+ ipil.sk

SOMATULINE P.R.Príbalový leták
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/05249


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


SOMATULINE P.R.

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

lanreotidi acetas 30 mg


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Somatuline P.R. a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Somatuline P.R.

3. Ako používať Somatuline P.R.

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Somatuline P.R.

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SOMATULINE P.R. A NA ČO SA POUŽÍVA


Somatuline P.R. je dlhodobo pôsobiaca forma lanreotidu.


Lanreotid – liečivo – patrí do skupiny hormónov zastavujúcich rast. Je podobný hormónu nazývanému somatostatín, ktorý sa vyskytuje prirodzene. Lanreotid znižuje hladiny hormónov v tele, ako je GH (rastový hormón) a IGF-I (rastový faktor–I podobný inzulínu) a zabraňuje uvoľňovaniu niektorých hormónov tráviaceho traktu a črevných výlučkov.


Somatuline P.R. sa používa na:

 • na dlhodobú liečbu akromegálie (ochorenia, pri ktorom sa tvorí príliš veľa rastového hormónu),

 • na liečbu príznakov, ktoré sa vyskytujú pri určitých endokrinných nádoroch tráviaceho traktu (nádoroch žľazy s vnútorným vylučovaním),

 • na liečbu primárnych tyreotropných adenómov (nádor podmozgovej žľazy sprevádzaný hypertyreózou (nadmerným produkovaním hormónov štítnej žľazy),

 • na liečbu digestívnej fistuly po zákroku (nezvyčajný prechod alebo spojenie v črevnom trakte).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE SOMATULINE P.R.


Nepoužívajte Somatuline P.R.

- keď ste alergický (precitlivený) na lanreotid, somatostatín a liečivá z tej istej skupiny (analógy somatostatínu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Somatuline P.R.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Somatuline P.R.

 • keď ste diabetik, pretože lanreotid môže ovplyvňovať Vašu hladinu cukru v krvi. Váš lekár Vám môže kontrolovať hladinu cukru v krvi a možno zmení Vašu liečbu cukrovky počas liečby liekom Somatuline P.R,

 • keď máte žlčové kamene, pretože lanreotid môže vyvolať tvorbu žlčových kameňov. Preto Vás bude možno potrebné pravidelne sledovať,

 • keď máte akékoľvek problémy so štítnou žľazou, pretože lanreotid môže mierne znížiť funkciu Vašej štítnej žľazy,

 • keď máte srdcové poruchy, pretože počas liečby lanreotidom sa môže vyskytnúť sínusová bradykardia (pomalší srdcový pulz). Na začiatku liečby lanreotidom u pacientov s bradykardiou je potrebná zvláštna opatrnosť,

 • keď máte endokrinný nádor tráviaceho traktu, Váš lekár Vám nemôže predpísať lanreotid, kým nevylúči prítomnosť obštrukčného (prekážajúceho) črevného nádoru.


Ak sa Vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov, obráťte sa na svojho lekára.


Používanie iných liekov

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok iných liekov. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Špeciálna opatrnosť je potrebná v prípade súčasného podávania s:

 • cyklosporínom (liek, ktorý znižuje imunitnú reakciu napr. po transplantácii alebo v prípade autoimunitného ochorenia),

 • bromokryptínom (látka, ktorá pripomína svojím pôsobením dopamín, používaná v liečbe nádorov podmozgovej žľazy a Parkinsonovej choroby alebo na zabránenie vylučovania materského mlieka po pôrode),

 • liekmi, ktoré vyvolávajú bradykardiu (lieky spomaľujúce srdcový pulz napr. beta-blokátory).


Váš lekár môže zvážiť úpravu dávky týchto súčasne podávaných liekov.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná alebo ak dojčíte, oznámte to ihneď svojmu lekárovi. Ak sa Vás to týka, môžete dostávať lanreotid len, ak je to jednoznačne nevyhnutné.


Používanie u detí

Somatuline P.R. sa neodporúča používať u detí.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Somatuline P.R. nepriaznivo ovplyvňoval Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, avšak v súvislosti s liekom Somatuline P.R. sa môžu objaviť možné vedľajšie účinky, ako je závrat. Ak sa u Vás objavia, buďte pri vedení vozidla a obsluhe strojov opatrní.


3. AKO POUŽÍVAŤ SOMATULINE P.R.


Somatuline P.R.má podávať zdravotnícky pracovník.Váš lekár alebo zdravotná sestra Vám injekcie pripraví a podá.


Zvyčajná dávka je:

Odporúčaná počiatočná dávka je jedna injekcia každých 14 dní. Váš lekár môže meniť interval medzi jednotlivými injekciami. To závisí od Vašich príznakov a od toho, ako odpovedáte na liek.

Váš lekár rozhodne, ako dlho sa budete liečiť.


Ak sa liečite na digestívnu fistulu, zvyčajná dávka je jedna injekcia každých 10 dní (v tomto špeciálnom prípade by ste nemali dostať spolu viac ako 4 injekcie).


Spôsob podávania

Somatuline P.R. sa podávavnútrosvalovo do sedacieho svalu. Injekciu má podávať len zdravotnícky pracovník.


Ak použijete viac Somatuline P.R.,ako máte

Ak dostanete príliš veľa lieku Somatuline P.R., môžu sa u Vás objaviť ďalšie alebo závažnejšie vedľajšie účinky (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“). Ak si myslíte, že k tomu došlo, oznámte to prosím svojmu lekárovi.


Ak zabudnete použiťSomatuline P.R.

Hneď ako si spomeniete, že ste vynechali injekciu, kontaktuje svojho zdravotníckeho pracovníka, ktorý Vám poradí, kedy si máte podať ďalšiu injekciu. NEPODÁVAJTE si injekcie navyše, aby ste nahradili vynechanú injekciu.

Pri takej dlhodobej liečbe ako je liečba liekom Somatuline P.R., jedna zabudnutá dávka dramaticky neovplyvní úspešnosť Vašej liečby.


Ak prestanete používaťSomatuline P.R.

Prerušenie alebo predčasné ukončenie liečby lanreotidom môže nepriaznivo ovplyvniť úspešnosť liečby. Pred ukončením liečby sa poraďte so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Somatuline P.R.môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejšie očakávané vedľajšie účinky sú poruchy tráviaceho traktu, problémy so žlčníkom a reakcie v mieste podania. Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s liekom Somatuline P.R. sú vymenované nižšie podľa ich frekvencie.


Veľmi časté (u viac ako 1 pacienta z 10):

 • hnačka, riedka stolica, bolesti brucha

 • žlčové kamene a problémy so žlčníkom


Časté (u 1 až 10 pacientov zo 100):

 • vyčerpanosť

 • reakcie v mieste podania

 • nevoľnosť, vracanie, zápcha, plynatosť, brušná distenzia, brušný dyskomfort, dyspepsia (porucha trávenia).

 • žlčníková dilatácia (zväčšenie žlčníka)

 • sínusová bradykardia (pomalší srdcový rytmus)

 • závrat, bolesť hlavy

 • alopécia, hypotrichóza (vypadávanie vlasov alebo spomalený vývoj vlasov)

 • hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi)

 • abnormálne laboratórne hodnoty (ALT, AST, bilirubínu v krvi, glukózy v krvi, glykozylovaného hemoglobínu)

 • pokles telesnej hmotnosti


Menej časté (u 1 až 10 pacientov z 1 000):

 • návaly horúčavy

 • zmena sfarbenia stolice

 • diabetes mellitus, hyperglykémia (vysoká hladina cukru v krvi)

 • asténia (celková fyzická slabosť)

 • insomnia (problémy so spánkom)

 • nezvyčajné laboratórne hodnoty (alkalická fosfatáza v krvi, sodík v krvi)


Boli tiež hlásené príležitostné prípady zápalu podžalúdkovej žľazy (pankreatitída).


Pretože lanreotid môže meniť hladiny cukru v krvi, Váš lekár Vám možno bude chcieť sledovať hladiny cukru v krvi, najmä na začiatku liečby.


Podobne Vám možno bude chcieť sledovať Váš žlčník, pretože pri tomto type lieku sa môžu objaviť problémy so žlčníkom a to na začiatku liečby liekom Somatuline P.R. a potom z času na čas.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤSOMATULINE P.R.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávať pri teplote 2 °C až 8 °C (v chladničke) v pôvodnom obale.


Nepoužívajtepo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku po <exp>. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Somatuline P.R. je určený len jednorazové použitie. Váš lekár alebo zdravotná sestra rozpustí prášok v rozpúšťadle, čím vznikne suspenzia, ktorá sa má používať ihneď po rekonštitúcii (rozriedení). Všetky nepoužité zvyšky suspenzie sa majú náležite zlikvidovať.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Somatuline P.R.obsahuje


Liečivo je:

lanreotid (30 mg)


Ďalšie zložky sú:

 • Prášok:

Polyglactinum - copolymerum lactidum glycolidum et copolymerum lacticum glycolicum (polyglaktín - kopolymér lactidum glycolidum a kopolymér lacticum glycolicum), Manitolum (manitol), Carmellosum natricum (sodná soľ karmelózy), Polysorbatum 80 (polysorbát 80).


 • Disperzné prostredie:

Manitolum (manitol), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


Ako vyzerá Somatuline P.R.a obsah balenia

Somatuline P.R. je dostupný ako prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním.


Prášok je takmer biely a dodávaný v malej sklenenej injekčnej liekovke (so zátkou z elastoméru a krytom z hliníka) spolu s ampulkou s obsahom 2 ml disperzného prostredia a so sterilnou injekčnou sadou, 1 prázdna injekčná striekačka a 2 ihly.

Sklenená injekčná liekovka je slabo sfarbená.


Po rekonštitúcii má suspenzia mliečny vzhľad.


Veľkosť balenia:

1 injekčná liekovka, 1 ampulka, 1 injekčná striekačka a 2 ihly.

2 injekčné liekovky, 2 ampulky, 2 injekčné striekačky a 4 ihly.

6 injekčných liekoviek, 6 ampuliek, 6 injekčných striekačiek a 12 ihiel.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Ipsen Pharma, 65, Quai Georges Gorse, Boulgne Billancourt, Francúzsko


Výrobca:

Ipsen Pharma Biotech, Signes, Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MUDr. Miklós Mészáros

Hviezdoslavova 19

903 01 SENEC

Tel.: +421-2-45646322

E-mail: meszaros@b2i.sk


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2011.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na použitie


Obsah balenia


Škatuľka lieku Somatuline P.R. obsahuje písomnú informáciu pre používateľov a súčasti potrebné na jednorazovú vnútrosvalovú injekciu (pozri „Ako vyzerá Somatuline P.R. a obsah balenia“ v časti 6).


Všeobecné informácie

Liek nepoužívajte, ak je injekčná sada poškodená alebo otvorená.

Injekčná suspenzia sa má pripravovať bezprostredne pred podaním injekcie.

Škatuľka lieku Somatuline P.R. sa má vybrať z chladničky 30 minút pred použitím.

Vždy používajte dve ihly: jednu na rekonštitúciu suspenzie a naplnenie injekčnej striekačky a jednu na injekčnú aplikáciu lieku pacientovi.


1 – PRÍPRAVA PACIENTA


Pacient má ležať na bruchu a kožu sedacieho svalu má mať dezinfikovanú.2 – PRÍPRAVA INJEKCIE


Naskrutkujte jednu z ihiel na injekčnú striekačku (ešte neodstraňujte ochranný kryt ihly!).
Odlomte hrdlo ampulky s disperzným prostredím.
Odstráňte ochranný kryt ihly z ihly a natiahnite všetko disperzné prostredie z ampulky do injekčnej striekačky.Odstráňte ochranný kryt z injekčnej liekovky s práškom.

Vpichnite ihlu cez gumovú zátku injekčnej liekovky a pomaly vstreknite disperzné prostredie tak, aby opláchlo, ak je to možné, celú vrchnú časť injekčnej liekovky.Injekčnú striekačku nevyťahujte z injekčnej liekovky, ale vytiahnite ihlu nad hladinu tekutiny, potom jemným krúžením injekčnej liekovky rekonštituujte homogénnu, mliečnu injekčnú suspenziu ale neprevracajte ju. Pozor: obsah sa nesmie miešať opakovaným natiahnutím do striekačky a vstreknutím späť!Potom natiahnite všetku injekčnú suspenziu do injekčnej striekačky.Odstráňte prvú ihlu z injekčnej striekačky a odstráňte vzduch, ak je to potrebné.Nasaďte druhú ihlu na injekčnú striekačku a suspenziu vpichnite ihneď pacientovi.


Nemiešajte s inými liekmi.

3 – INJEKCIA


Injekcia sa má podávať vnútrosvalovo do sedacieho svalu.

Obsah injekčnej striekačky vstreknite ihneď a rýchlo.

Miesto vpichu sa má meniť medzi ľavou a pravou stranou pri každej injekcii.


4 – PO POUŽITÍ


Ihly a všetok ostatný materiál zlikvidujte do nádoby pre ostré predmety.

Len na jednorazové použitie. Akákoľvek nepoužitá suspenzia sa musí zlikvidovať.
7


SOMATULINE P.R.

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/10939


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


SOMATULINE P.R.

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním.


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje 30 mg lanreotidu, vo forme lanreotidacetátu.


Po rekonštitúcii s disperzným prostredím obsahuje 1 ml suspenzie 15 mg lanreotidu vo forme lanreotidacetátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním.

Prášok: takmer biely drobivý koláč.

Disperzné prostredie: číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Somatuline P.R. je indikovaný:


 • na dlhodobú liečbu akromegálie, keď cirkulujúce hladiny GH (rastového hormónu) a/alebo IGF-I (rastový faktor–I podobný inzulínu) zostávajú abnormálne po chirurgickej liečbe a/alebo rádioterapii alebo u pacientov, u ktorých chirurgická liečba a/alebo rádioterapia nie sú možné alebo u pacientov čakajúcich na zákrok,

 • na liečbu symptómov spojených s neuroendokrinnými tumormi,

 • na liečbu primárnych tyreotropných adenómov, kde sa chirurgický zákrok nepovažuje za vhodný alebo kde je odpoveď na chirurgický zákrok a/alebo rádioterapiu nedostatočná,

 • na liečbu digestívnej fistuly po zákroku.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Akromegália:

Na začiatku sa podáva 1 intramuskulárna injekcia každých 14 dní.


V prípade nedostatočnej odpovede, posúdenej hladinami rastového hormónu GH a IGF-1 (meranou pred ďalšou injekciou), sa môže frekvencia injekcií zvýšiť na 1 injekciu každých 10 dní alebo na maximum 1 injekciu každých 7 dní.


Akromegália - predoperačne:

Počiatočná odporúčaná dávka je 1 i.m. injekcia každých 10 dní.


Neuroendokrinné tumory:

Spočiatku sa podáva 1 intramuskulárna injekcia každých 14 dní.


V prípade nedostatočnej odpovede, posúdenej klinickými symptómami sa môže frekvencia injekcií zvýšiť na 1 injekciu každých 10 dní alebo na maximum 1 injekciu každých 7 dní.


Tyreotropné adenómy:

Na začiatku sa má podávať 1 intramuskulárna injekcia každých 14 dní.


V prípade nedostatočnej odpovede posúdenejhladinami hormónov štítnej žľazy a TSH, sa môže frekvencia injekcií zvýšiť na 1 injekciu každých 10 dní.


Digestívne fistuly po zákroku:

Spočiatku má byť podávaná jedna intramuskulárna injekcia s odhadom na pacientovu reakciu.


U pacientov s otvorenou drenážnou fistulou zmenšenou o 50 % po 72 hodinách, sa má podávať jedna injekcia každých 10 dní, až do uzatvorenia fistuly, alebo maximálne do 3 prídavných injekcií.


Porucha funkcie obličiek a/alebo pečene:

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania z dôvodu širokého terapeutického rozsahu lanreotidu (pozri časť 5.2).


Starší pacienti:

U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania z dôvodu širokého terapeutického rozsahu lanreotidu (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia:

Somatuline P.R. sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania

Somatuline P.R. sa podáva intramuskulárnou injekciou do horného vonkajšieho kvadrantu sedacieho svalu.


Miesto vpichu intramuskulárnej injekcie sa má obmieňať medzi ľavou a pravou stranou.


Pokyny na zriedenie lieku pred podaním, pokyny na použitie, zaobchádzanie a likvidáciu lieku, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na somastatín alebo na príbuzné peptidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látoklieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lanreotid môže znížiť motilitu žlčníka a viesť k tvorbe žlčového kameňa. Preto je potrebné pacientov pravidelne sledovať.


Farmakologické štúdie u zvierat a u ľudí dokazujú, že lanreotid, rovnako ako somatostatín a jeho analógy, inhibuje sekréciu inzulínu a glukagónu. Z tohto dôvodu sa môže u pacientov liečených lanreotidom objaviť hypoglykémia alebo hyperglykémia. Na začiatku liečby lanreotidom alebo pri úprave dávky je potrebné kontrolovať hladiny glukózy v krvi a podľa toho upraviť antidiabetickú liečbu.


Počas liečby lanreotidom bolo u akromegalických pacientov pozorované mierne zníženie funkcie štítnej žľazy, hoci klinická hypotyreóza je zriedkavá. Tam, kde je to klinicky indikované, sa má vykonať vyšetrenie funkcie štítnej žľazy.


U pacientov bez prítomných srdcových problémov môže lanreotid viesť k zníženiu srdcového rytmu, pričom nemusí dosiahnuť hranicu bradykardie. U pacientov, ktorí pred liečbou lanreotidom trpeli srdcovými poruchami, sa môže objaviť sínusová bradykardia. Na začiatku liečby lanreotidom u pacientov s bradykardiou je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.5).


Pred vylúčením prítomnosti obštrukčného intestinálneho tumoru sa pacientom s karcinoidnými tumormi lanreotid nesmie predpisovať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakologické gastrointestinálne účinky lanreotidu môžu znížiť intestinálnu absorpciu súbežne podávaných liečiv vrátane cyklosporínu.

Súčasné podanie cyklosporínu s lanreotidom môže znížiť relatívnu biologickú dostupnosť cyklosporínu, preto môže byť nevyhnutné upraviť dávku cyklosporínu a udržovať jeho terapeutické hladiny.


Interakcie s liekmi s vysokou väzbou na plazmu sú nepravdepodobné vzhľadom k miernej väzbe lanreotidu na sérové proteíny.


Obmedzené publikované údaje naznačujú, že súbežné podávanie analógov somatostatínu a bromokryptínu môže zvyšovať dostupnosť bromokryptínu.


Súbežné podávanie liečiv indukujúcich bradykardiu (napr. beta-blokátory) môže mať aditívny účinok na mierne zníženie srdcového rytmu v súvislosti s lanreotidom. Môže byť nevyhnutná úprava dávky takýchto súčasne podávaných liekov.


Obmedzené publikované údaje naznačujú, že analógy somatostatínu môžu znižovať metabolický klírens zložiek, o ktorých je známe, že sú metabolizované enzýmami cytochrómu P450, čo môže byť dôsledkom supresie rastového hormónu. Pretože nemožno vylúčiť, že lanreotid môže mať takýto účinok, iné liečivá, predovšetkým tie, ktoré sú metabolizované CYP3A4 a ktoré majú úzky terapeutický index (napr. chinidín, terfenadín), sa preto majú používať opatrne.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Neklinické údaje:


Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadny teratogénny účinokv súvislosti s lanreotidom počas organogenézy. U samíc potkanov sa pozorovala znížená fertilita z dôvodu inhibície sekrécie GH pri dávkach oveľa vyšších ako sa dosahujú u ľudí pri terapeutických dávkach.


Klinické údaje:


Údaje o obmedzenom počte gravidných žien užívajúcich lanreotid nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. V súčasnosti, nie sú dostupné žiadne ďalšie významné epidemiologické údaje.


Pretože štúdie u zvierat nie vždy svedčia o odpovedi u ľudí, lanreotid sa má podávať gravidným ženám len v prípade, že to je jednoznačne nevyhnutné.


Dojčenie

Nie je známe, či sa toto liečivo vylučuje do materského mlieka u ľudí.


Pretože sa veľa liečiv vylučuje do materského mlieka u ľudí, pri podávaní lanreotidu počas laktácie je potrebná opatrnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Hoci sa nestanovil žiadny účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, v súvislosti s liekom Somatuline P.R. bol zaznamenaný závrat. Ak sa u pacienta objaví závrat, nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky hlásené u pacientov s akromegáliou liečených lanreotidom v klinických štúdiách sú vymenované pod príslušnou triedou orgánových systémov podľa nasledujúcej klasifikácie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100).


Najčastejšie očakávané nežiaduce liekové reakcie po liečbe lanreotidom sú gastrointestinálne poruchy (najčastejšie sú hlásené hnačka a bolesti brucha, zvyčajne mierne alebo stredne závažné a prechodné), cholelitiáza (často asymptomatická) a reakcie v mieste vpichu (bolesť, uzliny a indurácie).


Profil nežiaducich účinkov je podobný ako pre iné indikácie.


Trieda orgánového systému

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšené ALT, abnormálne AST, abnormálne ALT, zvýšená hladina bilirubínu v krvi, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšená hladina glykozylovaného hemoglobínu, úbytok telesnej hmotnosti

Zvýšené AST, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi, abnormálna hladina bilirubínu v krvi, znížená hladina sodíka v krvi

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Sínusová bradykardia


Poruchy nervového systému


Závrat, bolesť hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka, riedka stolica, bolesť brucha

Nauzea, vracanie, zápcha, flatulencia, brušná distenzia, brušný dyskomfort, dyspepsia

Zmena sfarbenia stolice

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Alopécia, hypotrichóza


Poruchy metabolizmu a výživy


Hypoglykémia

Diabetes mellitus, hyperglykémia

Poruchy cievNával horúčavy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Vyčerpanosť, reakcie v mieste vpichu (bolesť, vyvýšenina, indurácia, uzlina, pruritus)

Asténia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Cholelitiáza

Dilatácia žlčníka


Psychické poruchyInsomnia


Bezpečnosť používania po uvedení na trh


Bezpečnosť používania po uvedení na trh nestanovila žiadne iné dôležité informácie okrem ojedinelých hlásení pankreatitídy.


4.9 Predávkovanie


Ak dôjde k predávkovaniu, liečba má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormóny zastavujúce rast.

ATC kód: H01CB03.


Lanreotid je oktapeptidový analóg prirodzeného somatostatínu. Rovnako ako prirodzený somatostatín, lanreotid je peptidový inhibítor mnohých endokrinných, neuroendokrinných, exokrinných a parakrinných funkcií. Lanreotid má vysokú afinitu k ľudským receptorom pre somatostatín (SSTR) 2 a 5 a redukovanú väzobnú afinitu k ľudským SSTR 1, 3 a 4. Zdá sa, že hlavným mechanizmom zodpovedným za inhibíciu GH je účinok na ľudské SSTR 2 a 5.


Lanreotid, rovnako ako somatostatín, preukazuje všeobecný exokrinný antisekretorický účinok. Inhibuje bazálnu sekréciu motilínu, žalúdočného inhibičného peptidu a pankreatického polypeptidu, ale nemá významný účinok na sekretín na lačno alebo na sekréciu gastrínu. Lanreotid výrazne inhibuje jedlom indukovaný zvýšený prietok krvi v arteria mesenterica superior a vo vena portae. Lanreotid signifikantne znižuje prostaglandínom E1 stimulovanú jejunálnu sekréciu vody, sodíka, draslíka a chloridov. Lanreotid znižuje hladiny prolaktínu u dlhodobo liečených pacientov s akromegáliou.


Lanreotid je zreteľne aktívnejší ako prirodzený somatostatín a vykazuje omnoho dlhšie trvanie účinku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Podstatné farmakokinetické parametre lanreotidu po intravenóznej aplikácii u zdravých dobrovoľníkov ukázali limitovanú extravaskulárnu distribúciu, s ustáleným distribučným objemom 16 l. Celkový klírens bol 23,7 l/hod, terminálny polčas bol 1,14 hodiny a stredný čas pretrvávania bol 0,68 hodiny.

V štúdiách hodnotiacich vylučovanie sa menej ako 5 % lanreotidu vylúčilo v moči a menej ako 0,5 % v nezmenenej forme v stolici, čo svedčí o malom vylučovaní žlčou.


Plazmatický profil jednorazovej dávky Somatuline P.R. podanej intramuskulárne zdravým dobrovoľníkom, je charakterizovaný prvou fázou rýchleho uvoľňovania, zodpovedajúcou uvoľňovaniu peptidu naviazaného na povrch mikrosfér, a potom druhou fázou uvoľňovania, nasledovanou veľmi pomalým poklesom, ktorý je indukovaný predĺženým uvoľňovaním liečiva zachyteného v mikročasticiach tvoriacich liek.


Po úvodnom maxime sérovej koncentrácie 8,5 ± 4,7 ng/ml dosiahnutom v rozmedzí 1 a 2 hodiny po podaní lieku sérové hladiny klesajú v priebehu 1 – 3 dní a potom stúpajú od 3. do 5. dňa, kým v 14.-21. dni nenastane „pseudoplató“ s väčšinou sérových hladín okolo 1 ng/ml počas tohto obdobia.


Toto predĺžené uvoľňovanie sa opisuje stredným časom pretrvávania 15,0 ± 1,6 dní a polčasom 5,0 ± 2,3 dní.


Farmakokinetický profil u pacientov s akromegáliou po jednorazovom podaní Somatuline P.R. je porovnateľný s profilom u zdravých dobrovoľníkov.


Farmakokinetický profil po opakovanom podaní sa skúmal tiež u pacientov s akromegáliou. Hladiny v rovnovážnom stave sa dosahujú po 4. nasledujúcej dávke predstavujúcej maximum 10,9 ± 4,4 ng/ml okolo 2 hodín po podaní a potom „pseudoplató“, po ktorom nasleduje kinetika prvého rádu. Stredné minimálne a priemerné sérové koncentrácie v rovnovážnom stave sú 2,2 ± 0,7 a 2,8 ± 0,8 ng/ml a nepozoruje sa žiadna kumulácia (Rac = 2,2).


Porucha funkcie obličiek/pečene:


U osôb so závažnou poruchou funkcie obličiek klesol celkový sérový klírens lanreotidu približne dvojnásobne, s následným zvýšením polčasu a AUC. U osôb so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene sa pozorovalo zníženie klírensu (30 %). Distribučný objem a stredný čas pretrvávania sa zvýšil u osôb so všetkými stupňami insuficiencie pečene.


Nie je potrebné upravovať počiatočnú dávku u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, pretože sérové koncentrácie lanreotidu u týchto populácií sú pravdepodobne v rámci rozmedzia sérových koncentrácií, ktoré sú bezpečne tolerované u zdravých jedincov.


Starší pacienti:


U starších pacientov sa preukázalo zvýšenie polčasu a stredného času pretrvávania v porovnaní so zdravými mladými jedincami. Nie je potrebné upravovať počiatočnú dávku u starších pacientov, pretože sérové koncentrácie lanreotidu v tejto populácii sú pravdepodobne v rámci rozmedzia sérových koncentrácií, ktoré sú bezpečne tolerované u zdravých jedincov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V karcinogénnych biologických testoch uskutočnených u potkanov a myší sa nepozorovali žiadne systémové neoplastické zmeny pri dávkach oveľa vyšších ako sú terapeutické dávky u ľudí. Zvýšená incidencia subkutánnych tumorov sa pozorovala v mieste injekcie pravdepodobne z dôvodu zvýšenej frekvencie podávania dávky u zvierat (denne) v porovnaní s dávkovaním raz mesačne u ľudí a preto nemusí byť klinicky významná.


V sérii štandardných in vitroa in vivotestov lanreotid nepreukázal žiadny genotoxický potenciál.


Resorpcia mikrosfér je kompletná v priebehu 45 – 60 dní.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Injekčná liekovka s práškom na suspenziu:

Polyglactinum (copolymerum lactidum glycolidum a copolymerum lacticum glycolicum)

Manitolum (E421)

Polysorbatum 80 (E433)

Carmellosum natricum (E466)


Ampulka s disperzným prostredím:

Manitolum (E421)

Aqua ad iniectabilia


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Po rekonštitúcii sa má suspenzia použiť ihneď.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote +2 oC a +8 oC (v chladničke) v pôvodnom obale.


Podmienky na uchovávanie pripraveného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Prášok v injekčnej liekovke (zo skla typu I) s gumovou zátkou (halogenbutylovou) a s krytom (hliníkovým) a 2 ml disperzného prostredia v ampulke (zo skla typu I).

Papierová škatuľka s 1 injekčnou liekovkou, 1 ampulkou, 1 injekčnou striekačkou a 2 ihlami.

Papierová škatuľka s 2 injekčnými liekovkami, 2 ampulkami, 2 injekčnými striekačkami a 4 ihlami.

Papierová škatuľka so 6 injekčnými liekovkami, 6 ampulkami, 6 injekčnými striekačkami a 12 ihlami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Rekonštitúcia prášku v disperznom prostredí sa má previesť bezprostredne pred podaním injekcie a to krúžením injekčnej liekovky, jemne bez prevracania, až kým sa nevytvorí homogénna suspenzia mliečneho vzhľadu.


Je dôležité, aby bol tento liek aplikovaný presne podľa pokynov v písomnej informácii pre používateľov.


Len na jednorazové použitie.


Nepoužívajte, ak je sada poškodená alebo otvorená.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ipsen Pharma, 65, Quai Georges Gorse, Boulogne Billancourt, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0396/97-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.9.1997 / 18.05.2007


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE


August 2010


8


SOMATULINE P.R.