC9gROzGH0YpWSs5CeeeAI5R/oNxmUIy9j8piR4fJTAiGBL4F8G4Yx7HaoAqT0oaLpKNjQ0YDyEgQV+cSeQk0EHuc7OTv9HBGgPLS0tDOFN3mUcZzO4tgBS4dXQSDACoMZEO0F9mo3Kav8Z68rqLG5PQcv//e9/v3DhQohkhj/GL7CWRo4c+eSTT4IPEhqD9S2WhrCK9vmmZg1s27ZtXogg7FkSYEwQ1wBcOVHhkXIy/7hdaFZikR/VxRi5/F0GBxZ8NBJqGFXkRkoScJqU0wlW2GuqMjNYeYJKIfbu3RvEr5IoLJSY53LcM4tG8GiI3CUByS0J4ZN4cghPkxGN2H1NPM6Yy4LkaJwWkneVolo4C2r+6P92JmT2yTIZEzJMKCVO7ITXiaw9kErcbG1G4Nlc9uQyJpz/loBZIeLuJrT/rIWMPGVQYnwTCY0hbbkZ07MGkt1l4zLJl5wJifO1bf+jjz4CByevqSc0BsZK9e+ha9asCfLhglAjKIt5S0U5A3SO0SV6VMZ5ToWiZgGrfe7cucUpC4MGGIU9PT1qzHlCeU6RAbBgtm/fPmXKlEi/Z4VCcfDgwSw8m7Iuq6urK85VTRGJCjh/TlFycNWHu9eV6hQKC+vXr58/f34R9t7Q5a21tdXyj1Mkoxg8l8tySKHh416vCMIFnsHBQfSxtrY2ngZZaokUipJh1qxZsN7oVjY0NGR6fhYOPGPWPFpd4YmanrfkAY+8tlyWFS54LheGrj09PblH4VIoKhfm5o36+voihC7avXv3tm3b3J1LCh8Ug+fKc8bScummy7K4RCvikC8HV4WicsGdlAykYp70VDjQx7vQpVQrateeUz5TKBTZIXm7iKLcULs8p1AoFIpawP8Dx/t+arUFhasAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" align="bottom" width="323" height="226" border= "0">


 1. Vytiahnite Somatuline Autogel z chladničky 30 minút pred podaním. Puzdro otvorte až bezprostredne pred aplikáciou.

 2. Pred otvorením puzdra skontrolujte, či je neporušené a či neuplynula doba exspirácie lieku. Dátum exspirácie je vyznačený na vonkajšej škatuľke a na puzdre. NEPOUžívajte liek, ak UPLYNULA DOBA exspirácie alebo ak je laminované PUZDRO akýmkoľvek spôsobom poškodené.

 3. Umyte si ruky mydlom a uistite sa, že miesto na prípravu je čisté.

 4. Roztrhnutím otvorte puzdro a vyberte naplnenú injekčnú striekačku.

 1. Zvoľte si miesto vpichu:

 1. horný vonkajší kvadrant sedacieho svalu (ak vám injekciu podáva zdravotnícky pracovník alebo niekto iný ako je vyškolený člen rodiny alebo priateľ) alebo

 1. hornú vonkajšiu stranu vášho stehna (ak si budete injekciu vpichovať sám/sama).

5a.

5b.

alebo

Injekciu podáva zdravotnícky pracovník alebo vyškolená osoba

Injekciu si podávate svojpomocneMiesto vpichustriedajte medzi pravou a ľavou stranou pri každej injekcii Somatuline Autogel.

 1. Miesto vpichu očistite.

 2. Pootočte a vytiahnite ochranný kryt piestu a odhoďte ho.


mORZ07KzpfWYg7vZacABaAWd1GO2asL7gwjnTnCpIWJ6kGgECDc6t4PkYt4fgfqiNuBuCnWGBG10H0ADa27aK5Cu6NX2YOhkvt/0pKYPk86HmcJOiMC+/o+gznTptm3bzp49K3desWKFJs6hVnLgYhBe5dxt6kBbLg4yRpLpbhjKTGZ4EEN5lNAgVwplLddT2s9qL/VxcO+YkMjBCnYwvYFg0aTTY6PtwqRqDkj14DsmNoiWGn1Q2xPzh8UAxpFqkmXw5v/3d6tzEZtZiM/OWNvoxNNSBqIBmtu3b4928UR1tHxCxpZoakgTJI4HGRhvrw43OdmFJ3+Yo5V7nTkWVJkNblp2GGD0wFATgCm60eG0xdxn1jb3Z7wwsmyH6Pqb6sMSXT+M4hLauq6LhXTqPRNeExyTOsNzzQd1lTOy0cjUgbb2GhWmjao59nxoFHlm8okXQ3zayCzV7ZsLCa7RZ+XsSqlCmU1ZTrQqy0R03vqPRmQ0MZN9qIYtlwTP69KklWozvN/qqRdVinpat3DB1aM1P0e5alLX5i1NmV901dj48k7rOvk7I+Or8tLiq6rHDkDcH5YHe7uqTXjxVdefV71NECkDwfg3MkrlfF9v5Hwc9qlkKLCRF6BqDiFtd0shVzllS1MJ2kJCKQhoG2qClgoPtT6v3w1KiJ5mZlbL9gnH+ROLfwsn0pTNt5TNwMJkwxPRoPntokWLIjbLn18YqBVadq5uM1VoFIpzuG4AZzyah5qZmr/r1q3jnqo5KMv4dndmwu6WGmgzZTnV/slPfvJnf/ZnL730Uu4C0r+7/OCGiVENuaoVLzSsb0r8KrR19dZYkARZP8feQhTLg2g+ejR/BXf0a16BG53GdVUjbfPRn20gazcn3qxZnsQ4uohWQBV5EH/dRx4aGayWF+vJFYcOHdq7dy987d577122bJkXxzIQrkaZmtBmPHOqA5iDesRYjGnTFd0CdxiCOl6Z0d9p31VDKchF1zLbI17eFP4cjNezZ88yghfU0vUA3YtciuPRAgRKOopnbjlKGW3R3B5sMcjCtJHHoQooVe0ov2XLFkDhlVde+eY3v+l2Z9dq9HJk7TT7LWkklHeaHR5hK8RHB6Gelh1FmJoXHUem5jlIrLY8SGPftDrh8P79+8Ny52mNXSlzsd70MpPFFZXx+MoECowug3k7TaqYrqJRxWT3BrqwhHDlEtoopqpMNWhz1DJooD8ea1LVVrPUnAfsDnrb/lIMUIYOg5sVUqD0EPUlS5Z0hbYCgNpzwHkbW2OyCcYrWKYThoYq/mUxh0fwaGdvf8XqvFLs/zrbc6r4YXYGaPHb3CE2/2EemqYRTbX0W9/6FmSNOfzOO+8Y85Cz1Chfr47QavN+67VChF7mv27RIp4ak5MpHT50fBvOAkVTw+AitD6e4mDo1KdtrFixAtDhvfCX1xGnQUZ7c76Weqw0Bd/sZH7L0RDe78qVK3ndR44coXz3TAqMk8qdPn2a2zwZkl+Zf2VMY+CqlakGbakeQIx7cwcaLB2D20iDPBm0PynGaDgopWZWh92tD8p0RqZCC+MRn6kPK20QBz8499TsmGxiRBhWnJxR1AX3RmfkLkde/wKIc20rZXDWvt8PhhZ8//vfP3nyJPX/7ne/u3Xr1lTTT4OcCuZl/0fqxK79P5qWxuswoaauf1UTLT+U5TvwdVfNXmf0f2rU2GB8VXOgtSUYWg+m6AUZSYRG3+epBnGJ+VCTRKvT+K8YzVrVGVBoRSSVk02HNQNBRz527Nj69esdGx5LdDHj4eqRqQBt7Tlp+sDAEbmJGo1KTc4miqU1NZtrlMCa6blzLJgGThejKv+30HMduI5sqBlFMVtCpXLTVrevoSaVtmpd+IjlLOYiVdGoVbsJvQrvo2f5mW5h1v33//7ff/jDH6p70pYcFotnDTUB6u1qxNrTv6XxdOe5Z7Oaz6OqTVqynvDzEAWq5mAwCxFuIjXL0Mi49MjFxFIE8Tf1vEEFowSUaLjrmZFkkS5B98ZUa5p8hqHzFHQCa6h+mrN7dGRGzuOPP86dFEh9wno4kP4yFaAtX/N119bOylBwoXa7HRWDwcRQc4R1Gg/yYi6hj+gSIQBpe54+fbrbCLnWEBPYaQZPBMIYzfkgtnDms97CVSNDdfy2zk3BX0BPVA900h07diyuD9kMhTFaOibukPOj4odd9cE2HoXkF2UWTz755BNPPLF58+ZUB59HKvCuP6db0O/+2T/7Z+vWrTO1EX1i7H0e9JZGQnCBp7mC754Daxg9751aRbWRuXqJpP7E01HjWa4x6qd5xjdfrq5nQ3U6KRYbWifcmC8ggv/bXWQhvEFGghvK+n98mB24k7doqM5xos8zfQJPZEG1IalxP6YQ7mH06jozpjFwNctUgLaQTnMA7ZlaIBFONoYIMOeqzpiLCRxu6/m67ckJiEeKOIsMTTfZ2YfN+bvDWW4yf8Wj3b7wpGGHbKrpzO23317oNbme67+atAELVnLu77MnO5quaF9sY0T7V72mTc7XVOWeffbZv/zLv6RbDAJNPUBN8ajTr3zlK7NmzXruuef08KLT8pQB51X6CqQzf5wB+UN1pFeVRUf4XvIo0ZwbFm+/02w9WZorGS/dFxp7C77BCHrv2nuSNSpjEK6K54cjzxKLLuW65xM6hLzNYA/wEU2fnzN4DF+b1iNz+kC6ypSCNt4942P79u2bNm3au3fvxo0bYQoalVGdUAAZQ6KVK7aHATvW9eY1uJoxPXfu3Jx2SS7cTzDNdHjhp2aDnyHIvFVz6WSSsozPhQ24sGTpY5FqXdhYyMIaNfrlOidibUWvzeDOW3hOjRX7J4IZCwWzrW+66sBG165da3zVoUOHIFnw2ahnGAdShnRD3UI7U+Nw705RrBMG3nqYWW6V9xXw91e1RHOkclznte7Zs+eFF17gFT/66KN3332359JSmusZP3fJZCCZpa4AGuGVZYnSFixYoO9L8ToKq2I0drgO1KUrTBuD7N69m0VuyZIl1ITRFdGBfd7RQHKZatDGuzdBIBJpsqva+lY1lubUGOBkYSopKpJGFKnXGM5iyUHQUBZ0wdcykhryxbD21DizGKWRRvqAgzRSTyzq32lcOmMbNxzxLrJn+pfQZ8J05XFOUXU6DYipJqrFEXbFo0V29wfdTDC0aygL8yx+ElanHNqK3e1AQ0GKF53HcuVrgxDZ1fnZurEugrYHDx4ETcRuddvY+rCxweULtdQlkxFFA2MjJb+hPyMeqtM6aeYzPAv9dNmyZcDraHJhDaSQKQVt0hzGhydRChNOJ7fSIwVjcJnIOeMGfHjPO0kKkpXrOybe6TRbb5FJLRypcmkjS9XNpS413E19VqPyxeBagaHVSM+P9m2jp29V7fjmERMiWqFcFzfnzxIT9RN0CztlewhRjdx1K5qQ3xYhHzmtiz2EoIHx3LgnjF9RvfgKwg71pkW8RyPPqmyjKVRCt6TaLkSppoeqt0VvF++iUK6jDsPNudc8Wj/KWN56jZmBdJWpAG1VEznIKmfyovvuu2/NmjV8cDeA+cPCy4Ic5hI1KUbPzJkzO81+ggNXsHODDAI4XMc5hvbBaEPJndYcxxd1MHFNGKSjYqmFawV3C4m5unLlyunTp6Mc8fRVq1a1XdUvWNrTKb+euoFam904b/n7hS98Qb8/V4X/83/+z7e//e3c479XBVJ9KMz8+fNvueUWM0dVzcaLlLnTqP8osO4SRO5vuoK37MFReoSh+smvfbmaGnT9ua6WPPJ0WnNSjBTPpUh2TzU2bdpEh3/pS1/at2/fd7/7XWqycePGO+64Q++2VG8HgXcUjlpqjD1vShSrahuZiZJSbVIoTrYtDAKdli9OamIktPSdPHly165dKMVoqVoM883c0b/0q1amArSlZqK6R8mEYeHlYhwoBa4x1Ewippah2YUJZoqYVOtTah+OeG525152lhpnN611hRU5aGChgPSpbeqNIwxl6vbaa69RE2baJV+ux1Ra15tt6fr16++///74duvWrd/61rcEYjttqHfErvZ13hQt9eC7TnPOoZHkcuEgzn6WSuvkbO4j7Xfa3fXnEGe9EmCXMtfccDGT1B8/fvzAgQNc1O1mw4YNDz/8MDVh8Bw7dmzz5s38fO7cubx3Tf6CoMnpTMYXjnXRV/yW8bN48eIZM2a0TQr9R4jOmLRuyZIlp0+fNkKLZ2lRyU8CHEh/mdDQ1mY9+ZVi6WMIMjGgaSx0jDbzrGnqNhWl+2VVE0wKcmnOcAbm2iWfDYdcuHBhcLpOszmYWqFCXRlQaq3JRSsK6Yz0vRhqTkUJM9+F9mKXB/WqQ6+bU6YQxRUP3PM00tQcLWqddeYSZVI3bhIdaMDmtDpbOlBy+PBhnbyAEpcoOHJV29Ei7tK4N77iBq4DqYCdcADfue2223gun2N3yAdpCoyQO6Pi6WTYMXyT22Bnv/M7v7Nu3Tq+euyxx8C43bt3/+3f/u0PfvCD3//93wdoaBQ0DZo/e/ZsHSep7f79+/kJa6ShLxTOlS1btpiogzurbCe93b3t6/YY2L106VIgVeRFTXbg0WrtcTFIUssfsGufj/W9TwGZ0NCWejiOpsbaotsaLxiEOnr0KEulq6vGL72Q+JaRYThkQGHMrtzknJo9Ab09+G04Jbl/akSRTk+jX4fHKupfTFGTwcovqEwQkCslxdygejCmJ598kp5nvqHN0T9gzZ133vnZz372Jz/5yfPPP5+yVaHNczvNYQuSaCmYZ8eYjtxtmU7tkaMTBrexdHGdD7wU8IXZDj5qQ+AeQMd0ytq8gjS51+HLdc1jYUPxpIcBIMoBtuDIGigM4aJW7lSCL0AVFQZ8gdoVK1ZQAerJ+scTDY9LjY/33/3d34Fu+tzZ9jCldVVCu4qmTB0bQ8tOdX49uoJKmvyu1xpZ/Nu29F0NMqGhrddC1GmcCdQZec0Mvr1797LKmV//wzplmN6bqVFG3NN04z9y+Az1SC8TNt1UYxmqbqf2M1DNKRL/XxKJNmocXLBggWeUUO3ra7my4zI3ultPOoHq/c//+T+ffvpp5qH6oPTnT/7kT/70T/8UPhXHL3Bnm+qmZlfBN8K7A27Ar7Vr14JfZsiQffvueFnm6qBYmNrJkye5QdMkvzpaC3qlSfr0/0gjV8FITokAST/96U/597d+67d4FoPHmAqzfqsB3H333bCn73znO4cOHeKh/AW8PBaL9gJzPOvIkSNWkjaCla+++iqoB8uLNkZLq9Y2Tq93GtZGmkZD1MFTDW3AqJnZOyO32tuFd32J7f6/mFExkWVCQ1tIjnGdehff85AYygzQVPvE3n///XobpWZPIPiCH6RaGtRUSfI99WIU5o/mfkawflJyhzhOeDxaKj0MZcQsicwlQ5Su4FgstvMEmlxD9wazXX/lK19Zs2aN1kma8B/+w38wQ1RXRckCpzVpwXmndDgg0qnN6nYI7Ez0dF0BhgzFB8sAF5Fx/fr1HnWq+6vbCENZLLBBrK5wJ06cgF7de++9jzzySIQlgGv0OXro5s2bARF+AoiAs7wCPkMPAdM/+7M/W7169Re/+EXVgoULF06rjwr6m7/5m4MHD37hC1/Qg+TDJhFugWJhduiKRAXw2S0eIZgapgyAUpP58+dXmadkL6jqZROYwqCmTA5oC+k0Dt+movVoFc0cLOZDdbqu1IphzIdXZFvU+haZ+APaug4OvTrVAkafqvfCRNSQdETYzfBEygctnIELKKEGIRl3CfjCVlBI6aIVtUTHvlqLMNer2Mg1IgK6Deq+BPqjJ+mFrx9PBFiBMJ2o3a8Eg7gBzBIcVe1jJYtXTMk7d+6E5nM/pCwwgiZw/amnngKk9uzZQ20pn0fD3czBK8ahooJcL730EszaiHruYUTp/v3QQw/xQwrX7zqdD0f6jyXXjFjV3AQzNwl/i8xXUWCv9eN8L3ZKyYSGtsJI4QBl/LFQQw2YP3AZo3xMlZE7f3Z6byxq1mFp5TO6T2ztpx4Z5TtNVjJtz+MUn9zJPPJTM6Z1ccgTVIzHo8cqOtA88cQT//W//ldjtlPt8zx79uz/+B//42c+8xlXDm+2XX/8x3/Mi+NObksjKUa+/Oi26m5A7OGk5hWkbN4ON2kmwZpwuwFNxCAA18RHkejRzU23khgq4Bew9Ud/9EfLly+3SsLoiy+++LWvfQ1tAGUTkIK4geDgHTjCD6HSDzzwwF133QVMf+tb3wIWgW/31iWJmkQ8IoshSidoSWgT/KEmPWoaSal6MbiYCPQh6weFM4ABZfqqMLoVHZV3cv6UCTWixkMmNLS1BQrDiGRN5pWwhDKetO/C2CNPZB/7RcqAb3hkPq/izuKVx1aU6+Tl8Q6vsnSV4/2sMYlAw+yi8yM4zIWHuQ0RVicNDOrUp5SCPvrZ50XFKwjTgdkoI0FI7gbc1uyG6mNMzdoGjjA2AETQjaeg/3qeg3caUQAMwadAKyqzatUq8MttVseD1j2/uu+++z7/+c9TAmD3zW9+E2jTwEcT+NaoT42hPFdHkHXr1oF67j/QFVyH3LmdBcG0zrFtlVtCelGqXC2Nm3VasigjXnmi5DTXcIsCi0dMeVxLExza8qHsXwaom2gMXxQQtAZGKtdRDVgt1VaKt9sL6TxpKbXWya73DzVH8Hog6XkDuS+ysUpkHJto0JaabYQIbu80GztmB0itPZ9wXsvnWI5rAW0RepUfApBP2tx00GnS4Vb19iUky4PyGBt8RmuL8iMQhQEDWq1Zs+aee+6JBASaNRhdvF/AkeH08MMP/8Zv/IZhW1A80JDGmnmBmzds2ABf+9nPfvbMM88cPnyYi+ALUAi0yaE8KIcq8S8Aql9IGnnIRuo93oqGB7mrmogLg1uBTqrklkK7e/OntP+d2riWJji0tcWdzdDd0sjlqFisckyssujr4oZcOtmuUw6OEdOTK8jjLTk9mTgD0Xlr7kyvRD2ZZsWhJEVHFRdjhSiud31NxT1d32beY/oAWdVwnohtcfcfC5AdqjP0hrd2xDwF7FZZDjgjGbiNm01hEl/lMWeOWENcisCvNHK8pRbcxMVi4MVtYUZUmw7fzKhh1Tpy8CrBtTSJoM2Ba6aX4ebk3chW6ja/UkBP/hZjGZTf9WJDOf+vGqM+NzOC3RsdnyaOECsZU/HygOl5hWrAdHgLr7766muvvaaNCXrC9WXLlj3yyCMwpsgZe97S2vRtuDnbJfUAx+LnAQ2BZTF10TR1NNM9yGN0flnLcH3mKfwuCFGwocWLFz/44IN8az4Snb3jLGcdiUVA4+RXr15t7iPDVIRLNxa0wTFmTEYyXCcEpuSu4QRjwpoYxpBBdGHa6L6/+d3Uu6mPWZXaPO5qwLU08aEtV0P4e+jQoV27dqEyuKnPK1SniAND28tgYc3Rxddx0J48+VraaUzXjJtZs2Z5IjpDkyeOq4YYc5XnanIKw1NXdeMyC32+devWf/2v//W+ffsiUwUV+4M/+IN/+2//bad2r03dNgpypdKi8uvCt8ehFnbxnHd0pdVKEDHfzpIlSwCRTZs2HT16FPRBu5w+fTrjh6WRZwFJ69atM5AuSqDD0UM/9alPdWqnE247fvw4Sp8hDVVt3qVYW83NK1euXL58eRhtDarXXIjC6AYC4Og2LvgImKKxmoWpK5/Nm9z+Nme1qWags2fPPnv27I4dO3QVMGsmFaOlqORLly4tggLjdVx+FeTyy4SGtvx9f9gc9jFcn+uuJXWoPpfId+Oh5UWGrJSZcryNQcl4ZRAAjlp8u77dYjQYIe9OXBpniNHxlUnIlGAySBbCHW+cHjoa0YP/L/7iL5588skDBw6AC8yc3/3d32W2g0ef+9zn9MZop8RIfRUuxa/clKjqyKpC38xvK8pUDAdmBapqZzQ9e4Aw+BfFnjt3bu/evaAAt33hC1+AneVAGQVqQNTtBkx86qmnfvCDH/DquZ/mw0wXLVpk6Ghq4o5DDdScN1QfheMBgFwHYoay1LisCgsWLJg/f367LW31ovjcVi2n1amG48AE0JN/586dq5v04VryiAiawJg3JXq+2OeQN6YhMZFlQkNbypCFSXXkyBFGD7xJv9xOHaYTx6C5txVBgjkj0A3d9ZwPLHRAG+sti17/DYHcqMGzTNs73iNAD2EGJc9i4ZXRBLRdwTWWGQtA/O///b///u//Xrs4Nfzyl7+MHmq+T75NPdyeuxbYJnGh1qHixcJTcJY2B/SK0aOQMnDHMwR0SdPB+zvf+c5zzz2HKr127dp/+A//If1pHH5RJakfH44dO/biiy8+/fTTe/bsgcox6uj/VatW6bWr5punIw3bRVVnSwY+jOcPlsfIpG5Am6Em6XxAn6vbfbrOfY/UJLPkOv9SK4/Lohujr6xYHDsb3icaPaz8VIq9vzLQVo00iHZVCeOKGhkj7Hvf+x6L54oVK06cOKG5xF1/Fcw800OhB/GCDb7zkASm5fr1613YU2uE5dXIJbIhdSUO7RJGyezy2yzcM2IijjVfsccJ14pWxGKeRgKK0bim7fe68ep8KHLbjXJ6FDwl1enSaDiwziuLQ53zWqUWxsUHBolR6/npy3QgE16HIb5CLUUl5MqH3Y68q2orFYMETvrDH/7wiSeeQL/buHHjP/kn/wS+RktZC3Ui6UMnhRtWQTqHVoQtr8qOXxg9688fVLh3eFGS6PoNYhr0SqtZIYxhCBHiucHIMH1xaCAUEkUb8OV+lodIRTfZ1dUrA219+qsANddGljsUDcFIP0zzrwlqnTr5LQMXZieJS41N2m/VFBxVxujA4fuTrwCU89a5au1bxfXRdEXBLmkIuEZjGZpU0p2v8V5I2+UXC4yYvn379meffVZbFVWF/nzqU59igQFQuibgvIBqSIq19Dsbu2JQLgETcvaqybQR1daYAP/Vj5eJDULRt4YQFAsVbTl+/Di4hirKcLr//vu/+MUvfvrTn2byf9DIeWm+kRKAqekCfbmhGI4SLPoYSYqLEUGog7cpFXR/Mxww0joxR/KoavvKpOfmJqDC9ExYkycvrqUrCG1tdhZfpczeaYKHLVu20PWf//zn9+/fv2/fvpUrV3Ib3J7RqaeuZ234gsP8EfoCaxFLk0eupcyZI4103W4vU21a0evbduvOu+K1bzMwFmHZnDNnDhCcH4+QRs0ExypFV+Qt9Ym6L/zN3/zNV7/6VRUfZvg//sf/+N/9u3/Ht3CiUHkuphox//PN65yjFU+JoZKPmVCvvGe4Sf/92GOPTZ8+/c///M891RguNnfu3PzpTnXY/UsvvfS1r30NBH/00Ue/8pWvfPazn+W6ml2Om20CFSJr4yUKbfHD/Ffn7YquF/v3MN8yyFFrzO+m/0r0j64ws2bNYjrEG+cGWN7Ro0f5zJrK5EKF99SuovPPW+eJJlfY1tZ+W/mb0FrBzGE4AmGsJ7qwMux4hR7uHeWkkXttncz3zcwZcQxHbo8vuJuftXZ5LlFcSc1al2qLTKe29FnscH2sXxwA2IsPFjMhv8csjKzz4BqLLVQo9L6YSP1p5sVIe4rGc3McMSWGMFfVdjFPObhUkWcxkdQKeftxHlW70zotu3tqKMxQK6+3Wwrr1q1Dtdy5c+cLL7wA5V+zZg3Kqdk+Oo0/0CuvvPLXf/3XjDfeqfQNrkobDeND41teiwna2mib6qGijwiv0hBgaJSJT6gbg5ZhXOywF6tgr6WxK7kuKhCJIXju66+/PlQfBhjuSjltrJpjIuCwBlcwAg0OO3jwoIbLCegrPnq5Yra2+NwV3VI9RMwsyl8TeZvFjPVz8+bNLD733Xdfp87SlerJ4OspHhSjRDgTklJrMOX3d5rDOyRQGoz1RNX9MtW7sW5O6QviHkU4oIypE+KJGgQZWOg+TCF9lNqDezx0hM5I41rXR2jTEb71gDX8O5xpUg+uMSapmn3SqvFTa7/T4v6CWcTy0xbm8G//9m+DXM899xyAxaACpMz3HXN+z549fGtYAlwGTc2SNT+ZVZi3AymLEK4cXKrGC4SVmGWAt2k+BYrihRoYC9b0eY+9mGA639uPb8PrkxFV1TGI8W2VBSlXTdYQDznt1CZpWs0gpNUmIygI8uSSK8ba4jUUIyM6Ubc1M6PmW5z+JEZwPrL7uEcUYBrS1m5Sc85me4a0acJQI3mYRMo8EtqFF53gbyMG3vncbki0evwU0mC++SztNHl1dLLzfisZ5zylSzT0ozR7oHgF0fZ8ig71ODiia4i4yqm+bGrZLE5uX6YmBCoydAvZcSaG0Kbps09j43H5KK2awACHcR6T0GntDsW4ahO3uDlfngteX5TTaZSYGI1F5TuNhjTUJDTsZAEYaeTQnVwAd8WgrX9n0bnu9ajsRL4aw8WH6shkaDO3adaFOt16660mREw9Fr14rvtousjlBqYqc9OlWMYxukNeW2HIb60klYHGV7VPUxi/U7NuI4UzSi6U74HhfmuKYOMNc9t5m9WOt8QTTYFLW06ePPm3f/u3P/vZzzRF8y4eeeSRBx54oFei1wsWXwEkgt44ffo05aswph6uEkFG4oojpN2i1LyFuXPnQr48cfGpp55atmzZnDlzJN28r4iiN3AqHw9mnSmsn0XdqmYb1PxLerFA8ZYuXapLCi+3iJwZTbfkQKOhJofdlMFcNJPP8DUGOQOMD3oL9urD1Lg3ceeZM2c8RaQrCE4iucLQVrhfRF8zJmDFL7744uuvvw6Nf+yxx3T71qXItF+7du2S03EF/lw4Z/QaNIKRyqb4lRoaEvTEUc5rjlSLbTVH2sKcZ+xOaw4P1QdCy44kn3KKUZKPP+AbDYhyeKL5/pl4kcUhjRyyfRp1kZIP8fyJHhho+MG///f/fu/evfQJ0HbXXXf9p//0n9DLhPVLWAEXG7Q2Onbbtm10qTkgc4U3Jyk5c/FbQ6AKrAn4402tXbvWsIQtW7Z861vfWrFixcaNGymfyc9I0w/ZPCVRNymeaBIu4gUlzD94OAM/8dRac447MIyiKX7SRo3ies5MPeU+ahKAVTW2Mz/TUkYguHb48GFPbs7fb154VIYRSLEHDhxgWIJuonP+k8klV9LWVvARh+C0+gSQzZs3Az333nuvy6mUDVxjoDBwGZ0SNxPgpHpvESg8cuSI0yA/yjM1Z1M64vnM8OItwgRz1MgtTboL5DsDcWds4XmFyQD8dZrzYnxEp/YhcFtAfsdts2fPNk+GWg+Vf/nll03b4NYt00mLb1cN5TK8jvxfPQl++MMffuMb3+CDR1aneu/vn//zf/6lL33JLZ2cCFzM6C/Ggx3F646YhFyfypeuTsukEG+hXSXHBh3O+sHoAkAZV7TrmWeeSTXR5kUsXrz4q1/9alUb1xw8ncxyAuqx/Jh3sw+pcQgxeOil1atXswYEnPVay9tVjXI8btnKyKeA5jxApdfK576ZflHhjtc+SrGgfkuWLKHw7du3A4irVq1KzYE+7fInuFxhW1t7ddIBAlBgfG/YsIFh5GEfYAGLCZDB+DNlM4PSo5T5uYm0ImGDtEt/q9R426q6SvSEEoOWU7c5kEZqkdr4wpvEvEbmlumqMLopRoXd5dDq7H6rJjk3DYxOFXmNsmjPmV4L+yWU9iNcAHbu3Pm//tf/SnUHGqvLPV/84hc/+9nP0jSj4i9VBdqtNjrVLN5a+nLi3P4Jrx401KW+awNTg9oeDs3axnrDIuqL4O0wioC29evXA2F55vHUYOiHzbml7R2e9uMYYzzIBH/DWda5/M7+1gZtc7SLrnZgmGLE4aeTmsOpXbKFe9AX9xiE4IrVphQpM1XTJ/wLZeYvenSUP+lkovi1aQ/mLZr9CgKvw6oaSqf2PDh+/DhLLte5AjQw6I1hruptIFaY4BGhmebLYzxR102POMjXvV6rX9VktdYAxL+8ct0ae+2O8y1rNezAonR/379/P5DHpPKQ4HXr1nl6bvDBrhNmqHfIxCWRUNliSydMkPS28ZI6D6Y6la5J0FI3E/gFS7uNGiUEHS1uy5Ytyz1447lB6xg2dCxVNSl8GolocZuvjIWEkllE58+f/3u/93tMYD7v2bPnxRdffPbZZ4FvNAYALtWBFinjbm2i2jZLpWbMUJ8XXngBrARGvd8R2xmZd7dN0q0qDQdtGXWBLwwYPQEYSIx/5kIcm5CXZiW17mnJGc6ycuUaemotbO6WGMPP01mV49DFySVXjLWpmsXg8DQ2D1WBb6Mp5H6Dneb8XU9R86CjlA1rl7LzTrOYn3m615iixdSK8s3b4yam6/bwyMRbbbVCYhgso1M7FdMuEHnv3r0s5ka3yOZiLF4Ro0aOEX7QAwA17Uc/+pHon+oZfs899zz66KNQ5nxv9NJKvsxI1Y8dOxZZkrQqdBpJDa/xhwwhLWX0c382xLfcQ88zdRlOhhKb0pLSjhw5ApUDlVicFi1a5Blpw1nuo5QxnTQSmOJbbRq6ywCawJAHywPQnrCRj5lCrRYWabveGy4wQ00SGh0JkTjauXh0/q/j0PtTQyCi99qdn5pU0nALemD37t0wBtbpcUqaP65yxWxtObLwmVXIBYpxZrhvbunoNCHuLj6Ci6aEeB9d/dfjiYFf2uyC4feCkhh5LnQMMkYJ04ZxBn8c6ha2Xay9QRAUc+AwnZg2d999t6brIrVZ10ky3gtmJ7PHW3N4AdP7T/7kTxjZbqSo2n/+85/norOuqPBYtebi/rAAxA1qxGb09m/s+cQykLITEuxtcAQkklB31blSgybcYyIgLf3eA8uGFp08efJ73/ser4nPjz/+OAMyyFrRwKqb+azKsmDSe6xhjOodO3bQCrAS+qY5tQ8Zr+p056AhM4I6GNfpawIl3brxPOmchbX7ttMYH90cS8000YJZ7IxFTTy+Z82aNa+99hqdADF0qbj8i+5FyrhDWz6qQug+FE+Uu/BgYhDwtiTYXb237FxghXnlsRp8Llh9/xUsNfmpY6fViwVZaw9fL2qnmHahJ7D4K008cbb5eYfLZVAE8jkZzS8oszZ1z4TvGh8+1nHf9f4C6Yz2dWuPr7Zt2wZMzJo1y2hHpr353LWZ8pmvXPBynbGXuCVqqgUP1pO+AY4sYA899NDPf/7z7du3w1xi+Ww3WSNphLtHGAxDlGJhvujI/KUVS5cu9QYwjgEAYKVufN97dA9IdVp8mgOWqWSoKgo0weP6jMZ2tZ1ZNIrxD45r2807P68JlZTD0tWo5wyJSHVZLMa5Et2/2y+nXAHWpnlY94tIluv+oLjWywlT4wg9yBDvuuCct3PduNTZojDG5aW10S1Mcu69XsAKJlGFiSxZsoQSgHWtGBMnlqWqTezUZ9++fS+++KJTN9XeBrKPxYsXQ0Aug9ashcHsRva2Z2KYDM6c3XEMVZjS3VDqYwDN5cP64NHbb7+d8XD06FHtvO7zVM3Rny5CvVBD/zJDNb0n0p94KoKmLl+6yXVBur179xrI2TWxYGqcitz954emKQynIg9XHmoOIRoTTRZ2w6jtLlB7yyU1hk5eOl10/PhxPZwcwO7CjfKhV1bGvZZtJuVWFG+OpYx1UmuOYzSNdOEpVjP6lDWEgZjqPceg2UX5xViJoqrGj8yxFTlC8noW2llcMXVPqpM6dC40KsDoQpZixv3+/ftXrVoV/v0TQfS6Yqr/l//yX5544gnGsX6ezIE777zzP//n/7x27VpPCG0vIReGd4UyFWXaUQwPqD19pccGQEN9pDBVvZFHbbU3RczTaF5K/rjhOq2ppwJ6vB6IBoA++eSTDMt/+k//6fLly7s6oPBEbtPfyBxBXPx/7X0JbFzXdfZ99CbJoiWK2iiakihqo2xKsjbLsrzEbi3XSRs3COr+RhvH+JHWaQAvMNDGRVMHaOqmRYLfKprGbYACMerErtvYQWLYSZ3Ii2LZkiyZWqmVoiiSoqhd1ObUfP+X9+GdHt77ZjScnaP7QRCGM2/e3HeX755z7lnAAizlxfB4qreAzBl8RIOy3lytZ2eiIUbvYarju3iNu/HiKpXVMvMO1+0PIhcWbq54BPRqmiynzMGJ1YpRMJEcjR0OIoh14BsMDuEqExSVgGVf4qkTOo7ptMTD291v9ZoJo0KTjJWhrCelA6zL5OfkTd6Z/rpYNm6yIHfG6E8lF0UQI/On1m2juxO5stymArU5kAh0KOgs5DVWogqjQ2HMaczyQjeDfUIXDYk2MZFF3MSpIrnPMVIiTXRdIsL4yEh+iL5BdO6hcoAeAMcxQNjE1jQTH2WwVbTxoX8gi9H8Co5jIkx8F/+DQeixWKXyNUjxBH1P/YK6P/ma2VVNLJxaRxlDfWT5k2mE6WGeZjLzYRl5Rn8X6lhlNWnToKjUFsaGfM5IbpXi9JCqy4RxqqKs81fERXM5yxlCL9cIQ1ljEMbgVq/1WcvKEMRHb0ZNO50+UC7LfJJp8TOMLXfpoxGLCWkGa5SIEQcdhVUKURf/Y0tgOURLqrXukMXvWhsMX2gjgB5ckprskZfM5pYIV5OQm/PIojoCWUZX4JbwXha+ogJLz7Ugig+jQEc5i8cFMjnD2GNWOItWPLmA3U7rvuz9pDYullz2Qv3IYex2x8boUbB4VovVepXJNfJoJts5UDhc2draih6EclSVIl9CfsGpQIsvN8zQMaYahzjCyPhCZ31+EfsqFiHjCmQZMDiBO5I+ZBC2wqdQMSi1WT+tf8sMXmO0cXCv5k+kMggmQt+K+UIkV49RsyeL3Thf4DOCyH7+859/73vf27JlC54RovG999770EMPUR8Eu1ET1M02+ZjWoitp3uQ2ZqIkK/RrgxCErhMnO0pP2QkRuvFMS4XJwDP6Dz74AGrmDTfcAB28sbERD3769OmDBw/i2fGLeLF//35IZ+A1GkPAgFDZmKcIU4vZMuhyMSICfZJIWAzA2rdvH5TBO+64o6GhgQY+mjvwKRrDIEJMb3wXF4jQl0ebLFUHtIQ/xLMa9xSYr6FQ4/rt27czFywUUgpxxpkD5QM8y65du34Tx4sBw9/Nzc1F+NUw9kGTRpgMJKAwiiKgmyVmFXdRBp+LlE6PM5HqdRgQuQPv4CY8ULPCDN2f02fzjAnl3ehxMpBtmYKqGK6rSgkh1NbR0fHTn/7URCe5WHVTp079zGc+Y6L+pMuhlljzrpvoEaEqRIdHan9oEt1B9NrLcVFxQJlVgTbyAwcOYBn/1m/9Fn59x44dQeTgDbJjnAMoqbOzE9yEhtGhF60S/0S+CGLDEyfJQJQgi1/HC6odTGxLOxpP1cLYHUoSKwB0tfskdVXJ7BDEUQpMq8ttnn7abtFL1gMUDYOmQO0nUA4T2AJ4raur68qbb77ZRHtjcX5Vq3v6HUKYyBWdeCrf3d0NImYYOWaSDmFhwAA1XCsARcQi7p+yRM3g5aSVYv0+7ibRxWaIJ1MmSQwciCEPW3K7G3+di00qgTJ3MZeiNYktdhsq2end3h10eZ8RIKxkbO1VuTysPhznpsiJwTPWo0eP7tmzB9TT29tLJYN5GcPo7GLJkiWQzrBBQqaD+IaewQbAk1CSl6VBA5B3sNJkgrW0tGCTBj+CI2666SbZkvEntH5W/GhqajIqZ2ret5CquLQuh5gWQGbQDAYfmDDMEfIjOgEzgdmG6+vrtZUzlcZaKtCFsJTnuLoTTQY9gp5lgBs3PcyDmpoajhBGBRummN7E20jfmb/1yeDqJNbmk0oKELNIJu1MhGYBbb/I4lZ5B1Yv+vP5559/7bXXKCZgZtwXQVyZ0nzd3YouCaEV6yvWn1VxKS+RGvIoLFgKNVY4CAgzavny5azHjHVO7xOQF92AsbnS+IWPsNRPnDiB+UZ/IJqMw9ighouh3koCcZop8ScrS0DLo3fe3r17MYExe4OofDhYFRzKNDYZerFcEqn6Cs3A7+K3eGjLfhB7i6xNHi5h3XHt7N69G6sPggXHxZrGJSc1jRJQmyvFyJ9pNFNuEZgTGAz0L8S3np4ezBjMQmyYmB+cZEJqlsanb6uFBasBqTxpcyE1124YqGx/Jd/ogijzElSt1atXo2N5tI+p/MQTT8yYMYOesWk6RMtrlzQsuAgHG1itT5ktkvwi11iy3tCfOHknYzJnSGSQpMBZ4DLIZXRbQ5+IixKkSOgNDPXDazrT8nRV2kMfAHQdk/FhlkLD4Dks3jFRKNucOXPApFB+acCtilJ+Y7eWSvV53PYS2Y2cBbJmHmCeXaAHICLQfi0jS99p5miioIcraVOyVk1ZbdgloLZUTJ/YI5asOxAlR8YuirWHITly5Ai2QXR9e3s7djymroe0TF/HARUSrH/OWoqJFJNKw8puRcn1sgY40Uu7y4WRms8iDJIikQ8IgUIHuumvaOnJ6qWhzunE89Ywzm5Auzuah5ZwIQ3Vz+OSkLvhJ7DIV65cybIMGzduRG8wph2k39HRwUi7adOmsTKeif1a6YkiEQthHNUP4A7YidGxUEi3bdvGn4BIyDM0XIw/FyxYcODAgc2bN5vYFwpTV0/X3OHKxdLnbIYUugeho9lsBkdfr52BOK0Aj9HDKLjVOO5Z+Wp27rjygw8+wC7EctZFhjunzaVYgxIEq1WamCkwh7CNYAJBVMauyBynXLdUH66Iaxq4DUjTtsT3cyGjIPKqx8YYROHZushm8UG9qbOzc9euXeio/fv3S0BrS0vL3XffzdDR9DfJl8hpLQ+IQtwAWKWM5lEsJ3SaPlzO8RfNYBkQc4b5f6CdSWpfvInXYDeanGjxwCBy7+QBKLcBNpgRmmw2zfNBHEpB6Q+qHDUMXI/vguYwYw8fPkyiESunSSFqFQJoBt2hGODBQ1sre3sYB0SjwayTi7aR2soQmCSY2L8phQdeY865YiK9NGTNPHktAj9nEjp6/PjxeBPtx5Siz2RbW5uJJiXTh+B9+hmZwYSVyQ7jzq30emsi5Idoj4caAmpG25gvKJM7FAI0tWBje+qppxiWizlNNfnRRx998MEHscy4RHVHuVtRmjDvS8KKPDGqyDRz80ESp28zyyzh12lszV2ukZ/T7IYeoHaJ0cFIYQFDSMHMgWzFCyBh0fyP7mIGYBPVmZdwCDGbzJ07l/XJWA6cQWN07JAsGjKHeUTb09ODm7Poj14O8rBZM52WqfXKEsWFzUYz8LzcReiNMDC4qDO6C8o1uggbIQgR7czCBFEEkM2u5LCVHOnNydab0qEMWac5gG4Z3DM5G+TkS6Q2d5a4srQ+u5SPLKU1Uci3WmuRsrzJCV2E4/PQOSTRH7Fb6CGIJqHTKImwbDvVQJ76pbp/MPgUKDtos4C4xVB+oT2LWV7orKO7MZcfNUkWWKNGXFMeR4oNC6MwEpqcrlDlzXjEqQ0d1FtlexAfdWZv/kRV9qETMs3EJFZpjzWFsp4qid2VattO9V1+ekVcCZAJRYQuE+/mCijFAVrY3Nw8PCJdXchuI35tDE+hb62JxOwwihPiGEhyUfliosmPapoOTU3DWW570rfWDBY3ZFXn0A0pkf623ANoEoJgS14Lo4ye0JhYhDwTf5TcSVlWuAyK1BBgdW0G1bEIS9aRRkMFLaFUDmj04EwDKzEwgwI4PSXpm1YVV66ickpGY6AVm02KhPjJiCWJgA7iolM60MI4fFGgqaIZM4gz4qWxaXKMmL4cxK2D/K3W5r2pQ8VwpTbjbAsYFQjzkPzZ+1i6LDXPLZS5SRmZyMwKXEtyYE+hj6ZiLG8pA6oFH7Gqavt3oPLT6gkhfrnSSK4WiEVYHrRuFE5k07d1rfXoDfTM3/7t377zzjthZJRk9M/999//2GOPNTU1McOHfsZCrKsgskMxAJMlgWnSgg4InY61BRj4Bc2us7OzpqYGSlDeDxM0qAFAScTrQ4cOYZiodbK1119/PcYOrYISum3btsbGRswWiXI1UaQaPkJr8TjQnaGWgqPxJk8hoKK+/vrr+PrMmTPxKW7FhwXwAv0gNWWM45tiCsYXMr5USKF0071OnEb179LRCu0HA0KDxrOwsJHbjVppsFSl4mAYU5txjHH0OOVQYW5hkOhxyhT1QRy+agb7zYZxtiKKfl1dXZiLYEkegfPmadZSmHQ+KHNRlBrcGVSLyc34RDc/auHgTiwehq5fv76jo4PrimYmLOmVK1eGUcrDggqVJl5RTG1GZ1eQAl6gPWGcP6e/vx/v07SPrqMoVNAVwtGkVMIM3Vplxuzi2VRVnBoIUphFRqBCHhHguxMmTMDEw54xevRoZnPo6+vDncEdtLhJVAzePHr0qPjB6V4q3MPqnwjjoH0eyslJgtUARitidWA40FqwM1dWMNg6kUrTLyaGN7UZZ0sR4d9Esgn2eWZimTFjhphLeLFrCMBwQkHbuXNnW1vbbbfdhq9r5zhXhJEXllhkbVa8ANOltbUVU/mWW26haGnpwvklEX3PRMmLCSrkKXg9iyfpaJtCtE3fHD+HHYhnoFgt9IbH+mcuowsRwAinI1hprKXz895CSuIMX9ViOxuARjIOGvNkx44dUu6AGj1EOWb6ZcMYYM8jVxAcPgUbQt7BU+N/yKR4Lh6VYAPGPXXdH3kxpGOroUK6jnOS6cKoOLup2MM4Jg+QBMha2ExEMPjwrThC3LCnNoFewOw79D7z9lVFScMl5jSxTxmdio0aOxKoEFsoph1lKxpBMDtZnjKMT5RcljSDuaAqzmZD/zvcmbVNeRPd8kL0hhlMW/yTRqsXX3zx1VdfxdKiiQ2cDkXvD//wD++55x5xPbX6M+8TkUI0pTasEND9woULmUqM5io6UtCpbW8EDJBlIjCFpF1KZ2bwwRFfMOxv1qxZ0CvFZMb3MU/ExKZtEfKCcabo+alTp2JaYm5ARua+Sw1DNiS3SQUVovmCdWTAvBgCCq3uOX4QOWCZSGdn8CwfTTIeG0cndQeu0KgcatPgDIDYhfnHCQGJgKkjrMkhk497Mhc5dl1syJhw1F7JCJzrNPRKnjhrkKzFJl6vdEyfPXs2jTimiAMcqBOMIDIp4v8333zzpZdewuriaR2YBQvyoYcewlrFU1NwKKi+TLGIGWXp1o+eYfFjhmHyMhIc2skyjKz1497H5FsEkP3MktC19MEALOt3ZduzigrxNY96MXOoq3IKdXV1gdzxWzTJaZdda1vK4wOmARqAfqZOStOndQGbxyPg9vZ2TBgarLFGOKOMWggWu2lNpdAGmcqhNmqFA3GhOQDrhDskFBzmVmR6Rf0tEbUYRsNCRxhUKrC8JoxOvnCHrVu3YrCpjLCMgz4hsnRM/Mlk5bwP7szSluKSUmjuMM7OT7kAj0lnS6qBdNTs7++XYi4myd8l783DT0PrwRJiwWB0JsU0vbCNypViOZFK8wrRk0EMM7iWlSXAykeWumCcHrPe119kgDr/ZIYlbdnQFo9Mzqyze1ijtEVOktraWvyJOY8VJOV69XMxLmj+/PngZQjUeARWoWRsXNXgug2W7Fa4Z9GoHGrT4ITgoSf1QebkqUrKsyb9TtMvS22y4ONAnAIQmy0WIZaf5CZkbSEJimAKGjm8pyaLpYvL6JICoZ3pwouz/VpSYRgZiaurq6FBrFmzZseOHRQTIEjeeuut6Bno4ExkVIS2magT0JNYCVRnGITErk5U8xl0Jc6J7t3yzm40qIdR9pFUZYx1UzWvUZynBS2xhqQmSvkifoVSj5YTrR8qBLS2aGLOYvA/ZAKWaEj1LRYw4uLCmz09PXjqOXPm6Pyd7rcK9ywalUBteuCtCUEhTosDrhgi19OAApENegGNPtr/Y3yEIPLDpIJ56tQp3gqXYSrQnEyyo0qCISe1YeuTcpaWrF44g5ElKfDPtWvXPvnkk+BcOiWA1771rW9hguL1QFSFz6WJQrSQncbK8OhVVkixTo1le+cg0lSqR1CzSX4RxkXmeZgA0he9LBWx6vc5+nSgkaSn+lMz+FySnkC4TOpUGUebM4XcFPUPkdogtWH2gqrwQsLO3G+hc7Bqmpub8ZjY6X/5y19i7TQ0NGhbjbywBrdAzyKoBGpzhX9Lm8DUgdbDkZAd2F2xQZSQQ3hQ804Q+1WaSBhkMSoK7bwAPyGVrignYsejBxBuiMlhubklNiC/0PMVvNDb2/tP//RPP/3pTzEFycXguPvuu4/CJtPqapFWU3De28a+ZQIl8YxNlIlECqY6L7n2CrrawzgfMoUv2pVS9YOmWj7X0aNHMfroWNpDrOutpc4s7UFcERXfCpwzxCIQgbufocOx52Gnx/bM6NpEyUCWBqYQ9dMNGzZMjyBqaaGpORGVQG2JkL00jDKp0rpEs2h6/SWMI4H1EhL3DgKTng501reEBLF3YYwhmU+cOJE/mnjMlDhX8gJLTMC0g0T2n//5n62trVhvEDwxWR944AHst5Dg5HkTm1GgFgZxMUBGdKVK4yMKKQeOrvyBMuoXaG8QF0g5C0rzQ5qDeNSO0Z86daqOLkgFZnMgtTHvZv4eIntw1bBuPFqlCde9kpsTLmhsbMROsHnzZiwQvJZrCmExuCQqkNpcjS9U8aRymdvXWp6ySEcruSZJltF/MoYmiA8Bxdsu8ecKtJVZ+2oYe6LKmwNRbm6jhDvrSUV3LkQL2YEDcdYp8ZLR7ZEr9YvEjwoE6xdTjZcl2jOmRfjXlb8GBmefl2PTII6iLQkR6Gcx8VbNOcC2WTPKJPU/tyh+RRe1kWVoikhzFUhtAmsvHYhzpaW5XgYjVTK1IK1xl2793d3dYI1x48ax1pGJXYhLiKqoco32xU0UEIq2osK4rjZ0Nyb50DVcQsfpARdL5Z0h5bkTdk6zFaX6In6OSiI9V61PLfBAnGVS8VBMeUTHXalOyaMJawrx9AC/hS8y0t6oqVhMJc76LbQKAn5PTw86gYc8iV+xCAt9NW/ePHDcrl27mJ1Y1yEpJiqQ2vQ+yR6nLYleVIwLsfQ1o8aVO6dwnL6zJcVYg82L+/v79+7dixHFuNJCUSBes4TT9BdjwYBBhNnpOGqZ7RMftkBgqHl9fT3W8759+2gDFV8wM5jdqBxhdXH9M0+GFrHdxruyp34zExsWaYhJAOvq6iwV2BLeaUg9fvw4iKCvrw9zgNkZyMUsehDGnl8snypfZz0tltRi9eVEItaCTyHgaifcCzs6OrAL8mQAA8SKqLo9ujODKOsU2O3DDz/ctm0bvZfN4CVWNJqrQGrTpMaup4c0Zh7Ghl7UxjnzDmMTGwaDrm08ldNyRJq5xTiHQ4cOMUqUeb6so7H8wl2oJklpYjqdF1544cUXX2xvb2c7H3744T/4gz+4/vrrqZMWH6HyH/44BvocnU+7pDwIn4WHNvgI1EbnL5ewBEGcg4g5IOmBzMHlvkXPPkk0lNg8WvfovMqmykecHrgzyIg5JnkfNAxDDwrevHnzhg0bgug8gY644Cxp24IFC2644QYGWgRxRVpKc1ZSI4uCCzSXEm/L5YC2NTY2MjcBeQ0bNpjLEsT0WmMYFjYDE/mCoK8YsOFGFhYaFUhtGmEc+s78BImysaUg0GLKJSH5ORJvrqVxyB2YvsxdMXHiRMkHWzjXRJEXTOpJT2UH02vjxo0/+9nP6GOFtXrzzTffc8891ICKqfK4GDVqFHPBo50sEEVFns4WuogyBhEkgmUGWUAbDS1mDyPHC5o4WeFM4n54Q8kmJF9J7AGhNrp3BZGPcRCdY6DTMD0Y/km9nrfFuKPlGHo8ArqaIf0sx0WawPXd3d1gQDyykDjpuyouNiryoCmWWSrVrwzEaXXRzh07dkDwRLdPmDBBhAMXIsay2hy2UgaiikdnMTXTiqU2mRz0iqJxV9fKtqQwmd+MdOnq6sKMZFwU6ckysem5yISOEN1Bi5i1kC/EpzzvvvJB7NQiEo3MJ0sIJadTTqHRhzm28BErGBXBIzwNKP5gDbByNnb4tWvXYvHMnTu3qamJ1ZQZfc2EPyBiRpJD2AxUIikZRwLfwtPhSkrrVGM5B8KocAHjMS6ZUYonpPg5NGzLli2sNMoMLiA7MhoaiRGnEZA3BwniBVr4+c9/nv66LJhiIicPqN7YYPA/7rx06VLMLibXSiWUaYXXDB7oPA4EO9CKV9MZH1gumgH8WBToXjrihKpcr9yE48LqhUzhxYz51NCLOd8qkNoCxwTLfmfBx8SCtfpibtesM8Ka4Saal7LVk7Cw2DBmLGhEf6uxMSgc6RJHeYQ1uVNNdyxFtO3ll18G4aI9UJEwQfHOjBkzPvvZzy5ZsoSZFPPbtqEijCscM/nlnDlzsGygxNHP2WIuelCjz3meyCEAxeArYED8CaYAyzBBCLMS0V1W4rRMnCS2anAlIN0eYRk5uAC7MSyfIiQ/AiPjUyxgxg/whpwJzFFMP0FqqTwtpTa3YsWK/fv379mzB/dsikAvInzKgpMSjecaTExhBB/rhxLHiNUFg6g0DDoEzWalCL3f6702iI7jMdkOHz68bds2XI9nl8PT/LY/FSqQ2ixYY6b9pyzhn29y2wFDYaYyxSuZLlBn+fgISwj7uZwzQljDQIo3ubBnISaiyWAbR6sOHDjw3HPPvffeewxR4iN86lOf+vrXv04KyG/DsgCbzc2murr61ltvhU66c+fO3bt3g8LojciwXwxHfX093hQvPNJcb28v/mdVBxZhwYgwYI5kxEIqNGZJRoNEXiPCOIqbLruU79AG1iRlUbspU6ZguJkGxqS2VVELk3N5zBkw18qVK9G8devWYbNhhGYYJ3PnMTEPu6RzXIGuEIJPIsubOGgEjwlqo0EAcx4zB2KplTvADN4YGI84e/bsT6LSpYwRpoUHA20GCxMFQgVSm7W/yYsJEyYwObUOoTdJs+eKqPCiXMatRlQeZlLFMHMJiawuvFYIrSGxtXoyyc/RIP3iiy8+//zzu3btYpMgr02bNu0rX/nKqlWraEIqRNuyQ1WcRw+A/njjjTdOnz6dTh48OiRNQJyheSuILJtHjhyhbQ7PBQYkfZw5c4aBIiaqzKTrGGBp8VxVS/ShsktYi01Li42NjSBW6vKMi6AUHww+IkwkIGEoUdZmzpyJxkCcAU2vX7/exIcbeDowNcQiXAbuoHU471tjhggHmziCOJE1OB3thNQJuRWvg8EmHb3iSHDgRLA5BmvDhg14nIaGht9ULShKLbcKpDaBZXhiAfDE6aInN//n8rCuCeKKan19fXgHw4alSCuMzuBWUGpLBVljXHKtra1r1qzBYmb6LaxwrMbf/u3fbmlpweIpstXjkghiqyULlYvnmnQpNT6e6lBfwwZDCQ5DgGWGB8SggOkgFPBAHOuKtfWkaEagCm8ntsFV98hlNTU10HbxExT9BmJkyDsWu+Fu2DjRzra2Nshu1HbxUBA/wRoQcECj7ASdICSX7s0dYWTEDKNDNmyTXV1daCePQdPIv+h5PCZ6HkPT2dmJd/AnR9BT29AQOCZ2o7o+0cpm4vWjVZXEyaR3MBHiuIQGVNJBU0R/Sy0ayFPwiXjISJFHukWU0JIvFUJv+MJuensQWCJSEPtMCIXx7Fsrm0EMTZS8W9XgrMjyxYGk1G9covyVMLJOJD6FtjSluYDH9NRt6U7Bk/QropJsHDJt1S0VryX+aBiHKCR6a8qD67VAUUD6TedQ8QrppWFZT1LNMEn4Jfuzno562cg1Wm/F7kplAVdOmTIlTQoa98+8w50ZMpO4SGjoMWqOMio+zR2KD5eJEq8xMb+QyCCsMds45DXm8iavcTjE/oXLIF/gGuqh/D9R5XR/zsTzh7YhyelSlVS6MH2z3d/iDsRU46yTayK2pa+czCgz2OAwpI7NHXp71q951oG1gNZCfeah2cDgzOAa/BZGYdq0aUF0WtLR0TF+/Hg3c2LeUQnUlgiL6YSndIdac91aYxIfw80KSwXLKYzy30NloNYjQ+6OU6GJw12o/B/rGXoNy5FIwzCTGhoaeABvBu+rxV82GnrB6/ZYj8aiDSx/yfIoPKebOnUqT71N5LXDr9P7FzSB90dFENc295EtetVtCyMVGCoY9dAr4tKx8kX9wuUjEyuhxulkTEUeprMgFsMwOD/b29sZupDYqtIOWRBZdUxURQTqM9RSEHEarw62E/3G8jcsbbNnzx48KRO9FfRBKoHaQmWOkTfdvk7cn13tlX+y8sX+/fu5KrCWsFlhIfG0kSdZ1p2LKQSlejqsww8++ODb3/72pk2bpMov/v/iF7/4hS98Yfr06XSLLwdSE1iCkgsWl8JYsOQdiLuurq65uZmHbnIHUgPrq/b09EyIIGVA5ScsASp9w+gwJESTZgGbpA0jiHLNg4XBBWEcaKW/gvujtVjwaCRaS5c9eo3Qh85qYeGGLLFnXC8ZSsdoJz3+IH8x0V560RXX8LgZes/hw4fxdakEWDhUArXlF8zBD0agZSqIXQEwohS/w8jEVlp/VxdUczB70Ow333yTXEz5BZ/OnTv35ptvZq5qrYaXutWXhlgGqqKqYHgEUABL8NCdkJeFUfEainW097PCDovPW7J55gPHU9qqGEMacQqbaBWPMsgRuv4s3scw0aMFzeZBB+QgNJ4uLExnUHKxWl6wk8PotAdDIIkAaJ+hR4HbRYEqLcIcdhggJvQvaMnKyqG27PrIlfYxYH19fdhbMAyzZs3imDGYgRup+8WSQMsIQQwTWWox7ZjiVcQZuhbrQnDlgET10Aw2fXIjwb4ChRqCG5bE0qVL6+vr5cxBWAPLDLROXY+50nRKUUv0yKR5XMOSvsWSLlMJziLpMHHIwYMHsbDpvzagKgyQlxnXzFT1JDKufMxAvA/KsOSmRI7O10bl3kHvClSumaYFrMQNZt26dZA6sYvQ4iaZkPVNgviIJowyKi9YsABf2bt3L7Zb8dqRy4a08aRH5VBb7mDPMo04g0sYn8RpaiL1odRt/F9YExrzDEvi+9///quvvkpPY6yNhx56aPbs2ZB0VqxYQYnGJHn8lar9bjNkZjO9B3NmMCQA64EhuiykzXM3PCPeZG0dZvSnqdsK4B3q8wZxrChWMlimq6uLkldNTU11dXXiaYz1EyQvNAx7JNYzVDCLZMkUrGxdpZKG06GS1cHpxEv3SbHWW9pxvnhN7ia34szHHslYYwplDNKgRAlg78dms3v3bo4L2Iq+zfrOeidgRRhWMecNud3qbrE6Nmt4arOBEWIYsFF+VWVFagK9o0JgwQz7l3/5F2ykWH7YSOfNm/fFL35x2bJldO/ikYggUZwpcssTpy93eGZhOnHiBJQ1Uht5jTFMkp73fATGmU6cOBF7Er8uYediORrqOsFt6SiH5Qd6DVQwskRWueKJfk2FFOMCQmSSZx2obyLmxf2Z34magYkWPw9G8BFdJRiIRkuIuDHnl9dc0PUMcwbPjkcgs6MZkydPhlwpXAxqA9Nt3LgRl2HKYbBojA5iDwTpJTaVmmkQ5Rqw0py4EzJHdvPUNgjSlVaeL3dPKwewkTy/e+GFF7773e+2t7dT03n44Ye/9KUvTZs2jdkNXZNtaZ9FT3fdjKo4GREeZP369Zj91FlA1nV1dY2NjVhjTL1nIncWCBS1tbV07NBlehK1m8z10CAq8Lhp0yas5JtuuknaSUtFc3MznTb0UpRTrHDwCameRVqvDKLjAnA3mIKSGk8Yfh0BzwimgFpNsXTr1q1MVIffxabLA3ormC9rFnDHIogOMcBovb297PCGhgZqmjqdFFuLAbrxxhtpN4A4hg1pzpw5PL2Rx5dnp1rK2mkMFxFnnarBBQlzzyvhqS0B1oZcVvYpFxQlwAVYitRfMMlmzpyJNUlDtXFsNKVr7CWAlcyjN6ifzM1PBZByKKN6xZrDbX9kBAkNtmxqWYzdQJQvF81g4CpWNWiFa7K7u5tpP9y6i5Y5LIwd8dyKVnIZRgdiDqgNwiavDOKIBbrFsjYrPsJlJlbStSik7zbUx0wFKuOYNkzDyVy7DFNzYzBoIpw0aRJT6UGPlqfWe6cWnwHsRgwsM1H4Y+IT5Q5PbcnQGlOQma9A8aG3RKZvFUWA5dYTzw1c81DxW54KXO379u3D67vvvpucZSJVjjqpDhjgUjdxnAlHSpvqs5BMubBBrLj5ihUrQK86tSx7GNQGucMqc2UZv8SORrOUTCSjup3qKl6wsLd+NHAKz6zQjHER5J7UixkNLW3Opc8tgqb6DxJnKS9QD89AUtWj4ako/f6YTQBXShphub90C16ACnFlW1sbnmLixIkU1a1QkNzXmqe2ZLhzUVBaVU5vcZgTYjLHLKRUD3YgEaQiNc3axW+/tMQ4azKIg6IYvc8gJNH73Ju4o5PqoYY0ZGGcuIKMps12DIegI4h+Clc8MYMz+ml1lZ/SF4zHu1VOwnq5MyGOY4WuMyC9JxUUJeTT0mOsP4PYy91EWw6/4o6vidjNzStVCJuPp7Z0cDu6HGScIE7DgFkCPZSbZG9vL9+B7jB+/Pi6urpU3t7B4NOoMhFFuTyYk5alUU1smuGndPgi64WxmzsVn8S7Zf1cQVSCk5KR3Ict4RETpTZanVzBRPYPNJXnhlaqBX5KLzzcROLtNZ1pQyGp1pL4CjcPqQJLuF6gcv9aT6GJKYwzUDBuJFAp111YT1GgGeipLRmpOn0gTrGf+GkRINMCqwsK2urVq3/xi19UV1efOHECkwkKzvLly59++ul58+bRBUR/11p7JSQ1vWkHKp736NGjBw8enDFjBvQUOYjkV8B3jB6V76IHJNW4rJNUGRAybFgYBXIzXQ9HWcssaBiasWHDBrQT6ip1RtfFhO9Dp+vv729sbBw7dqykdzaRNIpPOzo6sBvV1tZi7LTQx0hVnmjrkeI1whcFYrcwKkPODKz0i9YVdvRl1hQiG6J/enp6Wltb8YLFxTX1s6MostFdVLyRggLYfDy1DQ3lILUR3FQPHDiwe/duEymklA7w/qJFi8aMGQPiS0VhpdVGCWE0o6Qexn6Cs8aNG0dqFhHVxHkjLJ3OJDn95oKqqNyPUR4/0lTwGloIwtJB7MY5FaUqyjzGDEXSJI6vg9R27NgBgmtqapowYcKAqkwqLCCZsqwNKcenSw/+BJ6O+X4lm6Z1mWtP4Bhh1DDrjhw5QguaMLLVeDe0oxC7rKe2S8BaPCVX4qQBkF+wu5LOoITKmsc2e+rUKYYxa/tFmJUnRIHgrg1Z0pJkTQeWs/0MqEivTedlvAacJMnSPEqL6GS6vMkjaA4iMcnJwEBcb4jLG3LNzp079+zZU19fD9GG7seWdsbjEUpPVnG8Am1L8hNSS9CkEIFTIYhCqXgcrO1o+v4mDi+hdCyeH9beYPwxQqHhijxabC6J4DMQZfTF6vrlL3/5ve99D8I/XqMloDNMykcfffT+++/HfstjhPTiTAmfwmqGUDCdP1LF59L5w8QGAfc+xuHx7FZIKhGJvg4NDQ3gNcjLU6dOhVCmz2R5iAnJ5fDhw21tbXShYMiXNIzbEkvG8EhRtzOMouihEeO7UFpBf0yGrvV3aU/iM2Y3rPpWkrtQzp118/TFWvQm0Hiq2GfPnrVMCnIHOlqPiGDUBDApYlSyg6e2S6Mc1DcBHYgw6V955ZUXX3wRWzpWCPNGtLS0/PEf//GSJUsY6BcMNnKXOYL4iC1V4KdRnq7MjZFK13b/zK4HXOKgxxYY7eDBg+3t7Qw20tVPQL4YnTNnzpw4ccJEHMHsUrS18bigNgL9cjFM2lWN19DYdzACBpeBMZk32MSS45AUWP2wQzJ76VEYiIp4QRsNogIxeEzJo6V/pT/CtRHSLK4c2c1TWzqkWhhFIAtXseLsx2yAOvPUU09t3ryZIa6MWfnCF77w+OOPYzJhXYnUk76dZUJ57goU7woB+wHrnNE8IHS6fZrBXWScIcvuGVMdE4WR29ekSZN6e3sPHTqEfsYCBpeJ8x3lSgaNQtmkUKYfMIySfzA6lRUI6WJilKM4/hw3bhz9lqdPn57qERKV8SD2EWG5lswfOc2WkEb2t75FD+q6ujoWb2UydzNYysOL06dPY5aiG1kCxsQCb/qnGyo8tZUv9OjKrs5lAHajIzsrm+CdmpoarCXQHLNflKzRWUE0NZAXVjWzeuEFVVS5jCGikFiZ2ghdof1Ic7SvuU1KfB99S8ddetXS3C42NdrXMBZgXhagGXCSkoNxILOg/dBb9+3bN23aNHrqWJ4uDIrADfl6wElpGcQHLJJLHXTJavasIMX3c+eIzBHG+Y4wgixSrklNmJdhvwwjMblJ1mngqa1MkWiF5VI/e/YstjssfhMJMtgYacphLq1hx2tGKVAgr/r6eshEeJb58+djiYpyxAM4/M9SKTfccIPY1+UmZrAZLlTesENaOem1WomCAn9BOmPeMaEwrV3SgcP6Ok9IQGcQ2bZv384qn4mNDKN6PVIxVlsA5UqKimR59BtkPdx2ypQpDMgvPlg1MYhcFK29WdrMONmrI8hleXeo8tRWLrBM167hFjMGS/of//EfX331VYhsVVF58z/5kz9ZtmwZ3qfIlsUyLgms2RzE54+U1Lq6uqDuYdtvamoCd/ArPHqriqqCYs+HvANGgGRkUmhPoTqdGGrz9CiEzsky2GTy5MlLly6Fwtja2rpo0SLJ5CPUpt1cXcLC+p84cSKYCHdggT7GP4CPquI6tqBOPPvu3buPHj0KHmcsLXcyrbpCUoMIL2lC0DnQYZlALXdL/FDBvmIyYVa5ds12qcw7cmW+Zq+ntuEBzhjM+Lfeeuvdd99lRlZMndtuu23VqlW4gJ6WpW5mprCML0QYufuH0QEiZFI8EZiroaFBeDCIXMaYNwJ0AEKB6qdtNEHSSWJelre+M3kHDYNqDG4C75Dv3DWZuFDD2HEfOxMN6ow2tWQcUBgev729vbu7G79F2Zz5zuSRefZ64MAB9AY+Al3SzKeloSKDY8QDFm3xzKQx+W2wp7Zygaz2RIlGxAc6rIkNhXQGAcfKIVO658gIIqYZ54hNYt25PKjrBZHPlNSUosHLMpNLF2k2cU1dmUBLEBKNoO/Mk9wgTo1tHCa1xkI3QMQ63pbhYibiKd0GesPxwaWmH8Mz5W7skCtiyLek04b01HmElSOEvWEFbLm2Ud2T2Q2chqe28kIqgTyM3J1YOM7EJ0pnzpyRmlt5l+cLikQV0kSUgTdnz54NGQRK1sGDByEWDUTJGiEo4X/mrYUgs3Xr1jvvvDMTx4isOyTVPhFG7qbM+k1DWKicLVyOS3z2MMrtA2UWI/j222+DKKdNm7Zs2TIKYrgbdM8ZM2bgTyikmzZtGohyVU6ZMoVFIZgBARIfvs4CNzw1Zo6gIbna5heciqwiIjEb2kogfK1zC7s3MTkfLHhqK0dYkhr/ZNEGlnGhA9GkSZPkDM4oF8oStjxDiGSqn5FqHZYoVDys4X379u3cuRPaVhi5vED3pFzDmm9btmzB4zO/fhohJbvlkcbWRjA2nvkgscFQAWSmozTf0sAX0f6VK1e+9dZba9euxdfBU01NTXjMIPKDY4q6+vr67du3/8d//AdYHu+gZ/AOKzSzKiOU0FWrVjGZ3bhx41hDsuTUhqeQRExGURWI+OzZsxgvataa+C65JQwVntrKC66kwPADrO2f//znzz777LZt2zAzsAx+53d+59FHH8VcZ4UXo2ZD+ROcxd1msHqCST9mzJg5c+ZMnjwZTyfSEOUjdEVzczMkGvz53nvvrVixAqKKnEXqTjC5KaT6PlbjeVu0EMS6a9cu5vCYP38+8+KapHB9oW+5D6twNDQ0nDhxAmOKTeuFF16AKLp48WIeSrDaw/Tp00H0+An0SUtLCwQiSHmYABDfbr/9dkahMoidJy0lF9tlvCxFHsN66tSpzs5OjCBoXSpeWg3WX8llGntqK0foCYpZC7kAjPZf//Vfr7/+Ot7BtMB0//znP3/vvfdiDTCHTEnbO2TIsk+lfTMFIxYtTUu0bdE0PnLkSEgu6IR33313z549N954I0veiL2pCOCiZdlQiF3QkSFSgW1TDUTiQg0i/zWwIWsMtbW1QXwDYeHBIYsxhTd+6NixYzw8ZW0tXIxuod/JwoUL0RWQ4MI4kqG0JjYNMZIQ3LHQVDwOEwun2YDzQtCe2soLweCgvCDKNrF79+4nnnhi8+bN0Dsw3RsbG1evXg15zSoRb4n05Qzd4EA5gmlpzq0uSIWUqWuxsNEbPT09EHnAC5DaQHDMsZGo5gwJQdJJq/SzdC9dHMKoXj2j+uVc0rKgG0dLFaEGHM0MTni6rq6u/fv34z733Xcf7gyV/FAEKOCswAI1HGLarbfeCnbDUzPqTrq0TMZdDyjfkT4heDAipwq6r+QmuT+Lp7bygja4sggmTwPpDME8H5jl0FAg1WNVy/LLxL5TbtCtdeUavTBc8zzWBtRSSDEQ3CDSYrUsW7YMsgA6J3fJJXGx6YbJmsQAQVjD72KwMBxQTrHxgHQkiMLddXTCMiihkGKwReFx+vr6qFHixcaNG1kfGsLg3LlzZ8+ezfvgzvgtjD7epzA7kKfiLwWF7GFGqavWp+n7PAt4aisvCD1h9p89exazHLJJb28vQ1IA2ikkbtFF+RvaLOg5bYlv8r4ZzHp89lmzZqFbXnnllb1792KpQ7MDy+RFI0ukCbdXwV9gNFAPNcFNmzaBp+rq6iBwpXlARiMwfRPGsbOzE/sWY4FBZxhffNTd3Y3RB4XhoSDTgdHo/hrGXiOWh3BZ8VpiYzSvmRR7WH7hqa28wGHGPMaiXbNmzXe+8x2sBMxjqCT0YHrsscc+97nP1dTUWA66w0gbFVhNTUUo7kEqP2LxOqx8yLNgk1OnTjFEQYI6s0b6xaYlZYwIFGG0hF44/f39rI4oF1tF/PAnhDvomB0dHRhBEBnaT3KkQ4mYzPAnGA3PQq+3VOENZUVqAs1fQr5pLGuFaIOntnJEEPmC9vT0/OIXvzDR8mCSD2Dx4sULFiw4c+YMXUZL3dJiQE99a7fnHiCBtMwnUcxu4VEAfUEgS/KgVgcMGBXWSmrGNRDu9u/fj9ZOmDCB5wbYwPAgTGciREA6CyOfmKI9UV5QDrYRT23lCE5r+qmeP39eKziQC0JVibbi4Vrx9Z8DCpRq3W4R2aEQqjoZzSq1Z/166HgzUCIDnUkkOY+AL168aNGifKtA7S8ctNU4dJxyigBPbeUCbTRhAA3VExMvS6wEyTFZ6saWBtZZMOjgmmuugTY3depUdNeWLVsOHz4MhZTaepqTzTwijL0u8Lq5ubmzs3PdunUNDQ3z5s2DsizHAkeOHEELMYKseD1mzJjly5czSQb0Waal1Q76ieaFYcRrhGZzrZNattQCwVNb2QFTHGugt7e3q6vLKC8BLACsGchxw049ySP0khiI0nk3NTXhf/TJ1q1bwSzQ9UBtab6VR8hCpRA9e/Zs/P/yyy/z8IfBRrjgwIED+/bt40EBOBda57Rp066//nom8xChBjfBvsVdrUCHhqWCNrS5NV8KBE9t5QKZ4lgVhw4d+su//Ms1a9aY6LwfSwJq6e/+7u/izcbGxrNnz5Ywkqb4cM/UCPYYlVCsFshBENnoFwahic7uBVXlLDUTDIuxmzx58smTJ998802mCGUwLFMf89AA7LZnzx6wMEPrWV6e+WlByhMmTJAiPlLU6pJdUW6w2smsB2Q0Oe0tdBs8tZUR6Ou0adOmn0eA4AbNBXMC+/9tt932wAMPYPVCoDt9+vRw38aHhEuerHH9QxQCR7z77rvoRlCbprMCLSTLQyWMgsDw0zt37oTEPTYCmoT/J02aJNRmolyMoqCRf018ukoP5CBK8UK5b0h5wMsE+lDYqHwkntouR4SRjy62+n/7t3/713/9V8xp5lmEjIbV8s1vfrOlpYXFRC4rXjNOUKElEYiyA/mIRivWHKClUtt3CtEweU1jKCSv+fPnMyfH3XfffeONN/LMVH9FTj95dICm8vQAkl13dzdUV9boq6+vnzt3LqiQ8aHDRV4jrKMbpgKm2i5VsQsNT21lBNAZMzdgxlNJofMa2G306NHDcffOCxJPCfXrME55AklnwYIF0PXeeOONJUuWzJo1i8EJxWmeic5/qE6eOnXKRJFY4mori1wEGRIcrsFwMyMAgLHmSRFGnB5zhTsDKRBcFqZFhT1AatPWtwLhMl0tZQisgePHj2Pfhr7JMG9WcsFmzuTgugDKZQVXTJM3AxVyy9iA5ubmvr6+X/3qV5MnT25sbCwmI4SRRxsawxqjvb29Bw4cYC4mYTQtgQZxTWKGmuBPnX5OsjlqkW14CeziosRcRiZKBoXth3JooX/dU1tZgK4er7322jPPPNPe3g7xDUrNihUr/vzP/5zO6OPHj+fkuAxhuYwlqmbCd6AJyE1YPydPnsQ+UVtbS/m3cM3T55iUyyAt4kc3bdp0+PDh3/u930OTxKAmIpurXweDU0gKqRXfIyx3sCt44MtQDWjoQeTejNHx1HZ5ATPg2LFjH374IeZ3dXU1/gedQasykTwCXkvMvn9ZIUOxpa6ubuHChVAJW1tbsT2AWWjwKkLvkdqgSM6YMaOjowMDum3btunTp0+cOFFUsERSTnwxTCHaN9MFU/0UNxfWZi3CEb+ntjIChDWsCiiknNxYkBA9sDLpgFrkmpLlA01JqXpAZB8sJ6ZFefnll0EuixYtkiRuRWM3Bsa1tLTs3r37/fffP3/+PLRjE21RmYyg5Zk87CAMLimetOxZtDnsqa30EBsNS7qYWAVj+lzLpXuYTvciQDqKEVc8lWP6IGYYL6iDmDU0XMxoA7YlRs7r383wWYYp3GCDgp5Tp4KntlIiiAK8Acz+ffv2tbW1UXSnkz292y/n2IPsEMYOtAA6FuRy4cKFYubg5UqmXWnSpEl0SSnOT5cVZDuhzlHkX/fUVjKEUdggz8JPnDjx1a9+dc2aNVwVY8aM+da3vnX77bfjsosXL4pEMKw380JD6AOMRh839GpfXx/Ft/HjxzMHr744R1FCi37a2M/xAqmhGbW1tRhNpgt2f65AYRLlACqkfM3DhCLndPDUVhrwtAiS2jvvvIMNDSvwvffeO3bsGPZ5MNp99923YsWKcePGSR5dj8wRRtFXEHvRyejh3bt3o6sXL14sNd4FOa40S8O1/sSPMhpBpMXLZ2eSE1L+SRMB/zfFMrd5aisGXMsOvZ927tz59NNPHz9+/Nprr2VFD+xsDz744J/+6Z/29/fjfXM5rYd8gYdxzc3NIJc333yzu7u7pqYGTNfY2GicdOTGiULPfOG5NnKrGfhfi4qp7lCREGrjyT7zmtDtXDvrFQ6e2goOa+WY2K2J5wZ0xGWE3a9jyMWWmlOC1g9DcNlADQSjhaomCw8o07jFDRXuqV/iMF2GY8eeoZ/52bNnQWo0ODJnZ3F2a09txYC1R0E6u3jx4o4dO7Zu3coi26yUPGnSpJkzZ+J/rEPXi+0yXCFZg2ICdo7a2lp0NdT8c+fOHTlyhBqiNm/n+CvmUofXl+2Q8UAMALUxPIPZVYvWAE9tBYe7t48cORLL7Gtf+xrzg48YMQIfYQasWrXqG9/4Rl1dnRt4IILeZbtUMoTQDRNVcqsAzUG7b2trW7RoEXs78VtDhb4PvQ5dS3nevUyGEcKoxg22FvAa2E3HYBTh1z21FRzufo5lgIV38ODBU6dOQW9i/tUwSjbJxIpYhxYhXs4rZKhgL6GHwWhTpkzhCek777zT3d3d0tICxd+Kxi2c3cePmlR95jFCMX/aU1sxkMhu2MrMYJsaww9AdiKgWUYc77J7SUiPYUWx3BT+v3DhQl9fX39/P514Ndfki3cSHTvyeP/hiNKGjnlqKzjcwzisLuarMbH3vIQfJJ6lmmIdKg1fhINTHhmHWSRvtd42cpQj0pCXHyxC5m3xbSme2goOzU10ke/o6PjVr37FvJIXL16EKDFq1KiFCxcuXbqU4Qf6YNS6j8eQEMZJHyERo6sZsK0/LehP+yFz/WyK1iee2goOvX54GPrCCy98+9vfxjK79tpreUBeU1PzzDPP3H777RcjaM91LV9cztpNelgCVBCX8uOfeH3q1Knjx49DJ5W0t4HK9ZbdgWma4bjMtVHNaFLkpchE76kte+j4p0tO4iDKCr9nz56f/OQnP/rRj3hQsGjRok9/+tN4Af0UUhuYjllhLUXJH4wOFaIEMcSHgOx27NixyZMnS25xM1iT9XJWHiFbiy5CKCjClPbUlh9kMlQjR47cu3fvP/zDP5w8efK66647ffr0jBkznnzySby+cOEChDXynb6VZ7RcwMgeGgHQ+fgT1IZuxxbijpffP/ILen6YSFORLOr8yLvsljtch7VUEI2yurqaWXO5oZ05c4bDL1lYPbJDoq+MiYtVA1hg+P/s2bPU9008KFpYu2wz4uUd3KGZcAXKii7rUbQtxFNbMQA6wzB/8MEHb7/9tlRjvOGGG26//XZQGz5i0j6vDeUL0pk8Q8D/oyLQlMlrgmGe8bHMQa9pUBvrDVqH/kVgN09teUCqFSLvQxuCsvnMM8+8/vrrWGB4H0ro17/+9bvuugtyxPnz50vQ6MqCq8IHcQ5rVghjOXcGk4ZRahAJHtB2t5I9QGVBzr5o5aSPuh4ab2sbHhAFxw2y4RhjdKGKQv2UlMp4jXegJZ07d67IeawqFe4GI+Ye/A/ZARsMXjD7gDb9eBQIQZSBUs4QMjfg5AWe2vKANFsQx/XkyZN79uyRa8aMGTNz5kzqSl4PzS/0NhPG1UYYdAWA2ug2qE1snuMqEp7asocwGsUuMUJrpmNi/ueff/655547dOgQxDRIDf83wpQpUy7b+nuFgHaNlnfCGDxPYGojE58YyMUlcZeveDDzB18Xfwv31JYHJI5ZEOVZHTVqFF6D1D766CPQHN48f/781KlTFy5cePHiRYms8sgdqUSwMA5uY6QH7QOa1DyjFQil1fo9teUB1qKSFxDQLly4gIV0dQRKCqxFIhnZ/CFd3pFo07EIziiPHPdij3whTcigP0YoX7grh8DIXXPNNadPn/7BD36wbdu2kSNHtra2gtEgry1YsODBBx/81Kc+BZHNKorukXeEcZVfKKHnzp3Dn5MnT4ak/OGHHzY1NY0bNy7DwqAeQ0X6yCp/jDBs4A4Vs+a+/vrr//3f/22iZJOQ2vBOQ0PDl770pTFjxhw7diyI4VdXIcCO5bkB/j958iRobvr06ej59evXjx49munFS93MyoS2YJaqDZ7a8gBLqWQQaHV1NUsmjxo1SlwW+/v7IT5cd911ogp5z498IZGnmCsc/4PRQHCNjY2Qpnfu3Dlr1qz6+nrsQHRwkzv4zSYvYJ9rz4/iw1NbfqDzHADQQN9+++3Ozk7oofQ5AMEtX76cwfAXLlwobWsvEwRxclcsM+ihHIUpU6bU1dX19PTs2rVr3rx5GCBfxDrvYAopWplL1QZPbXmAFrsYWfLGG288/fTTJhLZ8P/58+fHjx//5JNPrlq1CpqRpjYvshUC4rbGU2ma29DtWHLQSW+55ZaPPvpo69atkN2gmTL1rin1iV4lAV2NOQ9eGzFiRKlmuKe2vIGr4qoY2LVAc3IYdOrUKSm1K6d1sgK9EpQ7JGhU3hGqcvuWOfsl9a42KXgn6lyQ/gChmPDUlk9ARjhz5syePXugio4cOdLEtp5JkybNnz8fm5guOOK5rBCwAkIZwMiTUMbJ4x2I0sy/wghT461seQXFZNamKGa5eAue2nKCPgkKopLJ27dvf+qpp7Zs2aIXz8MPP/zYY4+NHTv27NmzOr5HYhj8YULuoLwmUhjd1sBizBcGduvv78dw1NbWzpkzB8N07ty5kydPkuYClZXXD0SOQE9SIYU2ymQQ1gXer63coTUXvuYe1dbWduLEiTFjxjDBJN6pqamZMWMG1hVkOpO0ePxyyhd0lBV3Dp4kSDwppbYwqipvhWQZPxB5AuOjLX1fUByV31NbrtCRpCAvyGXV1dW9vb14Z/To0di4GHUAjrMCsy3LjleFcoTuRnflcJmx81l9mfG8kObwwvNaoREOru9RhNnuqS17aLv1yJEjQWqrV6/+8Y9/DDWHAaSPPPLIkiVL8P6sWbNAbYm2as9reYErdrGHMS7YXTBG4DIT5ZICIMfdcsstHR0dra2tkN0WLVpkosRHEpzgOS5rcCCgr0DfHz9+PMtQmNgAp514vUJavtCSNtYPyOudd95Zu3YthDVKBytXrrznnntM5PzBfJOJtmrPa4UAqe2qq65iAG9tbe2pU6eOHj16/PhxJpWCENHe3n748GGI2GGUGgQD508Scgd1FLAbnT9K1QxPbdlD7/BcRQw/COJS8P39/Xhx+vRpfUpgHcb5hZQXpLFV8wy0oaEBu0t3d/eECRPGjh2LT6+77rrZs2djjNavXw/NlKfYTFdZggeoLDC4jYZOo7ydTBEnvKe2XMETbiyPN954Y9euXYw9WL58+b333gvRAHsX/T/0V7znVKGhe5gWg+uvvx6qKKU2fgRdqamp6dChQ5DafNmd/CIcnJy9JFYXT205gWdw11xzzbvvvvs3f/M3JipNBmn8zjvv/NrXvsZTBW0G8sJa8cE1BmqDQtrW1ob/+SZGra6uTo6AampqaA8qdXsrFkW2Y3pqyx56kEQtZaoJsazpTz2dFQ3WEQ22n/r6+hMnTmzcuBEaqPZ9g3IKjgujPHqMNvUyde7QU12vAnEPKEIbPLXlBB11GEYpdLD5L1mypLm5+dy5c/o8SK7xy6Y4sDaesREwQPTCkaK/4LURI0aIKO23n7yAlSjo3cYwXhHZLi9bm6WmWRqcic0lqUghR0E3869bxGR9kY2cMWPG6tWr582bJ/UuBYk/4Q62JeJl0gPut6xfzGS3rFQ/Oz4IuOzqq6/GMqNMzTA43bemiLpSZQMdzrPRjz/++MKFC6NHj9afXqYKqaXBmcH04TKL1jvc+yQuTneFZyInaydb/S0THQaBxSCp/fVf/zWUnTlz5syePRvjyvQe2oya2AC3kRa/p2FeTYv6PtYhbKrD2fS30hcPR2HTPboBnU2bNg0Psnv37sbGRghxPDz1Dh95BHsSdMbSH9hLrr32WncqFgElozbNPpaEYq1So46NM1ljl7wgO3Yzag0IpdK3AFi0aNHy5ctN5PmJzerkyZPG4ZTEBrg/6p45ZILE83XL5JHqbrrbhx2FZQiMEUSJhoaGY8eOtbe3T5gwYdy4cTpTm2xdnuZyB3YRMNqRI0eYhDXNbC8cSkBtFysxEePHjvrpkQrXlMKNM4iLyZvoFNvK/lqphF4SBHGuAa3oiPpSND2gvBRSD48CASsNjDZ58uQzZ850dXXNmzeP6UBcFcEjR4RRDgKG6HIvsexLpih7iac2j8sCYDGoSAsWLOjo6Fi3bt2iRYu04JbhWY3HJUGJjEEdFy5coJ+NGWwkGaqxJTt4avO4XMDc7nURjh07duDAgdra2quuukqHixRn1VU2gii7F0Dnj/QOAIWDpzaPywhYUVOnToXIBmrbvn37ihUrmBfEcjbyyBHapmadZRVt5/DU5nG5gBTW0NAAdemll17q6+tbtmwZY37lGi+v5Y5ERmOyPOPD4z08CgGagcaPHz9x4kQIbh0dHXhzzJgxPNHzvJYXuIcG8n4xe7hyqO2WFSvuuOOOb/7d35W6IcnAKlp+yy3f/e537//sZ0vSgK8+9dT3v//9nu7ukvx6+eDixYsQ0xYvXowR2bp1669//Wvop2FcGMH4Y4ScIXp9ECOMKy5rD/bL8Rjh/zz44FtvvSV/vr9u3bRp09J/pW7KFPwPaitow9ID3HrgwIHE1q5fv/6z999fklZ5WGClJailILW9e/d2dXVBiPvkk09GjBhRW1vLyEfPbjmCtMXINr6TKnKmcCgvaiMFPPTQQyJcfOef/xnCzl/91V995c/+LM0XcT2YpShtTAZazmYkfrps2TJQHh4kL7+FPvnMpz99Sbq3AHk2a5EWEl/ZisNZAMsMSmh1dTXY7eTJk0eOHAG14R1Qmye13CFnMlKsryQoI2qDgkBe06sIjFZfX//lL38Z/5dKlcsEGzZuXPfee8X5rX//938HtRXntwhospVEbdSPmAkWK/Caa67BnyzZZ13pQ69ygRwmlMSlpoyoDaIB/v/yI49Y74PRvhyhnKmtaFwDkQ1qb3F+i+C4VBKCKK0epLb58+dDZNuwYcPHH388ffr0uro66FA6Zt6TWnYQhZTVeEvSjWVEbW+99RamV6Kedeedd+JTKH3Q7ExsEedHlg5Iaz2/8sMf/IBv1k2ZApUWL77xjW9Qt331xz8GV/JTkRPF0o/X/FQUYWrKP371VUhnuAne4YGANguyJdK2NCZCbXrDZb29vbz5/3v2WXaCkBdvAjrjjwr4jK7+q59UPxob9vbbb4toKR1lXUarJZ7u/fffx5s0IPL96RH4vPxpfoo3iyax5g4KYsysh0nyk5/85Gc/+9mFCxduuummlpYWSHDaCm5FO3ohLnNUVVWNHDkS7GZKlAivXKiNx/CpQI7o7ukx0SED/pSlhX+yrt6OgI/IHeCvmxYu5AJeu3btypUrMZU7OzvxKZhLs8bnfv/3cQ3p5u///u/vuOMO3IQfQRzb/NFHZLrHHn/8j/7oj/ARaIJSJNiTXIa7sQ2gA/6ZxhYGghY6EJIFrz3x+OMgjr/4i7/o6urCT4PseBPQK5TQ1c8+iy/yevf+QlWkbzSSVzY0NODrpGD8KC9GD+BZ2If8olyGH8Wv8KHwLGgk+0FbP4Vn8SkZM9NhLgPowIMrr7yyqanprrvuCqOclB999FFzczPeGYigv+JJbUhgj0Eu5jGC1kyL1oZyobYMgTWJJSrLDESjxRksXUpqFO5AEGAfXExJBEuXIhjWvInpcumSJfyuWPpxT17GjyBS4SZT6upAfCAdKsXLly/Hygcp4Cbksu8+9xwFH9wcQlAaXiOVCBXKzcG8aIM8GrgMZMfHwVPj0fhQqUC6p9TG9uPOL730Eu6DP0nBwkG4M6Qtdov8HC7DmxBL8UOVZFlLhTDKigxOv+6666A3YbZs3Lhx7Nix6Gq9ArXsVtl5n/KIMErafu2111rV4ys8qVEiyAXprUigACw8/Y6wlb5JIkAc8hprngwlyiPlQaK+vj5NAxLfB5uAYb/8yCNoANgEwleqO0DLg1SYeJAqJEuARiFzUQf/0SuvPPDAA6numQZ4au1GI0A/J3rYQVz9RgQ8UQWzm/AUMGrUKOpN586du+KKK86fP3/69Gm8yURjvN5SSIdves6iIYzrW1tdV0yUC7UZx6CmQXED75PaEq8ZEqigYXlDFc3d4wz0CjqA4AZ2A2ukaRseBBfg18UOmArgHZAgBbdCHFCCZF1qw6/gESBUkuAy8Sgc7gCdQbKA1DZ+/PiWlpZjx45t2LBh8eLFEydOZAp492jPq6WZAP1GQ1upUEbURkuTaGECqHiUMkws2oCMRPDBpxCmhsR0ENZwQ96B/mi5g4IblE1IW2kuw6dUPzPxFKPgBh7kyUAW6OzsxIbhvg+dC3RJ+xrfIdvyf/YM1FXRsisMVsZjZqeAKrp06dLXXnuN6j+ozaSQNbxamgno11bCBpQRtYGewF9czMJuNFpjbVPEoAFe24myOJ4DAYnmKxouzxyybjwFN1DzJcUxeUwTSUlprqTghnu6l/X29m7+6KNETkcz5FQX/PXjV19178xdhKIZ3yF7oluEc8GJ4D75Cjrtp6+99plPf5oKOwVndBo1egzHMArhClVVjTCuQ0rZrbq6GmoUZLe+vr7Ro0ez8JV1huBJLUOU9uyljKjNxFawW1as0BZua82AyLTLBf6Uw0GsTGh8q599ljqmXrp4sXbtWvIOli6u509wSYNosJJJN785f3z/faxqflerq3iN6yEKcT1bMaH8KPG55BiUN+eB7PcjWDe3gi4guL300ktaK6SXn+vbLMBNpPd43GliLw0TcRDUTLyJj+TRcCv+7h133LF8+XJ+Xd4EnaErGBMyLQKaxO8+FEH7lAxf0Hw2adKkqVOntre3Q5RbsmQJyI5uvaVunceQUV7URlxynViSkfiCCNJLENb1qUK40oR2JXIKqDPVAYIcXGTYQgF40D1AuOR33QvcLtWnsQI+l9VUt3svKZmWORLzWZPa8LAgtR/+8IddXV033XQTqE0nU/QuIENCaTuqHKltOIIOJTkebliA0geBqCKtXWUFLZSx4nJ/fz8dshKLjXkMC3hqywk6riDRqpUFdJwAD088CgTrPMHE5RHAbqzBnHg26vXTYYGMqM1vVqkwadIkvgAH5UtkE8uaHJ5kAiFZbVX0GBIwz0FqY8eOHTdu3KhRo3QSN8KTWsmR+e7ipbac4Nqh8oIs7ploO/MYKrBmRo8e3dLSAoW0qqrKojaPYQRPbR4e/4uPP/74qquuuuuuu+hxqsvLC7xaWkJk3u0ZUZtO++vhkSPKcyLJDIewNiKqb/8///M/VlZxTWrl+RQVjKFSUKZSmx9Ij8qGnuGseZ74kfunR3Ew1G4vgUI6Ijp78vAoc7iKpyu7eZQtvK3NwyMlPH8NX3hq8/BIhhW0UML8PB5ZwFObh0c6uOqnP1IbFvDU5uGREqnMap7dyh+e2jw8bOgSc+6nntSGBTy1eXh4VCA8tXl42HCzHpmkLCBefCtneGrz8EiJNOTlea3M4anNw8OjAuGpzcPDowLhqc3Dw6MC4anNw8OjAuGpzcPDowLhqc3Dw6MC4anNw8OjAuGpzcPDowLhqc3Dw6MC4anNw8OjAuGpzcPDowLhqc3Dw6MC4anNw8OjAuGpzcPDowLhqc3Dw6MC4anNw8OjAuGpzcPDowLhqc3Dw6MC4anNw8OjAuGpzcPDowLhqc3Dw6MC4anNw8OjAuGpzcPDowLhqc3Dw6MC4anNw8OjAuGpzcPDowJxZWtr69VXXz1nzpyqqqpSN8ajMjEwMLBr166PP/5Y3vFTzqNw4Hz7/3gRH413gVu6AAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek5" align="bottom" width="205" height="177" border= "0">

 1. Vytiahnite kryt ihly a odhoďte ho.


MOrkyZPBKrDHljldk65w1/IxTzZ/ip2sswSra1pO83AfESLkC4A0R/Dtt98GhHr27FlZWXnPPfdoL1RXoAA5HU2uooE/kEZtX9CEssu1V1yyeTAeTrgPywvB9kHpr1ixAq4dN24cyIEUyUr1Xvco+VO/fv3AiWPHjuEw8RfJlBtnOogHKByYAV+5r5UbHXyixmv/KUDF62vXrq2qqgL5oubLyEldn2+4CjxT2NArfvCTUFTki97zhV90P8RV2qfe6+ZwZOJwxGzuTJqkte6qUffAm3xVwMxatsnEiQRlQGiFP3Vx5WrI4spkrqkKbdbRfh095uF6prm7HzUfHJMgFSI2juLJcNAIjAFyYF0MqcWLF2uxs6KiQu6OSXHUmu9VoBnJf+3A0+PHj69btw6wQYgOHjwIAiFiNI8Lxp9GIob8RPMUteGd41D0GLclBcjpZIIJbHrKVaxXY/ppBkMs5cbCSWWIX9HsYIMgB9cEvYB/M2bMGKwhueRRguPd5ln+K91E5jVXhkOzZcsWOnXhwoUhQ4YY9+M/DRw4EOApfFQoQoK/tXPnTgxJ3hXkWO1J96IYsUl9poDIteisRDkU9E6acC3QfHe8+/ara8C6tdu/V3mqhYe4djZalNPR2Xi5AhLkWNsscDmbiyhTrLwX0Ow2mE8MG2A3wGNyW7UtlLc8SLtKHzTKgaXaE+VSsUGqxe5Hzqxy0pZy4cE67j5gs399Yho5ciQdxEpbtWqVEpXiWoGpkh1l4vA+ayolOa3wgLg+ED0F8+rr61euXPnOO+9guSLIWhAdNWqUNvwhTWASfw8dOkTbFCjRYi3tTQFyOodS9UvqdE2L5GkT8SIikcnt4kQMpAgsZyJ3Nm/evH79eh4G8IYOHQo8gDpnYoJf8YGUAsu43ExICzkTKUecVmUAG007TJ069dOf/nRZWRlymM0t/GhLYOG+9O7dGzMNYa6rq0OS3WFJdjbTfFI737gl77foVeQrwQUGpYnkr2e2ezMkQgtXj7s334+Jz2H5K43kdugnSI9lHfJqLICULrbZ0QDeW0auB+OWmYRGdz7KWEUcghLcv38/kMM1BVZXV5utYz3NJOZ+i6Rk0JrarFUcjZtOUrCpPPfzpdZoA+I5AalyGsWxdthD99xzDw7E7t27jx49CvzoLPmxY8diutlBDF75kcNOLvhp6HjL7ACvhRknJ5CWlHbt2rVt2zZMPeS3qqoKD4xrIAdoQYR1ADFCjfcD8DQ0NLhZGDrLxYkC5HQieYpDdPUzJ5nctmoYTsKvxU+by+IB7sCFe/fu5QLJmTVrFn81zaUgUQg3RQIg8dOLdiyjUpXwVxvuFCmE26RM8qNHj8bUGj58eGqvk212hRDUoanULm2etEk7nlybwNW/DIVGKZuYDnX/1alirqqNcrsgdV6ZbFJbHtNbUp1CGv4qCktRv0lFVthMsWf0ruWbsfZo9l/ugiapvHcNTtxCDHIMObKxe8GYwBjYLuI9lLKCvtxCrv6LJM21bC6uLIq3l6lS60tyldTlq1S/J9+/uiNbDcFRqlBI8qJ901H8ia2zbq89mLf7DJ3NSSRHSUtWel7rozr8lCdLSkrKy8vl5QA8wAyd1UY6mSmAExhstXeuQAXI6Rxy11G96ZfW+jou10p3KKxZc+7Cm2zOy7Fd1hb6rBn2bC7J/M05MtUjHtWW7ygWDM2eS0NlcwmyrEeqxdRcpqUFqmSoXjZ3ZGRhvMk2D5RwByRy9Gx0RUCeTZuBcaug79ribpOQydAGkfRIN+f4yyinARkrhaFHCcNWkGOuCc/YCNtUfqrtnNoXvUub1VpvcAxyvDF3q9BXjnIIav9GCVgSY9iSfvIDucNY6Bvk7477bxKAJQJiUTcUrT1IOl3MoI/ChWTHZiyN3Pa75ovu84rmDKI0yDGzLxuH2N2ao9TjhaLcfCnIpI/lrtu164C0SAFyOodcFezy1hUbgOJgLJ19+/ZhcGFjmhmlfIjZ3KKLpiCUNUALnlhA3OcVkxNu2gqT5QOGoXUMSd++fWWk27SSIoWGDBmyffv2DRs20ID9+/crh2M+dZM6FFajxI/yU09vdK3XKI8UuXDe2pG0a5vRkmbJxHkkcU3w5Bi0EydOaGbShRkXOO1fWzjxyNa63XVdtxnKz51UW8kGF8M5wiqX8cQhXh4zF3Ki5saQQaAp06g55Igx8HLq6+uPHj3KNa6AhkjPe3jWYptTyTPV3R5BZ8+e3bp1K04ADVi3bp0yBGZzMdlu/lCvC0nDJbVq90Wc1MbGRk2xahZR65rZeFK0SJsgcgA7yqMcMk5qBrpAvfgu9JGLAwcO8BPOZa9evRSDIzvGwhmuLBi9nairtOPGIeN1Vzd57k7USl1pIgTzLV68eM+ePeAH7NujR48BAwb0798f7X8hJnehFTy4HOcARkHAqToIB68cBXFHTLIQpf2BKKXvhK0pk3dx4ZWuUW0Q6/fs2XPt2rV1dXWbN2+mXrz7KA1TzS5L9STcPX2yVb0HsrkDHNvPZMvGRwQxMrYdXZ+JO8g5gKrd6YwwKtX16vR6xpn5MavfRSaFVHXPkeuAqgR1UPbsbTFxrULc3ZRGqV2wZ1xQMZ3rQo7a5oGNW1RSHbso6DEzOnf58uU7d+7k31GjRinZmn2yK/5qrsOUbR4O4MKeTrw+fvw4DA8YYAZpw7IW9uWvu7JmZpZbcr42ZJ31MBsEKjpy5Ah/GVsMkW3btuXzKjyLxKrTJ7BfvSwM7mjrDvBG15AReoS8M9RTpkypqqpSakTF7CB9Nl9qNk2nU4CcjqbCDC26AubIxtPo8D38h66fO3euhYoBD4iZnQYvEiPq2gKQ5PcosS6gpbnppqYm1GtDQwN6BA0LelH+6NGjx4wZw4VkA43MYzpkXiEDtETRz16vXcRNNc+RIkUl0GYd1J0cHBqPQqGnGJjI2MCBA7WxycJAM85MgjdKRpdz5AmzqSHUFiCKogdlcex07DHVodFqa2tp4axZs8rLy/lVk2Bu11wN7nkP1ncL5DXr2x2Ny7kUL7bEYoV4Hl4BJV4Ms7UH0SlF/0exo2ZxK8nGR63x7F1E9wqJHJaGAysqKmB7bILx48dz7YJElJu28vDVBa0oN7BJ78eet4+rSDwYQ1NYAjb3e3mt9b6IIbFQx7XJogTkRLkpXPnfOhavpqYGkKNSDD5LJaWcvDJlFIhoDSh+wNuDAuR0AqVycL5/i6FMvCkMva/j1O6+++6nnnpKG+J0wrxWpy/nMrRHOT2YzWXedUvTOfZgDBIr5Y5mV8Zr7H2qQOfqLANe7NevH5KmmyATtSPq8gZ42Ou127VsYjVC8Q6nTp2iIuQW+VGEW6qEgH87duxYtWoV2IYdDSS4M1TdcuTV6IGNBzneIOyKiQ6OHTt26tSpNEbniSHDyDMgd//990+cODH1i1xuvkM+SqhLV4OkdtBUj5503/JWfYphmIyzQpB1wsakpvPhljtcnsrLxB6YrSpFziKW6UTVIlMgk1vBupqtIS4Y2E2zMwTMcCM8X1paCk/icGB7Yf4rjo6vdimmy803MntziTbg3jyk+1EMS6wEGw0tIJkZ4UVpe43P5nymjBOQls2z9zabi1m3T2NJ3/G8sc8y8Zy5Dm4QkyiKz/rSqtFuJwqQc/2QgAfRgvnQ+1HsMYAE0v4yx+xh6RrzhNxV1k2bNi2LSXyMnVhdXT1//nyZ8zLoAKEtW7aAMWADhYwbN27kyJHc5HrIkCFa5pGCtra5TU1yvx7QwVkUggtVUlLi/uq90qdPH9Q9CKfFFXcjEXJIAywOIlmRAdItOXLNcAEwhaC25OIwAvfee+/w4cPRWRSI90bvGFX3+EiNtjLwnz17lmG/nEinHaWBkGvGRmmGv4sW9mRh9ZHvVw/2aC3AyffCLfDOpTWtx/DSXziBvpvrpheV60WnANjUopFYUfBm86haVrRBaK0S9F7Up7SJMlunVNxaJj5pkM+EEZONg9ptw4A+esaJ6rbgTG8R3iPXUrEgQ+87GkK7zpD7yTyLx93fluRzQykXF4XcDCZceiwmmFanr3JTG1eVPlULWnic2GRXYMu2BwXI6epUJKNoS2mvmDD8N2zYIDGDFF+rnM2StCie+oBkikqTSssgn7gOb731FtYTIsqvFFhVVYWpaBkYsR8pf/v27fX19cqiBsKNGDFCNl1qyqkiCWW9e/duygHD8qXoULFIEbCEyKH7gECF+mTjNVv+pb+yeS2u1AYz4+xntMgfTYMY5KAIAD/pAq2jqGt6i+fxwGwLhblrijLgGcaEjtgBMJFj0Rf+mqngpFZJPbn6q7DiLjD4GWcjC11LLrF4F+YiWHcux0eZpXqH1k1TynKsZW4L5ttQ92VyaTvUKVePwwbaCZDNrfxZ1S7kSARsLccAI2ruh2Wah07YtptsbhrWgMq6fDltw5ah2mUn4twDrcjBVNcPM69LXZaLg7AjC9hDtAevDo8f5mS0EXYtr/LAtGnTBg4cGCDnhiYT3Si/Gso2j8tqkXi4srISRfz666//9Kc/RU2UlZXdf//9w4YNg/9gRLQz+lSMq8QzqkLJEGkMVhIaf/369eiXr371q4MGDQKxysvLKYfXrSKu582bB5dTETyN9oHXcXpQtUqbBvfjOaUGySQ7695BhPBytJlOjlqqRa/pCyBw+vTpuCC2m0H4KjCwBapM8xl5dybN1IdM40xuZwnlgCsHYtKZDjIV9SRV8C82vosimTizi1Rbt3jrqyaUvG0u+QYhSkQke5CT76O7PyVdqOS4eaY3w5gaE2h3YBiFn1xuHnSn6SN1zQs9iHLzgZdzSQ1sUutyWuRe0rErTF6XLZjichy9rZt8Jvhwz549YP+hQ4d0yDSsQnfkf1sIovxdK8SdNEvWmMmtwLkztwZ49sBNuQNMI8er9rrpLstl8gcxZ5tHK+iODudF4vDy+RU/FVCpqak5fPjw7NmzQR3AhkYilSAu3EvfkeXWjnM7UYCcziF3FiUfwYWwDv4ETJPPNnTtdxgdtwMtuWPHDriNm7jV+ArIGDYOrElpJlq21irzXMb7/v37a2trQQ6U/vz58wEbTEULXbMaNWFVUVGBAdWnTx9ePH/+vCCHph48eJBX3DPkW6RMPAeyb9++hoYGSlZyDs3V5JMQgYq8Ove+bRkpAOTe9Ii8E/OTlBFAkzDmCihfS5RDNc2eg45S2TaS0mJa1M3mZt415rKLBe2Z5psiXW1yuXniS3c+zQxe019J7yTjzMBkmsc9u6+4w47yspZnnKg24xNNXlkHzavTmoHbBjVYR8dqelPjKW9bE62p8YfJO4VNEyOxov3k2hN8sh49emDEnDx5kpZgeMGrqOPS0lJ9xMu5+H4tumRzO8zcAfSqs/G0dRobNHvLNiSZK6lwRw2OXGQxjAdLqTWmQs5NcUIpMapcfOQdM0j5ec+cOSOMB24RTMBGiaYuJ/b6dAoFyOkcyjpxKS4zRc3ZDu757ne/+9prr6HB3dXFKGEbivWVQ0W2XhRzP3pcno1mwOwEUuUX0CuwJk8iCVu3bsVQ+vjHP/7www9j22ozc8Y55VNkC8JTp06VACxbtmz16tXYXIBQY2MjaASjpx6F4ilZORlo7XPnzr355pvocfybkSNHmhLP5xCkjpvpzXyiZU+ajtAE0WVnO6q1kF7cc889NrD6lbGlj7/4xS9A91WrViHq9NQ2QFgtl50YDVPQShHEB8o4806uy5V1KIpRSu6XKYtMbpHc4MczkE0bRrk4bNsUWSCWzwqX76K5xExuDkqTri5UR82RxkLAlWBJ3IWih8F4WCHmWujyEDFyvFiThcJ2hvGM2uaOtkgTZXQE27+6unr79u3YQAqA5ALu4iatFRxGzpq8IVDkWA+pzbDup7bTfatbfA63VL9OFsB3V14Am5h1ByHfd4mcGAcJI2iKZ6PND1iKyI5SVb344ouSHYadizlz5igvu9u8zgWeADkdShknHkZ33H+T3KDgMS7efvvtK6gO6+aBBx6YOHGiUivK5JS4SgNK0uDOQ4cOYbPDsvhDsDJYopk023Ce7EW3+DwutZzygShpRlz7cePGIdjK6ZSkrBMsRO8ARWpBJlHlOEa0dvjw4QWkvQBJIyeRO0me2k2a3lEu0tfanM3FYiHt9913n05Zptl6slsicNl9MXKwVhrB2xjveh52kXXCmVILd8kFYHtFyzBy1yIHwj3DJbWcwn1xda7n5XCNHsTV3r17N1WjZOG0y2mRga7B5N5PmhTZeO8LPrROxOA6GycMBRrx0lQ4iKLVR3H45Thlw8yZMxcsWBDFcRAQzMZN+FPp0juAFJmC+15bW8towDbgDS6XN5+Z/BzZ5itJdu3yKh7b/Pnzcd2w2GTNmBstSw5pqqystIN3O6C/LVKAnE4j12XJ5lle5l/8DO+OXbdorSBXTz755KRJkzy15Vaqv8uXL8c7wTAsLy/XeTnuY8mWRzn9IgFArcDZ6GJkfvLkydiSVVVVCjnzXvf+xa1Zs2aNJrUAvLKystGjR6PoC5i6SSqggj3llRyBfK/ne/6mOHvVwoULx48frwlMVJ78ictOtKsZzsosKXcKQAXI5VfpFXerjTsbk3FmeOy+xsSSPWecfN6XnehnZWzL5KZ0NJtnUfLuqrX1XTXK8TJvTA9YGJ7Z2t2c0GFdmCumMwtoLWNSGxOlYUDYFJy7zO7iTfJrejgtXxwvHK8Fo76pqYmiKBnUsXLU8ZtyCZy0EQ28QSnTZrxSfHHsql27dkWxNeaZHW69BZpUzH33AdkWQM6SJUsYTNgGvEGokU2TPo/N8nFgsm1IHJgaxb4dogezmVdt3m3qVEonUoCcDiXXKixgaeajTCL4KmmTuncwBu2+95j318IKXH/fbbCnwVV70lewkAGbBsw3DiqKVyxeyFKGRHmEOZs2b2Y3U5emCwtY6sh7qif5jQwPFEqgKDU3V6bNp112AnCjeCLI4qOEOu4n6JbbOeFqcxvn5IC4et/91+adhDS2UuWuYHk5Rq1AIRbKWnNiUewcuBNitvzgRmRZQiAlguMBIIcSNKXW2vSsWWeezYiSlYxcoS6UT8PAGx0DY8PYzdkbZAwmq4iftMv4ci4LXLLSKMHh+awu763IYWkj+5caGVXl+FCGAjeoJLXwVP5PDqDr+mjwzTpJJrzoIhQgp0MpVWkWpsuJrJcFitJ1z5jwtZXLOZvbjpdq6ci2VaZ3eFQ5z92KCmgK1znLxNMpaBmtVRbuoxojFdAtjm1V1AAORDHi7d20Fra5aCXt8WzuHLMoPrBL6eZspcSG2iDH0gOjLhlbxWLoGW9PvnkzNkReWFSUG2etdesZ82/EJ/pX+lSL1cIbw7ls88DcqLmZcjlOBHkxJt1UKHDGIdNilkla2BbFizpCBSDhwIEDp0+f1sRaJrdSkm2+7lJg2LUqCTupGVxrAwol0ymdko4vjkMsFMnEy2xKyhc5WZwtOJsH4C4FYVIs7qkWupLJs6+GWzwIz+TWuvBpKisraQktpwuIm+10vsoaLRpFHzrrzKlKrAqE0nQKBcjpUDLjJek0pD4P02i1IMrNS7jmj6dhpYC4uP/++5988klEsV+/fqWlpa7CcgFMBKcqnw3yPGLEiClTprgbYqxhScAzysTxwQi/0o5RwoQJE1A03vZAe1jijdhv3bq1traWDtJUKl2wYMGYMWPcRJaRAyru0Hmt8oAn1UL0Gp/aqQKmpdvZTLx3B91Bl20V2rPiXRQ018fitr1P4P7rWgb21aIE53gd8b6IDZ13J3I4J4nWuvb2lFwuGMfvPiMSlIJYDI6OM584cWImTofqenjJsXVL4F8lBt24caPCLE+dOrV///5t27bxwOjRo2fMmMFfHjt+/PiOHTtQ4ozt0aNHMXpGjhzZLU5jAbQoEa3WzGjMvffeW1FRQbEwHiUPGzYMmwyeHzx4sG0ms4Zlcx5/kfo69TEpfYwwqh43bhwjg5Rt2LAByHnwwQe9M9NcRkp+oML1iifdbbYed3UdCpDTJSgf6qDKP/nJT8K4QILFoeUjrWxjTPHKI488IvH2IpUzzvSxLpDM3bt37927l/KxxbSVrLXtl3mrZFOaU046OiYDNAwPjB6hQai9rKyMv1igY8eOlZIyYSsAGx1JyY6gBJX5tBNb1cWpvLwcPED79+/f30LLbG0/lTK50D7cI4Bh3759TU1NWp/AfsenBCQoir+9evVStlNFi+hAQh44dOgQ8MO76PRsLsm/Clf6VAQE1QyMHTlyBFTjrzbwK1uMYo6xloAi7rjh11dMAgOAEGyjwbA9/p/WpTCwhg4d6u1WbhW5byXL6SLi41GAnM4hzyI2Qzhqblcirj/4wQ/mz5//pS99CTlskTVnzpz5rW99a+rUqdpCL6/ospMl1wwfCT8ygJNRU1ODCQnSoPGxvGTx5TP2vTtWGj8hV7y7ZcsW/mJOemFg1mWUwqpVq/BvkPmqqiqcG80UWdpp11LLOvPy+YDZI89mLDz4Lb6Y6sQUbkyqF5W8WbxGcK0EKyTVw/PQ+so0Zj4HKF+rkjcvx1mR+NBRPDVnBrjrP3ndsdLkuKxevZrradOm6VBnnHXNYSIF2nm2a9eu6upqXKjZs2fDuqAF93EgFi9evGnTJjgKDpw3b57lD5QsACS4R4DWmTNnQBogavv27SdPnkQKUNn8BRIo9nOf+xxOSTIPurU22YXCz2Ry06FgzOOPP75mzZrly5fTZlquPFLJAS8g7Jnc1Fm2+W7xfE31hCi1zA6jADldgoyHbHnWaOPGjStWrHDzlaW+ns2t4oA6EhUvuMirC3WPpClxQDbeNyc78c4775Sz3yqLCc8Gx2XgwIFoFnwXtAbSqzKzzvI+aujgwYNINQYsbRsfEzhnU4KGji7qtFh7W1EqVLT4fCYRWxHlupDabE/PXkE7k6DllZm8fwVkXchXSD54g6P27Nmj01wACdBCSVp1WmXh7uPN4HMDAyUlJbyI4yvIgbUU6Qu3UBTuC4yEg4KppO1fABs/zZ07F8bjVzCJ+5MmTXKDoaWgtesIPje/B3kBgQQ5ypUAdPFA0gZKHYFifjKhpurBgwfj3yhzHcAzYcIEHQNfPD8UyaipBkEx5bcrBcjpaEo1P01bCXXsPo7/N77xDSDHfTdqrt1cTpVgR04WSHfxwKWmpibNjPMksgpmaMsCQmg7sd2SU61pI+QHmCkvL0dTUA5CizUKgNk5b1Hs3KAm8G90vAKShn3K89nckrLnT1j7pfVS7b4rcGXyUaoY5+uvV29SNedrUhL+7cUCDfYAOOnx2BBZ8/IxWIs3kz/la5g94z7GpwQzXnnllb179546derSpUuoV/gKZlDy0HyRCzJKUPp1dXU4H0899dSUKVNcC8y8/9KYYDBq2blzpwIKKAeXqLKyEmdoxIgRzz33HPXiA1ly2EwuRFuMRLEDY8Kn0VFSN8Xnnik/IZiHy44LntrxYhR3cuhcNqZt/fr1e/HFFxFtRV7QZjdvegGWtgEvEI3myUsX8W9EAXI6mgrMz8BDIMGzzz6Lapa+1nFPXgndnCONM7l5Mx7+8z//88985jO2wbCwzqVk5OrixYuI6Lhx47LxSuztMVnD3OalmmBWBRKLClAuTuWqQRGgbmiVWohTRXVr167lGrCpqKgoKytTLFO+MpNy0uIUx5XNI1lRXpftulVTK0kAyEfF2KqpuiPKPyz5FJYHhy5OtOiNRS2Nrf2kD3306FEYGNYSL2nRBaa1I1ZtnL0ScLvBG9gGGwijxAvo8roGlsyaNQsbC74C26gLdtKpgLjO+Po8j69DvUOHDo2ac7KL3FGcIhY4FKPCwHRBW39wx/FIlJg5X99TqYBZKQLe1H6qphZFW2inTgF4KNK5ifLIxVUKSFtRgJxOJuEHChoLCy5EKf/zP//z2bNn3WeQPRBIZw3o1D/dzzgRaHPmzPnmN7+Jh25LOKnVSb9QF1KqCB9xPzd1VlgxmsXKUURQFKf6l7EpyMFw01S+DFtMV2xesLO+vh7Tde7cuVpKtaYWb+YX+LVIRd/aclpUNwW0fNK8KPBi8aZoAb+ktVTYfUw+mVqI3YczdVhGtzixqaLXdDAzHJKNQ5YVyBuljZsMLC0EKoblcvODbdyGUfjo0aOpBadKUW3gXK9evfBaQCwgB7zZuHEjvA3kuB5GlIvKc9O/2t4dBI3ax44dS5mAGUjmeupFDmmU53O4vaAumgrM/PznP29sbATkMnEYdyaX2sPtdWo5BVjF84fctnU66gTIaUsq4PCmWqm27fG5556D8+DvM2fOuIdpinALvv3tb48aNerQoUMA0tKlS91CEImvf/3rn/vc55QyINW2ctWoTmsHEuBvnXegDdve0q77epTG5QpOUy90BOEdd9yhPJuoGGXZwqqlUzT7tddeQ8Lvuusu+qLJfW9kroZaRKxWUWvLScWVYgopDEjuM/ZTm8yNFHCY8lE+prISdEfTs1zjZ2DQKHcf/IwhBQ/o7IwCShDHAs07MSYLm0xqXhc84OG77757+vTp8HBtbe3KlSuxeJT8ArdbR9lavgY7RQ3mp64DBw7AnIgVHOvODWC3wahvvfXWli1blBNTLxazoTWff5P0MnVN+z/xiU/s2bNn3bp1jBjNVju1dlVgT17hGlP9oU4HG1GAnLan4k0JexLjbvny5XbfknboX1yHT33qUzAiLsILL7zgFYJUL1y4cPLkyVFsvrW4qe2DDz7ADuVJLecq15O3YcIo36yLmq097ZoziXKh0pBSXcn25AKPClMU6cV+HD58uMzGYrYEBuqalOrAZeIgYwCGC4x3LoCcbnE+WYUF26FE+YrVOUOwB68X3iZpelYuURSz086dO6lI2Qh79+6Nv6J8FpaOQSRu5zEexgvXCXWWtlyWU1lZ2YoVK44cOaJjk5RHtUihLl72s/FpTHhU1PLmm28q1ILWAoQdlgKu4ylAThtQxpm+zzSfys83/dotd6CIPHpvK4yn/THKkBDt0Ew9wxzlbg+7c9ZRmg2r6Q7hhFKVJLV/sv02GeLKnh1cFuXgJ5vblO7mJJauUTKVZOhdPrcgk1uOLjzBHajjKTn3qOtuuZNn3dMK7IxOz2b3eCnKJacRC7mTw5570S13FJse1tEAdsdC88WH4s/LzbOjan+oUg9EzR0piZXStUlSLGer1esmc0p6MMnhsvabENkrl3N57dQqZeqz7UTJQUulpNrpyhQgpw3IVZotfniXuREG3P8lS5Zs3LgxWSCOC472+fPnZ86cqZXYxsZGnrfX9ZhOzvAKjxIK2n7C/Ny1axdvYVLB7go5vZw7W6xVvVaCenqhI7AULKDDifnpzJkzwiS6gHNDdf3797fkAsmGJct3fw1403UodZ4tis0OvjVfSvvq+eJRPPELS1j4ojbkR2nZu035eqdD5TNHdGEhKlSKP43HgH2m0E2lhzhx4oQOPSopKcGRampqOnToEPx5U3zKn0IbPNOKFuLoaA2Sf6urq3XUpuUfuoLhyiePcgqnTp2KFO/evRvZoUf0YujQoYMGDRJetqhP2nZuuV0pQE4bUGH/pjA3gDdf/vKXNR3hMeUXvvCFb3zjG4rwwepBVLZv324rPfawnY8SpUGOu7Ck5h0+fHj16tWog7vvvlvCr9M7kplIkuTap2iHPXv2UBoKAmmsrKxUdl6ayk/amiO3Bl0wY8YM4BMxTs3Yn29U3fZfQ0J1HZP7US43z0UdxZnQ4FL0+MiRI5UgIBNn3jt69CisomNVUfrmqbsEq5yPSRNZHiB5kmXixmO9e/fWwxUVFTAeWAJOABJ9+/YdNmwY1WFgUaaWZBSoWVdXRxtgyIEDByrCxZVWxT5MmTKFv4sXL+Z1GJgnaSGd0iaEVq2uJV0QV0XQqvLycqwxpHLlypU0FXmsra2dOHHiPffco/06LRbu+V5dmQLktAG5/o33kyuiIhjrpZde4j4MjUzCZEIRPdmnT58vfvGLiAecd//990e5c6gQ2k0xLVy4EHn+1a9+JXsQwXjqqae0kGM1mhbIOlkUlUkXM6q+vh6TDciB0XVWlX49FZMSIxZewtHMA2CzY8cOxJvnJ0yYMH78eMRGVuTBgwexNEeMGEFTKR9BRX4GDx5siU+iIsDDFctrYsbgRqDkR3FZxeaKUZSoaZ10DgMANujQLVu2yGziJ/hc6CKp0YTYzp07uYlzzGMKtU9WahUZk5tw4UkDJDU1NSDfmDFjcBHGjRsHK2qbgWLb4HDKF/PDkDpxx/OoRMggGDZ79mz4fMWKFXLOsJxg9VTlXkDdez69a9ip+5QMcI4dO7Zb7iDR06dPMwivvfba6NGjR40aZYKTdaL2k45g18ebKEBOm5Cxjnff8EY6WhvWsJt+8IMfeE8qQBl9jX/9V3/1V7Z4KA7DcEMakVUY8fOf/zxCggCvX7+ekp988sm//Mu/jJorZe86ynEk3joCCXrB3NpDE+VsVZ3Ko5AhbENMv2RfrEw0xZEjRxBgGgZe0nhUDOjChdIvIqWUQC0PPPCAGqAk88XkiGxxnK/s3UBtS6lTo8CGYqNlD2mtBcbmJioerm5sbMTDuBynuNaEsFBHB+0cO3YMyMEROXTokOZ73Ro9tnGXQ8QYlE9pwAPmjnLaoq/hRhwsWyVS1qh58+bddddd9npqLTQJzwYGBrFefvllGP7OmIAiBEc5EZITjKn8aTKYOkNoQlEeUxSvhDU0NGzduhUTE72BKFGpcnm4qibp810TllmAnDagAma7TTh85zvfgYcQJNgo+dhjjz329NNPw14DYnJ/Qn6QUpwhOO/hhx9Gs8N83/ve95AB5Bazy9qQbb4ea62ywFBeAQyQJbwiHWoZ5TwweP3ee+8FjV544QUaAyDlm6/XK1ismzdvRqSnTZuGUcbzmqkHgYAi+ktTLdQ1m8sEpZYUM59m12bMBrzpUmSc5jI/xhDqWIfM6iRy+9bYH7DE0qVLwQBABWaWe6FD1UAanG+YB+bEC8GUwbSP8htzHlkbtK5jZ7ErF46Wl2D46urqjRs3rlu3bteuXZWVlUOHDjW+Ss5IZ+ItO5oknDNnjpJV79u3D7eJjsgjiRKeh+f5uYVnEoEG7tC5DWBk8NgYFgxBanzuuedwyxCxqqqq1O2xbhVX8Ck7mALktCW5dof9i83yxhtv/OxnP0Pjuw9rfVUO+6c//elHH300WaAWMCEAY8yYMbC+zrPB+HIfS7rbrvMexaYcWgCp1pnwZWVllGPmVSbei4DpRzsxCXGh8FpkrmZzZz3ZIZVaj0VxIISIAaKLRYn1p/l0Okube/fujbuGkLvC5o6J4la1F8/yblkV1il3YAPedDVKWtboSjwDnbzZv39/9LXOr0NRwmBz586FPZSBBvbTr5hZeDOAjc6vg6kQE7hrypQpV9AkeVTAGIba4MGD5X9D8Bv1YiEJDtHjy5cvh+FBndRwAFd88Jawq4SOTU1NEhA6RQexqIrMA52EZ++nqPmCJeMD1AE5dASQUxgb/1Ijg6bUcHbeUnSNTKmJAuS0Gbmevrv4+U//9E8/+tGPPLyJ4t02/ITlBVfpLDWP0N3IBoYhcoK4jh8/XniTapRFiS2o7jOwqZLvYihRTnInJtwsgYSP18UEHCpkE5FDupQGkSpw+Xfu3EmBuEo0m5/QI5aWDQ8M5WKTD1aLJ2a8jpZRLkU6pdl8qsj3SjGhooE6mCzK0YBHX3/btm0bNmzgPowNb2iCCytk2LBhmFbw2OXcuZwWc8xj2DEvv/zy888/D5eiWBctWgRmeJNInnZ2b9okNkhGaeCKUsjAn3KYlLtz0qRJOPQ///nPcR1AOFAH8ysT79SJHNfNzYdLOymkW3wI7H333Ucv6N3WrVunT5+O8EpyrWEeAIhvuzlnldro2TPezJiVwxAxdPfffz/oCwYfPXr0d7/7HQgtU3VUTEo86hbY9QUkQE4bUDaXoEL/wisIG1o7infMLF682MUbWBy9zwNwP86KrZrYQQNwlZY9dsbEv8jehAkT4PUCifysJe6/ahLK/cCBAydPnlToJ/yaDAdSqg9cFv7dvHkz8q/MOtl4QZhr83WOHTt29uxZnrSciQIwHtO5hCUxUTV915x+NneSpo7jVXYfHT2pSXyJnHaS8q+sOVSGHUiT6voE6kRK/RDYKGhnzHP4ByXe2NjId4db0PVoT53aJ0nRKo57SjQv8kAUrxTCGJQAryobjTt5lbocYvd5XiFevD5o0CBcLkwfytGhbRhwON+4LIAifIhwwWZyVqxT7tR0lBMNcTiN14LliZgQhCg+auFjMaH9ZaIJLWzHT6vG0+NzCuwXE0KhrKMIEc3Q+XWnT59WfikdyH2tzAQEyLlaSp1rxvX+2te+BltgcykrjNFjjz32d3/3d5qhsvRNdvSFDtyNYsFbuXLl3r17Fy5ciJkD3mi/izv77M3j5Vucx0RasWIFLKuoUMrx5kOyucA22BdFj0166tQpYFKnY6Eympqa4G8dGs0DY8aMoUkYWXamoZp0NiZAlH6Bc3hpyEYmt7eOf5UqEXstE+/xVlC1VA+jQaUaE0CRKsaOHTt06NDkLvRrYo30+qbUKdxsLmT57rvvxkKqq6tTolg++tq1a7lAKaMxteJyOT7xWhZGNo7eRG9qBglWhwFgEsSnoqJCufisruS6RdLM0gQd7JqJs5bBRRSCFKxfvx7upW1PPvkkNhMe1caNGxEK7VZ2C/dEyZxsGJ7mPfHEE6CpjhaFacE2WWD0HQZWOnadOO6OmBXuoYsrxbZDyF2kyeaOC0Li5I0hRLt3716zZg1V4GnpHF53DakrU4CcqyV5HjU1Na+//jo6GvaF23C99+zZw33suyjOevuJT3wCdY+YfepTn3LjwWxnspyJw4cPY4JprRIBho/RvMKbKA1OXAb1VIDmK4AKxAMkGBeTDMl8pIgjCKMJw01734AKXucvvZMzNGDAAMTYjXjWBSoGXwrcUsIrO3hKLg7SyDXyifAwRKpCU+QCHvAJZNK0Ndc4W9ihmkuM4tPqGEBe8QKZAnUuuRaADHxLzKxAZyXOgLHxDOAiviBeO88ocMDiSmRvwQZwOxrcHJ0oYWS4s09yifQvsgarHzp0iAeoQslqqQh9DUvzK7UjDtQCDoE0PAxgIKrcQcqi5mkOUt0pSGkLaJgOKtXkAc3YsmWLHhPe0B0eA1B17o5NGrfWYDIoQl7sdAPlqWJ4lY8HjQFa44Ehld6hRF2QAuS0Da1evVrByqkE93/zm98EP/RvcmFcM2maAYN3FdIzc+bM6dOny0bLZxm5BXomUhRP62HcgQRwIeUoBDMfO7omEuKhreNRcwl373jl8C/2LDKMfkEShBYIm9l3yp2lQ0oYEHNfXIMOjATeUE9YuIwD8qwZgyjeAT5t2jQlILnKYOtAV0lJD8NbioAVR8Rkpvebb775xhtvAD+oaT6lJruwQuRJw6i4NZIC2ANGRYfCRfl4VXXJUtFjECyH54F3PmTIENwjHWouE0qJBrJxDnUMO9gbLn3wwQfXrVv31ltv8S+eveWgSgYUeO4OD8DbOpOUApEvfI6VK1dyYXkWzMcaPnw4hcv18UxD919Por0G2Dyb/mV8BMZ0dmNMAO3ChQsRFhqQTOvQpeiGgxzv07b4WD6rJNv8CFh3QT5JSJrmoFLLyebitTTTjdWGVEicXJurQJs9h91lXJk8CHby9UzzIDevtHz/Ri2JB2JJde+++24mXk+OcmMlY9B66pWmv9p2rgZjkyqQyWITsODkINru96S45pu+CNQeVGB2yx35TJwGSX6MFgjl37gcjtOgPTpRERxoqKCpOUuhJsZTFZam3VpoWWgj58xc5f30cvBknSV9q9RlrUyOLDu1PSlfDSDUIpDCta0j7pOtZU5vSNVgHRSChsnGSUJdpWTVdSt4zmEH0w0HOcVQ0sRIZXruY9TzyWF6/JJkOejH3r17ozcrKyttOjjf96YcDHwEhld4RsGdmeZ5/VrLK5qs0/RCgY11qT7TFZBOQ6EiuoDgYdZRrzE9o0SPFKekGUjXWdFjkn+sOQU48YwlI8EBwhDmGnOVoiTqV9bOQO1Nnh/PZ1X0Gt9OWaIvNz9xHNWpnTpRDq504kAmFz/mGV7KSKts5UiNsIryYTCcJGV483xxVcF98ZiqhoskZUqMqyzOLZp39rpCZjJx5IsOoOOaPuJCKXAGj4dOce0dTHdllpCHfyKqoMtKzos6kojlM5S7At1wkOMJQz7b3zgjk9h8kHUWMP/xH//x1VdfhcnQhlaCbbO/5557vv3tbyt8RVsvveqyuYnaKI4re/PNN/HNx40bJ9kbNWqUksTYFHM+o9ItMOuEz+Eo4HRT+9SpU9Hg1kGvkKu0esx6AndPnz49efJk6kJfKNzIKlVOX53ZZckKNZVhXeMnBhOsQoqmTJnCqK5fv/7MmTM6zX7FihU9e/YEv+fOnctfZUxwzcao+ZGpV9OpQG1CmXiyFMaoq6s7ePDgAw88MH/+/P79+1uKTx23wWPcXLNmTRQnqpChZqFiSfMIhDh8+PCePXsaGxthD6qwVcZZs2aVlpb26dPHyw2quBhQ58iRIxRLFVqSLCkpwSPZtWuX1mbgK1dAvLkvb2ZM3tugQYPoIO3RXu9HH3304x//OHxOI5W8p76+HiSgSWJ1pZ67AqHz3JRMnJVn2rRpQ4YM2bdv386dO3/7298+8cQTlpYt68y3uy5a5wrIDQc5raJs86VR9wLbatmyZb/5zW+Ua9Yl+enjx4//kz/5k3nz5rn3UyepuH/s2LHdu3crRSZIg5WExSTJNBbxpoxSSQ8omSb2GgCAMIB2OhPe7VQbOtcqUPOByC0V6ejfApTvsBzBsxZdo3gvBbKEVkKwuWhoaKBwxqS2thYtAx5jzyZz8wTqCmTsypdSgmdUbUVFhXbJ2DO60JN8XAsP0baebdu2cQcTXksUcDUMJp8JVY68IIaysSBlRauqqhLzmODI7tFxnyAZkKOAbCqFhbDwKGTLli2SOCweICR1J4212ZS4JuJge9BF205hTsocM2aM5Brpo+XYkYWP/7kyEuAJPmn2/v37AWDGBPFBGIXcUcIm63S6oSHHM/MzufhIbyY6SrMI/uu//uu73/1u8gRPEXz/k5/8xN1BnU2LusnkjoXeEBN8gwBgo3GBAEj2XLsmaaF4/+rhkydP4h/A5SAZGhlrDmmUu+2h11WSmV1a9o/iuUT34F6ved7qizXYrr226WwFNA59QZLBHsaHO9rfjicEok+aNMkzS90qQqBBp5MQQrH1tnUxVQmCCjpJHbHCmEB7Pvfcc7AWggAPo0kFXRQIPwgblORCGQeUA82Uu/fReWb48OEYdgiFwR4Ys2DBgqVLly5fvhw1Te2CKy7cQjxodLkanlSqXHqnMM6yeG9plMtcIKG2s3kKdL9FchWUzR8I+RiKiRMn0neA59ChQzyDyWuQEzmC1ulzbjc65Hgus/eruwKJT7Njxw5N/sLfL774oos38NmiRYv45DL2UYXCG29SziUVruxScAm8iyTAKMqAmTxXJpVSW46xs3Hjxky8ek+ZuDjKKKplVZ0EFbWdu0Mh6BRADoPLZuTdvnsSWzxJgIEWeT9K9aikjZTJ+K9atUpHF6M7dCaKAd4VVxqobQmLAZzg02A02N7eVKFAZc+ePRulz/cdOXIk33Tv3r1AjrYh84oC6+FeBUMOjgltq3VB0+kWIxA5Xx9Z4El8ZXDL4qrhK8oBtEAFyTv4QWsxGWmMazzlI+qiTCSOEnQ6A02yqtVyr8ttO8GgC+QCzKM76Cg7Coh+KVw7+Xwn0o0LOa5K8ibQksKADPzoRz96/vnno3g7WNY5FEAE3vz7v/+7tjRmnC1dUSIPjdWiC1zvrVu3YriNHj0agx0N6x0J6hkpBYrSBQKjhO20BC589NFHkd5svLiqGQDlXtScgDk90RWpZkPl06dPUymKAKn2cs7bk940dLIjXpejOCq0oqJCb2GyIdI1NTVIFNfar7N27Vqqfuqpp9AR9I7asWQzuQXeqPmxEYE6hexIcjc5dCYtWhIViRxhfvH85MmTgRxlreVJDBpMDU0i4TooNMsOEZCl74qkx1qytLTAg4Bobd9+QvSGDRsGJsHDv/nNb6hLZx7KGUoVRrd3uE1NTU1AFMJLy7UxwNUq3uTEVS6lJB0vla913507d549e5a+HD9+HGsMcVBu0+SYdBbduJCTz8CXwhI3Hzhw4D//8z91qNTq1av1gHvA1Je+9CVcezyVOXPmSIl7W47zOeYZ5wB2ZAxhwyvCnLdnPC+4sK9gqh/Wx8xBqEpLS5ErChwwYIAWhGgYILRp0ya6Q3Xl8XkhboGtnYNycRq9T0fGjh1LvZYnzR1ebxw8MXb76A5at9wp1xAdUSzcmTNn0AjoBaxLugbMYJmiLOjdzJkzLVtdcG66CGWd6GT3oyQ/ECYFql8rNFFsLmgiTjnZ5O5on03h6pIz2FZjJpdOzf0V80U7KGGehQsXwskYgsuXL6+vrweNhgwZYo57ss0qU3uoZQZ5GsB90QOe1rJo6itumbiAwKRmGlBK69evp1WCnC6CN9GNDDlRflvbTONly5b9wz/8g/Goh1J83a985SuzZ8/Wv57KdidP3cIVpQNfovr37t0L3sCvYMD48eOTD2fSdgakgqVEmtI2b96MOTlt2jREFDtRYV3y8XlAuaGUg8fWirRm21oZyMZn1CuX7blz5xSgCch5WQncjhRp31k33XJAMk2kKNqCqlENjBv9wrJTEp2SkpL58+e3eJBioI4kndimTGuKRY7yMDaKEtTh+2KKWZooPWameuRoXi9pppWcbIPdVEaA92KyOHtbGqGWBQsWYMSAN4iSUk9RC/fdw9q1MKMZM/7FDFIuH/lPqZECXoOvGACSQurKFCVXVlZKKN58880tW7aMGzfOjdfoCnRDQ46Ra1/rLyrshz/84UsvveTaRJEjKk8//TR4M2nSJPcn94Gka5/JZRuD3eX5btiwgZ/mzZunfJre88nXo0T8ibEahj9wghZGsPFg8L2U7skFAOR50aJFCmXG6cYf4i3UNA8rVYbCu4uBBEuXoLQldEr7rmUP5vNmvAvXn4uaC09qx62zffv2pc0AKnborl27zsQkQMVGlqflOkyBOpHgOrQenLlt2zacGJwGJalMcriWMJWVABmR6BU+XCAqzn43TtAKEP4xVVRXV/fr1y/rLDfqGWThnnvuUfYmvGcYzF3TxYcoKytDrcNmCvfnOhun3sCxQChGjhxpURKupRU1t3GvAHiS4c5Rc/FR2J5wEdRRCl0z4CwwqnNFI0DO/yPXrBYpA3RDQ0OUB0VmzpyJQRTFk7mmOpMeffK7assYnAo3NDY2YlLBo+jQFvnPZMNlF7vWNB0YgPYHPBTfpU0P1njkmboQs+3bt9O12tpabEm0ADLjnQtX5KBdiom+yG+zKQWvhfZKvsnMIqszIxFgU3ARcq4EjlpCu3DhAiOAp9Xihr5AHUAaf76FgjtQ31gGinjO94qcZu0DlTXjQoJXctT66dPu3btjGB05coQqxowZI8vJNYYycZKLiooKRHLPnj3gTV1dnTZaGmhxDe9pJ4C8HAhRUhJbODM5ddZ+Kt6DH6UojeKRVD4h7ZDrOrbXDQo5Hh54J9xE8ayopTRPVV5YNLrwAkLclYnUqpWSz3ZEaqbbNsQVaLB5YJk86zraq68d0RIS9ctsNL1le6HtSDStxLY0Zj5pClu9UPISzyP0BjnfTGO+GWrzabwZOV0rhYEkKun2Ja8DdRbJVhBvwC06WKzA83Z2nxRlpnl0j0upspCc0Y2c6HylLdAZB1p09NLVaIJa3CUhsookIzpwwY1RlrjZxme3d95ku8vGxUwneOQ2xm4mpcmOQck6O809g/VqJveukm5QyDHSx4NLsI6XL1+OnYJIgDf19fVc6xl96VmzZlVWVsKI2NSw14QJE5KlFf6KquvUqVMHDhygBGrs1auXTPJiMvF5rpj5Lrqj40AUGoAfI67S81LN9EuxdlxQqXZiAz860JNOadWneFKCDaWPQ+Tw6G1dN3XGTHaraZwChmpy2iSTmPqP4ni28vJyDGclU6EZOmKni6c1vNFIXmlZWRm+BW792rVrJ02apHMrkg/zofEY+BVnXQKSqhxTfegCnoTd13L6sWPHEHBahaOD358aj6BUzdXV1YMGDVLaNLUEBsO/QVis/TyGAYoPp5SA9DS16gLXRVKLr7jmI+1U6ix0gqWX7gpG2A0KOcmh37Fjx9e//nXAQJpX01/2Kx+MXz//+c8jCYpY004Xt4RivihqGl4H2yhfvjlMD2fIO2lVg716YfoNGzbQzvnz56OILcdUJs4fdfr0aU0pIEh4b4AN7v+FCxcy8bE9/Mq1RU4XSbxIX1AiQCbFUqm7xhs5VqcudGQOVWvjkftY4RnqTI48b4aiJk+ePHjwYB0oh7Rr97idfVJ43AJ1AMmZ5otPnTqVi9dee23v3r063SB1eo3nBwwYgJbEmtH+G5cnPY5Krkkkwcnzj5E1hG7Tpk1btmypqanBjnz88cdhIavFkn4iLNQOV+toQUsKl42jZiyBJiULYyiTrqHcbV022TA3He0VTPymAq33gHUE2FasDTaZpZd2x61VVbchXVeQU8xXzDbPAP36668vW7YMkdi+fTt4E8X7WuzXYcOGPfXUU5oHQ5VH8cS0/VpMVLE1SSmiUY7Hjx+XVa4pY4WXFGitWz4oiIrnL5LgmmaUfPTo0bNnzwIkCIB2Bljb+JVKlU1n7ty5GGXd4pPWdFyN9vZrDj3VnMw3pPSCxtTV1TEmVVVVScjx/BhQAYhSwjR8LCTfBlMS6CYwzTRfd43SxEzF6hwRCZv2orrRd13EsrthSR8RftNRArAoUrZq1ardu3dj4ugUGe3i5MPxHdHvOg9Q4W2jRo3imyZVbZGfNZOIk9TOHtQxkoJGpnbEH+6FIfWK7Z2UjgZdaJvFGesnGaOuaMCElKkNCfA5faRwd8N15ABkxzCksrrRfuw8RN5rTCfSdQU5URGoo1UH5TmGp5977rn//u//9p5RQkCeQUF/5zvfcbfTe3Wl/mss7s0vIW9IGhyAMQ4M8Be8gVO16JJsarIjNAlLCmnU2TOgBYzFYw0NDfj1ilFGkpXX1hqQjXPq7Nq1S9Nucrc17abFHu0HcpvhzQC4cqu3zp07d+zYMfqiyCJEFwhRujNXL7gypnM/a2trZTNKDdlRQIVHNdWhVCGMhhZItbCkwIHkw8nhDdQxJKMejoX37r///m3bti1ZsmTHjh0wsE6hhX+UO5xvxzV4A+qgtZWZPypiP0oxpOfhEywtRI9/FyxYQF1Lly7NxPsE5LsooC6bO71JaUG0wVmHB3phMrrQHK88bIQU+5WKkIh8XleU31NpsQtFkk7o0T7cAptkO56uE8hJKiYXezzjAsX3ve99DwudT7Jy5cpkaX/6p3/6yCOP4O7ARq77n/TiUzk+iT36F0HCnUfM7r77bljBIhTsAa8XSeUrxUr7X331VfVIaS7xHtDj1dXVY8eOtcPkrSgkASNOG1nWrFkDaGmDm2w38/ksAXZyQiCbCJbbGROiiOLgpvJc5fsowgbAdcqUKcOHD1cKOPSODuNSju0oDtmwSlu0Z9V9ygFKGRYlxWI83fwiyTEM1GHkWS1R7DfA/JMmTcL6RhbwBozfYE64OpvbncMDWFFKaxTllvS9RZ1iLAnP+MvGG6KVsAoDCNkpKysDYFAFf/zjH5GgYcOGPfDAAwrUxj47fPjwm2++ybv33XcfTeIVbcpJ1kubET2db7tu3ToAVTMHCIg3Gh3Plm73r2xCr23pOoEckcdhUfN17NMxYUzhSv/kJz+B4913ZeDAdphdjz/++IMPPmhlZnO5Y5O6uEiCF3EINKWmxDYqIbkgVJjQpwgtKhthQCTgaTwnWoUtxn2thVrHDS0AAyWMomurV6/et28fQoUtZpCjs3l0eGKyUhcChR+AMeiFup8zZ44WVwEeLyjAXtFNdEqPmAAYvsIrr7wCYtXV1dERHKZsnI+ktLQUWFIInFu7O/L2QXUKFj4TjiP9oi8MMtZryHDTpcg+nNBFmdYgpO/IkSN8ep07wF8lleBaEdUwmJLT8BeptC1fomKkJok3YiRN31EXLAe/zZ07F7zZsGEDCEftCJT2dcLesBZ/tTvVxYykjUhRhi5IIiYgL8ppozRF7rgldIDnnc1tKuiwqbwi6TqBHPdEGbORve/6/PPP/8u//IvOsbC9zUbYO/yKDc5PFRUVdj+TJ6Ix+RUzaXus9C81bt68GRkDFahIDoHCRt3nC4RURrmpZNqGxNpRg9j4qF2kFAMNq02HX6VOQ6GUFapw7Ngx7UJFnjWxhlRT7PTp0xGPZDiZ6zBJJrEK6RFFMVx0R7l+U+cQXMPKki0iwzhkYPDvf/973L4VK1bQHZo3bdo03KBx48a5sXOZPBHh9GLjxo2MKspr4cKFeEs0A2m3B5LR1YE6nUxOUcdYeLi5JqpKihPFixBwptZysKXg1SgWT9tl7KKIivVAxas0aQbJrNGSDHwC28D/NAD+P3HiBEKEhG7duhVnZcKECTCk8lhrEd6T7qQ7rh2mNTU1iBiFIHQzZ85UguooEdjdruTN7iSngjqFrhPIiZzJn8ixheGq9evX6xzyl156CcvaewufQ6do3HvvvebZRGkh8FdjmKAWsejBGJjPjkpr0R5PVqdlf2NfaP/+/cgnojtq1Ch3YirpkCm5bM+ePfkryTGlTPOampoOHjwo8Yua86UNrGXwpC+UgJbnYZvabjHiTq+DLtSFHgEhUDp8IFyfbHyGLi4g8MmvSg+MBao1T+uLchLzGPqooaGBZnCzPCacJwWCFx7SQJ1Frtsd5c7ozPewzp45deoUfoaWWLBvsKgKK2tXoNxDeJPGovAD41I8Q+HwD/dBHR1bhQ0Hn9MGJWKXvCQzJngkaVI8nhw4/mKfZeKDeRTUg7AoGXYHuONmBHc6zLh0nUCOC+Auh+FYPPPMM2vXrtXZf8kX/+zP/uwv/uIvYI5MIp+0LqxM14ZKtZ3z3YSP0ZInT56E54A3WuJNVSXnA5Odcu8gTkrNy790EBd+4sSJGFMFjpp2m4foImPaf8orFKVZsn379iFjghwPaN02YAYilph+VFo4F32yDVHsnWAALl26FJH71Kc+pfzqSCBfh2KxCl999dXS0tK5c+fi9LhHvYE3OFh79uwBlvDtgEnGk8dmzJihZVuzQF3VFvybrkPuJIQrSp7XkskdJIpVkYmP/kODjx071i0kSrg4ybqSC5NmiaL04TrwAFxRHkIFmCFNMCesBQfiV82ZMwcOdA+aSq0o2Qx4e+rUqcAVYoUv/uKLLw4fPhzogodhWmQHGUxdE2pDsg06LvpGXUAirhPIMdIor1u3buXKlXDV3r17N23ahG5F49szWNAPP/ywfIKHHnrIzU1bYEtwpnnYris/Hlt7woBFDyvDuEq5nyw2WYuuU6eqMnFYMwKpiW8EkmIVqBYVwVWZ3BkeNjNO3zPxHhck0PWfvOZRlxIXYnvqEHsqtchLt4XJfmkvN4AB3oAZhw4dAncRwqqqKkRdn0wH3SvLFt+LQcNQcGfY6DWdVXobOgtWUcL48eMtVU+ny1KgYij1M7mGHd8XzwAGgNNgVO2E0yRwqiGo+TEu8E54S0fgwBtipKh5mLLEFg2go6x5GFaEmbPxkqeCesRjFAJIeHH/BcgTWxBFsaMURfs1SUj5yA73FSLR3jNs7nxj1GUE5LqCHBtTLOW/+Zu/sZvep0Vb/e3f/i2GTJRbZEs1VVLL9zyS5DSx9woPoGeBHHhXOQSj5rjiFeu9GzWPPZPMIGOIFhpc0Vk6v93dZea+nmxP8qdeMenaoquT5ifSQkfOnz+PcPbs2VOg5dqSbiOtOgXCvfvuu/X19Rs2bNi/fz9yvmjRosmTJwNaillXCSNHjkRTYFru3LkTQwGjgT5achHkFjGms3y+6upq/uqAEMtxV8wXDNQp5Hnz3k+6MLZpamqCSfirjBh6F95TMlx3dkuuDJgkHtu2bdv69et5BjfCy7PneVH8Cq7AY1xPmjRJgTPYT9QCE2qDV7+YojzruG53Ur1qyQXtx93BRVu9evWWLVu4SavompJPt9dwJ8bWa3bnysh1BTlGbuKAbC7ezO7AbW5qFu8zFPgkLt64HOaxnZVsF5KN5GqHx6b5QCLVWrFmeJnNvBeTlpT1N4mgkeOGJzE1E6+7RrHD4YZWe/XaHSsTYdZubb4LiKXTtCwnlTtKlC8kQ79ozcYgR1tWkVUliLNwVe/DdbpEBXLJPkc+Jk9OEii4SxijbS4KabGgL1dmbZouiqX+woULcim8A0eSlSrKxmq3rQViKi9xX7JTUZ6FXtdQM/aGb2kPVheVonmUPudKR7QFSmV+D3E71+m5PiHHW0aWGtUptmgxLTVHrZzczMdnHup4RNUID9XdHlOqb+S55KmukncHtUuxyvuUL7g5yo86RgZamdzyvouUXtVUqvTsDCN/EUvaYOl/tCKq0kR2MBfdP3fuHIrgjjvu0Elr2nOu9ltTdYeHNSkxbNiwO++807KdyssZNGiQHV6i0xmS/U3taaBOp1Tzzn61jf06aJyvrLV97dq29ct8q+6ZOAM0roNyi3nM7EmWUnOKS6UcFLopuIpiXeGxlkvu9IPbALuQiQl/SrIQE7rQv39//qVtypfR+vFrNbnuYNRKddd+1HGQ05Fd/f9iavGxAhZBi/ezzUMJkqQHYLL6+vp9+/bNmTNHoS9RfiRIOsLev7oDKzfGhEOACsZtt4QcnsEYpSV0snKMBd1Wee131cTp06dXrlyJsVldXY1wcn3o0CGwhNcnTJgwdepUnY2GE3ns2DF+Onr0KACfiRefdDgurV20aNGQIUMAHsu0ZkcIqyU9evQYM2aMUsChblwPT2cvKtzInWPx7OhAXYE8XopyHOVOOXj2Dar58OHDK1asOHDgwJQpU7Bsjh8/rg00IEFdXd24ceNgm6TGl8uCmTJ+/PjBgwdjrGgaI1VCeRH2gyGbmpoy8TS1zXloyhqwgZktsjTJV8lik569kt4iBfBzaWlpVVVVWVlZNo5Ys8XjAo7UFZNJsWXv9sQktUcdSdenl9MBVPiz6VdtYD5x4gQKWjmd2iRnOIIhblYSEVgZ4WxVsZnExGCUJ1rBHkYdaAvqyJEjwU7FAiixm+IRaJVW+3VoDfgkzybKeZngYnl5OQCp/Dpuja7EQqgV239XYJy9QNjCFkCgrkn21eCf/fv3b9++HaWP7QK6YKAcPHgQvcmv4M3evXvhH0GOqz0tgy18xa9IGX+RODgTWweN7+p3YxVtGICF4OpsLv/TuzFpy4GOsCrAfq4LReN50XwaRADDS1JAe5Tc3d00FuVgsv20fza3St3VTLEAOW1G7vyY/AZQYePGjTDi8OHDFb6SXGyPmk84FJgEi5xD4HWSrtLCl5SUqOQCTlvqBHqm+RJUMqGI9YXCjxw5gnAipQNjQoy1uKIj2nbu3Pnaa68h5zgfoAVWJEYiJidixrs8RiOVcDOZVM0jCkR6L168KJNQuYQ1CZ40nO3aRZ1AXYGSX1kMlsqofHS89jVr1qxfvx4fevbs2XgGAA/2jbIPbN26FfbjsSgxTaSUaFEcRxPFCQ6ENxSIxsfEAaii5uKptyZNmoQXDpjxMIwKTrz99ttUBwMrubstAqVyrPWC6qiooaFBCUEwy6hasd30wtKSJoWrXdnVGt/V5CJATptREi2UAQxJQIo095Vvdq7I8qPYczp//rzARsvyBRJRF6DCVXuShprA3mxqagJI6I7OqNe5nLIQFYPO/f79+4OvPDMkJm1C0va3ZC1K9Mm7mvtG4Oka5qECBLK5YNMot5cC2EY1MJLAj9fxbNrZkYG6Dnlfx2bStGCDpKxevRoe00lOOBmyMDBxMrmgEjhEadnMWtJKocsGcA52nil9z/t3Fb0C2/Cc9uzZg18FX4EWcCAVKW9hlH8mKhsfy2YRLsgFfxFM5VhT9jbln0ZeVLLxc0eSzWR2cL2FKUBOG5A3sZPJxW7CyidOnJg1a9bkyZMLHL4bFQxa8wwimBuTCgMK4dQ6/NU0O/Vfz/2KcqtH586dmzZtGlJE7+gOrgwAI3+ObiJ+/FtZWTlmzBiEzU1l7U5wm75A3fDK7t27t23blo03zKIslO1RZxAolIBhVJSBuoyaqKioUG4Cpbt3AxCueCgCtSt5frzdx73A5oCH6+vr165dy/d98MEHwRvlR3enBPr06YMtouf59FLisEc2Pl5dPCCJ27RpE0zFBaYPTpKt/biYl42zXZSVlVHgqlWrFMIqhx6monZLzmRkhWhvDbYRYrhv3z5AC9HgZlmcyIoXqRTUpMEKF0pOXbSrz+EW3qWcG6MAOW1ALtjoGmWKf4OOxrPWsRxRmk4sZvnB4xvswWPHjiGcOvqz/aL73e5gwenUevqCwOsBN0wOKdUBPHYCW6ptZYEPKA5ZhXYqNhWhI8rLyzWZJulVYJ5+RTvgDy1fvnzNmjUTJ05UVBKQwwgAcrSK0m6LKXL2UrTrdHmgIsmb1JJNhnkBPNTW1uoOn172BF/We12pBfm7f/9+vvLs2bOjeAPZgQMHcGgADNk3MlCUao/SsI20zBk5gGFcYUdnKg2B0uNqAlmr7jr3UzaNnc+GXPOwWFd2Eo/BjTA/ZpDiMHFxtCvI2u/ujnDb0E5DncmFaGtuUDGlyQc6iwLktBllc1tk+NJYQDU1NWjMSZMm2fb45MdOLupEBXkR3gVv0Ly4Tcqm3uIi59WQrDNEGu1A1Qo/dTOHZp3z7jRTLxTRgT1Wjkbmvffe03k5gDFGKNoBXFF8kSbfhg4diqwqzlWzJQpjlUnb0NCg/XQgFk3iGSqiMYg648C70jXaH+r2otNlLJC7dihrAB6uq6urjYnPBzYsWrRo7NixWmOXX5txglxGjBjBi6+++iq4AvNjlOi8S/wMnGOdDS8WBWzM1TaBcqeYjHUzcVw1nAMrIrCaE1PID4AhH1o7EARpgkl4WEF0lA/vCdiQcS/RtWpxF/A7hg+tFlooUZVJZ7+2dwNapAA5bUCmebUaAb8iBmhGXGwgxxJlJl1sjxVa5Ei4BzGjCox6/Cdp7aitudniCFTmwYMH9+zZ079/f9lxqe3URlcag6CakXUpJgAAExKYoRwEWyChaFcdZ6DQas1pUL47V6ZYOF3TX6337NixQzt+NKOC1blkyRLl40HXzJgxA6UDbhVzZmug9qNs2uYVnUOjyDTABjZ+8MEHZTnx7cyBdhdRVA7fWvuxsDZgJJgBZtMrMID2JsNCil6xE2+tXk/07CdMqOrq6ihmYBkuDz/8sKIlbdeOuThRfLqzcMgi9eFepel0u+mCZXJBqF31vtWi1KgyAVOPXuws6nzI+drXvvZv//Zv+gwrVqxYsGDBW2+9pVOfPRo1atQDDzzw7LPPdngbUyjVZdEkL7wrB5yvrmPVvZw6SaTJJHbJpRIyoKkDs8LaaW3QbS2AceLECfwPTLl81anxMqxsF562i9J9HUGNlgEv+YhYhePHj1cYQmpR3oUag/xg6k6cOJHhpTRtp8jEaR8BeAZcamL48OGMeZQb53adxAh0BaSEh3v37sUKueuuu/igMAmfUsvsUf6PpYARmB+G1EqeIo+1mV+TYK74FLN8Ij/7yJEjeDa4SthVs2fPBnKOHj36bo6U/U8iDDQiBfx1BaFAaEBqvUXal1dJOpTkw5i6FP83gxxpfPv3q1/9Kvr9l7/85ec+9zm7ibTbOWBtS15FHnUFfHYpdZlO6/mQ3HyUo3SuPVmANTNFJKJQsmRbWfXSi7UVebMBxrtuGqFk+5MhsEqApvUVnWeaye3KRnEAFdzxDvG0axctzF4W4iqEmkLMBxLUZePMjJAXydbm4xOoGHJZ2vV4lKhCywxK1SoZcZ2JVK62OSJ7PRPvMrY0HPrJmz2zxqQ2UlaRnGZxL0yu9UXlDtD5oZnc4R36V8lErIoWa/FMyXZVZa4vVYwV2/HUDHLwLWii63ZATz755LBhw4Ci73//+88888yVVUOZ+byTZ2NyK0p9jPZgIF9Z7R1DMCjm0r59+5AHDDH6MmjQoFZ970xu27C7Bmi/6hCEKLb3pVXbz8XR6ouWZHREDcag5RERucKG4lDb0PhaSmEElNmXQvBydDpOeXk5fxmZnj17WuSocCibCGdKTkVSFM2YMGEClqY27sjmxaHUaFDd5s2b+8fU1STtRiNvHkmcAy81NjYiI3z9adOmjR49WudoWC6oAqSvf/r0aSXJVer0KGeH2dpPMc6NkebibBJYQduZOLG60gQocjLKcaPmfjO5kxFS+9ulqAu2qqiJNWDgKp0bMKyLTIi1E2mZffv27StXroRHS0tLZ8yYMXbs2OSmGdeOyzjbC3SHd1HQtnxqImEZB6I4YFRTUle2I6dFysSRoEppRdtOnDhx8uTJefPmDR8+3D1q06Xz58/zWFVVFbpA6yt1dXWbNm3atWuXEsIPHDiQX7U/yTvbJjnrbSOTzW0L1zW9Bm/GjBkjIGxqajp27FhDQwNqSCkgud67d29ZWRmPtcfIBCqePD8jilci4Yeamhr+8o0eeughIMS2BnsHoCVnRAEAWAgR27p1K6pfBqh5z8naXY5KdXblwcOQtEErN0o7WxKTrWiauxA5h9BETor3FtW614x2hYEC7ekik8wt6CxkuKKi4ipbiYtzNa93cdKHRP3V1taiAeWqIx6MmzK7pLrVrgmPuuR1VDaaWmd1aHpKz6BJxf0XYuLO0KFDbYNkO3WKLpw5c0amHNf4Vfglmi3Mpm26VBJfLatihO7cuRPNwjOArgJJsVfQMrh9qX5S6rSD6/3ojgRefVfcgQ6LxOlh3Li/atUqvBxtJlXi4U4XsBucTO/DTgcOHFi3bh2eaGVlJeCBs+tFeUUFcxcpplEhaggafKVPnG/9Jh8llTI+8bhx42TfwLf4zdhGqZuXvaa22He3U+4d77o9SJtVpUAKQ28HUyHI+eUvf/nXf/3Xqa3UuguuzwMPPMBf1Ct/9ZOe1+yc+wrd5jGMUK8onvzjH//o3f/BD37wrW99i4tf/OIXTz75pPcKBo6qswKxmF599dWo88YUPYtRr6Ap9O+IESPAG1lPUR6VqqaiqZEfekGPjh49+vbbb9t0kwXMKMReGW6mTJmC4nbPRmsP4IFfUQ1K4AENGTLEDgCNnAlAhfxrSl2rrDQSvNmwYQOqYfbs2ffeey+PKQO00j97H8hEMWqeMy1V9XgOllKxoYbQXwpYYpRodiZOLSqMbPORCXRl1NjYuHbt2t27d2MlzJ8/31LcRmkBI1FCkOWRaOPXxYsXz8VEUeYb5VsvSZbjNQyugzm14nj48OHf//73iCF8VVpayt8CwJBP+gpLZYfNdMkKZMRSM+50IuWVyVQkEBke8Mz//M//LFiwgL/PPfccGGPA8+yzz+pfzFs9n9phQQXI4d784he/+JWvfEWrSgBbEnJolV605lHd1XtjrSLTiUqrrh2aE2PiY8OsFk/sMZlxJDoasdm+ffv69evRmH369NHRztoKoMe01Vl18diuXbt69eoFnqG+TS+3R+/oAjbpyZMn4Vfag0HqhUdnclt2dPKNsAeYYShWr17Nv3fffTemIsKsh123LKkOsrltE5rQ279/Pz6f1myixE4679oKj+Lte4y8stB3EQG7YcnTvA0NDTgQ5eXlU6dOdfdOpS69uDaH9x0FBrAczKm4zeRMdTZ/pGJSGDNxWh2KUtpA/oKOv/3tbzGz0F2TJ0/mV/cVC5BJTpdl8myBSBXS9uZPeTmoC8vO0EUoL+SANwAGg5VcxXnmmWeGDx8OGIANijiI4tADMOaHP/yh1mxwg7761a+2uPzzyiuvCNvcm9/73vcEM3fddRdlwqzJcoQxgJkiGp5//vnvf//7reh3W5D4VeddYlzDrEgUsGEnwaRCgjFoNrf63dTUBH+XlZUhS/j4trSeyZ2zq83/OFKgGlpYeQeSC5htSBiSVIfsAYGaA7Hd1NYj1DoPnD9/HvUhlwioAIR4l77MmzdP58m7vY7yW3k2VvQL/K6trWUclF0x3wKSe1NCZannUuf3A3UwuayudGQ4vqNHj9Zx7EXqXE+PwxKUgFAgdOhT92T3K7blLWkFZh+qBpHEUz916hSsaAgnBoPVvaMF///2zuy5jSu7/42xRILgAm7gBnGRRInWQi3WajnxZKbKnqopz0NSqfwlecxjnvIn5CWPycNUJamp1Eyc8UzKo/GMbMnaLdGiJFIiJe47wVXG7/vrb3Dr8vZCkGgs3TyfBxYINIDuxjn3e869596rX6mrlTovoTRwLQY1GFzib/fBU3KQQLBmGi2710SZq1ev6v+i0Uc28/d///f42ZD3/MM//MP+zkntVOEDvgKShq+j5PzzP/+zoVslA4LxP//zPzCpa9euQYktrZDMJ/VmxzF8BkEfhArhORdl0ue18C+cAT6AJhgyhpgrnU6zv2hPkpOn0avDkJKjgeDS0cxy1J4iShsQRt2+fRuej5fwF/ID/8SRn332GbwUuqhWlTeu3dJyRGtnrqM6T/D42bNnOAC5jlqrytkvZznyyKxdKYtTqig3O5joOTHMu729nVUwaozT8g5BnLbBZ1paWhAD3bp1C0k/jI0bgrD/2Ug+fM7K2dvGd8H24MWwW3w4HA3G/8UXX8AmT58+zapoxoXOD4xpxXLO6Mq1M7lIIqS+lKEqt5gytnAsbz+bX2c3ZIbjNHlWSOMAaAASHagOFMtVpQIE34IcCInOjRs3+vv7izRbyAsW6cN/kIThL8RGLddh5dHEU3Jgx7BseI4xqK6XDwBOpYT2wNnUZjNFCp2ydp0CRA4mu62hNxAMWh8/fnz37t2hoSHuloargHbih8BJqr4In2nPXi1OzN6aHp/26NGjsbExqLJaZ0GNYBkaA3XkYDILtXGYvu+9UBaM+9/b23v+/HkkwTAYpPKUCivvho+ZLmxy3gZ5MCdv6scU0s/M98JycJ5TU1Pff/89N+CAIyCPh4OzKxth39zcHDzxcA6eGOeA4y/3fwNlH0fkRDpeVEVl/LvcF7TjWXtCDLRkZGRk10JnJjpohf/xH/8xuJP0PDcmOj/72c/2nVEVAn5RREMQA5gpgnEOQu7ag6RH5frgpzpAf4ZNNhOOgYEBRFtqA9A9nWr++T6egYMhdWPCgbYb/yKAgKYiUKUjIb/Bhf/ud79D8/HmzRs43pUrV/ArIGNjL4TqT3duSWeohfM08Bj3Ew9+9atfIdHBr8zpnzgBjgwZwLVwejhh3Hy0RPh2Y2cdoVzovwKsF4HIv//7v9+/fx+Sg58J7bJzZM6Zf6hX8UPD2B4+fAjbQwvjTGT10RQfA/DyHWWx7D2D8SOnOXHiBLwPXwc5watPnz6FIHExN+RbuCJYHVcbwfNQHbzxo48+4hZWxifvegKBoNbAZnVPzN7CznmlxTuBXclLij///HPkOhxW+c1vfuNzJBOd//7v/3Yehvf+8pe//Nu//dsA0xEmOiXIqJygHZyYmIAMozVEMo7747p8i3+s7dq5pF6F6SCOw3179eoVmntOxjQ+MPC2lRvoIpTjbu2wV279yQU38ST+Qo3u3LmDSJDrw+MtuAOXL19GVMhhYb32zPh83f2crYxqL+g2+N7bt2+joYHDM4tCHgkV5Axw7lOHY/Ar4C/OCgHdpUuXuOCNUCHwN4V34He5cOECzAb5MdpoPIbq+GzJnM1NWUNugQad86w5yRrexwpgHhmsF8DLGPQgzoPkcFMoZgxQGsgJl+FgU861D3B1OCsW0UCK9KHEcrXvXDohlpskW5ZzcMVzwRucJRe84dQcPgktidm1zqpG2VnEjEQHTYD+DGQGOoSD8ZKhN6rcmV/Humr24+FD+C/fyBo5PKPX0THRQTAS0N3YA4h9uO0grPDkyZNdXV3G8jN6NuMT6atnXMceYdwPHjzg5h/4CuONBVqSqzPAydmZgOvi2CzaiNHRUe5hg7AOdxvy89133+GwTz75BL8OnB9/4aXsVTe6tn2uVNUFKO3he9mVkbR59OgRQkt8LFwdN4HtFBos7mUAOcRPYOV2er969SqCDyRD6isqytkOIOrnztqLhX/88cf4Hf/lX/4FFsWFKrg1jjOKot5QctB0QmzgCHgXbAAfAlNEuqNnObGdtWp7OkNr5xQxBFVQGrQ/XHg0nU6ratj333+fqy7BApFYwwgRccbsba25jSknsam+rDKuLZvNbVtQaYOaLgveGEewby3/T/zd735ndHP5fIJRhG103On/eo0kfW6T/+kFBQIZrnbOVWydB8S0iWDGS9mdBaA+DTRDPDX9xfXtxUBl5fgKCgD3nM7a62LF7L1J4GxWbvq3Xsajd4YYzrbrirZ8nstwZe1JsvBqfjKXB6WuZ3O7JHCH+ZhdWcDZ42oZOhGbykFZLL0Gvxoni3Bwjs9bjhJEZVHsQ4PhwQDQ3Cu70tXCaWz5nxsf6G9XfVP6v+oxJwbEcgvXMnKiF7AjSw+h9nFKQRHLUcZzcBLwGNe//du/WbZ0BfuxXvzTP/3Tp59+WuLCAcIBhng8rmYpu3YlGwbt9a/+Ll1I0IbCrGHNXBlTGXHxzCibK16gn+Nf5DTwK47J4zTY3YfH7ONSS3Mqt1eRnaojYqPg3LfNmfxRS5Zs8I1IaBByUn448dPKdWXgo1Qvn6pZ4haQemhZ3m5rQc8e+OPix2IaynhCTaxhraaeFXHJTlgXp5jgh25paWHfsqWFdFZwc6LVJxhF9nqppFpdFCfGPdm4iDXlR9/soLySU4FiQ4KRHL1H7g9/+EMgn+mDvua0mnxaYp4+fXr79u2uri7k2lQdYyKO3tg5y6YNJ3FGWABuNjk5OT4+DuNm352e3xQp0cFnciOAwcFBtODwosuXL8dya5bgbj979uz+/fvQIQQW165d4w5p3MdXnT+PR3qEeDZmL6MAhU4mk6qiT78V+rVDYkdGRnBjnzx5gk/mtEH2VyDTmp6exg158+YN10TAl+Lm4ySbm5uhhTgGTRK+grpoid6UFWfPEjOA7u7uv/mbv3n48OGf/vQnmFM6ncYPh18Q9sa91S27JATGMzo6isO46AbXh71x4wZ3gB0eHuaQHjXMWaWyV7K5aXAA7gxfw1fA3mC31k735EwXnAzEEibKtBv/wuqYq+ndy673pDRmqZS7BN+1J4KRHPxCfPCv//qvJUhx1MQdyFtZUhwAH1hcXLx69SrEQN901gmMEvkQp0wyKjcOMOSHITz32R0aGsLxnTbckl2P7IoRxWTtNQW4XRWaAISZnI9p2YP5cLPV1dWZmRlcMp5H+662DTbmCTHbYIvAnRbfvn2LD4TwsBBOqQJ76lj2g2MgOWNjY1l7fTZIDr6CzRBHj/E5OAHOFcfncMcUKA2eofM7l1ERyoJX5gEDOH/+PCf84qfED8qlbNFk064sO5HFM2obG5gfbABef/r0aTY1iDPw68O6cBhs0nUG2F5PVT3Gd8GquVq5vveauhbumuHj9UWdpp0n7H5gZllRvhCM5Ox1vKdAXMecSg+uure3F+2d6xRFJQnwH7ShiOlw5KeffuqUHGunZ3ICFydaItiHqp09e1Yvh/MZJdofKiCN5daQRrbBegF9fV/4OffVPnXqFMT+j3/8I6ciwe3ZKKgLJ3hGVZFSS/AAb8GH9PT0sFSJcwNxJPQbn4lj8Mbjx49/8sknCIfZi0IHxhc1NDSg0WFXBlHDSHptqH4zpXutXGRzFSLWzg5k+sWZM2fw++LnZl07bP7OnTsIy2B+7IPFk8hmEM+x4/To0aOIgVQnNowHtgFzwlv0jXH3kfc7pZG2BKfr7+9nX661s9vcVU3VS3p+49WRXjzUV6vSDLQ/PkuUlh5Z93CfIPzp6+tLpVJWTgO8cg412ICQDa0qhIf918zNAXwGr8Iy4HhTU1NIbjgJAIkUvA7tr5rswg8skuHy/KEBHAtl3zprb/iN3CsaQou/OLcXL148e/YMqQ/OFtLLskbVQWHZRs/t3SA8uARuaoAUClKK9gVXjatDIMkCAXzv9PQ0nKSjowO6oi+Lovr6je1+dbzuiYhNpcEWOWGDHxRtOmybC4HDEqAilm1peAnOxeUE8Qz0Rl9YFsaDN7L/jRvnFJLxO2MUy87GQHbnroOuA0i72lhZxlRwi3D+OHlEhJBnFRGWHZGcfYLAYXBwkOLhHAa3NIvkSDui+4cPH/7mN79pampC+4tojksPdHZ24hnOaobYcEMR1l5fu3btxo0bOJjj55bbIFD+uI4eGaEZfJjjtGoXOGNLU0agaAtwYjhtJGFffvkljvzJT36ir83KT1MRLiz++vXr7LJDtve///u/+AuhgrTgNnI8FrJ0xgZiwxV81TCAa4Ro3OTYzvI/r6sWSob/r8bn0SaqNIKLE7J9V2s+qePVhn58Cb4Dg4HZcGFZr6/L/zxdz1ANQfElI5FyvTTXDzeuujTWiKYJIR0alqWlJTWHuhLcQSRnn0BF4DAxt+U1nfLA5KC6urq9vR1GwIgDr87MzMzOzrIAFM4zMTGBZyAwXNkMId6JEyeMpDiokgHXtAw5B04DJ6DGQg34FmhMT08PNOPbb78dGxvDwbgKvBGnapwej1cFEVCps2fPQtUgrsh4cE/wObhY3EN8CK4XGgw/4cHGZjk+5+9/Q0RvKgfjB3W1MZ/3qsdc4BwmlMlk9LDJ9Vv2hO62TmP26j3b1Sv1tj623ylEe4J9j5ubm7hL3ELFCq71KITSSU7ZL1XH/1fX7YOBFZLTzz//HA0lmkWuanPq1Cmf1tDaGXZx6jVnX8/awNngLa9eveLObJxNTb3BJ3N8AvE+21/X8YnCcf4iOAdWJ/ssi0klwAG4HLXqO+RncnISb9F7P9RX6IkgNAZSPTIygpvwl3/5l7hYyDCVW2VFzijSp/fc/6JEbyoN/QfSwzW9HXf+ssbvyLFDtbWH5UhBiofr8Iy/fhhvKQ3se3z79i1HyNTzZfeIA5rlOIMOS7Mho/cJZj09Pf369WsE8px7j9gBAbt+jI7+dqercNkY9mKlUikIDz52YWFhfHz89u3baLKvXr0KpUHeo+oAA7ESQ7RcPRPKCv1jD7tzardxUaxRRmaD4+H/jx8/xgOcv+uH69/OgU3cQ2gPj7d2zrbzuaWu559nuiOUHv+eHOfPGtOGRZ0ttf6Au6Sz3MDaKQCF+Ivz07yuxSsZMq7IVaIKPMl84FgOKzwryi8OqOQo8rFU7q+H8B8PIAZQAhZuehmT88PVS1l7aX01DE7dgucg10Gb+/DhQ/Yv8Sv0rT9LA3SOe2yonQQtt3aBD3AYVzLFrZiwwV3iS/5BHxMaLsTr2sS4fq+Bl7BVlHcJ+eMaZ/gYkuqo8Hp7gTjbBH10x+gj2VV1jJSoGCdsAOfihgucTl7U79oTB11yfIIadQBLNq3cSnn8a2w34PPhBmpCvqVtLMbZzlxvfCuH6/rngdir0VOnYPBo2KhPrEeJ4tAUN0bL59t1Afb6ljw/YR/vFUrJXg01z7CjBLGFT6q9a6OhcDX10nRtZXcuw1E5HHTJ2ZWYvV3N/Pw8F7Vk0TDrnvf9mcr+oDEzMzMvX75kHUFLS0t7ezunSaqVmoqEa/zI5Zm5/v+uF4gDOEsU4P5w8XYrPwGgP+hRqiDkTyxX1eY6JU6w7E4IjjojLpQsJxyoAcnp6emRkZHW1taOjg6oDnc73p8e6PkNJ+c/efLkP//zP+fm5vD5165dO3/+fFNTE7d+cu0ILlCH/N/Ozdm6u7vVhh9eSVXWnlfE1aPB8PDw8+fPcfJc5FTf2NS1RXhnY3xgpYVjQsWiptarsRyj80psics/opHJZDJq2bdKuEUiObuD/GNsbOzUqVMnTpzgVOcCfy09uudOUMeOHUun02fOnFFbzjiH043u42KAFAeZCssHvMZy1CXEckt/4l9cwgcffMCqB7VQgtfZMpeC3OLI0o9XCRGAc0XVCpv6SzKex8uHJCcSCS5vWFEyLJLjiWroFxcX5+fnkXxwx2i1jcc+PlOJjdIPTkxpaWlJpVLqVWMxRGunShUPFkpA82pra/Vv97kcnirEmNttqTPXR0r14y1b2ACcAccz968QZxDCAtpTSg4XyzBeFXMinELuvEXlvT8iOZ7E7AXHlpaWEEkhS1WrB2ZzU6D30VY6a6aTySTXvLHc1MXZt0b2HbYYI/bGJ2zbcFlc1+Ico/BG/YtcjZfgs4QzPwppPuemcTeEfMZgBcGAnbf6QI7IjBPeJdYl6c+X1+lEclxQjSly0pmZGVg2shA2qaSQ30x/LwyC69GqdEEdU2yD8CrP4/Y8e83h1LKe2RxeFXHcThFfwQk9+zt54YCjZsNIsOIPd1A0xk3Li0iOH1wRAO1ve3u7cxRn37t0KL3Rx0tivtMbjRa88A1CfE7M+YxxMuqEXU/VKB83Rizn5+cnJiaQRTU3N+9pvRNBUKiwRrdDwQkLSlW1jmpzyijVIjl+IMuZmprCg7a2NmN7jAArx/w76Io0NcFrKqU+DLOnazS67Nj9aMgSUqg3b96Mjo4mk8l0Oq0mHkmrIeyVUo5xhhdOuN7e3t7a2uLMa6vc/dgiOe7wt+GK+k1NTalUSu9Ys/YyHcyJylHUG30+wfUrAjEaZ0Ovusi5TZzzBHzGkNRhLP5mQZqRx6ysrLx8+XJkZOSTTz7p7+83drCWtkPIh2xudnbW3n+s3KdTucCnuBjVpo3q+i7vWYnk+LGxsTE3N9fc3NzS0sLaXyOWtwoew98rRW2aVdOvl+RlHYvOub7R0jrWZmdnnzx5grunqglY5odQCy8hZTxy5AhU3HV5BUHwgTbGeTkMbsrehlYy8XgcDRc8cX19nRtQlR3xeT8QGiAwR3uaTCYRIzj1xtq7fuxVqJwDPDFtL5k9fbXXOThFxSgBcNYF+V/1xMTEb3/729evX8PWLbs/DQ/QRjQ0NPT19Z09ezadTnMBqKzHAmuC4APXiBLJ2ZVqG7RjxpLbZTwlkRw/VE+xahZ3jfd3RaUp+85XCjGamNtSifses9Hfrn8sTHxhYQEJIh7wJY5eIstBcqNSKOlME/aK15QvnbK3qpWDM8At+50RyfFDlcT4tLP7/th9vDGoIZx9f46hwV5wNx0IzNraWsye3sSd36A3ra2tMh1HKATXVFvSZVc44YHd2uU+l/9DJOf/42WsqueHow7O3qd9f2O5HGPfGunsW4s5dkRVatTb2/vXf/3XL1++fPv2LRf9vHfv3rFjxz777DPOcEomk5YUDgh7J88yFsGyb0VtbW0ikVhdXUXMV+7T+T9EclxQvU9KcpxTIw9OK5m/Y6vmIGnT3NzMbapfv349NDTU3t5+5coVdXDlhF1CiKBXsrQym1uPvNwnVbk0NDTU19cj5lteXq6QG3Vo38uFRQmvH8NZmqzml0QymHLt8XO9Oc4acfVedTwirI6ODgZZll3+x9V01DGq1ZBcR8gHZZwsH+DOVeoZFSCKLRHcB+hNXV0dIr8KkpwHDx5cuHCh3KdRoejNqNEcyxAl8RIk3BzkN9xqGkbPej/uO7fv4nJBsHKWA8lRZSmCFzU2a2trmUym3OfyfxxiGavgSkzbCYobd6qXjDLiKKFqBPI5Uv/XuD/cZQ5iU1VVBfnBnTQm7jlTJUHwQfc4zjJWHWtiSwa8CdwfZHNzU21hUHZkLMcFZdkwa07ZRVvJqKrcp1YK8pccy219a/W8Emy1TqhrTBrbuVi1IPig7IQ9tGpEULrUXEHzhRu1tbXF6QqVgEiOOzRr/GCJRAIPkJa+Z+Ms3IoSymnzHJVVU1Mttymrlm9lkSDsD72iJ5tbgp1j0mJpOrxLaLUQMVdOD6RIjgvKcOPxeEdHh2VPp8cvx70yox1GOWeJ+lyvq9iof2HlXEwQf63cIiXODxFZEvaE3gmhemtZmSJWpMO7oRfplPuM/j+H1LbBghNuyYxfa3Fxsa2tjU8eENXJ00D1yaFGcsPlQdEWqOV5vGrNpUtE2Ac0G5qZ2qu3QhrWyqHSbsihc+fOlfscKpesvVQtl63Vl7ks71ntjzyTCXXYrsuK6K/qpX0qCFXDOfpLxicYKiUIu2IELiqUcS3xF5RnGQ/Kda8OyaQcH5DlJJPJ5eXlhYWFyhl/Kx761Nd9WKQhKmoXA4afRsmfIBQIt7yEgW1sbMA9aWASuxio8hw9QCzjXZKxHD/q6ur6+voePXo0MjKCB+3t7Xw+jLWY+TT3qndiT/JgJDEq2GRbgMdbW1v4QOi3MZajnMHamSft8cqEg4UqTovH44cPH85kMouLi5QctcOIBDcKjuWw79HyWNi3lIjkuKMmM6ZSKTyemprSJzCpTqeIWTa7xXFR+9siWo+eaOVKciA2aB1cU2qvMmtB8AFm09jYuLa2trCwADOD6SKmqa+vl0THwAjmyn5zRHI8ydpLOSHRwV9YtpIc45eLkupkteVnrLzXjdbRHR5Ks76+zp3ZKDnG5+xp3EgQdGA2CAdhYNPT05w2l0wmVT/EAUfXGK5HF8stwlv2QFkkxxP1w3DJlpWVFeTveMwlW/ZU1lXJ6KKiT8fZVVO9bFc9D6XBTYPSoF3gHuw+J1B2TxDCBaylo6Mjk8ncu3dvZmampqYmnU7n88aDYGlZbYGumL0CCFSHcxXUfKZynZtIzu40Nzd3dXXNzc09f/58YGDA2B401BgX4qzf99Eby1uW+C/3VIVCQ3KqbLzuW2Tup1AyYGMtLS2zNiMjI/X19cvLy+U+qQpCD4vj8TiywLW1Nc6TK++JieR4on4z6M3GxsadO3cQTPX29tbW1qpla8t9joVijNjrQuJTvqy6woyxGb1C2rKzHFg5a4riNv6nIQh5QjNDEIPkBr65uroKM0Nk8+7dO73yxXVcR19zuuQnXnR051XVp2iy8O/S0lJdXR23qiojIjmeqB8PWQ4C9i+//HJqagqJPGIrWDnXvyn3OZYN2DG70XFDaNMwZfi/LkK4S4uLi3R7vJRIJCLp5EIZQRzT0NDQ2NiILAchDjKepqamKPVDFA6aKdyflZUVRMy4VyI5lYsa3jh06BB+Jxj3sg2CBbSzMHHGDmExbtcSZNeT1/Mb164zFlIjtIQMv3z5srq6+vjx42fPnu3p6dFTGdwlaBIOZruACMv4Xj0a9ToZQVBkHXuIwPaOHj2KgAY2hhQH1ojUBy2sOp4P9HIYFfurouGSX0cRcV4OJIdR8sTERGtra54jXsVDJCcvYNC9vb348ZDoIF6AcbOHrdzntQdcexKMngfn/G1Xh4zlVriC7iIFhJMj4xkeHsbNgXF3d3dDXfCx0OY3b94gQWxvbz927Bhe8jm3gq5NOBjooQkfwzFPnjx55MgRSMirV6+GhoY6OjqU5ChcI6cDUk6NiBlOihTn9evXcMlyn45Ijje6daJ5HRgYgH2/ffsWwTsyd4TtXV1dVqgM1z+nsXL1lK4v6XVlfD6RSJw/fx4Oj7cgunz69Onc3BzU5Re/+IWSHNyutbU1HInwCpIT89inYK+l2MLBxGk/cMn+/n6mLCMjI4h7Ll686Hyjc7pxtE1O12Z20qDJmp+f5/685UUkxxO9gcZjLlvLGY584DwsjDglM08/5IxR1l9ub2+zy5HGbdnqhQOQ4nD/afWxzg+P6kCuUGxoOYdsuIAssm2j7MWwOmVs0bY6V4/Oc0eSYiOSky9cBoZlxMb8lfDarrMbzVhBwPV4/ZJ5TE1NDZJ33Jbq6mpoD3IaKM3W1lZVVRWeNCaBuuY6IUoWhXLhLMeycvv+4S+Mrba2FsLjVeuvMvXIW1ol53AiOXmBHy+dTqMZffTo0evXr2HZp06dKvdJ7R891tP/5ZY2XPaGaYqPc+JgyAwXyGloaOju7n748CFuzq9//et4PA4RmpycxAFra2tIffAgkUjoUi21A0KBqFJpmCJMq6enB1kOrG5oaOjo0aOIfvRVxfR3WZXaHBeO8+o4FRR/cXM4G7S8iOTsTja33lpTUxMe42dDJIWWFD8hngyp7bomZ9AbODC3VsMDn0vj27llqmWvf9rS0oLbsrm5+fTp07GxsUwm09fXB2HGXers7IQm+XxvtFsBoXiwY40VaJAcmO6LFy8QGh45ckTfCUwZ2AG0NKoy7g87Hsp9OiI5ewHBAjcJZUXm+Pg4GlM0u6GL0L3K0nCBcFQux5nPLGXqB/8iooTGIP9rbW1FonPz5k1Emj/96U85O08VTx8obxeKgdExq7yPvvntt98uLCzobatxpF5EUPqTLzauValwavggwkF1W8o4HCCSswfQCiN6qq+vxwP8fqOjowjeOcMxGubLcgAuxJnnFWVzG4Ba9ohOV1cXPmFkZOTu3btICnGvXNcpMIjMDRTKgppqk0wmkXCzVBKhvdM3Iyw2rqi+R1VhUfaxZ5GcPYBfDpKDYAq/2YMHD2DWCORTqVS5zyswuKQCt1bb0xuVJ+PtyPyuX7++vLyMB7hFMHR4PrTZP206mJ0ewj5wtRO2pDA/uOT4+PjQ0BAM7+zZs5ZDYLwq9aMKL5Pel0+febERydmFmLa0PidVcRIAGuWpqSl9q9CQtpi673HL7ay9/bZRWeD/CdbOatTW1tYTJ07gLuEW4aOQ7kCqrd1ujuQ6wj7QzQbWOzAwAJP76quv8BeP0byW9/QqBNwZ1lNw2cM8N4MuhkuK5OyOCovwOyFgV79WJpOh5Ohll+GKngx70ivW9mpq+oXDz9vb26E309PTuEWx3F4dXhyEqRJC8VD2A99Ebj1nMzY2NjMzg+iHUZS1c93+g2ZpcEmW8CwvL0N74vF4nuv9BK46IjmeKKUxnuSDmpqa2tpaqM7q6irXBvf5YSqnMTX6so2z4kZqsEXohGGRRirj7B/XH+CGpFIpODw8f2NjAzeKkye85uJIciPsA6cZU1Ta2tp+8pOfzM7O/uEPf/jggw+QcHOmTuW4YbHJOhajg0siCsT9wW2pr6/Hv/mMchXDMUVydsEwU/UvIgWoDppmSA5nBniNTIaoPeV0V3YbGtPudn2vPhgD6eIWD0wEgdcnSGeaUDhGC1tXV3fhwoVvvvnm8ePHPT09kJwDojQ+cI0ursab/0htMTJCkRxPOIFZ7/TUe8+4BgHb6BCVwbgmbfp1eRWS8hmfpMTYwZpJEnuNvUzWmCIuCHvCWUFg5YIYRDloWOmefJWxlHUwohx9Qy/lkrghiAWN/YS8nLp4jimSswteyThSHARTa2trS0tLSFRLf2KB4LQz9hCyH8x4Kf+PxYdw2HZjY2N9fV3PcryyRkEICphfIpFgwTQ8dH5+HvaM1hZh/oE1NmQ5aKagOplMxvBuVw0unmOK5HiiIgV19/XooLW1tb29fXZ2Fr8lHvgUxlSylRuJ82Eb2CWkwnUsxyfR1rMiujceLC4uwueRy+vlA877eTBHdIXAobfChjs7OxcWFmZmZuChd+/ehUm3tbWdOXOG5aaM7iO5Xw5R16iaL6hvV1fX2NjY1NQUokAepndp6KqTzU3xLsa5ieR44t8ONjU1pVKp+/fvw5pd10sPBc7ygerq6q2tLSMv0R/kUzPNbEn1aWTtVYLUNx6oWRFCiWHdGqyL+8cPDw8/fPgQTnr06NF0Os0dNKyDF+Ug7cPlv3nzZmJigpJTrvsgkuOJPibpFHyk7TBfRPH6cFwst0i4FRJrNq6OC97AUdV8I6Nmz+uGuIZLEDAWxuABch2ojj7uJaojBI5uXQgKEdqPj48jrodL1tTUjIyMxOx95Zni5Dk3JYw4x2hx+axYm5+fh4MbxxsDP0V1TJEcT9TPprek6kluroxmFI0pJce18rjCxyqNc4Pk4LpolKorLJZbRc31LfoxxqtVVVXw+SobCDN379aPd/awCUKB6K0t7Lm/v5+l/3Nzc1988cWFCxd++tOflnf6fVEx2isdRJO4D6rLAT4esxeZ5qsluyEiOZ54xePqGQQOiBq4CGb5TrMgnGM5XLEUqbeR3Oz6Uc5jYOLIBaHH+MylpaXl5WUokH685DpCkVDO29vb29XVBVe9d+/eV1999ezZs5MnT3Z0dOCZcp9jcXFVndraWoR9aK9mZmY2NzdxExobG0scFovkeGKMp1ma2NCgoTdoQ5ENIIRXGxmoNtSnnrhyMJIMSA4CQO6u6NV15vwQI7BSb4TSwKBxf/CZi4uLUJ3Ozk4r19tezMsSos+uwQq9lUk2Ep1jx4794he/eP78+a9+9SskOoODg+qwkpxviTDuidHDlkql+vr6VlZWuAYdpBdBodGNUWxEcvLFWeaLdrOpqQlNKkN4fX+OkKL2yylkz1q97xH3B/8ikZ+bm1tYWFAHSHIjlAZVw9Lc3Hz58mWY4t27dyE8iUSivb0dIaPXYG30wDVCchBNvn79+tWrV1l70cj+/n6rtEUEIjmeqJ/Bq5QQ/7a1teGZ+fl5GLRrMUylmbJxhiovieWWm2XHmnONNR9zNK7UkBx85rwNMh79e/V5oAetfEgonDw7e/UR2fr6+g8++AB2+PXXX0N1fv7zn588eVJpUpTwGtFpbW2F3z158mR4eJjNV+mdTiRnd7z6OmGsCJQ2NzcXbJzHVJre6LiamlpjLf/9cnzg7jscqkUWuLq66nMylXyvhLCjKqfR5uLBzMwMIv2nT5/iAaKijo4OxItWtCYmO0egLdslobt4Hq0WHiPjgVcy1ZOOtfJjFJ5Zbusus056cnISTap63qumy+ulUuJzAnRLY/MC5zFG/Z5RXqmO4WgNlwXivt164bXl0eksCIGg1/5YWkwDs2xubv7xj3+MLOfXv/41JKerq+ujjz6i5LByeldTrBBf3hWvQLmmpgbCww285+fnOZnBGKgu3tWJ5OwN41fhY2ORWv1V/Y1lOWEdn1rnPE/PMEeneOjVEz9o+AjYfq5EEHwxQiLdJSEq3JgZYeLCwgLERskMGl8rj0ljleDL/vh0G6hubXae89qNoidFMTxUJGf/OAd7+LxzjKQS8PcT3Ua95MFyWy7Q6yuy2hoEPvVpThWsnDsmhBcf11P9xhAbPMBh6+vrnKTC6sq9WmBl2q2P6rBKiPOyuf4p1+uKuc1bCLwRE8nZBb12QH+S7SnyU2Spa2trmUwmu3Nhogo0Qa8ndZ9Re576REk+X6Gn54gl6+rqkLMjluQOuK7q4to7JwiF4DRsS7O3w4cPHzly5LPPPvv6669///vfZ+2Vp2GfjY2NV65cYY+Tihr1TwipleqOCQeH1vb29uImoAV7/vw5/tbW1lo7Fz8snkuK5OyO102P2YvlQXLWbXy6m0IEJce5knSe6MYNm4Yp4/5AdaBhu5YkhPSOCRWLEaGrx9xRHiBSvHPnztjY2JoNF2Hr6+uD6Ua1pAUO3t7ezkRnfHx8aGioqampp6dHHeB6xwJEJGcXDNlXv4HaDwa/HHchU8cbO8dUrAIZ/WCW1s/rHH2J5ZaPc40f9WPUA1asAa7RoGdO+pbA+u0ShAAxjMrZAwF1+bu/+7vPP//8q6++2tjYgPbgmA8//PDSpUuqh00PJfXaGa9vqQRcR2rpdPibSqWQz+ECJyYmnj17xqk5xMe7g0IkZ3f8bz13PcraKxcZNf6VHCX5nJu/AOgFFPl/vqFhlXxnhIMAzRgB/uDg4JMnT1ioCf9F3vPy5UtESL29vW1tbVxSxAp514UOLqG2tlZ1QuCZFZtEIsGR2mKfgEjOHnDWpFl2LI9fjsbKiN7SkpuKqiBwxYjaVIevz9iPtfMO6O/V/+X4DZyZy57+yEY/UmWQAV6OIPhjVPfAeZHrXL58GVaK2P/IkSMLCwuPHj1ConPjxg0kBCxjs3Yz1ErTJH0Q2th+V1X0QHGPHj2KCx8dHYXE1tXVGUPXxVAgkZzd8ZKNWG7GPiwVdglLRUwEC3YGCxXYLxxzrDrDZ2B/rIzwf7uPlCpj3dzc5M4OXEBQLaRY+TIsRBJXq4O3ptPpCxcu4AFsdWZmBh597ty5jY2NmzdvoiHu7u7u6Ohweor+IZWmN9ZOB1cuqUqE+KC9vf38+fNv375Fntfc3KyvuuvVi1g4Ijl54RPOw0BbWloQ0c/NzdXX1zNpVa9W8iiFXofDqAduBpHgZDGjstnpVLvaIlIcfBr0Bh+LtF1fu7d4MZQg+OP05dbW1rNnzyJefPPmDRpfJD2ffvrprVu3vv76azh1JpOpqqriLs6HbNRcFv0DK9DNvQLlbG65KV44JOf58+dQ2c7OTsPBi6E6Ijm7sOsdp+TANBEfIQ13HlA5DaszvTC8ZX5+fmJiAg7Gjl39Lf5RnvNbgCqMVgM5epGCcT6S+ghFIraz4lmHHeDc1Ymlp/gXcdLa2tr777+P8HF0dPS777578eIFbBhic/ny5dOnT6v3Gh9VgQbsGiurv7iixsZGhJhq0y+vNwaISE6h4GdrampaXFyE6qhNxSuQXW0ITjU1NfXq1SvoTVdXl9q7aR9fpJIY2DEMmvOcXU8gW8xd1gXBmZc7hQF6wzKBZDIJy4fRQmPOnDlz5MgRPPnw4cORkZGVlRVoEjwd6Q5CTJWyO9OC4l/THvDJwPgSmi9cEUQXF7i8vIzrYiVF8bxSJMcTPQP1OQy/UENDA/7iN6vkvdr8i9AAi0SRYl+9evX48eNqQrL+dtdoMeaxxSezHNbyxXKrrrmeUqU5qhAZdFv1r4gBCPl//OMfI625c+dOPB6/cuXKxYsXOzs7x8fHacNIev7rv/5rcHDw2LFjra2t8BFn4XVF4VPVrTy6t7cXV4drRFt3/vx5VS5RpAI2kZzd8Q9e8MNw4hh+NrV5cxhhl8LCwgIcCSK670XdlSkrCtl9RxBKBiwfmQ1ymomJCW7vhPC/r68PrTDnRz9+/BgJUHt7O5KhIo2uB0s+QohrhNa+evVqbm5O336+SKckkuNJnqOCqkn1yl4rKvxxHben80A7WT3JaZvsWMvHqbxuFD9T1UYr4al8RxUOJiyzhP1zsh2f3LDh/Ggrt3MuiwjKerJ5kY+j0d85cVsfW83zK/bavonkFAoXpo3ZiwMaQ3CKSm5kaTGLi4ujo6PIclKpVDKZNGbAEZ9LMLrdqGG4IfPz8xycbLCRQjWhMlF9TfF4HPaPqB/aA+vFY86CYMB07ty51tZWvPTkyZO3b98iJUK6wzWiyn0F+6epqWllZeX58+ccfN3r2/caVYvkFAqa1EQiwamgatkbRaUVSRsZiWr9Z2dn7969C5E4duxYW1sbUxw1QuPVHUxPc5ZT8y2wY7hl1t5/vs3GqIIThEpARUIMH2Go0BK48/Dw8IkTJ6A3iMNo/3gwPT39pz/96enTp5zH09nZ6fpRZbmQPaG8GxeIf7/88ks4LFSW1aq6y+fT05O/R4vkFAruNZdj0petNMp/y3d27qiKFHWSSESWl5fhbKdOnaIJuuY3hvaowgHXb4HTzszM4La0tLTAMxFMKcELkWcKkYeRk/IFeMH58+fv3bt3584dPIY7qKAKkSWyHOQ60CS8iyM66nMquTPDC55/TU3N6dOnX716dfPmTTy4ePGilVsuMvBvFMkpCBXRcwhE/UJOyam0uF5XR5w2fAmSAEfq7e1FoKeExHkVrqpjOS4QnwkZW1hY2NjYqK2tbW5uhutW5q0QBL2yv76+/uTJk48ePRofH0f2393dra9idfjwYaQ+luZBhmKFCHXOcP+zZ8/iQr744gtcLFQHl8nVqgIfshLJCQamolzzX2lPPpvalgy9K0zPM+g5yEL+4i/+gnPiLLdM2chLfGpPWVvJtAmsr6/DdqFnyWTSksxGqDwMd4jZCz7BI+bm5rjWcl9fH+IwHqxPBmC4ZoVZb7K5RaZTqRQuGXILh339+jXD6I6ODiRAwfqsSE4wsN4DYoMfDH/Z28aXKiTdNkZldFGJ2ZPglCTouchez5zvwk2YnJyk0uAxPhmmjFsU6lFWIaq4mjoyfoRNIyMj+Iu2WE/9lcx4pf7hQjUFra2tSOA2Nja+//57OC98trGxUV+nKhBEcoKBK4HDFhcXF7mdLQd4VEPPw8polyqCUzO8jIzH2tkHaCiTT1rjBDdhaGgIGnPhwoXNzc22trZ4PK6/Pbz+KUQPp23jGY7W3Lx5882bNx9//LHl2NhJ5TqWNuwRxnTHyrl5Q0PD9evXHz58+ODBg5WVlXQ6zdV9nH3pVgFNmUhOMBw6dAjhAMyOaycnEgn8fnypogq0dHUxzipPG/K/Fn7I1NQUAiXEhqdOneLdUP0SglDhZHMrwbTYLC8vT0xMcBtG/Au/dq3eDC+qhxBO2tXVNTo6mrFBere0tIR4Mdg0TiQnGLixK36V9fV1mCY3bVOvVkJQ78xdYt7LHRrvsvLwK34mDBeXD8l58eJFKpXq6elRDuwcBzJSwFDHiUJ4MQZyrJxloglGmA+9GbX50Y9+dObMGef0smgUxbBGHFeB0JmLj8Tj8cXFxYWFhWQyyQYtkEJTkZxgiOXWEKsEdQkQfbDU8lAsK+euXGiA6oIo6d27d5zfow/heOV8FZULCgcKH9tTZUFZe89Q1+5lpVUh7TF2znPY3t7e2trCX31bRZ8OEq8nXRHJCZhQ2NyeohXDmPzfxdpouGgikUDaxznbXuNAgQRNglA4Rqaiyju5QU42t7yvkaDrnxCZgAkawzEC+C83u9K3biOFqI5ITjAwumfFGqIDfbS8ovByLcvhM7Gdc0WVszmf0T9zZWXlz3/+84sXL3p7e9PpNMtdcFsYK+nVpcW8SkHYJ7rNo809c+ZMdXX1rVu3pqen0fLCqvUj1ePwmrRTJDo6Oq5duxazF6x69OjRzMzMz372M8vR4bHr53ghkhMMSLoZ1CPGR04aeDF7WcjfkVgFh4BofHz8wYMHCI4uXrzY3d3NtRH12WSRCQaFqKJGJWG9LS0tmUyGfn348OH5+fmlpaXa2lp2skVjFMcIIpuamljvMzk5efv2bTj11NQUdAiXHIiyiuQEA34P/EgI5xHmI8tBQFSZkuNapbYPn3EWR+Dv8+fPoTcIiyA2g4ODMFPnHKDKvC2CQIw+ZPyL9vf06dMwaUjO3Nzc119/ffnyZS4KZYVfb5x9FVxxABfLVRjgzt9+++3777+Px4F8o0hOMOAXgmmurq5CcpDlNDQ0RGDao38lm/EqrhqS8/LlSyjNwMBAe3s77kkEboJwMFFaAr8+ceIEKwhu3bo1MTHR39/P1ZvCrjeuqJIBXDiU5rEN4mlcdSCL34jkBENVVRXSbS7xsrm52dzcbEyrDF0O7jr5wLX/moYIuX316tXi4uJf/dVfISrc9w5vglAWdGPWY3+0tul0GvET/Pqbb76ZsWlra4PLh9rIY9qavGqugu7guEDIzPT09Oeff444cm1tDU1c4X1rIjnBALusq6vb3t6en5+HaaZSKT7vHHWPEspSJycnh4eH19fXceHwz2QymfXduU4QKgR9cpizXNjKLRVv2T5+/PjxjY0NRP2ZTOb69ev6bLPw4vRQvUygtbX16NGjNTU1c3NznKzjVB2j1MgfkZxC4d1n1yeyb/wwEB5YpDGMEfaCYNcz5xArHrx+/frevXswx97eXtyHkp+dIASAV6PJkktY+6lTpyA///Ef/zE7O3vmzJmWlhYrtK7t2u9ijLni36amJhawra6uIpRkLa6RIam3SJF0icjaS5ojEIBpLi8vb21tIQnlS9EoC3bN1fAkV87Gk1xu4OrVq2fPnk0kEupgSXGECkcXjJi2Uqea4MnDsrlVyDo7O/v6+hBTPnnypL+/v6Ojwwqh3igMndAXX+AziCDff/99TlHislXGkIH+xnwQyQkG/B7Q/6y9aD/nT6mRc8Omy3mW+8LVnTgle2lpCZeJAHB+fh4XnkqlkOWoeXMhjf6Eg4aPb+rBIg9obGwcHBwcGRl59uwZvB42H+oRHX84IZTDBKrbxpnN7Kn/XCQnGDgvx7ILt9AWb9vwJdcfKUR4nTmu9OXLlxAbOB6CvnQ63dzcTKWh3LpGQ4JQaThnOKpSAv0BvZjzQ/H497//fTKZXF5eRh4Q+D5mJcPwbhUsGmUFlmMzxn3H0CI5AcD7rqZK/ZCj3OdVXJjlzMzMHD58GPoKx1PLRTsnN5TpHAUhX1xLNPV/6dpcD6ahoWHVBpYf4XCqGPGiSE5gOLuDLccKmFFqfDlrDEEflAZ+CN/j0I5B2JM84YBgFEkb8wHUMVQd9mEgyoQLhL0+SL9wy7GiduBfJ5ITANnc5rV6sYAaWucx0WtzcYGzs7NjY2MsYmlvb1eFA4oweqBwMPFvZI0RHeT0AwMDcPmnT5+eOHGCpWshtXZn+VlRL0QkJzC4UISV+9m2trbUS1l7YX8rJEbpn5Cp53GBr1+//u6772pqak6ePHn8+HGuAsIeRdUPHj2tFSJJzG2JW91h9Rk80Jhr167dv3//z3/+c21trZKckFq76+CNcYCl7VHirJDOH5GcwIjtxHJERqHQG2u3km5lapAcZDnj4+OQHAR6KstxrdkXhArHf56KcSRsPp1OP378+O3bt4uLiz4Hh4X8k7wCXVskJzBUEMRtnVTtVojyG4W/PfFKNzc3M5nMysoKJ8ohxWH5QNiLwgXBFSPSj8fjdXV1XOtzYmICiY5aVFDM3geRnADwsbAwGp9rvBPTJsdxUs7a2tp7771Xk4MrYVgiNkLUUbbd29t76dKlV69eLS0t/fznP29ubmZ8yVLjsp5j5SKSExgqxWGWE70VxmK5lZSy9tY46+vrVVVVCPQgNpAcTksShINDZ2cnYq/h4WFkOVeuXKmvr0ccVmVT7lOrXERyAoNFa4cOHeLj7e1ttQRZuKIe1z5AvZISlwPJ2dzcpOQcPnw47KvqCkI+6H1rIJFIdHV1IblZWFgYHR1FEAanwDPpdNpyLLuu3hiipqAYiOQECbejZq7DBQgi1hBnHSsyqdyujGclCOWitrb21KlTeADJef78OR3BuYemKI1CJCdIKDnsW+PUSL2wMqToARr/5WUCXODW1hYX2S33aQpCcTEqOZVTX7p0qb6+/pe//OXw8DDynlQqNTg4yFhTH93Up4rr08MPGiI5QaLH+5EZy8lq+y/ozqNeLduZCUL5UHJSbZPJZLhXFmJNfSxHHMRAJCd4omdkhna6xnrOlwQhSnjZNkdt6+rqmpqakOUg6IT84F+vt4Rrll7giOQEiRrbUNlA2BMd18zGsrsQVW+1sSCVgdRMC5HBmKLPfw8dOtTS0nLu3Ln29nbkNysrK7/97W8//PBD/KsXeYojEJGcwKBVId6JxhCOwukwqhacS8kdhGWzBUHhnH/W0NBw5syZY8eOIQ67d+/e06dPu7u7oUN0E/29YY9BC0ckJwBoRiwZ2NjYYKLNAXZLm65shSqbdk4F1f+Fa6nrxQMKj2vd2gF3MCFKGOUAKqw8fPjwkSNH+Hh2dnZhYeHly5dw/4GBgXg8rpYkcK7YVp7LKCsiOYEBw0ITvLW1RcmBFYa6QnpXfzD6D0OkpoJQOEauo5ZR7+vrW1tbg+QgGuvs7ORmwQdTXVwRyQkAmh3FRtVGI8aB5IS3INJrkFMXmPdyuPYiHvBhUiHa6EtAWZqd9/b21tbWDg0Nff/99+fOnauvr6+qqnLtnS7jyZcRkZwAiOV2K2AGzbUG1N5N4cW/3mbX8RsJ7oSDBm2+qalpYGAAiQ6EB08ODg5aUkeTQyQnABjCUHK4wBonS5b7vApC6Y0zWVEhG+ce7VquJgjRw1VC1L9XrlxJJpNffvklDjt16pRaB6v051lphLtZrBxYqGbl9qZVi62FEd2XfBIdpTcSvgmCgolOS0tLW1sb2oGVlZXp6WlubWBFYuJEgYS1Waw0uPQLLIkTj8NeO7Arqk5arZxd7jMShIpARWnIcnp6ejY3N58/f27ZC6/pxxxYlxHJCYbt7e21tTU8qK6uRhMMydEXiQlXkbRz2oGz/AE5HNf5iMfj+KundDLxTRAse7LORx999PDhw2+++QYBaGdnp6UtKn9gVUckJxj0jjWvGSqRgQp6SCPa1ysIewWNQFVVVTqdHh4eHh8fd92s+mCqjkhOoag8QF9xWeUEKtgPRX6jozuDvt+Pujrjr1EtegB9SRAUMXuTRoSh3MFEdQNwzY6DPKIjkhMMMK+trS1uzIy/HCqMKnQVOg9XuwmdoApCsYnZezbW1dU1Nzdvbm5OTU1BftAy4F88z06RA4hITjBAb9bX12FJDQ0NMC8Ij9coSBjRwzF9mTVdciJwmYIQIOz5SKVSfX19mUzm22+/RcuAfy9cuMD2QbIcYf9AclZXV9EK19fX65ITsYbY63JEcgSBGN3L0Jhz585Bb+7fv4+WYcAG7UO5T7NsiOQEA4wJksMsB/KTSCQiX5diTA5VT0b1egVhTzAOQwx64sSJBw8ejI+Pb29vNzU1zc7O1tXVcXWSAxioieQEg5Kc2tpaZjl83thaI7woIdGXHrDsER214IIlVQOCYKM7Alyju7v70qVL8BqIzbNnz/AAOlTG0ysjIjnBwI61xsbGZDKpZzlRbYLf2XCjNiJ10oKgMALNdDrNRUnm5+e///776urq/v7+qDYO/ojkBANkJpPJNDc3s2MNuY4x9zNEuY7rqRol0ZQcuFBVVZU+L+dg9hUIgoHuL3CKtrY2xKPxeHxoaOiPf/wjGgrO3jPah4OASE4wbG9vr6+vw4aQ3+Axopio2hBFZcMGYoPrPWxjHFDGMxSESqPGBg8gNpAfhGujo6Pt7e2ITa2QRKJBIZITDLChzc1NtLYQG878MiQnRFblc6rqoqA3a2trUBr4DP5yZTlLKx8w5sBGVYAFwQdl9mrgs66u7uLFixMTE/fv3z9//vzx48etUDUOhSOSEwxGlXBkWlivCjRVPuB81egrkKRHEJSbqAUYEaGq2aCRaS7yQSQnYFSJWmTMyKk6+n6Ixow2rvNhuc0eFYSDgzEg6sz1D6xTiOQEA9rZ7e1thDDxeHxrawuBTDRCe68UBzEaLrO6urq+vh5XjQfqpQPrS4KgcLo/n0kkEn19fVNTU0+ePOnt7VUvhWil+QIRyQkGJTkcywlRfdo+YPkAVAf62tDQoHYJEgTBBzjOoUOHWlpa4DXwoBkbPD5Q7iOSEwxcNRaNr9opJ9rzVOAw6+vrLB/QJedAxWuC4Irr+CWfZOPQ0dFx9uzZubm5W7duffjhh83NzV5Lzkev+kYkJxg4VYVrxyorifDIOVIcqI4qj472ytmCEBRUnVQqNTAwcPPmzampqdOnT1NyXHUlem2ISE4wcEFlJTn6RLDowXob0NjYiPyGu1GpagLjqqPdxygITlwzFf1xQ0NDX1/fV199NTk5OT8/393dzb4Blt5YkS40EMkJBi7gT+PgxqDRHkjfsqmurq6trUV655PlRPs+CMKuGLPT6BFwnJ6enkwmA9UZGRnp7e2FE+l7IUYVkZzA4OqW1s6lPCNpQLgoSg6SG3jO9va2Pv7p7H2WFEc4mKjU39JaA9UFcvr06ZqamhcvXkBp0uk04zbjLWU9/aIgklMQtAy0uTAaWIzabjbsSuNv8XgelwzJwfXG43Futas8KuzXLghBoa+/bjmW5Ojo6IAT3b17l93y+kvqb/S8SSSnUGArGxsbMA4ucFnu0wkAY58C12O2bZDY4ao5glXCExSEMKESF2OWNHynqakJr2YymbW1Na63Zjhd9FQnCk1keXn37h3MBX+rq6ujITn5pPOMyyA5uGQ+KMGJCUIYUfVETvGA+yDXQcw6OTmJx8lkUr2kEqOIqU4Umsjywl4m/FUzQA8CzgVvDs61C0JQsI4AD5DoQHisndN3LCmSFpzEchtiWjtXtDQ6Z0PaIrtGWD41oIoIj38Kwp5wXd9WOQgC1nfv3nEDN+erVmibDi9EcgoF0rK5uWnZPbPKaHRbiV6coi/rqTaidh4WsasWhH3jJRtQmvb29unp6cnJybq6utbW1hKfWOkRySkUSA6S4qy9q7lzrSQjTQ4dxpnr8z25tg18hjtSG/oqeiMICi93QItx8uRJvHrv3r14PH7ixAnLsRNKxBDJKRTkxSsrK/hbW1urLzWmDgh1F1M+KZq+f0FIL1MQysJ7772HzGZsbGxubm5paYlPcjMq3a2ihEhOoSDGX15exl9dcqydM43Ld3YB4yqf2RxRulJBKDbKZRKJxI9+9KONjQ2oDh5Ab5DxRHXdQpGcQoHYZDIZWInesRaZufdeU9KcFWuCIOwJ5Tg1NTU9PT349/vvv0d7gn+PHTvG1Quj51wiOYUCs1hfX8dfGEokAxOnZDLxV+UDanQneu4hCCUAWQ40ZnJy8vHjx8h12tra0uk0Qlgrct0klkhOIdAUKDkQG+TCqmJNDbBbuaEO5/bMYcGrGo1XBMnxn5AUyUJPQSgc1VUAdTl+/PjU1NSjR4+Wl5f7+/uvX79e7rMrFiI5hcIiaTS7UB1nkXQky7eooGr1Aa58Y/lO0BEEwRV4TXV1dUtLC/6u2KyuruKvFcUUxxLJKRy1+gAaX73lNYq4Qmc6rsvfKhigQWJx1dBanwVvQl2wJwhFhdEb1ypMJBK1tbV4HI/Hl2zwjNryMTKI5ASAYRNGr1qZTqpQ1EV5LUCgj+WU/OwEISLo7gP54WIEWW0Lg4ghklMsjMX8QxSqOMXSqypaYXl3AoTowgWh9CivYa6ztbXFzEaVq0Wse00kp1BgEIhK8EAfy7EivUoSMdb0ZLojAiMIe0IpSmtr65kzZ9CYxOPxqakp/B0YGIheL4JITqEoyYHe6EMaevda9HjPhtce+V23BaF4qD7qVCo1ODgIt1pdXf3uu+/wDNe/iRgiOcHgrEzTi9bC1SLveqo44JDN9vb2xsYGC/bCdY2CUCGo7oGGhoZqm/Hx8fn5+ahueyiSEyShG7bZN5QcpDiUnKqqKpEcQdgHKiqF2MTjcTzDSaBwq/X1dTxZ7hMMGJGcYNB3zbF2jviFelDHS0hYHg3J2bTBg9BdmiBUAnppaNZenR00NTXBv5DrIJiDDkVplFQkJwD0VQb0J9VKMOU7tWJBx9BrOst9RoIQEQ4fPtzR0ZHJZCYmJpDldHZ2lvuMgkQkp1D0pV9cq6JDrTquE1pjuZ3ZcOHvbHgHfD4hvHdAEEqA7ibIbI4cOTJu09DQIJIjmNBQjO2oncJTprMrCNfyB+6by/KB9fX1bRv9eP0TRGwEIR9UgSuyHMjMwsLCixcvIqY3lkhOIOgda0ZyE5lBdV1B8ReBGFL+zc1N7hWUTCa93hjSQSxBKAs//PDDe++919LSEo/H5+fnudhalBDJKRQVm7CvyVCdsp5aoegVEPoSA3CJ2traRCKxaoPn4SHONdlEbARhV5zlRewvYS8C4CJs5T3JABHJKRSftjXsfUpeKRqerLJBlrO1tYV/8dfnLaEezRKE0mC4CWQmm9uYqoxnFTgiOUXBf03MEGHsS6iWytY3L/BRpmgvwSAIhaB3h+gdCXQoow427C2JQiRn/yjL2NjYUGG+12GlPLFigyuK20xMTCwvL+Pqjhw5wpckoRGEvaK7jNIYbsGFhgUuVldXF5m+tdJJjs/KxGHEOWhhFEmTMBYRGPXQxkt8JplMNjY2Pnv27M2bN3AMjui4fpQUSQuCK65NonqyuroaLvbDDz/Mz8/DxRKJRDScSLKcPWO0wk1NTR9//HFDQ0NVVZV+jFNmKr/xdZ62V49ZfX19T08PHiwuLkJr+/r69E+wHOmOZD+CoLPrJIpUKnXjxg0oDdqWQ4cOOd9SOewpni6P5IQo5PdCXQIikY8++sjSOmGNA1yFp2Ix5n66wo0LO2x8PiHP5wXhwKKHaHxG9Zo027i+pZRnGDiS5QRGGPvQfHB2qTmfNA5wdhRE41YIQvEIXV9IgYjkCPshH0URvRGE/RHqtYD9EckJkogZh86u3YPh6j8UhMonkk4kkiMIgiCUCJEcQRAEoUSI5AiCIAglQiRHEARBKBEiOYIgCEKJEMkRBEEQSoRIjiAIglAiRHIEQRCEEiGSIwiCIJQIkRxBEAShRIjkCIIgCCVCJEcQBEEoESI5giAIQokQyREEQRBKhEiOIAiCUCJEcgRBEIQSIZIjCIIglAiRHEEQBKFEiOQIgiAIJUIkRxAEQSgRIjmCIAhCiRDJEQRBEEqESI4gCIJQIkRyBEEQhBIhkiMIgiCUCJEcQRAEoUSI5AiCIAglQiRHEARBKBEiOYIgCEKJEMkRBEEQSoRIjiAIglAiRHIEQRCEEiGSIwiCIJQIkRxBEAShRIjkCIIgCCXi/wFIaKkB/aJhbAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek6" align="bottom" width="285" height="194" border= "0">

 1. Pomocou palca a ukazováka napnite kožu okolo miesta vpichu. Rýchlo a úplne vpichnite ihlu (hlboká subkutánna injekcia) kolmo (90°) do kože bez toho, aby ste kožu v mieste vpichu stláčali alebo prehýbali.


moRN7tixo1u3buqqNP2gmsRtrCU9lmq8t22Bdler7BZOsX79+vPnz/fo0aO0tFQjLI4LWBjz5s2bjx07xpNt27YtKSm56aabZP+e/hRPh65pxFWrVgE6LVq0gFl4qgIhZhk7diyR2quvvjpt2jR135g+XSfFvX9qUHIVoai3KUeJF6j4K6S2Aoffehs0aNCwYcO9e/cSFxDz21ZnYpMMgcNDW/ydpsi1a9cWLlx45513aoBPIyzc/+STTw4dOrRu3bouXbqMHj1aGcP+b7nlFsUaySDD/i6pHTx48MKFC4MGDYLImO+aXKmYoFWjRo3+8Ic/cP3oo482btyYT/jDunyWXKGGKihHiReioIKoJr7FCYpja5nYntM2Lfh5hw4dCOybN29uB2tOaI+gvwfEX2nhYxwQCrRx9+7dYjpt2rQhYhLv45WzZ89u2rQJTJ86dSrWLo5MCDN79uyePXvaO/HYOfR/a8OGDTzP67fffrv/FftfWMx3v/tdrt988826desOGzaMvwWkCTnkGmmsEax9YtTrxIkTAEenTp2cWooUgeIpKahBDbz++us6tj6QkJt/1bOI6169ejU+XE5IC8+x/CZNmiT7kN27gf/f5goYAViMGzcO+zRUgl/Ly8thQPj/9u3bO+4EDcCCrxw+fJgvkk9N8QovV9wd8SX0ePzxxzVSG14bpK+h96eeeoq3pk+fPmXKFOhY5HqtYckValBxGmD77FhIuFy8eBH3hZOp6YzUsNSpU+fuu+/++OOPzSQI/7iJ3X2Iq+/Vq9eQIUO06gylghpgaQQacHsSgbY0a9bMnjUnyOAxyMX+/fvbtm374IMPkhr2r8nK/IXvbNy4ESjn9TFjxhCtyPIrKyvV4fLMM8+sWLGC9gqZ4mWrNwmSH00/S0nnO3fuDMGZNWvWqFGjWrdu7Uk5Py0oV6ih3tAQ3vgZEVN2DTf6H8hPtcidABlAAPQBLJB5qzvD091ooAQ7JOzXv3pA802hCefOnVMXJnzBHjdVdAw84b1hJQCK3eN45swZqAfNAesZOnQoRi7E4cXjx4+vXbt2xIgRXN95553cBGhCWsdkm9SWLl0KkQGPUm1Q8qapX6JUfLdp06YAUCaVnGvJ4XwNT1/RZ1xiSaYqftbqBysFBTSDK27NqjAP+HtDY9bELccFFE2vvHLlCnEHeHH58mUN6BoY0sox/t5xxx12gup35EWe4RoTNYoqYOInElc/SLLQyRZzx8zRSLVBhXF8lE9rwV5It1ee+JjiLK9qEpFtJ28avqYEw9DUcg2a6KZnSMXs8WVu2qMt5gHNsKxXr1779u3tVa1SPOCJCo+507QEIufPn1+2bBnG2apVq0aNGgEoNhc+duwYMcvIkSPhC9g/SMTrZmcNTxespxG18xCWn8YIgNIhM5MmTdq1axeZhHRQoo4dO9rfyivantuV8nlSyOoXj1ahgo5Lzp2q+uE/C4KFtGvX7vDhw82aNfPsEuo3D8NY/ZREoKD4wmPSjrXXxsmTJwlJ4u7krnvvvRdrBDI0VqJ1MRCfnTt3EuYQs6iTlXcJFshestWu9h3Izvbt20lWXCO9ZiUbwF/nzp0//vjj06dP79mzB3Tr27evKVFeqUqu5oZ65sx91sRT6osXL3JHw672M5/N+sEUy8rKXnzxRWzYbK73OVecBEs1Yt4KiVkcS+skcXfHjSNHjuzdu5dftfa6iStglr7CY9g5Jrp161aAo1u3bqWlpSa1o0ePDhkyJBwIDPHhKzCFDPcTJjV1puBd+C5Id+3atWHDhuWhhuRqbmhRbMFvoBPiGkY+m5DhuBihGVaiAOZm3N0Lh7hDPaCYkDFagyD2pCnzovDi008/BZ1PnTp14cIFx6UA3Cca4lvNmzd33OEb8QugCpjYv38/kBF3l963adMGZmGP+l26dIkXQ7b8lMTdnXtIIcNNIexAjI+2bdsW9gGFIVrp378/RYu+Wr8aJFdZoZzquM5R+oUlOA3H3beypjOSL4INdOnShZBBdaIuTE0zlyWbJzW14fbbbxeCaFsNQYxWtfP3I1fg9iY2UeRSUlLSsGFDXhQcaFoXaAKP4Ct6Hlhp2bIlf0lHdgteOC7E8NHwfgpN+gD7dE5C5mLbC7kijNq8efPChQspAtETXidPDKqIGtUhnu0qJZ/lysEaGzdujJJoapN4vjbI2bdv3+XLl2Fnx44d40LGz8OaUoEhEeBo/3GcvP7CL3gYFIAvEGiIWajn4m+uGDSBFPDRAwcO8JXevXtr0h3Uxgzcqvsj7m5ozsMhkybMLLJDhw716dMnwwoJVAYqp1WrVr///e+1T4d6f/Nh/D6HM8o/y1ZRlHBBN7DqEydOyMM7iQFIruvVq8dPQIA2vMD34Gm1SZ+YhVlOKjjQMAqv6F2FIY47y9OkqU+IZVRWVgI6hAA8bE8VMX8V4BAfmf0rk0GGxN5qKLsilOzXrx81ACzWr1/fjoNq0MRyOPIasqX9Z1CKGGoLZta6deu1a9cSQWDYmk+JzmAkeFc9I4PH+DFjTB32wU1whDuydmiIDl682xUtGNMhb2YKxvXr13lRESJ/jxw5wr9ARvv27cU77KEZXUNDUN1Ro0aZuR5+0cwuMkP6ZN6/PVdWhASbNGny0EMPUeQ5c+YQrZSVlZmJ5zU4GJdDrpGjlPNfPNMczdhhDWcrnwR7rlu37rlz56D3jruaS8u3TO+DY6kQpABQMKNyTtAYimxYtAKb51/QgQAHxDl79uylS5eAEo3dEMWo61RRidiKmSdCvKMtzps2berfmtxuUD5XXl7OHR2tlrv25RPkZPLkyYsWLVq3bp3W4AQeZ1ttUkSN7Is91+CzXA9+kYkajSdQ37ZtG7YK9+7QoQPRu+GntiVoMr6Zr2mS8lgLv/LkNVew/AMHDsAs4DKkDAQYXFC3q3NjM+krRExr1qxRYGJnxnzO7ua4evXqzp074SMDBgzITW05nqoYOXIk1fX++++PGDGiefPmMXePZVMntaFfoyiOb4l3DeYkT8QYnq6J0gcNGoTe79ixY9myZdomxz7ozPOuBzJs4NDR8+fPn8eS4S+EDFCAxx9/nNTMidOe1Dx3Tp06NX/+fODmqaeeMhN5A583vSQQE1iAummrwWj5SufOnYlQpk+fPnDgwNtvvx2Opm0Kc/1pj+RwpXzB2UnWMdv41XhxtxGfxNwzUI8ePYqJYuGtWrVasmQJMQXUIHCIOpbYMdDDEURDSAe8wJI7deo0fPjwuHsivMZQAvsy7Zs8dvjwYdw4rIF0+vXrBwAFtpdfQ+yIKdfWq/ThZd/61rfmzp27b98+ytinTx8zOa3aJIeoETJqlYdiz0TMPMP2BFk5uryapZMPQuW0adPmnXfewbAJB2655ZYJEybMmTNn//793Nc0DRM7mNDGnu5ldwcCHPhh7EdTS8PNOGbNWyfxXbt27dmzZ8yYMYQzcA3og+eISZOUfdPMQzVp5qSagjLPR6krLmBV8+bNKysrg7JpJ4HqyUYWVDlkNNvJfW2G15TnV/+/juWydDM8w1H4SKEAZTWLv1o8XZvmjkZPnBvjFM+70Rs9RGSB9rcC+03ysDU1Rmm6cj1HQ+ZaA7OAGh6yx7+XLl268847q8e7+hXRH4La/9oDHPavhLW7d+/Gv9m7GwSCjmmqKrOkxzSdvDgx1N8WkO2LFy9qjqbc/rBhw9atW/f6668TaPTo0UOjGDxA4EAQcdNNNxHPxxKjqsbCsR8CnFhiLWxIMGhCRZKixc+fP3/kyBHyMGXKFHhKRUUF8VFgbv3pwEpo05o6k1SQQZ4ff/xx6MbMmTNHjhxZt25dx8fCcgEfOTFsGtgMXFWz4wWwzp07B+PVIiXHh76eAQ7+oj1UOhozdOjQ48ePo7XEjXafuaYtOj5WElG0U34RNfyi3S7E82Xz1FLHjh1btmx59uxZQnfNMdepCMIFI56THwPdgwlqYjcupeXd1atX84mbb75ZEyL4e/nyZVp/xIgRUTQWIMMZ2GpWnWJnD/c8ceLErVu3Llq0iNpr1KhR9+7dbW3PhQFmihp+365wq3fv3uqFtulfTuGDCHnz5s0lJSU6T3z06NE68i/E1LmJq/nzn//80UcfffnLX27WrBkIsnTpUnRCqyH/9Kc/EXVrIcPYsWOJnNMgUIZ1Z1zEWiJGZ6iTe+65B6etCpeK13MFg7Q7+XS2qz+FZGL6Te24I+7OEwcaduzYQVuPGTNG50hj+drsg2zYGwWHiA6puO222zxDLdUppgYAi549ewKsJxIyfvx4Y3H5yDUC2T5GqBMb/TCfRbFJxIwZM/bv30+Tt27dGqzduXMnlGHSpEn2k/aLyk9lZSVAgwb069evbdu2jrt4gX91PNof/vAHFJeHocqAxZo1a0i/TZs2qebTONIslbvgxdYZ6pOLM2fO3OKKoXVcm40z7I5qz8Cc32l5lE1cRnNPr1+//uGHHwIThDk0t/i8EQ95CS+CsqSldE519Sb482DKC6pC0HCTcG14BzRt3LhxTp5HKKa6zZCVvcQ4lptR2Ji1dmDLli0NGzbs27cvf4mWUYhjx47pMbtFzV8yCcNEh0A3HdeM0kA0CHGhfDywffv23bt3P/XUUyiZ9sXYsGGDzgFNtSXsnv+iSEwdtm/fHlWZNWsWDadBE7vbyO5TN4DiJLon4tYJj35w0R0a9Pz581qQBuhrxpeOINFoCxoLndQ5rNF3CTcvql+jpiDDsfARCKOA6DMXkKkFCxYAjppln/W8Za1fw25gfw9ijirUhKm4EbyTBvCcG+dH2JVriLHeOnnyJFE0NYuvs88B49cLFy5AQUEfeIfZwaXK3RZCMllEDSO2Ems1ug5A8/MIzyu2jsV9Qx7mJ4nakZRhlPgDGhFQ0EQyPWnc299dIVAyMXVEuqFuFydnLr1K8XR8Oom5c3i+1atXDxo0KEcOO2uoEUucoEljaFlRtlKuUnAmKB9NDnZQXygKPMLDPx0fjdy0aRMoA0M+e/Ys2Z4/fz7RChH1sGHD0Iby8vIWLVpoKwdTwPQ0ww6wi2KsXZUpLDbDn5LArk0nSSBg3JI2BIMPXr58WctbaVZMSMvn4+5OWTAafqLFoaK4Cu1RjMKcPn2a+w8++GD0UnhCzmoGDn9vnbnWIhqKvHjx4k6dOhG5ZP3r2RxDoeIAdXLvmcOfa9m/f3/37t2J6JYuXXrPPfegiB999JHWFJmM2YHunj170C2IBp4HNYLUoUbr1q2DX2hLS3SIX6l6M/Ch2crpnUGpfj4dDlgUm3nxF26ofXpj7qoKzf72IIvNIxxrkoX5l3YBIOAUtBH1rF4M0kQPmzRp0qpVK526SrRC4Hnu3Dlj89p5FAXQslpzMlOV9g8xuXbtmqioEzTbPev1Fl0oPqwKiFy5cuW2bdu0Y4AZUc7OJ7KYVtzdbTHmLu/1r/zJ4oc8goV37twZndi3bx8KBHKhB55NOp2EKuBYtmzZcuLECTgFNcsFVYxHAm4ee+wxso3/obp79+598OBB4kMUFJ1bsWIFqJTe6KmCJvWJFEVig7jj7lu1c+dOqpe2EO6bgMVGh3hiWgdtRHPogAITVGqbPJoSsMCYy8rKYKBoBbQCv+K4+zACKyTeqFGjxo0bl5SUGC1FhfDM0adXkgE8jX0KgZ/+ZLG6UpW4Oz9o5MiRGzdu3Lt3r4IAeIeJ353MRieyOTdUqwb5t0uXLp6+5cy/EiJaW93LFTwArIE6Qvkci76aTC5btkxDLc2bN0efoBUwVbLdzBWKAKZw80tf+hL1vmvXLi1kmj179sMPP5zG2TZxd5mzyWRRbDG6AehjtKAz9q+dmTWkAnEQv9OuGUbd1aFg9jenpXAScEPaVAjCAzgwmu+yK3oRsEBDtKOvxOgnGJRqvyavAEbgFMQWAEKjctr3n5KYUvTs2RMPygXYQYYBDiDVdOGlDRwZoYanp5NWBMvj7gZE1VmDoqxXXSEDQACBhnqPbVdATnBocLaHHnqIwIQ7oAOP0fYY9vDhw3lMBwXff//9qOzgwYNFnZYsWSJISntwXoqepeLWKlEDocpdu3YdMGAAkQL1L1qHQYIaQlvBhBpRlKRNmzYtWrTQsWxKimcqXdHpShUVFeAFdjJw4MDAs1rN13kMqDLxfxTgIG/aDJkPoVRHjhxB9/BG2gdEAxlZrKWUxLZKrnV+LaA2c+bMtWvXgiOgZ4ZUKKOymZypoql9bWrk2TIkp8ABU6CR0CRUDbwA9Wl+bjq+Hmaadv78+Q888ACUQTkkLuUtIEY+CjzGb+DxiLBAH9SC+oU04YXGjBmDZpuknGgEL2ZNYSxKuFDPROCdXHHcMSxN4sAUtQmg3/KFKTQZFygAr9OCe/bs4SZt2q9fP7MtmC3+5rvoijl8xInQuIAC+gBGkCvwC++ycOFC7hPYokilpaUEpGSMXzVxKVk6uYhlYjfOM9BN6nDatGlz584lFtN+qPzFWtObEZ+1dSjaxDVwX6Ocms3BgwdREZoHa9dkUPEd84DpWnv//fchEWiSaUWe3759Oz4KPN63b9+bb77JnUmTJgF/PDxlypR4YmYH0XLILpIhEkuMDdc4a81zgWtA/ahn9Vze5Urgk8bscQO0HaE7L3br1g0vOsgV//O2e/M3H+YN4pjIJYolAxko0qxZs4iMQA2Co6efftq8S65Wr14NacIcIFDmkDenukzDM8JiSqSpXx988AGxG/F4jx490jtQNgszyk3+qCz1J9ngmuueofiNa/7sL9o0R6Px8cQhoOZhdd07iQ4kzc4AAbnmjnaF1CBIenkzXymiRrhoIwyPWw4cZDX/qh0/74rpR7NbX495Ljwg4vgOtY/YtaEFMrYu2b5BapPq+fK5ELu8sk1xt0zyloV+DV1jYFu3bn3mmWfi7rE0/geyKyZlGCnc0u7isv2JYgQeXrRoUcOGDQle7IATchRzJzWfOnUKrkGcfM899+BG1q9fj5e4du3a8uXL0WacmBxg2pn06GVR/IIq+xmZh2zbzuBTVzQXGX0zx2josWQbZPgvnKC55FGAw4zyeHJriiOztHc/rh4E8YRg/vLKU8YyWOWQhX4Nx613TXbQmJnngcxHesI/bc9E9jgrtOrSpUu03LZt2/7t3/6NWINYBkIhFwFqEDZD1ZYuXVpZWfmlL31JHq9Pnz7qV+cmaNikSRN7/W704hRXrEWXtm3b0hwKBu37fnuLu4cPzJgxQ8MohAAPPPCAHZ/71SAZ73DcrtCrV6+KqNtfqbJ9USFCG9TDfsVQj96uLFu27PXXX+/VqxexAKpoDljJqQR+wr5JjRHHrV27ds2aNVxEn0dvJDtrXqk7fP7AgQP9DebkGGJFUGn4devWEejSVDab4P5rr70GTDz44INkkhiYZyZNmgSnQPO4Q5VRfSdOnJg4caLjrgJSiVDHd999d9SoUZqD5NzoiFLNJMpUHHmtUuK+CZf+Bxx3J5RXX30Vde/atauCRw+UJ2ugwHgHx4Am2IenRSTI+CoIaZ06dQ4ePOiffyl+MXToUJ5ZsWLF+++/X1paOm7cuJKSEo/XCaQ/ORKbScHQ0e0lS5aMGDFCuYr+9eysecVFnz59euTIkRmmFl20NuTo0aMaZN2yZQtwIOejvhXHPf+CuEO9FVpbqR2lNVlr/vz5eJhjx46hN6CDiUHEKom27r77bu2Cby/exTVp53vSRGP0SpU1DkgdP36cb2n2YTXoRyGKwVbP4JddV7t27SLYxAcYAhhdAo1Ts8XsAbKI/Rp169YdNmzYxYsX8S7f+MY3zH1PRxsGOX78+NGjR2MgCxcuRPe4huF6whZPkZ1s+1pPhKI7hN7UIYQI/RfFs5cIhkh2ZnlB1TQ5N/PUIoq+BSigPXwaEtilSxdu0h4bNmzQqTk4pU2bNj366KOmp61bt25EKODFuXPnYBmHDh3C8mnFhg0bmpR5uLy8HBiaNm2aoS28vn79elgx6QMB6EqjRo0GDx4sJxOiZ7rPwydPnsQpCTVCevg+ywJG0y6Atb3rt/5i2FBCrg8fPvzII4/Ur1/fQHn09D1jKHIwWjjn+TVKspqy4bj74uzdu9esYPC8q+kbXOCxULmKioo33nijRYsWII7pm3RuVKFc6IM/TRW2U6dO5AHgQ5lhQxFZT3Z6Q03PSrXZgD5kTpO92RXzk+lbQdtgImajaj1DYAIpbd68ORfcUQDiSRxOYSYImOE0+IIUBXqimSnmlUDgMHekGZro5fFmRchwbvTPgd3GVCDBJoZKu+Dk7a3VUvqE3+U6ie2gI1IMT4JOYvFrlc+TZ51xffbsWaiNfxpYtcUptmg6kk7MdaoK8YxkoTeU5sSLtm7dOsr3siX6EA4cby8ssHkdTQLd2LZt25AhQzyLC7QvS6tWrfbv34/L6t69uyfQgDetXLly0qRJJtLh5oEDB956661hruiIDXjK7t27NY/IuClPjOrpXdMCNju2LEKGY9kJRGzVqlXnz5/3nPEBUsDtNQo+depU0/eU0lf81a7YBINXd2CqkKG/OA+89Jo1a8rKykICKyPwKcgvHPmFF17ggYkTJ2qSkSefOZLAXEF8KIJWb/Jrjx49qkwnCxEKqIH9PPbYY9VvBjQ8zebxPDF3g98dO3bAZidMmOC4IGK6vqCIqB3AAVjQhAA/MNG+fXstowRriE1Q31J3Fy+lyStLliwBm+zphlQxkapzoxPzh452xuI3zj0rQobE1AOu2JzJagR0xiYxbEIAKs0sS83kc6p87S9dUlKiOdd+0K8yEcdVLa2+J5/ojBPkMCSKR2699VaslGiFOJdniKZxTkOHDjWuK3eSrMsGTt2xY0csgjgL0yAn9nrxQEkfNcxYA66Aj2laVNqppSoqeWCXO8qnrf1GjhxpiIZc/fz583FZors9e/ak8XBuJAJjpBU11Hr06FFtHcgrMDcextHBaCigNpXUBGRQw17qEqgltgr6FwFH73j77Mhdd931ySefnDt3TqvXgP6tW7fixtFj/46e6fVrONbyk2PHjqnpPalFTFaPYW8DBgxASR5++GH/0jjPw7qp46wdt7MDlZszZ07jxo0zWehUpdiTBvyC/QKd6qPdtGkTdA8HGZJa+qihWsB4cOliNdWp/eiWQjJ/ly8NQBzBBdpm36ddgZIOHTp06tSJ5oFoOO5qy08//RR8xfMsWrSIVgRNpKBwkHfffReswb/hDebNm0cgxsMADTULjowZM0YpBw7peQgIWqJdsMlesUcjmeD0UCc8MEr88ccfAxnckXb5RxbSCFJMS+lYtkyOQTIoQAowUAAIBZs8ebLdg57sLSNae40mw1tRsG7dusGq7CV52ZIqVY4vyiJwq5COpUuXDhw4MNkoVaZcA6+LJWjBaLUJn0a3+Drl9PRlanjVxGYGYmnUBQsW0Cr8BHAYzy92ij0TaurYce1fwh3tKgpMEPXh/bQobvHixQcOHKDUfNez87Df9dn/Aj1oBu96Zv7XbuxIlQ5gM1QRjUX98y/WaENGemnaYoCDgIKWxa+YMddMEuRiyJAh06dPB+8wv65du2r5QpR84vlgGTit7du379mzh+LDail4GpOvsiJYBLq9cePGkLkz6aMGloMV8Ze4rhp27vJ0NWmTot69e3tQw9NOlJzH/v73v69fv56HR40aRRzrSRmfQ2tRkAceeMBxl+GhUsQpXEyYMIFG5RrOBkPhSbSZNm7btm3Iqbye+2QAMwB3oCqkA+kgP7Bi/3zE2icxdzsCarJ+/foRl1fG3MGUEydOYDn9+/c3N7OYJcedFozm0JQROzLCE9TraBd0FYoK3Uh2Wq1f9G4DV3bt2gV8XLt2befOnSdPnkRDBGrx6j0nGGesMx+SPRAJNQLrFAOAQBLIpbHZfxrioabYIVRq9OjR4RsZkHPttoDFfvvb3w5UXB44e/YsdaRQ8+rVq2vWrOHO1772NVUcmAJkgIwa9sOTeLqLArsnzB2Y9tq1awFvLbWoqKhAn/r27Qv7CHShtaynAxJHDVC3EVcnqVsaEzLTB+y3slU5NDqGYVxOJmmaLIGM+CQKC2to1KiRQQ1/AOtYOmM3epkrKPacOXNWrlyJemtLuurRBzufsoVkUgVqJOsQdlyfrHNPPPMa0spwWAacG3uS+EvDhPQbebq1eBJkAdrMjpKeZ1CgmHt6ICUC5sEjYhzQwZwzjCqgATwm7Zc2eGbR+QvOHW2oj/egijp37qw5RVoFw98jR44okjTPh9R24Qo1BlmDlprCJusJ1r9Ysubp2gw5W5BhuvDRBKFY5mnar5NziCR2YSZl+B1DoG+wb5I9WAYUFfjA2+GYtQ1lJplMtSDh1VIFaiRrYLQfyl1ZWUnVmAHnHI0I+Hu2t2zZgiPSevbwPFPd6tbWMhPThCYpGobUIBFYNS4C1CgvL4dNdOnSxUmsjOBfVGHBggXgDuErwYWfMQZyDQgnjIzYB8zq3r27/Ss0benSpffdd5/ZIsjxgaNTK+IX4uTjx4/DtrRiKMR56mbz5s0hGocPH9b0Fv9cmLTFpEAEimOwJwRnJdm4e+CW4xaECBrNgThodomeTMYl7cEdzQHp168fGvjhhx+ida1bt0ZDqEY8tH/nfZOCk662pDGiV3WE4klL10AgjpewP9fHl8ZuHEV33Mho+fLlX/3qV1FBez6oH7mdJPVoP7xq1SpggnaaP3/+XXfddfvtt0+dOpVCiUpIXykp8QVcY/DgwRqlC2QWukDXP3GFSEQbxowZM4Yol9dvckUYARIBZ7NmzeLXFi1a2NSpFiCFEcErUAtq/OlPfwI9p0yZYjY0CSwp1SIFg6M5VTVlSmJS2L9/P8DUtGnTzOcKxBPzhqUtmp/eq1cvLJzWxwnpjGvDTAON02NcTmL+GBEKXo0QD6WaO3cuGQZKqB/tsJnGUHGgGMByItd2pH4NfxIYAxWhiTe6kzt2bZcE7rds2bI+ffrgK0wXbKD+RWmeTZs20RgEIJMnT6Yl8G+OuzlYx44d9S6tzgVfhHBi3vKTflyPJ4Q2hopv3rx57969vHvixAnA4tKlSyhQkyZNdC6cqAoxC3TpiSee+O///u9x48bBdIQpZsvJ2oEdqkbMBq9Lk9F8H3zwgVY5hhcQAqsdgzEV+34mjMO8q0M5bVeUdmqCDHi3dIPWxy5o8VatWqFX7733HtcjRowwuurxgsmCAvMAeiLaC1eFFE+fPp2a1J7J5iTK9PLvL4s/S8mkatTwpBhzeyKpKc8svZS+mp5oY8iTJ09i5DHrCL9kEXJgXRibhza/9tpreL9nnnmG2ocarF69GmUiDgc1HLcXc8aMGXgP/BJf1CSOuG+6pw7juHDhAtezZ8/GQmjdr3zlKzTthg0bgFciFMIQ4lJIzZo1a3ChJAUF7d27Nz6E5v/+978PXpDOsGHDvvOd74AmOarAmpK4e+YzcEkNrFixwr6fjAwSp1ClO3fu9KBGJqGKCU+wYTMXM3NWj1rOmTNn2rRpKI8UUutHUSTIAj/Nmzdv/PjxOmbcSeLPAwtl7kjVoS1gB2HLyy+/jHZpy1K+YnYkSk/sskRMJ1KEYi6UNG3JXx2n7PlMTj0kQL5o0aJnn302duNmTf4aT0a3ZPNa7Lh06VJMFz+gLiu0U7vyYOSO644WL16MtXMxaNCgZOdlXr58GSZCdMMF6Tz55JNEMb/+9a+xfLCVv0QihKYwDpocp6EM4H/Al7/85S86OAbwolxAD6EKWIaBJQtfUxVyO3bsWPiU5z7sBlU+cOBA4H682RW7xigXRd6+fTvcygnSFruGtT6wsrJSUWFggmnIypUrW7du7Vn94WEcVX7Cw+pp+v/6r//64he/qGNrzU84Huyc1n/zzTdp3JAJl+FftHu+0Mb+/fvjkEArtIiC8C/YkXbXhsdYokhq8zU8SVdzjx11hw0rFggfv0gmNtzEEpsDOglANGLSNAt5/R+SfpsjYw0emSd1EKE5i9Dmw+ZD5mQKScTdDaLL8uXLn3/+ef99cKRGIqC4tW9ruHd1ErUUnk/jJ/3vhrCSZFFJPJVpETaTRS2lDGayqR25O+7S0my1rClvPLGJURrb9GZouVFRw+QGP6lJSpl8NQ3B5+C0TaSQtlDF+HPiDorQsmVLMy5t7JxwlAJib5R04sSJ9hCdc2OR8Zl4bALa7373u6+88goEtU+fPps3b+YVePiRI0dIQVG9DqbXtve0NPS4b9++hCr4vd///vdE+3iMa9euDRw4cOvWrQRE+ORAqCpcUSlU59QtwbmfKno0HvoNg1uyZMlDDz1kJ+V/PhB9BMGeVqOSoZNEEJ5pPiadkL6GwBKp62HKlClEuMQOhLTwCxp36NChNOLZs2fJA1HqG2+8MWTIENQjsCCpCgrZs2dPx93Lb/369RAZmCzaVeWLdo1FAeVkEnWWl7mGGmmRXBofC0k/WbghIMcCP/jgA9g+mpQ5ZmO0cXeQzF5oaII6iB+xCepFLKoHbD7iuLSTC+ph06ZNKDSWsGfPntWrV9966628BftF19etW/fP//zP4o0EdASi27Zt0yGjFAcQgajrSXTL7O0OsvAw8TzIZa/fdyJjh0IPx2UZxEr+n/ioji9E3nrrrR/+8IfmzvTp0x9//HEufvazn/3gBz/IsJIDJeZOnwElPTftC1uzqYejR49SJ+ibH0YDWYYRz0poJbtq1SpgS+GJoXvEhjikNWvW8JVHHnnEMzDnV07zUfHWmHtSLGbcsGHDO++8EzxCH1544QUUjCbAi+zevZtwnsh3zpw5KJW/4GmImTIHWBD74KX4SocOHQDEkFmX/t699L6e2iwvqklbs2Z3Ya/dNnZJYARrXUF7aIBmzZplZer6HXfc4fmQ+ToKjWJhzGPHjjXrFz1qfebMGVSZqsB7lLrn5eBntOEtOkGz/cd//AesYd++fZAaHaVD5ps3b96pUydUiudxd/zEAwcOHEDD2rVrp8kvlA6FBjVmzpyJzvF8Mj8cKOpo5Ens/9VXX7VR4+c///nTTz9NYPLNb36Ta4HCoUOHeBg04Q4ZBtqMMpHbxx57LPOqtkVFQHNInIJrQxZ/0exrsJW20JrDWGICjq3xnsqpMiTZtWvXqFGj1G0kxQYxFy1aVK9evSeffJJG+eUvf/mVr3yFxtV2YY6r8zt27KB1wBSzNoQ2omXtAYFBgwZBNACd2267DUfSvn37vXv3vv322+gGxGr06NFbtmyhrbNbn44LH6AV6nr48GHY64kTJ3BOw4cPV49sskgtt1zD80lQ/9577wXb0vhSlR/ShfkcVYDHpuUwSJxz06ZN09j0LVAC90O+cuUKNa7RkJEjR9pLnj2C3msrt/Lych5btmzZwoULv//970MZNP1RuwSSGn4A5dNCppMnT+LNUD6AQ1P9UCzw4r333oPHQqbgKb/4xS/QAG1xDDchWRROK2ujlBqYEC787ne/s3eyRGBPEA1RCTRMqPG9732Pvz/+8Y/V9zFixAg9DNegUFlHDRUBbYYzQs0MaoQULeaeO0GjzJo1a+rUqX6/Yrxalc6Tn6CrOn1adw4ePIilaYRLAQWKjXr/6U9/ov6fe+456QlQDprwMBoo1CApPAex5IMPPggzhWNqMiENCgPF1RGhkBRMEx0GlfirMXUUgxfN+H2GmmyAkq+TeYCVHKKEx44dg9TgGmlQz7ml/tfTk6hjKCokGSJnnj5tI1kx6Zi7EQZaRV2D5diV/bksBvme3FK0+fPn06LUtSKLQF0EC1CXM65g6vgu1A4IwNrNLuSEr2AKHhVKglNFsfBLoAZ6g2HTnDF3f1NamkbFlQElPEypoVRdunSBQmsonjQV2N93331RSgSKYYqvvfYaNoDZe371xyzJhMxAQ6I8mYbIwC5dumTf9LhEc0HVnT59mr/UM/EU706cONGeCe6hgYGiIJf6/Mtf/gKP0NTs69ev45NxS926dYMhyrpoms6dOxN48iFVprgtLcvz9jZ/YB9g8c477/AKKK/MEKTA8tAHGpG2vsOVhx9+GA74f//3f2CfWtzJkqV4asAspOIraBeKCtRS1TBingnxgmlICqvXNFKQbCVc5hVBw6AcqAimQrPBzwHswE09s4IddiJQR1iodtbQolhbfaEhx11Beyg+GkPzAGfaEh1027hxI5SB59E/3BFs/6c//SmZx/yIRygLiYMyvE7RiEG4AyLE3Vlk+CVQQ3WLQpvytmrVCjcLQvEuoOOvB78QykEx4AjorucnoBBCoSFYyMhvf/tb8xP3CV5wBqjXtGnT+C6I88QTT2Ravz4xEIwB8znMkm/ZfUYxa9YAjA9lENRqkz6MXGfB8nqvXr2gdWaLtio/SnQA1sAsQAR8MnZFGal8Ageaw2wBG3N7xMFoLjB1PqGpz/gtQT+aoM54lIT2feWVV+ApQg3al09AVUiNzOvsaMedUE+IivNwXFSynX8mmhwySMR30RwUjM9pw4e4e7AZ6q3DqzPs1HBSmhtqJlmHPJOJxNztORUx4i09e+pIsgUZHjntCrGA59QSE8sAGUCDToRFZaEkn3PFcdd0ooKrVq2iYYgnyZ7CE5LSrD7HdVZajA8EaPWnDrUnQVQqcEGEPq2ld0BPFNQAgIhBCE9wklJTrp0ETLz44ouqOkiH/ipGIB5RMMKFuRORlaQkhrtRbyi05sV5evXNw9gnMAGbQw0wVHVga0skKq20tLRlYnd4PR9iCdwEffiotkSQz4dMgdGEkPYuu45b7YogCBvNODptBArwOo7NDOEBKCSlU5Ri7t6R6C2/0mQeYtLCFTufRtLW52TBmrkmJ927d0dv33zzTcftsOvYsaM9qz2NjxpJYb4G9UiN5GjhCX4A50ND4smxEAwp65MXkgmuHk8CHHh2BpMDibmbO4Lf/fv318xRMsm/WDKah2bzl+YRnhJYARloGEyE+6g4r5AsNowa4QHatm0LcHBTFJ2m1RHqAAomoW2sbQbOt/gir0cZVzOu24jNKczQiQRc8Dz8A1fSqcHIImWVT4ZKaPjQuZFsm05TapVq5Emep7ahG9QPLYV9anskdVjyAJ4/xAzwt7gEkh02bBjaBQRgS6SvnjK/jmmaNh8yd/gEMHfw4EGtZDVlUePG3ZUEaALFUf8oPoM7xlLESfWKZ56RpwkyEU8NCJEpJnrLT1TC3r17wWKU0LMSNw1JIUIBp6l0u5chc9DCYmlC9ACzQTN69OhBXfOVZHiRC6IBWcBpQFb9q+8rKir44po1ayZPnowfBrDJ57Zt28gqF9pv5ty5c+jfAw88wE0C3YULFz744IMEKajO0aNHSZNnwAK8DYx3wIAB8+bNQ4eIJrSAjYakYjEDXBl+1TPTGXuAQgNbUVCjUARLoyqWLFmCKgfOvkGvqBmKHNjc4C8VcuzYMSEv6KyjSbBY6sqzhQqVP3v2bPBFRo7N8ABtBAahbP4W5zFZu/b7V08n7cv9zZs3c62t3hy3+4AW5AHUo1u3buqvEYUkrqRZzdr2QGwyn0ut7qKJYSJkUhNS0S7yqW3ocFRmeUROxlAkSl2bC5ndNJzkA+bhI2GgOBZF7uPuWarnz5/nAldv2iOT8kQvjq5PnTql7cikK56c0/BSGgUXqAK1D8qgqRAi1HrSpElUy6xZs+BKYAEBwq9//esFCxbE3H1lOnfuTApgDX/XrVsHygAKU6dOBWgWLVqE6+NddBFskkeFVvi7jW5zhUpL9aixfBaF2VgXMBpoUfb8UQ/35idiMcftwNbm4NAoKh+lop4VI2hJvnjB3Llzx40bR+1BT4D+FStW8BbKZmuyR0gNfCF9rA7cof7JMKCgHVJIHKXlc8SqxFm4Cvy5JmLIHAAvmhj/GiWurB4h/7BLIj7cFbCrVZRmiqOt9roTbn2RUEMLgeM3zre18SLZkLvn29o1C+PBWqhuSgIFBQv99pALyAicEoKf577Z/MKTczg/F/yFnUIWiAzBTRgBb6FDRNdUCCoyduzYV155BS38zne+M3HixO9///uPPvoohdVRTMAH2ER5eV6Jo3bcB/s1kn3//fdrqmKgHgM0OvDRvF4LhKanzqdPny5PGD4a4r+jplQ4QLUMHz4ctrjNFR0ATvrNmzcH7rFzaviPf/wjSIFt03BgAVjvWRRnpyzFJlm0FLDWah0MjKZHe2GFtDjmR0gyZMgQXAKtbMZTlQJFA6oIaqphmU9KAsUjVyge4SGwCNvS2EqUoShbIqEG9SLmZh+tbkdl4cyCFgV3IPA45N27d5PIoEGDWvoO1A3pFs6KBCarjbzscnkewO14Bj5xaDBSCrJy5cqHHnqIV2gJTRsnmqUxoBhADNYOK1m/fn3btm0JVXA7Zg9kmqpPnz6wEh6bMGECfFs9oxqx82SAF9FI9LV2oIZRHoAS84NnUcNYuH3eunFIgQgS2EwK4LXP6DVXNm3aBLmAd1DttKCCfLADUuDZO9ZsLssDJmVgAgoD6JjNLACava6QbcyPPCtghy7Nnz//iSeeMEaBpZCgZ3Q5T4Q8w5HRNBR49erVhNKeaCWKAUaaG6p50Oi64sCYNULmGTDzvOu4NFKTLxx3IgAwbzZQNU/aFCB3gUmgeDrhks2is59BG/BCuKDKykqqBcqKJuFtTFfxc8899z//8z/PPPMMASRYKRryL//yL/ZIIQoKZOCLSAqKy6+i1ua75kklC9eozmrJnZj6xCCxt1dffRWo/fKXv2zzzWQBr/1rYPDiJDomEBw+rTNmzBjoAOEhP82YMQO+YCanmxflz2hWAh/TB4+WqkPULJ7A3rR/OqGl6bMA7HASL774ombQOYkZg3wIZ6lz5LJdhemLCq6uSSgwwdry5cuBUY+GVwkcVc8NDb8OMfW/uaJ9+nTeLxfmrFMnMa0ti93IESWwUvzoYG46lod03M4t7aATd4+DjbtLD+2taykynkruC9EGQhrTtVVc63e5T+V4ospkkFoLxK58LclxbiyvP/INLLsfMuxXaBHASElxIUapwVd1Y9mdpmSDZ8x5msZy7OZQ4prXa98USeQ+7UiaSoSmDzmztgbFjg/UQePpPLbVPkTlIkUoQCaAjfYHBt72B8zScp7fsmULcSbsmthVO6/K0kJ208m1eCiS4+qBVqNViY9G1OWG8hF9wCmIrsGIf//3fzcdljDYH/zgB8TS3KfgMGQ+oQM+aCoteaJ+cG7UA0TxW9/6lirWxmJprXQdPELvc1w31SS2bWvQQasTTfxrlz1cN0LcGNVFeAi3pbYJD2EZ2DMKTDAI8/3Rj35EjGzeJRJ54YUXaFPCRkN5aBFazTObgxTOuULLKp/oT6l7uOfGjRuhKoRFNDHhJOlDcGCIZp5xFuswEzE5gcMSO2/fvn3NmjXqXQqJGzwSCTWoCCod9fWsL/b4Rh4rLy/HEqgvgIbg/4tf/KKiJrtRw20yp+LRLQSTXrt2LVRtyJAhTrSgDv3GjKlxXgEHR48eLZaBntlN8uyzz27duhWwgKmSvrYyVu8alXnixIn27duXlZUBMQbIArPquM5Q60TzSv8yEePTqD306s9//nOJK/av6YmqSHPAW7ZsycWiRYt+8pOfoJZwcn56++23wRECQ02u27lzJ8A9cuRI9bjZLk2bgNqJ0+jLli0Desi2aQtt0rdw4cKuXbvqLU0MEZHMsDi5E7JHhVNFFAdH2K5du+he3IsCge9Qj4Hbioie0QDUOHhBHeF4qffBgwfraKWQuaR5InABPNLcuXPPnDkzderUKJRSJSJw7d27N44Lf6JtzTyiM7iU4IQJE/bu3Qs3cVycAmueeuopT/2EV1S+cd2sSMztE3XcfSLQXXx1siVOycQTh5t/MdoRI0YoZAAjdIaTOlyHDh26atUqbUa/a9cu7frJ/SeffNK5kf+a7cXFfRRNyzfgCcwuCniIMWPG/Pa3v505c+bkyZO5X1FR8dJLL2EU3G/durXWWOebqIyghohSmzZtopvq/0eNkE5UcQ17tjUtgQ1QO1ozg9lgDFSotjAsCLww0rlzZxoej/TTn/4U0IVbNmvWzH9enr9aNAyE84F9BI7kGWIFFdfKdycx9TDi/Dx9VLux25se1jJBf0AN8Ldu3br+1SWBmukPNh2LwsQS42L8hRf84he/gHo899xzMDsIIO11yhWCREicjnfWEJX9XR7Gl9B22nQe48cEaEQcBqF3//79DZrwJL5HywhIAV2Ch2KHlIjgK7ub0WRdUF0CugULFowdOzbiK/8fNTxBtWPhLgEelY7iHjx4cM+ePYRtcJsOHToA23F3PRs/8ddvVzXIqFP6NPb/6KOPUkZKCmVFJ06fPg1QaoeL4cOHK471vyhVW7x48cCBA3lSpMPuTDVPgqT2YVwRs2c6X9BdVDDZLIOCFlXFpEmT3n33XWI9s4LeiIdHeHrsPNWoXXy4SYyMDWuOpkZVnn/+eZ1yRGPxK0AAJYEaaGDF3xy0PnElv+KKDx06hBpo0hfwrV4qJ7ECBdoCy/jLX/5CEWAokBe4dvfu3V977TWwKc9RA8uF4u3YsUPb9FFFKY+h2HihrqDDhw9rn34uNBlB3aJmxYR50e8fokdKWZeUPopZaoSM3AIQH7uCVmGopPPGG28Qa2i2u/8rOBn0adOmTVyjZOPHj6dyPGN7tqRRIVS1nGStRA3VBnhBYKshUoDDswopMBLx8A7aa8WKFR9++CEtiN3i3r7+9a9jvVzrHAO8HdE0Xzl27JhW98CXUelHHnnEr7r8pc7xwPiSnj17duvWDZdJJMt9nCWva+8sqAqJaOI/4TmGF3MX7PIwjFWYUq21mZaQ/z59+lA6NPyBBx6o0my9qGE/qmajMS5evEjtcEEbALeBp10HckWn5rqCAoflQh4zimh2IqC8lZWVVALuCzLiT8GMcaBDqAsXqItn93q/pIGk+oqWV9ZiwfPjw1VMzw5Mfu3yKxuvoKhEBHg1KAbBBe2CMV+9elUVqHFTFJg7XGhBlxYN2NkwyXIfvsmH1DERd7dW0mG9Gnpz3EFDPorVmcUmwq94YiK1vfg1bwX3j2dCexVhpcw1JOr+haiDx1jRiBEjqAJwiGZQ53BgoiGWGfJrjsT+XLgNBz4Td9c7EHFw/+mnn9YkXChr4GQkXJnWyONhZs6cSXyYbFFWeGaSCR+lFWhUk04t6+BQieBosAyIAKweCqBx08DjLJ0g8CVMoMmIdGCIZWVlsIM5c+aMHDmSAKGlu9ERwQi0ET6IM+ArRBDjxo2DQaPkZtquEaVMO/IwPIh3aVyINqB24sQJUT8+gVHwV0YBId2yZQt55q1Zs2YJcbK7HU7uRJNZNN+kSgkeQ6FqZsyYce+991Ld/NWxHWmvW4/5hhULQiiyNl9UFx3Ul3/9E+GdxCJOPUl8OHv2bO1ymizlKCTIIwATHjKlVwpIYok9QbFACD/kThsgae+iQAfguY+tAgSYN4ZNWIHzJ6zYuXMniAD7ENfAC3bp0oX7MJFly5bxDLHG2rVreSxZxvr376/tDjTWALgI1MgYPIW21loqPdyiRYtFixZBYfCymzdvXrJkSd++fc0eK3kuVJ32tQUNq8xzwBiK4xoMITR4b++nmqq+BgYs1SaEVISUZhdpqsPMI4oingyXlpaiIqgLTiZkrSRUlviQj6I0hNNqBifyUkK/mDokHeAbL6pZBrUVOKS7mCjAsW7dOiBA5uovr4drUOFQgH79+kEK6tevT1tjvcOGDcP5/+d//qcWd1J1Gi6lNalJ9cqhJ/bh9R7h60T7JKXpnpAImvjs2bPENfBQcIFv6dxSmhu0go+QIJA3ceLEiooKPmTWlea5oNW9evWCa0CWU0ANu2GwLmpc156OqLwSCnnZlUuXLoEROszGsY41MhJLiE4k0R2FXVqKDk3wdHYSxOKmSLNx48aw5YEDBy5fvhxC2759+2T5UVzDkygrakRcwx3/SV92rsILaB6QF8UPo4752RaZi9TsHlcwNmxy3rx5hHsGOEIKrs2fdbYAwE1YsWHDBpz/6dOnqXxt1RFzj0rQUnHCE220AYMzZCFQoBv79u0jruF57dMlPWngCndoZTgF0RDpE6iKlrZq1Sr6vMF8EG2wps2TtYQ3hd5Qv5gwMtV8ZKWy4okzzQAFQYO6mnT/E0s0k894Zu3RqHNG1E0j9mHmdCt9EEfzf7Qpgx4GNLlGDxRlQGhBEJ5BNT2n2yYrMkybqocSa7chsqdV2066vRtkj8zAlgs03IsopvMCUoDh7d69G5ukLSi7Z3K3fY1J09YAzcaNG/GZaDxNpk0GiUQ6dOgAjtOmb7zxxqhRo6ADqAHgAmUA3Lt27TpgwICQLBGV4DygmXA98kNTyhWrv09nqWjk8ic/+YlmCXNNIKO4viAgQ6IgEcxdunTp1KlTPRPBbUntxMacSjIiqguNpWG3GlWWeWvXAwStSnVaoQTVwS+ROAoBxSVN7BzeAQWFmr788svoAd5p8eLF58+fB4ZDwhNPQdBdTTmH8qGdeDxBmON4O/YiJkgr2meIFooTS0NiiamZGmnGdT/22GOBhVUlaCgE+kCcAhmEkcECIGUAN81HMKLNK3WCBCCuc7lpUHSGtla7hFTmAFdmz56NGtx///3qOtUuSqQPo6F9ScpwVQITtBRAKZSuUNvdkvkXXnhh8uTJeYoayTq6JIo+qHr1Res4IgCC2JIm0SYoXN91111mUaltVP70/ULKClJIBAUlNX1I6EBkAZqQAaoPLfxCQqosl/moRt3IM05PO6GZlkjJ5g1MoKniSmY3isBpMhGTzXMRwlLh2h/c7CRui4Y5tZ9ozN0/jUYEDmhZOAVWTXVh1dxBN7Q9khYfolrabt6zLU1gfSqqRUP4Coqns/LMr6QAPHFH+3cpz+hP9ex6mxWx4wlK51kI65eaQY1kc8Bo7Jg7yR8twdLUXw2fxFHQ5JixGh7mP2XKlGTJ2uk7N+qBCY/1LzZ8tyuedLTOmhhY58trDg+aBzxh+REL6CT25urXrx++iOCic+fOZWVlnpMEo4tGavCWJI4laM6+J51aAxmO2wrayK+8vPyDDz4YP368zNWojf6CDvAFMUH4BYQR9eDddevWQbbBBajBjBkzMHjCE0KYp556inYhrKA5xBr8UGuP7zqJDSl0nJVHtOsPZIcnZ82aNXjwYNBNm9GE+Oq8FXXMVXnCYQ0UzD+2End3eYY6nj59mvY+dOgQtoEx065Dhw613Tu/yvmIWSSzmWQUJuabX2hnydzBIO2tt0Lyn0w8D3Tr1g0d2rRpE3kmzDbOqkqxv4WCQsKxH8ddOxByMnvtEJULRIAzA7v4DAqrAQvbpBs2bMgD2C0Vor3jaT7svFOnTu+//z5I8eqrr2LDvEWE8swzz+B4/vznP5OaaV+/p/H7s5Dwme9OnTr1V7/6FY5h9erVevcb3/hGlGA2T8SuUs1aDFeq6kYN2z71F36hzTh27NhBY9PkHTt2pLFtqLZNHXxBk9Ie1glBlkCaGth7X+Wn/Q+gxEAeIbcOGTUHFIen48kGipjsaOXaJ/9ICBQPlXjxxRcp/ve+9z1VoKk6/uXaDBZqRTy4vHbt2hEjRuzbt++RRx4xh7nz5Lx5844ePdqmTRsNzPM8WGN7IH93dQgZMe3yox/9aPPmzRAfPo0a59uOoeFily7KiSLVjRqemB8I2LBhA5CBF3366aftsc/A6R5x97wye8+OQMNLb5zCudHheJxPSikHPiDNfuGFFwg0KGz0ZcF2Z5WWzBKWK7BKNWOFJfGEQBZwJOjMSy+99PWvf71OnTohmk1cCdA0b96csAV7NkclIW+//fbu3bsBGjAFBNfCLR6ArcjNOkF4Ecgy/Nykuyt2zguxOUSEw8fpaoBrxN0DDbS1AcEnFf3ss8+GbFNu1z7NrxOuAimD/107hUDWEPJiYAYy1ANcEHgB8M2dO/f++++P+Jb5KKaiTf1XrFhBmG2DbCEqaBSRZWqr8bi7beJvfvObb3/72+q6dm50HkS4OouLX/lLSIhq8dOFCxdI4Z133pk/f/7Vq1d79eo1YMAAHkCdQBbagl9BJbDDs04/iqoEIovJVXgieSVxd8HqkSNHNGYc8mQWUCPcDm3QirmHqixbtgyKCGMnZ/gNTY4ISd+TOJ7EnH8VUWy+kElQk5IMGjSIQJfi//73v//qV7+qm9g5PhDQhMoSimudixO0pjPwu5qzy30idgL4HJ2DlyeiXVedG6Puxo0bv/766zAOwFerP/SwNH7r1q2EJA899FBFRcXy5cuffPJJ/qUVtGUULdK1a9cOHToALlqVDyUBO8rKynQCFgiCaimW7NGjB2wuyoSLZA+YNs2EdFQbYVE+qfD9+/e3a9cuPEjJFDUCOxcDJZboaNRAmlbX2du31jIxu92a3Yz0r1kKqQglcDgp3MXF3C3Uamu9GYlZ5xsa24u5OwmjQnY0YQeV1Iwm7P3tb3/TAnlztkYssfKVFIAJrrXXkRnP5hXtFRp3NwQNdGYhfRz+/Ee0jpBfIxpX5pISwGWEGiGV4unodtzDL0F93CxYrk0o0IlUUYNkdbpvJtmuHvFDgKkr8o8re+ONN7785S+nuvO9LKR+/frUA66yUNhvGiIlNv9q7by6DwgxXnjhBUI86ABVAUATeqxdu7Zly5YQh1deeQXKMGnSpFmzZqFg6NvEiRN5XSfsghFdunSB5V25cgWMQCEXL17MNcSNtzS0z+dgNMCK9oXQEbP6Vkgfh8m2xxk4VfWt+lNwfBFQduvWL/HEFodwjYEDB+aQa3j6hDw/6eLcuXME4YQkNAnMp1mzZnXq1LEHpVIaj5AzsU/cKSwxNXbPPfdQFaj+D3/4QxteI1K2IUOGbNiw4b777jOnLhVo31uIxBKif40nJLLo2bMnADF79mxs/syZM9j26NGj+/Xrt3nz5oYNG06YMEFnr6H6kAi0Tptgz507l2d0ijBxMVUHrUCdeFIzCdHV48eP6whRnJwUFaC5/fbbFapopQJAz19aEBAxMaOdbSfIZ3geCLwZGJl6FCPrDR1PDGVipFQIEKkJdSFfyTRCCSkJOVi6dCkt0aJFC4JJsLykpMRzHm+UKrA/gYA+xKV33nlngRqJso22EaITqcE4Hn30Uf0Uvb+2SZMmM2bM6NOnj+c06dok6qowdeK4ZVRAgVpjuoMHD+bfn/3sZ6j7tGnToG+HDx+eOXPmvn375FpQOfhFZWUlsMKdAQMG6JA3xYzaR0ePOa66illojwnN+zh79iwgomPAtUgSBdbB9DzPTc0t1swobqKc3OFbjRo1AmtAGWXV2CG/KoBSl40Gd7SHphOh8zUXvkEJooraAXfQoEFVju5lszfULtKWLVv27t0LGMMnUXF7y0wnlKQkk1hi6BEMQi1at25doHZizEBHNFJLv/nNb55++mmz53XEckE31q1bh+WE7JNUCyRmzeV13PrRDrVc64Tn/v37Y6vYM5Ch0VbiX2KWmHuIfOfOnS9evIjxO25PE7SXQAOeonlfEjMuS2q0gv05FFjnP6rXQ3tua4aRFkPG3akAGq1EOUEo9YmQlCY6f+pK3DqLi4eFhnpSUCJAFKOhgFqKDW8SzNm1kaN6phSwNs1+5is7d+4kiEs2tTw7I6+qDooNs6AKgIy4O+sZcqiNbYyk1OliJ65rEge5+Uq8wNd9okk0kja8/tWvfrVw4UIUCAOIvgavW7duW7duJQinpT375dUOUfjguakN+HStPfE1HePIkSPr169H5R577DH/VgbazrOiokJ8AW6ipWU6JVPzxKSZMnW9FXdPLeArmiup+2SJZ3SwniahKZMyeLEYrrE39dfyMGhlChJ3l1+bVdexxCIXFUoHel25cgXsQ8nJIX5FRxGBX6Ck53ShbMmFCxd27dpF3KfYn+iMyiwtLc0hapgyUDYAmFog5IY8wzICT11Oo8x236rgKfNs15QYXga6K3IGWHfv3o1yJJvD7hfD1MzBcYUOo4FiHIxdOtP66rGjDtFyLE17CAMc/nS0RE0nS+BF4Xfl5eU6vwLIgKrI4E1A5MmA56Y56NDT5W+wwM6t1kbq2qiuwSDDQRQraaznjCs6FYFfiY/4CcjQQUdZqFafgGu4n169eulfsJUMhFhZ1mZ5wQNRfe1SB2jBrDx94OmJJ6Kxfypo16rK0SQ8dadxQRAOL/WwsxCBftO6tDH8K6Q2CpSGGA/s1yL7jo7zQPfww0CGf7jUgziwub59+xKkKO6Aeqxdu1YrxKl5c3KSvh6oeLZi25jiAThzHWIFwgvUAPICkJEZddzAQBXyQD91Nr3W45WUlHTt2jWlaowiOtyPmuGCnGzcuBEmG7K8u2rU8KOvpxJBigMHDkCoUF+RvQEDBgSyjDTE3xdtzuAtaNGyWuno0KFDaSdNY9m+fTsOE8wN3K/YiDQSbvL6668TtGuybCEusgwRs82SrUUxaxKHbjZq1IjK1DY8uCt/JdgaqPXy2mSfOKWyspI6BzX2799PsnAW9VY6bo+Gepo8xu/3hR4VjUKr7e5GMkA24IxaKoFKAA0xd3C9rKzM7D5L3jZt2gSy8CTgaE63zFzi7txZ4SmJf/jhh+RkyJAhGaGG5wPmGrDQRgZQKUgUuj5+/HhPm+ViiIjCKHosUBcq0SwjXYMRq1evpuUmTJhw+PBhNBj3ItenMUKP8dgdyRBX9AlyzoW2FPVIQdSSP5PqPvBM5ZLFUiGeo1KauBL9W0qtqSuOCxBvvvkmyWpbJvVQotIEj8QX2uctljgBT1OZPUsrbSjxo4bdUaKJZDqWzHH7INVdqo0LTXgFraCMQIbJbSNXyNWKFSuASIyOB3iLght+FN7QyTQBfw+AEv6AFzpM++GHH/aMdXok6g6AtqbG3UXHBIeUgdalZkeOHOnftii7+mqnRjWZCXz5bxJ+QXWoQMDCSVQvtBPVIY4ltkQb0IyDBw+qExs19ftbkxRMcubMmcTqPKbpA/aHCgIynCB1ly2pl1d34ok9HwniMukm8z9PmnDkLl266JA0nSAxb948jBPsNsOiulCL6KgUpYb+q6fDrBa1O0oR9Zho8AX+ormq4EXMPWOJTwwcOFC7TEnwAcBKS3c3fE/sA8WYOnXqJld4l7fw3G3atDEntoTURrKfQI19+/ahSLguyvLFL35RA0khSUXlGkZxKTyQDKlzXF1PdsSpn1tmIp5hFBimxtK4sO0kCuLmg6ATJ0+ehH+acmnmP/YPEIMmI0aMcFzLiYUOUesn1B0No1F27drVuXNn+4EsNkE1C1WEvXm2qNBMcBO7echX2t+SYUsct3vVcQkgAWDfvn3Fpvmrk5mggYA7fBANBGsAC00s0NmxAm5wgedJVnGHhmYVwo8ePbpx48YgBX8pjociCXcqKirIiTm50tPn6rhbmarj/NChQ0uXLoW2kM8ql8wEmqTOSAN6tmzZ8rWvfY18CoDCk4rar6G/fAPV1BYpgwYNSil/mYidjjbg0KCDjvB0CgcvJOgEymcfYaeca5tcVA2fpr5S/7se0sG/uBquaXh0CE5rT7cvUMhwXNSglnT2pV0K6k0HnTmh8y+TSTLN9EQc+hD0mTyAC/a4DIa9fft2rAvL7927NxZBVkXyly9fDijQduAOmqnQRjvgo6XAOq5i3LhxnrWXdpagOUIcw9ztrNooqTvkgWiCZMmAzVYCxYYekxS8BoseMGAAZdFHs7O/ht0tvHDhQuB22LBhZNdJrpT+bqHsCuwGDq8dvUKykbcSd2cW2Zqq/OMxIMYQYIAgsAc6sHdQ/953331z5sxBcR944AHzpF/hCkXsQVDNaNC1TplJuyymuuLW2Jw6UARPXGhlIDcD9/7EBHDv3bt379ChA8/QWHLOy5YtmzRpkjaIBBeE+3qFC7OHfjKN1b/g0Z49eyChZspJYCxm3wShtMtZ9Ca2n4Tbcj1q1ChzP8q6sBR6Q80okb1+2Z/XwDtO9kAk5s6u06JGcyfrX6kREcz7Td2OU5Iph6fJA5UyPyWwRDIDFUfVEk+sGM4kMAlhwfHETEUbUwJ/VeeoOi80f1zwEXfn+8YSJ6vHrAmNpu2UmgcL7IYWftlzJULybOc24ipQfzqeSo5SpZFQAxpDYRYsWHD16lU4sA59CCQ8jk9BTZmz6O4onrYmJ7ZUX5T/u/kpfpJp38e5URbcKWRKqul5y0levfwlZoRrwDjGjx9fLaXJjtgmYS50iIwqwehP3B0jNCt902hx/4siAtro3CY4H330EbGeLCqe6Ij961//un//fvi8diqXmVVWVn7wwQfPPPMMz0OBr1+/rrmkNvQoWXtiq+ODAx22AJfv2rWr+EuyPBtJY+dq++EjR45g0drnKaWkwlBD5aEi9u3bd+3atZEjR1IYoiBtXRmiyv5cpmfSyeiDDgQlbnz++ee/853vBE4HdNLyRbmWKvMzZsyY2bNn47goYPzG+UIhIKK/tA7s/fLly/7H8lz8vgcdw4owP4+ZqbMjSrnKy8uh7ooyMOxke/9q+dmpU6cOHTrUsGFDUFuzqrQmTc+AFGDB6tWrwbKhQ4dSz+SEa97iLx9CCRs1akSeMcIrV64YxqF8ajyFBOXnPNvcm7KsXbuWnzp27JjeyT4Rxa7k48ePY9fqF0tJvDv62qhPTb3xxhtU5dSpUzXmROF1/JSTxOllVCCfJKOR/KXBaNTDhw8TTz744IOBc6JsXcwTEzKZ8UzXtWMQ9I+2xPilnX5OF1IQSIpJOW0aX1NiZ1i9oZqJoFBFQUHcna/hhJbL7rnQtIhw0bZy77777sKFC6l5ed2vfvWrAprt27cvXboUCoA9l5aWaqiCZAGLvXv3YuHf+ta3tBSoTp06ilbsnJhyaWmcxv6cILVEpfkENpzTBROKs8gtVACA06Bbqkri7ZAz6AgOvfPOO5AxMxrsJNYOmXqxS149lmkU68CBA7QQ5OqCK37UMA2WCdnJumjcHtj1rwsyRevZsyfBIOjcp08fT61WCQT2YRY2xOQ/dnhyqJkOhjZL0dWtFnFRebJ//QK/6NChQ5MmTbSqVT0L0Bza6MMPP1y0aBGmRdTAvzr+Dk6xY8cOgOOb3/wmGbOXmaj+A7+on2yebo9WbN26lS9qeCXXu7TFEqMnmmbqpG4dN0QopuWoEcLjcePGQZn8Y+Yeb5ZrvfQHvRcvXiT414YI/fv3P3jwIJpkjzzlrZGAF3gbWkss1O9wpHnQDZqAsFMbTOmnlEiT5+H8rA1bTBPrX7BVy8/V9R5L7C1ACLB+/Xr/Wmoj/vqJUnbgwLOpGvX/0ksvASKAOKolok1+4IB79uxB3yZPnlxSUiJzMHau+aPmu3bvlRDcLo7p4uXfbdu29erVC62oBtWtqKg4f/482dY8wzQk4MwRx50Gpy2bA2NpD4OqkjZnKDZkoEy7du0C6QkvacglS5YAlhs3bjxx4gQIYiZf+2OTPMER8AISh24JC4xJezJZVlZGGVeuXNm2bVuDGinZf/4UOSWJJcYpNEJhimxUDgXYsmXL5s2bucBoMWNUHzpsT032FNzT8ewX2y0BEygY/xKtUPOYgNBEkHH69GlcFN8dNmyYTpawZ686bhgiJh5PDKNUWV7HnVeuEdzctZddJ4cOHaKMPXr0gGGll1rwsaNUUMuWLePWViLJtLDKJsmW6NNkjHgEsBw7dqz6q7Qtkn8U1o5N8sd+4okdHOyl1v7OC4XulNQOy1MtRaHEJskkbs13sOEDb4/1UjmtWrWi9QlOPcPVdr9GFLEripon2ifBnTt33n///VpMLMzSYD9eumnTpkBGII+r0n16gk1JlKNVMxRbzXBdlCKWwXLHz5tEPT/Yy4Q9Y0ie3DiJhRXw6mSjHpmIHTetXr2aRtVmxdpBhE93794durF7927iKaDEbIrn5J4HpSraSI4cmi3hklm1dpRzMmZM+VP2DEWqhaK3b98el0asp9oAQWbOnEm7N2vWDOdJ5GIcTErpCx10uhKoAZlVvKCkuKODh6E2xCzJElGEYhMlO//xoOF2x53XC9HI9QmP+lZlZaX2Og1fVB0uwWBje2n7wrHQ1NZgjOHAgQMUXut/siv6Oulv374dV9DOFf2kOf8NGzbkDtEmvAt96tatm2bm5RVeSMjtmTNn4u5hYsmeUZ4pFNqpKfzUakrO05aC4xrKrTkMRRJ3NzHS+CXOSYhw9epV7mDMeKxLly7t37//8OHDVCxEAJPAo9qvV/lddHjp0qXbtm1T6GEGF3BOp06doiGADJIlNtFpm4EgjvEDHFqupgOZ7HLF3bkh/k+TbdK0vV3uBL8LsIKJmWz0XwVF8RMqTyAnoWYJAjUoy6/YbVb6gal9YjDajDQvXrwIZPTt21dncClLwDNfpIUgq9ykXXls69atXbt2DV/qW1OCJaDfKB8qEs4dKCbxM0BZXl5usLiw7D8TUd+nrtWfde7cOcddqhNLDMHKOVOZ+H+donb06FGiV0CE1jfzVhz3YG1P4h7PBwAtW7Zsx44dJKUDqNUxgWKT5pEjR8AsmOzgwYP5G9JqiprVlevn//b4o2O1Jhlu3bp1jjTWzu2JEyc++ugjGFmLFi1MKJdGmklRI1lyGnz1fE+8kTv79u1Te4NkTZo00SzSZGUIyTQqAvNED0AByol+UK3+zhvSpxnUid3aFeoFSyNggXQE7jdR5adzKlq1aRazhjwp2NWERd1JL8OFCzSeyB/r1XytevXqgR0K8Rxre1FcKDEFdQsExN2jCczrK1aswCahIbh0E8KYT6BmsIy9e/eiw6gQDWRiHJQQlcYngfKwD+2FE9g3ITFhSLKfPKfJSfB8ud7zQV8k/mrbtq3Z6SftL1bBNfyoLPKviff2k/xKpWve2/Lly+HhNJ72JuIV7b9K1ZtzNO0ek3+4p7deuXJFmz7T8CgHDcbDNFVpaaknP7FETzuqo61chev8ilrwIVBj586deBvgRmOcZpN0fw9WdYoYrwm5q8xGHVcg4dG3Bax9InJx8uRJqk47btHoWk4ac1eFaAKomRNAjaGcZqU5snLlSo2tYjAgDheajuG4cT6YQvzbu3dvlEeQIc2EFaJFuJ+RI0fK/1XpbDQZx14NIIknJmgEzgGLci5kdPE7Zv2FtnMHCzWbvKctKUco6uyhagI3CNN8sAkTJsARFixYAF2kRTXpA+sFVkw8b1uvTnChhQjwaDYe7tSp0/Dhw21T8fRT6AIskOs2M394DG4/atSoLVu2vPPOO3z0vvvuo7Voe08HVTINyCkNoeqoN+lrlK9QA7A22tscVl7rRWOcZvxON9Uo1Nu//uu/4hJWrVqFatGmYAFA0LRpU+M2RIQVI5g0MXtUBT+0adMmwo02bdqgFRoHWe7K1KlT4RGm0yHuLn6l2tFMohLTdR2lyezH4okFeI5vqMUUCgUWGtolzaQCPR8ykcjq1asxQHVnZPiJ1PbXsPOR7GFzrVbRcVUiYFBB9VGZTKuNtVU8j9H8mkes/Udl54GmblrRU8u6JhFamtRwO5qNd+rUKQAryiHsOaUhscThF040/dDD9kmx4b0htUBsvLCLqapAVWhZbXuHkujET0iBrA5EFu+I3bji22wmCMsATdAEiK1Wr6MeuBx4sdk6zBAN1C/Vc8g1D8BYgT2Py/GNJOhXkzdJ1ltWyKXe2VTHlZJJ1B0ATWHwfmC2Nnc12fJTElrUbEhFtKKdS9avXw8H0SQLPaYjlGlp9KCsrMxz+J2dvicbhmuQE/+8fbSnvStweyCWWsM79enTh69oFM1xG1hYplne6rTnV6Iq20VkUcwOkQKvKPpBJVPhGzZsgD+bm7USMowWaR8KdXIbG3PcPiz0BLPv7Qp3Dh48iMnBHaComuwIXxADB1NQDJO40qEme/bsyfXZs2e3bt0KldDUDC0q0zacZi9rdBWiOm3atJRGKPkE+SeYIhEtookllh2JQBkHYIoMaeJDdldosp6RVMVOZ9euXY67TMkML2bylZSneVDFBJY6wcCJ4P2wTI1UlZaWmoFu6YS20q3yi4Eph/RI2UIrjhs3znFDgyVLlqxbt45m46aOpUHJdAjFCVdwO/iWiRMn2pQki0KpQUm0MKX0ySq1JESrxUTDFEr7a8atCdfq7/yCK/YrLd2dNc0wPO1YXl6+Z88ejNZx17yaJ0lQBETuCujp44p+vXz58oEDB/ArNFCrVq0wY57s1q3bpEmT/N0Z4camlgXI7P017OdNvGDSBPsogo0a0alooNhhwT/cg83QnKVLlz788MMaVLYdcHpfiYoaJnW5YnsRTnjPiidbetjMjHRyw7r9qaE02rDIcQdo0EJiFvQDEkQUA6INGTJEKmLO4Mi6caKdODdNRYv+Fo6oefPmu3fv1iFAtQ8yPFUtjIBWaMmv4yI+iNCwYUPjvQPTofm6uKJ/9+/f/8tf/lLXOvGkdevWeAX1x9vTSXmxa9euwASto070mHv+2MKFC0EW6l/4peVz4fVPy+pI6sB1q6LMZgsfcZCNGzc2a9bMj0ppN7SdFDl55513+OLw4cM9C208D6ckkVDDbipAkaLai+XDP+z51d8HEfhYRKH2dZRDso/auOskmkTVhzZo9pTn3dydfnjJFQKxlN7CeCBrEGahRu0TT1Vfu3YNjLCPNeBae3mHh40hmjZmzBigYfPmzcuXL9fwCjTTs1coWsQzvVxRiETU8+qrr/IYga1Ap23bttrKNNmHNL3dSTKvLOYOl5CyxnT5969//SuuCwoQfVgtugAZa9as0QZCZD6Lk9YjoYanU0oZylYOMqFhikJD9iOIiFlZyVKVov2pUBHPrMcofaIqY5SdYAtR7EqgljRBy8ywlltG+9PeeAJrhwWAO6Rz9OjRlStX4uHvvPNODVER7SsGdBKd/VQyX2/QoIEmlV28eJGfCGFmzJgB7wNWCGTs/g6TfyBeCx3+kTiZMX7j9FDQgQLu2rXrtdde4xoKQNCa3qzQcM0hA7BpqNPTTz8dS6x7ypaks3zFXiwvqf5g2+YOyXrd81D8LihKhnF0qDjhesi8tYIWO0QlTMAP8685lUPn1GkGV9rpO4kDnDF7qpEEtWC8srJy0aJF/KQDB8y8RLOjB3mAnPKXKAZyeubMmcWLFwMfYErfvn1JsF27dmRVHRmGaNj66VisHBpF4ANyTZgwgVdo1sA9jauUKuN6kPe999574IEH1BmUXbtIBzX8Ociw/yZtCRy+yX9JY3DeM+Scw8zVkNg2oB30THlND2JW+r+05Z854RmuqoHbe++9V7v+OImwyJMxnbrGxUcffURcDL5o3yCRCzsQ9nc3mvzH3HF0sAOwMBv8BoYz4SUN6RzQixQE/M3RLPV0UCNZ92f1a7OGx6v5o1mUKmtMGgCL1jYi48ePz3rPcT6IPbiuM40wKrNbivrRtHogk16nmDUjGaMiymjWrBnfGjRoEDHI8ePH4fNcyNL4FTahPGhWkd7lJnENOQE7NJy5fv16ohX4CGxFRzeTggkqDdipaEQNWlCrr0B5eDFwGkV4GQMrwVTjtWvXyBWZ0TzJrGtLmgvsbeCoQSWOWYNbBWFL0o/oxEG/KkJB4Zxq3NCkOsWuBAwJdo1p2R0HWkhmH/uayYdkWre44ri9402aNCFyIQDB3jQRcf/+/atWrQJEICb8qrORiJJoCC2EB8g00ZnnhRGACEEBF8eOHdPeHFpwZL5OO9avX1+zThRt8S530tjnwk7W0+WvNTvkYcqUKdmdq24kTdSI2K2Ya7F7m/IcMjSXTGqaRlSlqa779u1r06ZNQeBjSmKXSHsseWJP1VuGPcEesLY7wjTFSyggUydgOX/+PBBG/HL69GnQ5OzZs5s3b+bJ0tJSmAhoovEUcQregpiod0PLc81HzQXooLVzmvRFUph3t27dDGqk17Ie+kn0tGHDhv79+6tjKJMaSybpoEau9x2KLjprtyCCFFQQTqvuzDQ0AwXt0KHDBx980LZt21oGGY6vC0CTsu2AIruTaGJJZkaaHgH+NnTFceEAlqfRXxrxypUr4AjRorZxxPLvvvtu9FCT8SAj2o/DPnvNiDpTNCKDA+Ar0Jnhw4cb1EipdIG1QQ7XrFlDxnQgW4oVE1WirkOx70AdqUFswKzqyVHmqhRaS2teayoD0QV/dfXqVcW9aQhKiUbi3/B4mJBGBLObwxoXlQgr1ToDs6tNtjq8IxJkz0+ar2H+jbvbuFRUVGiJtuPuqaNVHnXr1tVUICDes6uQSYoW3Lt379atW7UTDW1qr9xPtTh2bHLy5ElyQtUBTP369QsvY4aSJtegvuw1vzUl5rysms5I1aKZS5lsu4YSlJSUwH7j7rre2ocaEkUo8vlmDkXaO1ymJCFDEvYzTV2prKwkECCHsAauaVltDX2TK+r7MIt3ncQqMi2Q2blzpyb7dezYMZNhDjtjuJN169aRgR49etgn6eRCoq5eswUmZg9N1aDk9LyZ7EqyAbboggpChlFQ0oF/1r7pXvHESlANcJphC/NAjUxyC7Q9kQs4CDnE7HXeGn5+165dWoNrdpzzJAXFOHHiRN++fXX+s3axyjyTJCvur+WO5n6OsCMdCIdWEZsRQaW6jjgXkv8u1xDvKEv1/GIaHjcFWLz55pvcMUtga0fPqD3yqkkTdj+3Adw8KakZDre33oRLbty4cceOHTS0zq8gWtGGD44FiIALEDN27FgtvSOmyEqWIC9wDZgLfqVBgwZVzgHLUNJBDcCM8qtTp2ZFvdb5FqF4Wku6woUdHkcXT/NrgwI0TyG0uV/Q8GH3hsrqNNFLv8YTC8zzpICBdV6nTp0hQ4YMGDAADrJ06dIPP/zw8uXL9rFsjstQaL6RI0cCGVCDuHuERdoTQ81FRUXFoUOHWrRoQWzi+AZic6EY6c8NzYcIxXF9eL7FKZ5GQi20VMk+6iqltjRPQjc6d+7Mv1u2bBk0aJAhL/mGm+mJIWUaF0s2i6kmshYs/kkT6n8ZPny4ZnN5+nHj1oJvPaAFtWl8157QtWnTppKSEiDDv4uVkxuozcJ8DaeGmtNMHKzm76YqZBK3Q27trtDoHMF+AA3DTfF30aJFvXr1ss+a8/cCFJyYGdbqSjT31YlYgxlLJnYg4LcIw4LNX0VeGj2BHVAuoon09tcyn4PUAFXaZKTarDJN1DAAqZbOHRcKkby1EH8fnr0rnEeqLIUnQhFQom04q1tvvdWYU6EDh8m52XPciF17eVJAG6wD82N+dayJZOZFbZTLv127dk0vQtGIzJEjRy5dutSpUyd1vlYDy5CkiRro6/Xr1y9cuKBJdU7NNWc+6FC4aI/CwJ14IlaaZ+QPGTdu3BtvvFG/fn27wzz/qyJEjI1RUXXr1tXgZcxdJEp8p02onLwpo00xAhsRXmmIsD0VFV5Qp04dHfvETR2Lk0YGYK8k9cEHHxCxajimOgO6rA2D11SEUs0fjSJ2X5R9xyPR8+9/MjCCLXQxjNV20R6nnSeN7umP9OfK7pKMWeNBnsgrk697UvZL3nGNevXqgXZ79+7loqa4ht8480FsfdKd8vJydMUcXWMkes79T95yyy3EwxcvXrzjjjtq2cSNNm3aNG7ceO3atdOnT6eYx44dKysre+6555x88hOebk5/rggZtBOtZzGI9uy4du1alZsJJhP1Cbz11lsnT54cMWJEqlvDZUXSRA2I8fHjx3XCXdu2bZ2as958Gz7w18OpU6di7mqo7H5o9OjRy5cvv+222/Jh1kwWpWHDhljFzTffjI5hIY888gg6prGJPIGMcBG04U3Bu48//phQxT6IR929FRUV8iLRO8LNNSnMnz8fbG3dunW7du1yfaZ0oKR7FL3biqCd4upczyrxi/lWvq1D8VeCjjXO+lfuueceUobxEfPXgmjFqJDGFJo2bVpSUqKZl4VFptQQZF4Lavx9UlpTP2XKFE0wDU/KhGYmHSjM2bNnR40apd6fXBYlqaTfrwHFaNCggWfpd7WJ+eLkyZPNySz5IP6qGDx4sNk4O7syfvz4W2+9tRZAhnNjn0U8sXOn+TXQ6+anKHtwQDO7z8654w4JVVZWQqkC56R4xF/qt99+e8yYMVpu6/mp2iR91LjVFftONWddlaVjXPNZcnFEq2ysGlYcVKd4OguMFBBkONY4q86FC7yvzTVSouciKTt27ABuGjdu7IeM6px0n+kYSk21YvXHRGlLLgIoTx++UyAxf5USMhgROJkqb0WnosStE2eVc62g18Eg8WhH/Nk1AEmBWXuinurEC0lGqFGDTiBvTaV6Jtskc8uFLn5PYJe0gFwFcNCnT5+YOyPDdNjzL5ABWdA2K9FZhkmzrKyMFPy9IQUToTg1rbIFoT1FyZbYs7PzX9DM0tLSwJ8aNGjgpKW9MXev48D7qWcwIyngWV75Kf56yNGpsbVVkilSqgqWV33kfiloe6mOLZJyJIVS74sXL77lllt0Mm7hSmExOzj88ePHazoXtVYKGDXyXK5fv66LP7lSs5n5LEuhBDUFJEXUyL7ILWtr+RwdflVtErOWXe3YseP06dNcN27cuH379lk86zd3Ek9solXTGalVUkSN7Iss7aWXXqrpjGRZnnnmmT/+8Y9cPPHEE//7v/9b09kpSo1JETWKElU0y8BxTwyr2ZxEkcLqiCksKaJGTsQzjaX65+HkVIo9BZ9xKaJGTsRedFTLICP/pbBmkRaiFFEjJxI4u7Eo1SPFCs+1FFGjKEUpSmpSRI2iFKUoqUkRNYpSlKKkJkXUKEpRipKaFFGjKEUpSmoSCTW++c1v/u53v+Ni7Nixc+fO9T8wbty4p59++rHHHrNvrlixYsiQId/4xjd++9vfhiTepk2b+fPnt2rVKpVsJxVyMm/ePDOhYPr06Y8//nhxfkHBidqRi2T6g9q8/PLLgwcPtm+quX/2s5/94Ac/CEk8VZUjMz/+8Y8934oosp0DBw7oczIK82+BSiTUoNlKS0sPHTqUzP4DoYRapv14Kzzx/fv3R8lDRCEn9sBbRUVFETIKUWhH7A2tS2b/gWqD31q2bFmViaeqcoHqHVEwGRDK/Lty5croCgnEHD161OOM80FqeYQS7nOKUpRqlpQU8vnnn4fC5ywv6UvKqAG7g18tX74cotW6dWtg++c///kPf/hD7kAuRMB47LXXXrMxUm+JOooL6F0TUOiCZ9566y1Ss18373Jfb3FTH7U/pDs8prfKy8t52HxIiYjumo/qJs8UOmOs3YLC0IiYENGHYmSb9isq4TFpoP2W46pH3759pQl6145hkymAnuHdpk2bvvrqq3aIYX6VQjqJecAmGyY+0h1UzpMlvaJEPMXhQnEZZeG781yBPRmlNfpfs5IyakC31ISyOoyTOlq8eLF+BRq5L4s1Zs+/PK9/Kbxal3eBGBNQmAs7NfuLjlvXvEVjcE3gYz5E0zru5jfcATv01i9+8QsBCl/kQ9Q16SvC+rErpDNmzBju8ApQVWQleStyURiPWZBmaD8K8PLLL3OfJkb3jEXxrwERQQM2z7s8bzQtmQLwDA/rWyTiCTGchK5KA9EuXh84cKCy4bjQ0Lx5c6AKHeMOX1GfII8JUIAGbpIIGZNCfu973xs6dKi2EdIrQAY/kRN1F/IuF8IXrmtcV9OMUEykR1ENBtNUNI8BVP513DagbUxzcqG2TBUyVVOgjwJXapm/fBosJ1akCcXleEweQO2hzNB+jtuvRpb4uokVhSnyG+nVQ1GqR/ANpk9NVq3rtWvX0nxG5fjJcf0HIhXlDsap5z0dCo+54lcAHsbOeTG8AwJTd1zVQie5GDFihO6TFCpaUVHx7LPP6itSPymwIEzaywPkn8/xVwppeIfNUFQiMikuAz0pVNRIJp5BFuxZ6GBaWoQwi5JsT1cFLPIGuvPEE0/QwCZ7CqZwJqa9i1KIEjjIIp4vSeafQhRA5EVcI9WhE4hG4AiAAhb0HxasO9OmTcOh2pQccIQggyn+Pt00cpI7ySZqUCpaS/6cOlLgQL2AyoZuACv8RE1RRwZiJQpDHLfJ/Z1Awh14IMgNWaAB9C4wjNLAMLnPHREc3f9/7b15XFXXuce9yaCioKgIgiiCiuKAA87zbKyaakxsmrFp06RNOqRpb4fb3PZ+7ue2TZrcT5qp7fU2N2luEs1gY9I4xWhUxDhPOKHggAMqqCiCE4b3++7nPetd7H04HOAA58D6/cFns8/ea6+99np+6/c8a6KgHdkjDzwd9WjZjEazwEkOAlgIBvUJPiU1gQpG3aCdwA4tu9mnMtBa0EKo/k4Jull2NZB7K6sA1DQafO7FgPmpMlsVlY0rQV2lqkNAPJ0zGDztk1RRRAGpSUvJeRLUoycci8ctloI5wIDUYfHBdfBGqsEjb76HMtQDqjdegyIQ45cGnOKgsHQhR7lINBR24MuJsyB6DOaWZgF2EK0lcQrLlm0kC7OoqBUXUCH0IuZXCWfKV+QbqHAXl0k0hDPcK9mjoCUnpKl6yNGE5EpeAV+U8xJh5VeaiCDs4mqyUOM1aLel7lEJJb6gO7x8Uyxfqg11A8OTi2kwxHPhV1oaVRMkLm55hnv4qABSuzhPTvjLNQ6HBbLgPPVNbFhlQ5jI8lTRbjbIs0RzAf+SSZiCy0hEjScSBuQnyQ8imjrMGYmGzp8/X7LkaAsbBP6O1/CT3sRXVP+qgvZ60qqoHn0/xaEz3Re7O9Xd7t/Pbcgx38wM5Qha6F/Td93Tv6ml1TT941ZW5bxWAJhIf3plgzUc48Qc2bC8VVF3s6Tbi4RgHReoNIOh60QhYB5K8DhdBk0BKsZpUP+oLWsoNyEQmfEO1J1lS9baDNEzaBxQw3AaUKiLe647Sk0NAdgdOiD58IEm+20M3PAq4+sZpvVq5CPKDQwMAg7DGgYGBtVDrVhDxslUOTG59vjjH/84f/58h6si/cFBNfrFje42VqxYUeWKAQa1xMKFC998803jPtQDasUaMhc+IPmoclKwO7rhniAQbOClZA0IWK/KFQMMaglHr79B3SFYPBTfk4IbfOB9zRDMIsjAoMbwizVUd5dAnALpcxWtIZM+EOG4DAsWLFi3bp0M0ZMeWRkJmpube+rUKeXRqEnK5eXlMkEY0DLL9OGJEydKgggKGcxX2QR5y+Moqew5psPLSfd0ezV3nqzqu/vJLSpN5VnoGVbTotVLyb3k6plnnpGVBPjX7b7pKwZU5zM1RchI3+Tk5LFjx1ZZhaSK8rF+9rOfcSBDhHXHUA025ZbNmzfLkl8yK0xNUVffRQ2GVv6vfrsMU9YXi9BvafAunnqAv1pDrFTmoVOOasK7DNqVAd0yTZC/MkcYw5PB83l5eZbdZybjf7mY25V0l+HkalKwGCSsIZ/HsgfhyQEJynR48WAVa+jrI5HafffdZ9kDfnUX1z3dXs5QI2WutD6LmZRlpLzUReEgR4a9vpRMT/rwww/JEmcc7pu+YoCBb/AVZHkLPgTl708VkuaKCzjgQ8gkdz4fPPLCCy9IfSBZGRvOlbIoDDWNMxzI7FVSJsGuXbtKBZa5CHxQLpMJqRy7F4uAhuQW7g2GeSJ1Db9YQ76WGC1lJ7NRhIN1wxAXgyvVUj1C+XfffTdFKSzepUsXy24ExKRlYrtMcFaQucBq2o8CpiiP0D1YPp4+Z5F/3333XfIm9cwBfbq9zGGTdByzmHlTmaqsRge4M+x+KcszKcayZ084Hu1YMcDAN4QvqF1S/jWoQlI/ZXIKdi4T22XeukxjkwkjJ06ckMlNsgiLZc97lLntnCQdbpcZkpZnbLs8S18sQsS1qGBdlTdW+Ks1RAv4WelFgMDfsvSAmnfoNd5ZrVL2ygV8VCX4SV8mQSpL9gfuWcyOWujOsO+XcsOxYoCBb8gsIdoe2Sg3gFVIHF4/oT6Wvo6MVzgWr2vc8Jc1aCelw0JmmmNgouSxWMfyBHxaEQtq0rplyxAkgEx+teymQIScvmhKlRg5ciTpCEGoFY1oFtAg+gJHNB0y09mdgj7dXj/vmMUsU/7lYnlfrxl2vFSVBaivGGDgGxQ7LQTfFNUm89yrrEKIAnW7KmQkANfwfVWVEJlMUpU9mvqsGkjqvPhHImAtu+LJfHwd5EoWarCCYyZ7XcPfmfIyWVj+VaEgWccRYSZRJYCBicnJHGGJM1GIIgHUJ5c11PTokUwKlmiopUU9VRRK5qFgdSoKK7mShVVkyrOEWmT1Ha8vok+3lzZHkpV4mz6LGRJR0/bJvDvDlkfXyEuRYSkBapjknNrsmOvtWDGgBl+rSYFKJaFrKasqq5AD+gwpiamrye9qVT4gH8uy+cXy2LysumB5ZrtI5FWdUROjLG2xCKpuPczJChLUcKa87+kAXn9ynHT8655o7LWXwZETdaynFh8fX1knrt7O68deu/odZ3y/lJ5/d85VPpuOiK0lvH4R31VIh8RH9TP6v9Relbj6WHq9cgvVymqOj1saMYJlvEYAYZYObrLw01s0qCUaFWs4NjfQYabbN2LIWAlZsxbHUAZ3BMNa3o0VjYo13G6OgolBNmLofmswTKVv9GhUrGFgYFAPqAlrqNG77o4AGSgVQLJfv3697CiDcyEbVfie5KpvBOfnI7xOqK0WQmL2rYFBoFAT1pBBu1634VUDtwMFWXhehvpI+r6vd2/d5g9q6b8E/+xbA4MAIgQ8FB/RikClX3eJGxg0PvjLGmq0lVuHu/etVZNQpMPCvXGuQI3X0ucvyiPi4+PFCZLxVyJtlEOkJqTqU07dHpOaqssjZPcTmV2CNyEPVek4toyzXJNr1fpDR48e1feC1N8aTSSpiSzyUWIGBiENv1hDxoarfWt1G3DsW6sG26qppQkJCY6Nc9UAG5nVqmaUDR06FAogNUlf7e0sU+n1/KhJrjI7Ru0P7uhsI3H1XDVNnmRl8ChX8ldtVa3PECHbjt2neWuZ+yjzU9SGw2RM9ebKfNwnbMi8W68lZmAQ6vCLNaj0fu5bK6yhTy2VLaTkYtk4V982RjdXmVkre82jNdQ1YvPKpPVJrps3b5aBGHIeetJ3Bte3qpZJCrIjnprdKN376hoFMunYfZq3kPnUMhnX8sxrktUc5C6Z2yKTTdAjlZWYgUGooxqr8vizb62PqaKWt41zUQovvPCC7lnIJCWsVOxfuuKhEjFFuUaf5Kogm2Xq0N0Hy5ZFjgtkE0C1caRXyO7TEluRqQd6biubd+e7xAwMQhp+sYb/+9bKKgYC2l4af8te0krfOFe/XU1JUgJEzqgpQBgqVqq257QqTnKVrTFJU7pa9OknYs8yMVdmWLvf6zMb7vMSTNF3nxang9dUE14lA2olDgVI8LHHHvNRYgYGoQ6/WMOxb62azSmKQN+3Vjpl1eQ/tXKPY+NcHViXvjCXnFHHJCgTVSub5Kr2o+YuWYxL5p5ypWz/KzNZORY3ijxLmJMr1X7UsoWvPpnVsfu0ZXtAsqKc5elgVosJWlqXs2RDxjXrO/2anhqDRgN/1/LyMXDLMdjBPVvRd9epe6gYNqZScPzqdZKr/jgfg4v1+ak+nu5Ox32Zu0AcZ8y4ZoNGjBAYr2FgYBBUCC7WkB5Nx3KhBgYGQYXgYg0zM9XAIPgRXKxhYGAQ/DCsYWBgUD0Y1jAwMKgeDGsYGBhUD4Y1DAwMqgfDGgYGBtWDYQ0DA4PqwbCGgYFB9WBYw8DAoHowrGFgYFA9GNYwMDCoHgxrGBgYVA+GNQwMDKoHwxoGBgbVg2ENAwOD6sGwhoGBQfVgWMPAwKB6MKxhYGBQPRjWMDAwqB4MaxgYGFQPhjUMDAyqB8MaBgYG1YNhDQMDg+rBsIaBgUH1YFjDwMCgejCsYWBgUD0Y1jAwMKgeDGsYGBhUD4Y1DAwMqgfDGgYGBtWDYQ0DA4PqwbCGgYFB9WBYw8DAoHowrGFgYFA9GNYwMDCoHgxrGBgYVA+GNQwMDKoHwxoGBgbVg2ENgwCgvLw8LCysoXNhUE8wrGFQKRxccPvtt8tBs2bNGihHBkEBwxoGlQLKmDBhwqlTp+CLW265JS8vT86/+eabK1euvHnzJsdlZWVxcXFr1qxpyIwa1C8Maxj4QkZGhrCDjvM29H8t46Q0JRjWMPCF9evX33PPPSdOnHD/BEfAFByUlJTIGUMcTQSGNQx8Yfjw4V999ZWlcYQC/3br1u3ZZ58VpjB80XRgWMOgCrz88ss/+clPjh8/7v4pNjb27rvvtmwGsQxxNBkY1jDwBehg7ty5f/rTnxysIdKjqKhI/7chMmjQADCsYeALIh+EHXRq4CAuLu573/ue40qDpgDDGgZV495770VuFBYWyr9CH3379v3hD3/41Vdf3XLLLXLeREObCAxrGPiCiItf//rX69evX758uTrZtm3bUaNGWRUlhqGMJgLDGgZVQLgAZbFu3brS0lI5OXPmzN/+9rdKXMiB0RpNBIY1DHxBkcLzzz9/7ty5N954w7KHlsfFxTkuM5TRdBAyrGFC9PUPWOCrr74Ks8G/V69elfM/+MEPnnvuOYloqO9iulHqHw1F0yHDGgb1D1hAeEEIomXLlnL+1ltvtTw0oa4xlNF0YFjDoFIo+SAHf7MhPymOEMpQHorhjqYAwxoGlcKr9+EeV85fcWQMZTQRGNYwqBpCBz5IwcRBGwQNFYEOGdYwTZmBgQMmGlo1TINmYBAMCCXWMDAwCAYY1jAwMKgeDGsYGBhUD4Y1DAwMqgfDGo0QfnbIVWsBLsdEteo+y58rfeSnqU1yCfL3NazhC6Hb1+sei1VZLfRzFIaDKfRkb968WVhYeOXKla+++ooz/CvDzPlJRo62adOmXbt27r5zR5YUK3nNjBpIFszm1ERgWMM7QpcvrFqPbVFmSSKlpaXXrl2DEa7Z6NixY9u2bfUxo6CsrGzHjh1HjhzhgJ/4i4XfeuutUAZ/+XfQoEGjRo3Sp7oByCUrK+v2229v0aJF8+bN+duyZcvw8HB9jR91YJgiqGBYoxHCTRlq3qosOK7mmylrVETD3+vXr1+6dOny5cv8RUQUFRXJBigXL178+te/PmzYMMtjySpNLi4oKLjtttskcaESmfYG45SUlKh1zFXe4KMFCxZwMUokKioKMmrfvn10dHSEDc7AIOpBKqs+FJPkJ6TpPlRgWKOpQEUN9Dlp+k9y5saNG7t27dq3b9/hw4ehD8tmAeigWbNmKAKdZSybL+TX7t27Y+ToBctefYOTN23AHSiUxMREh/fBwdWrVzt06EAKPPHUqVPHjx9XRJaQkDBp0qRevXrpGbO0ObjqpRzvYiijfmBYo7HBn6Cjgy/0MCdM8cUXX2DSrVq1at26NYzASQ7atWuHBIiLi3MbLdcMsOH7oQ6Pg/QnTJhQXFyMhJGwSJkNuAZ1c+HCBUeG5S8UI4rG0pb/qEkxGdQChjUaG3RGcIczxWvA9rBSpAECQZ/zbtlrZ6SlpWG3Xbt2xWWALPAdZEENlaz+OH2CvDrWFYFD1yhHo2XLloMHD1bpkCWY4ty5c7hCPJ1HO3IuHJGdnR0bGwt/kSURNZYnUGrck3qDYY1GC0cj/JUNpMSRI0fwQXBApk2bNmTIEP0CjBAq4bwKSVoeonGHFfTQhjCFeq5OJY5sqG4Xh6+BgsBhiYmJ0a+0KnIfquT999/nxm7duvXs2TMlJQX6uMWGZdyTeoRhjcYMZdiY/ZkzZ7Zu3bp37168D8yMvwUFBaWlpbT5Ym9qfR3L41C4Q5i6Zfpe/k8nGveSX45nuSMs6jxXCp3hvOTk5CAxOAnlcbxy5cpevXoNGjQoISFBuS0G9QBT1o0ZGBiyf6+NwsJCkRtYY3R0dI8ePTC5Zs2aqYtV266LCMtbDFKdr8wp8Bo68eqqWJV3i+icInno378/HhN8cejQIXwZdNO+ffv27NmDO4P0SE1N7dixI/RhREddw7BGSKJKH54Lrly5smnTpszMTMuOGtBWQxYDBw7EuiIjI7Euabe9dtM6zlT2rMrO10WEkjThuKSkpMTExPHjx+Ot7N69e+fOnRJMRTfl5+dPnDgR3WFVEhI24z4CBcMawY7KDMDSHBDH4Av56fbbb4+Pj7906VLz5s1RFmlpadhbq1atZPxViDbIMnKMV4NBxo4dO2TIkGPHjm3btg2fpUOHDkIZlmtUq48Ii4mh1gCGNYId7qEKjoFPldV+rAvWmDJlSnJyMhoevhDnXwUXQrTtVRQgQ0hatmzZtWvX8+fP84KWJn8kmiOBUp04HCPTTd9tDWBYI3ihi4iwiluTOMZKytQP5dIrI8GiRo4c2aJFC8dWrF7b3hBFMxutW7eWYa+KERQ75Obmwp6yLYOj3KzGUgj1DMMawQuv4UOdO+Qv7n1WVtbAgQN79+6t32h5hkXoI6ysiv0joQtFqeqM0mJ6ILagoGDFihUUAg5a//79RW0pfdEIyqFBYFgj2OFwPXS+yMvL27Nnz6FDh06ePMmZmJiY6OhoxxBMy2UbjcBgfAcjVOfujRs3cnJyKCWuv3jx4uHDh9PT0/HX1PiO0C2BhoVhjWCHo4NTKvq5c+eybWAJtJzdunVLSkrSu1EtbcqJOwpohbgydzOjV8AOCQkJU6ZMgVjhjrNnz164cCElJaVnz55xcXEmDlpjGNYIAeh2fv369b1792IGBw8eLC4upvb36tULM8A8br/9dge56MOrGjD/9Qx9XFliYmKnTp34C8NSYpDs6dOnjx07lpqaikMXERFhoqE1gGGNYIdqEm/evInEgDI2b95Mm0mNl1iGGqzllRoad4vq1eD1wI0EiXv06AFxQKyUXm5uLn/z8/MpzMGDB3fo0KGyAWz18QKhCcMaQQTfY5NkDvuaNWs4jo+Pp7UcOXKko7tRv6s+chyscAxdseyulgEDBqA7tmzZgu7AW9m/fz9UAmtYFWM9jo5tAzcMazQ83N2BllaP1QUgPDy8bdu20dHRNJJ9+/a1GkuHSD1AShKOmD59Om7d9u3bu3Xrlpyc7LigEQR96gGGNYIFypVwyAQ5j/vdvHnzESNG0Gb279+fY8tU8ZoCz6579+633nprixYtHGQhA8NMsMM3DGs0PNRADH0mqII+cIuKPnToUMfJhshyqEIVcmRkpFWRoNUcOaviimcGbhjWaHi4h4Q7ukIsjSDUKGldaBgS8QcOp8/xq5y5cePG9evXZclSg8pgWKPh4QjdQQqXLl26ePFiREREu3bt9NCGKGfH0HJHUoY4KoPOxY4RH1KYV69e3bRpU3Z29rx589q0adNgGQ16GNYILoiO2LlzJ9V32LBh48aNUz/pQVP3LCyryfeb+APHMBZ1Xoru3Llzq1evxg38/PPPZ8+era97aKDDsEbQAcrYsWMH7Z4Pv8Nrt4tBlfAqN9QZlN2oUaMyMjL279/fs2fPPn36NLUBcn7CsEawQOx/y5YtmZmZ58+fR2WMHj3aMgqiXiAk0qJFi7Fjx+KbLFu27OOPP8ZJHD58uMwkdtB0E/8ohjUaHlIRy8rKEMZ79uwpKChIT08fMGCAWcyu3qDKGeJIS0srLCzcvHnz2rVri4qKJk2aFB4erkapm9ExlmGN4MGSJUsOHDiAykhNTR0xYkT79u0NZdQPHMFRiAM/RZYmxVvEVZw8eXJUVFRlc4ibIAxrNDxKS0tXrly5b9++Cxcu0NDhm6iV7AzqAY74Ubm9nfXdd98Nj588eXL37t0tW7aERzhptIbAsEbDg9YsLy+vpKQEiYEj3bFjR9OBWs9wrEXAMcQ9a9aszz777PLlyxw7lgJr4jCs0fCQvQsLCgr69u0rk6kMZdQzlIjQu7Tj4+PxTcrKyuLi4mQVAjNmVGBYo+HRvHlz+OLatWs+Jrwb1DXUJk/6+BflKupBjQbLYtDAsEawAO6QWtvQGWnSKHctYuRYraPhshZEMKxR33DXP8fo5obJVhOGY0EN96dxnDeDcQ1r1CvEbb5+/bqao+34tUFy1cRRLRYIszfBLCwsjI2Nbd26tWKcOs5jcMGwRp3Aq2rgzI0bN44dO1ZQUDBgwACIo0HyZlBj8AUvX768efPm3bt3Dxo0aNy4cU1zV+qm+M71AMfKLuItc+bIkSPLly8vLi5u1apVWlqa1YRVbghBDQzl4OzZs3zE8+fPb9++vU2bNgMHDrx582azZs3Uyh0Nndn6gGGNAEPVMHVGTa88fPjwqlWrTp8+3bFjx9tvv90y2wWGAhzhjMTExKFDh166dKmoqGjNmjUy6h/usCo2AI07empYI8Bwx8yEMvLz8zdu3Ih7gj88ZsyY1NRUQxlBDhEXIhItbTm1/v37c7B06VI046efftq8efOEhASva503VhjWCDDcEQ3q3I0bN/bu3XvgwIGoqKiePXvSNDWdGha6UCszOoQDxNG7d+/S0tLPP/8c9+TatWsff/zxAw88gJ+i7+DdgDmvaxjWCDBURENxR15eXkZGRk5ODi3S2LFje/XqpU98MHIjyKEvwqjoIzw8fNiwYe3atfviiy8gkVOnTv3tb3+bPn06/ktTWMvHsEaA4ZgZCWWsWrXq0KFD3bp1mzx5cteuXd3er0GoQB9UjrKgAejcuTNa4/XXXz9//vz777//5JNPRkZGNvq+WMMadQVhhMLCQupTixYtUlNThTJUf4qDMlRVcx+oAYuNvjoGP/QheXwUOKJly5YzZ85cvHgxWkNNcnNc38iaB8MaAYbaU0OMvF+/flAG3m9SUpK6oLziopWWXbd0/9nhSDcRbznkIF/qtttuS0lJ+d73vhcVFYV74mB29/SWRgDDGgGGPpEBsqAaJScnl9u7jV6/fl03/q9s7Nu3T5btclCDo5K550cYNCAc3Su33357dHS0VZH91ZWWxvuNA4Y1Ag9pWy5fvnzjxg1dOOgNjtStS5cuvfTSS7/61a969uyp5IkeftNvdIsRg4aC3r0S5tkcz71kfGOdsWJYI/CgrpSUlFy5ckUaIqvi5sP6ZUiMiIiIzMxM/BfaKwcXkEhZWZksIWVVDObX05sY+IS7PXB83wbLWR3DsEaAIZNNrl69annGd+k/OS5u1qzZ2LFjly5dOnfuXNkd3vI4I1u2bMnJyRkxYoRs56M8FCM0ggT6h3AHtvXL6jVb9QLDGgEG+gLfxKpkTLE+o0EuSEtLe+211woLC9u3by/XCNcsXrz40KFDI0eOtLSp3FajbsFCC+r7yvfSvRX+PX36dF5eXteuXWNiYhrfIGDDGoEElePAgQNohM6dO1NdHBMi9cHmigI6dOgQFRWVm5ubmJgYHh4u57Ozs9euXYsSkRTckY76fCkDr1BRDJ3N5QyUkZGRcfDgwQkTJkRHRzeyUKhlWCOwuHLlSmZm5pEjR/BQ4AIHa3g1fqrUkCFDtm7dOmzYMNl3g5Nr1qyBfcaNG+eubY2v4QpROIbe6Cry2rVr+fn5ly5dgjhoDDp16tTQmQ0wDGvUEF7jC/v27Tt58iQ1SbrufdxreRor6tzo0aNfeeUV/BrpvUNoZGVlNW/ePCIiQsVT9Rtrk2fLw1lmwFjtEeZaAUzOwBSpqal80MOHD+NmxsbGNrINsQxr1BCOiBf/IjQ2btzIMbWke/fusg5olYlwTa9evYqKigoLC3GDoYkXXnihrKxs4MCBN27c8P3cWubZMtxRZ0A/4qfssxEfH5+SkmJVdGpCuuQNa9QWIlNv3rxJ/Th79iytSnp6uqzT5U8YgmtatWpF63TixAkaqIULF65fv/7+++/HWzl//rwsw1GnLklIV99gg+rqQmzyNQsKCo4fP46zSXvQrFkznSxCuswNa9QWUg9wYtetW8dxt27dunTpIu6J3l3io5bAOMOHDz969Oi777777LPPcjx27Ni333774sWL6NurV68q0VEbC1eOtx6ci4yMbN++vVTomiVroEMnBdQi7irUn5ubu2fPnkGDBlkhThYKhjVqBVEBGPa2bdvwMjA/pKkEQR2hdR+JwBqDBw9+6aWXPvzwwwkTJsyePZuWCnvOyMhYvnx5neZ/ypQpL774Yp8+fer0KU0KijhoOXr06IHWyMvLy87OppBxWq1GEc82rFEryES14uLiLVu2QBY4GhEREeKwWH57FlyWkJAA76Bj7733Xo5RLsOGDYuLi3PUMH1cec2g6jQ+1DvvvEM9dgxFM6gl9NZCOlDwPXFVII60tDQ9eup16nNIwLBGrcCHv3LlSlZWVmlpKUKjd+/eumHrDoWPMZ0k8r//+7/4I7/61a9onWT2SqwN/UY9kFaDrOojCzhAy6xZs+b69euObhqDWkL3AVu1atW5c+eDBw8WFhbip+isUfsGoAFhWKO2wMipE1BGTEwM6kCvBzp9VBaSoIYtXrz4ueeee/zxx1NTU/Ux416nn9S4nrmDcGZ8el3AQQcpKSlQ87Vr12RFYr20Q3f0l2GNWkHqx/Dhw9PT06EPxxgN31Me5eTevXuffvrpWbNmjR8/Pjw8XE2drCN7dvg7hjLqAvp3x2MdMmSIZYc5HL3dIUoZlmGN2oDPX1ZWJhupNW/eXBl8lXepUaE3b96UafJz585t06ZNXVOGQf2D7yj70SvKCF3HRMGwRs3B58fskRhSCfwUnKr2lJaW/v73vz937twzzzwTHR2t2p9Qr1IGDjh60/R6EqKf27BGDcHHhjJkRnyYtupflTeqUWEHDx5866237rvvvsTEREfctG6zbtBA0IWkI2gVWjCsUXOIe1LdAcJqza74+Pg5c+ZkZGTcddddaumdkK5MBj4Q6kyhw7BGDSETzxxjhP2RG6rqxMTEPPXUU9///vf/+te/PvHEE5GRkY3A4zWoDMoZEcdWBTtC8Ysb1qgJ+NKFhYUnTpyIjo5u1qxZzeYjcXG3bt1+9atfPfnkk61bt3744YdbtWolw8MMGh+oHhcvXszKyiouLk5OTu7Zs2dD56jmMKxRbUhEIzc3d+PGjSkpKX369FFz1fwRCzq5kM6kSZMee+yxl19+uXv37uPHj6cJMsOuGisuX75MnSkqKiopKRHWCEWhYRnWqBn48Mdt4JLAGuWenQr8qQSKMoQ+ysrKcE+ys7MXLVqUmJhIZQrz7EIsm2uouwJbw5o3b94U9hYMKoSHh8fGxqI4UKk3btxwLNoUQgjVfDcsLly4cPr06cjIyI4dO+JcXLt2rQaJqGgIPs4zzzzzyCOPLFmyhDTj4+M5X1BQkJ+fry+xoY8rr/0rtGzZEtaLioqqfVIGfoKP27t37wMHDpSWlh47dgz/tKFzVEMY1vCFykIVhYWFZ86cad++fdeuXRELVu2MWXZm++Uvf/nzn/8cBrn33nu7dOmydetWIRG1LoNcXJt+WX2gOkID7uvbty/p1zhBA/9BseN+du7cmWbm+vXru3btgjVCdHETwxq+oI+8Uitl4J0iNNAXbdq0SUhIkDBElYto+MaVK1dmzpy5Z8+e1157LTo6+sEHH0RrIGjvu+8+NG0AQ6R64BZATzExMYFK3KBKIPFwQrdv356Tk3P16lWJiIUcDGtUDce0sVOnTuE7REREYN4YtnJPatCNogMyeuqpp6hMq1atQgLccsstCJk5c+bgBAXkLXwgFJu7kINUD2iie/fu27ZtQ24cPnw4NTU1FAOihjWqgGPmO3+hjJMnT8bFxaE2lQqoJWVYnhmoTzzxxOOPP7527VrZI5a6ZXnbEqFm6dddbNWgSsi3u+2226g2NDk0NkhLdEcoLkRsWMMXdMdEzpSUlJw7dw5jxj3BdygrK3NcUGOQDkxBmmlpaQcPHuRBQ4cOdVxQm6foI9AMZdQ/1OeT6AafODc31z1POiRgWMMvqAGdZ8+eLSwsbN68eevWrVGbMqJcXVNLq7ZsvzclJeWoDRJXC235OfC0ylfQkzKKoz6hIl/QREJCQnZ2NpRRUFDAcch9BcMavqAviKDcE750ZGSkY9Pm2lugRFVhIrTr4MGD+ffixYvqVxW/rP2ycfrrNDgc2XAsPBEkmQwIVLGjNeLj49u1a9etWzcaiYbOV01gWKNq6M1y9+7d+eoYdocOHVSfq5/puKMSbusVL3fkyJG0SChYxwwXNfMtIC9V+0T8gWM6r8ObO3HixP79+4uLi8PDw6Oiotp6IP3NjWa6l+UZBChvlJSU9Nhjj/GJ+dwqZKY3UQ2c16pgWKMKSEUXc5VJR506dSr37AlcLRvWa0Nlk+s538zGN7/5zQMHDmBOltZM+T8fP0igF47ii5KSkqysrDVr1hw/fjw9PT01NZUixYTQVpzhp0uXLuH5Dxo0SDajs+whLZa2HJZK0BGEDh4N5Yb6cFKdEJX6vMdgzrkbhjWqgJqnKEYrfmmYZ7NFh3viz7dXvoZe6dVJyw5toGX69OnTq1cvfQHxkKMMq+LE/6tXr65du3bJkiW8RXJy8qRJk1DprVu3btWqlRQpfj7yDYKAK6GPpUuXXrlyJTExsW/fvjj/lSUunl3wr7Sufzi9DXDUopCQV4Y1/IK0k1RrafQcn9Z9UFki5R6oK3UukAsiIiLkJwmdBKTbtd7giLyUe5Yg2rBhA5QBR3z961+PjY3lIC4uTnaWU1CjVMVJQW6gSmAQ1Ae3UyyoErS95c3Agr9kLNeKoY4Ak2NYUDCrD8MaVUAfryFaQ/9VOeqq9fDxpd2tjeXiAlLAPMLsXWMVfYQQHJYAZZw7d+6TTz5BOwwdOhT1BBeovkYfnnxrG5yHOPBc4A6kyvbt21evXj1s2DDUh+VN4gWzpVmupQB1gpADozUaCXxXRL2hq7LKltszXBEsNKpe5ztKOpGRkXKZekRINKQKOiFi8Nj55cuXZ8yYkZaWJuLCbRj6sYNbI2xwfP36dZlxt3fv3v37948dOzYmJsYdSqynl6wF9Kzq+ffaqAQnDGv4BT4hbd2lS5ewZ2ze4UXroYrKUpBfr127duHChfj4eCVSHPKE8+Hh4RibPlBdT6EOXi7A0IMv2dnZMMWdd96ZmJhoVVxMQPcy8vLyoAP+RYzgm3Bw/vx5SgBfRtkY6aSkpHTv3n3fvn0nTpzIyclBxTRv3lx2opHNEIM/rKhnjxpVUFBQWlqakJDQqlWrkPBNBIY1/MWxY8do5aTutm/fXp9R5qdhC2tAPZiQul13a4VE2rRpA2vIOsZVphmE0JXXnj17sHPeV/jCq74oLCxcvnw5BYvlcFefPn04OHjwIMdxcXHuFhj3pHfv3rm5uZImzgsX80VSU1MVd4REiZH/NWvW8K3HjRsHXarO5uDPvGENf3H06NFdu3Z16NChS5cu7gZTRTcqu51f0dg0LHj10ho71uxSt0dFRZ08eVJpDT9DrQ0Lh5eujpEDEuOsrI+DKxEOSJLZs2d37Nhxx44dao4vRa2nrx+TWo8ePeRf6XCBns6ePQs9JSUl8cSgXYFVz1WLFi1OnTpFK0KDlJycLAXliIkGJwxr+IuioqIbN25ER0fjZiuDd3xjHx9bNpGmYcE21DLF6lddrcjsaX09noaF19bPccYtIuTv4MGDd+/evWHDhoEDB/LW+Hf85dWkBNAXcGh+fj6vjFhAWWRmZpaUlOBx0PbCnkqhOFgD/pW1ziw7DDRt2rQDBw5s27aNb3T58mUcQKgnLFjHcajMkH/eGlGJOyafW+9kCZ4Mu2FYo2qE2QuFUh35tK1bt27ZsqXv8GS5tzkjYfbCHFeuXMEkFOnoUsXycIeszRckEVCvfZziF+CTUyAiIqS3VY18I/+UGGfQC5jEokWLEB1Qg6TDTzKs1rLHwq5atYor8UqgY0wIRqCQLc9ADMsVbObvvn370BRcJs/lZC8b6EG4A/GCF9mtWzfHgkZWcFijLsratm17+vRpfLTqjjNuWBjW8As0YnzXMHt9BKzatxBQ4771HjU8DlLANlRFtzwVyDFeQzoagmSxcp3U1DEUsGXLFkxXCkTkgAyctWyVBGvwjrwy5JKQkMCLY8zQJU0rpQeVCIOgMmBSxEjv3r3lXu7C3UhNTZXuZ8lDuTY8Vxg5IyMDe5OuWXUedO3aFf9x586dn376aZ8+fSZOnKioSiXi0C8N2EXFc9u0aUOWRMbq5xuc2nzDsIZfoHJT9SVi7/uLqm4R3bWmZly4cIGaQZ1Wk+stb+NELc9OK/XwUn5C5U39xWi3bt36yCOPdO/evfbpUyAHDx6UIsLDX7x4MU+ZM2eOW+PIv1KA6kM41lIjnUGDBnHmP//zPxEyI0eOlO4JRz+X7rzU/hVqAMmGtCJUDFlIRf8pmGFYwy/AGrILNBXRHZXQUa7NMVM1klvwTSx7uKeo+jDPmHTVVFpaI6MmNQUQXhtVhwl5fZ0wD+SyvXv3Xrp0aebMmVAG+kKFOR3ayrLlUrk9eYfXlBiwGt+lMwIeH+fPnj27YcOGkydP9uvXD1viEeKnqPIUFoYycEBQImoehzvqAQYOHPjKK6/INroydF3KPEBlWUM4YsaWHZSxPN6rrMMUnLEYBwxr+AXRkNRUEdI+Pqdeg1XrV1JSwu0yLVos0GucT08k4DWmsgf5vktlQzXpubm5FAL6PycnR4hD7Y8tUA5XaWlpXl7eqVOnuAbfJDExMTY2Vq7hjPgLkjIsuWTJkjvvvJNybmODe4U19KVAcHmOHj26fv36e+65R9wTRWqOPHM+Pj7++eef/+STT/7jP/7joYcegoz0RTqrpMu6gHqoKiJYQ/IPSzpW6AlayrAMa/gJ/HOqLE2WY+qEG+7oJlUBXx2p0q1bNzWNRRxsd+MTZs92QZgoR7cB2xzdz1IWzr/h4eESFablLygo+Pjjj8mw5B/7RymQ+QMHDnAxzgLNflJS0qZNm1588cUxY8aMGDGC2ykH7KRjx45cT8FyJeVDexsdHY3coLhw5fSckDiq4Z///CeOyf333y9Cw6o4okzPtvzlQfPmzeOhzzzzTK9evR5//PGoqCjd26rnoEZYxS4S/sIaIoJgSeFlPWNBSxyGNfwCHxULgTL8mXWqPrYcSCSV+gF9SKhc+diWzSlf2VB3YVHNmzdXkcUwDZZmEnX1qhXhGGeBhZM3cghZkOeYmBjs8L777lPzgPlpwYIFmZmZd999N+YqbSm/Tp48mZ9wGc6fPx8XFwc7jB079tFHH5U0xXlBkSUnJ4suc8R9eNyyZcvGjx/fuXNn3X3zodQUC/M4COvXv/71Rx99NHfuXBEpld1bp5An6j4pvEZRoK1kRKwVIqPjDWv4hdTUVL4r3xgz8F3bHHFQqvixY8cwCfR5ud0/QqXZu3cv4nn27NkYjHguMixSNTIXLly4ePEiN3odGKJXej1u6jAGvckq9ywIYnn0gl479QaQDMtMGVl8SFwJ2dA4zN7dFgPu0aMHcoBs43E0tyEp84j333+fi3/zm98gFhze3KRJk7j+ww8/vHr1KilAxBjzN77xjdtsoDV4a0pJHw6jShIHR66UTZV9fywHa1j2XLg//OEPX3755fz586dPn457Zfm3V57XCxxhlOqat347ognOLbdXIQ6hZYcNa/iCooAOHTpQ88I8XXc+blHeh2XrCLx6jAquOXHiRG5uLn/xzM+ePfvwww9jReKk3GLD0qqgCiKobHitT3pO3ETg9n18JGV5Onq2bdsGna1cuRID+8UvfoGB6ZEF3Irdu3dj8DCLo0nkX2guJyeHV4uPj3cHDrCKfv36wQu7du3C13jyySdhipdffhluwoWRsAXsScO7Y8cOim7atGkwtZS/GJVVMShQmcWGuTqw+JfPh7oZMGAAUoj0v/a1r+FvqnJ2JyWvvHz5cjwm/kWw4E8hrKgJsmGdXKBrzxowSJjdde2I6bojNcEGwxq+oJpo/oowdrTPld2ljvHGqZoZGRn5+fmjRo0aOnQozezWrVtnzJihmujgAXSwePHiTz75ZN++fXv27JFR2ygstfIN7oOMOlEWopvcokWLRowYoaaiCnT6oAyx1WHDhpHmu++++6//+q8/+MEP/uu//ovCEVPEhBA16JQzZ87gktxzzz0iLpSrolOGe9V1PWahMqAWvwm3cf/992/cuPHvf/87DtTgwYPV7Y4wNkA3vfnmmzDdlClTeGUo9aQNXhDS4YxVUdnVrMzLXd1AVo0IqD5hWKMKqDrq0KX+3AhoRVevXo3qfuihh7p27coBcoOaB2UoF4MztLqONB2xOt1IZJ0b6ZigNcauioqK+JfESRbDRsvImDTxLLBV2RxQksLFKC4uRiyggHCqZfrDlStXzp8/j99x8ODBnTt3yvpDmBbn7777bglPcCxxUMil3B4AammOEs5LdnY2r6mcCLc9yDGuDW0+LthLL7301FNP/eQnP8GMadURMpgxv3JXz549yQxFh+JQ9OSO7DhMy8dJ5aAhFu644w6ZiyirfnTq1Ml9F18EQQS5UyCoDAhUGBNBtGXLFrgV9tGdSq/G7yf8aYqCCoY1qka1olN6HbLsUChuPLVNJh1YdmcbtqdaTjmDCclxmGekg97Douq9nKRlpqJLnEUeRxMtYyIs2y3C8NRICnmKisKK2qed5ALRxkqlkxo38q9Mt8X4MWNMBXEuE8m4BZvhjPR6qCVCwux+nw0bNiAi8C/0ovBaRNzLo0ePHg15/fWvf33iiSd4F8wSqfLGG2/IDkNoNB6HYUMoAwcOFCaSXl6JsDi+C1mFy3gvGbkrC/mKLOJ1ZGAuB1ImIhuRMxBoZmZmBxtyV3JysmUHaKHIzp07o4yQGDxID9/gY5IrUlNTbPV6UjOECl8IDGtUDfcSXj6gqrLUZlpyWioq6JdffklVo/ZznJeXN3fuXBnhQ02lat6woW6nOjrCn3oGsEwsWR99oB/zCIkR6AIei7K0cIkcYBiYhEofW+Jf2ljkN54/3DRy5Ej0OYwmM0e4QObgyPQzfWEh/t21a9f06dP9aTDlGuwZ5T9//nxKZqgNEl+1ahVte+/evREjpJ+YmIhhcyUCR/GgLj1UaSOUEDuireRKCpZigYMoXhmbJ/pL8sCZ/v37y/QiTnKZMDsXW/bwU64nD0gSGaumf1kJskB5Qta1dyW8OlbBDMMaVUMPglZpEkq1yr+4APHx8TKNSvrkadZorl999dURI0ZYHhuWzhT9cfpYxjDPgCg1dlCaTSDzNdS9IjegA8fus2JFkqb81QW/EjgY52OPPUbbjpOC9Y4bNw7XBttQk9MwbJ5Fww5t6Z2yHKekpOB5DRo0KMznSohKi1l218acOXPefffd1NTUqKiovn37xsbGov95IsQhsoU3LbdXKqqy2EXTyYgYeUeZB+hjczNhQPG2JFcyy169Gl/K3dcuRaomtuvCpwbQP0TtoyT1A8MaVUMMXlbxqnJ/PXdYDq1BhUZZIMLFIzh06BBqnMZclgUjTQSCmqBZbndGcD0KWR/foVrXMHsAsmWP5qBxxt5okyVQIqSg77IhmSmzoeqioiS9fZMDuIz84GvQ0tLIk1ueVe7pGCLPeA2Uhlo/XTiCJ06aNOkvf/nLmDFjcMR8tJy6W8Fx9+7d+ZubmyvrA0KpKJ1169atXr0awpLOSIhAlh2WRQYcc2GtiupDRovxCvC1LHoupCCCUf4KuJJkpT/IskmTR3BeLUqKyCJLUJg+EN7y+I9qG63aaARuPH78OG4sj+jatWuV06mDBIY1qkCYvfbfnj17qENUcYSDP9PYVTWSICU1jJpx+vRpmeMIHXz729+WfU9E8SpfXW7BU+jUqRMWKBVa1qSwtAoqZkyW/vjHPyINRo0aJZvOikR3eDRKt4sJqV/lQNmh8IJashSDkQCHSlDa8/KKmzkpOouJicFcFy9efN999/mo/W4bQ0dIdJYnSjvfpUuX7du349BRCLLGKs89ceIETMrL4kSINyHcJ9mTtxB+oahl5Q4JZ5Tbw2TKPTNZJJasrhdiEp+Lf1FYKCZEFmwCcw0ZMoT3koVLJdukiTcko931l/KvNnnB7t279+3bR4ndddddaiu2IPdWDGtUDarU/v371bgm/0fjyGXcjp6nRuJ4U+PF627btq1cI5XVcrk20r6pAexeu2mxpezsbLisnY1av6hfoO2lNPQ23/IQEOpg8+bNcOKECRPUNgWOspJ3VAacl5dHsaDC9GELtLrDhw9HjuEKKZeHYj9z5gzHSUlJaj5LwIGY+vDDDxE1uEjQVlZWFp/g6NGjokrIcEFBAeQImwTqidAQKYfQEC/LsIY/uN2G6IJqfVp1vUTm9DC+7sqqhkVaWpkdqwY1eU1ZGnysiFvwUPS1vwOIsIrjU8I8qxPJUloyubtcm1MzceJE2C0zM5PGOT09XY/RujPPX8TXe++9h3yAQx3DpWAN/KNdu3bhLyDQaP95IgxC4rBM//79IQ6kh4gINBdlKxsy1aYQwuzh5w8++ODbb78tnxtfEoLIyclBbPLivB2OD84UGdA/XG0gBCpD8muZVL3BsEbVUMFIXd77uNjhb4s2pk5DGdgJTbEeLNT1hWXzi9ikaqsrewp/afOpyiQo3TEBh2r81RvJVBoJ8Yj/ooujlJSUNWvW4KF8+umnvAX2JkOh3JknQYgAd4bL7rzzTumKdlzWr18/CJSkkO69bXASD3HFihWvvfYaCmvYsGG4D9yIVZMm7OP1cX5CETcsfPfdd7/55ptDhw69//77ExMTHf6Ipc0oqX0fioSuDGs0NqhgmN4JV9k31htn/VjW5sAl9hozFwg9YY080ffIUcnAunXrqHPIe+XIBNwfLtd2hyrXBjKpbUrkGkpGhpygtzn/3e9+d/78+UVFRbgqMs1UT1OCFB988AFl8tOf/lSJuHJtYS4pDcQF6v2///u/f/azn8lYElgGj2/MmDErV67kidLFgx7p1auXhEVq8Pr6e8kBHsovf/nLP/7xj3yFJM9ub+oC/cbaE4dUKvfyH8Ec2jCs4QtSh1Q7oESpj8/paJwtTXHQElLp8dVlCpzekquGzvKMrfCtNSSk9/nnnyOVZWijY+pKAOGY7YZEh/tQBwkJCWqwNhoKUUCeL1y48P777z/yyCM//vGPX3zxRSx82rRpMrRUgo7FxcVbt25dunQpSgFVYnm0WJhnjT9VXJbtpg0ePBgm+vvf//7EE0/wU9euXaGJ6dOnf/Ob30RxDBgwAIlhaZ+mBi+o36VT5M9//vM//OEPyBkKubLPERCtodcxr7kKNhjW8AWpiGrotAoB+g5whFVcdEfJE1l4oqCggOZXX11W91Y4g5GUe8Zr+8CSJUvy8vL+/d//XZai0OeYBeblPXCMVcFKUQqY/eOPPy49nWF27/LDDz8sPUFYWn5+Pg7F008//ac//QmpP2fOnNjYWKRBhg1en3v79OkjgWGVYWWulka1KBeu3Lt377lz52S+GR4ZL855nvjXv/6V4ho+fLjONbWBQz5873vfe/755xFHI0aM8Bqw1FczrdnThTX0zvKAx6cCDsMavlDuGQEhFCBdm5bP2inNr6MSh3mGhEv0Th9Z5E5BtIaP5X/K7fEXzz33HJ7/jBkz1OT9umidlAOv+AjRPnHixLVr15KBnj17yoiGNm3aSG8ov06aNAn3BF5ITU390Y9+tG3btgULFpw8eRI7J8OcQS9YFWfWOOQbbEIhcEbiNXFxcbNmzXrnnXe417LHhvEr1/BQiGPRokVciXKpjbGVV+xIVkQJwf3Lv/zLq6++yvmxY8daLseh9gEOGftHud1SyZYxQQjDGr6gnHkZ6kO7qg+sqOwWdwVScgOhi/GUlJTIKhKOlqrcM4LLdzSUi5988smsrKx//vOfKSkpKp8BGd3sfh1Loz95CrZ0xx130PzKgkOUiSgOcVU4QNJnZmZi3nhPQ4YMSU9PL/f0JeldSMrdU5kH6JTPPvsMYQL7oDKEXkkHZ+Stt9568MEHERdqLS80zuzZs5ctW0YGxowZY9VUbugrFTgomJdFcbz33ns8dOjQoe70vX5x/yFDYNQ2oMEczlAwrFEF5CtKUyCr1FR5i4+vTsssvYyWq1/T8kRDaXzgFLWkje53yN+f/exnKHN8EwzJPVvczzfy50qvr6YUR4cOHWQ+nuWaGUzm3333XVQGTplMgdcvc1imCmocPnwYxwcPDuGAhlI3yiT3tLS0PXv2yF7TgwYNUjNrIZTJkydDoLIyCELG/YJ6EXn143xzDW9Klkift4YQHYGempWncI3MP4LyZLmm6ibSUDCsUQXkW9KmyZ5g/qwl5Ts1r5VDb+WwCpm7aWlLv8hlhw4deuaZZ7AQiOP73/++zNTw6p74cI8DEqsXs7lFW6DcccE999yzcOHCjRs3IuwdQ0V17pC3O3fu3KeffkqrK4uMwhdqOq/KHspl3rx5tPmXLl1ChkjcR67p3LkzrkpOTs4XX3yBIkAE8Zku20AN3XbbbaNGjdLn9fuOAbm1A1cil1BVq1atQgTxRmpGslKjSjn6WYDy4uTqkUceuXLlCu2ElJJb7AQhDGtUAfmQSOUuXbqI3+57La8q4dWeVeUDVPTY2Fh9QXMEDvX1gw8+WL58OVXt9ddfnzJlSnR0tFWJzeuPqMxjCmztdLxRud3TfPfdd//ud7/bsWPHd7/7XXKrmmjdNQuz1wfjjfrZoFXX6dLS1hPmAGkzd+7c+fPnf1VxiUB+glO4PSEhITc3F+6gxChA8gD/4sTdUnH7BZUTP4tLni7jQeGmXbt2oTj0DKi+JH8KM0yLkXMXDZL+IYI/FGoZ1vAH5fZa0rILYW0+aljFLhXdt1cPohqhV/Py8hYsWHDw4EGOT506tX///qNHj9Jy3nHHHU888cTo0aMl6qEn4n6W5QlD6LFM9zWBhf6grVu3FhYW4tZt2rRp6NChMIKjB0oxAh4H3pbOg2EVB4nw7sgWPBFsbOrUqUitP/zhDw7/CH0hc0bgjnK7V0LCQ2r3gHIPHBlWpeHuvdbdEBLET7lw4QKKT1hD9xz9l2xusg5mWeEVhjWqhiNiV+N09PqqN3SOa3iKbImIaJcNBDCVe++9d9y4cfj23bp1szTTOn/+vDSqVkV3RvZGkLVOyz2DwdeuXZucnIznX8sAng+EeXqLNm/evHLlyh49eowfP55Mrl69mgM0lHquMkjyL9sdqJeCbigBqASiUQVCIw9r8C/80rZtW5iIf/Xt41Vqag6YKlJ3yYdVDCo5/ur36se8F6WHnMnPz4+Li1MJ1qYtqZmH2LAwrFEFVCWrh0+rImRQA7ICNwQDwPKpoFRWaYotTz07fPgwwh7jpA2cOHHi/fffL2v8olP+/ve/Z2ZmUsWHDx/+6KOPcjt2+9vf/rakpAR34Fvf+hbX19Gk7HLPPqw8ES2Ad4Dxb9u2bc2aNRcvXkQm6NFK+auW5xYS5I3427NnT+XncyNCQxYWF9/nySefRIvBQXglssKAngH9WH+QKmSdRxyf1U3ijmgFjurZs2ezsrIoVUdSfsLBMl4dpSCHYY2qIeo0gKlVRkBh9qz8srIy7H+8DceN+r9IdCwHzYxRvfrqq4iLp556ivNQxssvv0zlRqv/7ne/O3PmDL/S1C9duvSFF1744IMP3n33XVgpNTU1UG/keIWCggI8/0mTJuEykAdYAD8Fnjpx4sTHH3/8ne98R4aiy2RfPC/kj4xwKS4u/uKLL3BGcGdgDRFNcCgeAfd+/etfV0/h7UaNGrVhwwZMl7Kqlv+lPA53WFpPx6vTUW6POuPGY8eOWd4cQ3/gdpFCKKIhMKxRBZQHLv/WdYOAzdzi2Q/VRwQELnjvvfdwWJ599tl27dp94xvf+L//+z+0CYa6cOFCBPxf/vIXbBIB8tZbb/3bv/2bkFFUVFSrVq1kLeI6yj85RGggMZKSkngofgQCZ8iQIWPHjt2zZ8/8+fPhhVmzZonfsW7dumvXriUmJkrxcjHcB1dyRiV48uRJeAfRpKbSWzbjjB49Gglz6tSpmJgYxzjaMK3zRY/7Cso9kz4ow+zsbJnI07lzZ68eiuVtzLiMFpHuUv2hVvUtX9ewhjUaCfQKpxa8raUj6vVePezHg/Spa2Fa94o6iYanunfq1An7bNOmDbJ/0aJF+Cao+n379kEfNNdFRUUjRozg/P79+2nqMV0YBCOEShz7IQYWsMNDDz2EaXXo0IEs9erVS0ZVkp/IyEhsFX1Bhs+dOweDkBk1BePgwYNwgWw3JS+OSNmyZQtMh7JQH0IdwC+IGvwUsXmVAWX/clKeq0bi3mLvz5Cbm3vkyBFkEaUn89Mc8GHDspoJryYLkdWmrI4fPy6KTFZmr01S9QnDGr6ge780g3xj2kbZptDR/1pZS1WtB1GzqcdUI0c8z50mpoXl4+2/+eabrVu3xt44eeHCBcmV+FOyDqiM15wwYcJrr7322WefYWBYYC1Hnfh4C8qHpwvrIeP79+/fr18/DCwrKwuyGDRoECSyatWqadOmccGAAQPEUZJywyuRbhF5X5gRHwQanT17tuNBUtQkjtzIycmBnkSJONQ+JQBj4uPIchiWh4l27NhBluBcvB5Zfr2yMIfXMxh5eHg4pQpr6PmpbnGhVvgifAsoHjfNEaAJZhjW8AVd6yLs16xZA3dggdHR0TKGWv3qjrpVC4o1qItUoyrXiYBWnnzyyVdfffWpp56SbVAsex6ULN7n8KdkIwLa5AcffFDOB6oDxdH1aNkNO/4RxEFB7dy5E7vigHJD4wwcOHDOnDlkBotdtmzZ3TYszWKRJBJ6JHtIEiijuLh4+vTpJKj3d+jP/drXvvbpp5+iF+Ajq2L5kwhqIjMzk2TVeZ6+cuVKiAPaksH4NY5NuJcv9QfqFaRjiGKBFiXQ6y7VoIVhDV9QldWy9xPAPmnPZTUa/dfaf2ZVmahD7r5Drxn74Q9/mJCQsH79+pEjR3700UeLFy9Gh0sXrJpiJ+ygdhhUt9d4gqY723r4ULiV1pumePPmzRwcPnwYgYYrIWvqyNhw3KUVK1YsX76cA/hX+Q5qmzWIBsrAqGbNmiUrDOvrblhaEIFfcRZwN1BeaiCZPOjUqVNosUmTJskiz3IXZ3BPEC8Op6ZakEWM1Te6paodJPXi0jueKSvuRWJQULr6c4exgg2GNaqGfD9qJzUeiSFDIXRR6mhvawzpR8D4/VmTCoOMj4//3e9+B1O89dZbVD6JC0JtJELtJJ/5+fmcwULqontPiuW6DRVexVeCyyiovXv37tu3D76YOnWqOEpCK+X2jkRoBJhu4cKFd955J9mWjQuUl8cbcR7BogZc6oMydFvi37vuumvBggXomsmTJyupIjHUtLQ02XRSXpyvhm+CeBHKUCKxugWiOE7+9TGOzmuJKYmKnrLs2Kpaf0RPJGgpwzKs4Q9E8GONGLNsNSSDEVQLo1rC2rQPkhp2jiuh72DmFTzl0UcfRX6/8MIL8AImOmXKFISu9EHs2bPnz3/+M9UxIyMDhxnjUTfqvokPZ96f3MIUPI4G88CBAzhWstzpqlWrnnvuObK0f/9+3HVMVN8UVt3LBffcc8+hQ4cweLKNEyGWI5mRTUyUPeuWJgeO4du84NGjR7Ozs+EITp44cQKpgnMk4YxLly6hCzByKQ0VyKhZr4dlL6pO2coGVFb1iVgNP8dTu3nzZmJioiKgulskJbAwrFEFwrQldjp16oQYxkIKCgpoId0r9NTmY1NjcE+Q5bjx/miN+fPn/8///M+SJUuoxD/4wQ/mzp1LE8r5F1988Z133sEFIEHOP/zww0r5f+XZH0hfO6sGWQ2zuy1pty17Xt/o0aNlxwb+vXjxokQ0eS7WC71W9i6QDlfiWeAyfPLJJ0lJSQMGDECVqCypTHqdNqJzn2x8j/eBV0KCWOMdd9whKw/CZX/7298ef/xxMrxt27ZvfvObaEY/HQqv4C5cIfKJutEH1JT7sTCPyvlX9ra4tBCwBpnXZUttvku9wbBGFdDrFqxBnaOFhDUcyrn2yl9WzYcy1PQK37mi2Xz22Wf1yIscd+vW7Te/+Y1VUQ9b2jwrZYG1yTBGCEHce++9eiiBV+jdu7dsF0I7v2bNGl5HuExlWx1w2ZtvvgllYOfojmXLlmFC6enpOnFYmjhSQkNPTZFgampqXFzc559/DnHcf//9Qui4Tkge+Aj37fXXX583b55jGHgNiEMeClOr/e4E/sxeU4XPvcjDr+yteXv16qW2Cq/9d6kfGNaoBqAM2SERUSDLf7rVfo0RZo+qVEGNKhNUbFXZBWqVl8qu12tqDSAz6PT1uDgYPHjwypUraY3hvmHDhuXk5OBwYRj6jRTd2rVrcSi+9a1v8b7bt29/6aWXHnjgAfQRLIPiKHd1SynK0InD8WjExZAhQz7++OOXX375Rz/6Ubm9u9quXbumTZuGykhISHDsgFUbusdDweuBN2W1sTA/IuJ65svtddXJP+5SAIcd1xtCL8cNBVoGtTA39Z6mElley1nzOsLsKSRUfbX2dy3hJ+/4Cd26yrWJfEpyy78oi2vXriG/eZGRI0ciSWTCCI6MxJIPHz7MBRDKY489JqOzMXUS+fTTT9PS0hYvXoxPMWLECIemcJBdZW1yYmLiuHHjkDDPPffcL37xC9meDnb77LPPhKG8puZ+wSoLDf8UibRly5bJkyertTb8KUBhw9LSUtw3y17cMIQW41EwrFEF9FbOst14qgt8obZlDcji4BIgpPnt2bOn2pYtqKBblFR9tYtSecUVQKdMmbJu3TpMlLZ96tSpw4cPlwVyKCgKrV+/fpAFbgjNtQy0xauHOK5evbp69eru3bvDODAL/pdDFJRX3CnSaw75qW/fvt///vc/+uijX/7yl4888ghCpqioiGyoyWbuldAFas96fwAnQoW8pkzD9WcTT0sjJgrniSeeyM/PR5GF1q5rAsMavqCql6qp+M+oSumulyXL9VB/bT6/BP+xsTraEimwkECjHDsW3ezWrRsewZEjR1p7oHZpxkKEbWWJLSANNY796NGjDxw4AGVkZGSQMqyh63k/Y4RiwFDPww8/jEn/9Kc/nTlz5p133gnXS9xBUYbbO5MdpP1h/3LPopAlJSVWNZcalgzwF0qFMtRCqqEFwxq+oAfwpVGVoIMsI16Z1q0uJBG8nuLiYqVirGCdOi1vTT4pitzcXDhCz62Y98SJE5ctWxYdHY10ErKQboLTp08vWbLkwoULMjAfY8ahgCUpZNnlBI0wYcIE0lQLWDh0QZVlIjZJytOmTeOhMNEbb7wxdOhQ3CX5dqoZ4CMil7iYR+sxmjD/lvPjLl4BFwyRooKsVRadHEjiatUyf+4NKhjW8AU9LCfQeyUsV3CxZn1m8hTqH42PWmI3OCnD8rwy+pzc0p5j4Y6mW0av9+nTZ+fOnSgytUMlJnr06FFsFU5BemDS586dW7BgASJfqIe/mJ+sxAWHiik6enz8LBMug9dmzZrVo0eP48eP4/KsWbMGFsMPktEWX3l2V5UMi+QBZHjevHn+LD6C5MTbyszM5GKEgz95c8fOg/MTVwnDGlXA7YCItFbDQ1VVqLGdi65G0iPLFWsEc30SzYXZwAv4GpJnJcfkgv79+589e3br1q0047IFPBaL65GYmChzRix70goluWPHDg769u1L2ztgwID9+/fDKb169aKEZaRJdYtC5YFSJdnevXvn5ORkZ2fzdHjKsmOQ5Fm+o+WZvyM8ImuFV+luCL906tRp7dq1+iLs/uewxl2/wQDDGn5BbxyoWNQ2mb2m/xRWi2X1qKnU7JSUlOAMhTogdV0Cw5s3b546dap+Xg4gi2HDhn355Zfbtm0bMmQIFMMZeAG5YXlGLmBvMpIV26P9x51BbkA07dq1w0M5efLkjBkzHNbl54gGPSZC2abYgBpkNgAyxEd/p//9YtQEyQ9OSpV75Tmy5//FQQjDGlXAHTajFsoUCd1bqWW7QZ3Ly8vDyXdvXx6EkNfEtpOSkj7//HNcDMs1lw9DwiMYOnTo+vXrt2zZMmbMmMjISN7uwoULJSUlMsxcwgewCeezsrKgIbwe7pXBl/gUkM6IESOsitrezz5O9a+i8tttqJOWN+t1OKS+Ids74fLgBEGg/mRMHbvrVQjBsEbVcAcsRNxKOA0DqP23Jx1SE9kczL6Jguh/pH5ERAQuRnp6ut6dZHkCyfgm+COwBvY/cuRIeKFz587bt2+XfdK4BhJBXHTt2vXQoUPXrl2zPNs1QhaIAnQKIsWx+I3/5eMIS1XWe+K4xf9CQB+lpaWR4Y0bN+rrj3kFT+QF0VD8hXBlIWX/nxVUMKxRNdwBC2y7uLh49+7d1BjcZrUARJXwGgfhADVOTVJLjYdKE4QoGD169KpVqzB7NZ1PB8SBHuFvZmYmogN/RFblEdYoLCwUyjhy5AiXOUZhDRgwgBu/+OILGnOa9GqRhRy4izGAhiqdILhUSKcPP/zQn692/vz5JUuWcD1MKgItRGFYo9qQZvbs2bOYAXxBY4vxlJWV+RMNVc65HuSjyYWAaKzUqNDgJw7JPM4FZrN///6VK1fOmDFDhtvrhaBGcFA+GzZsOHDgQHx8vARxKDpEBw0vpIA5TZkyBdY4fPgw/6rV2KGYEydOvP7667/85S8liFBHGzLUDOSEEqDlgPFxUhISEsRvdWdSTlJnuIzX9Gffz2CGYY0aArGdnJycb8OqTgeK3hKqaAhN7qRJk9SAguDXrqqTFaaYNWvWm2++iQ/Ss2dPGcchoUG1Mzuvw0+yndLUqVOHDh26YsWKIUOGINnGjh37xhtvfOMb35AJ7PAICaoJbzgp0gsLQU+cODGoKEON7OAt+HZLly599NFHZZCoCtnquS0qKsrOzpaNnfR1DxvsBWoBwxo1BO1hjx49jh07du7cOZnlWeUtjp5aZQMyA/I73/mOmrcW/JVJhQzK7UV0Hnjggffee2/z5s39+vXDJNARcIRabJ2/sjFabGzsP/7xj9mzZ5eWltI+p6SkYGzp6emyDBdCA9MaOXKkeHxXr17dsWMHf3/84x+//fbbXAYlBQ+fKtnI28GJCxcu5KWkGpRrg1nV15SNoKAYtIYaw9LA71BTGNaoCaS7HleceoybikSnrlcpOx3jPlSlkS15RJaHSmVymASW8Nhjj1EU+CBbtmzB1FFPUVFRmBOGBINwBnKR8RfwC8Txz3/+k5ft3bv38OHDxUfjxnHjxslwUm7Ztm1bcXHxvHnzKNi77rpr0aJF3/72t62gYVUlKERSITfguBEjRiAllMiyPJ0yvD6uliw+0qdPn2DIf21gWKPmwM779u2Lu04bkpaWJsvYVQkxNn3TY+Q6dU5igfoCmcFct/SB9iLLRXQMGjQIUcAFOB0LFiyAAqTrlF/hlLy8PP5+8cUXtMxPPfWUCn9y5tChQ3feeWdCQoIkvnr16suXL8+ZM8eyY8/oFP6ePHlS9pdr0Ff//6DP+qUERo8e/ec//3nw4MGyWIYe8+bv2bNneUEuo7HhmobMdyBgWKOGoGbQimIVGzdupCWhjcVgqtTPiiksbSU4mlkUvj6K2bE0RrBBb2atimMxyz2Ld0dERAwbNoxiwROhlCx7XfWeNuAClMjzzz+fnJwMTfD6SDY0Be2wlMmuXbtwUiZMmKDGhlLUY8aMgWuefvrpYNAa+qgz9U1xMOFEWYXYsQRxYWHh8ePHeYvu3bvLjrYNm/9awrBGrSDOOVoDJwXlKZOgfEAf2iiUQYtK49y1a1d9pEaQyw2Vf5VJfbCGvBdAfyHL8TvQIDKcQa6EUGiZeWt+LSoqgjHxZWTOHvfKKPVevXphXWosFnyEsuOaw4cPd7V3t27QAvj/Q1Q6NYwdO3bVqlUzZ87UlyMLs9ciP3jwoIxJHTJkSINmPDAwrFErUD/69esHZZSWlmZlZSE3/KzQYj/ULcygf//++mZrVrCShQM6xzlGPaoelqlTp2ZmZm7atIkzXbp0ERbAfrB/WBLdcfPmTQ4kdsjx+++/D0HIeDA9WY4hkbvuuuvll1/+/e9/H1ZxcpBD9dQP9FeWY3TEO++8I2PV9Mg3n3jPnj1UlR49engd1RJyMKxRc5Tbc1JkoYQiG1blFdfrCEWAuzt58mTHvluhEhN1Q/GFKBEYYcSIEcuXL1+2bNns2bPRC5DIsWPHZD8nCEKW2OBiGuQVK1Z07twZhUKb7B73wZWyhg3tNuanFsLR5VvDgpzExsbijOBeqZ16Odm7d28UZUFBQd++fdWVyj8NxQ9tWKOGUC0JVXzSpElUC2qMPvHJ0RYpKWtpkp56c/78eXx7B6eEYk0S6M6LvCaEiD+C3Hj33XfL7cmyc+bM0V0wLl6zZg1UItuXyI6nDhZQE1IfeeSRZ5999pVXXpHpZ+6CbYB31pCcnHz69Gm4Dy9MvQIqY9SoUdevX1cnVeEE/3LkXmFYo4ZQjSrOBY1JSUmJLAZlVZzJpsxDoCqNVHruov3ErvSWMxiifTWGY9ir2AZtL8SB8Rw4cACvJCYmRpGLbHcUFRWFJElMTKQw3ftFWBodYJYpKSkrV6684447KDd9jfj6flUXyHCvXr2++OILNIUMk1Xnw22of8s9+9qHImVYhjVqCakZ1HVR2uq816ZSHSheoPGcPn26rmYtzQBCsVapVtTR9RgZGYktyRIbcr6srAzPBeOBCGicYZYwbV1PnUMtTdJzjHfz85//vFOnToMGDdLb6mAoLl7kzJkzakVVdd4rAzp81RCCYY1aQTWtsl2Yo65blXvd5Z55HLI9vVf/NhTrk9654HgjfBO8uS1btkyZMgX6wCvh9ZOSkmTDNMvbal2OgKtwR1xcHESzaNEiChynRu/jrL/3rAQSqnBslWJVDBjruQ2GPNcAhjVqBWUhXndCtCqvFsquHBPM9V/rLtt1Cq+hGXHK2rVrhy7DK4Ev0Bqynoju0PlAmGc5eMveSn7p0qW4NhAH7qGfS4TXD+Lj4y9duiTr9DgaD9XG6KqqQTNbQxjWqC3cH94rfbih+yNuGwtkFusRvnMeExOTkpKSkZExa9YsiXTIeT/XH7c8hgdTbN++vUuXLocOHSosLBw4cKDszxiot6gZwjwT/GVzBrLnWE9YvULw9PvUDIY1AoDyiiOICwoKiouLcbzVTny+b6nur0EOx6BJBf6NiIjAlnbt2lVaWtqhQwc/+x316IaciYyMPHv27Lx5806fPp2ZmYnvM2jQoGBY0EgCoh9++KGMRuvZs2fHjh1lhKtcoAd9QvcrG9YIAPRvD2Xgsefn58+ZM0ff4tTHLdX9NSTg1YA52bZt2759+65evXru3LmO3UmsSgzJa1KYItTTp08fKOPAgQN5eXnJyckBfwsfUI6Ynvlye6keMnbkyBFyde3atfbt26tlBy3NpbVC+Ssb1ggwaANzcnLwbLOystq0aaOmToduwxJAiNzA1Pfv349R0Sw7IiD+F5GyPZr0kydPHj9+HPdHHyVR13B4GSpUcf369fDw8GbNmsmGKX7OaQwtGNYIMDCJY8eO7dy588svv0SE4+VKU2Mow/KYFnJDZspjY926dZPNBNSQJ3cb7hX6/gPp6emfffbZpk2bJk2aVC/v8f9CD21amkraunXrqVOnysrKhg0blpKSEhZk648FBIY1Agxqz5QpU6T1y8jIaNeuHYbR0JkKCig6AOj2GTNmvPXWW9AHnoVsXOiIGvqGPiqUVr1jx44nbMgmTHX7JjYc4lGO4Qtai4sXL8bHxw8cOFCWEWpklGEZ1qgL0HhSY3BSzpw5gxRHceCnNL4Gp7rQXx+aoFjuvffehQsXQhwQq4px6G6/D/uPioq6cuUKTbqMskXinTt3bt++fbJCR/3A0d1+8+ZNJM/ly5elAsCM9ZaTeoZhjcCDCjR48OCcnBwq0I4dO2gG+Td0O+cDBZ0UwuzJ7507d3700Ufff//95s2bc6yPka3SQ4EdioqKrl+/LqNyW7VqJXtN1NfbVOgyF/rYvHmz+CZQRu/evWUdDaM1DKqBadOmITeOHDmyYcOGiIiIXr16NXSOGhj6UHHLIyXw4GbOnLlo0aJ58+bJbql+jnBLSUnJzs6GJmQVHMseXqWGq9cDhCmU3CgoKFi3bh0sFhkZOWLECDV+pPFRhmVYo44gMb/hw4dTj/Pz81Ec/BsbG9uU5Yb73WW+H6oB/4KGeuzYsaLq1TDQykyOpNAm3CIzPoRo4GWdleoa+vhO2bfl2rVrCI3p06ernRkaKwxrBBj6SOG0tLTTp0+XlJRIN4H7giYOpd7Hjx//9ttv5+bm4mjIeMoqV9nhMkxUVnhWXo8q5DrKrVXJAgjQH2RBlmgbpFeocX9fwxoBRpi2bgLHgwcPpiHFQ5GdTa0Qn2NSFyi3t5KePXv2J598grDH9fBTMkAZ+qCJgPsCqm9VfU2rknFonMExmTp1KlfqA4IdvbONBoY1Ag+1RhPVBTPAdZfzqqfQa3vVlEFxUUo9evTIyclp3bq1LP9X5V2yuq9jnlgAUV5xedRyb7PyLO0LSoRFH/3Z+PhCYFgj8HC3S3qdbjQT1QIFVUTp6ekLFy7ET4mJifHH2BITE3EAO3TooHi5LqAPPKvsAq8HYa7J0I0GhjXqBI7pCe5frVBeHLQuIIO1cOh2797dtm3b3r17V8mn3bt3X758eUJCQh2xhjL+ysa8+8ihY9RJI/vQhjXqBJV52hL1uHTp0uXLlzt16mQZrVFxIZ/U1NRLNnA9VCTIK/ipffv258+fr7veVrcqFN/z+PHjPLdz586y4LhjdImKZVSWTiOAYY3Aw8fUAypTfn7+mjVruKBPnz4DBw40cQ09EHDrrbdSJocOHTp79mxSUlKV90ZFRRUXF9+4caOOui30CIXMTNu3b9/mzZsh/bS0tPHjx8sYM504yl1rIDY+GNaoEzi2QVXgX6r4mTNnCgoK+FtWVoYmb8TVyx/o1l5uL8wLd8AF/oQ5oZicnJxTp07JLk11lzc+6NWrV7OysjIzM+F9dCJCQx9O7rhFd0yMh2JQNVQt8Vpp8MMnT568ZMkSdPiqVasiIiLw4a0m7Kq4Lapt27YHbeCw+L6Xotu4cSPCpC5YQ+95RTtAGevWreNZ8fHxY8aMgbAsb4zg1S0NeN4aFoY16gSVubXl9vKZPXv2xDH+8ssv8clXrlwZGRmJk2xcFQXMEsrYuXNnx44dYZDKikWNpJARogGH6nnlb3Z2ttBTu3bthgwZoijDkRP99sZHFgqGNeoVQg3NmzcfPXo0rsqOHTsKCwuXL18+ffp0TKXJjhnVY4py3LdvX7hgw4YNw4cPhzgq8/gsm2Jw9GRCSsBLj8fhKJ08eTIjI+P06dOtW7dOt2HZXWCWtl9Uk/pwhjXqFSpIhuLAT2nRogV+8vHjxz/66KM77rgjKSlJFr90j/Jo3NC7ouWto6OjBw8ejBz77LPPRo0aFRcXJ9vBuu+l2cd3wLB79OhRF3lD9aAHCwoKkITDhg2DxdToT8fg0bp4enDCsEa9Qq9n/It7jOLYtGkT0nfZsmX33nuv7EvW+OJnvqF3virGxBeYOnXq1q1bFy1aNH78eNn6xHKNhUFrbN++HY/PqoO4I0IDxwTKaNas2dixY4cOHao6TRRTNNZh4z5gWKO+IVJctasTJky4fPkyrSU+vEzcaoK1UGdS3RRvvfVWmnc8lH/84x94B7KesNdRc77nyNYYZGDGjBkowe7duw8YMMChBPVv1HQ+lmVYo0GgwvKWXdvuvPPOxMRE6qU+w62h81h/0Of76QEOVQiUzF133fX5558/8sgjmLG086gANcM1Nja2uLgYRdChQ4fAegpkDPX30EMP3WbDqsjpTc0xUTCs0QBwjzJGfqvjJqUyLI1D1dhtNVxKLoApOtn485///K1vfUu2a5O1OeT6fv364d+h1yZOnBjAjKmv0KJFCz3yogduG/GgDB8wrFGvcA83trxNf2qC8G17ERER48aNCw8Pf+WVV55++mnZLkBZsoQni4qKrEDMIdZHeVoV1+xyR6ndyqgpwLBGvcLH0APdQ1ZC3cctjQnqHX3YHu7b8OHDoYbMzMzx48errYnET+nfvz9aY8eOHTKSwvezvD5FTl67du3MmTNdunRxZMlHxprCB3LAsEZQwFEpsQQMIDc3Nz09XaZj6DHChsliw0EFPvAUJk2a9M4774wcOVJ1xEqBJCcn79+/PycnR1jDx0wQr8EIufLEiRMrVqy4cuXKAw880KZNmzp/sZCFYY1gQbm2ZtSlS5cwgN27d+fn59OKjh07VqnxKpfGa3wo98wHu/XWWzHm1NTUZcuWzZw507EIeExMDGZ/4cIFGU7qHuitjwdx/HT9+vUtW7Zs3ryZkr9x48b58+cjIyPrdD3BkIZhjaCAY3whbnzHjh1pPE+dOnXVxpgxYzCSphm0d4wcHTx48AcffLBq1aoJEybgtqgLevfuXVpaikZTMVG9d8YhPcq10eKFhYUZGRkHDx68ePFi8+bNx40bR+E3qThFdWFYIyjgqNDU5gEDBtC0yvZ//MWf72OjCTopeuFw3Lp16ylTpqxcuXLPnj1paWlKccAg/IRbV1ZWpibLVhaqFBq6efMmZIHKOHLkiOzkjO9Dmmotv/p8zRCCYY3gghIdKOT09PTo6Ohdu3Zl2Th79iwKfNiwYWqvjaaGMM+ael26dBk/fvz69es7deqkb7aWlJRUUFCwYsWKGTNmqJOOkJDiEbw/eCc7O5uD2267rV+/fgMHDmwKK4zXHoY1ggV614k0nqjllJQUGkAclp07d0IZaGkc79GjR8fGxjYpCa33WMsx5o0Hh7KAQ2Ur+XJ7bWd4ROazx8TEWNoIC+WhqMjRVhtIDKi5vw25xeEtGrhhWCNY4FgSSpECrEG7ivSgYczLy0N0DB06tEFzWt+ozICHDx++dOlSHBMMXgmExMREqBa58eCDD/oY8S0Lc+HLIFUoT/zBZs2amYEzfsKwRnBBdQroFRfXHX3RsWPH7du3o6Wp6E1QaOiUatkki0YQxdGmTZsePXrIr7I5Zk5ODuoMLnAMMxXIZWlpaai5rl279u3b1/I2r8RwR2UwrBEsqKxVVNKje/fuycnJSGtHj6C7a8CdcqgbgNdBmfw7atQonJGjR49CqcgxuSYuLm7y5MnIkA4dOsiSzpZrRXjxcdTkeoe+s4zc8AnDGsEOVZWlb8UdCuXfmzdvyoq7MsNKVyuNgDLc0F8K923z5s34bn369Cn3TCrDT5k4cSLEMW/evHJ7/TSZGajPkWuCI18CBcMaIQBHMM/RlSjdAYcPH27fvj16u0WLFsIdgkZpFXoAom3bthROaWmpfgElQFFs2bIF4uBXroFEKBn5VSedpjaFJCAwrBECUKpBn0NledQHB7t37960aRPHqO709PQuXbrgsctMDTWwshHbhgqFipSQBQFPnjzJ+T179nAyIiJi2LBhsnyJQF9Tp8HyHbIwrBEa8BoRlBp//fp1WtE2bdpcvnw5Jyfn4MGDOPZjxozp2bPnrTYaZXOqD9+KjIyEKXh92KG4uJgS2Lp16/Hjx1Ec4eHh/JXAp36jipI2vpKpBxjWCAHoTOHYJQQRQYs6adKkQYMGbdy4EdFx5cqVs2fP/uMf/4iOjh4yZEi/fv0wmMZnG7rZx8TEHDlyBB8N7sjMzDxz5gxl0qxZM/7y+qNHj8ZDsTzOnZ5I4yuW+oFhjRCAXtfdW5yHeTavv+OOOzASuGP//v2QS0FBwfLlyzMyMjgvW640GoRVXP6rU6dOiIsVK1agNWSSG0hKSpowYQKyq1xbJqNpTuQJOAxrhAwcvSF6dEMFSuPj42fPnj1u3DhEBy49ouMWGw2T4zqD3knEX2QFDhqvidaQgZ4pKSkcqNWJVVinccd36g2GNUIGPhpJPdKBG4/BjBkzZujQoSdOnEB3yCK9KhCgNvJw3+51xle1gqnui1UcwZ2CuzOosnesciRFQkIC7hh/+/TpIz3QuqyobCyMQc1gWKOxQUyxmY3u3bt36dKFA0vbbUScmkOHDuXl5cXGxnKN3iVpeVbx0KnEsYmRmwj0lt8rEThcAzViwnFSfxGHhV+9evXgwYO5ubkwwrRp09QAcDUthTeFLyTq6Q5hGAQQhjUaIZTB3G5D72JUVo0G2bVrV6tWrTIzM9u2bYv/j3fTsWNHzigZ4ujxtSq6BrpVC9G4JYnXkWYO38p9jbrg4sWLp22cOXOmsLDw2rVrly9f5rLRo0erFQDlLkhE8YX+IMMddQHDGo0Z7rFMIjQw79atW2NpsrU9WuPo0aPwBQfh4eEdOnTo378/fx3CXrd2qyJrOJwaxwXuwaz6v27lUlxcvG/fvpycnNLSUlmUCLLgL9fgfCGObr31Vv12r8l6PWMQEBjWaLQo13YSdMcF4AUk/blz506ePHn8+PECG1zPlVFRUXgusIZVMdSqNEhl0QG3k6Lf5Ru66IAgZPqZ5B9ZgRRKSEhADbWzIVu6+oiJGJVRpzCs0Wih26HDxQBtbSQlJdF0nz9//sKFCzBIUVERTgEtvPg1etyB46ysrFOnTmGx6BHcgdtuu03GRHDAXy7Anh154KQohevXr9+4cUMmp8uB6Aj+TpgwQbY4sbSgDMyVmJgIeUXZaN++vWRYpeyQUb7ljEFgYVijkcMRs9TPyxlljVgyrIGFY8lqqqh+y549e7Zu3RoZGQlxCF/wF2dB9iXDwZk5c6Z09KpgJLejZXbt2oXTIVPsAMTBs67Y4KBfv34RERH6Hq6kP2DAgJSUFDImnpTjjfR/TbdI/cOwRmOGIwJqVdyH2arYZYtxxtiQMyrWoG7nJ7QJNo9GuHTp0rVr16AA5YMgB2ANx6MBEmbfvn1oGdlskb/oFBlhgZRo0aKFxDV1vQAHKdrSc2IZjggOGNZohHD0gzqGY7jPW1pIwmtvqAqF4DWUlJSgR6AMlAL0ge8jTgcsoEhKzwx6oVevXlwJU4hT08JGhAc4IGpLh8py6COwanik/mFYoxHCxyAI3+d9BxGjbbjPS5BCIqkqcXXcpUuXjh07IijUqJDKMlOD2IShjAaBYQ0Df1GZGcMI6AWror8jB7IJq5pvaoKUjQOGNQwCgMrooLLZYqorx/BIKMKwhkEFoA52796N06HONGvWLC0tzT1vxZ8pJJWRgtcIiEGo4P8BrUukAQAxBBAAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek7" align="bottom" width="359" height="503" border= "0">


 1. Pomaly liek aplikujte. Aplikácia trvá zvyčajne 20 sekúnd. Vstreknite plnú dávku, až kým sa piest nedá viac stlačiť. V tomto momente budete počuť „cvaknutie“.

Poznámka: palcom udržujte tlak na piest, aby ste sa vyhli aktivácii automatického bezpečnostného systému.

 1. Vytiahnite ihlu z miesta vpichu bez toho, aby ste uvoľnili tlak na piest.

 1. Potom uvoľnite tlak na piest. Ihla sa automaticky vtiahne do ochranného krytu ihly, kde sa natrvalo zablokuje.

 1. Na miesto vpichu jemne pritlačte suchý vatový tampón alebo sterilnú gázu, aby ste zabránili krvácaniu. Miesto vpichu si po podaní nepretierajte ani nemasírujte.

 2. Použitú injekčnú striekačku zlikvidujte podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka. Pomôcku NEODHADZUJTE do bežného domového odpadu.


Ak použijete viac Somatuline Autogel ako máte

Ak ste si podali viac lieku Somatuline Autogel ako ste mali, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak ste si podali alebo ak vám podali príliš veľa lieku Somatuline Autogel, môžu sa u vás objaviť ďalšie alebo závažnejšie vedľajšie účinky (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).


Ak zabudnete použiťSomatuline Autogel

Hneď ako si spomeniete, že ste vynechali injekciu, kontaktuje svojho zdravotníckeho pracovníka, ktorý vám poradí, kedy si máte podať ďalšiu injekciu. Nepodávajte si sami injekcie navyše, aby ste nahradili zabudnutú injekciu, bez toho, aby ste to prediskutovali so zdravotníckym pracovníkom.

Ak prestanete používaťSomatuline Autogel

Prerušenie viac ako jednej dávky alebo predčasné ukončenie liečby liekom Somatuline Autogel môže nepriaznivo ovplyvniť úspešnosť liečby. Pred ukončením liečby sa poraďte so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnikai.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:


 • Silnejší pocit smädu a únavy ako zvyčajne, sucho v ústach – toto môžu byť príznaky, že máte zvýšenú hladinu cukru v krvi alebo vznikajúcu cukrovku

 • Silnejší pocit hladu, chvenia, potenia sa ako zvyčajne. Toto môžu byť príznaky nízkej hladiny cukru v krvi.

Frekvencia týchto vedľajších účinkov je častá, môže postihovať menej ako 1 z 10 ľudí.


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ako spozorujete, že:

 • Vaša tvár je začervenaná alebo opuchnutá alebo sa vám objavia škvrny alebo vyrážka

 • Cítite zvieranie na hrudi, začnete pociťovať dýchavičnosť a chrčanie

 • Máte pocit závratu, pravdepodobne v dôsledku poklesu krvného tlaku.

Toto môže byť výsledkom alergickej reakcie.

Frekvencia týchto vedľajších účinkov nie je známa, nemôže byť určená z dostupných dát.


Ďalšie vedľajšie účinky


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujte nasledujúce vedľajšie účinky.


Najčastejšie očakávané vedľajšie účinky sú poruchy tráviaceho traktu, problémy so žlčníkom a reakcie v mieste podania. Vedľajšie účinky, ktoré by sa mohli objaviť v súvislosti s liekom Somatuline Autogel sú vymenované nižšie podľa ich frekvencie.


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:

 • hnačka, riedka stolica, bolesti brucha

 • žlčové kamene a iné problémy so žlčníkom. Môžete mať príznaky ako závažné alebo náhle bolesti brucha, horúčku, žltačku (zožltnutie kože a očných bielkov), zimnicu, stratu chuti do jedla, svrbenie kože.


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • strata hmotnosti

 • nedostatok energie

 • pomlý srdcový tep

 • silný pocit únavy

 • znížená chuť do jedla

 • pocit celkovej slabosti

 • prebytočný tuk v stolici

 • pocit závratu, bolesti hlavy

 • strata vlasov alebo slabší rast ochlpenia

 • bolesť, ktorá postihuje svaly, väzy, šľachy a kosti

 • reakcie v mieste podania injekcie ako je bolesť a stvrdnutá koža

 • abnormálne výsledky pečeňových a pankreatických testov a zmeny hladiny cukru v krvi

 • nevoľnosť, vracanie, zápcha, plynatosť, vetry, nadúvanie alebo nevoľnosť, poruchy trávenia.

 • žlčníková dilatácia (rozšírenie žlčových ciest medzi pečeňou a žlčníkom a črevom). Môžete mať príznaky ako je bolesť brucha, nevoľnosť, žltačka a horúčka.


Menej časté: môže postihovať menej ako 1 z 100 osôb:

 • návaly horúčavy

 • problémy so spánkom

 • zmena sfarbenia stolice

 • zmeny hladiny sodíka a alkalickej fosfatázy, preukázané výsledkami krvných testov


Neznáme:nemôže byť stanovená frekvencia z dostupných dát

 • náhla, silná bolesť v spodnej časti brucha – môže byť príznakom zapáleného pankreasu

pankreatitída)Pretože lanreotid môže meniť hladiny cukru v krvi, váš lekár vám možno bude chcieť sledovať hladiny cukru v krvi, najmä na začiatku liečby.


Podobne vám možno bude chcieť sledovať váš žlčník, pretože pri tomto type lieku sa môžu objaviť problémy so žlčníkom a to na začiatku liečby liekom Somatuline Autogel a potom z času na čas.


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok uvedený vyššie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Somatuline Autogel


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C) v pôvodnom obale.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku po exp. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Somatuline Autogel obsahuje


Liečivo je:

lanreotidacetát 60 mg, 90 mg alebo 120 mg


Ďalšie zložky sú:

voda na injekciu

kyselina octová (na úpravu pH)


Ako vyzerá Somatuline Autogel a obsah balenia

Somatuline Autogel je biely až bledožltý injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke pripravenej na použitie vybavenej automatickým bezpečnostným systémom.


Každá naplnená injekčná striekačka je zabalená vo vrecku a papierovej škatuľke.


Škatuľka s jednou 0,5 ml injekčnou striekačkou s automatickým bezpečnostným systémom a jednou ihlou (1,2 mm x 20 mm).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francúzsko

Výrobca:

IPSEN PHARMA BIOTECH, Signes, Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Tel.: +421-2-53 412 018

E-mail: meszaros@lieksro.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.9


Somatuline Autogel 60 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/03711-ZME


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Somatuline Autogel 60 mg, injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Somatuline Autogel 90 mg, injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Somatuline Autogel 120 mg, injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Lanreotid 60 mg, 90 mg, 120 mg (prítomný vo forme lanreotidacetátu).

Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje presýtený roztok lanreotidacetátu, čo zodpovedá 0,246 mg bázy lanreotidu na mg roztoku, ktorý zaisťuje podanie dávky 60 mg, 90 mg, 120 mg lanreotidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Biely až bledožltý polotuhý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Somatuline Autogel je indikovaný:


 • na dlhodobú liečbu akromegálie, keď cirkulujúce hladiny GH (rastového hormónu) a/alebo IGF-I (rastový faktor–I podobný inzulínu) zostávajú abnormálne po chirurgickej liečbe a/alebo rádioterapii alebo u pacientov, u ktorých chirurgická liečba a/alebo rádioterapia nie sú možné,

 • na zmiernenie príznakov spojených s akromegáliou,

 • na liečbu symptómov spojených s neuroendokrinnými tumormi.

 • na liečbu Grade 1 a podskupiny Grade 2 (index proliferácie Ki67 do 10%) midgut gastroenteropankreatických neuroendokrinných tumorov (GEP-NETs), pankreatických tumorov alebo tumorov neznámeho pôvodu, kde hindgut pôvod bol vylúčený, u dospelých pacientov s neresekovateľným lokálne pokročilým alebo metastatickým ochorením (pozri kap. 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Akromegália a liečba symptómov spojených s neuroendokrinnými tumormi:

Odporúčaná počiatočná dávka je 60 až 120 mg podávaných každých 28 dní.


Ak bol napríklad pacient predtým liečený jednou dávkou lieku SOMATULINE P.R. 30 mg každých 14 dní, má byť počiatočná dávka lieku Somatuline Autogel 60 mg každých 28 dní. Ak bol pacient predtým liečený jednou dávkou lieku SOMATULINE P.R. 30 mg každých 10 dní, počiatočná dávka lieku Somatuline Autogel má byť 90 mg každých 28 dní.


Potom má byť dávka individualizovaná podľa odpovede pacienta (hodnotené ako zníženie symptómov a/alebo zníženie hodnôt GH a/alebo IGF-I).


Ak nie je dosiahnutá požadovaná odpoveď, dávka sa môže zvýšiť.


Ak je dosiahnutá kompletná kontrola ochorenia (hodnota GH pod 1 ng/ml, normalizácia IGF-I a/alebo vymiznutie príznakov), môže byť dávka znížená.


S analógom somatostatínu dobre stabilizovaní pacienti môžu byť liečení liekom Somatuline Autogel 120 mg každých 42-56 dní.


Dlhodobé monitorovanie príznakov, hodnôt GH a IGF-I sa má vykonávať podľa klinickej potreby.


Liečba Grade 1 a podskupiny Grade 2 (index proliferácie Ki67 do 10%) midgut gastroenteropankreatických neuroendokrinných tumorov (GEP-NETs), pankreatických tumorov alebo tumorov neznámeho pôvodu, kde hindgut pôvod bol vylúčený, u dospelých pacientov s neresekovateľným lokálne pokročilým alebo metastatickým ochorením:


Odporúčaná dávka je 1 injekcia lieku Somatuline Autogel 120 mg podávaná každých 28 dní. Liečba s liekom Somatuline Autogel má pokračovať tak dlho, ako je to potrebné pre kontrolu nádoru.


Porucha funkcie obličiek a/alebo pečene:

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania z dôvodu širokého terapeutického rozsahu lanreotidu (pozri časť 5.2).


Starší pacienti:

U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania z dôvodu širokého terapeutického rozsahu lanreotidu (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia:

Somatuline Autogel sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania


Somatuline Autogel má byť podaný hlboko pod kožu v hornom vonkajšom kvadrante sedacieho svalu.


Pre pacientov liečených na akromegáliu alebo na iné symptómy spojené s NETs, ktorí dostávajú stabilnú dávku lieku Somatuline Autogel a absolvovali primeraný tréning, môže byť liek aplikovaný buď samotným pacientom alebo kvalifikovanou osobou. V prípade autoinjekcie, injekcia má byť aplikovaná do vrchnej vonkajšej časti stehna.


Rozhodnutie o aplikácii samotným pacientom alebo kvalifikovanou osobou má byť uskutočnené zdravotníckym pracovníkom.


Bez ohľadu na miesto vpichu injekcie, má byť koža napnutá a ihla má byť vpichnutá rýchlo celou svojou dĺžkou, kolmo do kože.


Miesto vpichu sa má striedať medzi pravou a ľavou stranou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na somatostatín alebo príbuzné peptidy alebona ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lanreotid môže znížiť motilitu žlčníka a viesť k tvorbe žlčových kameňov. Preto je potrebné pacientov pravidelne sledovať.


Farmakologické štúdie u zvierat a u ľudí dokazujú, že lanreotid, rovnako ako somatostatín a jeho analógy, inhibuje sekréciu inzulínu a glukagónu. Z tohto dôvodu sa môže u pacientov liečených lanreotidom objaviť hypoglykémia alebo hyperglykémia. Na začiatku liečby lanreotidom alebo pri úprave dávky je potrebné kontrolovať hladiny glukózy v krvi a podľa toho upraviť antidiabetickú liečbu.


Počas liečby lanreotidom bolo u akromegalických pacientov pozorované mierne zníženie funkcie štítnej žľazy, hoci klinická hypotyreóza je zriedkavá (<1%). Tam, kde je to klinicky indikované, sa má vykonať vyšetrenie funkcie štítnej žľazy.


U pacientov bez prítomných srdcových problémov môže lanreotid viesť k zníženiu srdcového rytmu, pričom nemusí dosiahnuť hranicu bradykardie. U pacientov, ktorí pred liečbou lanreotidom trpeli srdcovými poruchami, sa môže objaviť sínusová bradykardia. Na začiatku liečby lanreotidom u pacientov s bradykardiou je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakologické gastrointestinálne účinky lanreotidu môžu spôsobiť zníženie intestinálnej absorpcie súbežne podávaných liečiv vrátane cyklosporínu.

Súčasné podanie cyklosporínu s lanreotidom môže znížiť relatívnu biologickú dostupnosť cyklosporínu, preto môže byť nevyhnutné upraviť dávku cyklosporínu a udržovať jeho terapeutické hladiny.


Interakcie s liekmi s vysokou väzbou na plazmu sú nepravdepodobné vzhľadom k miernej väzbe lanreotidu na sérové proteíny.


Obmedzené publikované údaje naznačujú, že súbežné podávanie analógov somatostatínu a bromokryptínu môže zvyšovať dostupnosť bromokryptínu.


Súbežné podávanie liečiv indukujúcich bradykardiu (napr. beta-blokátory) môže mať aditívny účinok na mierne zníženie srdcového rytmu v súvislosti s lanreotidom. Môže byť nevyhnutná úprava dávky takýchto súčasne podávaných liekov.


Obmedzené publikované údaje naznačujú, že analógy somatostatínu môžu znižovať metabolický klírens zložiek, o ktorých je známe, že sú metabolizované enzýmami cytochrómu P450, čo môže byť dôsledkom supresie rastového hormónu. Pretože nemožno vylúčiť, že lanreotid môže mať takýto účinok, iné liečivá, predovšetkým tie, ktoré sú metabolizované CYP3A4 a ktoré majú úzky terapeutický index (napr. chinidín, terfenadín), sa preto majú používať opatrne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


V štúdiách u zvierat sa nepreukázali teratogénne účinky v súvislosti s lanreotidom počas organogenézy.


Údaje o obmedzenom počte gravidných žien užívajúcich lanreotid nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. V súčasnosti, nie sú dostupné žiadne ďalšie významné epidemiologické údaje.


Pretože štúdie u zvierat nie vždy svedčia o odpovedi u ľudí, lanreotid sa má podávať gravidným ženám len v prípade, že to je jednoznačne nevyhnutné.


Dojčenie


Nie je známe, či sa toto liečivo vylučuje do materského mlieka u ľudí.


Pretože sa veľa liečiv vylučuje do materského mlieka u ľudí, pri podávaní lanreotidu počas laktácie je potrebná opatrnosť.


Fertilita


U samíc potkanov sa pozorovala znížená fertilita z dôvodu inhibície sekrécie GH pri dávkach oveľa vyšších ako sa dosahujú u ľudí pri terapeutických dávkach.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Somatuline Autogel má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Hoci sa nestanovil žiadny účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, v súvislosti s liekom Somatuline Autogel bol zaznamenaný závrat (pozri časť 4.8). Ak sa u pacienta objaví závrat, nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky hlásené u pacientov s akromegáliou a GEP-NETs liečených lanreotidom v klinických štúdiách sú vymenované pod príslušnou triedou orgánových systémov podľa nasledujúcej klasifikácie: veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1 000 až <1/100).


Najčastejšie očakávané nežiaduce liekové reakcie po liečbe lanreotidom sú gastrointestinálne poruchy (najčastejšie sú hlásené hnačka a bolesti brucha, zvyčajne mierne alebo stredne závažné a prechodné), cholelitiáza (často asymptomatická) a reakcie v mieste vpichu (bolesť, uzliny a indurácie).


Profil nežiaducich účinkov je podobný ako pre všetky indikácie.


Trieda orgánového systému

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Post-marketingové nežiadúce účinky1 (frekvencia nie je známa)

Poruchy imunitného systému
Alergické reakcie (vrátane angioedému, anafylaxie, hypersenzitivity)

Poruchy metabolizmu a výživy


Hypoglykémia, znížená chuť do jedla**,

Hyperglykémia,

diabetes mellitusPsychické poruchyInsomnia*


Poruchy nervového systému


Závrat, bolesť hlavy, letargia**Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Sínusová bradykardia*Poruchy cievNávaly horúčavy*


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka, riedka stolica*, bolesť brucha

Nauzea, vracanie, zápcha, flatulencia, brušná distenzia, nepríjemné pocity v bruchu, dyspepsia, steatorea**

Zmena sfarbenia stolice

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Cholelitiáza

Dilatácia žlčníka*Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Muskuloskeletálna bolesť**, myalgia**Poruchy kože a podkožného tkaniva


Alopécia, hypotrichóza*Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Asténia, vyčerpanosť, reakcie v mieste vpichu (bolesť, opuch, indurácia, uzlík, pruritus)Laboratótne a funkčné vyšetrenia


Zvýšené ALT*, abnormálne AST*, abnormálne ALT*, zvýšená hladina bilirubínu v krvi*, zvýšená hladina glukózy v krvi*, zvýšená hladina glykozylovaného hemoglobínu*, úbytok telesnej hmotnosti, znížená hladina pankreatických enzýmov**

Zvýšené AST*, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi*, abnormálna hladina bilirubínu v krvi*, znížená hladina sodíka v krvi*


* založené na spoločných štúdiách uskutočnených s pacientmi s akromegáliou

** založené na spoločných štúdiách uskutočnených s pacientmi s GEP-NETs


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Ak dôjde k predávkovaniu, liečba má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormóny zastavujúce rast.

ATC kód: H01CB03.


Lanreotid je oktapeptidový analóg prirodzeného somatostatínu. Rovnako ako somatostatín je lanreotid inhibítorom rôznych endokrinných, neuroendokrinných, exokrinných a parakrinných funkcií. Lanreotid má vysokú afinitu k ľudským receptorom pre somatostatín (SSTR) 2 a 5 a redukovanú väzobnú afinitu k ľudským SSTR 1, 3 a 4. Zdá sa, že hlavným mechanizmom zodpovedným za inhibíciu GH je účinok na ľudské SSTR 2 a 5. Lanreotid je účinnejší ako prírodzený somatostatín a vykazuje dlhšie trvanie účinku.


Lanreotid, rovnako ako somatostatín, preukazuje všeobecný exokrinný antisekretorický účinok. Inhibuje bazálnu sekréciu motilínu, žalúdočného inhibičného peptidu a pankreatického polypeptidu, ale nemá signifikantný účinok na sekretín na lačno alebo na sekréciu gastrínu. Okrem toho, znižuje hladinu plazmatického chromogranínu A a kyseliny 5-HIAA v moči (5-hydroxyindoloctová kyselina) u pacientov s GEP-NETs a zvýšené hladiny týchto nádorových markerov.Lanreotid výrazne inhibuje jedlom indukovaný zvýšený prietok krvi v arteria mesenterica superior a vo vena portae. Lanreotid signifikantne znižuje prostaglandínom E1 stimulovanú jejunálnu sekréciu vody, sodíka, draslíka a chloridov. Lanreotid znižuje hladiny prolaktínu u dlhodobo liečených pacientov s akromegáliou.

V otvorenej štúdii sa Somatuline Autogel 120 mg podával každých 28 dní počas 48 týždňov u 90, predtým neliečených pacientov s akromegáliou, s diagnózou makroadenómu hypofýzy. Redukcia objemu tumoru o ≥ 20% bola pozorovaná u 63% pacientov (95% CI: 52%-73%).


V 48. týždni bola priemerná percentuálna redukcia objemu tumoru 26.8%, hodnoty GH boli pod 2,5 µg/L u 77,8% pacientov a hodnoty IGF-1 boli normalizované u 50% pacientov. Normalizovaná hladina IGF-1 v kombinácii s GH pod 2,5 µg/L bola pozorovaná u 43,5 % pacientov. Väčšina pacientov hlásila jasnú úľavu od príznakov akromegálie ako sú únava, nadmerné potenie, bolesť kĺbov a opuch mäkkých tkanív. Skorá aj trvalá redukcia objemu tumoru rovnako ako GH a IGF-1 boli pozorované od 12. týždňa.
Zo štúdie boli vylúčení pacienti, u ktorých sa počas obdobia štúdie predpokladá chirurgický zákrok hypofýzy alebo rádioterapia.


Bola uskutočnená randomizovaná, dvojito-zaslepená, multicentrická, placebom kontrolovaná klinická štúdia fázy III s fixnou dobou trvania po dobu 96 týždňov s liekom Somatuline Autogel u pacientov s gastroenteropankreatickými neuroendokrinnými tumormi kvôli posúdeniu antiproliferačného účinku lanreotidu.


Pacienti boli randomizovaní v pomere 1:1 pre podanie lieku Somatuline Autogel 120 mg každých 28 dní (n=101) alebo placeba (n=103). Randomizácia bola stratifikovaná na základe prítomnosti alebo neprítomnosti predchádzajúcej liečby a na základe prítomnosti alebo neprítomnosti progresie ochorenia pri vstupe pacienta do štúdie, hodnotenej podľa kritérií RECIST 1.0 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) počas 3 až 6 mesačnej skríningovej fázy.


Pacienti mali metastatické a/alebo lokálne pokročilé inoperabilné ochorenie s histologicky potvrdenými dobre alebo stredne diferencovanými tumormi primárne lokalizovanými v pankrease (44,6% pacientov), strednej časti tráviaceho traku – „midgut“ (35,8%), dolnej časti tráviaceho traktu –„hind-gut“ (6,9%) alebo v inej/neznámej primárnej lokalizácii (12,7%).

69% pacientov s GEP-NETs mali Grade 1 tumor (G1), definovaný buď indexom proliferácie Ki67 ≤ 2% (50,5% z celkového počtu pacientov) alebo mitotickým indexom < 2 mitózy / 10 HPF (18,5% z celkového počtu pacientov) a 30% pacientov s GEP-NETs mali Grade 2 tumor v dolnom rozsahu (G2) (definovaný indexom proliferácie Ki67 > 2% - ≤ 10%). Stupeň tumoru (Grade) nebol dostupný pri 1% pacientov. Štúdia vylúčila pacientov s G2 GEP-NETs s vyšším bunkovým indexom proliferácie (Ki67 >10% - ≤20%) a s G3 GEP – neuroendokrinnými karcinómmi (index proliferácie Ki67 > 20%).

Celkovo 52,5% pacientov malo hepatálnu tumoróznu nálož ≤ 10%, 14,5% malo hepatálnu tumoróznu nálož > 10 a ≤ 25% a 33% malo hepatálnu tumoróznu nálož > 25%.


Primárnym cieľom hodnotenia bolo prežitie bez progresie (progression-free survival - PFS) merané buď ako doba do progresie ochorenia pomocou RECIST 1.0 alebo doba do úmrtia v priebehu 96 týždňov po prvom liečebnom podaní. Pre analýzu PFS bolo využité nezávislé centrálne hodnotené rádiologické vyhodnotenie progresie.Tabuľka 1: Výsledky účinnosti z klinickej štúdie fázy III

Medián doby prežitia bez progresie

(týždne)Pomer rizika (95% CI)Redukcia rizika progresie alebo úmrtia
p-hodnota

Somatuline Autogel

(n = 101 )

Placebo

(n =103 )


> 96 týždňov

72.00 týždňov

(95% CI : 48.57, 96.00)

0.470

(0.304, 0.729)

53%


0.0002


Schéma 1 : Krivky prežitia podľa Kaplan-Meiera


Prospešný účinok lanreotidu v znížení rizika progresie ochorenia alebo úmrtia bol jednotný bez ohľadu na lokalizáciu primárneho tumoru, hepatálnu tumoróznu nálož, predchádzajúcu chemoterapiu, počiatočný Ki67, grade tumoru alebo ďalšie predšpecifikované charakteristiky uvedené v schéme 2.


Klinicky významný prínos liečby s liekom Somatuline Autogel bol pozorovaný u pacientov s tumormi pankreasu, midgut a iného/neznámeho pôvodu, v celej sledovanej populácií. Obmedzený počet pacientov s hind-gut tumormi (14/204) spôsobil sťaženú interpretáciu výsledkov tejto podskupiny. Dostupné dáta nepodporujú prínos lanreotidu u týchto pacientov.


Schéma 2 – Výsledky analýzy z Coxovho modelu proporcionálnych rizík PFS

Prechod z placeba na Somatuline Autogel, v rozšírenej štúdii, nastal u 45,6% (47/103) pacientov.


Pediatrická populácia


Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdie s liekom Somatuline Autogel vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie pre akromegálie a hypofyzárny gigantizmus (pozri časť 4.2 – informácie pre pediatrické použitie). Európska agentúra pre lieky zaradila gastroenteropankreatické neuroendokrinné tumory (okrem neuroblastómu, neuroganglioblastómu, phaechromocytómu) do zoznamu výnimiek.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Podstatné farmakokinetické parametre lanreotidu po intravenóznej aplikácii u zdravých dobrovoľníkov ukázali limitovanú extravaskulárnu distribúciu, s ustáleným distribučným objemom 16 l. Celkový klírens bol 23,7 l/hod, terminálny polčas bol 1,14 hodiny a stredný čas pretrvávania bol 0,68 hodiny.

V štúdiách hodnotiacich vylučovanie sa menej ako 5 % lanreotidu vylúčilo v moči a menej ako 0,5 % v nezmenenej forme v stolici, čo svedčí o malom vylučovaní žlčou.


Po hlbokom subkutánnom podaní lieku Somatuline Autogel 60, 90 a 120 mg u zdravých dobrovoľníkov dosiahli koncentrácie lanreotidu priemerné maximálne sérové koncentrácie 4,25; 8,39 a 6,79 ng/ml. Tieto hodnoty Cmaxsa dosahujú v priebehu prvého dňa 8, 12 a 7 hodín (stredné hodnoty) po podaní. Koncentrácie lanreotidu klesajú pomaly z maximálnych sérových hladín kinetikou prvého rádu s terminálnym polčasom 23,3; 27,4 a 30,1 dní a 4 týždne po podaní boli priemerné sérové hladiny lanreotidu 0,9; 1,11 a 1,69 ng/ml. Absolútna biodostupnosť bola 73,4; 69,0 a 78,4 %.


Po hlbokom subkutánnom podaní lieku Somatuline Autogel 60, 90 a 120 mg pacientom s akromegáliou dosiahli koncentrácie lanreotidu priemerné maximálne sérové koncentrácie 1,6; 3,5 a 3,1 ng/ml. Tieto hodnoty Cmaxsa dosahujú v priebehu prvého dňa 6, 6 a 24 hodín po podaní. Koncentrácie lanreotidu pomaly klesajú z maximálnych sérových hladín kinetikou prvého rádu a 4 týždne po podaní boli priemerné sérové hladiny lanreotidu 0,7; 1,0 a 1,4 ng/ml.


Sérové hladiny lanreotidu v rovnovážnom stave sa dosiahli v priemere po 4 injekciách každé 4 týždne. Po opakovanom podaní dávky každé 4 týždne boli priemerné hodnoty Cmaxv rovnovážnom stave 3,8; 5,7 a 7,7 ng/ml pre 60, 90 a 120 mg, priemerné hodnoty Cminboli 1,8; 2,5 a 3,8 ng/ml. Index kolísania maximálnej a minimálnej hodnoty bol mierny a pohyboval sa v rozmedzí od 81 do 108 %.


U pacientov s akromegáliou sa pozorovali po hlbokom subkutánnom podaní lieku Somatuline Autogel 60, 90 a120 mg lineárne farmakokinetické profily uvoľňovania. Najnižšie sérové hladiny lanreotidu dosiahnuté po troch hlbokých subkutánnych injekciách lieku Somatuline Autogel 60, 90 alebo 120 mg podaných každých 28 dní boli podobné ako najnižšie sérové hladiny lanreotidu v rovnovážnom stave u pacientov s akromegáliou, ktorí boli predtým liečení intramuskulárnym podaním lieku SOMATULINE P.R. 30 mg každých 14, 10 alebo 7 dní.


V populačnej farmakokinetickej analýze s 290 GEP-NET pacientmi liečenými liekom Somatuline Autogel 120 mg, bolo pozorované rýchle uvoľnenie liečiva so strednými hodnotami Cmax 7,49 ± 7,58 ng/mL, dosiahnuté v priebehu prvého dňa po jednej injekcii. Koncentrácie v rovnovažnom stave boli dosiahnuté po 5 injekciách lieku Somatuline Autogel 120 mg podávaných každých 28 dní a udržali sa do posledného hodnotenia (až 96 týždňov po prvej injekcii). V rovnovažnom stave boli stredné hodnoty Cmax 13,9 ± 7,44 ng/ml a priemerné minimálne sérové hladiny 6,56 ± 1,99 ng/ml. Zdanlivý terminálny polčas eliminácie bol 49,8 ± 28 dní.


Porucha funkcie obličiek/pečene:


U osôb so závažnou poruchou funkcie obličiek klesol celkový sérový klírens lanreotidu približne dvojnásobne, s následným zvýšením polčasu a AUC. U osôb so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene sa pozorovalo zníženie klírensu (30 %). Distribučný objem a stredný čas pretrvávania sa zvýšil u osôb so všetkými stupňami insuficiencie pečene.


Nebol pozorovaný žiaden vplyv na klírens lanreotidu pri populačnej farmakokinetickej analýze GEP-NET pacientov, vrátane 165 pacientov s mierne a stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (v poradí 106 a 59) liečených liekom Somatuline Autogel. GEP-NET pacienti so závažným poškodením funkcie obliečiek neboli študovaní.

GEP-NET pacienti s poškodením pečene (podľa Child-Pugh score) neboli študovaní.


Nie je potrebné upravovať počiatočnú dávku u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, pretože sérové koncentrácie lanreotidu u týchto populácií sú pravdepodobne v rámci rozmedzia sérových koncentrácií, ktoré sú bezpečne tolerované u zdravých jedincov.


Starší pacienti:


U starších pacientov sa preukázalo zvýšenie polčasu a stredného času pretrvávania v porovnaní so zdravými mladými jedincami. Nie je potrebné upravovať počiatočnú dávku u starších pacientov, pretože sérové koncentrácie lanreotidu v tejto populácii sú pravdepodobne v rámci rozmedzia sérových koncentrácií, ktoré sú bezpečne tolerované u zdravých jedincov.


V populačnej farmakokinetickej analýze GEP-NET pacientov, vrátane 122 vo veku 65 až 85 rokov, nebol pozorovaný žiaden vplyv veku na klírens a distribučný objem lanreotidu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V karcinogénnych biologických testoch uskutočnených u potkanov a myší sa nepozorovali žiadne systémové neoplastické zmeny pri dávkach oveľa vyšších ako sú terapeutické dávky u ľudí. Zvýšená incidencia subkutánnych tumorov sa pozorovala v mieste injekcie pravdepodobne z dôvodu zvýšenej frekvencie podávania dávky u zvierat (denne) v porovnaní s dávkovaním raz mesačne u ľudí, a preto nemusí byť klinicky významná.


V sérii štandardných in vitroa in vivotestov lanreotid nepreukázal žiadny genotoxický potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Aqua ad iniectabilia,acidum aceticum glaciale (na úpravu pH).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Po otvorení ochranného laminátového puzdra sa má liek podať okamžite.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C) v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Somatuline Autogel je dodávaný v naplnenej injekčnej striekačke (z priehľadného polypropylénu) vybavenej automatickým bezpečnostným systémom, ihlou (z nehrdzavejúcej ocele), puzdrom ihly z plastickej hmoty (LDPE) a plunžerovým uzáverom (z brómbutylovej gumy).


Každá naplnená striekačka je balená v laminátovom puzdre (z polyetylénteraftalátu/ hliníka/ polyetylénlaminátu) a v kartónovej škatuľke.


Škatuľka s jednou 0,5 ml naplnenou injekčnou striekačkou s automatickým bezpečnostným systémom a jednou ihlou (1,2 mm x 20 mm).


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke je pripravený na použitie.

Po prvom otvorení je na bezprostredné jednorazové použitie.

Je dôležité aplikovať liek presne podľa pokynov v písomnej informácii pre používateľa.

Nepoužívajte, ak je laminátové puzdro poškodené alebo otvorené.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Somatuline Autogel 60 mg: 56/0122/03-S

Somatuline Autogel 90 mg: 56/0123/03-S

Somatuline Autogel 120 mg: 56/0124/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.04.2003

Dátum posledného predĺženia: 17.09.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

11


Somatuline Autogel 60 mg